ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)"

Transkriptio

1 ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta ) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista tarjotaan noin joka toinen vuosi. Pakolliset kurssit: 1. IT1 Tietokoneen peruskäyttö 2. IT4 Internet 3. CT1 Digitaalinen viestintä 1 4. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 5. EA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 6. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat tai IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi sekä 7. ICT ICT-linjan päättötyö Valinnaiset kurssit (valittava vähintään kolme): 1. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat 2. IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi 3. IT5 Tietorakenteet 4. IT6 Tiedonhallinta 5. IT7 Ohjelmoinnin jatkokurssi 6. IT8 Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 7. IT9 WWW-ohjelmointi 8. IT10 Digitaalisuunnittelun perusteet 9. IT11 Linux 10. IT12 Projektikurssi 11. IT13 CISCO CCNA, Semester I, osa IT14 CISCO CCNA, Semester I, osa IT15 CISCO CCNA, Semester II 14. IT16 CISCO CCNA, Semester III 15. IT17 CISCO CCNA, Semester IV 16. IT18 Kymmensormijärjestelmä tutuksi 17. IT19 Kuvankäsittely tietokoneen avulla 18. IT20 Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma

2 19. IT21 Multimedia 20. CT2 Digitaalinen viestintä CT3 Kuvaviestintä 22. CT4 Valokuvakurssi 23. CT5 Elokuvakurssi 24. CT6 Koulun lehden toimittaminen 25. CT7 Mediadiplomi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICTpäättötyötä) 26. BI6 Bioteknologia II 27. FY11 Elektroniikka 28. GE7 GPS-kurssi 29. GE8 GIS- eli paikkatietokurssi 30. KU3 Media ja kuvien viestit 31. KU9 Kuvataiteen päättötyökurssi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICT-päättötyötä) 32. MAA17 Matematiikkaa tietotekniikan avuksi 33. PS6 Sosiaalipsykologia 34. RUA7/RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 35.ÄI10 Luova kirjoittaminen 7.20 Digitaalinen viestintä (Communication technology CT) Arviointi Kurssit arvostellaan numeroin. Kurssien arvostelussa painotetaan vahvasti aktiivista tuntityöskentelyä sekä itse tuotoksia. Kurssien suorittaminen itsenäisesti ei ole suositeltavaa. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Digitaalinen viestintä 1 (CT1) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn. Opiskelija tutustuu niin video- kuin taitto-ohjelmien perusteisiin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden avulla. Lisäksi opetellaan digitaalisen videokameran ja digitaalisen nauhurin käyttöä. Opiskelija tekee yhden taitetun lehtihaastattelun, editoidun TV-haastattelun sekä katuhaastattelun radiota varten. Lopputyönä on valinnainen haastattelu valitsemaansa digitaaliseen viestinnän osa-

3 alueeseen. 2. Digitaalinen viestintä 2 (CT2) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn syvemmin. Opiskelija tutustuu ääniohjelmiston perusteisiin ja video- kuin taitto-ohjelmiin syvemmin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden ja muiden ohjelmatyyppien avulla. Tutustutaan lehden ulkonäköön, radio- ja TV-ohjelmiin Opiskelija tutustuu kaikkiin työtapoihin, jonka jälkeen hän valitsee yhden työtavan. Lopputyönä opiskelija tekee joko yhden lehden, radio- tai TV-ohjelman 3. Kuvaviestintä (CT3) Kuvaviestinnän kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sekä perinteiseen että digitaaliseen graafiseen suunnitteluun, tutustuu typografian perusteisiin, oppii suunnittelemaan ulkoasun joillekin graafisille tuotteille, oppii arvioimaan kriittisesti visuaalisen viestinnän ilmiöitä. Graafisen suunnittelun historiaa, johdatus typografiaan, graafisen suunnittelun harjoitustehtävät, kuvan rooli joukkoviestinnässä. Kuvaviestinnän kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 4. Valokuvakurssi (CT4) Valokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu valokuvauksen historiaan, tutustuu valokuvauksen merkitykseen tällä hetkellä, tutustuu valokuvan ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla valokuvaamista sekä digitaalisella kameralla että perinteisellä järjestelmäkameralla filmille, tutustuu pimiötyöskentelyyn ja digitaalisen kuvan tulostamiseen, tutustuu valokuvaajan ammattiin. Valokuvan historia, valokuvan ilmaisukeinot, valokuva osana nykyajan kuvakulttuuria, tärkeimmät kameratyypit ja varusteet, valokuvausmateriaalit. Kurssiin kuuluu näyttelykäynti. Valokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Pääpaino on opiskelijan teknisten taitojen ja ilmaisukyvyn kehittymisessä kuvallisten tehtävien kautta. Opiskelija kerää kurssin aikana toteutettavista harjoitustöistä arvioitavan portfolion. 5. Elokuvakurssi (CT5)

4 Elokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu elokuvan historiaan ja sen lajityyppeihin, tutustuu ajankohtaisiin elokuviin, tutustuu elokuvan kieleen, ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla videokuvausta ja editointia, oppii analysoimaan elokuvaa. Elokuvan historia ja lajityypit, elokuvan ilmaisukeinot, elokuvan tuotantoprosessi. Kuvakäsikirjoituksen laatiminen, kuvausharjoitukset, editointiharjoitukset, elokuva-analyysi. Kurssiin kuuluu elokuvan katsominen elokuvateatterissa. Elokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. 6. Koulun lehden toimittaminen (CT6) Kurssi pidetään hajautettuna lukuvuoden aikana. Koulun kahdesti vuodessa ilmestyvän Möykky-lehden toimittaminen sekä painettuna että nettiversiona. Kirjoitetaan lehtijutut, otetaan kuvat, suunnitellaan taitto eli valmistetaan lukion Möykkylehti. Säännölliset lehtipalaverit, itsenäiset lehtijuttujen kirjoittamiset, taittaminen. 7. Mediadiplomi (CT7) Suoritettuaan Digitaalinen viestintä 1 -kurssin sekä vähintään kolme muuta syventävää tai soveltavaa kurssia median eri aloilta oppilas voi osallistua Mediadiplomikurssille. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa. Diplomikurssin aikana viimeistellään päättötyö, kirjoitetaan mediaelämänkerta ja kootaan oppimispäiväkirja näytteineen. Mediadiplomi korvaa pienin lisäyksin ICT-linjan päättötyön INFORMAATIOTEKNOLOGIA Kaikki informaatioteknologian kurssit arvioidaan numeroin (pl. IT12 ja IT18). Kurssikuvauksen perässä on kerrottu milloin kurssi suositellaan valittavaksi mikäli aikoo suorittaa useampia informaatioteknologian kursseja. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Tietokoneen peruskäyttö (IT1) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot sekä tutustuvat informaatioteknologian eri osa-alueisiin. Kurssilla harjoitellaan yleisimmin opiskelussa, kotona ja työelämässä tarvittavia tietokoneen käyttötaitoja. Tietokoneen koostumuksen ja toimintaperiaatteiden lisäksi tarkastellaan

5 työvälineohjelmien toimintaa sekä tutustutaan uusiin päivittäistä kommunikointia helpottaviin ratkaisuihin. Kurssin painopiste on tietokoneen käytön harjoittelussa. Kaikki lukion opiskelijat suorittavat kurssin ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Kurssi on suoritettava ennen muita tietotekniikan kursseja. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön tehtävistä tietokoneella. Tunneilla jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Koneella käytettäviä ohjelmistoja ovat mm. MSOffice sekä Adobe PhotoShop. Kurssilla ei käytetä yhtä tiettyä oppikirjaa, vaan kurssin keskeisimmät teoriakohdat käsitellään monisteiden avulla. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 2. Työelämän toimisto-ohjelmat (IT2) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu hyvä käsitys yleisimmin työelämässä tarvittavista sovellusohjelmista ja niiden käyttötarkoituksista. Opiskelijat oppivat myös käyttämään erilaisia, töissä yleisesti käytettyjä, ohjelmia sujuvasti niin yksilöinä kuin myös ryhmän osana. Kurssilla käsitellään mm. tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja erilaisten esitysohjelmistojen edistyneitä piirteitä sekä tutustutaan tietotekniikan mahdollistamiin ryhmätyöskentelymuotoihin. (2. vuosi) Kurssin oppitunneilla opiskelijat harjoittelevat koneiden käyttöä pienimuotoisten, mutta samalla haastavienkin, työtehtävien parissa. Opiskelijat joutuvat tasapainottelemaan annetun tehtävänannon, työvälineiden ominaisuuksien, oman osaamisensa ja käytettävissä olevan aikaresurssin kanssa aivan kuten yrityksissäkin. Kurssiin kuuluu käytännön koe. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttaa kokeen lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 3. Ohjelmoinnin peruskurssi (IT3) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ohjelmien perusrakenteet ja pystyvät itse tuottamaan pieniä ohjelmia sekä dokumentoimaan ne. Kurssilla tutustutaan algoritmien kuvaukseen, tieto- ja ohjausrakenteisiin sekä jonkin ohjelmointikielen perusteisiin. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö ja opitaan ohjelman dokumentointi. (1. vuosi)

6 Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Algoritmien suunnittelua tehdään paperilla ja koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 4. Internet (IT4) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat tietoverkkojen luomiin mahdollisuuksiin. Opiskelijat saavat myös peruskäsityksen Internetin rakenteesta. Kurssilla tutustutaan tietoverkkojen ja erityisesti Internetin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin erilaisia sovelluksia käytettäessä. Kurssilla tarkastellaan myös Internetin teknistä rakennetta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Internetin lisäksi tutustutaan uusien päätelaitteiden toimintaan (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, PDA:t, ) ja HTML-kielen alkeisiin. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista ja käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Kurssin aikana jokainen opiskelija tuottaa pienen WWW-sivuston HTML-kielellä. Kurssilla käytetään kurssin alussa esiteltävää oppikirjaa. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät, luotu HTML-sivusto sekä jatkuva tuntinäyttö. 5. Tietorakenteet (IT5) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä hakuja lajittelualgoritmeihin Kurssilla tutustutaan yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä haku- ja lajittelualgoritmeihin. Kurssi edellyttää ohjelmointikurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on teoriapainotteinen ja tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat informaatioteknologian jatko-opintoihin ja se on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (2. vuosi) Teorian läpikäyntiä tekstin ja esimerkkien avulla. Mekaanisia harjoituksia. Asiaan tutustumista verkosta löytyvien valmiiksi ohjelmoitujen algoritmien avulla. Teoriakoe. Tuntiaktiivisuus.

7 6. Tiedonhallinta (IT6) Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat taulukkolaskentaohjelmiston monipuoliseen käyttöön. Tämän lisäksi opiskelijat tutustuvat tietokantojen alkeisiin. Kurssilla perehdytään taulukkolaskentaohjelmiston (MS Excel) monipuoliseen käyttöön, tarkastellaan erilaisia tietokantoja, niiden käyttötapoja ominaisuuksia, suunnitteluun ja toteuttamista sekä tutustutaan SQL-kielen alkeisiin. (2.-3. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Tietokantaosio suoritetaan koneilla pääosin erilaisia tietokantasimulaattoreita hyväksi käyttäen. Kurssin taulukkolaskentaosion aikana tehdään paljon itsenäisiä tietokoneharjoituksia. Tietokantojen opiskelussa apuna käytetään opintomonistetta. Osa tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 7. Ohjelmoinnin jatkokurssi (IT7) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjelmointitaitoja rakenteisesta ohjelmoinnista olioohjelmoinnin suuntaan. Olio-ohjelmointia. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin peruskurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (1.-2. vuosi) Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Opiskelu on pääasiassa koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 8. Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa (IT8) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijoiden tietämystä informaatioteknologian eri osa-alueilta. Erityisesti monipuoliset perustiedot ja -taidot omaaville ja alalle aikoville ICT linjalaisille

8 tarkoitettu kurssi informaatioteknologian uusista tuulista. Kurssin aikana käsitellään myös jatkoopintoja ja niihin pyrkimistä. (3. vuosi) Opiskelumuotoina ovat mm. vierailuluennot, uusien tuotteiden tutkiminen ja arviointi, vierailut yrityksiin ja oppilaitoksiin, netti- ja printtilehtien kanssa työskentely sekä erilaiset rakentamis- ja / tai ohjelmointiprojektit. Kurssin arvosanaa määriteltäessä huomioidaan erityisesti projektityön arvosana sekä aktiivinen tunnilla oleminen. 9. WWW-ohjelmointi (IT9) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat WWW-ohjelmoinnin erityispiirteisiin. Opiskelijat tuottavat pienimuotoisen WWW-sivuston. Kurssilla tutustutaan WWW-ohjelmointiin. WWW-ohjelmoinnin tapa, kieli ja menetelmät määritellään vuosittain. Kurssi edellyttää kurssin IT3 suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. ( vuosi) Numeroarviointi. 10. Digitaalisuunnittelun perusteet (IT10) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät miten käytännön ongelmia pystytään ratkaisemaan digitaalipiirein. Opiskelijoille muodostuu käsitys piirien toiminnan matemaattisloogisesta taustasta. Tutustutaan logiikan ja loogisten piirien alkeisiin. Kurssilla perehdytään tietokoneitten digitaalipiireissä käytettyyn Boolen algebran sovellusalueeseen: loogisiin piireihin. Tutustutaan erilaisiin portteihin, analysoidaan erilaisten piirien tuloksia, pyritään yksinkertaistamaan annettuja piirejä ja lopuksi suunnittelemaan erilaisia minimoituja porttipiirejä. (2.-3. vuosi) Kurssin aihealueisiin tutustutaan teorian, laskuharjoitusten ja esimerkkien avulla. Lisäksi käytetään ajoittain tietokoneita erilaisten piirien simuloimiseen ja piirtämiseen. Osa ohjelmista, esimerkeistä ja tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe sekä viikoittaisissa laskuharjoituksissa saatu demonstraatiohyvitys 11. Linux (IT11) Kurssin tavoitteena on tutustua Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin.

9 Kurssilla tutustutaan Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin, komentotulkkiin, graafiseen käyttöliittymään ja sovellusohjelmiin. (1.-3. vuosi) Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe tunnilla osoitetut taidot. 12. Projektikurssi (IT12) Kurssin tavoitteena on mahdollistaa ICT-linjalaisille informaatioteknologiaan liittyvien projektien tekeminen (esim. ohjelmointiprojektit) Sisällöt määritellään erikseen kunkin projektin osalta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun projekti on valmis. CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA DISCOVERY) KOULUTUSOHJELMA Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional academy) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 (uusittu viimeksi keväällä 2008) laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman - Cisco Networking Academy Programin (CNAP) - auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän Internet-taloudessa tarvitaan. CCNA Discovery kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, laboratorioharjoitukset sekä simulaatio-harjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICTtalolla. Jokaisen Semesterin päättää koneilla tehtävä loppukoe, josta tulee suoriutua vähintään 70% tasolla (vaikutus loppuarvosanaan 50%). Tämän lisäksi jokaisen Semesterin aikana tehdään runsaasti pieniä tietokoneilla tehtäviä kokeita, simulaatioharjoituksia sekä käytännön laboratorioharjoituksia

10 (vaikutus loppuarvosanaan yhteensä 50%). Koko CCNA-koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi halutessaan hakeutua maksullisiin sertifikaattitesteihin. 13. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa ½ (IT13) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT14 kanssa. (1. vuosi) 14. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa 2/2 (IT14) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT13 kanssa (1. vuosi) 15. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester II/IV (IT15) Working at a Small-to-Medium Business or ISP Edellyttää kurssin IT14 suorittamista. (2. vuosi) 16. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester III/IV (IT16) Introducing Routing and Switching in the Enterprise Edellyttää kurssin IT15 suorittamista (2. vuosi) 17. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester IV/IV (IT17) Designing and Supporting Computer Networks Edellyttää kurssin IT16 suorittamista (3. vuosi) 18. Kymmensormijärjestelmä tutuksi (IT18) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden näppäilytaitoa. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat kymmensormijärjestelmän periaatteisiin ja parantavat omaa näppäilytaitoaan ja -nopeuttaan. (1.-3. vuosi) Kurssi suoritetaan itsenäisesti tietokoneohjelman (Typingmaster) ohjaamana lukion lähiverkon koneilla. Kurssin aloitustilaisuuden jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoitukset ja kokeet itsenäisesti omaan tahtiinsa yhden lukuvuoden aikana. Lukion tietokoneluokat ovat auki kahtena iltapäivänä viikossa kurssilaisten työskentelyä varten. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun kaikki harjoitukset ja kokeet on hyväksytysti läpäisty. 19. Kuvankäsittely tietokoneen avulla (IT19) Kuvankäsittelykurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään digitaalisen kuvankäsittelyohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti, ymmärtää kuvamanipulaation mahdollisuudet ja ongelmat, oppii arvioimaan kriittisesti median kuvamateriaalia.

11 Digitaalisen kuvamateriaalin hankkiminen, Paint Shop Pro - tai Photoshop ohjelman opiskelu, digitaalinen kuva mediassa ja kuvataiteessa, kuvien tulostaminen ja muokkaaminen WWW sivuille, tekijänoikeudet. Kuvankäsittelyn kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 20. Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma (IT20) Oppilas ymmärtää pelintekoprosessin. Hän oppii mikä tekee pelistä pelin. Hän osaa tehdä oman tietokonepelinsä. Tutustutaan tietokonepelien maailmaan. Katsotaan pelien historiaa, nykyajan pelejä ja mietitään pelien suosion syitä. Kurssilla suunnitellaan ja tehdään tietokonepeli. Oppilas tekee oman tietokonepelinsä 21. Multimedia (IT21) Oppilas ymmärtää mikä on multimediateos. Hän osaa käyttää eri sovellusohjelmia ja koostaa niistä itsenäisen teoksen. Kurssilla tutustutaan multimediakehittimien perusominaisuuksiin ja harjoitellaan mm. digitaalikameran ja -videon käyttöä. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö, joka koostuu tekstin, kuvan, videon ja äänen yhdistämisestä multimediaesitykseksi. Ryhmä tekee multimediateoksen.

12 12. Opiskelu ICT-linjalla Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT) on Kupittaan lukion erityinen osaamisalue. Lukiossa tarjottavat 21 erilaista informaatioteknologian kurssia antavat opiskelijoillemme monipuolisen kuvan IT:n tuomista menetelmistä, mahdollisuuksista ja haasteista nykyyhteiskunnassa. Kursseilla voit valita peruskurssin jatkoksi erilaisia ohjelmointikieliä, Linuxia, tietorakenteita, digitaalisuunnittelua, multimediaa tai esim. tietoliikenneverkkoihin keskittyviä kursseja. Lukiostamme löytyy myös vahvaa osaamista nykymedian (CT) alueella. Viestintäteknologian kurssien aikana tutuiksi tulevat mm. sanomalehden, television, radion sekä liikkuvan kuvan tuottaminen sekä näiden medioiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kaikki ICT-alan kurssit ovat myös muiden kuin erityislinjalaisten valittavissa. Mikäli ryhmiin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, ICT-linjalaiset ovat etusijalla. Osa linjan opiskelijoista suorittaa ICT-alan jatko-opinnoiksi kelpaavia opintoja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella, Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen yksikössä sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit hyväksytään mukaan linjalaisen kurssikertymään hänen valmistuessaan ICT-linjalta. Kupittaan lukio tekee tiivistä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Lukiomme informaatioteknologian ja media-alan yhteistyöyritykset mahdollistavat linjalaisillemme monipuolisen tutustumisen ICT-alan ajankohtaisiin kysymyksiin, käytänteisiin sekä työtehtäviin. Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat muun muassa asiantuntijaluennot, yritysvierailut, työharjoittelut, erilaiset projektit, tuotetestaukset sekä vapaamuotoisemmat tapahtumat sekä ICT-linjan päättötyö. ICT-linjalta valmistuva opiskelija saa erillisen linjan päättötodistuksen Cisco Certified Network Associate (CCNA) koulutus Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman, Cisco Networking Academy Programin, auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita nykyajan Internet-taloudessa tarvitaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Networking Academy Program -koulutusohjelma mahdollistaa CCNA-tutkinnon suorittamisen. Koulutus itsessään ei oikeuta sertifikaattiin. Sertifikaatin saavuttamiseksi on läpäistävä valvottu, maksullinen testi testejä vastaanottavissa yrityksissä. Keväällä 2008 esiteltiin myös uusi väliportaan sertifikaatti, jonka opiskelija voi tehdä suoritettuaan kaksi ensimmäistä osiota hyväksytysti. Kupittaan lukiossa CCNA-koulutusta annetaan CCNA Discovery -materiaalin mukaisesti. Kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, oppikirjat, laboratorioharjoitukset sekä simulaatioharjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä

13 käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Semesterin päättää koneilla tehtävä finaalikoe ja mahdollisesti laboratoriossa tehtävä käytännön taitoja mittaava loppukoe. 1. Semester: Networking for Home and Small Businesses. 2. Semester: Working at a Small-to-Medium Business or ISP 3. Semester: Introducing Routing and Switching in the Enterprise 4. Semester: Designing and Supporting Computer Networks Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICT-talolla. CCNA-tutkinto on kansainvälisesti arvostettu tietotekniikan tutkinto, joka hyväksytään opinnoiksi useissa tietotekniikan korkea-asteen kouluissa. Opiskelija saa jokaisesta suoritetusta Semesteristä erillisen todistuksen. Todistuksen avulla opiskelija voi pyytää CCNA-kurssien hyväksi lukemista jatko-opinnoissaan. Jos CCNA-tutkinto jää kesken, voi sen jatkaa valmiiksi esim. jossain suomalaisessa koulutusta antavassa oppilaitoksessa. Opiskelijat valitsevat ensimmäiseksi vuodeksi kurssit IT13 ja IT14, toiseksi vuodeksi IT15 ja IT16. Viimeinen Cisco-kurssi IT17 tarjotaan vuorovuosittain, joten tämä kurssi valitaan vuodesta riippuen joko toisena vuonna tai kolmannen vuoden alussa. Kurssit IT15, IT16 ja IT17 ovat laajuudeltaan kahden kurssin suuruisia. Lähiopetustunteja näissä kursseissa ei ole enempää normaaleihin kursseihin verrattuna. CCNA-tutkinnon suorittaminen Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT4 + IT13 + IT15 + IT16 (+IT17) IT17 IT14 mahdollinen CCENTsertifikaatti mahdollinen CCNAsertifikaatti LUKUVUONNA YHTEISTYÖSSÄ KORKEAKOULUJEN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄ OPETUS Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun yliopiston edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan informaatioteknologian opintoja yliopistolle. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan pitkän matematiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT3, IT5 ja IT7 arvosanoja.

14 Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun yliopistossa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Jos opiskelija suorittaa informaatioteknologian perusopintoja yliopistossa lukioaikanaan hyvin arvosanoin vähintään Turun yliopiston kunakin vuonna erikseen ilmoittaman määrän, on hänellä mahdollisuus päästä, suoritettuaan yo-tutkinnon kohtuullisesti, opiskelemaan avoimen väylän kautta Turun yliopistoon informaatioteknologiaa ilman pääsykoetta. Kursseina on tarjottu lukuvuonna mm. Johdatus informaatioteknologiaan Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi Olio-ohjelmoinnin perusteet 2 op. (opintopiste) 5 op. 5 op. Yliopisto-opintojen mukaiset valinnat Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT3 + IT7 IT5 (+ IT9) (IT9) mahdolliset opinnot yliopistolla mahdolliset opinnot yliopistolla Turun kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun kauppakorkeakoulun edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan tietojärjestelmätieteen opintoja Turun kauppakorkeakouluun. Opintojaksojen maksimi on 20 opintopistettä / opiskelija tai vuosittaisen sopimuksen mukaan. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan informaatioteknologian ja englannin arvosanoja. Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun kauppakorkeakoulussa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Opiskelija ei saa lisäetua kurssien suorittamisesta pyrkiessään opiskelemaan kauppakorkeakouluun. Tietojärjestelmätieteen aine tarjoaa Kupittaan lukion ICT-linjalaisille suoritettavaksi seuraavat kurssit: Tietohallinnon perusteet Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä Paikkatietojärjestelmien peruskurssi Verkkoliiketoiminta 2 op. (2. vuoden kevät) 4 op. (3. vuoden syksy) 6 op. (3. vuoden syksy) (2./3. vuoden kevät) Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun ammattikorkeakoulun edustajat valitsevat sopivaksi katsomansa määrän vuosittain halukkaita opiskelijoita suorittamaan tietotekniikan opintoja

15 Turun ammattikorkeakouluun. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan matematiikan, fysiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT1, IT3 sekä IT4 arvosanoja. Kursseista sovitaan erikseen vuosittain.

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot