ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010"

Transkriptio

1 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

2 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010

3 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tomi Laine, Heidi Saarinen, Strafica Oy Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikennevirasto ja Oulun kaupunki Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 Tiivistelmä Oulun seudun liikennetietopalvelu käynnistyi pilottina vuonna 2007 ja toimii vuodet kaupalliselta pohjalta. Tämän selvityksen tarkoituksena oli päivittää vuonna 2007 tehty palvelun arviointi. Selvityksessä on tarkasteltu palvelun käyttäjämäärien kehitystä, selvitetty palvelun käyttäjien näkemyksiä palvelusta, arvioitu palvelun sisältöä ja tarpeellisuutta sekä annettu suosituksia palvelun tulevaisuudesta. Palvelun kehitysvaihe ajoittui vuosiin eikä sitä ole sen jälkeen juurikaan kehitetty eikä mainostettu. Palvelun käyttäjämäärät ovat vakiintuneet melko alhaiselle tasolle. Internet-kyselyn tulosten mukaan palvelun käyttäjistä suurin osa on autoilijoita. Myös autoliikenteen palveluita pidetään hyödyllisempinä kuin joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen palveluita, joiden käytettävyys ja lisäarvo liikkujille on selvästi alhaisempi. Vastanneista yli 85 % piti palvelua vähintään melko tarpeellisena. Median mielipiteet palvelusta vaihtelivat. Palvelua toivottiin kehitettävän toimittajille sopivampaan muotoon. Palvelu tarjoaa kattavasti tietoa seudun liikenteestä ja kokoaa eri lähteiden tietoja saman sivuston alle. Eri toiminnot esitetään kartalla ja kulkumuotokohtaisten tietojen hakeminen on helppoa. Palvelun toimintatapa poikkeaa monelta osin muista palveluista ja ajantasaisten tietojen hyödyntäminen liikkuessa on vaikeaa. Palvelun käytettävyyttä tulisi joiltain osin parantaa. Arvioinnin perusteella suositellaan Oulunliikenne-palvelun jatkamista ja jatkokehittämistä. Palvelun tavoitteena jatkossa on tarjota Oulun seudun liikkujille monipuolisesti liikennetietoja yhden luukun periaatteella ja ohjata liikkumista turvallisille ja sujuville reiteille sekä ympäristön kannalta kestäviin kulkumuotoihin. Näin tehostetaan väyläverkon käyttöä. Kehittämispolkuna on palvelun kustannustehokas ylläpito, käytettävyyden parantaminen ja valikoitujen lisäominaisuuksien toteuttaminen. Uusia käyttäjiä houkutellaan keskittämällä Oulun seudun dynaamisia liikennetietoja (ml. joukkoliikenne) Oulunliikenne-palveluun, parantamalla palvelun laatua ja toteuttamalla uusia ja perinteisiä medioita yhdistävä vaiheittainen mainoskampanja. Merkittävin uusi kehitettävä ominaisuus on kevyen liikenteen reittiopas, joka tukee Oulun imagoa pyöräilykaupunkina. Palvelun kehittämisen lisäksi suositellaan reaaliaikaisten sisältöjen jakamista kaupallisiin liikennetietopalveluihin mm. osallistumalla valtakunnallisen Digitraffic-tietopankin kehittämiseen. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ÄLLI-Muistio 11/2010 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 48 Kieli suomi Hinta Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Liikennevirasto Kustantaja

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Type of publication Assigned by Date when body appointed Name of the publication Evaluation of Oulu region traffic information service 2010 Abstract The development of Oulu s regional traffic information service started as a pilot in The service has been run on a commercial basis for the years The aim of this study was to refresh the assessment prepared in This study includes the follow-up of user statistics, assessment of user views about the service, evaluation of the quality and importance of the content and also recommendations for future development. The service has not been developed or advertised after its development phase User amounts have stabilized on a rather low level. According to the internet-study most of the users are primarily car drivers. Services for car drivers are estimated more useful than the services for cyclists or public transport users. 85 % of the interviewed users think, that the service is at least quite useful. Media s opinions about the service vary, but in general media hopes that the content would be developed more for reporters use. The service offers a lot of information about the region s traffic and gathers together several information sources. Information is also available on the map and it is easy to find mode-specific information. From the user s perspective the service differs from other information services and it is difficult to utilize real-time information while the user is on the move. It is necessary to develop the usability of the service. On the basis of the evaluation it is recommended to continue the service and develop it further. The aim of the service is to offer the people in the Oulu region a wide selection of traffic information from one-stop shop and to guide people to safe and operable routes and to sustainable travel choices. This way it is possible to better utilize the capacity of the existing network. The development path includes cost-efficient upkeeping, improvement of the usability and development of the selected additional features. New users are being attracted by concentrating dynamic traffic information (including public transport info) to the service, by increasing the quality of the service and by carrying out a marketing campaign, which uses both traditional and social media. Remarkable new feature is the journey planner for bicycles, which will add to the cycle city image of Oulu. In addition it is recommended to share the real-time information content to commercial services by taking part to the national digitraffic-project. Keywords Miscellaneous Serial name and number ÄLLI publications 11/2010 Pages, total 4 Distributed by Finnish Transport Agency Lanquage Finnish ISSN Price Published by ISBN Confidence status Public

5

6

7 ESIPUHE Oulun seudun liikennetietopalvelun eli tuttavallisemmin OLLIn, juuret ovat Oulun seudun liikennettä tietoyhteiskunnassa käsitelleessä Pro Telio hankkeessa. Vuonna 2004 hahmottui kaksi kärkihanketta, joista toinen oli seudullisen liikennetietopalvelun käynnistäminen ja toinen joukkoliikenteen reaaliaikajärjestelmä. OLLI-palvelun pystytys alkoi kesällä 2006 ja palvelu avattiin käyttäjille Liikennetietopalvelun tuottamiseen on osallistunut tiiviissä yhteistyössä useita eri tahoja. Yhteistyötä on tehty yli hallintorajojen sekä julkisen ja kaupallisen sektorin välillä. Hankkeen merkittävimmät osapuolet ovat olleet Oulun kaupunki, Tiehallinto, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Destia. Palvelun tuottamisessa on kokeiltu PPP-mallia, jossa viranomaiset ja kaupalliset tahot tuottavat palvelun yhdessä. Palvelu pystytettiin ja se toimi ensimmäiset 2 vuotta yhteisellä rahoituksella. Vuoden 2009 alusta lähtien palveluntuottaja Destia on yksin vastannut toiminnan rahoituksesta. OLLIn tarkoituksena on ollut alusta asti tarjota liikennetietoja yhden luukun periaatteella. Palveluun on kerätty kaikki kohtuudella saatavissa oleva tieto sekä luotu myös uusia tietolajeja. Suuri osa tiedoista on kerätty Oulun kaupungilta ja Tiehallinnolta, mutta lisäksi palveluun on liitetty tai linkitetty useita kolmansien osapuolien tuottamia tietoja. Palvelu on ollut alusta asti yksi kattavimmista seudullisista liikennetietopalveluista - maailmanlaajuisessakin mittakaavassa. Tätä selvitystä on ollut laatimassa Strafica Oy:stä Tomi Laine ja Heidi Saarinen. Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Oulun kaupungilta Mikko Myllylä ja Jukka Talvi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Jani Huttula sekä Liikennevirastosta Kari Hiltunen, Martin Johansson ja Juuso Kummala. Helsinki, kesäkuu 2010 Liikennevirasto, Oulun kaupunki 7

8 SISÄLTÖ ESIPUHE TAUSTAA, TAVOITTEET JA MENETELMÄT PALVELUN YLEISKUVAUS PALVELUN NYKYTILA PALVELUN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA MARKKINOINTI Käyttäjämäärien kehitys Palvelun markkinointi ja näkyvyys mediassa INTERNET-KYSELYN TULOKSET Taustatiedot Palvelun käyttö ja arviointi PALVELUN SISÄLLÖN ARVIOINTI Yleinen arvio Tarjonta erilaisilla matkatyypeillä RUOTSIN TRAFIKEN.NU PALVELU MEDIAN HAASTATTELUT PALVELUN TULEVAISUUS Julkisten internet-palvelujen tulevaisuuden mahdollisuudet Oulun liikennetietopalvelun tulevaisuuden vaihtoehdot Tavoitteiden tarkentaminen Pitäytyminen ja kustannusten minimointi Vuorovaikutteinen seudun liikkumisen viranomaisportaali Liittyminen osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta Muita kehittämistoimia PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yleiset päätelmät Jatkotoimenpide-ehdotukset Uusista markkinointikanavista LÄHDELUETTELO LIITTEET 8

9 Liite A Internet-kyselylomake

10

11 1 TAUSTAA, TAVOITTEET JA MENETELMÄT Oulun seudun liikennetietopalvelu OLLI käynnistyi pilottina vuoden 2007 alussa. Palvelu toimii Destian, Tiehallinnon (nykyinen Liikennevirasto) ja Oulun kaupungin sopimuksen mukaisesti vuodet kaupalliselta pohjalta. Vuoden 2010 aikana osapuolet tekevät päätöksen palvelun jatkamisesta vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2007 aikana toteutettiin palvelun seuranta- ja arviointitutkimus, jossa suositeltiin seuraavan arviointitutkimuksen toteutusta vuonna Ensimmäisen vuoden pilotin jälkeen Tiehallinto, Oulun kaupunki ja Liikenne- ja viestintäministeriö asettivat tavoitteiksi vuodelle 2010, että Olli-palvelu on seudun asukkaiden pääasiallisena liikennetiedon lähteenä runsaasti käytetty palvelu. Destian tavoite oli tuolloin, että Olli-palvelulle on vuoteen 2010 mennessä kehitetty ansaintamalli, joka mahdollistaa palvelun ylläpidon ja kehittämisen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Lisäksi edellisessä selvityksessä asetettiin tavoitteeksi, että palvelun tuntevien osuus vuotiaista on 25 %, palvelua säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa käyttävien osuus samassa ikäryhmässä on vähintään 10 %, Webbi-Ollin käyttö viisinkertaistuu vuoden 2007 käyttäjämäärästä ja palvelun käyttäjät kokevat palvelun erittäin hyväksi. Nyt toteutettavan arviointitutkimuksen tavoitteena on selvittää palvelun käyttäjämäärien kehitystä ja vertailla sitä muiden kaupunkiseutujen vastaavien liikennetietoportaalien käyttäjämääriin. Tavoitteena on myös antaa asiantuntijaarvio palvelun nykyisen sisällön laadusta ja tarpeellisuudesta sekä käyttöliittymästä. Lisäksi tavoitteena on selvittää palvelun käyttäjien näkemykset palvelun sisällöstä, hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ja antaa suosituksia palvelun sisällöstä, markkinoinnista ja muista kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa. Arviointitutkimus tukee päätöksentekoa palvelun jatkamisesta, sillä siinä kuvataan vaihtoehtoisia etenemistapoja tulevaisuuteen ja tuotetaan tarvittavat tiedot palvelun jatkamista koskevaa päätöksentekoa varten. Selvitys tehtiin pääasiassa asiantuntija-arvioihin perustuen. Lisäksi haastateltiin palvelun ylläpitäjää, selvitettiin palvelun käyttäjämäärien kehittymistä ja tehtiin internet-kysely palvelun käyttäjille. 11

12 2 PALVELUN YLEISKUVAUS Selvityksessä arvioitiin lähinnä Oulun seudun liikennetietopalvelun Internetsivustoa. Etusivun näkymä helmikuussa 2010 on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Oulun seudun liikennetietopalvelun etusivu. 12

13 Sivusto jakautuu kulkumuotokohtaisiin sekä muille palveluille ja säätiedoille luotuihin alasivuihin. Käyttöliittymää on kehitetty eteenpäin edellisen arviointitutkimuksen jälkeen. Nykyisen version keskeisin ominaisuus on karttakäyttöliittymä, jolle käyttäjä voi valita erilaisia liikennetietoja. Perinteisen www-käyttöliittymän lisäksi palvelussa on mobiililaitteiden selaimiin sopiva tietosisällöltään rajattu versio. Mobiiliselainversio tarjoaa tietoa ennalta ehdotettujen reittien häiriöistä, tietöistä ja liikenteen sujuvuudesta sekä näyttää reitiltä kamerakuvia. Palvelusta on tehty myös puhelimeen ladattava mobiilisovellus, mutta se on vanhentunut, sillä sitä ei ole kehitetty palvelun avaamisen jälkeen eteenpäin. Palvelua yritettiin ladata joihinkin Nokian uusiin puhelinmalleihin, mutta se ei onnistunut. 13

14 3 PALVELUN NYKYTILA Palvelu on toiminut vuoden 2009 alusta lähtien kaupallisesti ollen Destian vastuulla. Palvelua on ylläpidetty, mutta eteenpäin kehittäminen on ollut melko vähäistä. Edellisen selvityksen jälkeen palveluun on lisätty pysäköintilaitosten reaaliaikaista tilannetietoa. Tilannetiedon tuominen palveluun on ainutlaatuista Suomessa. Oulun kaupungille on tehty kuntatyökalu, jonka avulla kunta voi syöttää palveluun tietoa esim. katuverkon tietöistä. Sama työkalu on käytössä myös useissa muissa Suomen kaupungeissa. Palveluun syötettyä tietoa ei voi viedä navigaattoreihin. Lisäksi syksyn 2007 selvityksen jälkeen on viety esimerkiksi joukkoliikennereitit kartalle ja tehty laskuri henkilöautomatkojen matka-ajoille. Myös kevyen liikenteen reittioppaan kehittämisestä on käyty keskustelua, mutta asiasta ei ole tehty päätöksiä. Yhtenä tavoitteena on ollut taksien häiriöilmoitusten tuominen palveluun. Oulun aluetaksi olisi ollut valmis lähtemään mukaan, mutta arvio järjestelmän toteutuskustannuksista nousi niin korkeaksi, ettei Destia lähtenyt kehittämään ominaisuutta. Korkea hinta johtui taksien käyttämästä päätteestä, jonka ohjelmointi olisi ollut kallista. Joukkoliikenteen häiriötietoja ei ole tavoitteista huolimatta saatu palveluun, koska liikennöitsijät kokevat ajan kuluvan häiriötilanteessa häiriötilanteen hoitamiseen, eikä nykyisten sopimusten puitteissa ole käytössä keinoja, joilla velvoittaa liikennöitsijää ilmoittamaan häiriöstä. Myös Winkki-järjestelmän eli kaupungin yleisten alueiden käytön ja kaivutöiden lupajärjestelmän tietojen vieminen palveluun on ollut monivuotinen projekti, joka ei vielä ole toteutunut järjestelmän viivästymisen vuoksi. Järjestelmään tulee kuitenkin sopiva rajapinta tietojen siirtoa varten. Radio-Ollia ja Viranomais-Ollia ei ole viime aikoina kehitetty. Viranomais-Olli toimii siten, että Destia päivittää tiedot palveluun saadessaan pyynnön palvelun käyttäjiltä. Tiedostot sijaitsevat Destian palvelimella. Palvelua on mainostettu ja markkinoitu vain vähän, sillä siihen varatut resurssit ovat vähäiset. Destia saa palvelun käyttäjiltä palautetta. Ne koskevat yleensä esimerkiksi jonkun tiedon löytymistä palvelusta tai liikennettä, esim. tietoa matalalattiabusseista. Palvelun ylläpitoa mainostuloin on pohdittu, mutta se on todettu kannattamattomaksi, koska palvelun käyttäjämäärä on pieni. Riittävät mainostulot edellyttäisivät käyttäjämäärän merkittävää kasvua, joka ei ole realistista seudulliselle liikennetietopalvelulle. Valtakunnallisen palvelun suhteen tilanne voisi olla helpompi. 14

15 Palvelun ylläpidossa ei ole ollut suurempia ongelmia. Ongelmana on nähty lähinnä palvelun kustannustehottomuus, minkä takia Destia on joutunut priorisoimaan palvelussa toteutettavia tietoja. Suuria kustannuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi palvelintilan kapasiteetin varaus, henkilöresurssit ja tietojen ostaminen. FCD-tiedon toteutus on kallista, mutta ilman ominaisuutta ei palveluun saataisi paikallista sujuvuustietoa vaan ainoastaan Digitrafficjärjestelmän tarjoamaa tietoa tietyiltä valtatiepätkiltä. Myös verkostoitumista isojen medioiden kanssa on aiemmin kokeiltu. Kalevassa ja Kauppalehdessä on kokeiltu kartan päälle integroitua palvelua, jossa tarjottiin Oulun seudun liikennetietoja. Palvelujen käyttö oli kuitenkin hyvin pientä, sillä ihmiset eivät ilmeisesti löytäneet palvelua. Kokeilu ja yhteistyö medioiden kanssa on lopetettu, eikä siihen liittyviä haastatteluja katsottu tarpeelliseksi tehdä tässä selvityksessä. Nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty Destian haastattelussa ilmenneitä tietoja (Kiuru, Parikka, Manninen 2010). 15

16 4 PALVELUN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA MARKKINOINTI 4.1 Käyttäjämäärien kehitys Selvityksessä oli tavoitteena kuvata palvelun käyttäjämäärien kehitystä vuoden 2007 alusta kevääseen 2010 asti ja verrata käyttäjämääriä vuoden 2007 selvityksen tuloksiin. Käyttäjämäärätiedot saatiin Destialta kuitenkin vain joulukuusta 2008 lähtien. Lisäksi tietoja ei ollut mahdollista saada samoista sivuista (esim. palvelun etusivu) ja samassa muodossa kuin edellisessä tutkimuksessa, joten käyttäjämäärien kehitystä ja vertailua aiempaan selvitykseen ei ole tässä mahdollista esittää. Kuvassa 2 on esitetty internet-palvelun käyttäjämäärän kehitys joulukuusta 2008 huhtikuuhun lukumäärä joulu 08 tammi 09 helmi 09 käynnit/vrk maalis 09 huhti 09 touko 09 kesä 09 heinä 09 näyttökerrat/vrk elo 09 syys 09 loka 09 marras 09 joulu 09 tammi 10 helmi 10 maalis 10 huhti 10 Kuva 2. Internet-palvelun käyttäjämäärien kehitys joulukuusta 2008 huhtikuuhun Kuvassa esitetyt luvut tarkoittavat seuraavaa: Käynnit tarkoittavat kaikkien kävijöiden yksittäisten istuntojen määrää sivustossa. Jos kävijä on ei-aktiivinen sivustossa yli 30 minuutin ajan tai kauemmin, kaikki tämän jälkeen tapahtuvat toiminnot kuuluvat uuteen istuntoon. Jos käyttäjä lähtee sivustosta ja palaa sinne 30 minuutin kuluessa, käyttö lasketaan mukaan alkuperäiseen istuntoon. Näyttökerta tarkoittaa sivuston yksittäisen sivun näyttökertaa. Jos kävijä lataa sivun uudelleen avattuaan sen, tämä lasketaan uudeksi näyttökerraksi. Jos 16

17 käyttäjä siirtyy toiselle sivulle ja palaa sitten alkuperäiselle sivulle, myös tämä lasketaan uudeksi näyttökerraksi. Käyttäjämäärien analysointityökalu erottelee käyttäjämäärän laskennassa esimerkiksi isosta organisaatiosta tulleet käynnit omiksi käynneikseen. Analysointityökalun laskentalogiikkaa ei kuitenkaan täysin tiedetä, joten tulosten tulkintaan liittyy epävarmuustekijöitä. Palvelussa käyneiden määrä näyttää vakiintuneen noin 150 kävijään vuorokaudessa. Käyntikerralla on käyty keskimäärin 1,69 sivulla. Palvelun käyttäjien määrä on vaihdellut jonkin verran kuukausittain. Vilkkainta palvelun käyttö on ollut viimeisinä tarkastelluista kuukausista eli talvella Myös kesäkuussa 2009 tapahtui hetkellinen sivumäärän hypähdys. Palveluun tullaan usein siihen viittaavien sivustojen kautta (50,04 % käynneistä). Tällaisia sivustoja olivat (25,52 %), (14,33 %), (11,97 %) ja (3,76 %). Suoria käyntejä palveluun oli 34,48 % ja hakukoneiden kautta palveluun tuli 15,45 % käynneistä. Nämä tiedot osoittavat sen, kuinka tärkeä tekijä oli markkinoida palvelua Tiehallinnon ALK:ssa siitä lähtien, kun sujuvuustietojen esittäminen siellä lakkautettiin. Vuoden 2007 arviointitutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi, että Webbi-Ollin käyttäjämäärät viisinkertaistuvat sen hetkisestä tasosta. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Käyttäjämäärien kasvattamiseen tarvittavia toimenpiteitä ja palvelun tulevaisuutta on pohdittu kappaleessa 9 palvelun tulevaisuus. Pääkaupunkiseudulla on hiljattain otettu käyttöön liikennetiedottamisportaali Liikenteeseen.fi palvelu, josta vastaa HSL. Palvelua ei ole suuresti markkinoitu, eivätkä sen käyttäjämäärätkään ole yllättäneet positiivisesti. Palveluun tehdään keskimäärin noin 500 käyntiä vuorokaudessa ja käyttäjähuiput ovat noin käyntiä vuorokaudessa. Käyntien määrät ovat suuremmat kuin Oulun liikennetietopalvelulla, mutta myös käyttäjäpotentiaali on suurempi. Myös Tampereella on vastaava liikennetietoportaali Liikenne.nyt palvelu, joka toimii kaupallisesti mainosrahoin. Palvelusta ei ole saatavissa käyttäjämäärätietoja. Oulussa tarjotaan Oulun seudun paikallisliikenteen matkainfopalvelua OULA. Oula tarjoaa joukkoliikennetiedon osalta osin päällekkäistä tietoa Olli-palvelun kanssa. Oulassa ei ole linkkiä Olli-palveluun. Palvelun käyttäjämäärätietoja ei saatu, koska palveluntarjoaja ei tee kävijämäärien tallennusta. 17

18 4.2 Palvelun markkinointi ja näkyvyys mediassa Palvelusta kirjoitettiin lehdissä ja sitä markkinoitiin ahkerammin palvelun käyttöönoton alkuvaiheessa, mutta viime vuosina mainostaminen on ollut vähäisempää. Destian ja Oulun kaupungin tiedossa olevat palvelua koskevat tiedotteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 1. Oulunliikenne-palvelusta tehdyt tiedotteet ja jutut medioissa Destian ja Oulun kaupungin tietojen mukaan. Ajankohta Tiedote Tiedottaja elokuu kampanja Radio Mega 15.8 Olli jakaa liikennetiedot Oulun seudulla Digitoday Oulun seudulla liikkujille ajantasainen liikennetietopalvelu HighTech Forum 16.8 Olli antaa Oulun liikenteestä entistä ajantasaisempaa tietoa Kaleva 16.8 Liikennetietopalvelu aloittaa Oulussa vuoden vaihteessa Yle Oulu radio 8.1 Oulun Olli seuraa liikennetietoa tosiajassa Digitoday Oulun Olli on liikenneviisas ItViikko vkot kpl valomainoksia viikkoinen radiokampanja Radio Mega 31.1 Mainos Olli-palvelusta Kaupunki rakentaa -lehti Oululaisen liikenteen Google Kaleva alkuvuosi Juttu Olli-palvelusta Oulun kaupungin työntekijöiden lehti 22.9 Radio kampanja Oulun Iskelmä ja Radio Mega Mainos Olli-palvelusta Kaupunki rakentaa -lehti Kysy Ollilta Oulun seudun liikenteestä Kaleva Käytössä olevat käyttäjämäärätiedot alkavat joulukuusta 2008, joten markkinointikampanjoiden vaikutusta käyttäjämääriin voidaan tarkastella vasta siitä lähtien. Vuonna 2009 palvelua markkinointiin vähäisesti ja tiedossa on ainoastaan yksi mainos palvelusta, joka oli Kaupunki rakentaa lehdessä. Mainoksen vaikutus ei näy käyttäjämäärätilastossa. Palvelun markkinointi on viime vuosina ollut vähäistä ja palvelun alhaiset käyttäjämäärät voivat osin johtua siitä, että seudulla liikkuvat eivät tiedä palvelun olemassaolosta. 18

