P-NEWS. P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee. P-Innovaatioissa panostetaan palveluun. Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-NEWS. P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee. P-Innovaatioissa panostetaan palveluun. Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2010 10."

Transkriptio

1 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / vuosikerta 1 P-Hämppi -hankkeessa turvallisuus ratkaisee P-Innovaatioissa panostetaan palveluun

2 Tampere is looking to the future What makes the skyline of Paris recognisable? Why is it that so many people think Sydney is the capital of Australia? Pääkirjoitus: Tampere katsoo tulevaisuuteen 2 In the future cities will be recognised more and more by their architecture. The Näsinneula tower stands proudly in the Tampere skyline as a sign of the cutting edge in architectural development. And with the P-Hämppi project the city has continued to promote open-minded and far reaching infrastructure. The fathers of our city have turned their gaze far ahead into the future. With the P-Hämppi project, the pressure for the Kunkku-parkki parking facility on the other side of the rapids will increase even further. Finnpark supports effective development and building of the city. For balanced development of Tampere, the entrepreneurs and people living and using services on both sides of the city centre must be offered similar opportunities and services. The Kunkku-parkki project has already been advanced in the city offices, and a work group has been founded to manage the issue. Ideological city development is in everyone s interest. Diverting parking underground will create more space and safety within the city centre and it will enable other city centre projects, such as developing the Tulli and railway station areas. Moderation is one of the key words in city development. The time span is long: a few years is a short time. And, not everything can be done at the same time; things must be carried out according to priorities. Today s youth will be able to see a truly magnificent Tampere city centre. In the future, our city will be known for its architecture, events and culture. Tampere will grow on these foundations. For its part, the selected parking solution enables such development. It remains to be seen, if the skyline of Tampere will include the profile of Keskusareena along with the Näsinneula tower. All the best for the Spring season! Markku Hiltunen Managing director Finnpark Ltd. Mikä tekee Pariisin silhuetista tunnistettavan? Miksi monet luulevat Sydneyn olevan Australian pääkaupunki? Tulevaisuudessa kaupungit profiloituvat entistä enemmän arkkitehtuurillaan. Tampereen profiilissa komeilee Näsinneula merkkinä edelläkäyvästä arkkitehtuurin kehityksestä. Kaupunki on jatkanut ennakkoluulotonta ja kauaskatseista infrastruktuurin eteenpäin viemistä P-Hämppi -hankkeella. Kaupunkimme päättäjät ovat kääntäneet katseensa jo kauas tulevaisuuteen. P-Hämpin myötä paine Kunkku-parkkiin, kosken toiselle puolelle, kasvaa entisestään. Finnpark tukee kaupungin voimakasta kehittämistä ja rakentamista. Jotta Tampere kehittyisi tasapainossa, on keskustan molemmilla puolilla yrittäville, asuville ja asioiville tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet ja palvelut. Kunkku-parkin hanke onkin edennyt jo kaupungin virkamiehistössä, ja työryhmä on perustettu hoitamaan asioiden etenemistä. Näkemyksellinen kaupunkikehitys on kaikkien etu. Pysäköinnin ohjaaminen maan alle tuo lisää tilaa ja turvallisuutta mahdollistaen keskustan muut tulevaisuuden hankkeet, kuten Tullin ja Rautatieaseman alueen kehittämisen. Maltillisuus on eräs kaupunkikehityksen avainsanoja. Aikajänne on pitkä: muutama vuosi on lyhyt aika. Eikä kaikkea voida tehdä yhtä aikaa, vaan asiat tulee toteuttaa tärkeysjärjestyksessä. Tämän päivän nuoret tulevat vielä näkemään todella hienon Tampereen keskustan. Kaupunkimme tullaan tulevaisuudessa tuntemaan arkkitehtuuristaan, tapahtumistaan ja kulttuuristaan. Näistä lähtökohdista Tampere kasvaa. Omalta osaltaan valittu pysäköinnin ratkaisumalli antaa mahdollisuudet sellaiseen kehitykseen. Nähtäväksi jää, piirtyykö tulevaisuudessa Tampereen silhuettiin Näsinneulan rinnalle Keskusareenan profiili. Keväisin terveisin, Markku Hiltunen Toimitusjohtaja Finnpark Oy

3 P-news 2/2010 Intertraffic 2010: uutta teknologiaa ja vanhoja tuttuja Intertraffic 2010: new technology and old friends The central players in Finnish parking visited the Intertraffic exhibition in Amsterdam in March. Suomalaisen pysäköinnin keskeiset toimijat vierailivat maaliskuussa Amsterdamissa järjestetyillä Intertraffic-messuilla. Meitä oli parisenkymmentä henkeä, Suomen pysäköinti oli hyvin edustettuna. Oli se hienoa niin isolla delegaatiolla mennä vierailemaan yhteistyökumppanien osastoille, Finnparkin Valokuva: NFP Photography toimitusjohtaja Markku Hiltunen myhäilee. Designan osasto jäi mieleeni. Heillä on nuorekas ja trendikäs ote. He ovat menneet eteenpäin, paitsi laite- ja järjestelmäkehityksessään, myös markkinoinnissa. Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi kertoo messujen teknisen trendin olleen varsin selvä: Sähköautojen latausratkaisut ovat nyt kovasti in Euroopassa. Lähes jokainen alan merkittävä toimija esitteli EV:n (electric vehicle, toim. huom.) latausinfran tekemiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Toinen mainitsemisen arvoinen asia on järjestelmätoimittajien suuntautuminen avoimiin rajapintoihin. Tämä mahdollistaa järjestelmien paremman integroinnin ja yhteiskäytön. Messut olivat hieno kokemus. On todella hienoa tavata vanhoja tuttuja ja nähdä, kuinka ala kehittyy! Kyllä pysäköinti on mennyt eteenpäin leveällä sektorilla! Hiltunen summaa. There were about twenty of us, Finnish parking was well represented. It was nice to visit our partners stands with such a large delegation, says the managing director of Finnpark, Markku Hiltunen. The Designa stand stuck in my mind. They had a fresh and trendy look. They have advanced not only in their device and system development, but also in marketing. The ICT director of Finnpark, Tami Koivuniemi says the technical trend in the exhibition was clear: Charging solutions for electric cars are very now in Europe. Almost every significant player in the industry was exhibiting solutions for creating and producing electric vehicle charging infrastructure. Another thing worth mentioning is how system providers are orienting towards open interfaces. This enables better integration and co-operation of systems. The exhibition was a magnificent experience. It was really nice to meet old friends and see how the industry develops. Parking has developed in so many ways! Hiltunen summarises. << Intertraffic 2010 keräsi liikennealan toimijat Amsterdamiin. P-taloissa tapahtuu Finnparkin kohteissa tapahtuu paljon uudistuksia. Finnpark Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Erik Fallström listaa viimeisimpiä ja tulevia uudistuksia: P-taloihin lisätään opastavia näyttötauluja kertomaan talon paikkatilanteesta ja viestimään muuta tärkeää informaatiota. Taulut on asennettu P-Tulliin, P-Frenckelliin ja P-Asemalle. P-Tullissa testataan pysäköintijärjestelmään integroitua rekisterintunnistusjärjestelmää. Järjestelmällä kaikki asiakkuudet voidaan hallinnoida saman käyttöliittymän kautta. P-Tullissa ja P-Asemalla on otettu käyttöön RFIDetätunnistusjärjestelmä sopimusasiakkaille. P-Hämeenpuistoon päivitetään pysäköintijärjestelmä kevään aikana. Käyttöön tulee viimeisin Designa PM Abacus -pysäköintijärjestelmä EMV-sirukorttimaksamisominaisuudella. Sopimusasiakkaille tulee RFID-kortit etätunnistamista varten. P-Hämeenpuistossa lisätään kassojen ja sisäänajon valoisuutta. P-Frenckelliin asennetaan kevään aikana kulkureiteille infonäyttöjä antamaan informaatiota mm. lähipysäkkien aikatauluista ja liikennetilanteesta.

4 Yksityinen pysäköinninvalvonta saanee lain voiman Valvontamaksu vs. pysäköintivirhemaksu 4 Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa jättämässään mietinnössä (OMTR 16/2010) pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Mietintö sisältää lakiehdotuksen: Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Suunnitteilla olevan lain tavoitteena on mahdollistaa entistä tehokkaampi pysäköintivirheiden ehkäisy sekä niihin puuttumisen. Mietinnön mukaan yksityisellä alueella kiinteistön omistaja tai haltija voisi järjestää pysäköinnin yksityistä valvontaa. Oikeus pysäköinninvalvontaan voitaisiin siirtää myös kolmannelle osapuolelle eli esimerkiksi valvontaa harjoittavalle yritykselle. Pysäköimistä koskevan määräyksen vastaisesta menettelystä voitaisiin työryhmän mietinnön mukaan veloittaa valvontamaksu, joka ei voisi olla suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu. Valvontamaksun veloittaminen edellyttäisi alueen pysäköintiä koskevien määräysten, luvattoman pysäköinnin seuraamuksien ja niiden riitauttamisen ohjeistuksen esittämisen alueella selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi kyltityksin. Kun mainitut asiat olisi ilmaistu selvästi, syntyisi alueelle saapuvan kuljettajan ja pysäköintiä valvovan tahon välille kuljettajan käyttäytymiseen perustuva reaalisopimus. Valvontamaksu ei siis olisi rinnasteinen pysäköintivirhemaksuun, vaan sitä voitaisiin pitää yksityisoikeudellisena saatavana. Riitatilanteet ratkottaisiin näin käräjäoikeudessa. lakimiehen palsta Lakiesitys vaatii vielä viilausta Lakiesitys yksityiseen pysäköinninvalvontaan on tarpeellinen, koska ainakaan suurimmissa asutuskeskuksissa julkinen pysäköinninvalvonta ei pysty valvomaan kaikkia yksityisten kiinteistöjen ongelmakohteita. Kuitenkin olisin toivonut työryhmän esitykseen selkeämpää kannanottoa mahdollisten kelpoisuusvaatimusten asettamiseksi yksityisille pysäköinninvalvojille. Koska valvontamaksu autoilijoiden keskuudessa rinnastuu rangaistusluonteiseen toimintaan, olisi hyvä asettaa myös tälle toiminnalle samankaltaiset pätevyysvaatimukset kuin esimerkiksi julkisille pysäköinninvalvojille ja -apulaisille. Yksityisen autoilijan mielessä pysäköintivirhe- ja valvontamaksun ero ei ole selkeä. Nykyisellään valvontamaksussa on lähdetty sopimusoikeuden termistöstä, ja jako on hieman lakitekninen ja keinotekoinen. Se on tietenkin selkeää, että valvontamaksu menee kiinteistön omistajalle. Kuitenkin esitys antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden siirtää valvontaoikeutensa ja ilmeisesti tällöin myös oikeutensa valvonta- Hallintojohtaja, varatuomari Mikko Paavola maksuun kolmannelle taholle (pysäköintivalvontaa suorittavalle firmalle). Tällöin mielestäni ratkaisemattomaksi ongelmaksi nousee maksun arvonlisäverokäsittely, josta ei ole työryhmän lausunnossa mainittu mitään. Valvontamaksun riitauttaminen onnistuu vain käräjäoikeuden kautta normaalina velkomusasiana. Tämä on ehkä loogisinta valvontamaksun rakenteen vuoksi. Lakiesitys lähtee siitä, että yksityinen valvontamaksu on luonteeltaan siviili- oikeudellinen sopimusrikemaksu. Tällöin ratkaisu on perusteltu. Itse pelkään näiden asioiden ruuhkauttavan alioikeuksia, vaikkakin suurin osa asioista saadaan käsiteltyä yksinkertaisessa menettelyssä ns. summaarisena velkomusasiana. Lakiehdotus lähtee siitä, että kiinteistön omistajan ja pysäköivän autoilijan välille syntyy ns. reaalisopimus. Toisin sanoen kuljettaja pysäköidessään tällaiselle alueelle hiljaisesti hyväksyy kyltissä asetetut ehdot. Tämä on juridisesti mahdollista mutta mielestäni hieman arveluttavaa. Näenkin erittäin tärkeänä, että pysäköinnin rajoitteista ja valvontamaksun mahdollisuudesta informoidaan autoilijaa hyvin ja yksiselitteisesti, jotta suuremmilta riitaisuuksilta vältyttäisiin. Tällä kannalla on myös lakiesitys. Lakiesitys tulee tarpeeseen. Pääkäyttöalueena näkisin yksityiset keskustakiinteistöt, jotka muutoin eivät saa pihojaan oikeaan käyttöön. Huonommin näen järjestelyn sopivan suurempien kauppakeskusten pysäköinnin järjestämiseen. Lakiesityksen tarkoittama järjestely ei rangaistuksenomaisuutensa vuoksi ole omiaan hyvän pysäköinnin järjestämiseen ja hallintaan. Tähän on mielestäni olemassa paremmin asiakasta palvelevia keinoja, vaikkapa pysäköinnin maksullisuuden kautta. Lisäksi näen erittäin tärkeänä, että lain voimaantullessa myös arvonlisäverokäsittely on selkiytetty.

5 P-news 1/2010 Yhteistyökumppani: Lemminkäinen Infra kaivautuu Hämeenkadun alle P-Hämpin louhinta- ja lujitusurakasta vastaa Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy. Yritys ei ole ensimmäistä kertaa kiinni Tampereen kallioperässä: aiempiin kohteisiin kuuluu esimerkiksi Keskustorin alla sijaitseva P-Frenckell -pysäköintilaitos. Lemminkäinen Infra on Suomen johtava kalliorakentaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus maanalaisten kalliotilojen rakentamisesta. Lisäksi yrityksen toimialaan kuuluvat tie-, katuja rataverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä pohjarakentaminen. Erityisen mukavaa tässä hankkeessa on se, että P-Hämpissä voimme yhdistää Lemminkäinen Infran eri segmenttien erityisosaamista: kallio-, pohja- ja insinöörirakentamista, kertoo Lemminkäinen Infra Oy:n projekti-insinööri Jarkko Meriläinen. Lemminkäinen on iso yritys, jossa on monenlaista erityisosaamista. Tämä on varmasti tilaajallekin hyvä tilanne, kun kokonaisuus tulee yhdeltä urakoitsijalta. Se tekee hankkeen hallitsemisesta helpompaa. 5 Saumatonta yhteistyötä Lemminkäinen Infra vastaa P-Hämpin louhintaja lujitusurakoinnista, ja Finnparkin rooli liittyy vahvasti ympäristön hallintaan. Hankkeen tiedottamista yritykset hoitavat yhdessä. Yhteistyö on sujunut hyvin ja hanke on edennyt odotusten mukaan. Meillä on ollut erittäin hyvä keskusteluyhteys ihan alusta asti, vaikka Tampereen murteessa lienee omat kommervenkkinsa, hymyilee Meriläinen. Finnparkilla on vahva ja ammattimainen näkemys hankkeen läpiviemiseen, joten heidän kanssaan työskentely on ollut antoisaa. Lemminkäinen Infra oli jo tarjousvaiheessa perehtynyt hankkeeseen tarkasti. On helppo keskustella, kun molemmat tietävät, mitä haluavat. Sen tiesi nopeasti, että voimme luottaa toisiimme, ja samoilla linjoilla ollaan edelleen, kertoo Finnparkin kiinteistöpäällikkö Pasi Nevalainen. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen kuvailee yhteistyötä hedelmälliseksi: Lemminkäinen Infra on alansa vahva osaaja ja pystyy tarjoamaan asiantuntemusta siinä, miten näin suuressa hankkeessa on viisasta mennä eteenpäin. Sekä työmaalla että asiantuntijayksikössä on löydetty toimiva yhteishenki, ja tiimi on nopeasti hioutunut hyvälle tasolle. Jarkko Meriläinen on P-Hämppi -hankkeen tiedottaja.

6 P-Hämppi etenee odotetusti Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Markku Hiltunen: Olen todella tyytyväinen P-Hämpin nykytilaan. Hanke etenee, ja toki matkalla on pieniä särmiä, jotka hioutuvat. P-Hämppi on suuri hanke, joka väistämättä koskettaa kaikkia tamperelaisia. Suuri osa kaupunkilaisista on varmaan sen hiljaisesti hyväksynyt ja ymmärtää, että työmaa aiheuttaa häiriötä. Eihän siitä kukaan nauti, mutta lopputuloksen kannalta se on välttämätöntä. P-Hämppi proceeds as scheduled Markku Hiltunen, managing director, Finnpark Ltd.: I m really happy about how the P-Hämppi project has progressed. Excavation and reinforcement work is going to plan, and we have overcome the challenges, we have had to face on the way. More than 200 metres of tunnel has been excavated and soon we will be under Hämeenkatu street. Excavation will go on for about a year and after that the second phase of the project, building, will start. P-Hämppi is a huge project, which will inevitably affect all the citizens of Tampere. P-Hämppi-hankkeessa Finnpark Oy toimii P-Hämppi -pysäköintiluolahankkeen tilaajana, Lemminkäinen Infra Oy louhintaurakoitsijana. Yritysten edustajat istuivat pöydän ääreen kertomaan hankkeen viimeisimmät kuulumiset. Nevalainen: Aikataulussa edetään. Tällä hetkellä tunnelia on louhittu Posteljooninpuiston nurkalle asti. Meriläinen: Pian pääsemme Hämeenkadun alle, ja kuilutyöt ovat jo hyvässä vauhdissa. Kiuru: Minä ja Risku edustamme pohjatöitä eli teemme kuilujen suuaukot, rakennamme tukiseinärakenteet ja teemme kuilun maatyöt kalliopintaan asti. Työstämme useita erivaiheisia kuiluja yhtä aikaa. Tavoitteena on, että kesän jälkeen kuilutyöt ovat pohjarakennustöiden osalta loppusuoralla. P-Hämppi on sikäli harvinainen projekti, että harvoin on näin monia tukiseinätyyppejä toteutettu yhdessä hankkeessa. Tämä on ollut tilaajan (Finnpark, toim.huom.) tahto: Tukiseinärakenteet valittiin riskien minimoimiseksi kaupunkirakentamisessa. Tilaajalla on ollut alusta asti voimakas tahtotila turvallisimpien mahdollisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Nevalainen: Jo suunnitteluvaiheessa selvitimme tarkkaan alueen maaperää. Olemme koko ajan ihan rakennusten vieressä, joten tukiseinärakenteet eivät saisi vaurioittaa vieressä olevia rakennuksia. On käytettävä hienovaraisempia menetelmiä. Väistämättä maaperä häiriintyy, kun siellä tehdään näin isoa projektia, mutta vaurioiden riskit minimoidaan, ja syntyneet vauriot korjataan. Hanke puhuttaa ja herättää tunteita Meriläinen: P-Hämppi on iso ja monimuotoinen hanke ympäristössä, jossa ei tämänlaajuisia hankkeita ole aiemmin tehty. Se luonnollisesti herättää ympäristössä erilaisia tunteita. LÖYDÄT P-HÄMPPIÄ KOSKEVAA INFORMAATIOTA OSOITTEESTA: pöydän ääressä Pasi Nevalainen, kiinteistöpäällikkö, Finnpark Oy Jarkko Meriläinen, projekti-insinööri, Lemminkäinen Infra Oy Jussi Kiuru, pohjarakentamisen aluevastaava, Lemminkäinen Infra Oy Pipsa Risku, pohjarakentamisen työnjohto, Lemminkäinen Infra Oy

7 P-news 1/2010 turvallisuus ratkaisee Risku: Kun ajatellaan Tampereen keskustaa verrattuna moniin muihin ydinkeskustoihin, esimerkiksi Helsinkiin, täällä asutaan paljon. Se tuo aivan omanlaisensa ominaispiirteen hankkeelle. Onhan se ihan eri asia, jos työmaa on kodin alla! Nevalainen: Kyllä, päätöksenteossa kaupungin virkamiehet ovat kiinnittäneet erityishuomiota keskusta-asujien tarpeisiin. Tämä hanke heijastuu yllättävän paljon kaupungin virkamiestasoon ja jopa poliittisiin päättäjiin asti. Päättävällä tasolla on yhteinen näkemys siitä, että hanke on hyväksi. Tässä saadaan myös kokemuksia uudentyyppisistä rakennushankkeista. Meriläinen: Pyrimme avoimeen ja aktiiviseen tiedottamiseen. Aina uuden työvaiheen alkaessa pyrimme informoimaan lähiympäristöä. Tarjoamme tietoa P-Hämpistä useiden eri kanavien kautta. Meillä on esimerkiksi kuukausittainen tiedotustilaisuus, jossa kerrataan viime kuukauden tapahtumia, ja katsotaan hiukan Tilaajalla on ollut alusta asti voimakas tahtotila turvallisimpien mahdollisten ratkaisujen hyödyntämiseen. myös hankkeen tulevaisuuteen. Lisäksi lehdistön ja radion avulla tuomme julki tietoa P-Hämpistä. P-Hämpillä on myös omat nettisivut, jotka tarjoavat informaatiota hankkeesta ja sen tekijöistä. Mitä seuraavaksi? Meriläinen: Louhintatyöt jatkuvat vajaan vuoden. Seuraavissa vaiheissa alkavat kuilujen räjäytystyöt, eli louhintatyöt lisääntyvät. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää seurataan jatkuvasti tärinämittareilla. Ulkopuoliset konsultit ovat laskeneet jokaiselle kiinteistölle tarkat tärinäraja-arvot, joita louhintaurakoitsija sitten noudattaa. Nevalainen: Keskustan liikenteeseen lisääntyvät louhinnat eivät vaikuta juurikaan, ehkä muutama kivimassaa kuljettava auto tulee lisää. Koko hankkeen ajan vaikutukset keskustaan pyritään minimoimaan. Loppuvuodesta hankkeen toisen vaiheen rakennussuunnitelmat ovat valmiit, ja ne asetetaan tarjouskilpailuun julkisen hankintalain puitteissa. Hankkeen louhintavaihe päättyy loppukesästä tai alkusyksystä 2011, ja toinen vaihe alkaa kesällä Tällä tietoa P-Hämppi on valmis kesällä

8 8 Henkilökuva: Kiinteistöpäällikkö Nevalainen on maratoonari töissä ja vapaalla Finnpark Oy:n kiinteistöpäällikön titteli tuo rakennuttamisen entistä suuremmaksi osaksi Pasi Nevalaisen työarkea: Aiempi työni ylläpitopäällikkönä sisälsi enemmän jo rakennettujen kiinteistöjen ylläpidon koordinointia ja hoitamista. Nämä tehtävät kuuluvat yhä minulle, mutta kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja rakentaminen. Jatkossa uusi huoltomestari ja kiinteistöhuollon tiimi työskentelevät Nevalaisen alaisuudessa. Aiemmin tehty rakennuttaminen oli pienimuotoisempaa, ja pystyin hoitamaan sen helpommin ylläpitotöiden ohessa. Nyt työpäivät täyttyvät P-Hämpin rakennusvaiheen valvomisesta yhdessä A-Insinöörien kanssa sekä suunnittelutyön ohjaamisesta, Nevalainen kuvailee. Ympäristön hallinta on ollut yllättävän työllistävää. P-Hämppi -hankkeessa on paljon yhteistyökumppaneita, joita pitää informoida hankkeen tapahtumista. Pienikin muutos työmaalla tarkoittaa, että on iso porukka, jolle täytyy kertoa muutoksesta. Teemme tiedottamista yhteistyössä Lemminkäisen kanssa, mutta meidän (Finnparkin, toim. huom.) pitää itse nähdä koska, mitä ja kenelle. Pitkän linjan mies Finnparkin palveluksessa vuodesta 2003 työskennellyt Nevalainen on tehnyt koko työuransa kiinteistön ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Töiden ohessa mies on ehtinyt myös kouluttautua erilaisilla kursseilla ja ammattikorkeakoulussa: Tunnen mielestäni ylläpitopuolen hyvin ja kun siihen lisää koulutuksen ja kokemuksen kautta tulleen osaamisen, myös rakentaminen on tullut tutuksi. Töiden vastapainoksi Nevalainen nauttii kalastuksesta ja avantouinnista. Toukokuussa edessä on myös Helsingin puolimaraton. Vapaahetket kuluvat treenatessa. Nyt on peruskuntokausi meneillään. Tavoitteena on myöhemmin juosta myös täysmaraton. Se vaatii aikamoista harjoittelua, hymyilee Finnparkin pitkän linjan mies.

9 P-news 1/2010 P-Innovaatiot: Kohti kokonaisvaltaisempaa asiakaspalvelua Finnpark keskittyy tänä vuonna yhä enemmän asiakaspalveluun. Innovaatiotyö on nyt enemmän uudenlaisten palvelukonseptien suunnittelua yhdistämällä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Tänä vuonna P-Innovaatioissa korostuu palvelu. Haluamme ottaa entistä enemmän huomioon sen, joka palvelusta lopulta maksaa, linjaa Finnpark Oy:n ICT-johtaja Tami Koivuniemi. Otamme nyt harkittuja harppauksia teknologiayrityksestä kohti asiantuntijayritystä. Esimerkkinä uusista innovaatioista Koivuniemi kuvailee kehitystyössä olevaa varausportaalia. Jatkossa pysäköintiin liittyviä palveluita tai etuja voidaan integroida muihin palveluihin uudella tavalla. Hyödyntämällä esimerkiksi viivakoodia, voidaan pysäköintietu liittää vaikkapa teatterilippuun tai kaupan tarjouskuponkiin! provisiosäästöt ovat maksaneet investoinnin takaisin ja tuottaneet tuntuvasti voittoakin! Myös Nettiparkki 3.0 tuo konkreettisia säästöjä, puhumattakaan muista sähköisen toimiston eduista. Edelläkävijän saappaat ovat suuret ja hanki usein syvä, mutta Koivuniemeä eivät haasteet pelota: Eräs lähitulevaisuuden haaste on sähköautojen tulo. Aiommekin asentaa P-Frenckelliin koeluontoisesti sähköauton latauspisteen. Ei kehitystyön arvoa voi mitata pelkästään rahassa. Kokemukset ovat kultaakin kalliimpia! Myös gsm-maksaminen saa uusia muotoja. Viivakoodinhan voi lähettää vaikka multimediaviestinä! Toinen kehityssuuntaus gsm-maksamisessa on maksun suorittaminen sekä kadunvarsipysäköinnissä että P-taloissa kännyköiden Internet-yhteyden tai tekstiviestien kautta käytettävän pysäköintitilin avulla, Koivuniemi innostuu. 9 Innovaatioiden etulinjassa Innovaatiotyö on kallista ja vie aikaa, mutta Finnparkilla on näyttöä, että joskus se tuottaa myös selvää rahaa. EMV on ollut käytössä P-Tullissa vuodesta 2008 alkaen. Jo nyt sen synnyttämät Towards more comprehensive customer service This year Finnpark will focus more and more on customer service. P-Innovation is now more about designing new service concepts by combining various technical solutions. This year we are focusing on service in our P-Innovations. We want to pay more attention to those very people, who will ultimately pay for the service, says ICT director for Finnpark Ltd., Tami Koivuniemi. We are taking calculated leaps from being a technology company towards being an expert company. As an example of new innovation Koivuniemi describes a reservation portal being developed. In the future parking related services and benefits can be integrated into other services in a new way. For example, by using bar codes we can include a parking benefit to a theatre ticket or a shop s special offer coupon! Innovation work is expensive and it takes time. A forerunner s boots are big, but Koivuniemi is not afraid of challenges: The value of development cannot be measured only in money. Experience is more valuable than gold!

10 Henkilöstön kehityshanke etenee: Finnpark avoimesti ja kasvotusten << Yhteiset koulutukset ja tapahtumat ovat keskeinen osa Finnparkin henkilöstön kehityshanketta. Vahvoista visioista työkaluja operatiiviseen osaamiseen Toimintatapojen ja sisäisen viestinnän keinojen uudistamisella on pyritty luomaan foorumeja, joissa voidaan keskustella niin vertaisten, alaisten kuin esimiestenkin kanssa. Toiveiden ja odotusten ilmaiseminen alaisten ja esimiesten välillä on saanut erityishuomiota. 10 Systemaattinen palaverikäytäntö varmistaa sen, että tiimien sisäisten palaverien lisäksi keskustelua käydään säännöllisesti myös eri tiimien välillä. Myös johtoryhmä on aktiivisesti mukana tiimien palaverityöskentelyssä. Viime keväänä Finnpark Oy:n aloittaman henkilöstön kehityshankkeen vaikutukset näkyvät jo. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Tiedonkulkua on lisätty ja henkilöstöä on pyritty kuuntelemaan entistä enemmän, listaa Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi. Henkilöstön osaamista ja kompetenssia on kartoitettu eri tavoin. Kävimme kehityskeskusteluja sekä loimme kaikille yksilölliset tavoite- ja tehtäväkortit. Ensimmäinen kierros taisi olla hiukan harjoituskierros meille kaikille. Nyt päästään jo varsinaiseen asiaan. Suunta tuntuu oikealta: Avoin kommunikaatio auttaa viestien selkiyttämisessä, ja työntekijöiden kokonaistyytyväisyys on kasvanut. Hankkeen edetessä henkilöstön kehittymistä voidaan räätälöidä yhä enemmän siten, että henkilön yksilölliset ominaisuudet ja kehittymishalut voidaan saattaa tehokkaammin yhteen yhtiön tavoitteiden kanssa. Tulevaisuudessa yhdessä suunnitellut mittaristot ja tavoitteet luovat pohjan mahdollisten kannustinpalkkioiden tai tulospalkkauksen kehittämiselle, kertoo Finnparkin hallintojohtaja Mikko Paavola. Avoin kommunikaatio auttaa viestien selkiyttämisessä, ja työntekijöiden kokonaistyytyväisyys on kasvanut. Johtoryhmälle seuraava steppi on uuden vision luominen. Koivuniemi pohtii: Se on meille suuri ponnistus. Vision tarkentamisen jälkeen strategia ja operatiivinen toiminta ohjataan oikeaan suuntaan. Nyt tämä kaikki näyttää meistä selvältä. Se, onko se niin, selviää, kun keskustellaan henkilöstön kanssa: Mihin he pystyvät, ja mihin me pystymme. Aika näyttää, mikä se tulos on! nimityksiä Finnpark Oy Huoltomestari Minna Sola

11 P-news 1/2010 Hauska tietää? Simo Muhonen kansainvälisillä kilparadoilla Finnparkin sponsoroima autourheilija Simo Muhonen, 13, ajaa helmikuussa 2010 alkaneella kilpailukaudella kartingin KF3-luokan Suomen mestaruudesta sekä mittaa vauhtiaan myös Euroopan kilparadoilla. << Kartingin nuori lupaus Simo Muhonen tähtää formuloihin. Helmikuussa Italiassa Winter Cupissa ajanut Muhonen jäi kansainvälisessä debyyttikilpailussaan niukasti finaalilähtöjen ulkopuolelle. Muhonen ei kuitenkaan ollut pettynyt, vaikka tavoite jäi niukasti saavuttamatta. Kartingin SM-sarjaa tänä vuonna ajava kuljettaja sai arvokasta kansainvälistä karting-kokemusta sekä autontestaus- ja kehitystyöstä että itse kilpailemisesta. Hauska tietää? Konkreettista auttamista Finnpark Oy lahjoitti vuonna 2009 asiakkaiden ja yhteistyökumppanien joulumuistamisiin varatun summan kahden hyväntekeväisyysyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Mihin lahjoitetut varat päätyivät? 11 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtaja Päivi Kaltio kertoo: Saimme Finnparkilta lahjoituksen myös yrityksen 40-vuotisjuhlan yhteydessä. Jaoimme molemmat lahjoitukset kehitysvammaisten syrjäytymistä ehkäisevän työn kahden haaran kesken. Kaltio painottaa varojen ohjaamista suoraan käytännön toimintaan: Kesällä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintayksiköt ovat suljettuina, ja asumisyksiköissä henkilöstöä on vähän. Lahjoituksen avulla palkkaamme henkilön järjestämään kesän aikana aktiviteettia. Tämä ns. Apu- Anni voi viedä kehitysvammaisen esimerkiksi uimaan tai Tammelantorille kahville. Tavoite on, ettei kenenkään tarvitsisi istua koko kesää kotona sen takia, ettei asumisyksikön henkilökunta ehdi järjestämään yksilöllistä toimintaa. Toinen puoli lahjoituksista menee rahastoon, josta itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset voivat anoa stipendiä yhdistyksen järjestämien leirien omavastuuosuuden maksamiseen. Kehitysvammaisten eläkkeen pienuu- den vuoksi leirimaksun omavastuuosuus on monille liian korkea. Sitten nämä ihmiset hakevat leirille töihin, vain päästäkseen mukaan. Onhan se nyt hullua, että kehitysvammaisen pitää lähteä leirille töihin, jotta pääsee mukaan! Stipendi tarjoaa köyhyysloukussa elävälle kehitysvammaiselle mahdollisuuden virkistävään leirikokemukseen, Kaltio sanoo. Irti Huumeista ry:n aluevastaava Tuula Ylinen kertoo joulumuistamislahjoituksen menneen toiminnan ylläpitämiseen ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen. Monet vapaaehtoisistamme ovat tehneet kovaa työtä jo vuosien ajan ilman korvausta. Ajat ovat kovat, ja huumeongelma kasvaa jatkuvasti. Irti Huumeista ry haluaa olla käyttäjien läheisten tukena ja ylläpitää jatkossakin vertaistukitoimintaa vapaaehtoisten voimin. Lisää vapaaehtoisia ja lahjoituksia kaivataankin jatkuvasti. Yhdistyksille rahalahjoitukset ovat tärkeitä, mutta auttaa voi muutenkin. Molempien yhdistysten edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että lahjoitus voi olla vaikka käsipari. Kaltio kutsuu lahjoittajat mukaan kehitysvammaisten tapahtumiin: Tämä on konkreettista auttamista, jonka tuloksia lahjoittajat ovat enemmän kuin tervetulleita katsomaan! Takuulla muistaa, mihin on rahansa laittanut, kun näkee niiden synnyttämän riemun!

12 12 tulevia tapahtumia Designa-järjestelmän operointi- ja asiantuntijakoulutus Pysäköinti hallinnassa seminaari Pysäköinti osana palveluketjua Finnpark Oy PL 15 / P. O. Box 15 (Åkerlundinkatu 4) FI Tampere Tel P-news on Finnparkin asiakasjulkaisu. Päätoimittaja Markku Hiltunen / Finnpark Oy Toimitus Roihu Creative Oy Ulkoasu Roihu Creative Oy Paino Kirjapaino Öhrling Oy

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport

momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing sharing smart solutions for urban transport Michael Glotz-Richter, Senior Project Manager Sustainable Mobility, Free Hanseatic

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/ Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? @SDN_Finland https://www.service-design-network.org/ It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule. Lucius Burckhardt. Design

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Joustavia polkuja toiselta asteelta korkea-asteelle 9.11.2015 - Jyväskylä

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot