TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUS 2010 2013"

Transkriptio

1 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

2 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N JA TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

3

4 SISÄLTÖ Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 7 I SOVELTAMISALA JA KESKUSJÄRJESTÖSOPIMUKSET Sopimuksen soveltamisala Työrauhavelvoite Keskusliittojen väliset sopimukset II TYÖSUHTEEN SYNTYMINEN JA LAKKAAMINEN Työhön ottaminen ja erottaminen Kotityöntekijät Kotityöntekijät ja osa-aikaeläkkeellä olevat Irtisanominen ja lomautus Irtisanomisajat III TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työaika Työtuntijärjestelmä Työajan järjestely Lepoajat ja virkistystauot Vapaapäivät Työajan seuranta Ylityö ja sunnuntaityö Vuorokautinen ylityö Viikoittainen ylityö Korvaus viikkoylityösäännösten mukaan Ylityön korvaaminen vapaa-aikana Sunnuntaityö Suurjuhlapyhäkorvaus Hälytysluontoinen työ ja varallaolo Hälytysluontoinen työ Varallaolo IV TYÖPALKAT Palkkaustavat Palkkausmuodot ja palkkamäärittelyt Palkanmaksu rahalaitosten välityksellä Palkkalaskelma Työn vaativuuden arviointijärjestelmä Täydentävät palkkausmuodot Henkilökohtaisen pätevyyden määritys Tulospalkkio Keskituntiansio Aikapalkka Suorituspalkkatyö Työn ja aikatutkimukset... 27

5 Sivu 13 Erikoistyöntekijäin palkat Oppilaiden ja nuorten palkat Erittäin likaisen työn lisä Korvaus vuoro-, ilta- ja yötyöstä Matkakorvaus ja päiväraha Työskentely tehdas-alueen ulkopuolella Matkakustannusten korvaaminen Päivärahat Matka-ajan korvaus työmatkoilla Töiden vaihtuminen ja järjestely Vaihtolisä Siirtyminen solu- tai itseohjautuviin pienryhmiin Odotusajan palkka ja työn keskeytyminen eräissä tapauksissa Palvelusvuosilisä Arkipyhäkorvaus V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET Erityisiä korvauksia: merkkipäivä, vihkimispäivä ja hautajaiset Vuosiloma Lomaltapaluuraha Lomaltapaluurahan maksaminen Lomaltapaluuraha työsuhteen päättyessä Korvaus sairausajalta Edellytykset Ilmoitusvelvollisuus ja lääkärintodistus Palkanmaksu Karenssi Sairastuminen kesken työpäivän Saman sairauden uusiutuminen Vähennykset Lääkärintarkastukset Lakisääteiset lääkärintarkastukset Muut lääkärintarkastukset Perusedellytykset (koskevat kaikkia kohtia 2 A E) Erityisedellytykset A. Uusi tai uusiutuva sairaus B. Aikaisemmin todettu sairaus C. Laboratorio- ja röntgentutkimukset D. Raskauteen liittyvät lääkärintarkastukset ja tutkimukset E. Äkillinen hammassairaus Laskenta Perhevapaat... 44

6 Sivu Äitiysvapaan palkka Isyysvapaan palkka Kokonaissuunnitelma Alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen Vaikeasti sairas lapsi VI LUOTTAMUSMIEHET, NEUVOTTELUJÄRJESTYS JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Luottamusmiehet Työturvallisuus Neuvottelujärjestys Paikallinen sopiminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Työsäännöt Erillisiä määräyksiä Ilmoitustaulujen käyttö, tiedotustoiminta ja kokoukset työpaikalla Jäsenmaksujen perintä Ryhmähenkivakuutus Kanssakäymisessä noudatettavat menettelytavat Suojavaatetus ja suojavarusteet Sopimuksen voimassaoloaika LIITE N:o 1 Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ammattiryhmittely LIITE N:o 2 Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkkausta koskevia määräyksiä LIITE N:o 3 Keskeytymättömän 3-vuorotyön työaika tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa LIITE N:o 4 Keskeytyvän 3-vuorotyön työaika tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa LIITE N:o 5 Työajan lyhentäminen tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa päivä- ja 2-vuorotyössä.. 65 LIITE N:o 5 a Vaihtoehto Liitteelle N:o LIITE N:o 6 Viikonloppuvuoroa koskevat määräykset LIITE N:o 7 Vaihtoehto liitteelle 2 ja tekstiililaitosmiesten palkkausjärjestelmälle LIITE N:o 8 Työsopimuslomake TT-SAK yleissopimus Teollisuuden ja työnantajain allekirjoituspöytäkirja Työsuojeluvaltuutetun ajankäytön laskeminen Lomapalkkasopimus Irtisanomissuojasopimus 2001 (TT-SAK) Aakkosellinen hakemisto

7

8 7 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Voimassa olevat tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työntekijöitä sekä tekstiiliteollisuuden laitosmiehiä koskevat työehtosopimukset lakkaavat olemasta voimassa ja ne uudistetaan jäl jem pänä mainituin muutoksin. Uusi sopimuskausi alkaa ja päättyy Vuosi 2010 A. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on yksitoista (11) senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia. B. Paikallinen sopiminen yleiskorotuksesta Vaihtoehtoisesti A-kohdassa mainittu yleiskorotus voidaan paikallisesti sopien toteuttaa siten, että yleiskorotus on kahdeksan (8) senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 0,6 prosenttia. Tämän lisäksi 0,3 prosentin suuruisen erän käytöstä sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 0,3 prosentin suuruinen erä lasketaan yrityksen /toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkasummasta (säännöllinen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Vuosi 2011 Osapuolet neuvottelevat mennessä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan maksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista. Mikäli toteutettavien palkantarkistusten osalta ei tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Vuosi 2012 Osapuolet neuvottelevat mennessä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan maksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkis tuksista.

9 8 Mikäli toteutettavien palkantarkistusten osalta ei tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Palkkataulukot Työehtosopimuksen ohjetuntipalkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan maksukauden alusta lukien yhdellätoista (11) sentillä tunnilta entiset suhteet säilyttäen. Uudet palkkataulukot on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa. 4 Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan vuoden 2010 toukokuun loppuun. Siihen saakka yleiskorotus voidaan maksaa erillisenä lisänä. 5 Iltavuorolisää korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yhdellä (1) sentillä tunnilta sekä yövuorolisää kahdella (2) sentillä tunnilta. Uudet vuorotyölisät on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa. 6 Matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet sopimuskauden aikana määräytyvät verohallituksen niitä koskevien kulloinkin voimassa olevien päätösten mukaisesti. 7 Työehtosopimuksen tekstimuutokset, luottamusmieskorvaukset ja työsuojeluluvaltuutetun korvaukset on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa. 8 Liitot sopivat jatkavansa ns. jatkuvaa neuvottelumenettelyä. 9 Liittojen välinen rationalisointityöryhmä jatkaa toimintaansa. Ensisijaisesti sen tehtä vänä on seurata ja valvoa urakkapalkkaukseen liittyviä työntutki muk sia ja niiden to teu tusta työ pai koilla. Työryhmä seuraa palkkausjärjes tel mien kehittämistä ja työn vaa ti vuuden ar vioin tijärjestelmän toteutumista työpaikoilla sekä järjestää koulutustilai suuk sia edellä esi te tyistä ja muista ajankohtaisista aiheista. 10 Yritysten ja luottamusmiesten mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen kehitetään sekä lisätään osapuolten tuntemusta mm. yhteistoimintalaista järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia. 11 Sopijapuolet korostavat työpaikan yhteistyön merkityksen tärkeyttä työntekijöiden työelämän laadun ja työuran keston edistämisessä, joilla seikoilla voidaan muiden tekijöiden ohella edesauttaa yrityksen tuottavuuskehitystä. Sopijapuolet toteavat, että työpaikalla tehtävillä ennakoivilla ja aktiivisilla toimenpiteillä on suuri merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä ja sairauspoissaolojen vähentämisessä. Työhyvinvointia edistävässä ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävässä toiminnassa on tarkoituksenmukaisella tavalla hyödynnettävä työterveyshuollon asiantuntemusta.

10 9 Sopijapuolet pyrkivät järjestämään sopimuskauden aikana yhteisiä työhyvinvoinnin edistämi sestä ja sairauspoissaolojen vähentämisestä koskevia seminaareja, joissa käsitellään mm.: - tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa sekä muussa teollisuudessa olevia käytäntöjä työ hyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi - asiantuntijaorganisaatioiden näkemyksiä olemassa olevista käytännöistä. 12 Liitot perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on sopimuskauden aikana tehdä ehdotus laitosmiesten työehtosopimuksen yhdistämisestä tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen. 13 Liitot perustavat yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on mennessä selvittää työehtosopimuksen 10 :n 5 kohdassa mainitun kuukausipalkan jakajan oikeellisuus. Mahdol liset muutokset toteutetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan maksukauden alusta lukien. 14 Liittojen välinen tilastointiyhteistyön kehittämistä varten perustettu työ ryhmä jatkaa toimin taansa. Toimikunnan tehtävänä on palkkatilastoinnin, ansioiden kehityksen ja muiden alalta kerättä vien tilas to tietojen seuranta. Yhteistyön kautta pyritään saamaan järjestöjen käyttöön tilasto tietoa, jota käytetään erilaisissa julkai suissa ja alan esittelyssä. Työryhmän tehtävänä on myös seurata ja valvoa palkkatilastoinnin ja tulos palkkioiden kehi tystä ja selkeyttä. Helsingissä maaliskuun 26. päivänä 2010 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY Satu Mehtälä TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY Timo Vallittu

11 10

12 11 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N sekä TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S I SOVELTAMISALA JA KESKUSJÄRJESTÖSOPIMUKSET 1 Sopimuksen soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kulutustavararyhmä ry:een kuuluvan Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuh tei siin. Mikäli jokin muutakin kuin tekstiili- tai vaatetusteollisuutta harjoittava työnantaja on ainoas taan tekstiili- tai vaatetusteollisuutta harjoittavien tehdaslaitosten tai osastojen osalta Teks tiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mai ni tun teh daslaitoksen tai osaston työn tekijöiden ja niihin liittyvien apu ja ylläpito teh täviä teke vien työn tekijöiden työsuhteisiin. 2. Jos Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:een liittyy uusi jäsen tämän sopimuksen voi massa ollessa, on tätä sopimusta sovellettava tässä jäsentehtaassa. Sopimuksen sovel ta mista tar koit ta viin neuvotteluihin on jommankumman osapuolen esityksestä ilman ai heetonta vii vy tys tä ryhdyttävä. 3. Jos tämän sopimuksen voimassa ollessa joku työnantaja eroaa Tekstiili- ja vaate tus teollisuus ry:stä tai työn tekijä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n alai sesta osastosta, ei eroaminen vapauta heitä tämän sopimuksen määräysten noudattami sesta. 2 Työrauhavelvoite 1. Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja niiden alayhdistyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopimuksen voimassaoloaikana ovat olleet näi den yhdistysten jäseniä. 2. Kaikki tähän työehtosopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty. Liitot ja niiden alayhdis tykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että niiden jäse ninä olevat yhdis tykset, työnantajat ja työnteki jät, joita sopimus koskee, välttävät tällaisia työtaistelutoimenpiteitä, eivätkä muutoinkaan riko työeh tosopimuksen mää räyksiä.

13 12 3 Keskusliittojen väliset sopimukset Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjärjestöjen välillä solmittuja sopi - muk sia: 1. Yleissopimus s Lomapalkkasopimus s Irtisanomissuojasopimus s. 96 Jos edellä mainittuihin sopimuksiin tehdään tämän työehto sopimuksen voimassa ollessa muu toksia, niitä noudatetaan siitä päivästä lukien, jolloin allekirjoittaneet liitot ovat so pineet niiden liittämisestä tähän työehtosopimukseen. II TYÖSUHTEEN SYNTYMINEN JA LAKKAAMINEN 4 Työhön ottaminen ja erottaminen Kotityöntekijät 1. Työnantaja ottaa toimeen ja erottaa työn tekijän huomioonottaen irtisanomissuoja sopimuksen ja lainsäädännön rajoituk set. Työnantaja määrää työn johtamisesta. P ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä : Kirjallisen työsopimuksen malli on työehtosopimuksen liitteenä numero Työnantajalla ja työntekijöillä on oikeus vapaasti päättää liittymisestään ammatilli seen järjestöön. 3. Jos se järjestö, johon työntekijä kuuluu katsoo, että työntekijäin toiminta ammatti yhdis tyk sessä on välittömästi antanut aiheen työntekijän erot tamiseen, voidaan erotta mi nen alis taa liittojen tutkittavaksi. 4. Työntekijä tulee perehdyttää työhön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Uusi työn tekijä tulee perehdyttää myös yritykseen ja sen toimintaperiaatteisiin sekä henki löstö politiik kaan ja mahdollisiin työsääntöihin. Uudelle työntekijälle selvitetään sovellettava työehtosopimus ja sen neuvottelu jär jestel mä sekä työntekijöiden edustajat. Kotityöntekijälle maksetaan kunkin palkanmaksun yhteydessä loma korvauk sena ja lomal ta paluurahan sijasta tulevana erillisenä korvauk sena yhteen sä 13,05 % työntekijän ansait se masta rahapalkasta. Työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään yhden vuoden maksetaan erilli senä korvauksena 16,5 % työn tekijän ansaitse masta rahapal kasta.

14 13 Kotityöntekijät ja osa-aikaeläkkeellä olevat Arkipyhäkorvauksen sijasta kotityöntekijälle ja osa-aikaeläkkeellä ole valle makse taan kun kin palkan maksun yhteydessä erillisenä korvauksena 4,4 % hänen ansaitse mas taan raha palkasta. P ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä : Tapauksissa, joissa päivä- tai kaksivuorotyössä työskennellyt täyttä työaikaa tehnyt ja näin ollen työajan lyhennysjärjes telmän piirissä ollut työntekijä siir tyy osa-aikaeläkkeelle hän ansaitsee työajan ly hen nysvapaita suhteutettuna todelli suu dessa tekemäänsä työ aikaan, ellei muuta ole sovittu. 5 Irtisanominen ja lomautus Irtisanomisajat 1. Irtisanomisiin ja lomautuksiin sovelletaan TT:n ja SAK:n irtisanomis suojasopi musta s. 96. S o v e l t a m i s o h j e : Kaikista työsuhteen purkamisista, myös koeajalla tapahtuvista, annetaan ennen nii den toimeenpanoa tieto pääluottamusmiehelle. 2. Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työ suhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatku nut enintään yhden vuo den; 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatku nut yli yhden vuoden mutta enintään neljä vuotta; 3. kaksi kuukautta, jos työsuhde on jat kunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta; 4. neljä kuukautta, jos työsuhde on jatku nut yli kahdeksan vuotta mutta enintään 12 vuotta; 5. kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatku nut yli 12 vuotta. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatku nut yli viisi vuotta. 3. Lomauttamisesta tai siihen verrattavasta työajan lyhentämisestä on ilmoitettava vä hintään 2 viikkoa ennen sen toimeenpanemista. Työnanta jan on samalla pää luottamus miehelle sel vitettävä ne syyt, jotka aiheuttavat lomautuksen tai lyhennetyn työviikon käytön.

15 14 S o v e l t a m i s o h j e : Kutakin lomautusta varten tulee antaa irtisanomissuojasopimuksen 18 :n mu kainen lomautusilmoitus. Vetoaminen vanhoihin yli malkaisiin ilmoitus tauluilla olleisiin lomau tus ilmoituksiin ei täytä työ ehtosopi muk sen edellyt tä miä muoto vaatimuksia eikä tarkoitusta. III TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6 Työaika 1. Työaikaan noudatetaan työaikalain ja tämän sopimuksen määräyksiä. 2. Vuorokautinen säännölli nen työaika on 8 tun tia ja viikoittainen säännöllinen työ aika 40 tuntia, ellei paikallisesti toisin sovita. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan päivätyössä ja kaksivuorotyössä järjestää myös siten, että se keskimäärin tasoittuu 40 tuntiin viikossa enintään 7 viikon pitui sena ajanjaksona. Paikallisesti sopien voi tasoittumisjakso olla enintään 1 vuosi. Tasoit tumis jakson ai kana sään nöllinen työ aika ei saa ylittää 10:tä tuntia vuoro kaudessa eikä 50:tä tuntia vii kossa. 2. a) Työajan lyhentämisestä päivä- ja 2-vuorotyössä ks. tämän sopimuksen liite n:o 5 s. 65 ja 5 a) s b) Keskeytyvän 3 vuorotyön säännöllinen työaika mää räytyy työehtosopimuksen liitteenä n:o 4 olevan pöytäkirjan mukaisesti. Ks. s c) Keskeytymättömän 3 vuorotyön säännöllinen työaika määräytyy työehtosopi muk sen liitteenä n:o 3 ole van pöytä kirjan mukaisesti. Ks. s d) Viikonloppuvuoroa koskeva sopimus on liitteessä n:o 6 s Työaikalain 7 :n mukaisessa työssä (jaksotyö) sään nöllinen työaika järjestetään si ten, että se 3 viikon pituisena ajanjaksona on enintään 120 tuntia tai 2 viikon pitui sena ajanjaksona enintään 80 tuntia. Työtuntijärjestelmä Työtuntijärjestelmä, jolla keskimäärin 40 tunnin työ viikko määräaikojen puit teissa saa vute taan, on ilmoitet tava työntekijöille vähintään 2 viikkoa ennen sen käyt töön ottoa, ellei pai kallisesti toisin sovita.

16 15 Työajan järjestely 4. Säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä tarpeelliset lepoajat työssä mää rää työn antaja lain ja työehtosopimuksen rajoissa. Työntekijälle tulee antaa vuo rokauti nen lepo aika työaikalain 29 :n ja viikoittainen vapaa-aika työaikalain 31 :n mukai sesti. Ellei paikallisesti toisin sovita, on työaika päivätyössä sijoitettava kello väli seksi ajaksi ja 2 vuorotyössä kello väliseksi ajaksi. 3 vuorotyössä tulee aamu vuoron alkamisaika määrätä kello väliseksi ajaksi. 5. Työviikko alkaa maanantaina kello 00.00, ellei paikalli sesti toisin sovita. 6. Työn niin vaatiessa on työnantajalla oikeus siirtää tila päisesti määrättyjen työnteki jäin tai osastojen varsi naista työaikaa voimassa olevan työaikalain sallimissa rajoissa. Työ ajan siir rosta on ennakolta mahdollisimman hyvissä ajoin ilmoitettava työn teki jöille. 7. Voittamattoman esteen sattuessa (kuten luonnonmullistus, tulipalo, onnettomuus tapaus, koneiden ja johtojen vahingoit tuminen, epäsäännöllinen käyttövoiman saanti tai sen loppumi nen ja niihin verrattavat) voidaan työaikaa siirtää tai muuttaa tarpeen mu kaan. 8. Vuorotyössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja paikallisesti sovittavin vä hin tään 1 viikon ja enintään 4 viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. Keskeytymättö mässä vuoro työssä voidaan sopia vuorojen muuttumisesta myös yhtä viikkoa lyhyem män ajan kuluttua. Työntekijää voidaan kuitenkin, kun niin sovitaan, pitää työssä jatkuvasti samassa vuo rossa. Lepoajat ja virkistystauot S o v e l t a m i s o h j e : Työnantajaliitto suosittelee, että jäsentoiminimet kiin nittäisivät huo miota kes keytymä töntä 3 vuoro työtä tekevien työntekijöiden kulku mahdolli suus kysy myksiin. Tapauk sissa, joissa yleiset kulku neuvot eivät kulje esim. sun nuntaisin ja juhla päivinä tai niiden aattojen tiet tyinä vuorokau den aikoina, tulee harkita erityis toimen piteitä työn teki jäin kohtuullisten kulkumahdolli suuksien järjestä miseksi. 9. Työaikalain 28 :n perusteella voidaan paikallisesti sopia, että lepoaika päivätyössä on 1/2 tuntia niin, että työntekijä saa sen aikana esteettä poistua työpaikalta. 10. Ompelevassa teollisuudessa työntekijöille järjestetään päivittäin 10 minuuttia kes tävä virkistystauko. Em. työntekijöille järjestetään lisäksi työn tekemisen kannalta sopi vim pina ajankohtina työpaikalla pidet täviä virkistys taukoja, jotka voidaan käyttää esim. työ paikkavoimiste luun. Palkallisten virkistys taukojen yhteinen kestoaika on enintään 20 mi nuuttia. 11. Muille kuin 10. kohdassa mainituille työntekijöille varataan mahdolli suus kahdesti työ vuo ron aikana työn tekemisen kannalta sopivim pana ajankohtana nauttia työpaikallaan kah via tai virvokkeita siten, että tämä mahdolli simman vähän häiritsee tuotan nol lista toimin taa.

17 16 S o v e l t a m i s o h j e : Työpaikkaruokailu Työ paikka ruokailun kehittäminen on työntekijöiden terveyden ja työ kyvyn säily mi sen sekä työviihtyvyyden kannalta tärkeää. Erityisesti vuo ro työtä tekevien työn teki jäin osalta olisi kiinnitettävä huomiota ruokailu mahdol li suuksien pa rantami seen, kuten esimerkiksi työntekijöiden mah dol lisuuteen käyttää ruokai lutiloja. Paikalliset edellytykset huomioon ottaen tulisi järjes tää sellainen ruo kailutila, jossa hygieeni syys ym. vaa timukset täyttyvät. Vapaapäivät Työajan seuranta 12. Tavoitteena pidetään, että viikon aikana annetaan sunnuntain lisäksi toinenkin va paa - päivä. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään kiinteä viikonpäivä, tulee sen mikäli mahdollista, olla lauantai. 13. Arkipyhäviikolla on arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän aaton sään nöl li nen työaika 8 tuntia. Juhannus ja jouluaatto ovat vapaapäiviä, elleivät tuo tanto tekniset syyt muuta vaadi. Lauantait ovat vapaa päiviä töissä, joissa työ aika on järjestetty kiintein, lauan taiksi osuvin vapaapäivin. S o v e l t a m i s o h j e : Jos paikallisesti on sovittu vappuaaton tai uudenvuodenaaton ilta ja yö vuo ron tun tien sisään teosta, liitot suosittelevat, että tämä tapahtuisi mikäli mahdollista aamu vuoron aikana. 14. Työnantaja on oikeutettu järjestämään työajan tarkkailun käyttämällä kontrolli kelloa ja muita sitä vastaavia lait teita. Järjestelyn tulee olla sellainen, ettei se aiheuta työnteki jälle turhaa ajanhukkaa. 15. Työaika käytetään tehokkaasti tuotannolli seen toimintaan sekä muutoinkin pyri tään rajoit tamaan tuotantotoiminnalle aiheutuvat haitat ja vaikeudet mahdollisim man vähäi siksi. 7 Ylityö ja sunnuntaityö 1. Ylityötä voidaan teettää 18 vuotta täyttäneillä työntekijöillä heidän suostumuksel laan lain sallimissa rajoissa. Ylityöstä on ilmoitettava mikäli mahdollista viimeistään edelli senä päivänä ennen työajan päättymistä. 2. Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, kui tenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Luottamusmiehen kanssa voidaan paikal li sesti sopia tarkastelujaksoksi yksinomaan kalenterivuosi. Paikallisesti voidaan sopia lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa.

18 17 Vuorokautinen ylityö 3. Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään työehtosopimuksen 6 :ssä määritellyn säännöllisen päivittäisen työajan jälkeen. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan 2 ensim mäi seltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Lauantaisin sekä pyhä ja juhlapäivien aattoina maksetaan vuorokautisesta ylityöstä heti 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittainen ylityö 4. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnil ta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Korvaus viikkoylityösäännösten mukaan 5. Kun loppiais-, pitkäperjantai, pääsiäis maanan tai, helatorstai-, vapun päivä, juhan nus, itse näi syys päivä, joulu ja uuden vuo denpäiväviikolla työehtosopimuksen mukai nen säännöl li nen viikkotyöaika on 40:tä tuntia lyhyempi, sopimuk sen varaisen viikko työajan ylittävil tä tunneil ta maksetaan kuten viikko ylityöstä on sovittu, ellei pai kal li sesti ole muusta so vit tu. Tämä ei koske keskeytymätöntä 3 vuoro työ tä. Tätä ei myös kään so velleta, silloin kun on sovittu työtun tien ns. si säänteosta näillä vii koilla. Jos työntekijä ei ole voinut tehdä täyttä työviikkoa sairauden tai työnantajan määräyk sestä tehdyn matkan takia, työtuntijärjestelmän mukaisina vapaa päivinä tehty työ kor va taan, kuten viikoittainen ylityö. Korvaamisesta voi sopia paikallisesti toisin. Ylityön korvaaminen vapaa-aikana Sunnuntaityö 6. Lisä- tai ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työ aikana. Ylityötä vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä on lausuttu ylityö korvauk sesta. Vapaa-aika on annettava kuuden kuukauden kuluessa lisä- tai ylityön tekemisestä, jollei toisin sovita. Työnantajan ja työntekijän on pyrittävä sopimaan vapaa-ajan ajankohdasta. Jos siitä ei voida sopia, työnantaja määrää ajankohdan, jollei työntekijä vaadi korvauksen suorittamista rahassa. Työnantaja ja työntekijä voivat edellälausutusta poiketen sopia, että lisä- tai ylityöstä korvauksena annettava vapaa-aika yhdistetään vuosilomalain 27 :ssä tarkoitettuun säästö vapaaseen. Vapaa-ajasta on tällöin sovel tuvin osin voimassa, mitä vuosilomalaissa sääde tään säästövapaasta. 7. Sunnuntaina, kirkollisina juhlapäivinä ja arki päi viksi sattuvina itsenäisyys ja vapunpäivinä tehdystä työstä maksetaan lain mukaan 100 %:lla korotettu palkka.

19 18 Suurjuhlapyhäkorvaus 8. Uudenvuodenpäivänä, juhannuspäivänä sekä 1. ja 2. joulupäivinä työssä oleville makse taan 200 %:lla korotettu palkka, johon sisältyy sunnuntai ja ylityökorotus. Pää siäislauantaina sekä juhannus- ja jouluaattona alkavissa ilta ja yövuoroissa työsken tele ville työn tekijöille maksetaan 100 %:lla korotettu palkka, johon sisältyy ylityö korotus. S o v e l t a m i s o h j e : Sopimuskohdassa mainitulla uudenvuodenpäivän, juhannuspäivän sekä 1. ja 2. joulupäi vän käsit teellä tarkoitetaan samaa ajanjaksoa kuin ao. työssä käytössä olevalla sunnuntai työvuorokaudella sunnuntaityölisää laskettaes sa. 9. Kun työntekijän tekemä ylityö jatkuu keskeytyk settä vuorokauden vaihteen yli, mak setaan myös seuraavan vuorokauden puolelle meneviltä tunneilta ylityökor vaus siihen asti, kun nes työntekijän säännöllinen työaika normaalisti alkaa. Näitä tun teja ei tällöin oteta huomioon kyseessä olevan vuorokauden säännöllistä työaikaa las ket taessa. 10. Urakkatyötä tekevälle työntekijälle, joka samalla palkkamuodolla tekee ylityötä, laske taan, ellei toisin ole sovittu, ylityön johdosta maksettava korotusosa keskitunti ansion perusteella. 8 Hälytysluontoinen työ ja varallaolo Hälytysluontoinen työ Hälytysluontoista työtä on työ, jota tehdään hälytys kutsun perusteella ja työntekijä jou tuu tulemaan työhön säännölli sen työaikansa ulko puolella hänen jo poistuttuaan työpai kalta. Hälytysluontoisesta työstä maksetaan, jollei paikalli sesti ole toisin sovittu, hälytys rahaa, jonka suuruus mää räytyy kutsun anta misajan kohdan perusteella seuraavasti: Päivätyössä: a) Jos kutsu hälytystyöhön on annettu säännöllisen työajan jälkeen tai työntekijän vapaapäivänä ennen kello 21:tä, maksetaan 2 tunnin keskitunti ansiota vastaava kor vaus. b) Jos mainittu kutsu on annettu kello 21:n ja 6:n välisenä aikana, maksetaan 3 tunnin keskituntiansiota vastaava korvaus. Vuorotyössä: a) Aamuvuorossa Aamuvuorossa maksetaan hälytysrahaa kuten edellä päivätyön osalta on sovittu. b) Ilta- ja yövuorossa Jos kutsu hälytystyöhön on annettu 9 tunnin kuluessa työntekijän säännöllisen työajan päätty misestä, maksetaan 3 tunnin keskituntiansiota vastaava korvaus.

20 19 Varallaolo c) Jos hälytyskutsu annetaan sen jälkeen kun on kulunut 9 tuntia työntekijän säännölli sen työ ajan päättymisestä, mutta vähintään tuntia ennen työntekijän seuraavan sään nöl lisen työ ajan alka mista, maksetaan työntekijälle 2 tunnin keski tuntiansiota vas taava korvaus. Mikäli työ edellä b) kohdassa mainituissa tapauk sissa on vuorokautista ylityötä on yli työkorvaus heti 100 %. Kun työntekijälle hänen säännöllisellä työ ajallaan ilmoitetaan, että hänen tulisi työpai kaltaan jo poistuttuaan palata ylityöhön, joka alkaa päivätyössä tai aamu- tai päivä vuo ros sa ole van työntekijän osalta kello 21:n jälkeen ja ilta- tai yövuorossa olevan osalta ennen kuin 9 tuntia on kulunut työntekijän säännöllisen työajan päätty mi sestä, hänelle makse taan yli määräinen 2 tunnin keskitunti ansiota vastaava korvaus. Hälytysrahaa ei makseta silloin, kun työ alkaa myöhemmin kuin vuorokauden kulut tua kutsun anta misesta. Hälytysrahaa ei makseta silloin, kun työntekijä tehdyn sopi muk sen perusteella on varalla ja saa siitä varallaolokorvausta. Korvaus lyhyemmästä kuin tunnin pituisesta hälytys luon toisesta työstä on aina vähin tään tunnin palkka. Tämän pykälän säännökset eivät koske aloittamis- ja lopettamistöitä. S o v e l t a m i s o h j e : Työpaikalla tarkoitetaan tässä pykälässä tehdas aluetta. Jos työntekijä määrätään muilla kuin hälytys luontoisilla perusteilla sunnuntaina, kirkol li sena juhlapäivänä tai vapunpäivänä saapumaan työhön vain lyhyeksi, alle 2 tuntia kestä väksi työrupea maksi, hänelle maksetaan tältä ajalta kuitenkin vähintään 2 tunnin palkka sun nuntai- ja mahdol lisine ylityökorotuksineen. Edellä mainittua hälytysrahaa ei työn teki jälle tällöin makseta. Jos työntekijä sopimuksen mukaan on velvollinen oleskelemaan asunnossaan tai muu alla päivystysvalmiudessa, josta hänet tarvittaessa voidaan sovitulla tavalla kutsua työ hön, hänel le maksetaan siltä ajalta, jonka hän joutuu olemaan sidottuna työtä teke mättä puoli palk kaa laskettuna säännöllisestä peruspalkasta. Varallaolokorvaus mak setaan kuitenkin vähin tään neljältä varallaolotunnilta. Paikallisesti voidaan sopia varallaolo korvauksesta toisin kin. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan kuuluvaksi eikä varallaolo muodostu koskaan yli työksi eikä pyhä-, seisokki- tai viikkolepopäivänä tapahtuvasta varallaolosta makseta korotuk sia, ei myöskään ilta- ja yötyölisiä kello 18:n jälkeen tapahtuvasta varalla olosta. Jos varalla oleva työntekijä kutsutaan työhön, maksetaan työhön käytetyltä ajalta palk kaa sopi muksen määräysten mukaan. Työtunneilta ei makseta varallaolokorvausta eikä hälytys luonteisesta työstä maksettavia korvauksia.

21 20 Kun erikseen sovitaan, että työntekijä muutoin on velvollinen olemaan vapaa-aika naan tavoi tettavissa joko hakulaitteen tai käsipuhelimen kautta siten, että hän on tar peen vaatiessa kutsuttavissa työhön, tulee tämä ottaa huomioon työntekijän kokonais palkkauk sessa tai erillisenä lisänä. Paikallisesti voidaan sopia vapaamuotoisen varal laolon kor vaami sesta toisinkin. S o v e l t a m i s o h j e : Varallaolosta on sovittava ao. työntekijän kanssa niin selvästi, ettei jäl keen päin voi syntyä erimielisyyttä tarkoitetun sidonnaisuuden luonteesta ja kestoajasta. Kun kysymys on määrättyyn paikkaan sidotusta varallaolosta, ei varalla olo aika kalen terikuukautta kohden saa pysyvästi ylittää 150 tun tia, ellei pai kallisesti toi sin sovita. Varallaolleen työntekijän työhön kutsumiseen ei sovelleta hälytysluontoista työtä kos ke via määräyksiä. IV TYÖPALKAT 9 Palkkaustavat Palkkausmuodot ja palkkamäärittelyt 1. Korvaus työstä lasketaan määrätyltä ajanjaksolta (tunti, viikko tai kuukausi palkka) tai kappaleelta tai työmäärältä (kappale ja aikaurakka). 2. Lisäksi voidaan käyttää 10 4 kohdassa ja 11 :ssä tarkoi tettuja palkkausmuotoja, joissa kiinteän pohjapalkan lisäksi maksetaan tuotannon tai muun tekijän perusteella määräytyvä palkkio. Palkkiopalkkausta (säästö, laatu yms. palkkiot) käytettä essä tulee palkkio osuuden olla kohtuulli sessa suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. 3. Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin palkat ja ansiot määritel lään tämän sopimuksen liitteenä seuraavan asianomaisten työntekijäin tekemän työn mukai sen ammattiryhmit telyn ja ohjepalkka taulukon (10 ) sekä tämän työehto sopi muksen palk kausmuotoja ja korvauksia koskevien määräysten perusteella. Paikal li sesti sopi malla voi daan poiketa ammattiryhmittelystä. 4. Kun työntekijä hänen kanssaan tehdyn työsopimuksen mukaan tekee työtä eri palkkaus muodoilla (aika, palkkio tai urakkatyötä), maksetaan palkka jokaisessa työssä tai työ vai heessa käytettyä palkkausmuotoa koskevien määräysten perusteella. Työntekijälle on selvitettävä palkkaryhmä ja palkkausmuoto ennen työn aloittamista.

22 21 Palkanmaksu rahalaitosten välityksellä Palkkalaskelma Liitot suosittavat, että työpaikoilla sovitaan palkan maksusta rahalaitosten välityksellä. Palkka maksetaan pankkiin myös lopputilin osalta yrityksen seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä, ellei palkanmaksusta paikallisesti muuta sovita. Työntekijälle tulee antaa palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta käy ilmi miltä ajanjaksolta ja miten palkka on muodostunut sekä mitä pidätyksiä siitä on tehty. Työn vaativuuden arviointijärjestelmä 5. Työehtosopimuksen liitteessä maini tuista ammattiryhmittelyistä poiketen voidaan eri töi den keskinäiset palkkasuhteet järjestää käyttäen työn vaativuuden arviointijär jestel mää, jonka käyttöönotosta ja järjes telmän sisällöstä sovitaan kirjallisesti paikalli sen so pimisen menettely tapojen mukaan. Työn vaativuuden arviointijärjestelmässä tulee käyt tää osa tekijöi nä osaamista, vastuuta, vuorovaikutusta, kuormitusta ja työolo suhteita. Arviointi tehdään yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijäin edustajien kesken siten, että kummallakin osapuolella on tasapuolinen edustus arviointiryhmässä. Työtehtävien vaativuuden arviointi tehdään työnkuvausten pohjalta, joko siten että kaikki yri tyksen työtehtävät kuvataan tai että kuvataan vain joukko keskeisiä työtehtä viä, joihin muita työtehtäviä verrataan. Työtehtävät kuvataan sellaisena kuin ne käy tän nössä työpaikalla tehdään. Yrityksen käyttäessä työn vaativuuden arviointijärjestelmää, saman sopimusalan työn tekijöi hin käytetään saman yrityksen sisällä samaa järjestelmää ja samoja arvioin ti mene telmiä. Järjestelmän periaatteet selvitetään henkilöstölle. Arviointiryhmälle järjestetään tar vit tava ja riittävä koulutus. Palkan määräytymisperusteiden muuttuessa uuden palkkausjärjestelmän mukai siksi, kenen kään henkilökohtainen kokonaispalkka ei tämän muutoksen vuoksi saa laskea. P ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä : Työn vaativuuden arvioinnissa edetään liittojen välisen työryhmän laa timien ohjei den mukaisesti ellei paikallisesti toisin sovita. Käytettäessä työnarviointijärjestelmää käytetään työnvaativuuteen perustuvan pal kanosan määrittämiseen 9-portaista palkkataulukkoa, mikäli paikallisesti ei muusta sovita.

23 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Työnvaativuusryhmä /t 1 8,03 2 8,40 3 8,77 4 9,21 5 9, , , , ,62 Täydentävät palkkausmuodot Henkilökohtaisen pätevyyden määritys Tulospalkkio 6. Työntekijälle voidaan maksaa työtuloksen, monitaitoisuuden, työssä tarvittavan eri tyisosaamisen, oma-aloitteisuuden, huolellisuuden, tai muiden työpaikalla tärkeiksi kat sottujen tekijöiden perusteella korkeampaa palkkaa. Henkilökohtaisen pätevyydenarvioinnin tekee työnantaja, mikäli ei muusta paikalli sesti sovita. S o v e l t a m i s o h j e : 1. Harkittaessa henkilö kohtaisen lisän käyttöä on erityistä huomiota kiinni tet tävä työn tekijän työsuhteen kestoaikaan ao. yrityksessä sekä sii hen, hal litseeko työntekijä useampia toisistaan poik keavia töitä, joihin yritys häntä käyttää. Hen kilökohtaisen lisän perusteena voi olla myös suoritettu ammat titutkinto. Käytettäessä henkilökohtaista pätevyyden määritystä palkkauksen perusteena tai sen osana, on määritysperusteet ja arviointikriteerit selvitettävä työntekijöille ja heidän edustajilleen. 7. Tulospalkkio on yrityskohtainen palkan lisä. Se ei perustu työehtosopimukseen. Sii hen sisältyy riski siitä, että sitä ei makseta, jos asetettuja tulostavoitteita ei saavu teta. Tulospalkkio voidaan maksaa yrityksen päätöksellä hyvän tuloksen perusteella esim. joulu rahana. Tällöin siitä ei sovita henkilöstön kanssa, vaan päätöksen tekee yritys. Tällaista työn antajan erikseen päättämää yhden kerran tai korkeintaan kaksi kertaa vuo dessa mak settavaa tulospalkkiota ei oteta huomioon vuosilomapalkassa eikä keski tuntiansiossa, ellei siitä erikseen ole sovittu. Mikäli kyseessä on tulospalkkio, joka maksetaan säännöllisesti esim. palkanmaksu kau sit tain ja jonka käyttöönoton yhteydessä on henkilöstön kanssa sovittu tiettyjen ta voit tei den saavuttamisesta palkkion maksamisen edellytyksenä, se otetaan huomioon vuosi loma pal kassa ja keskituntiansiossa. Tulospalkkioiden mittareiden valinnassa tu lee kiin nittää huo miota selkeyteen ja yksinkertaisuuteen.

24 23 Keskituntiansio 10 Aikapalkka Tulospalkkioiden muodot vaihtelevat. Tulospalkkion lisäksi käytössä voi olla erilaisia voitto palkkioita. Mikäli lisästä ei ole muuta ilmoitettu, maksettava lisä on tulos palk kiota. 8. a) Työntekijän keskituntiansiota käytetään laskenta tekijänä palkan ja korvausten maksa mi sessa siten kuin tässä työehtosopimuksessa erikseen määrätään. Tämä ei koske kuukausipalkalla olevia työnteki jöitä. 8. b) Työntekijän keskituntiansio lasketaan siten, että hänen kunkin vuosineljänneksen aikana tehdyltä työajalta eri palkkaustapojen mukaan saamansa ansio mahdollisine eril li sine lisineen, lukuun ottamatta ylityö- ja sunnuntaityölisiä, jaetaan saman vuosi neljän nek sen tehtyjen työtuntien koko nais määrällä. Eri vuosineljänneksien keskituntiansiota käytetään seuraavasti: a) helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana edellisen vuoden IV neljänneksen kes ki tuntiansiota b) touko-, kesä- ja heinäkuun aikana vuoden I vuosineljänneksen keski tunti ansiota c) elo-, syys- ja lokakuun aikana vuoden II vuosineljänneksen keskitunti ansiota sekä d) marras-, joulu- ja tammikuun aikana vuoden III vuosineljänneksen kes ki tunti ansiota. Tässä pykälässä mainitut kuukausijaksot ja vuosi neljännekset lasketaan alkaviksi ja päät ty viksi tilikausien mukaan siten, että tilikauden jakau tuessa kahdelle yllämaini tuista kuu kausi jaksoista tai kahdelle vuosineljännekselle, tilikausi lue taan siihen jak soon, jolle jakau tuu suurempi määrä säännölli siä työtunteja. 8. c) Kun työntekijä vuosineljänneksen aikana on ollut työssä vähemmän kuin 160 tun tia, keskituntiansiota ei tältä vuosi neljännekseltä lasketa. Jos keskituntiansio on henkilökohtaista aikapalk kaa pienempi, maksetaan 1. kohtaan perus tuva palkka tai korvaus kuitenkin henkilökohtaisen aikapalkan mukaan. Uudelle työntekijälle maksetaan 8. a) kohtaan perus tuva palkka tai korvaus enintään nel jän kuukauden ajan hänen henkilökohtaisen aikapalkkansa mukaan. Työntekijälle, jolle 8. c) kohdan mukaan ei keskituntiansiota ole laskettu esim. sairauden tai suorite tun ase velvolli suu den takia, maksetaan vastaavasti viimeksi lasketun keskitunti ansion mu kaan tai hen kilö kohtaisen aikapalkan mukaan, jos tämä on korkeampi. 1. Aikapalkat määräytyvät eri paikkakuntaluokissa ja palkkaryhmissä tehdyn työn mu kaisen ammattiryhmittelyn ja tässä pykälässä mainittujen ohjepalkkojen perus teella. 2. Aikapalkalla työskentelevä työntekijä on oikeutettu jäljempänä mainittuun ohje palk kaan.

25 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: /t 1. palkkaryhmä 8, , , , ,03 3. Työntekijälle voidaan maksaa työtuloksen, monitaitoisuuden, työssä tarvittavan erityis osaamisen, joustavuuden tai muiden henkilökohtaisten pätevyystekijöiden perus teella 15 % korkeampaa palkkaa. Henkilökohtaisen lisän perusteena voi olla myös suo ritettu ammatti tutkinto. Yksittäistapauksittain harkiten voidaan maksaa kor keam paakin palkkaa. S o v e l t a m i s o h j e : 1. Harkittaessa 3. kohdassa tarkoitetun henkilö kohtaisen lisän käyttöä on eri tyistä huo miota kiinnitettävä työntekijän työsuhteen kestoaikaan ao. yri tyksessä sekä sii hen, hallitseeko työntekijä useampia toisistaan poik keavia töitä, joihin yritys häntä käyttää. 2. Työntekijän työn välittömästi liittyessä suorituspalkkatyötä tekevien työn teki jäin työhön pyritään se työntekijän työvauhdin sitä edellyt täessä järjestä mään suorituspal kalla. Ellei tämä ole mahdollista, on tilanne otet tava huo mioon palkan suuruutta määri teltäessä. 4. Aikapalkkausta käytettäessä voidaan edellä 2) kohdassa mainitun ohjepalkan lisäksi mak saa erillistä laatu tms. lisää, kun tuotteen laadun parantaminen, raaka-aineen käy tön talou dellisuus tai muut vastaavat tekijät tekevät sen perustelluksi. 5. Viikkopalkka saadaan kertomalla tuntipalkka luvulla 40 ja kuukausipalkka kerto malla tunti palkka luvulla 174. Muutettaessa kuukausi- tai viikkopalkka tuntipalkaksi käyte tään samoja lukuja. Em. lukuja käytetään, kun viikoittainen säännöllinen työ aika on 40 tuntia. Kerrointa/jakajaa käytetään: 1. Laskettaessa tes-korotuksia viikko- ja kuukausi palkkalai sille. 2. Siirryttäessä tuntipalkalta viikko- tai kuukausi palkalle tai päin vastoin. 3. Laskettaessa yli- tai sunnuntaityöstä maksettavaa palkkaa kai kissa työ aika muo doissa eli tes:n mukaisessa normaa lissa päivä-, 2-vuoro, 3 vuo rossa. 4. Laskettaessa palvelusvuosilisiä. 5. Laskettaessa osa-ajan palkkaa tilanteissa, joissa kuu kausi/viikkopalkasta vä hen netään palkattomia päiviä. 6. Muissa vastaavissa tässä luettelemattomissa tapauksissa.

26 25 11 Suorituspalkkatyö 1. Mikäli työn laatu sallii ja on teknisesti mahdollista, työt on tuotannon ja työnteki jäin ansion kohottamiseksi pyrittävä järjestämään suorituspalkkatyöksi. Työt, jotka vakiintuneen tavan mukaan tai teknillisistä taikka tuotannon järjestelyn edellyttämistä syistä on jär jes tetty suorituspalkkatyöksi, tehdään urakka- tai sekaurakkatyönä. 2. Urakkatyö on hinnoiteltava siten, että työntekijän ansio normaalilla urakkatyö vauh dilla nousee 20 % korkeammaksi kuin 10 :n 2. kohdassa mainittu ohjepalkka ja kas vaa työsuo ri tuksen tai työtehon lisääntyessä vähintään samassa suhteessa. 3. Osa- eli sekaurakkatyö, jossa osa palkasta maksetaan kiinteänä ja osa työsuorituk sen mukaan määräytyvänä liikkuvana osana, on hinnoiteltava siten, että työsuorituk sen vasta tessa normaalia urakkatyö vauhtia työntekijän ansio nousee 20 % korkeam maksi kuin 10 :n 2. kohdassa mainittu ohjepalkka. Työsuorituksen tai työtehon lisääntyessä tulee palkan liikkuvan osan kasvaa vähintään samassa suhteessa. Urakan hinnoittelusäännön mukaiset palkat ovat palkka ryhmittäin seuraavat: tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: /t 1. palkkaryhmä 9, , , , ,84 S o v e l t a m i s o h j e : Sarjapituudet saattavat varsin tuntuvasti vaihdella. Tästä syystä liitot to tea vat, että 2 ja 3 kohtien mukaan sarjapituudesta riippumatta on hin noittelu suoritet tava työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. 4. Edellä 2. ja 3. kohdissa mainitut hinnoittelusäännöt ovat urakka- ja työkohtaiset ja ku kin työ erikseen on hinnoiteltava siten, että työntekijän ansio normaalilla urakka työ vauh dilla nousee hinnoittelu perusteeseen. S o v e l t a m i s o h j e : Määräyksellä urakkahinnoittelun urakka- eli työkohtaisuudesta on lä hinnä pyritty pois tamaan urakoiden ns. tasaamis mahdollisuus. Ura koi den tasaa misella liitot ym mär tävät menettelyä, jossa saman palkka kau den aikana py ritään vähentämään mah dol lisesti annetun löysästi hin noi tellun urakan vai kutusta an sioon antamalla ura koita, joilla normaalilla urakkatyö vauhdilla työskennel täessä ei ole edelly tyk siä saavuttaa työ ehto sopimuksen mukaista urakoiden hinnoittelu pistettä.

27 26 5. Urakka- ja sekaurakkatyötä tehtäessä on urakkapalkan perustana oleva 10 :n 2. kohdan mukainen ohjetuntipalkka taattu. Mikäli työvaiheen lyhyyden takia ei pystytä 11 kohdan mukaisesti urakka hintaa tar kis tamaan, maksetaan kunkin tällaisen työn osalta erikseen urak kahinnan edellyttämä an sio, kui tenkin vähintään ohje tuntipalkka, kunnes riidanalai nen urakka on työehto sopi muksen mukai sesti tutkittu. Kyseisille tapauksille tulee luoda talokohtainen käy täntö ilmoitusmenettelystä. 6. Urakka- ja sekaurakkahinnoittelun tulee mikäli mahdollista perustua työntutki muk seen. Kun hinnoittelussa käytetään työntutkimusta työntekijää tutkimuskoh teena pi täen, on tutki mus kohteeksi mahdollisuuksien mukaan valittava keskitasoinen oikealla mene telmällä työs kentelevä ammattitaitoinen työntekijä. Tutkimus on tehtävä todelli sissa olo suhteissa ja työn kulkua vastaavasti ottamalla huomioon tekijän koko työ määrä. Työntut kimuksia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota sii hen, että työssä tarvit tavat el pymisajat ja muut apuajat ote taan riittävästi huomioon siten, että työntekijä normaalilla urakkatyö ponnistuksella saa vut taa sopimuksen edel lyttämän ansiotason. 7. Jokaisessa tehtaassa on suorituspalkalla tehtäviä töitä varten laadittava hinnoittelu lista, joka sisältää yhteisesti sovitut urakat. Kaikille osapuolille on varattava tilaisuus tutustua siihen. 8. Malli, mittatilaus, poika- ja erikoisen suurten kappaleiden hinnoittelusta tulee sopia erikseen. 9. Jos työ- ja tuotantomenetelmissä, työn järjestelyssä, työvälineissä taikka raaka-aineen laadussa on tapahtunut tai tapahtuu muutoksia tai jos hinnoittelu ei ole 11 :n 2. tai 3. kohdan mukainen, määritellään työlle uusi hinta. 10. Uusista suorituspalkkaushinnoista sovitaan ensisijaisesti työn tekijän tai työnteki jä ryhmän kanssa. Ellei työnantaja voi heti tarjota jatkuvaksi tarkoitettua hintaa, työ teh dään aluksi tilapäisellä hinnalla, jonka tulee täyttää tämän pykälän 2. tai 3. kohdan mää räykset suoritus palkkatyön hinnoitteluperusteista. S o v e l t a m i s o h j e : 1. Tilapäistä suorituspalkkahintaa ei tule käyttää, kun on mahdolli suus heti tar jota jatkuva hinta. 2. Jatkuvan suorituspalkkahinnan tultua sovituksi tätä sovelletaan takautu vasti tilapäi sen hinnan käyttöajalta. 3. Jos urakkaperusteissa tapahtuu muutoksia, ei työnantajalla ole oi keutta vaa tia työn tekijöiltä takaisin osaakaan heidän nostamastaan pal kasta. Tämä ei kuiten kaan koske laskuvirhettä. 11. Jos työntekijä perustellusti esittää, että jatkuvaksi tarkoitettu tai voimassa oleva hinta on virheellinen, hänen tulee ilmoittaa tästä työnantajan edustajalle hinnoittelun tarkistamista varten, mutta työtä tehdään kuitenkin em. hinnalla. Suorituspalkan pe rus teena ole van hinnan tarkistamista koskeviin tutkimuksiin ja neuvotteluihin on ryh dyt tävä tarpee tonta

28 27 viivytystä välttäen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa. Tar kis tustut kimukset on pyydet täessä selvitettävä ao. työntekijälle. Mikäli muutoksia tar kistuksen perusteella ta pahtuu, tarkistettua hintaa sovelletaan siitä päivästä alkaen, jolloin tarkis tamista on pyy detty tai josta alkaen hinta on ollut ilmeisesti virheellinen. 12. Jos suorituspalkkaushinnoittelun tarkistuksesta työpaikalla syntyy erimielisyyttä, jota ei siellä voida selvittää, voidaan kysymys alistaa sopijaliittojen käsiteltäväksi. 12 Työn ja aikatutkimukset 1. Työn ja aikatutkimusten tavoitteena on löytää oikeuden mukai nen perusta palkko jen määrittelylle. Mahdollisesti tapahtuvat muutokset töiden järjeste lyssä eivät saa ai heut taa työntekijäin ylirasittamista eivätkä myöskään hai talli sesti vaikuttaa heidän normaa leihin palkkatuloihin sa. 2. Työntekijäin asianomaisille luottamusmiehille on varat tava mahdollisuus työpai kalla perehtyä työn ja aikatutki musten suoritustapaan samoin kuin niiden perusteella toi meenpantuihin uudistuksiin etenkin palkkojen järjestelyssä. Liitot pitävät tarpeellisena, että työn ja aikatutkimusten aiheuttamia mahdollisia uusia työmenetelmiä käytäntöön otettaessa niitä työntekijöille selvitetään. S o v e l t a m i s o h j e : 1. Keskusjär jestöt ovat sopineet yhteisen samansisältöisen työntutki mus koulu tuksen toteuttami sesta molempien järjestöjen toimesta jär jestettä vässä työntut ki muskoulu tuk sessa. Liitot suositte levat, että tehtaat mah dollisuuk siensa mu kaan yhden - mukais taisivat työntutki mus menetel mänsä vastaa maan keskus liit tojen yhtei sesti hyväksy mää nor maa liaika tutkimusta. Niillä työpaikoilla, joissa käytetään työn tutki muksia palkkauksen perus teena, on työn tekijöiden edustajille annettava riittävä selvitys tut kimuk sista. Luotta mus miehille on varattava tilaisuus perehtyä tutki muksen pohjana ol leeseen ai neis toon sekä tutkimuksen tuloksiin. Työn mittaus aineisto samoin kuin siihen liitty vät työ mene telmien kuvaukset on myö hemminkin oltava luotta musmies ten saa tavilla. Työn teki jöillä on mah dol lisuus saada selvitys töitään koskevista työntut ki muk sista. Kun työnmittauksen tuloksia käytetään suorituspalkkauksen hin noitte lun perus tee na, on yksikköhinnan perustaksi tulevan työarvon vastat tava to del lisia työ olo suhteita. Toisessa yrityk sessä olevaa työn tutki musta ei il man paikallista so vel ta mista voi ottaa käyttöön. 2. Tietokoneavusteiseen työnmittaukseen tai standardiaika järjestelmiin siirty misessä on huomioitava: Tietokoneavusteista työn mitta usta voidaan soveltaa edel lyt täen, että jäljem pänä mainittuja kohtia nou datetaan. Käyttöönottoa suunniteltaessa tulee huomioida keskus liit tojen välisen yleissopi muksen, alan työehto sopimuksen sekä yh teistoimintalain mää räykset kuin

29 28 myös keskusjär jestöjen ra tionalisointineuvottelukun nan Tieto kone avus teinen työntut kimus kirjassa esitetyt periaatteet. Valtakunnalliset yleispätevät standardiaikajärjestelmät tu lee liittojen tarkis taa ennen käyttöönottoa. Ennen käyttöönottoa tulee työntekijäin edustajille antaa asian ym märtä mi seksi tarpeel linen koulutus, jossa järjes telmän pe rusteet ja ta voite selvite tään. Mikäli yrityksessä otetaan palkkauksen perusteeksi käyt töön liikeaika poh jaisia työntut kimuksia, on käyttöön ottoselvitys tehtävä sopijaliitto jen välillä. Aikojen alitettavuus Standardiaikajärjestelmien tulee vastata yrityksen todel li sia olosuh teita ja työmenetel miä, jolloin uuden työn nor maali arvojen alitetta vuus on %. Liikeaikapohjaisissa työnmittauksissa, joissa ajanalitus mah dollisuus on pie nempi kuin perinteisessä työnmittauk sessa, rahakertoimen on oltava vähin tään 1,03 x OTP = e/min 60 Harjaantumislisä Liikeaikapohjaisissa standardiaikajärjestelmissä tulee laatia talokoh tai nen harjaan tumis lisäkäytäntö. 3. Rahakerroin määritellään siten, että työntekijät normaalilla urakkatyövauhdilla työsken nellessään saavuttavat työehtosopimuksen kohdassa tarkoitetun ansio tason. Käytössä olevia rahakertoimia on työehtosopimuksen edellyt tä mää yleistä palkan koro tusta täytäntöön pantaessa korotet tava niiden ohjeiden mukaan, jotka liitot ovat määri tel leet työehtosopimuksen täytäntöönpanopöytä kirjoissa. Erityisesti tapauksissa, joissa rahakerroin on suurelle työntekijämäärälle yhteinen, on epä kohtien välttämiseksi kiinnitettävä huomiota mm. siihen, että urakkaperusteet ovat paikkansapitävät ja ajan tasalla siihen, että työntekijät tekevät työtä tutkimuksessa edellytetyllä työ mene tel mällä siihen, että työnmittausmenetelmät joutuisuusnormalisoinnin ja elpymis ajan osalta saatet tai siin vastaamaan nykyistä työntutkimusmenettelyä, jonka työ markkinoiden keskus järjestöt ovat sopineet siihen, että uudet työntekijät saavat riittävän työn opastuksen ennen kuin heidät otetaan mukaan urakkaan.

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N JA TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N TEKSTIILI-

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014 30.11.2016

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014 30.11.2016 Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014 30.11.2016 2014 2016 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY:N JA TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY:N TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 17.2.2010 31.1.2013 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 2014-2017 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY AMMATTILIITTO PRO RY

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY AMMATTILIITTO PRO RY LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY AMMATTILIITTO PRO RY LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY AMMATTILIITTO

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014-31.12.2016 441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Hämeen Kirjapaino Oy,

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY:N ja PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY:N välinen VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.

VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY:N ja PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY:N välinen VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2. Sisällysluettelo SISÄLTÖ VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN RAAMISOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 SISÄLTÖ Allekirjoituspöytäkirja 26.9.2007 I - VI I YLEISTÄ 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010

AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010 AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010 Sisältö TYÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 Osa I Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus... 6 Osa II Auto- ja konekaupan työehtosopimus... 10 Osa III

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 ISBN 978-952-269-052-4 ISBN 978-952-269-053-1 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-123-1 ISBN 978-952-269-124-8 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.kemianteollisuus.fi TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2 PL 324 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Talonrakennusteollisuus ry Infra ry Kattoliitto ry Pintaurakoitsijat ry Ammattiliitto Pro ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN 978-952-269-107-1

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 28.10.2011-31.10.2013 1 PDF, ISBN 978-952-5998-05-4

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY AMMATTILIITTO PRO RY 1 SISÄLLYSLUETTELO Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja... 5 Lasikeraamisen teollisuuden

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala 2 2 Liitesopimukset 3 3 Työsuhde ja työsuhteesta johtuvat yleiset velvollisuudet 3 4 Palkka 5 5 Sijaisuuskorvaus

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 31.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS RAKENNUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 10.5.2010 30.4.2013 Talonrakennusteollisuus ry Infra ry Kattoliitto ry Pintaurakoitsijat ry Toimihenkilöunioni TU ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN 978-952-5785-57-9

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 (85) SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO

Lisätiedot