19 5 INTERNET-KYSELYN TULOKSET Käyttäjien mielipiteitä palvelusta kysyttiin palvelussa julkaistun internet-kyselyn avulla. Kysely toteutettiin lähes samanlaisena kuin vuonna 2007 tehdyssä arviointitutkimuksessa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Kyselylomake on esitetty liitteessä 1. Kysely julkaistiin ponnahdusikkunana etusivulla ja se oli avoinna välisen ajan. Kyselyn ollessa auki mainostettiin palvelua Kalevassa. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin Oulun kaupungin joukkoliikenteen 30 matkan kortti. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta osallistua työpajaan Oulunliikenne.fi palvelun kehittämiseen liittyen. Kyselyyn saatiin 83 vastausta. Näistä 3 oli hyvin puutteellisia, joten ne poistettiin ennen analysointia. 5.1 Taustatiedot Vastaajista 72 % oli miehiä ja 28 % naisia. Yli puolet vastauksista saatiin vuotiaiden ikäryhmästä. Vastanneiden sukupuoli ja ikä on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Vastanneiden ikä ja sukupuoli. ikä mies nainen tyhjä Yhteensä % vuotta % vuotta % vuotta % yli 65 vuotta % Yhteensä % Vastaajista suurin osa oli työssäkäyviä. Vastaajien pääasiallinen toiminta on esitetty kuvassa 3. 19

20 Joku muu; 5 % Opiskelija / koululainen; 10 % Työtön; 5 % Eläkeläinen; 14 % Työssä; 66 % Kuva 3. Vastaajien pääasiallinen toiminta. Vastaajista 65 % ilmoitti kulkevansa päivittäiset matkansa pääasiassa henkilöautolla. Seuraavaksi eniten käytettiin polkupyörää. Pääasiallinen kulkutapa on esitetty kuvassa 4. Kävellen; 6 % Jokin muu; 4 % Pyörällä; 19 % Joukkoliikenteellä (bussi, juna); 6 % Henkilöautolla ; 65 % Kuva 4. Vastaajien pääasiallinen kulkutapa. Vastaajien ilmoittama arvio moottoriajoneuvoilla ajamistaan kilometreistä viimeisen 12 kuukauden aikana on esitetty kuvassa 5. 20

21 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 km km km km km yli km en osaa sanoa Kuva 5. Vastaajien arvio moottoriajoneuvoilla ajamistaan kilometreistä viimeisen 12 kuukauden aikana. 5.2 Palvelun käyttö ja arviointi Lähes puolet kyselyyn vastanneista on saanut ensimmäisen tiedon palvelusta Internetissä olleen linkin perusteella. Tulokset on esitetty kuvassa % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Luin artikkelin lehdestä Kuulin palvelusta radiossa Näin linkin palveluun muualla internetissä Kuulin palvelusta tutulta Jokin muu Kuva 6. Ensimmäisen tiedon saaminen Oulunliikenne.fi-palvelusta. 21

22 Kyselyyn vastanneet käyttävät palvelua melko harvoin. Vain reilu 30 % vastanneista käyttää palvelua vähintään 1 3 kertaa viikossa. Palvelun käytön tiheys on kuitenkin vastausten mukaan kasvanut hieman verrattuna vuoden 2007 kyselyn tuloksiin. Tulokset on esitetty kuvassa % vuonna 2010 vuonna % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Päivittäin tai lähes päivittäin 1-3 kertaa viikossa 1-3 päivänä kuukaudessa harvemmin en lainkaan Kuva 7. Palvelun käyttötiheys verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Palvelun melko harvasta käyttötiheydestä huolimatta yli 85 % vastanneista piti palvelua vähintään melko tarpeellisena. Palvelua tarpeellisena pitäneiden osuus on myös kasvanut vuoden 2007 tutkimuksesta (kuva 8). 22

23 vuonna % vuonna % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erittäin tarpeellinen Melko tarpeellinen En osaa sanoa Ei kovin tarpeellinen Tarpeeton Kuva 8. Palvelun tarpeellisuus verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Palvelun arvosanaksi annettiin keskimäärin 7,8 asteikolla Vuoden 2007 tutkimuksessa arvosanojen keskiarvo oli 7,5. Vuonna 2007 arvosanat jakautuivat tasaisemmin kuin nyt tehdyssä tutkimuksessa, jossa yli puolet vastanneista antoi palvelulle arvosanan 8. Vuoden 2007 tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi, että palvelun käyttäjien antama arvosana palvelulle olisi vähintään 8,5. Vaikka arvosanojen keskiarvo on hieman noussut, ei tähän ole päästy. Arvosanojen jakautuminen vuoden 2007 ja 2010 tutkimuksissa on esitetty kuvassa 9. 23

24 60 % vuonna 2010 vuonna % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuva 9. Palvelun saamat arvosanat verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Vastaajia pyydettiin valitsemaan 5 itselleen hyödyllisintä palvelun tarjoamaa liikennetietoa. Vastausten mukaan autoliikenteen tietoja pidettiin tärkeämpinä kuin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tietoja. Tämä saattaa osin johtua vastanneiden pääasiallisesta kulkutavasta, joka oli 65 %:lla henkilöauto. Tärkeimpinä pidettiin autoliikenteen häiriö- ja sujuvuustietoja sekä tietoja tietöistä ja säätiedoista. Joukkoliikenteen tiedoista tärkeimmäksi nousivat bussipysäkit ja matkan suunnittelu. Vastaukset on esitetty kuvassa

25 Autoliikenne - häiriöt Autoliikenne - liikenteen sujuvuus Autoliikenne - tietyöt Muut palvelut - säätiedot Autoliikenne - tiesääasemat Joukkoliikenne - bussipysäkit Joukkoliikenne - matkan suunnittelu Kevyt liikenne - pyörätiet Joukkoliikenne - lentoliikenne Muut palvelut - tapahtumat Muut palvelut - nettikamerat Joukkoliikenne - junaliikenne Autoliikenne - pysäköintipaikat Kevyt liikenne - kelikamerat Kevyt liikenne - häiriöt Muut palvelut - mobiilipalvelut Autoliikenne - lautat Kevyt liikenne - sääasemat Kevyt liikenne - tietyöt Muut palvelut - yritykset Joukkoliikenne - laivaliikenne Kevyt liikenne - moporeitit Joukkoliikenne - taksitolpat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Kuva 10. Viiden hyödyllisimmän palvelun joukkoon kuuluvat palvelut vastausosuuksittain. Yli 60 % vastanneista on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että Oulun seudulla pitää tarjota liikennetietoa netissä. Palvelun liikennetietojen kattavuudesta ja tietojen hakemisen helppoudesta on yli 80 % vähintään jokseenkin samaa mieltä. Tietojen ajantasaisuudessa on vastausten perusteella parannettavaa. Noin puolet vastanneista on sitä mieltä, että palvelu tulee rahoittaa pelkästään verovaroin. Tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa. 25

26 Liikennetietopalvelu tulee rahoittaa pelkästään verovaroin Oulun seudulla pitää tarjota liikennetietoa netissä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Liikennetiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia Liikennetietojen tarjonta on kattavaa Liikennetietojen hakeminen palvelusta on helppoa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 11. Mielipiteet väittämistä. Oulun liikennetietopalvelu ei ole vaikuttanut yli puolen vastanneista liikkumiseen mitenkään. Reilu 20 % kertoo vaihtaneensa reittiä, reilu 10 % muuttaneensa matkan ajankohtaa ja noin 10 % muuttaneensa kulkumuotoa. Kukaan ei ole jättänyt matkaa tekemättä. Muina syinä todettiin reitin nopeampi päättäminen ja liikennesään huomioon ottaminen. Tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa. Ei mitenkään Olen muuttanut reittiä tai joukkoliikennelinjaa Olen muuttanut matkan ajankohtaa Olen muuttanut kulkumuotoa Jokin muu Olen jättänyt matkan tekemättä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuva 12. Palvelun vaikutukset liikkumiseen. 26

27 Kyselyssä kysyttiin, miten Oulunliikenne.fi-palvelua tai muita liikennetietopalveluita pitäisi kehittää. Vastauksena saatiin seuraavat toiveet: - palvelun toiminta paremmaksi hitaammilla nettiyhteyksillä ja esim. Firefoxin ja Operan selaimilla - käyttöliittymän selkeyttäminen, käyttömukavuuden parantaminen, linkkien oikeellisuuden varmistaminen, etusivun linkkien näkyvyyden parantaminen - tietojen tuominen matkapuhelimeen, mobiilipalvelujen kehittäminen - liukkausriskiennusteen antaminen (kuten Tiellä 8 Turku-Pori) - matkansuunnittelupalvelun toteuttaminen kevyelle liikenteelle - internet-kameroiden lisääminen - tiedon antaminen ilmanlaadusta - autoliikenteen reittihaku ei aina toimi, joukkoliikenteen reittihaussa antaa useita vaihtoehtoja, vaikka annettu täsmällinen osoite 27

28 6 PALVELUN SISÄLLÖN ARVIOINTI 6.1 Yleinen arvio Oulun liikennetietopalvelu tarjoaa kattavasti tietoa seudun liikenteestä, tapahtumista, yrityksistä ja säästä. Sivuilla tarjotaan paljon ajantasaista tietoa ja tietojen esittäminen keskittyy karttapohjalle, jolloin käyttäjän on helppo valita haluamansa asiat samaan näkymään ja havaita tiettyä sijaintia lähellä tapahtuvat asiat. Olisi hyvä, jos kartan saisi suurennettua koko näytön kokoiseksi ja tulostettua samankokoisena. Erityisesti pyöräteitä, moporeittejä ja autolla tai joukkoliikenteellä tehtyjä reittisuunnitelmia olisi helpompi tarkastella isolta kartalta. Palvelussa esitetään mainoksia, jotka voivat joistain käyttäjistä häiritä palvelun käyttöä. Mainokset ovat kuitenkin palvelun sivussa, eivätkä ne pomppaa erillisiin ikkunoihin palvelun päälle. Palvelussa esitetään kelikamerakuvia, jotka antavat käyttäjälle visuaalisen kuvan sen hetkisestä tilanteesta. Palvelun käyttäjä voi saada ajantasaista tietoa myös tilaamalla ajankohtaisia liikennetietoja RSS-syötteenä. Syötteiden tilauksen tekeminen on opastettu. Palvelussa on hyvin erotettu eri kulkumuotoja koskevat tiedot omille välilehdilleen, jolloin tietäessään kulkumuodon käyttäjän on helppo löytää etsimänsä tieto. Kulkumuotojen vertailu on kuitenkin vaikeampaa. Palvelun etusivu tarjoaa yleisnäkymän ajantasaiseen liikenne- ja säätilanteeseen sekä linkit palvelun keskeisimpiin ominaisuuksiin. Etusivu voi joidenkin mielestä olla sekava, koska sillä esitetään paljon sekalaista tietoa. Kulkumuotokohtaisten sivujen pääosassa on kartta, johon käyttäjä voi valita erilaisia ominaisuuksia ja jossa esitetään käyttäjän valitsemia reittejä. Kartan ja valinnan latautuessa esitetään kartan päällä ajankulua kuvaava kuvio, mikä osoittaa käyttäjälle, että ohjelma tekee jotakin. Joukkoliikenteen sivuilla pysäkkiaikataulujen katsominen kartalta on mahdotonta. Vietäessä hiiri pysäkkikuvan päälle tulee esiin ikkuna, jossa on linkki aikatauluihin, mutta linkki karkaa kun sitä yrittää tavoitella. Pysäkkiaikatauluun pääsee käsiksi vain valitsemalla sivun oikean reunan taulukosta pysäkin nimen, mutta ne eivät aina ole seudulla liikkuvien tiedossa. Reittisuunnitelmaan voi valita lähtöpaikan ja määränpään kartalla olevista bussipysäkeistä. Hiiren vieminen kartalle paikkaan, jossa ei ole pysäkkiä antaa samat valintamahdollisuudet kuin pysäkin kohdalla, mutta sijainnin valinta ei päivitä lähtöpaikkaa tai määränpäätä reittisuunnitelmaan. Lähtöpaikan tai 28

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Finland

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Finland ZA5472 Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Finland FL 312 EUROBAROMETER PREPARATION FOR THE WHITE PAPER ON THE FUTURE OF TRANSPORT DEMO SECTION D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot 26.5.2016 Kaupungin strategia Edistää kävelyn, pyöräliikenteen ja

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Visio Asiakkaalla on käytettävissään toimivien markkinoiden tuottamia palveluita ja sovelluksia

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Linked Events: Helsingin kaupungin tapahtumatietokanta

Linked Events: Helsingin kaupungin tapahtumatietokanta Linked Events: Helsingin kaupungin tapahtumatietokanta Jenni Niemiaho ja Aleksi Salonen ja Forum Virium 1.10.2015 Linked Events lyhyesti Tietokanta, joka kokoaa Helsingin kaupungin tapahtumatiedon ensimmäistä

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 Jan Juslén Tieto-osasto, Liikennevirasto Megatrendit Arvot ja asenteet muuttuvat Kaupungistuminen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot