Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 3. 15 Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus Naantalin musiikkijuhlat Naantalin kaupungin kevätjuhla

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Alho Urpo puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Levanto Matti henkilökunnan edustaja Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Valtonen Lasse Samuli Santalahden varajäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Elisabeth Erholtz. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Urpo Alho puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. helmikuuta 2014 Anne Linja Elisabeth Erholtz

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Yhteistyötoimikunta Työterveyshoitaja Sari Wallenius on koostanut työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus 2013 on liitteenä. LIITE B2, YHTTMK Työpaikkaselvitysten osalta voidaan todeta, että vuodelle 2013 oli suunniteltu kolmetoista työpaikkaselvitystä, joista neljä siirtyi vuodelle 2014 ja yksi sisäilmatyöryhmälle. Kotihoidon osalta tehtiin laaja työpaikkaselvitys, jossa työterveyspsykologin osuus oli mittava ja tuotti selkeitä kehittämistyökaluja kotihoitoon. Terveystarkastuksista työhöntulotarkastuksia on tehty niiden henkilöiden osalta, jotka on ohjattu työterveyshuollon terveystarkastuksiin. Määräaikaistarkastukset ovat pääosin toteutuneet, vuodelle 2014 siirtyivät teknisentyön opettajien kuulontutkimukset. Ikäryhmätarkastusten osalta syksyn 2013 tarkastukset siirtyivät kokonaan vuodelle Tehostetun tuen terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutunut yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan välillä. Kuntoutus on toteutunut Aslak-kurssien osalta suunnitel lusti. Myös varhaiskuntoutuskurssi toteutui suunnitellusti. Tietojen antamisen ja ohjauksen osalta työterveyshuollon toiminta on vastannut hyvin suunnitelmaa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että se hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 14 VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus liitteenä. LIITE A1, KH-YJ

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 Yhteistyötoimikunta Talkoovapaita käytti vuonna henkilöä. Talkoovapaapäiviä kertyi yh teensä 895 päivää ja palkkasäästöiksi muodostui henkilöstösivukulut mukaan luettuna arviolta noin Säästön laskennallisessa arvioimisessa on käytetty vuoden 2012 lokakuun palkkatilaston mukaista kunta-alan keskipalkkaa ja arvio on suuntaa-antava. Talkoovapaiden käyttö väheni vuodesta 2012 yli viidenneksen. Säästöä muodostui noin euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talkoovapaat Talkoovapaita käyttäneitä henkilöitä Talkoovapaa päiviä yhteensä Yhden päivän keskipalkka ,93 72,22 72,22 *)96,78 99,18 Palkkasäästö hsk:t Säästö yhteensä *) KT:n lokakuun 2012 palkkatilaston mukaan kunnallisen alan keskiansio on /kk. Tämä muodostaa päiväpalkaksi 99,18 /päivä. Lomarahoja vaihtoi vapaaksi vuoden 2013 aikana 16 henkilöä 190 päivän osalta. Kustannussäästö sivukuluineen oli noin euroa. Todellista säästöä lääkäreiden lomarahojen vaihdoista ei kuitenkaan muodostu, sillä heille palkataan sijaiset. Talkoovapaiden ja lomarahavaihtojen muodostama säästö henkilöstökuluissa oli yhteensä noin euroa. Toteutetut lomarahojen vaihdot liittyvät lääkärisopimuksen 25 :n mukaiseen lomarahavapaaseen. Naantalin kaupungin palveluksessa olevalla henkilökunnalla on mahdollisuus ns. talkoovapaaseen myös vuonna 2014.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 15 Palkatonta työlomaa ja virkavapautta koskeviin anomuksiin suhtaudutaan myönteisesti anojan vuosilomatilanteesta riippumatta edellyttäen, että välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa palkkaamatta sijaista ja että työloman tai virkavapauden myöntäminen on muutoinkin viraston/ yksikön toiminnan kannalta mahdollinen ja tarkoituksenmukainen. Tarkoitukseen anotun ja myönnetyn vähintään viikon kestävän palkattoman virkavapauden/työloman ajalta pidätetään palkkaus ainoastaan työvuorotaulukon mukaisilta työpäiviltä. Talkoovapaa ei vaikuta vuosisidonnaisten laskentaan. Linjauksena on, että vuodessa enintään kahden viikon talkoovapaista vähennetään 10 päivää (ei siis viikonlopun päiviä). Pidemmistä vapaista vähennetään myös viikonloput. Henkilön pitäessä kaksi erillistä viikonlopun yli menevää vapaata (pe ma) viikonlopun päiviä ei vähennetä. Tämän jälkeen vastaavissa vapaissa (ma-pe) vähennetään myös viikonlopun päivät. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. Talkoovapaakäytäntöä jatketaan edelleen vuonna YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot vuodelta 2013 ja vahvistaa talkoovapaakäytännön jatkamisen olemassa olevilla periaatteil la vuon na 2014.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta 2013 Yhteistyötoimikunta Hallintojohtaja Riitta Luotio: Keskusvirastossa on laadittu yhteenveto vuoden 2013 työllisyyden hoidosta. Yhteenvedon mukaan Naantalin kaupunki työllisti viime vuonna työllisyysvaroin erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhteensä 64 eri henkilöä. Näistä alle 25-vuotiaita oli 16. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli viime vuoden aikana vuorotteluvapaan sijaisia, siviilipalvelumiehiä ja eri tehtävis sä työskennelleitä harjoittelijoita yhteensä 190 eri henkilöä. Vastaava mää rä edellisenä vuonna oli yhteensä 215 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä 4 viikon työsuhteissa kaupungin palveluksessa on kesän 2013 aikana ollut yhteensä 110. Yksityiskohtainen selvitys vuoden 2013 työllisyyden hoidosta on liitteenä. LIITE B3, YHTTMK Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne joulukuussa 2013 oli huonompi kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Työttömyysaste Varsinais-Suomessa oli 12,8 %, kun se vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli 11,3 %. Myös Naantalissa työllisyystilanne kokonaisuutena joulukuussa 2013 oli heikom pi kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste oli peräti 9,6 %, kun se vuotta aiemmin oli vastaavana ajankohtana 7,5 %. Loppuvuodelle tyypilliseen ta paan erityisesti nuorisotyöttömyys kasvoi joulukuun aikana. Tänä vuonna nuorisotyöttömyyden kasvu näkyi voimakkaasti myös Naantalin kaupungin työttömyysluvuissa. Nuoria työnhakijoita oli joulukuussa 39 henkilöä (60 %) enem män kuin marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita Naantalissa oli joulukuus sa 879 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 686 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta yleisesti Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyys on kasvussa kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä. Voimakkainta työttömyyden kasvu on sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo Naantalissa vuonna 2013 oli 8,0 %. Vuonna 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 6,5 %. Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa on työllistämistoiminnan painopisteeksi asetettu syrjäytymisen ehkäiseminen, jossa keskeisenä toimintamallina on kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut kaikissa alueen seutukunnissa ja voi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto makkaimmin rakennemuutosalueilla Salossa ja Turunmaalla. Naantalissa yli vuoden työttömänä olleita oli joulukuussa 2013 yhteensä 181 henkilöä. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 108 henkilöä. Työllistämistoiminnan tavoitteeksi asetettu "pitkäaikaistyöttömien määrä alle 90" ei toteutunut. Vuosikeskiarvo pitkäaikaistyöttömien osalta oli 131, kun se vuonna 2012 oli Naantalissa 96 henkilöä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tavoitteeksi asetettua "määrä alle 60" ei saavutettu. Nuorten työttömien määrä joulukuussa 2013 oli poikkeuksellisen korkea; 104 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 73 henkilöä. Nuorisotyöttömyyden äkkinäiseen kasvuun ovat vaikuttaneet mm. ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet nuoret. Lisäksi mo nien nuorten määräaikaiset työsuhteet ovat olleet katkolla joulun jälkeen. Myös varusmiespalvelua on lyhennetty ja osa varusmiehistä päätti palvelunsa joulukuun puolella. Nuorisotyöttömyyden vuo si kes ki ar vo oli Naan ta lis sa vuonna ,5 henki löä. Vuot ta ai kai semmin vuosi keski ar vo oli 67,6 henkilöä. Esityslistan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta 2013 (YHTTMK ). Budjettivaroja työllisyyden hoitamiseen kaupunki käytti viime vuonna yhteensä lähes euroa. Työllistämismäärärahasta maksettiin tukityöllistettyjen henkilöiden palkkojen lisäksi myös kaupungin sisällä uudelleen sijoitetun henkilökunnan palkkoja sekä oppisopimuskoulutettavien henkilöiden ja kesätyöntekijöiden palkkoja. Työllisyystukea valtiolta on vuonna 2013 saatu yhteensä noin euroa. Tukipäiviä on yhteensä Työmarkkinatukea 500 päivää saanut henkilö on ollut työttömänä noin kaksi vuotta. Tämän jälkeen kaupunki maksaa puolet hänen työttömyytensä aikaisesta työmarkkinatuesta Naantalin kaupungin työmarkkinatukiveloitukset ovat vuoden 2013 osalta vuoteen 2012 verrattuna suuremmat. Työ markki natuen kokonaisveloitukset olivat viime vuonna yhteensä euroa, mikä on euroa (39 %) enemmän kuin vuonna Työmark kinatukea on viime vuonna maksettu keskimäärin 36 henkilöstä. Vuonna 2012 työmarkkinatukea maksettiin keskimäärin 28 henkilöstä kuukautta kohden. Työmarkkinatuki nousi jälleen vuoden 2013 alussa. Työmarkkina tuen suuruus oli vuonna ,46 /pv. Vuonna 2012 työmarkkinatuen suuruus oli 31,36 /pv, kun vuonna 2011 tuen suuruus oli 25,74 /pv. Erityistyöllistämiskeskus Pointti on työvoimaviranomaisten sijasta tehnyt vuonna 2013 yhteensä 84 aktivointisuunnitelmaa. Vuonna 2012 aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 86. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2013 aikana 86 eri henkilöä erimittaisilla sopimuksilla. Vuoden 2012 aika-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto na kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 67 eri henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuneita päiviä oli vuonna 2013 yhteensä päivää. (Vuonna 2012 yhtensä päivää). Työtoimintaa ostettiin Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:stä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Yhteistyötä on tehty kaupungin eri yksiköiden sekä luterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Erityistyöllistämisyksikkö Pointissa oli vuonna 2013 neljä työntekijää; sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, asumispalveluohjaaja ja aikuisten avohuollon ohjaaja. Kuntoutusohjaaja oli työlomalla loppuvuoden 3.8 lukien. Kuntoutusohjaajan poissa ollessa työt järjesteltiin siten, että sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja asumispalveluohjaaja tekivät oman työn ohessa myös Pointin asiakastyötä. Pointti sai sihteeriapua sosiaalikeskukselta yhden päivän kuukaudessa. Asiakkaita on ollut yhteensä 186 henkilöä. (Vuonna 2012 asiakkaita oli 231 henkilöä). Asiakkaista miehiä oli 114 ja naisia 72. Nuoria vuotiai ta asiakaskunnasta oli 61 henkilöä. Suurimman osuuden Pointin asiakkaista muodostavat nuoret miehet. Pointin kautta asioivilla nuorilla on useita erilaisia haasteita; psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Ongelmana on, että tällaisille nuorille ei paikallisesti löydy riittävästi ammatillisesti toteutettuja palveluita, joissa pystyttäisiin parantamaan heidän mahdollisuuksiaan hakeutua työhön tai koulutukseen. Pointin kautta on sosiaalisin perustein tuettu 10 eri henkilön työllistämistä palkkatuella vuoden 2013 loppuun mennessä. Lyhyitä työtoimintasopimuksia on tehty kahdelle eri henkilölle vuoden loppuun mennessä. Esityslistan liitteenä on työllistämisen erityispalvelupiste Pointista saatu yhteenveto työmarkkinatukiveloituksista vuodelta 2013 (YHTTMK ). Alueellinen työllisyystiimi Alueellinen työllisyystiimi sai valmiiksi syksyllä 2011 aloitetun työllisyyden hoidon suunnitelman. Suunnitelmassa kuvattiin nykyiset palveluohjaukseen, neuvontaan ja työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut ja rakenteet Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella. Kuntien resurssien lisäksi kuvattiin alueen TE- toimiston, Raision seudun koulutuskuntayhtymän, Kelan, Seurakuntien, Raina-säätiön, Raision seudun työttömät ry:n resurssit. Suunnitelmaan sisältyivät työllistymisen tukemiseen liittyvät kehittämishankkeet alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Alueellinen työllisyystiimi on kokoontunut aktiivisesti alku vuoden 2013 aikana. Tiimin puheenjohtajana toimi Naantalin kaupungin hallintojohtaja ja sihteerinä aluekoordinaattori. Alueelliset nuorten palvelut Alueelliset nuorten palvelut on toiminut Naantalin, Raision, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella etsivän työn, ohjaus-, valmennus- ja työpajapalvelujen sekä nuorisotiedotuksen tuottajana ja kehittäjänä. Toimintaa on järjestetty Naantalin kaupungin koordinoimana alueen verkoston kanssa yhteistyönä. Toiminta perustuu vuosittain alueen kuntien ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa vahvistettavaan sopimukseen. Lisäksi toimintaan on saatu avustuksia. Sopimuskumppaneita ovat Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen sekä Ruskon kunnat ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yksikkö on koordinoinut alueen nuorisolain mukaista monialaisen verkoston sekä työllisyystiimin toimintaa. Alueellisessa nuorten työpajassa Tuunarissa on vuosittain ollut 2-6 TE -toimiston kautta tullutta harjoittelijaa. Vuoden 2013 keväällä TE -toimiston kautta oli kolme nuorta työkokeilussa. Työpajatoiminnassa nuorten kanssa tehtiin portfoliot, joihin koottiin heidän osaamistaan. Tavoitteena oli opiskelupaikan löytäminen tai työllistyminen. Nuoria työllistettiin työpajoihin mahdollisuuksien mukaan ja kuntia kannustettiin palkkaamaan vasta ammattiin valmistuneita sekä kesätyöntekijöitä. Työpajassa olleista nuorista vuonna 2013 on työharjoitteluun ohjautunut kaksi nuorta. Sivistystoimi on saakka vastannut nuorisolain mukaisesta nuorten työpajapalvelusta ja etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö on siirtynyt Rasekolle. Ajanjaksolla Rasekon"Etsivän" rekisteriin on kirjattu yhteensä 125 nuorta. Näistä naantalilaisia oli 23 (14 poikaa ja 9 tyttöä). Etsivää työtä tehdään kartoittamalla nuoren kokonaistilanne sekä määrittelemällä tavoitteet nuoren ja yhteistyötahon kanssa. Asiakkuus kestää siihen asti, kunnes nuori etenee suunnitelmissaan ja hän on aloittanut haluamassaan jatkopaikassa. Lounais-Suomen Työttömät ry on perustanut ekotorin sivuvastaanottopisteen Naantaliin. Ekotorin sivupisteeseen on mahdollistaa työllistää naantalilaisia työttömiä sekä kuntouttavaan työtoimintaan oikeutettuja henkilöitä. Lounais-Suomen työttömiä on tuettu maksamalla kahden työllistetyn palkkaosuutta. Lounais-Suomen Työttömät ry on vuoden 2013 aikana työllistä-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 16 nyt yhteensä 55 naantalilaista työtöntä. Näistä yksitoista on ollut alle 30-vuotiaita ja neljä maahanmuuttajia. Naantalilaisista työttömistä 27 on olut palkkatuettuja ja 28 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita. Kaupunginhallituksen yleisjaosto osallistui Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:n Omakotitalkkari - apua asumiseen - projektiin 778 euron omarahoitusosuudella. Hankkeen tavoitteena oli työllistää vaikeasti työllistyviä, yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella. Omakotitalkkarin asiakkaat muodostuvat vanhuksista, jotka kuntonsa takia eivät enää pysty suorittamaan kaikkia omakotitalossa tehtäviä töitä ja talkkaripalvelun avulla tuettiin vanhusten kotona asumista. Lisäksi omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenet olivat oikeutettuja talkkari -palveluun. Hankerahoituksella työllistettiin 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkaritoimintaan. Lisäksi hankkeen kautta oli ollut sijoitettuna 11 kk naantalilainen pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. Työllistämismäärärahat on keskitetty vuoden 2014 alusta sosiaalitoimeen. Myös työllistämisraportin laatiminen siirtyy vuoden 2014 alusta lukien sote -sektorille. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta vuo delta 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen yleisjaostolle, kau punginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta liitteineen vuodelta 2013 ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja -val tuustolle tiedoksi. LIITTEET B1-B3, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös 2013 Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 17 Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstöhallinnon, työllistämistoiminnan ja palkkahallinnon tilikauden tulos on hyvä. Henkilöstöhallinnon osalta toimintatuotot ovat ylittyneet noin :lla. Ylitys selittyy pääosin työterveyshuollon kustannuksista saatujen Kela korvaus ten odotettua suuremmasta summasta. Lisäksi henkilöstön kevätjuhlien omakustannusosuus näkyy toimintatuottoina. Toimintakulut ovat alittaneet ta lousarviossa ennustetut kulut pääosin, koska henkilöstökulut ovat alittuneet. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talous arvion. Työllistämistoiminnan osalta toimintatuotot ovat jääneet talousarvion alle. Mutta myös toimintakulut ovat jääneet hieman pienemmiksi kuin talousarvios sa on esi tetty. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle ta lousarvion. Palkkahallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet täysin ennustetusti. Myös toi mintakulut ovat toteutuneet ennustetusti. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talousarvion. Tilinpäätös 2013 on liitteenä. LIITE B4, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätöksen vuodelta 2013 tiedoksi ja edelleen kaupun gin hal li tuk sen yleisjaostolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi. Tilinpäätös 2013 liitteenä. LIITE A2, KH-YJ Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätökseen on tullut muutoksia tilinpäätöksen valmistelun edetessä. Todettiin, että listatekstiä tarkennetaan ja käsitellään lopullinen tilinpäätös kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta maaliskuun kokouksessa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Yhteistyötoimikunta Naantalin kaupungissa tulee tehtäväksi osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa osaamisen merkitys tä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Hen kilöstön ke hit tä mi sen tavoitteena on turvata se osaa minen, jota tar vi taan kau pun gin palvelutuotannossa. Henkilöstökoulutus nähdään osana strategis ta henkilöstöjohtamista. Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelun tarkoituksena on suunnata työyksikön henkilöstövoimavarat tärkeimpien asioiden hoitamiseen yksikön kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän pyritään parantamalla työntekijän omien tehtävien ja työyksikön tavoitteiden tuntemista sekä kehittämällä hänen tehtäväkohtaista työsuoritustaan ja motivaatiotaan. Nyt valmisteltu osaamisen kehittämisen toimintamalli perustuu jo käy tös sä oleviin toimintamalleihin. Uutta on se, että virastokohtaiset koulutussuunnitelmat kirjataan ylös ja siten saadaan koko Naantalin kaupungin henkilöstön osaamisen tarpeet ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet seurannan ja raportoin nin piiriin vuonna Systemaattinen, etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty osaa mi sen ke hit tä misen toimintamalli ja koulutussuunnitelma mah dol lis taa vuo den 2014 alus sa voi maan tul leen kou lu tus kor vauk sen ha kemi sen työttömyysva kuu tusrahastolta (TyVM 10/2013 vp). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatil lista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakus tannuksesta. Koulutuskorvauk sen edellytyksenä on, että työnanta ja maksaa työntekijälle koulutuksen ajal ta palkkaa. Henkilöstöpäällikkö on arvioinut, että koulutuskorvausta voidaan saada arviolta , jos oletetaan, että 800 henkilöä kouluttautuu vuoden 2014 aikana yhteensä kolmen päi vän ajan. Koulutuspäivien määrää on vaikea arvioi da, sil lä vi ras to kohtai set erot ovat isoja.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 18 Liitteenä on osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuun nitelma vuodelle LIITE B1, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunni tel man hyväksymistä vuodelle YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunnitelman vuodelle Toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 liitteenä. LIITE A3, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 19 Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi uudistetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön. Uudistuksen yhtey dessä jäi kir jaa matta Naan talin kau pun gissa käy tössä olevat Kun talii ton an sio- ja kun nia merk kien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kau pun gissa Kuntaliiton an sio merkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella ja tämä tarkennetaan ansio mi tali sekä ansio- ja kun nia merkkisääntöön. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi tarkennetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön ja esittää teknisen kor jauksen tiedoksi kaupunginhallituksen yleisjaostolle. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: on tullut voimaan uusi ansiomitali- ja kunniamerkkisääntö. Uudistuksen yhteydessä jäi kirjaamatta Naantalin kaupungissa käytössä olevat Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkkien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kaupungissa Kuntaliiton ansiomerkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella. Tämä tarkennetaan ansio mitali sekä ansio- ja kunniamerkkisääntöön. Lisäksi tarkennetaan, että Kun taliiton ansiomerkkien hakemisesta päättää kaupunginjohtaja (Kaupunginhallituksen toimintasäännön 10. kohta). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee ansio- ja kunniamerkkisäännön tekniset korjaukset tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 20 Puheterapeutti Hanna Hokkanen on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Hokkanen toimii ilmoituksen mukaan yksityisenä ammatinharjoittajana iltaisin, viikonloppuisin ja lomalla. Hokkasen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraa vasti: "Toi min ta tapahtuu työajan ulkopuolella, ei ole työnantajalle kilpailevaa toimintaa" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että vi ranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Hokkanen on virkasuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työajan ulkopuolella tehtävä sivu toimi ei saa tehdä viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään, eikä vaarantaa luotta musta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa eikä muutoinkaan haitata tehtä vän asianmukaista hoitamista. Työnantaja voi viranhaltijaa kuultuaan kiel tää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen, jos sivutoimen hoi ta minen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toiminta muutoin. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poik kea maan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyö ai ka velvolli suudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi puheterapeutti Han na Hokkasen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta virkatehtä vän hoi dossa eikä saa ol la kilpailevaa toimintaa.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 21 Terveydenhoitaja Annu Laavainen on tehnyt kaupunginhallituksen yleisjaos tolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Laavainen toimii ilmoituksen mukaan omistamassaan yrityksessä terveydenhoitajana ja ohjaa painonhallinta ryhmiä 2-4 h/viiko il tai sin, vii kon lop pui sin ja lo mal la. Laavaisen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seu raa vas ti: "Sivutoimi ei toteudu työajalla" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Laavainen on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toi selle sel laista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaan sa työ suhteissa nou datettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Si vu toi mi-il moi tuk sen pii riin kuu lu vat si vu toi met ei vät myös kään oi keu ta poik kea maan sää dösten ja vir kaeh to so pi musten edel lyttämästä ko ko nais työaika vel volli suu desta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi terveydenhoitaja Annu Laavaisen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 22 Fysioterapeutti Jaana Cavén on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Cavén toimii ilmoituksen mukaan yksi tyisenä amma tinhar joitta jana iltaisin n. 2 tuntia/viikko. Cavénin sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraavasti: "Sivutoimi tapahtuu työajan ulkopuolella, ei käytetä työaikaa" ja hän puol taa si vu toi mea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Cavén on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poikkeamaan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyöaikavelvollisuudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi fysioterapeutti Jaana Cavénin si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin musiikkijuhlat KH - Yleisjaosto 23 Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään jo 35. kerran. Naantalin kaupungin käytäntönä Musiikkijuhlien yhteydessä on ollut järjestää yksi merkittävä tilaisuus, johon kutsutaan laajasti kaupungin yhteistyökumppaneita. Vuonna 2013 kutsuttavina olivat vaalipiirin kansanedustajat ja lop pu vuo den 2012 ja kevään 2013 aikana kaupungin kanssa merkittäväs sä yh teis työssä olleita henkilöitä ja yhteisöjä. Vuonna 2014 kutsuttaviksi esitetään kuntajakoselvityksessä olevien 17 kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kaupun gin merkittä vät yh teis työ tahot puo li soineen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään järjestää Naantalin Musiikkijuhlien aikana vierailu seu raa vasti: Ajankohta: Torstai Kutsuttavat: Vieraina 17 kuntajakoselvityksessä mukana olevan kunnan kun nan val tuus tojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kau pun gin kan nal ta mer kit tä vät yh teistyökumppanit puolisoineen. Ohjelma: klo Vastaanotto (paikka avoinna) klo Naantalin kirkko: Kunnianosoituksia Maurice Ravel: Couperinin hauta Antonin Dvorak: Sekstetto, op. 48 B 80 Pjotr Tsaikovski: Pianotrio, op. 50 "Suuren taiteilijan muistolle"

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Mihaela Martin, Hagaï Shaham, Jaakko Kuusisto, viulu, Bruno Pasquier, Hartmut Rohde, alttoviulu, Ivan Monighetti, Frans Helmerson, Arto Noras, sello, Peter Frankl, Juhani Lagerspetz, piano klo Iltapala (paikka avoin) Vierailun isänniksi ehdote taan mahdollisuuksien mukaan valtuuston pu heenjohtajat, kaupunginhallituksen ja yleisjaoston jäsenet, yleisjaostossa toimiva henkilöstön edustaja sekä vs. kaupunginjohtajan pää töksen mukai sesti kaikki virkamiehet seuralaisineen. Vierai den ja isäntien lukumäärä py ritään sovittamaan oikealle tasolle.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin kevätjuhla 2014 KH - Yleisjaosto 24 Kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu euron määräraha kaupungin kevätjuhlien järjestämistä varten. Naantalin ravintoloista näin mittava juhla pystytään järjestämään ainoastaan Kaivohuoneella tai Naantalin kylpylässä. Naantalin kylpylästä on pyydetty tarjous kevätjuhlan järjestämisestä Wanhalla Kaivohuoneella keskiviikko na VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää kevätjuhlan järjestämisestä keskiviikkona Wanhalla Kaivohuoneella an ne tun mää rä rahan puitteissa.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen yleisjaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 16, 17, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 14-15, 18, 20-22, Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 14-15, 18, 20-22, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015 TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015 Naantalin työllisyystilanne 31.3.2015 ELY -keskuksen julkaiseman 3/2015 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli maaliskuun lopussa 9 092 henkilöä, joista työttömänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12. Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 KH - Yleisjaosto 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3. 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet 4

Sisällysluettelo. 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3. 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2015 Sisällysluettelo Sivu 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 49 Palkkahallinnon ohjelmistovaihtoa koskeva tilannekatsaus 3. 50 Työn vaativuuden arviointiryhmän nimeäminen 4

Sisällysluettelo. 49 Palkkahallinnon ohjelmistovaihtoa koskeva tilannekatsaus 3. 50 Työn vaativuuden arviointiryhmän nimeäminen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 KH - Yleisjaosto 16.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 49 Palkkahallinnon ohjelmistovaihtoa koskeva tilannekatsaus 3 50 Työn vaativuuden arviointiryhmän nimeäminen 4 51

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Vapaa-aikalautakunta 22.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 13

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Pöytäkirja 1/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Palviainen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3

Sisällysluettelo. 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Saaristolautakunta 22.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 15 Keskustelua saariston elinkeinoista ja saaristo-ohjelman elinkeinopoliittisista tavoitteista 3 16 Saaristomatkailun

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va sakkomaksu) on noussut räjähdysmäisesti vuodesta 2011 vuoteen 2013.

KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va sakkomaksu) on noussut räjähdysmäisesti vuodesta 2011 vuoteen 2013. Kunnanhallitus 93 31.03.2014 Kunnanhallitus 131 05.05.2014 Esitys kunnanhallitukselle toimintapajan laajentamisesta 3399/09.093/2014 KHALL 93 Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu (= Kelalle mak set ta va

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot