Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta."

Transkriptio

1 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin perustuvat vahingonkorvausvastuukysymykset. AOYL 24 luku ei estä sitä, etteikö vahingonkorvausvaatimuksia voitaisi perustaa myös muihin vastuuperusteisiin, kuten sopimusoikeudelliseen tai vahingonkorvauslakiin perustuvaan vastuuseen. Yhtiöoikeudellisissa suhteissa tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. 1 Luvun 1 :ssä on säännös johtohenkilöiden eli hallituksen ja isännöitsijän vastuusta, 2 :ssä osakkaan vastuusta ja 3 :ssä yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuusta. 4 :ssä on tilintarkastajia koskeva viittaus tilintarkastuslaissa oleviin vahingonkorvaussäännöksiin. 5 :ssä on toiminnantarkastajien vahingonkorvausvastuuta koskeva säännös. 6 :ssä määritellään vielä erikseen asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu. Luvun 7 11 tarkentavat vastuuperusteita. 7 :ssä on korvausvastuun jakautumista ja sovittelua koskeva säännös. 8 :ssä määritellään, miten asunto-osakeyhtiö päättää vahingonkorvausasioista. 9 :ssä on osakasvähemmistön kanneoikeutta koskeva säännös. 10 määrittelee kanneoikeuden vanhentumisajan. 11 :ään on kirjattu lopuksi säännökset siitä, miltä osin 24 luvun säännökset ovat pakottavaa oikeutta. 1 HE s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 343

2 1 Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 :ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä Hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu AOYL 24 luvun 1 :n 1 momentissa on perussäännös siitä, että hallituksen jäsenet ja isännöitsijä ovat velvollisia korvaamaan tehtävässään huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. Säännöksessä viitataan huolellisuusvelvoitteen osalta AOYL 1 luvun 11 :ään, jonka mukaan hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. 2 Tämä vastuu koskee hallituksen jäseniä ja isännöitsijää. Jos isännöitsijänä toimii isännöintiyhteisö, sen vastuuta koskee vielä AOYL 24 luvun 1 :n 4 momentin määräys. 3 Vastuuhenkilöitä ovat ne, jotka on tähän tehtävään valittu ja joiden toimikausi on meneillään sillä hetkellä, kun vastuun perustava ja virheellinen toimi tai laiminlyönti tapahtuu. Siten esimerkiksi hallituksesta eronnut henkilö ei voi joutua vastuuseen eroamisensa jälkeen tehtävästä päätöksestä, vaikka hänet olisi virheellisesti edelleen merkitty kaupparekisteriin. 4 2 Ks (kirjan osassa 1). 3 Ks Ks. HE s. 272, jossa todetaan, että kaupparekisterimerkinnällä on tässä suhteessa ainoastaan todisteluvaikutusta. 344 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 Edellytyksenä yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuudelle on myös se, että asianomainen (hallituksen jäsen tai isännöitsijä) on aiheuttanut vahingon hoitaessaan tehtäväänsä. Seuraavassa hovioikeusratkaisussa isännöitsijän katsottiin olevan vastuussa isännöimiensä asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä esiintyneistä puutteista: Helsingin HO nro 564 Isännöitsijällä oli ollut tosiasiallinen mahdollisuus kolmen yhtiön kirjanpidossa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseen. Tilintarkastaja oli huomauttanut isännöitsijää havaitsemistaan puutteista, mutta isännöitsijä ei ollut tehnyt vaadittuja korjauksia. Kirjanpidoissa ja tilinpäätöksissä havaitut virheet olivat olleet vakavia ja niiden oikaiseminen oli ollut välttämätöntä, jotta yhtiöiden kirjanpidot oli saatu lainmukaisiksi ja yhtiöiden taloudellisesta asemasta oli saatu asianmukainen tieto. Oikeuden mukaan yhtiöiltä ei voitu edellyttää, että ne olisivat pyytäneet isännöitsijää korjaamaan havaitut epäselvyydet tilanteen selvittyä. Asunto-osakeyhtiöt olivat perustellusti voineet turvautua ulkopuolisiin asiantuntijoihin kirjanpidossa epäiltyjen epäselvyyksien selvittämiseksi, eikä menettelyä, kuten erikoistarkastuksia ja muita selvityskustannuksia, voitu pitää liian laajana. Puutteet asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä olivat johtuneet isännöitsijän ja hänen käyttämiensä apulaisten ilmeisestä ammattitaidottomuudesta. Asiassa ei ilmennyt perusteita sovitella tai kohtuullistaa vahingonkorvauksia. Isännöitsijä tuomittiin korvaamaan yhtiölle vahingonkorvauksena yhteensä ,80 euroa, joka oli aiheutunut isännöitsijän vastuulla olleiden seikkojen asianmukaisesta selvittämisestä. Mikäli vahinko on aiheutettu muutoin kuin isännöitsijän tai hallituksen jäsenen tehtävää hoidettaessa, noudatetaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. 5 Jos siten hallituksen jäsen muuten kuin tehtäväänsä hoitaessaan vaikkapa rikkoo yhtiön omaisuutta, hänen vastuutaan ei arvioida hallituksen jäsenen vastuuperusteiden mukaan. Tässä tapauksessa korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin 6. Tuottamus Asunto-osakeyhtiön johdon korvausvastuu perustuu tuottamuksen käsitteeseen. 7 Tuottamusedellytys ilmenee AOYL 24 luvun 1 :stä välillisesti, muun muassa viittauksesta AOYL 1 luvun 11 :ään. 5 HE OYL 1978 s Vahingonkorvauslaki (412/1974). 7 Teko on toki voitu tehdä tahallaankin, jolloin vastuun peruste on selvempi eikä vahingonkorvausta yleensä voida edes sovitella. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 345

4 Jaolla tahalliseen tai tuottamukselliseen vahingontekoon sekä teon tuottamuksen asteella saattaa olla vaikutusta mahdollisen vahingonkorvauksen sovitteluun ja myös siihen, miten korvausvastuu jaetaan yhteisvastuussa olevien korvausvelvollisten kesken. 8 Vastuun syntymisen perusteena on niin sanottu objektiivinen huolellisuus. Vastuun välttämiseen ei siten riitä, että henkilö menettelee yhtiön asioissa kuten omissaan, vaan hänen on noudatettava sellaista huolellisuutta kuin huolellinen henkilö noudattaisi vastaavissa olosuhteissa. 9 Korvausvastuu saattaa syntyä esimerkiksi siitä, että vastuuvelvolliset ovat menetelleet asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Toisaalta huolimattomuuteen ei sinänsä kuulu lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen toiminta, vaan hallituksen jäsenet ja isännöitsijä voivat joutua vastuuseen muissakin tilanteissa, joissa he yhtiön asioita hoitaessaan ovat olleet huolimattomia eivätkä ole ajaneet yhtiön etua. Tämä käy ilmi seuraavasta hovioikeusratkaisusta, jossa tarkasteltiin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vastuuta piharemontin budjetin ylittämisestä: Rovaniemen HO nro 587 Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli päätetty piha-alueen suppeammasta asfaltoinnista, missä yhteydessä asfaltointi oli rajattu toteutunutta huomattavasti pienemmälle alueelle. Tämän lisäksi piharemontin tarkoituksena oli suorittaa ainoastaan välttämättömimmät korjaustoimenpiteet. Urakka oli kuitenkin laajentunut huomattavasti ja varojen kuluttua loppuun suuri osa pihasta oli ollut vielä asfaltoimatta ja jätekatos rakentamatta. Kokonaiskustannukset olivat olleet lopulta euroa. Vastaajat A ja B katsoivat, ettei yhtiökokouksessa päätetty euron laina ollut tarkoittanut piharemontin kokonaiskustannusta. Hovioikeus piti epätodennäköisenä, että yhtiökokous olisi ylipäätään hyväksynyt piharemontin, jonka tosiasialliset kustannukset olivat huomattavasti ylimääräisessä yhtiökokouksessa otettavaksi päätettyä lainaa suuremmat. Hovioikeus katsoi siten näytetyksi, että yhtiökokouksen päättämä budjetti oli ylitetty noin eurolla. Hallituksen puheenjohtaja A oli toiminut piharemontin yhteydessä jäsen B:tä aktiivisemmin. A oli hyväksynyt urakan edetessä esiin tulleet toimenpiteet, kieltäytynyt viemästä pihaurakan laajentamista yhtiökokouksen päätettäväksi ja pääasiassa vastannut urakan sopimuksista, valvonnasta ja organisoinnista. Siten A:n menettelyn katsottiin olleen tarkoituksellista ja jopa tahallista. B oli osallistunut piharemontin suunnitteluun ja ollut usein paikalla työmiehen ominaisuudessa. B ei ollut vastustanut A:n tekemiä esityksiä tai vaatinut piharemontin laajennuksen viemistä yhtiökokouksen käsiteltäväksi. A:n menettelyyn verrattuna B:n toimia pidettiin kuitenkin lähinnä huolimattomuutena. Molempien katsot- 8 Ks. Arjasmaa Kuhanen s. 631 ja siinä viitatut muut lähteet. 9 Ks. Arjasmaa Kuhanen s. 631 ja Kyläkallio Iirola Kyläkallio 2003 s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 tiin aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa toimimalla huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti. Yhtiö oli vaatinut sille remontin laajentumisesta aiheutuneita kuluja eikä ollut hyväksynyt A:n ja B:n toimien olleen yhtiön edun mukaisia. Asiassa ei myöskään tullut esille, että korjaukset olisivat tulleet yhtiön eduksi arvonnousuna tai muuten siinä määrin, että sillä ei olisi oikeutta saada korvausta budjetin yli menneistä kuluista aiheutuneista kustannuksista. Yhtiö oli joutunut ottamaan alkuperäisen budjetin ylittäneiden kulujen kattamiseksi euron lisälainan, jonka korkoja toimituskulut olivat syy-yhteydessä A:n ja B:n toimintaan. Näin ollen he olivat velvollisia korvaamaan yhtiölle menettelystään aiheutuneen vahingon. Hovioikeus jakoi yhtiölle suoritettavan korvauksen siten, että A:n vastattavaksi tuli 80 % tuomitusta kokonaisvahingosta. Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen jäsenet ovat usein maallikoita toisin kuin osakeyhtiöissä, joissa hallitukseen valitaan usein liiketoiminnan ammattilaisia. Näin ollen heidän tietonsa asunto-osakeyhtiön asioista ja AOYL:n sisällöstä ovat hyvin eritasoisia. Toisaalta asunto-osakeyhtiöillä on monesti ammattitaitoinen isännöitsijä, yleensä isännöintiyhteisö. Tällöin tulee harkita sitä, voiko eri hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä olla erilainen vastuu sen mukaan, mikä on heidän konkreettinen tietotaitonsa. Arviointi tulee tehdä yleisen huolellisuusvelvoitteen kautta. Hallituksen jäsenten on toimittava, kuten siinä asemassa olevalta henkilöltä kohtuudella voidaan edellyttää. Tämä arviointi voi olla yksittäisten hallitusten osalta lievempää kuin esimerkiksi isännöintiyhteisön. 10 Yhtiön johdon vastuun syntyminen Yhtiön johdon vastuutilanteet voivat liittyä hyvin erilaisiin asunto-osakeyhtiön puolesta tehtyihin toimiin. Esimerkiksi hallituksen tehtäviin kuuluu isännöitsijän tehtävien valvonta, ja valvonnan laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tätä koski seuraava vanha korkeimman oikeuden ratkaisu: KKO 1938:501 Hallituksen jäsenet olivat korvausvastuussa, kun he olivat laiminlyöneet valvoa isännöitsijän toimia ja rahavarojen käyttöä. 10 Ks. Arjasmaa Kuhanen s Myös AOYL:n esitöissä (HE s. 272) todetaan, että osakkaan voidaan yleensä katsoa hyväksyneen henkilövalintojen, johdolle annettujen resurssien sekä talousarviota, kunnossapitoa ja muutostöitä koskevien päätösten kautta, että asunto-osakeyhtiön hallintoa ei järjestetä samalla tavalla ammattimaisesti kuin liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 347

6 Usein hallituksen ja isännöitsijän vastuukysymykset liittyvät yhtiön talouteen siten, että maksuja ei ole joko maksettu tai peritty ajallaan. Tällaisia tilanteita koskivat seuraavat oikeustapaukset: KKO 1960 II 26 Isännöitsijä katsottiin korvausvelvolliseksi, kun veroilmoituksen antaminen oli laiminlyöty. Turun HO nro 1232 Asiassa oli selvitetty, että kylpyhuoneremonttien laskutuksen määrä oli selvästi ylittänyt pienurakkasopimuksessa esitetyn hinta-arvion määrän, joka oli täytynyt havaita jo ensimmäisten laskutettujen kylpyhuoneiden kohdalla ja mihin isännöitsijän olisi tullut kiinnittää huomiota. Lisäksi huomiota olisi tullut kiinnittää urakoitsijan ylilyönteihin työselosteisiin merkityissä tuntimäärissä ja muissa merkinnöissä sekä laitevuokrien nousuun selvästi normaalin vuokratason ylittävään määrään. Havaitessaan, että kulujen nousu yli arvioidun tason oli ollut huomattava, olisi isännöitsijän tullut informoida siitä hallitusta, selvittää syy kustannusten nousuun, reklamoida poikkeavasta laskutuksesta ajoissa ja kieltäytyä maksamasta urakoitsijalle vaadittuja summia. Isännöitsijä oli myös lykännyt laskujen maksua peitelläkseen kokonaiskustannuksia niin, ettei ylilaskutus ollut käynyt selville. Hovioikeuden mukaan kaikki edellä mainittu osoitti, että isännöitsijä ei ollut täyttänyt velvollisuuksiaan ja oli huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiölle vahinkoa siten, että kylpyhuoneiden saneeraus oli tullut yhtiölle olennaisesti kalliimmaksi kuin mitä urakoitsija oli hinta-arviossaan ilmoittanut ja mitä yhtiö saattoi perustellusti olettaa. Isännöitsijä velvoitettiin korvaamaan yhtiölle hovioikeuden laskema kohtuullinen vahingon määrä sekä erityistilintarkastuksen kustannukset, koska tarkastus oli ollut perusteltu isännöitsijän merkittävien laiminlyöntien johdosta. Turun HO nro 232 Tapauksessa oli kysymys isännöitsijän velvollisuudesta korvata asunto-osakeyhtiölle aiheutunut vahinko perimättä jääneiden vuokrien johdosta. Hallitukselle oli selvinnyt viimeistään vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa, että maksamattomia vuokria oli siirtosaamisina noin euroa. Yhtiön vuokraaman tilan kuukausivuokra oli ollut euroa ja vuokrat olivat jääneet maksamatta uuden vuokralaisen osalta alusta alkaen aina syyskuusta Hallitus oli kuitenkin luottanut siihen, että mahdolliset vuokrarästit saataisiin perityksi aiemman käytännön mukaan vuokralaisen vaihtuessa. Hovioikeus totesi, että hallituksen olisi viimeistään yhtiökokouksen 2007 jälkeen tullut selvittää asia tarkemmin isännöitsijän kanssa. Hovioikeus totesi, että täysimääräisen korvauksen tuomitseminen johtaisi isännöitsijän kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, kun huomioon otettiin hallituksen myötävaikutus vahingon syntymiseen. Hovioikeus piti kohtuullisena korvauksena kahta kolmasosaa, eli euroa. 348 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 Turun HO nro 4998 Vastaajat olivat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseninä ja isännöitsijänä laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia yhtiövastikkeen perimisestä ja huoneistojen ottamisesta yhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Lisäksi yhtiökokouksia oli jäänyt pitämättä, tilintarkastuksia suorittamatta, tilinpäätöksiä vahvistamatta, lainanlyhennyksiä maksamatta ja konkurssisaatavia valvomatta. Näistä laiminlyönneistä oli aiheutunut yhtiölle markan vahingot. Koska vastaajat olivat syyllistyneet tahallisiin laiminlyönteihin, he olivat velvollisia suorittamaan vahingonkorvausta asunto-osakeyhtiölle myös erityistilintarkastuksesta ja uuden isännöitsijän ylimääräisestä työstä. Vastaajat velvoitettiin markan vahingonkorvaukseen yhteisvastuullisesti. Seuraavissa kahdessa korkeimman oikeuden ratkaisussa, jotka koskivat tavallisia osakeyhtiöitä, kysymys oli yhtiön varojen käytöstä yhtiön edun vastaisesti. Samat periaatteet soveltuvat myös asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin. KKO 1999:86 Osakeyhtiön hallituksen jäsen velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvausta yhtiön konkurssipesälle oltuaan osallisena järjestelyssä, jossa yhtiön varoja käytettiin sen omien osakkeiden ostamiseen. Korvausta tuomittiin myös sen johdosta, että hallituksen jäsen oli osallistunut yhtiön varojen lainaamiseen emoyhtiölle tilanteessa, jossa luottotappion vaara oli ilmeinen. KKO 1991:122 Osakeyhtiö A:n ja sen emoyhtiön B:n hallitukset olivat päättäneet maksaa tietyille B:n osakkeenomistajille, jotka toimittivat A:lle raaka-ainetta, A:n soveltamia hintoja tuntuvasti korkeamman hinnan. Maksamalla ylihintaa ilman perusteltua syytä A:lle oli aiheutettu vahinkoa. A:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitettiin korvaamaan A:lle tuottamansa vahinko. Seuraavassa kiinteistöosakeyhtiötä koskevassa tapauksessa yhtenä kysymyksenä oli se, onko hallitus vahingonkorvausvastuussa sen vuoksi, että se ei ollut määrännyt osakkaille riittäviä yhtiövastikkeita: KKO 2003:33 Ylivelkaisessa kiinteistöosakeyhtiössä, joka sittemmin oli asetettu omasta hakemuksestaan konkurssiin, ei ollut määrätty osakkaille sellaisia yhtiövastikkeita, jotka olisivat riittäneet kattamaan yhtiön lainojen lyhennykset ja korot niiden erääntyessä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymyksessä ei ollut osakeyhtiölain vastainen laiton varojenjako ja että tilanteesta ei voinut seurata takaisinsaanti konkurssipesään. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 349

8 Vahingonkorvauskysymyksen osalta korkein oikeus katsoi, että yhtiön hallituksella on kaikissa toimissaan ollut velvollisuus menetellä huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti sekä edistää yhtiön parasta. Tähän yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen on kuulunut huolehtiminen osaltaan siitä, että yhtiössä tehdään sen taloudellisen tilanteen edellyttämät rahoituspäätökset ja tarvittaessa yhtiökokouksen ratkaistavaksi saatetaan vastikkeiden määräämistä koskevat kysymykset siten, ettei yhtiön talous muodostu jatkuvasti tai rakenteellisesti alijäämäiseksi. Vastikkeet oli kuitenkin korkeimman oikeuden perustelujen mukaan jatkuvasti peritty liian pieninä eikä hallitus ollut ryhtynyt toimenpiteisiin yhtiön rahoituskustannuksia vastanneiden vastikkeiden määräämiseksi. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen sen vuoksi, että suurimpana velkojana ollut pankki oli hyväksynyt yhtiön ja sen johdon menettelyn ja suuremman arvioidun vahingon välttämiseksi sallinut konkurssin lykkääntymisen. Ratkaisu osoittaa, että alimitoitettu vastike sinänsä saattaisi olla vahingonkorvausperuste. Tässä tapauksessa konkurssipesän velkojan oma menettely johti kuitenkin siihen, että vahingonkorvausvaatimus ei menestynyt. Yhtiön johto voi joutua vastuuseen myös sillä perusteella, että asunto-osakeyhtiö ei saa hyväkseen sellaisia korvauksia, jotka sille mahdollisesti voisivat tulla. Tämä oli lähtökohtana seuraavassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa: Helsingin HO nro 2898 Asunto-osakeyhtiön hallitus antoi isännöitsijälle määräyksen reklamoida perustajaurakoitsijaa betonirakenteiden virheistä. Samassa yhteydessä isännöintisopimus irtisanottiin. Reklamaatiota urakoitsijalle ei toimitettu 10 vuoden kuluessa kohteen valmistumisesta, joten oikeus esittää vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan menetettiin. Uusi isännöitsijä perusteli reklamaation laiminlyöntiä sillä, että hän luuli edellisen isännöitsijän tehneen reklamaation. Hovioikeus katsoi uuden isännöitsijän menetelleen asiassa virheellisesti. Isännöitsijä ja isännöitsijätoimisto tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia. Vaatimus oli noin euroa. Hovioikeuden päätöksen mukaan isännöitsijätoimisto oli vastuussa vahingosta euroon saakka ja henkilöisännöitsijä vastuussa euroon saakka. Vastuu korjaushankkeissa Varsin usein vastuukysymykset liittyvät yhtiössä suoritettaviin korjausrakennushankkeisiin, kuten asunto-osakeyhtiön kunnossapito- tai muutostöihin. Yhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti organisoidessaan näitä hankkeita sekä tehdessään päätöksiä urakoitsijan valinnoista ja muista seikoista. Esimerkiksi seuraavassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa hallituksen katsottiin menetelleen huolimattomasti urakoitsijaa valitessaan: 350 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 Helsingin HO nro 1512 Asunto-osakeyhtiön hallitus päätti isännöitsijän esittelystä teettää putkiremontin urakointiyrityksellä, joka aikaisemminkin oli tälle asunto-osakeyhtiölle tehnyt vastaavia töitä. Kysymyksessä oli putkilinja kerrallaan toteutetusta putkiremontista. Urakkahinta oli kuitenkin markkaa halvinta tarjousta kalliimpi. Yhtiön kanteesta hovioikeus velvoitti hallituksen jäsenet ja isännöitsijän maksamaan yhtiölle vahingonkorvausta. Vahingoksi katsottiin markkaa. Hallituksen jäsenten osalta korvausta soviteltiin markkaan. Perustelujen mukaan pelkät aikaisemmat remontit eivät olleet riittävä syy halvimmasta tarjouksesta poikkeamiseen. Tämä hovioikeuden ratkaisu osoittaa, että myös epätarkoituksenmukaisista toimista saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Edelleen päätös osoittaa sen, että yhtiön tulisi urakkakilpailuja järjestäessään valita yhtiön kannalta edullisin vaihtoehto. Jos yhtiö päätyy muuhun kuin halvimpaan tarjoukseen, ratkaisulle pitää löytyä yhtiön edun kannalta hyvät perustelut. Seuraavassa ratkaisussa hallitus oli velvoittanut isännöitsijän tekemään kokonaishintaisen urakkasopimuksen, mutta isännöitsijä oli teettänyt työt tuntitöinä. Tämä johti isännöitsijän vahingonkorvausvelvollisuuteen. Helsingin HO nro 681 Asunto-osakeyhtiön hallitus oli kokouksessaan päättänyt antaa huoltomiesten suorittaa parvekekorjauksen markan urakkahinnalla. Hallitus oli antanut isännöitsijälle tehtäväksi huolehtia urakkasopimuksen tekemisestä taloyhtiön ja isännöitsijätoimiston palveluksessa olleiden huoltomiesten kanssa markan kokonaisurakkahinnasta, jonka oli tarkoitus sisältää kaikki urakasta aiheutuvat kustannukset. Isännöitsijä oli saamansa tehtävän vastaisesti teettänyt työt tuntityönä ja maksaessaan itse työntekijöiden palkat ottanut henkilökohtaisesti vastatakseen urakkatyön suorittamisesta hallituksen toimeksiannon mukaisella tavalla ja hinnalla. Hovioikeus velvoitti isännöitsijän suorittamaan asunto-osakeyhtiölle korvauksena aiheutuneesta urakkasopimuksen lisäkustannuksesta markkaa. Hallituksen ja myös isännöitsijän on siis tärkeää tehdä vain sellaisia päätöksiä, joihin heillä on toimivalta. Seuraavassa ratkaisussa kysymys oli toimivallan ylityksestä: Kouvolan HO nro 1162 Asemakaavaneuvotteluista ja LVI-suunnittelusta oli aiheutunut asunto-osakeyhtiölle yli markan kustannukset. Kustannusten suuruus ja suunniteltujen toimien laajuus ja laatu huomioon ottaen edellä mainitut toimet olivat olleet VAOYL 54 :n tarkoittamia toimia, joihin olisi voitu ryhtyä vain yhtiökokouksen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 351

10 päätöksen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä olivat näihin toimiin ryhtyessään ylittäneet toimivaltuutensa ja aiheuttaneet insinööritoimistolle maksettujen laskujen suuruisen vahingon. Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat vahingosta yhteisvastuullisesti. Kyseisiä suunnittelu- ja korjauskustannuksia ei ollut otettu talousarvioon eikä niistä kustannuksista ollut tehty hallituksen kokouksissa päätöksiä. Muut hallituksen jäsenet kuin puheenjohtaja eivät olleet eikä heidän olisi pitänytkään olla tietoisia aiheutuneista kustannuksista ennen kuin tilinpäätös kyseiseltä vuodelta valmistui. Kun kaikki laskut oli jo tuolloin maksettu, he eivät voineet estää vahingon syntymistä. Näin ollen muut hallituksen jäsenet eivät olleet tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaneet asunto-osakeyhtiölle vahinkoa eivätkä siten olleet korvausvastuussa. Tämä ratkaisu osoittaa, että hallituksen on lähtökohtaisesti valvottava myös omaa toimintaansa. Koska ratkaisussa oli kysymys toimivallan ylityksestä, johon muut hallituksen jäsenet eivät olleet vaikuttamassa eivätkä voineet siitä tietää, muut hallituksen jäsenet välttyivät vastuulta. Asunto-osakeyhtiössä suoritettavat korjausrakennushankkeet edellyttävät usein varsin suurta rakennusalan ammattitaitoa. Hallituksen vastuuta ei pidä ymmärtää niin, että yhtiön johto olisi henkilökohtaisesti vastuussa rakennustoimien epäonnistumisesta. Kysymys on siitä, onko hallitus organisoinut yhtiön korjaustoiminnan asianmukaisesti. AOYL:n esitöiden mukaan asunto-osakeyhtiön johdon tekemät, olosuhteisiin nähden asianmukaiset, harkintaan ja selvityksiin perustuvat päätökset eivät voi olla vastuun peruste, jos ne jälkikäteen osoittautuvat yhtiön kannalta taloudellisesti epäonnistuneiksi. 11 Hallituksen kannalta keskeistä on, että korjausrakennushankkeiden yhteydessä työt organisoidaan niiden vaatimalla tavalla. Vastuuta ei synny, jos johtoon kuuluvat ovat organisoineet yhtiön toiminnan huolellisesti normaalin asunto-osakeyhtiön tavoin. AOYL:n esitöiden mukaan asunto-osakeyhtiössä ei esimerkiksi yleensä edellytetä jatkuvaa seurantaa ja arviointia sen suhteen, milloin on yhtiön kannalta otollisinta suorittaa kunnossapitotoimi ottaen huomioon rahoitus- ja rakennuskustannusten kehitys ja rakennuspalveluiden saatavuus. 12 Hallituksen ja varsinkin isännöitsijän on kuitenkin hyvä tuntea esimerkiksi se, minkälaisia avustuksia korjausrakennushankkeille voidaan saada. Huolimatonta toimintaa on se, jos isännöitsijä ei huolehdi yleisesti saatavilla olevien avustusten hakemisesta. 11 Ks. HE s. 272, jonka mukaan lain valmisteluvaiheessa myös harkittiin tarvetta rajata kunnossapitoon liittyvät lievästä huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot kokonaan vastuusäännösten ulkopuolelle. Tästä kuitenkin luovuttiin. 12 Ks. HE s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Seuraava hovioikeuden ratkaisu, jossa kysymys oli osakasvähemmistön nostamasta kanteesta, perustui juuri yhtiön toimien organisointiin: Helsingin HO nro 2303 Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt kunnostaa parvekkeet ja julkisivun. Kesken urakkaa hallitus vaihtui ja uusi hallitus vaihtoi urakalle toisen valvojan. Yhtiökokouksessa vähemmistöön jääneet osakkaat esittivät, että hallitukselle ei tule myöntää vastuuvapautta, koska urakka oli hoidettu huonosti loppuun. Vaikka vastuuvapaus myönnettiin, osakasvähemmistö nosti vähemmistökanteen vahingonkorvauksen saamiseksi yhtiölle hallituksen jäseniltä. HO hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun kanteen hylkäämisestä. Perustelujen mukaan hallituksen jäsenten toimintaa työsuorituksen seuraamisessa oli pidettävä aktiivisena ja koska hallitus oli erityisosaamista edellyttävässä valvontatehtävässä täyttänyt valvontavelvollisuutensa varsin pitkälti palkkaamalla riippumattoman ja asiantuntevan valvojan työtä valvomaan, hallitus ei ollut menetellyt huolimattomasti. Kanne hylättiin. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Yleisesti ottaen täytyy olla riittävää, että hallitus hankkii asiantuntijat hoitamaan erityisosaamista vaativia tehtäviä. Jos asiantuntijat epäonnistuvat tehtävässään, saattavat he olla vahingonkorvausvastuussa asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Hallituksen vastuu voi syntyä lähinnä tilanteessa, jossa tällaista ammattilaista ei lainkaan hankita ja jossa esimerkiksi hallituksen jäsenet itse hoitavat valvontatehtäviä siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta myös urakan aikana saattaa ilmetä, että hallituksen on puututtava tietoonsa tulleisiin, urakkaan liittyviin epäselvyyksiin. Puuttumatta jättäminen saattaa johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Rakennusaikaisen hallituksen vastuu Oikeuskäytännössä on jouduttu ratkaisemaan myös asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen vastuuta koskevia tapauksia. Rakennusaikana asuntoosakeyhtiölle määrätään yleensä perustajaosakkaan henkilökunnasta tai omistajatahosta koostuva hallitus. Tällaisenkin hallituksen on otettava huomioon asemansa asunto-osakeyhtiön hallituksena. Hallituksella on velvollisuus tehtävää hoitaessaan ottaa huomioon asuntoosakeyhtiön etu. Tästä esimerkkinä seuraavat hovioikeuden ratkaisut: Helsingin HO nro 265 Rakennusaikaisen hallituksen jäsenenä toimi perustajaosakkaana toimineen yhtiön omistaja. Hän oli muun muassa käyttänyt asunto-osakeyhtiön ns. RS-tilille maksettuja ensimmäisiä kauppahintasuorituksia rakennusaikaisten vakuuksien vastavakuutena. Menettely katsottiin asunto-osakeyhtiön edun vastaiseksi ja se aiheutti vahingonkorvausvastuun. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 353

12 Kouvolan HO nro 889 Asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja olivat laiminlyöneet huolehtia, että osakkeenomistajan maksama yhtiölainaosuus olisi välittömästi käytetty yhtiön velkojen maksamiseen, kuten yhtiöjärjestys olisi edellyttänyt. Ko. henkilöiden oli hovioikeuden mukaan täytynyt mieltää, että laiminlyönnistä voi syntyä vahinkoa asunto-osakeyhtiölle, mistä huolimatta he olivat syyllistyneet tähän laiminlyöntiin. Hallituksen jäsenen passiivisuuden katsottiin voivan sellaisenaan olla osoituksena korvausvastuuseen johtavasta huolimattomuudesta. Passiivisuuden merkitys hovioikeuden mukaan korostui, kun hallituksen jäsen oli tai hänen olisi pitänyt olla selvillä virheellisyyksistä eikä hän siitä huolimatta ollut ryhtynyt toimiin niiden korjaamiseksi. Kukin hallituksen jäsen oli omalta osaltaan velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että hallitus täytti velvollisuutensa. Hovioikeuden lainaamassa oikeuskirjallisuudessa oli katsottu, että vahvistettu tai jopa tosiasiallinen työnjako hallituksen jäsenten kesken hajotti myös vastuun työnjaon mukaiseksi, mutta kukin hallituksen jäsen oli velvollinen valvomaan, että tehtävät tulivat jaetuiksi, tai ainakin aiheen ilmaannuttua ryhtymään toimiin vahingon minimoimiseksi. Hallituksen jäsenet vastasivat vahingonkorvauksesta yhteisvastuullisesti. Ensiksi mainittuun tapaukseen liittyy myös korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2006:18, jossa turva-asiakirjojen säilyttäjänä oleva pankki velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta osakkeenostajille, koska pankki ei valvonut ostajien turva-asiakirjoja vaan oli käyttänyt näiden ensimmäisiä maksusuorituksia asuntokauppalain vastaisesti rakennusvaiheen vakuuden vastavakuutena. Kouvolan hovioikeuden ratkaisussa numero 9 katsottiin, että rakennusaikaisen hallituksen puheenjohtaja, joka ei kyennyt esittämään hyväksyttävää syytä pitää yhtiön asiakirjoja hallussaan, vaikka osakkaista koostuva uusi hallitus oli niitä vaatinut, oli velvollinen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle asiakirjojen puuttumisesta aiheutuneet vahingot. Seuraavassa korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kysymys rakennusaikaisen hallituksen vastuusta rakennusaikaisen taseen oikeellisuudesta. KKO 1989:48 Asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen jäsenet olivat, varmistumatta siitä, että liittymismaksut kaukolämpöyhtiölle ja sähköyhtiölle oli suoritettu, allekirjoittaneet rakennusaikaisen taseen, jossa liittymismaksut oli merkitty maksetuiksi, ja esittäneet taseen luovutusta koskevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajat antoivat asiassa puhtaan tilintarkastuskertomuksen. Korkein oikeus katsoi, että tällainen menettely ei ollut hyvän tilintarkastustavan mukaista. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan yhtiölle korvauksena aiheuttamastaan vahingosta markkaa. 354 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Esityksen sisältö 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Uusi Asunto-osakeyhtiölaki Uusi AOYL ollut nyt voimassa muutaman vuoden Tärkein

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu Oulu 4.2.2014 Vesa Puisto lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen sisältö 1) Yhtiöjärjestysmuutokset

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0971305-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet Hallituksen ABC sekä Ö Taloyhtiön hallituksen koulutusilta 14.4.2016 Anne Vatanen Lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 12.03.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOKOLMIO

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere

Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu. Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere Pienosuuskunnan hallinto Hallinnon tehtävät ja vastuu Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Tampere 27.1.2017 Pienosuuskuntien hallinto Osuuskunnan johto = hallitus, TJ (varsinainen hallinto) Osuuskunnan

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä. LUONNOS 25.5.2011 KIINTEISTÖ OY JYVÄSKYLÄN HUHTASUON KOULUKESKUS YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista Tilintarkastuksenjaarvioinnin symposium2015 Tilintarkastajaosakeyhtiönhallinnon tarkastajana ajankohtaista 21.5.2015 Yritysjuridiikanyliopistonlehtori,KTT JanneRuohonen Tampereenyliopistonjohtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2013-012080 T 03 01 00 Päätös päätti hyväksyä ********** oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo.

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo. Sivu: 1(5) Kysytty 02-10-2015. Voimassa 25-02-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 4 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Osakkeenomistaja Kari Toivanen käyttää nyt tässä, tätä oikeutta ao. vaatimuksen esittämiseksi.

Osakkeenomistaja Kari Toivanen käyttää nyt tässä, tätä oikeutta ao. vaatimuksen esittämiseksi. 1 Vaatimus ;Erityinen tarkastus-28.9.2016 Lehto Group Oyj:n Yhtiökokoukselle Lehto Group Oyj:n johto Asia: Kirjallinen vaatimus käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa, ehdotus erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 26.09.2007 Toiminimi: Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Yritys- ja yhteisötunnus: 0862410-9 Kaupparekisterinumero: 518.318 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot