KÄYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 1 / 12 KOHTA 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste DEWALT Trak-It polttokenno Tuotekoodi(t) Ei listassa 12 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Polttokenno kaasupolttotyökaluille Käyttötapa ammattikäyttö 13 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot DEWALT Richard Klinger Str 11 D-65510, Idstein, Germany Website wwwdewalteu or wwwdewaltcom/anchors 14 Hätäpuhelinnumero CHEMTREC [Katso viimeiset 2 sivua paikallisten hätä numerot] KOHTA 2 VAARANYKSILÖINTI 21 Aineen tai seoksen luokitus Väritön kaasu Lievästi olefiininen haju Merkittävimmät vaarat Tämä seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaisesti Helposti syttyvä kaasu - Luokka 1; H220 Paineen alaiset kaasut - Nesteytetty kaasu; H280 Luokitus Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan Vaaraluokitus F+ - Erittäin helposti syttyvä R12 - Erittäin helposti syttyvää 22 Merkinnät Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Propeeni ; 1-buteeni Huomiosanalla VAARA! Vaaralausekkeet H220 - Äärimmäisen syttyvä kaasu H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa Turvalausekkeet P210 - Suojaa lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta - Tupakointi kielletty P377 - Vuotava kaasupalo ei saa sammuttaa, jos vuotoa ei voida pysäyttää turvallisesti P381 - Poista kaikki sytytyslähteet, jos on turvallista tehdä niin P410 + P403 - Suojaus auringonvalolta Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa Varoitusmerkit

2 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 2 / Muut vaarat Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa Saattaa olla herkkä staattisen sähkön purkaukselle Voi polymeroitua kosketuksessa katalyyttien kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa Liiallinen höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa nenän ja hengitysteiden ärsytystä, huimausta, heikkoutta, väsymystä, pahoinvointia, päänsärkyä, mahdollista tajuuttomuutta, ja jopa tukehtumisen Erittäin korkeina pitoisuuksina tuote voi toimia tukahduttavana aineena sekä aiheuttaa lisääntynyttä hengitystä ja sykettä, väsymystä ja tajuttomuutta Kosketus nesteen tai jäähdytyskaasun kanssa voi aiheuttaa syöpymiä ja paleltumia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä päästämistä ympäristöön PBT aineiden arviointi Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 31 Aineet Ei määritettävissä 32 Seokset Kemiallinen luonne Seoksella - Hiilivetykaasut Seuraavat aineet on merkittävä lain mukaisesti Kemikaalin nimi CAS # EC-numero Pitoisuus EU-luokitus CLP-luokitus Propeeni F+ - Erittäin helposti Flam Gas 1; H220 syttyvä; R12 Pain kaasu 1-buteeni F+ - Erittäin helposti Flam Gas 1; H220 syttyvä; R12 Pain kaasu Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden ja R-lausekkeiden täyttä tekstiä varten katso Kohta 2 tai 16 KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET 41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Nieleminen Ei odotettu altistumistapa Hengittäminen Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli höyryjä on vahingossa hengitetty Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan elvytystä Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin Ihokosketus Huuhtele altistunutta ihoa varovasti virtaavalla haalealla vedellä vähintään 20 minuuttia Peitä haava steriilillä siteellä Hakeuduttava lääkärin hoitoon Silmäkosketus Huuhdo välittömästi runsaalla haalealla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia Hae lääkärin apua/hoitoa 42 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Liiallinen höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa nenän ja hengitysteiden ärsytystä, huimausta, heikkoutta, väsymystä, pahoinvointia, päänsärkyä, mahdollista tajuuttomuutta, ja jopa tukehtumisen Erittäin korkeina pitoisuuksina tuote voi toimia tukahduttavana aineena sekä aiheuttaa lisääntynyttä hengitystä ja sykettä, väsymystä ja tajuttomuutta Kosketus nesteen tai jäähdytyskaasun kanssa voi aiheuttaa syöpymiä ja paleltumia 43 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan KOHTA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET 51 Sammutusaineet

3 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Tuotekoodi(t) Ei listassa Sivu 3 / 12 Sopivat sammutusaineet Vaahto; Jauhe; vesisumu; Hiilidioksidi (CO2) Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei tunneta 52 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erittäin helposti syttyvä kaasu Sisältää paineistettua kaasua; saattaa räjähtää kuumennettaessa Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa Saattaa olla herkkä staattisen sähkön purkaukselle Voi polymeroitua kosketuksessa katalyyttien kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa Paine umpinaisissa astioissa voi kasvaa kuumuuden vaikuttaessa Tulipalon sattuessa voidaan vapauttaa Hiilioksidit 53 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojavälineet palontorjuntaa varten Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua Paloa sammutettava turvalliselta etäisyydeltä noudattaen normaaleja varotoimenpiteitä Erityiset palontorjuntatoimet Vuotavan kaasun palo ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida tukkia turvallisesti Varustus henkilöstön suojaamiseksi huohottavista tai murtuneista säiliöistä Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 61 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä sopivaa suojavarustusta Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella 62 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä Vältettävä päästämistä ympäristöön 63 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 64 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 71 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tuuletettava alue Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin Poistettava kaikki sytytyslähteet Alue eristettävä, kunnes kaasu on hajonnut Kaasut/höyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vettä Otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä Saastuneen aineen hävittäminen, katso kappale 13 Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa Käytettävä sopivaa suojavarustusta Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta - Tupakointi kielletty Estettävä varotoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti Käytettävä kipinöimättömiä välineitä Älä riko tai polta säiliöitä Säilytettävä erillään hapettimista 72 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä viileässä / paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto Säilytettävä eristettynä lämmöltä Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta Tarkista vahingot ja vuodot ajoittain Suojaa aineelliselta vahingolta Säilytä etäällä sekoittumattomista aineista Varastointialue on merkittävä selkeästi, sen on oltava esteetön, ja pääsy alueelle on rajattava vain koulutetulle ja valtuutetulle henkilöstölle Alueella ei saa tupakoida

4 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 4 / Erityinen loppukäyttö Polttokenno kaasupolttotyökaluille KOHTA 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 81 Valvontaa koskevat muuttujat Altistusrajat Kemikaalin nimi Altistusrajat Tyyppi Huomautuksia 1-buteeni Propeeni 250 ppm (583 mg/m³) (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 250 ppm (574 mg/m³) (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 100 ppm (172 mg/m³) (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 500 ppm (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 500 ppm (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 500 ppm (861 mg/m³) (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) Belgia (OEL (työhön liittyvä Italia (OEL (työhön liittyvä Tanska (OEL (työhön liittyvä Suomi (OEL (työhön liittyvä Irlanti (OEL (työhön liittyvä Italia (OEL (työhön liittyvä Ei ole Suosituksen mukainen altistumisraja perustuu ACGIH (eng American Conference of Governmental Industrial Hygienists) -järje stön suosittelemiin TLV-enimmäispit oisuusarvoihin Ei ole Ei ole Yksinkertainen tukahduttava aine Suosituksen mukainen altistumisraja perustuu ACGIH (eng American Conference of Governmental Industrial Hygienists) -järje stön suosittelemiin TLV-enimmäispit oisuusarvoihin

5 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/ Altistumisen ehkäiseminen 2000 mg/m³ (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 8600 mg/m³ (STEL) (Lyhyen aikavälin altistusraja) 500 ppm (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 500 ppm (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 500 ppm (900 mg/m³) (TWA) (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) Puola (OEL (työhön liittyvä Portugali (OEL (työhön liittyvä Espanja (OEL (työhön liittyvä Ruotsi (OEL (työhön liittyvä Tuotekoodi(t) Ei listassa Ei ole Ei ole Yksinkertainen tukahduttava aine Ei ole Sivu 5 / 12 Ilmanvaihto ja rakentamistoimenpiteet Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi Mikäli suinkin mahdollista, on tämä saavutettava paikallisella imulla tai hyvällä yleisellä tuuletuksella Käytettävä sopivaa hengityslaitetta, mikäli ilmastointi on riittämätön Hengityksensuojaus Hengityssuojaimia tulee käyttää, kun teknisten toimepiteiden ja työskentelymenetelmien Ihonsuojaus hallinta ei ole teknisesti mahdollista, tai kun hallinta pettää ja sitä on täydennettävä Hengityksensuojaimen suodatinluokka tulee valita suurimman odotetun epäpuhtauspitoisuuden (kaasu/höyry/aerosoli/hiukkaset) mukaan, joka voi esiintyä tuotetta käsiteltäessä Mikäli tämä pitoisuus ylitetään, on käytettävä paineilmalaitetta Hengityselinten suojaus riippuu käyttöolosuhteista (ks ES 149) Pidettävä eristettyjä suojakäsineitä tämän aineen kanssa työskenneltäessä Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/689/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia Pidä pitkähihaista paitaa ja pitkiä housuja paljaan ihon minimoimiseksi Silmien tai kasvojen suojaus Muut suojavarusteet Käytettävä sopivaa Tiiviisti asettuvat suojalasit; Kasvosuojain Katso myös EN 166 Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Yleiset hygieniavaatimukset Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tätä tuotetta käsiteltäessä Pestävä perusteellisesti käytön jälkeen Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti KOHTA 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 91 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väritön kaasu Haju Lievästi olefiininen haju Hajukynnys Tietoa ei ole käytettävissä ph Tietoa ei ole käytettävissä Leimahduspiste C Leimahduspiste (menetelmä) Tietoa ei ole käytettävissä Alempi syttyvyysraja (% til) 14% (Propeeni ) Ylempi syttyvyysraja (% til) 10% (1-buteeni)

6 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Hapettavuus Räjähtävyys Kiehumispiste ja kiehumisalue Sulamis- tai jäätymispiste Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Muu(t) liukoisuus (t) Erittäin helposti syttyvä kaasu Tuotekoodi(t) Ei listassa Sivu 6 / C (1-buteeni) Tietoa ei ole käytettävissä Ei ole Voi polymeroitua kosketuksessa katalyyttien kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa Sisältää paineistettua kaasua; saattaa räjähtää kuumennettaessa C (1-buteeni) Tietoa ei ole käytettävissä lähes liukenematon (< 211 C) Tietoa ei ole käytettävissä Höyrynpaine 676 kpa (96 psig) ( C Höyryntiheys > 15 (Ilma = 10) Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Tietoa ei ole käytettävissä Viskositeetti Ei määritettävissä (kaasu) Haihtumisaste (BuAe = 1) 92 Muut tiedot Haihtuvat aineet (% painosta) Ei määritettävissä (kaasu) 100% Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC't) Tietoa ei ole käytettävissä Muut fysikaaliset/kemialliset kommentit KOHTA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 101 Reaktiivisuus 102 Kemiallinen stabiilisuus Säiliön absoluuttinen paine C Kriittinen lämpötila 918 C (Propeeni ); 1464 C (1-buteeni) Ei tavallisesti reaktiivinen Stabiili normaali olosuhteissa 103 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi polymeroitua kosketuksessa katalyyttien kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa Epävakaa kuumuutta tai saastumista vastaan Suljetut säiliöt voivat räjähtää äärimmäisen lämmön olosuhteissa 104 Vältettävät olosuhteet Suorat lämmönlähteet Yhteensopimattomat tuotteet Ei saa käyttää alueilla, joilla ei ole riittävää tuuletusta Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta 105 Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat aineet; Alkeenit; Metallisuolat; halogeenit; Hapot; typpioksidit (NOx) Tulipalon sattuessa voidaan vapauttaa Hiilioksidit 106 Vaaralliset hajoamistuotteet

7 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 7 / 12 KOHTA 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 111 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Euroopan unionin luokittelukriteeristön mukaan tätä tuotetta ei pidetä erittäin myrkyllisenä kemikaalina Euroopan unionin luokittelukriteerioiden mukaan tätä tuotetta ei pidetä ihoa syövyttävänä tai ärsyttävänä Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tuotetta ei pidetä silmiä ärsyttävänä EUn luokituskriteerien mukaan Euroopan unionin luokitteluperusteiden mukaan tämä tuote ei aiheutta hengityselinten herkistymistä Euroopan unionin luokittelukriteeristön mukaan tätä tuotetta ei pidetä allergisoivana ihon herkistäjänä Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei sisällä mutageenien luettelossa mainittuja aineosia Ei sisällä syöpää aiheuttavien aineiden luettelossa mainittuja aineosia Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei sisällä lisääntymisvaarallisten aineiden luettelossa mainittuja aineosia Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Euroopan unionin luokitteluperusteiden mukaan tämän tuotteen kerta-altistuksen ei odoteta aiheuttavan kudosten myrkyllisyyttä Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Euroopan unionin luokitteluperusteiden mukaan tämän tuotteen toistuvan altistuksen ei odoteta aiheuttavan kudosten myrkyllisyyttä Aspiraatiovaara Euroopan unionin luokitteluperusteiden mukaan tämä tuote ei ole ihmisille vaarallinen hengitettäessä Toksikologiset tiedot Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä Katso alla yksittäisen aineen akuutin myrkyllisyyden tiedot LC50(4h) LD50 Kemikaalin nimi hengitysteitse rotall (Suun kautta, rotta) (Kani, ihon kautta) Propeeni > ppm Ei määritettävissä (kaasu) Ei määritettävissä (kaasu) 1-buteeni > ppm Ei määritettävissä (kaasu) Ei määritettävissä (kaasu) Altistumisreitit Roiskeet silmiin; Ihokosketus; Hengitys

8 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 8 / 12 Välitön myrkyllisyys Hengitys Liiallinen höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa nenän ja hengitysteiden ärsytystä, huimausta, heikkoutta, väsymystä, pahoinvointia, päänsärkyä, mahdollista tajuuttomuutta, ja jopa tukehtumisen Erittäin korkeina pitoisuuksina tuote voi toimia tukahduttavana aineena sekä aiheuttaa lisääntynyttä hengitystä ja sykettä, väsymystä ja tajuttomuutta Ihokosketus Ei ärsyke Kosketus voi aiheuttaa kylmäsyöpymiä, paleltumia ja/tai kemikaalisyöpymiä sekä ihon vakavan vaurioitumisen Paleltuman oireet voivat sisältää ovat puutumista, pistelyä ja kutinaa Roiskeet silmiin Kaasu voi aiheuttaa lievää ärsytystä Aiheuttaa silmiin paleltumavammoja Nieleminen Ei odotettu altistumistapa normaaleissa käyttöolosuhteissa Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset Pitkällinen altistus voi aiheuttaa nenän ärsytystä Toistuva tai pitkään kestävä altistus saattaa aiheuttaa maksavaurioita Muita tärkeitä vaaroja Ei valmistajan tuntemia tai raportoimia KOHTA 12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 121 Myrkyllisyys Vältettävä päästämistä ympäristöön Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä Katso seuraavista taulukoista yksittäisen ainesosan ekotoksisuustiedot Mitattuja ekotoksisuustietoja ei ole käytettävissä myrkyllisyydestä vesieliöille päätepisteinä näille kaasuille Nämä kemikaalit ovat kaasuja vakiolämpötilassa ja paineessa ja niiden odotetaan jakautuvan ensisijaisesti ilmaan, joten vesieliömyrkyllisyyden testit eivät ehkä ole merkityksellisiä Ekotoksisuustiedot Ainekset CAS # LC50 / 96h Myrkyllisyys kaloille NOEC / 21 päivää M Factor Propeeni 1-buteeni Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ainekset CAS # Myrkyllisyys Daphnia EC50 / 48h NOEC / 21 päivää M Factor Propeeni 1-buteeni Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ainekset CAS # Myrkyllisyys leville EC50 / 96h tai 72h NOEC / 96h tai 72h M Factor Propeeni Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä 1-buteeni Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä

9 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/ Pysyvyys ja hajoavuus 123 Biokertyvyys Tuotekoodi(t) Ei listassa Tuotetta itseään ei ole testattu Sisältää Propeeni ; 1-buteeni Propeenin ja 1-buteenin odotetaan olevan hajoavia Sivu 9 / 12 Tuotetta itseään ei ole testattu Sisältää 1-buteeni; Propeeni 1-buteenilla on biokertyvyyskerroin (BCF) 14, ja sen Log Kow -arvo on 2,4, mikä osoittaa sen mahdollisen biokertyvyyden olevan alhainen Propeenilla on biokertyvyyskerroin (BCF) 5, ja sen Log Kow -arvo on 1,77, mikä osoittaa sen mahdollisen biokertyvyyden olevan alhainen 124 Liikkuvuus maaperässä Tuotetta itseään ei ole testattu 125 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 126 Muut haitalliset vaikutukset Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) Sisältää Propeeni ; 1-buteeni Koska propeenin ja 1-buteenin puoliintumisajat ovat suhteellisen lyhyitä ilmakehässä ja esiintyvät tyypillisesti alhaisina ympäristön pitoisuuksina, niiden osuutta mahdolliseen globaaliin ilmaston lämpenemiseen voidaan pitää vähäisenä Näiden aineiden aiheuttama otsonikato on vähäinen Veden saastumisluokka (Saksa) ei vaaranna vettä (itseluokiteltu) KOHTA 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 131 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden käsittely Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Katso kohdissa 7 ja 8 Käsittelymenetelmät lueteltuja suojatoimenpiteitä Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti Jäte tulee luokitella ja merkitä ennen kierrätystä tai hävittämistä EWCn (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT Tietoja säädöksistä 141 YK-numero 142 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 143 Kuljetuksen vaaraluokka 144 Pakkausr yhmä Merkintä ADR/RID UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, NOS 21 ei yhtään (Propylene; 1-Butene) EU ADR/RID Luokitustunnu s EU ADR / RID Vaaran tunnusnumero 2F - nestekaasu kaasu, joka paineen alaiseksi pakattuna kuljetukseen on osittain nestemäinen yli -50 C lämpötiloissa; syttyvä 23 - Helposti syttyvä kaasu ADR/RID Lisätietoja Ei voida toimittaa RAJOITETTUNA MÄÄRÄNÄ ICAO/IATA UN1965 Hydrocarbon gas mixture, liquefied, nos (Propylene; 21 ei yhtään 1-Butene)

10 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 ICAO/IATA Lisätietoja Tuotekoodi(t) Ei listassa Tämä materiaali on kielletty 'Matkustaja- ja rahtilentokoneissa' ICAO / IATA vain rahtilentokone Lue aineen pakkausohjeet ennen sen kuljetusta Tarkista valtiota ja käyttäjää koskevat muutokset ennen tämän aineen kuljetusta IMDG UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, NOS 21 ei yhtään (Propylene; 1-Butene) Sivu 10 / 12 IMDG Lisätietoja Ei voida toimittaa RAJOITETTUNA MÄÄRÄNÄ EmS-nro F-D; S-U 145 Ympäristövaarat Tämä tuote ei täytä IMDG Code -asiakirjan asettamia ympäristölle haitallisen seoksen kriteeristöä Katso TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE, kohta Erityiset varotoimet käyttäjälle Pakkauksessa on oltava mukana asianmukaiset turvallisuusohjeet Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta - Tupakointi kielletty 147 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei määritettävissä KOHTA 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 151 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 1 Aineet luokiteltu fysikaalisesti terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi asetuksessa (EY) nro 1272/ Luokittelu asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan vaarallisten seosten luokittelussa 3 Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006, sellaisena kuin se on [mukaan lukien asetus (EU) nro 453/2010] 4 Suomen säädösten mukaisesti 5 Saksalainen vesistöä vaarantavia aineita koskeva lainsäädäntö VwVwS (ks kohta 12) 152 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16 MUUT TIEDOT Tuotteen valmistaja ei ole suorittanut tämän tuotteen kemiallista turvallisuutta koskevaa arviointia

11 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 11 / 12 Kuvateksti ADR Kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus CAS Kemiallinen tiivistelmäpalvelu CLP Asetus (EC) nro 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnästä ja pakkaamisesta EY Euroopan yhteisö ETY Euroopan talousyhteisö EINECS Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo ES Eurooppalainen standardi EU Euroopan unioni HSDB Hazardous Substances Data Bank (haitallisiksi tunnettujen kemikaalien tietopankki) IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IBC IBC-kontti ICAO Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö IMDG Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen IMDG-koodi Hen Hengitys IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database (Kansainvälinen kemiallisten tietojen yhtenäinen tietokanta) LC Tappava pitoisuus LD Tappava annos NOEC Ei havaittavan vaikutuksen pitoisuus OECD Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö OEL (työhön liittyvä altistusraja) Raja-arvot työpaikan ilmassa RID Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (suom Kemiallisten aineiden myrkytysvaikutusten tietokanta) SDS Käyttöturvallisuustiedote STEL Short Term Exposure Limit (suom Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) TWA Time Weighted Average (suom aikapainotettu keskiarvo) Tietolähde 1 Valmistajalta saatava aineen turvallisuuteen liittyvä tietolomake 2 Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCInfoWeb Databases -tietokannat, 2013 (Chempendium, RTECs, HSDB, INCHEM) 3 European Chemicals Bureau, Existing Chemicals Work Area (olemassa olevat kemikaalit työskentelyalueella), EINECS Information System, European Chemicals Agency, Classification Legislation (luokittelulainsäädäntö), OECD - The Global Portal to Information on Chemical Substances (globaali kemikaalitietoportaali) - echemportal, 2013 Valmistelu päivämäärä (pp/kk/vvvv) 08/07/2013 SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Versio nro 2 Version tiedot Käyttöturvallisuustiedotteen kohtia päivitetty 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT; 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET; 16 Muut tiedot H & R-lausekkeet (koko teksti) Muita erityispiirteitä käsittelyyn Ei määritettävissä Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille

12 Tuotekoodi(t) Ei listassa SDS muutettu viimeksi (pp/kk/vvvv) 15/04/2014 Sivu 12 / 12 Valmius DEWALT Richard Klinger Str 11 D-65510, Idstein, Saksa Puhelin +49 (0) Web-sivusto wwwdewalteu Ohjaa kaikki kyselyt DEWALT'ille VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän Käyttöturvallisuustiedotteen on laatinut ICC The Compliance Center Inc käyttäen DEWALT'in ja CCOHS n Web-tietopalvelun toimittamia tietoja Käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot tarjotaan huomioitavaksi ja ohjaukseksi altistuttaessa tälle tuotteelle ICC The Compliance Center Inc ja DEWALT nimenomaisesti kieltävät kaikki ilmaistut tai sisältyvät takuut, eivätkä ota vastuuta sisältyvien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot eivät koske käyttöä minkään muun tuotteen kanssa tai missään muussa prosessissa Tätä käyttöturvallisuustiedotetta ei voida muuttaa tai muunnella millään tavalla ilman ICC The Compliance Center Incn ja DEWALT'in ilmaisemaa tietoa ja lupaa ASIAKIRJAN LOPPU

13 In-Country Dial Numbers Local # Provided in Country Toll Free in Country* Greeting Language AFRICA CHEMTREC South Africa* English AMERICAS CHEMTREC Argentina (Buenos Aires) +(54) Latin American Spanish CHEMTREC Brazil (Rio De Janeiro) +(55) Portuguese CHEMTREC Chile (Santiago) +(56) Latin American Spanish CHEMTREC Colombia * Latin American Spanish CHEMTREC Mexico* Latin American Spanish CHEMTREC Peru (Lima) +(51) Latin American Spanish ASIA CHEMTREC Bahrain (Bahrain) +(973) Arabic CHEMTREC China* Mandarin CHEMTREC Hong Kong (Hong Kong)* Cantonese CHEMTREC India * Hindi CHEMTREC Indonesia* Indonesian CHEMTREC Israel (Tel Aviv) +(972) Hebrew CHEMTREC Japan (Tokyo) +(81) Japanese CHEMTREC Malaysia * Malay CHEMTREC Philippines * Tagalog CHEMTREC Philippines (Manila) +(63) Tagalog CHEMTREC Russia* Russian CHEMTREC Singapore* English and Mandarin CHEMTREC Singapore +(65) English and Mandarin CHEMTREC South Korea* Korean CHEMTREC Taiwan* Mandarin CHEMTREC Thailand * Thai AUSTRALIA & OCEANIA CHEMTREC Australia (Sydney) +(61) English CHEMTREC New Zealand (Auckland)* +(64) English

14 EUROPE CHEMTREC Belgium (Brussels) +(32) French and Flemish CHEMTREC Czech Republic (Prague) +(420) Czech CHEMTREC Denmark +(45) Danish CHEMTREC France +(33) French CHEMTREC Germany * German CHEMTREC Hungary (Budapest) +(36) Hungarian CHEMTREC Italy * Italian CHEMTREC Italy (Milan) +(39) Italian CHEMTREC Netherlands +(31) Dutch CHEMTREC Poland (Warsaw) +(48) Polish CHEMTREC Portugal +(351) Portuguese CHEMTREC Slovakia (Bratislava) +(421) Slovak CHEMTREC Spain* European Spanish CHEMTREC Sweden (Stockholm) +(46) Swedish CHEMTREC Switzerland (Zurich) +(41) Swiss German, French and Italian CHEMTREC UK (London) +(44) English *Phone numbers for countries marked with an asterisk must be dialed within the country

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3602, 3635, 4952, 4968 EAN 5000204589894, 5000204710809

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 444 UP / DOWN Päiväys: 14.3.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PRF 444 UP /

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.30711, 30715 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WCPUHDISTAJA (Sitrus, Laventeli, Valkoapila) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO WCPUHDISTAJA

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8. Päiväys: 18.01.2014 Edellinen päiväys: 10.12.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8. Päiväys: 18.01.2014 Edellinen päiväys: 10.12.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi InstaFinish Insta Wax 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 27.03.2013 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1053 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi JuHo Pintatasoite JH 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63211,63215,63216 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423825,423829,423827 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Pellavaöljyvernissa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Pellavaöljyvernissa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 24.9.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12. 1.2

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: - x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: - (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423639,3101494 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 07-12-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSK9802 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60008,60508 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 114-A1, 114-A5, 114-A25, 114-A200 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RK Butyylimassa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RK Butyylimassa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Y-tunnus

Y-tunnus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 30.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOPOWDER UC 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 GC Reline Soft/Extra Soft Primer Päiväys: 1.6.2012 Edellinen päiväys: 8.9.2005 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1

Lisätiedot

Päiväys Korvaa edellisen

Päiväys Korvaa edellisen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti Päiväys 30.9.2013 Korvaa edellisen 2.12.2002 Kohta 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Natriumbikarbonaatti 2-8 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Natriumbikarbonaatti 2-8 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi REN CHEM 02 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla.

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 170509 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

Päiväys Edellinen päiväys

Päiväys Edellinen päiväys x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Egobon 212 Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.21230 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 27/06/2013 Korvaa tiedotteen: 16/12/2009 Versio: 3.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigo sininen aito kasviväri 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigo sininen aito kasviväri 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 36000 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi ; Tuotenumero: 300.523 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7826,T7826.930;T9826. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NESTE HYDRAULI 46 SUPER. FI Päiväys: 1.8.2011 Edellinen päiväys: 26.4.2006

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NESTE HYDRAULI 46 SUPER. FI Päiväys: 1.8.2011 Edellinen päiväys: 26.4.2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 325300 (ID 16171) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 14/05/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: IC8-RTU 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.4.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32. 15738058,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

(2-butoksietoksi)etanoli 0,5-1 % Xi, R36 Eye Irrit. 2, H319

(2-butoksietoksi)etanoli 0,5-1 % Xi, R36 Eye Irrit. 2, H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 27.11.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 19.12.2012 Materiaalinro: 2560915 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PARAFIINI, KEVYT NESTEMÄINEN (PARAFFINUM PERLIQUIDUM)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PARAFIINI, KEVYT NESTEMÄINEN (PARAFFINUM PERLIQUIDUM) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.3.1 Valmistaja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 31-07-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSK9506 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 41015,41019,41013,3104211 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7086,T7086.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 Laatimispäivä: 22/11/2012 Muutosnumero: 6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0772673, 1677913 1.2.1 Toimialakoodi 10 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 S.S.C. 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 S.S.C. 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7528,T7528.935 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot