VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 2 Vuoden 2013 KHT- ja HTM-tutkintojen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Tutkintotyöryhmä: Puheenjohtaja KHT Reino Tikkanen Kaarina Ijäs HTM Jaakko Gävert suunnittelija Heidi Haukkala päällikkö Hanna Kattainen suunnittelija Annika Mäki Asiantuntijat: KHT Tuomas Honkamäki KHT Anne Kulla HTM Miki Lehtomäki KHT Pasi Pekkarinen KHT Kari Rantala KHT Tomi Seppälä

3 3 Tehtävä 1 (25 pistettä) Tehtävä 1.1. IFRS 3 -standardi sisältää erillisen säännön sellaisissa tapauksissa, joissa juuri hankitusta liiketoiminnosta tai sen osasta luovutaan välittömästi hankinnan jälkeen (1,0 pistettä). IFRS 3.31:ssä (3,0 pistettä) todetaan, että hankkijaosapuolen on arvostettava hankintaajankohtana myytävänä olevaksi luokiteltu hankittu pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) IFRS 5 -standardin mukaisesti myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon kyseisen standardin kappaleiden mukaisella tavalla. Feles Oyj:n hankkiman Cattuskonsernin tytäryhtiö Canis Oy, täyttää tämän vaatimuksen. IAS 27.12:ssa todetaan, että konsernitilinpäätös sisältää emoyrityksen kaikki tytäryritykset. Standardi indikoi, että jos tytäryritys täyttää hankinta-ajankohtana myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset IFRS 5 -standardin mukaan, sitä on käsiteltävä kirjanpidossa kyseisen IFRS-standardin mukaisesti (2,0 pistettä). Canis Oy täyttää tämän vaatimuksen. Feles Oyj oli päättänyt luopua hankkimastaan tytäryhtiöstä. IFRS 5.11:ssa todetaan, että kun yhteisö hankkii pitkäaikaisen omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) yksinomaan tarkoituksenaan luovuttaa se myöhempänä ajankohtana, sen on luokiteltava kyseinen pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) hankintaajankohtana myytävänä olevaksi vain siinä tapauksessa, että kappaleen 8 (1,0 pistettä) mukainen yhden vuoden määräaikaa koskeva vaatimus täyttyy (lukuun ottamatta kappaleen 9 mukaan sallittavia poikkeuksia) ja ne kappaleiden 7 (1,0 pistettä) ja 8 mukaiset ehdot, jotka eivät tuohon päivään mennessä ole täyttyneet, täyttyvät erittäin todennäköisesti lyhyen ajan (yleensä kolmen kuukauden) kuluessa hankinnasta (1,5 pistettä). Canis Oy:n kohdalla tämäkin ehto täyttyy, koska myyntiä valmistelevat toimenpiteet oli jo aloitettu ennen määräysvallan saavuttamista, Toimenpiteet saivat vauhtia sen saamisen jälkeen ja IFRS 5 -standardin edellä mainitut kriteerit tulivat täytetyiksi. IFRS 5.32:n mukaan lopetettu toiminto on yhteisön osa (määritelty IFRS 5.31:ssa), joka on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka (c) on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen (3,0 pistettä). Canis Oy täyttää nimenomaan edellä mainitun c)-kohdan, joten se olisi tullut luokitella lopetettavaksi toiminnoksi. IFRS 5.16:n mukaan äskettäin hankittu omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä), joka täyttää myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset IFRS 5.11:n mukaan, arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla (2,5 pistettä). Canis Oy täyttää tämän vaatimuksen. (Yhteensä 15,0 pistettä). Tehtävä 1.2. IAS 10.3:n mukaan raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ovat suotuisia tai epäsuotuisia tapahtumia, jotka toteutuvat raportointikauden päättymispäivän ja sen päivän välillä, jona tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi (2,0 pistettä). Tällaisia tapahtumia on kahdenlaisia (1,0 pistettä): a) tapahtumat, jotka antavat näyttöä raportointikauden päättymispäivänä vallinneista olosuhteista ja jotka oikaistaan tilinpäätökseen; ja b) tapahtumat, jotka ovat osoituksena raportointikauden päättymisen jälkeen syntyneistä olosuhteista ja joita ei oikaista tilinpäätökseen. IAS 10.10:n mukaan yhteisön ei pidä oikaista tilinpäätökseen merkittyjä lukuja kuvastamaan sellaisia raportointikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista (1,0 pistettä).

4 4 IAS 10.11:n mukaan sijoitusten markkina-arvon alentuminen raportointikauden päättymisen jälkeen on tapahtuma, jota ei oikaista tilinpäätökseen. Markkina-arvon alentuminen ei yleensä liity sijoituksen raportointikauden päättymispäivän tilanteeseen, vaan se kuvastaa myöhemmin syntyneitä olosuhteita (2,5 pistettä). Tämän vuoksi yhteisö ei oikaise tilinpäätökseen merkittyjä sijoituksia. Trullis Oyj:n sijoitussalkun käyvän arvon muutokset tilinpäätöspäivän jälkeen kuuluvat tähän kategoriaan. Tilinpäätöstä ei siis tältä osin tule oikaista (0,5 pistettä). IAS 10.21:n mukaan, jos tapahtumat, joita ei oikaista, ovat olennaisia, tulee niistä antaa liitetietona tapahtuman luonne ja arvio taloudellisesta vaikutuksesta tai tieto siitä, ettei taloudellista vaikutusta voida tehdä. Koska käyvän arvon muutoksen vaikutus olisi Trullis Oyj:n tapauksessa ollut olennainen, tulee siitä antaa edellä mainitut liitetiedot (1,5 pistettä). IAS (g):n mukaan omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset raportointikauden päättymisen jälkeen ovat esimerkki tapahtumista, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista, mutta jotka yleensä johtaisivat liitetiedon esittämiseen (1,5 pistettä). (Yhteensä 10,0 pistettä)

5 5 Tehtävä 2 (40 pistettä) Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Perusteltu kannanottosi Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen on hyvän kirjanpitotavan mukaista. (1,8 pistettä) KPL 6:3.1 3-kohdan mukaisesti tytäryrityksen tilinpäätös voidaan jättää yhdistelemättä, jos tarpeellisia tietoja ei ole mahdollista saada tilinpäätöksen laatimiselle säädetyssä määräajassa tai tietojen hankkiminen edellyttäisi kohtuuttomia menoja. (1,2 pistettä) KPL 6:3.1 3-kohdan poikkeussääntöä tulee tulkita tiukasti: se koskee lähinnä vain force majeure - tapauksiin rinnastettavia tilanteita. (KILA 1807/2007) HE 173/1997: Muutosehdotuksesta huolimatta yhdistelemisvelvollisuutta tulee edelleen tulkita ankarasti: Kaikki tytäryritykset on pääsääntöisesti yhdisteltävä. Tappiollisten tytäryritysten yhdistelemättä jättämistä voidaan pitää perusteltuna vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Merkitykseltään epäolennaisten tytäryritysten jättämistä konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle voidaan kuitenkin perustella siinä tapauksessa, että yhdistelemisen vaatima työmäärä on kohtuuton yhdistelemisellä saavutettavaan hyötyyn nähden. Poikkeusperustetta yhdistelemättä jättämisestä tulee soveltaa suppeammin tappiollisiin tytäryrityksiin (Kilan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta , kappale 4.2). (1,8 pistettä) Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (1,2 pistettä)

6 6 Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy merkittävää epävarmuutta (1,2 pistettä), koska tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla vuoden 2012 osalta. Tytäryhtiön rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava (0,6 pistettä), ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna 2012 (0,6 pistettä). Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa (0,6 pistettä). Tämän vuoksi tytäryhtiöosakkeiden hankintamenosta on kirjattava arvonalentuminen KPL 5:13:n mukaisesti. (1,2 pistettä) Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno ylittää konsernin olennaisen virheellisyyden rajan tilintarkastuksessa. (0,6 pistettä) Annettujen tietojen mukaan saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. KILAn lausunnon 1827/2008 mukaisesti luottotappio on mahdollinen, mutta ei kuitenkaan todennäköinen. Asia tulee ilmoittaa liitetiedoissa. (2,4 pistettä) Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa ei ole esitetty saamiseen liittyvää epävarmuutta. (0,6 pistettä) Epävarman saamisen suuruus on 200 tuhatta euroa. Koska virhe ei ylitä konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden rajaa, on hyvän tilintarkastustavan mukaista hyväksyä virheen korjaamatta jättäminen (1,2 pistettä) edellyttäen, että saadaan selville perusteet sille, että virhe on yksittäinen tapahtuma (ISA 450.A4) (0,6 pistettä), ja että kaikki korjaamattomat virheellisyydet eivät ole yksin tai yhdessä olennaisia (ISA ). (0,6 pistettä) Tytäryhtiöosakkeista on kirjattava arvonalentuminen konsernitilinpäätökseen (0,6 pistettä) (sekä emoyhtiön tilinpäätökseen). Kirjaus: Per arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista an osuudet saman konsernin yrityksissä 470 tuhatta euroa. (0,6 pistettä) Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (0,6 pistettä)

7 7 Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Ulkopuolinen velkoja on luopunut saamisestaan optiomerkintää vastaan. Tilanteessa ei ole kysymys tällöin sellaisesta velkojen anteeksiantamisesta, joka kirjattaisiin tulosvaikutteisesti. Kysymys on optio-oikeuden antamisesta (2,4 pistettä), joka tulee kirjata OYL 10:3.3:n (1,2 pistettä) mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääoman korotukseksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä tulee oikaista, koska virhe on olennainen. (1,2 pistettä) Tehty kirjaus perutaan. Kirjaus: Per rahoituslainat an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900 tuhatta euroa (tai: per rahoituslainat an osakeanti 900 tuhatta euroa) (1,2 pistettä) Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta (KPL 6:8.1). (2,4 pistettä) Optioiden myöntäminen ei vaikuta konsernin omistusosuuteen (100 prosenttia) , joten optioita ei huomioida sisäisen omistuksen eliminoinnissa konsernitilinpäätöksessä (2,4 pistettä) Optioiden merkintähinta (10 euroa) ylittää yhden osakkeen laskennallisen arvon 0,50 euroa (yhteensä 100 tuhatta euroa/ osaketta) tytäryhtiön omasta pääomasta per Näin ollen mahdollinen osakemerkintä lisäisi konsernin omaa pääomaa. (1,6 pistettä) Jos mahdollinen osakemerkintä aiheuttaisi negatiivisen vaikutuksen konsernin tulokseen tai osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta, tulisi kirjata pakollinen varaus konsernitilinpäätökseen Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätöksen. (1,2 pistettä) Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen (0,8 pistettä)

8 8 Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen varovaisuuden periaatteen mukaisesti (KPL 5:14). (1,6 pistettä) Saksan yhtiön tuloutuksessa havaitun virheen suuruus on 130 tuhatta euroa. Koska virhe ei ylitä konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden rajaa, on hyvän tilintarkastustavan mukaista hyväksyä virheen korjaamatta jättäminen edellyttäen (2,4 pistettä), että saadaan selville perusteet sille, että virhe on yksittäinen tapahtuma. (ISA 450.A4) (1,2 pistettä), ja että kaikki korjaamattomat virheellisyydet eivät ole yksin tai yhdessä olennaisia (ISA ) (1,2 pistettä). Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (1,2 pistettä)

9 9 Tehtävä 3 (35 pistettä) Raportoinnin perusta Järjestelyssä on kyse OYL 17:2:ssa tarkoitetusta kokonaisjakautumisesta, sillä Saali Oy:n varat ja velat jaetaan kokonaan kahdelle perustettavalle yhtiölle. Jakautumissuunnitelman laatimista koskevat säännökset sisältyvät OYL 17:3:een. Säännöksen 3. momentin mukaan jakautumissuunnitelmassa voidaan jättää mainitsematta selvitys jakautumisen syistä sekä jakautumisvastikkeen jakautumisen perusteista, mikäli kaikki osakkeenomistajat suostuvat tai jakautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet annetaan jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Jakautumissuunnitelmaan liittyvät tilintarkastajan lausuntovaatimukset sisältyvät OYL 17:4:ään. Tilintarkastajalta edellytetään lausuntoja sekä jakautuvalle yhtiölle että vastaanottavalle yhtiölle. Tilintarkastaja lausuu tällöin jakautumisvastikkeen määräytymisestä ja vastikkeen jakamisesta. Lisäksi lausunnossa vastaanottaville yhtiöille tilintarkastaja ottaa kantaa yhtiön velkojen maksun vaarantumiseen. Tehtävänannossa on kyse jakautuvalle Saali Oy:lle annettavasta lausunnosta. OYL17:4:n mukaan lausunnon sisältö on seuraava: Lausunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään. Lausunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot vastikkeen jakamisesta. Suunnitellussa jakautumisessa omistussuhteet muuttuvat ilman muuta kuin osakevastiketta. Perustettavien yhtiöiden omistajiksi tulevat Juho Kiiski ja Marja Kiiski, jotka eivät ole omistaneet lainkaan Saali Oy:n osakkeita. Omistukseen liittyvän muutoksen perusteita tai määrittämistä ei ole kuvattu jakautumissuunnitelmassa. OYL 17:3.2:n 6)-kohdan mukaan jakautumissuunnitelman tulee sisältää selvitys jakautumisvastikkeen jakautumisesta. Poikkeukset tähän vaatimukseen sisältyvät säännöksen 3-momenttiin. Tehtävänannon mukaan vähemmistöomistajaa ei ole kuultu omistusmuutoksesta. Siten kaikilta osakkeenomistajilta ei ole saatu osakeyhtiölain 17:3:ssa mainittua suostumusta sille, että jakautumisvastiketta ei tarvitsisi jakautumissuunnitelmassa käsitellä. Jakautumissuunnitelmasta käy lisäksi ilmi, että vastaanottavien yhtiöiden osakkeet eivät jakaudu jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Siten ei ole olemassa OYL 17:3.3:n mukaisia edellytyksiä jättää jakautumissuunnitelmasta pois jakautumisvastikkeen perusteiden kuvaaminen. Muutos jakautumisen aiheuttamissa omistussuhteissa saattaisi loukata erityisesti hallituksen päätöksenteon ulkopuolella olleen vähemmistöomistajan oikeuksia. Siten jakautumissuunnitelman laatimisessa ei ole huomioitu OYL 1:7:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta.

10 10 Jakautumissuunnitelmassa ei ole kuvattu jakautumisvastikkeen määrittämisen perusteita siinä määrin, että osakkeenomistajat voisivat suunnitelman pohjalta muodostaa käsityksen jakautumisen merkityksestä. Puutteen vuoksi tilintarkastajan lausuntoa joudutaan mukauttamaan vastikkeen määräämistä ja jakamista koskien. Jakautumissuunnitelman rekisteröimiseen tarvitaan tilintarkastajan lausunto vain jakautumissuunnitelmasta. OYL 17:14:ssä mainittu tilintarkastajan todistus tarvitaan vasta kun ilmoitetaan jakautumisen täytäntöönpanosta. OYL 17:17:ssä mainittu tilintarkastuskertomus vaaditaan vasta lopputilityksestä. Tässä tehtävässä ei ole vaadittu tilintarkastajan muita lausuntoja kuin lausunto jakautumissuunnitelmasta jakautuvalle Saali Oy:lle. Lausunto jakautuvalle Saali Oy:lle Lausunnossa käytetään pohjana KHT-yhdistyksen Tilintarkastajan raportointi teoksen sivulla 231 olevaa lausuntoesimerkkiä. Lausuntoa joudutaan mukauttamaan jakautumisvastikkeen määrittämiseen liittyvän puutteen vuoksi. Lausunnon mukauttamisessa tulee noudattaa ISAE standardin mukaisia säännöksiä. Vähemmistöosakkeenomistajan suojan kannalta vastikkeen määrittämistä koskeva puute jakautumissuunnitelmassa on vaikutukseltaan niin olennainen, että tilintarkastajan lausunto joudutaan antamaan kielteisenä. Jos tilintarkastaja esittää muun kuin vakiomuotoisen johtopäätöksen, varmennusraportissa tulisi kuvata selkeästi kaikki tähän johtaneet syyt (ISAE 3000: 49 (j)).

11 11 Tilintarkastajan lausunto Saali Oy:n yhtiökokoukselle Saali Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Saali Oy jakautuu Saalimaalaus Oy:ksi ja Saalikiinteistö Oy:ksi. Ehdotettuun jakautumiseen liittyen jakautuvan yhtiön hallitus on laatinut päivätyn jakautumissuunnitelman. Olen tarkastanut jakautumissuunnitelman Varmennustoimeksiantostandardin 3000:n mukaisesti. Saali Oy:n hallitus on vastuussa jakautumissuunnitelman laatimisesta ja siitä, että se antaa osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Velvollisuutenani on antaa tarkastuksen perusteella lausunto jakautumissuunnitelmasta. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, onko jakautumissuunnitelmassa annettu osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä. Kielteisen lausunnon perustelut Jakautumissuunnitelman mukaan Saali Oy:n jakautumisessa Saalimaalaus Oy:ksi ja Saalikiinteistö Oy:ksi omistusrakenne muuttuu ja siten osakkeenomistajille ei jaeta omistustensa suhteessa vastaanottavien yhtiöiden osakkeita. Jakautumissuunnitelma ei sisällä osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 2 momentin 6) -kohdassa mainittua selvitystä jakautumisvastikkeen perusteista. Olemassa ei ole myöskään osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 3 momentissa mainittuja edellytyksiä jättää selvitystä laatimatta, koska jakautumissuunnitelma ei sisällä osakkeenomistajien suostumusta, eikä vastaanottavien yhtiöiden kaikkia osakkeita anneta jakautumisvastikkeena jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Kielteinen lausunto Osakeyhtiölain 17 luvun 4 :n mukaisena lausuntonani esitän, että jakautumissuunnitelmassa ei ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään eikä vastikkeen jakamisesta. Helsingissä 31. elokuuta 2013 Siiri Niemi Siiri Niemi HTM Tilintarkastajan osoitetiedot

12 12 Verotuksellisia näkökohtia (5,0 lisäpistettä 1 ) EVL 52c sisältää jakautumista koskevat verotukselliset säännökset. Mikäli jakautuminen täyttää säännökseen sisältyvät edellytykset, jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja osakkeenomistajien verotuksessa noudatetaan jatkuvuutta. Keskeisimpänä edellytyksenä veroneutraalisuudelle on, että jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden suhteessa kunkin vastaanottavan yhtiön osakkeita. Saali Oy:n jakautumissuunnitelma sisältää veroriskin, sillä nykyisen suunnitelman mukaan omistusosuudet muuttuvat jakautumisessa merkittävästi. Omistuksen muuttumisen vuoksi järjestely katsotaan verotuksessa yhden yhtiön purkamiseksi ja kahden uuden yhtiön perustamiseksi. Tällöin verotus ei perustu jatkuvuudelle, vaan Saali Oy:n varallisuus- ja velkaerien arvostukset realisoituvat verotuksessa. Omistusosuuksien muuttuminen saattaisi johtaa myös lahjaveroon (Perintö- ja lahjaverol 18, 55 ), sillä Sauli Kiisken osakeomistusta siirtyy vastikkeetta puolisolle ja pojalle. Veroriskien välttämiseksi järjestely tulisi toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan puhdas jakautuminen, ja vasta sen jälkeen omistussuhteita muutettaisiin erillisellä saannolla. Omistusosuuksien muuttaminen voisi tapahtua esimerkiksi osakekaupalla tai osakkeiden lahjoittamisella ottaen huomioon sukupolvenhuojennussäännökset ja lahjaverotus. 1 Korjattu kirjoitusvirheenä

13 13 Pisteytys: OYL:n soveltuvien säännösten tunnistaminen Tapauksen kannalta relevanttien säännösten sisällön referoiminen Yhtiöoikeudellisen ongelman tunnistaminen tapauksessa Mukautuksen tarpeen tunnistaminen Tilintarkastajan lausunnon mallipohja Lausunnon mukauttaminen Lisätehtävä/verotus: Relevanttien verosäädösten tunnistaminen ja vaikutuksen arviointi: EVL 52 c Lahjaverovelvoite: Perintö- ja lahjaverol OYL 17. luku Jakautuminen OYL 17:2 Kokonaisjakautuminen OYL 17:3 Jakautumissuunnitelma OYL 17:4 Tilintarkastajan lausunto OYL 17:3.2 Jakautumissuunnitelman sisältö OYL 17:3.3 Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuus jakautumissuunnitelmaan OYL 17:4.1 Tilintarkastajan lausunnon sisältö Omistussuhteiden muuttuminen ehdotetussa jakautumisessa Vähemmistöomistajaa ei ole kuultu OYL 17:3.1 6-kohta Jakautumisvastikkeen määrittäminen OYL 1:7 Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Tunnistettu, että vastikejaolla saattaisi olla vaikutusta lausuntoon Arvioitu vastikejaon vaikutusta lausuntoon Oikea lausuntomalli Lausuntomallin käyttäminen Yhtiöt, joita lausunto koskee Hallituksen ja yhtiökokouksen päivämäärät Lausunto on annettu minä-muodossa Allekirjoittaja ja päiväys tehtävänannon mukainen Lausunnon ulkoasu Lausunto on mukautettu (kielteinen/ehdollinen) Mukautuksen esittämistapa on hyvän tilintarkastustavan mukainen Mukautukselle on esitetty perustellut lausunnossa Perustelut on esitetty erillisessä kappaleessa ennen lausuntoa Säännöksen tunnistaminen Kriittinen arviointi tapauksen kannalta EVL-säännöksen johtopäätös Säännöksen tunnistaminen Kriittinen arviointi/johtopäätös 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 4,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 3,0 2,0 5,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5 4,0 1,0 2,0 1,0 8,0 18, 55 Pisteet enintään yhteensä: 35,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0

14 14 HTM 2-osa TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (100 pistettä) Tehtävä 1 (80 pistettä) Kohta Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely 1 Pääomalainat euron pääomalainalle on asetettu yhtiön antama vakuus osakeyhtiölain vastaisesti (OYL 12:1 3-kohta). Kyseinen laina ei ole lainaehtojensa puolesta osakeyhtiölain 12:1:n tarkoittama pääomalaina. Vakuus on pätemätön. Vaihtoehtoisesti lainaa ei voida pitää pääomalainana. Pääomalainat on esitetty omassa pääomassa osana omaa pääomaa. Osakeyhtiölain 12. luvun mukaiset pääomalainat tulee esittää omana eränään vieraassa pääomassa (KILA 1787/2006). Pääomalainan liitetietokäsittely on virheellinen. Pääomalaina on esitetty virheellisesti jakokelpoisena omana pääomana. Lisäksi liitetiedoissa esitetyissä lainaehdoista puuttuu tieto korkoprosentista ja kuluksi kirjaamattomasta korosta (OYL 8:5.1). Lainaehdot ja kuluksi kirjaamaton korko olisi pitänyt esittää liitetietojen sijaan toimintakertomuksessa (tästä pisteytys kohdassa 15). Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta OYL:n vastaisen vakuuden osalta vaihtoehtoisesti TilintL momentin mukainen huomautus Pisteet 6, euron pääomalaina siirretään pitkäaikaiseksi korolliseksi velaksi tai sen vakuusehto tulee lainanantajan kanssa poistaa pätemättömänä euroa esitetään pääomalainana pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa. Pääomalainasta esitetään kaikki OYL:n vaatimat tiedot toimintakertomuksessa. Pääomalainat poistetaan liitetietojen oman pääoman erittelyn jakokelpoisesta omasta pääomasta. 2 Kovenantti- Tilintarkastuskertomus, 2,0

15 15 ehdon toteutuminen Luotolliseen pankkitiliin, jonka käytössä oleva limiitti on esitetty pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa, liittyy kovenanttiehto. Sen mukaan yhtiöltä edellytetään 10 prosentin omavaraisuusastetta. Jos ehto ei täyty, pankilla on oikeus eräännyttää käytössä oleva luotto maksettavaksi heti. TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta Kovenanttiehto on lauennut jo pelkästään siksi, että pääomalainat on esitetty virheellisesti osana omaa pääomaa. Ehto laukeaa joka tapauksessa tilinpäätökseen sisältyvien virheiden vaikutuksen vuoksi, joten luotto erääntyy ehtojen mukaan maksettavaksi heti. Kovenantin laukeaminen ei ilmene tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 3 Negatiivinen oma pääoma Kovenantin laukeamisen vuoksi luotollisen tilin saldo tulee siirtää lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Kovenantin laukeaminen (ja arvio sen vaikutuksesta) tulisi mainita toimintakertomuksessa. Yhtiön oma pääoma on laskenut tilikauden aikana negatiiviseksi. Tämä on todettu hallituksen pöytäkirjassa ( taseen tilanne). Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen huomautus 5,0 Tilikauden aikaisen hallituksen tulos- ja taseseurannan pohjana oleva kirjanpito antaa kuitenkin todellista paremman kuvan yhtiön tilanteesta taustatiedoissa mainitun kirjanpidon maksuperusteisuuden vaikutuksen vuoksi: tilikauden aikaisessa kirjanpidossa viimeksi päättyneen kuukauden liikevaihtoon sisältyy aina myös seuraavan kuukauden vuokrien suoritukset. Sen vuoksi hallituksen olisi pitänyt jo hallituksen kokouksessa ymmärtää oman pääoman olleen todellisuudessa negatiivinen. Tilannetta korjaamaan otetuista pääomalainoista toisen lainan ( euroa) ehdot ovat pätemättömät ja osakeyhtiölain (OYL 12:1.1) vastaisia, koska yhtiö on antanut sille vakuuden. Tämän vuoksi pääomalaina ei korjaa oman pääoman tilannetta. Hallitus ei ole rekisteröinyt negatiivista omaa pääomaa viipymättä sen havaittuaan tai kun hallituksen olisi pitänyt havaita se. (OYL 20:23) Hallituksen olisi pitänyt rekisteröidä oman pääoman menettäminen jo hallituksen kokouksen jälkeen ja viimeistään kokouksen jälkeen. Velkojilla on perusteita esittää laiminlyönnistä olleen vahinkoa, koska pankilla olisi ollut oikeus eräännyttää luotollinen tili heti kovenantin laukeamisen perusteella.

16 16 4 Suunnitelman mukaiset poistot Yhtiö ei ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja. Landlord s Koy on ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö on soveltanut KPL 5:12:a, vaikka pykälän soveltamismahdollisuus on rajattu vain keskinäisille kiinteistöyhtiöille (KILA 2008/1830). Virheen vaikutus riippuu käytettävästä poistoajasta. Rakennusten poistoaika on tyypillisesti vuotta. Tällaisella (ja sitä lyhyemmälläkin) poistoajalla vaikutus tilinpäätökseen on olennainen. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 Rakennusten tasearvo ennen tilikauden poistoa on euroa. Jos siitä alettaisiin tilikaudella 2012 tekemään poistoja esimerkiksi 40 vuoden tasapoistolla, poiston määräksi tulisi euroa, eli euroa nyt tehtyä poistoa enemmän. 40 vuoden poistoaikaakin voidaan pitää melko pitkänä. Lähtökohtaisesti poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja (Kilan yleisohje , luku 5). Rakennusten arvostus taseessa tulee tarkastaa käyvän arvon ylittävien tasearvojen varalta. Arvostukseen liittyvä riski on olemassa, koska poistoja ei ole tehty suunnitelman mukaan aiempinakaan vuosina. Yhtiön tulee laatia rakennuksille poistosuunnitelma. Rakennusten hankintameno tulee kirjata poistona kuluksi vaikutusaikanaan (KPL 5:12). Tehdyn poiston ja oikeiden poistojen ero (esimerkiksi 40 vuoden tasapoistosuunnitelmalla 163 tuhatta euroa) kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. 5 Satunnaiset kulut/ Konserniavustus Konserniavustus euroa ei todellisuudessa ole vähennyskelpoinen konserniavustus. Kyseessä on omistusyhteysyritys. Kyseessä ei ole konsernitilanne, koska omistusosuus yhtiöstä on vain 40 prosenttia. Yhtiö on antanut varojaan vastikkeetta lähipiiriin kuuluvalle yhtiölle ilman, että asialle olisi esitetty liiketaloudellista perustetta. Maksettu konserniavustus pitäisi periä takaisin ja kirjata saamisiin eli käsitellä lainana. Kyseinen yhtiö kuuluu myös lähipiiriin, joten kyseessä on lähipiirisaaminen. Vaihtoehtoisesti: TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta TilintL momentin mukainen huomautus 6,0 Koska yhtiöiden välillä on liiketoiminnallinen yhteys, tuen jakaminen on voinut olla

17 17 Landlord s Koy:n etujen mukaista. Tällöin tuki itsessään voisi olla hyväksyttävissä. Avustus ei kuitenkaan ole konserniavustuslain tarkoittama (verotuksessa vähennyskelpoinen) konserniavustus, sillä Landlord s Koy omistaa yhtiöstä ainoastaan 40 prosenttia. Avustuksen nimeäminen konserniavustukseksi on väärin. Se antaa myös harhaanjohtavasti väärän kuvan, että yhtiö kuuluisi konserniin. Koska kyseessä on yhtiön kokoon nähden huomattavan vastikkeettoman tuen antaminen lähipiiriin kuuluvalle taholle, sille pitäisi esittää liiketaloudellinen peruste. Tämä ei ilmene tehtävästä. Lisäksi kyseessä on olennainen tapahtuma lähipiiriin kuuluvan hyväksi, jota ei ole toteutettu tavanomaisin ehdoin, jolloin siitä pitäisi esittää KPA 2:7 b:n mukaiset liitetiedot. Konserniavustus euroa pitäisi siirtää satunnaisista kuluista (lähipiiri)saamisiin (ja ilmoittaa toimintakertomuksessa/liitetiedoissa). 6 Teollisuuskiinteistön vuokralaisen konkurssi Kemijärven teollisuuskiinteistön vuokralainen on mennyt verottajan hakemana konkurssiin. Vuokrasaatavan euroa tiedetään tilinpäätöksen laatimishetkellä olevan arvoton, joten se pitäisi kirjata luottotappioksi. Pelkkä liitetiedoissa mainitseminen ei riitä. KPL 5:2:n mukaan saamiset voidaan arvostaa enintään todennäköiseen arvoonsa. KPL 5:14:n mukaiset vastaisen menon kulukirjauksen edellytykset täyttyvät. Saaminen on kirjattava kuluksi, ei varaukseksi, koska sen täsmällinen määrä ja toteutumisajankohta ovat tiedossa (vrt. KPL 5:14.2). Vuokratun kiinteistön tasearvo on euroa. Vuokra-aikaa on jäljellä 25 vuotta. Taustatiedoista ilmenee, että kiinteistö on aikanaan hankittu vuokrattuna 30 vuoden määräaikaisella kiinteällä vuokrasopimuksella. Hankinnan liiketaloudellinen peruste on ollut vuokratulon hankkiminen, minkä vuoksi sijoituksesta saatava vuokratulo (tulontuottamiskyky) on vaikuttanut oleellisesti hankintahintaan. Sen vuoksi tulonodotuksissa tapahtuvilla olennaisilla muutoksilla on merkittävä vaikutus ja yhteys tasearvoon (poistamattomaan hankintamenoon). Pöytäkirjassa 1/2013 on todettu, että uuden vuokralaisen saaminen on mahdotonta tai edellyttää ainakin lisää suuria rahallisia panostuksia, joihin yhtiöllä ei ole annettujen tietojen mukaisesti varaa. Kiinteistön tasearvoon kohdistuu siten merkittävä yliarvostusriski, ja arvostusperusteet pitäisi arvioida uudelleen. Arvoton saatava: raportointi hallitukselle 1 Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 (+1,0 lisäpistettä) 1 Arvosteluperusteessa kirjallinen raportointi hallitukselle tarkoittaa tilintarkastuspöytäkirjaa tai muistiota. Tehtävän arvostelussa ei tehty eroa tilintarkastuspöytäkirjan tai muistion välille.

18 18 Saatava euroa pitäisi kirjata luottotappioksi. Kiinteistön tasearvosta tulee kirjata huomattava arvonalennus ja sen arvostusperiaatetta tulee muuttaa, koska siitä ei saada enää vuokratuloa. Arvonalennuksen suuruuden selvittäminen edellyttää käyvän arvon arvioimista. 7 Rakentamisvelvoite Yhtiön ostamaan Lappeenrannan tonttiin sisältyy rakentamisvelvoite, jonka lykkäämisestä on määrätty 20 prosenttia/ euroa sakkoa per alkava vuosi. Koska yhtiön hallitus on päättänyt lykätä rakentamisen aloituksen vuodelle 2015, sakko tulee maksuun vuosilta , yhteensä euroa. Kyseessä on KPL 5:14:n mukainen tuleva menetys, joka kohdistuu päättyneeseen tilikauteen (päätös on tehty tilikaudella), johon ei liity vastaavaa tuloa, se on varma ja sen määrä ja toteutumisajankohta ovat luotettavasti arvioitavissa vuosien osalta. Vuosien osalta kyseessä on liitetiedoissa ilmoitettava vastuu, koska sen toteutuminen ei ole varmaa. Vastuuta ei ole esitetty liitetiedoissa. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta. 5,0 Vuosien osalta kirjataan kulu ja siirtovelka euroa. Vuosien osalta vastuu mainitaan liitetiedoissa. 8 Vaihtoomaisuus Myytäväksi asetetut liikehuoneistojen osakkeet euroa on esitetty pysyvissä vastaavissa, ja ne ovat siirtämättä muuhun vaihto-omaisuuteen. Osakkeiden käyttötarkoitus on muuttunut. Osakkeet on tarkoitettu edelleen luovutettaviksi (KPL 4:4). Ne eivät tuota tuloa enää useammalla tilikaudella (KPL 4:3). Siirto vaihtoomaisuuteen tehdään KPL 5:19:n mukaan. Tehtävän taustatiedoista ilmenee, että kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden myyminen on osa yhtiön varsinaista liiketoimintaa, kuten kehitysyhtiön luonteeseen kuuluu. Sillä, missä tase-erässä osakkeet esitetään, on vaikutusta siihen, miten ne arvostetaan. Pysyvien vastaavien osakkeet arvostetaan suhteessa tulontuottamiskykyyn yhtiön toiminnassa. Vaihtuvissa vastaavissa olevien osakkeiden arvostus tehdään suhteessa tulontuottamiskykyyn myytäessä. Osakkeiden 1 ja 3 käypä arvo alittaa kirjanpitoarvon yhteensä eurolla. Liitetietojen mukaan arvonalennus on kirjaamatta. Erillisarvostuksen periaatteen (KPL 3:3 6-kohta) mukaisesti muiden osakkeiden arvonnousu ei kompensoi muiden osakkeiden arvonlaskuja, vaikka osakkeiden yhteinen käypä arvo ylittääkin Raportointi hallitukselle 4,0

19 19 osakkeiden yhteenlasketut kirjanpitoarvot. Osakkeet euroa pitäisi siirtää vaihto-omaisuuteen (KPL 4:4) ja kirjata euron arvonalentuminen (KPL 4:6). 9 Vaihtoomaisuuteen aktivoitu korko Liitetiedon 3.2 mukaan yhtiö on aktivoinut vaihto-omaisuuteen urakkalainan korkoja euroa. Vaihto-omaisuuteen ei voida aktivoida korkoa (KPL 4:5.3 ja KILAn yleisohje Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon ). Aktivoitu korko on kirjattava kuluksi. Raportointi hallitukselle 3,0 10 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron palautusvastuu Tehdyistä kiinteistöinvestoinneista ( euroa, yhteensä euroa) muodostuu arvonlisäveron tarkistus-/palautusvastuu (AVL 11), joka pitäisi merkitä liitetiedoissa vastuuksi (23 prosenttia/ euroa eli euroa). (KILAn yleisohje Arvonlisäveron kirjaamisesta , kohta 5.5) Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 4,0 11 Pörssiosakkeiden myyntivoiton verokirjaus (TVL) Tiedot arvonlisäveron palautusvastuusta euroa ja 10 vuoden tarkistusajasta pitäisi esittää liitetiedoissa. Pörssiosakkeiden myyntivoitto euroa on TVL-tuloa. EVL-tappiota ei voi vähentää siitä, joten myyntivoitosta pitäisi kirjata veroa /24,5 prosenttia eli euroa. Tuloslaskelmasta ilmenee, että veroja ei ole huomioitu tilinpäätöksessä. Kyseessä on pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluva arvopaperi, joten osakkeiden myyntivoitto tulisi esittää liiketoiminnan muiden tuottojen sijaan rahoitustuotoissa (KILA 1735/2004). Myyntivoitosta euroa pitäisi kirjata veroja euroa kuluksi ja velaksi, ja esittää myyntivoitto rahoitustuotoissa. Raportointi hallitukselle 5,0

20 12 Toimitusjohtajan palkka Toimitusjohtajan palkka on maksettu tämän omistaman yhtiön kautta tehdyllä laskutuksella. Toimitusjohtajan palkkio katsotaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan palkaksi (KHO 2013:1). Toimitusjohtajan palkkaa ei KHO:n ratkaisun mukaan voida maksaa yhtiölle. Sivukuluja on maksamatta ja kirjaamatta ( euroa x 12 kk x 22 %=) euroa. Sivukuluprosentti 22 prosenttia sisältää työnantajan tyel-maksun, sotu-maksun sekä sosiaalivakuutusmaksut. Koska tapaturmavakuutusprosenttia ja toimitusjohtajan ikää ei tiedetä, tarkan prosentin laskeminen tehtävän tiedoilla ei ole mahdollista. Sivukuluprosentti voidaan määrittää arvionvaraisesti prosentin välille. Lisäksi ennakonpidätykset ovat toimittamatta, ja verottaja voi panna ne maksuun sanktioseuraamuksineen (vastauksessa ei edellytetä määrän arviointia). Palkkoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa liitetiedoissa, koska kyseessä on yhden henkilön palkka. Toimitusjohtajan palkkiot pitäisi käsitellä kirjanpidossa palkkana, toimittaa ennakonpidätykset sekä maksaa ja kirjata siitä sivukulut (ja mainita liitetiedoissa). 20 Raportointi hallitukselle 5,0 +1,0 lisäpistettä 13 Satunnaiset kulut / Korjauskulut Satunnaisissa kuluissa on esitetty euroa korjauskuluja, jotka pitäisi esittää liiketoiminnan muissa kuluissa korjauskuluna. Tehtävässä ei ole millään tavoin tuotu esiin, että kyseessä olisivat peruskorjaus tai -parannusmenot. Nimikkeiden perusteella kyseiset kuluerät ovat luonteeltaan kiinteistöissä hyvin tyypillisiä vuosikorjauskuluja. Satunnaisen kulun kriteerit eivät täyty. Kyseessä on tavanomaiseen toimintaan kuuluva erä. Esittäminen satunnaisissa erissä on johtanut tulospalkkioehdon täyttymiseen. Ilman korjauskulujen esittämistä satunnaisissa erissä yhtiön johto ei saisi tulospalkkioita. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 Asia on raportoitava tilintarkastuskertomuksessa, koska se on olennaisuusrajan ylittävä virhe, joka ei vaikuta tilikauden tulokseen eikä omaan pääomaan, mutta se vaikuttaa taloudelliseen päätöksen tekoon. Satunnaisista kuluista pitäisi siirtää euroa korjauskuluihin liiketoiminnan muihin kuluihin (myös ulkopuoliset palvelut hyväksytään).

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot