KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 4. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 79, 80 JA 81 SEKÄ KATUAUKION JA KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE KAAVATUNNUS 04:034 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. kaupunginosan katuaukiota ja katualuetta. Kaavan nimi LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE Kaavan tunnus 04:034 Kaavan päiväys Kaavan laatija Ilona Sassi, Kaavasuunnittelija Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan vireilletulo Sanomalehti Keskisuomalainen Hyväksymispäivämäärä Ltk Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa, Rantaväylän varrella, Satamakadun ja Messutorin välisellä alueella. Kaavan tarkoitus Kaupungin tavoitteena on liikenteen vähentäminen Schaumanin puistotieltä, Uno Savolan kadulta ja Fortunakujalta sekä messujen ja muiden tapahtumien toimintaedellytysten parantaminen tulevassa, rakennetussa tilanteessa. Alueelle rakennettavien pysäköintitilojen keskittäminen pääosin yleisiin pysäköintilaitoksiin yksityisen pysäköintitalon sijaan mahdollistaa pysäköintitilojen käytön ja pysäköinnin järjestelyt messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Toimistokortteli Rantaväylän varrella on kaupunkikuvan kannalta merkittävä; ja pysäköintitalon muuttaminen toimistorakennukseksi parantaa osaltaan kaupunkikuvaa alueen rakentuessa.

3 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) Yleisen pysäköinnin sijoittaminen Lutakon aukion alle parantaa aukion elävöittämistä, koska se luo nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet liike-elämälle katutasossa toimistoalueella ja viereisillä asuintonteillakin, joiden ensimmäisessä kerroksessa on sallittu liike- ja toimistotilat. 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksessa Lutakonaukiolle on merkitty maanalainen tila, jonne saa sijoittaa paikoitustiloja ja väestönsuojatiloja sekä teknisiä tiloja. Toimistoalueella oleva pysäköintitontti on muutettu liike- ja toimistorakennusten tontiksi ja tonttien rakennusaloja on tarkistettu. Rantaväylän ja Satamakadun kulmassa olevien rakentamattomien liike- ja toimistotonttien rajoja ja rakennusaloja sekä Tanssisali Lutakon tontin rajoja on muutettu. Fortunakujan katualuetta on lyhennetty. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET (päiväyksiä täydennetään kaavaprosessin edetessä) Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa Kaava-aineisto MRL 30 :n mukaisesti nähtävillä (luonnosvaiheen kuuleminen) Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen hyväksyttävänä Asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Voimassa olevan kaavan mukaan on mahdollista toteuttaa Satamakadun osan rakentaminen eri tasoon Lutakon pääaukion kanssa. Satamakadun rakentamisen aikainen kiertotie rakennetaan rantaan ja se on tarkoitus aloittaa keväällä Tämän kaavamuutoksen mahdollistaman, aukion alle sijoittuvan P-hallin rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti kaavan tultua voimaan eli kesällä Toimistoalueen ja Tanssisali Lutakon vesihuolto ja kaukolämpö on tarkoitus rakentaa P-hallin rakentamisen yhteydessä hallin kattorakenteisiin.

4 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Rakennettu ympäristö Lutakonaukiota, toimistotontteja ja pysäköintitalon tonttia ei ole vielä toteutettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Alueella sijaitsee Tanssisali Lutakko, joka on merkitty suojelurakennukseksi. Tanssisali Lutakon käyttötarkoitusta ja suojelumerkintää ei ole tarkoitus muuttaa. Virkistys Lutakonaukion kautta kulkee kevyenliikenteen yhteys, jota käytetään runsaasti päivittäiseen työpaikka- ja virkistysliikennöintiin. Liikenne Toimistoalueen liikenne kulkee voimassa olevan kaavan mukaan rakennetussa tilanteessa Fortunakujan kautta Blomstedtinkadulle ja edelleen Schaumanin puistotielle ja Satamakadulle. Lutakonaukion läheisten hotellin, asuintonttien, Paviljongin ja yleisen pysäköintitalon liikenne kulkee Uno Savolan kadun kautta edelleen Schaumanin puistotielle ja Satamakadulle. Rantaväylän ja Satamakadun risteyksen eritasoratkaisuun sekä Satamakadun ja Lutakonaukion eritasoratkaisuun on varauduttu voimassa olevissa asemakaavoissa. Asemakaavoja ei ole vielä toteutettu. Rantaväylän valoristeyksen muuttaminen eritasoiseksi toteutunee vasta joskus tulevaisuudessa, mutta kaavallisesti siihen on jo pitänyt varautua. Tekninen huolto Alueella kulkee vesijohtoja, jätevesiviemäreitä, sadevesiviemäreitä ja kaukolämpöjohtoja. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella on Rantaväylän ja Satamakadun liikennemelua. Pohjavesi on lähellä maanpintaa ja se on huomioitava aluetta rakentaessa. Pohjaveden tilaa seurataan koko ajan. Lutakon kulmauksen alueelle on tehty maaperätutkimuksia vuosina 1997 ja Näytteissä ei havaittu öljypitoisuutta eivätkä dioksiini- ja furaanipitoisuudet ylittäneet raja-arvoja. Sosiaalinen ympäristö Lutakonaukion käytetään nykyisellään, rakentamattomana kenttänä runsaimmin tapahtumien ja rallien aikana sekä läpikulkuun. Rakennettuna alueen käyttö lisääntyy merkittävästi, varsinkin kesäaikainen käyttö. Tanssisali Lutakko on muutosalueen lähipiirissä ja vaikutusalueella. Siellä järjestetään suosittuja festivaaleja ja konsertteja. Viereen rakennettavan asuinkerrostalojen suurkorttelin asukkaat tulevat aukion vaikutuspiiriin Maanomistus Alueen maanomistajia ovat valtio, Jyväskylän kaupunki, Jyväs-Helmi Oy ja Kiinteistö Oy Schaumaninkadun Leipomo.

5 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Muutosalueen kaavatilanne: Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen oikeusvaikutukseton yleiskaava (Lutakon osayleiskaavan muutos) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Alueen asemakaavat on hyväksytty (Lutakon kulmauksen kaava) ja (Satamakadun kaava). Voimassa olevassa asemakaavassa muutosalue on liike- ja toimistorakentamisen aluetta, palvelurakennusten aluetta, pysäköintitalon aluetta sekä katu-, katuaukio- ja liikennealuetta. Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on tarvittavat yleiskaavalliset selvitykset tehty Lutakonkulmauksen asemakaavan yhteydessä. Selvityksiä, suunnitelmia, päätöksiä: Rantaväylän parantamissuunnitelma valmistui vuoden 2005 alussa ja siinä esitettiin varautumista Siltakadun ja Rantaväylän liittymän muuttamiseen eritasoliittymäksi. Tämä on huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa. Lutakonkulman liikennesuunnitelma valmistui Siinä kehitettiin edelleen Rantaväylän ja Satamakadun eritasoliittymäratkaisua sekä tutkittiin Satamakadun/Schaumanin puistotien ja Schaumanin puistotien/uno Savolan kadun liittymäratkaisuja ja toimivuutta. Lutakon satama-alueelle laadittiin yleissuunnitelma loppuvuonna 2007 ja alkuvuonna Kaupunginvaltuusto hyväksyi sen kaupunginvaltuusto hyväksyi Lutakon sataman tarkennetun yleissuunnitelman. Siinä Lutakonaukio ja Satamakatu ovat eri tasossa siten, että Satamakatu kulkee yhdistetyn Lutakonaukion ja Satama-aukion alitse. (Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu.) Tämän asemakaavamuutoksen alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusille yleiskaavallisille selvityksille ei ole todettu tarvetta. Ajoneuvoliikenteen toimivuustarkastelua on tehty Satamakadun suunnittelun yhteydessä ja siinä on huomioitu myös tilanne, jossa on liittymä P-halliin. P-hallin liittymä on ajateltu toimivan liikennevalo-ohjauksella. Satamakadun suunnittelu on vielä kesken.

6 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN Asemakaavan muuttaminen on tehty kaupungin aloitteesta. 3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat Lutakon asukasyhdistys Tonttituotanto Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Keski-Suomen museo Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän Energia Oy / vesi Jyväskylän Energia Oy / kaukolämpö JE Siirto Oy Keski-Suomen ELY / ympäristö, liikenne Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan kuulutuksella Keskisuomalaisessa. Muutosluonnos pidetään nähtävänä / kommentoitavana palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17. Kaavan etenemistä voi seurata myös Jyväskylän kaupungin kaavoituksen internet-sivuilta. Osallisten antama palaute selostetaan asiaa käsiteltäessä listateksteihin ja kaavan selostukseen Viranomaisyhteistyö MRL 66 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken järjestettiin Rantaväylän ja Satamakadun risteyssuunnitelmista on neuvoteltu Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kanssa.

7 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) 3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin tavoitteena on liikenteen vähentäminen Schaumanin puistotieltä, Uno Savolan kadulta ja Fortunakujalta sekä messujen ja muiden tapahtumien toimintaedellytysten parantaminen tulevassa, rakennetussa tilanteessa. Maanomistajien (kaupunki ja Jyväs-Helmi Oy) välisissä neuvotteluissa on keskusteltu alueen kehittämisestä siten, että pysäköinti sijoitettaisiin Lutakonaukion alle rakennettavaan yleiseen pysäköintihalliin ja toimistoalueen pysäköintitontin käyttötarkoitus muutettaisiin toimistotontiksi, jossa on mahdollisesti muutakin toimitilaa. Alueelle rakennettavien pysäköintitilojen keskittäminen pääosin yleisiin pysäköintilaitoksiin yksityisen pysäköintitalon sijaan mahdollistaa pysäköintitilojen käytön ja pysäköinnin järjestelyt messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Toimistokortteli Rantaväylän varrella on kaupunkikuvan kannalta merkittävä; ja pysäköintitalon muuttaminen toimistorakennukseksi parantaa kaupunkikuvaa. Yleisen pysäköinnin sijoittaminen Lutakon aukion alle parantaa aukion elävöittämistä, koska se luo nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet liike-elämälle katutasossa. Sen saavutettavuus myös satama-alueelta on hyvä, mikä helpottaa tapahtumien järjestämistä satama-alueella. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ Asemakaavan muutoksessa Lutakonaukiolle on merkitty maanalainen tila, jonne saa sijoittaa paikoitustiloja ja väestönsuojatiloja sekä teknisiä tiloja. Toimistoalueella oleva pysäköintitontti on muutettu liike- ja toimistorakennusten tontiksi ja tonttien rakennusaloja on tarkistettu. Rantaväylän ja Satamakadun kulmassa olevien rakentamattomien liike- ja toimistotonttien rajoja ja rakennusaloja sekä Tanssisali Lutakon tontin rajoja on muutettu. Fortunakujan katualuetta on lyhennetty. 4.2 KAAVAN VAIKUTUKSET Kaupunkikuva Rantaväylän varren kaupunkikuvan arvioidaan paranevan, kun pysäköintitalon tilalle toteutetaan liike- ja toimistorakennus. Pysäköinnin sijoittaminen maan alle parantaa aukion elävöittämistä, koska se luo nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet liike-elämälle katutasossa toimistoalueella ja viereisillä asuintonteillakin, joiden ensimmäisessä kerroksessa on sallittu liike- ja toimistotilat. Liikenne Aukion alle sijoitettava P-halli vähentää ajoneuvoliikennettä Schaumanin puistotieltä, Uno Savolan kadulta, Fortunakujalta ja Blomstedtinkadulta. Liikenteen toimivuutta on tarkasteltu simuloinnin avulla tulevassa tilanteessa vuonna 2030 nykyisellä Rantaväylän valo-ohjauksella. Simuloinnin tuloksena todettiin iltahuipputunnin olevan aamu-

8 04:034 / LUTAKONAUKIO JA LUTAKONKULMAUKSEN TOIMISTOALUE / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) huipputuntia ongelmallisempi. Iltahuipputunnin liikenteessä Rantaväylän kapasiteetti ylittyy. Simuloinneissa molempien huipputuntien liikenteessä esiintyy pitkiä jonoja. Jonot kuitenkin purkautuvat simuloinnin aikana eikä jatkuvasti kasvavia jonoja esiinny Satamakadulla. (Satamakadun ja Rantaväylän eritasoratkaisun suunnittelu ja tarkempi toimivuustarkastelu sen osalta on kesken. Niiden mahdolliset vaikutukset huomioidaan tarvittaessa kaavamuutosehdotuksessa.) Satamakadun ja P-hallin liittymään on ajateltu valo-ohjausta, että liikenne toimisi. Alueelle rakennettavien pysäköintitilojen keskittäminen pääosin yleisiin pysäköintilaitoksiin yksityisen pysäköintitalon sijaan mahdollistaa pysäköintitilojen käytön ja pysäköinnin järjestelyt messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Tekninen huolto Vesijohtoja, viemäreitä sekä kaukolämpöjohtoja on siirrettävä rakentamisen edetessä. Niitä voidaan sijoittaa P-halliin kattorakenteisiin. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Jyväsjärven pinnan alapuolelle rakentaminen ja pohjavesiolot on huomioitava rakentamisessa. Myös maaperä on tutkittava, kun sitä kaivetaan. Kaavassa on määräys maaperätutkimuksista ja perustamissuunnitelmista. Vaikka alueelta ei ole löytynyt haitallisia tai saastuneita maita, on kaivettavat maat tutkittava ympäristöviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Kaavassa on määräys saastuneista maa-aineksista ja niiden käsittelystä ennen rakentamistoimenpiteitä. Sosiaalinen ympäristö Muutos parantaa messujen ja muiden tapahtumien toimintaedellytyksiä tulevassa, rakennetussa tilanteessa. Lutakonaukio toimii lähialueen asukkaiden ja toimistojen oleskelu- ja ulkoilualueena. 4.3 MIELIPITEET JA NIIDEN HUOMIOIMINEN Kaavaluonnos pidetään nähtävillä luonnosvaiheen kuulemista varten (Tähän lisätään tiivistelmä kaavan palautteesta ja vastineet palautteeseen luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen ennen kaavan ehdotusvaiheen käsittelyä.) 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Aukion rakentamisen on tarkoitus aloittaa heti kaavan tultua voimaan eli kesällä Jos kaavasta valitetaan, toteutus hankaloituu alueen muiden rakennushankkeiden alkamisen myötä. Rallien ja messujen toimintaedellytysten turvaaminen tuo toteuttamiselle huomattavaa lisähaastetta. LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA - osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty ote ajantasa-asemakaavasta - seurantalomake - asemakaavakartta tai sen pienennös, päivätty kuva Lutakonaukion ja sataman tarkennetusta yleissuunnitelmasta, päivätty

9

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 5. K A U P U N G I N O S A N K O R T T E L I N 1 3 6 T O N T I N 1 S E K Ä K A T U A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A T U N N U S 05 082 K A A

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Sik-La KAAVATUNNUS 01:162 KAAVAN PÄIVÄYS 23.9.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.11.2010 01:162 / Asemakatu 11,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: 3.5.2005 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 14.1.2011 33:004

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot