SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 11.9.2013 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Maa-ainesten ottolupahakemus, Kaari Jussi, Vanha-Kaari 3: Maa-ainesten ottolupahakemus, Destia Oy, Kallioharju 3: Rakennuslupa, Kohtala Markku, konesuojan laajennus ja tuorerehuauman pohjan rakentaminen Toimenpidelupa, Kohtala Markku, lietesäiliö Rakennuslupa, Teuvan kunta, asuinhuoneiston muutos toimistotilaksi (Varhaiskasvatus) Rakennuslupa, Teuvan kunta, Perälän koulun asunnon muutos ryhmäperhepäivähoitotilaksi (B 5) Rakennuslupa, Hakala Jarno, konesuoja Rakennuslupa, Muotio Arto, konesuojan laajennus (katos) Rakennuslupa, Rintala Jaakko, viljankuivaamo Rakennuslupa, M-Partners Oy, halli Rakennuslautakunnan lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kanta Ilmoitusasiat, rak.ltk 4/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 22

2 -1, RAKLTK :00 Sivu 1 Paikka Teknisen toimiston kahvio Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Rinta-Uppa Simo Ketomäki Jaakko Nevanperä Toni Niemi Kaisa Paakkunainen Marja-Leena Saarela-Mäkynen Eija Snellman Helena Tanner Jyri Üidik Aimar Humalamäki Tapio Leppäniemi Jukka Heinola Arto Osmo Vesa Vahertimo Eija puheenjohtaja, poissa varapuheenjohtaja, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen, poissa jäsen jäsen, poissa jäsen Eija Saarela-Mäkysen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa kunnanhallituksen edustaja, poissa rakennustarkastaja, esittelijä toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Päätösten antamispäivä lupa-asiassa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan rakennustarkastustoimistossa perjantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toni Nevanperä ja Kaisa Niemi. Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen Jaakko Ketomäki puheenjohtaja Eija Vahertimo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Toni Nevanperä Kaisa Niemi Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan rakennustarkastustoimistossa Julkipanotodistus MRL 142 Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla Todistaa Eija Vahertimo, toimistosihteeri

3 22, RAKLTK :00 D: 313/2013 Sivu 2 Rakennuslautakunta Maa-ainesten ottolupahakemus, Kaari Jussi, Vanha-Kaari 3:118 Dnro D/313/ /2013 Rakennusltk. 22 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; HAKEMUKSEN TIEDOT Asia Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus soran ja hiekan ottamiseen. Hakija Jussi Kaari Maan omistaja Jussi Kaari Kiinteistö, jota hakemus koskee Teuvan kunnan Norinkylässä Vanha-Kaari niminen tila 3:118. Otettavien maa-ainesten laatu- ja määrätiedot Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 4,2 ha:n ottamisalalta. Haettu voimassaoloaika on 10 vuotta. Haettu maa-aineksen oton kokonaismäärä on k-m³ Arvioitu vuotuinen otto k-m³ Maa-aineksen ottamissyvyys on 2,5-9 metriä. Kyseessä on vanhan vuonna 2011 päättyneen luvan jatkaminen sekä ottamisalueen laajentaminen (lupa myönnetty ). Alueen maankäyttö Alue on Norinkylän Jussinmäen pohjavesialueella. Ympäröivän alueen maankäyttömuoto on metsätalous. Ottamissuunnitelma Hakemuksen liitteenä on ottamissuunnitelma, jossa on esitetty ottamistoiminnan vaiheet, turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet, ympäristöhaittojen vähentäminen, maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteet. Ottamistoiminnan laajuus käy tarkemmin ilmi suunnitelman liitteenä olevista kartoista ja poikkileikkauspiirroksista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jossa on esitetty valtioneuvoston asetuksen 379/ :n edellyttämät selvitykset ja tiedot. Alueen jälkihoito Alueen maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteet on esitetty edellä mainituissa ottamis- ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmissa.

4 22, RAKLTK :00 D: 313/2013 Sivu 3 Rakennuslautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen käsittely Hakemus on jätetty ELY-keskusken lausunto Hakijan uusi suunnitelmaselostus ja Ympäristösihteerin lausunto, LLKY:n lausunto ELY-keskusken lausunto Hakemuksesta kuuluttaminen Kuulutus hakemuksesta on pidetty nähtävillä Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehti Tejukassa olleella kuulutuksella. Naapurien kuuleminen ja muistutukset Hakemuksesta on kuulutettu edellä mainitulla tavalla. Annettuun määräaikaan mennessä ei tullut yhtään huomautusta. ASIAN RATKAISU Rakennustarkastaja Ehdotus: Rakennuslautakunta myöntää Jussi Kaarelle maa-ainesten ottoluvan , päivätyn ottamissuunnitelman, suunnitelmaselostuksen, suunnitelmakarttojen ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Ottamisalue ja ottaminen Ottamisalue on ottamissuunnitelman mukainen ottamisalue. Ottamisalue ja rajat tulee merkitä maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ennen varsinaisen ottotoiminnan aloittamista vanhan luvan mukaiset täytöt ottoalueen etelä ja länsiosassa tulee tehdä suunnitelman mukaan tasoon +104,5. Pohjaveden yläpuolelle jätetään vähintään 4 metrin koskematon suojakerros. Ottamisessa noudatetaan ensisijaisesti ELY:n ja ympäristöviranomaisen lausuntoa ja toissijaisesti hakijan ottamissuunnitelmaa. Louhinnasta ja kiviaineksen käsittelystä alueella tulee pitää päiväkirjaa. Mikäli yhteenlaskettua toiminta-aikaa on vähintään 50 päivää, tulee toiminnalle hakea ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaisesti ympäristölupa. 2. Jätehuolto Kaivualuetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten aineiden varastopaikkana. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata jätteitä. Romutavara, ongelmajätteet, kuten jäteöljyt, sekä muut jätteet tulee toimittaa muualle asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin käsiteltäväksi. Aluetta ei saa käyttää muualta tuotujen ylijäämämaiden läjityspaikkana.

5 22, RAKLTK :00 D: 313/2013 Sivu 4 Rakennuslautakunta Pintavesien johtaminen Alueen yläpuoliset pintavedet tulee johtaa ottamisalueiden ohi. Maaainesten ottamisella ei saa aiheuttaa vettymishaittaa korkeussuunnassa alapuolisille tiloille. 4. Turvallisuus Maa-ainesten ottajan on huolehdittava soranottoalueen ottamisaikaisesta turvallisuudesta. Työnaikaiset jyrkänteet on aidattava 1,5 metriä korkeilla aidoilla tai 1:n metrin korkuisin kivin. 5. Öljytuotteiden käsittely ja säilytys Öljytuotteiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten. 6. Koneiden säilytys ja öljyvahinkojen torjunta Öljyvahingon torjuntaan tulee varautua. Mahdollisesta öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Teuvan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 7. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailu Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ylimmän tutkitun luonnollisen pohjaveden pinnan päälle tulee jäädä aina vähintään neljä metrin paksuinen suojakerros. 8. Alueen jälkihoito ja maisemointi Ottamisalueen luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Alueelta kuoritut pintamaat tulee käyttää alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Pintamaat tulee levittää viimeisteltäville alueille ohuena kerroksena ELY:n lausunnossaan antaman ohjeen mukaan. Ottamisen jälkeen alueelle tulee saada aikaan alueelle soveltuva puusto. Jälkihoidolla alue on palautettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi ja maisemaan soveltuvaksi. Alue tulee jälkihoidolla saattaa sellaiseen kuntoon, että hakemuksen mukainen metsätalouskäyttö on mahdollista. Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen perustelut Lupa maa-ainesten ottamiseen voidaan myöntää, sillä ottamisesta ei aiheudu lupamääräyksiä noudattaen maa-aineslain 3 :n tarkoittaman kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai muita huomattavia tai laajalle alueelle ulottuvia vaikutuksia luonnonolosuhteissa tai vedenhankinnassa. Toiminnan aloittaminen Toiminta voidaan aloittaa kun siitä tehty lupapäätös on saanut lainvoiman ja vakuus jätetty valvontaviranomaiselle.

6 22, RAKLTK :00 D: 313/2013 Sivu 5 Rakennuslautakunta Voimassaolo Tämä päätös on voimassa 10 vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on , johon mennessä myös maisemointityöt on saatettava loppuun. Katselmukset Ennen ottamistoiminnan aloittamista alueelle tulee tehdä alkukatselmus ja tarpeellinen määrä muita katselmuksia. Maa-ainesten ottamisen päätyttyä ja jälkihoitotoimenpiteiden tultua loppuun suoritetuiksi alueelle tulee tehdä loppukatselmus. Maa-ainesluvan haltijan tulee pyytää valvontaviranomaiselta katselmuksia hyvissä ajoin ennen ottamistoiminnan aloittamista (alkukatselmus) ja luvan päättymistä (loppukatselmus). Maksut Hakijan on suoritettava voimassa olevan taksan mukaisen maksun ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja vuotuisesta ottamisen valvonnasta kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Vakuus Hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus. Vakuussumma on kaksitoistatuhatta (12 000) euroa. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kk yli luvan voimassaolon. Vakuuden määrää tarkistetaan tarvittaessa. Vakuudeksi hyväksytään luottolaitoksen antama takaus (pankkitakaus) tai muu vakuus, jonka luvan myöntänyt viranomainen hyväksyy. Vakuus on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen ottamistoiminnan aloittamista. Vakuus vapautetaan valvontaviranomaisen katselmuksessa antaman lausunnon perusteella. Sovelletut säädökset Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) Päätös: Hyväksyttiin. TIEDOKSI Hakija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

7 23, RAKLTK :00 D: 314/2013 Sivu 6 Rakennuslautakunta Maa-ainesten ottolupahakemus, Destia Oy, Kallioharju 3:50 Dnro D/314/ /2013 Rakennusltk. 23 HAKEMUKSEN TIEDOT Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Asia Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen. Hakija Destia Oy Maan omistaja Destia Oy Kiinteistö, jota hakemus koskee Teuvan kunnan Kauppilankylässä Kallioharju niminen tila Otettavien maa-ainesten laatu- ja määrätiedot Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 2,5 ha:n ottamisalalta. Haettu voimassaoloaika on 10 vuotta. Haettu maa-aineksen oton kokonaismäärä on k-m³ Arvioitu vuotuinen otto k-m³ Maa-aineksen ottamissyvyys on 0-18 metriä. Kyseessä on vanhan päättyneen luvan jatkaminen sekä ottamisalueen laajentaminen. Toiminnalle on voimassa oleva ympäristölupa. Alueen maankäyttö Alue on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa varattu kalliokiviaineksen ottamisalueeksi. Lähin asutus sijaitsee n. 1,0 kilometrin päässä. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole vedenottamoita tai kaivoja. Ympäröivän alueen maankäyttömuoto on metsätalous. Ottamissuunnitelma Hakemuksen liitteenä on ottamissuunnitelma, jossa on esitetty ottamistoiminnan vaiheet, turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet, ympäristöhaittojen vähentäminen, maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteet. Ottamistoiminnan laajuus käy tarkemmin ilmi suunnitelman liitteenä olevista kartoista ja poikkileikkauspiirroksista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, joka koskee maa-aineslain 5a ja 16b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain 103a tarkoittamaa kivenlouhimoa. Alueen jälkihoito Alueen maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteet on esitetty edellä mainitussa ottamissuunnitelmassa.

8 23, RAKLTK :00 D: 314/2013 Sivu 7 Rakennuslautakunta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen käsittely Hakemus on jätetty ELY-keskuksen lausunto Destia Oy:n vastine ELY-keskuksen lausuntoon. Ympäristösihteerin lausunto, LLKY:n lausunto Hakijan uusi lupahakemus saapunut (päiväys ) Hakemuksesta kuuluttaminen Kuulutus hakemuksesta on pidetty nähtävillä Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehti Tejukassa olleella kuulutuksella. Naapurien kuuleminen ja muistutukset Myönnetyn ympäristöluvan yhteydessä naapureita on kuultu. Hakemuksesta on kuulutettu edellä kerrotulla tavalla. Annettuun määräaikaan mennessä ei tullut yhtään huomautusta. ASIAN RATKAISU Rakennustarkastaja Ehdotus: Rakennuslautakunta myöntää Destia Oy:lle kalliokiviaineksen ottoluvan ja samalla päivämäärällä päivätyn ottamissuunnitelman, suunnitelmaselostuksen, suunnitelmakarttojen ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Ottamisalue ja ottaminen Ottamisalue on ottamissuunnitelman mukainen ottamisalue. Ottamisalue ja rajat tulee merkitä maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisessa noudatetaan ensisijaisesti ELY:n ja ympäristöviranomaisen lausuntoa ja toissijaisesti hakijan ottamissuunnitelmaa. Ottaminen saadaan aloittaa vasta kun kohdassa 8 selostetut kuvamuutokset on aloituskokouksessa hyäksytty. 2. Jätehuolto Kaivualuetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten aineiden varastopaikkana. Alueella ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata jätteitä. Romutavara, ongelmajätteet, kuten jäteöljyt, sekä muut jätteet tulee toimittaa muualle asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin käsiteltäväksi. Aluetta ei saa käyttää muualta tuotujen ylijäämämaiden läjityspaikkana. 3. Pintavesien johtaminen Maa-ainesten ottamisella ja vesien työnaikaisella pumppauksella ei saa aiheuttaa vettymishaittaa korkeussuunnassa alapuolisille tiloille. 4. Turvallisuus Maa-ainesten ottajan on huolehdittava soranottoalueen ottamisaikaisesta turvallisuudesta. Työnaikaiset jyrkänteet on aidattava 1,5 metriä korkeilla aidoilla tai 1:den metrin korkuisin kivin.

9 23, RAKLTK :00 D: 314/2013 Sivu 8 Rakennuslautakunta Öljytuotteiden käsittely ja säilytys Öljytuotteiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten. 6. Koneiden säilytys ja öljyvahinkojen torjunta Öljyvahingon torjuntaan tulee varautua. Mahdollisesta öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Teuvan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 7. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailu Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla ELY:n ja ympäristöviranomaisen lausunnon ja ottamissuunnitelman mukaan. 8. Alueen jälkihoito ja maisemointi Ottamisalueen luiskauksia ei saa tehdä ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla rajaan saakka. Luiskat saa ulottua korkeintaan 10 metrin päähän rajasta. Edellä mainitusta syystä pohjois- ja itärajalla jyrkänteet aidataan 1,5 metriä korkealla alumiiniaidalla (tai kuumasinkityllä) tai vaihtoehtoisesti vähintään 1,0 metriä korkein kivilohkarein, räjäytetyt seinämät jätetään tältä osin jyrkiksi, mutta niistä poistetaan kaikki irtonainen tai lohkeamisvaarassa oleva kiviaines. Kuvia tulee tältä osin täydentää ennen ottamistoiminnan aloittamista. Pohjois- ja itärajoilla olevien maamassojen käytöstä tulee antaa tarkempi selvitys. Alueen pohjois- ja itärajoilla, vanhan luvan mukaisilla ottamisalueilla maisemointi on suoritettava loppuun 3 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Ottamisalueen luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi ulottuen veden alle 2 metrin syvyyteen saakka (ympäristösihteerin lausunto) niiltä osin kun vähintään 10 metrin levyinen suora, koskematon osuus rajalle on mahdollista jättää. Luiskat ulottuvat veden alle 2 metriä vähintään länsipuolella. Alueelta kuoritut pintamaat tulee käyttää alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Pintamaat tulee levittää viimeisteltäville alueille ympäristösihteerin lausunnossaan antaman ohjeen mukaan. Ottamisen jälkeen alueelle tulee saada aikaan alueelle soveltuva puusto. Jälkihoidolla alue on palautettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi ja maisemaan soveltuvaksi. Alue tulee jälkihoidolla saattaa sellaiseen kuntoon, että yleiskaavan mukainen virkistyskäyttö on mahdollista. Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen perustelut Lupa kalliokiviaineksen ottamiseen voidaan myöntää, sillä ottamisesta ei aiheudu lupamääräyksiä noudattaen maa-aineslain 3 :n tarkoittaman kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai muita huomattavia tai laajalle alueelle ulottuvia vaikutuksia luonnonolosuhteissa tai vedenhankinnassa.

10 23, RAKLTK :00 D: 314/2013 Sivu 9 Rakennuslautakunta Toiminnan aloittaminen Toiminta voidaan aloittaa kun siitä tehty lupapäätös on saanut lainvoiman, vakuus jätetty valvontaviranomaiselle ja aloituskokous hyväksytysti pidetty. Aloituskokouksessa voidaan sallia työn aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta. Voimassaolo Tämä päätös on voimassa 10 vuotta, kuitenkin huomioiden, että toiminta tarvitsee ympäristöluvan. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on , johon mennessä myös maisemointityöt on saatettava loppuun. Katselmukset Ennen ottamistoiminnan aloittamista alueelle tulee tehdä aloituskatselmus ja tarpeellinen määrä muita katselmuksia. Maa-ainesten ottamisen päätyttyä ja jälkihoitotoimenpiteiden tultua loppuun suoritetuiksi alueelle tulee tehdä loppukatselmus. Maa-ainesluvan haltijan tulee pyytää valvontaviranomaiselta katselmuksia hyvissä ajoin ennen ottamistoiminnan aloittamista (aloituskatselmus) ja luvan päättymistä (loppukatselmus). Maksut Hakijan on suoritettava voimassa olevan taksan mukaisen maksun ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja vuotuisesta ottamisen valvonnasta kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Vakuus Hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus. Vakuussumma on kymmenentuhatta (10 000) euroa. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kk yli luvan voimassaolon. Vakuuden määrää tarkistetaan tarvittaessa. Vakuudeksi hyväksytään luottolaitoksen antama takaus (pankkitakaus) tai muu vakuus, jonka luvan myöntänyt viranomainen hyväksyy. Vakuus on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen ottamistoiminnan aloittamista. Vakuus vapautetaan valvontaviranomaisen katselmuksessa antaman lausunnon perusteella. Sovelletut säädökset Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) Päätös: Hyväksyttiin. TIEDOKSI Hakija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

11 24, RAKLTK :00 D: 266/2013 Sivu 10 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Kohtala Markku, konesuojan laajennus ja tuorerehuauman pohjan rakentaminen Dnro D/266/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 24 Rakennustarkastaja Markku Kohtala on jättänyt rakennuslupahakemuksen konesuojan laajennukseen ja tuorerehuauman pohjan rakentamiseen Ala-Kohtala 7:245 nimiselle tilalle, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan konesuojan laajennukseen ja tuorerehuauman pohjan rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

12 25, RAKLTK :00 D: 267/2013 Sivu 11 Rakennuslautakunta Toimenpidelupa, Kohtala Markku, lietesäiliö Dnro D/267/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 25 Rakennustarkastaja Markku Kohtala on jättänyt toimenpidelupahakemuksen lietesäiliön rakentamiseen Lipas 7:114 nimiselle tilalle, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää toimenpideluvan lietesäiliön rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 26, RAKLTK :00 D: 268/2013 Sivu 12 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Teuvan kunta, asuinhuoneiston muutos toimistotilaksi (Varhaiskasvatus) Dnro D/268/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 26 Rakennustarkastaja Teuvan kunta on jättänyt rakennuslupahakemuksen asuinhuoneiston muuttamiseen varhaiskasvatuksen toimistotilaksi tilalla Kunnantalo 1:200, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan asuinhuoneiston muuttamiseen varhaiskasvatuksen toimistotilaksi. Päätös: Hyväksyttiin.

14 27, RAKLTK :00 D: 269/2013 Sivu 13 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Teuvan kunta, Perälän koulun asunnon muutos ryhmäperhepäivähoitotilaksi (B 5) Dnro D/269/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 27 Rakennustarkastaja Teuvan kunta on jättänyt rakennuslupahakemuksen Perälän koulun asunto B 5:n muuttamiseen ryhmäperhepäivähitotilaksi tilalla Koulu 5:123, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan koulun asunnon muuttamiseen ryhmäperhepäivähoitotilaksi. Päätös: Hyväksyttiin.

15 28, RAKLTK :00 D: 270/2013 Sivu 14 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Hakala Jarno, konesuoja Dnro D/270/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 28 Rakennustarkastaja Jarno Hakala on jättänyt rakennuslupahakemuksen konesuojan rakentamiseen tilalle Vanha-Hakala 1:57, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan konesuojan rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin.

16 29, RAKLTK :00 D: 301/2013 Sivu 15 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Muotio Arto, konesuojan laajennus (katos) Dnro 301/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 29 Rakennustarkastaja Arto Muotio on jättänyt rakennuslupahakemuksen konesuojan laajentamiseen tilalle Rinta-Muotio 5:107, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan konesuojan laajentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin.

17 30, RAKLTK :00 D: 299/2013 Sivu 16 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Rintala Jaakko, viljankuivaamo Dnro D/299/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 30 Rakennustarkastaja Jaakko Rintala on jättänyt rakennuslupahakemuksen viljankuivaamon rakentamiseen Saksa 2:71 nimiselle tilalle, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan viljankuivaamon rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

18 31, RAKLTK :00 D: 303/2013 Sivu 17 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, M-Partners Oy, halli Dnro D/303/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 31 Rakennustarkastaja M-Partners Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen hallin rakentamiseen tilalle Ylämäki 4:86, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää luvan hallin rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin.

19 32, RAKLTK :00 D: 278/2013 Sivu 18 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella Dnro D/278/ /2013 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Rakennusltk. 32 Kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa vireillä olevasta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistuksesta sekä Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta kantatien 67 varrella. Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty viranomaisten kanssa neuvottelut ja Ely-keskus on neuvottelujen jälkeen päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon kanssa Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Kunnanhallitus on ja käynnistänyt osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilla alueilla; - julistanut osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrännyt alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi; - asettanut osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi ; - päättänyt, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksesta mennessä Rakennustarkastaja Ehdotus: Rakennuslautakunta edellyttää, että osayleiskaavan TY-alueen määräyksiä muutetaan siten, että kahden jo toimivan yrityksen nykyinen myymälätoiminta ja sen mahdollinen laajentaminen mahdollistetaan. Asemakaavalla ei ole syytä rajoittaa teollisuus- ja varastorakennusten (T) tonteilta myymälätoimintaa pois. Rakennuslautakunta ehdottaa, että asema-

20 32, RAKLTK :00 D: 278/2013 Sivu 19 Rakennuslautakunta kaavaehdotuksessa T-alue korvataan T-1 alueella. Asemakaavaluonnoksessa on ehdotettu kattokaltevuudeksi AO-2 kortteleissa 1:1.5 1:2 (= 33-26,5 ). Olemassa olevissa rakennuksissa on perinteisinä 40 :een kattokulmiakin, jotka tulee jatkossakin mahdollistaa. Päätös: Hyväksyttiin.

21 33, RAKLTK :00 D: 243/2013 Sivu 20 Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Dnro D/243/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk.33 Rakennustarkastajan myöntämät luvat: 10/2013 Tamsi Eero ja Krista, jatkoaikaa luvalle 3/ vuotta 11/2013 Tamsi Eero ja Krista, jatkoaikaa luvalle 4/ vuotta 12/2013 Yli-Kokko Anu ja Tuomas, pihasauna 14/2013 Laitala Elina ja Mika, asuinrakennuksen laajennus ja maalämpöporaus 15/2013 Kallio Lassi ja Karhu Maarit, autotalli 18/2013 Mäki-Turja Timo, lieteallas 23/2013 Lehtimäki Timo, autotalli 24/2013 Säntti Ari, jätevesijärjestelmän saneeraus 25/2013 Runsala Maria, pihasauna 26/2013 Kuronen Janne, jatkoaikaa luvalle 34/ vuotta 27/2013 Kuronen Janne, jatkoaikaa luvalle 35/ vuotta 28/2013 Peltokoski Erkki, saunamökki 29/2013 Rintakomsi Jukka ja Matti, pihaton yhteydessä olevan lantalan kattaminen sekä pihaton kylkeen katoksen rakentaminen 30/2013 As Oy Teuvan Anninpelto, varasto 31/2013 Ukkonen Hannu, asuinrakennus 32/2013 Viitasalo Jari ja Päivi, autokatos/työtilan laajennus 33/2013 Åkerblad Irma, jatkoaikaa 2 vuotta luvalle 42/ /2013 Asennuspalvelu Sippola Oy, varasto 40/2013 Mikkilä Anssi, varaston laajennus 41/2013 Viljanen Kari, pihasauna 42/2013 Sjöblom Reijo, pihasauna 43/2013 Kuusisto Saara, jätevesijärjestelmän uusiminen 44/2013 Toroska Veikko, jätevesijärjestelmän uusiminen 45/2013 Mäki-Turja Joni, pihasauna 46/2013 Koivuniemi Rauno, autotalli/katos, katettu terassi 47/2013 Rantakoski Tapio, pihasauna 48/2013 Kesti Arto, talousrakennus 49/2013 Paavola Arvo, pihasauna/takkatupa 50/2013 Kauppilan metsästysseura ry, grillikota 54/2013 Vainiola Teemu, autotalli 55/2013 Leppäniemi Jukka, jatkoaikaa 3 v. luvalle 60/2008 (as.rak.) Rakennusjärjestyksen 2 :n mukaiset toimenpideluvat ja ilmoitukset: 10/2013 Henry Männistö, maalämpöporaus 11/2013 Rintala Heikki, kylmä varasto 12/2013 Yrjänäinen Unto, maalämpöporaus 13/2013 Rintaluoma Matti, maalämpöporaus 14/2013 Tanner-Koopmans Urpu, maalämpöporaus 15/2013 Penttilä Marja-Leena, maalämpöporaus 16/2013 Paganus Pekka ja Sinikka, maalämpöporaus 17/2013 Marttila Hannu, maalämpöporaus

22 33, RAKLTK :00 D: 243/2013 Sivu 21 Rakennuslautakunta /2013 Ilpo Saksa Ruokapirtti67 Oy, juhlateltan pystytys ajalle sekä /2013 Ylikojola Tarja, terassi 20/2013 Kaari Mika, maalämpöporaus 21/2013 MTY Ojala Harri ja Jussi, emolehmäpihaton varastokatos Rakennustarkastaja Ehdotus: Merkitään edellä mainitut asiat lautakunnan tietoon. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 9998, RAKLTK :00 Sivu 22 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan rakennuslautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 26 D, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

24 9998, RAKLTK :00 Sivu 23 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2:144. 103 Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus

102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2:144. 103 Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta KOKOUSAIKA 19.12.2012 klo 16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELLYT ASIAT asia nro liite nro Kuntala Asia 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 157 Kantatien 67 pohjoispuolen kaavoituksen käynnistäminen ja OAS:n asettaminen nähtäville... 2 158 Oikaisuvaatimus/opetushenkilöstön

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 11.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 11.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 11.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2014, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu,

Lisätiedot

-1, YMP 10.3.2015 17:30

-1, YMP 10.3.2015 17:30 -1, YMP 10.3.2015 17:30 Kokousaika 10.3.2015 kello 17.30-19.40 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 10.12.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 10.12.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 10.12.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 41 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 27.10.2014 keskeyttää Laulajaisentien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito/laulajainen-vallin

Lisätiedot