tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut sähköinen taloushallinto Luottovakuutus saapuu suomeen Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia luottotappioista juontaa juurensa kaupoista, jotka on tehty vanhojen asiakkaiden kanssa. Käyttöpääoman tehokas hallinta on avainasemassa yritysten varautuessa huonoihin aikoihin. Yrityksen toiminta näkyy pitkälti sen kassavirrassa. Siksi sen on oltava jatkuvasti johtamisen fokuksessa. Hyvät taloushallinnon välineet auttavat reagoimaan markkinatilanteisiin ja yrityksen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Luottovakuutukset ovat olleet Länsi-Euroopassa niin suurten kuin pk-yritystenkin keskuudessa käytäntö jo pitkään. Sivut 4 Sivut 5 Sivut 9 Sivut 9 Sivu 11

2 2 CRedit management ilmoitusliite epävarmuuden aika KuVA: MILKA ALAnEn Taloudellinen tilanne ei vuosikymmeniin ole muuttunut niin nopeasti kuin viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Jo runsaan vuoden ajan rahoitusmarkkinoilla vallinnut poikkeuksellisen suuri epävarmuus ja luottamuspula kärjistyivät syyskuussa koko maailman laajuiseksi rahamarkkinakriisiksi, joka on käynnistänyt yleisen kilpajuoksun maksuvalmiuden turvaamiseksi ja luottoriskeiltä suojautumiseksi. Tämän seurauksena on nähtävissä yleinen riskipitoisten sijoituskohteiden markkinaarvojen lasku, luotonsaatavuuden heikkeneminen ja kokonaiskysynnän supistuminen. Vaikka Suomen talouden perustekijät ovat moniin muihin maihin verrattuna hyvässä kunnossa, on osoittautunut, että meidänkään kansantaloutemme ei voinut eristäytyä yleismaailmalliselta suhdannekäänteeltä. Vaikka jäsenyytemme euroalueella on selvästi vakauttanut rahamarkkinoitamme, kansainvälinen markkinaarvojen aleneminen ja kysynnän hiipuminen tuntuu yllättävän voimakkaana myös meillä. Tässä tilanteessa työllisyyden ylläpitäminen ja kotitalouksien realistinen luottamus tulevaisuuteen ovat keskeisiä asioita ja koko kansantalouden vakaan kehityksen ehto. Kotitalouksien kysyntä on se tekijä, joka nyt pitää kansantalouden pyörät pyörimässä. Tämä nostaa nimenomaan PK yritykset aivan keskeiseen asemaan Suomen kansantalouden lamansietokyvyn kannalta, koska niiden merkitys työllistäjinä on suuri, ja sitä paitsi viime vuosina vain kasvanut, kun suuryritykset ja julkinen sektori ovat tehostaneet toimintaansa ulkoistamalla ja automatisoimalla toimintojaan. Siksi on selvää, että PK yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen on parasta lamantorjuntapolitiikkaa. Yritysten toimintaedellytyksistä puhuttaessa avainasemassa on niiden maksuvalmiuden ja rahoituksen saatavuuden turvaaminen. On tärkeää, että pankeilla on luotonantokykyä ja myös halu ylläpitää luottojen tarjontaa voimiensa mukaan. Rahoitustekijöiden merkitys on myös periaatteessa hyvin ymmärretty. Viranomaiset ovat onnistuneet rakentamaan erittäin laajan kansainvälisen yhteisymmärryksen niistä keinoista, joilla pankkien kyky jatkaa yritysten luototusta normaaliin tahtiin pyritään turvaamaan. Pankkien maksuvalmiutta on helpotettu väljentämällä niitä vakuusvaatimuksia, joilla pankit saavat keskuspankkiluottoa. Valtiovalta on myös kaikissa EU maissa sitoutunut mekanismeihin, joilla pankkien varainhankintaa markkinoilta voidaan taata ja pankkien omaa pääomaa tarvittaessa vahvistaa. Keskuspankkien ja hallitusten toimet ovat olleet poikkeuksellisen järeitä, mutta ne voivat vaikuttaa kansantalouteen lähinnä pankkien kautta. Toivoa siksi sopii, että pankit käyttävät tarjolla olevia mahdollisuuksia luotonantokykynsä vahvistamiseen myös hyväksi. Terve varovaisuus kuuluu pankkitoimintaan, mutta jos koko pankkisektori kaivautuu poteroihinsa, seurauksena on vaikeuksia yrityssektorilla, mikä ei suinkaan auta pankkeja, vaan päinvastoin. Pankkien menestyshän on kuitenkin ratkaisevasti kiinni niiden asiakkaiden liiketoiminnan menestyksestä. Samalla kun mietitään rahoituskriisistä selviytymisen strategioita, on myös pidettävä mielessä pitkän ajan näkökulma. Viidentoista hyvän vuoden jälkeen Suomen yrityssektori on onneksi suhteellisen hyvin varustautunut edessä olevaan taantumaan. Yritysten pääomarakenne omien varojen suhde velkaan on vahvempi kuin esimerkiksi 1990 luvun alun pankkikriisin aikaan. Osittain tämä johtuu yritysjohdon varovaisuudesta, mutta toinen tärkeä tekijä on, että yritysverotus ei ole viime aikoina rankaissut omaa pääomaa suhteessa velkaan sillä tavalla kuin aikoinaan. Voi toivoa, että valmisteilla olevat yritysverotuksen muutokset eivät kiristä voittojen ja osinkojen yhteenlaskettua verotusta sillä tavoin, että yritysten kannustimet huolehtia vakavaraisuudestaan häviäisivät. Sinikka Salo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Credit management On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTyy KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAVOITTAEn LuKI- JAA (KMT, SyKSy 2007/KEVÄT 2008). KAnnEn KuVA: ALAn MERRIgAn sisältö Pääkirjoitus...2 Eteenpäin taloushallinnon ulkoistamisella..3 Tieto on valtaa luottoriskeissäkin...4 Epävarmat ajat korostavat käyttöpääoman hallitsemisen merkitystä...5 kansainvälisen luotonhallinnan on tunnettava alueelliset käytännöt...6 vauhtia vientiin...7 Takausvakuutusten suosio kasvaa...8 AMSTERDAM BERLIINI BRATISLAvA BRYSSEL DuBLIN GENEvE helsinki hongkong kööpenhamina LoNToo MALMÖ MILANo NEW YoRk oslo RIIkA TALLINNA TukhoLMA varsova zürich päivälehden ulottuvuus Ja ammattilehden keskittyneisyys PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Piritta Voipio, TOIMITTAJAT: Fredrik Eriksson, Ilona Hiila, Jussi Tiihonen TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Suvi Virta, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDISTÄ: Aslak de Silva, Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki Yrittäjän kristallipallo löytyy verkosta...9 kassavirran on oltava johtamisen keskiössä...9 Sähköisellä laskutuksella tehoa taloushallintoon Luottovakuutus saapuu Suomeen...11 NYT KANNATTAA PUNNITA TARKASTI, KUMPI PAINAA VAA ASSA ENEMMÄN! Laskut heti rahaksi! Punnita, siis miksi Gothian Oy:n Laskut heti rahaksi -palvelu on tässäkin taloudellisessa tilanteessa b to b kauppaa käyville yrityksille oivallinen rahoitusväline? Globaali talous on murrosvaiheessaan, lainaehtoja on kiristetty. Laskut heti rahaksi -palvelu auttaa yrittäjää selviytymään tästäkin myllerryksestä. Pelkkä laskusaatava riittää reaalivakuutta ei tarvita. Siksi vaaka kallistuu Laskut heti rahaksi -palveluun. tai soitaheti:

3 ilmoitusliite CRedit management 3 KuVA: ISTOcK Taloushallintoon liittyvien prosessien monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti. kymmenet tuhannet suomalaiset yritykset ylläpitävät taloushallintoa ja sisäisiä järjestelmiä, jotka ovat usein kustannuksiinsa nähden sekä raskaita että tehottomia. Teknologisten järjestelmien lisäksi myös osaaminen tulee päivittää säännöllisesti. Laatu- ja kustannussyistä yhä useampi yritys ulkoistaa taloushallintonsa. Asiakasyrityksen ja palveluntoimittajan suhde on parhaimmillaan silloin, kun kummatkin osapuolet ovat yhteisymmärryksessä siitä, kuinka toimitaan. eteenpäin taloushallinnon ulkoistamisella teksti: fredrik eriksson Taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä valintaansa. Ostetut palvelut ovat tuoneet kustannussäästöjä, suurempaa joustavuutta sekä mahdollisuuden fokusoida entistä paremmin omaan alaansa. Lindorffin maajohtaja Tapio Vuojärvi muistuttaa, että taloushallinnon ulkoistaminen osaaviin käsiin voi sopimuksesta riippuen parantaa koko liiketoiminnan asiak kuudenhallintaa. Ulkoistamisesta on tullut trendi myös Suomessa. Aikaisemmin laskutuksesta vastasi yrityksen sisällä toimiva yksikkö, mutta vaatimusten monipuolistuessa käännetään katseet yhä useammin ulkopuolisiin toimijoihin. Vuojärvi näkee taloushallinnon ulkoistamisen kehityksen kulkevan käsi kädessä tekniikan kehityksen kanssa. Historiallisesti katsottuna laskutusta voidaan katsoa yrityksen primitiiviprosessina, joka on perinteisesti hoidettu omassa talossa. Viisitoista, tai jopa kymmenen vuotta sitten, ei ollut edes teknisesti mahdollista ulkoistaa samassa mittakaavassa kuin nykyään. Tiedonkäsittely ja tiedonsiirtokapasiteetin rajoituksien poistuminen teknologian kehittymisen myötä on mahdollistanut osaamiskeskittymien synnyn. tietomäärä kasvaa Laskutuksen ja taloushallinnan generoima tietotulva on yrityksille keskeistä informaatiota. Tämä tieto on raakana hiilimöykky, josta asiansa osaavat palveluntarjoajat puristavat timantin. Tämä vaati kuitenkin laajaa erikoistumista ja tulkitsemiskykyä. Hyvä taloushallinto on asiakassaatavuuksien ja yleisesti asiakkuuteen liittyvän tiedon vaalimista. Se on vaativa ja usein raskas prosessi pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Relevantin tiedon poimimisella ja jalostamisella ei vain luoda kuvaa olemassa olevista asiakkaista, vaan sillä pyritään myös ennustamaan potentiaaliset tulevat asiakkaat. Kun asiakaspotentiaali on kohdennettu, aloitetaan kommunikointi. Tämä tarkoittaa viestien määrän ja sisällön kehittämistä. Kun viestejä ja kommunikoinnin sisältöä muovataan, voidaan palata asiakkuuteen liittyvään tietoon. Hyvä asiakashallinta mahdollistaa nopean reaktiokyvyn. Jos todetaan, että yrityksen omasta toiminnasta puuttuu jotain ilmeistä, se voidaan paikallistaa ja korjata tehokkaasti. Yleisesti kysymys taloushallinnan ulkoistamisesta voidaan nähdä kysymyksenä yrityksen perusliiketoimintaprosesseista. Ulkoistaminen viedään nykyään yhä pidemmälle. Sitä voi soveltaa lähes kaikilla alueilla. Keskeistä on kuitenkin muistaa, että säilyttämällä yrityksen ydinosaaminen omissa käsissä, ja ulkoistamalla muu toiminta, voidaan asiakkaille tarjota entistä kilpailukykyisempiä palveluita. annons kauppa 253 x 119.ai :13:06 Reach higher C M Y CM MY CY CMY K Sergel on nyt Suomessa. Luottopäätökset, laskutus, reskontra, perintä ja jälkivalvonta, saatavien osto. Maximise the Opportunities

4 4 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Tieto on valtaa luottoriskeissäkin Jos tieto kumppaniyrityksen luottokelpoisuudesta perustuu esimerkiksi tilinpäätöksiin, on se pahimmillaan vuoden vanhaa. Tuttukin maksaja saattaa joutua vaikeuksiin. Ajanmukaisen luottotiedon hallinta minimoi yrityksen luottoriskit. teksti: Jussi Tiihonen Kansainvälisen luottokriisin vaikutukset ulottuvat Suomeenkin, mutta uhkakuvista huolimatta yrityksillä ei ole syytä paniikkiin, ainakaan suhteessa kotimaasta tuleviin luottotappioihin. Suomalaiset yritykset ovat epävarmoinakin aikoina maailman tunnollisimpia maksajia, eikä maksuviiveissä ole tällä hetkellä nähtävissä dramaattisia muutoksia. On kuitenkin entistä tärkeämpää, että yritykset pysyvät ajan tasalla asiakkaidensa ja kumppaniensa luottotiedoista. Luottotappioiden yleisin syy onkin ehkä yllättävä. Tutkimuksemme mukaan jopa 80 % luottotappioista tulee vanhoilta asiakkailta, koska tutun asiakkaan luottotietoja ei lähdetä tarkistamaan yhtä rutiininomaisesti kuin uusien asiakkaiden kohdalla, kertoo Vesa Kalapuro, Soliditet Finlandin liiketoimintajohtaja. Luottotiedon oltava tuoretta Nykytilanteessa on ratkaisevaa, että tieto yritysten luottokelpoisuudesta on mahdollisimman ajanmukaista. Lyhyessä ajassa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia, ennen kuin niihin ehtii reagoida. Tietoa ei tällöin saa tarpeeksi, tai tarpeeksi usein. Jos tieto kumppaniyrityksen luottokelpoisuudesta perustuu esimerkiksi tilinpäätöksiin, on se pahimmillaan vuoden vanhaa. Tällaisessa ajassa ehtii tapahtua vaikka minkälaisia yllätyksiä, aina konkurssiin saakka, Kalapuro huomauttaa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa pelkkään tilinpäätökseen tuijottaminen ei riitä. Siksi yritysten on osattava tarkkailla useita eri riski-indikaattoreita. Reaaliaikaisinta tietoa yrityksen tilanteesta saa analysoimalla sen maksutapatietoja. Luotonantajilta saatava tieto kertoo yrityksen juuri tämänhetkisistä maksuviiveistä, jotka ovat viitteitä mahdollisesti ehkä vasta kuukausien päästä realisoituvasta luottohäiriöstä. Yhtä lailla yrityksen parantunut maksuvalmius on oltava tiedossa hyvissä ajoin, jotta tilauskantoja voidaan päivittää ajanmukaisemmaksi. - Ei ole kauaakaan siitä, kun luottotietojen kerääminen tehtiin manuaalisesti, jolloin se kesti päiväkausia. Nykyään yritykset eivät voi odottaa luotonannon kanssa niin pitkään, vaan tiedon on oltava käytössä heti. Tilanne onkin muuttunut dramaattisesti: tietoa on saatavilla aivan eri tavalla kuin aiemmin. Tässä myös viranomaistiedon, esimerkiksi kaupparekisterin, tietojen saaminen on helpottunut huomattavasti, Kalapuro kertoo. Automaattisesta päätöksenteosta Nopeasta ja monipuolisesta tiedostakaan ei ole apua, ellei sen pohjalta pysty tekemään perusteltuja ratkaisuja. Aina ei ole selvää, että objektiivisen tiedon pohjalta tehdään objektiivisia päätöksiä. Hyvä esimerkki on jälleen vanhat asiakkaat. Jos liikesuhteet perustuvat liiaksi luottamuksellisiin henkilösuhteisiin, ei luottoriskeistä kieliviä merkkejä oteta välttämättä huomioon. Saatavilla oleva puolueeton tieto olisikin saatava muuttumaan puolueettomiksi päätöksiksi. Siksi luottopäätökset kannattaa joskus jättää koneellisten järjestelmien varaan, jotka pystyvät käsittelemään jatkuvasti kasvavaa ja päivittyvää tietomäärää. Kyse on samalla vähien resurssien ohjaamisesta oikein. Usein luottopäätöstietoa on kaivamassa vain kourallinen ihmisiä. Luottopäätöstapaukset ovat Suomessa kuitenkin valtaosin rutiinipäätöksiä. Automaattinen päätöksentekojärjestelmä vapauttaa asiantuntijat todellisten, vaikeiden päätösten pariin, muistuttaa Kalapuro. Historia ei toista itseään Luottokriisin pahimmissa kauhukuvissa väläytellään jo 1990-luvun alun laman toistumista. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tilanne on monessa suhteessa toisenlainen. Yritysten riskipuskuri on nyt huomattavasti parempi kuin 90-luvun alussa. Tuolloin suomalaisten yritysten omavaraisuusprosentti oli 25 prosentin luokkaa, joka oli Euroopan alinta tasoa. Nykyään omavaraisuusosuus on jo noin 50 % suuruusluokkaa. Tämä on aivan eri tilanne kestää riskejä, Kalapuro kertoo. Typeriä riskejä ei kannata tehdä niin hyvinä kuin kireämpinäkään aikoina, mutta luottotappioiden liiallinen varominen voi toimia lähes itseään toteuttavana ennustuksena. Jos luottotappioita varotaan hysteerisesti, ne kyllä vältetään, mutta liiketoimintakin kuivuu kasaan. Siksi luottotappioiden sijaan tärkein viesti kannattaa osoittaa kuluttajille: kun kulutus pyörii, jatkuu bisneskin, Kalapuro toteaa. Every customer is unique, do you have the tools to see the difference? Lisätietoja Experianin luottoriskien hallintapalveluista: Salomonkatu 17 A FI HELSINKI Pekka Lattu, toimitusjohtaja, tel: Riskit hallittavissa epäjatkuvuuskohdassakin Hyvältä luotonhallinnalta vaaditaan jatkuvasti muuttuvan ympäristön huomioimista sekä mahdollisuutta reagoida muutoksiin käytännön tasolla. Experianin yli 25-vuotinen kokemus maailman johtavana riskienhallinnan konsultoinnin ja ratkaisujen kehittäjänä osoittaa, että kattaviin historiatietoihin perustuvat riskienhallintametodit toimivat hyvin silloin, kun oletetaan, että tulevaisuus käyttäytyy samalla tavalla kuin historia. Talous on tällä hetkellä kuitenkin epäjatkuvuuskohdassa. Uutta, dramaattistakin markkinatietoa tulee päivittäin, eikä pelkkään historiatietoon perustuva riskienhallinta anna riittävän tarkkoja tietoja luottoriskeistä. Luotonhallinnan on pystyttävä reagoimaan myös jatkuvasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Riskienhallinnassa on otettava huomioon esimerkiksi toimiala- tai aluekohtaiset muutokset ja niiden vaikutukset ympäristöönsä: luottopäätöksiä tehdessä on osattava tarttua uutisiin. Kohti proaktiivisuutta miten laiva saadaan kääntymään ajoissa? Experianin konsultointipalvelut ja luotonantoratkaisut ottavat aktiivisesti huomioon uusia lähestymistapoja saaden asiakkaamme reagoimaan tuleviin haasteisiin nopeasti ja joustavasti. Markkinoiden vahvoja signaaleja aktiivisesti seuraava riskienhallinta mahdollistaa luottoriskien ja -tappioiden nopean rajoittamisen. Parhaimmillaan riskijohtamisessa päästään todelliseen proaktiivisuuteen, kun yritys pystyy reagoimaan tehokkaasti ja nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Experian kääntää globaalin kokemuksensa luotonhallinnassa asiakkaan oman toiminnan mukaisiksi liiketoimintaratkaisuiksi. Kun riskienhallinta ottaa huomioon juuri oikeiden tekijöiden vuorovaikutuksen, voi yritys tehdä ratkaisevat päätöksensä varmalta pohjalta. Experian Decision Analytics offers solutions and consultancy helping you balance efficiency, growth and profitability throughout the customer lifecycle.

5 ilmoitusliite CRedit management 5 epävarmat ajat korostavat käyttöpääoman hallitsemisen merkitystä Yritysten on entistä tärkeämpi pysyä ajan tasalla niin saamisistaan kuin asiakkaidensa ja kumppaniensa luottoriskeistä. teksti: Jussi tiihonen Kansainvälinen luottokriisi on kipeän ajankohtainen. Kun rahaa ei saa tai se maksaa paljon, saattaa yrityksen toiminta lamaantua: saamiset viipyvät asiakkaan maksuvaikeuksien takia tai varasto on täynnä peruuntuneita tilauksia varten tuotettua tavaraa. On tärkeää, että yritykset eivät epävakaudesta huolimatta vetäydy juoksuhautoihin, vaan kehittävät omia, varsinkin käyttöpääomaan liittyviä prosessejaan. Käyttöpääoman merkitys tulee korostumaan, ja investointi sen prosessien kehittämiseen on pienempi meno kuin passiivisuudesta aiheutuvat tappiot, toteaa Edward Björkenheim, CAPTO Financial Consulting Oy:n Business Unit Manager. Yrityksen käyttöpääoma koostuu yrityksen myyntisaamisista ja varastoon sidotusta rahasta sekä näistä vähennettävistä ostoveloista. Käyttöpääoman tehokas hallinta on avainasemassa yritysten varautuessa huonoihin aikoihin. Monella yrityksellä on taseessaan löysää, joka pitäisi saada nopeasti käyttöön esimerkiksi varastokiertoa parantamalla tai laskutuskäytäntöä terävöittämällä. Luottoriski vaikuttaa suoraan yrityksen myyntisaamisiin, koska joku osuus siitä on erääntynyt mitä suurempi osa, sitä enemmän pääomaa se sitoo, Björkenheim huomauttaa. saamisten varmistaminen alkaa hyvissä ajoin Monet yritykset ajattelevat, että tehokas perintä on paras keino varmistaa myyntisaamisten maksu. Aktiivinen perintä on epäilemättä tärkeää, mutta yksinomaan siihen keskittyminen tulee luottoriskien kannalta liian myöhään jos yritys saa tietää asiakkaansa maksuvaikeuksista vasta perintävaiheessa, on vahinko jo tapahtunut. Saamisten tehokas varmistaminen pitää aloittaa jo paljon aiemmin. On pidettävä mielessä, että myynti on monivaiheinen putki. Varautuminen luottoriskeihin on aloitettava jo sen alussa, myynnin pelisääntöjä tehdessä ja itse myyntitilaisuudessa. Jo tuolloin on selvitettävä esimerkiksi asiakkaan luottolimiitit millä ehdoilla asiakkaalle voi myydä ja voiko tälle antaa luottoa. Myyjän on jo alusta saakka korostettava, että yritys seuraa saataviaan tarkkaan, Björkenheim opastaa. Luottoriskien vaikutusten vähentäminen vaatii keskittymistä koko myyntiputken toimintaan. Kun maksuehdot ovat selkeästi mukana jo sopimuspohjissa, voi niitä seurata aktiivisesti heti niiden käynnistymisestä lähtien. Laskut on lähetettävä nopeasti: piilevän, korottoman maksuajan myöntäminen on aina hukkaa yrityksen kannalta. Heikko laskutusprosessi saattaa pidentää tavarantoimituksen ja laskutuksen väliä viikoilla. Tämä nostaa luottoriskejä, koska riski alkaa jo tavaran lähtemisestä, ei laskun, Björkenheim muistuttaa. Kun yrityksellä alkaa mennä huonosti, sillä on vino pino muistutuksia ja laskuja hoidettavanaan. Björkenheim muistuttaa, että ensimmäisenä maksetaan niille, jotka ovat alusta saakka aktiivisesti korostaneet perinnän tärkeyttä. Asiakkaat haistavat nopeasti, keneltä voi pidättää maksua hiukan pidempään. Ei ole yrityksen etu, jos sen asiakkaat käyttävät sitä kuin pankkia. tilauskantojen mutkat suoriksi Ei ole yrityksen etu, jos sen asiakkaat käyttävät sitä kuin pankkia. Yritysten tilauskantojen hallinta nousee nykytilanteessa tärkeään asemaan. Riski piilee esimerkiksi siinä, että tilauksia tehdään ennusteiden mukaan, jolloin peruutusten mahdollisuus on paljon suurempi. Pienimmillään tappio on vain myynnin, mutta pahimmillaan merkittävä osuus yrityksen tuotannosta saattaa mennä omaan varastoon. Suuri osa yrityksen myynneistä on kiinni ennusteprosessissa. Se ja tilauskanta on saatava vastaamaan mahdollisimman hyvin toisiaan. Koko toimintatapa olisi tältä osin saatava läpinäkyväksi. On oltava tarkat säännöt siitä, mitä saa kirjata tilaukseksi ja minkälaisin varauksin tai todennäköisyyksin. Arvoketjun kannalta valmisvarastossa on oltava mahdollisimman vähän tavaraa, Björkenheim sanoo. Yritysten on osattava myös luoda painetta arvoketjussa alaspäin, esimerkiksi tavarantoimittajilleen. Jos tuntuu siltä, että tavara ja tieto eivät kulje, kannattaa mennä suoraan toimittajan yritykseen ja vaatia parempaa taloudellista läpinäkyvyyttä. On päästävä kumppaniyrityksen sisään, ennen kuin päättää liiketoiminnan jatkamisesta, neuvoo Björkenheim. Pysyykö rahoittajasi yrityksesi kasvuvauhdissa? Finance Linkillä on uusia ratkaisuja rahoitusongelmiin Mitä yhteistä on nuorella kasvuyrityksellä ja vanhemmalla vankan aseman saavuttaneella yrityksellä? Entä taloudellisissa vaikeuksissa olevalla ja vahvataseisella yrityksellä? Epävarmoina aikoina niiden kaikkien huomion on kiinnityttävä kassavirran toimivuuteen, jota ilman hyvätuloksinenkin yritys voi mennä nurin likviditeettiongelmien vuoksi. Suomalaisomisteinen Finance Link haluaa mullistaa perinteisiä rahoitusmarkkinoita tarjoamalla joustavia ratkaisuja suomalaisille yrityksille. Kassankierto on yrityksen verenkierto Parhaat konstit käyttöpääomatilanteen suotuisaan kehitykseen ovat tehokas reskontranhoito ja ammattitaitoinen riskienhallinta, joita tukee nopeutettua kassankiertoa tarjoavat rahoitusratkaisut. Perinnän ei tulisi kuulua yrityksen rutiinitoimintoihin. Perinnältä vältytään kun maksuviiveisiin reagoidaan välittömästi ja ostajakunnan taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Myymällä laskut voidaan luottotappioriski siirtää kokonaan Finance Linkille, sillä Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista. Finance Linkin palvelukokonaisuutta hyödyntävät yritykset pystyvät vapauttamaan resurssejaan tuottavampaan toimintaan, kun Finance Link kantaa laskutukseen liittyvät murheet tarjoamalla laskutus- ja reskontranhoitopalveluita, riskienhallinnallisia palveluita sekä rahoitusta. Finance Linkin rahoituspäälliköt tulevat mielellään kertomaan lisää palvelukokonaisuudesta. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisesta! Finance Link Oy tel:

6 6 CRedit management ilmoitusliite Luottoriskit voivat moninkertaistua siirryttäessä Suomen rajojen ulkopuolelle. Riskien minimointi vaatii tiukkaa otetta alusta asti. kansainvälisen luotonhallinnan on tunnettava alueelliset käytännöt teksti: Jussi tiihonen Siitä huolimatta, että Suomi on toistaiseksi selvinnyt kansainvälisestä talouskriisistä suhteellisen vähin kolhuin, ei globalisoituneessa maailmassa voi jäädä taputtamaan itseään olalle. Luottoriskien suurten alueellisten erojen vaikutus heijastuu jatkuvasti myös meihin. Suomi on maksutapatottumuksissa perinteisesti ollut maailman huipulla. Laskut maksetaan ajallaan ja koko luotonhallinnan järjestelmä toimii hyvin. Siellä, missä lainsäädäntö tukee luotonhallintaa, asiat ovat hyvin. Suomessa tämä puoli on kunnossa. Lisäksi meillä luotonhallinnan ulkoistaminen on jo pitkällä, jolloin yritykset pystyvät keskittymään paremmin ydintoimintaansa. Kolmantena syynä Suomen menestykseen on selkeä pankkijärjestelmä. Kun asiat toimivat mahdollisimman reaaliaikaisesti, ei täällä käy päinsä väittää, että shekki on kyllä lähtenyt viikko sitten, kertoo Thomas Feodoroff, Intrum Justitia Oy:n toimitusjohtaja. Suomessa asiat on järjestetty hyvin. Vientiyrityksillä sen sijaan on suhteellisesti muita suuremmat luottoriskit ja vanha sääntö pitää yhä paikkansa: mitä etelämmäksi mennään, sitä huonompia maksajia löytyy. Sopimusten on oltava alusta saakka selkeitä, jotta niitä ei voida tulkita tahattomasti tai tahallisesti väärin. On tärkeää tuntea kunkin maan korkolainsäädäntö sekä käypä korkotaso, jotta ne voidaan kirjata sopimukseen yksiselitteisesti muiden maksuehtojen kanssa, Feodoroff opastaa. kohti maksukulttuurin muutosta Intrum Justitian tekemän eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan Euroopassa satoja miljardeja euroja on hukassa viivästyneinä maksuina. Myös luotto tappioiden määrä on kasvussa. On huomattava, että tutkimus on tehty vuoden alussa, eli talouden nykyinen kaaos ei siinä vielä näy. Eurooppalaisen maksutapakulttuurin parantaminen varsinkin epävarmoina taloudellisina aikoina on vaikeaa, koska alueelliset erot ovat niin suuret. Siksi yleiseurooppalaisen lainsäädännön luotonhallinnan tarpeita vastaava muutos olisi ensimmäinen askel kulttuurin muutokselle. Yhteisestä lainsäädännöstä hyötyisivät kaikki. On tärkeää, että luottotappion aiheuttaja maksaisi sen yksiselitteisemmin kuin nyt, tiivistää Feodoroff. Suomalaisten yritysten tottumuksissa on myös petrattavaa, vaikka oma maksukäyttäytyminen olisikin optimaalista. Usein Suomessa ollaan valmiita hyväksymään, että etelässä prosessit toimivat hitaammin, vaikka maksamisen pitäisi olla mahdollisimman nopeaa kaikkialla. Ei yrityksillä ole näinä aikoina varaa antaa ilmaista lainaa, Feodoroff muistuttaa. suomen sekalaiset vientikumppanit Suomen suurimmista vientikumppaneista Ruotsi ja Saksa ovat hyviä esimerkkejä maista, joiden lainsäädäntö minimoi yritysten luottoriskejä. Vaikka laskut menisivätkin pitkähköön perintäprosessiin, ei takaisinmaksajilta ehdi kerääntyä valtavaa saldoa huonoinakaan aikoina. Tilanne on toinen Englannin ja Espanjan kaltaisten maiden suhteen. Tällaisissa maissa tarkkailun merkitys korostuu siitä huolimatta, että kumppanien luottokelpoisuutta on tarkasteltava joka tapauksessa aina. Tämä pätee myös sopimuksiin ja muuhun yhteistyöhön, Feodoroff sanoo. VENäJä ON OMA LUKUNSA kauppatapa venäjällä on hieman erilainen kuin Euroopassa. vienti venäjälle on usein luottovakuutettua, ja kauppa toimii paljolti ennakko- tai käteismaksuilla. venäjän markkinat ovat siinä mielessä kehittymättömät, ettei voida puhua samanlaisesta toiminnasta kuin edes Itä-Euroopassa. Esimerkiksi lähes kaikki puhelinliittymät toimivat prepaid-periaatteella. kun maksutavat ovat yhä hyvin perinteisiä, ei laskutettavaakaan synny niin paljon,

7 ilmoitusliite CRedit management 7 kertoo Intrum Justitian johtaja Juha iskala. venäjän ongelmana on myös valtiollisen ulosottotoimen puute, mikä vaikeuttaa perintää. vapaaehtoinen perintä onnistuu lähinnä tapauksissa, joissa yritys haluaa pitää huolta luottoluokituksestaan, koska tekee kauppaa länteen. Nykyään esimerkiksi virosta saa ulos pienetkin saatavat, mutta venäjän kohdalla on vaikeampaa, Iskala tiivistää. vauhtia vientiin teksti: fredrik eriksson Jotta rahoitusalan kriisistä ja taantumasta selvitään mahdollisimman pienin vahingoin on vientiyrityksillemme pystyttävä tarjoamaan luottoja ja takuita. Keskeisiä julkisen vallan toimia viennin ylläpitämiseksi myös vaikeina aikoina ovat rahoituksen turvaaminen Finnveran vientitakuuvaltuuksia nostamalla ja pankkien myöntämiä vientiluottoja jälleenrahoittamalla. Kriisin myötä yksityiset toimijat ovat kiristäneet riskinottolinjauksiaan ja ne pyrkivät myös rajaamaan pääomiensa käyttöä. Tämän myötä Finnveralle saapuvien vientitakuuhakemusten lukumäärä on viime vuodesta nelinkertaistunut. Finnvera on valtion omistama pk lainoja ja takauksia tarjoava riskirahoittaja sekä vientitakuita niin pienille kuin suurillekin yrityksille tarjoava julkinen takuulaitos. Sen myöntämät vientitakuut ovat valtion vastuulla ja siten saajilleen arvokkaita nollariskipainoisia AAA riskiluokan vakuuksia. Vientitakuutoiminnan tarkoituksena on löytää ratkaisut vientikaupan riskien kattamiseksi ja rahoitusongelmien helpottamiseksi, sanoo Finnveran varatoimitusjohtaja Topi Vesteri. monimuotoiset projektit Koska vientiprojektit ovat monimuotoisia ovat myös ratkaisumallit moninaisia. Vientitakuuvalikoimasta löytyy mm. luottoriskitakuu, jolla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Koska EU:ssa on katsottu, että julkinen toimija voi häiritä kilpailua, valtiolliset takuulaitokset eivät voi kattaa alle kahden vuoden riskejä OECDmaissa. Muihin maihin Finnvera voi myöntää myös lyhyitä takuita tapauskohtaisesti. Suurimmat Finnveran takuujärjestelyt ovat pääomatavaraviennin ostajaluottotakuita. Niillä katetaan esimerkiksi televerkon, voimalan, sellutehtaan, laivan, tai vaikkapa nosturin ostajalle myönnetyn pitkäaikaisen vientiluoton, ostajaluoton, poliittisia ja kaupallisia riskejä. Poliittisille riskeille Finnvera pystyy tarjoamaan jopa 100 % takuun. Syy tähän on Vesterin mukaan se, etteivät yksityiset vakuutuslaitokset tai pankit kykene kantamaan vastaavia riskejä. Tyypillisiä poliittisen riskin maita, joiden vientiin Finnveran takuita on käytetty laajalti, ovat esimerkiksi Venäjä ja Turkki. edellytyksenä suomalainen intressi Vientitakuuta myöntäessään Finnvera tekee kattavan riskiarvion maariskistä, toimialariskistä ja riskin kohteena olevasta yrityksestä, projektista tai pankista. Takuun myöntämisen ehtona on lisäksi suomalainen intressi. Mitä suuremmaksi arvioimme riskin, sitä korkeamman suomalaisuusasteen vaadimme projektilta. Suomalaista intressiä voimme perustella myös tutkimus ja tuotekehitystoiminnalla sekä alihankkijaverkolla Suomessa. Euromääräisesti vientitakuut kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin suurhankkeisiin. Jopa 64 % hankkeista takuu on kokoluokaltaan yli 100 miljoonaa euroa. Yhä useampi yritys ulkoistaa tuotantoaan, jonka seurauksena suuretkin hankkeet vaikuttavat välillisesti kymmenien pienempien suomalaisyritysten toimintaan, Vesteri muistuttaa. Viime kädessä huomattava osa suurhankkeistakin koostuu keskisuurten konepajojen ja pk yritysten osatoimituksista. vientitakuu varmistaa risteilyjätin lainansaannin KuVAT: ROyAL caribbean cruises LTD Talouspoliittinen ministeriövaliokunta teki historiaa pidetyssä kokouksessa puoltaessaan vientitakuun myöntämistä Genesis II risteilyaluksen rahoitukselle. Rakentajan STX Finland Cruise Oy:n mukaan noin 900 miljoonan euron kauppa on suomen kaikkien aikojen suurin vientikauppa. Sen syntymisen ehtona oli vientitakuu. Ehto on tyypillinen risteilyalusten kaupoissa. Saksan, Italian ja Ranskan vientitakuulaitokset myöntävät vastaavia takuita. Genesis II ja sen lähes identtinen sisaralus Genesis I, jotka tunnetaan myös Oasis kokoluokan risteilyaluksina, ovat valmistuessaan maailman suurimmat matkustajalaivat. Pituutta laivoilla tulee olemaan 360 metriä ja niiden kapasiteetti hieman alle matkustajaa. Vertailun vuoksi mainittakoon Silja Linen lippulaivan M/S Symphonyn vastaavat luvut: 203 m ja matkustajaa. Noin 900 miljoonaa euroa maksavan jättiristeilijän hinnasta valtion vientitakuu ja riskirahoitusyhtiö Finnveran osuus on noin 80 prosenttia ja takuupäätöksen mukainen luottoaika enintään 12 vuotta. Vastaava takuutarjous on annettu myös Genesis I aluksesta. Vientitakuulla turvataan tilaajan, Royal Caribbean Cruise Linesin, lainansaantia alusten hankkimiseen. Varustamo voi myös halutessaan maksaa risteilijän käteisellä. Se voi myös järjestää rahoituksen muulla tavoin ja jättää takuun käyttämättä osittain tai kokonaan. Varmista selviytyminen uusajattele taloushallintosi! Epävarma taloustilanne on muuttanut yritysten toimintaympäristön aikaisempaa haasteellisemmaksi. Moni yritys pyrkii kustannustehokkuuteen ulkoistamalla toimintojaan ja siirtämällä erityisesti talousasioiden hoidon ulkopuolisille asiantuntijoille. Nyt jos koskaan on syytä varmistaa, että yrityksen talous on hallinnassa, sillä toimintaympäristö muuttuu koko ajan, ja muutoksiin on kyettävä vastaamaan mahdollisimman nopeasti. - Talouden hallintaan saaminen lähtee aivan perusasioista. Avainasemassa ovat tehokas saatavien seuranta, tarkka kustannusten hallinta sekä likviditeetin ennakointi. Jotta nämä asiat saadaan toteutettua nopeasti, yhteistyökumppaniksi kannattaa ottaa talousalan asiantuntijayritys, neuvoo talousosastoratkaisuihin erikoistuneen Staria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Tommila. Ulkoistamista koskevat päätökset ovat yrityksissä nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Vallitseva taloustilanne kannustaa toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen. Ulkoistamalla yritys vapauttaa omat henkilöstöresurssinsa ydinosaamiseen, ja saa käyttöönsä yhteistyökumppaninsa erikoisosaamisen. - Talousasioiden ulkoistaminen on vahvasti voimistuva trendi, sillä siitä saadut konkreettiset hyödyt realisoituvat nopeasti toimivina prosesseina. Talouden ulkoistamisen mahdollisuutta ei ollut vielä 90-luvun puolivälin laman aikana, joten tässä taloustilanteessa toimivat yritykset ovat siihen nähden paremmassa asemassa. Räätälöintiä asiakkaan mukaan Yritys valitsee itse, mitä talousosaston toimintoja ulkoistetaan, ja halutessaan se voi siirtää asiantuntijakumppanin vastuulle kaikki talousosaston perustoiminnot, kuten esimerkiksi ostolaskujen käsittelyn, matka- ja kululaskujen käsittelyn, myyntireskontran, saatavien seurannan, pääkirjanpidon, palkkahallinnon ja raportoinnin. Vaikka käytännön työ hoidetaankin ulkoistuskumppanin avulla, päätöksenteko ja bisneksen kontrollointi jäävät luonnollisestikin yrityksen omaan hallintaan. - Meillä tehdään hyvin joustavia toteutuksia ja asiakaskohtaisia ratkaisuja. Tyypillisin ratkaisu on se, että kaikki yrityksen talousosaston toiminnat ulkoistetaan, mutta on myös hyvin paljon erilaisia asiakaskohtaisia osaulkoistusratkaisuja, Tommila kertoo. Staria Oyj:n palveluihin kuuluvat talouden hallintapalvelut sekä toiminnanohjauksen järjestelmäratkaisut. Yhteistyö käyntiin kartoituksella Talousosaston ulkoistaminen Starialle käynnistyy Staria Design konseptin mukaisesti. Yhdessä yrityksen edustajien kanssa käydään läpi yrityksen taloushallinnon ydinprosessit sekä kartoitetaan konkreetti- sesti ne taloushallinnan osa-alueet, joita halutaan kehittää ja parantaa. - Ulkopuolinen asiantuntija pystyy tekemään monia hyviä ehdotuksia, miten asioita voi tehdä helpom- - talousosasto yrityksessäsi Staria Oyj on vaativiin talouden palvelukeskusratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Innostunut ja aktiivinen kehittämisote sekä modernien sähköisten toimintatapojen rohkea hyödyntäminen korostuvat palvelussamme. Olemme toteuttaneet yrityskohtaisia talouden palvelukeskuksia pörssiyrityksille, keskisuurille kasvuyrityksille sekä ulkomaisten yritysten suomalaisille tytäryhtiöille. min ja virtaviivaisemmin. Meidän asiantuntijajoukkomme koostuu vahvoista senior-osaajista, jotka tekevät sen, mitä lupaavat. Tällä alalla lupaus on lunastettava joka päivä, toimitusjohtaja Juha Tommila sanoo. - Yhteistyön käynnistäminen on tärkeää tehdä suunnitellusti ja määrätietoisesti, koska kyse on näin kriittisistä prosesseista. Yhteistyön tuloksena asiakas saa prosessit tehokkaiksi ja tuhlaavat rutiinit toimiviksi. Pystymme myös auttamaan asiakkaita konkreettisesti yritysten voimakkaissa kasvuja muutosvaiheissa, yritysjärjestelyissä tai kansainvälistymishankkeissa. Tiedätkö miten yritykselläsi menee juuri nyt? Ulkoistusten ja tehostamisen lisäksi yrityksen raportointijärjestelmät ovat juuri nyt suurten haasteiden edessä. Kuinka nopeasti ja kuinka oikeasisältöisten raporttien perusteella yrityksen johto tekee päätöksiä? Oikea-aikaiseen ja oikeasisältöiseen taloustiedon hallintaan löytyy ratkaisuja yhdessä yrityksemme asiantuntijoiden kanssa. Ota yhteyttä ja kysy lisää, Stariasta löytyy tietoa ja kokemusta Staria_Kauppalehti_253x119mm_1_ :34:08

8 8 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Takausvakuutusten suosio kasvaa kuva: TaskuStudio Takausvakuutukset ovat finanssikriisin myötä nousseet vakuutussektorilla tärkeäksi tuotteeksi Suomessakin. Takausvakuutuksessa vakuutuksenantaja takaa vakuutuksenottajan sopimusvelvoitteen, kuten esimerkiksi rahavelan takaisinmaksun tai toimitus- tai urakkasopimuksen, täyttämisen. kuva: istock Teksti: Fredrik Eriksson Takausvakuutuksia ovat esimerkiksi lainatakaukset, asuntolainojen täytetakaukset ja kaupalliset takaukset. Takausvakuutuksia käytetään usein eläkevakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen vakuuksina. Puhutaan riskinjaosta. Tyypillinen yritysten käyttämä takausvakuutustuote on eläkelainojen takaus. Yksityishenkilöitä koskeva takausvakuutus liittyy useimmiten pankkien myöntämiin asuntolainoihin. Tällöin pankit toimivat ikään kuin vakuutusasiamiehinä, mikä tarkoittaa käytännössä, että pankit voivat myöntää tietyt kriteerit täyttäville asiakkaille takausvakuutuksen jo pankin tiskillä. Näin toteaa takausvakuutuksiin erikoistuneen suomalaisten eläkevakuuttajien omistaman vakuutusyhtiö Garantian toimitusjohtaja Mikael Englund. Englund muistuttaa, että suomalaisilla työnantajayrityksillä on oikeus lainata eläkeyhtiöiltä tietty osuus vuosittain maksamistaan työeläkemaksuista. Näihin niin sanottuihin TyEL-takaisinlainoihin tarvitaan kuitenkin hyvä vakuus, yleensä takaus. Suomen työeläkejärjestelmä on Englundin mukaan ainutlaatuinen tosin useimmissa maissa on omat eläkejärjestelmänsä, eikä kahta samanlaista liene olemassakaan. Yksi suomalaisen työeläkejärjestelmän ominaispiirteistä on juuri työnantajien takaisinlainausoikeus. Muuttuvat haasteet Englund puhuu resurssien allokoinnista. Hän sanoo, että rahoitusmarkkinoiden kriisi on nostanut etenkin eläkelainojen takauksien kysyntää. Tämä on seurausta pankkien haluttomuudesta ja jopa kyvyttömyydestä lainata rahaa tällä hetkellä sellaisin ehdoin, joihin lainanottajat ovat viime vuosina tottuneet. Finanssikriisiin Englund suhtautuu viileän realistisesti. Hänen käsityksensä mukaan suomalaiset yritykset ovat, toimialasta riippumatta, keskimäärin selvästi vahvempia kuin esimerkiksi vajaat 20 vuotta sitten, kun Suomessa viimeksi jouduttiin vakavaan rahoitusmarkkinoiden kriisiin. Myös kotimaiset pankit ovat hoitaneet asiansa hyvin. Toisaalta hän painottaa, ettei kukaan osaa vielä tänä päivänä arvioida kriisin kestoa tai laajuutta. Maltti säilyttäen pitäisi pystyä tekemään oikeat ratkaisut. Hakijoiden luottokelpoisuus määritellään ja arvioidaan tapauskohtaisesti eri menetelmillä. Jos kyseessä on yritykselle suunnattu suurempi takausvakuutus, on prosessi pidempi ja moniulotteisempi. Yritystutkija arvioi kyseisen yrityksen luottoluokituksen. Tämän jälkeen tehdään päätös takausvakuutuksen Maltti säilyttäen pitäisi pystyä tekemään oikeat ratkaisut. ehdoista. Jos yritys ei syystä tai toisesta kykene suoriutumaan veloistaan, vaan joutuu maksukyvyttömäksi, meidän tehtävämme on suorittaa maksu lainan loppuerästä lainan antajalle, esimerkiksi eläkeyhtiölle. Viime kädessä turvataan se, että tarvittavat varat aikanaan löytyvät työntekijöille luvattujen eläkkeiden maksamiseen. Englund haluaa kuitenkin muistuttaa, että kriisistä löytyy positiivisiakin puolia. Meillä Suomessa ei ole syntynyt pahaa kiinteistökuplaa tai siihen liittyvää laajaa epätervettä luottokantaa. Sanoisin, että pitkällä aikavälillä tämä tilanne tervehdyttää markkinoita. Vältytään epäterveiltä riskeiltä ja kitketään liian löysää johtamista pois. Kumman valitset? A. B. Kun tarvitset takausta kauppojen varmistamiseksi, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voit mennä pankkiin. Se on vähän niin kuin valitsisit kuvan B. Tai sitten voit valita Nordic Guaranteen. Me olemme ennemminkin kuin kuva A. Nordic Guaranteen avulla voit varmistaa kaupat järkevästi, helposti ja kätevästi. Takauksemme suojaavat yhtä tehokkaasti kuin perinteiset pankkitakaukset. Pankeista poiketen emme kuitenkaan edellytä yrityksesi sitovan kallista omaisuuttaan vastavakuudeksi. Aikaa vievää ja kustannuksia aiheuttavaa byrokratiaa ja hallintotyötä on meillä selvästi vähemmän. Haluamme tehdä kaiken sinulle mahdollisimman helpoksi. vähän niin kuin viereisessä valinnassa. Oletko silti vielä epävarma valinnastasi? Käy osoitteessa com/test, niin näet mikä sopii parhaiten yrityksellesi. Jos haluat tietää lisää meistä ja palveluistamme, käy osoitteessa tai soita numeroon JärKEväMPi TAPA varmistaa KAuPAT.

9 ILMOITUSLIITE CREDIT MANAGEMENT 9 teksti: Ilona Hiila Epävakaista talousnäkymistä puhutaan paljon. Muuttuvat markkinat vaativat kaikilta yrityksiltä yhä parempaa kykyä ennakoida tulevaa. Sähköisen taloushallinnon avulla myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat seurata yrityksen toimintoja, taloudellista tilannetta ja tuottavuutta. Sähköisen taloushallinnon yksi tärkeimmistä eduista on se, että sen avulla yritys voi ennakoida markkinoilla tai yrityksen toiminnoissa tapahtuvia muutoksia, sähköisiä taloushallinnon kokonaisjärjestelmiä tarjoavan Finnvallin toimitusjohtaja Jukka Parviainen kertoo. Sähköistä taloushallintopalvelua Yrittäjän kristallipallo löytyy verkosta Jokainen yrittäjä haluaisi joskus tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kristallipallot ja onnenamuletit kannattaa kuitenkin jättää käyttämättä, sillä faktatietoa yrityksen toiminnasta saa helpoiten sähköisen taloushallintopalvelun avulla. tuottavassa Procountorissa painotetaan myös ennakkoinnin etuja. Aikaisemmin taloustilannetta pystyttiin seuraamaan noin kuukauden viivellä kuitti- ja paperipinojen liikkuessa toimistoista toisiin. Sähköisessä taloushallinnossa kirjanpitoa ja yrityksen taloutta voidaan seurata reaaliaikaisesti vaikka joka päivä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi tehdä nopeitakin päätöksiä luotettavin tiedoin, Procountorin toimitusjohtaja Raimo Vaalaranta toteaa. Voimavarat työhön Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi mennä paljon arvokasta työaikaa talousasioiden hoitoon ja seurantaan. Jukka Parviaisen mielestä työntekijät kannattaa kuitenkin vapauttaa oman työnsä pariin. Monilla yrityksillä menee turhia työtunteja kuittien ja papereiden järjestelyyn. Jos yrityksellä ja sen käyttämällä tilitoimistolla on käytössäään sähköinen taloushallinto, voi yritys keskittyä tekemään toimialansa töitä. Sähköinen taloushallinto säästää sekä resursseja että aikaa, Parviainen kertoo. Sähköisen taloushallinnon käyttäjä säästyy Parviaisen mukaan myös paljolta huolelta. Palvelun käyttäjä on tosiaan vain käyttäjä, eli kaikki päivitykset, varmuuskopiot ja tiedonsiirto hoituvat kätevästi sähköisen palvelun kautta. Sähköisen taloushallinnon käyttäjä voi myös seurata yrityksen taloustilannetta ja kehitystä reaaliaikaisesti mistä päin maailmaa tahansa. Yritysten toiminnan ollessa yhä kansainvälisempää, on tärkeää, että matkustelusta huolimatta yrityksen johto pysyy perillä siitä, mitä firmassa tapahtuu, Parviainen muistuttaa. Kaikki pienyrittäjät eivät kuitenkaan matkustele, joten sopiiko tuote vain suuremmille firmoille. Sähköinen taloushallinto sopii kaikille yrityksille ja esimerkiksi pienillä yrityksillä se voi nopeuttaa kasvua, kun turhia työtunteja ei mene papereiden järjestelyyn, Raimo Vaalasranta toteaa. Sähköinen taloushallinto minimoi riskejä Kun yrityksen kaikki talousasiat hoituvat automaattisesti verkossa, vähenee myös inhimillisen virheen riski. Kun eri lähteistä kootut tiedot tulostetaan ja syötetään taloushallintoohjelmiin, on aina olemassa virheen riski. Sähköisessä taloushallinnossa kaikki tiedot kulkevat saman palvelun läpi, joten virheille ei jää tilaa, Vaalasranta muistuttaa. Myös Finnvallissa nähdään sähköisen taloushallinnon tuomat edut juuri turvallisuuden kannalta. Jos yrityksen talous- ja rahaliikennetiedot ovat verkossa sijaitsevalla palvelimella, ei tietokoneen hajoaminen ole katastrofi, vaan tietoja voi tarkastella vaikkapa työtoverin tietokoneelta, Parviainen toteaa. Tulevaisuuden hallitsemista Ennakkoluulot erilaisia sähköisiä palveluita kohtaan ovat Jukka Parviaisen mukaan hävinneet viime vuosien aikana. Vaalasrannan mielestä sähköinen taloushallinto ei ole paitsi tulevaisuuden ratkaisu, vaan myös keino hyödyntää taloushallinnon tiedot tulevaisuuden suunnittelussa. Palvelun tuottamien tietojen avulla yritys voi suunnitella toimintaansa aivan eri tavalla kuin ennen. Sähköisten palveluiden avulla taloushallinto ei ole enää vain pölyisiä mappeja ja pöydillä lojuvia papereita, vaan kiinnostava ja tehokas tapa seurata yrityksen kehitystä sekä toimintaa, Vaalasranta kertoo. Kassavirran on oltava johtamisen keskiössä saamiseen ja optimoimiseen. teksti: Jussi Tiihonen Hyvinä taloudellisina aikoina rahoituksen miettiminen jää joskus vähälle huomiolle. Jos järkevän rahoituksen merkitys oivalletaan vasta, kun rahahanat ovat tyrehtyneet, saattaa yrityksen konkurssi olla lähellä. Riskiä vain kasvattaa se, jos yritys kaivautuu epävarmoina aikoina poteroonsa ja odottaa pahimman menemistä ohi. Yrityksillä on yhä keinoja vaikuttaa toimintansa jatkuvuuteen. Selkeä viesti yrityksille on: jäitä hattuun, nyt on oltava aktiivinen, tiivistää KPMG:n Partner Jan Montell. Kassavirrat kuntoon Yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa rahoituksen Yrityksen toiminta näkyy pitkälti sen kassavirrassa. Siksi sen on oltava jatkuvasti johtamisenkin fokuksessa. Kannattava ja hyvätuloksinenkin firma voi mennä nurin, jos sen rahoitus loppuu ja kassavirran liike lakkaa. Avainasemassa rahoituksen varmistamiseksi on rahoituslähteiden hajauttaminen. Mikään yritys ei voi olla naimisissa vain yhden pankin kanssa, Montell huomauttaa. Yrityksen on saatava rahoitusta useammasta lähteestä, olivat ne sitten pankkeja tai vaihtoehtoisia ratkaisuja. Takaisinlaina työeläkeyhtiöiltä on tällä hetkellä kiinnostava vaihtoehto, ja esimerkiksi vientiyhtiöille on olemassa valtiollisia, vientiä tukevia tahoja. Lisäksi löytyy myös eräänlaisia välimallin ratkaisuja. Monet yritykset laajentavat palvelupohjaiseen leasing-toimintaan rahoituksensa turvaamiseksi, ja nyt tutkitaan paljon esimerkiksi myyntisaatavien tai varaston myymistä. Näissä on etuna se, että esimerkiksi tavara tai tietty saatava toimii jo ikään kuin vakuutena, Montell kertoo. Hajauttaminen on tärkeää myös erääntymisaikatauluja suunniteltaessa. Jos näitä ei ole tehty järkevästi, mahdollisesti realisoitumassa oleva jälleenrahoitusriski iskee yrityksiin kovaa, kun suuri lainanlyhennys sattuu kohtaan, jossa sekä pankilla että yrityksellä menee huonosti. Prosesseista suunnitteluun ja takaisin Rahoitustarpeen suunnittelun täytyy kuulua yrityksen ydinstrategiaan. Kyse on niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina sama: mikä on toiminnalle oikea määrä rahaa? Tällaisissa analyyseissä kassavirtojen pitäminen keskiössä auttaa. On oltava pitkän tähtäimen suunnitelma: kuinka paljon tarvitaan ja kuinka oikea raha liikkuu esimerkiksi kolmen vuoden haarukalla. Tätä kautta päästään rakentamaan oikein hajautettua rahoituspuolta, Montell opastaa. Paraskin suunnitelma saattaa kuitenkin jäädä pelkäksi analyysiksi, jollei sitä saada tehokkaasti mukaan yrityksen toimintaan. Tunnusluvut tai raportit eivät välttämättä kerro yrityksen ydintoiminnan kannalta ratkaisevista asioista. Siksi yrityksen on saatava prosessinsa sellaiseen kuntoon, että suunnitelmat voidaan todella toteuttaa. Johtamisen kannalta tärkeässä osassa ovat yrityksen ennuste- ja päätöksentekoprosessit. On kysyttävä, minkä tiedon varassa päätöksiä tehdään. Ennusteprosesseissa yrityksillä on paljon petrattavaa. Parhaimmillaan ennuste on inhorealistinen. Silloin sen pohjalta voi tehdä kassavirran kannalta tärkeitä ratkaisuja. Johdon on osattava määritellä rajattu määrä päätöksiä, jotka ovat etusijalla, liittyivät ne sitten investointeihin, ostoihin tai asiakkaan maksuaikoihin. Kun kassavirta on johtamisen keskiössä, yrityksen kunnossa olevat prosessit ja järjestelmät tukevat järkevää suunnittelua ja toisinpäin, Montell neuvoo. Ammattitaito kunniaan Oli kyse sitten yrityksen sisäisistä prosesseista tai suhteista ympäristöönsä, ei pidä unohtaa, että viime kädessä kyse on ihmiskontakteista. Ammattimaisen ja proaktiivisen toiminnan merkitystä ei voi liikaa korostaa varsinkaan niukempina aikoina. Vaikka puhuttaisiin esimerkiksi cash management -projekteista, on niiden taustalla aina asiakkuudenhallinnan kysymykset. On tärkeää pitää yllä kontaktia asiakkaisiin muutenkin kuin esimerkiksi korkolaskun lähettämisen yhteydessä, Montell sanoo. Myös rahoitusta hakiessa ammattimaisuus toimii ratkaisevana tekijänä. Pankkien vähiä rahoja on jonottamassa aikamoinen joukko. Jos yritys on hoitanut pankkisuhdettaan alusta saakka aktiivisesti, osoittaa tehneensä hyvän analyysin ja käynnistänyt toimenpidesuunnitelman, voi itse kukin miettiä, kenelle rahaa todennäköisimmin lainataan, Montell tiivistää.

10 10 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Sähköisellä laskutuksella tehoa taloushallintoon Sähköiseen laskutukseen siirtymisellä saavutetaan monenlaisia hyötyjä. Teknologia sähköisten laskujen lähettämiseen on ollut saatavilla jo pitkään ja nyt edessä on nopean kasvun vaihe. Sähköiseen laskutukseen siirtymisellä saavutetaan monenlaisia hyötyjä: kustannustehokkuutta, imagollisia hyötyjä ja ympäristökin hyötyy. Euroopassa lähetetään vuosittain noin 30 miljardia laskua, joista hieman yli puolet suuntautuu kuluttajille ja loput kulkevat yritysten välillä. Suomessa luvut ovat noin 250 miljoonaa (B2C) ja noin 200 miljoonaa (B2B). Suomessa yritysten välisestä laskuliikenteestä noin 20 prosenttia lähtee tällä hetkellä sähköisinä laskuina, ja kuluttajille arviolta 1-3 prosenttia. Kuluttajalaskutuksessa Suomella on paljon parannettavaa muihin pohjoismaihin verrattuna. Suunta sähköisen laskutuksen leviämisessä on tällä hetkellä voimakkaasti ylöspäin. Helsingin kauppakorkeakoulussa reaaliaikaisen talouden osaamiskeskuksessa on tutkittu yritysten ja julkisten organisaatioiden siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Sähköisestä laskutuksesta on yritykselle monenlaista hyötyä paperilaskujen lähettämiseen verrattuna. Laskutukseen liittyvät kulut pienenevät ja paljon rutiinityötä poistuu. Laskujen ja maksujen välittäminen sähköisesti sekä laskujen sähköinen arkistointi mahdollistavat tulevaisuudessa mm. kirjanpidon hoitamisen sähköisesti. Tämä taas antaa varsinkin pienille yrityksille aivan uudenlaisia työkaluja oman liiketoiminnan monitorointiin ja analysointiin reaaliajassa. Sähköisesti laskuttava yritys saa myös nopeammin rahat kassaansa. Tutkimusten mukaan sähköisellä laskutuksella nopeutetaan laskun kiertoa yrityksissä useilla päivillä. Sähköisiä laskuja maksetaan myös harvemmin myöhässä kuin laskuja, jotka saapuvat paperimuodossa. Syitä pysyä paperilaskuissa ei enää ole Sähköisen laskutuksen hyödyt ovat selkeät, mutta silti sen käyttöönotto on ollut tähän asti suomalaissa yrityksissä suhteellisen hidasta. Jotkut yritykset haluavat pitäytyä paperilaskuissa sen mahdollistaman markkinointikanavan takia. Tähänkin on kuitenkin kehitetty uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, joissa markkinointiviestejä voidaan liittää sähköiseen laskuun. Sähköisen laskutuksen leviämisessä on vain kyse teknologian omaksumisesta, ja tämä vaatii aikaa. Edessä on mielenkiintoinen vuosi, kun monet yritykset ovat tehneet strategisen päätöksen vaatia toimittajiltaan laskuja sähköisessä muodossa. Myös julkinen sektori näyttää esimerkkiä: Suomen valtio edellyttää sähköistä laskutusta omilta toimittajiltaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Esimerkiksi eräs Tampereen kaupungin yksikkö on tätä strategiaa käyttämällä päässyt ostolaskujen osalta sähköisen laskutuksen penetraatiossa yli 70 prosentin. Siirtyminen kokonaan sähköiseen laskutukseen on ajan myötä vääjäämättä edessä. Aivan kuten laskujen maksaminen tapahtuu nykyään sähköisten pankkisovellusten kautta eikä pankin tiskillä, myös laskut kulkevat tulevaisuudessa bitteinä eikä papereina. Pitää kuitenkin muistaa, että sähköinen laskutus on vain yksi vaikkakin ehdottoman tärkeä askel matkalla reaaliaikaiseen talouteen, jossa kaikki ostajan ja myyjän välillä toimitettavat dokumentit kulkevat sähköisessä muodossa ja ovat reaaliajassa. Sähköisesti tapahtuva laskutus, maksaminen ja kirjapito mahdollistavat aivan uudenlaisia riskienhallintamalleja, joissa esimerkiksi laskutuksen aikaväliä voidaan tihentää nostamatta siitä koituvia kustannuksia. Siten rahoitus- ja liiketoimintariskit pienenevät. KTT Esko Penttinen Helsingin kauppakorkeakoulu Talouden arvoketjun palveluissa raha liikkuu nopeasti. Digitaaliset yhteydet liiketoimintakumppaneiden kanssa voivat merkittävästi parantaa käyttöpääoman ja talousriskien hallintaa. Euroopassa on mahdollista säästää lähes 250 miljardia euroa vuodessa pelkästään siirtymällä e-laskutukseen. Käytä Tiedon sähköisiä talouden arvoketjun palveluja. Nopeutat rahan liikkumista.

11 ilmoitusliite CRedit management 11 luottovakuutus saapuu suomeen teksti: fredrik eriksson Suurimman hyödyn luottovakuutuksesta saa sen ottaja. Yritykset menettävät vuosittain useita miljoonia euroja maksamattomina myyntisaamisina. Syyt vaihtelevat, mutta yleisimmät lienevät konkurssit, velkasaneeraukset sekä likviditeettiongelmat. Myös poliittiset levottomuudet vientimaassa saattavat aiheuttaa maksuhäiriöitä. Luottovakuutuksen päällimmäinen hyöty on se, että sillä korvataan menetetyt myyntisaamiset. Se myös tekee suuristakin luottomyynneistä turvallisia. Suomalaisille yrityksille luottovakuutukset ovat kohtalaisen uusi tapa vakuuttaa saatavansa. Ajatus on peräisin jo 1800 luvun lopulta, mutta sitä kehitettiin pääosin maailmansotien välisena aikana Länsi Euroopassa. Näihin aikoihin perustettiin luottovakuuttamiseen erikoistuneita yrityksiä, ja jotkut näistä jopa ottivat kannettavakseen valtioidensa poliittisesti riskialttiit vientiprojektit luvulla alalla tapahtui merkittävä keskittyminen. Markkinat jaettiin kolmen ryhmittymän kesken, jotka hallitsevat 85 prosenttia maailman luottovakuutustoiminnasta. Yhtiöiden kiintopisteinä olivat aluksi Länsi Euroopan maat, mutta toiminta laajeni nopeasti kattamaan myös Itä Euroopan, Aasian sekä Amerikan mantereen. Suomesta puhuttaessa luottovakuutustoiminnalla on kaksi ulottuvuutta: on huomioitava, että vakuutuksia myönnetään sekä ulkomaankaupalle että kotimaassa tapahtuvalle vaihdolle. Toisaalta on erotettava yksityiset toimijat valtion omistamasta vakuutuslaitoksesta. Käytännössä kolme organisaatiota myöntää suojaa viennin luottotappioita vastaan. Kaksi näistä on yksityisiä ja kolmas valtiollinen takuulaitos Finnvera. Finnvera on markkinoita täydentävä organisaatio, joka ei EU:n kilpailulainsäädännön mukaan voi kilpailla yksityisten yritysten kanssa. Tämä koskee kaikkia EU maissa toimivia julkista tukea saavia vakuuttajia. Suomen sisäisen kaupan luottoja vakuuttavat useat yksityiset toimijat, mutta Finnvera myöntää vakuutuksia yksinomaan poliittisen riskin maihin suuntautuvaan kaupankäyntiin. luottovakuutus käytännössä Silloin kun viejä tai myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa, saatavalla on hyvä olla vakuutus. Maksamattomista laskuista koituu tavarantoimittajalle yleensä suuria vaikeuksia, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Benita Salenius. Suomessa luottovakuutuksia on myönnetty 1960 luvulta, mutta monelle yritykselle se on edelleen vieras käsite. Vakuutukset ovat edelleen marginaali ilmiö Suomessa. Erityisesti pkyritykset ovat vierastaneet luottovakuutuksia. Pienet ja keskisuuret eivät ole ehkä katsoneet tarvitsevansa luotto vakuutuksia. Taustalla on ollut ajatus siitä, että tuttu ostaja on aikaisemmin maksanut säännöllisesti. Finanssikriisin myötä tiedustelut luottovakuutuksista ovat moninkertaistuneet. Maksamattomat laskut voivat koitua todella kiusallisiksi pienille yrityksille. Suurimman hyödyn luottovakuutuksesta saa sen ottaja. arvioinnista Kun vakuutushakemuksia käsitellään, katsomme ensisijaisesti ostaja organisaation peruslukuja. Minimivaatimus on, että luottotiedot ovat kunnossa. Luomme katsauksen ostajan liiketoiminnan toimivuudesta ja taloudellisesta tilanteesta. On luonnollisesti plussaa, jos ostajasta on ennestään hyviä maksukokemuksia. Tämä helpottaa riskipäätösten tekemistä, Salenius jatkaa. Salenius näkee, että luottovakuutuksia voisi ottaa Suomessa nykyistä enemmän. Luottolama ajaa yhä useamman yrityksen asemaan, jossa maksamattomat saatavat aiheuttavat ahdingon, koska likviditeettia toiminnan jatkamiselle ei löydy. EulEr HErmEs turvaa yhteistyöstä Hyvä luottovakuutusratkaisu löytää yritykselle uusia asiakkaita ja turvaa myyntisaatavat epävarmoinakin aikoina. Suomalaisten yritysten tietoisuus luottoriskeistä on kasvanut viime kuukausina huomattavasti. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi etsitään uusia ratkaisuja, koska yritysmaailmassa tapahtuu jatkuvasti nopeita ja dramaattisiakin muutoksia. Euler Hermes on maailman suurin luottovakuutuksia tarjoava yritys, joka toimii 51 maassa. Sen suomalaisilla asiakkailla on vakuutettuja ostajia yli sadassa maassa. Luottovakuutusratkaisulla yritys voi turvata jopa 90 prosenttia myyntisaatavistaan ostajan ajautuessa konkurssiin tai maksuvaikeuksiin. Global Insolvency Index tutkimuksemme ennustaa konkurssien lisääntyvän 25 prosenttia vuosina 2008 ja Siksi luottovakuutus on varteenotettava vaihtoehto, varsinkin vientiyrityksille, kertoo Euler Hermesin maajohtaja Timo Nisumaa. Jatkuvaa valvontaa Euler Hermes tekee yhteistyötä yritysten kanssa heti vakuutussopimuksen tekemisestä lähtien. Sen laajasta tietokannasta löytyy yli 40 miljoonan tutkitun ja reitatun yrityksen tiedot, joiden avulla jokaiselle potentiaaliselle ostajayritykselle saadaan määriteltyä luottolimiitti mahdollisimman ajanmukaisen ja tarkan tiedon perusteella. Tietysti alue ja toimialakohtaisetkin tilanteet otetaan määrittelyssä huomioon, mutta turhia yleistyksiä kummastakaan ei kannata tehdä. Jokaisessa maassa ja kaikilla toimialoilla on asiansa hyvin ja huonosti hoitavia yrityksiä. Jos yleistetään liikaa, asiakkaamme voivat menettää hyviä liiketoimintamahdollisuuksia, Nisumaa muistuttaa. Yhteinen toiminta jatkuu koko kauppaprosessin ajan. Euler Hermes valvoo ostajayritysten luottokelpoisuutta jatkuvasti ja asiakkaiden kanssa ollaan yhteydessä usein päivittäin. Luottoriskien kasvaessa tieto välittyy asiakkaalle heti, ja yhtä tärkeää on saada tietää hyvissä ajoin parantuneesta maksuvalmiudesta, jolloin luottolimiittiä voidaan nostaa ja myyntiä lisätä. Kokonaisvaltaista palvelua Euler Hermesin maailmanlaajuisen verkoston ja kokemuksen avulla yritys voi hallita luottoriskejään tehokkaasti ja ohjata resursseja omaan ydintoimintaansa. Kun ostajan maksut viivästyvät, Euler Hermesin kansainvälinen perintäpalvelu auttaa asiakkaitaan paikallisella asiantuntemuksella. Maksukyvyttömyyden yllättäessä vakuutuskorvaus turvaa saatavien kotiuttamisen ja kassavirran. Euler Hermesin ja yritysten yhteinen tavoite on löytää asiakkaita, joiden kanssa kannattaa käydä kauppaa, Nisumaa tiivistää.

12 12 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC Joakim Flinck 6.10.2015 Paroc Group lyhyesti Pohjoismaissa markkinajohtaja rakennuseristeissä, teknisissä eristeissä ja rakennuselementeissä Euroopan

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA PERINTÄ YRITTÄJÄ LASKUTUS RAHOITUS SIJOITUKSET Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit KIRJANPITO

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Pääjohtaja, dosentti OTT Tuomas Pöysti 27.5.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Uuden vaalikauden suurimpia haasteita on talouskasvun ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI

Maatilarahoitus. Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen OP SUONENJOKI Maatilarahoitus Rahoituspäällikkö Mika Tiihonen SUONENJOKI 2 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI Tukiehdot pähkinänkuoressa Maatila Maatila niin suuri, että pelkästään maataloudesta nettotulo 25 000 euroa, alennettu

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Yritysbarometri Q1/2016. Julkaisuvapaa

Yritysbarometri Q1/2016. Julkaisuvapaa Yritysbarometri Q1/2016 Julkaisuvapaa 19.4.2016 Yritysbarometri lyhyesti Uusi tapa tuottaa ajantasaista taloustietoa Kattava taustalla tuhansien suomalaisten pkyrityksien taloutta koskevat tiedot Ajantasainen

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne.

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne Hankkeen taustaa Tavoitteena arvioida luontoarvopankkimekanismin (habitat banking) ja yleisemmin

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA SIJOITUKSET PERINTÄ YRITTÄJÄ Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit LASKUTUS KIRJANPITO

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TUOTTAVUUSVALLANKUMOUS ON VASTA ALUSSA Jan Kaempfer Markkinointipäällikkö, Panasonic Computer Product Solutions. Tabletit ovat aloittaneet

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Paavo Okko Kaarinan kaupungin strategiaseminaari II 20.4.2009 Miksi viaton Suomi kärsii näin pahasti muun maailman finanssikriisistä? Finanssikriisimaiden

Lisätiedot