ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 2. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen."

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen ten antamispäivä lupa-asiassa Rakennuslautakunnan kokoukset vuonna Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna Lupapäätösten ilmoittaminen ja päätösten antaminen Rakennuslautakunnalle tulevan arvopostin kuittaajat ja vastaanottajat Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy:n rakennuslupahakemus suunnittelutarveratkaisulla Monikkalan kylän tilalle Kissanristi Rn:o 1: Pauli Viljakaisen rakennuslupahakemus Pöyryn kylän tilasta Luminiitty Rn:o 4:117 erotettavalle määräalalle Lausunnon antaminen Yrjö Tapani Roikosen poikkeamishakemukseen Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat Ilmoitusasiat Muut asiat - rak.ltk:n tilastot vuodelta Kokouksen päättäminen. 18 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

2 Rakennuslautakunta PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Tenho Ukkonen pj. Pentti Hurri Hetta Torpo Markku Kivisaari Muut läsnä olleet Ahti Lindgren kunnanhallituksen edustaja Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Asko Viljanen tekninen johtaja Poissa Miia Toijonen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Kivisaari ja Hetta Torpo. Pöytäkirjan allekirjoitus Tenho Ukkonen Puheenjohtaja Petri Luukkonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika / 2011 Markku Kivisaari Hetta Torpo Pöytäkirja pidetty nähtävänä Petri Luukkonen

3 Rakennuslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 4 Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi julkipanon jälkeen

4 Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 26 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Rak.tark. Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa kuukauden toisena tiistaina klo alkaen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanhallituksen huone.

5 Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 6 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Rak.tark. Rakennuslautakunta päättää, että rakennuslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona rakennusvalvontatoimistossa viraston aukioloaikana.

6 Rakennuslautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN TOIMISTOAIKA VUONNA Rakennustarkastaja on ollut varmimmin tavattavissa maanantaisin klo ja ja perjantaisin klo välisenä aikana. Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan toimistoajaksi maanantain klo ja sekä perjantain klo

7 Rakennuslautakunta LUPAPÄÄTÖSTEN ILMOITTAMINEN JA PÄÄTÖSTEN ANTAMINEN 8 MRL:N 142 Lupapäätöksestä ilmoittaminen - Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen MRA:n 97 Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen - MRL:n 142 ja 198 :n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Rak.tark. Päätöksen antamispäivä lupa-asiassa määrätään erikseen. Kunnan virallinen ilmoitustaulu hyväksytään kunnan rakennusvalvonnan ilmoitustauluksi.

8 Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNALLE TULEVAN ARVOPOSTIN KUITTAAJAT JA VASTAANOTTAJAT VUONNA Rakennuslautakunta määrää arvopostin kuittaajat ja vastaanottajat. Rak.tark. Rakennuslautakunta valtuuttaa toimistosihteeri Kirsti Liukkosen ja toimistosihteeri Arja Lehtisen kuittaamaan ja nostamaan rakennuslautakunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset.

9 Rakennuslautakunta KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TAMMILEHTO OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS SUUNNIT- TELUTARVERATKAISULLA MONIKKALAN KYLÄN TILALLE KISSANRISTI RN:O 1: K.hall Hirvensalmen kunnan rakennusvalvontaan on tullut rakennuslupahakemus teollisuushallin rakentamiseksi Uutelaan. Hanke on laajuudeltaan 2026 k-m 2 ja tarkoituksena on rakentaa tiloja puun, elintarviketeollisuuden ja metallin jatkojalostukselle. Rakennuslupahakemus piirustuksineen on esillä kokouksessa. Hakijana on Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy. Rakennuspaikka sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatie 5:n ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella tilalla Kissanristi ( ). Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama maakunta-kaava. Valtatie 5:n rakentaminen Uutelan kohdalla on parhaillaan käynnissä. Alueelle ollaan laatimassa Uutelan risteysalueen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot. Kaava-asiakirjat ja lausunnot ovat esillä kokouksessa. Perustelut suunnittelutarveratkaisulle, vaikka kaavahanke on vireillä, ovat seuraavat: - Suunnittelutarveratkaisulla ei vaikeuta kaavoituksen toteutumista eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle - Ratkaisu tukee Mikkelin seudun rakennemallityötä ja on Mikkelin seudulla käynnissä olevan rakennemallin mukainen - 5-tien rakentaminen valmistuu - Ratkaisu ei lisää merkittävästi liikennettä verrattuna nykyiseen eikä aiheuta siten siltä osin lisärasitusta ympäristölle. Voimassa olevat määräykset mm. jätevesien käsittelyn osalta otetaan huomioon. Alueella on sähkö- sekä vesilinja. - Ratkaisu on sopiva maisemalliselta kannalta eikä se vaikuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Alueella sijaitsee huoltoasema ja taksipalveluita. - Alueelle on tekeillä vesihuollon kehittämissuunnitelma. - Alueelle ollaan rakentamassa laajakaistayhteys viimeistään 2012.

10 Rakennuslautakunta Vastaavan kokoluokan hankkeesta on tehty myönteinen päätös Hirvensalmen kunnanhallituksessa , mutta rakentaminen ei silloin käynnistynyt. Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy on tehnyt kolmen yrittäjän kanssa aiesopimuksen hallin rakentamisesta ko. kohteeseen. Hallin rakentaminen käynnistyy välittömästi, kun rakennuslupa-hanke on saanut lainvoiman tai toimeenpanoluvan. Hanke on arvioitu käynnistyvän helmi-maaliskuussa Koska Uutelan risteysalueen osayleiskaavoitus on ehdotusvaiheessa, on suunnittelutarveratkaisun hakeminen tarpeellista. Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Uutelan alue on tyypillistä haja-asutusaluetta, jossa vallitsevina seikkoina ovat aluetta halkovat yleiset tiet. Rakennuspaikka on pintamuodoltaan vaihtelevaa. Hirvensalmen kunnanhallitus on pyytänyt viranomaislausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun tekemistä varten. Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnalla eikä Etelä-Savon maakuntaliitolla ole huomautettavaa suunnittelutarveratkaisusta. Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut toteaa, että se ei näe esteitä hankkeen toteuttamiselle, koska rakennushanke ei estä kaavan toteuttamista suunnitellussa muodossa. Se korostaa lausunnossaan jätevesien käsittelyä sekä nostaa esille elintarviketilojen lupamenettelyn, mikäli niitä kiinteistöön sijoittuu. Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettei asemapiirustuksessa esitettyjä suoria tieliittymiä seututieltä 386 voida hyväksyä. Ajoyhteys on järjestettävä osayleiskaava-luonnoksessa esitetyllä tavalla valtatie 5 parantamisen yhteydessä rakennettavan yhdystien Mikkanen uuden osuuden kautta. Kyseinen osuus osoitetaan jo osayleiskaavassa katualueen varausmerkinnällä. Liittymän tarkemmasta paikasta on sovittava Pohjois-Savon liikennevastuualueen kautta. Pohjois-Savon liikennevastuualue toteaa vielä lausunnossaan, että ennen kuin suunnittelutarveratkaisusta tehdään lopullinen päätös, on oltava käytössä alueen kaavoituksen osalta vähintään nähtävillä ollut ja lausunnoilla käynyt osayleiskaavaehdotus. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että sen käsityksen mukaan lupa on myönnettävissä aikaisintaan siinä vaiheessa, kun lupaa tukeva osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella. Vasta tällöin voidaan riittävällä varmuudella arvioida, täyttääkö

11 Rakennuslautakunta hakemus sille asetettavat erityiset lupavaatimukset. Lausunto on samantyyppinen kuin vuonna Kj. Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelutarveratkaisun alla olevin perusteluin sillä edellytyksellä, että tonttiliittymät järjestetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen esittämällä tavalla valtatie 5 parantamisen yhteydessä rakennettavan yhdystien Mikkanen uuden osuuden kautta. Perusteluinaan myönteiselle päätökselleen kunnanhallitus toteaa, että: - Suunnittelutarveratkaisulla ei vaikeuta kaavoituksen toteutumista eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle - Ratkaisu tukee Mikkelin seudun rakennemallityötä ja on Mikkelin seudulla käynnissä olevan rakennemallin mukainen - 5-tien rakentaminen valmistuu - Ratkaisu ei lisää merkittävästi liikennettä verrattuna nykyiseen eikä aiheuta siten siltä osin lisärasitusta ympäristölle. Voimassa olevat määräykset mm. jätevesien käsittelyn osalta otetaan huomioon. Alueella on sähkö- ja vesilinja - Ratkaisu on sopiva maisemalliselta kannalta eikä se vaikuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Alueella sijaitsee huoltoasema ja taksipalveluita. - Alueelle on tekeillä vesihuollon kehittämissuunnitelma. - Alueelle ollaan rakentamassa laajakaistayhteys viimeistään Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallille Monikkalan kylän tilalle Kissanristi RN:o 1:113. Rakennuksen kerrosala on 2192,5 k-m 2. Rakennuspaikan pinta-ala on 4,7020 ha. Alueelle on vastaavan kokoluokan hankkeesta tehty myönteinen päätös Hirvensalmen kunnanhallituksessa , mutta rakentaminen ei silloin käynnistynyt. Alueella on vireillä Uutelan risteysalueen osayleiskaava. Kaavaehdotus on nähtävillä. Hakemuksen mukainen paikka on kaavaan merkitty merkinnällä TP (teollisuus- ja työpaikka-alue). Kaava ei ole lainvoimainen. Kunnanhallitus on hakenut alueen rakentamiseen suunnittelutarveratkaisua. Kunnan voimassaolevassa rakennusjärjestyksessä ei ole osoitettu suunnittelutarvealueita.

12 Rakennuslautakunta Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseksi. Hakemuksen mukainen Kissanristi RN:o 1:113 tila on kokonaisuudessaan määrätty kuuluvan suunnittelutarvealueeseen. Vähittäiskaupan suuryksikkö Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 3 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- ja yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Saman lain 114 :ssä säädetään, että vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruisen vähittäiskaupan myymälää. Mitä edellä olevassa säädetään, ei kuitenkaan koske paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole määritetty paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan käsitettä. Hallituksen esityksen mukaan paljon vievällä erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jolle ominaista ovat suuret, paljon tilaa vaativat tuotteet kuten esimerkiksi autot, huonekalut ja rakennustarvikkeet, ja joka edellyttää sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tällaisena paljon tilaa vievänä kauppana voidaan hallituksen esityksen mukaan pitää sellaistakin kaupan yksikköä, jossa lisäksi on tarjolla muuta tavaraa, jos tämä muu tavara liittyy päämyyntiartikkeliin. Oheistuotteiden myyntipinta-alan osuuden tulisi kuitenkin olla vähäinen, vähäisenä voidaan hallituksen esityksen mukaan pitää enintään kioskimyyntiin verrattavaa määrää eli 100 neliömetrin myyntipinta-alaa. Ympäristöministeriö on laatinut paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan käsitteen tulkinnan tueksi suosituksen. Siinä on yksilöity kaupan toimialat, jotka ministeriön käsityksen mukaan tulisi lukea paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan piiriin. Suosituksen mukaan paljon tilaa vaativana erikoistavaran kauppana pidetään mm. moottoriajoneuvojen sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppaa, huonekalukauppaa, rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppaa, maatalous- ja puutarha-alan kauppaa sekä kodin tekniikkakauppaa. Siihen eivät kuulu sisustus- ja urheilukauppa. Ministeriön suosituksessa määritellään lisäksi paljon tilaa vaativan erikoistavaran myymälässä sallittu oheistuotteiden osuus. Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus myymälän myyntipinta-alasta saa olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 neliömetriä. Tästä myyntipintaalasta enintään 100 neliömetrin alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan.

13 Rakennuslautakunta Suunnitelmista käy ilmi, ettei kyseinen rakennushanke ole vähittäiskaupan suuryksikkö. Rak.tark. Rakennuslautakunta myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy:lle haetun rakennusluvan päätösesityksen mukaisesti. Rakennuslupa myönnetään sillä ehdolla, että Hirvensalmen kunnanhallituksen myöntämä suunnittelutarveratkaisu saa lainvoimaisuuden. Liite nr:o 1. Hakijan tulee saada Pohjois-Savon ELY-keskukselta liittymälupa Mikkasen yhdystielle nr:o Naapureita kuultu 10 kpl, ei huomautettavaa. Perustelut: Hakemuksen mukainen rakentaminen ei tuota haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä eikä vaikeuta erityisten luonto- tai kulttuuriarvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukseen. Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Asko Viljanen ei osallistunut asian käsittelyyn.

14 Rakennuslautakunta PAULI VILJAKAISEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS PÖYRYN KYLÄN TILASTA LUMINIITTY RN:O 4:117 EROTETTAVALLE MÄÄRÄALALLE 11 Pauli Viljakainen hakee rakennuslupaa puutavaran varastointihallille Pöyryn kylän tilasta Luminiitty RN:o 4:117 erotettavalle määräalalle. Rakennuksen kerrosala on 204,5 k-m 2. Määräala, jonka pinta-ala on n. 0,5 ha ei rajoitu rantaan. Naapurien kuuleminen ei ole tarpeen. Rak.tark. Rakennuslautakunta myöntää Pauli Viljakaiselle haetun rakennusluvan päätösesityksen mukaisesti. Liite nr:o 2.

15 Rakennuslautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN YRJÖ TAPANI ROIKOSEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN HIRVENLAHDEN KYLÄN TILASTA KYTÖNIEMI RN:O 2:23 EROTETTAVALLE MÄÄRÄALALLE 12 Yrjö Tapani Roikonen hakee poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hirvenlahden kylän tilasta Kytöniemi RN:o 2:23 erotettavalle määräalalle varastorakennuksen 60,0 ke-m 2 rakentamiseen. Tilalla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa voimassa. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan, mutta rakennuksen etäisyys Roukejärvestä tulee olemaan noin 50 m. Kytöniemen yksityistie sijaitsee rakennuspaikan ja rannan välissä. Hakijalla on saaripaikka Jänissaaressa ja venepaikka rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Kyseinen varasto tukee saaripaikan ja mantereen liikennöintiä. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä Tilan pinta-ala tulisi olemaan n m 2, eikä se muodosta erillistä lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikasta on esivuokrasopimus. Poikkeamista haetaan rantarakentamiseen ilman oikeusvaikutteista kaavaa. Naapureita on kuultu 2 kpl. Ei huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin 2 kohdan mukaisesta poikkeamishakemuksesta kunnan lausuntona, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle.

16 Rakennuslautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 13 Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta Liite nro 3. Merkittiin tiedoksi.

17 Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT 14 Rak.tark. Rakennuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjanote: 54 Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotus/saunasaari, tilat 2:217, 2:159, 2:160, 2:161, 2:166 ja 2:191/kaavamuutoksen hyväksyminen. 2. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjanotteet: 188 Hirvensalmen kunnan tiedonhallinta- ja arkistonmuodostuksen suunnitelmat sekä toimintasääntö 189 Rakentamista koskeva myönteinen poikkeamispäätös Kari Sorjoselle 3. Rakennustarkastajan päätökset 22-24/2010 rakennusluvan voimassaoloajan jatkamiseksi. Merkittiin tiedoksi.

18 Rakennuslautakunta MUUT ASIAT 15 Rakennustarkastaja esitteli vuoden 2010 rakennusvalvonnan tilastoja. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 16 Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

19 Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-9, Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /RAKENNUSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

20 Rakennuslautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen VALITUSVIRANOMAINEN Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, PL KUOPIO faksi Kunnallisvalitus, Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää valitusaika 30 päivää MUU VALITUSVIRANOMAINEN valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Tekninen lautakunta Aika 01.04.2011 klo 10:00-12:40 Paikka Karigasniemen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

1. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74. 2. 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74. 3. 71 Työjärjestyksen hyväksyminen 75

1. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74. 2. 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74. 3. 71 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 SISÄLLYSLUETTELO Rakennuslautakunta Pöytäkirja 6 / 2007 Kokousaika 3.7.2007 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55 Tekninen lautakunta Aika 16.04.2014 klo 16:00-17:02 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479)

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Aika Maanantaina 25. marraskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

-1, YMP 10.3.2015 17:30

-1, YMP 10.3.2015 17:30 -1, YMP 10.3.2015 17:30 Kokousaika 10.3.2015 kello 17.30-19.40 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t 128-143 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo. 17.00 17.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot