VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 2 Vuoden 2013 KHT- ja HTM-tutkintojen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Tutkintotyöryhmä: Puheenjohtaja KHT Reino Tikkanen Kaarina Ijäs HTM Jaakko Gävert suunnittelija Heidi Haukkala päällikkö Hanna Kattainen suunnittelija Annika Mäki Asiantuntijat: KHT Tuomas Honkamäki KHT Anne Kulla HTM Miki Lehtomäki KHT Pasi Pekkarinen KHT Kari Rantala KHT Tomi Seppälä

3 3 Tehtävä 1 (25 pistettä) Tehtävä 1.1. IFRS 3 -standardi sisältää erillisen säännön sellaisissa tapauksissa, joissa juuri hankitusta liiketoiminnosta tai sen osasta luovutaan välittömästi hankinnan jälkeen (1,0 pistettä). IFRS 3.31:ssä (3,0 pistettä) todetaan, että hankkijaosapuolen on arvostettava hankintaajankohtana myytävänä olevaksi luokiteltu hankittu pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) IFRS 5 -standardin mukaisesti myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon kyseisen standardin kappaleiden mukaisella tavalla. Feles Oyj:n hankkiman Cattuskonsernin tytäryhtiö Canis Oy, täyttää tämän vaatimuksen. IAS 27.12:ssa todetaan, että konsernitilinpäätös sisältää emoyrityksen kaikki tytäryritykset. Standardi indikoi, että jos tytäryritys täyttää hankinta-ajankohtana myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset IFRS 5 -standardin mukaan, sitä on käsiteltävä kirjanpidossa kyseisen IFRS-standardin mukaisesti (2,0 pistettä). Canis Oy täyttää tämän vaatimuksen. Feles Oyj oli päättänyt luopua hankkimastaan tytäryhtiöstä. IFRS 5.11:ssa todetaan, että kun yhteisö hankkii pitkäaikaisen omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) yksinomaan tarkoituksenaan luovuttaa se myöhempänä ajankohtana, sen on luokiteltava kyseinen pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) hankintaajankohtana myytävänä olevaksi vain siinä tapauksessa, että kappaleen 8 (1,0 pistettä) mukainen yhden vuoden määräaikaa koskeva vaatimus täyttyy (lukuun ottamatta kappaleen 9 mukaan sallittavia poikkeuksia) ja ne kappaleiden 7 (1,0 pistettä) ja 8 mukaiset ehdot, jotka eivät tuohon päivään mennessä ole täyttyneet, täyttyvät erittäin todennäköisesti lyhyen ajan (yleensä kolmen kuukauden) kuluessa hankinnasta (1,5 pistettä). Canis Oy:n kohdalla tämäkin ehto täyttyy, koska myyntiä valmistelevat toimenpiteet oli jo aloitettu ennen määräysvallan saavuttamista, Toimenpiteet saivat vauhtia sen saamisen jälkeen ja IFRS 5 -standardin edellä mainitut kriteerit tulivat täytetyiksi. IFRS 5.32:n mukaan lopetettu toiminto on yhteisön osa (määritelty IFRS 5.31:ssa), joka on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka (c) on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen (3,0 pistettä). Canis Oy täyttää nimenomaan edellä mainitun c)-kohdan, joten se olisi tullut luokitella lopetettavaksi toiminnoksi. IFRS 5.16:n mukaan äskettäin hankittu omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä), joka täyttää myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset IFRS 5.11:n mukaan, arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla (2,5 pistettä). Canis Oy täyttää tämän vaatimuksen. (Yhteensä 15,0 pistettä). Tehtävä 1.2. IAS 10.3:n mukaan raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ovat suotuisia tai epäsuotuisia tapahtumia, jotka toteutuvat raportointikauden päättymispäivän ja sen päivän välillä, jona tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi (2,0 pistettä). Tällaisia tapahtumia on kahdenlaisia (1,0 pistettä): a) tapahtumat, jotka antavat näyttöä raportointikauden päättymispäivänä vallinneista olosuhteista ja jotka oikaistaan tilinpäätökseen; ja b) tapahtumat, jotka ovat osoituksena raportointikauden päättymisen jälkeen syntyneistä olosuhteista ja joita ei oikaista tilinpäätökseen. IAS 10.10:n mukaan yhteisön ei pidä oikaista tilinpäätökseen merkittyjä lukuja kuvastamaan sellaisia raportointikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista (1,0 pistettä).

4 4 IAS 10.11:n mukaan sijoitusten markkina-arvon alentuminen raportointikauden päättymisen jälkeen on tapahtuma, jota ei oikaista tilinpäätökseen. Markkina-arvon alentuminen ei yleensä liity sijoituksen raportointikauden päättymispäivän tilanteeseen, vaan se kuvastaa myöhemmin syntyneitä olosuhteita (2,5 pistettä). Tämän vuoksi yhteisö ei oikaise tilinpäätökseen merkittyjä sijoituksia. Trullis Oyj:n sijoitussalkun käyvän arvon muutokset tilinpäätöspäivän jälkeen kuuluvat tähän kategoriaan. Tilinpäätöstä ei siis tältä osin tule oikaista (0,5 pistettä). IAS 10.21:n mukaan, jos tapahtumat, joita ei oikaista, ovat olennaisia, tulee niistä antaa liitetietona tapahtuman luonne ja arvio taloudellisesta vaikutuksesta tai tieto siitä, ettei taloudellista vaikutusta voida tehdä. Koska käyvän arvon muutoksen vaikutus olisi Trullis Oyj:n tapauksessa ollut olennainen, tulee siitä antaa edellä mainitut liitetiedot (1,5 pistettä). IAS (g):n mukaan omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset raportointikauden päättymisen jälkeen ovat esimerkki tapahtumista, joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista, mutta jotka yleensä johtaisivat liitetiedon esittämiseen (1,5 pistettä). (Yhteensä 10,0 pistettä)

5 5 Tehtävä 2 (40 pistettä) Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Perusteltu kannanottosi Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen on hyvän kirjanpitotavan mukaista. (1,8 pistettä) KPL 6:3.1 3-kohdan mukaisesti tytäryrityksen tilinpäätös voidaan jättää yhdistelemättä, jos tarpeellisia tietoja ei ole mahdollista saada tilinpäätöksen laatimiselle säädetyssä määräajassa tai tietojen hankkiminen edellyttäisi kohtuuttomia menoja. (1,2 pistettä) KPL 6:3.1 3-kohdan poikkeussääntöä tulee tulkita tiukasti: se koskee lähinnä vain force majeure - tapauksiin rinnastettavia tilanteita. (KILA 1807/2007) HE 173/1997: Muutosehdotuksesta huolimatta yhdistelemisvelvollisuutta tulee edelleen tulkita ankarasti: Kaikki tytäryritykset on pääsääntöisesti yhdisteltävä. Tappiollisten tytäryritysten yhdistelemättä jättämistä voidaan pitää perusteltuna vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Merkitykseltään epäolennaisten tytäryritysten jättämistä konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle voidaan kuitenkin perustella siinä tapauksessa, että yhdistelemisen vaatima työmäärä on kohtuuton yhdistelemisellä saavutettavaan hyötyyn nähden. Poikkeusperustetta yhdistelemättä jättämisestä tulee soveltaa suppeammin tappiollisiin tytäryrityksiin (Kilan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta , kappale 4.2). (1,8 pistettä) Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (1,2 pistettä)

6 6 Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy merkittävää epävarmuutta (1,2 pistettä), koska tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla vuoden 2012 osalta. Tytäryhtiön rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava (0,6 pistettä), ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna 2012 (0,6 pistettä). Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa (0,6 pistettä). Tämän vuoksi tytäryhtiöosakkeiden hankintamenosta on kirjattava arvonalentuminen KPL 5:13:n mukaisesti. (1,2 pistettä) Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno ylittää konsernin olennaisen virheellisyyden rajan tilintarkastuksessa. (0,6 pistettä) Annettujen tietojen mukaan saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. KILAn lausunnon 1827/2008 mukaisesti luottotappio on mahdollinen, mutta ei kuitenkaan todennäköinen. Asia tulee ilmoittaa liitetiedoissa. (2,4 pistettä) Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa ei ole esitetty saamiseen liittyvää epävarmuutta. (0,6 pistettä) Epävarman saamisen suuruus on 200 tuhatta euroa. Koska virhe ei ylitä konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden rajaa, on hyvän tilintarkastustavan mukaista hyväksyä virheen korjaamatta jättäminen (1,2 pistettä) edellyttäen, että saadaan selville perusteet sille, että virhe on yksittäinen tapahtuma (ISA 450.A4) (0,6 pistettä), ja että kaikki korjaamattomat virheellisyydet eivät ole yksin tai yhdessä olennaisia (ISA ). (0,6 pistettä) Tytäryhtiöosakkeista on kirjattava arvonalentuminen konsernitilinpäätökseen (0,6 pistettä) (sekä emoyhtiön tilinpäätökseen). Kirjaus: Per arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista an osuudet saman konsernin yrityksissä 470 tuhatta euroa. (0,6 pistettä) Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (0,6 pistettä)

7 7 Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Ulkopuolinen velkoja on luopunut saamisestaan optiomerkintää vastaan. Tilanteessa ei ole kysymys tällöin sellaisesta velkojen anteeksiantamisesta, joka kirjattaisiin tulosvaikutteisesti. Kysymys on optio-oikeuden antamisesta (2,4 pistettä), joka tulee kirjata OYL 10:3.3:n (1,2 pistettä) mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääoman korotukseksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä tulee oikaista, koska virhe on olennainen. (1,2 pistettä) Tehty kirjaus perutaan. Kirjaus: Per rahoituslainat an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900 tuhatta euroa (tai: per rahoituslainat an osakeanti 900 tuhatta euroa) (1,2 pistettä) Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta (KPL 6:8.1). (2,4 pistettä) Optioiden myöntäminen ei vaikuta konsernin omistusosuuteen (100 prosenttia) , joten optioita ei huomioida sisäisen omistuksen eliminoinnissa konsernitilinpäätöksessä (2,4 pistettä) Optioiden merkintähinta (10 euroa) ylittää yhden osakkeen laskennallisen arvon 0,50 euroa (yhteensä 100 tuhatta euroa/ osaketta) tytäryhtiön omasta pääomasta per Näin ollen mahdollinen osakemerkintä lisäisi konsernin omaa pääomaa. (1,6 pistettä) Jos mahdollinen osakemerkintä aiheuttaisi negatiivisen vaikutuksen konsernin tulokseen tai osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta, tulisi kirjata pakollinen varaus konsernitilinpäätökseen Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätöksen. (1,2 pistettä) Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen (0,8 pistettä)

8 8 Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen varovaisuuden periaatteen mukaisesti (KPL 5:14). (1,6 pistettä) Saksan yhtiön tuloutuksessa havaitun virheen suuruus on 130 tuhatta euroa. Koska virhe ei ylitä konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden rajaa, on hyvän tilintarkastustavan mukaista hyväksyä virheen korjaamatta jättäminen edellyttäen (2,4 pistettä), että saadaan selville perusteet sille, että virhe on yksittäinen tapahtuma. (ISA 450.A4) (1,2 pistettä), ja että kaikki korjaamattomat virheellisyydet eivät ole yksin tai yhdessä olennaisia (ISA ) (1,2 pistettä). Seikalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. (1,2 pistettä)

9 9 Tehtävä 3 (35 pistettä) Raportoinnin perusta Järjestelyssä on kyse OYL 17:2:ssa tarkoitetusta kokonaisjakautumisesta, sillä Saali Oy:n varat ja velat jaetaan kokonaan kahdelle perustettavalle yhtiölle. Jakautumissuunnitelman laatimista koskevat säännökset sisältyvät OYL 17:3:een. Säännöksen 3. momentin mukaan jakautumissuunnitelmassa voidaan jättää mainitsematta selvitys jakautumisen syistä sekä jakautumisvastikkeen jakautumisen perusteista, mikäli kaikki osakkeenomistajat suostuvat tai jakautumisessa perustettaviin yhtiöihin jokaisen vastaanottavan yhtiön kaikki osakkeet annetaan jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Jakautumissuunnitelmaan liittyvät tilintarkastajan lausuntovaatimukset sisältyvät OYL 17:4:ään. Tilintarkastajalta edellytetään lausuntoja sekä jakautuvalle yhtiölle että vastaanottavalle yhtiölle. Tilintarkastaja lausuu tällöin jakautumisvastikkeen määräytymisestä ja vastikkeen jakamisesta. Lisäksi lausunnossa vastaanottaville yhtiöille tilintarkastaja ottaa kantaa yhtiön velkojen maksun vaarantumiseen. Tehtävänannossa on kyse jakautuvalle Saali Oy:lle annettavasta lausunnosta. OYL17:4:n mukaan lausunnon sisältö on seuraava: Lausunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään. Lausunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot vastikkeen jakamisesta. Suunnitellussa jakautumisessa omistussuhteet muuttuvat ilman muuta kuin osakevastiketta. Perustettavien yhtiöiden omistajiksi tulevat Juho Kiiski ja Marja Kiiski, jotka eivät ole omistaneet lainkaan Saali Oy:n osakkeita. Omistukseen liittyvän muutoksen perusteita tai määrittämistä ei ole kuvattu jakautumissuunnitelmassa. OYL 17:3.2:n 6)-kohdan mukaan jakautumissuunnitelman tulee sisältää selvitys jakautumisvastikkeen jakautumisesta. Poikkeukset tähän vaatimukseen sisältyvät säännöksen 3-momenttiin. Tehtävänannon mukaan vähemmistöomistajaa ei ole kuultu omistusmuutoksesta. Siten kaikilta osakkeenomistajilta ei ole saatu osakeyhtiölain 17:3:ssa mainittua suostumusta sille, että jakautumisvastiketta ei tarvitsisi jakautumissuunnitelmassa käsitellä. Jakautumissuunnitelmasta käy lisäksi ilmi, että vastaanottavien yhtiöiden osakkeet eivät jakaudu jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Siten ei ole olemassa OYL 17:3.3:n mukaisia edellytyksiä jättää jakautumissuunnitelmasta pois jakautumisvastikkeen perusteiden kuvaaminen. Muutos jakautumisen aiheuttamissa omistussuhteissa saattaisi loukata erityisesti hallituksen päätöksenteon ulkopuolella olleen vähemmistöomistajan oikeuksia. Siten jakautumissuunnitelman laatimisessa ei ole huomioitu OYL 1:7:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta.

10 10 Jakautumissuunnitelmassa ei ole kuvattu jakautumisvastikkeen määrittämisen perusteita siinä määrin, että osakkeenomistajat voisivat suunnitelman pohjalta muodostaa käsityksen jakautumisen merkityksestä. Puutteen vuoksi tilintarkastajan lausuntoa joudutaan mukauttamaan vastikkeen määräämistä ja jakamista koskien. Jakautumissuunnitelman rekisteröimiseen tarvitaan tilintarkastajan lausunto vain jakautumissuunnitelmasta. OYL 17:14:ssä mainittu tilintarkastajan todistus tarvitaan vasta kun ilmoitetaan jakautumisen täytäntöönpanosta. OYL 17:17:ssä mainittu tilintarkastuskertomus vaaditaan vasta lopputilityksestä. Tässä tehtävässä ei ole vaadittu tilintarkastajan muita lausuntoja kuin lausunto jakautumissuunnitelmasta jakautuvalle Saali Oy:lle. Lausunto jakautuvalle Saali Oy:lle Lausunnossa käytetään pohjana KHT-yhdistyksen Tilintarkastajan raportointi teoksen sivulla 231 olevaa lausuntoesimerkkiä. Lausuntoa joudutaan mukauttamaan jakautumisvastikkeen määrittämiseen liittyvän puutteen vuoksi. Lausunnon mukauttamisessa tulee noudattaa ISAE standardin mukaisia säännöksiä. Vähemmistöosakkeenomistajan suojan kannalta vastikkeen määrittämistä koskeva puute jakautumissuunnitelmassa on vaikutukseltaan niin olennainen, että tilintarkastajan lausunto joudutaan antamaan kielteisenä. Jos tilintarkastaja esittää muun kuin vakiomuotoisen johtopäätöksen, varmennusraportissa tulisi kuvata selkeästi kaikki tähän johtaneet syyt (ISAE 3000: 49 (j)).

11 11 Tilintarkastajan lausunto Saali Oy:n yhtiökokoukselle Saali Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Saali Oy jakautuu Saalimaalaus Oy:ksi ja Saalikiinteistö Oy:ksi. Ehdotettuun jakautumiseen liittyen jakautuvan yhtiön hallitus on laatinut päivätyn jakautumissuunnitelman. Olen tarkastanut jakautumissuunnitelman Varmennustoimeksiantostandardin 3000:n mukaisesti. Saali Oy:n hallitus on vastuussa jakautumissuunnitelman laatimisesta ja siitä, että se antaa osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Velvollisuutenani on antaa tarkastuksen perusteella lausunto jakautumissuunnitelmasta. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, onko jakautumissuunnitelmassa annettu osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä. Kielteisen lausunnon perustelut Jakautumissuunnitelman mukaan Saali Oy:n jakautumisessa Saalimaalaus Oy:ksi ja Saalikiinteistö Oy:ksi omistusrakenne muuttuu ja siten osakkeenomistajille ei jaeta omistustensa suhteessa vastaanottavien yhtiöiden osakkeita. Jakautumissuunnitelma ei sisällä osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 2 momentin 6) -kohdassa mainittua selvitystä jakautumisvastikkeen perusteista. Olemassa ei ole myöskään osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 3 momentissa mainittuja edellytyksiä jättää selvitystä laatimatta, koska jakautumissuunnitelma ei sisällä osakkeenomistajien suostumusta, eikä vastaanottavien yhtiöiden kaikkia osakkeita anneta jakautumisvastikkeena jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Kielteinen lausunto Osakeyhtiölain 17 luvun 4 :n mukaisena lausuntonani esitän, että jakautumissuunnitelmassa ei ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään eikä vastikkeen jakamisesta. Helsingissä 31. elokuuta 2013 Siiri Niemi Siiri Niemi HTM Tilintarkastajan osoitetiedot

12 12 Verotuksellisia näkökohtia (5,0 lisäpistettä 1 ) EVL 52c sisältää jakautumista koskevat verotukselliset säännökset. Mikäli jakautuminen täyttää säännökseen sisältyvät edellytykset, jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja osakkeenomistajien verotuksessa noudatetaan jatkuvuutta. Keskeisimpänä edellytyksenä veroneutraalisuudelle on, että jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden suhteessa kunkin vastaanottavan yhtiön osakkeita. Saali Oy:n jakautumissuunnitelma sisältää veroriskin, sillä nykyisen suunnitelman mukaan omistusosuudet muuttuvat jakautumisessa merkittävästi. Omistuksen muuttumisen vuoksi järjestely katsotaan verotuksessa yhden yhtiön purkamiseksi ja kahden uuden yhtiön perustamiseksi. Tällöin verotus ei perustu jatkuvuudelle, vaan Saali Oy:n varallisuus- ja velkaerien arvostukset realisoituvat verotuksessa. Omistusosuuksien muuttuminen saattaisi johtaa myös lahjaveroon (Perintö- ja lahjaverol 18, 55 ), sillä Sauli Kiisken osakeomistusta siirtyy vastikkeetta puolisolle ja pojalle. Veroriskien välttämiseksi järjestely tulisi toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan puhdas jakautuminen, ja vasta sen jälkeen omistussuhteita muutettaisiin erillisellä saannolla. Omistusosuuksien muuttaminen voisi tapahtua esimerkiksi osakekaupalla tai osakkeiden lahjoittamisella ottaen huomioon sukupolvenhuojennussäännökset ja lahjaverotus. 1 Korjattu kirjoitusvirheenä

13 13 Pisteytys: OYL:n soveltuvien säännösten tunnistaminen Tapauksen kannalta relevanttien säännösten sisällön referoiminen Yhtiöoikeudellisen ongelman tunnistaminen tapauksessa Mukautuksen tarpeen tunnistaminen Tilintarkastajan lausunnon mallipohja Lausunnon mukauttaminen Lisätehtävä/verotus: Relevanttien verosäädösten tunnistaminen ja vaikutuksen arviointi: EVL 52 c Lahjaverovelvoite: Perintö- ja lahjaverol OYL 17. luku Jakautuminen OYL 17:2 Kokonaisjakautuminen OYL 17:3 Jakautumissuunnitelma OYL 17:4 Tilintarkastajan lausunto OYL 17:3.2 Jakautumissuunnitelman sisältö OYL 17:3.3 Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuus jakautumissuunnitelmaan OYL 17:4.1 Tilintarkastajan lausunnon sisältö Omistussuhteiden muuttuminen ehdotetussa jakautumisessa Vähemmistöomistajaa ei ole kuultu OYL 17:3.1 6-kohta Jakautumisvastikkeen määrittäminen OYL 1:7 Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Tunnistettu, että vastikejaolla saattaisi olla vaikutusta lausuntoon Arvioitu vastikejaon vaikutusta lausuntoon Oikea lausuntomalli Lausuntomallin käyttäminen Yhtiöt, joita lausunto koskee Hallituksen ja yhtiökokouksen päivämäärät Lausunto on annettu minä-muodossa Allekirjoittaja ja päiväys tehtävänannon mukainen Lausunnon ulkoasu Lausunto on mukautettu (kielteinen/ehdollinen) Mukautuksen esittämistapa on hyvän tilintarkastustavan mukainen Mukautukselle on esitetty perustellut lausunnossa Perustelut on esitetty erillisessä kappaleessa ennen lausuntoa Säännöksen tunnistaminen Kriittinen arviointi tapauksen kannalta EVL-säännöksen johtopäätös Säännöksen tunnistaminen Kriittinen arviointi/johtopäätös 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 4,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 3,0 2,0 5,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5 4,0 1,0 2,0 1,0 8,0 18, 55 Pisteet enintään yhteensä: 35,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0

14 14 HTM 2-osa TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (100 pistettä) Tehtävä 1 (80 pistettä) Kohta Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely 1 Pääomalainat euron pääomalainalle on asetettu yhtiön antama vakuus osakeyhtiölain vastaisesti (OYL 12:1 3-kohta). Kyseinen laina ei ole lainaehtojensa puolesta osakeyhtiölain 12:1:n tarkoittama pääomalaina. Vakuus on pätemätön. Vaihtoehtoisesti lainaa ei voida pitää pääomalainana. Pääomalainat on esitetty omassa pääomassa osana omaa pääomaa. Osakeyhtiölain 12. luvun mukaiset pääomalainat tulee esittää omana eränään vieraassa pääomassa (KILA 1787/2006). Pääomalainan liitetietokäsittely on virheellinen. Pääomalaina on esitetty virheellisesti jakokelpoisena omana pääomana. Lisäksi liitetiedoissa esitetyissä lainaehdoista puuttuu tieto korkoprosentista ja kuluksi kirjaamattomasta korosta (OYL 8:5.1). Lainaehdot ja kuluksi kirjaamaton korko olisi pitänyt esittää liitetietojen sijaan toimintakertomuksessa (tästä pisteytys kohdassa 15). Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta OYL:n vastaisen vakuuden osalta vaihtoehtoisesti TilintL momentin mukainen huomautus Pisteet 6, euron pääomalaina siirretään pitkäaikaiseksi korolliseksi velaksi tai sen vakuusehto tulee lainanantajan kanssa poistaa pätemättömänä euroa esitetään pääomalainana pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa. Pääomalainasta esitetään kaikki OYL:n vaatimat tiedot toimintakertomuksessa. Pääomalainat poistetaan liitetietojen oman pääoman erittelyn jakokelpoisesta omasta pääomasta. 2 Kovenantti- Tilintarkastuskertomus, 2,0

15 15 ehdon toteutuminen Luotolliseen pankkitiliin, jonka käytössä oleva limiitti on esitetty pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa, liittyy kovenanttiehto. Sen mukaan yhtiöltä edellytetään 10 prosentin omavaraisuusastetta. Jos ehto ei täyty, pankilla on oikeus eräännyttää käytössä oleva luotto maksettavaksi heti. TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta Kovenanttiehto on lauennut jo pelkästään siksi, että pääomalainat on esitetty virheellisesti osana omaa pääomaa. Ehto laukeaa joka tapauksessa tilinpäätökseen sisältyvien virheiden vaikutuksen vuoksi, joten luotto erääntyy ehtojen mukaan maksettavaksi heti. Kovenantin laukeaminen ei ilmene tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 3 Negatiivinen oma pääoma Kovenantin laukeamisen vuoksi luotollisen tilin saldo tulee siirtää lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Kovenantin laukeaminen (ja arvio sen vaikutuksesta) tulisi mainita toimintakertomuksessa. Yhtiön oma pääoma on laskenut tilikauden aikana negatiiviseksi. Tämä on todettu hallituksen pöytäkirjassa ( taseen tilanne). Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen huomautus 5,0 Tilikauden aikaisen hallituksen tulos- ja taseseurannan pohjana oleva kirjanpito antaa kuitenkin todellista paremman kuvan yhtiön tilanteesta taustatiedoissa mainitun kirjanpidon maksuperusteisuuden vaikutuksen vuoksi: tilikauden aikaisessa kirjanpidossa viimeksi päättyneen kuukauden liikevaihtoon sisältyy aina myös seuraavan kuukauden vuokrien suoritukset. Sen vuoksi hallituksen olisi pitänyt jo hallituksen kokouksessa ymmärtää oman pääoman olleen todellisuudessa negatiivinen. Tilannetta korjaamaan otetuista pääomalainoista toisen lainan ( euroa) ehdot ovat pätemättömät ja osakeyhtiölain (OYL 12:1.1) vastaisia, koska yhtiö on antanut sille vakuuden. Tämän vuoksi pääomalaina ei korjaa oman pääoman tilannetta. Hallitus ei ole rekisteröinyt negatiivista omaa pääomaa viipymättä sen havaittuaan tai kun hallituksen olisi pitänyt havaita se. (OYL 20:23) Hallituksen olisi pitänyt rekisteröidä oman pääoman menettäminen jo hallituksen kokouksen jälkeen ja viimeistään kokouksen jälkeen. Velkojilla on perusteita esittää laiminlyönnistä olleen vahinkoa, koska pankilla olisi ollut oikeus eräännyttää luotollinen tili heti kovenantin laukeamisen perusteella.

16 16 4 Suunnitelman mukaiset poistot Yhtiö ei ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja. Landlord s Koy on ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö on soveltanut KPL 5:12:a, vaikka pykälän soveltamismahdollisuus on rajattu vain keskinäisille kiinteistöyhtiöille (KILA 2008/1830). Virheen vaikutus riippuu käytettävästä poistoajasta. Rakennusten poistoaika on tyypillisesti vuotta. Tällaisella (ja sitä lyhyemmälläkin) poistoajalla vaikutus tilinpäätökseen on olennainen. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 Rakennusten tasearvo ennen tilikauden poistoa on euroa. Jos siitä alettaisiin tilikaudella 2012 tekemään poistoja esimerkiksi 40 vuoden tasapoistolla, poiston määräksi tulisi euroa, eli euroa nyt tehtyä poistoa enemmän. 40 vuoden poistoaikaakin voidaan pitää melko pitkänä. Lähtökohtaisesti poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja (Kilan yleisohje , luku 5). Rakennusten arvostus taseessa tulee tarkastaa käyvän arvon ylittävien tasearvojen varalta. Arvostukseen liittyvä riski on olemassa, koska poistoja ei ole tehty suunnitelman mukaan aiempinakaan vuosina. Yhtiön tulee laatia rakennuksille poistosuunnitelma. Rakennusten hankintameno tulee kirjata poistona kuluksi vaikutusaikanaan (KPL 5:12). Tehdyn poiston ja oikeiden poistojen ero (esimerkiksi 40 vuoden tasapoistosuunnitelmalla 163 tuhatta euroa) kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. 5 Satunnaiset kulut/ Konserniavustus Konserniavustus euroa ei todellisuudessa ole vähennyskelpoinen konserniavustus. Kyseessä on omistusyhteysyritys. Kyseessä ei ole konsernitilanne, koska omistusosuus yhtiöstä on vain 40 prosenttia. Yhtiö on antanut varojaan vastikkeetta lähipiiriin kuuluvalle yhtiölle ilman, että asialle olisi esitetty liiketaloudellista perustetta. Maksettu konserniavustus pitäisi periä takaisin ja kirjata saamisiin eli käsitellä lainana. Kyseinen yhtiö kuuluu myös lähipiiriin, joten kyseessä on lähipiirisaaminen. Vaihtoehtoisesti: TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta TilintL momentin mukainen huomautus 6,0 Koska yhtiöiden välillä on liiketoiminnallinen yhteys, tuen jakaminen on voinut olla

17 17 Landlord s Koy:n etujen mukaista. Tällöin tuki itsessään voisi olla hyväksyttävissä. Avustus ei kuitenkaan ole konserniavustuslain tarkoittama (verotuksessa vähennyskelpoinen) konserniavustus, sillä Landlord s Koy omistaa yhtiöstä ainoastaan 40 prosenttia. Avustuksen nimeäminen konserniavustukseksi on väärin. Se antaa myös harhaanjohtavasti väärän kuvan, että yhtiö kuuluisi konserniin. Koska kyseessä on yhtiön kokoon nähden huomattavan vastikkeettoman tuen antaminen lähipiiriin kuuluvalle taholle, sille pitäisi esittää liiketaloudellinen peruste. Tämä ei ilmene tehtävästä. Lisäksi kyseessä on olennainen tapahtuma lähipiiriin kuuluvan hyväksi, jota ei ole toteutettu tavanomaisin ehdoin, jolloin siitä pitäisi esittää KPA 2:7 b:n mukaiset liitetiedot. Konserniavustus euroa pitäisi siirtää satunnaisista kuluista (lähipiiri)saamisiin (ja ilmoittaa toimintakertomuksessa/liitetiedoissa). 6 Teollisuuskiinteistön vuokralaisen konkurssi Kemijärven teollisuuskiinteistön vuokralainen on mennyt verottajan hakemana konkurssiin. Vuokrasaatavan euroa tiedetään tilinpäätöksen laatimishetkellä olevan arvoton, joten se pitäisi kirjata luottotappioksi. Pelkkä liitetiedoissa mainitseminen ei riitä. KPL 5:2:n mukaan saamiset voidaan arvostaa enintään todennäköiseen arvoonsa. KPL 5:14:n mukaiset vastaisen menon kulukirjauksen edellytykset täyttyvät. Saaminen on kirjattava kuluksi, ei varaukseksi, koska sen täsmällinen määrä ja toteutumisajankohta ovat tiedossa (vrt. KPL 5:14.2). Vuokratun kiinteistön tasearvo on euroa. Vuokra-aikaa on jäljellä 25 vuotta. Taustatiedoista ilmenee, että kiinteistö on aikanaan hankittu vuokrattuna 30 vuoden määräaikaisella kiinteällä vuokrasopimuksella. Hankinnan liiketaloudellinen peruste on ollut vuokratulon hankkiminen, minkä vuoksi sijoituksesta saatava vuokratulo (tulontuottamiskyky) on vaikuttanut oleellisesti hankintahintaan. Sen vuoksi tulonodotuksissa tapahtuvilla olennaisilla muutoksilla on merkittävä vaikutus ja yhteys tasearvoon (poistamattomaan hankintamenoon). Pöytäkirjassa 1/2013 on todettu, että uuden vuokralaisen saaminen on mahdotonta tai edellyttää ainakin lisää suuria rahallisia panostuksia, joihin yhtiöllä ei ole annettujen tietojen mukaisesti varaa. Kiinteistön tasearvoon kohdistuu siten merkittävä yliarvostusriski, ja arvostusperusteet pitäisi arvioida uudelleen. Arvoton saatava: raportointi hallitukselle 1 Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 (+1,0 lisäpistettä) 1 Arvosteluperusteessa kirjallinen raportointi hallitukselle tarkoittaa tilintarkastuspöytäkirjaa tai muistiota. Tehtävän arvostelussa ei tehty eroa tilintarkastuspöytäkirjan tai muistion välille.

18 18 Saatava euroa pitäisi kirjata luottotappioksi. Kiinteistön tasearvosta tulee kirjata huomattava arvonalennus ja sen arvostusperiaatetta tulee muuttaa, koska siitä ei saada enää vuokratuloa. Arvonalennuksen suuruuden selvittäminen edellyttää käyvän arvon arvioimista. 7 Rakentamisvelvoite Yhtiön ostamaan Lappeenrannan tonttiin sisältyy rakentamisvelvoite, jonka lykkäämisestä on määrätty 20 prosenttia/ euroa sakkoa per alkava vuosi. Koska yhtiön hallitus on päättänyt lykätä rakentamisen aloituksen vuodelle 2015, sakko tulee maksuun vuosilta , yhteensä euroa. Kyseessä on KPL 5:14:n mukainen tuleva menetys, joka kohdistuu päättyneeseen tilikauteen (päätös on tehty tilikaudella), johon ei liity vastaavaa tuloa, se on varma ja sen määrä ja toteutumisajankohta ovat luotettavasti arvioitavissa vuosien osalta. Vuosien osalta kyseessä on liitetiedoissa ilmoitettava vastuu, koska sen toteutuminen ei ole varmaa. Vastuuta ei ole esitetty liitetiedoissa. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta. 5,0 Vuosien osalta kirjataan kulu ja siirtovelka euroa. Vuosien osalta vastuu mainitaan liitetiedoissa. 8 Vaihtoomaisuus Myytäväksi asetetut liikehuoneistojen osakkeet euroa on esitetty pysyvissä vastaavissa, ja ne ovat siirtämättä muuhun vaihto-omaisuuteen. Osakkeiden käyttötarkoitus on muuttunut. Osakkeet on tarkoitettu edelleen luovutettaviksi (KPL 4:4). Ne eivät tuota tuloa enää useammalla tilikaudella (KPL 4:3). Siirto vaihtoomaisuuteen tehdään KPL 5:19:n mukaan. Tehtävän taustatiedoista ilmenee, että kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden myyminen on osa yhtiön varsinaista liiketoimintaa, kuten kehitysyhtiön luonteeseen kuuluu. Sillä, missä tase-erässä osakkeet esitetään, on vaikutusta siihen, miten ne arvostetaan. Pysyvien vastaavien osakkeet arvostetaan suhteessa tulontuottamiskykyyn yhtiön toiminnassa. Vaihtuvissa vastaavissa olevien osakkeiden arvostus tehdään suhteessa tulontuottamiskykyyn myytäessä. Osakkeiden 1 ja 3 käypä arvo alittaa kirjanpitoarvon yhteensä eurolla. Liitetietojen mukaan arvonalennus on kirjaamatta. Erillisarvostuksen periaatteen (KPL 3:3 6-kohta) mukaisesti muiden osakkeiden arvonnousu ei kompensoi muiden osakkeiden arvonlaskuja, vaikka osakkeiden yhteinen käypä arvo ylittääkin Raportointi hallitukselle 4,0

19 19 osakkeiden yhteenlasketut kirjanpitoarvot. Osakkeet euroa pitäisi siirtää vaihto-omaisuuteen (KPL 4:4) ja kirjata euron arvonalentuminen (KPL 4:6). 9 Vaihtoomaisuuteen aktivoitu korko Liitetiedon 3.2 mukaan yhtiö on aktivoinut vaihto-omaisuuteen urakkalainan korkoja euroa. Vaihto-omaisuuteen ei voida aktivoida korkoa (KPL 4:5.3 ja KILAn yleisohje Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon ). Aktivoitu korko on kirjattava kuluksi. Raportointi hallitukselle 3,0 10 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron palautusvastuu Tehdyistä kiinteistöinvestoinneista ( euroa, yhteensä euroa) muodostuu arvonlisäveron tarkistus-/palautusvastuu (AVL 11), joka pitäisi merkitä liitetiedoissa vastuuksi (23 prosenttia/ euroa eli euroa). (KILAn yleisohje Arvonlisäveron kirjaamisesta , kohta 5.5) Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 4,0 11 Pörssiosakkeiden myyntivoiton verokirjaus (TVL) Tiedot arvonlisäveron palautusvastuusta euroa ja 10 vuoden tarkistusajasta pitäisi esittää liitetiedoissa. Pörssiosakkeiden myyntivoitto euroa on TVL-tuloa. EVL-tappiota ei voi vähentää siitä, joten myyntivoitosta pitäisi kirjata veroa /24,5 prosenttia eli euroa. Tuloslaskelmasta ilmenee, että veroja ei ole huomioitu tilinpäätöksessä. Kyseessä on pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluva arvopaperi, joten osakkeiden myyntivoitto tulisi esittää liiketoiminnan muiden tuottojen sijaan rahoitustuotoissa (KILA 1735/2004). Myyntivoitosta euroa pitäisi kirjata veroja euroa kuluksi ja velaksi, ja esittää myyntivoitto rahoitustuotoissa. Raportointi hallitukselle 5,0

20 12 Toimitusjohtajan palkka Toimitusjohtajan palkka on maksettu tämän omistaman yhtiön kautta tehdyllä laskutuksella. Toimitusjohtajan palkkio katsotaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan palkaksi (KHO 2013:1). Toimitusjohtajan palkkaa ei KHO:n ratkaisun mukaan voida maksaa yhtiölle. Sivukuluja on maksamatta ja kirjaamatta ( euroa x 12 kk x 22 %=) euroa. Sivukuluprosentti 22 prosenttia sisältää työnantajan tyel-maksun, sotu-maksun sekä sosiaalivakuutusmaksut. Koska tapaturmavakuutusprosenttia ja toimitusjohtajan ikää ei tiedetä, tarkan prosentin laskeminen tehtävän tiedoilla ei ole mahdollista. Sivukuluprosentti voidaan määrittää arvionvaraisesti prosentin välille. Lisäksi ennakonpidätykset ovat toimittamatta, ja verottaja voi panna ne maksuun sanktioseuraamuksineen (vastauksessa ei edellytetä määrän arviointia). Palkkoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa liitetiedoissa, koska kyseessä on yhden henkilön palkka. Toimitusjohtajan palkkiot pitäisi käsitellä kirjanpidossa palkkana, toimittaa ennakonpidätykset sekä maksaa ja kirjata siitä sivukulut (ja mainita liitetiedoissa). 20 Raportointi hallitukselle 5,0 +1,0 lisäpistettä 13 Satunnaiset kulut / Korjauskulut Satunnaisissa kuluissa on esitetty euroa korjauskuluja, jotka pitäisi esittää liiketoiminnan muissa kuluissa korjauskuluna. Tehtävässä ei ole millään tavoin tuotu esiin, että kyseessä olisivat peruskorjaus tai -parannusmenot. Nimikkeiden perusteella kyseiset kuluerät ovat luonteeltaan kiinteistöissä hyvin tyypillisiä vuosikorjauskuluja. Satunnaisen kulun kriteerit eivät täyty. Kyseessä on tavanomaiseen toimintaan kuuluva erä. Esittäminen satunnaisissa erissä on johtanut tulospalkkioehdon täyttymiseen. Ilman korjauskulujen esittämistä satunnaisissa erissä yhtiön johto ei saisi tulospalkkioita. Tilintarkastuskertomus, TilintL momentin mukainen kielteinen lausunto tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antamasta informaatiosta 5,0 Asia on raportoitava tilintarkastuskertomuksessa, koska se on olennaisuusrajan ylittävä virhe, joka ei vaikuta tilikauden tulokseen eikä omaan pääomaan, mutta se vaikuttaa taloudelliseen päätöksen tekoon. Satunnaisista kuluista pitäisi siirtää euroa korjauskuluihin liiketoiminnan muihin kuluihin (myös ulkopuoliset palvelut hyväksytään).

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos:

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: 99 Veijo Riistama Liite 5 OSAKEYHTIÖN JAKOKELPOISESTA VOITOSTA 14 1. TASEEN MUKAISEN OMAN PÄÄOMAN MÄÄRÄ Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: Omaisuus vähennettynä

Lisätiedot