RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Kunnanhallitus 8.2.2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaara-Savotta: Valtionosuuspäätökset vuodelle Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Lausunto Pohjois-Savon tuulivoimakaavaluonnoksesta Rautavaara-Savotta: Energiakaavan laatiminen Paljakan alueelle Rautavaara-Savotta: Rautavaaran lentokeskuksen kehittäminen Rautavaara-Savotta: VIRVE-puhelimet/nykytilanne ja hankinta Rautavaara-Savotta: Kuntalaisaloite Rautavaara-Savotta: Kuntalaisaloite hoitajien peruspalkoista Rautavaara-Savotta: Kuntalaisaloite koirien ulkoiluttamisalueesta Rautavaaran kunnan osallistujat kuntauudistuksen aluekierrokseen , Kuopio Rautavaara-Savotta: Rautavaaran kunta esittää kunnallishallinnon rakennetyöryhmälle erillisohjelmaa puitelain 5 :n kunnille Osallistuminen kuntaviestihiihtoihin Pielavedellä torstaina Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 70 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen Eila Keinänen Mika Mustonen, poistui klo 12.00/ :n 44 käsittelyn aikana Rauha Partanen, poistui klo 14.00/ :n 54 käsittelyn aikana Rauni Pursiainen Toivo Rissanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Marjaleena Hyvönen, kv:n 1. vpj./poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Arto Hakkarainen sekä varalle Eila Keinänen ja Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Arto Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2012 Khall 40 Valtiovarainministeriö on antanut kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muun rahoituksen valtionosuuspäätökset vuodelle Jos kunta on tyytymätön valtionosuuspäätökseen, kunnalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtionvarainministeriölle ja opetushallitukselle sen päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Kunta saa valtionosuuksia vuonna 2012 yhteensä euroa eli euroa/kk. Vuoden 2012 Talousarviossa arvioitiin valtionosuuksia saatavan yhteensä euroa (kunnanvaltuusto nro 5/ ). Valtionosuuksia saadaan euroa eli 1,04 % enemmän kuin talousarvioon on merkitty. Kotikuntakorvaustulot euroa/vuosi ja kotikuntakorvausmenot euroa/vuosi kirjataan vuoden 2012 talousarvion käyttötalousmenoihin. Netto euroa/vuosi. Ero arvioon johtuu siitä, että lopulliset valtionosuusperusteet on vahvistettu vasta joulukuun lopussa. Yksikköhintaperusteita tai kertoimia on korotettu lopullisissa päätöksissä lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennallisissa kustannuksissa. Valtionosuuksia tarkistetaan vielä ainakin syksyllä OPM:n osalta, mutta vaikutus on suhteellisen pieni. Valtionosuuspäätösten perusteet on tarkistettu. Valtionosuuspäätökset ovat perusteiltaan oikeat eikä muutoksen hakemiseen ole perusteita. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös , liite 1 Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 valtionosuuspäätökset liitteen mukaisena. Muutoksenhakuun ei ole tarvetta. Päätös tyydyttää kuntaa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012 Khall 41 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 5/ :ssä 40 Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi. Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työvoima ja tuottavuus. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. (kunnanhallitus nro 1/ : Vuoden 2012 täytäntöönpano-ohjeet ). Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden kokonaisurakkasumma on enemmän kuin euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus vahvistaa omalta osaltaan käyttösuunnitelman vastuualue- ja tulosyksikkötasolla kustannuspaikkaosa. Kunnanhallituksen tehtäväalueina ovat: hallinto, talous, henkilöstöpolitiikka, kunnan maapolitiikka (mm. maan osto ja myynti sekä alueiden käytön suunnittelu) ja asuntopolitiikka. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - RAUTAVAARA-SAVOTTA: käyttösuunnitelma hallinnon, käyttötalousosa, tytäryhtiöt, kustannuspaikkaerittely ja investoinnit, liite 2 Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2012 liitteen 1 mukaisena ja asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjauksen lisämäärärahan tarve vuoden 2012 talousarvion investointiosaan on euroa. Kustannukset yhteensä ,17 euroa (kunnanhallitus nro 1/ ). 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SAVON TUULIVOIMAKAAVALUONNOKSESTA Khall 42 Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan asettaa tuulivoimakaavaehdotuksen nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnilta on pyydetty lausunnot luonnoksesta mennessä. Tuulivoimakaavaa laadittaessa on käytetty apuna useita eri tietolähteitä ja maastokäyntejä. Alkuvaiheen 65 kohteesta on lopulliseen kaavaan sijoitettu 10 aluetta. Sijoittelussa on otettu huomioon mm. arvokkaat maisema-alueet ja suojelukohteet. Aineisto on nähtävillä Pohjois-Savon liiton internetsivuilla osoitteessa Tuulivoimamaakuntakaavan laadinnan aloittamiseen on vaikuttanut valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa todetaan mm., että Alueiden käytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Lisäksi Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa vuodelle 2020 on asetettu tavoitteeksi, että 1 % Itä-Suomen energiatarpeesta tuotetaan tuulivoimalla. Pohjois-Savon osalta em. tavoitteen täyttämiseen riittää esim. 10 kpl 3 MW:n tuulivoimalaa. Nyt kaavaluonnoksessa esitetyille alueille on sijoitettavissa max 90 kpl 3 MW:n tuulivoimalaitoksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 :n mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Siten aluevarauksissa korostuu maakuntakaavan yleispiirteisyys. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa kokoluokaltaan seudullisiksi katsottavia tuulivoimala-alueita, joille on mahdollista sijoittaa useita voimaloita. Lisäksi kaavassa on tarkoitus osoittaa Kuopion lentoaseman päivitetty meluvyöhyke määräyksineen. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava kattaa koko Pohjois-Savon alueen. Potentiaaliset tuulivoima-alueet merkitään kaavassa osa-aluemerkinnällä tv- Tuulivoima-alue. Merkintä ei muodosta varsinaista aluevarausta. Merkinnän tarkoitus on tuoda esiin alueen soveltuvuus tuulivoimatuotantoon maankäytön näkökulmasta.

6 Kunnanhallitus Tuulivoimatuotannon todelliset toteuttamismahdollisuudet selviävät toteutusvaihetta edeltävien tarkempien selvitysten kautta. Rautavaaran osalta tuulivoimakaavassa on esitetty tuulivoima-alueeksi Maaselänmäen aluetta. Alue laajenee myös Sotkamon ja Valtimon kuntien puolelle. Esityslistan liite: - Pohjois-Savon tuulivoimalakaava, liite numerotta Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon liitolle tuulivoimakaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon: 1. kaavaa laadittaessa tuulivoimalle sopivat alueet on tarkasteltu varsin laajasti. Lähtökohtana alueiden valinnalle on ollut, että alueelle voidaan sijoittaa 3 MW:n voimala. Rautavaaralla alueeksi on valikoitunut Maaselänmäen alue (Naulavaara), Pohjois-Savon korkein kohta. Alue laajenee myös naapurikuntien puolelle. Alueelle voitaisiin sijoittaa 34 tuulivoimalaa. Maisemallisesti alue tulisi näkymään Tiilikan kansallispuistoon ja Älänteelle. Tuulivoimakaavan jatkotoimenpiteet on suunniteltava yhteistyössä Rautavaaran, Valtimon ja Sotkamon sekä alueen maakuntaliittojen kanssa. 2. Rautavaaran osalta Paljakan alue/kiparin alue oli jatkotarkastelussa mm. maastokäyntien perusteella sopiva alue tuulivoimatuotantoon. Paljakan alue karsiutui pois konsulttityössä. 3. Paljakan alueen soveltuminen pienimuotoisten tuulivoimaloiden sijoittamisen alueelle selvitetään energiakaavalla. Kiinteistökohtaiset tuulivoimalat antavat uuden vaihtoehdon paikalliseen energiatuotantoon ja työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ENERGIAKAAVAN LAATIMINEN PALJAKAN ALUEELLE Khall 43 Kuntaa kiinnostaa erityisesti kehittää Paljakkalan aluetta. Alueen pintaala on 365 ha. Alueella sijaitsee Kipari, jossa on pidetty viimeksi vuonna 1998 luonnonjääkelkkailun MM-kisa yli 13 vuotta sitten. Paljakan alueella on myös moottorikelkkareitti taukopaikkoineen. Paljakkalan alueelle on laadittu Keyrittyjärven ranta-alueen osayleiskaava ja Hiekkahäikän rantakaava Alueelle on kunta rakentanut kunnallistekniikan ja jätevedenpuhdistamo. Vuosien saatossa rahaa on palanut kiitettävästi. Alueelle on pitkään yritetty saada matkailullista toimintaa, mm. kelkkailukeskus, vapaaajankeskus, mutta huonohkolla menestyksellä. Suunniteltu pienmuotoinen tuulivoiman hyväksikäyttäminen ja energiakaavoitus voisi tuoda jatkossa lisäpotkua alueen matkailulliselle kehittämiseen (RAUTAVAARA-SAVOTTA: Elinkeinot ja työllisyys). Paljakkalan alueen detaljikaavoitus tulee päivittää ajantasalle vastaamaan ajan vaatimuksia. Vuoden 2010 alussa astuivat voimaan uudet rakennusmääräykset, joiden tavoitteena on parantaa uudisrakennusten lämmittämisen energiatehokkuutta 30 % aiempaan verrattuna. Vuonna 2012 pyritään edelleen noin 20 % parannukseen. Energiatehokkuuden lisääntyminen pienentää tulevaisuudessa myös asuinalueiden lämmitysenergiantarvetta. Siirrytään kotimaisen ja paikallisen energian käyttöön (kannustimia ollut jo käytössä). Tämä johtaa siihen, että perinteisistä keskitetyistä enegiatuotantoratkaisuista siirrytään yhä enemmän paikalliseen energiatuotantoon, mikä tulee ottaa entistä paremmin huomioon kaavoituksessa. Kunnalla on kaavoitusmonopoli. Paljakan alueen energiakaavassa tulee ottaa mukaan tuulivoima, maalämpö järvestä, aurinkoenergia ja kotimainen hake. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset ( Maankäyttö- ja rakennuslaki 9). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: sekä työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp:

8 Kunnanhallitus Esityslistan liite: - Kartta Paljakan/Hiekkahäikän alueesta, liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. käynnistää Paljakan alueen energiakaavan valmistelutyöt vuoden 2012 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Paljakan energiakaava olisi ensimmäinen Pohjois-Savossa. 2. maakuntakaavoituksen ohjatessa kuntatason yleis- ja asemakaavoitusta kunta pitää erittäin tärkeänä, että aikaisemmin tehdyt mittavat investoinnit Paljakkalan alueelle/kiparin alueelle eivät saa mennä hukkaan. RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnan tavoitteena on laatia tarkennettu energiakaava, jossa huomioidaan toteutetut yhdyskun-tateknilliset ratkaisut ja uudet rakentamismääräykset. 3. antaa energiakaavan valmistelutyöt tulosalueen IV eli teknisen toimen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: RAUTAVAARAN LENTOKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Khall 44 Rautavaaran lentokeskus tarjoaa erinomaiset puitteet purje- ja moottorilentoon sekä kevytilmailuun, laskuvarjourheiluun ja lennokkiharrastukseen. Rautavaara tarjoaa purjelentäjille muista valtakunnallisesti merkittävistä harrasteilmailukeskuksista poiketen vapaan ilmatilan. Vaikka 50 kilometrin päässä toimii vilkas Rissalan sotilaskenttä, saavat purjelentäjät omalla reviirillään, purjelentoalueella, lähes rajattomat toimintaedellytykset ruuhkasuomen taistellessa ilmatilansa sadoista metreistä. Osansa kiitoksesta saa tietenkin harrasteilmailuun myönteisesti suhtautuva Kuopion lentoasema ja Karjalan lennosto. Tärkein Rautavaaran ilmailukeskuksen toiminnassa on ehdottomasti sen antama mahdollisuus ilmailun harrastamiseen. Siellä ovat monet nuoret saaneet ensimmäisen kosketuksen lentämiseen ja siitä saamansa alkusysäyksen jälkeen jatkaneet alalla eri ammateissa. Monet ovat löytäneet lentämisestä kehittävän ja mielenkiintoisen harrastuksen. Eivät tienneet savolaiset ja kainuulaiset ilmailun pioneerit millaisen prosessin käynnistivät Rautavaaran metsittyneen sotilaskentän raivauksellaan 30 vuotta sitten. Silloisten puurtajien jalanjälkiä seuraten ja uusia polkuja tallaten on Rautavaaran korpeen luotu valtakunnallisesti merkittävä ja arvostettu harrasteilmailukeskus. Ilmailukeskus tarjoaa nykyisin kaikkien lajien ilmailijoille mainiot fyysiset ja toiminnalliset olosuhteet, joita tulee edelleen kehittää. Rautavaaran Kangaslahden kylässä sijaitseva, alkujaan ilmavoimien käyttöön rakennettu lentokenttä on 30 vuoden ajan ollut lukemattomien ilmailuharrastajien kesäkausien toimintapaikka. Ilmailukeskuksen ylläpitäjänä on perustettu Rautavaara-säätiö. Kun Karjalan lennosto siirtyi kesällä 1961 Kuopion lentoasemalle, Rissalaan ja sai suihkukonekaluston, niin syntyi kahden ilmailumuodon, sotilaslentämisen ja purjelennnon välille eräänlainen ristiriita. Ne eivät voineet turvallisesti toimia samanaikaisesti Rissalassa. Alusta alkaen ymmärsivät jo vuosikausia kentällä toimineet purjelentäjät, että vähäinen viikonlopun aika ei heille riittäisi, vaan olisi löydettävä joku muu ratkaisu. Kuopion ympäristössä oli 100:n kilometrin säteellä muutamia sodanaikaisia lentokenttiä, joihin katseet kohdistuivat. Kentät tutkittiin ja todettiin, että Suonenjoen ja Nerkoon kentät eivät enää soveltuneet käyttöön, ja jäljellä oli vain Rautavaara. Syksyllä 1965 syntyi yksimielinen päätös kaikesta huolimatta saada Rautavaaran kentästä Kuopion Ilmailuyhdistyksen uusi tukikohta. Mukaan olisivat tulossa myös Kajaanin Ilmailukerho ja kenties Kuhmon Ilmailukerho.

10 Kunnanhallitus Puolustusministeriö antoi luvan kentän raivaamiseen ja käyttöön jo syksyllä -65 ja siitä se alkoi. Jokainen viikonloppu suunnistivat purjelentäjät Rautavaaralle kajaanilaisten kanssa ja parimetriset männyntaimet alkoivat hävitä kiitoteiltä. Rautavaara-säätiön perustivat Kuopion, Kajaanin ja Kuhmon ilmailukerhot, Kuopion kaupunki, Nilsiän, Rautavaaran ja Varpaisjärven kunnat, Rautavaaran ja Varpaisjärven osuuskassat sekä eräät yksityis-henkilöt. Säätiön sääntöehdotus hyväksyttiin ja valittiin toimikunta hoitamaan säätiön rekisteröinti. Oikeusministeriö hyväksyi säännöt vasta Skoy eli Suunnittelukeskus Oy laati loppuraportin Rautavaaran lentokenttäalueen matkailukäytön lisäämisestä. Hanke toteutettiin Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n ja Rautavaaran kunnan yhteishankkeena. Lentokenttäalueen maapohjan omistaa Metsähallitus, puolustusministeriö luopui kentän omistuksesta vuonna Rautavaaralla ei ole lentokorkeusrajoituksia. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - esite Rautavaaran Lentokeskuksesta ja karttaote, liite 3 Kunnanhallitus päättää: 1.käynnistää omalta osaltaan Rautavaaran lentokenttäalueen kehittämismahdollisuuksien esiselvitystyön. Tavoitteena laajentaa ja monipuolistaa kenttäalueen käyttöä, löytää uusia toteuttamiskelpoisia kehittämiskohteita ja aukoa kehitystyötä jarruttavia solmuja sekä selvittää mahdollisuudet kaavoittaa uusi pientaloalue, jossa energiataloudellinen asuminen ja ilmailuharrastus on mahdollista toteuttaa (energiakaava). 2. nimetä esiselvitystyöryhmään seuraavat henkilöt: Matti Rinne, Veli Korkalainen, Kauko Korhonen, Pentti Kainulainen, Kari Vanhala, Unto Murto ja Janne Tervo (kunnan edustaja Rautavaara-säätiössä). Puheenjohtajaksi nimetään Matti Rinne ja sihteeriksi Unto Murto. Työryhmällä mahdollisuus kuunnella ilmailualan asiantuntijoita. 3.Kuopion Ilmailuyhdistys nimeää oman edustajansa esiselvitystyötyöryhmään. 4. aikataulu: esiselvitystyöryhmä tulee esittää toiminnalliset ja toteuttamiskelpoiset kehittämisehdotukset klo mennessä. Asiaa viedään eteenpäin kuntalain 65 :n eli talousarvioprosessin säädösten mukaisesti. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta klo ja varajäsen Eino Ovaskainen saapui paikalle.

11 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VIRVE-PUHELIMET/NYKYTILANNE JA HANKINTA Khall 45 Rautavaaran kunta on puitelain 5 :n mukainen ainoa kunta Pohjois- Savossa: pitkät välimatkat ja harava asutus. Kunnan alueella säätilanteet ovat kertoneet meille karulla kielellä, että toimivaa viestintäverkkoa olisi tarvittu keskiviikkona Kuntalaisten turvallisuus vaarantui, koska Rautavaaran kunnan alueella sähköt menivät, tv-signaalit häipyivät, operaattorien verkot eivät toimineet, kaupat Jukolan Eerontori ja Siwa suljettiin, kunnan sähköpostit ja muu tietotekniikka oli kaput jne. VIRVE-puhelimet ovat olennainen osa maamme pelastus- ja turvallisuusviranomaisten johtamisjärjestelmää. Se tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida tietoturvallisesti yli viranomaisrajojen. Järjestelmään määritellyt puheryhmät tukevat tehokkaasti operatiivista johtamista. Tilannekuvan tiedot ja ohjeet saadaan perille yhdellä kertaa kaikille operaatioon osallistuville. VIRVEn palveluja käytetään aktiivisesti viranomaisten päivittäisissä tehtävissä. VIRVEä operoi ja sen palveluista vastaa sisäasiainministeriön ohjauksessa Suomen Erillisverkot Oy. VIRVEn käyttäjäkunta muodostuu kuitenkin useiden ministeriöiden sekä eri pelastus- ja turvallisuusviranomaisten käyttäjistä. Käyttäjiä on yhteensä noin VIRVE rakennettiin korvaamaan yli 50 aiemmin eri viranomaisia palvellutta tietoliikenne- ja radioverkkoa. VIRVE -verkko on maan kattava. Verkko perustuu TETRA -teknologialle ja on suunniteltu viranomaistarpeita varten. VIRVEn toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, toimintavarmoja ja kustannustehokkaita operaatiokriittisiä tietoliikenne- ja järjestelmäpalveluja turvallisuusviranomaisten viestintä-, johtamis- ja yhteistoimintatarpeisiin. Kansainvälisissä vastaavien turvallisuusverkkojen vertailuissa VIRVE on todettu suhteessa pinta-alaan ja tukiasemamäärään kustannus-tehokkaaksi. Myös verkon käyttäjämäärä ja käyttöaste ovat asukas-lukuun suhteutettuna korkeita. Turvallisuusviranomaisten toiminta edellyttää tehokasta ja turvattua radioviestintää, joka ei saa olla ulkopuolisten kuunneltavissa eikä kaupallisten palveluiden tukkeutuminen saa estää viranomaisviestintää. VIRVEn tärkein käyttömuoto on ryhmäpuhelu, mutta sen ohella erityisesti dataliikenne on voimakkaassa kasvussa. Virve-puhelinten nykytilanteesta ja hankinnasta pidettiin palaveri keskiviikkona klo Läsnä olivat Unto Murto, kunnanjohtaja, puheenjohtaja, Petri Kettunen, ATK-tukihenkilö, sihteeri Antero Oikarinen, va. palomestari, Pohjois-Savon alueellinen pelastustoimi ja Mikko Hartikainen, kunnan rakennusmestari.

12 Kunnanhallitus Kunnassa VIRVE-puhelimia tällä hetkellä: ? (kadonnut) - Nokia kpl, - Nokia kpl, - Nokia kpl, joka on kadonnut? Asia selvitetään (viranomais-puhelin ei voi missään tapauksessa kadota. Poliisiasia). Kunnalla on tarve 3:lle uudelle VIRVE-puhelimelle. Liittymien hinnat selviävät muistiossa. Myös päätelaite hinnaltaan 595 (Cassidian THR880i) tarvitaan, uudempi Cassidian THR9i maksaa 725 euroa. Tämän hetken tilanne on se, ettei kunnalla ole yhtään VIRVE-liittymää laskutustietojen mukaan. Kunnan käytössä olevat laitteet ovat SOS- TER-puolen laitteita, eli ne hoitaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/sami Haapamäki. Kadonnut puhelin kuuluu myös näihin. Kunnan VIRVE-puhelinten määrä on lisättävä ja VIRVE-verkko otettava käyttöön. Puhelimet hankittava kunnan valmiussuunnitelmassa (VAL- SU) vastuussa oleville kunnan avainhenkilöille. Viime kädessä kunnanhallitus on vastuussa kuntalaisten turvallisuudesta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - RAUTAVAARA-SAVOTTA: VIRVE-puhelimet/nykytilanne ja hankinta/muistio liite, numerotta Kunnanhallitus päättää, että VIRVE-puhelinten määrää lisätään ja VIRVE-verkko otetaan käyttöön seuraavasti: 1. hankitaan Suomen Erillisverkot Oy:ltä kaksi (2) uutta puhelinta toimiala-asiantuntija Jukka Pasasen ohjeistuksen mukaisesti. 1. jaetaan nykyiset VIRVE puhelimet (3 + 1 eli se kadonnut) perusturvajohtaja Helvi Mustonen 1 kpl, kunnan rakennusmestari Mikko Hartikainen 1 kpl, kunnanjohtaja Unto Murto 1kpl kadonnut VIRVE: sivistystoimelle/rehtori Matti Korkalainen1 kpl 3. kunnan valmiussuunnitelmassa VIRVE-puhelimet on jaettu kokonaisuudessaan tulosalueittain: Hallinto-osasto/Kunnanhallitus: 1 kpl Perusturvaosasto: = 3 kpl Tekninen osasto: 1 = 1 kpl. 4.tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTALAISALOITE Khall 46 Kari Vanhala on jättänyt päivätyn Kuntalaisaloite (KuntaL 28): Rautavaaran olosuhteiden hyödyntäminen talviurheilijoiden harjoitus ja kilpailupaikkana. Useilla maastohiihdon suorituspaikoilla Rautavaaraa pohjoisempana sekä etelässä ja on useina vuosina ollut ongelmia lumen kanssa, eli ovat joutuneet tuottamaan lunta jäähalleista ja lumitykeillä lumettamalla. Ote Rautavaaran kunnan internet sivustoilta. Valaistu latu ja kuntorata Pururatojen pituudet ovat 1, 2, 3 ja 5 kilometriä. Valaistujen latujen pituudet ovat 1, 2, 3 ja 5 kilometriä, lisäksi ei-valaistuna 8 kilometrin mittainen latu. Näitä latuja ja siihen liittyviä palveluita kehittämällä voisi olla mahdollista saavuttaa paikka jossa olisi pitkäaikainen eli harjoituskausi alkaisi marraskuussa ja toimisi pitkälle kevääseen. Näiden talvisten edellytyksien osoittamiseksi Ilmatieteen laitoksen tietokannoista voisi löytyä ulkopuolista riippumatonta tietoa jolla voisi osoittaa urheilujärjestöille että Rautavaaralla on erinomaiset edellytykset toimia monipuolisena talviurheilupaikkana. Ilmatieteenlaitoksen Havaintopalvelut yksikön päällikkö Keijo Leminen puh. (09) sihteeri Milla Salminen puh. (09) Jos Ilmatieteen laitoksen tietokannoista ei löydy tarvittavia tietoja voisi kunta hankkia Vaisalan sääaseman, jolloin saataisiin täsmällistä säätietoutta. Yhdistämällä useita toimijoita majoitus ja ravitsemuspalvelut olisivat työllistettyinä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 2. määräaika klo mennessä. 3. muilta osin kuntalaisaloitteen valmistelu tapahtuu kunnan normaalin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman toteuttamistyön mukaisesti. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTALAISALOITE HOITAJIEN PERUSPALKOISTA Khall 47 Marjaleena Hyvönen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): Päivänsinen, Poutapilven, Hopeapajun sekä kotipalvelun hoitajille sama peruspalkka. Uusille 2012 valituille työntekijöille peruspalkka on 2.006,41 /kk, joka on suurempi kuin entisten työntekijöiden peruspalkka kuitenkin työnkuva on samanlainen. Työntekijöitä on siirrelty esim. sairastapausten sijaisuuksissa eri työpisteisiin näin ollen samasta työstä sama palkka. Työyksiköissään on työnkuvat samanlaiset joten työyksiköissäkin samasta työstä olisi maksettava sama palkka Palkkatoimikunta (pj Matti Ahonen, sihteeri/palkka-asiamies Janne Tervo ja jäsenet Rauha Partanen, Toivo Rissanen ja Unto Murto) on käsitellyt asiaa kokouksessa nro 2/ Kokouksessa läsnä Toivo Rissasen varajäsen Aarne Koistinen. Palkkatoimikunnassa todettiin mm. - Palvelutalo Lepolan asumisyksikköjen Päivänsinen (entinen Lepola 1) ja Poutapilven (entinen Sinikello) hoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat pienemmät kuin asumisyksikkö Hopeapajun (entinen vuodeosasto) ja kotihoidonhoitajien - organisaatio muutoksen, työntekijöiden sijoittumisen ja toteutettavan työkierron perusteella on tärkeää harmonisoida hoitajien palkat, joilla kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus (lähihoitaja tai muu vastaava). Palkkatoimikunta päätti, että työnantajan puolelta käynnistetään neuvottelut hoitoalan ammattiliittojen kanssa palkka-asiamiehen johdolla. Tehtäväkohtaisten palkkojen osalta pyritään harmonisointiin työyksiköiden sisällä huomioiden kuitenkin eri työyksiköiden työnkuvaukset ja työnvaativuuden arvioinnit. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä Marjaleena Hyvösen tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) tietoonsa saatetuksi. Asiaa valmistellaan palkkatoimikunnan kokouksen nro 2/ :ssä 4 tehdyn päätöksen mukaisesti. 2. määräaika klo mennessä. 3. muilta osin kuntalaisaloitteen valmistelu tapahtuu kunnan normaalin vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman toteuttamistyön mukaisesti. (Kunnanhallitus nro 1/ Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTALAISALOITE KOIRIEN ULKOILUTTAMIS- ALUEESTA Khall 48 Merja Hanhinen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): Haluaisin, että Rautavaaran kunta tekisi entiselle urheilukentälle (Tapiolan kentälle) aidalla ja kahdella portilla varustetun koirien ulkoiluttamisalueen. Tällainen toive on tullut monen koiraharrastajan suusta. Monella koiralla ei ole mahdollisuutta juosta vapaana missään. Ystävällisin terveisin Merja ja Misty Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - kartta entisestä Tapiolan urheilukentästä, liite numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Merja Hanhisen tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) valmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi. Alue tulee osoittaa muualta kuin entisen Tapiolan urheilukentän alueelta. 2. määräaika klo mennessä. 3. muilta osin kuntalaisaloitteen valmistelut kytketään kunnan normaaliin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintatyöhön. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN OSALLISTUJAT KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROKSEEN , KUOPIO Khall 49 Valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö, Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän puheenjohtaja Päivi Laajala on lähettänyt Rautavaaran kunnalle päivätyn kutsun: KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS/Kuntauudistusseminaari pidetään , Kuopiossa. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu alkuvuodesta Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmi- maaliskuussa 2012.Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen käynnistymistä ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti. Valtiovarainministeriö kutsuu kuntanne edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien henkilöstön edustaja) tiistaina klo Microteknian auditoriossa Kuopiossa järjestettävään Pohjois-Savoa koskevaan kuntauudistusseminaariin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä sekä keskustella selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen julkaistaan kuntauudistuksen internetsivuilla osoitteessa tammikuun lopussa. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus tiedotusvälineiden edustajille. Pyydämme ilmoittamaan kuntanne edustajat kootusti mennessä osoitteessa Ilmoittautumislinkki on tilaisuuskohtainen ja sen kautta on myös mahdollista lähettää etukäteen kysymyksiä uudistuksesta. Kysymyksiä hyödynnetään aluetilaisuuksien valmistelussa. Mikäli maakunnassanne on kuntia, joiden osalta Kunnallishallinnon rakenne työryhmä esittää yli maakuntarajan tapahtuvaa kuntaliitosta, voivat kyseiset kunnat halutessaan osallistua molempien maakuntien tilaisuuksiin. Kunnat voivat selvityksen valmistumisen jälkeen ottaa yhteyttä valtiovarainministeriöön. Tilaisuuteen kutsutaan kuntien lisäksi Suomen Kuntaliiton, maakunnan liiton, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, yhteistoiminta-alueiden, koulutuskuntayhtymien, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, hiippakuntien, Suomen nuorisovaltuustojen liiton, alueellisten yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, THL:n ja Kevan edustajat. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä Rautavaaran kunnan edustajat (10 henkilöä/kunta mukaan lukien henkilöstöjärjestöjen edustaja) Kuopiossa järjestettävään Kuntauudistusta koskevaan aluetilaisuuteen seuraavasti: - jokaisesta valtuustoryhmästä yksi (1) henkilö: keskusta (kesk): Matti Ahonen sos.dem (sdp): Veijo Oinonen vasemmisto (vas): Mikko Korhonen perussuomalaiset (ps): Toivo Rissanen kristilliset (kd): Eila Keinänen - kunnanjohtaja Unto Murto - kunnanjohtajan varahenkilö/talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo - perusturvajohtaja Helvi Mustonen - rehtori/koulutoimenjohtaja Matti Korkalainen - henkilöstöjärjestöjen (ay-liike) keskuudestaan valitsema henkilö: Heikki Koskelo 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti julkilukemalla kokouksessa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: RAUTAVAARAN KUNTA ESITTÄÄ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄLLE ERILLISOHJELMAA PUITELAIN 5 :N KUNNILLE Khall 50 Hallitusohjelman mukaan kuntaliitoksia tarvitaan eniten suurilla kaupunkiseuduillla sekä ikääntyvän väestön Itä- ja Pohjois-Suomessa. Valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmä valmistelee esityksen tulevasta kunta- ja palvelurakenteesta. Rakennetyöryhmän esitys julkistetaan ja selvitys luovutetaan ministeri Henna Virkkuselle keskiviikkona 8. helmikuuta. Luovutustilaisuus järjestetään kello alkaen Helsingin Säätytalolla. Tiedotustilaisuus on seurattavissa suorana myös valtioneuvoston (www.vn.fi ) ja valtiovarainministeriön (www.vm.fi ) nettisivuilla. Hallitus linjasi iltakoulussaan, että kuntauudistuksen valmistelu jatkuu hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallituksen tavoitteena on, että uudet kunnat voisivat aloittaa laajasti vuoden 2015 alusta. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys toimitetaan kuntiin lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 13. huhtikuuta Aluekierros käynnistyy 14. helmikuuta 2012 Pohjois-Karjalasta Joensuusta. Aluekierros on osa kuntien kuulemista. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus linjaa kuntauudistuksen jatkon, määrittelee rakenneuudistusta ohjaavan rakennelain sisällön eli erityisesti vahvan kunnan kriteerit ja toteuttamistavan. Hallitus asettaa työryhmän tekemään yhteenvetoa alue- ja kuulemiskierroksesta sekä valmistelemaan kuntien kuulemisen ja selvityksen pohjalta rakennelakia. Kevään aikana selvitetään myös kuntien kuntauudistuksessa tarvitsema muutostuki. Lisäksi hallitus käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta oman jatkotyön, jossa selvitetään palvelurakenne muodostuvien uusien peruskuntien pohjalta siten, että pääsääntöisesti palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla. Työ valmistuu toukokuun 2012 loppuun mennessä. Uudet vahvemmat kunnat edellyttävät uutta kuntalakia ja valtionosuuslakia. Sekä kuntalain kokonaisuudistuksen että kuntien rahoitusjärjestelmän uudistuksen valmistelu käynnistyy kevään aikana. Kuntalaissa erityinen painopiste on lähidemokratian vahvistamisessa ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien varmistamisessa. Valtiovarainministeriön esitys julkaistaan ja se kohdistuu niihin kuntiin, joissa väestö vanhenee nopeasti ja palvelutarve on sitä kautta suuri.

19 Kunnanhallitus Pohjois-Suomeen ja Itä-Suomeen, koska väestö on hyvin vanhusvoittoista. Pohjois-Suomi on yksi haasteellisimmista alueista siinä mielessä, että miten niin laajalla ja osin harvaan asutulla alueella pystytään järjestämään palvelut, demokratia ja päätöksenteko. Toinen ihan selkeä on suuret kaupunkiseudut, joilla paineet ovat hyvin moninaiset. Siellä on positiivista kehitystä, väestö kasvaa ja tulee sitä kautta palvelutarpeita. Siellä on sekä vanhuksia että nuoria. Asuntopolitiikka ja liikennepolitiikka ovat hyvin tärkeitä. Kuntien rajat ehkä ahdistavat asianmukaista maankäytön suunnittelua. Tässä uudistuksessa paine on enemmän kaupunkiseuduilla. Kolme keskeistä kriteeriä peruskuntien muodostamisessa ovat: 1. palvelutarpeen kehitys, joka on yhteydessä väestökehitykseen, 2. kuntatalouden kestävyys pitkällä aikavälillä ja 3. yhdyskuntarakenne. Kriteerit kuitenkin vaihtelevat alueittain. Kaupunkiseuduilla maankäytön suunnittelu, ympäristö, liikenne ja asuminen nousevat enemmän keskiöön, joillakin alueilla taas talous ja väestökehitys. Kuntauudistuksen aikataulua on pidetty tiukkana. Rakennetyöryhmän karttamuotoinen esitys uudesta kunta- ja palvelurakenteesta julkaistaan Ryhmä aloittaa aluekierrokset Joensuusta , jotka kestävät maaliskuuhun. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma luku 10 KUNTAPOLI- TIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN sivut lupaa kylmää kyytiä maaseutukunnille. Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin välineinä mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja rakennelaki. Rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS-puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. Samalla purkautuvat kuntayhtymä rakenteet. PARAS-puitelain keskeisin tavoite on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Puitelaissa on määritelty 5 :ssä säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, joista kolme (3) kuntaa on myös saaristokuntia. Rautavaaran kunta kuuluu pitkien etäisyyksien kuntien joukkoon. Näillä kunnilla on erityisolosuhteiden vuoksi mahdollisuus poiketa asukkaan väestötasovaatimuksesta.

20 Kunnanhallitus Kuitenkin puitelain tarkoitus on, että Rautavaaran kunta täyttää lain tavoitteet ja vaatimukset palvelujen turvaamiseksi. Käytännössä pitkien etäisyyksien kuntien palvelujen järjestäminen on jäänyt kuntien omalle vastuulle, johon ei ole PARAS-hankkeen yhteydessä kiinnitetty riittävästi huomiota. Valtionosuudet ovat tärkeitä Rautavaaran kunnalle. Kunnan tulorakenteessa 53 %. Kunnan olosuhdetekijöiden - mm. pitkät etäisyydet ja harva asutus sekä lisäksi koko maata heikomman verotulopohjan takia valtionosuuksien merkitys kunnan tulorakenteessa on erittäin suuri. Rautavaaran kunnan olosuhdetekijät tulee huomioida riittävällä painoarvolla valtionosuus-järjestelmässä ja sen uudistuksissa. Järjestelmää kehitettäessä on huomioitava väestön nopea ikääntyminen sekä samanaikaisesti veronmaksajien (työllisten) väheneminen. Tämä yhtälö tulee vaikeuttamaan kunnan palvelujen edelleen kehittämistä ja rahoitusta. Hallitusohjelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikattiin noin 631 miljoonaa euroa (118 euroa/asukas). Valtionosuuksien muutos Rautavaaran kunnassa euroa eli leikkaus 118 euroa/asukas (asukkaita 1.863). Verontasauksen muutos ja erityisen harvan asutuksen lisätuki vaikuttavat. Uusi hallitus muuttaa kuntien verotulojen tasausjärjestelmää. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa ei lähitulevaisuudessa enää käytetä kuntien välisten tuloerojen tasaamiseen. Rautavaaran kunnalle kiinteistöveromenetys on euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1.esittää valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmälle, että kaikille maamme puitelain 5 :n kunnille eli pitkien välimatkojen ja harvaanasutuille kunnille tulee laatia erillisohjelma, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien olosuhteissa. Erillisohjelma tehdään pääkaupunkiseudun kunnille (metropolialue). 2. PARAS-puitelain keskeisin tavoite on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Puitelaissa on määritelty 5 :ssä säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, joista kolme (3) kuntaa on myös saaristokuntia. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että kokouksen osallistujille jaettiin seuraavat asiakirjat: - Selvitys elinvoimaisesta kunta- ja palvelurakenteesta Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys/elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne/pohjois-savo - Finnish Consulting Group/Heikki Miettinen Rautavaaran kunta: Kunta 2030, kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi.

21 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN KUNTAVIESTIHIIHTOIHIN PIELAVEDELLÄ TORSTAINA Khall 51 Pielaveden kunta kutsuu kuntien, kaupunkien ja yhteisöjen joukkueita kuntaviestihiihtoihin Pielavedelle. Kisapaikkana on Suojalan urheilukentän maasto, ajankohta to klo alkaen. Ilmoittautuminen ti mennessä. Sarjat: 1. Valtuusto- ja hallintokuntasarjat 3 x n.3 km lähtöaika klo Henkilökuntasarja 3 x n. 3 km, lähtöaika klo Joukkueet voivat olla sekajoukkueita, mutta paras naisten joukkue palkitaan kiertopalkinnolla. Ensimmäinen osuus hiihdetään perinteisesti perinteisellä tyylillä ja kaksi seuraavaa vapaasti valittavalla tyylillä. Tärkeintä näissä kisoissa ei ole menestyminen, vaan iloinen ja aito osallistumisen riemu periaatteella KUKIN KUUNTELEE KYKY- JÄÄN. Sarjoissa voi olla samasta kunnasta useitakin joukkueita. Viimeksi kisat pidettiin Siilinjärvellä ke Ahmon urheilualueella ja Rautavaaran kunnalla oli hiihtojoukkueet seuraavissa: - valtuusto- ja hallintokuntasarjassa hiihtivät: Mika Mustonen, Eero Kukkonen ja Unto Murto. Varalla Arto Hakkarainen. Sijoitus 4. - henkilökuntasarjassa hiihtivät: Hanna Hyvönen, Mauri Tiainen ja Timo Korhonen. Sijoitus 5. Esityslistan liite: - Pielaveden kunnan kutsukirje liite, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. osallistumisesta Pielaveden kuntaviestihiihtoihin to klo alkaen sarjana valtuusto- ja hallintokuntasarja. 2. nimetä Rautavaaran kunnan osallistujat ao. sarjoihin. - valtuusto- ja hallintokuntasarja: Markku Pulkkinen, Eero Kukkonen, Arto Hakkarainen ja varalla Unto Murto - henkilökuntasarja: Hanna Hyvönen, Mauri Tiainen, Timo Korhonen ja varalla Jaakko Tossavainen. 3. hiihtojärjestys pidettävä vielä erittäin salaisena. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus KIRJEIDEN JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 52 Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Talous- ja kehittämisjohtaja 9 Saatavien poistaminen kirjanpidosta/perusturvaosasto Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat kirjeet: 1. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 11/ Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamista vuodelle Valtiovarainministeriön kirje koskien VM-uutiskirjettä 4. Rautavaaran kunnan elinkeinotyöryhmän muistio kokouksesta 5. ARA:n kirje koskien Rautavaaran kunnan hakemusta asumisyksikkö Päivänsineen 6. KYS:n lasku koskien Kysteri-projektin kuntaosuuksia v Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Alava RN:o 18:17 nimisen tilan määräosan kauppaa Myyjä: Seppo Korhonen Ostaja: Esko Korhonen Kiinteistö: Rautavaara, Suojärvi, Alava RN:o 18:17 Kauppahinta: Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Saarela I RN:o 3:29 nimisen tilan määräalan (uusi) kauppaa/jokisuunniemi Myyjä: Rautavaaran kunta Ostaja: liikennelentäjä Jorma Ijäs Kiinteistö: Rautavaara, Rautavaara, Saarela I RN:o 3:29 Kauppahinta: Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Lähteelä RN:o 35:3 nimisen tilan kiinteistön kauppaa Myyjä: Riitta Lähde Ostajat: Tom ja Susanna Lindefors Kiinteistö: Rautavaara, Alaköyritty, Lähteelä RN:o 35:3 Kauppahinta: Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Vesala RN:o 18:16 nimisen tilan määräosan kauppaa Myyjä: Eija Rouvali Ostaja: Veijo Salmirinne Kiinteistö: Rautavaara, Yläluosta, Vesala RN:o 18:16 Kauppahinta: Valtiovarainministeriön päätös koskien kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamista lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna 2012 Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti

23 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 53 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa koskevista asioista, jotka ovat tulleet vireille tai joista on tehty ratkaisuja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Asiat liittyvät RAUTAVAARA-SAVOTTAAN. Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Asiat, joista kokouksessa esitetään annetaan selvitys tai tilannekatsaus: 1. Kunnanhallituksen seuraava kokous nro 4/ klo 9.00 alkaen Esitetään, että kunnanhallituksen seuraava kokous pidettäisiin torstaina klo 9.00 alkaen. Kokousajankohta tiedoksi valmistelijoille ja medialle. 2. Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soinin sekä kansanedustajien Kimmo Kivelän ja Pentti Oinosen vierailu kunnassa perjantaina klo alkaen Tilaisuus järjestettiin kunnantalolla ja paikalla oli 115 henkilöä. Teema: Äänestämisen tärkeys. Kunta luovutti kaikille vierailijoille muistion pienkunnan kehittämistyön ajankohtaisista ja tärkeistä hankkeista. Presidentin vaalin toisen kierroksen äänestysprosentti kunnassa oli 49,1%. Rautavaaran äänestysprosentti oli koko manner-suomen toiseksi alhaisin Hyrynsalmen 48,6 prosentin jälkeen Ensimmäisellä kierroksella Rautavaaran äänestysprosentti oli 58,4%. Vaaleissa näkyi molemmat ehdokkaat katsottiin edustavan pääkaupunkiseutua ja kuntalaisten suivaantuminen huonoon kohteluun. Palvelut on viety pitkien välimatkojen kunnasta. Asiamiesposti, joukkoliikenne on ajettu alas, Kela, poliisi, työvoimahallinto jne. 3. Neuvottelu Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa tiistaina klo alkaen Kunnasta neuvotteluun osallistuivat Mikko Korhonen, Veijo Oinonen, Matti Ahonen, Unto Murto ja Janne Tervo. Elystä/liikenne ja infrastrutktuuriosastolta neuvottelussa mukana johtaja Petri Keränen ja talouspäällikkö Mirko Juppi. Neuvottelussa käytiin positiivisella jännitteellä lävitse Rautavaaran kunnan keskeisimmät ja pitkien etäisyyksien kunnan tiehankkeet sekä jätevesihankkeet (kunnan vuoden 2012 talousarvion investointiosa).

24 Kunnanhallitus Sovittiin mm. Pappilanmäen kevyen liikenteen väylän, Pappilanmäen jätevesilinjan toteuttamistavasta, elyn kannusterahoituksesta ja aikataulusta. Lisäksi toimenpiteistä torialueen välttämättömistä töistä tulevan kevään-kesän aikana (kunta saanut puistoon ja torialueelle työllisyysperusteista investointiavustusta). Todettiin, että Rautavaaran kunta on Suomen ensimmäinen LAAJAKAISTAKUNTA. Pysytään kaistalla. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: sekä tilaisuuksiin osallistuneet kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat/työntekijät. Merkitään tiedoksi asioista käytävä keskustelu ja niistä esille tulevat kannanotot sekä päätetään jatkotoimista ja toteuttamisvastuusta. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2011 klo 10.00-15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 442 231 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Kunnanhallitus 30.4.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 6.5.2013 klo 10.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 309 161 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 18.00-23.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 495 238 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.3.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 11-15

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta 14.2.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta 14.2.2013 KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Perusturvalautakunta 14.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 18.2.2013 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSAIKA Torstai 15.05.2014 klo 11.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 251 124 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013 KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 9.12.2013 klo 18.30 22.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 699 1 349 Rautavaaran

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 594 1-2 302

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUHLAPUHE RAUTAVAARA-PÄIVILLÄ su 1.7.2012 klo 13.00 - Rautavaaran Laajakaistakunnan Monitoimihalli

JUHLAPUHE RAUTAVAARA-PÄIVILLÄ su 1.7.2012 klo 13.00 - Rautavaaran Laajakaistakunnan Monitoimihalli 1 RAUTAVAARA-PÄIVILLÄ su 1.7.2012 klo 13.00 - Rautavaaran Laajakaistakunnan Monitoimihalli Arvoisa Rautavaara-päivien juhlayleisö! 1. PIHKASSA KOTISEUTUUN:PALUUMUUTTO JA KUNNAN MARKKINOINTI/RAUTA- VAARA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot