Valtuuston kokousten videointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston kokousten videointi"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuuston kokousten videointi 554/ /2013 KH Mikki Nieminen esittää aloitteessaan seuraavaa: "Vuoden 2012 kunnallisvaalien äänestysprosentti putosi Lohjalla lähes puoleen äänioikeutetuista, ollen 56,2%. Äänestysaktiivisuuden nostamiseksi on kunnallisen päätöksenteon seuraamisen mahdollisuuksia parannettava ja päätöksenteon avoimuutta lisättävä. Kuntaliitosten kasvattamassa Lohjassa välimatkat ovat suuret ja joukkoliikenneyhteydet valtuuston kokouksiin pääsemiseksi erittäin huonot. Kaupunginvaltuuston kokousten videokuvaaminen ja niiden lähetys sekä suorana että arkistoituina taltiointeina, tuovat kunnallisen päätöksenteon seuraamismahdollisuuden yhtäläisinä kuntalaisille, joiden saavutettavana on vähintään kaupungin kirjaston verkkoviestintävälineet. Esitän aloitteessani, Lohjan kaupunki aloittaa kaupunginvaltuuston kokousten videokuvauksen ja lähettää ne suorana lähetyksenä verkossa kaupungin internet-sivustolla sekä lähetykset arkistoidaan verkkoon, kuten muunkin kunnallisen päätöksenteon materiaali". Lohjan kaupungilla on kokeiltu kaupunginvaltuuston kokousten videointia aikaisemminkin. Kokeilu oli ilmainen ja nähtiin erittäin suurena edistysaskeleena eritoten kunnallisen päätöksentoen läpinäkyvyyden parantamisessa. Kuitenkin taloudellisista syistä pitäydyttiin näkemyksessä, että valtuuston kokouksia ei lähdetä videoimaan kustannussyistä. Vuositasolla kustannus olisi ollut kokeiluvaiheen jälkeen n euroa. Edellisen kokeilun jälkeen on selvitelty edelleen vaihtoehtoja kokeilun uudelleen käynnistämiseksi. Asiasta on tehty valtuustoaloite ja sitä on muutoinkin pidetty esillä kevään 2013 aikana. Yhtenä vaihtoehtona nähtiin oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, mutta tässä esteeksi muodostunee se, että oppilaat ovat koulutyössä ainoastaan virka-aikana ja kokoukset sen sijaan pidetään aina ilta-aikaan. Koska kyseessä on pelkkä kokeilu, hanketta ei ole tarpeen vielä tässä vaiheessa kilpailuttaa. Mikäli kokeiluvaiheen jälkeen otetaan videointi osaksi vakinaista hallintokulttuuria, hanke kilpailutetaan erikseen hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kokousten videoinnista on saatu erittäin positiivisia kokemuksia mm. Raaseporissa ja Keravalla. Keravan tapauksessa videoinnin hoitaa ns. robotti, jolloin tuotantokustannukset saadaan painettua erittäin alas. Tämä mahdollistaa valtuustokokousten videointikokeilun syyskaudella

2 2013. Toimittajan kanssa on sovittu palaveri käytännön toteutuksesta (hallintojohtaja) Esitys Kj 1) valtuuttaa hallintopalvelut tilaamaan valtuustokokousten verkkolähetykset kokeiluluonteisesti toimittajalta, kustannukset n. 500 euroa/kokous (ALV 0 %) Kaupunginjohtajan uusi päätösesitys 2) valtuuttaa hallintopalvelut kokeilemaan verkkolähetyksiä kolmessa kokouksessa syyskaudella ja kokeilun jälkeen kilpailuttamaan valtuustokokousten videoinnin, mikäli kokemukset ovat olleet hanketta puoltavia 2) esittää valtuustolle että aloite on edelleen vireillä 1) valtuuttaa hallintopalvelut tilaamaan valtuustokokousten verkkolähetykset kokeiluluonteisesti toimittajalta, kustannukset n. 500 euroa + äänimiehen palkkio 350 euroa/kokous (ALV 0 %) 2) valtuuttaa hallintopalvelut kokeilemaan verkkolähetyksiä kolmessa kokouksessa syyskaudella ja kokeilun jälkeen kilpailuttamaan valtuustokokousten videoinnin, mikäli kokemukset ovat olleet hanketta puoltavia 2) esittää valtuustolle että aloite on edelleen vireillä Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian keskushallinnolle uudelleen valmisteltavaksi KH Hallintopalvelut on edellisen käsittelyn jälkeen selvittänyt valtuuston verkko lä he tys asiaa edelleen. Tämän tyyppisessä kokeilussa uusi Lohja tar joaisi kuntalaisilleen mahdollisuuden seurata helposti kotonaan valtuuston kokouk sia sekä kannustaa entistä aktiivisempaan osallistumiseen uu den hyväk sy tyn kaupunkistrategian mukaisesti. Valtuuston kokouksia taltioidaan jo tällä hetkellä monissa kaupungeissa. Ko kous ten taltioiminen ja esittäminen lisäisi demokraattisesti osal lis tu mismah dol li suuk sia. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi toki jo täl lä hetkellä tulla seuraamaan paikalle myös Lohjalla. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan tue kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia niin tehokkaasti kuin verkossa esitettävä kokous. Paikan päälle tuleminen on kuitenkin aina mel koi nen kynnys erityisesti ajankäytön näkökulmasta. Valtuuston kokousten videointi tai radiointi on joko tulossa käyttöön tai jo käy tös sä säännöllisesti tai satunnaisesti mm. Espoossa, Helsingissä, Jyväs ky läs sä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Loviisassa, Kauhajoella, Ro vanie mel lä, Sipoossa, Tampereella, Turussa ja Raaseporissa. Myös Ke ra val-

3 la on ollut vastaavanlainen kokeilu. Lähetysten laatu, toteutustavat ja kustannukset vaihtelevat huomattavasti. Mo ni puo li sim mil laan lähetykset vastaavat ohjattuja televisiolähetyksiä, jotka on integroitu valtuuston kokousjärjestelmään. Tällöin katsoja voi vi deoku vaa seuratessaan seurata samalla myös esityslistoja, päätöksentekoa ja ko kous ma te ri aa le ja (esim. Helsinki). Yksinkertaisimmillaan on kyse pai kallaan pysyvän kameran kuvasta, eli kuvaus hoidetaan ilman erillistä ku vaajaa (Jyväskylä, Keravan kokeilu). Lähetysten kustannuksissa on suuria eroja. Toteutustavasta riippuen kustan nuk sia syntyy perustamisvaiheessa kaluston, järjestelmien ja oh jel misto jen hankinnasta sekä kunkin kokousten yhteydessä kuvaajien ja mah dolli ses ti muun tarvittavan henkilöstön työpanoksesta. Pe rus ta mis kus tan nukset vaihtelevat kunnissa muutamasta tuhannesta eurosta jopa yli eu roon. Useimmat kaupungit toteuttavat kuvauksen ostamalla palvelun koko naan ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta, jolloin kustannukset ovat noin euroa vuodessa. Edullisimmin valtuuston kuvaus on to teu tet tu Jyväskylässä, jossa kuvaaminen hoidetaan staattisella kameralla ilman kuvaa jaa, ja lähetys välitetään internetiin maksuttomalla sovelluksella. Jy väsky läs sä perustamiskustannukset olivat noin 1000 euroa, lisäksi työ ai kaa ku vaus jär jes te lyi hin kuluu noin puoli tuntia kokousta kohti. Valtuuston kokous ten kuvaaminen voidaan teknisesti Lohjalla toteuttaa Jy väs ky län tai Ke ra van kaltaisella erittäin yksinkertaisella ja edullisella mal lil la. Verkkolähetysten seuraajamäärät ovat jääneet toistaiseksi melko vä häi siksi muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tyypillisimmillään lähe tyk sil lä on ollut muutamia satoja katsontakertoja, mutta yksittäinen kiinnos ta va asia on voinut nostaa katsontakerrat tuhansiin. Helsingissä ja Espoos sa kokouksia on katsottu internetistä keskimäärin kertaa ko kous ta kohti. Jyväskylässä ensimmäinen lähetys saavutti poik keuk sel lisen suuren yleisön (8000 katsontakertaa), mutta seuraajamäärä on myös siel lä tasaantunut muutamaan sataan katsojaan. Edellisen käsittelyn jälkeen on selvitelty yhteistyömahdollisuus Luksian ns. Me dia pa jan apajan kanssa. Ratas-projektin synnyttämä Mediapaja Apajan nuo ret rakentavat tekniikan joka mahdollistaa kaupunginvaltuuston ko kousten stremauksen livenä. Mediapaja Apajan nuoret asentavat tekniikan nk. "puolikiinteällä asennuksella", joka mahdollistaa tekniikan siirron ja käy tön myös muualla tarvittaessa. Tässä on loistava tilaisuus tukea nuor ten työllistämistä alalle, sekä saattaa heidät lähemmäksi kunnallista pää töksen te koa. Kaikki Mediapaja Apajan toteuttamat osiot projektissa ovat kaupungille täysin maksuttomia ja mahdollisesti syntyvistä kustannuksista töiden osal ta (esim. matka/-kulukorvaukset) vastaa Luksian Ratas-projekti. Tämä toi minto halutaan osaksi Mediapaja Apajan koulutussuunnitelmaan vuodelle Mediapaja Apajan yhteistyökumppanina livelähetysten osalta on lohja lai nen yritys Letgee Creative, josta aiheutuvat kustannukset ovat 200 euroa /kk. Tämä kokeilu vaatii toimiakseen kuvauskaluston, jota voidaan hyödyn tää myös kaupungin muissa toiminnoissa (Hanna-Maria Grandell). Esitys

4 Kj 1. valtuuttaa hallintopalvelut tilaamaan valtuustokokousten verk ko lä he tykset kokeiluluonteisesti ajalla yhteistyökumppani Media pa jal ta, kustannukset ovat n. 200 euroa / kuukausi; 2. lisäksi valtuuttaa hallintopalvelut tilaamaan vaadittavan laitteiston hintaan 2800 euroa + ALV 3. että Mediapaja Apaja tuottaa jälkilähetyksenä Dreambroker so vel luk sel la editoidut videot julkaistavaksi internetissä 4. kokeilun jälkeen valtuuttaa hallintopalvelut kilpailuttamaan val tuus to kokous ten videoinnin, mikäli kokemukset ovat olleet hanketta puol tavia; sekä 5. esittää valtuustolle, että aloite katsotaan loppuunkäsitellyksi KH 502 Lohjan kaupunki on vuoden verran tehnyt erittäin hyvää ja onnistunutta yhteistyötä Mediapaja Apajan kanssa. Ratas projektin synnyttämä Mediapaja Apajan nuo ret ovat rakentaneet tekniikan, joka on mahdollistanut kaupunginvaltuuston ko kous ten stremauksen livenä. Mediapaja Apajan nuoret asensivat tekniikan nk. "puolikiinteällä asennuksella", joka on mahdollistanut tekniikan siirron ja käy tön myös muualla tarvittaessa. Yhteistyö on ollut loistava tilaisuus tukea nuor ten työllistämistä alalle, sekä saattaa heidät lähemmäksi kunnallista pää tök sen te koa. Vastaavasti hanke on ollut kaupungille lähes kustannusneutraali. Valtuuston kokousten videointi Mediapaja Apajan kanssa tehtynä yhteistyönä on onnistunut hyvin ja ongelmitta, lukuun ottamatta ns. valtuuston kiertokokouksia, joissa teknisiä ongelmia on jonkin verran ilmennyt. Luksian toteuttama Ratas-projekti on nyt päättymässä eikä jatkorahoitusta hankkeelle ole tällä hetkellä näkyvissä. Lohjan kaupunki näkee kuitenkin ensisijaisen tärkeäksi, että uusi Lohja tar joai si kuntalaisilleen jatkossakin mahdollisuuden seurata helposti kotonaan valtuuston ko kouk sia sekä kannustaa asukkaita entistä aktiivisempaan osallistumiseen hy väk sy tyn kaupunkistrategian mukaisesti. Valtuuston kokousten videointi on myös osa lähidemokratian toimivuutta. Hyvästä käytänteestä ei haluta vuoden kokemuksen perusteella luopua. Kaikki Mediapaja Apajan toteuttamat osiot projektissa ovat olleet kaupungille täy sin maksuttomia ja syntyvistä kustannuksista töiden osal ta (esim. matka/-kulukorvaukset) on vastannut Luksian Ratas-projekti. Tämä toi min to oli osana Mediapaja Apajan koulutussuunnitelmaa kuluvan vuoden osalta. Mediapaja Apajan yhteistyökumppanina livelähetysten osalta on ollut loh ja lai nen yritys Letgee Creative, josta aiheutuvat kustannukset ovat

5 Esitys Kj KV eu roa /kk. Kaupunki hankki kokeilua varten kuvauskaluston, jota voidaan hyö dyn tää myös kaupungin muissa toiminnoissa kuten seminaareissa, alueiden johtokunnan kokouksissa ja esimieskoulutuksissa. Valtuustokokouksia Monkolassa paikan päällä seuraa yleensä korkeintaan 3-8 henkilöä aiheesta riippuen. Vastaavasti suoraa lähetystä ja videotallenteita seuraa muutamasta sadasta jopa yli tuhanteen kävijää. Jo näillä katsojaluvuilla videointi puoltaa paikkaansa nykyaikaisen ja aktiivista tiedottamista harjoittavan kaupungin toimintatapana. Tässä kireässä taloudellisessa tilanteessa valtuustokokousten videoinnin jatkaminen ulkopuolisin voimin nähdään mahdottomaksi kustannussyistä. Tästä syystä kaupungin sisällä on neuvoteltu toiminnon tuottamisesta omin voimin hallintopalvelujen ja tietohallinnon yhteistyönä. Kokousten kuvaajan palkkio suoritetaan kokouspalkkion muodossa.tämä on erittäin hyvä esimerkki tavasta tuottaa toimintoja poikkihallinnollisena yhteistyönä. (Hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell)

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kaupunginhallitus 250 27.10.2014 Kaupunginhallitus 297 08.12.2014 Kaupunginhallitus 24 02.02.2015 Kaupunginhallitus 51 16.02.2015 Kaupunginhallitus 85 16.03.2015 Kaupunginhallitus 117 13.04.2015 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Aika 09.03.2015 klo 16:00-19:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus 266 10.11.2014 Kaupunginhallitus 284 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 26.01.2015 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot