Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 3. 15 Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus Naantalin musiikkijuhlat Naantalin kaupungin kevätjuhla

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Alho Urpo puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Levanto Matti henkilökunnan edustaja Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Valtonen Lasse Samuli Santalahden varajäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Elisabeth Erholtz. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Urpo Alho puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. helmikuuta 2014 Anne Linja Elisabeth Erholtz

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Yhteistyötoimikunta Työterveyshoitaja Sari Wallenius on koostanut työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus 2013 on liitteenä. LIITE B2, YHTTMK Työpaikkaselvitysten osalta voidaan todeta, että vuodelle 2013 oli suunniteltu kolmetoista työpaikkaselvitystä, joista neljä siirtyi vuodelle 2014 ja yksi sisäilmatyöryhmälle. Kotihoidon osalta tehtiin laaja työpaikkaselvitys, jossa työterveyspsykologin osuus oli mittava ja tuotti selkeitä kehittämistyökaluja kotihoitoon. Terveystarkastuksista työhöntulotarkastuksia on tehty niiden henkilöiden osalta, jotka on ohjattu työterveyshuollon terveystarkastuksiin. Määräaikaistarkastukset ovat pääosin toteutuneet, vuodelle 2014 siirtyivät teknisentyön opettajien kuulontutkimukset. Ikäryhmätarkastusten osalta syksyn 2013 tarkastukset siirtyivät kokonaan vuodelle Tehostetun tuen terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutunut yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan välillä. Kuntoutus on toteutunut Aslak-kurssien osalta suunnitel lusti. Myös varhaiskuntoutuskurssi toteutui suunnitellusti. Tietojen antamisen ja ohjauksen osalta työterveyshuollon toiminta on vastannut hyvin suunnitelmaa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että se hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 14 VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus liitteenä. LIITE A1, KH-YJ

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 Yhteistyötoimikunta Talkoovapaita käytti vuonna henkilöä. Talkoovapaapäiviä kertyi yh teensä 895 päivää ja palkkasäästöiksi muodostui henkilöstösivukulut mukaan luettuna arviolta noin Säästön laskennallisessa arvioimisessa on käytetty vuoden 2012 lokakuun palkkatilaston mukaista kunta-alan keskipalkkaa ja arvio on suuntaa-antava. Talkoovapaiden käyttö väheni vuodesta 2012 yli viidenneksen. Säästöä muodostui noin euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talkoovapaat Talkoovapaita käyttäneitä henkilöitä Talkoovapaa päiviä yhteensä Yhden päivän keskipalkka ,93 72,22 72,22 *)96,78 99,18 Palkkasäästö hsk:t Säästö yhteensä *) KT:n lokakuun 2012 palkkatilaston mukaan kunnallisen alan keskiansio on /kk. Tämä muodostaa päiväpalkaksi 99,18 /päivä. Lomarahoja vaihtoi vapaaksi vuoden 2013 aikana 16 henkilöä 190 päivän osalta. Kustannussäästö sivukuluineen oli noin euroa. Todellista säästöä lääkäreiden lomarahojen vaihdoista ei kuitenkaan muodostu, sillä heille palkataan sijaiset. Talkoovapaiden ja lomarahavaihtojen muodostama säästö henkilöstökuluissa oli yhteensä noin euroa. Toteutetut lomarahojen vaihdot liittyvät lääkärisopimuksen 25 :n mukaiseen lomarahavapaaseen. Naantalin kaupungin palveluksessa olevalla henkilökunnalla on mahdollisuus ns. talkoovapaaseen myös vuonna 2014.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 15 Palkatonta työlomaa ja virkavapautta koskeviin anomuksiin suhtaudutaan myönteisesti anojan vuosilomatilanteesta riippumatta edellyttäen, että välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa palkkaamatta sijaista ja että työloman tai virkavapauden myöntäminen on muutoinkin viraston/ yksikön toiminnan kannalta mahdollinen ja tarkoituksenmukainen. Tarkoitukseen anotun ja myönnetyn vähintään viikon kestävän palkattoman virkavapauden/työloman ajalta pidätetään palkkaus ainoastaan työvuorotaulukon mukaisilta työpäiviltä. Talkoovapaa ei vaikuta vuosisidonnaisten laskentaan. Linjauksena on, että vuodessa enintään kahden viikon talkoovapaista vähennetään 10 päivää (ei siis viikonlopun päiviä). Pidemmistä vapaista vähennetään myös viikonloput. Henkilön pitäessä kaksi erillistä viikonlopun yli menevää vapaata (pe ma) viikonlopun päiviä ei vähennetä. Tämän jälkeen vastaavissa vapaissa (ma-pe) vähennetään myös viikonlopun päivät. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. Talkoovapaakäytäntöä jatketaan edelleen vuonna YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot vuodelta 2013 ja vahvistaa talkoovapaakäytännön jatkamisen olemassa olevilla periaatteil la vuon na 2014.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta 2013 Yhteistyötoimikunta Hallintojohtaja Riitta Luotio: Keskusvirastossa on laadittu yhteenveto vuoden 2013 työllisyyden hoidosta. Yhteenvedon mukaan Naantalin kaupunki työllisti viime vuonna työllisyysvaroin erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhteensä 64 eri henkilöä. Näistä alle 25-vuotiaita oli 16. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli viime vuoden aikana vuorotteluvapaan sijaisia, siviilipalvelumiehiä ja eri tehtävis sä työskennelleitä harjoittelijoita yhteensä 190 eri henkilöä. Vastaava mää rä edellisenä vuonna oli yhteensä 215 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä 4 viikon työsuhteissa kaupungin palveluksessa on kesän 2013 aikana ollut yhteensä 110. Yksityiskohtainen selvitys vuoden 2013 työllisyyden hoidosta on liitteenä. LIITE B3, YHTTMK Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne joulukuussa 2013 oli huonompi kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Työttömyysaste Varsinais-Suomessa oli 12,8 %, kun se vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli 11,3 %. Myös Naantalissa työllisyystilanne kokonaisuutena joulukuussa 2013 oli heikom pi kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste oli peräti 9,6 %, kun se vuotta aiemmin oli vastaavana ajankohtana 7,5 %. Loppuvuodelle tyypilliseen ta paan erityisesti nuorisotyöttömyys kasvoi joulukuun aikana. Tänä vuonna nuorisotyöttömyyden kasvu näkyi voimakkaasti myös Naantalin kaupungin työttömyysluvuissa. Nuoria työnhakijoita oli joulukuussa 39 henkilöä (60 %) enem män kuin marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita Naantalissa oli joulukuus sa 879 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 686 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta yleisesti Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyys on kasvussa kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä. Voimakkainta työttömyyden kasvu on sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo Naantalissa vuonna 2013 oli 8,0 %. Vuonna 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 6,5 %. Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa on työllistämistoiminnan painopisteeksi asetettu syrjäytymisen ehkäiseminen, jossa keskeisenä toimintamallina on kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut kaikissa alueen seutukunnissa ja voi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto makkaimmin rakennemuutosalueilla Salossa ja Turunmaalla. Naantalissa yli vuoden työttömänä olleita oli joulukuussa 2013 yhteensä 181 henkilöä. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 108 henkilöä. Työllistämistoiminnan tavoitteeksi asetettu "pitkäaikaistyöttömien määrä alle 90" ei toteutunut. Vuosikeskiarvo pitkäaikaistyöttömien osalta oli 131, kun se vuonna 2012 oli Naantalissa 96 henkilöä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tavoitteeksi asetettua "määrä alle 60" ei saavutettu. Nuorten työttömien määrä joulukuussa 2013 oli poikkeuksellisen korkea; 104 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 73 henkilöä. Nuorisotyöttömyyden äkkinäiseen kasvuun ovat vaikuttaneet mm. ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet nuoret. Lisäksi mo nien nuorten määräaikaiset työsuhteet ovat olleet katkolla joulun jälkeen. Myös varusmiespalvelua on lyhennetty ja osa varusmiehistä päätti palvelunsa joulukuun puolella. Nuorisotyöttömyyden vuo si kes ki ar vo oli Naan ta lis sa vuonna ,5 henki löä. Vuot ta ai kai semmin vuosi keski ar vo oli 67,6 henkilöä. Esityslistan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta 2013 (YHTTMK ). Budjettivaroja työllisyyden hoitamiseen kaupunki käytti viime vuonna yhteensä lähes euroa. Työllistämismäärärahasta maksettiin tukityöllistettyjen henkilöiden palkkojen lisäksi myös kaupungin sisällä uudelleen sijoitetun henkilökunnan palkkoja sekä oppisopimuskoulutettavien henkilöiden ja kesätyöntekijöiden palkkoja. Työllisyystukea valtiolta on vuonna 2013 saatu yhteensä noin euroa. Tukipäiviä on yhteensä Työmarkkinatukea 500 päivää saanut henkilö on ollut työttömänä noin kaksi vuotta. Tämän jälkeen kaupunki maksaa puolet hänen työttömyytensä aikaisesta työmarkkinatuesta Naantalin kaupungin työmarkkinatukiveloitukset ovat vuoden 2013 osalta vuoteen 2012 verrattuna suuremmat. Työ markki natuen kokonaisveloitukset olivat viime vuonna yhteensä euroa, mikä on euroa (39 %) enemmän kuin vuonna Työmark kinatukea on viime vuonna maksettu keskimäärin 36 henkilöstä. Vuonna 2012 työmarkkinatukea maksettiin keskimäärin 28 henkilöstä kuukautta kohden. Työmarkkinatuki nousi jälleen vuoden 2013 alussa. Työmarkkina tuen suuruus oli vuonna ,46 /pv. Vuonna 2012 työmarkkinatuen suuruus oli 31,36 /pv, kun vuonna 2011 tuen suuruus oli 25,74 /pv. Erityistyöllistämiskeskus Pointti on työvoimaviranomaisten sijasta tehnyt vuonna 2013 yhteensä 84 aktivointisuunnitelmaa. Vuonna 2012 aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 86. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2013 aikana 86 eri henkilöä erimittaisilla sopimuksilla. Vuoden 2012 aika-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto na kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 67 eri henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuneita päiviä oli vuonna 2013 yhteensä päivää. (Vuonna 2012 yhtensä päivää). Työtoimintaa ostettiin Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:stä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Yhteistyötä on tehty kaupungin eri yksiköiden sekä luterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Erityistyöllistämisyksikkö Pointissa oli vuonna 2013 neljä työntekijää; sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, asumispalveluohjaaja ja aikuisten avohuollon ohjaaja. Kuntoutusohjaaja oli työlomalla loppuvuoden 3.8 lukien. Kuntoutusohjaajan poissa ollessa työt järjesteltiin siten, että sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja asumispalveluohjaaja tekivät oman työn ohessa myös Pointin asiakastyötä. Pointti sai sihteeriapua sosiaalikeskukselta yhden päivän kuukaudessa. Asiakkaita on ollut yhteensä 186 henkilöä. (Vuonna 2012 asiakkaita oli 231 henkilöä). Asiakkaista miehiä oli 114 ja naisia 72. Nuoria vuotiai ta asiakaskunnasta oli 61 henkilöä. Suurimman osuuden Pointin asiakkaista muodostavat nuoret miehet. Pointin kautta asioivilla nuorilla on useita erilaisia haasteita; psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Ongelmana on, että tällaisille nuorille ei paikallisesti löydy riittävästi ammatillisesti toteutettuja palveluita, joissa pystyttäisiin parantamaan heidän mahdollisuuksiaan hakeutua työhön tai koulutukseen. Pointin kautta on sosiaalisin perustein tuettu 10 eri henkilön työllistämistä palkkatuella vuoden 2013 loppuun mennessä. Lyhyitä työtoimintasopimuksia on tehty kahdelle eri henkilölle vuoden loppuun mennessä. Esityslistan liitteenä on työllistämisen erityispalvelupiste Pointista saatu yhteenveto työmarkkinatukiveloituksista vuodelta 2013 (YHTTMK ). Alueellinen työllisyystiimi Alueellinen työllisyystiimi sai valmiiksi syksyllä 2011 aloitetun työllisyyden hoidon suunnitelman. Suunnitelmassa kuvattiin nykyiset palveluohjaukseen, neuvontaan ja työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut ja rakenteet Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella. Kuntien resurssien lisäksi kuvattiin alueen TE- toimiston, Raision seudun koulutuskuntayhtymän, Kelan, Seurakuntien, Raina-säätiön, Raision seudun työttömät ry:n resurssit. Suunnitelmaan sisältyivät työllistymisen tukemiseen liittyvät kehittämishankkeet alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Alueellinen työllisyystiimi on kokoontunut aktiivisesti alku vuoden 2013 aikana. Tiimin puheenjohtajana toimi Naantalin kaupungin hallintojohtaja ja sihteerinä aluekoordinaattori. Alueelliset nuorten palvelut Alueelliset nuorten palvelut on toiminut Naantalin, Raision, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella etsivän työn, ohjaus-, valmennus- ja työpajapalvelujen sekä nuorisotiedotuksen tuottajana ja kehittäjänä. Toimintaa on järjestetty Naantalin kaupungin koordinoimana alueen verkoston kanssa yhteistyönä. Toiminta perustuu vuosittain alueen kuntien ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa vahvistettavaan sopimukseen. Lisäksi toimintaan on saatu avustuksia. Sopimuskumppaneita ovat Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen sekä Ruskon kunnat ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yksikkö on koordinoinut alueen nuorisolain mukaista monialaisen verkoston sekä työllisyystiimin toimintaa. Alueellisessa nuorten työpajassa Tuunarissa on vuosittain ollut 2-6 TE -toimiston kautta tullutta harjoittelijaa. Vuoden 2013 keväällä TE -toimiston kautta oli kolme nuorta työkokeilussa. Työpajatoiminnassa nuorten kanssa tehtiin portfoliot, joihin koottiin heidän osaamistaan. Tavoitteena oli opiskelupaikan löytäminen tai työllistyminen. Nuoria työllistettiin työpajoihin mahdollisuuksien mukaan ja kuntia kannustettiin palkkaamaan vasta ammattiin valmistuneita sekä kesätyöntekijöitä. Työpajassa olleista nuorista vuonna 2013 on työharjoitteluun ohjautunut kaksi nuorta. Sivistystoimi on saakka vastannut nuorisolain mukaisesta nuorten työpajapalvelusta ja etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö on siirtynyt Rasekolle. Ajanjaksolla Rasekon"Etsivän" rekisteriin on kirjattu yhteensä 125 nuorta. Näistä naantalilaisia oli 23 (14 poikaa ja 9 tyttöä). Etsivää työtä tehdään kartoittamalla nuoren kokonaistilanne sekä määrittelemällä tavoitteet nuoren ja yhteistyötahon kanssa. Asiakkuus kestää siihen asti, kunnes nuori etenee suunnitelmissaan ja hän on aloittanut haluamassaan jatkopaikassa. Lounais-Suomen Työttömät ry on perustanut ekotorin sivuvastaanottopisteen Naantaliin. Ekotorin sivupisteeseen on mahdollistaa työllistää naantalilaisia työttömiä sekä kuntouttavaan työtoimintaan oikeutettuja henkilöitä. Lounais-Suomen työttömiä on tuettu maksamalla kahden työllistetyn palkkaosuutta. Lounais-Suomen Työttömät ry on vuoden 2013 aikana työllistä-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 16 nyt yhteensä 55 naantalilaista työtöntä. Näistä yksitoista on ollut alle 30-vuotiaita ja neljä maahanmuuttajia. Naantalilaisista työttömistä 27 on olut palkkatuettuja ja 28 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita. Kaupunginhallituksen yleisjaosto osallistui Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:n Omakotitalkkari - apua asumiseen - projektiin 778 euron omarahoitusosuudella. Hankkeen tavoitteena oli työllistää vaikeasti työllistyviä, yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella. Omakotitalkkarin asiakkaat muodostuvat vanhuksista, jotka kuntonsa takia eivät enää pysty suorittamaan kaikkia omakotitalossa tehtäviä töitä ja talkkaripalvelun avulla tuettiin vanhusten kotona asumista. Lisäksi omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenet olivat oikeutettuja talkkari -palveluun. Hankerahoituksella työllistettiin 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkaritoimintaan. Lisäksi hankkeen kautta oli ollut sijoitettuna 11 kk naantalilainen pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. Työllistämismäärärahat on keskitetty vuoden 2014 alusta sosiaalitoimeen. Myös työllistämisraportin laatiminen siirtyy vuoden 2014 alusta lukien sote -sektorille. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta vuo delta 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen yleisjaostolle, kau punginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta liitteineen vuodelta 2013 ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja -val tuustolle tiedoksi. LIITTEET B1-B3, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös 2013 Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 17 Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstöhallinnon, työllistämistoiminnan ja palkkahallinnon tilikauden tulos on hyvä. Henkilöstöhallinnon osalta toimintatuotot ovat ylittyneet noin :lla. Ylitys selittyy pääosin työterveyshuollon kustannuksista saatujen Kela korvaus ten odotettua suuremmasta summasta. Lisäksi henkilöstön kevätjuhlien omakustannusosuus näkyy toimintatuottoina. Toimintakulut ovat alittaneet ta lousarviossa ennustetut kulut pääosin, koska henkilöstökulut ovat alittuneet. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talous arvion. Työllistämistoiminnan osalta toimintatuotot ovat jääneet talousarvion alle. Mutta myös toimintakulut ovat jääneet hieman pienemmiksi kuin talousarvios sa on esi tetty. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle ta lousarvion. Palkkahallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet täysin ennustetusti. Myös toi mintakulut ovat toteutuneet ennustetusti. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talousarvion. Tilinpäätös 2013 on liitteenä. LIITE B4, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätöksen vuodelta 2013 tiedoksi ja edelleen kaupun gin hal li tuk sen yleisjaostolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi. Tilinpäätös 2013 liitteenä. LIITE A2, KH-YJ Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätökseen on tullut muutoksia tilinpäätöksen valmistelun edetessä. Todettiin, että listatekstiä tarkennetaan ja käsitellään lopullinen tilinpäätös kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta maaliskuun kokouksessa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Yhteistyötoimikunta Naantalin kaupungissa tulee tehtäväksi osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa osaamisen merkitys tä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Hen kilöstön ke hit tä mi sen tavoitteena on turvata se osaa minen, jota tar vi taan kau pun gin palvelutuotannossa. Henkilöstökoulutus nähdään osana strategis ta henkilöstöjohtamista. Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelun tarkoituksena on suunnata työyksikön henkilöstövoimavarat tärkeimpien asioiden hoitamiseen yksikön kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän pyritään parantamalla työntekijän omien tehtävien ja työyksikön tavoitteiden tuntemista sekä kehittämällä hänen tehtäväkohtaista työsuoritustaan ja motivaatiotaan. Nyt valmisteltu osaamisen kehittämisen toimintamalli perustuu jo käy tös sä oleviin toimintamalleihin. Uutta on se, että virastokohtaiset koulutussuunnitelmat kirjataan ylös ja siten saadaan koko Naantalin kaupungin henkilöstön osaamisen tarpeet ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet seurannan ja raportoin nin piiriin vuonna Systemaattinen, etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty osaa mi sen ke hit tä misen toimintamalli ja koulutussuunnitelma mah dol lis taa vuo den 2014 alus sa voi maan tul leen kou lu tus kor vauk sen ha kemi sen työttömyysva kuu tusrahastolta (TyVM 10/2013 vp). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatil lista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakus tannuksesta. Koulutuskorvauk sen edellytyksenä on, että työnanta ja maksaa työntekijälle koulutuksen ajal ta palkkaa. Henkilöstöpäällikkö on arvioinut, että koulutuskorvausta voidaan saada arviolta , jos oletetaan, että 800 henkilöä kouluttautuu vuoden 2014 aikana yhteensä kolmen päi vän ajan. Koulutuspäivien määrää on vaikea arvioi da, sil lä vi ras to kohtai set erot ovat isoja.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 18 Liitteenä on osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuun nitelma vuodelle LIITE B1, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunni tel man hyväksymistä vuodelle YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunnitelman vuodelle Toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 liitteenä. LIITE A3, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 19 Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi uudistetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön. Uudistuksen yhtey dessä jäi kir jaa matta Naan talin kau pun gissa käy tössä olevat Kun talii ton an sio- ja kun nia merk kien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kau pun gissa Kuntaliiton an sio merkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella ja tämä tarkennetaan ansio mi tali sekä ansio- ja kun nia merkkisääntöön. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi tarkennetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön ja esittää teknisen kor jauksen tiedoksi kaupunginhallituksen yleisjaostolle. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: on tullut voimaan uusi ansiomitali- ja kunniamerkkisääntö. Uudistuksen yhteydessä jäi kirjaamatta Naantalin kaupungissa käytössä olevat Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkkien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kaupungissa Kuntaliiton ansiomerkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella. Tämä tarkennetaan ansio mitali sekä ansio- ja kunniamerkkisääntöön. Lisäksi tarkennetaan, että Kun taliiton ansiomerkkien hakemisesta päättää kaupunginjohtaja (Kaupunginhallituksen toimintasäännön 10. kohta). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee ansio- ja kunniamerkkisäännön tekniset korjaukset tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 20 Puheterapeutti Hanna Hokkanen on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Hokkanen toimii ilmoituksen mukaan yksityisenä ammatinharjoittajana iltaisin, viikonloppuisin ja lomalla. Hokkasen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraa vasti: "Toi min ta tapahtuu työajan ulkopuolella, ei ole työnantajalle kilpailevaa toimintaa" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että vi ranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Hokkanen on virkasuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työajan ulkopuolella tehtävä sivu toimi ei saa tehdä viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään, eikä vaarantaa luotta musta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa eikä muutoinkaan haitata tehtä vän asianmukaista hoitamista. Työnantaja voi viranhaltijaa kuultuaan kiel tää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen, jos sivutoimen hoi ta minen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toiminta muutoin. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poik kea maan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyö ai ka velvolli suudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi puheterapeutti Han na Hokkasen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta virkatehtä vän hoi dossa eikä saa ol la kilpailevaa toimintaa.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 21 Terveydenhoitaja Annu Laavainen on tehnyt kaupunginhallituksen yleisjaos tolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Laavainen toimii ilmoituksen mukaan omistamassaan yrityksessä terveydenhoitajana ja ohjaa painonhallinta ryhmiä 2-4 h/viiko il tai sin, vii kon lop pui sin ja lo mal la. Laavaisen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seu raa vas ti: "Sivutoimi ei toteudu työajalla" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Laavainen on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toi selle sel laista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaan sa työ suhteissa nou datettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Si vu toi mi-il moi tuk sen pii riin kuu lu vat si vu toi met ei vät myös kään oi keu ta poik kea maan sää dösten ja vir kaeh to so pi musten edel lyttämästä ko ko nais työaika vel volli suu desta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi terveydenhoitaja Annu Laavaisen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 22 Fysioterapeutti Jaana Cavén on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Cavén toimii ilmoituksen mukaan yksi tyisenä amma tinhar joitta jana iltaisin n. 2 tuntia/viikko. Cavénin sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraavasti: "Sivutoimi tapahtuu työajan ulkopuolella, ei käytetä työaikaa" ja hän puol taa si vu toi mea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Cavén on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poikkeamaan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyöaikavelvollisuudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi fysioterapeutti Jaana Cavénin si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin musiikkijuhlat KH - Yleisjaosto 23 Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään jo 35. kerran. Naantalin kaupungin käytäntönä Musiikkijuhlien yhteydessä on ollut järjestää yksi merkittävä tilaisuus, johon kutsutaan laajasti kaupungin yhteistyökumppaneita. Vuonna 2013 kutsuttavina olivat vaalipiirin kansanedustajat ja lop pu vuo den 2012 ja kevään 2013 aikana kaupungin kanssa merkittäväs sä yh teis työssä olleita henkilöitä ja yhteisöjä. Vuonna 2014 kutsuttaviksi esitetään kuntajakoselvityksessä olevien 17 kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kaupun gin merkittä vät yh teis työ tahot puo li soineen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään järjestää Naantalin Musiikkijuhlien aikana vierailu seu raa vasti: Ajankohta: Torstai Kutsuttavat: Vieraina 17 kuntajakoselvityksessä mukana olevan kunnan kun nan val tuus tojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kau pun gin kan nal ta mer kit tä vät yh teistyökumppanit puolisoineen. Ohjelma: klo Vastaanotto (paikka avoinna) klo Naantalin kirkko: Kunnianosoituksia Maurice Ravel: Couperinin hauta Antonin Dvorak: Sekstetto, op. 48 B 80 Pjotr Tsaikovski: Pianotrio, op. 50 "Suuren taiteilijan muistolle"

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Mihaela Martin, Hagaï Shaham, Jaakko Kuusisto, viulu, Bruno Pasquier, Hartmut Rohde, alttoviulu, Ivan Monighetti, Frans Helmerson, Arto Noras, sello, Peter Frankl, Juhani Lagerspetz, piano klo Iltapala (paikka avoin) Vierailun isänniksi ehdote taan mahdollisuuksien mukaan valtuuston pu heenjohtajat, kaupunginhallituksen ja yleisjaoston jäsenet, yleisjaostossa toimiva henkilöstön edustaja sekä vs. kaupunginjohtajan pää töksen mukai sesti kaikki virkamiehet seuralaisineen. Vierai den ja isäntien lukumäärä py ritään sovittamaan oikealle tasolle.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin kevätjuhla 2014 KH - Yleisjaosto 24 Kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu euron määräraha kaupungin kevätjuhlien järjestämistä varten. Naantalin ravintoloista näin mittava juhla pystytään järjestämään ainoastaan Kaivohuoneella tai Naantalin kylpylässä. Naantalin kylpylästä on pyydetty tarjous kevätjuhlan järjestämisestä Wanhalla Kaivohuoneella keskiviikko na VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää kevätjuhlan järjestämisestä keskiviikkona Wanhalla Kaivohuoneella an ne tun mää rä rahan puitteissa.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen yleisjaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 16, 17, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 14-15, 18, 20-22, Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 14-15, 18, 20-22, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2016 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2016 ELY -keskuksen julkaiseman 8/2016 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 9 051 henkilöä,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 53 Edustus: 16th International Conference on Organized Molecular Films Helsingissä 25. - 29.7.2016 HEL 2016-004114 T 00 04 03 Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2014 NAANTALIN TYÖLLISYYSTILANNE 30.6.2014 ELY -keskuksen julkaiseman 6/2014 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli kesäkuun lopussa 9 138 henkilöä, joista työttömänä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot