Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer"

Transkriptio

1 Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer NP 14DSL NP 18DSL NP14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Ha denna manual tillgänglig för andra innan de använder spikpistolen. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar denne manual således at den er tilgængelig for dem, der anvender sømpistolen. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Sørg for at denne bruksanvisningen er tilgjengelig for de som skal bruke spikerpistolen. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Talleta tämä käyttöohje niin, että muut voivat lukea sen ennen naulaimen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use. Keep this Manual available for others before they use the Nailer. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions 1

2 <BSL1420> <BSL1440> A <BSL1820> <BSL1840> 5 B 6 C D E 7 8 I G F H F G H 1

3 9 10 P K J J N L O M 11 Q 12 S T M R U V 7 \ [ T X W Z Y S U ] S ^ a b c S d 2

4 17 L 18 h f i e g m j k l p r S n q K o J 21 Z 22 s q s q u t v K s q 3

5 25 26 s p u v K J w x y S z W 4

6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ` a b c d e f g h Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Lås Smæklås Sperrehake Batteriskydd Batteridæksel Batteri deksel Poler Terminaler Tilkoblingspunkter Ventilationshål Ventilationsåbninger Ventilasjons hull Tryck Tryk Trykk Dra ut Træk ud Dra ut Handtag Håndtag Håndtak Signallampa Kontrollampe Pilot-lys Ledning Linje Linje Efter isättning Efter isætning Etter innsetting Panel för omkopplare Kontaktpanel Bryter panel Knapp för kvarvarande batteri Indikatorkontakt for resterende Indikatorbryter for gjenværende batteri batterinivå Indikeringslampa för kvarvarande Indikatorlampe for gjenværende Indikatorlampe for resterende batteri batteri batterinivå Lampknapp Lyskontakt Lysbryter Skruvmejsel Skruetrækker Skrutrekker Skruv Skrue Skrue Hake Krog Krok Skåra Rille Spor Nos Næse Front Tryckarm Udløserarm Støtstang Avfyrningshuvudet (Mynning) Affyringshoved (udgang) Avfyringshode (utgang) Noshylsa Næsekappe Frontdeksel Hål Hul Hull Utskjutning (inuti) Fremspring (indvendig) Forlengelse (innside) Ihålig Hul Hul Magasinstag Magasinstøtte Magasinfeste Skaft Indløb Stamme Magasin Magasin Magasin Spikband Sømstrimmel Spikerremse Undersidan av skåra Bund af åbning Bunnen av sporet Stopparm Stoparm Stopphendel Magasinhölje Magasindæksel Magasindeksel Ojämn yta Ujævn overflade Ujevn overflate Spikspets Sømspids Spiss på spiker Bladstyrning Bladstyr Bladføring För in spik i skåran Sæt søm ind i rillen Sett spiker inn i sporet Skjut till bladstyrning Skub til bladstyr Skyv til bladføringen Fack Åbning Spor Hål Hul Hull Skåra Revne Hakk Växelarm Skiftearm Bryterarm Stödtapp Drej Stempel Oljebehållare Oliekande Oljekanne Avtryckare Udløser Utløser Topp Topdel Topp Justerare Regulator Justering Höj Hæv Hev 5

7 i j k l m n o p q r s t u v w x y z Svenska Dansk Norsk Sänk Sænk Senk Lämplig Tilpas Riktig För att sänka Sænket for meget For senket För att höja Hævet for meget For hevet Ta inte bort denna bult Fjern ikke denne bolt Ikke fjern denne skruen Sexkantig hålbult M5 8 M5 8-bolt med sekskantet hul Sekskant hullskrue M5 8 Sexkantig hålbult M6 7 M6 7-bolt med sekskantet hul Sekskant hullskrue M6 7 Styrplatta Styreplade Føringsplate Drivblad Drivblad Slagblad Utskjutning på styrplatta Styrepladens fremspring Forlengelse til føringsplate Fastnade spikar Fastsiddende søm Fastkjørt spiker Spårmejsel Skruetrækker med lige kærv Flatjern Tång Tang Tenger Styrskåra Styrerille Ledespor Spik Søm Spiker Trä Træ Tre Styrskåra Styrerille Ledespor Spikmatare Sømfremfører Spikermater 6

8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ` a b c d e f g h Suomi Ladattava paristo Salpa Akun kansi Navat Tuuletusaukot Paina Vedä ulos Kahva Markkivalo Viiva Asennuksen jälkeen Kytkinpaneeli Jäljellä olevan latauksen merkkikytkin Jäljellä olevan latauksen merkkivalo Merkkivalon kytkin Ruuviavain Ruuvi Koukku Ura Kärki Painovipu Laukaisupää (Aukko) Kärkisuojus Reikä Ulkonema (sisäpuoli) Ontto Makasiinituki Varsi Makasiini Naulaliuska Aukon pohja Pysäytysvipu Makasiinin kansi Epätasainen pinta Naulan kärki Teränohjain Työnnä naula uraan Liu'uta teränohjainta kohti Aukko Reikä Rako Kytkimen varsi Tappi Öljykannu Laukaisin Pää Säädin Nousee English Rechargeable battery Latch Battery cover Terminals Ventilation holes Push Pull out Handle Pilot lamp Line After insert Switch panel Remaining battery indicator switch Remaining battery indicator lamp Light switch Screwdriver Screw Hook Groove Nose Push lever Firing head (Outlet) Nose cap Hole Projection (inside) Hollow Magazine stay Stalk Magazine Nail Strip Bottom of slot Stop lever Magazine cover Uneven surface Tip of nail Blade guide Insert nail into groove Slide to blade guide Slot Hole Slit Switch arm Pivot Oilcan Trigger Head Adjuster Rise 7

9 i j k l m n o p q r s t u v w x y z Suomi English Uppoaa Sink Sopiva Proper Liian uppoava Too sink Liian nouseva Too rise Älä irrota tätä pulttia Don t remove this bolt Kuusiokolopultti M5 8 Hexagonal hole bolt M5 8 Kuusiokolopultti M6 7 Hexagonal hole bolt M6 7 Ohjainlevy Guide plate Porausterä Driver blade Ohjainlevyn ulkonema Projection of guide plate Juuttunut naula Jammed nail Loviruuviavain Slotted Screwdriver Pihdit Pliers Ohjainura Guide groove Naula Nail Puu Wood Ohjainura Guide groove Naulansyötin Nail feeder 8

10 : P0615-P0645 Symboler VARNING Nedan visas de symboler som används för maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan verktyget används. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan kan resultera i elstötar, brand och/ eller allvarliga skador. Operatörer och andra inom arbetsområdet måste bära glasögon med sidoskydd. Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning. Använd HITACHI originalspik. "P0615-P0645" Om du inte använder originalspik kan det orsaka att spikar fastnar. Om spikar fastnar kan det orsaka skada på bladen. Öppna och stäng magasinhöljet sakta. Om du öppnar och stänger magasinhöljet häftigt ger det en stöt och delar inuti och spikar böjs. Om detta händer kan du inte öppna eller stänga magasinhöljet och orsaka att tomskott avfyras. Symboler ADVARSEL Det følgende viser symboler, som anvendes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne nedenfor ikke overholdes. Operatører og andre i arbejdsområdet skal bære beskyttelsesbriller med sideafskærmninger. Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt. Anvend ægte HITACHI-søm. "P0615-P0645" Hvis du anvender uægte søm, kan sømmene sætte sig fast. Hvis der sætter sig søm fast, vil det beskadige bladet. Åbn og luk magasindækslet langsomt. Hvis du åbner og lukker magasindækslet med stor kraft, kan det medføre tryk, så de indvendige dele og sømmene bliver skæve. I dette tilfælde vil magasindækslet ikke åbne og lukke og forårsage drift uden affyring. Symboler ADVARSEL Følgende symboler brukes for maskinen. Sørg for å forstå betydningen av disse symbolene før maskinen tas i bruk. Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av utstyret resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Brukere og andre i arbeidsområdet må bruke beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/ 96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Bruk HITACHIS originale spiker. P0615-P0645 Hvis du bruker uoriginale spiker, kan det føre til fastkjørte spiker. Fastkjørte spiker vil føre til skade på bladet. Åpne og steng magasindekslet sakte. Hvis du åpner og stenger magasindekslet hardt slik at det oppstår et støt, kan deler på innsiden og spikre bli bøyd. I slike tilfeller vil ikke magasindekslet kunne åpnes og lukkes, og dette fører til feilfunksjon. 9

11 : P0615-P0645 Symbolit VAROITUS Seuraavassa on näytetty koneessa käytetyt symbolit. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen ennen kuin aloitat koneen käytön. Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. Laitteen käyttäjien ja muiden työskentelyalueella olevien tulee käyttää suojalaseja, joissa on sivusuojukset. Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Käytä aitoja HITACHI-nauloja. P0615-P0645 Jos et käytä aitoja nauloja, se saattaa aiheuttaa naulan kiinni juuttumista. Naulan kiinni juuttuminen vahingoittaa terää. Avaa ja sulje makasiinin kansi hitaasti. Jos avaat ja suljet makasiinin kannen voimakkaasti antaen sille iskun, sisäosat ja naulat vääntyvät. Tässä tapauksessa makasiinin kansi ei avaudu eikä suljeudu, mikä aiheuttaa sen, että lataustoimintoa ei voida tehdä. Symbols WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Operators and others in work area must wear safety glasses with side shields. Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Use HITACHI s genuine nails. P0615-P0645 If you use non-genuine nail, it may cause the nail jam. Nail jam will cause the damage of blade. Open and shut the magazine cover slowly. If you open and shut the magazine cover strongly to give the shock, inside parts and nail are crooked. In this case, the magazine cover will not open and shut, and cause the no-load operation. 10

12 Svenska (Översättning av originalinstruktionerna) ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG VARNING Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Uttrycket elektriskt verktyg i varningar hänvisar till ditt eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska verktyg. 1) Säkerhet på arbetsplats a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor. b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända dammet eller ångorna. c) Håll barn och kringstående på avstånd när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen. 2) Elektrisk säkerhet a) Det elektriska verktygets stickpropp måste matcha uttaget. Modifiera aldrig stickproppen. Använd inte adapterstickproppar till jordade elektriska verktyg. Omodifierade stickproppar och matchande uttag minskar risken för elstötar. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns ökad risk för elstötar om din kropp är jordad. c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta. Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elstötar. d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska verktyget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar. e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk när du arbetar med det elektriska verktyget utomhus. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elstötar. f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med jordfelsbrytare. Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt. 3) Personlig säkerhet a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drogeller alkhoholpåverkad eller har tagit mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan resultera i allvarliga personskador. 11 b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren står i läge av innan du ansluter det elektriska verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget. Att bära det elektriska verktyget med fingret på omkopplaren eller kraftansluta det elektriska verktyget då omkopplaren är på inbjuder till olyckor. d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skruvnyckel innan du startar det elektriska verktyget. En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på en roterande del av det elektriska verktyget kan resultera i personskador. e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på fötterna och håll balansen. På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska verktyget i oväntade situationer. f) Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta från rörliga delar. Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna. g) Om tillbehör för anslutning av dammuppsugningsoch damminsamlinganordningar ingår, se då till att dessa anordningar ansluts och används på korrekt sätt. Användning av damminsamling kan minska dammrelaterade faror. 4) Användning och skötsel av elektriska verktyg a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt verktyg för det du ska göra. Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med den hastighet som det är avsett för. b) Använd inte det elektriska verktyget om omkopplaren inte kan vridas Från eller Till. Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med omkopplaren är farliga och måste repareras. c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att det elektriska verktyget startar oavsiktligt. d) Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta med verktyget eller dessa instruktioner använda verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade användare. e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med avseende på felaktig inriktning eller om rörliga delar kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd som kan påverka verktygets drift. Om verktyget är skadat se till att det repareras innan du använder det. Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna verktyg.

13 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa instruktioner, samtidigt som du tar arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras med i beräkningen. Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. 5) Användning och vård av batteriverktyg a) Ladda endast med laddare som angetts av tillverkaren. En laddare som passar för en typ av batteri kan orsaka brandfara om den använd med ett annat batteri. b) Använd verktyg endast med specifikt avsedda batteri. Användning av annat batteri kan orsaka risk för skada eller brand. c) När ett batteri inte används förvara det frånskiljt från andra metallföremål så som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra metallföremål som kan orsaka anslutning från en pol till en annan. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskada eller brand. d) Vid oriktigt handhavande kan vätska komma ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt av misstag sker, spola med vatten. Om vätska kommer i ögonen sök medicinsk hjälp. Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. 6) Service a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt elektriska verktyg och använd bara identiska reservdelar. Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är säkert och fungerar som det ska. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD Håll barn och bräckliga personer på avstånd. När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll för barn och bräckliga personer. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV STIFTPISTOL 1. Använd spikpistolen korrekt och säkert. Spikpistolen är konstruerad för indrivning av spikar i trä och liknande material. Använd den endast till det den är avsedd för. 2. Var aktsam på antändningar och explosioner. Eftersom spikning kan orsaka gnistor finns det risk för eldsvåda eller explosion, om spikpistolen används i närheten av lackfärg, målarfärg, bensin, thinner, gas, lim eller andra lättantändliga ämnen. Spikpistolen bör därför inte under några omständigheter användas i närheten av något lättantändligt ämne. 3. Bär alltid ögonskydd (skyddsglasögon). Bär alltid ögonskydd vid användning av spikpistolen. Se också till att personer i närheten bär ögonskydd. Det finns risk för att bitar av spikar som träffat fel når ögonen, vilket kan orsaka synskador. Lämpliga ögonskydd finns att köpa i de flesta järnaffärer. Bär alltid ögonskydd vid användning av spikpistolen. Bär antingen skyddsglasögon eller ett skyddsvisir utanpå vanliga glasögon. Arbetsgivare bör alltid påtvinga användning av ögonskyddsutrustning. 4. Skydda öron och huvud. Bär öronskydd och huvudskydd vid användning av spikpistolen. Se också till att personer i närheten bär öronskydd och huvudskydd, när det anses lämpligt. 5. Observera personer som arbetar i närheten. En spik som inte drivs in korrekt kan orsaka en allvarlig olycka, om den skulle råka träffa en annan person. Var därför alltid noga med att garantera säkerheten för personer i närheten, när spikpistolen används. Kontrollera alltid att inte en hand, en fot eller någon annan kroppsdel finns i närheten av spikmynningen. 6. Rikta aldrig spikmynningen mot en människa. Antag alltid att spikpistolen är laddad. Om spikmynningen riktas mot en människa och spikpistolen avfyras av misstag kan det orsaka en allvarlig olycka. Se till att inte rikta spikmynningen mot någon människa (inklusive dig själv) vid anslutning/losskoppling av slangen, laddning av spikar eller annan hantering av spikpistolen. Även om ingen spik finns i spikpistolen är det farligt att avfyra den mot en människa. Lek därför aldrig med spikpistolen utan använd den endast som ett arbetsverktyg. 7. Kontrollera tryckarmens funktion före användning. Kontrollera att tryckarmen fungerar korrekt innan du använder det elektriska verktyget. Låt stiftpistolen vara oladdad, anslut batteriet och kontrollera följande. Om driftljud uppstår anger det ett fel. Använd i så fall inte spikpistolen förrän den har reparerats. Om ljud från driften av drivblad hörs vid minsta intryckning av avtryckaren, så är det fel på spikpistolen. Om ljud som avslöjar att drivbladet rör sig hörs vid minsta tryckning av tryckarmen mot materialet för spikning, så är det fel på spikpistolen. Notera angående tryckarmen också att den aldrig får modifieras eller monteras loss. 8. Använd endast specificerade spikar. Använd aldrig andra typer av spikar än de som specificeras och beskrivs i denna bruksanvisning. 9. Var försiktig när du ansluter batteriet. Se noga till att följa nedanstående uppmaningar vid anslutning av batteriet eller laddning av spik för att inte avlossa verktyget av misstag. Vidrör inte avtryckaren. Låt inte avfyrningshuvudet komma i kontakt med någon yta. Håll avfyrningshuvudet vänt neråt. Observera noga ovanstående anvisningar och se alltid till att inte händer, ben eller någon annan kroppsdel någonsin befinner sig framför spikmynningen. 12

14 Svenska 10. Sätt inte oaktsamt fingret på avtryckaren. Sätt inte fingret på avtryckaren annat än när spikning verkligen ska ske. Om spikpistolen bärs eller överräcks till någon annan med fingret på avtryckaren finns det risk för att en spik avfyras av misstag och orsakar en olycka. 11. Tryck spikmynningen ordentligt mot materialet som ska spikas. Tryck spikmynningen ordentligt mot materialet ifråga, när en spik ska drivas in. Om mynningen inte har ordentlig kontakt med materialet kan det hända att spiken studsar tillbaka. 12. Håll händer och fötter borta från avfyrningshuvudet vid användning. Det är mycket farligt om en spik av misstag träffar en hand eller en fot. 13. Var beredd på spikpistolens rekyl. Se till att inte komma för nära spikpistolens övre del med huvudet etc. under pågående arbete. Det kan vara farligt, eftersom spikpistolen kan rekylera kraftigt i händelse av att en spik som drivs in stöter på en annan spik eller en hård kvist. 14. Var försiktig vid spikning i tunna skivor eller träkanter. Vid spikning i tunna skivor finns det risk för att spikarna går rakt igenom, vilket även kan hända vid spikning i kanter på trämaterial då spikarna lätt viker av. Kontrollera i detta fall alltid att ingen person (eller hand, fot etc.) finns på andra sidan den tunna skivan eller intill trämaterialet ifråga. 15. Spika aldrig samtidigt från båda sidor i samma vägg. Samtidig spikning från båda sidor i samma vägg bör inte ske under några som helst omständigheter. Det vore mycket farligt, eftersom det då kan hända att en spik går rakt igenom väggen och skadar personen på andra sidan. 16. Använd inte spikpistolen på byggnadsställningar eller stegar. Spikpistolen är inte lämpad för sådana specifika användningar som exempelvis: byte av spikposition genom användning av en byggnadsställning, en trappa, en stege eller en takläkt eller annan stegliknande konstruktion, stängning av lådor eller häckar, montering av transportsäkerhetssystem i t.ex. fordon eller vagnar. 17. Koppla inte bort batteriet med fingret på avtryckaren. Om batteriet kopplas loss medan fingret hålls på avtryckaren finns det risk för att stiftpistolen avfyrar en spik spontant eller inte fungerar som den ska nästa gång batteriet ansluts. 18. Koppla loss batteriet och töm magasinet på spik efter användning. Koppla loss batteriet innan du utför underhåll på verktyget, ta bort fastnade fästen, lämna arbetsområdet, flytta verktyget till en annan plats, eller efter användning. Det är väldigt farligt om en spik avfyras av misstag. 19. Se till att allra först koppla loss batteriet när en spik som fastnat ska tas bort. Se till att allra först koppla loss batteriet när en spik som fastnat i spikmynningen ska tas bort. Oavsiktlig avfyrning av spik kan vara mycket farligt. 20. Vid anslutning och borttagning av noshylsan, koppla loss batteriet. Vid anslutning av tillbehöret noshylsan till kanten på tryckarmen och vid borttagning av den, se till att koppla loss batteriet först. Det är väldigt farligt om en spik avfyras av misstag. 21. Antag alltid att klammerpistolen är laddad. Oförsiktlig hantering av stiftpistolen kan leda till oavsiktlig avfyrning av klammer och orsaka personskada. 22. Peka inte verktyget mot dig själv eller någon annan i närheten. Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury. 23. Aktivera inte verktyget om verktyget inte är ordentligt placerat mot arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klamman avvika från ditt mål. 24. Koppla loss verktyget från strömkällan när klammer har fastnat i verktyget. Det kan hända att stiftpistolen oavsiktligt aktiveras om den är inkopplad när du tar bort fastnade klammer. 25. Var försiktig när du tar bort fastnade klammer. Mekanismen kan vara under tryck och klämmor avfyras med tryck medan du försöker att fixa fästa klammer. 26. Använd inte denna stiftpistol för fästning av elektriska kablar. Det är inte utformad för montering av elektriska kablar och kan skada isoleringen på elektriska kablar och därför orsaka elektriska stötar eller brand. 27. Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga omkring 0 C 40 C. Om batteriet laddas i en temperatur som underskrider 0 C, kan det resultera i överladdning som kan skada verktyget. Batteriet bör inte laddas i temperaturer som överstiger +40 C. Den lämpligaste uppladdningstemperaturen ligger mellan +20 C och +25 C. 28. Använd inte laddningsaggregatet kontinuer ligt. Låt aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje laddning. 29. Se till att inga främmande föremål hamnar i verktyget genom batteriöppningen eller uttagen. 30. Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet eller laddningsaggregatet. 31. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning och överhettning, som kan skada batteriet. 32. Se till att batteriet inte fattar eld, så att det exploderar. 33. Se till att inga föremål eller främmande ämnen hamnar i laddningsaggregatets ventilationshål. Isättning av metallföremål eller lättantändliga objekt i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska överslag och skador på laddningsaggregatet. 34. Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för verktygets praktiska användning, skall du föra eller skicka batteriet till återförsäljaren. 35. Laddningsaggregatet skadas när du använder ett urladdat batteri. 13

15 Svenska VARNING FÖR LITIUMJONBATTERI För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat med en skyddsfunktion som stoppar utmatning. I händelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid användning av denna produkt, även om du trycker på knappen kan det hända att motorn stannar. Detta är inget fel utan ett resultat av skyddsfunktionen. 1. När kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn. I detta fall ladda omedelbart upp det. 2. Om verktyget är överbelastat kan motorn stanna. Om så händer släpp knappen på verktyget och ta åtgärda orsaken till överbelastningen. Därefter kan du fortsätta igen. 3. Om batteriet överhettas under för hög belastning kan batteriet ta slut. Om detta händer, sluta använda batteriet och låt det svalna. Du kan använda det igen när det svalnat. Vidare, var god beakta följande varningar och föreskrifter. VARNING För att förebygga läckage från batteri, värmeutveckling, rök, explosion och eldsvåda, var god beakta följande försiktighetsåtgärder. 1. Se till att spån och smuts inte samlas på batteriet. Vid arbete se till att spån och smuts inte faller på batteriet. Se till att eventuellt spån och smuts som faller på det elektriska verktyget vid arbete inte samlas på batteriet. Förvara inte batteri som inte används på en plats där de utsätts för spån och smuts. Innan förvarin av ett batteri avlägsna eventuellt spån och smuts som har fastnat på det och förvara det inte tillsammans med metallföremål (skruvar, spikar etc.). 2. Gör inte hål i batteri med skarpa föremål så som spik, slå med hammare, stampa på eller kasta föremål på eller utsätt batteriet för fysisk påfrestning. 3. Använd inte uppenbarligt skadat batteri eller batteri som är deformerat. 4. Använd inte batteriet med polerna omvända. 5. Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget för cigarettändare i en bil. 6. Använd inte batteri för andra syften än de som anges. 7. Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att den angivna laddningstiden passerat, stoppa omedelbart vidare laddning. 8. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller högt tryck så som i en mikrovågsugn, hårtork eller högtrycksbehållare. 9. Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande lukt upptäcks. 10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet skapas. 11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat eller missformerat eller på något sätt upplevs som onormalt vid användning, laddning eller förvaring, ta omedelbart bort det från verktyget eller batteriladdaren och sluta använda det. FÖRSIKTIGT 1. Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent vatten från en kran och kontakta omedelbart medicinsk hjälp. Om inget görs kan vätskan orsaka ögonproblem. 2. Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller dina kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten så som från en kran. Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation. 3. Om du upptäcker rost, dålig lukt, överhettning, missfärgning, deformering och/eller andra ovanligheter när du använder batteriet för första gången använd det inte utan lämna tillbaka det till din återförsäljare eller handlare. VARNING Om ett elektriskt ledande föremål vidrör polerna på litiumjonbatteriet kan en kortslutning uppstå vilket kan leda till brand. Observera följande vid förvaring av batteriet. Placera inte elektriskt ledande skär, spikar, stålvajrar, kopparvajrar eller andra vajrar i förvaringslådan. Antingen installera batteriet i det elektriska verktyget eller förvara det säkert genom att tryck in det i batteriskyddet till dess att ventilationshålen döljs för att förebygga kortslutning. (Enligt Bild 1) TEKNISKA DATA VERKTYG Modell NP14DSL NP18DSL Spänning 14,4 V 18 V Användbara spikar Se bild Antal laddningsbara spikar 100 spikar (ett band) Uppladdningsbart batteri BSL1420: Li-ion 14,4 V BSL1440: Li-ion 14,4 V BSL1820: Li-ion 18 V BSL1840: Li-ion 18 V (2,0 Ah 8 celler) (4,0 Ah 8 celler) (2,0 Ah 10 celler) (4,0 Ah 10 celler) Vikt* 2,0 kg 2,2 kg 2,1 kg 2,3 kg *Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 LADDNINGSAGGREGAT Modell Laddningsspänning Vikt UC18YRSL 14,4 V 18 V 0,6 kg 14

16 Svenska VAL AV SPIK Stiften som visas i tabellen kan användas med denna stiftpistol. 100 spikar sitter ihop och utgör ett band. Kontakta återförsäljaren varifrån du köpte stiftpistolen för information om hur du anskaffar spikar. Spikhuvudena kommer i två färger, brun och beige. Använd enligt grundmaterialet. OBSERVERA: Endast stift tillverkade av Hitachi får användas. Stift som inte har tillverkats av Hitachi kan orsaka att de fastnar och medföljande skador. Form STANDARD TILLBEHÖR Rätt till andringar av standard ti llbehör förbehålles. Indikeringslampan lyser eller blinkar rött. Storlek (mm) L storlek Modell (mm) Material a b P0615B P0615Y 15 P0619B P0619Y 19 P0625B P0625Y 25 0,6 0,6 Stål P0630B P0630Y 30 P0635B P0635Y 35 P0645B P0645Y 45 Före laddning Under pågående laddning Laddningen fullbordad Går inte att ladda Blinkar Lyser Blinkar Färg Brun Beige Brun Beige Brun Beige Brun Beige Brun Beige Brun Beige Förutom huvudenheten (1) innehåller paketet även de tillbehör som listas nedan. 2LLRK 2LBRK NK 1 Laddningsaggregat Batteri 2(4,0Ah) 2(2,0Ah) 3 Väska av plastik Batteriskydd Ögondskydd Noshylsa (monterad på verktyg) Insexnyckel (4mm) Tabell 1 Signallampans indikationer Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 sekund. (släckt 0,5 sekund) Lyser ihållande EXTRA TILLBEHÖRsäljes separat Batteri (BSL1420, BSL1440) (BSL1820, BSL1840) Rätt till ändringar av extra tillbehör förbehålles. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Skåp och bildramsmontering, möbelskötsel. På plats och mobil hemskötsel och listning. HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET 1. Demontering av batteriet Fatta tag i handtaget ordentligt och tryck på batterilåset för att demontera batteriet (se Bild. 2). FÖRSIKTIGT Se till att batteriet inte kortsluts. 2. Montering av batteriet Sätt i batteriet så att batteripolerna vänds åt rätt håll (se Bild. 2). BATTERILADDNING Före användning av det elektriska verktyget bör batterierna laddas på följande sätt. 1. Anslut laddarens nätkabel till ett nätuttag. Signallampan på laddaren blinkar i rött (med ensekunds intervaller) efter nätkabelns anslutning. 2. Sätt i batteriet i laddaren. Sätt i batteriet ordentligt i laddaren så att strecket blir synligt, se Fig. 3, Laddning Laddningen sätts igång efter batteriets isättning i laddaren. Signallampan lyser i rött. Så fort batteriet har laddats upp helt blinkar signallampan i rött (med ensekunds intervaller). (Se Tabell 1) (1) Hur signallampan lyser/blinkar till Hur signallampan lyser/blinkar till före laddningsstart, under pågående laddning och efter slutförd laddning visas i nedanstående Tabell 1. Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 sekund. (släckt 0,5 sekund) Lyser 0,1 sekund. Lyser inte 0,1 Flimrar sekund. (släckt 0,1 sekund) Fel i batteriet eller laddaren Indikeringslampan lyser grönt. Överhettad beredskapsläge Lyser Lyser ihållande Batteriet överhettat. Kan inte ladda (laddning kommer att börja när batteriet svalnat). 15

17 Svenska (2) Angående de laddningsbara batteriernas temperaturer Temperaturerna för laddningsbara batterier visas i Tabell 2, och batterier som blivit varma skall svalna innan de laddas igen. Tabell 2 Laddning av batterier som blivit för varma Laddningsbara batterier BSL1420, BSL1820, BSL1440, BSL1840 (3) Beträffande laddningstiden Laddningstiden kommer att vara enligt vad som visas i Tabell 3, i förhållande till laddare och batteri. Tabell 3 Laddare Batteri BSL1420, BSL1820 BSL1440, BSL1840 Laddningstid (Vid 20 C) OBSERVERA: Laddningstiden kan variera enligt omgivningstemperaturen och nätspänningen. 4. Dra ut laddarens nätkabel ur nätuttaget. 5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet ur laddaren. OBSERVERA: Efter användning skall du först ta ut batterierna ur laddaren och sedan förvara dem på lämpligt sätt. Angående elektrisk urladdning när batterierna är nya o.s.v. Eftersom de kemiska reaktionerna inte äger rum i ett nytt batteri eller i ett batteri som inte använts under en längre tid, kan det hända att den elektriska urladdningen är låg när batteriet används för första och andra gången. Detta är ett temporärt förhållande. Laddningstiden återgår till normal laddningstid efter att batteriet laddats upp två till tre gånger. Hur batteriets brukstid förlängs Temperaturer vid vilka batterierna kan labbas 0 C 50 C UC18YRSL Ca. 30 min. Ca. 60 min. (1) Ladda upp batteriet innan det laddats ur helt. Vid första tendensen till att uteffekten hos det batteridrivna verktyget blivit lägre, måste arbetet avbrytas och batteriet laddas upp. Vid fortsatt drift, så att batteriet laddas ur och inte längre leder elektrisk spänning, kan batteriet skadas och dess livslängd bli kortare. (2) Ladda inte upp varma batterier. Ett laddningsbart batteri är varmt efter att det använts. Om ett sådant batteri laddas upp genast efter batteriets bruk, försämras de kemiska ämnena i batteriet varvid batteriets livslängd förkortas. Låt batteriet först svalna. Ladda upp det först efter att det svalnat. FÖRSIKTIGT När batteriladdaren använts kontinuerligt blir den varm och kan därmed vara orsaken till felen. Låt den vila 15 minuter mellan laddningarna. Om batteriet laddas när det är varmt, på grund av batteriets frekventa användning eller p.g.a. solljus, lyser pilotlampan grön. Batteriet laddas inte. Låt i sådana fall batteriet svalna före laddning. Om signallampan flimrar i rött (med 0,2-sekunders intervaller) måste batteriets isättningsöppning kontrolleras för främmande ämnen, som måste tagas bort. När det inte finns några främmande ämnen i isättningsöppningen är det troliga felet fel i batteriet eller i laddaren. För såväl batteriet som laddaren till Hitachis representant för kontroll. FÖRE ANVÄNDNING 1. Förbered spikar och utför säkerhetsinspektioner VARNING Använd inte produkten nära lättantändliga vätskor eller gaser. Placera inte produkten nära barn eller annan personal som inte är kvalificerad. Kör en full kontroll för att se till att inga skruvar är lösa. Kontrollera för att se till att det inte finns några skadade eller missade delar, eller delar som inte fungerar korrekt på grund av rost, m.m. Förbered spikar som passar med jobbet som ska utföras. (Se VAL AV SPIK) Se UNDERHÅLL OCH ÖVERSYN och utför säkerhetsinspektioner. 2. Kontroll av tryckarmens funktioner VARNING Se alltid till att avtryckare är låst och batteriet borttaget från det elektriska verktyget när du kontrollerar tryckarmens funktioner. Flytta spetsen upp och ner och kontrollera att tryckarmen och spetsen glider smidigt. (Bild 9) Rengör glidytorna för tryckarmen om den inte glider smidigt. 3. Hur man använder noshylsan VARNING Vid anslutning och borttagning av noshylsan se till att stänga av avtryckaren och koppla bort batteriet. Vid spikning av dekorplywood eller andra mjuka material, sätt på noshylsan på nosen. Nosen skyddar ytan på arbetsstycket från repor eller skador. (1) Fastsättning och borttagning av noshylsan Noshylsan sätts fast genom att trycka den mot nosen. Medan du håller noshylsan med hålen vända mot framsidan på det elektriska verktyget, passa in de tre utskjutningarna mot de tre riktskären i nosen. (Bild 10) För att ta bort noshylsan, dra bort den med fingrarna. Om noshylsan är svår att ta bort, för in en skruvmejsel eller tunn stav i öppningen mellan nosen och noshylsan. (2) Förvaring av noshylsan Efter att ha tagit bort noshylsan, sätt in den på axeln på magasinstaget genom hålen. (Bild 11) 4. Laddning av spikar FÖRSIKTIGT Vid laddning och borttagning av spikar se till att stänga av avtryckaren och koppla bort batteriet. 16

18 Svenska OBSERVERA: Använd spikband med mer än 20 spikar. Detta elektriska verktyg är utformat så att mekanismen för att förhindra tomskott är aktiverad när färre än 11 spikar är kvar. Använd inte spikar av olika längder samtidigt. Ladda inte flera band med spikar samtidigt. Det kan leda till att de fastnar eller annan felfunktion. Spikar mellan 15 och 45 mm kan användas med detta elektriska verktyg. Placera spetsen på spikarna oavsett längden mot botten på skåran i magasinet. (Bild 12) (1) Tryck in stopparmen försiktigt. (2) Dra ut magasinhöljet långsamt. (Bild 13) (3) Tryck spikarna mot den ojämna ytan på magasinet och sätt in spetsarna på spiken så långt som möjligt i skåran på magasinet. (4) Tryck in spikarna i magasinet i bladstyrningen med dina fingrar. (Bild 14) (5) Tryck magasinhöljet framåt för att föra tillbaka det i låst läge, kontrollera att spikar inte sticker ut ovanför den ojämna ytan på magasinet. OBSERVERA: Stäng magasinhöljet försiktigt. Användning av stor kraft kan resultera i att spikbandet deformeras och förhindra att magasinhöljet kan stängas. Om magasinhöljet är svårt att stänga, kontrollera skåran i magasinet. Spikar hamnar ibland i skåran. Om detta händer, vicka det elektriska verktyget och ta bort spikarna med en precisionsskruvmejsel eller tunn stav. Speciellt när spikar kommer in i hålen som visas på genomskärningsritningen, ta bort dem genom fönstret på baksidan av magasinet. (Bild 15) 5. Hur man tar bort spikar (1) Tryck stopparmen och dra ut magasinshöljet. (2) Ta bort spikar från bladstyrningen eller magasinet. OBSERVERA: Om bandet går sönder inuti bladstyrningen kan det hända att spikar blir kvar när spikar i framkanten tas bort. Kontrollera noga inuti bladstyrningen då det kommer att vara svårt att se spikar som finns kvar där. Om spikar har fastnat och inte kan tas bort se avsnittet "Borttagning av fastnade spikar". 6. Mekanism för att förhindra tomskott Denna shiftpistol är utrustad med en mekanism för att förhindra tomskott när spikarna tar slut. Avtryckaren kommer att sluta fungera när 11 eller färre spikar återstår. Cirka 11 spikar kommer att vara kvar efter avfyrning av band med spikar men genom att fylla på magasinet med spikar av samma längd kommer att möjliggöra att spikning kan fortsätta. <Inspektionsförfarande av växelarmens funktion (Bild 16)> (1) För att förhindra olyckor på grund av felaktigt hanterande, se till att koppla bort batteriet. (2) Öppna magasinhöljet och ta bort alla återstående stift. (3) Stäng magasinhöljet gradvis och kontrollera att växelarmen rör sig cirka 1 cm innan den stängs ordentligt. (4) Om växelarmen inte rör sig, kontrollera för smuts eller främmande föremål runt den. Vidare, applicera en droppe maskinolja på roterande delar för att förbättra rörelse. (5) Sist, fyll på magasinet med band med mer än 11 stift och kontrollera att växelarmen inte rör sig när magasinet är stängt. 7. Om indikeringen för kvarvarande batteri När knappen för kvarvarande batteri trycks in kommer indikeringslamporna att lysa upp och indikera hur mycket som finns kvar. (Bild 5) När knappen för kvarvarande batteri släpps kommer indikeringslamporna att slockna. Tabell 4 visar statusen på indikeringen och hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Lampstatus Tabell 4 Kvarvarande energi Det finns tillräckligt med energi kvar i batteriet. Hälften av batteriets energi är förbrukad. Batteriet är nästan helt urladdat. Ladda batteriet så snart som möjligt. Eftersom indikeringen för kvarvarande energi kan skilja sig beroende på omgivningstemperaturen och batterikarakteristiken bör detta enbart ses som en referens. OBSERVERA: Utsätt inte indikeringspanelen för hårda stötar och skada det ej. Det kan leda till problem. För att spara batteri kommer indikeringslamporna bara att lysa medan knappen hålls intryckt. 8. Användning av LED-ljuset LED-ljuset tänds eller slocknar varje gång som knappen trycks in. (Bild 6) Ha LED-ljuset avstängs så ofta som möjligt för att spara batteri. FÖRSIKTIGT Lys inte med ljuset direkt i ögonen. Ögonen kan ta skada om de utsätts av för mycket ljus. OBSERVERA: För att spara på batteriet kommer LED-ljuset att stängas av automatiskt efter 15 minuter. 9. Använda kroken Kroken används för att hänga verktyget i midjan under arbete. FÖRSIKTIGT När kroken används, se till att den sitter ordentligt så att verktyget inte lossnar. Om verktyget lossnar kan det leda till en olycka. Se till att avtryckaren har låsts och att batteriet har tagits bort när du använder haken. Se till att sätta fast kroken ordentligt. Om kroken inte sitter ordentligt kan det leda till en olycka. (1) Avlägsna kroken. Lossa de två skruvarna som håller kroken med en Philips stjärnskruvmejsel. (Bild 7) (2) Montera kroken och dra åt skruvarna. Sätt fast kroken ordentligt i spåret på verktyget och dra fast skruvarna. (Bild 8) 17

19 Svenska HUR MAN ANVÄNDER STIFTPISTOLEN 1. Indrivning av stift VARNING Rikta aldrig avfyringsmynningen mot en människa. Se till att jobbet utförs med avfyringsmynningen vänd bort från ansikten, händer, fötter och andra kroppsdelar. Avfyra inte spikar direkt på existerande spikar. Koppla loss batteriet när det elektriska verktyget inte används och under pauser i jobbet. När jobbet har utförts, koppla loss batteriet och ta sedan bort återstående spikar. När avtryckaren trycks in, se till att andra fingrar inte vidrör tryckarmen. Om detta inte åtföljs kan det resultera i skador. OBSERVERA: Operation kan bli långsam om den används i låga temperaturer. Flytta till en varm plats och se till att det elektriska verktyget och batteriet värms upp innan de används. Använd inte det elektriska verktyget för att spika golv eller golvmaterial. Om du råkar trampa på en spik som sticker upp kan du skadas. Spikar kan böjas eller sprickor kan uppstå i materialet beroende på hårdhet, tjocklek eller kombination av material. Avfyra en testspik innan du påbörjar användning på allvar. (1) Bortkoppling av batteriet Koppla bort batteriet från det elektriska verktyget för att förhindra oväntad operation. (Bild 2) (2) Laddning av spikar Ladda stift av lämplig storlek för jobbet i magasinet. (3) Fästning av noshylsan Fäst noshylsan vid behov. (Bild 10) (4) Anslutning av batteriet Tryck in batteriet i det elektriska verktyget till dess att det klickar på plats. (5) Indrivning av spikar Se till att avfyrningsmynningen är ordentligt placerad mot platsen där spiken ska avfyras och tryck in avtryckaren. (Bild 17) Om spikar inte drivs in helt, tryck ner huvudet på det elektriska verktyget ordentligt vid spikning. För att justera spikningsdjupet, se avsnittet "Hur man justerar spikningsdjupet". <Säkerhetsutrustning> Spikar kommer inte att avfyras förrän tryckarmen trycks emot föremålet som ska spikas och avtryckaren trycks in. Med andra ord, spikar kommer inte att avfyrad när endast avtryckaren trycks in eller när endast tryckarmen trycks emot föremålet som ska spikas. Detta förhindrar att spikar avfyras när avtryckaren trycks in av misstag eller när tryckarmen av misstag placeras mot något. (6) Avsluta jobbet När jobbet har avslutats, koppla loss batteriet och ta sedan bort alla spikar. 2. Hur man justerar spikningsdjupet VARNING Se till att avtryckaren är avslagen och att batteriet har kopplats bort innan justering av justeraren. Spikningsdjupet kan justeras genom att vrida på justeraren. (Bild 18) Avfyra en testspik och om den drivs in för djupt justera djupet genom att vrida justeraren mot märket grundare ( ). (Bild 18 och 19) Justeraren modifierar djupen med 0,75 mm varje gång den vrids. 3. Hur man hanterar spikar OBSERVERA: Hantera spikar försiktigt. Om du tappar dem kan bandet gå sönder och fortsätt användning kan resulterar i tomskott eller att spikar fastnar på grund av felaktig matning. Använd inte trasiga spikband. Lämna inte spikarna utsatta för utomhusluft eller direkt solljus under längre tidsperiod. Detta kan orsaka rost eller trasiga band. Förvara spikarna i förpackningen, m.m. UNDERHÅLL OCH ÖVERSYN VARNING Se till att avtryckaren har slagits av och att batteriet har kopplats loss innan du utför översyn och underhåll. Se även till att laddaren har kopplats loss. 1. Borttagning avfastnade spikar (Bild 20) (1) Koppla loss batteriet och avlägsna sedan alla spikar i magasinet. (2) Ta bort nosen och styrplattan med en insexnyckel som förvaras på baksidan av magasinet. OBSERVERA: Ta inte bort de två bultarna som visas på figuren. (3) Ta bort eventuella spikar, klister, fragment, flisor eller andra främmande föremål som har fastnat i styrskåran på tryckarmen eller bladstyrningen. (Se Tabell 5) Drivbladsposition Bladstyrningens sida (Bild 21) Tryckarmssidan (Bild 24) Tabell 5 Hur man tar bort fastnade spikar (1) Böj tillbaka drivbladet med en skruvmejsel. (Bild 22) (2) Ta bort spikarna med en tång. (Bild 22) (3) Ta bort eventuella spikfragment eller smuts som är kvar i styrskåran med skruvmejseln. (Bild 23) (1) Ta bort spikarna med en tång. (Bild 25) (2) Ta bort eventuella spikfragment eller smuts som är kvar i styrskåran med skruvmejseln. (4) Fäst styrplattan och nosen. Sätt in utskjutningen på styrplattan i styrhålet och fäst den med en sexkantig hålbult M5x8. (Om utskjutningen på styrplåten är svår att sätta in, slå lätt på den med handtaget på skruvmejseln.) (5) Efter hopsättning, dra ut tryckarmen och nosen och kontrollera att de rör sig upp och ner smidigt. (Bild 26) Om eventuella fastnade spikar är kvar kommer rörelsen inte att vara smidig. Om detta är fallet, upprepa från steg (1) igen. 18

20 Svenska 2. Kontrollera drivbladet Drivbladet på detta elektriska verktyg är en förbrukningsvara. Efter spikning, om flera spikar sticker upp som visas på Bild 27 (två eller tre spikar per 100) är det dags att ända drivbladet. Då fortsatt användning kan leda till skada på andra delar så som tryckarmen eller nosen, byt ut drivbladet tidigt. Be återförsäljaren varifrån du köpte stiftpistolen eller in närmsta autoriserade Hitachi serviceverkstad för elektriska verktyg för att ändra drivbladet åt dig. 3. Inspektera magasinet Insidan på magasinet måste rengöras emellanåt. Dra ut magasinhöljet och ta bort eventuella spikar klistersmuts, flisor eller andra främmande föremål som har samlats in. (Bild 28) OBSERVERA: Smuts i styrskåran kan leda till dålig funktion för spikmataren och orsaka tomskott. Om tomskott uppstår, ta bort eventuellt spikklister eller flisor som har samlats i styrskåran och applicera en tunn film med medföljande olja. 4. Kontroll av akruvförband Kontrollera regelbundet skruvarna. Skulle någon skruv ha lossnat, dra åt den ordentligt. Slarv av skruvarnas åtdragning kan resultera i olyckor. 5. Rengöring av utsidan När det elektriska verktyget blir smutsig, torka av den med en torr mjuk trasa eller en trasa fuktad i tvålvatten. Använd aldrig klorlösningar, bensin eller thinner då det kan smälta plast. 6. Förvaring Förvara det elektriska verktyget på ett ställe där temperaturen inte överstiger 40 C och där inte barn kommer åt den. OBSERVERA: Se till att batteriet är fulladdat om det ska förvaras för en längre tid (tre månader eller mer). Batterier med lägre kapacitet kommer kanske att laddas ur om de lagras för en längre tid. 7. Servicelista A: Det. nr B: Kodnr C: Brukat nr D: Anm. FÖRSIKTIGT Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vid användning och underhåll av elverktyg måste de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i respektive land iakttas. MODIFIERINGAR Hitachis elverktyg förbättras och modifieras ständigt för att inkludera de senaste tekniska framstegen. På grund av detta kan det hända att vissa ting (såsom t.ex. kodnummer och/eller utförande) ändras utan föregående meddelande. Viktigt meddelande för batterier till Hitachi batteridrivna elektriska verktyg Använd alltid anvisade originalbatterier. Vi kan inte garantera säkerheten och prestanda för våra batteridrivna elektriska verktyg som används med andra batterier än de vi anvisat eller när batterier har tagits isär och modifierats (så som isärtagning och utbyte av celler eller andra inre delar). OBS! Beronde på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO A-vägd ljudeffektnivå: 94 db (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 83 db (A) Osäkerhet KpA: 3 db (A) Använd hörselskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN Längden på stiften var 45 mm: Vibrationsavgivning värde a h = 1,2 m/s 2 Osäkerhet K = 1,5 m/s 2 Det angivna totalvärdet för vibrationer har mätts enligt en standardtestmetod och kan användas vid jämförelse av verktyg. Det kan också användas vid preliminäruppskattning av exponering. VARNING Vibrationsavgivning under verkligt användande av elverktyget kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på det sätt som verktyget är använt på. Identifiera säkerhetsåtgärder som kan utföras för att skydda operatören som baseras på en uppskattning av utsättning i verkligheten (tar med i beräkningen alla delar av användandet så som när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utöver ut då startomkopplaren används). 19

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL DH36DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DSL DS 18DSL DS14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG18DSDL

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG18DSDL Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG 14DSDL CG 18DSDL CG18DSDL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 14DBEL WH 18DBEL WH18DBEL Läs igenom bruksanvisningen noga

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL14DSL

Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL14DSL Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL 14DSL CL 18DSL CL14DSL Läs bruksanvisningen noga igenom före

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

WF 14DSL WF 18DSL. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WF14DSL

WF 14DSL WF 18DSL. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WF14DSL Batteri skruvdragarautomat Batteridrevet skrueautomat Batteridrevet skrutrekkerautomat Johdoton ruuvinkierrinautomaatti Cordless Automatic Screw Driver WF 14DSL WF 18DSL WF14DSL Läs bruksanvisningen noga

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

WM 14DBL WM 18DBL. Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver

WM 14DBL WM 18DBL. Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver WM 14DBL WM 18DBL WM14DBL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG 18DL CG 18DAL CG18DL CG18DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

NR 90GC2 NR 90GR2. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR90GC2 NR90GR2

NR 90GC2 NR 90GR2. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR90GC2 NR90GR2 Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR 90GC2 NR 90GR2 NR90GC2 NR90GR2 Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DJL

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DJL Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DJL DS 18DJL DS18DJL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL YHDISTELMÄNAULAIN 2-IN-1 INREDNINGSSPIKPISTOL OCH HÄFTAPPARAT 2-IN-1 BRAD NAILER & STAPLER DAC4504 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och

Lisätiedot

WH 14DCAL WH 14DY. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WH14DCAL

WH 14DCAL WH 14DY. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WH14DCAL Batteridriven vinkel slagskruvdragar Vinkelslagskruemaskine Batteri vinkel slagskrutrekker Iskevä akkukulmaruuvinväännin Cordless Angle Impact Driver WH 14DCAL WH 14DY WH14DCAL Läs igenom bruksanvisningen

Lisätiedot

P 14DSL P 18DSL. Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer

P 14DSL P 18DSL. Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer P 14DSL P 18DSL P18DSL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem,

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DBL DV 18DBL DV18DBL Läs igenom bruksanvisningen noga

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP490 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

NR 90GC2 NR 90GR2. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR90GC2 NR90GR2

NR 90GC2 NR 90GR2. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR90GC2 NR90GR2 Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR 90GC2 NR 90GR2 NR90GC2 NR90GR2 Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

NR 90GC. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer

NR 90GC. Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer Gasdrivet spikverktyg Gasdrevet s-mpistol Gassdrevet spikerpistol Kaasunaulain Gas Strip Nailer NR 90GC Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Jenna komero 120/150. Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND

Jenna komero 120/150.  Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND - Since 1951 - Jenna komero 120/150 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags x16 x8 x8 x4 = x 64 x1 x8 4x15 x4

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot