P-NEWS. P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee. P-Innovaatioissa panostetaan palveluun. Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-NEWS. P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee. P-Innovaatioissa panostetaan palveluun. Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2010 10."

Transkriptio

1 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / vuosikerta 1 P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee P-Innovaatioissa panostetaan palveluun

2 Tampere is looking to the future What makes the skyline of Paris recognisable? Why is it that so many people think Sydney is the capital of Australia? Pääkirjoitus: Tampere katsoo tulevaisuuteen 2 In the future cities will be recognised more and more by their architecture. The Näsinneula tower stands proudly in the Tampere skyline as a sign of the cutting edge in architectural development. And with the P-Hämppi project the city has continued to promote open-minded and far reaching infrastructure. The fathers of our city have turned their gaze far ahead into the future. With the P-Hämppi project, the pressure for the Kunkku-parkki parking facility on the other side of the rapids will increase even further. Finnpark supports effective development and building of the city. For balanced development of Tampere, the entrepreneurs and people living and using services on both sides of the city centre must be offered similar opportunities and services. The Kunkku-parkki project has already been advanced in the city offices, and a work group has been founded to manage the issue. Ideological city development is in everyone s interest. Diverting parking underground will create more space and safety within the city centre and it will enable other city centre projects, such as developing the Tulli and railway station areas. Moderation is one of the key words in city development. The time span is long: a few years is a short time. And, not everything can be done at the same time; things must be carried out according to priorities. Today s youth will be able to see a truly magnificent Tampere city centre. In the future, our city will be known for its architecture, events and culture. Tampere will grow on these foundations. For its part, the selected parking solution enables such development. It remains to be seen, if the skyline of Tampere will include the profile of Keskusareena along with the Näsinneula tower. All the best for the Spring season! Markku Hiltunen Managing director Finnpark Ltd. Mikä tekee Pariisin silhuetista tunnistettavan? Miksi monet luulevat Sydneyn olevan Australian pääkaupunki? Tulevaisuudessa kaupungit profiloituvat entistä enemmän arkkitehtuurillaan. Tampereen profiilissa komeilee Näsinneula merkkinä edelläkäyvästä arkkitehtuurin kehityksestä. Kaupunki on jatkanut ennakkoluulotonta ja kauaskatseista infrastruktuurin eteenpäin viemistä P-Hämppi -hankkeella. Kaupunkimme päättäjät ovat kääntäneet katseensa jo kauas tulevaisuuteen. P-Hämpin myötä paine Kunkku-parkkiin, kosken toiselle puolelle, kasvaa entisestään. Finnpark tukee kaupungin voimakasta kehittämistä ja rakentamista. Jotta Tampere kehittyisi tasapainossa, on keskustan molemmilla puolilla yrittäville, asuville ja asioiville tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet ja palvelut. Kunkku-parkin hanke onkin edennyt jo kaupungin virkamiehistössä, ja työryhmä on perustettu hoitamaan asioiden etenemistä. Näkemyksellinen kaupunkikehitys on kaikkien etu. Pysäköinnin ohjaaminen maan alle tuo lisää tilaa ja turvallisuutta mahdollistaen keskustan muut tulevaisuuden hankkeet, kuten Tullin ja Rautatieaseman alueen kehittämisen. Maltillisuus on eräs kaupunkikehityksen avainsanoja. Aikajänne on pitkä: muutama vuosi on lyhyt aika. Eikä kaikkea voida tehdä yhtä aikaa, vaan asiat tulee toteuttaa tärkeysjärjestyksessä. Tämän päivän nuoret tulevat vielä näkemään todella hienon Tampereen keskustan. Kaupunkimme tullaan tulevaisuudessa tuntemaan arkkitehtuuristaan, tapahtumistaan ja kulttuuristaan. Näistä lähtökohdista Tampere kasvaa. Omalta osaltaan valittu pysäköinnin ratkaisumalli antaa mahdollisuudet sellaiseen kehitykseen. Nähtäväksi jää, piirtyykö tulevaisuudessa Tampereen silhuettiin Näsinneulan rinnalle Keskusareenan profiili. Keväisin terveisin, Markku Hiltunen Toimitusjohtaja Finnpark Oy

3 P-news 2/2010 Intertraffic 2010: uutta teknologiaa ja vanhoja tuttuja Intertraffic 2010: new technology and old friends The central players in Finnish parking visited the Intertraffic exhibition in Amsterdam in March. Suomalaisen pysäköinnin keskeiset toimijat vierailivat maaliskuussa Amsterdamissa järjestetyillä Intertraffic-messuilla. Meitä oli parisenkymmentä henkeä, Suomen pysäköinti oli hyvin edustettuna. Oli se hienoa niin isolla delegaatiolla mennä vierailemaan yhteistyökumppanien osastoille, Finnparkin Valokuva: NFP Photography toimitusjohtaja Markku Hiltunen myhäilee. Designan osasto jäi mieleeni. Heillä on nuorekas ja trendikäs ote. He ovat menneet eteenpäin, paitsi laite- ja järjestelmäkehityksessään, myös markkinoinnissa. Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi kertoo messujen teknisen trendin olleen varsin selvä: Sähköautojen latausratkaisut ovat nyt kovasti in Euroopassa. Lähes jokainen alan merkittävä toimija esitteli EV:n (electric vehicle, toim. huom.) latausinfran tekemiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Toinen mainitsemisen arvoinen asia on järjestelmätoimittajien suuntautuminen avoimiin rajapintoihin. Tämä mahdollistaa järjestelmien paremman integroinnin ja yhteiskäytön. Messut olivat hieno kokemus. On todella hienoa tavata vanhoja tuttuja ja nähdä, kuinka ala kehittyy! Kyllä pysäköinti on mennyt eteenpäin leveällä sektorilla! Hiltunen summaa. There were about twenty of us, Finnish parking was well represented. It was nice to visit our partners stands with such a large delegation, says the managing director of Finnpark, Markku Hiltunen. The Designa stand stuck in my mind. They had a fresh and trendy look. They have advanced not only in their device and system development, but also in marketing. The ICT director of Finnpark, Tami Koivuniemi says the technical trend in the exhibition was clear: Charging solutions for electric cars are very now in Europe. Almost every significant player in the industry was exhibiting solutions for creating and producing electric vehicle charging infrastructure. Another thing worth mentioning is how system providers are orienting towards open interfaces. This enables better integration and co-operation of systems. The exhibition was a magnificent experience. It was really nice to meet old friends and see how the industry develops. Parking has developed in so many ways! Hiltunen summarises. << Intertraffic 2010 keräsi liikennealan toimijat Amsterdamiin. P-taloissa tapahtuu Finnparkin kohteissa tapahtuu paljon uudistuksia. Finnpark Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Erik Fallström listaa viimeisimpiä ja tulevia uudistuksia: P-taloihin lisätään opastavia näyttötauluja kertomaan talon paikkatilanteesta ja viestimään muuta tärkeää informaatiota. Taulut on asennettu P-Tulliin, P-Frenckelliin ja P-Asemalle. P-Tullissa testataan pysäköintijärjestelmään integroitua rekisterintunnistusjärjestelmää. Järjestelmällä kaikki asiakkuudet voidaan hallinnoida saman käyttöliittymän kautta. P-Tullissa ja P-Asemalla on otettu käyttöön RFIDetätunnistusjärjestelmä sopimusasiakkaille. P-Hämeenpuistoon päivitetään pysäköintijärjestelmä kevään aikana. Käyttöön tulee viimeisin Designa PM Abacus -pysäköintijärjestelmä EMV-sirukorttimaksamisominaisuudella. Sopimusasiakkaille tulee RFID-kortit etätunnistamista varten. P-Hämeenpuistossa lisätään kassojen ja sisäänajon valoisuutta. P-Frenckelliin asennetaan kevään aikana kulkureiteille infonäyttöjä antamaan informaatiota mm. lähipysäkkien aikatauluista ja liikennetilanteesta.

4 Yksityinen pysäköinninvalvonta saanee lain voiman Valvontamaksu vs. pysäköintivirhemaksu 4 Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa jättämässään mietinnössä (OMTR 16/2010) pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Mietintö sisältää lakiehdotuksen: Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Suunnitteilla olevan lain tavoitteena on mahdollistaa entistä tehokkaampi pysäköintivirheiden ehkäisy sekä niihin puuttumisen. Mietinnön mukaan yksityisellä alueella kiinteistön omistaja tai haltija voisi järjestää pysäköinnin yksityistä valvontaa. Oikeus pysäköinninvalvontaan voitaisiin siirtää myös kolmannelle osapuolelle eli esimerkiksi valvontaa harjoittavalle yritykselle. Pysäköimistä koskevan määräyksen vastaisesta menettelystä voitaisiin työryhmän mietinnön mukaan veloittaa valvontamaksu, joka ei voisi olla suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu. Valvontamaksun veloittaminen edellyttäisi alueen pysäköintiä koskevien määräysten, luvattoman pysäköinnin seuraamuksien ja niiden riitauttamisen ohjeistuksen esittämisen alueella selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi kyltityksin. Kun mainitut asiat olisi ilmaistu selvästi, syntyisi alueelle saapuvan kuljettajan ja pysäköintiä valvovan tahon välille kuljettajan käyttäytymiseen perustuva reaalisopimus. Valvontamaksu ei siis olisi rinnasteinen pysäköintivirhemaksuun, vaan sitä voitaisiin pitää yksityisoikeudellisena saatavana. Riitatilanteet ratkottaisiin näin käräjäoikeudessa. lakimiehen palsta Lakiesitys vaatii vielä viilausta Lakiesitys yksityiseen pysäköinninvalvontaan on tarpeellinen, koska ainakaan suurimmissa asutuskeskuksissa julkinen pysäköinninvalvonta ei pysty valvomaan kaikkia yksityisten kiinteistöjen ongelmakohteita. Kuitenkin olisin toivonut työryhmän esitykseen selkeämpää kannanottoa mahdollisten kelpoisuusvaatimusten asettamiseksi yksityisille pysäköinninvalvojille. Koska valvontamaksu autoilijoiden keskuudessa rinnastuu rangaistusluonteiseen toimintaan, olisi hyvä asettaa myös tälle toiminnalle samankaltaiset pätevyysvaatimukset kuin esimerkiksi julkisille pysäköinninvalvojille ja -apulaisille. Yksityisen autoilijan mielessä pysäköintivirhe- ja valvontamaksun ero ei ole selkeä. Nykyisellään valvontamaksussa on lähdetty sopimusoikeuden termistöstä, ja jako on hieman lakitekninen ja keinotekoinen. Se on tietenkin selkeää, että valvontamaksu menee kiinteistön omistajalle. Kuitenkin esitys antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden siirtää valvontaoikeutensa ja ilmeisesti tällöin myös oikeutensa valvonta- Hallintojohtaja, varatuomari Mikko Paavola maksuun kolmannelle taholle (pysäköintivalvontaa suorittavalle firmalle). Tällöin mielestäni ratkaisemattomaksi ongelmaksi nousee maksun arvonlisäverokäsittely, josta ei ole työryhmän lausunnossa mainittu mitään. Valvontamaksun riitauttaminen onnistuu vain käräjäoikeuden kautta normaalina velkomusasiana. Tämä on ehkä loogisinta valvontamaksun rakenteen vuoksi. Lakiesitys lähtee siitä, että yksityinen valvontamaksu on luonteeltaan siviili- oikeudellinen sopimusrikemaksu. Tällöin ratkaisu on perusteltu. Itse pelkään näiden asioiden ruuhkauttavan alioikeuksia, vaikkakin suurin osa asioista saadaan käsiteltyä yksinkertaisessa menettelyssä ns. summaarisena velkomusasiana. Lakiehdotus lähtee siitä, että kiinteistön omistajan ja pysäköivän autoilijan välille syntyy ns. reaalisopimus. Toisin sanoen kuljettaja pysäköidessään tällaiselle alueelle hiljaisesti hyväksyy kyltissä asetetut ehdot. Tämä on juridisesti mahdollista mutta mielestäni hieman arveluttavaa. Näenkin erittäin tärkeänä, että pysäköinnin rajoitteista ja valvontamaksun mahdollisuudesta informoidaan autoilijaa hyvin ja yksiselitteisesti, jotta suuremmilta riitaisuuksilta vältyttäisiin. Tällä kannalla on myös lakiesitys. Lakiesitys tulee tarpeeseen. Pääkäyttöalueena näkisin yksityiset keskustakiinteistöt, jotka muutoin eivät saa pihojaan oikeaan käyttöön. Huonommin näen järjestelyn sopivan suurempien kauppakeskusten pysäköinnin järjestämiseen. Lakiesityksen tarkoittama järjestely ei rangaistuksenomaisuutensa vuoksi ole omiaan hyvän pysäköinnin järjestämiseen ja hallintaan. Tähän on mielestäni olemassa paremmin asiakasta palvelevia keinoja, vaikkapa pysäköinnin maksullisuuden kautta. Lisäksi näen erittäin tärkeänä, että lain voimaantullessa myös arvonlisäverokäsittely on selkiytetty.

5 P-news 1/2010 Yhteistyökumppani: Lemminkäinen Infra kaivautuu Hämeenkadun alle P-Hämpin louhinta- ja lujitusurakasta vastaa Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy. Yritys ei ole ensimmäistä kertaa kiinni Tampereen kallioperässä: aiempiin kohteisiin kuuluu esimerkiksi Keskustorin alla sijaitseva P-Frenckell -pysäköintilaitos. Lemminkäinen Infra on Suomen johtava kalliorakentaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus maanalaisten kalliotilojen rakentamisesta. Lisäksi yrityksen toimialaan kuuluvat tie-, katuja rataverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä pohjarakentaminen. Erityisen mukavaa tässä hankkeessa on se, että P-Hämpissä voimme yhdistää Lemminkäinen Infran eri segmenttien erityisosaamista: kallio-, pohja- ja insinöörirakentamista, kertoo Lemminkäinen Infra Oy:n projekti-insinööri Jarkko Meriläinen. Lemminkäinen on iso yritys, jossa on monenlaista erityisosaamista. Tämä on varmasti tilaajallekin hyvä tilanne, kun kokonaisuus tulee yhdeltä urakoitsijalta. Se tekee hankkeen hallitsemisesta helpompaa. 5 Saumatonta yhteistyötä Lemminkäinen Infra vastaa P-Hämpin louhintaja lujitusurakoinnista, ja Finnparkin rooli liittyy vahvasti ympäristön hallintaan. Hankkeen tiedottamista yritykset hoitavat yhdessä. Yhteistyö on sujunut hyvin ja hanke on edennyt odotusten mukaan. Meillä on ollut erittäin hyvä keskusteluyhteys ihan alusta asti, vaikka Tampereen murteessa lienee omat kommervenkkinsa, hymyilee Meriläinen. Finnparkilla on vahva ja ammattimainen näkemys hankkeen läpiviemiseen, joten heidän kanssaan työskentely on ollut antoisaa. Lemminkäinen Infra oli jo tarjousvaiheessa perehtynyt hankkeeseen tarkasti. On helppo keskustella, kun molemmat tietävät, mitä haluavat. Sen tiesi nopeasti, että voimme luottaa toisiimme, ja samoilla linjoilla ollaan edelleen, kertoo Finnparkin kiinteistöpäällikkö Pasi Nevalainen. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen kuvailee yhteistyötä hedelmälliseksi: Lemminkäinen Infra on alansa vahva osaaja ja pystyy tarjoamaan asiantuntemusta siinä, miten näin suuressa hankkeessa on viisasta mennä eteenpäin. Sekä työmaalla että asiantuntijayksikössä on löydetty toimiva yhteishenki, ja tiimi on nopeasti hioutunut hyvälle tasolle. Jarkko Meriläinen on P-Hämppi -hankkeen tiedottaja.

6 P-Hämppi etenee odotetusti Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Markku Hiltunen: Olen todella tyytyväinen P-Hämpin nykytilaan. Hanke etenee, ja toki matkalla on pieniä särmiä, jotka hioutuvat. P-Hämppi on suuri hanke, joka väistämättä koskettaa kaikkia tamperelaisia. Suuri osa kaupunkilaisista on varmaan sen hiljaisesti hyväksynyt ja ymmärtää, että työmaa aiheuttaa häiriötä. Eihän siitä kukaan nauti, mutta lopputuloksen kannalta se on välttämätöntä. P-Hämppi proceeds as scheduled Markku Hiltunen, managing director, Finnpark Ltd.: I m really happy about how the P-Hämppi project has progressed. Excavation and reinforcement work is going to plan, and we have overcome the challenges, we have had to face on the way. More than 200 metres of tunnel has been excavated and soon we will be under Hämeenkatu street. Excavation will go on for about a year and after that the second phase of the project, building, will start. P-Hämppi is a huge project, which will inevitably affect all the citizens of Tampere. P-Hämppi-hankkeessa Finnpark Oy toimii P-Hämppi -pysäköintiluolahankkeen tilaajana, Lemminkäinen Infra Oy louhintaurakoitsijana. Yritysten edustajat istuivat pöydän ääreen kertomaan hankkeen viimeisimmät kuulumiset. Nevalainen: Aikataulussa edetään. Tällä hetkellä tunnelia on louhittu Posteljooninpuiston nurkalle asti. Meriläinen: Pian pääsemme Hämeenkadun alle, ja kuilutyöt ovat jo hyvässä vauhdissa. Kiuru: Minä ja Risku edustamme pohjatöitä eli teemme kuilujen suuaukot, rakennamme tukiseinärakenteet ja teemme kuilun maatyöt kalliopintaan asti. Työstämme useita erivaiheisia kuiluja yhtä aikaa. Tavoitteena on, että kesän jälkeen kuilutyöt ovat pohjarakennustöiden osalta loppusuoralla. P-Hämppi on sikäli harvinainen projekti, että harvoin on näin monia tukiseinätyyppejä toteutettu yhdessä hankkeessa. Tämä on ollut tilaajan (Finnpark, toim.huom.) tahto: Tukiseinärakenteet valittiin riskien minimoimiseksi kaupunkirakentamisessa. Tilaajalla on ollut alusta asti voimakas tahtotila turvallisimpien mahdollisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Nevalainen: Jo suunnitteluvaiheessa selvitimme tarkkaan alueen maaperää. Olemme koko ajan ihan rakennusten vieressä, joten tukiseinärakenteet eivät saisi vaurioittaa vieressä olevia rakennuksia. On käytettävä hienovaraisempia menetelmiä. Väistämättä maaperä häiriintyy, kun siellä tehdään näin isoa projektia, mutta vaurioiden riskit minimoidaan, ja syntyneet vauriot korjataan. Hanke puhuttaa ja herättää tunteita Meriläinen: P-Hämppi on iso ja monimuotoinen hanke ympäristössä, jossa ei tämänlaajuisia hankkeita ole aiemmin tehty. Se luonnollisesti herättää ympäristössä erilaisia tunteita. LÖYDÄT P-HÄMPPIÄ KOSKEVAA INFORMAATIOTA OSOITTEESTA: pöydän ääressä Pasi Nevalainen, kiinteistöpäällikkö, Finnpark Oy Jarkko Meriläinen, projekti-insinööri, Lemminkäinen Infra Oy Jussi Kiuru, pohjarakentamisen aluevastaava, Lemminkäinen Infra Oy Pipsa Risku, pohjarakentamisen työnjohto, Lemminkäinen Infra Oy

7 P-news 1/2010 turvallisuus ratkaisee Risku: Kun ajatellaan Tampereen keskustaa verrattuna moniin muihin ydinkeskustoihin, esimerkiksi Helsinkiin, täällä asutaan paljon. Se tuo aivan omanlaisensa ominaispiirteen hankkeelle. Onhan se ihan eri asia, jos työmaa on kodin alla! Nevalainen: Kyllä, päätöksenteossa kaupungin virkamiehet ovat kiinnittäneet erityishuomiota keskusta-asujien tarpeisiin. Tämä hanke heijastuu yllättävän paljon kaupungin virkamiestasoon ja jopa poliittisiin päättäjiin asti. Päättävällä tasolla on yhteinen näkemys siitä, että hanke on hyväksi. Tässä saadaan myös kokemuksia uudentyyppisistä rakennushankkeista. Meriläinen: Pyrimme avoimeen ja aktiiviseen tiedottamiseen. Aina uuden työvaiheen alkaessa pyrimme informoimaan lähiympäristöä. Tarjoamme tietoa P-Hämpistä useiden eri kanavien kautta. Meillä on esimerkiksi kuukausittainen tiedotustilaisuus, jossa kerrataan viime kuukauden tapahtumia, ja katsotaan hiukan Tilaajalla on ollut alusta asti voimakas tahtotila turvallisimpien mahdollisten ratkaisujen hyödyntämiseen. myös hankkeen tulevaisuuteen. Lisäksi lehdistön ja radion avulla tuomme julki tietoa P-Hämpistä. P-Hämpillä on myös omat nettisivut, jotka tarjoavat informaatiota hankkeesta ja sen tekijöistä. Mitä seuraavaksi? Meriläinen: Louhintatyöt jatkuvat vajaan vuoden. Seuraavissa vaiheissa alkavat kuilujen räjäytystyöt, eli louhintatyöt lisääntyvät. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää seurataan jatkuvasti tärinämittareilla. Ulkopuoliset konsultit ovat laskeneet jokaiselle kiinteistölle tarkat tärinäraja-arvot, joita louhintaurakoitsija sitten noudattaa. Nevalainen: Keskustan liikenteeseen lisääntyvät louhinnat eivät vaikuta juurikaan, ehkä muutama kivimassaa kuljettava auto tulee lisää. Koko hankkeen ajan vaikutukset keskustaan pyritään minimoimaan. Loppuvuodesta hankkeen toisen vaiheen rakennussuunnitelmat ovat valmiit, ja ne asetetaan tarjouskilpailuun julkisen hankintalain puitteissa. Hankkeen louhintavaihe päättyy loppukesästä tai alkusyksystä 2011, ja toinen vaihe alkaa kesällä Tällä tietoa P-Hämppi on valmis kesällä

8 8 Henkilökuva: Kiinteistöpäällikkö Nevalainen on maratoonari töissä ja vapaalla Finnpark Oy:n kiinteistöpäällikön titteli tuo rakennuttamisen entistä suuremmaksi osaksi Pasi Nevalaisen työarkea: Aiempi työni ylläpitopäällikkönä sisälsi enemmän jo rakennettujen kiinteistöjen ylläpidon koordinointia ja hoitamista. Nämä tehtävät kuuluvat yhä minulle, mutta kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja rakentaminen. Jatkossa uusi huoltomestari ja kiinteistöhuollon tiimi työskentelevät Nevalaisen alaisuudessa. Aiemmin tehty rakennuttaminen oli pienimuotoisempaa, ja pystyin hoitamaan sen helpommin ylläpitotöiden ohessa. Nyt työpäivät täyttyvät P-Hämpin rakennusvaiheen valvomisesta yhdessä A-Insinöörien kanssa sekä suunnittelutyön ohjaamisesta, Nevalainen kuvailee. Ympäristön hallinta on ollut yllättävän työllistävää. P-Hämppi -hankkeessa on paljon yhteistyökumppaneita, joita pitää informoida hankkeen tapahtumista. Pienikin muutos työmaalla tarkoittaa, että on iso porukka, jolle täytyy kertoa muutoksesta. Teemme tiedottamista yhteistyössä Lemminkäisen kanssa, mutta meidän (Finnparkin, toim. huom.) pitää itse nähdä koska, mitä ja kenelle. Pitkän linjan mies Finnparkin palveluksessa vuodesta 2003 työskennellyt Nevalainen on tehnyt koko työuransa kiinteistön ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Töiden ohessa mies on ehtinyt myös kouluttautua erilaisilla kursseilla ja ammattikorkeakoulussa: Tunnen mielestäni ylläpitopuolen hyvin ja kun siihen lisää koulutuksen ja kokemuksen kautta tulleen osaamisen, myös rakentaminen on tullut tutuksi. Töiden vastapainoksi Nevalainen nauttii kalastuksesta ja avantouinnista. Toukokuussa edessä on myös Helsingin puolimaraton. Vapaahetket kuluvat treenatessa. Nyt on peruskuntokausi meneillään. Tavoitteena on myöhemmin juosta myös täysmaraton. Se vaatii aikamoista harjoittelua, hymyilee Finnparkin pitkän linjan mies.

9 P-news 1/2010 P-Innovaatiot: Kohti kokonaisvaltaisempaa asiakaspalvelua Finnpark keskittyy tänä vuonna yhä enemmän asiakaspalveluun. Innovaatiotyö on nyt enemmän uudenlaisten palvelukonseptien suunnittelua yhdistämällä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Tänä vuonna P-Innovaatioissa korostuu palvelu. Haluamme ottaa entistä enemmän huomioon sen, joka palvelusta lopulta maksaa, linjaa Finnpark Oy:n ICT-johtaja Tami Koivuniemi. Otamme nyt harkittuja harppauksia teknologiayrityksestä kohti asiantuntijayritystä. Esimerkkinä uusista innovaatioista Koivuniemi kuvailee kehitystyössä olevaa varausportaalia. Jatkossa pysäköintiin liittyviä palveluita tai etuja voidaan integroida muihin palveluihin uudella tavalla. Hyödyntämällä esimerkiksi viivakoodia, voidaan pysäköintietu liittää vaikkapa teatterilippuun tai kaupan tarjouskuponkiin! provisiosäästöt ovat maksaneet investoinnin takaisin ja tuottaneet tuntuvasti voittoakin! Myös Nettiparkki 3.0 tuo konkreettisia säästöjä, puhumattakaan muista sähköisen toimiston eduista. Edelläkävijän saappaat ovat suuret ja hanki usein syvä, mutta Koivuniemeä eivät haasteet pelota: Eräs lähitulevaisuuden haaste on sähköautojen tulo. Aiommekin asentaa P-Frenckelliin koeluontoisesti sähköauton latauspisteen. Ei kehitystyön arvoa voi mitata pelkästään rahassa. Kokemukset ovat kultaakin kalliimpia! Myös gsm-maksaminen saa uusia muotoja. Viivakoodinhan voi lähettää vaikka multimediaviestinä! Toinen kehityssuuntaus gsm-maksamisessa on maksun suorittaminen sekä kadunvarsipysäköinnissä että P-taloissa kännyköiden Internet-yhteyden tai tekstiviestien kautta käytettävän pysäköintitilin avulla, Koivuniemi innostuu. 9 Innovaatioiden etulinjassa Innovaatiotyö on kallista ja vie aikaa, mutta Finnparkilla on näyttöä, että joskus se tuottaa myös selvää rahaa. EMV on ollut käytössä P-Tullissa vuodesta 2008 alkaen. Jo nyt sen synnyttämät Towards more comprehensive customer service This year Finnpark will focus more and more on customer service. P-Innovation is now more about designing new service concepts by combining various technical solutions. This year we are focusing on service in our P-Innovations. We want to pay more attention to those very people, who will ultimately pay for the service, says ICT director for Finnpark Ltd., Tami Koivuniemi. We are taking calculated leaps from being a technology company towards being an expert company. As an example of new innovation Koivuniemi describes a reservation portal being developed. In the future parking related services and benefits can be integrated into other services in a new way. For example, by using bar codes we can include a parking benefit to a theatre ticket or a shop s special offer coupon! Innovation work is expensive and it takes time. A forerunner s boots are big, but Koivuniemi is not afraid of challenges: The value of development cannot be measured only in money. Experience is more valuable than gold!

10 Henkilöstön kehityshanke etenee: Finnpark avoimesti ja kasvotusten << Yhteiset koulutukset ja tapahtumat ovat keskeinen osa Finnparkin henkilöstön kehityshanketta. Vahvoista visioista työkaluja operatiiviseen osaamiseen Toimintatapojen ja sisäisen viestinnän keinojen uudistamisella on pyritty luomaan foorumeja, joissa voidaan keskustella niin vertaisten, alaisten kuin esimiestenkin kanssa. Toiveiden ja odotusten ilmaiseminen alaisten ja esimiesten välillä on saanut erityishuomiota. 10 Systemaattinen palaverikäytäntö varmistaa sen, että tiimien sisäisten palaverien lisäksi keskustelua käydään säännöllisesti myös eri tiimien välillä. Myös johtoryhmä on aktiivisesti mukana tiimien palaverityöskentelyssä. Viime keväänä Finnpark Oy:n aloittaman henkilöstön kehityshankkeen vaikutukset näkyvät jo. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Tiedonkulkua on lisätty ja henkilöstöä on pyritty kuuntelemaan entistä enemmän, listaa Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi. Henkilöstön osaamista ja kompetenssia on kartoitettu eri tavoin. Kävimme kehityskeskusteluja sekä loimme kaikille yksilölliset tavoite- ja tehtäväkortit. Ensimmäinen kierros taisi olla hiukan harjoituskierros meille kaikille. Nyt päästään jo varsinaiseen asiaan. Suunta tuntuu oikealta: Avoin kommunikaatio auttaa viestien selkiyttämisessä, ja työntekijöiden kokonaistyytyväisyys on kasvanut. Hankkeen edetessä henkilöstön kehittymistä voidaan räätälöidä yhä enemmän siten, että henkilön yksilölliset ominaisuudet ja kehittymishalut voidaan saattaa tehokkaammin yhteen yhtiön tavoitteiden kanssa. Tulevaisuudessa yhdessä suunnitellut mittaristot ja tavoitteet luovat pohjan mahdollisten kannustinpalkkioiden tai tulospalkkauksen kehittämiselle, kertoo Finnparkin hallintojohtaja Mikko Paavola. Avoin kommunikaatio auttaa viestien selkiyttämisessä, ja työntekijöiden kokonaistyytyväisyys on kasvanut. Johtoryhmälle seuraava steppi on uuden vision luominen. Koivuniemi pohtii: Se on meille suuri ponnistus. Vision tarkentamisen jälkeen strategia ja operatiivinen toiminta ohjataan oikeaan suuntaan. Nyt tämä kaikki näyttää meistä selvältä. Se, onko se niin, selviää, kun keskustellaan henkilöstön kanssa: Mihin he pystyvät, ja mihin me pystymme. Aika näyttää, mikä se tulos on! nimityksiä Finnpark Oy Huoltomestari Minna Sola

11 P-news 1/2010 Hauska tietää? Simo Muhonen kansainvälisillä kilparadoilla Finnparkin sponsoroima autourheilija Simo Muhonen, 13, ajaa helmikuussa 2010 alkaneella kilpailukaudella kartingin KF3-luokan Suomen mestaruudesta sekä mittaa vauhtiaan myös Euroopan kilparadoilla. << Kartingin nuori lupaus Simo Muhonen tähtää formuloihin. Helmikuussa Italiassa Winter Cupissa ajanut Muhonen jäi kansainvälisessä debyyttikilpailussaan niukasti finaalilähtöjen ulkopuolelle. Muhonen ei kuitenkaan ollut pettynyt, vaikka tavoite jäi niukasti saavuttamatta. Kartingin SM-sarjaa tänä vuonna ajava kuljettaja sai arvokasta kansainvälistä karting-kokemusta sekä autontestaus- ja kehitystyöstä että itse kilpailemisesta. Hauska tietää? Konkreettista auttamista Finnpark Oy lahjoitti vuonna 2009 asiakkaiden ja yhteistyökumppanien joulumuistamisiin varatun summan kahden hyväntekeväisyysyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Mihin lahjoitetut varat päätyivät? 11 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtaja Päivi Kaltio kertoo: Saimme Finnparkilta lahjoituksen myös yrityksen 40-vuotisjuhlan yhteydessä. Jaoimme molemmat lahjoitukset kehitysvammaisten syrjäytymistä ehkäisevän työn kahden haaran kesken. Kaltio painottaa varojen ohjaamista suoraan käytännön toimintaan: Kesällä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintayksiköt ovat suljettuina, ja asumisyksiköissä henkilöstöä on vähän. Lahjoituksen avulla palkkaamme henkilön järjestämään kesän aikana aktiviteettia. Tämä ns. Apu- Anni voi viedä kehitysvammaisen esimerkiksi uimaan tai Tammelantorille kahville. Tavoite on, ettei kenenkään tarvitsisi istua koko kesää kotona sen takia, ettei asumisyksikön henkilökunta ehdi järjestämään yksilöllistä toimintaa. Toinen puoli lahjoituksista menee rahastoon, josta itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset voivat anoa stipendiä yhdistyksen järjestämien leirien omavastuuosuuden maksamiseen. Kehitysvammaisten eläkkeen pienuu- den vuoksi leirimaksun omavastuuosuus on monille liian korkea. Sitten nämä ihmiset hakevat leirille töihin, vain päästäkseen mukaan. Onhan se nyt hullua, että kehitysvammaisen pitää lähteä leirille töihin, jotta pääsee mukaan! Stipendi tarjoaa köyhyysloukussa elävälle kehitysvammaiselle mahdollisuuden virkistävään leirikokemukseen, Kaltio sanoo. Irti Huumeista ry:n aluevastaava Tuula Ylinen kertoo joulumuistamislahjoituksen menneen toiminnan ylläpitämiseen ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen. Monet vapaaehtoisistamme ovat tehneet kovaa työtä jo vuosien ajan ilman korvausta. Ajat ovat kovat, ja huumeongelma kasvaa jatkuvasti. Irti Huumeista ry haluaa olla käyttäjien läheisten tukena ja ylläpitää jatkossakin vertaistukitoimintaa vapaaehtoisten voimin. Lisää vapaaehtoisia ja lahjoituksia kaivataankin jatkuvasti. Yhdistyksille rahalahjoitukset ovat tärkeitä, mutta auttaa voi muutenkin. Molempien yhdistysten edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että lahjoitus voi olla vaikka käsipari. Kaltio kutsuu lahjoittajat mukaan kehitysvammaisten tapahtumiin: Tämä on konkreettista auttamista, jonka tuloksia lahjoittajat ovat enemmän kuin tervetulleita katsomaan! Takuulla muistaa, mihin on rahansa laittanut, kun näkee niiden synnyttämän riemun!

12 12 tulevia tapahtumia Designa-järjestelmän operointi- ja asiantuntijakoulutus Pysäköinti hallinnassa seminaari Pysäköinti osana palveluketjua Finnpark Oy PL 15 / P. O. Box 15 (Åkerlundinkatu 4) FI Tampere Tel P-news on Finnparkin asiakasjulkaisu. Päätoimittaja Markku Hiltunen / Finnpark Oy Toimitus Roihu Creative Oy Ulkoasu Roihu Creative Oy Paino Kirjapaino Öhrling Oy

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Lupa toimia eri tavalla. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Lupa toimia eri tavalla. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Lupa toimia eri tavalla 1.11.2011 Hub Logistics Sanomatalo 1.11.2011 Hub Logistics Sanomatalo Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti 1)Teemmekö oikeita asioita? 2)Teemmekö riittävän eri lailla oikeita

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010

Finpro Foresight. Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpro Foresight Toimitusjohtaja Kari Häyrinen Finpro ry 9-11-2010 Finpron Missio Rakentamassa kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategy 2010-2012 / Finpro ry 2 Finpron toiminnan perusta Kilpailukykyä

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Pysäköinnin alkuaikoja

Pysäköinnin alkuaikoja 1960-luku Pysäköinnin alkuaikoja Pysäköintilaitosten kehä ydinkeskustan ympärille ajatus Pysäköintitalotoimikunta perustettiin Tampereen Pysäköintitalo Oy 1974 P-Anttila 600ap 1983 P-Asema 460ap 1988 Koskikeskus

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

SUSEtoberfest TERVETULOA

SUSEtoberfest TERVETULOA 1 SUSEtoberfest TERVETULOA #SUSEtoberfest SUSE silmäyksellä 5 Missä SUSE johtaa 6 SUSE strategia 7 Entä sitten Suomessa? Koulutus Teknologia-osaaminen Edustus Twitter Suomi SUSENews Yhteystiedot Materiaalit

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE tulosseminaari 14.3.2013 Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE Tulosseminaari 14.3.2013 mikä muuttuu, miten toimiala tai ansaintalogiikka muuttuu ja millaisia uusia toimijoita

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Case JY: tukipalvelu ja toiminnan Jatkuva prosessi kehittäminen Tukipalveluja tuottava

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Helsingin urbaani luovuus käyttöön: Open311 kaupunkilaisten palautekanavana. Hanna Niemi-Hugaerts

Helsingin urbaani luovuus käyttöön: Open311 kaupunkilaisten palautekanavana. Hanna Niemi-Hugaerts Helsingin urbaani luovuus käyttöön: Open311 kaupunkilaisten palautekanavana Hanna Niemi-Hugaerts 1 SUORA KAKSISUUNTAINEN KANAVA Aita vääntynyt Steissillä. Kaupunkilainen raportoi ongelmasta Vääntynyt aita!

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu Case: Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

City of Tampere Strategy for Electric Transportation

City of Tampere Strategy for Electric Transportation City of Tampere Strategy for Electric Transportation ECV National seminar 10.3.2015 Elli Kotakorpi City of Tampere X.X.2012 Matti Meikäläinen emobility strategy, general objective Building up a strategy

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO

RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO TOMI%HENTTINEN Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland,%puheenjohtaja ABOUT ME TOMI HENTTINEN M.Sc. (Archit.) SAFA buildingsmart Finland, Chair Gravicon Oy, Founder,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot