TIUI(I(A O KOI(OUKSI. Tuhlaatko aiaistesi aikaa ja firman rahaa turhiin palavereihin? Harkitse joka kerta, miksija miten kutsut ihmisia koolle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIUI(I(A O KOI(OUKSI. Tuhlaatko aiaistesi aikaa ja firman rahaa turhiin palavereihin? Harkitse joka kerta, miksija miten kutsut ihmisia koolle."

Transkriptio

1

2 TIUI(I(A O KOI(OUKSI Tuhlaatko aiaistesi aikaa ja firman rahaa turhiin palavereihin? Harkitse joka kerta, miksija miten kutsut ihmisia koolle. TERHI HAUTAMAKI KUVIIUS JANNE IIVONEN

3 PO]-1J IMMILTAAN IHY\AT KO KO US KAYTAN N OT VAATIVAT HYVIN JOHDETTUA AJANKAYTTOA TYOPAIKAttA. 'l'oinritusjoh tala Sanna Varpukari- Anttila koulutust'tttt s Sove ltosta sanoo, etta tr,onantajicn ja csinricslen cn sinrnrainen tchtava or-r tlrnnista.t onqel nra.'l'icdctaankij or,{anrsaatiossa, kuinl<a p.rllon l<ol<ouksia pidcta:rn 1a paljonlio r.rissi or.r osallistlr jir? fioe1 arn ko palavcrit hvijdvllisiksil ' \r'l<ikr,l..l'ntitk.l'st.r ilttttiset tiet.ir,it, nrinkala isia ai kasvoppi) ja hr-rorrot pall,c- Lil loivat olla. Silti r,alitettavan hrn ai ortanisaatiol ovat tchncct asiallc nritaan', s.trtoo \larpul<arr -Anttih..los liol<ouksiin alt'taan suirtrutua raharran'oiscna aikana, tulec rrir.tittya t.if lienrnrin, kcita l<annattaa ltrtsua kokoon jiruli falla kertar. Saadarnko kvnrnrcncn rhnrisen kokouksessa niin paljon aikaan. ctt;r siihen kann:rtlaa r,rhrata I hteensa kyrrmcncrr tun ni n tvop.r nos-/ ''I I ur rtrtrn krrl6rxl-1'11 ttr r r n ist.ta ttsci n 1o liutsusta.jonkun ta1'trrrr ValInrstclla 33

4 kokous, ja jokaisella kutsutulla tiytyy olla kokouksessa jokin funktio", Varpukari- Anttila sanoo. Ajankeytiisti puhuttava iineen Pohjimmiltaan hyvit kokouskiytinnot vaativat hyvin johdettua ajankiyttodr tyopaikalla. Tyontekijit eivdt saa kokea, etti heiti revitiin eri suuntiin ja palaverit syovit oikeaa tyoaikaa. Hyvissi kokouksessa osallistujatuntevat olevansa oikeassa paikassa ja oikeiden asioiden iirelli. Jokaisen omalla vastuulla on tiedostaa, mihin oma tyoaika kuluu. Esimiehen tehtivi on huolehtia siite, etta ihmisilli on aikaa tlrkeimpiin toihinsd ja etti toiden tirkeysjirjestys on kaikkien tiedossa. "Prioriteeteista pitii puhua aineen. Jos tyokuorma on korkea, pitii kiydi ldpi selkedsti ne tehtevet, jotka eivit ole tavoitteiden kannalta tarkeiti ja jdttdi ne tarvittaessa vaikka kokonaan tekemittd", Varpukari-Anttila sanoo. Janne Oravan mukaan ihmisten yleinen tuntuma on se, efta yksittiisiin palavereihin uhrataan liikaa aikaa. MONELLE ON VAIKEAA OTTAA PUHEENJOHTAJUUS HALTUUNSA JA JOHTAA KOTTEGOITA TEHOKKAASTI. Neuvottelutilat buukataan usein tunniksi vain tavan vuoksi, koska varausjdr- kokouskiytdnnot on sovittu yhdessi, tunut muutokseen. Ihannetilanteessa jestelmin oletusasetuksissa varaukset kirjattu ylos ja niiden toteuttamisesta tehdddn tasatunneille. huolehtisivat kaikki. Tdlloin esimerkiksi alainen voisi tarvittaessa huomauttaa oravan mukaan helppo tapa jirkeistli kokouksia olisi lyhentdi tunnin mittaisia peruspalavereja 45 minuuttiin tai kokouksessa oteta kdnnykkii esiin. esimiehelle, etta mehen sovimme, ettei puoleen tuntiin, ellei asioiden kdsittely "Eriissd yrityksessi tyontekijat totesivat, etta jos me sanoisimmesimiehel- valttematta vaadi pitempii aikaa. 'Jos kokous kestia puoli tuntia ja silli on selkei tavoite, harvalla on pokkaa voi sitten palauttaa respaan kello 16. On le noin, esimies vastaisi, efta avainkortin avata lippiriiin. Vartinkin lyhennys turha olettaa, etti tuollaisessa yrityskulttuurissa voi tapahtua muutosta", Orava auttaa seuraavaan palaveriin kiirehtivia, jolloin he ehtivit siirtyi rauhassa seuraavaan paikkaan", Orava sanoo. Tehottomat kokoukset jatkuvat myos mainitsee. siiti ymmirrettivisti syysta, etta ne Palavereihin tiiiti pakoon? ovat osa tyopaikan sosiaalista vuorovaikutusta. Ihmisilla on halu jiidd pohdis- Miksi muuto sitten on niin vaikeaa, vaikka ihmiset tietdvat hy/in, miki mdttdd? kelemaan yhdessd eika vain runnoasialistaa lipi. Janne oravan mukaan yksi syy on se, etta koko organisaatio ei ole sitou- "Palaverit antavat mahdollisuuden tuoda omia nikemyksid esiin, ideoida, reflektoida ja antaa palautetta. Ne ovat sosiaalisia hengihdystaukoja yksiniiseen puurtamiseen", Varpukari-Anttila sanoo. Enti kuinka moni tunnustaa, etta oikeastaan on joskus. mukavampi tulla istumaan ja jutustelemaan kuin tarttua Tunnista tavoite. 0nko tarkoitus tehdii piiiitiiksiii vai keskustella? Etsitaijnkit yhtei$ij keskittymistd vaativiin triihin? niikemystii vai ideoidaan vapaasti? "Luonnostaan laiska ja ponnistelua. Mieti osallistujat. Keiti tarvitset mukaan ja valfteleva homo sapiens, joita me kaikki olemme, kdyttii mielelliin annetun mikii on kunkin osallistujan tehteva tavoitteen kannalta?varmista, eftij k0kouskutsusta tehtavatja tavoitteet sekievat my('s Varpukari-Anttila sanoo. mahdollisuuden viistelli vaikeita toiti", muille. Varpukari-Anttila on myos siti mielta, o Valitse toteutus. 0nko syyta kokoontua samaan hu0neeseen vai voisiko k0k0uken johtajuus haltuunsa ja johtaa kollegoita etti monelle on vaikeaa ottaa puheen- hoitaa virtuaalisesti? Kokou$etaanko ison tehokkaasti. Silloinkin kun kokouksen piiydiin ympiirillii vai epiimuodollisesti aulan sohvilla tai kahvilassa? ri ajautuu helposti kahvipoytakeskuste- tavoite ja asialista ovat selkeiti, palaveo 5uunnittele asialista. Huolehdi, efta siina Iuksi. my0s pysfaan kokouksen aikana. o Miiiirittele kesto. Monelle oalaverille riittiiii vapaa aiatusten vaihto on tirkeii 45 minuuttia tai puolituntia. MitA Tisti seuraa tirked kysymys: onko idrimmdinen tehokkuus kaiken tavoite? ryhyempi kokout sen varmemmin ihmiset Visiointi, ideointi ja ovat alusta loppuun nikemysten vaihtaminenkin vaativat oman aikansa. ffyshesti paikalla ja henkisesti lisnd. Usein tehokkaana kokouksena Di- 34fakta maahskuu 20]4

5 detidn sellaista, jossa piitetiin konkreettisia asioita ja pistetian hihat heilumaan. Vapaampien ideointisessioiden hyoty taas ei ney valittomasti. Pitkella aikavalilla niilli on tietysti suuri merkitys. "Pelkkie" keskustelupalavereja ei kokousvalmentajienkaan mielesti kannata hyljeksii. Tirkeai on se, etti kaikki osallistujatietavat jo kutsun perusteella, mita ovat tekemassa. "Viisaus asuu hyvin harvoin yhdessi pidssi. Yhteinen ideointi on organisaatioill erittiin tirkedi. Se on kuitenkin myos jossain miirin kurinalaista toimintaa ja vaatii usein vetajin ja rakenteen. Ndin joukosta saadaan jalostettua parhaat ideat'l Varpukari-Anttila muistuttaa. I 0nko sinunkin tyopaikal lasi jlmihdetty neuvotteluhu0neeseen ja powerp0intteihint Ei tarvitsisi. ihmisillii ei ole suojanaan poytiiii, jolle laskea lip- 'Joskus voisi asettaa tuolit u:n mu0t00n. Kun Valitettavan usein k0k0usasetelma pikemmin-piirinsiikin pasivoi notkumaan pdydan takana kuin osalmaan itsestaan jotain'i Laurila sanoo. he ovat alttiimpia osallistumaan ja antalistumaan ahiivisesti. Kokousvalmennuksia Frjestiivi Janne 0nva mui$uttaa. efta tilan ja viililli kannattaa 0alaveerata seisten tai vaikka ul- lhmiset istuvat ty()piiivini yleensii liikaa, joten tekniikan pitaij aina palvella kokousta ja olla harkittua. Laurila olitse mukana kokeilussa, jossa ideakona kiivelylenkilll. "Powerpoint-kalvoille kokeilla muita vaihtoeht0ja, aina kokoustekniikkaa ei tarvita lain- tavalliseen tapaan ptiydiin ympdrilli, toiset edespalaverin porukka jaettiin kahtia. Toiset ide0ivat kaan'l 0rava muistuttaa. takaisin kavellen.'huomasimme, ettd ne, jotka lson poyddn iiiireen kokoontuminen ei ole liheskdin aina paras tapa pitdii tehokas palaveri, paljon venattuna toisiin'i Laurila kertoo. heitteliviit ideoita kiivellesiiiin, keksiviit valtavan toteaa Haaga-Helian lehtori Eeva [audla, joka Toisaalta jokasian takia ei kannata kutsua ihmisi; ty(ipisteiluan. Lyhyet etiipalaverit kokous- kouluttaa johdon assistentteja. Laurilan mukaan ideointiin rohkaisevat parhaiten muutaman hengen p6faryhmet, kun taas piitdksente0ssa 0n jokainen osallistuu omalta koneeltaan, kokoukset tydkalujen avulla siiiistdviit aikaa ja vaivaa. Kun hyvii koota porukka yhteisen poydiin ympiirille. pysyvit helpommin ytimekkiinl. HR:n vastuu tietosuoiakysymyksissi I;^'*iii"". TyoeLdmin tietosuoja-asiat kuntoon Oskari Rovamo. Nokra Solutlons and Networks Ov Semtnaart on KaytannonlaneLnen raprlelt"kaus lretosuojakysvmyksrln tyoeiamassa rekrytolnnrsfa fyoc.t rhlopn, nizllrrmrqoon Qpnr,n.l:r, nlliro,oo Ar.t\, aoal ho1l".l^e+^h.ll l-r^^,t y*-,,,,,,,,.lluslui ld.ll.l ^^^^ lllull Ld.l pella. n hi^t-^--^ - r. n o \rr JUUJtd>>d ur I vdt dtru rurr>dd5l l. - A krrqvmriqklintlzllo in - t, rannarfcrraf \,-_f..\/.f dl^d.d V &..;-;,,r-,..,,.,.-.,,. rj55d Luet iltullsljd.l vd.:)lddvdt arkrpalvan nonrnalsrrn kysymyhsrin alv 24 %. Lakimiestii.ton jisenhfnta ja jutkisen sektorln hinta 547,50, + atv 24 % Semlnaari.n hlntaan sisiil.tyy kirja Pitkdnen, Warma, Tii[ikka: Henkil-otietojen suoja (arvo 96 ). a llmolttaud.u mukaan: fl ] talentumlakikoulutus.fi 7 $r\$snwnnw\1!\

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti Henkilökohtainen raportti Respondent Name 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Johdanto Kohtaamme päivittäin tutun ongelman:

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Kokous käsitteenä. Yrityksissä pidetään paljon kokouksiksi kutsuttuja jutteluhetkiä, joissa ei tapahdu mitään.

Kokous käsitteenä. Yrityksissä pidetään paljon kokouksiksi kutsuttuja jutteluhetkiä, joissa ei tapahdu mitään. 18 KOKOUSTEN SEITSEMÄN KUOLEMANSYNTIÄ Kokous käsitteenä Yrityksissä pidetään paljon kokouksiksi kutsuttuja jutteluhetkiä, joissa ei tapahdu mitään. Kun joukko ihmisiä asettuu saman pöydän ääreen pohtimaan

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kotitehtävä 2: Viestinnän elementit

Kotitehtävä 2: Viestinnän elementit Kotitehtävä 2: Viestinnän elementit Tarkoitus: Tehokas esiintyminen koulutustilaisuudessa on paljon enemmän kuin vain yleisön edessä seisomista ja viestinnän eri elementit ovat erittäin tärkeitä, jotta

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala 12/26/2005

Luonnontieteiden ala 12/26/2005 Joni Syrjälä PÄÄTTÖTYÖ Opponentti: Rauno Saukkonen ja Antti Leino Joni Syrjälä PÄÄTTÖTYÖ Tekijä Joni Syrjälä Julkaisupäivämäärä 3.2.2006 Työn nimi LAN-partyn organisointi Sivumäärä 21 Liitteitä 0 kpl Oppilaitoksen

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

ZAZEN. Opas zen-meditaatioon. Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012.

ZAZEN. Opas zen-meditaatioon. Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012. ZAZEN Opas zen-meditaatioon Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012. Tämän ohjeen saa vapaasti tulostaa, kopioida ja levittää kokonaisena, kunhan säilyttää lähdetiedot. Uusin versio löytyy osoitteesta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Pirkko Hurme / Oy Perendie Ltd Malminkatu 24 C 37, 00100 HELSINKI Puh + 358 40 505 6900 Fax + 358 9 6855 0000 E-mail pirkko.hurme@perendie.fi IRTISANOMISEN TAITO

Lisätiedot

KOKOUKSET JA YRITYSTAPAHTUMAT

KOKOUKSET JA YRITYSTAPAHTUMAT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Ekologinen tapahtuma Ympäristövastuullisuus on verkottumista Elämyksellisyys Kun mielenkiinto herää oppi menee perille Yritysliikunta

Lisätiedot

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ HARJOITUKSIA OHJAAJILLE TUEKSI TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Yhden Vanhemman Perheiden liitto 1 Hyvä olohuoneen ohjaaja Tähän oppaaseen olen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Hanke- ja tehtävähallinta helposti haltuun

Hanke- ja tehtävähallinta helposti haltuun Hanke- ja tehtävähallinta helposti haltuun Johdanto pienestä isoksi Gemilo auttaa työnteon johtamisessa ja uuden opettamisessa sekä oppimisessa. Kotimainen järjestelmä on kehitetty yritysten, yhteisöjen,

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot