Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta."

Transkriptio

1 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin perustuvat vahingonkorvausvastuukysymykset. AOYL 24 luku ei estä sitä, etteikö vahingonkorvausvaatimuksia voitaisi perustaa myös muihin vastuuperusteisiin, kuten sopimusoikeudelliseen tai vahingonkorvauslakiin perustuvaan vastuuseen. Yhtiöoikeudellisissa suhteissa tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. 1 Luvun 1 :ssä on säännös johtohenkilöiden eli hallituksen ja isännöitsijän vastuusta, 2 :ssä osakkaan vastuusta ja 3 :ssä yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuusta. 4 :ssä on tilintarkastajia koskeva viittaus tilintarkastuslaissa oleviin vahingonkorvaussäännöksiin. 5 :ssä on toiminnantarkastajien vahingonkorvausvastuuta koskeva säännös. 6 :ssä määritellään vielä erikseen asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu. Luvun 7 11 tarkentavat vastuuperusteita. 7 :ssä on korvausvastuun jakautumista ja sovittelua koskeva säännös. 8 :ssä määritellään, miten asunto-osakeyhtiö päättää vahingonkorvausasioista. 9 :ssä on osakasvähemmistön kanneoikeutta koskeva säännös. 10 määrittelee kanneoikeuden vanhentumisajan. 11 :ään on kirjattu lopuksi säännökset siitä, miltä osin 24 luvun säännökset ovat pakottavaa oikeutta. 1 HE s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 343

2 1 Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 :ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä Hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu AOYL 24 luvun 1 :n 1 momentissa on perussäännös siitä, että hallituksen jäsenet ja isännöitsijä ovat velvollisia korvaamaan tehtävässään huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. Säännöksessä viitataan huolellisuusvelvoitteen osalta AOYL 1 luvun 11 :ään, jonka mukaan hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. 2 Tämä vastuu koskee hallituksen jäseniä ja isännöitsijää. Jos isännöitsijänä toimii isännöintiyhteisö, sen vastuuta koskee vielä AOYL 24 luvun 1 :n 4 momentin määräys. 3 Vastuuhenkilöitä ovat ne, jotka on tähän tehtävään valittu ja joiden toimikausi on meneillään sillä hetkellä, kun vastuun perustava ja virheellinen toimi tai laiminlyönti tapahtuu. Siten esimerkiksi hallituksesta eronnut henkilö ei voi joutua vastuuseen eroamisensa jälkeen tehtävästä päätöksestä, vaikka hänet olisi virheellisesti edelleen merkitty kaupparekisteriin. 4 2 Ks (kirjan osassa 1). 3 Ks Ks. HE s. 272, jossa todetaan, että kaupparekisterimerkinnällä on tässä suhteessa ainoastaan todisteluvaikutusta. 344 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 Edellytyksenä yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuudelle on myös se, että asianomainen (hallituksen jäsen tai isännöitsijä) on aiheuttanut vahingon hoitaessaan tehtäväänsä. Seuraavassa hovioikeusratkaisussa isännöitsijän katsottiin olevan vastuussa isännöimiensä asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä esiintyneistä puutteista: Helsingin HO nro 564 Isännöitsijällä oli ollut tosiasiallinen mahdollisuus kolmen yhtiön kirjanpidossa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseen. Tilintarkastaja oli huomauttanut isännöitsijää havaitsemistaan puutteista, mutta isännöitsijä ei ollut tehnyt vaadittuja korjauksia. Kirjanpidoissa ja tilinpäätöksissä havaitut virheet olivat olleet vakavia ja niiden oikaiseminen oli ollut välttämätöntä, jotta yhtiöiden kirjanpidot oli saatu lainmukaisiksi ja yhtiöiden taloudellisesta asemasta oli saatu asianmukainen tieto. Oikeuden mukaan yhtiöiltä ei voitu edellyttää, että ne olisivat pyytäneet isännöitsijää korjaamaan havaitut epäselvyydet tilanteen selvittyä. Asunto-osakeyhtiöt olivat perustellusti voineet turvautua ulkopuolisiin asiantuntijoihin kirjanpidossa epäiltyjen epäselvyyksien selvittämiseksi, eikä menettelyä, kuten erikoistarkastuksia ja muita selvityskustannuksia, voitu pitää liian laajana. Puutteet asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä olivat johtuneet isännöitsijän ja hänen käyttämiensä apulaisten ilmeisestä ammattitaidottomuudesta. Asiassa ei ilmennyt perusteita sovitella tai kohtuullistaa vahingonkorvauksia. Isännöitsijä tuomittiin korvaamaan yhtiölle vahingonkorvauksena yhteensä ,80 euroa, joka oli aiheutunut isännöitsijän vastuulla olleiden seikkojen asianmukaisesta selvittämisestä. Mikäli vahinko on aiheutettu muutoin kuin isännöitsijän tai hallituksen jäsenen tehtävää hoidettaessa, noudatetaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. 5 Jos siten hallituksen jäsen muuten kuin tehtäväänsä hoitaessaan vaikkapa rikkoo yhtiön omaisuutta, hänen vastuutaan ei arvioida hallituksen jäsenen vastuuperusteiden mukaan. Tässä tapauksessa korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin 6. Tuottamus Asunto-osakeyhtiön johdon korvausvastuu perustuu tuottamuksen käsitteeseen. 7 Tuottamusedellytys ilmenee AOYL 24 luvun 1 :stä välillisesti, muun muassa viittauksesta AOYL 1 luvun 11 :ään. 5 HE OYL 1978 s Vahingonkorvauslaki (412/1974). 7 Teko on toki voitu tehdä tahallaankin, jolloin vastuun peruste on selvempi eikä vahingonkorvausta yleensä voida edes sovitella. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 345

4 Jaolla tahalliseen tai tuottamukselliseen vahingontekoon sekä teon tuottamuksen asteella saattaa olla vaikutusta mahdollisen vahingonkorvauksen sovitteluun ja myös siihen, miten korvausvastuu jaetaan yhteisvastuussa olevien korvausvelvollisten kesken. 8 Vastuun syntymisen perusteena on niin sanottu objektiivinen huolellisuus. Vastuun välttämiseen ei siten riitä, että henkilö menettelee yhtiön asioissa kuten omissaan, vaan hänen on noudatettava sellaista huolellisuutta kuin huolellinen henkilö noudattaisi vastaavissa olosuhteissa. 9 Korvausvastuu saattaa syntyä esimerkiksi siitä, että vastuuvelvolliset ovat menetelleet asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Toisaalta huolimattomuuteen ei sinänsä kuulu lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen toiminta, vaan hallituksen jäsenet ja isännöitsijä voivat joutua vastuuseen muissakin tilanteissa, joissa he yhtiön asioita hoitaessaan ovat olleet huolimattomia eivätkä ole ajaneet yhtiön etua. Tämä käy ilmi seuraavasta hovioikeusratkaisusta, jossa tarkasteltiin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vastuuta piharemontin budjetin ylittämisestä: Rovaniemen HO nro 587 Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli päätetty piha-alueen suppeammasta asfaltoinnista, missä yhteydessä asfaltointi oli rajattu toteutunutta huomattavasti pienemmälle alueelle. Tämän lisäksi piharemontin tarkoituksena oli suorittaa ainoastaan välttämättömimmät korjaustoimenpiteet. Urakka oli kuitenkin laajentunut huomattavasti ja varojen kuluttua loppuun suuri osa pihasta oli ollut vielä asfaltoimatta ja jätekatos rakentamatta. Kokonaiskustannukset olivat olleet lopulta euroa. Vastaajat A ja B katsoivat, ettei yhtiökokouksessa päätetty euron laina ollut tarkoittanut piharemontin kokonaiskustannusta. Hovioikeus piti epätodennäköisenä, että yhtiökokous olisi ylipäätään hyväksynyt piharemontin, jonka tosiasialliset kustannukset olivat huomattavasti ylimääräisessä yhtiökokouksessa otettavaksi päätettyä lainaa suuremmat. Hovioikeus katsoi siten näytetyksi, että yhtiökokouksen päättämä budjetti oli ylitetty noin eurolla. Hallituksen puheenjohtaja A oli toiminut piharemontin yhteydessä jäsen B:tä aktiivisemmin. A oli hyväksynyt urakan edetessä esiin tulleet toimenpiteet, kieltäytynyt viemästä pihaurakan laajentamista yhtiökokouksen päätettäväksi ja pääasiassa vastannut urakan sopimuksista, valvonnasta ja organisoinnista. Siten A:n menettelyn katsottiin olleen tarkoituksellista ja jopa tahallista. B oli osallistunut piharemontin suunnitteluun ja ollut usein paikalla työmiehen ominaisuudessa. B ei ollut vastustanut A:n tekemiä esityksiä tai vaatinut piharemontin laajennuksen viemistä yhtiökokouksen käsiteltäväksi. A:n menettelyyn verrattuna B:n toimia pidettiin kuitenkin lähinnä huolimattomuutena. Molempien katsot- 8 Ks. Arjasmaa Kuhanen s. 631 ja siinä viitatut muut lähteet. 9 Ks. Arjasmaa Kuhanen s. 631 ja Kyläkallio Iirola Kyläkallio 2003 s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 tiin aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa toimimalla huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti. Yhtiö oli vaatinut sille remontin laajentumisesta aiheutuneita kuluja eikä ollut hyväksynyt A:n ja B:n toimien olleen yhtiön edun mukaisia. Asiassa ei myöskään tullut esille, että korjaukset olisivat tulleet yhtiön eduksi arvonnousuna tai muuten siinä määrin, että sillä ei olisi oikeutta saada korvausta budjetin yli menneistä kuluista aiheutuneista kustannuksista. Yhtiö oli joutunut ottamaan alkuperäisen budjetin ylittäneiden kulujen kattamiseksi euron lisälainan, jonka korkoja toimituskulut olivat syy-yhteydessä A:n ja B:n toimintaan. Näin ollen he olivat velvollisia korvaamaan yhtiölle menettelystään aiheutuneen vahingon. Hovioikeus jakoi yhtiölle suoritettavan korvauksen siten, että A:n vastattavaksi tuli 80 % tuomitusta kokonaisvahingosta. Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen jäsenet ovat usein maallikoita toisin kuin osakeyhtiöissä, joissa hallitukseen valitaan usein liiketoiminnan ammattilaisia. Näin ollen heidän tietonsa asunto-osakeyhtiön asioista ja AOYL:n sisällöstä ovat hyvin eritasoisia. Toisaalta asunto-osakeyhtiöillä on monesti ammattitaitoinen isännöitsijä, yleensä isännöintiyhteisö. Tällöin tulee harkita sitä, voiko eri hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä olla erilainen vastuu sen mukaan, mikä on heidän konkreettinen tietotaitonsa. Arviointi tulee tehdä yleisen huolellisuusvelvoitteen kautta. Hallituksen jäsenten on toimittava, kuten siinä asemassa olevalta henkilöltä kohtuudella voidaan edellyttää. Tämä arviointi voi olla yksittäisten hallitusten osalta lievempää kuin esimerkiksi isännöintiyhteisön. 10 Yhtiön johdon vastuun syntyminen Yhtiön johdon vastuutilanteet voivat liittyä hyvin erilaisiin asunto-osakeyhtiön puolesta tehtyihin toimiin. Esimerkiksi hallituksen tehtäviin kuuluu isännöitsijän tehtävien valvonta, ja valvonnan laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tätä koski seuraava vanha korkeimman oikeuden ratkaisu: KKO 1938:501 Hallituksen jäsenet olivat korvausvastuussa, kun he olivat laiminlyöneet valvoa isännöitsijän toimia ja rahavarojen käyttöä. 10 Ks. Arjasmaa Kuhanen s Myös AOYL:n esitöissä (HE s. 272) todetaan, että osakkaan voidaan yleensä katsoa hyväksyneen henkilövalintojen, johdolle annettujen resurssien sekä talousarviota, kunnossapitoa ja muutostöitä koskevien päätösten kautta, että asunto-osakeyhtiön hallintoa ei järjestetä samalla tavalla ammattimaisesti kuin liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 347

6 Usein hallituksen ja isännöitsijän vastuukysymykset liittyvät yhtiön talouteen siten, että maksuja ei ole joko maksettu tai peritty ajallaan. Tällaisia tilanteita koskivat seuraavat oikeustapaukset: KKO 1960 II 26 Isännöitsijä katsottiin korvausvelvolliseksi, kun veroilmoituksen antaminen oli laiminlyöty. Turun HO nro 1232 Asiassa oli selvitetty, että kylpyhuoneremonttien laskutuksen määrä oli selvästi ylittänyt pienurakkasopimuksessa esitetyn hinta-arvion määrän, joka oli täytynyt havaita jo ensimmäisten laskutettujen kylpyhuoneiden kohdalla ja mihin isännöitsijän olisi tullut kiinnittää huomiota. Lisäksi huomiota olisi tullut kiinnittää urakoitsijan ylilyönteihin työselosteisiin merkityissä tuntimäärissä ja muissa merkinnöissä sekä laitevuokrien nousuun selvästi normaalin vuokratason ylittävään määrään. Havaitessaan, että kulujen nousu yli arvioidun tason oli ollut huomattava, olisi isännöitsijän tullut informoida siitä hallitusta, selvittää syy kustannusten nousuun, reklamoida poikkeavasta laskutuksesta ajoissa ja kieltäytyä maksamasta urakoitsijalle vaadittuja summia. Isännöitsijä oli myös lykännyt laskujen maksua peitelläkseen kokonaiskustannuksia niin, ettei ylilaskutus ollut käynyt selville. Hovioikeuden mukaan kaikki edellä mainittu osoitti, että isännöitsijä ei ollut täyttänyt velvollisuuksiaan ja oli huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiölle vahinkoa siten, että kylpyhuoneiden saneeraus oli tullut yhtiölle olennaisesti kalliimmaksi kuin mitä urakoitsija oli hinta-arviossaan ilmoittanut ja mitä yhtiö saattoi perustellusti olettaa. Isännöitsijä velvoitettiin korvaamaan yhtiölle hovioikeuden laskema kohtuullinen vahingon määrä sekä erityistilintarkastuksen kustannukset, koska tarkastus oli ollut perusteltu isännöitsijän merkittävien laiminlyöntien johdosta. Turun HO nro 232 Tapauksessa oli kysymys isännöitsijän velvollisuudesta korvata asunto-osakeyhtiölle aiheutunut vahinko perimättä jääneiden vuokrien johdosta. Hallitukselle oli selvinnyt viimeistään vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa, että maksamattomia vuokria oli siirtosaamisina noin euroa. Yhtiön vuokraaman tilan kuukausivuokra oli ollut euroa ja vuokrat olivat jääneet maksamatta uuden vuokralaisen osalta alusta alkaen aina syyskuusta Hallitus oli kuitenkin luottanut siihen, että mahdolliset vuokrarästit saataisiin perityksi aiemman käytännön mukaan vuokralaisen vaihtuessa. Hovioikeus totesi, että hallituksen olisi viimeistään yhtiökokouksen 2007 jälkeen tullut selvittää asia tarkemmin isännöitsijän kanssa. Hovioikeus totesi, että täysimääräisen korvauksen tuomitseminen johtaisi isännöitsijän kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, kun huomioon otettiin hallituksen myötävaikutus vahingon syntymiseen. Hovioikeus piti kohtuullisena korvauksena kahta kolmasosaa, eli euroa. 348 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 Turun HO nro 4998 Vastaajat olivat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseninä ja isännöitsijänä laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia yhtiövastikkeen perimisestä ja huoneistojen ottamisesta yhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Lisäksi yhtiökokouksia oli jäänyt pitämättä, tilintarkastuksia suorittamatta, tilinpäätöksiä vahvistamatta, lainanlyhennyksiä maksamatta ja konkurssisaatavia valvomatta. Näistä laiminlyönneistä oli aiheutunut yhtiölle markan vahingot. Koska vastaajat olivat syyllistyneet tahallisiin laiminlyönteihin, he olivat velvollisia suorittamaan vahingonkorvausta asunto-osakeyhtiölle myös erityistilintarkastuksesta ja uuden isännöitsijän ylimääräisestä työstä. Vastaajat velvoitettiin markan vahingonkorvaukseen yhteisvastuullisesti. Seuraavissa kahdessa korkeimman oikeuden ratkaisussa, jotka koskivat tavallisia osakeyhtiöitä, kysymys oli yhtiön varojen käytöstä yhtiön edun vastaisesti. Samat periaatteet soveltuvat myös asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin. KKO 1999:86 Osakeyhtiön hallituksen jäsen velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvausta yhtiön konkurssipesälle oltuaan osallisena järjestelyssä, jossa yhtiön varoja käytettiin sen omien osakkeiden ostamiseen. Korvausta tuomittiin myös sen johdosta, että hallituksen jäsen oli osallistunut yhtiön varojen lainaamiseen emoyhtiölle tilanteessa, jossa luottotappion vaara oli ilmeinen. KKO 1991:122 Osakeyhtiö A:n ja sen emoyhtiön B:n hallitukset olivat päättäneet maksaa tietyille B:n osakkeenomistajille, jotka toimittivat A:lle raaka-ainetta, A:n soveltamia hintoja tuntuvasti korkeamman hinnan. Maksamalla ylihintaa ilman perusteltua syytä A:lle oli aiheutettu vahinkoa. A:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitettiin korvaamaan A:lle tuottamansa vahinko. Seuraavassa kiinteistöosakeyhtiötä koskevassa tapauksessa yhtenä kysymyksenä oli se, onko hallitus vahingonkorvausvastuussa sen vuoksi, että se ei ollut määrännyt osakkaille riittäviä yhtiövastikkeita: KKO 2003:33 Ylivelkaisessa kiinteistöosakeyhtiössä, joka sittemmin oli asetettu omasta hakemuksestaan konkurssiin, ei ollut määrätty osakkaille sellaisia yhtiövastikkeita, jotka olisivat riittäneet kattamaan yhtiön lainojen lyhennykset ja korot niiden erääntyessä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymyksessä ei ollut osakeyhtiölain vastainen laiton varojenjako ja että tilanteesta ei voinut seurata takaisinsaanti konkurssipesään. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 349

8 Vahingonkorvauskysymyksen osalta korkein oikeus katsoi, että yhtiön hallituksella on kaikissa toimissaan ollut velvollisuus menetellä huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti sekä edistää yhtiön parasta. Tähän yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen on kuulunut huolehtiminen osaltaan siitä, että yhtiössä tehdään sen taloudellisen tilanteen edellyttämät rahoituspäätökset ja tarvittaessa yhtiökokouksen ratkaistavaksi saatetaan vastikkeiden määräämistä koskevat kysymykset siten, ettei yhtiön talous muodostu jatkuvasti tai rakenteellisesti alijäämäiseksi. Vastikkeet oli kuitenkin korkeimman oikeuden perustelujen mukaan jatkuvasti peritty liian pieninä eikä hallitus ollut ryhtynyt toimenpiteisiin yhtiön rahoituskustannuksia vastanneiden vastikkeiden määräämiseksi. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen sen vuoksi, että suurimpana velkojana ollut pankki oli hyväksynyt yhtiön ja sen johdon menettelyn ja suuremman arvioidun vahingon välttämiseksi sallinut konkurssin lykkääntymisen. Ratkaisu osoittaa, että alimitoitettu vastike sinänsä saattaisi olla vahingonkorvausperuste. Tässä tapauksessa konkurssipesän velkojan oma menettely johti kuitenkin siihen, että vahingonkorvausvaatimus ei menestynyt. Yhtiön johto voi joutua vastuuseen myös sillä perusteella, että asunto-osakeyhtiö ei saa hyväkseen sellaisia korvauksia, jotka sille mahdollisesti voisivat tulla. Tämä oli lähtökohtana seuraavassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa: Helsingin HO nro 2898 Asunto-osakeyhtiön hallitus antoi isännöitsijälle määräyksen reklamoida perustajaurakoitsijaa betonirakenteiden virheistä. Samassa yhteydessä isännöintisopimus irtisanottiin. Reklamaatiota urakoitsijalle ei toimitettu 10 vuoden kuluessa kohteen valmistumisesta, joten oikeus esittää vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan menetettiin. Uusi isännöitsijä perusteli reklamaation laiminlyöntiä sillä, että hän luuli edellisen isännöitsijän tehneen reklamaation. Hovioikeus katsoi uuden isännöitsijän menetelleen asiassa virheellisesti. Isännöitsijä ja isännöitsijätoimisto tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia. Vaatimus oli noin euroa. Hovioikeuden päätöksen mukaan isännöitsijätoimisto oli vastuussa vahingosta euroon saakka ja henkilöisännöitsijä vastuussa euroon saakka. Vastuu korjaushankkeissa Varsin usein vastuukysymykset liittyvät yhtiössä suoritettaviin korjausrakennushankkeisiin, kuten asunto-osakeyhtiön kunnossapito- tai muutostöihin. Yhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti organisoidessaan näitä hankkeita sekä tehdessään päätöksiä urakoitsijan valinnoista ja muista seikoista. Esimerkiksi seuraavassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa hallituksen katsottiin menetelleen huolimattomasti urakoitsijaa valitessaan: 350 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 Helsingin HO nro 1512 Asunto-osakeyhtiön hallitus päätti isännöitsijän esittelystä teettää putkiremontin urakointiyrityksellä, joka aikaisemminkin oli tälle asunto-osakeyhtiölle tehnyt vastaavia töitä. Kysymyksessä oli putkilinja kerrallaan toteutetusta putkiremontista. Urakkahinta oli kuitenkin markkaa halvinta tarjousta kalliimpi. Yhtiön kanteesta hovioikeus velvoitti hallituksen jäsenet ja isännöitsijän maksamaan yhtiölle vahingonkorvausta. Vahingoksi katsottiin markkaa. Hallituksen jäsenten osalta korvausta soviteltiin markkaan. Perustelujen mukaan pelkät aikaisemmat remontit eivät olleet riittävä syy halvimmasta tarjouksesta poikkeamiseen. Tämä hovioikeuden ratkaisu osoittaa, että myös epätarkoituksenmukaisista toimista saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Edelleen päätös osoittaa sen, että yhtiön tulisi urakkakilpailuja järjestäessään valita yhtiön kannalta edullisin vaihtoehto. Jos yhtiö päätyy muuhun kuin halvimpaan tarjoukseen, ratkaisulle pitää löytyä yhtiön edun kannalta hyvät perustelut. Seuraavassa ratkaisussa hallitus oli velvoittanut isännöitsijän tekemään kokonaishintaisen urakkasopimuksen, mutta isännöitsijä oli teettänyt työt tuntitöinä. Tämä johti isännöitsijän vahingonkorvausvelvollisuuteen. Helsingin HO nro 681 Asunto-osakeyhtiön hallitus oli kokouksessaan päättänyt antaa huoltomiesten suorittaa parvekekorjauksen markan urakkahinnalla. Hallitus oli antanut isännöitsijälle tehtäväksi huolehtia urakkasopimuksen tekemisestä taloyhtiön ja isännöitsijätoimiston palveluksessa olleiden huoltomiesten kanssa markan kokonaisurakkahinnasta, jonka oli tarkoitus sisältää kaikki urakasta aiheutuvat kustannukset. Isännöitsijä oli saamansa tehtävän vastaisesti teettänyt työt tuntityönä ja maksaessaan itse työntekijöiden palkat ottanut henkilökohtaisesti vastatakseen urakkatyön suorittamisesta hallituksen toimeksiannon mukaisella tavalla ja hinnalla. Hovioikeus velvoitti isännöitsijän suorittamaan asunto-osakeyhtiölle korvauksena aiheutuneesta urakkasopimuksen lisäkustannuksesta markkaa. Hallituksen ja myös isännöitsijän on siis tärkeää tehdä vain sellaisia päätöksiä, joihin heillä on toimivalta. Seuraavassa ratkaisussa kysymys oli toimivallan ylityksestä: Kouvolan HO nro 1162 Asemakaavaneuvotteluista ja LVI-suunnittelusta oli aiheutunut asunto-osakeyhtiölle yli markan kustannukset. Kustannusten suuruus ja suunniteltujen toimien laajuus ja laatu huomioon ottaen edellä mainitut toimet olivat olleet VAOYL 54 :n tarkoittamia toimia, joihin olisi voitu ryhtyä vain yhtiökokouksen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 351

10 päätöksen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä olivat näihin toimiin ryhtyessään ylittäneet toimivaltuutensa ja aiheuttaneet insinööritoimistolle maksettujen laskujen suuruisen vahingon. Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat vahingosta yhteisvastuullisesti. Kyseisiä suunnittelu- ja korjauskustannuksia ei ollut otettu talousarvioon eikä niistä kustannuksista ollut tehty hallituksen kokouksissa päätöksiä. Muut hallituksen jäsenet kuin puheenjohtaja eivät olleet eikä heidän olisi pitänytkään olla tietoisia aiheutuneista kustannuksista ennen kuin tilinpäätös kyseiseltä vuodelta valmistui. Kun kaikki laskut oli jo tuolloin maksettu, he eivät voineet estää vahingon syntymistä. Näin ollen muut hallituksen jäsenet eivät olleet tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaneet asunto-osakeyhtiölle vahinkoa eivätkä siten olleet korvausvastuussa. Tämä ratkaisu osoittaa, että hallituksen on lähtökohtaisesti valvottava myös omaa toimintaansa. Koska ratkaisussa oli kysymys toimivallan ylityksestä, johon muut hallituksen jäsenet eivät olleet vaikuttamassa eivätkä voineet siitä tietää, muut hallituksen jäsenet välttyivät vastuulta. Asunto-osakeyhtiössä suoritettavat korjausrakennushankkeet edellyttävät usein varsin suurta rakennusalan ammattitaitoa. Hallituksen vastuuta ei pidä ymmärtää niin, että yhtiön johto olisi henkilökohtaisesti vastuussa rakennustoimien epäonnistumisesta. Kysymys on siitä, onko hallitus organisoinut yhtiön korjaustoiminnan asianmukaisesti. AOYL:n esitöiden mukaan asunto-osakeyhtiön johdon tekemät, olosuhteisiin nähden asianmukaiset, harkintaan ja selvityksiin perustuvat päätökset eivät voi olla vastuun peruste, jos ne jälkikäteen osoittautuvat yhtiön kannalta taloudellisesti epäonnistuneiksi. 11 Hallituksen kannalta keskeistä on, että korjausrakennushankkeiden yhteydessä työt organisoidaan niiden vaatimalla tavalla. Vastuuta ei synny, jos johtoon kuuluvat ovat organisoineet yhtiön toiminnan huolellisesti normaalin asunto-osakeyhtiön tavoin. AOYL:n esitöiden mukaan asunto-osakeyhtiössä ei esimerkiksi yleensä edellytetä jatkuvaa seurantaa ja arviointia sen suhteen, milloin on yhtiön kannalta otollisinta suorittaa kunnossapitotoimi ottaen huomioon rahoitus- ja rakennuskustannusten kehitys ja rakennuspalveluiden saatavuus. 12 Hallituksen ja varsinkin isännöitsijän on kuitenkin hyvä tuntea esimerkiksi se, minkälaisia avustuksia korjausrakennushankkeille voidaan saada. Huolimatonta toimintaa on se, jos isännöitsijä ei huolehdi yleisesti saatavilla olevien avustusten hakemisesta. 11 Ks. HE s. 272, jonka mukaan lain valmisteluvaiheessa myös harkittiin tarvetta rajata kunnossapitoon liittyvät lievästä huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot kokonaan vastuusäännösten ulkopuolelle. Tästä kuitenkin luovuttiin. 12 Ks. HE s Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Seuraava hovioikeuden ratkaisu, jossa kysymys oli osakasvähemmistön nostamasta kanteesta, perustui juuri yhtiön toimien organisointiin: Helsingin HO nro 2303 Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt kunnostaa parvekkeet ja julkisivun. Kesken urakkaa hallitus vaihtui ja uusi hallitus vaihtoi urakalle toisen valvojan. Yhtiökokouksessa vähemmistöön jääneet osakkaat esittivät, että hallitukselle ei tule myöntää vastuuvapautta, koska urakka oli hoidettu huonosti loppuun. Vaikka vastuuvapaus myönnettiin, osakasvähemmistö nosti vähemmistökanteen vahingonkorvauksen saamiseksi yhtiölle hallituksen jäseniltä. HO hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun kanteen hylkäämisestä. Perustelujen mukaan hallituksen jäsenten toimintaa työsuorituksen seuraamisessa oli pidettävä aktiivisena ja koska hallitus oli erityisosaamista edellyttävässä valvontatehtävässä täyttänyt valvontavelvollisuutensa varsin pitkälti palkkaamalla riippumattoman ja asiantuntevan valvojan työtä valvomaan, hallitus ei ollut menetellyt huolimattomasti. Kanne hylättiin. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Yleisesti ottaen täytyy olla riittävää, että hallitus hankkii asiantuntijat hoitamaan erityisosaamista vaativia tehtäviä. Jos asiantuntijat epäonnistuvat tehtävässään, saattavat he olla vahingonkorvausvastuussa asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Hallituksen vastuu voi syntyä lähinnä tilanteessa, jossa tällaista ammattilaista ei lainkaan hankita ja jossa esimerkiksi hallituksen jäsenet itse hoitavat valvontatehtäviä siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta myös urakan aikana saattaa ilmetä, että hallituksen on puututtava tietoonsa tulleisiin, urakkaan liittyviin epäselvyyksiin. Puuttumatta jättäminen saattaa johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Rakennusaikaisen hallituksen vastuu Oikeuskäytännössä on jouduttu ratkaisemaan myös asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen vastuuta koskevia tapauksia. Rakennusaikana asuntoosakeyhtiölle määrätään yleensä perustajaosakkaan henkilökunnasta tai omistajatahosta koostuva hallitus. Tällaisenkin hallituksen on otettava huomioon asemansa asunto-osakeyhtiön hallituksena. Hallituksella on velvollisuus tehtävää hoitaessaan ottaa huomioon asuntoosakeyhtiön etu. Tästä esimerkkinä seuraavat hovioikeuden ratkaisut: Helsingin HO nro 265 Rakennusaikaisen hallituksen jäsenenä toimi perustajaosakkaana toimineen yhtiön omistaja. Hän oli muun muassa käyttänyt asunto-osakeyhtiön ns. RS-tilille maksettuja ensimmäisiä kauppahintasuorituksia rakennusaikaisten vakuuksien vastavakuutena. Menettely katsottiin asunto-osakeyhtiön edun vastaiseksi ja se aiheutti vahingonkorvausvastuun. Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 353

12 Kouvolan HO nro 889 Asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja olivat laiminlyöneet huolehtia, että osakkeenomistajan maksama yhtiölainaosuus olisi välittömästi käytetty yhtiön velkojen maksamiseen, kuten yhtiöjärjestys olisi edellyttänyt. Ko. henkilöiden oli hovioikeuden mukaan täytynyt mieltää, että laiminlyönnistä voi syntyä vahinkoa asunto-osakeyhtiölle, mistä huolimatta he olivat syyllistyneet tähän laiminlyöntiin. Hallituksen jäsenen passiivisuuden katsottiin voivan sellaisenaan olla osoituksena korvausvastuuseen johtavasta huolimattomuudesta. Passiivisuuden merkitys hovioikeuden mukaan korostui, kun hallituksen jäsen oli tai hänen olisi pitänyt olla selvillä virheellisyyksistä eikä hän siitä huolimatta ollut ryhtynyt toimiin niiden korjaamiseksi. Kukin hallituksen jäsen oli omalta osaltaan velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että hallitus täytti velvollisuutensa. Hovioikeuden lainaamassa oikeuskirjallisuudessa oli katsottu, että vahvistettu tai jopa tosiasiallinen työnjako hallituksen jäsenten kesken hajotti myös vastuun työnjaon mukaiseksi, mutta kukin hallituksen jäsen oli velvollinen valvomaan, että tehtävät tulivat jaetuiksi, tai ainakin aiheen ilmaannuttua ryhtymään toimiin vahingon minimoimiseksi. Hallituksen jäsenet vastasivat vahingonkorvauksesta yhteisvastuullisesti. Ensiksi mainittuun tapaukseen liittyy myös korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2006:18, jossa turva-asiakirjojen säilyttäjänä oleva pankki velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta osakkeenostajille, koska pankki ei valvonut ostajien turva-asiakirjoja vaan oli käyttänyt näiden ensimmäisiä maksusuorituksia asuntokauppalain vastaisesti rakennusvaiheen vakuuden vastavakuutena. Kouvolan hovioikeuden ratkaisussa numero 9 katsottiin, että rakennusaikaisen hallituksen puheenjohtaja, joka ei kyennyt esittämään hyväksyttävää syytä pitää yhtiön asiakirjoja hallussaan, vaikka osakkaista koostuva uusi hallitus oli niitä vaatinut, oli velvollinen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle asiakirjojen puuttumisesta aiheutuneet vahingot. Seuraavassa korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kysymys rakennusaikaisen hallituksen vastuusta rakennusaikaisen taseen oikeellisuudesta. KKO 1989:48 Asunto-osakeyhtiön rakennusaikaisen hallituksen jäsenet olivat, varmistumatta siitä, että liittymismaksut kaukolämpöyhtiölle ja sähköyhtiölle oli suoritettu, allekirjoittaneet rakennusaikaisen taseen, jossa liittymismaksut oli merkitty maksetuiksi, ja esittäneet taseen luovutusta koskevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajat antoivat asiassa puhtaan tilintarkastuskertomuksen. Korkein oikeus katsoi, että tällainen menettely ei ollut hyvän tilintarkastustavan mukaista. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan yhtiölle korvauksena aiheuttamastaan vahingosta markkaa. 354 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum 24.9.2011 Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Esityksen sisältö 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Uusi Asunto-osakeyhtiölaki Uusi AOYL ollut nyt voimassa muutaman vuoden Tärkein

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittäminen & Asunto-osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu Oulu 4.2.2014 Vesa Puisto lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen sisältö 1) Yhtiöjärjestysmuutokset

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA Anu Kärkkäinen vastaava lakimies Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN kuntoarvio - hallitus PTS - yhtiökokous hyväksyy asiantuntija-apu

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 12.10. 2011 Pekka Luoto, Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestys määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty asuntoosakeyhtiölain

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Autopaikkojen jako 1

Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 2 Autopaikkojen jako 3 Autopaikkojen jako 4 Autopaikkojen jako 5 Autopaikkojen jako 6 LÖYTYY OSOITTEESTA: http://www.taloyhtio.net/attachements/2013-11-25t10-09-3613206.pdf

Lisätiedot

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Taloyhtiö 2015-tapahtuma 15.4.2015 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Turun hovioikeus 3.3.2014 nro 308 - hallintaanotto/häätö Osakehuoneisto

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kenen on vastuu, kun kiinteistön korjaus on jätetty hunningolle? Inspecta Tietopäivä 2.9.2015

Kenen on vastuu, kun kiinteistön korjaus on jätetty hunningolle? Inspecta Tietopäivä 2.9.2015 Kenen on vastuu, kun kiinteistön korjaus on jätetty hunningolle? Inspecta Tietopäivä 2.9.2015 1 Kuka vastaa kiinteistön kunnosta 2 Kuka vastaa Vastaus on yksinkertainen: kiinteistön omistaja Kiinteistönomistaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tarkastettua tietoa taloyhtiön kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista Isännöitsijäntodistus - tilataan taloyhtiön isännöintiyrityksestä - toimitusaika tavallisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

Johdon vastuu käytännössä SRHY / 16.2.2010 Mikko Heinonen

Johdon vastuu käytännössä SRHY / 16.2.2010 Mikko Heinonen Johdon vastuu käytännössä SRHY / 16.2.2010 Mikko Heinonen 1 JOHDON VASTUU LAIN KEHYKSET Johdon vastuu - lain kehykset Vastuu Vahingonkorvausoikeudellinen Lakisääteinen Osakeyhtiölaki Vahingonkorvauslaki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet Hallituksen ABC sekä Ö Taloyhtiön hallituksen koulutusilta 14.4.2016 Anne Vatanen Lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 16.11. 2011 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä rakennustapa

Lisätiedot

Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa. Sisältö

Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa. Sisältö Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuu 3.9.2015 Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Yhtiön toimielimet Hallituksen valinta, jäsenyys ja kokoukset Hallituksen tehtävät Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja

Lisätiedot

Näytesivut. ToIMINNAN-

Näytesivut. ToIMINNAN- 4 ToIMINNAN- TARKAstuksEN suorittaminen, vaihe 2: HALLINNon TARKAstus Hallinnon tarkastuksessa tarkastetaan hallinnon järjestäminen ja se, että yhtiön johdon toiminta on ollut asunto-osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty AOYL 78 Kiinteistöliiton

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn

Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn Ulkopuolisen asiantuntijan valinta hallitukseen - uhka vai mahdollisuus? Asiamies, VT Keijo Kaivanto Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry 1 1.4.2014

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENPEIKKO YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. 2 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab

Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab Oy Risk Consult Ab Suomen ensimmäinen vakuutusmeklariyhtiö,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksia asuntoosakeyhtiölaista: menestystekijät ja kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksista yleisesti

Lisätiedot

6 luku. Yhtiökokous. Näytesivut

6 luku. Yhtiökokous. Näytesivut 6 luku. Yhtiökokous 6 Yhtiökokous AOYL 6 luvussa on säännökset asunto-osakeyhtiön ylimmästä päättävästä elimestä eli yhtiökokouksesta. Luku jakautuu niin, että yleiset yhtiökokousta koskevat säännökset

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot