ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)"

Transkriptio

1 ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta ) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista tarjotaan noin joka toinen vuosi. Pakolliset kurssit: 1. IT1 Tietokoneen peruskäyttö 2. IT4 Internet 3. CT1 Digitaalinen viestintä 1 4. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 5. EA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 6. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat tai IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi sekä 7. ICT ICT-linjan päättötyö Valinnaiset kurssit (valittava vähintään kolme): 1. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat 2. IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi 3. IT5 Tietorakenteet 4. IT6 Tiedonhallinta 5. IT7 Ohjelmoinnin jatkokurssi 6. IT8 Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 7. IT9 WWW-ohjelmointi 8. IT10 Digitaalisuunnittelun perusteet 9. IT11 Linux 10. IT12 Projektikurssi 11. IT13 CISCO CCNA, Semester I, osa IT14 CISCO CCNA, Semester I, osa IT15 CISCO CCNA, Semester II 14. IT16 CISCO CCNA, Semester III 15. IT17 CISCO CCNA, Semester IV 16. IT18 Kymmensormijärjestelmä tutuksi 17. IT19 Kuvankäsittely tietokoneen avulla 18. IT20 Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma

2 19. IT21 Multimedia 20. CT2 Digitaalinen viestintä CT3 Kuvaviestintä 22. CT4 Valokuvakurssi 23. CT5 Elokuvakurssi 24. CT6 Koulun lehden toimittaminen 25. CT7 Mediadiplomi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICTpäättötyötä) 26. BI6 Bioteknologia II 27. FY11 Elektroniikka 28. GE7 GPS-kurssi 29. GE8 GIS- eli paikkatietokurssi 30. KU3 Media ja kuvien viestit 31. KU9 Kuvataiteen päättötyökurssi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICT-päättötyötä) 32. MAA17 Matematiikkaa tietotekniikan avuksi 33. PS6 Sosiaalipsykologia 34. RUA7/RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 35.ÄI10 Luova kirjoittaminen 7.20 Digitaalinen viestintä (Communication technology CT) Arviointi Kurssit arvostellaan numeroin. Kurssien arvostelussa painotetaan vahvasti aktiivista tuntityöskentelyä sekä itse tuotoksia. Kurssien suorittaminen itsenäisesti ei ole suositeltavaa. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Digitaalinen viestintä 1 (CT1) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn. Opiskelija tutustuu niin video- kuin taitto-ohjelmien perusteisiin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden avulla. Lisäksi opetellaan digitaalisen videokameran ja digitaalisen nauhurin käyttöä. Opiskelija tekee yhden taitetun lehtihaastattelun, editoidun TV-haastattelun sekä katuhaastattelun radiota varten. Lopputyönä on valinnainen haastattelu valitsemaansa digitaaliseen viestinnän osa-

3 alueeseen. 2. Digitaalinen viestintä 2 (CT2) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn syvemmin. Opiskelija tutustuu ääniohjelmiston perusteisiin ja video- kuin taitto-ohjelmiin syvemmin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden ja muiden ohjelmatyyppien avulla. Tutustutaan lehden ulkonäköön, radio- ja TV-ohjelmiin Opiskelija tutustuu kaikkiin työtapoihin, jonka jälkeen hän valitsee yhden työtavan. Lopputyönä opiskelija tekee joko yhden lehden, radio- tai TV-ohjelman 3. Kuvaviestintä (CT3) Kuvaviestinnän kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sekä perinteiseen että digitaaliseen graafiseen suunnitteluun, tutustuu typografian perusteisiin, oppii suunnittelemaan ulkoasun joillekin graafisille tuotteille, oppii arvioimaan kriittisesti visuaalisen viestinnän ilmiöitä. Graafisen suunnittelun historiaa, johdatus typografiaan, graafisen suunnittelun harjoitustehtävät, kuvan rooli joukkoviestinnässä. Kuvaviestinnän kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 4. Valokuvakurssi (CT4) Valokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu valokuvauksen historiaan, tutustuu valokuvauksen merkitykseen tällä hetkellä, tutustuu valokuvan ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla valokuvaamista sekä digitaalisella kameralla että perinteisellä järjestelmäkameralla filmille, tutustuu pimiötyöskentelyyn ja digitaalisen kuvan tulostamiseen, tutustuu valokuvaajan ammattiin. Valokuvan historia, valokuvan ilmaisukeinot, valokuva osana nykyajan kuvakulttuuria, tärkeimmät kameratyypit ja varusteet, valokuvausmateriaalit. Kurssiin kuuluu näyttelykäynti. Valokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Pääpaino on opiskelijan teknisten taitojen ja ilmaisukyvyn kehittymisessä kuvallisten tehtävien kautta. Opiskelija kerää kurssin aikana toteutettavista harjoitustöistä arvioitavan portfolion. 5. Elokuvakurssi (CT5)

4 Elokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu elokuvan historiaan ja sen lajityyppeihin, tutustuu ajankohtaisiin elokuviin, tutustuu elokuvan kieleen, ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla videokuvausta ja editointia, oppii analysoimaan elokuvaa. Elokuvan historia ja lajityypit, elokuvan ilmaisukeinot, elokuvan tuotantoprosessi. Kuvakäsikirjoituksen laatiminen, kuvausharjoitukset, editointiharjoitukset, elokuva-analyysi. Kurssiin kuuluu elokuvan katsominen elokuvateatterissa. Elokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. 6. Koulun lehden toimittaminen (CT6) Kurssi pidetään hajautettuna lukuvuoden aikana. Koulun kahdesti vuodessa ilmestyvän Möykky-lehden toimittaminen sekä painettuna että nettiversiona. Kirjoitetaan lehtijutut, otetaan kuvat, suunnitellaan taitto eli valmistetaan lukion Möykkylehti. Säännölliset lehtipalaverit, itsenäiset lehtijuttujen kirjoittamiset, taittaminen. 7. Mediadiplomi (CT7) Suoritettuaan Digitaalinen viestintä 1 -kurssin sekä vähintään kolme muuta syventävää tai soveltavaa kurssia median eri aloilta oppilas voi osallistua Mediadiplomikurssille. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa. Diplomikurssin aikana viimeistellään päättötyö, kirjoitetaan mediaelämänkerta ja kootaan oppimispäiväkirja näytteineen. Mediadiplomi korvaa pienin lisäyksin ICT-linjan päättötyön INFORMAATIOTEKNOLOGIA Kaikki informaatioteknologian kurssit arvioidaan numeroin (pl. IT12 ja IT18). Kurssikuvauksen perässä on kerrottu milloin kurssi suositellaan valittavaksi mikäli aikoo suorittaa useampia informaatioteknologian kursseja. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Tietokoneen peruskäyttö (IT1) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot sekä tutustuvat informaatioteknologian eri osa-alueisiin. Kurssilla harjoitellaan yleisimmin opiskelussa, kotona ja työelämässä tarvittavia tietokoneen käyttötaitoja. Tietokoneen koostumuksen ja toimintaperiaatteiden lisäksi tarkastellaan

5 työvälineohjelmien toimintaa sekä tutustutaan uusiin päivittäistä kommunikointia helpottaviin ratkaisuihin. Kurssin painopiste on tietokoneen käytön harjoittelussa. Kaikki lukion opiskelijat suorittavat kurssin ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Kurssi on suoritettava ennen muita tietotekniikan kursseja. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön tehtävistä tietokoneella. Tunneilla jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Koneella käytettäviä ohjelmistoja ovat mm. MSOffice sekä Adobe PhotoShop. Kurssilla ei käytetä yhtä tiettyä oppikirjaa, vaan kurssin keskeisimmät teoriakohdat käsitellään monisteiden avulla. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 2. Työelämän toimisto-ohjelmat (IT2) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu hyvä käsitys yleisimmin työelämässä tarvittavista sovellusohjelmista ja niiden käyttötarkoituksista. Opiskelijat oppivat myös käyttämään erilaisia, töissä yleisesti käytettyjä, ohjelmia sujuvasti niin yksilöinä kuin myös ryhmän osana. Kurssilla käsitellään mm. tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja erilaisten esitysohjelmistojen edistyneitä piirteitä sekä tutustutaan tietotekniikan mahdollistamiin ryhmätyöskentelymuotoihin. (2. vuosi) Kurssin oppitunneilla opiskelijat harjoittelevat koneiden käyttöä pienimuotoisten, mutta samalla haastavienkin, työtehtävien parissa. Opiskelijat joutuvat tasapainottelemaan annetun tehtävänannon, työvälineiden ominaisuuksien, oman osaamisensa ja käytettävissä olevan aikaresurssin kanssa aivan kuten yrityksissäkin. Kurssiin kuuluu käytännön koe. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttaa kokeen lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 3. Ohjelmoinnin peruskurssi (IT3) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ohjelmien perusrakenteet ja pystyvät itse tuottamaan pieniä ohjelmia sekä dokumentoimaan ne. Kurssilla tutustutaan algoritmien kuvaukseen, tieto- ja ohjausrakenteisiin sekä jonkin ohjelmointikielen perusteisiin. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö ja opitaan ohjelman dokumentointi. (1. vuosi)

6 Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Algoritmien suunnittelua tehdään paperilla ja koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 4. Internet (IT4) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat tietoverkkojen luomiin mahdollisuuksiin. Opiskelijat saavat myös peruskäsityksen Internetin rakenteesta. Kurssilla tutustutaan tietoverkkojen ja erityisesti Internetin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin erilaisia sovelluksia käytettäessä. Kurssilla tarkastellaan myös Internetin teknistä rakennetta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Internetin lisäksi tutustutaan uusien päätelaitteiden toimintaan (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, PDA:t, ) ja HTML-kielen alkeisiin. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista ja käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Kurssin aikana jokainen opiskelija tuottaa pienen WWW-sivuston HTML-kielellä. Kurssilla käytetään kurssin alussa esiteltävää oppikirjaa. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät, luotu HTML-sivusto sekä jatkuva tuntinäyttö. 5. Tietorakenteet (IT5) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä hakuja lajittelualgoritmeihin Kurssilla tutustutaan yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä haku- ja lajittelualgoritmeihin. Kurssi edellyttää ohjelmointikurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on teoriapainotteinen ja tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat informaatioteknologian jatko-opintoihin ja se on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (2. vuosi) Teorian läpikäyntiä tekstin ja esimerkkien avulla. Mekaanisia harjoituksia. Asiaan tutustumista verkosta löytyvien valmiiksi ohjelmoitujen algoritmien avulla. Teoriakoe. Tuntiaktiivisuus.

7 6. Tiedonhallinta (IT6) Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat taulukkolaskentaohjelmiston monipuoliseen käyttöön. Tämän lisäksi opiskelijat tutustuvat tietokantojen alkeisiin. Kurssilla perehdytään taulukkolaskentaohjelmiston (MS Excel) monipuoliseen käyttöön, tarkastellaan erilaisia tietokantoja, niiden käyttötapoja ominaisuuksia, suunnitteluun ja toteuttamista sekä tutustutaan SQL-kielen alkeisiin. (2.-3. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Tietokantaosio suoritetaan koneilla pääosin erilaisia tietokantasimulaattoreita hyväksi käyttäen. Kurssin taulukkolaskentaosion aikana tehdään paljon itsenäisiä tietokoneharjoituksia. Tietokantojen opiskelussa apuna käytetään opintomonistetta. Osa tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 7. Ohjelmoinnin jatkokurssi (IT7) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjelmointitaitoja rakenteisesta ohjelmoinnista olioohjelmoinnin suuntaan. Olio-ohjelmointia. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin peruskurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (1.-2. vuosi) Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Opiskelu on pääasiassa koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 8. Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa (IT8) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijoiden tietämystä informaatioteknologian eri osa-alueilta. Erityisesti monipuoliset perustiedot ja -taidot omaaville ja alalle aikoville ICT linjalaisille

8 tarkoitettu kurssi informaatioteknologian uusista tuulista. Kurssin aikana käsitellään myös jatkoopintoja ja niihin pyrkimistä. (3. vuosi) Opiskelumuotoina ovat mm. vierailuluennot, uusien tuotteiden tutkiminen ja arviointi, vierailut yrityksiin ja oppilaitoksiin, netti- ja printtilehtien kanssa työskentely sekä erilaiset rakentamis- ja / tai ohjelmointiprojektit. Kurssin arvosanaa määriteltäessä huomioidaan erityisesti projektityön arvosana sekä aktiivinen tunnilla oleminen. 9. WWW-ohjelmointi (IT9) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat WWW-ohjelmoinnin erityispiirteisiin. Opiskelijat tuottavat pienimuotoisen WWW-sivuston. Kurssilla tutustutaan WWW-ohjelmointiin. WWW-ohjelmoinnin tapa, kieli ja menetelmät määritellään vuosittain. Kurssi edellyttää kurssin IT3 suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. ( vuosi) Numeroarviointi. 10. Digitaalisuunnittelun perusteet (IT10) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät miten käytännön ongelmia pystytään ratkaisemaan digitaalipiirein. Opiskelijoille muodostuu käsitys piirien toiminnan matemaattisloogisesta taustasta. Tutustutaan logiikan ja loogisten piirien alkeisiin. Kurssilla perehdytään tietokoneitten digitaalipiireissä käytettyyn Boolen algebran sovellusalueeseen: loogisiin piireihin. Tutustutaan erilaisiin portteihin, analysoidaan erilaisten piirien tuloksia, pyritään yksinkertaistamaan annettuja piirejä ja lopuksi suunnittelemaan erilaisia minimoituja porttipiirejä. (2.-3. vuosi) Kurssin aihealueisiin tutustutaan teorian, laskuharjoitusten ja esimerkkien avulla. Lisäksi käytetään ajoittain tietokoneita erilaisten piirien simuloimiseen ja piirtämiseen. Osa ohjelmista, esimerkeistä ja tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe sekä viikoittaisissa laskuharjoituksissa saatu demonstraatiohyvitys 11. Linux (IT11) Kurssin tavoitteena on tutustua Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin.

9 Kurssilla tutustutaan Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin, komentotulkkiin, graafiseen käyttöliittymään ja sovellusohjelmiin. (1.-3. vuosi) Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe tunnilla osoitetut taidot. 12. Projektikurssi (IT12) Kurssin tavoitteena on mahdollistaa ICT-linjalaisille informaatioteknologiaan liittyvien projektien tekeminen (esim. ohjelmointiprojektit) Sisällöt määritellään erikseen kunkin projektin osalta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun projekti on valmis. CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA DISCOVERY) KOULUTUSOHJELMA Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional academy) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 (uusittu viimeksi keväällä 2008) laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman - Cisco Networking Academy Programin (CNAP) - auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän Internet-taloudessa tarvitaan. CCNA Discovery kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, laboratorioharjoitukset sekä simulaatio-harjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICTtalolla. Jokaisen Semesterin päättää koneilla tehtävä loppukoe, josta tulee suoriutua vähintään 70% tasolla (vaikutus loppuarvosanaan 50%). Tämän lisäksi jokaisen Semesterin aikana tehdään runsaasti pieniä tietokoneilla tehtäviä kokeita, simulaatioharjoituksia sekä käytännön laboratorioharjoituksia

10 (vaikutus loppuarvosanaan yhteensä 50%). Koko CCNA-koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi halutessaan hakeutua maksullisiin sertifikaattitesteihin. 13. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa ½ (IT13) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT14 kanssa. (1. vuosi) 14. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa 2/2 (IT14) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT13 kanssa (1. vuosi) 15. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester II/IV (IT15) Working at a Small-to-Medium Business or ISP Edellyttää kurssin IT14 suorittamista. (2. vuosi) 16. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester III/IV (IT16) Introducing Routing and Switching in the Enterprise Edellyttää kurssin IT15 suorittamista (2. vuosi) 17. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester IV/IV (IT17) Designing and Supporting Computer Networks Edellyttää kurssin IT16 suorittamista (3. vuosi) 18. Kymmensormijärjestelmä tutuksi (IT18) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden näppäilytaitoa. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat kymmensormijärjestelmän periaatteisiin ja parantavat omaa näppäilytaitoaan ja -nopeuttaan. (1.-3. vuosi) Kurssi suoritetaan itsenäisesti tietokoneohjelman (Typingmaster) ohjaamana lukion lähiverkon koneilla. Kurssin aloitustilaisuuden jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoitukset ja kokeet itsenäisesti omaan tahtiinsa yhden lukuvuoden aikana. Lukion tietokoneluokat ovat auki kahtena iltapäivänä viikossa kurssilaisten työskentelyä varten. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun kaikki harjoitukset ja kokeet on hyväksytysti läpäisty. 19. Kuvankäsittely tietokoneen avulla (IT19) Kuvankäsittelykurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään digitaalisen kuvankäsittelyohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti, ymmärtää kuvamanipulaation mahdollisuudet ja ongelmat, oppii arvioimaan kriittisesti median kuvamateriaalia.

11 Digitaalisen kuvamateriaalin hankkiminen, Paint Shop Pro - tai Photoshop ohjelman opiskelu, digitaalinen kuva mediassa ja kuvataiteessa, kuvien tulostaminen ja muokkaaminen WWW sivuille, tekijänoikeudet. Kuvankäsittelyn kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 20. Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma (IT20) Oppilas ymmärtää pelintekoprosessin. Hän oppii mikä tekee pelistä pelin. Hän osaa tehdä oman tietokonepelinsä. Tutustutaan tietokonepelien maailmaan. Katsotaan pelien historiaa, nykyajan pelejä ja mietitään pelien suosion syitä. Kurssilla suunnitellaan ja tehdään tietokonepeli. Oppilas tekee oman tietokonepelinsä 21. Multimedia (IT21) Oppilas ymmärtää mikä on multimediateos. Hän osaa käyttää eri sovellusohjelmia ja koostaa niistä itsenäisen teoksen. Kurssilla tutustutaan multimediakehittimien perusominaisuuksiin ja harjoitellaan mm. digitaalikameran ja -videon käyttöä. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö, joka koostuu tekstin, kuvan, videon ja äänen yhdistämisestä multimediaesitykseksi. Ryhmä tekee multimediateoksen.

12 12. Opiskelu ICT-linjalla Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT) on Kupittaan lukion erityinen osaamisalue. Lukiossa tarjottavat 21 erilaista informaatioteknologian kurssia antavat opiskelijoillemme monipuolisen kuvan IT:n tuomista menetelmistä, mahdollisuuksista ja haasteista nykyyhteiskunnassa. Kursseilla voit valita peruskurssin jatkoksi erilaisia ohjelmointikieliä, Linuxia, tietorakenteita, digitaalisuunnittelua, multimediaa tai esim. tietoliikenneverkkoihin keskittyviä kursseja. Lukiostamme löytyy myös vahvaa osaamista nykymedian (CT) alueella. Viestintäteknologian kurssien aikana tutuiksi tulevat mm. sanomalehden, television, radion sekä liikkuvan kuvan tuottaminen sekä näiden medioiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kaikki ICT-alan kurssit ovat myös muiden kuin erityislinjalaisten valittavissa. Mikäli ryhmiin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, ICT-linjalaiset ovat etusijalla. Osa linjan opiskelijoista suorittaa ICT-alan jatko-opinnoiksi kelpaavia opintoja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella, Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen yksikössä sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit hyväksytään mukaan linjalaisen kurssikertymään hänen valmistuessaan ICT-linjalta. Kupittaan lukio tekee tiivistä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Lukiomme informaatioteknologian ja media-alan yhteistyöyritykset mahdollistavat linjalaisillemme monipuolisen tutustumisen ICT-alan ajankohtaisiin kysymyksiin, käytänteisiin sekä työtehtäviin. Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat muun muassa asiantuntijaluennot, yritysvierailut, työharjoittelut, erilaiset projektit, tuotetestaukset sekä vapaamuotoisemmat tapahtumat sekä ICT-linjan päättötyö. ICT-linjalta valmistuva opiskelija saa erillisen linjan päättötodistuksen Cisco Certified Network Associate (CCNA) koulutus Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman, Cisco Networking Academy Programin, auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita nykyajan Internet-taloudessa tarvitaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Networking Academy Program -koulutusohjelma mahdollistaa CCNA-tutkinnon suorittamisen. Koulutus itsessään ei oikeuta sertifikaattiin. Sertifikaatin saavuttamiseksi on läpäistävä valvottu, maksullinen testi testejä vastaanottavissa yrityksissä. Keväällä 2008 esiteltiin myös uusi väliportaan sertifikaatti, jonka opiskelija voi tehdä suoritettuaan kaksi ensimmäistä osiota hyväksytysti. Kupittaan lukiossa CCNA-koulutusta annetaan CCNA Discovery -materiaalin mukaisesti. Kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, oppikirjat, laboratorioharjoitukset sekä simulaatioharjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä

13 käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Semesterin päättää koneilla tehtävä finaalikoe ja mahdollisesti laboratoriossa tehtävä käytännön taitoja mittaava loppukoe. 1. Semester: Networking for Home and Small Businesses. 2. Semester: Working at a Small-to-Medium Business or ISP 3. Semester: Introducing Routing and Switching in the Enterprise 4. Semester: Designing and Supporting Computer Networks Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICT-talolla. CCNA-tutkinto on kansainvälisesti arvostettu tietotekniikan tutkinto, joka hyväksytään opinnoiksi useissa tietotekniikan korkea-asteen kouluissa. Opiskelija saa jokaisesta suoritetusta Semesteristä erillisen todistuksen. Todistuksen avulla opiskelija voi pyytää CCNA-kurssien hyväksi lukemista jatko-opinnoissaan. Jos CCNA-tutkinto jää kesken, voi sen jatkaa valmiiksi esim. jossain suomalaisessa koulutusta antavassa oppilaitoksessa. Opiskelijat valitsevat ensimmäiseksi vuodeksi kurssit IT13 ja IT14, toiseksi vuodeksi IT15 ja IT16. Viimeinen Cisco-kurssi IT17 tarjotaan vuorovuosittain, joten tämä kurssi valitaan vuodesta riippuen joko toisena vuonna tai kolmannen vuoden alussa. Kurssit IT15, IT16 ja IT17 ovat laajuudeltaan kahden kurssin suuruisia. Lähiopetustunteja näissä kursseissa ei ole enempää normaaleihin kursseihin verrattuna. CCNA-tutkinnon suorittaminen Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT4 + IT13 + IT15 + IT16 (+IT17) IT17 IT14 mahdollinen CCENTsertifikaatti mahdollinen CCNAsertifikaatti LUKUVUONNA YHTEISTYÖSSÄ KORKEAKOULUJEN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄ OPETUS Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun yliopiston edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan informaatioteknologian opintoja yliopistolle. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan pitkän matematiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT3, IT5 ja IT7 arvosanoja.

14 Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun yliopistossa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Jos opiskelija suorittaa informaatioteknologian perusopintoja yliopistossa lukioaikanaan hyvin arvosanoin vähintään Turun yliopiston kunakin vuonna erikseen ilmoittaman määrän, on hänellä mahdollisuus päästä, suoritettuaan yo-tutkinnon kohtuullisesti, opiskelemaan avoimen väylän kautta Turun yliopistoon informaatioteknologiaa ilman pääsykoetta. Kursseina on tarjottu lukuvuonna mm. Johdatus informaatioteknologiaan Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi Olio-ohjelmoinnin perusteet 2 op. (opintopiste) 5 op. 5 op. Yliopisto-opintojen mukaiset valinnat Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT3 + IT7 IT5 (+ IT9) (IT9) mahdolliset opinnot yliopistolla mahdolliset opinnot yliopistolla Turun kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun kauppakorkeakoulun edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan tietojärjestelmätieteen opintoja Turun kauppakorkeakouluun. Opintojaksojen maksimi on 20 opintopistettä / opiskelija tai vuosittaisen sopimuksen mukaan. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan informaatioteknologian ja englannin arvosanoja. Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun kauppakorkeakoulussa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Opiskelija ei saa lisäetua kurssien suorittamisesta pyrkiessään opiskelemaan kauppakorkeakouluun. Tietojärjestelmätieteen aine tarjoaa Kupittaan lukion ICT-linjalaisille suoritettavaksi seuraavat kurssit: Tietohallinnon perusteet Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä Paikkatietojärjestelmien peruskurssi Verkkoliiketoiminta 2 op. (2. vuoden kevät) 4 op. (3. vuoden syksy) 6 op. (3. vuoden syksy) (2./3. vuoden kevät) Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun ammattikorkeakoulun edustajat valitsevat sopivaksi katsomansa määrän vuosittain halukkaita opiskelijoita suorittamaan tietotekniikan opintoja

15 Turun ammattikorkeakouluun. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan matematiikan, fysiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT1, IT3 sekä IT4 arvosanoja. Kursseista sovitaan erikseen vuosittain.

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kehittää ammattimatematiikan opiskeluun hyvin jäsennetty yksilöllisen matematiikan oppimisen

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen linja

Matemaattis-luonnontieteellinen linja Luku 1 Matemaattis-luonnontieteellinen linja Erikoislukiolinja on tarkoitettu lähinnä niille, joiden jatkosuunnitelmat edellyttävät matemaattis-luonnontieteellistä tietoa ja osaamista. Erikoislinjalla

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta.

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta. LUKIODIPLOMIT Kuvataide K i rjallisuus Media Musiikki Liikunta http://www.edu.fi/lukiodiplomit TAIDEPAINOTUS taito- ja taideaineet valokuvaus elokuvaus taidehistoria musiikkiprojekti steel band kuoro Kuvataiteen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot