Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä 49.388."

Transkriptio

1 1 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Koska talouden tilikarttaa uudistettiin talouslukujen vertailtavuus aiempiin taloustietoihin ei ole suoraan mahdollinen. Perusturvaosaston käyttötalouden menoiksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt reilu 30 M, joka on 0,9 % vähemmän kuin vuoden 2014 talouden käyttömenot huomioituna perusturvaosastolle myönnetyt lisämäärärahat. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä määräraha on (-3,3 %) vähemmän. Samanaikaisesti perusturvatoimelle on tullut uusia velvoitteita niin aiempien palvelujen myöntämisperusteissa ja määräajoissa kuin uusiakin palvelutehtäviä. Yksityiset palveluntuottajat ovat nostaneet palveluhintojaan, jotka nekin supistavat omaan palvelutuotantoon käyttävissä olevia määrärahoja. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon määrärahatarve on supistunut. Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä Perusturvaosasto jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin, joiden osalta myös valtuuston vahvistamat määrärahat ovat sitovia: Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Perusturvatoimisto, jota johtaa perusturvajohtaja Edunvalvonta, jota johtaa perusturvajohtaja Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö;

2 2 Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö Käyttömenojen tulosalueittainen %-osuus nettokäyttömenoista ( ) Menojen jakaantuminen eri kustannuseriin 2015 Menot yhteensä

3 3 TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämisistä terveydenhuollon palveluista kuntalaisille sekä valvoo, että sen terveydenhuoltopalvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Pääosin perusterveydenhuolto ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä eli kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Terveydenhuoltolain 6. luvun nojalla kuntalaisilla on alkaen ollut mahdollisuus valita vuodeksi kerrallaan perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen, jolloin kokemäkeläisen perusterveydenhoidosta voi vastata muukin kuin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Mahdollisista terveyskeskuspalveluiden ostosta muilta terveyskeskuksilta ei ole tietoa ja talousarviossa on perusterveydenhoidossa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa neuvottelut asiakas- ja taloustiedot. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän on antanut talousarvionsa v ja tulossuunnitelmansa vuosille Lisäksi kuntayhtymä on laatinut palvelutasosuunnitelman , jonka pohjalta on yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laadittu vuodelle 2015 perusterveydenhuollon vuosisuunnitelma. Kokemäen kaupunki ostaa kuntayhtymältä v terveydenhoidon avohoidon, hammashuollon ja laitoshoidon palveluja. Avohoidon kustannuksiin sisältyvät mm. erityispalveluista puheterapia- ja terveyskeskuspsykologipalvelut. Puheterapia sisältää ns. peruskäynnit ja laajat käynnit. Laitoshoito sisältää terveyskeskussairaalapalvelut. Terveyskeskussairaala toimii akuuttisairaalana eikä siellä ole pitkäaikaishoidossa potilaita kuin lääketieteellisin perustein. Kotihoidon yhteistyö kehittäminen kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja kotipalvelun kesken toiminnan tehostamiseksi tukee myös kotona asumista ja hoitopaikkojen tarpeen vähentymistä. Hoitopaikat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosien aikana ja tavoite on niiden edelleen vähentämisessä. KSTHKY Suoritteet TP 2013 TA 2014 TA 2015 Suoritehinta 2015 Avohoito LVO 9 659*) ,27 Erikois-LVO ,33 erityishoitajapalvelut Kotisairaanhoito ,08 Kotisairaala ,38 Muu avohoito ,29

4 4 Puheterapia perus-/ laajakäynti yht / / ,13 / 147,57 Hammashuolto ,86 Laitoshoito ,07 *) TK-raportissa LVO suoritetta, jonka lisäksi erikois-lvo ja puhelinkon-sultaatiot, suoritteita yht KSTHKY:n vuosisuunnitelmassa 2015 käyttösuunnitelma tarkemmin. Talous, toimintakulut Perusterveydenhuolto TP 2013 TA 2014*) TA 2015 Avohoito Hammashuolto Laitoshoito Perusterveydenhoito *) huomioitu talousarvio muutos (KV ) ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua. Noudatetaan Satshp:n ja kaupungin kumppanuusneuvottelussa sovittuja asioita. Talous, toimintakulut Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 Somaattinen sh Psykiatrinen sh Ostopalvelut Erikoissairaanhoito

5 5 PERUSTURVATOIMISTO PERUSTURVATOIMEN HALLINTO Henkilökunta perusturvajohtaja palvelusihteeri Perusturvalautakunta, 9 jäsentä, kokoontuu 11 kertaa. Hallinnon tavoitteena on tarjota toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä. Tavoite Palvelujen oikea-aikaisuus, jota seurataan asiakastyytyväisyyskyselyin ja palvelujen saatavuusselvityksillä voimaan tulevan uuden sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet mm. palvelusuunnitelmat kaikille säännöllisesti sosiaalipalveluja käyttäville tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä moniammatillisessa yhteistyössä Sote-uudistuksen valmistelu ja selvittämistyö yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, Porin alueen ja Kaakkois-Satakunnan kuntien kanssa sosiaalipalvelujen yhteistyön lisääminen, palvelujen yhdenmukaistaminen ja olemassa olevan erityisosaamisen hyödyntäminen Keski-Satakunnan kuntien ja terveyskeskuskuntayhtymän kesken kustannustietoisuuden lisääminen toimintojen tehostaminen uusilla toimintamalleilla ja talouden tasapainottaminen Talous Perusturvatoimisto TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto EDUNVALVONTAPALVELUT Henkilökunta yleinen edunvalvoja

6 6 palvelusihteeri Edunvalvonta siirtyi valtion tehtäväksi, mutta Kokemäen kaupunki teki v sopimukset edunvalvontapalvelujen myynnistä Porin oikeusaputoimistolle Kokemäen edunvalvonnan osalta ja Rauman oikeusaputoimistolle Köyliön ja Säkylän edunvalvonnan osalta. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Edunvalvonta kuuluu hallinnon tulosalueeseen. Päämiehiä 110, joista kokemäkeläisiä 67, köyliöläisiä 20 ja säkyläläisiä 23. Edunvalvontapalveluiden tulosyksiköstä vastaa perusturvajohtaja Talous Edunvalvonta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tulosalue jakaantuu sosiaalityön hallintoon, aikuissosiaalityön, lapsija perhesosiaalityön, työtoiminnan ja päihdepalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa sosiaalipalvelupäällikkö. Henkilökunta sosiaalipalvelupäällikkö 3 2 0,5 sosiaalityöntekijää perhetyöntekijää lasten ja nuorten työntekijä (0,5 koulun osuus) etuuskäsittelijä palvelusihteeri vastaava pajaohjaaja, vakinainen alkaen pajaohjaaja yksilövalmentaja AIKUISSOSIAALITYÖ

7 7 Aikuissosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijän työpanokset. Tukiasunnot Vuosittain tarvitaan muutaman vuorokauden jaksoja lapsiperheille turvakodissa perheen sisäisten väkivaltatilanteiden johdosta. Tätä palvelua ostetaan vuoden 2015 aikana ensisijaisesti Kankaanpään A-kodista. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään sellaisille perheille kriisimajoitusmahdollisuus, jotka eivät tarvitse yöpymisiin tukea tai valvontaa. Sosiaalitoimella on välivuokrattuna 2 asuntoa Y-säätiöltä, jotka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua/tukea asumisensa järjestämisessä. Toimeentulotuki Toimeentulotuen tehtäväalueeseen kuuluvat varsinainen toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Toimeentulotuella turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo ja sekä edistetään henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. Vuonna 2015 voimaan astuva uusi sosiaalihuoltolaki korostaa mm. tuen ja palvelutarpeen arvioimista, asiakassuunnitelman tekoa sekä kriisitilanteiden hallintaa. Lain edellyttämiin toimenpiteisiin on varauduttu talousarvion mahdollistamissa puitteissa. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja etuuskäsittelijä. Päätösten lukumäärät ja käsittelyajat raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelupäällikkö päättävät myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimintarahasta sekä matkakorvauksesta. Vuoden 2015 aikana toimeentulotukiperheiden ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien perheiden määrän arvioidaan pysyvän edelliseen vuoteen verrattuna samansuuruisina. Toimeentulotukeen liittyviä toiminnallisia tunnuslukuja Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 toteutuma TA /2014 Perus- ja täydentävä toimeentulotuki / perheitä Ehkäisevä toimeentulotuki / perheitä Kuntouttava työtoiminta / pv lkm

8 8 Talous Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 TA 2015 perustoimeentulotuk i toimintakulut /netto / / / ehkäisevä ja täydentävä ttt työtoiminta työmarkkinatuen kuntaosuus Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa toimeentulotuen viimesijaisuutta. Tuen tarpeen arvioimisessa ovat ensisijaisia muut sosiaalipalvelut. Erityisesti vuonna 2015 panostetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin sekä mahdollisiin oppisopimuksiin. Toimenpiteillä edistetään työllisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä, vähennetään täydentävän toimeentulotuen tarvetta sekä vähennetään työmarkkinatuen kuntaosuutta. Talous Aikuissosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ Lapsi- ja perhesosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden, kahden perhetyöntekijän, palvelusihteerin työpanokset. Lastensuojelun painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin. Huostaanotettujen ja laitoshoidossa olevien lasten lukumäärät pienenevät hieman, mutta laitoshoitopäivien lukumäärän arvioidaan hieman kasvavan vuonna Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kunnilta mm. oman työntekijän nimeämistä, neuvontaa ja ohjausta, perhetyötä, sosiaalista kuntoutusta, valvottavaksi määrättyjen tapaamisten valvonnan järjestämistä sekä lapsiperheille annettavaa kotipalvelua. Laki edellyttää palvelujen järjestämistä myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhe- ja laitoshoito Sijaishuoltoon sijoitettaessa ensisijaisena tavoitteena on perhehoito. Vaativissa tapauksissa ns. ammatillinen perhehoito ja perhekuntoutus pyrkivät korvaamaan laitospalveluita. Vuonna 2015 varaudutaan 8 lapsen pitkäaikaiseen perhehoitoon. Perhe- ja laitoshoitopalvelut ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Avohuolto Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perheklinikan kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perhetyö (perhetyöntekijät ja kotipalvelu) tarjoaa lastensuojelun perheille tukea (mm. siivoukseen, ruuanlaittoon

9 9 ja lasten hoitoon). Kotipalvelun hoitajista kolme tekee sekä vanhus- että perhetyötä. Kokemäen terveyskeskuksesta vapautuviin tiloihin järjestetään perhetyöntekijöille tilat kohdata lapsiperheitä myös kodin ulkopuolella. Näitä tiloja voidaan käyttää myös lasten ja vanhempien valvontaa vaativiin tapaamisiin. Lastensuojelulain edellyttämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty eri lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Siinä esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan myös tämän vuoden aikana ohjelman mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen asiantuntijaryhmä kokoontuu vuoden aikana 4 kertaa seuratakseen em. suunnitelman toteutumista ja tekee tarvittavia uusia esityksiä. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, jota Porin kaupunki hallinnoi, tarjoaa kuntien työntekijöille konsultaatiota ja vertaisryhmätyöskentelyä lastensuojelun monimutkaisissa tilanteissa. Kehittämisyksiköllä on keskeinen rooli myös sijaishuollon kehittämisessä. Lastenvalvojan palvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Isyyden selvityksiä vuoden aikana n. 25 kpl ja lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tehtäviä sopimuksia n. 60 kpl. Perheneuvolapalvelut ostetaan A-klinikkasäätiöltä. Käyntejä n Lastensuojelun toiminnallisia tunnuslukuja TP 2013 TA 2014 toteutuma TA 2015 Lapsia ja nuoria 1-12/2014 Huostassa Laitoshoidossa vuoden aikana laitoshoitopäiviä Perhehoidossa vuoden aikana heistä pitkäaikaishoidossa perhehoidossa hoitopäiviä Jälkihuollossa vuoden aikana Perhetyön (kotipalvelu ja perhetyö) perheitä yhteensä

10 10

11 11 Talous Lapsi- ja perhetyö TP 2013 TA 2014 TA 2015 avohoito, br-kust perhehoito, br laitoshoito,br jälkihuolto, br LS taloud. tuki Lapsi- ja perhetyö tuotot kulut netto TYÖTOIMINTA Työtoimintaan kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, vastaavan pajaohjaajan, pajaohjaajan ja yksilövalmentajan työpanokset. Heidän tehtävänään on pajatoiminnan kehittäminen, nuorisotyötakuun toteuttaminen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen parantaminen työllistämistukikustannusten vähentämiseksi. Vastaavan pajaohjaajan toimi vakinaistettiin alkaen. Kuntouttava työtoiminta on aktivointitoimenpide, jolla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa ja työllistymisen edellytyksiä. Vuonna 2015 voimaan tuleva uusi sosiaalihuoltolaki määrittelee kuntouttavan työtoiminnan sosiaalipalveluksi. maksetuista Kuntouttavan työtoiminnan edellytyksenä on yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa asiakkaalle laadittu aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelman jälkeen kunta tekee vielä päätöksen työtoiminnan aloittamisesta ja sen aikana etuuksista/korvauksista. Vuoden 2015 aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään nuorten työpajalla ja Päiväkeskus Kumussa sekä vuoden aikana osana Päiväkeskus Kumun toimintaa käynnistyvässä nuorten Kumussa. Nuorten tukemiseen tähtäävä, verkostomainen yhteistyö (nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, nuorten Kumun suunnittelu) näkyy jo nyt kuntouttavan työtoiminnan luvuissa. Vuonna 2014 arvioitujen kuntouttavan työtoimintapäivien lukumäärä (800) kaksinkertaistui (1725). Nuorten työpajalla on mahdollista työskennellä kerralla 3 7 henkilön kanssa. Erilaisia kohderyhmiä pajalla ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja yhdyskuntapalvelua suorittavat. Keskeisiä työmuotoja ovat aktivointi, erilaiset tukimuodot ja palveluohjaus. Vuonna 2015 keskitytään erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan ja alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, jotta osallistujat sijoittuisivat joko työelämään tai koulutukseen. Työpajan toimitilojen valmistuminen, nuorten itsensä kunnostamina vuonna 2013, mahdollistaa toiminnan sisällöllisen ja verkostomaisen kehittämisen

12 12 yhteistyökumppanien kanssa. Työpajan yhteydessä toimivaan Kierrätyskeskukseen tulevaa tavaraa käytetään hyväksi entisöinti- ja kunnostuskohteina (huonekalut) sekä käsityömateriaalina (vaatteet, verhot). Koskenkylästä on vuokrattu kunnostus- ja entisöintiä varten puupaja. Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste on Nuorten työpajan yhteydessä. Sellaisille nuorille, jotka eivät kykene osallistumaan nuorten työpajan toimintaan, on tarjolla toimintaa nuorten Kumussa. Kokemäelle perustettiin vuonna 2014 sosiaalinen yritys, Kokemäen Tekevät Oy. Yritys keskittyy luomaan kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävien kautta luomaan työpajasta väyliä, josta edetään sosiaalisen yrityksen töihin. Yritys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja työelämään kuntoutujia. Talous Työtoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Työtoiminta tuotot kulut netto PÄIHDEPALVELUT Päihdehuollon palveluihin sisältyvät polikliininen päihdehuolto, asumispalvelut, laitoskuntoutus ja päiväkeskus. Polikliiniset päihdepalvelut ostetaan A-klinikkasäätiön Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Päihdehuollon pitkäaikaista asumispalvelua ostetaan KSTHKY:ltä, joka ostaa ne yksityisistä palvelutaloista lähinnä päihteiden käytön takia toimintakykynsä menettäneille, n.1200 hoitopäivää. Kustannukset laskutetaan Kokemäen kaupungilta kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti. KSTHKY järjestää 16 kokemäkeläiselle päihdepalveluja v Kuntoutuslaitoshoitoa päihdeongelmaisille hankitaan n. 40 hoitopäivää. Kuntoutukseen lähetteen antaa Kokemäen kaupunki. Kuntoutukseen ohjataan pääsääntöisesti nuoria ja lapsiperheitä. Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Kumussa jatkuu kaupungin omana toimintana. Talous Päihdepalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot

13 13 Netto Sosiaalityön tulosalueen talous Sosiaalityö TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden tulosalueeseen sisältyy vammaispalveluiden hallinto, kehitysvammapalvelut ja vammaispalvelulain (VpL) mukaiset palvelut Tulosalueesta vastaa erityispalvelupäällikkö KEHITYSVAMMAHUOLTO Henkilökunta: erityispalvelupäällikkö, vastaa koko tuloalueesta työtoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja päivätoiminnan ohjaaja asumisohjaaja 4 1 kehitysvammaisten hoitajaa palkkatuella palkattu päivätoiminnassa on kokoaikainen määräaikainen ryhmäavustaja Työ- ja päivätoiminta: Työ- ja päivätoiminnalla on yhteiset tilat vanhalla yhteiskoululla. Päivätoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaiden omat toiveet, taipumukset ja mieltymykset. Toiminta on mielekästä ja tarjoaa mahdollisuuden olemassa olevien taitojen käyttämiseen, uusien asioiden oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Työtoiminnassa on erilaisia työryhmiä; keittiö-, siivous- ja ulkotyöryhmä. Työtoiminnassa asiakkaat käyvät pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. Kaikilla asiakkailla on henkilökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hovipajan toivotaan saavan uudet tilat Kokemäen terveysaseman entisen vuodeosaston tiloista alkuvuodesta. Alustavia suunnitelmia on tehty tilojen käytöstä. Päivätoiminta tarvitsee toimintatilan lisäksi lepotilan sekä rauhoittumistilan. Toimintatilaan tulee mahtua useampi pyörätuolissa oleva asiakas yhtä aikaa sekä

14 14 tarvittavat apuvälineet. Myös lepotilaan tulee mahtua vähintään kaksi sänkyä sekä kattonosturi. Työtoiminta tarvitsee erilaisia työtiloja puutöiden tekemiseen, kangaspuille, alihankintaa varten sekä toimistotilan. Lisäksi tarvitaan iso yhtenäinen tila, jossa päivittäinen ruokailu- ja kahvihetki sujuu ongelmitta. Päivittäin kävijöitä on n asiakasta. Suunnitelmissa on, että ruoka tuodaan terveyskeskuksen keittiöstä Hovipajan tiloihin ja ruokailun päätyttyä astiat kuljetetaan terveyskeskuksen keittiöön pestäväksi. Tästä huolimatta Hovipajan tiloihin täytyy hankkia lattialiesi uunilla sekä astiapesukone kahvitiskejä varten. Lisäksi tiloihin tulee asumisohjaajalle oma toimistotila. Tiloissa pitää tehdä muutoksia, jotka edellyttävät seinien purkamista ja tästä johtuen uusien lattia- ja seinäpintojen laittamista. Lisäksi Hovipaja tarvitsee uusia kalusteita; naulakkoja, hyllyjä, pöytiä, tuoleja yms. Suunnitelma viedään KH:lle hyväksyttäväksi kevään aikana. Avotyössä käy 5 asiakasta. He työskentelevät kaupungin ja yksityisten palveluksessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimintakeskuksessa Antinkartanossa työskentelee 6 henkilöä. Lisäksi ostamme päivätoimintaa Huittisten kaupungilta 1 henkilölle ja Tukena Oy:ltä työ- ja päivätoimintaa 3 henkilölle. Asumisohjaus: Asumisohjauksen piirissä on 10 itsenäisesti/tuetusti asuvaa kehitysvammaista. Heidän palvelusuunnitelmissaan on mietitty, minkälaisissa asioissa he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Kirsikkakoti: Kirsikkakodin paikkaluku on 8. Tavoitteena on pitää kaikki asukaspaikat täynnä. Kirsikkakodin tilat kuitenkin rajoittavat jonkin verran asukkaiden valintaa. Tilat eivät ole toimivat pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle; mm. ahtaat oviaukot ja pienet vessat tuottavat ongelmia asiakkaan hoidossa. Kirsikkakodin asukkaiden hoidettavuus ja avun tarve jokapäiväisissä toiminnoissa on runsasta. Tällä hetkellä yksi asukas on vuodepotilas. Erilaisissa hoitotilanteissa on välttämätöntä oltava kaksi työntekijää. Kirsikkakodissa on vakituisesti 4 koulutettua hoitajaa. Lääkehuolto toteutetaan annettujen sääntöjen mukaisesti. Omavalvontasuunnitelma tehdään tämän kevään aikana. Asumispalvelut: Asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta 9 henkilölle ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta 14 henkilölle. Lisäksi yksityisiä palveluja käytetään tilapäishoitoon sekä omaishoidon vapaisiin yhteensä 50 päivää, sosiaalipalveluiden tilapäistä asumispalvelua 50 päivää sekä sosiaalipalveluiden Kamu-tupaa yhteensä 100 päivää. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa on yksi asiakas tilapäishoidossa yhteensä 110 päivää ja hänellä on sekä aamuisin että iltaisin henkilökohtainen avustaja. Avustajan kustannus on n. 180 / avustaja. (Jos on kaksi avustajaa, niin se on 2 x 180 / päivä). Perhehoito: Tällä hetkellä Kokemäen kaupungilla on yksi vakituinen perhehoitaja. Lisäksi ostamme yhdelle asiakkaalle pitkäaikaista perhehoitoa sosiaalipalveluilta yhteensä 365 päivää. Laitoshoito:

15 15 Satakunnan erityishuoltopiirin laitoshoidossa on vakituisesti 4 henkilöä ja tilapäishoitoa ostetaan kahdelle henkilölle yhteensä 170 päivää. Tällä hetkellä laitoksessa asuvien henkilöiden tarvitsemaa apua ja huolenpitoa sekä kuntoutusta ei ole ollut mahdollista järjestää muulla tavoin. Tavoitteena on, ettei laitokseen tehdä pitkäaikaissijoituksia. Muu toiminta: Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi vapaa-ajan toimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Uuden kotikuntalain mukaisesti Kokemäelle on muuttanut kaksi kehitysvammaista henkilöä, joiden saamat palvelut on huomioitu talousarviossa menona sekä tulona. KEHITYSVAMMAHUOLLON TOIMINTAPÄIVÄT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Työtoiminta oma ja avotyöpäivät ostopalvelu, SHP sosiaalipalvelut päivä- ja työtoiminnan ostop ostopalvelu kunnilta Asumispalvelu Asumispalvelupäivät, Kirsikkakoti A s u m i s p a l v e l u p v, S H P sosiaalipalvelut Asumispalvelupv, yksityiset, vak+tilap Perhehoito Perhehoitopäivät, oma toiminta Perhehoitopv:t SHP sosiaalipalv Laitoshoito Laitoshoitopäivät

16 16 T Talous Kehitysvammapalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VAMMAISPALVELUT (VpL) Vammaispalvelulain mukaiset yksilölliset vammaisten palvelut sekä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävät aikuismielenterveyskuntoutujien asumispalvelut siirtyivät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväksi. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta sekä alle 63-vuotiaiden omaishoidontuki jäivät Kokemäen omaksi tehtäväalueeksi. KSTHKY:än siirtyneet vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus palveluasumiseen, kuljetuspalveluihin, tulkkipalveluihin, asunnon muutostöihin, päivätoimintaan ja henkilökohtaiseen apuun. Omaishoidon tuki, alle 63 v. Omaishoidon tukea myönnetään vuoden aikana perusturvalautakunnan päättämin myöntämisperustein ja palveluun myönnetyn määrärahan mukaisesti alle 63-vuotiaille vammautuneille ja pitkäaikaissairaille. Omaishoidon tukeen oikeutettuja 13. Ikääntyneempien omaishoidon tuki sisältyy vanhuspalveluihin. Omaishoidon tuen tavoitteet ja hakemusten käsittelyn määräajat yhtenevät vanhusten omaishoidon tuen kanssa. Kuntouttava päivätoiminta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikkö Kumu Henkilökunta ohjaaja mielenterveyshoitaja, 50% ohjaaja, määräaikainen avustaja/siivooja, palkkatuella työllistetty Toiminta

17 17 Yksikkö toimii ns. avoimena yksikkönä eli asiakkaita voi päivän aikana käydä ilman ennakkoilmoittautumista. Säännöllisesti käyviä asiakkaita on n. 30, keskimäärin 15 /pv. toimintapäiviä 220, käyntikertoja n Asumisenohjauksella tuetaan kuntoutujien itsenäistä asumista, arjen toiminnoista selviytymistä ja sosiaalisia taitoja. Kumun osana aloittaa vuoden aikana toimintansa Nuorten Kumu, joka yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kanssa auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria heidän kuntoutumisessaan. Nuorten Kumu on suunnattu nuorille, jotka eivät ole opiskelemassa eivätkä työelämässä ja ennen kuin he ovat valmiit työskentelemään Nuorten Pajalla. Toimintana 1-2 kertaa viikossa kokoontuva tukiryhmä ja se muotoutuu nuorten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on löytää ja tavoittaa syrjäytymässä olevat nuoret ja saada heille rytmitystä päivään sekä luoda polut opiskeluun tai työhön. Tavoitteet vähentää päihde- ja psykiatristen palvelujen käyttöä, ehkäistä laitoshoitoa ja ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta sekä mahdollistaa siirtyminen palvelukodeista itsenäiseen asumiseen. rakentava ja avoin yhteistyö yhteistyötahojen kanssa palautekysely yhteistyötahoille asiakkaiden kiinnittyminen päiväkeskukseen niin, että käynnit toteutuisivat sovitusti asiakkaille tyytyväisyyskysely asumisenohjauksen suunnitelmallisuus; yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen suunnitelma ja sen toteutumisen seuranta säännöllisesti /asiakaskohtaisen tavoitteen mukaisesti. Talous Vammaispalvelut, VpL TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto Vammaispalveluiden tulosalueen talous Vammaispalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

18 18 KOTIPALVELUT KOTIHOITO Kotipalveluiden tuloalue jakaantuu hallintoon, kotihoidon ja tukipalveluiden tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa avopalvelupäällikkö Henkilökunta avopalvelupäällikkö sairaanhoitaja 27 hoitajaa kotiavustaja osastosihteeri 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Kotihoidon palvelujen painopiste on edelleen ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Asiakkaat kotiutuvat sairaalasta yhä huonokuntoisempina ja tämä tuo paineita ilta- ja viikonlopputyön lisäresursointiin. Yökäyntejä hankitaan tarvittaessa ostopalveluna kotona asuville asiakkaille. Sitovana tavoitteena kotihoidossa on kuntoutuksen vakiinnuttaminen perustoimintamalleihin mm. lihasvoima- ja tasapainoharjoitteiden muodossa. Vuoden alkupuolella kotihoidon työvaatteet tulevat vuokravaatteina ja ne pestään Ravannin pesulassa. Sosiaalihuoltolaki on uudistunut alkaen lapsiperheille annettavan kotipalvelun osalta. Lakimuutos painottaa ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön. Kotihoidossa 3-4 hoitajaa tekee osa-aikaisesti vanhustyön rinnalla kotihoidon perhetyötä lastensuojeluperheissä. Perhetyötä kehitetään yhdessä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa ennaltaehkäisevään suuntaan. Tavoitteet: yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien laadinta jokaiselle kotihoidon asiakkaalle kotona tehtävän kuntoutuksen vakiinnuttaminen osaksi kotihoidon toimintamalleja asiakkaiden mahdollisimman nopea, turvallinen ja suunnitelmallinen kotiuttaminen sairaaloista kotiin henkilöstön säännöllinen kouluttaminen ja erityisosaamisen lisääminen ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön panostaminen Suorite- ja asiakasmäärät TOIMINTA TP 2013 TA 2014 toteutuma 1-12/2014 TA 2015 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli

19 19 vammaiskotitaloudet lapsiperheet (ls+ muut) muut yhteensä Käyntikerrat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Henkilökunta Sosiaaliohjaaja 0,5% Päivätoiminnan lähihoitaja (määräaikainen, testamenttivaroin) Ateriapalveluasiakkaiden kohdalla jatketaan aterioiden kuljettamista neljänä päivänä viikossa. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljettaminen kilpailutetaan vuoden 2015 aikana. Turvapuhelinpalvelun lisäksi pyritään löytämään ja hyödyntämään uusia turvallisuuteen liittyviä teknologiaratkaisuja. Päivätoimintaa järjestetään kolmena päivänä viikossa. Muistisairaille asiakkaille on oma ryhmä. Kotihoidon hoitaja ohjaa päivätoimintaryhmiä. Henrikinhovissa kylvetettävät kotona asuvat asiakkaat ovat siirtyneet vuoden 2015 alusta kotihoidon henkilöstön kylvetettäväksi. Tukipalveluiden laitosapulainen on siirtynyt vuoden alusta osaksi Henrikinhovin henkilökuntaa. Henkilöstömuutoksen myötä myös pyykkipalvelun henkilöstöresurssi on vähentynyt. Kotipalveluiden tulosalueen talous Kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto VANHUSPALVELUT Vanhuspalveluiden tulosalue jakaantuu hallinnon, omaishoidon tuen (63 vuotta täyttäneiden) sekä laitos- ja palveluasumisen tulosyksiköihin. Tulosalueesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Hallinnon henkilökunta vanhuspalvelupäällikkö palvelusihteeri VANHUSTEN OMAISHOIDONTUKI Omaishoidontuki on jaettu alle 63 v. ja yli 63 v. omaishoidontukeen. Vanhusten omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja ehkäistä

20 laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarvetta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan lomajärjestelyin, osin päivätoiminnalla sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Yli 63-vuotiaita omaishoidontuen saajia on vuoden aikana

21 21 Tavoite: omaishoidontukihakemusten viivytyksetön käsittely, päätös viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemusten saapumisesta omaishoidon sekä avo- ja tukipalveluiden turvin vanhuksen asuminen kotona mahdollisimman pitkään osallistutaan omaishoitajia tukevaan OMAVA - hankkeeseen (SPR:n hanke). LAITOS- JA PALVELUASUMINEN Laitos- ja palveluasumisen tulosyksikkö sisältää Henrikinhovin antamat pitkäaikaisen laitoshoidon (vanhainkotihoito) ja tehostetun palveluasumisen sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavat asumis- ja hoivapalvelut. Asiakkaat sekä tehostettuun palveluasumiseen että pitkäaikaiseen laitoshoitoon (vanhainkotihoito) valitaan palvelutarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan suorittaa vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon pääsemiseksi on otettu käyttöön kriteerit alkaen. Vanhuspalvelulaki on velvoittanut alkaen järjestämään tarvitut palvelut 3 kk kuluttua päätöksestä. Tavoite: vanhuspalveluiden kehittämistyöryhmä ja vanhusneuvosto toimivat aktiivisina ikäihmisten palveluiden, vanhustenhuollon toiminnan ja laadun kehittämisessä vanhusstrategia päivittyy vanhustenpalveluiden kehittämistyöryhmän työnä SAS-ryhmän toiminta jatkuu x2/kk palveluntarvearvioiden sekä ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta tehostetaan edelleen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma laaditaan koti- ja laitoshoidon sekä palveluasumisen asiakkaalle hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä. lyhytaikaishoidon tehostaminen/ lisääminen kotona asumisen ja omaishoidon tukemiseksi vanhuspalvelujen toteuttamisessa on suunta edelleen laitoshoidon vähentämiseen painottuen kotona asumiseen. Vuoden 2014 lopussa palveluasumis- tai vanhainkotipaikkoja odottavia oli 2. Tavoite on ettei odotusaika ole 3 kk pitempi. osallistutaan Voimaa vanhuuteen - ohjelmaan Ohjelma päättyy huhtikuussa Ohjelmalla pyritään tukemaan jo toimintakyvyltään heikentyneiden selviämistä ja tavoitteena on ohjelman juurruttaminen osaksi vanhuspalvelukokonaisuutta. Vanhusten palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen hankinnassa yksityisiltä palveluntuottajilta kokeillaan pilottina palvelusetelin käyttöä ajalla Yksityisiltä palveluntuottajilta tehostetun palveluasumisen hankintaan hyväksytty määräraha riittää kuluvana vuonna noin 63 asiakkaan palveluasumiseen. Palvelusetelin arvo on keskimäärin 95 /kk. Vuoden 2014 lopussa ostopalveluissa oli asiakkaita 55. Sopimus Sastamalan kaupungin kanssa Palvelukoti Ilolasta on päättynyt Medivida Oy vastaa alkaen Palvelukoti Ilola Oy:n toiminnasta, josta tarvittaessa ostetaan tehostettu palveluasuminen palvelusetelein.

22 22 Tavoite: palvelusetelitoiminnan vakiinnuttaminen vanhusten palveluasumisen hankinnassa lyhytaikaista palveluasumista tehostetaan ja laajennetaan Henrikinhovissa, koska se tukee vanhusten kotihoitoa ja omaishoitajien jaksamista tehokkaasti. kotihoidon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kotona asumista tukee myös tukipalvelun ylläpitämä päivätoiminta, jota jatketaan testamenttivaroin x3/vko Palvelukeskus Henrikinhovin palveluasuminen ja laitoshoito Henkilökunta osastonhoitaja (nimikemuutos v. 2015palveluesimies) 4 sairaanhoitaja geronomi 23 lähihoitaja 5 osastoapulainen kuntohoitaja 0,5 fysioterapeutti (määräaikainen, testamenttivaroin) Varahenkilöstö sairaanhoitaja 4 lähihoitaja osastoapulainen laitoshuoltaja Tilanhallinta 2 laitoshuoltaja 0,5 talonmies

23 23 Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotetaan Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana, sekä maaliskuusta 2015 alkaen Lystiluhdissa (11 paikkaa). Intervalliyksikkö Tarinatupa (vähintään 12 paikkaa, keskimäärin 15) tuottaa lyhytaikaista palveluasumista kotona asuville vanhuksille ja siten tukee kotihoidon asiakkaiden kotona jaksamista sekä omaishoitajia antaen omaishoidettaville hoitopaikan hoitajan lomien ajaksi. Palvelukeskus Henrikinhovin hoitotyön mitoitus on 0,55 työntekijää/asukas. Henrikinhovissa pitkäaikaisia laitospaikkoja on 25 (3 ylipaikoilla), alkaen niitä on 14. Tavoite: Siirtää mahdollisemman nopeasti vanhainkoti- tai palveluasumisyksiköihin terveyskeskuksesta asiakkaat, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta eivät enää hoidontarpeensa vuoksi voi kotiutuakaan ja ovat oikeutettuja heille tarkoituksenmukaisempaan vanhainkotihoitoon tai tehostettuun palvelu- asumiseen. Tavoitteena ovat asiakkaan nopeat palvelu- ja hoitoketjut ja asiakkaan kotiutumisen suunnittelu sairaalasta joko suoraan kotiin tai porrastetusti intervalliyksikön kautta. Pitkäaikaiset laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Laitos- ja palveluasumisen suoritteet PALVELUASUMINEN TP 2013 TA 2014 toteuma 2014 TA 2015 Ostopalvelu yksityisiltä palveluasuminen asukkaat tehostettu palveluasuminen asukkaat Oma tuotanto Henrikinhovi Tarinatupa lyhytaik. palveluasumispäivät asukkaat keskim Kaskukamari, Kuntokoto palveluasumispäivät asukkaat

24 24 Lystiluhti alkaen Palvelukoti Ilola tehostettu palveluasuminen asukkaat VANHAINKOTIHOITO Henrikinhovi pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja asti alkaen 14 Palvelukoti Ilola pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja Vanhuspalveluiden tuloalueen talous TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintamenot Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA Talous Perusturvalautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tulot Menot Netto

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen:

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen: Sosiaalilautakunta 77 08.09.2016 Selvityksen antaminen/ arviointikertomus vuodelta 2015 60/02.02.02/2016 SOS 77 Sosiaalijohtaja Eija Komulainen Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää kokouksessaan 4.7.2016

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot