JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Johtokunta Yhtymäkokous

2 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Yhtymäkokous Johtokunta Yksilöjaosto Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Johtoryhmä Tilaajalautakunta JIK ky:n organisaatiokaavio KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden menokehitys Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminta Talous Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Asiakas Prosessit/palvelutuotanto Talous Henkilöstö ja osaaminen Hallinto Hallinto ja talous Huolto Työterveyspalvelut Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut Projektit ja tutkimushankkeet Erikoissairaanhoito Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalitoimi (Kurikka) Sosiaalitoimen hallintopalvelut Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö Lastensuojelu ja perhetyö Investoinnit... 70

3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILASTO-OSA... 75

4 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoden 2013 toiminnasta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat hyväksyivät Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille Suunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. JIK ky:n palvelurakenne muuttui 2013 vuoden aikana talousarvioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Omaishoidon tukipäivät ja kotihoidon suoritteet ylittyivät suunnitellusta, mikä osoittaa palvelurakenteen muuttumista avohoitoisemmaksi. Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueista JIK ky panosti eniten henkilöstövoimavaroja terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Yhteistyö näiden muutosten osalta tapahtui tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien eri hallintokuntien kanssa. JIK ky:n toimintaa ja sen kustannuksia kuvaavat osavuosikatsaukset antoivat ennusteen kuntayhtymän tuloksesta jo puoli vuotta aikaisemmin. Täten loppukesästä esimiehiä kehotettiin kiinnittämään huomiota sijaisten rekrytoinnin hillitsemiseen. JIK ky on pystynyt saavuttamaan omistajakuntien asettamat tavoitteet taloudellisuuden ja palvelurakenteen kehittämisen osalta. Kuntayhtymän tulos viideltä vuodelta on n euroa ylijäämäinen, talousarviot on laadittu omistajakuntien asettamissa raameissa. JIK ky:n omassa toiminnassa ei ole tullut yllätyksellisiä asioita kuntien talouteen. Myös erikoissairaanhoidon käyttö on pysynyt koko JIK ky:n osalta tasaisena. Vuonna 2013 kustannusten nousua aiheutti erityisesti ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin vastuulle. Ensihoidon osuus JIK-alueen sairaanhoitopiirin 9,9 %:n menojen kasvusta oli 4,3 %-yksikköä. Lääkärin virkoihin ei ole saatu uusia työntekijöitä. Koulutusvaiheen määräaikaisia lääkäreitä on ollut viisi. Kuusi lääkäriä on erikoistumassa yleislääketieteeseen. Kaikkiaan viittä lääkärin vakanssia vastaava lääkärityövoima on ostettu arkityöhön vuokralääkärityövoimaa toimittavilta yrityksiltä. Puitesopimus lääkäripalveluiden ostosta oli neljän palveluntuottajan kanssa. Lisäksi viikonloppupäivystys on kokonaan toteutettu ostopalveluna. Hammaslääkäritilanne huonontui JIK-alueella, kuten koko Suomessa. Suun terveydenhuollon palveluseteli otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Hoitohenkilökunnan osalta työntekijäpula ja sijaisten vaihtuvuus vaikeuttivat toimintaa ajoittain. Erityisesti sairaan-, laboratorio- ja röntgenhoitajasijaisista oli pulaa. Vakinainen henkilökunta on joustanut kiitettävästi työvuorojen suhteen ja kantanut paljon vastuuta toiminnan sujumisesta ja sijaistyövoiman perehdyttämisestä. Vuoden 2013 suoritetavoitteet toteutuivat kuntayhtymätasoisena keskiarvona 102,0-prosenttisesti, eli toiminta toteutui lähes suunnitellusti. Lääkäripalveluissa käyntitavoitteet toteutuivat lääkärikäynneissä 98,0 % ja puhelinkontakteissa 97,2 %. Vuodeosastohoidon tavoitteet ylitettiin toteuman ollessa 105,9 %. Terapiapalveluissa suoritetavoitteet alittuivat erityistyöntekijöiden henkilöstövajauksen takia. Aikuisten terveysneuvonnan käyntimäärätavoitteet alittuivat mm. toimintatapojen muutosten seurauksena. Sitä vastoin äitiys-, lasten- ja perhe-

5 4 suunnitteluneuvolan sekä kouluterveydenhuollon käyntitavoitteet ylittyivät selvästi. Suun terveydenhuollon suoritetavoitteet lähes saavutettiin toteuman ollessa 99,6 % hammaslääkärivajauksesta huolimatta, tosin kuntakohtaista vaihtelua oli toteumassa. Ikääntyneiden palveluissa suoritetavoitteet pääosin ylitettiin. Työterveyshuollon tavoitteena on kattaa omat toimintamenonsa toimintatuloillaan; tämä tavoite toteutui myös vuonna JIK ky:n palvelutuotantoon liittyviä kiinteistökysymyksiä käsiteltiin useassa virkamies- ja luottamushenkilötyöryhmässä. Asumispalveluiden kiinteistösuunnitelmiin liittyvät esitykset Valtion Asuntorahastolle on tehty jokaisesta JIK-alueen kunnasta syksyllä Kaikissa kunnissa esitetään toteutettavaksi sellaista uudisrakentamista, jolla puretaan ikäihmisten laitoshoito kokonaan. JIK ky:n taloudellinen tulos vuonna 2013 oli noin euroa ylijäämäinen. Tarkkaan menotalouteen ja tavoitteeksi asetettujen suoritteiden saavuttamiseen on kuitenkin kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. JIK ky:n viides toimintavuosi 2013 onnistui kokonaisuudessaan arvioituna hyvin. Kuntayhtymän tulos oli ylijäämäinen, palvelut pystyttiin turvaamaan väestölle ja henkilöstöä saatiin rekrytoitua virkoihin sekä sijaisuuksiin. Onnistuneesta palvelutuotannosta kuuluu kiitos ja tunnustus koko henkilöstölle, johtoryhmälle ja luottamushenkilöjohdolle, jotka ovat vieneet organisaatiota hallitusti eteenpäin Kuntayhtymän hallinto Yhtymäkokous Yhtymän ylintä päätösvaltaa edustaa yhtymäkokous. Kunkin kunnan kunnanhallitukset valitsevat yhtymäkokousedustajat erikseen jokaista yhtymäkokousta varten. Jokaisesta kunnasta valitaan 1 edustaja kutakin alkavaa 3000:ta asukasta kohden, laskettuna kokousvuoden alun asukasluvulla, täten vuonna 2013 valittiin Jalasjärveltä kolme, Ilmajoelta viisi ja Kurikasta viisi edustajaa. Yhtymäkokous on kokoontunut kertomusvuoden aikana kolme kertaa ja käsitellyt 27 asiaa Johtokunta Johtokunnan tehtävistä määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Johtokunta valitaan vaalikaudeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu 9 varsinaista jäsentä; kolme jäsentä jokaisesta kunnasta eli Jalasjärveltä, Ilmajoelta ja Kurikasta sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi johtokuntaan on valittu (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Ilmajoelta Kurikasta Osmo Metsä-Ketelä (Katja Kuusisto) Mervi Kujanpää-Mannila (Hannu Laulaja) Anna-Maija Koskela (Aino Liikaoja) Matti Koivuluoma (Vappu Kuivamäki) Raija Viitamäki (Jari Jokilehto) Esa Niemistö (Seppo Pirttikoski) Kirsi Kandolin (Margit Parkkamäki) Reetta Hakala (Outi Käkelä) Matti Ollila (Jukka Ala-Luopa)

6 5 Johtokunnan puheenjohtajana toimii Matti Koivuluoma ja varapuheenjohtajana Matti Ollila. Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa. Johtokunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja käsitellyt 175 asiaa Yksilöjaosto Johtokunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaoston tehtävänä on käsitellä erityislainsäädännössä määrätyt yksilöön kohdistuvat asiat, joissa laki edellyttää monijäsenisen toimielimen käsittelyä. Yksilöjaosto käsittelee myös asiakasmaksupäätöksistä sekä yksilöön kohdistuvista viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Yksilöjaostossa on 6 varsinaista jäsentä, 2 kustakin jäsenkunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi yksilöjaostoon on valittu (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Ilmajoelta Kurikasta Aino Liikaoja (Katja Kuusisto) Hannu Laulaja (Pentti Pyymäki) Markku Löppönen (Vappu Kuivamäki) Esa Niemistö (Pentti Luhtala) Sirpa Kinnari (Marja-Leena Peltola) Margit Parkkamäki (Juhani Kivipelto) Yksilöjaoston puheenjohtajana toimii Margit Parkkamäki ja varapuheenjohtajana Sirpa Kinnari. Yksilöjaoston kokouksessa esittelijänä toimii sosiaalijohtaja Veli-Erkki Wiberg. Yksilöjaosto on kokoontunut kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja käsitellyt 34 asiaa Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastuslautakuntaan kuuluu 6 jäsentä, 2 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. JIK ky:n yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kunnallisvaalikaudeksi (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Ilmajoelta Kurikasta Kalevi Kujala (Päivi Mäkelä) Katja Kuusisto (Pekka Lehtinen) Matti Koivuluoma (Sari Mantere) Tuula Ranta (Matti Ylisaukko-oja) Matti Uusi-Kakkuri (Mauri Kananoja) Aarre Asiala (Pirkko Potka) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja oli Matti Koivuluoma sekä varapuheenjohtaja Katja Kuusisto. Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 5 kertaa ja käsitellyt 38 asiaa.

7 6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille on valittu JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab, jonka vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Ritva Mäenpää. Avustavana tarkastajana on toiminut tarkastaja Raija Ylevä. JIK ky:n yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kunnallisvaalikaudeksi (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Ilmajoelta Kurikasta Kyllikki Anttila (Rauno Heinonen) Aulis Harju (Eija Mäntymäki) Juhani Filppula (Tuija Alanko-Luopa) Salme Hautala (Otto Mantere) Aaro Hakola (Sirpa Alakoski) Anna-Liisa Myllymäki (Erkki Riippi) Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Aaro Hakola ja varapuheenjohtajana Kyllikki Anttila. Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 7 kertaa ja käsitellyt 71 asiaa. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille on valittu JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii JHTT Esko Säilä. Avustavana tarkastajana on toiminut HM Ilari Karhu Johtoryhmä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat ja hallinnon johtajat/päälliköt muodostavat JIK ky:n johtoryhmän. Puheenjohtajana toimii johtaja Anna-Kaisa Pusa. JIK ky:n johtoryhmä: Johtaja vt. johtava ylilääkäri Työterveyshuollon ylilääkäri vt. ylihammaslääkäri Hoitotyön johtaja Hoivapalveluiden johtaja Terveysvalvonnan johtaja Hallintojohtaja Sosiaalijohtaja Talousjohtaja vt. tietohallintopäällikkö vs. tiedottaja Tiedottaja Anna-Kaisa Pusa, puheenjohtaja Elina Majapuro Liisa Lempiäinen Seppo Mylläri Elise Lepistö Tarja Palomäki Virpi Ala-Risku Hannele Koivisto Veli-Erkki Wiberg Arto Saarela Seija Haapala Sirpa Haataja, sihteeri ( saakka) Maria Parkkonen, sihteeri ( alkaen) Tilaajalautakunta Tilaajalautakunnan tehtävänä on toimialueensa asukkaiden oman elämänhallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen. Tilaajalautakunta vastaa alueensa kunnille kuuluvien terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.

8 7 JIK-tilaajatoimintojen yhteistoimintasopimuksen mukaan JIK-yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta on sijoitettu Jalasjärven kunnan organisaatioon. Tilaajalautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, 3 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi Jalasjärven kunnanvaltuusto on valinnut tilaajalautakunnan jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Ilmajoelta Kurikasta Martti Selin (Susanna Viitala) Maire Hämeenniemi (Timo Järvilehto) Juntunen Esko Kalevi saakka (Erkki Hirsimäki) Juha Luukko alkaen (Erkki Hirsimäki) Mika Sillanpää (Tytti Luoto) Kirsti Yli-Ojanperä (Veli Haavisto) Sinikka Koivumäki (Matti Ylisaukko-oja) Marja-Leena Markus (Voitto Parkkonen) Paavo Tyrväinen (Kaarina Hautala) Pentti Ylinen (Jani Uusi-Kakkuri) Toimikaudella tilaajalautakunnan puheenjohtajana toimii Martti Selin, Sinikka Koivumäki toimii I varapuheenjohtajana ja Marja-Leena Markus II varapuheenjohtajana. Tilaajalautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii controller Johanna Kaari JIK ky:n organisaatiokaavio

9 Kuntayhtymän henkilöstö JIK ky:ssä oli palvelussuhteessa 1039 henkilöä. Vakinaisia oli 700 henkilöä, joista 609 kokoaikaista ja 91 osa-aikaista. Vakinaisista virkasuhteisia oli 97 ja työsuhteisia 603. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 339 henkilöä, joista 299 kokoaikaista ja 40 osaaikaista. Määräaikaisista virkasuhteisia oli 27 ja työsuhteisia 312. Työsuhteessa olevia oppisopimusopiskelijoita oli 7 henkilöä ja työllistämistuella työllistettynä oli 6 henkilöä. Henkilökunnan jakautuminen eri yksiköihin Palvelussuhteisen henkilöstön lukumäärä Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalvelujen hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut (hoiva) Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Kurikan sosiaalitoimi Yhteensä Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät henkilöstöraportista. Toimintavuoden 2013 aikana JIK ky:n johtokunta on tehnyt seuraavat henkilöstöä koskevat päätökset: Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kertapalkkiot kokoukseen osallistumisesta Osasairauspäivärahaan oikeutetun henkilöstön kannustaminen osaaikaiseen työskentelyyn Tehtävien vaativuuden arvointijärjestelmä JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä Työhyvinvointiohjelma Paikallinen järjestelyerä Yhteistoimintaelimen asettaminen kaudelle Virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavat kelpoisuusvaatimukset Yhteistyö JIK ky:n ja sen jäsenkuntien henkilöstön työkyvyn tukemisessa

10 Toimintaan vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät Johtokunta on päättänyt järjestetyn vakuutusten kilpailuttamisen perusteella, että liikelaitoskuntayhtymän vakuutukset otetaan vahinkovakuutusyhtiö IF Oy:stä lukien toistaiseksi. Omaisuusriskien osalta kullakin kiinteistöllä oleva irtaimisto on vakuutettu pääsääntöisesti täysarvovakuutuksella. Kiinteistöt ovat vuokralla liikelaitoskuntayhtymällä ja jäsenkuntien tai muiden kiinteistöjen omistajien vakuutusturvaan kuuluvia. Henkilöstöriskien osalta käytetään pääsääntöisesti pienintä yleisesti käytettävien vakuutusehtojen mukaista omavastuuta. Liikelaitoskuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta varten on otettu vastuuvakuutus (toiminnanvastuu), ja hallinnonvastuuta varten vastuuvakuutus (erityisvastuu). Keskeytysvahinkoihin on varauduttu lisäkuluvakuutuksella liikelaitoskuntayhtymän toiminnan osalta. Vakuutukset kilpailutettiin uudestaan vuonna 2013 ja tarjouskilpailun perusteella vahinkovakuutusyhtiö IF Oy valittiin edelleen JIK ky:n vakuutusten hoitajaksi Sisäisen valvonnan järjestäminen Liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään kuntayhtymätasolla asetettujen tavoitteiden sekä hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisesti. Liikelaitoskuntayhtymässä on yhtymäkokouksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Johtokunta on hyväksynyt JIK ky:n osasto- ja kustannuspaikkakohtaiset toiminnalliset- ja esimiesvastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät alkaen. JIK ky:n taloudenhoidon toimintaohjeet on johtokunta hyväksynyt JIK ky:n hankinta-ohjeet ja -valtuudet on johtokunta hyväksynyt (päivitys) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Liikelaitoskuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö sekä muut kuntayhtymän säännöt ja ohjeet. Johtokunta ja yksilöjaosto käsittelivät yhteensä 14 oikaisuvaatimusta, joista yksi (1) hyväksyttiin. Kahdesta (2) hylätystä oikaisuvaatimuksista on valitettu hallinto-oikeuteen. Toinen valitus on hylätty ja toisessa asia on palautettu takaisin käsiteltäväksi. Suoraan hallinto-oikeuteen tehtiin kolme (3) valitusta, joista kaikki on hylätty. Markkinaoikeuteen tehtiin kaksi (2) valitusta, joista toinen on hylätty ja toinen jätettiin tutkimatta. Aluehallintovirastolle tehtiin kolme (3) kantelua, joista kahdessa on ollut osittain huomautettavaa. Aluehallintovirasto selvitti asiakkaiden välitöntä yhteydensaantia terveyskeskuksiin virkaaikana. Lisäksi AVI pyysi selvitystä soitetuista ja vastatuista puheluista kolmen kuukauden seuranta-ajalla. Kiirettömän hoidon jonotilanne on ilmoitettu JIK ky:n ulkoisilla verkkosivuilla ja paikallislehdissä toukokuussa, syyskuussa ja tammikuussa. Hoitoon pääsyn määräaikoja seurataan kolme kertaa vuodessa potilastietojärjestelmän avulla. Myös Kurikan sosiaalitoimi antoi AVI:lle selvitykset lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen toteutumisesta. Kuntayhtymän esimiehet ovat tarkastaneet alaisuudessaan toimivien henkilöiden viranhaltijapäätökset KuntaToimisto-sovelluksen päätösarkistosta eikä niissä ole ilmennyt tarvetta otto-oikeuden käyttämiseen. Toimivallan delegoinnit on määritelty hallintosäännössä sekä joiltakin osin johtokunnan erillispäätöksissä. Johtajan päätökset on annettu tiedoksi

11 10 johtokunnan puheenjohtajalle mahdollisen otto-oikeuden käyttämiseksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet nähtävillä siten, kuin niistä on ennalta ilmoitettu. Valvontaviranomaisten tarkastuksissa tekemiin huomioihin on reagoitu (Niittykoti I ja II) tarvittavin toimenpitein. Henkilöstöasioissa on oikeuskäsittelyssä kaksi työsopimuksiin liittyvää riita-asiaa. Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet on pääosin tehty, ja ne ovat julkisesti luettavissa -sivustolla. Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä on suoritettu lakisääteisten taustojen selvitykset (luvat, ammatinharjoittajan oikeudet ja tarvittaessa pyytää rikosrekisteriotteen) ja vaadittu salassapitositoumus. Vakituista henkilöstöä palkattaessa on huolehdittu, että virka- /työsuhteelle on olemassa asianmukainen vakanssi ja palkkamääräraha on varattu talousarvioon. Uuden henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä on hyödynnetty sähköistä raportointiohjelmaa, tehtävän vaativuuden arviointia sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Täydennyskoulutusvelvoitetta, työaikaa ja poissaoloja on seurattu sähköisiä ohjelmia hyödyntäen. Sähköinen matkahallintajärjestelmä on mahdollistanut matkakustannusten seurannan. Kehityskeskustelujen kattavuutta on seurattu esimiehille suunnatulla sähköpostitiedustelulla. Määräaikaisten työsopimusten yhdenjaksoisuutta on seurattu puolivuosittain. Palvelusuhteisiin liittyviä poikkeamia seurataan jatkuvasti, ja esimiehiä on tuettu virka- ja työehtosopimusten tulkinnoissa. Uusille esimiehille on järjestetty perehdytystä hallinnon ohjeistuksista ja menettelyistä. Potilastietojärjestelmän lokitietoja on tarkastettu sekä asiakkaiden pyynnöstä että sisäisenä valvontana. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on annettu tietohallinnosta esimiesten pyynnöstä. HaiPro sovelluksen avulla on seurattu potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Palo- ja pelastusturvallisuutta on parannettu laatimalla palo- ja pelastussuunnitelmia. Tiedonhallintasuunnitelmien noudattamista asiakirjojen käsittelyssä on tarkastettu ohjaavin arkistokäynnein muutamissa hoivapalvelujen yksiköissä Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa. Kuntayhtymän johdon tiedon mukaan tavoitteiden asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa ei ole tilikaudella tapahtunut olennaista virhettä. Työtehtävät on pyritty eriyttämään siten, ettei synny vaarallisia työyhdistelmiä. Kuntayhtymän menojen ja tulojen seurantaa toteutettiin osavuosikatsauksin kolmannes vuosittain johtokuntatasolla sekä kuukausittain johtajatasolla. Tilivelvolliset ovat seuranneet, että toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja suunnitelmaan. Käteiskassojen vastuulliset hoitajat on nimetty. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja on tarkastanut kerran ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat ja raportoinut siitä. Toiminnan tavoitteiden ja kustannusten muutokset on käsitelty johtokunnassa talousarviomuutoksina. Talousjohtaja ja laskentapäällikkö ovat suorittaneet kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien ja kassojen jatkuvaa tarkastusta. Kerran kuukaudessa on kirjanpidossa täsmäytetty tiliotteet taseen pankkitileihin. Käytössä on kuntayhtymässä kehitetty järjestelmä toiminnallisista mittareista, joiden avulla seurataan toteutuneita suoritteita. Kaikille projekteille on avattu kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Laskujen hyväksyjistä on päivitetty luettelo. Menotositteiden asiatarkastus, hyväksyminen ja tulojen laskuttaminen on ohjeistettu johtokunnan hyväksymässä taloudenhoidon toimintaohjeessa. Tulojen kannon eri yksiköt hoitavat itsenäisesti pääsääntöisesti laskutusohjelmilla. Taloudellista riskiä on minimoitu sijoittamalla varoja turvallisiin korkoinstrumentteihin.

12 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintoja koskevat periaatteelliset ratkaisut tehdään strategisina linjauksina sekä osana toiminta- ja taloussuunnittelua, erityisesti investointien suunnittelua. Päälinjauksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä omistaa itse toiminnoissa tarvittavat laitteet. Erikseen päätetyissä poikkeuksissa on käytetty vuokrausratkaisuja. Liikelaitoskuntayhtymässä ei ole tilikauden aikana todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia. Liikelaitoskuntayhtymä ei ole myöskään joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen omaisuusriskeihin liittyen. Hankintalakia on noudatettu kynnysarvojen ylittävissä ja johtokunnan hyväksymää hankintaohjetta kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Johtokunta on hyväksynyt päivitetyn hankintaohjeen ja se on tullut voimaan Hankintoihin valituilta toimittajilta tai palveluntuottajilta on saatu tarvittavat todistukset. Ostopalveluiden laatua on seurattu ja annettu palautetta tarvittaessa. Käyttöomaisuusohjelmassa on lueteltu investointihankinnat eli poistonalainen kalusto ja laitteet. Tietohallinto ylläpitää ajantasaista laiteluetteloa JIK ky:ssä käytössä olevista ja käytöstä poistetuista tietokoneista ja oheislaitteista Sopimustoiminta Sopimusten vanhentumisaikoja seurataan sähköisellä järjestelmällä. Liikelaitoskuntayhtymän johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita olennaisia negatiivisia seuraamuksia. Sopimusten nimenkirjoittajista on määrätty hallintosäännössä ja johtokunnan erillispäätöksissä. Sopimusten valmistelussa käytetään tarvittaessa lakiasiantuntijan palveluja. Sopimuksiin kirjataan vastuuhenkilöt. Sopimuksista tiedotetaan kaikille niille, joille se heidän tehtäviensä hoidon kannalta on tarpeen Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kuntayhtymän johdolla. Sisäistä tarkastusta toteutetaan sekä palvelualueiden sisäisenä että organisaation ulkopuolelta ostettavana palveluna Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Vuonna 2012 Suomen talous supistui -1,0 % (BKT). Suomen talous supistui myös vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan -1,4 %. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 0,5 %. Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista, sillä kysyntäeristä vain julkinen kulutus ja julkiset investoinnit vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen aktiviteettiin. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit laskevat merkittävästi ja kasvua tukee hiukan se, että tuonti vähenee vientiä enemmän. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 %. Vuonna 2013 työllisyys on heikentynyt ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 %:iin. Vuoden 2014 työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 %. Ansiotasoindeksi nousi vuonna 2013 noin 2,0 % ja vuoden 2014 nousuksi arvioidaan 1,3 %. Investoinnit supistuivat vuonna 2013 keskimäärin -4,6 %, kehityksen arvioidaan jatkuvan laskusuuntaisena -3,2 %:lla myös vuonna Yksityinen

13 12 kulutus vähentyi noin -0,8 % vuonna Vuonna 2014 yksityisen kulutuksen ennustetaan nousevan 0,2 %. Kuluttajahintaindeksin muutoksen vuonna 2013 arvioidaan olevan 1,5 %. Ennuste vuoden 2014 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on myös noin 1,5 % Kuntatalouden menokehitys Vuonna 2012 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli 5,0 %. Vuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli ennakkotietojen mukaan 2,6 %. Kuntaalan palkkamenoissa oli kasvua vuonna 2013 noin 2,2 % ja palvelujen ostoissa 3,4 %. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettiin lukien yleiskorotus 1,46 % ja paikallinen järjestelyerä 0,6 %. Palkantarkistusten kustannusvaikutus vuositasolla oli 1,9 %. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannustaso kohosi vuonna 2013 julkisten menojen hintaindeksillä mitattuna 1,8 % Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Vuonna 2012 kuntien verotulot kokonaisuudessaan kasvoivat 1,3 %. Verotulojen kokonaiskasvu vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan oli 6,8 %. Vuonna 2014 verotulot kasvavat Kuntaliiton tämän hetkisen arvion mukaan noin 2,1 %. Vuonna 2012 kuntien valtionosuudet kasvoivat 5,4 % ja ennakkotietojen mukaan valtionosuuksien kasvu vuonna 2013 oli keskimäärin 2,9 %. Vuonna 2014 valtionosuudet laskevat Kuntaliiton arvion mukaan noin -1,3 % JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta ja talous Toiminta JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä perustettiin Ilmajoen ja Jalasjärven kunnanvaltuustojen sekä Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksillä ja kuntayhtymän varsinainen toiminta alkoi Vuoden 2013 alussa Kurikan sosiaalitoimen palveluiden tuottaminen siirtyi JIK ky:n tuottamaksi toiminnaksi. Kokonaisuutena ottaen vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kuntayhtymän viidentenä toimintavuotena. Suoritetavoitteiden keskimääräinen toteumaprosentti oli kuntayhtymätasolla 102,0 %. Jäsenkunnittain suoritteet toteutuivat seuraavasti: Jalasjärvi 100,8 %, Ilmajoki 105,3 % ja Kurikka 99,8 %. Kurikan sosiaalitoimen osalta suoritetoteuma oli 105,5 %. Tarkemmat suoritetavoitteet ja -toteumat ovat tilasto-osassa.

14 Talous Käyttötalous: Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Toteuma-% Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,4 % Käyttötalouden toteutuneet toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut olivat euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate on euroa talousarviota suurempi. Vertailut on tehty muutettuun talousarvioon Taulukoissa on näkyvissä myös alkuperäinen talousarvio Tuottojen osalta myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät euroa. Tästä oman toiminnan osalta (tlk-tilaama) ylitys oli euroa ja erikoissairaanhoidon osalta alitus oli euroa sekä Kurikan sosiaalitoimen osalta ylitys oli euroa. Terveyskeskusten asiakasmaksutulot alittuivat mm. terveyskeskusmaksuissa euroa ja hammashuollon maksuissa euroa. Tuloarvioiden ylityksiä myynti-/maksutuotoissa tuli mm. työterveyshuollossa euroa, vakuutusyhtiöiden täyskustannuskorvauksissa euroa sekä ikääntyneiden kotihoidossa ja asumispalveluissa euroa. Kulujen osalta henkilöstömenot alittavat talousarviomäärärahan euroa. Matkustusja kuljetuspalvelujen määräraha ylittyi euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (mm. laboratorio- ja röntgentutkimusostopalvelut) määräraha ylittyi euroa. Suurin ylitys oli lääkäripalvelujen ostoissa määrältään euroa, jota henkilöstömenojen määrärahaalitus ei riittänyt kattamaan. Asiakaspalvelujen ostojen menot alittivat talousarviomäärärahan euroa, johtuen osaltaan asumisostopalveluiden siirtymisestä kokonaan palvelusetelien käyttöön, palvelusetelimenot kirjataan Avustukset kotitalouksillemenotiliryhmään. Avustuksissa omaishoidontuen määräraha ylittyi euroa johtuen tukipäivien määrän 15,1 %:n ylittymisestä tavoitteeseen verrattuna. Pääomavuokrien menomääräraha alittui euroa johtuen viitekoron arvioitua suuremmasta alentumisesta. Investoinnit: Investointien osalta talousarviomäärärahat olivat yhteensä euroa ja määrärahan käyttö investointeihin oli yhteensä euroa eli 52,4 % talousarviosta. Jalasjärven perhekeskuksen ja mielenterveysyksikön tilojen sekä Ilmajoen terveyskeskuksen laajennuksen valmistumisen siirtyessä vuoden 2014 puolelle, jäivät näihin varatut kalustomäärärahat käyttämättä vuodelta Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Toimintakate: Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kulujen jälkeen jää rahoituskuluihin ja poistoihin. Toimintakate vuonna 2013 oli euroa, mikä on euroa talousarvion euron määräistä toimintakatetta parempi. Vuosikate ja tilikauden tulos: Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, joka ilmoittaa, paljonko tuloja jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, on kuntayhtymän tulorahoitus riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit.

15 14 Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli euroa, mikä on euroa talousarvion euron määräistä vuosikatetta parempi. Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot olivat euroa. Näin ollen tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Rahoitus: Rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmassa esitetään rahaliikenteeseen vaikuttavat tekijät, joita ovat tulorahoitus, investoinnit, antolainojen muutokset ja lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä rahoitustarve. Tulorahoituksessa toiminnan rahavirta oli euroa ja investointien rahavirta oli euroa eli toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä euroa. Rahoituksen (mm. saamisten ja korottomien velkojen muutos) rahavirta oli euroa. Näiden erotuksena rahavarojen muutos vuonna 2013 oli euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet: Jäsenkunnilta vuonna 2013 perityt myyntituotot jakaantuivat seuraavasti: Vertailut muutettuun talousarvioon 2013 Jäsenkunta JIK oma toiminta TA 2013 muutettu TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,8 % Ilmajoki ,1 % Kurikka ,4 % Yhteensä ,5 % Erikoissairaanhoito TA 2013 muutettu TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,4 % Ilmajoki ,0 % Kurikka ,6 % Yhteensä ,6 % Kurikan sosiaalitoimi TA 2013 muutettu TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Kurikka ,7 % Yhteensä TA 2013 muutettu TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,1 % Ilmajoki ,0 % Kurikka ,0 % Yhteensä ,1 %

16 15 Vertailut alkuperäiseen talousarvioon 2013 Jäsenkunta JIK oma toiminta TA 2013 alkup. TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,9 % Ilmajoki ,2 % Kurikka ,4 % Yhteensä ,6 % Erikoissairaanhoito TA 2013 alkup. TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,5 % Ilmajoki ,2 % Kurikka ,6 % Yhteensä ,6 % Kurikan sosiaalitoimi TA 2013 alkup. TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Kurikka ,5 % Yhteensä TA 2013 alkup. TP 2013 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% Jalasjärvi ,5 % Ilmajoki ,1 % Kurikka ,4 % Yhteensä ,5 % Jäsenkunnilta perityt myyntituotot vuonna 2013 olivat yhteensä euroa ja ylittivät vuoden 2013 muutetun talousarvion eurolla (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylitys oli ). Toteumaprosentti oli 101,1 % (alkuperäiseen talousarvioon vrt. 103,5 %). Alkuperäiseen talousarvioon lisättiin jäsenkunnilta perittäviä myyntituottoja tehostettuun palveluasumiseen euroa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin euroa ja Kurikan sosiaalitoimeen euroa. Tarkemmat jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat ovat tilasto-osassa.

17 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä(-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,59-46,20 Voitto, % 0,57-1,52 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100*(Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä+kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut+muille maksetut korkokulut+korvaus peruspääomasta)/(oma pääoma+sijoitettu korollinen vieras pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto,% = 100*(Yli-/alijäämä ennen varauksia/liikevaihto)

18 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 242,53-124,54 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 1,14 1,11 Current ratio 1,15 1,12 Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset- Tuloverot) / Investointien omahankintameno Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

19 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) II Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 6 6 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muiden toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA B VAIHTUVAT VASTAAVAT II Lyhytaikainen I Vaihto-omaisuus Ostovelat Aineet ja tarvikkeet Muut velat Siirtovelat II Saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 20,34 19,78 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,82 13,09 Kertynyt ylijäämä, Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma-saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

20 Kokonaistulot ja -menot KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,74 Toimintakulut ,92 Korkotuotot ,93 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoitustuotot 5 057,03 Muut rahoituskulut 3 513,21 Investoinnit Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot ,94 Kokonaistulot yhteensä ,70 Kokonaismenot yhteensä ,07 Kokonaistulot Kokonaismenot = , ,07= ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = [65.850,99]+[ ,64]=[ ,63] Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 87 k :n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,76 euroa liitetään taseen Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa.

21 20 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokouksessa päätettiin, että JIK ky:n toiminnan ja talouden tavoitteet käsitellään tasapainotetun tulosmittariston (BSC) muodossa. Vuoden 2013 toimintaa ja taloutta ohjaavat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyttiin yhtymäkokouksessa Tilivelvollinen vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Käyttötalous JIK ky yht. Toimintatulot , ,91 Toimintamenot , ,09 Toimintakate , ,82 Poistot ja arvonalentumiset , , Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Asiakas TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2013 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN JIK ky:n väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti hoitotakuun ja/tai todetun hoidontarpeen määräämissä rajoissa. Palvelujen saatavuus on kansallisen terveysohjelman eli hoitotakuun mukainen. Välitön yhteydensaanti virka-aikana terveyskeskukseen. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle saman päivän aikana. Välitön yhteydensaanti on toteutunut tavoitteen mukaisesti lukuun ottamatta ajoittaisia ruuhkahuippuja (esim. maanantai-aamuisin). Kiireellisen hoidon saanti on toteutunut tavoitteen mukaisesti.

22 21 Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon pääsee terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmen arkipäivän kuluessa. Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon pääsy on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Palvelut ovat laadukkaita ja laadunvarmistamista ja -mittaamista kehitetään mm. asiakas- ja potilastyytyväisyystutkimuksilla sekä takaamalla joustava potilasasiamiestoiminta potilasvahinkolain mukaisesti. Hoivapalveluiden saatavuus pohjautuu valtakunnallisiin laatusuosituksiin ja lainsäädäntöön. Asiakkaan tarpeiden ja elämän tilanteen kokonaisuuden huomioiva ammattitaitoinen palvelu sekä moniammatillinen työskentely. Joustavat hoitopolut (nopea tarpeen mukainen hoitoon pääsy, järkevä tutkimusstrategia, hoito ja kuntoutus). Lakisääteinen sosiaalipalveluiden arviointi toteutuu. Valtakunnalliset käypähoitosuositukset ja laatusuositukset käytössä. Aktiivinen yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön kanssa. Hoivapalveluiden vastuuyksikössä palveluiden saatavuus toteutuu valtakunnallisten laatusuositusten ja lainsäädännön mukaisesti. Jatkuvasti käytössä potilastietojärjestelmän yhteydessä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille hyväksytty koko Etelä-Pohjanmaalle. Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa tehtävä yhteistyö, esim. OIOS-hanke. Tiivis yhteistyö Epshp:n tietohallinnon ja röntgenin kanssa. Ostopalveluiden Toteutuu tasapuolisesti joustava käyttö osana JIK-kunnissa. palveluprosesseja hoidon ja hoivan kokonaisuus huomioiden. Parannettavissa Palveluprosessien laadun sairauksissa toimii mittaaminen ja tehokas hoitoprosessi, arviointijärjestelmät. tavoitteena työ/toimintakyvyn palautuminen. Pitkäaikaissairauksissa taataan hoidon jatkuvuus sekä omatoimisuutta tukevat hoito-/palveluratkaisut. Pohjanmaan (Lakeuden) Potku-hankkeen myötä tulevat kehittämistoimenpiteet. Puitesopimukset voimassa usean palveluntuottajan kanssa. Hoidon saatavuuden seuranta. Hoitoaikojen seuranta. Potku I -projekti jatkunut Potku II projektilla.

23 22 Palvelutyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyskysely tehty 2013 lääkärinvastaanotoissa ja vuodeosastoilla sekä vuodenvaihteessa kotihoitoyksiköissä. Asumispalveluyksiköissä kysely on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet - perheliikuntatapahtumat - ennaltaehkäisevät kotikäynnit - innovatiiviset palvelukokeilut Kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma. Perheliikuntatapahtumat yhdessä Jalasjärven kunnan kanssa, yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa sekä Jurvassa yhdessä Kurikan kaupungin kanssa. Tapahtumissa on tiedotettu perheiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista. Ikääntyneiden palveluiden osalta aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa on toteutunut ja mm. yhteiset terveyden edistämisen työryhmät toimivat Jalasjärvellä ja Kurikassa. Väestön osallistaminen palveluiden kehittämiseen ja omaehtoisen hyvinvointia tukevan toiminnan tukeminen. Aktiivinen väestölle tiedottaminen sekä neuvontapalvelut. Palvelujärjestelmästä tiedottaminen sekä viestinnän kehittäminen. Järjestettiin tilaisuuksia väestölle ja yhteisiä seminaareja peruskuntien kanssa ajankohtaisista teemoista. Kehitettiin palvelujärjestelmästä tiedottamista sekä viestintää mm. verkkosivuilla. Etelä-Pohjanmaan opistolla järjestettiin ja infotilaisuudet JIK-alueen kauden valtuutetuille.

24 23 Etelä-Pohjanmaan opistolla järjestettiin Ikääntyvän JIK-alueen tarvitsema palvelurakenne -seminaari JIK ky:n johtokunnalle ja tarkastuslautakunnalle, JIK-tilaajalautakunnalle, JIK ky:n jäsenkuntien johtajajille ja luottamushenkilöille, JIK ky:n johtoryhmälle ja esimiehille. Luennoitsijana mm. professori, tutkija Erkki Vauramo. Potilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään STM:n linjausten mukaisesti. Systemaattinen tiedonkeruu asiakas- ja potilasturvallisuudesta Potilas- ja asiakasturvallisuuden jatkuva arviointi. JIK ky:ssä on vakituinen kokoaikainen laatusuunnittelija, jonka tehtäväalueena on mm. potilas/- asiakasturvallisuusasiat. Potilasvahinkoja vähän. HaiPro. HaiPro ohjelmisto on otettu käyttöön. Asiakkaan valinnanvapaus. Osa-aikainen potilasturvallisuuskoordinaattori. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto. Hoivan ostopalveluissa palveluseteliin siirtyminen. Ikääntyneiden asumispalveluiden ostotoiminta toteutuu palveluseteliä käyttämällä ja myös kotihoidossa on mahdollisuus saada palveluita palvelusetelillä. Potilas- ja asiakasturvallisuusindikaattorit Potilasturvallisuuden kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Kehittämisen avuksi on kerätty tietoja indikaattoreiden avulla. Kuviossa on määritelty erilaisia indikaattoreita, joista osa on käytössä ja osa tulossa. Potilaiden yhteydenottoja potilasasiamieheen on ollut alle 30 vuoden aikana. JIK ky:ssä on otettu käyttöön HaiPro- järjestelmä jonka avulla työntekijät anonyymisti raportoivat sähköisesti potilaille tapahtuneita vaaratapahtumia. Raportoidut vaaratapahtumat käsitellään yksiköissä syyllistämättömyysperiaatetta noudattaen. Vuoden aikana on tehty periaatepäätös että JIK ky:n alueelle hankitaan myös Potilaan HaiPro, jolloin potilaat voivat itse täyttää mahdollisen vaaratapahtumailmoituksen verkossa.

25 24 JIK ky:n alueella on tiivistetty hygienian parantamiseen tähtäävää yhteistyötä. JIK ky:n yksiköissä toimii 32 hygieniayhdyshenkilöä. He ovat tehneet käsihygieniaan liittyvää strukturoitua omavalvontaa JIK ky:n yksiköissä, osallistuneet JIK ky:n alueella järjestettäviin tapaamisiin, jossa kouluttaja on ollut sairaanhoitopiirin Sairaalahygieniayksiköstä. Lisäksi hygieniayhdyshenkilöt ovat käyttäneet yksiköissä kiertäneen DermCheck laitetta henkilökunnan käsien desinfioinnin varmentamisessa. Lääketurvallisuuden kehittämiseksi JIk ky:ssä on otettu käyttöön LOVe-koulutus. LOVe koulutus on verkossa tapahtuvaa lääkehoidon osaamisen varmistamiseen tähtäävää koulutusta. Jokainen JIK ky:n lääkehoitoa toteuttava työntekijä suorittaa tehtävänkuvansa mukaisen koulutuksen ja tentin, sekä antaa siihen kuuluvat näytöt (lääkkeenjako, injektion pistäminen, suonensisäinen lääkehoito). Tämän jälkeen hän saa lääkehoidon toteuttamiseen luvan joka on määräajan voimassa (5 vuotta). Vuoden aikana LOVe tenttejä (maaliskuujoulukuu) on suorittanut 277 tenttijää 35 eri tenttitilaisuudessa. Lisäksi JIK ky:n alueella henkilökunta on aloittanut opiskelun Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksessa, joka on valtakunnallinen potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävä koulutus. JIK tekee yhteistyötä myös EPSHP:n alueellisessa potilasturvallisuusryhmässä, sekä JIK ky:n laaturyhmässä on EPSHP:n edustus. Kuvio:

26 Prosessit/palvelutuotanto TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2013 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Asiakkaan ja potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Väestön sairastavuus huomioidaan palvelutuotannon suuntaamisessa. Oikea hoidon porrastus: Potilas oikealla hoidon tasolla kotihoidon, asumispalveluiden (hoivan), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa. Palvelurakenteen kehittäminen huomioiden koko JIK:n väestöpohja. Suoritetiedot 3 kk:n (hallintosäännön muutosesitys 4 kk:n) välein Erikoissairaanhoidon erikoisalojen kuukausitilastot. Pääsääntöisesti ei erikoissairaanhoidon sakkomaksuja (6 pv v. 2013, 4 pv v. 2012). Palvelurakennetta kehitetty avohoitopainotteiseksi (vuodeosastopaikkojen vähentäminen). Lähipalveluiden kehittäminen väestön tarpeiden mukaisesti. Kuntalaiskyselyiden pilotointi. Kiinteistörakentamisen ohjausryhmä ja sektorikohtaiset työryhmät. Palveluverkkoselvitykset jäsenkunnittain. Terveyskeskuspalveluiden sisällöllinen kehittäminen, perustehtävän selkiyttäminen. Kuntouttava hoiva- ja hoitotyö on kaiken käytännön työn lähtökohtana. Palvelurakenteen avohoitopainotteisuutta lisätään ja laitoshoitoa vähennetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Kehitetään terveyskeskusten vuodeosastojen hoitoympäristöä ja henkilöstömitoitusta siten, että aktiivinen kuntoutus ja akuuttihoito on mahdollisimman optimaalista. JIK ky:ssä ei ole enää vuoden 2012 alusta alkaen ollut terveyskeskusten pitkäaikaisosastoja, vaan ne on siirretty toiminnallisesti hoivakotiyksiköiksi eli ikäihmisten asumispalveluiden kokonaisuuteen. Terveyskeskusten vuodeosastohoitoa kehitetään terveyskeskussairaalatoimintana. Uudisrakentamisen sen mahdollistaessa, hoivakotiyksiköt siirretään pois terveyskeskuskiinteistöistä. Hoitopäivien ja hoitojaksojen seuranta. Potilaiden hoitoaika vuodeosaston akuuttiosastolla on alle 10 vuorokautta. Toteuma keskimäärin JIK ky:n akuuttiyksiköissä oli 9,6 hoitopäivää (v ,1 hp).

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 9 1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Muonion kunta Tilinpäätös 2014

Muonion kunta Tilinpäätös 2014 Muonion kunta Tilinpäätös 2014 Muonion kunta Tilinpäätös 2014 2 Sisällysluettelo Tasekirja Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 4 1.2 Kunnan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...3 1.1.2

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot