tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut sähköinen taloushallinto Luottovakuutus saapuu suomeen Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia luottotappioista juontaa juurensa kaupoista, jotka on tehty vanhojen asiakkaiden kanssa. Käyttöpääoman tehokas hallinta on avainasemassa yritysten varautuessa huonoihin aikoihin. Yrityksen toiminta näkyy pitkälti sen kassavirrassa. Siksi sen on oltava jatkuvasti johtamisen fokuksessa. Hyvät taloushallinnon välineet auttavat reagoimaan markkinatilanteisiin ja yrityksen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Luottovakuutukset ovat olleet Länsi-Euroopassa niin suurten kuin pk-yritystenkin keskuudessa käytäntö jo pitkään. Sivut 4 Sivut 5 Sivut 9 Sivut 9 Sivu 11

2 2 CRedit management ilmoitusliite epävarmuuden aika KuVA: MILKA ALAnEn Taloudellinen tilanne ei vuosikymmeniin ole muuttunut niin nopeasti kuin viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Jo runsaan vuoden ajan rahoitusmarkkinoilla vallinnut poikkeuksellisen suuri epävarmuus ja luottamuspula kärjistyivät syyskuussa koko maailman laajuiseksi rahamarkkinakriisiksi, joka on käynnistänyt yleisen kilpajuoksun maksuvalmiuden turvaamiseksi ja luottoriskeiltä suojautumiseksi. Tämän seurauksena on nähtävissä yleinen riskipitoisten sijoituskohteiden markkinaarvojen lasku, luotonsaatavuuden heikkeneminen ja kokonaiskysynnän supistuminen. Vaikka Suomen talouden perustekijät ovat moniin muihin maihin verrattuna hyvässä kunnossa, on osoittautunut, että meidänkään kansantaloutemme ei voinut eristäytyä yleismaailmalliselta suhdannekäänteeltä. Vaikka jäsenyytemme euroalueella on selvästi vakauttanut rahamarkkinoitamme, kansainvälinen markkinaarvojen aleneminen ja kysynnän hiipuminen tuntuu yllättävän voimakkaana myös meillä. Tässä tilanteessa työllisyyden ylläpitäminen ja kotitalouksien realistinen luottamus tulevaisuuteen ovat keskeisiä asioita ja koko kansantalouden vakaan kehityksen ehto. Kotitalouksien kysyntä on se tekijä, joka nyt pitää kansantalouden pyörät pyörimässä. Tämä nostaa nimenomaan PK yritykset aivan keskeiseen asemaan Suomen kansantalouden lamansietokyvyn kannalta, koska niiden merkitys työllistäjinä on suuri, ja sitä paitsi viime vuosina vain kasvanut, kun suuryritykset ja julkinen sektori ovat tehostaneet toimintaansa ulkoistamalla ja automatisoimalla toimintojaan. Siksi on selvää, että PK yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen on parasta lamantorjuntapolitiikkaa. Yritysten toimintaedellytyksistä puhuttaessa avainasemassa on niiden maksuvalmiuden ja rahoituksen saatavuuden turvaaminen. On tärkeää, että pankeilla on luotonantokykyä ja myös halu ylläpitää luottojen tarjontaa voimiensa mukaan. Rahoitustekijöiden merkitys on myös periaatteessa hyvin ymmärretty. Viranomaiset ovat onnistuneet rakentamaan erittäin laajan kansainvälisen yhteisymmärryksen niistä keinoista, joilla pankkien kyky jatkaa yritysten luototusta normaaliin tahtiin pyritään turvaamaan. Pankkien maksuvalmiutta on helpotettu väljentämällä niitä vakuusvaatimuksia, joilla pankit saavat keskuspankkiluottoa. Valtiovalta on myös kaikissa EU maissa sitoutunut mekanismeihin, joilla pankkien varainhankintaa markkinoilta voidaan taata ja pankkien omaa pääomaa tarvittaessa vahvistaa. Keskuspankkien ja hallitusten toimet ovat olleet poikkeuksellisen järeitä, mutta ne voivat vaikuttaa kansantalouteen lähinnä pankkien kautta. Toivoa siksi sopii, että pankit käyttävät tarjolla olevia mahdollisuuksia luotonantokykynsä vahvistamiseen myös hyväksi. Terve varovaisuus kuuluu pankkitoimintaan, mutta jos koko pankkisektori kaivautuu poteroihinsa, seurauksena on vaikeuksia yrityssektorilla, mikä ei suinkaan auta pankkeja, vaan päinvastoin. Pankkien menestyshän on kuitenkin ratkaisevasti kiinni niiden asiakkaiden liiketoiminnan menestyksestä. Samalla kun mietitään rahoituskriisistä selviytymisen strategioita, on myös pidettävä mielessä pitkän ajan näkökulma. Viidentoista hyvän vuoden jälkeen Suomen yrityssektori on onneksi suhteellisen hyvin varustautunut edessä olevaan taantumaan. Yritysten pääomarakenne omien varojen suhde velkaan on vahvempi kuin esimerkiksi 1990 luvun alun pankkikriisin aikaan. Osittain tämä johtuu yritysjohdon varovaisuudesta, mutta toinen tärkeä tekijä on, että yritysverotus ei ole viime aikoina rankaissut omaa pääomaa suhteessa velkaan sillä tavalla kuin aikoinaan. Voi toivoa, että valmisteilla olevat yritysverotuksen muutokset eivät kiristä voittojen ja osinkojen yhteenlaskettua verotusta sillä tavoin, että yritysten kannustimet huolehtia vakavaraisuudestaan häviäisivät. Sinikka Salo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Credit management On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTyy KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAVOITTAEn LuKI- JAA (KMT, SyKSy 2007/KEVÄT 2008). KAnnEn KuVA: ALAn MERRIgAn sisältö Pääkirjoitus...2 Eteenpäin taloushallinnon ulkoistamisella..3 Tieto on valtaa luottoriskeissäkin...4 Epävarmat ajat korostavat käyttöpääoman hallitsemisen merkitystä...5 kansainvälisen luotonhallinnan on tunnettava alueelliset käytännöt...6 vauhtia vientiin...7 Takausvakuutusten suosio kasvaa...8 AMSTERDAM BERLIINI BRATISLAvA BRYSSEL DuBLIN GENEvE helsinki hongkong kööpenhamina LoNToo MALMÖ MILANo NEW YoRk oslo RIIkA TALLINNA TukhoLMA varsova zürich päivälehden ulottuvuus Ja ammattilehden keskittyneisyys PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Piritta Voipio, TOIMITTAJAT: Fredrik Eriksson, Ilona Hiila, Jussi Tiihonen TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Suvi Virta, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDISTÄ: Aslak de Silva, Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki Yrittäjän kristallipallo löytyy verkosta...9 kassavirran on oltava johtamisen keskiössä...9 Sähköisellä laskutuksella tehoa taloushallintoon Luottovakuutus saapuu Suomeen...11 NYT KANNATTAA PUNNITA TARKASTI, KUMPI PAINAA VAA ASSA ENEMMÄN! Laskut heti rahaksi! Punnita, siis miksi Gothian Oy:n Laskut heti rahaksi -palvelu on tässäkin taloudellisessa tilanteessa b to b kauppaa käyville yrityksille oivallinen rahoitusväline? Globaali talous on murrosvaiheessaan, lainaehtoja on kiristetty. Laskut heti rahaksi -palvelu auttaa yrittäjää selviytymään tästäkin myllerryksestä. Pelkkä laskusaatava riittää reaalivakuutta ei tarvita. Siksi vaaka kallistuu Laskut heti rahaksi -palveluun. tai soitaheti:

3 ilmoitusliite CRedit management 3 KuVA: ISTOcK Taloushallintoon liittyvien prosessien monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti. kymmenet tuhannet suomalaiset yritykset ylläpitävät taloushallintoa ja sisäisiä järjestelmiä, jotka ovat usein kustannuksiinsa nähden sekä raskaita että tehottomia. Teknologisten järjestelmien lisäksi myös osaaminen tulee päivittää säännöllisesti. Laatu- ja kustannussyistä yhä useampi yritys ulkoistaa taloushallintonsa. Asiakasyrityksen ja palveluntoimittajan suhde on parhaimmillaan silloin, kun kummatkin osapuolet ovat yhteisymmärryksessä siitä, kuinka toimitaan. eteenpäin taloushallinnon ulkoistamisella teksti: fredrik eriksson Taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä valintaansa. Ostetut palvelut ovat tuoneet kustannussäästöjä, suurempaa joustavuutta sekä mahdollisuuden fokusoida entistä paremmin omaan alaansa. Lindorffin maajohtaja Tapio Vuojärvi muistuttaa, että taloushallinnon ulkoistaminen osaaviin käsiin voi sopimuksesta riippuen parantaa koko liiketoiminnan asiak kuudenhallintaa. Ulkoistamisesta on tullut trendi myös Suomessa. Aikaisemmin laskutuksesta vastasi yrityksen sisällä toimiva yksikkö, mutta vaatimusten monipuolistuessa käännetään katseet yhä useammin ulkopuolisiin toimijoihin. Vuojärvi näkee taloushallinnon ulkoistamisen kehityksen kulkevan käsi kädessä tekniikan kehityksen kanssa. Historiallisesti katsottuna laskutusta voidaan katsoa yrityksen primitiiviprosessina, joka on perinteisesti hoidettu omassa talossa. Viisitoista, tai jopa kymmenen vuotta sitten, ei ollut edes teknisesti mahdollista ulkoistaa samassa mittakaavassa kuin nykyään. Tiedonkäsittely ja tiedonsiirtokapasiteetin rajoituksien poistuminen teknologian kehittymisen myötä on mahdollistanut osaamiskeskittymien synnyn. tietomäärä kasvaa Laskutuksen ja taloushallinnan generoima tietotulva on yrityksille keskeistä informaatiota. Tämä tieto on raakana hiilimöykky, josta asiansa osaavat palveluntarjoajat puristavat timantin. Tämä vaati kuitenkin laajaa erikoistumista ja tulkitsemiskykyä. Hyvä taloushallinto on asiakassaatavuuksien ja yleisesti asiakkuuteen liittyvän tiedon vaalimista. Se on vaativa ja usein raskas prosessi pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Relevantin tiedon poimimisella ja jalostamisella ei vain luoda kuvaa olemassa olevista asiakkaista, vaan sillä pyritään myös ennustamaan potentiaaliset tulevat asiakkaat. Kun asiakaspotentiaali on kohdennettu, aloitetaan kommunikointi. Tämä tarkoittaa viestien määrän ja sisällön kehittämistä. Kun viestejä ja kommunikoinnin sisältöä muovataan, voidaan palata asiakkuuteen liittyvään tietoon. Hyvä asiakashallinta mahdollistaa nopean reaktiokyvyn. Jos todetaan, että yrityksen omasta toiminnasta puuttuu jotain ilmeistä, se voidaan paikallistaa ja korjata tehokkaasti. Yleisesti kysymys taloushallinnan ulkoistamisesta voidaan nähdä kysymyksenä yrityksen perusliiketoimintaprosesseista. Ulkoistaminen viedään nykyään yhä pidemmälle. Sitä voi soveltaa lähes kaikilla alueilla. Keskeistä on kuitenkin muistaa, että säilyttämällä yrityksen ydinosaaminen omissa käsissä, ja ulkoistamalla muu toiminta, voidaan asiakkaille tarjota entistä kilpailukykyisempiä palveluita. annons kauppa 253 x 119.ai :13:06 Reach higher C M Y CM MY CY CMY K Sergel on nyt Suomessa. Luottopäätökset, laskutus, reskontra, perintä ja jälkivalvonta, saatavien osto. Maximise the Opportunities

4 4 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Tieto on valtaa luottoriskeissäkin Jos tieto kumppaniyrityksen luottokelpoisuudesta perustuu esimerkiksi tilinpäätöksiin, on se pahimmillaan vuoden vanhaa. Tuttukin maksaja saattaa joutua vaikeuksiin. Ajanmukaisen luottotiedon hallinta minimoi yrityksen luottoriskit. teksti: Jussi Tiihonen Kansainvälisen luottokriisin vaikutukset ulottuvat Suomeenkin, mutta uhkakuvista huolimatta yrityksillä ei ole syytä paniikkiin, ainakaan suhteessa kotimaasta tuleviin luottotappioihin. Suomalaiset yritykset ovat epävarmoinakin aikoina maailman tunnollisimpia maksajia, eikä maksuviiveissä ole tällä hetkellä nähtävissä dramaattisia muutoksia. On kuitenkin entistä tärkeämpää, että yritykset pysyvät ajan tasalla asiakkaidensa ja kumppaniensa luottotiedoista. Luottotappioiden yleisin syy onkin ehkä yllättävä. Tutkimuksemme mukaan jopa 80 % luottotappioista tulee vanhoilta asiakkailta, koska tutun asiakkaan luottotietoja ei lähdetä tarkistamaan yhtä rutiininomaisesti kuin uusien asiakkaiden kohdalla, kertoo Vesa Kalapuro, Soliditet Finlandin liiketoimintajohtaja. Luottotiedon oltava tuoretta Nykytilanteessa on ratkaisevaa, että tieto yritysten luottokelpoisuudesta on mahdollisimman ajanmukaista. Lyhyessä ajassa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia, ennen kuin niihin ehtii reagoida. Tietoa ei tällöin saa tarpeeksi, tai tarpeeksi usein. Jos tieto kumppaniyrityksen luottokelpoisuudesta perustuu esimerkiksi tilinpäätöksiin, on se pahimmillaan vuoden vanhaa. Tällaisessa ajassa ehtii tapahtua vaikka minkälaisia yllätyksiä, aina konkurssiin saakka, Kalapuro huomauttaa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa pelkkään tilinpäätökseen tuijottaminen ei riitä. Siksi yritysten on osattava tarkkailla useita eri riski-indikaattoreita. Reaaliaikaisinta tietoa yrityksen tilanteesta saa analysoimalla sen maksutapatietoja. Luotonantajilta saatava tieto kertoo yrityksen juuri tämänhetkisistä maksuviiveistä, jotka ovat viitteitä mahdollisesti ehkä vasta kuukausien päästä realisoituvasta luottohäiriöstä. Yhtä lailla yrityksen parantunut maksuvalmius on oltava tiedossa hyvissä ajoin, jotta tilauskantoja voidaan päivittää ajanmukaisemmaksi. - Ei ole kauaakaan siitä, kun luottotietojen kerääminen tehtiin manuaalisesti, jolloin se kesti päiväkausia. Nykyään yritykset eivät voi odottaa luotonannon kanssa niin pitkään, vaan tiedon on oltava käytössä heti. Tilanne onkin muuttunut dramaattisesti: tietoa on saatavilla aivan eri tavalla kuin aiemmin. Tässä myös viranomaistiedon, esimerkiksi kaupparekisterin, tietojen saaminen on helpottunut huomattavasti, Kalapuro kertoo. Automaattisesta päätöksenteosta Nopeasta ja monipuolisesta tiedostakaan ei ole apua, ellei sen pohjalta pysty tekemään perusteltuja ratkaisuja. Aina ei ole selvää, että objektiivisen tiedon pohjalta tehdään objektiivisia päätöksiä. Hyvä esimerkki on jälleen vanhat asiakkaat. Jos liikesuhteet perustuvat liiaksi luottamuksellisiin henkilösuhteisiin, ei luottoriskeistä kieliviä merkkejä oteta välttämättä huomioon. Saatavilla oleva puolueeton tieto olisikin saatava muuttumaan puolueettomiksi päätöksiksi. Siksi luottopäätökset kannattaa joskus jättää koneellisten järjestelmien varaan, jotka pystyvät käsittelemään jatkuvasti kasvavaa ja päivittyvää tietomäärää. Kyse on samalla vähien resurssien ohjaamisesta oikein. Usein luottopäätöstietoa on kaivamassa vain kourallinen ihmisiä. Luottopäätöstapaukset ovat Suomessa kuitenkin valtaosin rutiinipäätöksiä. Automaattinen päätöksentekojärjestelmä vapauttaa asiantuntijat todellisten, vaikeiden päätösten pariin, muistuttaa Kalapuro. Historia ei toista itseään Luottokriisin pahimmissa kauhukuvissa väläytellään jo 1990-luvun alun laman toistumista. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tilanne on monessa suhteessa toisenlainen. Yritysten riskipuskuri on nyt huomattavasti parempi kuin 90-luvun alussa. Tuolloin suomalaisten yritysten omavaraisuusprosentti oli 25 prosentin luokkaa, joka oli Euroopan alinta tasoa. Nykyään omavaraisuusosuus on jo noin 50 % suuruusluokkaa. Tämä on aivan eri tilanne kestää riskejä, Kalapuro kertoo. Typeriä riskejä ei kannata tehdä niin hyvinä kuin kireämpinäkään aikoina, mutta luottotappioiden liiallinen varominen voi toimia lähes itseään toteuttavana ennustuksena. Jos luottotappioita varotaan hysteerisesti, ne kyllä vältetään, mutta liiketoimintakin kuivuu kasaan. Siksi luottotappioiden sijaan tärkein viesti kannattaa osoittaa kuluttajille: kun kulutus pyörii, jatkuu bisneskin, Kalapuro toteaa. Every customer is unique, do you have the tools to see the difference? Lisätietoja Experianin luottoriskien hallintapalveluista: Salomonkatu 17 A FI HELSINKI Pekka Lattu, toimitusjohtaja, tel: Riskit hallittavissa epäjatkuvuuskohdassakin Hyvältä luotonhallinnalta vaaditaan jatkuvasti muuttuvan ympäristön huomioimista sekä mahdollisuutta reagoida muutoksiin käytännön tasolla. Experianin yli 25-vuotinen kokemus maailman johtavana riskienhallinnan konsultoinnin ja ratkaisujen kehittäjänä osoittaa, että kattaviin historiatietoihin perustuvat riskienhallintametodit toimivat hyvin silloin, kun oletetaan, että tulevaisuus käyttäytyy samalla tavalla kuin historia. Talous on tällä hetkellä kuitenkin epäjatkuvuuskohdassa. Uutta, dramaattistakin markkinatietoa tulee päivittäin, eikä pelkkään historiatietoon perustuva riskienhallinta anna riittävän tarkkoja tietoja luottoriskeistä. Luotonhallinnan on pystyttävä reagoimaan myös jatkuvasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Riskienhallinnassa on otettava huomioon esimerkiksi toimiala- tai aluekohtaiset muutokset ja niiden vaikutukset ympäristöönsä: luottopäätöksiä tehdessä on osattava tarttua uutisiin. Kohti proaktiivisuutta miten laiva saadaan kääntymään ajoissa? Experianin konsultointipalvelut ja luotonantoratkaisut ottavat aktiivisesti huomioon uusia lähestymistapoja saaden asiakkaamme reagoimaan tuleviin haasteisiin nopeasti ja joustavasti. Markkinoiden vahvoja signaaleja aktiivisesti seuraava riskienhallinta mahdollistaa luottoriskien ja -tappioiden nopean rajoittamisen. Parhaimmillaan riskijohtamisessa päästään todelliseen proaktiivisuuteen, kun yritys pystyy reagoimaan tehokkaasti ja nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Experian kääntää globaalin kokemuksensa luotonhallinnassa asiakkaan oman toiminnan mukaisiksi liiketoimintaratkaisuiksi. Kun riskienhallinta ottaa huomioon juuri oikeiden tekijöiden vuorovaikutuksen, voi yritys tehdä ratkaisevat päätöksensä varmalta pohjalta. Experian Decision Analytics offers solutions and consultancy helping you balance efficiency, growth and profitability throughout the customer lifecycle.

5 ilmoitusliite CRedit management 5 epävarmat ajat korostavat käyttöpääoman hallitsemisen merkitystä Yritysten on entistä tärkeämpi pysyä ajan tasalla niin saamisistaan kuin asiakkaidensa ja kumppaniensa luottoriskeistä. teksti: Jussi tiihonen Kansainvälinen luottokriisi on kipeän ajankohtainen. Kun rahaa ei saa tai se maksaa paljon, saattaa yrityksen toiminta lamaantua: saamiset viipyvät asiakkaan maksuvaikeuksien takia tai varasto on täynnä peruuntuneita tilauksia varten tuotettua tavaraa. On tärkeää, että yritykset eivät epävakaudesta huolimatta vetäydy juoksuhautoihin, vaan kehittävät omia, varsinkin käyttöpääomaan liittyviä prosessejaan. Käyttöpääoman merkitys tulee korostumaan, ja investointi sen prosessien kehittämiseen on pienempi meno kuin passiivisuudesta aiheutuvat tappiot, toteaa Edward Björkenheim, CAPTO Financial Consulting Oy:n Business Unit Manager. Yrityksen käyttöpääoma koostuu yrityksen myyntisaamisista ja varastoon sidotusta rahasta sekä näistä vähennettävistä ostoveloista. Käyttöpääoman tehokas hallinta on avainasemassa yritysten varautuessa huonoihin aikoihin. Monella yrityksellä on taseessaan löysää, joka pitäisi saada nopeasti käyttöön esimerkiksi varastokiertoa parantamalla tai laskutuskäytäntöä terävöittämällä. Luottoriski vaikuttaa suoraan yrityksen myyntisaamisiin, koska joku osuus siitä on erääntynyt mitä suurempi osa, sitä enemmän pääomaa se sitoo, Björkenheim huomauttaa. saamisten varmistaminen alkaa hyvissä ajoin Monet yritykset ajattelevat, että tehokas perintä on paras keino varmistaa myyntisaamisten maksu. Aktiivinen perintä on epäilemättä tärkeää, mutta yksinomaan siihen keskittyminen tulee luottoriskien kannalta liian myöhään jos yritys saa tietää asiakkaansa maksuvaikeuksista vasta perintävaiheessa, on vahinko jo tapahtunut. Saamisten tehokas varmistaminen pitää aloittaa jo paljon aiemmin. On pidettävä mielessä, että myynti on monivaiheinen putki. Varautuminen luottoriskeihin on aloitettava jo sen alussa, myynnin pelisääntöjä tehdessä ja itse myyntitilaisuudessa. Jo tuolloin on selvitettävä esimerkiksi asiakkaan luottolimiitit millä ehdoilla asiakkaalle voi myydä ja voiko tälle antaa luottoa. Myyjän on jo alusta saakka korostettava, että yritys seuraa saataviaan tarkkaan, Björkenheim opastaa. Luottoriskien vaikutusten vähentäminen vaatii keskittymistä koko myyntiputken toimintaan. Kun maksuehdot ovat selkeästi mukana jo sopimuspohjissa, voi niitä seurata aktiivisesti heti niiden käynnistymisestä lähtien. Laskut on lähetettävä nopeasti: piilevän, korottoman maksuajan myöntäminen on aina hukkaa yrityksen kannalta. Heikko laskutusprosessi saattaa pidentää tavarantoimituksen ja laskutuksen väliä viikoilla. Tämä nostaa luottoriskejä, koska riski alkaa jo tavaran lähtemisestä, ei laskun, Björkenheim muistuttaa. Kun yrityksellä alkaa mennä huonosti, sillä on vino pino muistutuksia ja laskuja hoidettavanaan. Björkenheim muistuttaa, että ensimmäisenä maksetaan niille, jotka ovat alusta saakka aktiivisesti korostaneet perinnän tärkeyttä. Asiakkaat haistavat nopeasti, keneltä voi pidättää maksua hiukan pidempään. Ei ole yrityksen etu, jos sen asiakkaat käyttävät sitä kuin pankkia. tilauskantojen mutkat suoriksi Ei ole yrityksen etu, jos sen asiakkaat käyttävät sitä kuin pankkia. Yritysten tilauskantojen hallinta nousee nykytilanteessa tärkeään asemaan. Riski piilee esimerkiksi siinä, että tilauksia tehdään ennusteiden mukaan, jolloin peruutusten mahdollisuus on paljon suurempi. Pienimmillään tappio on vain myynnin, mutta pahimmillaan merkittävä osuus yrityksen tuotannosta saattaa mennä omaan varastoon. Suuri osa yrityksen myynneistä on kiinni ennusteprosessissa. Se ja tilauskanta on saatava vastaamaan mahdollisimman hyvin toisiaan. Koko toimintatapa olisi tältä osin saatava läpinäkyväksi. On oltava tarkat säännöt siitä, mitä saa kirjata tilaukseksi ja minkälaisin varauksin tai todennäköisyyksin. Arvoketjun kannalta valmisvarastossa on oltava mahdollisimman vähän tavaraa, Björkenheim sanoo. Yritysten on osattava myös luoda painetta arvoketjussa alaspäin, esimerkiksi tavarantoimittajilleen. Jos tuntuu siltä, että tavara ja tieto eivät kulje, kannattaa mennä suoraan toimittajan yritykseen ja vaatia parempaa taloudellista läpinäkyvyyttä. On päästävä kumppaniyrityksen sisään, ennen kuin päättää liiketoiminnan jatkamisesta, neuvoo Björkenheim. Pysyykö rahoittajasi yrityksesi kasvuvauhdissa? Finance Linkillä on uusia ratkaisuja rahoitusongelmiin Mitä yhteistä on nuorella kasvuyrityksellä ja vanhemmalla vankan aseman saavuttaneella yrityksellä? Entä taloudellisissa vaikeuksissa olevalla ja vahvataseisella yrityksellä? Epävarmoina aikoina niiden kaikkien huomion on kiinnityttävä kassavirran toimivuuteen, jota ilman hyvätuloksinenkin yritys voi mennä nurin likviditeettiongelmien vuoksi. Suomalaisomisteinen Finance Link haluaa mullistaa perinteisiä rahoitusmarkkinoita tarjoamalla joustavia ratkaisuja suomalaisille yrityksille. Kassankierto on yrityksen verenkierto Parhaat konstit käyttöpääomatilanteen suotuisaan kehitykseen ovat tehokas reskontranhoito ja ammattitaitoinen riskienhallinta, joita tukee nopeutettua kassankiertoa tarjoavat rahoitusratkaisut. Perinnän ei tulisi kuulua yrityksen rutiinitoimintoihin. Perinnältä vältytään kun maksuviiveisiin reagoidaan välittömästi ja ostajakunnan taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Myymällä laskut voidaan luottotappioriski siirtää kokonaan Finance Linkille, sillä Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista. Finance Linkin palvelukokonaisuutta hyödyntävät yritykset pystyvät vapauttamaan resurssejaan tuottavampaan toimintaan, kun Finance Link kantaa laskutukseen liittyvät murheet tarjoamalla laskutus- ja reskontranhoitopalveluita, riskienhallinnallisia palveluita sekä rahoitusta. Finance Linkin rahoituspäälliköt tulevat mielellään kertomaan lisää palvelukokonaisuudesta. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisesta! Finance Link Oy tel:

6 6 CRedit management ilmoitusliite Luottoriskit voivat moninkertaistua siirryttäessä Suomen rajojen ulkopuolelle. Riskien minimointi vaatii tiukkaa otetta alusta asti. kansainvälisen luotonhallinnan on tunnettava alueelliset käytännöt teksti: Jussi tiihonen Siitä huolimatta, että Suomi on toistaiseksi selvinnyt kansainvälisestä talouskriisistä suhteellisen vähin kolhuin, ei globalisoituneessa maailmassa voi jäädä taputtamaan itseään olalle. Luottoriskien suurten alueellisten erojen vaikutus heijastuu jatkuvasti myös meihin. Suomi on maksutapatottumuksissa perinteisesti ollut maailman huipulla. Laskut maksetaan ajallaan ja koko luotonhallinnan järjestelmä toimii hyvin. Siellä, missä lainsäädäntö tukee luotonhallintaa, asiat ovat hyvin. Suomessa tämä puoli on kunnossa. Lisäksi meillä luotonhallinnan ulkoistaminen on jo pitkällä, jolloin yritykset pystyvät keskittymään paremmin ydintoimintaansa. Kolmantena syynä Suomen menestykseen on selkeä pankkijärjestelmä. Kun asiat toimivat mahdollisimman reaaliaikaisesti, ei täällä käy päinsä väittää, että shekki on kyllä lähtenyt viikko sitten, kertoo Thomas Feodoroff, Intrum Justitia Oy:n toimitusjohtaja. Suomessa asiat on järjestetty hyvin. Vientiyrityksillä sen sijaan on suhteellisesti muita suuremmat luottoriskit ja vanha sääntö pitää yhä paikkansa: mitä etelämmäksi mennään, sitä huonompia maksajia löytyy. Sopimusten on oltava alusta saakka selkeitä, jotta niitä ei voida tulkita tahattomasti tai tahallisesti väärin. On tärkeää tuntea kunkin maan korkolainsäädäntö sekä käypä korkotaso, jotta ne voidaan kirjata sopimukseen yksiselitteisesti muiden maksuehtojen kanssa, Feodoroff opastaa. kohti maksukulttuurin muutosta Intrum Justitian tekemän eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan Euroopassa satoja miljardeja euroja on hukassa viivästyneinä maksuina. Myös luotto tappioiden määrä on kasvussa. On huomattava, että tutkimus on tehty vuoden alussa, eli talouden nykyinen kaaos ei siinä vielä näy. Eurooppalaisen maksutapakulttuurin parantaminen varsinkin epävarmoina taloudellisina aikoina on vaikeaa, koska alueelliset erot ovat niin suuret. Siksi yleiseurooppalaisen lainsäädännön luotonhallinnan tarpeita vastaava muutos olisi ensimmäinen askel kulttuurin muutokselle. Yhteisestä lainsäädännöstä hyötyisivät kaikki. On tärkeää, että luottotappion aiheuttaja maksaisi sen yksiselitteisemmin kuin nyt, tiivistää Feodoroff. Suomalaisten yritysten tottumuksissa on myös petrattavaa, vaikka oma maksukäyttäytyminen olisikin optimaalista. Usein Suomessa ollaan valmiita hyväksymään, että etelässä prosessit toimivat hitaammin, vaikka maksamisen pitäisi olla mahdollisimman nopeaa kaikkialla. Ei yrityksillä ole näinä aikoina varaa antaa ilmaista lainaa, Feodoroff muistuttaa. suomen sekalaiset vientikumppanit Suomen suurimmista vientikumppaneista Ruotsi ja Saksa ovat hyviä esimerkkejä maista, joiden lainsäädäntö minimoi yritysten luottoriskejä. Vaikka laskut menisivätkin pitkähköön perintäprosessiin, ei takaisinmaksajilta ehdi kerääntyä valtavaa saldoa huonoinakaan aikoina. Tilanne on toinen Englannin ja Espanjan kaltaisten maiden suhteen. Tällaisissa maissa tarkkailun merkitys korostuu siitä huolimatta, että kumppanien luottokelpoisuutta on tarkasteltava joka tapauksessa aina. Tämä pätee myös sopimuksiin ja muuhun yhteistyöhön, Feodoroff sanoo. VENäJä ON OMA LUKUNSA kauppatapa venäjällä on hieman erilainen kuin Euroopassa. vienti venäjälle on usein luottovakuutettua, ja kauppa toimii paljolti ennakko- tai käteismaksuilla. venäjän markkinat ovat siinä mielessä kehittymättömät, ettei voida puhua samanlaisesta toiminnasta kuin edes Itä-Euroopassa. Esimerkiksi lähes kaikki puhelinliittymät toimivat prepaid-periaatteella. kun maksutavat ovat yhä hyvin perinteisiä, ei laskutettavaakaan synny niin paljon,

7 ilmoitusliite CRedit management 7 kertoo Intrum Justitian johtaja Juha iskala. venäjän ongelmana on myös valtiollisen ulosottotoimen puute, mikä vaikeuttaa perintää. vapaaehtoinen perintä onnistuu lähinnä tapauksissa, joissa yritys haluaa pitää huolta luottoluokituksestaan, koska tekee kauppaa länteen. Nykyään esimerkiksi virosta saa ulos pienetkin saatavat, mutta venäjän kohdalla on vaikeampaa, Iskala tiivistää. vauhtia vientiin teksti: fredrik eriksson Jotta rahoitusalan kriisistä ja taantumasta selvitään mahdollisimman pienin vahingoin on vientiyrityksillemme pystyttävä tarjoamaan luottoja ja takuita. Keskeisiä julkisen vallan toimia viennin ylläpitämiseksi myös vaikeina aikoina ovat rahoituksen turvaaminen Finnveran vientitakuuvaltuuksia nostamalla ja pankkien myöntämiä vientiluottoja jälleenrahoittamalla. Kriisin myötä yksityiset toimijat ovat kiristäneet riskinottolinjauksiaan ja ne pyrkivät myös rajaamaan pääomiensa käyttöä. Tämän myötä Finnveralle saapuvien vientitakuuhakemusten lukumäärä on viime vuodesta nelinkertaistunut. Finnvera on valtion omistama pk lainoja ja takauksia tarjoava riskirahoittaja sekä vientitakuita niin pienille kuin suurillekin yrityksille tarjoava julkinen takuulaitos. Sen myöntämät vientitakuut ovat valtion vastuulla ja siten saajilleen arvokkaita nollariskipainoisia AAA riskiluokan vakuuksia. Vientitakuutoiminnan tarkoituksena on löytää ratkaisut vientikaupan riskien kattamiseksi ja rahoitusongelmien helpottamiseksi, sanoo Finnveran varatoimitusjohtaja Topi Vesteri. monimuotoiset projektit Koska vientiprojektit ovat monimuotoisia ovat myös ratkaisumallit moninaisia. Vientitakuuvalikoimasta löytyy mm. luottoriskitakuu, jolla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Koska EU:ssa on katsottu, että julkinen toimija voi häiritä kilpailua, valtiolliset takuulaitokset eivät voi kattaa alle kahden vuoden riskejä OECDmaissa. Muihin maihin Finnvera voi myöntää myös lyhyitä takuita tapauskohtaisesti. Suurimmat Finnveran takuujärjestelyt ovat pääomatavaraviennin ostajaluottotakuita. Niillä katetaan esimerkiksi televerkon, voimalan, sellutehtaan, laivan, tai vaikkapa nosturin ostajalle myönnetyn pitkäaikaisen vientiluoton, ostajaluoton, poliittisia ja kaupallisia riskejä. Poliittisille riskeille Finnvera pystyy tarjoamaan jopa 100 % takuun. Syy tähän on Vesterin mukaan se, etteivät yksityiset vakuutuslaitokset tai pankit kykene kantamaan vastaavia riskejä. Tyypillisiä poliittisen riskin maita, joiden vientiin Finnveran takuita on käytetty laajalti, ovat esimerkiksi Venäjä ja Turkki. edellytyksenä suomalainen intressi Vientitakuuta myöntäessään Finnvera tekee kattavan riskiarvion maariskistä, toimialariskistä ja riskin kohteena olevasta yrityksestä, projektista tai pankista. Takuun myöntämisen ehtona on lisäksi suomalainen intressi. Mitä suuremmaksi arvioimme riskin, sitä korkeamman suomalaisuusasteen vaadimme projektilta. Suomalaista intressiä voimme perustella myös tutkimus ja tuotekehitystoiminnalla sekä alihankkijaverkolla Suomessa. Euromääräisesti vientitakuut kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin suurhankkeisiin. Jopa 64 % hankkeista takuu on kokoluokaltaan yli 100 miljoonaa euroa. Yhä useampi yritys ulkoistaa tuotantoaan, jonka seurauksena suuretkin hankkeet vaikuttavat välillisesti kymmenien pienempien suomalaisyritysten toimintaan, Vesteri muistuttaa. Viime kädessä huomattava osa suurhankkeistakin koostuu keskisuurten konepajojen ja pk yritysten osatoimituksista. vientitakuu varmistaa risteilyjätin lainansaannin KuVAT: ROyAL caribbean cruises LTD Talouspoliittinen ministeriövaliokunta teki historiaa pidetyssä kokouksessa puoltaessaan vientitakuun myöntämistä Genesis II risteilyaluksen rahoitukselle. Rakentajan STX Finland Cruise Oy:n mukaan noin 900 miljoonan euron kauppa on suomen kaikkien aikojen suurin vientikauppa. Sen syntymisen ehtona oli vientitakuu. Ehto on tyypillinen risteilyalusten kaupoissa. Saksan, Italian ja Ranskan vientitakuulaitokset myöntävät vastaavia takuita. Genesis II ja sen lähes identtinen sisaralus Genesis I, jotka tunnetaan myös Oasis kokoluokan risteilyaluksina, ovat valmistuessaan maailman suurimmat matkustajalaivat. Pituutta laivoilla tulee olemaan 360 metriä ja niiden kapasiteetti hieman alle matkustajaa. Vertailun vuoksi mainittakoon Silja Linen lippulaivan M/S Symphonyn vastaavat luvut: 203 m ja matkustajaa. Noin 900 miljoonaa euroa maksavan jättiristeilijän hinnasta valtion vientitakuu ja riskirahoitusyhtiö Finnveran osuus on noin 80 prosenttia ja takuupäätöksen mukainen luottoaika enintään 12 vuotta. Vastaava takuutarjous on annettu myös Genesis I aluksesta. Vientitakuulla turvataan tilaajan, Royal Caribbean Cruise Linesin, lainansaantia alusten hankkimiseen. Varustamo voi myös halutessaan maksaa risteilijän käteisellä. Se voi myös järjestää rahoituksen muulla tavoin ja jättää takuun käyttämättä osittain tai kokonaan. Varmista selviytyminen uusajattele taloushallintosi! Epävarma taloustilanne on muuttanut yritysten toimintaympäristön aikaisempaa haasteellisemmaksi. Moni yritys pyrkii kustannustehokkuuteen ulkoistamalla toimintojaan ja siirtämällä erityisesti talousasioiden hoidon ulkopuolisille asiantuntijoille. Nyt jos koskaan on syytä varmistaa, että yrityksen talous on hallinnassa, sillä toimintaympäristö muuttuu koko ajan, ja muutoksiin on kyettävä vastaamaan mahdollisimman nopeasti. - Talouden hallintaan saaminen lähtee aivan perusasioista. Avainasemassa ovat tehokas saatavien seuranta, tarkka kustannusten hallinta sekä likviditeetin ennakointi. Jotta nämä asiat saadaan toteutettua nopeasti, yhteistyökumppaniksi kannattaa ottaa talousalan asiantuntijayritys, neuvoo talousosastoratkaisuihin erikoistuneen Staria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Tommila. Ulkoistamista koskevat päätökset ovat yrityksissä nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Vallitseva taloustilanne kannustaa toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen. Ulkoistamalla yritys vapauttaa omat henkilöstöresurssinsa ydinosaamiseen, ja saa käyttöönsä yhteistyökumppaninsa erikoisosaamisen. - Talousasioiden ulkoistaminen on vahvasti voimistuva trendi, sillä siitä saadut konkreettiset hyödyt realisoituvat nopeasti toimivina prosesseina. Talouden ulkoistamisen mahdollisuutta ei ollut vielä 90-luvun puolivälin laman aikana, joten tässä taloustilanteessa toimivat yritykset ovat siihen nähden paremmassa asemassa. Räätälöintiä asiakkaan mukaan Yritys valitsee itse, mitä talousosaston toimintoja ulkoistetaan, ja halutessaan se voi siirtää asiantuntijakumppanin vastuulle kaikki talousosaston perustoiminnot, kuten esimerkiksi ostolaskujen käsittelyn, matka- ja kululaskujen käsittelyn, myyntireskontran, saatavien seurannan, pääkirjanpidon, palkkahallinnon ja raportoinnin. Vaikka käytännön työ hoidetaankin ulkoistuskumppanin avulla, päätöksenteko ja bisneksen kontrollointi jäävät luonnollisestikin yrityksen omaan hallintaan. - Meillä tehdään hyvin joustavia toteutuksia ja asiakaskohtaisia ratkaisuja. Tyypillisin ratkaisu on se, että kaikki yrityksen talousosaston toiminnat ulkoistetaan, mutta on myös hyvin paljon erilaisia asiakaskohtaisia osaulkoistusratkaisuja, Tommila kertoo. Staria Oyj:n palveluihin kuuluvat talouden hallintapalvelut sekä toiminnanohjauksen järjestelmäratkaisut. Yhteistyö käyntiin kartoituksella Talousosaston ulkoistaminen Starialle käynnistyy Staria Design konseptin mukaisesti. Yhdessä yrityksen edustajien kanssa käydään läpi yrityksen taloushallinnon ydinprosessit sekä kartoitetaan konkreetti- sesti ne taloushallinnan osa-alueet, joita halutaan kehittää ja parantaa. - Ulkopuolinen asiantuntija pystyy tekemään monia hyviä ehdotuksia, miten asioita voi tehdä helpom- - talousosasto yrityksessäsi Staria Oyj on vaativiin talouden palvelukeskusratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Innostunut ja aktiivinen kehittämisote sekä modernien sähköisten toimintatapojen rohkea hyödyntäminen korostuvat palvelussamme. Olemme toteuttaneet yrityskohtaisia talouden palvelukeskuksia pörssiyrityksille, keskisuurille kasvuyrityksille sekä ulkomaisten yritysten suomalaisille tytäryhtiöille. min ja virtaviivaisemmin. Meidän asiantuntijajoukkomme koostuu vahvoista senior-osaajista, jotka tekevät sen, mitä lupaavat. Tällä alalla lupaus on lunastettava joka päivä, toimitusjohtaja Juha Tommila sanoo. - Yhteistyön käynnistäminen on tärkeää tehdä suunnitellusti ja määrätietoisesti, koska kyse on näin kriittisistä prosesseista. Yhteistyön tuloksena asiakas saa prosessit tehokkaiksi ja tuhlaavat rutiinit toimiviksi. Pystymme myös auttamaan asiakkaita konkreettisesti yritysten voimakkaissa kasvuja muutosvaiheissa, yritysjärjestelyissä tai kansainvälistymishankkeissa. Tiedätkö miten yritykselläsi menee juuri nyt? Ulkoistusten ja tehostamisen lisäksi yrityksen raportointijärjestelmät ovat juuri nyt suurten haasteiden edessä. Kuinka nopeasti ja kuinka oikeasisältöisten raporttien perusteella yrityksen johto tekee päätöksiä? Oikea-aikaiseen ja oikeasisältöiseen taloustiedon hallintaan löytyy ratkaisuja yhdessä yrityksemme asiantuntijoiden kanssa. Ota yhteyttä ja kysy lisää, Stariasta löytyy tietoa ja kokemusta Staria_Kauppalehti_253x119mm_1_ :34:08

8 8 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Takausvakuutusten suosio kasvaa kuva: TaskuStudio Takausvakuutukset ovat finanssikriisin myötä nousseet vakuutussektorilla tärkeäksi tuotteeksi Suomessakin. Takausvakuutuksessa vakuutuksenantaja takaa vakuutuksenottajan sopimusvelvoitteen, kuten esimerkiksi rahavelan takaisinmaksun tai toimitus- tai urakkasopimuksen, täyttämisen. kuva: istock Teksti: Fredrik Eriksson Takausvakuutuksia ovat esimerkiksi lainatakaukset, asuntolainojen täytetakaukset ja kaupalliset takaukset. Takausvakuutuksia käytetään usein eläkevakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen vakuuksina. Puhutaan riskinjaosta. Tyypillinen yritysten käyttämä takausvakuutustuote on eläkelainojen takaus. Yksityishenkilöitä koskeva takausvakuutus liittyy useimmiten pankkien myöntämiin asuntolainoihin. Tällöin pankit toimivat ikään kuin vakuutusasiamiehinä, mikä tarkoittaa käytännössä, että pankit voivat myöntää tietyt kriteerit täyttäville asiakkaille takausvakuutuksen jo pankin tiskillä. Näin toteaa takausvakuutuksiin erikoistuneen suomalaisten eläkevakuuttajien omistaman vakuutusyhtiö Garantian toimitusjohtaja Mikael Englund. Englund muistuttaa, että suomalaisilla työnantajayrityksillä on oikeus lainata eläkeyhtiöiltä tietty osuus vuosittain maksamistaan työeläkemaksuista. Näihin niin sanottuihin TyEL-takaisinlainoihin tarvitaan kuitenkin hyvä vakuus, yleensä takaus. Suomen työeläkejärjestelmä on Englundin mukaan ainutlaatuinen tosin useimmissa maissa on omat eläkejärjestelmänsä, eikä kahta samanlaista liene olemassakaan. Yksi suomalaisen työeläkejärjestelmän ominaispiirteistä on juuri työnantajien takaisinlainausoikeus. Muuttuvat haasteet Englund puhuu resurssien allokoinnista. Hän sanoo, että rahoitusmarkkinoiden kriisi on nostanut etenkin eläkelainojen takauksien kysyntää. Tämä on seurausta pankkien haluttomuudesta ja jopa kyvyttömyydestä lainata rahaa tällä hetkellä sellaisin ehdoin, joihin lainanottajat ovat viime vuosina tottuneet. Finanssikriisiin Englund suhtautuu viileän realistisesti. Hänen käsityksensä mukaan suomalaiset yritykset ovat, toimialasta riippumatta, keskimäärin selvästi vahvempia kuin esimerkiksi vajaat 20 vuotta sitten, kun Suomessa viimeksi jouduttiin vakavaan rahoitusmarkkinoiden kriisiin. Myös kotimaiset pankit ovat hoitaneet asiansa hyvin. Toisaalta hän painottaa, ettei kukaan osaa vielä tänä päivänä arvioida kriisin kestoa tai laajuutta. Maltti säilyttäen pitäisi pystyä tekemään oikeat ratkaisut. Hakijoiden luottokelpoisuus määritellään ja arvioidaan tapauskohtaisesti eri menetelmillä. Jos kyseessä on yritykselle suunnattu suurempi takausvakuutus, on prosessi pidempi ja moniulotteisempi. Yritystutkija arvioi kyseisen yrityksen luottoluokituksen. Tämän jälkeen tehdään päätös takausvakuutuksen Maltti säilyttäen pitäisi pystyä tekemään oikeat ratkaisut. ehdoista. Jos yritys ei syystä tai toisesta kykene suoriutumaan veloistaan, vaan joutuu maksukyvyttömäksi, meidän tehtävämme on suorittaa maksu lainan loppuerästä lainan antajalle, esimerkiksi eläkeyhtiölle. Viime kädessä turvataan se, että tarvittavat varat aikanaan löytyvät työntekijöille luvattujen eläkkeiden maksamiseen. Englund haluaa kuitenkin muistuttaa, että kriisistä löytyy positiivisiakin puolia. Meillä Suomessa ei ole syntynyt pahaa kiinteistökuplaa tai siihen liittyvää laajaa epätervettä luottokantaa. Sanoisin, että pitkällä aikavälillä tämä tilanne tervehdyttää markkinoita. Vältytään epäterveiltä riskeiltä ja kitketään liian löysää johtamista pois. Kumman valitset? A. B. Kun tarvitset takausta kauppojen varmistamiseksi, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voit mennä pankkiin. Se on vähän niin kuin valitsisit kuvan B. Tai sitten voit valita Nordic Guaranteen. Me olemme ennemminkin kuin kuva A. Nordic Guaranteen avulla voit varmistaa kaupat järkevästi, helposti ja kätevästi. Takauksemme suojaavat yhtä tehokkaasti kuin perinteiset pankkitakaukset. Pankeista poiketen emme kuitenkaan edellytä yrityksesi sitovan kallista omaisuuttaan vastavakuudeksi. Aikaa vievää ja kustannuksia aiheuttavaa byrokratiaa ja hallintotyötä on meillä selvästi vähemmän. Haluamme tehdä kaiken sinulle mahdollisimman helpoksi. vähän niin kuin viereisessä valinnassa. Oletko silti vielä epävarma valinnastasi? Käy osoitteessa com/test, niin näet mikä sopii parhaiten yrityksellesi. Jos haluat tietää lisää meistä ja palveluistamme, käy osoitteessa tai soita numeroon JärKEväMPi TAPA varmistaa KAuPAT.

9 ILMOITUSLIITE CREDIT MANAGEMENT 9 teksti: Ilona Hiila Epävakaista talousnäkymistä puhutaan paljon. Muuttuvat markkinat vaativat kaikilta yrityksiltä yhä parempaa kykyä ennakoida tulevaa. Sähköisen taloushallinnon avulla myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat seurata yrityksen toimintoja, taloudellista tilannetta ja tuottavuutta. Sähköisen taloushallinnon yksi tärkeimmistä eduista on se, että sen avulla yritys voi ennakoida markkinoilla tai yrityksen toiminnoissa tapahtuvia muutoksia, sähköisiä taloushallinnon kokonaisjärjestelmiä tarjoavan Finnvallin toimitusjohtaja Jukka Parviainen kertoo. Sähköistä taloushallintopalvelua Yrittäjän kristallipallo löytyy verkosta Jokainen yrittäjä haluaisi joskus tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kristallipallot ja onnenamuletit kannattaa kuitenkin jättää käyttämättä, sillä faktatietoa yrityksen toiminnasta saa helpoiten sähköisen taloushallintopalvelun avulla. tuottavassa Procountorissa painotetaan myös ennakkoinnin etuja. Aikaisemmin taloustilannetta pystyttiin seuraamaan noin kuukauden viivellä kuitti- ja paperipinojen liikkuessa toimistoista toisiin. Sähköisessä taloushallinnossa kirjanpitoa ja yrityksen taloutta voidaan seurata reaaliaikaisesti vaikka joka päivä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi tehdä nopeitakin päätöksiä luotettavin tiedoin, Procountorin toimitusjohtaja Raimo Vaalaranta toteaa. Voimavarat työhön Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi mennä paljon arvokasta työaikaa talousasioiden hoitoon ja seurantaan. Jukka Parviaisen mielestä työntekijät kannattaa kuitenkin vapauttaa oman työnsä pariin. Monilla yrityksillä menee turhia työtunteja kuittien ja papereiden järjestelyyn. Jos yrityksellä ja sen käyttämällä tilitoimistolla on käytössäään sähköinen taloushallinto, voi yritys keskittyä tekemään toimialansa töitä. Sähköinen taloushallinto säästää sekä resursseja että aikaa, Parviainen kertoo. Sähköisen taloushallinnon käyttäjä säästyy Parviaisen mukaan myös paljolta huolelta. Palvelun käyttäjä on tosiaan vain käyttäjä, eli kaikki päivitykset, varmuuskopiot ja tiedonsiirto hoituvat kätevästi sähköisen palvelun kautta. Sähköisen taloushallinnon käyttäjä voi myös seurata yrityksen taloustilannetta ja kehitystä reaaliaikaisesti mistä päin maailmaa tahansa. Yritysten toiminnan ollessa yhä kansainvälisempää, on tärkeää, että matkustelusta huolimatta yrityksen johto pysyy perillä siitä, mitä firmassa tapahtuu, Parviainen muistuttaa. Kaikki pienyrittäjät eivät kuitenkaan matkustele, joten sopiiko tuote vain suuremmille firmoille. Sähköinen taloushallinto sopii kaikille yrityksille ja esimerkiksi pienillä yrityksillä se voi nopeuttaa kasvua, kun turhia työtunteja ei mene papereiden järjestelyyn, Raimo Vaalasranta toteaa. Sähköinen taloushallinto minimoi riskejä Kun yrityksen kaikki talousasiat hoituvat automaattisesti verkossa, vähenee myös inhimillisen virheen riski. Kun eri lähteistä kootut tiedot tulostetaan ja syötetään taloushallintoohjelmiin, on aina olemassa virheen riski. Sähköisessä taloushallinnossa kaikki tiedot kulkevat saman palvelun läpi, joten virheille ei jää tilaa, Vaalasranta muistuttaa. Myös Finnvallissa nähdään sähköisen taloushallinnon tuomat edut juuri turvallisuuden kannalta. Jos yrityksen talous- ja rahaliikennetiedot ovat verkossa sijaitsevalla palvelimella, ei tietokoneen hajoaminen ole katastrofi, vaan tietoja voi tarkastella vaikkapa työtoverin tietokoneelta, Parviainen toteaa. Tulevaisuuden hallitsemista Ennakkoluulot erilaisia sähköisiä palveluita kohtaan ovat Jukka Parviaisen mukaan hävinneet viime vuosien aikana. Vaalasrannan mielestä sähköinen taloushallinto ei ole paitsi tulevaisuuden ratkaisu, vaan myös keino hyödyntää taloushallinnon tiedot tulevaisuuden suunnittelussa. Palvelun tuottamien tietojen avulla yritys voi suunnitella toimintaansa aivan eri tavalla kuin ennen. Sähköisten palveluiden avulla taloushallinto ei ole enää vain pölyisiä mappeja ja pöydillä lojuvia papereita, vaan kiinnostava ja tehokas tapa seurata yrityksen kehitystä sekä toimintaa, Vaalasranta kertoo. Kassavirran on oltava johtamisen keskiössä saamiseen ja optimoimiseen. teksti: Jussi Tiihonen Hyvinä taloudellisina aikoina rahoituksen miettiminen jää joskus vähälle huomiolle. Jos järkevän rahoituksen merkitys oivalletaan vasta, kun rahahanat ovat tyrehtyneet, saattaa yrityksen konkurssi olla lähellä. Riskiä vain kasvattaa se, jos yritys kaivautuu epävarmoina aikoina poteroonsa ja odottaa pahimman menemistä ohi. Yrityksillä on yhä keinoja vaikuttaa toimintansa jatkuvuuteen. Selkeä viesti yrityksille on: jäitä hattuun, nyt on oltava aktiivinen, tiivistää KPMG:n Partner Jan Montell. Kassavirrat kuntoon Yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa rahoituksen Yrityksen toiminta näkyy pitkälti sen kassavirrassa. Siksi sen on oltava jatkuvasti johtamisenkin fokuksessa. Kannattava ja hyvätuloksinenkin firma voi mennä nurin, jos sen rahoitus loppuu ja kassavirran liike lakkaa. Avainasemassa rahoituksen varmistamiseksi on rahoituslähteiden hajauttaminen. Mikään yritys ei voi olla naimisissa vain yhden pankin kanssa, Montell huomauttaa. Yrityksen on saatava rahoitusta useammasta lähteestä, olivat ne sitten pankkeja tai vaihtoehtoisia ratkaisuja. Takaisinlaina työeläkeyhtiöiltä on tällä hetkellä kiinnostava vaihtoehto, ja esimerkiksi vientiyhtiöille on olemassa valtiollisia, vientiä tukevia tahoja. Lisäksi löytyy myös eräänlaisia välimallin ratkaisuja. Monet yritykset laajentavat palvelupohjaiseen leasing-toimintaan rahoituksensa turvaamiseksi, ja nyt tutkitaan paljon esimerkiksi myyntisaatavien tai varaston myymistä. Näissä on etuna se, että esimerkiksi tavara tai tietty saatava toimii jo ikään kuin vakuutena, Montell kertoo. Hajauttaminen on tärkeää myös erääntymisaikatauluja suunniteltaessa. Jos näitä ei ole tehty järkevästi, mahdollisesti realisoitumassa oleva jälleenrahoitusriski iskee yrityksiin kovaa, kun suuri lainanlyhennys sattuu kohtaan, jossa sekä pankilla että yrityksellä menee huonosti. Prosesseista suunnitteluun ja takaisin Rahoitustarpeen suunnittelun täytyy kuulua yrityksen ydinstrategiaan. Kyse on niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina sama: mikä on toiminnalle oikea määrä rahaa? Tällaisissa analyyseissä kassavirtojen pitäminen keskiössä auttaa. On oltava pitkän tähtäimen suunnitelma: kuinka paljon tarvitaan ja kuinka oikea raha liikkuu esimerkiksi kolmen vuoden haarukalla. Tätä kautta päästään rakentamaan oikein hajautettua rahoituspuolta, Montell opastaa. Paraskin suunnitelma saattaa kuitenkin jäädä pelkäksi analyysiksi, jollei sitä saada tehokkaasti mukaan yrityksen toimintaan. Tunnusluvut tai raportit eivät välttämättä kerro yrityksen ydintoiminnan kannalta ratkaisevista asioista. Siksi yrityksen on saatava prosessinsa sellaiseen kuntoon, että suunnitelmat voidaan todella toteuttaa. Johtamisen kannalta tärkeässä osassa ovat yrityksen ennuste- ja päätöksentekoprosessit. On kysyttävä, minkä tiedon varassa päätöksiä tehdään. Ennusteprosesseissa yrityksillä on paljon petrattavaa. Parhaimmillaan ennuste on inhorealistinen. Silloin sen pohjalta voi tehdä kassavirran kannalta tärkeitä ratkaisuja. Johdon on osattava määritellä rajattu määrä päätöksiä, jotka ovat etusijalla, liittyivät ne sitten investointeihin, ostoihin tai asiakkaan maksuaikoihin. Kun kassavirta on johtamisen keskiössä, yrityksen kunnossa olevat prosessit ja järjestelmät tukevat järkevää suunnittelua ja toisinpäin, Montell neuvoo. Ammattitaito kunniaan Oli kyse sitten yrityksen sisäisistä prosesseista tai suhteista ympäristöönsä, ei pidä unohtaa, että viime kädessä kyse on ihmiskontakteista. Ammattimaisen ja proaktiivisen toiminnan merkitystä ei voi liikaa korostaa varsinkaan niukempina aikoina. Vaikka puhuttaisiin esimerkiksi cash management -projekteista, on niiden taustalla aina asiakkuudenhallinnan kysymykset. On tärkeää pitää yllä kontaktia asiakkaisiin muutenkin kuin esimerkiksi korkolaskun lähettämisen yhteydessä, Montell sanoo. Myös rahoitusta hakiessa ammattimaisuus toimii ratkaisevana tekijänä. Pankkien vähiä rahoja on jonottamassa aikamoinen joukko. Jos yritys on hoitanut pankkisuhdettaan alusta saakka aktiivisesti, osoittaa tehneensä hyvän analyysin ja käynnistänyt toimenpidesuunnitelman, voi itse kukin miettiä, kenelle rahaa todennäköisimmin lainataan, Montell tiivistää.

10 10 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Sähköisellä laskutuksella tehoa taloushallintoon Sähköiseen laskutukseen siirtymisellä saavutetaan monenlaisia hyötyjä. Teknologia sähköisten laskujen lähettämiseen on ollut saatavilla jo pitkään ja nyt edessä on nopean kasvun vaihe. Sähköiseen laskutukseen siirtymisellä saavutetaan monenlaisia hyötyjä: kustannustehokkuutta, imagollisia hyötyjä ja ympäristökin hyötyy. Euroopassa lähetetään vuosittain noin 30 miljardia laskua, joista hieman yli puolet suuntautuu kuluttajille ja loput kulkevat yritysten välillä. Suomessa luvut ovat noin 250 miljoonaa (B2C) ja noin 200 miljoonaa (B2B). Suomessa yritysten välisestä laskuliikenteestä noin 20 prosenttia lähtee tällä hetkellä sähköisinä laskuina, ja kuluttajille arviolta 1-3 prosenttia. Kuluttajalaskutuksessa Suomella on paljon parannettavaa muihin pohjoismaihin verrattuna. Suunta sähköisen laskutuksen leviämisessä on tällä hetkellä voimakkaasti ylöspäin. Helsingin kauppakorkeakoulussa reaaliaikaisen talouden osaamiskeskuksessa on tutkittu yritysten ja julkisten organisaatioiden siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Sähköisestä laskutuksesta on yritykselle monenlaista hyötyä paperilaskujen lähettämiseen verrattuna. Laskutukseen liittyvät kulut pienenevät ja paljon rutiinityötä poistuu. Laskujen ja maksujen välittäminen sähköisesti sekä laskujen sähköinen arkistointi mahdollistavat tulevaisuudessa mm. kirjanpidon hoitamisen sähköisesti. Tämä taas antaa varsinkin pienille yrityksille aivan uudenlaisia työkaluja oman liiketoiminnan monitorointiin ja analysointiin reaaliajassa. Sähköisesti laskuttava yritys saa myös nopeammin rahat kassaansa. Tutkimusten mukaan sähköisellä laskutuksella nopeutetaan laskun kiertoa yrityksissä useilla päivillä. Sähköisiä laskuja maksetaan myös harvemmin myöhässä kuin laskuja, jotka saapuvat paperimuodossa. Syitä pysyä paperilaskuissa ei enää ole Sähköisen laskutuksen hyödyt ovat selkeät, mutta silti sen käyttöönotto on ollut tähän asti suomalaissa yrityksissä suhteellisen hidasta. Jotkut yritykset haluavat pitäytyä paperilaskuissa sen mahdollistaman markkinointikanavan takia. Tähänkin on kuitenkin kehitetty uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, joissa markkinointiviestejä voidaan liittää sähköiseen laskuun. Sähköisen laskutuksen leviämisessä on vain kyse teknologian omaksumisesta, ja tämä vaatii aikaa. Edessä on mielenkiintoinen vuosi, kun monet yritykset ovat tehneet strategisen päätöksen vaatia toimittajiltaan laskuja sähköisessä muodossa. Myös julkinen sektori näyttää esimerkkiä: Suomen valtio edellyttää sähköistä laskutusta omilta toimittajiltaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Esimerkiksi eräs Tampereen kaupungin yksikkö on tätä strategiaa käyttämällä päässyt ostolaskujen osalta sähköisen laskutuksen penetraatiossa yli 70 prosentin. Siirtyminen kokonaan sähköiseen laskutukseen on ajan myötä vääjäämättä edessä. Aivan kuten laskujen maksaminen tapahtuu nykyään sähköisten pankkisovellusten kautta eikä pankin tiskillä, myös laskut kulkevat tulevaisuudessa bitteinä eikä papereina. Pitää kuitenkin muistaa, että sähköinen laskutus on vain yksi vaikkakin ehdottoman tärkeä askel matkalla reaaliaikaiseen talouteen, jossa kaikki ostajan ja myyjän välillä toimitettavat dokumentit kulkevat sähköisessä muodossa ja ovat reaaliajassa. Sähköisesti tapahtuva laskutus, maksaminen ja kirjapito mahdollistavat aivan uudenlaisia riskienhallintamalleja, joissa esimerkiksi laskutuksen aikaväliä voidaan tihentää nostamatta siitä koituvia kustannuksia. Siten rahoitus- ja liiketoimintariskit pienenevät. KTT Esko Penttinen Helsingin kauppakorkeakoulu Talouden arvoketjun palveluissa raha liikkuu nopeasti. Digitaaliset yhteydet liiketoimintakumppaneiden kanssa voivat merkittävästi parantaa käyttöpääoman ja talousriskien hallintaa. Euroopassa on mahdollista säästää lähes 250 miljardia euroa vuodessa pelkästään siirtymällä e-laskutukseen. Käytä Tiedon sähköisiä talouden arvoketjun palveluja. Nopeutat rahan liikkumista.

11 ilmoitusliite CRedit management 11 luottovakuutus saapuu suomeen teksti: fredrik eriksson Suurimman hyödyn luottovakuutuksesta saa sen ottaja. Yritykset menettävät vuosittain useita miljoonia euroja maksamattomina myyntisaamisina. Syyt vaihtelevat, mutta yleisimmät lienevät konkurssit, velkasaneeraukset sekä likviditeettiongelmat. Myös poliittiset levottomuudet vientimaassa saattavat aiheuttaa maksuhäiriöitä. Luottovakuutuksen päällimmäinen hyöty on se, että sillä korvataan menetetyt myyntisaamiset. Se myös tekee suuristakin luottomyynneistä turvallisia. Suomalaisille yrityksille luottovakuutukset ovat kohtalaisen uusi tapa vakuuttaa saatavansa. Ajatus on peräisin jo 1800 luvun lopulta, mutta sitä kehitettiin pääosin maailmansotien välisena aikana Länsi Euroopassa. Näihin aikoihin perustettiin luottovakuuttamiseen erikoistuneita yrityksiä, ja jotkut näistä jopa ottivat kannettavakseen valtioidensa poliittisesti riskialttiit vientiprojektit luvulla alalla tapahtui merkittävä keskittyminen. Markkinat jaettiin kolmen ryhmittymän kesken, jotka hallitsevat 85 prosenttia maailman luottovakuutustoiminnasta. Yhtiöiden kiintopisteinä olivat aluksi Länsi Euroopan maat, mutta toiminta laajeni nopeasti kattamaan myös Itä Euroopan, Aasian sekä Amerikan mantereen. Suomesta puhuttaessa luottovakuutustoiminnalla on kaksi ulottuvuutta: on huomioitava, että vakuutuksia myönnetään sekä ulkomaankaupalle että kotimaassa tapahtuvalle vaihdolle. Toisaalta on erotettava yksityiset toimijat valtion omistamasta vakuutuslaitoksesta. Käytännössä kolme organisaatiota myöntää suojaa viennin luottotappioita vastaan. Kaksi näistä on yksityisiä ja kolmas valtiollinen takuulaitos Finnvera. Finnvera on markkinoita täydentävä organisaatio, joka ei EU:n kilpailulainsäädännön mukaan voi kilpailla yksityisten yritysten kanssa. Tämä koskee kaikkia EU maissa toimivia julkista tukea saavia vakuuttajia. Suomen sisäisen kaupan luottoja vakuuttavat useat yksityiset toimijat, mutta Finnvera myöntää vakuutuksia yksinomaan poliittisen riskin maihin suuntautuvaan kaupankäyntiin. luottovakuutus käytännössä Silloin kun viejä tai myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa, saatavalla on hyvä olla vakuutus. Maksamattomista laskuista koituu tavarantoimittajalle yleensä suuria vaikeuksia, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Benita Salenius. Suomessa luottovakuutuksia on myönnetty 1960 luvulta, mutta monelle yritykselle se on edelleen vieras käsite. Vakuutukset ovat edelleen marginaali ilmiö Suomessa. Erityisesti pkyritykset ovat vierastaneet luottovakuutuksia. Pienet ja keskisuuret eivät ole ehkä katsoneet tarvitsevansa luotto vakuutuksia. Taustalla on ollut ajatus siitä, että tuttu ostaja on aikaisemmin maksanut säännöllisesti. Finanssikriisin myötä tiedustelut luottovakuutuksista ovat moninkertaistuneet. Maksamattomat laskut voivat koitua todella kiusallisiksi pienille yrityksille. Suurimman hyödyn luottovakuutuksesta saa sen ottaja. arvioinnista Kun vakuutushakemuksia käsitellään, katsomme ensisijaisesti ostaja organisaation peruslukuja. Minimivaatimus on, että luottotiedot ovat kunnossa. Luomme katsauksen ostajan liiketoiminnan toimivuudesta ja taloudellisesta tilanteesta. On luonnollisesti plussaa, jos ostajasta on ennestään hyviä maksukokemuksia. Tämä helpottaa riskipäätösten tekemistä, Salenius jatkaa. Salenius näkee, että luottovakuutuksia voisi ottaa Suomessa nykyistä enemmän. Luottolama ajaa yhä useamman yrityksen asemaan, jossa maksamattomat saatavat aiheuttavat ahdingon, koska likviditeettia toiminnan jatkamiselle ei löydy. EulEr HErmEs turvaa yhteistyöstä Hyvä luottovakuutusratkaisu löytää yritykselle uusia asiakkaita ja turvaa myyntisaatavat epävarmoinakin aikoina. Suomalaisten yritysten tietoisuus luottoriskeistä on kasvanut viime kuukausina huomattavasti. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi etsitään uusia ratkaisuja, koska yritysmaailmassa tapahtuu jatkuvasti nopeita ja dramaattisiakin muutoksia. Euler Hermes on maailman suurin luottovakuutuksia tarjoava yritys, joka toimii 51 maassa. Sen suomalaisilla asiakkailla on vakuutettuja ostajia yli sadassa maassa. Luottovakuutusratkaisulla yritys voi turvata jopa 90 prosenttia myyntisaatavistaan ostajan ajautuessa konkurssiin tai maksuvaikeuksiin. Global Insolvency Index tutkimuksemme ennustaa konkurssien lisääntyvän 25 prosenttia vuosina 2008 ja Siksi luottovakuutus on varteenotettava vaihtoehto, varsinkin vientiyrityksille, kertoo Euler Hermesin maajohtaja Timo Nisumaa. Jatkuvaa valvontaa Euler Hermes tekee yhteistyötä yritysten kanssa heti vakuutussopimuksen tekemisestä lähtien. Sen laajasta tietokannasta löytyy yli 40 miljoonan tutkitun ja reitatun yrityksen tiedot, joiden avulla jokaiselle potentiaaliselle ostajayritykselle saadaan määriteltyä luottolimiitti mahdollisimman ajanmukaisen ja tarkan tiedon perusteella. Tietysti alue ja toimialakohtaisetkin tilanteet otetaan määrittelyssä huomioon, mutta turhia yleistyksiä kummastakaan ei kannata tehdä. Jokaisessa maassa ja kaikilla toimialoilla on asiansa hyvin ja huonosti hoitavia yrityksiä. Jos yleistetään liikaa, asiakkaamme voivat menettää hyviä liiketoimintamahdollisuuksia, Nisumaa muistuttaa. Yhteinen toiminta jatkuu koko kauppaprosessin ajan. Euler Hermes valvoo ostajayritysten luottokelpoisuutta jatkuvasti ja asiakkaiden kanssa ollaan yhteydessä usein päivittäin. Luottoriskien kasvaessa tieto välittyy asiakkaalle heti, ja yhtä tärkeää on saada tietää hyvissä ajoin parantuneesta maksuvalmiudesta, jolloin luottolimiittiä voidaan nostaa ja myyntiä lisätä. Kokonaisvaltaista palvelua Euler Hermesin maailmanlaajuisen verkoston ja kokemuksen avulla yritys voi hallita luottoriskejään tehokkaasti ja ohjata resursseja omaan ydintoimintaansa. Kun ostajan maksut viivästyvät, Euler Hermesin kansainvälinen perintäpalvelu auttaa asiakkaitaan paikallisella asiantuntemuksella. Maksukyvyttömyyden yllättäessä vakuutuskorvaus turvaa saatavien kotiuttamisen ja kassavirran. Euler Hermesin ja yritysten yhteinen tavoite on löytää asiakkaita, joiden kanssa kannattaa käydä kauppaa, Nisumaa tiivistää.

12 12 CREDIT MANAGEMENT ILMOITUSLIITE

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

NEWS. 3x ONNISTUNUT MUUTOS DIVEST ASIAKKAAN SAA YLLÄTTÄÄ. Menestyvä Johtaja Startup - kuka ottaa riskiä? Talousjohtaja HR-roolissa

NEWS. 3x ONNISTUNUT MUUTOS DIVEST ASIAKKAAN SAA YLLÄTTÄÄ. Menestyvä Johtaja Startup - kuka ottaa riskiä? Talousjohtaja HR-roolissa DIVEST DIVEST GROUP OY:N ASIAKAS JA HENKILÖSTÖLEHTI 2012 NEWS ASIAKKAAN SAA YLLÄTTÄÄ + Menestyvä Johtaja Startup - kuka ottaa riskiä? Talousjohtaja HR-roolissa 3x ONNISTUNUT MUUTOS 1 DIVEST NEWS SISÄLLYS

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Näillä ulkoistaminen onnistuu

Näillä ulkoistaminen onnistuu 1 20 1 3 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Muutosjohtaminen ja ketteryys Näillä ulkoistaminen onnistuu s. 10 > KYMP > Helsingin Energia > Naisten Pankki sisältö s. 12 jaakko jaskari Johan Ahlroth s.6 Palvelujen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot