Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä 49.388."

Transkriptio

1 1 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Koska talouden tilikarttaa uudistettiin talouslukujen vertailtavuus aiempiin taloustietoihin ei ole suoraan mahdollinen. Perusturvaosaston käyttötalouden menoiksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt reilu 30 M, joka on 0,9 % vähemmän kuin vuoden 2014 talouden käyttömenot huomioituna perusturvaosastolle myönnetyt lisämäärärahat. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä määräraha on (-3,3 %) vähemmän. Samanaikaisesti perusturvatoimelle on tullut uusia velvoitteita niin aiempien palvelujen myöntämisperusteissa ja määräajoissa kuin uusiakin palvelutehtäviä. Yksityiset palveluntuottajat ovat nostaneet palveluhintojaan, jotka nekin supistavat omaan palvelutuotantoon käyttävissä olevia määrärahoja. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon määrärahatarve on supistunut. Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä Perusturvaosasto jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin, joiden osalta myös valtuuston vahvistamat määrärahat ovat sitovia: Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Perusturvatoimisto, jota johtaa perusturvajohtaja Edunvalvonta, jota johtaa perusturvajohtaja Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö;

2 2 Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö Käyttömenojen tulosalueittainen %-osuus nettokäyttömenoista ( ) Menojen jakaantuminen eri kustannuseriin 2015 Menot yhteensä

3 3 TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämisistä terveydenhuollon palveluista kuntalaisille sekä valvoo, että sen terveydenhuoltopalvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Pääosin perusterveydenhuolto ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä eli kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Terveydenhuoltolain 6. luvun nojalla kuntalaisilla on alkaen ollut mahdollisuus valita vuodeksi kerrallaan perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen, jolloin kokemäkeläisen perusterveydenhoidosta voi vastata muukin kuin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Mahdollisista terveyskeskuspalveluiden ostosta muilta terveyskeskuksilta ei ole tietoa ja talousarviossa on perusterveydenhoidossa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa neuvottelut asiakas- ja taloustiedot. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän on antanut talousarvionsa v ja tulossuunnitelmansa vuosille Lisäksi kuntayhtymä on laatinut palvelutasosuunnitelman , jonka pohjalta on yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laadittu vuodelle 2015 perusterveydenhuollon vuosisuunnitelma. Kokemäen kaupunki ostaa kuntayhtymältä v terveydenhoidon avohoidon, hammashuollon ja laitoshoidon palveluja. Avohoidon kustannuksiin sisältyvät mm. erityispalveluista puheterapia- ja terveyskeskuspsykologipalvelut. Puheterapia sisältää ns. peruskäynnit ja laajat käynnit. Laitoshoito sisältää terveyskeskussairaalapalvelut. Terveyskeskussairaala toimii akuuttisairaalana eikä siellä ole pitkäaikaishoidossa potilaita kuin lääketieteellisin perustein. Kotihoidon yhteistyö kehittäminen kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja kotipalvelun kesken toiminnan tehostamiseksi tukee myös kotona asumista ja hoitopaikkojen tarpeen vähentymistä. Hoitopaikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosien aikana ja tavoite on niiden edelleen vähentämisessä. KSTHKY Suoritteet TP 2013 TA 2014 TA 2015 Suoritehinta 2015 Avohoito LVO 9 659*) ,27 Erikois-LVO ,33 erityishoitajapalvelut Kotisairaanhoito ,08 Kotisairaala ,38 Muu avohoito ,29

4 4 Puheterapia perus-/ laajakäynti yht / / ,13 / 147,57 Hammashuolto ,86 Laitoshoito ,07 *) TK-raportissa LVO suoritetta, jonka lisäksi erikois-lvo ja puhelinkon-sultaatiot, suoritteita yht KSTHKY:n vuosisuunnitelmassa 2015 käyttösuunnitelma tarkemmin. Talous, toimintakulut Perusterveydenhuolto TP 2013 TA 2014*) TA 2015 Avohoito Hammashuolto Laitoshoito Perusterveydenhoito *) huomioitu talousarvio muutos (KV ) ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua. Noudatetaan Satshp:n ja kaupungin kumppanuusneuvottelussa sovittuja asioita. Talous, toimintakulut Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 Somaattinen sh Psykiatrinen sh Ostopalvelut Erikoissairaanhoito

5 5 PERUSTURVATOIMISTO PERUSTURVATOIMEN HALLINTO Henkilökunta perusturvajohtaja palvelusihteeri Perusturvalautakunta, 9 jäsentä, kokoontuu 11 kertaa. Hallinnon tavoitteena on tarjota toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä. Tavoite Palvelujen oikea-aikaisuus, jota seurataan asiakastyytyväisyyskyselyin ja palvelujen saatavuusselvityksillä voimaan tulevan uuden sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet mm. palvelusuunnitelmat kaikille säännöllisesti sosiaalipalveluja käyttäville tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä moniammatillisessa yhteistyössä Sote-uudistuksen valmistelu ja selvittämistyö yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, Porin alueen ja Kaakkois-Satakunnan kuntien kanssa sosiaalipalvelujen yhteistyön lisääminen, palvelujen yhdenmukaistaminen ja olemassa olevan erityisosaamisen hyödyntäminen Keski-Satakunnan kuntien ja terveyskeskuskuntayhtymän kesken kustannustietoisuuden lisääminen toimintojen tehostaminen uusilla toimintamalleilla ja talouden tasapainottaminen Talous Perusturvatoimisto TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto EDUNVALVONTAPALVELUT Henkilökunta yleinen edunvalvoja

6 6 palvelusihteeri Edunvalvonta siirtyi valtion tehtäväksi, mutta Kokemäen kaupunki teki v sopimukset edunvalvontapalvelujen myynnistä Porin oikeusaputoimistolle Kokemäen edunvalvonnan osalta ja Rauman oikeusaputoimistolle Köyliön ja Säkylän edunvalvonnan osalta. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Edunvalvonta kuuluu hallinnon tulosalueeseen. Päämiehiä 110, joista kokemäkeläisiä 67, köyliöläisiä 20 ja säkyläläisiä 23. Edunvalvontapalveluiden tulosyksiköstä vastaa perusturvajohtaja Talous Edunvalvonta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tulosalue jakaantuu sosiaalityön hallintoon, aikuissosiaalityön, lapsija perhesosiaalityön, työtoiminnan ja päihdepalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa sosiaalipalvelupäällikkö. Henkilökunta sosiaalipalvelupäällikkö 3 2 0,5 sosiaalityöntekijää perhetyöntekijää lasten ja nuorten työntekijä (0,5 koulun osuus) etuuskäsittelijä palvelusihteeri vastaava pajaohjaaja, vakinainen alkaen pajaohjaaja yksilövalmentaja AIKUISSOSIAALITYÖ

7 7 Aikuissosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijän työpanokset. Tukiasunnot Vuosittain tarvitaan muutaman vuorokauden jaksoja lapsiperheille turvakodissa perheen sisäisten väkivaltatilanteiden johdosta. Tätä palvelua ostetaan vuoden 2015 aikana ensisijaisesti Kankaanpään A-kodista. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään sellaisille perheille kriisimajoitusmahdollisuus, jotka eivät tarvitse yöpymisiin tukea tai valvontaa. Sosiaalitoimella on välivuokrattuna 2 asuntoa Y-säätiöltä, jotka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua/tukea asumisensa järjestämisessä. Toimeentulotuki Toimeentulotuen tehtäväalueeseen kuuluvat varsinainen toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Toimeentulotuella turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo ja sekä edistetään henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. Vuonna 2015 voimaan astuva uusi sosiaalihuoltolaki korostaa mm. tuen ja palvelutarpeen arvioimista, asiakassuunnitelman tekoa sekä kriisitilanteiden hallintaa. Lain edellyttämiin toimenpiteisiin on varauduttu talousarvion mahdollistamissa puitteissa. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja etuuskäsittelijä. Päätösten lukumäärät ja käsittelyajat raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelupäällikkö päättävät myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimintarahasta sekä matkakorvauksesta. Vuoden 2015 aikana toimeentulotukiperheiden ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien perheiden määrän arvioidaan pysyvän edelliseen vuoteen verrattuna samansuuruisina. Toimeentulotukeen liittyviä toiminnallisia tunnuslukuja Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 toteutuma TA /2014 Perus- ja täydentävä toimeentulotuki / perheitä Ehkäisevä toimeentulotuki / perheitä Kuntouttava työtoiminta / pv lkm

8 8 Talous Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 TA 2015 perustoimeentulotuk i toimintakulut /netto / / / ehkäisevä ja täydentävä ttt työtoiminta työmarkkinatuen kuntaosuus Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa toimeentulotuen viimesijaisuutta. Tuen tarpeen arvioimisessa ovat ensisijaisia muut sosiaalipalvelut. Erityisesti vuonna 2015 panostetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin sekä mahdollisiin oppisopimuksiin. Toimenpiteillä edistetään työllisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä, vähennetään täydentävän toimeentulotuen tarvetta sekä vähennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. Talous Aikuissosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ Lapsi- ja perhesosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden, kahden perhetyöntekijän, palvelusihteerin työpanokset. Lastensuojelun painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin. Huostaanotettujen ja laitoshoidossa olevien lasten lukumäärät pienenevät hieman, mutta laitoshoitopäivien lukumäärän arvioidaan hieman kasvavan vuonna Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kunnilta mm. oman työntekijän nimeämistä, neuvontaa ja ohjausta, perhetyötä, sosiaalista kuntoutusta, valvottavaksi määrättyjen tapaamisten valvonnan järjestämistä sekä lapsiperheille annettavaa kotipalvelua. Laki edellyttää palvelujen järjestämistä myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhe- ja laitoshoito Sijaishuoltoon sijoitettaessa ensisijaisena tavoitteena on perhehoito. Vaativissa tapauksissa ns. ammatillinen perhehoito ja perhekuntoutus pyrkivät korvaamaan laitospalveluita. Vuonna 2015 varaudutaan 8 lapsen pitkäaikaiseen perhehoitoon. Perhe- ja laitoshoitopalvelut ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Avohuolto Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perheklinikan kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perhetyö (perhetyöntekijät ja kotipalvelu) tarjoaa lastensuojelun perheille tukea (mm. siivoukseen, ruuanlaittoon

9 9 ja lasten hoitoon). Kotipalvelun hoitajista kolme tekee sekä vanhus- että perhetyötä. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään perhetyöntekijöille tilat kohdata lapsiperheitä myös kodin ulkopuolella. Näitä tiloja voidaan käyttää myös lasten ja vanhempien valvontaa vaativiin tapaamisiin. Lastensuojelulain edellyttämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty eri lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Siinä esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan myös tämän vuoden aikana ohjelman mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen asiantuntijaryhmä kokoontuu vuoden aikana 4 kertaa seuratakseen em. suunnitelman toteutumista ja tekee tarvittavia uusia esityksiä. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, jota Porin kaupunki hallinnoi, tarjoaa kuntien työntekijöille konsultaatiota ja vertaisryhmätyöskentelyä lastensuojelun monimutkaisissa tilanteissa. Kehittämisyksiköllä on keskeinen rooli myös sijaishuollon kehittämisessä. Lastenvalvojan palvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Isyyden selvityksiä vuoden aikana n. 25 kpl ja lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tehtäviä sopimuksia n. 60 kpl. Perheneuvolapalvelut ostetaan A-klinikkasäätiöltä. Käyntejä n Lastensuojelun toiminnallisia tunnuslukuja TP 2013 TA 2014 toteutuma TA 2015 Lapsia ja nuoria 1-12/2014 Huostassa Laitoshoidossa vuoden aikana laitoshoitopäiviä Perhehoidossa vuoden aikana heistä pitkäaikaishoidossa perhehoidossa hoitopäiviä Jälkihuollossa vuoden aikana Perhetyön (kotipalvelu ja perhetyö) perheitä yhteensä

10 10

11 11 Talous Lapsi- ja perhetyö TP 2013 TA 2014 TA 2015 avohoito, br-kust perhehoito, br laitoshoito,br jälkihuolto, br LS taloud. tuki Lapsi- ja perhetyö tuotot kulut netto TYÖTOIMINTA Työtoimintaan kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, vastaavan pajaohjaajan, pajaohjaajan ja yksilövalmentajan työpanokset. Heidän tehtävänään on pajatoiminnan kehittäminen, nuorisotyötakuun toteuttaminen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen parantaminen työllistämistukikustannusten vähentämiseksi. Vastaavan pajaohjaajan toimi vakinaistettiin alkaen. Kuntouttava työtoiminta on aktivointitoimenpide, jolla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa ja työllistymisen edellytyksiä. Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi sosiaalihuoltolaki määrittelee kuntouttavan työtoiminnan sosiaalipalveluksi. maksetuista Kuntouttavan työtoiminnan edellytyksenä on yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa asiakkaalle laadittu aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelman jälkeen kunta tekee vielä päätöksen työtoiminnan aloittamisesta ja sen aikana etuuksista/korvauksista. Vuoden 2015 aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään nuorten työpajalla ja Päiväkeskus Kumussa sekä vuoden aikana osana Päiväkeskus Kumun toimintaa käynnistyvässä nuorten Kumussa. Nuorten tukemiseen tähtäävä, verkostomainen yhteistyö (nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, nuorten Kumun suunnittelu) näkyy jo nyt kuntouttavan työtoiminnan luvuissa. Vuonna 2014 arvioitujen kuntouttavan työtoimintapäivien lukumäärä (800) kaksinkertaistui (1725). Nuorten työpajalla on mahdollista työskennellä kerralla 3 7 henkilön kanssa. Erilaisia kohderyhmiä pajalla ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja yhdyskuntapalvelua suorittavat. Keskeisiä työmuotoja ovat aktivointi, erilaiset tukimuodot ja palveluohjaus. Vuonna 2015 keskitytään erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan ja alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, jotta osallistujat sijoittuisivat joko työelämään tai koulutukseen. Työpajan toimitilojen valmistuminen, nuorten itsensä kunnostamina vuonna 2013, mahdollistaa toiminnan sisällöllisen ja verkostomaisen kehittämisen

12 12 yhteistyökumppanien kanssa. Työpajan yhteydessä toimivaan Kierrätyskeskukseen tulevaa tavaraa käytetään hyväksi entisöinti- ja kunnostuskohteina (huonekalut) sekä käsityömateriaalina (vaatteet, verhot). Koskenkylästä on vuokrattu kunnostus- ja entisöintiä varten puupaja. Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste on Nuorten työpajan yhteydessä. Sellaisille nuorille, jotka eivät kykene osallistumaan nuorten työpajan toimintaan, on tarjolla toimintaa nuorten Kumussa. Kokemäelle perustettiin vuonna 2014 sosiaalinen yritys, Kokemäen Tekevät Oy. Yritys keskittyy luomaan kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävien kautta luomaan työpajasta väyliä, josta edetään sosiaalisen yrityksen töihin. Yritys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja työelämään kuntoutujia. Talous Työtoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Työtoiminta tuotot kulut netto PÄIHDEPALVELUT Päihdehuollon palveluihin sisältyvät polikliininen päihdehuolto, asumispalvelut, laitoskuntoutus ja päiväkeskus. Polikliiniset päihdepalvelut ostetaan A-klinikkasäätiön Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Päihdehuollon pitkäaikaista asumispalvelua ostetaan KSTHKY:ltä, joka ostaa ne yksityisistä palvelutaloista lähinnä päihteiden käytön takia toimintakykynsä menettäneille, n.1200 hoitopäivää. Kustannukset laskutetaan Kokemäen kaupungilta kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti. KSTHKY järjestää 16 kokemäkeläiselle päihdepalveluja v Kuntoutuslaitoshoitoa päihdeongelmaisille hankitaan n. 40 hoitopäivää. Kuntoutukseen lähetteen antaa Kokemäen kaupunki. Kuntoutukseen ohjataan pääsääntöisesti nuoria ja lapsiperheitä. Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Kumussa jatkuu kaupungin omana toimintana. Talous Päihdepalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot

13 13 Netto Sosiaalityön tulosalueen talous Sosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden tulosalueeseen sisältyy vammaispalveluiden hallinto, kehitysvammapalvelut ja vammaispalvelulain (VpL) mukaiset palvelut Tulosalueesta vastaa erityispalvelupäällikkö KEHITYSVAMMAHUOLTO Henkilökunta: erityispalvelupäällikkö, vastaa koko tuloalueesta työtoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja päivätoiminnan ohjaaja asumisohjaaja 4 1 kehitysvammaisten hoitajaa palkkatuella palkattu päivätoiminnassa on kokoaikainen määräaikainen ryhmäavustaja Työ- ja päivätoiminta: Työ- ja päivätoiminnalla on yhteiset tilat vanhalla yhteiskoululla. Päivätoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaiden omat toiveet, taipumukset ja mieltymykset. Toiminta on mielekästä ja tarjoaa mahdollisuuden olemassa olevien taitojen käyttämiseen, uusien asioiden oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Työtoiminnassa on erilaisia työryhmiä; keittiö-, siivous- ja ulkotyöryhmä. Työtoiminnassa asiakkaat käyvät pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. Kaikilla asiakkailla on henkilökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hovipajan toivotaan saavan uudet tilat Kokemäen terveysaseman entisen vuodeosaston tiloista alkuvuodesta. Alustavia suunnitelmia on tehty tilojen käytöstä. Päivätoiminta tarvitsee toimintatilan lisäksi lepotilan sekä rauhoittumistilan. Toimintatilaan tulee mahtua useampi pyörätuolissa oleva asiakas yhtä aikaa sekä

14 14 tarvittavat apuvälineet. Myös lepotilaan tulee mahtua vähintään kaksi sänkyä sekä kattonosturi. Työtoiminta tarvitsee erilaisia työtiloja puutöiden tekemiseen, kangaspuille, alihankintaa varten sekä toimistotilan. Lisäksi tarvitaan iso yhtenäinen tila, jossa päivittäinen ruokailu- ja kahvihetki sujuu ongelmitta. Päivittäin kävijöitä on n asiakasta. Suunnitelmissa on, että ruoka tuodaan terveyskeskuksen keittiöstä Hovipajan tiloihin ja ruokailun päätyttyä astiat kuljetetaan terveyskeskuksen keittiöön pestäväksi. Tästä huolimatta Hovipajan tiloihin täytyy hankkia lattialiesi uunilla sekä astiapesukone kahvitiskejä varten. Lisäksi tiloihin tulee asumisohjaajalle oma toimistotila. Tiloissa pitää tehdä muutoksia, jotka edellyttävät seinien purkamista ja tästä johtuen uusien lattia- ja seinäpintojen laittamista. Lisäksi Hovipaja tarvitsee uusia kalusteita; naulakkoja, hyllyjä, pöytiä, tuoleja yms. Suunnitelma viedään KH:lle hyväksyttäväksi kevään aikana. Avotyössä käy 5 asiakasta. He työskentelevät kaupungin ja yksityisten palveluksessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimintakeskuksessa Antinkartanossa työskentelee 6 henkilöä. Lisäksi ostamme päivätoimintaa Huittisten kaupungilta 1 henkilölle ja Tukena Oy:ltä työ- ja päivätoimintaa 3 henkilölle. Asumisohjaus: Asumisohjauksen piirissä on 10 itsenäisesti/tuetusti asuvaa kehitysvammaista. Heidän palvelusuunnitelmissaan on mietitty, minkälaisissa asioissa he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Kirsikkakoti: Kirsikkakodin paikkaluku on 8. Tavoitteena on pitää kaikki asukaspaikat täynnä. Kirsikkakodin tilat kuitenkin rajoittavat jonkin verran asukkaiden valintaa. Tilat eivät ole toimivat pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle; mm. ahtaat oviaukot ja pienet vessat tuottavat ongelmia asiakkaan hoidossa. Kirsikkakodin asukkaiden hoidettavuus ja avun tarve jokapäiväisissä toiminnoissa on runsasta. Tällä hetkellä yksi asukas on vuodepotilas. Erilaisissa hoitotilanteissa on välttämätöntä oltava kaksi työntekijää. Kirsikkakodissa on vakituisesti 4 koulutettua hoitajaa. Lääkehuolto toteutetaan annettujen sääntöjen mukaisesti. Omavalvontasuunnitelma tehdään tämän kevään aikana. Asumispalvelut: Asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta 9 henkilölle ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta 14 henkilölle. Lisäksi yksityisiä palveluja käytetään tilapäishoitoon sekä omaishoidon vapaisiin yhteensä 50 päivää, sosiaalipalveluiden tilapäistä asumispalvelua 50 päivää sekä sosiaalipalveluiden Kamu-tupaa yhteensä 100 päivää. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa on yksi asiakas tilapäishoidossa yhteensä 110 päivää ja hänellä on sekä aamuisin että iltaisin henkilökohtainen avustaja. Avustajan kustannus on n. 180 / avustaja. (Jos on kaksi avustajaa, niin se on 2 x 180 / päivä). Perhehoito: Tällä hetkellä Kokemäen kaupungilla on yksi vakituinen perhehoitaja. Lisäksi ostamme yhdelle asiakkaalle pitkäaikaista perhehoitoa sosiaalipalveluilta yhteensä 365 päivää. Laitoshoito:

15 15 Satakunnan erityishuoltopiirin laitoshoidossa on vakituisesti 4 henkilöä ja tilapäishoitoa ostetaan kahdelle henkilölle yhteensä 170 päivää. Tällä hetkellä laitoksessa asuvien henkilöiden tarvitsemaa apua ja huolenpitoa sekä kuntoutusta ei ole ollut mahdollista järjestää muulla tavoin. Tavoitteena on, ettei laitokseen tehdä pitkäaikaissijoituksia. Muu toiminta: Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi vapaa-ajan toimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Uuden kotikuntalain mukaisesti Kokemäelle on muuttanut kaksi kehitysvammaista henkilöä, joiden saamat palvelut on huomioitu talousarviossa menona sekä tulona. KEHITYSVAMMAHUOLLON TOIMINTAPÄIVÄT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Työtoiminta oma ja avotyöpäivät ostopalvelu, SHP sosiaalipalvelut päivä- ja työtoiminnan ostop ostopalvelu kunnilta Asumispalvelu Asumispalvelupäivät, Kirsikkakoti A s u m i s p a l v e l u p v, S H P sosiaalipalvelut Asumispalvelupv, yksityiset, vak+tilap Perhehoito Perhehoitopäivät, oma toiminta Perhehoitopv:t SHP sosiaalipalv Laitoshoito Laitoshoitopäivät

16 16 T Talous Kehitysvammapalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT (VpL) Vammaispalvelulain mukaiset yksilölliset vammaisten palvelut sekä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävät aikuismielenterveyskuntoutujien asumispalvelut siirtyivät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväksi. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta sekä alle 63-vuotiaiden omaishoidontuki jäivät Kokemäen omaksi tehtäväalueeksi. KSTHKY:än siirtyneet vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus palveluasumiseen, kuljetuspalveluihin, tulkkipalveluihin, asunnon muutostöihin, päivätoimintaan ja henkilökohtaiseen apuun. Omaishoidon tuki, alle 63 v. Omaishoidon tukea myönnetään vuoden aikana perusturvalautakunnan päättämin myöntämisperustein ja palveluun myönnetyn määrärahan mukaisesti alle 63-vuotiaille vammautuneille ja pitkäaikaissairaille. Omaishoidon tukeen oikeutettuja 13. Ikääntyneempien omaishoidon tuki sisältyy vanhuspalveluihin. Omaishoidon tuen tavoitteet ja hakemusten käsittelyn määräajat yhtenevät vanhusten omaishoidon tuen kanssa. Kuntouttava päivätoiminta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikkö Kumu Henkilökunta ohjaaja mielenterveyshoitaja, 50% ohjaaja, määräaikainen avustaja/siivooja, palkkatuella työllistetty Toiminta

17 17 Yksikkö toimii ns. avoimena yksikkönä eli asiakkaita voi päivän aikana käydä ilman ennakkoilmoittautumista. Säännöllisesti käyviä asiakkaita on n. 30, keskimäärin 15 /pv. toimintapäiviä 220, käyntikertoja n Asumisenohjauksella tuetaan kuntoutujien itsenäistä asumista, arjen toiminnoista selviytymistä ja sosiaalisia taitoja. Kumun osana aloittaa vuoden aikana toimintansa Nuorten Kumu, joka yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kanssa auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria heidän kuntoutumisessaan. Nuorten Kumu on suunnattu nuorille, jotka eivät ole opiskelemassa eivätkä työelämässä ja ennen kuin he ovat valmiit työskentelemään Nuorten Pajalla. Toimintana 1-2 kertaa viikossa kokoontuva tukiryhmä ja se muotoutuu nuorten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on löytää ja tavoittaa syrjäytymässä olevat nuoret ja saada heille rytmitystä päivään sekä luoda polut opiskeluun tai työhön. Tavoitteet vähentää päihde- ja psykiatristen palvelujen käyttöä, ehkäistä laitoshoitoa ja ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta sekä mahdollistaa siirtyminen palvelukodeista itsenäiseen asumiseen. rakentava ja avoin yhteistyö yhteistyötahojen kanssa palautekysely yhteistyötahoille asiakkaiden kiinnittyminen päiväkeskukseen niin, että käynnit toteutuisivat sovitusti asiakkaille tyytyväisyyskysely asumisenohjauksen suunnitelmallisuus; yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen suunnitelma ja sen toteutumisen seuranta säännöllisesti /asiakaskohtaisen tavoitteen mukaisesti. Talous Vammaispalvelut, VpL TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto Vammaispalveluiden tulosalueen talous Vammaispalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

18 18 KOTIPALVELUT KOTIHOITO Kotipalveluiden tuloalue jakaantuu hallintoon, kotihoidon ja tukipalveluiden tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa avopalvelupäällikkö Henkilökunta avopalvelupäällikkö sairaanhoitaja 27 hoitajaa kotiavustaja osastosihteeri 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Kotihoidon palvelujen painopiste on edelleen ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Asiakkaat kotiutuvat sairaalasta yhä huonokuntoisempina ja tämä tuo paineita ilta- ja viikonlopputyön lisäresursointiin. Yökäyntejä hankitaan tarvittaessa ostopalveluna kotona asuville asiakkaille. Sitovana tavoitteena kotihoidossa on kuntoutuksen vakiinnuttaminen perustoimintamalleihin mm. lihasvoima- ja tasapainoharjoitteiden muodossa. Vuoden alkupuolella kotihoidon työvaatteet tulevat vuokravaatteina ja ne pestään Ravannin pesulassa. Sosiaalihuoltolaki on uudistunut alkaen lapsiperheille annettavan kotipalvelun osalta. Lakimuutos painottaa ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön. Kotihoidossa 3-4 hoitajaa tekee osa-aikaisesti vanhustyön rinnalla kotihoidon perhetyötä lastensuojeluperheissä. Perhetyötä kehitetään yhdessä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa ennaltaehkäisevään suuntaan. Tavoitteet: yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien laadinta jokaiselle kotihoidon asiakkaalle kotona tehtävän kuntoutuksen vakiinnuttaminen osaksi kotihoidon toimintamalleja asiakkaiden mahdollisimman nopea, turvallinen ja suunnitelmallinen kotiuttaminen sairaaloista kotiin henkilöstön säännöllinen kouluttaminen ja erityisosaamisen lisääminen ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön panostaminen Suorite- ja asiakasmäärät TOIMINTA TP 2013 TA 2014 toteutuma 1-12/2014 TA 2015 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli

19 19 vammaiskotitaloudet lapsiperheet (ls+ muut) muut yhteensä Käyntikerrat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Henkilökunta Sosiaaliohjaaja 0,5% Päivätoiminnan lähihoitaja (määräaikainen, testamenttivaroin) Ateriapalveluasiakkaiden kohdalla jatketaan aterioiden kuljettamista neljänä päivänä viikossa. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljettaminen kilpailutetaan vuoden 2015 aikana. Turvapuhelinpalvelun lisäksi pyritään löytämään ja hyödyntämään uusia turvallisuuteen liittyviä teknologiaratkaisuja. Päivätoimintaa järjestetään kolmena päivänä viikossa. Muistisairaille asiakkaille on oma ryhmä. Kotihoidon hoitaja ohjaa päivätoimintaryhmiä. Henrikinhovissa kylvetettävät kotona asuvat asiakkaat ovat siirtyneet vuoden 2015 alusta kotihoidon henkilöstön kylvetettäväksi. Tukipalveluiden laitosapulainen on siirtynyt vuoden alusta osaksi Henrikinhovin henkilökuntaa. Henkilöstömuutoksen myötä myös pyykkipalvelun henkilöstöresurssi on vähentynyt. Kotipalveluiden tulosalueen talous Kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VANHUSPALVELUT Vanhuspalveluiden tulosalue jakaantuu hallinnon, omaishoidon tuen (63 vuotta täyttäneiden) sekä laitos- ja palveluasumisen tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Hallinnon henkilökunta vanhuspalvelupäällikkö palvelusihteeri VANHUSTEN OMAISHOIDONTUKI Omaishoidontuki on jaettu alle 63 v. ja yli 63 v. omaishoidontukeen. Vanhusten omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja ehkäistä

20 laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarvetta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan lomajärjestelyin, osin päivätoiminnalla sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Yli 63-vuotiaita omaishoidontuen saajia on vuoden aikana

21 21 Tavoite: omaishoidontukihakemusten viivytyksetön käsittely, päätös viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemusten saapumisesta omaishoidon sekä avo- ja tukipalveluiden turvin vanhuksen asuminen kotona mahdollisimman pitkään osallistutaan omaishoitajia tukevaan OMAVA - hankkeeseen (SPR:n hanke). LAITOS- JA PALVELUASUMINEN Laitos- ja palveluasumisen tulosyksikkö sisältää Henrikinhovin antamat pitkäaikaisen laitoshoidon (vanhainkotihoito) ja tehostetun palveluasumisen sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavat asumis- ja hoivapalvelut. Asiakkaat sekä tehostettuun palveluasumiseen että pitkäaikaiseen laitoshoitoon (vanhainkotihoito) valitaan palvelutarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan suorittaa vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon pääsemiseksi on otettu käyttöön kriteerit alkaen. Vanhuspalvelulaki on velvoittanut alkaen järjestämään tarvitut palvelut 3 kk kuluttua päätöksestä. Tavoite: vanhuspalveluiden kehittämistyöryhmä ja vanhusneuvosto toimivat aktiivisina ikäihmisten palveluiden, vanhustenhuollon toiminnan ja laadun kehittämisessä vanhusstrategia päivittyy vanhustenpalveluiden kehittämistyöryhmän työnä SAS-ryhmän toiminta jatkuu x2/kk palveluntarvearvioiden sekä ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta tehostetaan edelleen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma laaditaan koti- ja laitoshoidon sekä palveluasumisen asiakkaalle hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä. lyhytaikaishoidon tehostaminen/ lisääminen kotona asumisen ja omaishoidon tukemiseksi vanhuspalvelujen toteuttamisessa on suunta edelleen laitoshoidon vähentämiseen painottuen kotona asumiseen. Vuoden 2014 lopussa palveluasumis- tai vanhainkotipaikkoja odottavia oli 2. Tavoite on ettei odotusaika ole 3 kk pitempi. osallistutaan Voimaa vanhuuteen - ohjelmaan Ohjelma päättyy huhtikuussa Ohjelmalla pyritään tukemaan jo toimintakyvyltään heikentyneiden selviämistä ja tavoitteena on ohjelman juurruttaminen osaksi vanhuspalvelukokonaisuutta. Vanhusten palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen hankinnassa yksityisiltä palveluntuottajilta kokeillaan pilottina palvelusetelin käyttöä ajalla Yksityisiltä palveluntuottajilta tehostetun palveluasumisen hankintaan hyväksytty määräraha riittää kuluvana vuonna noin 63 asiakkaan palveluasumiseen. Palvelusetelin arvo on keskimäärin 95 /kk. Vuoden 2014 lopussa ostopalveluissa oli asiakkaita 55. Sopimus Sastamalan kaupungin kanssa Palvelukoti Ilolasta on päättynyt Medivida Oy vastaa alkaen Palvelukoti Ilola Oy:n toiminnasta, josta tarvittaessa ostetaan tehostettu palveluasuminen palvelusetelein.

22 22 Tavoite: palvelusetelitoiminnan vakiinnuttaminen vanhusten palveluasumisen hankinnassa lyhytaikaista palveluasumista tehostetaan ja laajennetaan Henrikinhovissa, koska se tukee vanhusten kotihoitoa ja omaishoitajien jaksamista tehokkaasti. kotihoidon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kotona asumista tukee myös tukipalvelun ylläpitämä päivätoiminta, jota jatketaan testamenttivaroin x3/vko Palvelukeskus Henrikinhovin palveluasuminen ja laitoshoito Henkilökunta osastonhoitaja (nimikemuutos v. 2015palveluesimies) 4 sairaanhoitaja geronomi 23 lähihoitaja 5 osastoapulainen kuntohoitaja 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Varahenkilöstö sairaanhoitaja 4 lähihoitaja osastoapulainen laitoshuoltaja Tilanhallinta 2 laitoshuoltaja 0,5 talonmies

23 23 Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotetaan Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana, sekä maaliskuusta 2015 alkaen Lystiluhdissa (11 paikkaa). Intervalliyksikkö Tarinatupa (vähintään 12 paikkaa, keskimäärin 15) tuottaa lyhytaikaista palveluasumista kotona asuville vanhuksille ja siten tukee kotihoidon asiakkaiden kotona jaksamista sekä omaishoitajia antaen omaishoidettaville hoitopaikan hoitajan lomien ajaksi. Palvelukeskus Henrikinhovin hoitotyön mitoitus on 0,55 työntekijää/asukas. Henrikinhovissa pitkäaikaisia laitospaikkoja on 25 (3 ylipaikoilla), alkaen niitä on 14. Tavoite: Siirtää mahdollisemman nopeasti vanhainkoti- tai palveluasumisyksiköihin terveyskeskuksesta asiakkaat, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta eivät enää hoidontarpeensa vuoksi voi kotiutuakaan ja ovat oikeutettuja heille tarkoituksenmukaisempaan vanhainkotihoitoon tai tehostettuun palvelu- asumiseen. Tavoitteena ovat asiakkaan nopeat palvelu- ja hoitoketjut ja asiakkaan kotiutumisen suunnittelu sairaalasta joko suoraan kotiin tai porrastetusti intervalliyksikön kautta. Pitkäaikaiset laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Laitos- ja palveluasumisen suoritteet PALVELUASUMINEN TP 2013 TA 2014 toteuma 2014 TA 2015 Ostopalvelu yksityisiltä palveluasuminen asukkaat tehostettu palveluasuminen asukkaat Oma tuotanto Henrikinhovi Tarinatupa lyhytaik. palveluasumispäivät asukkaat keskim Kaskukamari, Kuntokoto palveluasumispäivät asukkaat

24 24 Lystiluhti alkaen Palvelukoti Ilola tehostettu palveluasuminen asukkaat VANHAINKOTIHOITO Henrikinhovi pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja asti alkaen 14 Palvelukoti Ilola pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja Vanhuspalveluiden tuloalueen talous TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintamenot Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA Talous Perusturvalautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ptlk 5.3.2014 27 TERVEYSTOIMI PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) 5 :n mukaisesti kansanterveystyön järjestämisestä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 3 329 959 3 117 440 3 052 730-2,1 TOIMINTAKULUT -23 667 320-24 550 770-25 271 520 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 337 361-21

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN KEHITTÄMISOHJELMA KEHITTÄMISSTRATEGIAT

VANHUSPOLIITTINEN KEHITTÄMISOHJELMA KEHITTÄMISSTRATEGIAT 0 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Pertu liite 3 VANHUSPALVELUT Pertu 14.3.2001 Kh 26.3.2001 Kh liite 3 Kv 7.5.2001 liite asiaan 3 pykälään 43 VANHUSPOLIITTINEN KEHITTÄMISOHJELMA KEHITTÄMISSTRATEGIAT 20.2.2001

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot