Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä 49.388."

Transkriptio

1 1 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Koska talouden tilikarttaa uudistettiin talouslukujen vertailtavuus aiempiin taloustietoihin ei ole suoraan mahdollinen. Perusturvaosaston käyttötalouden menoiksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt reilu 30 M, joka on 0,9 % vähemmän kuin vuoden 2014 talouden käyttömenot huomioituna perusturvaosastolle myönnetyt lisämäärärahat. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä määräraha on (-3,3 %) vähemmän. Samanaikaisesti perusturvatoimelle on tullut uusia velvoitteita niin aiempien palvelujen myöntämisperusteissa ja määräajoissa kuin uusiakin palvelutehtäviä. Yksityiset palveluntuottajat ovat nostaneet palveluhintojaan, jotka nekin supistavat omaan palvelutuotantoon käyttävissä olevia määrärahoja. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon määrärahatarve on supistunut. Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä Perusturvaosasto jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin, joiden osalta myös valtuuston vahvistamat määrärahat ovat sitovia: Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Perusturvatoimisto, jota johtaa perusturvajohtaja Edunvalvonta, jota johtaa perusturvajohtaja Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö;

2 2 Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö Käyttömenojen tulosalueittainen %-osuus nettokäyttömenoista ( ) Menojen jakaantuminen eri kustannuseriin 2015 Menot yhteensä

3 3 TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämisistä terveydenhuollon palveluista kuntalaisille sekä valvoo, että sen terveydenhuoltopalvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Pääosin perusterveydenhuolto ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä eli kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Terveydenhuoltolain 6. luvun nojalla kuntalaisilla on alkaen ollut mahdollisuus valita vuodeksi kerrallaan perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen, jolloin kokemäkeläisen perusterveydenhoidosta voi vastata muukin kuin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Mahdollisista terveyskeskuspalveluiden ostosta muilta terveyskeskuksilta ei ole tietoa ja talousarviossa on perusterveydenhoidossa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa neuvottelut asiakas- ja taloustiedot. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän on antanut talousarvionsa v ja tulossuunnitelmansa vuosille Lisäksi kuntayhtymä on laatinut palvelutasosuunnitelman , jonka pohjalta on yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laadittu vuodelle 2015 perusterveydenhuollon vuosisuunnitelma. Kokemäen kaupunki ostaa kuntayhtymältä v terveydenhoidon avohoidon, hammashuollon ja laitoshoidon palveluja. Avohoidon kustannuksiin sisältyvät mm. erityispalveluista puheterapia- ja terveyskeskuspsykologipalvelut. Puheterapia sisältää ns. peruskäynnit ja laajat käynnit. Laitoshoito sisältää terveyskeskussairaalapalvelut. Terveyskeskussairaala toimii akuuttisairaalana eikä siellä ole pitkäaikaishoidossa potilaita kuin lääketieteellisin perustein. Kotihoidon yhteistyö kehittäminen kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja kotipalvelun kesken toiminnan tehostamiseksi tukee myös kotona asumista ja hoitopaikkojen tarpeen vähentymistä. Hoitopaikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosien aikana ja tavoite on niiden edelleen vähentämisessä. KSTHKY Suoritteet TP 2013 TA 2014 TA 2015 Suoritehinta 2015 Avohoito LVO 9 659*) ,27 Erikois-LVO ,33 erityishoitajapalvelut Kotisairaanhoito ,08 Kotisairaala ,38 Muu avohoito ,29

4 4 Puheterapia perus-/ laajakäynti yht / / ,13 / 147,57 Hammashuolto ,86 Laitoshoito ,07 *) TK-raportissa LVO suoritetta, jonka lisäksi erikois-lvo ja puhelinkon-sultaatiot, suoritteita yht KSTHKY:n vuosisuunnitelmassa 2015 käyttösuunnitelma tarkemmin. Talous, toimintakulut Perusterveydenhuolto TP 2013 TA 2014*) TA 2015 Avohoito Hammashuolto Laitoshoito Perusterveydenhoito *) huomioitu talousarvio muutos (KV ) ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua. Noudatetaan Satshp:n ja kaupungin kumppanuusneuvottelussa sovittuja asioita. Talous, toimintakulut Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 Somaattinen sh Psykiatrinen sh Ostopalvelut Erikoissairaanhoito

5 5 PERUSTURVATOIMISTO PERUSTURVATOIMEN HALLINTO Henkilökunta perusturvajohtaja palvelusihteeri Perusturvalautakunta, 9 jäsentä, kokoontuu 11 kertaa. Hallinnon tavoitteena on tarjota toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä. Tavoite Palvelujen oikea-aikaisuus, jota seurataan asiakastyytyväisyyskyselyin ja palvelujen saatavuusselvityksillä voimaan tulevan uuden sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet mm. palvelusuunnitelmat kaikille säännöllisesti sosiaalipalveluja käyttäville tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä moniammatillisessa yhteistyössä Sote-uudistuksen valmistelu ja selvittämistyö yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, Porin alueen ja Kaakkois-Satakunnan kuntien kanssa sosiaalipalvelujen yhteistyön lisääminen, palvelujen yhdenmukaistaminen ja olemassa olevan erityisosaamisen hyödyntäminen Keski-Satakunnan kuntien ja terveyskeskuskuntayhtymän kesken kustannustietoisuuden lisääminen toimintojen tehostaminen uusilla toimintamalleilla ja talouden tasapainottaminen Talous Perusturvatoimisto TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto EDUNVALVONTAPALVELUT Henkilökunta yleinen edunvalvoja

6 6 palvelusihteeri Edunvalvonta siirtyi valtion tehtäväksi, mutta Kokemäen kaupunki teki v sopimukset edunvalvontapalvelujen myynnistä Porin oikeusaputoimistolle Kokemäen edunvalvonnan osalta ja Rauman oikeusaputoimistolle Köyliön ja Säkylän edunvalvonnan osalta. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Edunvalvonta kuuluu hallinnon tulosalueeseen. Päämiehiä 110, joista kokemäkeläisiä 67, köyliöläisiä 20 ja säkyläläisiä 23. Edunvalvontapalveluiden tulosyksiköstä vastaa perusturvajohtaja Talous Edunvalvonta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tulosalue jakaantuu sosiaalityön hallintoon, aikuissosiaalityön, lapsija perhesosiaalityön, työtoiminnan ja päihdepalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa sosiaalipalvelupäällikkö. Henkilökunta sosiaalipalvelupäällikkö 3 2 0,5 sosiaalityöntekijää perhetyöntekijää lasten ja nuorten työntekijä (0,5 koulun osuus) etuuskäsittelijä palvelusihteeri vastaava pajaohjaaja, vakinainen alkaen pajaohjaaja yksilövalmentaja AIKUISSOSIAALITYÖ

7 7 Aikuissosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijän työpanokset. Tukiasunnot Vuosittain tarvitaan muutaman vuorokauden jaksoja lapsiperheille turvakodissa perheen sisäisten väkivaltatilanteiden johdosta. Tätä palvelua ostetaan vuoden 2015 aikana ensisijaisesti Kankaanpään A-kodista. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään sellaisille perheille kriisimajoitusmahdollisuus, jotka eivät tarvitse yöpymisiin tukea tai valvontaa. Sosiaalitoimella on välivuokrattuna 2 asuntoa Y-säätiöltä, jotka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua/tukea asumisensa järjestämisessä. Toimeentulotuki Toimeentulotuen tehtäväalueeseen kuuluvat varsinainen toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Toimeentulotuella turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo ja sekä edistetään henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. Vuonna 2015 voimaan astuva uusi sosiaalihuoltolaki korostaa mm. tuen ja palvelutarpeen arvioimista, asiakassuunnitelman tekoa sekä kriisitilanteiden hallintaa. Lain edellyttämiin toimenpiteisiin on varauduttu talousarvion mahdollistamissa puitteissa. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja etuuskäsittelijä. Päätösten lukumäärät ja käsittelyajat raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelupäällikkö päättävät myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimintarahasta sekä matkakorvauksesta. Vuoden 2015 aikana toimeentulotukiperheiden ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien perheiden määrän arvioidaan pysyvän edelliseen vuoteen verrattuna samansuuruisina. Toimeentulotukeen liittyviä toiminnallisia tunnuslukuja Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 toteutuma TA /2014 Perus- ja täydentävä toimeentulotuki / perheitä Ehkäisevä toimeentulotuki / perheitä Kuntouttava työtoiminta / pv lkm

8 8 Talous Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 TA 2015 perustoimeentulotuk i toimintakulut /netto / / / ehkäisevä ja täydentävä ttt työtoiminta työmarkkinatuen kuntaosuus Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa toimeentulotuen viimesijaisuutta. Tuen tarpeen arvioimisessa ovat ensisijaisia muut sosiaalipalvelut. Erityisesti vuonna 2015 panostetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin sekä mahdollisiin oppisopimuksiin. Toimenpiteillä edistetään työllisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä, vähennetään täydentävän toimeentulotuen tarvetta sekä vähennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. Talous Aikuissosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ Lapsi- ja perhesosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden, kahden perhetyöntekijän, palvelusihteerin työpanokset. Lastensuojelun painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin. Huostaanotettujen ja laitoshoidossa olevien lasten lukumäärät pienenevät hieman, mutta laitoshoitopäivien lukumäärän arvioidaan hieman kasvavan vuonna Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kunnilta mm. oman työntekijän nimeämistä, neuvontaa ja ohjausta, perhetyötä, sosiaalista kuntoutusta, valvottavaksi määrättyjen tapaamisten valvonnan järjestämistä sekä lapsiperheille annettavaa kotipalvelua. Laki edellyttää palvelujen järjestämistä myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhe- ja laitoshoito Sijaishuoltoon sijoitettaessa ensisijaisena tavoitteena on perhehoito. Vaativissa tapauksissa ns. ammatillinen perhehoito ja perhekuntoutus pyrkivät korvaamaan laitospalveluita. Vuonna 2015 varaudutaan 8 lapsen pitkäaikaiseen perhehoitoon. Perhe- ja laitoshoitopalvelut ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Avohuolto Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perheklinikan kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perhetyö (perhetyöntekijät ja kotipalvelu) tarjoaa lastensuojelun perheille tukea (mm. siivoukseen, ruuanlaittoon

9 9 ja lasten hoitoon). Kotipalvelun hoitajista kolme tekee sekä vanhus- että perhetyötä. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään perhetyöntekijöille tilat kohdata lapsiperheitä myös kodin ulkopuolella. Näitä tiloja voidaan käyttää myös lasten ja vanhempien valvontaa vaativiin tapaamisiin. Lastensuojelulain edellyttämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty eri lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Siinä esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan myös tämän vuoden aikana ohjelman mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen asiantuntijaryhmä kokoontuu vuoden aikana 4 kertaa seuratakseen em. suunnitelman toteutumista ja tekee tarvittavia uusia esityksiä. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, jota Porin kaupunki hallinnoi, tarjoaa kuntien työntekijöille konsultaatiota ja vertaisryhmätyöskentelyä lastensuojelun monimutkaisissa tilanteissa. Kehittämisyksiköllä on keskeinen rooli myös sijaishuollon kehittämisessä. Lastenvalvojan palvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Isyyden selvityksiä vuoden aikana n. 25 kpl ja lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tehtäviä sopimuksia n. 60 kpl. Perheneuvolapalvelut ostetaan A-klinikkasäätiöltä. Käyntejä n Lastensuojelun toiminnallisia tunnuslukuja TP 2013 TA 2014 toteutuma TA 2015 Lapsia ja nuoria 1-12/2014 Huostassa Laitoshoidossa vuoden aikana laitoshoitopäiviä Perhehoidossa vuoden aikana heistä pitkäaikaishoidossa perhehoidossa hoitopäiviä Jälkihuollossa vuoden aikana Perhetyön (kotipalvelu ja perhetyö) perheitä yhteensä

10 10

11 11 Talous Lapsi- ja perhetyö TP 2013 TA 2014 TA 2015 avohoito, br-kust perhehoito, br laitoshoito,br jälkihuolto, br LS taloud. tuki Lapsi- ja perhetyö tuotot kulut netto TYÖTOIMINTA Työtoimintaan kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, vastaavan pajaohjaajan, pajaohjaajan ja yksilövalmentajan työpanokset. Heidän tehtävänään on pajatoiminnan kehittäminen, nuorisotyötakuun toteuttaminen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen parantaminen työllistämistukikustannusten vähentämiseksi. Vastaavan pajaohjaajan toimi vakinaistettiin alkaen. Kuntouttava työtoiminta on aktivointitoimenpide, jolla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa ja työllistymisen edellytyksiä. Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi sosiaalihuoltolaki määrittelee kuntouttavan työtoiminnan sosiaalipalveluksi. maksetuista Kuntouttavan työtoiminnan edellytyksenä on yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa asiakkaalle laadittu aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelman jälkeen kunta tekee vielä päätöksen työtoiminnan aloittamisesta ja sen aikana etuuksista/korvauksista. Vuoden 2015 aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään nuorten työpajalla ja Päiväkeskus Kumussa sekä vuoden aikana osana Päiväkeskus Kumun toimintaa käynnistyvässä nuorten Kumussa. Nuorten tukemiseen tähtäävä, verkostomainen yhteistyö (nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, nuorten Kumun suunnittelu) näkyy jo nyt kuntouttavan työtoiminnan luvuissa. Vuonna 2014 arvioitujen kuntouttavan työtoimintapäivien lukumäärä (800) kaksinkertaistui (1725). Nuorten työpajalla on mahdollista työskennellä kerralla 3 7 henkilön kanssa. Erilaisia kohderyhmiä pajalla ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja yhdyskuntapalvelua suorittavat. Keskeisiä työmuotoja ovat aktivointi, erilaiset tukimuodot ja palveluohjaus. Vuonna 2015 keskitytään erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan ja alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, jotta osallistujat sijoittuisivat joko työelämään tai koulutukseen. Työpajan toimitilojen valmistuminen, nuorten itsensä kunnostamina vuonna 2013, mahdollistaa toiminnan sisällöllisen ja verkostomaisen kehittämisen

12 12 yhteistyökumppanien kanssa. Työpajan yhteydessä toimivaan Kierrätyskeskukseen tulevaa tavaraa käytetään hyväksi entisöinti- ja kunnostuskohteina (huonekalut) sekä käsityömateriaalina (vaatteet, verhot). Koskenkylästä on vuokrattu kunnostus- ja entisöintiä varten puupaja. Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste on Nuorten työpajan yhteydessä. Sellaisille nuorille, jotka eivät kykene osallistumaan nuorten työpajan toimintaan, on tarjolla toimintaa nuorten Kumussa. Kokemäelle perustettiin vuonna 2014 sosiaalinen yritys, Kokemäen Tekevät Oy. Yritys keskittyy luomaan kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävien kautta luomaan työpajasta väyliä, josta edetään sosiaalisen yrityksen töihin. Yritys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja työelämään kuntoutujia. Talous Työtoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Työtoiminta tuotot kulut netto PÄIHDEPALVELUT Päihdehuollon palveluihin sisältyvät polikliininen päihdehuolto, asumispalvelut, laitoskuntoutus ja päiväkeskus. Polikliiniset päihdepalvelut ostetaan A-klinikkasäätiön Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Päihdehuollon pitkäaikaista asumispalvelua ostetaan KSTHKY:ltä, joka ostaa ne yksityisistä palvelutaloista lähinnä päihteiden käytön takia toimintakykynsä menettäneille, n.1200 hoitopäivää. Kustannukset laskutetaan Kokemäen kaupungilta kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti. KSTHKY järjestää 16 kokemäkeläiselle päihdepalveluja v Kuntoutuslaitoshoitoa päihdeongelmaisille hankitaan n. 40 hoitopäivää. Kuntoutukseen lähetteen antaa Kokemäen kaupunki. Kuntoutukseen ohjataan pääsääntöisesti nuoria ja lapsiperheitä. Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Kumussa jatkuu kaupungin omana toimintana. Talous Päihdepalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot

13 13 Netto Sosiaalityön tulosalueen talous Sosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden tulosalueeseen sisältyy vammaispalveluiden hallinto, kehitysvammapalvelut ja vammaispalvelulain (VpL) mukaiset palvelut Tulosalueesta vastaa erityispalvelupäällikkö KEHITYSVAMMAHUOLTO Henkilökunta: erityispalvelupäällikkö, vastaa koko tuloalueesta työtoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja päivätoiminnan ohjaaja asumisohjaaja 4 1 kehitysvammaisten hoitajaa palkkatuella palkattu päivätoiminnassa on kokoaikainen määräaikainen ryhmäavustaja Työ- ja päivätoiminta: Työ- ja päivätoiminnalla on yhteiset tilat vanhalla yhteiskoululla. Päivätoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaiden omat toiveet, taipumukset ja mieltymykset. Toiminta on mielekästä ja tarjoaa mahdollisuuden olemassa olevien taitojen käyttämiseen, uusien asioiden oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Työtoiminnassa on erilaisia työryhmiä; keittiö-, siivous- ja ulkotyöryhmä. Työtoiminnassa asiakkaat käyvät pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. Kaikilla asiakkailla on henkilökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hovipajan toivotaan saavan uudet tilat Kokemäen terveysaseman entisen vuodeosaston tiloista alkuvuodesta. Alustavia suunnitelmia on tehty tilojen käytöstä. Päivätoiminta tarvitsee toimintatilan lisäksi lepotilan sekä rauhoittumistilan. Toimintatilaan tulee mahtua useampi pyörätuolissa oleva asiakas yhtä aikaa sekä

14 14 tarvittavat apuvälineet. Myös lepotilaan tulee mahtua vähintään kaksi sänkyä sekä kattonosturi. Työtoiminta tarvitsee erilaisia työtiloja puutöiden tekemiseen, kangaspuille, alihankintaa varten sekä toimistotilan. Lisäksi tarvitaan iso yhtenäinen tila, jossa päivittäinen ruokailu- ja kahvihetki sujuu ongelmitta. Päivittäin kävijöitä on n asiakasta. Suunnitelmissa on, että ruoka tuodaan terveyskeskuksen keittiöstä Hovipajan tiloihin ja ruokailun päätyttyä astiat kuljetetaan terveyskeskuksen keittiöön pestäväksi. Tästä huolimatta Hovipajan tiloihin täytyy hankkia lattialiesi uunilla sekä astiapesukone kahvitiskejä varten. Lisäksi tiloihin tulee asumisohjaajalle oma toimistotila. Tiloissa pitää tehdä muutoksia, jotka edellyttävät seinien purkamista ja tästä johtuen uusien lattia- ja seinäpintojen laittamista. Lisäksi Hovipaja tarvitsee uusia kalusteita; naulakkoja, hyllyjä, pöytiä, tuoleja yms. Suunnitelma viedään KH:lle hyväksyttäväksi kevään aikana. Avotyössä käy 5 asiakasta. He työskentelevät kaupungin ja yksityisten palveluksessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimintakeskuksessa Antinkartanossa työskentelee 6 henkilöä. Lisäksi ostamme päivätoimintaa Huittisten kaupungilta 1 henkilölle ja Tukena Oy:ltä työ- ja päivätoimintaa 3 henkilölle. Asumisohjaus: Asumisohjauksen piirissä on 10 itsenäisesti/tuetusti asuvaa kehitysvammaista. Heidän palvelusuunnitelmissaan on mietitty, minkälaisissa asioissa he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Kirsikkakoti: Kirsikkakodin paikkaluku on 8. Tavoitteena on pitää kaikki asukaspaikat täynnä. Kirsikkakodin tilat kuitenkin rajoittavat jonkin verran asukkaiden valintaa. Tilat eivät ole toimivat pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle; mm. ahtaat oviaukot ja pienet vessat tuottavat ongelmia asiakkaan hoidossa. Kirsikkakodin asukkaiden hoidettavuus ja avun tarve jokapäiväisissä toiminnoissa on runsasta. Tällä hetkellä yksi asukas on vuodepotilas. Erilaisissa hoitotilanteissa on välttämätöntä oltava kaksi työntekijää. Kirsikkakodissa on vakituisesti 4 koulutettua hoitajaa. Lääkehuolto toteutetaan annettujen sääntöjen mukaisesti. Omavalvontasuunnitelma tehdään tämän kevään aikana. Asumispalvelut: Asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta 9 henkilölle ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta 14 henkilölle. Lisäksi yksityisiä palveluja käytetään tilapäishoitoon sekä omaishoidon vapaisiin yhteensä 50 päivää, sosiaalipalveluiden tilapäistä asumispalvelua 50 päivää sekä sosiaalipalveluiden Kamu-tupaa yhteensä 100 päivää. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa on yksi asiakas tilapäishoidossa yhteensä 110 päivää ja hänellä on sekä aamuisin että iltaisin henkilökohtainen avustaja. Avustajan kustannus on n. 180 / avustaja. (Jos on kaksi avustajaa, niin se on 2 x 180 / päivä). Perhehoito: Tällä hetkellä Kokemäen kaupungilla on yksi vakituinen perhehoitaja. Lisäksi ostamme yhdelle asiakkaalle pitkäaikaista perhehoitoa sosiaalipalveluilta yhteensä 365 päivää. Laitoshoito:

15 15 Satakunnan erityishuoltopiirin laitoshoidossa on vakituisesti 4 henkilöä ja tilapäishoitoa ostetaan kahdelle henkilölle yhteensä 170 päivää. Tällä hetkellä laitoksessa asuvien henkilöiden tarvitsemaa apua ja huolenpitoa sekä kuntoutusta ei ole ollut mahdollista järjestää muulla tavoin. Tavoitteena on, ettei laitokseen tehdä pitkäaikaissijoituksia. Muu toiminta: Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi vapaa-ajan toimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Uuden kotikuntalain mukaisesti Kokemäelle on muuttanut kaksi kehitysvammaista henkilöä, joiden saamat palvelut on huomioitu talousarviossa menona sekä tulona. KEHITYSVAMMAHUOLLON TOIMINTAPÄIVÄT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Työtoiminta oma ja avotyöpäivät ostopalvelu, SHP sosiaalipalvelut päivä- ja työtoiminnan ostop ostopalvelu kunnilta Asumispalvelu Asumispalvelupäivät, Kirsikkakoti A s u m i s p a l v e l u p v, S H P sosiaalipalvelut Asumispalvelupv, yksityiset, vak+tilap Perhehoito Perhehoitopäivät, oma toiminta Perhehoitopv:t SHP sosiaalipalv Laitoshoito Laitoshoitopäivät

16 16 T Talous Kehitysvammapalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT (VpL) Vammaispalvelulain mukaiset yksilölliset vammaisten palvelut sekä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävät aikuismielenterveyskuntoutujien asumispalvelut siirtyivät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväksi. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta sekä alle 63-vuotiaiden omaishoidontuki jäivät Kokemäen omaksi tehtäväalueeksi. KSTHKY:än siirtyneet vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus palveluasumiseen, kuljetuspalveluihin, tulkkipalveluihin, asunnon muutostöihin, päivätoimintaan ja henkilökohtaiseen apuun. Omaishoidon tuki, alle 63 v. Omaishoidon tukea myönnetään vuoden aikana perusturvalautakunnan päättämin myöntämisperustein ja palveluun myönnetyn määrärahan mukaisesti alle 63-vuotiaille vammautuneille ja pitkäaikaissairaille. Omaishoidon tukeen oikeutettuja 13. Ikääntyneempien omaishoidon tuki sisältyy vanhuspalveluihin. Omaishoidon tuen tavoitteet ja hakemusten käsittelyn määräajat yhtenevät vanhusten omaishoidon tuen kanssa. Kuntouttava päivätoiminta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikkö Kumu Henkilökunta ohjaaja mielenterveyshoitaja, 50% ohjaaja, määräaikainen avustaja/siivooja, palkkatuella työllistetty Toiminta

17 17 Yksikkö toimii ns. avoimena yksikkönä eli asiakkaita voi päivän aikana käydä ilman ennakkoilmoittautumista. Säännöllisesti käyviä asiakkaita on n. 30, keskimäärin 15 /pv. toimintapäiviä 220, käyntikertoja n Asumisenohjauksella tuetaan kuntoutujien itsenäistä asumista, arjen toiminnoista selviytymistä ja sosiaalisia taitoja. Kumun osana aloittaa vuoden aikana toimintansa Nuorten Kumu, joka yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kanssa auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria heidän kuntoutumisessaan. Nuorten Kumu on suunnattu nuorille, jotka eivät ole opiskelemassa eivätkä työelämässä ja ennen kuin he ovat valmiit työskentelemään Nuorten Pajalla. Toimintana 1-2 kertaa viikossa kokoontuva tukiryhmä ja se muotoutuu nuorten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on löytää ja tavoittaa syrjäytymässä olevat nuoret ja saada heille rytmitystä päivään sekä luoda polut opiskeluun tai työhön. Tavoitteet vähentää päihde- ja psykiatristen palvelujen käyttöä, ehkäistä laitoshoitoa ja ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta sekä mahdollistaa siirtyminen palvelukodeista itsenäiseen asumiseen. rakentava ja avoin yhteistyö yhteistyötahojen kanssa palautekysely yhteistyötahoille asiakkaiden kiinnittyminen päiväkeskukseen niin, että käynnit toteutuisivat sovitusti asiakkaille tyytyväisyyskysely asumisenohjauksen suunnitelmallisuus; yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen suunnitelma ja sen toteutumisen seuranta säännöllisesti /asiakaskohtaisen tavoitteen mukaisesti. Talous Vammaispalvelut, VpL TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto Vammaispalveluiden tulosalueen talous Vammaispalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

18 18 KOTIPALVELUT KOTIHOITO Kotipalveluiden tuloalue jakaantuu hallintoon, kotihoidon ja tukipalveluiden tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa avopalvelupäällikkö Henkilökunta avopalvelupäällikkö sairaanhoitaja 27 hoitajaa kotiavustaja osastosihteeri 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Kotihoidon palvelujen painopiste on edelleen ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Asiakkaat kotiutuvat sairaalasta yhä huonokuntoisempina ja tämä tuo paineita ilta- ja viikonlopputyön lisäresursointiin. Yökäyntejä hankitaan tarvittaessa ostopalveluna kotona asuville asiakkaille. Sitovana tavoitteena kotihoidossa on kuntoutuksen vakiinnuttaminen perustoimintamalleihin mm. lihasvoima- ja tasapainoharjoitteiden muodossa. Vuoden alkupuolella kotihoidon työvaatteet tulevat vuokravaatteina ja ne pestään Ravannin pesulassa. Sosiaalihuoltolaki on uudistunut alkaen lapsiperheille annettavan kotipalvelun osalta. Lakimuutos painottaa ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön. Kotihoidossa 3-4 hoitajaa tekee osa-aikaisesti vanhustyön rinnalla kotihoidon perhetyötä lastensuojeluperheissä. Perhetyötä kehitetään yhdessä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa ennaltaehkäisevään suuntaan. Tavoitteet: yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien laadinta jokaiselle kotihoidon asiakkaalle kotona tehtävän kuntoutuksen vakiinnuttaminen osaksi kotihoidon toimintamalleja asiakkaiden mahdollisimman nopea, turvallinen ja suunnitelmallinen kotiuttaminen sairaaloista kotiin henkilöstön säännöllinen kouluttaminen ja erityisosaamisen lisääminen ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön panostaminen Suorite- ja asiakasmäärät TOIMINTA TP 2013 TA 2014 toteutuma 1-12/2014 TA 2015 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli

19 19 vammaiskotitaloudet lapsiperheet (ls+ muut) muut yhteensä Käyntikerrat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Henkilökunta Sosiaaliohjaaja 0,5% Päivätoiminnan lähihoitaja (määräaikainen, testamenttivaroin) Ateriapalveluasiakkaiden kohdalla jatketaan aterioiden kuljettamista neljänä päivänä viikossa. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljettaminen kilpailutetaan vuoden 2015 aikana. Turvapuhelinpalvelun lisäksi pyritään löytämään ja hyödyntämään uusia turvallisuuteen liittyviä teknologiaratkaisuja. Päivätoimintaa järjestetään kolmena päivänä viikossa. Muistisairaille asiakkaille on oma ryhmä. Kotihoidon hoitaja ohjaa päivätoimintaryhmiä. Henrikinhovissa kylvetettävät kotona asuvat asiakkaat ovat siirtyneet vuoden 2015 alusta kotihoidon henkilöstön kylvetettäväksi. Tukipalveluiden laitosapulainen on siirtynyt vuoden alusta osaksi Henrikinhovin henkilökuntaa. Henkilöstömuutoksen myötä myös pyykkipalvelun henkilöstöresurssi on vähentynyt. Kotipalveluiden tulosalueen talous Kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VANHUSPALVELUT Vanhuspalveluiden tulosalue jakaantuu hallinnon, omaishoidon tuen (63 vuotta täyttäneiden) sekä laitos- ja palveluasumisen tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Hallinnon henkilökunta vanhuspalvelupäällikkö palvelusihteeri VANHUSTEN OMAISHOIDONTUKI Omaishoidontuki on jaettu alle 63 v. ja yli 63 v. omaishoidontukeen. Vanhusten omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja ehkäistä

20 laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarvetta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan lomajärjestelyin, osin päivätoiminnalla sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Yli 63-vuotiaita omaishoidontuen saajia on vuoden aikana

21 21 Tavoite: omaishoidontukihakemusten viivytyksetön käsittely, päätös viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemusten saapumisesta omaishoidon sekä avo- ja tukipalveluiden turvin vanhuksen asuminen kotona mahdollisimman pitkään osallistutaan omaishoitajia tukevaan OMAVA - hankkeeseen (SPR:n hanke). LAITOS- JA PALVELUASUMINEN Laitos- ja palveluasumisen tulosyksikkö sisältää Henrikinhovin antamat pitkäaikaisen laitoshoidon (vanhainkotihoito) ja tehostetun palveluasumisen sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavat asumis- ja hoivapalvelut. Asiakkaat sekä tehostettuun palveluasumiseen että pitkäaikaiseen laitoshoitoon (vanhainkotihoito) valitaan palvelutarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan suorittaa vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon pääsemiseksi on otettu käyttöön kriteerit alkaen. Vanhuspalvelulaki on velvoittanut alkaen järjestämään tarvitut palvelut 3 kk kuluttua päätöksestä. Tavoite: vanhuspalveluiden kehittämistyöryhmä ja vanhusneuvosto toimivat aktiivisina ikäihmisten palveluiden, vanhustenhuollon toiminnan ja laadun kehittämisessä vanhusstrategia päivittyy vanhustenpalveluiden kehittämistyöryhmän työnä SAS-ryhmän toiminta jatkuu x2/kk palveluntarvearvioiden sekä ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta tehostetaan edelleen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma laaditaan koti- ja laitoshoidon sekä palveluasumisen asiakkaalle hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä. lyhytaikaishoidon tehostaminen/ lisääminen kotona asumisen ja omaishoidon tukemiseksi vanhuspalvelujen toteuttamisessa on suunta edelleen laitoshoidon vähentämiseen painottuen kotona asumiseen. Vuoden 2014 lopussa palveluasumis- tai vanhainkotipaikkoja odottavia oli 2. Tavoite on ettei odotusaika ole 3 kk pitempi. osallistutaan Voimaa vanhuuteen - ohjelmaan Ohjelma päättyy huhtikuussa Ohjelmalla pyritään tukemaan jo toimintakyvyltään heikentyneiden selviämistä ja tavoitteena on ohjelman juurruttaminen osaksi vanhuspalvelukokonaisuutta. Vanhusten palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen hankinnassa yksityisiltä palveluntuottajilta kokeillaan pilottina palvelusetelin käyttöä ajalla Yksityisiltä palveluntuottajilta tehostetun palveluasumisen hankintaan hyväksytty määräraha riittää kuluvana vuonna noin 63 asiakkaan palveluasumiseen. Palvelusetelin arvo on keskimäärin 95 /kk. Vuoden 2014 lopussa ostopalveluissa oli asiakkaita 55. Sopimus Sastamalan kaupungin kanssa Palvelukoti Ilolasta on päättynyt Medivida Oy vastaa alkaen Palvelukoti Ilola Oy:n toiminnasta, josta tarvittaessa ostetaan tehostettu palveluasuminen palvelusetelein.

22 22 Tavoite: palvelusetelitoiminnan vakiinnuttaminen vanhusten palveluasumisen hankinnassa lyhytaikaista palveluasumista tehostetaan ja laajennetaan Henrikinhovissa, koska se tukee vanhusten kotihoitoa ja omaishoitajien jaksamista tehokkaasti. kotihoidon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kotona asumista tukee myös tukipalvelun ylläpitämä päivätoiminta, jota jatketaan testamenttivaroin x3/vko Palvelukeskus Henrikinhovin palveluasuminen ja laitoshoito Henkilökunta osastonhoitaja (nimikemuutos v. 2015palveluesimies) 4 sairaanhoitaja geronomi 23 lähihoitaja 5 osastoapulainen kuntohoitaja 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Varahenkilöstö sairaanhoitaja 4 lähihoitaja osastoapulainen laitoshuoltaja Tilanhallinta 2 laitoshuoltaja 0,5 talonmies

23 23 Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotetaan Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana, sekä maaliskuusta 2015 alkaen Lystiluhdissa (11 paikkaa). Intervalliyksikkö Tarinatupa (vähintään 12 paikkaa, keskimäärin 15) tuottaa lyhytaikaista palveluasumista kotona asuville vanhuksille ja siten tukee kotihoidon asiakkaiden kotona jaksamista sekä omaishoitajia antaen omaishoidettaville hoitopaikan hoitajan lomien ajaksi. Palvelukeskus Henrikinhovin hoitotyön mitoitus on 0,55 työntekijää/asukas. Henrikinhovissa pitkäaikaisia laitospaikkoja on 25 (3 ylipaikoilla), alkaen niitä on 14. Tavoite: Siirtää mahdollisemman nopeasti vanhainkoti- tai palveluasumisyksiköihin terveyskeskuksesta asiakkaat, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta eivät enää hoidontarpeensa vuoksi voi kotiutuakaan ja ovat oikeutettuja heille tarkoituksenmukaisempaan vanhainkotihoitoon tai tehostettuun palvelu- asumiseen. Tavoitteena ovat asiakkaan nopeat palvelu- ja hoitoketjut ja asiakkaan kotiutumisen suunnittelu sairaalasta joko suoraan kotiin tai porrastetusti intervalliyksikön kautta. Pitkäaikaiset laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Laitos- ja palveluasumisen suoritteet PALVELUASUMINEN TP 2013 TA 2014 toteuma 2014 TA 2015 Ostopalvelu yksityisiltä palveluasuminen asukkaat tehostettu palveluasuminen asukkaat Oma tuotanto Henrikinhovi Tarinatupa lyhytaik. palveluasumispäivät asukkaat keskim Kaskukamari, Kuntokoto palveluasumispäivät asukkaat

24 24 Lystiluhti alkaen Palvelukoti Ilola tehostettu palveluasuminen asukkaat VANHAINKOTIHOITO Henrikinhovi pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja asti alkaen 14 Palvelukoti Ilola pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja Vanhuspalveluiden tuloalueen talous TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintamenot Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA Talous Perusturvalautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Terveystoimi Perusterveydenhoito 212-216 Kansanterveyslain edellyttämä tarpeelliseksi katsottu perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ptlk 5.3.2014 27 TERVEYSTOIMI PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) 5 :n mukaisesti kansanterveystyön järjestämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS

KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 204 2 Ptlk.3.205 3 PERUSTURVAOSASTO Perusturvaosaston organisaatiota uudistettiin jo vuonna 203 ja..204 myös talousrakenne muutettiin vastaamaan organisaatiota.

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma

Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma Sisällysluettelo Johdanto...2 Vanhustenhuolto...2 Sosiaalityö...4 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto...5 Terveydenhuolto...6 Hallinto...6

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Perusturvan TA 2015. Perusturvalautakunta 2.10.2014

Perusturvan TA 2015. Perusturvalautakunta 2.10.2014 Perusturvan TA 2015 Perusturvalautakunta 2.10.2014 TALOUSARVIO 2015 1 (10) TALOUSARVIO 2015 2 (10) Perusturvalautakunta 1. 1.1. Perusturvan hallinto Toimielimen alaiset tulosalueet: Lastensuojelu Muut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot