Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 14 Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 3. 15 Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 14 Työterveyshuollon toimintakertomus Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus Naantalin musiikkijuhlat Naantalin kaupungin kevätjuhla

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Alho Urpo puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Levanto Matti henkilökunnan edustaja Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Valtonen Lasse Samuli Santalahden varajäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Linja ja Elisabeth Erholtz. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Urpo Alho puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 20. helmikuuta 2014 Anne Linja Elisabeth Erholtz

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Yhteistyötoimikunta Työterveyshoitaja Sari Wallenius on koostanut työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus 2013 on liitteenä. LIITE B2, YHTTMK Työpaikkaselvitysten osalta voidaan todeta, että vuodelle 2013 oli suunniteltu kolmetoista työpaikkaselvitystä, joista neljä siirtyi vuodelle 2014 ja yksi sisäilmatyöryhmälle. Kotihoidon osalta tehtiin laaja työpaikkaselvitys, jossa työterveyspsykologin osuus oli mittava ja tuotti selkeitä kehittämistyökaluja kotihoitoon. Terveystarkastuksista työhöntulotarkastuksia on tehty niiden henkilöiden osalta, jotka on ohjattu työterveyshuollon terveystarkastuksiin. Määräaikaistarkastukset ovat pääosin toteutuneet, vuodelle 2014 siirtyivät teknisentyön opettajien kuulontutkimukset. Ikäryhmätarkastusten osalta syksyn 2013 tarkastukset siirtyivät kokonaan vuodelle Tehostetun tuen terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutunut yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan välillä. Kuntoutus on toteutunut Aslak-kurssien osalta suunnitel lusti. Myös varhaiskuntoutuskurssi toteutui suunnitellusti. Tietojen antamisen ja ohjauksen osalta työterveyshuollon toiminta on vastannut hyvin suunnitelmaa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että se hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 14 VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy työterveyshuollon toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus liitteenä. LIITE A1, KH-YJ

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot 2013 Yhteistyötoimikunta Talkoovapaita käytti vuonna henkilöä. Talkoovapaapäiviä kertyi yh teensä 895 päivää ja palkkasäästöiksi muodostui henkilöstösivukulut mukaan luettuna arviolta noin Säästön laskennallisessa arvioimisessa on käytetty vuoden 2012 lokakuun palkkatilaston mukaista kunta-alan keskipalkkaa ja arvio on suuntaa-antava. Talkoovapaiden käyttö väheni vuodesta 2012 yli viidenneksen. Säästöä muodostui noin euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talkoovapaat Talkoovapaita käyttäneitä henkilöitä Talkoovapaa päiviä yhteensä Yhden päivän keskipalkka ,93 72,22 72,22 *)96,78 99,18 Palkkasäästö hsk:t Säästö yhteensä *) KT:n lokakuun 2012 palkkatilaston mukaan kunnallisen alan keskiansio on /kk. Tämä muodostaa päiväpalkaksi 99,18 /päivä. Lomarahoja vaihtoi vapaaksi vuoden 2013 aikana 16 henkilöä 190 päivän osalta. Kustannussäästö sivukuluineen oli noin euroa. Todellista säästöä lääkäreiden lomarahojen vaihdoista ei kuitenkaan muodostu, sillä heille palkataan sijaiset. Talkoovapaiden ja lomarahavaihtojen muodostama säästö henkilöstökuluissa oli yhteensä noin euroa. Toteutetut lomarahojen vaihdot liittyvät lääkärisopimuksen 25 :n mukaiseen lomarahavapaaseen. Naantalin kaupungin palveluksessa olevalla henkilökunnalla on mahdollisuus ns. talkoovapaaseen myös vuonna 2014.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 15 Palkatonta työlomaa ja virkavapautta koskeviin anomuksiin suhtaudutaan myönteisesti anojan vuosilomatilanteesta riippumatta edellyttäen, että välttämättömät työjärjestelyt voidaan hoitaa palkkaamatta sijaista ja että työloman tai virkavapauden myöntäminen on muutoinkin viraston/ yksikön toiminnan kannalta mahdollinen ja tarkoituksenmukainen. Tarkoitukseen anotun ja myönnetyn vähintään viikon kestävän palkattoman virkavapauden/työloman ajalta pidätetään palkkaus ainoastaan työvuorotaulukon mukaisilta työpäiviltä. Talkoovapaa ei vaikuta vuosisidonnaisten laskentaan. Linjauksena on, että vuodessa enintään kahden viikon talkoovapaista vähennetään 10 päivää (ei siis viikonlopun päiviä). Pidemmistä vapaista vähennetään myös viikonloput. Henkilön pitäessä kaksi erillistä viikonlopun yli menevää vapaata (pe ma) viikonlopun päiviä ei vähennetä. Tämän jälkeen vastaavissa vapaissa (ma-pe) vähennetään myös viikonlopun päivät. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. Talkoovapaakäytäntöä jatketaan edelleen vuonna YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi talkoovapaat ja lomarahojen vaihdot vuodelta 2013 ja vahvistaa talkoovapaakäytännön jatkamisen olemassa olevilla periaatteil la vuon na 2014.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Raportti työllisyyden hoidosta vuodelta 2013 Yhteistyötoimikunta Hallintojohtaja Riitta Luotio: Keskusvirastossa on laadittu yhteenveto vuoden 2013 työllisyyden hoidosta. Yhteenvedon mukaan Naantalin kaupunki työllisti viime vuonna työllisyysvaroin erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhteensä 64 eri henkilöä. Näistä alle 25-vuotiaita oli 16. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli viime vuoden aikana vuorotteluvapaan sijaisia, siviilipalvelumiehiä ja eri tehtävis sä työskennelleitä harjoittelijoita yhteensä 190 eri henkilöä. Vastaava mää rä edellisenä vuonna oli yhteensä 215 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä 4 viikon työsuhteissa kaupungin palveluksessa on kesän 2013 aikana ollut yhteensä 110. Yksityiskohtainen selvitys vuoden 2013 työllisyyden hoidosta on liitteenä. LIITE B3, YHTTMK Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne joulukuussa 2013 oli huonompi kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Työttömyysaste Varsinais-Suomessa oli 12,8 %, kun se vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli 11,3 %. Myös Naantalissa työllisyystilanne kokonaisuutena joulukuussa 2013 oli heikom pi kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste oli peräti 9,6 %, kun se vuotta aiemmin oli vastaavana ajankohtana 7,5 %. Loppuvuodelle tyypilliseen ta paan erityisesti nuorisotyöttömyys kasvoi joulukuun aikana. Tänä vuonna nuorisotyöttömyyden kasvu näkyi voimakkaasti myös Naantalin kaupungin työttömyysluvuissa. Nuoria työnhakijoita oli joulukuussa 39 henkilöä (60 %) enem män kuin marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita Naantalissa oli joulukuus sa 879 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 686 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta yleisesti Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyys on kasvussa kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä. Voimakkainta työttömyyden kasvu on sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo Naantalissa vuonna 2013 oli 8,0 %. Vuonna 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 6,5 %. Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa on työllistämistoiminnan painopisteeksi asetettu syrjäytymisen ehkäiseminen, jossa keskeisenä toimintamallina on kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut kaikissa alueen seutukunnissa ja voi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto makkaimmin rakennemuutosalueilla Salossa ja Turunmaalla. Naantalissa yli vuoden työttömänä olleita oli joulukuussa 2013 yhteensä 181 henkilöä. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 108 henkilöä. Työllistämistoiminnan tavoitteeksi asetettu "pitkäaikaistyöttömien määrä alle 90" ei toteutunut. Vuosikeskiarvo pitkäaikaistyöttömien osalta oli 131, kun se vuonna 2012 oli Naantalissa 96 henkilöä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tavoitteeksi asetettua "määrä alle 60" ei saavutettu. Nuorten työttömien määrä joulukuussa 2013 oli poikkeuksellisen korkea; 104 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 73 henkilöä. Nuorisotyöttömyyden äkkinäiseen kasvuun ovat vaikuttaneet mm. ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet nuoret. Lisäksi mo nien nuorten määräaikaiset työsuhteet ovat olleet katkolla joulun jälkeen. Myös varusmiespalvelua on lyhennetty ja osa varusmiehistä päätti palvelunsa joulukuun puolella. Nuorisotyöttömyyden vuo si kes ki ar vo oli Naan ta lis sa vuonna ,5 henki löä. Vuot ta ai kai semmin vuosi keski ar vo oli 67,6 henkilöä. Esityslistan liitteenä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta 2013 (YHTTMK ). Budjettivaroja työllisyyden hoitamiseen kaupunki käytti viime vuonna yhteensä lähes euroa. Työllistämismäärärahasta maksettiin tukityöllistettyjen henkilöiden palkkojen lisäksi myös kaupungin sisällä uudelleen sijoitetun henkilökunnan palkkoja sekä oppisopimuskoulutettavien henkilöiden ja kesätyöntekijöiden palkkoja. Työllisyystukea valtiolta on vuonna 2013 saatu yhteensä noin euroa. Tukipäiviä on yhteensä Työmarkkinatukea 500 päivää saanut henkilö on ollut työttömänä noin kaksi vuotta. Tämän jälkeen kaupunki maksaa puolet hänen työttömyytensä aikaisesta työmarkkinatuesta Naantalin kaupungin työmarkkinatukiveloitukset ovat vuoden 2013 osalta vuoteen 2012 verrattuna suuremmat. Työ markki natuen kokonaisveloitukset olivat viime vuonna yhteensä euroa, mikä on euroa (39 %) enemmän kuin vuonna Työmark kinatukea on viime vuonna maksettu keskimäärin 36 henkilöstä. Vuonna 2012 työmarkkinatukea maksettiin keskimäärin 28 henkilöstä kuukautta kohden. Työmarkkinatuki nousi jälleen vuoden 2013 alussa. Työmarkkina tuen suuruus oli vuonna ,46 /pv. Vuonna 2012 työmarkkinatuen suuruus oli 31,36 /pv, kun vuonna 2011 tuen suuruus oli 25,74 /pv. Erityistyöllistämiskeskus Pointti on työvoimaviranomaisten sijasta tehnyt vuonna 2013 yhteensä 84 aktivointisuunnitelmaa. Vuonna 2012 aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 86. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 2013 aikana 86 eri henkilöä erimittaisilla sopimuksilla. Vuoden 2012 aika-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto na kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 67 eri henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuneita päiviä oli vuonna 2013 yhteensä päivää. (Vuonna 2012 yhtensä päivää). Työtoimintaa ostettiin Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:stä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Yhteistyötä on tehty kaupungin eri yksiköiden sekä luterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Erityistyöllistämisyksikkö Pointissa oli vuonna 2013 neljä työntekijää; sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, asumispalveluohjaaja ja aikuisten avohuollon ohjaaja. Kuntoutusohjaaja oli työlomalla loppuvuoden 3.8 lukien. Kuntoutusohjaajan poissa ollessa työt järjesteltiin siten, että sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja asumispalveluohjaaja tekivät oman työn ohessa myös Pointin asiakastyötä. Pointti sai sihteeriapua sosiaalikeskukselta yhden päivän kuukaudessa. Asiakkaita on ollut yhteensä 186 henkilöä. (Vuonna 2012 asiakkaita oli 231 henkilöä). Asiakkaista miehiä oli 114 ja naisia 72. Nuoria vuotiai ta asiakaskunnasta oli 61 henkilöä. Suurimman osuuden Pointin asiakkaista muodostavat nuoret miehet. Pointin kautta asioivilla nuorilla on useita erilaisia haasteita; psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Ongelmana on, että tällaisille nuorille ei paikallisesti löydy riittävästi ammatillisesti toteutettuja palveluita, joissa pystyttäisiin parantamaan heidän mahdollisuuksiaan hakeutua työhön tai koulutukseen. Pointin kautta on sosiaalisin perustein tuettu 10 eri henkilön työllistämistä palkkatuella vuoden 2013 loppuun mennessä. Lyhyitä työtoimintasopimuksia on tehty kahdelle eri henkilölle vuoden loppuun mennessä. Esityslistan liitteenä on työllistämisen erityispalvelupiste Pointista saatu yhteenveto työmarkkinatukiveloituksista vuodelta 2013 (YHTTMK ). Alueellinen työllisyystiimi Alueellinen työllisyystiimi sai valmiiksi syksyllä 2011 aloitetun työllisyyden hoidon suunnitelman. Suunnitelmassa kuvattiin nykyiset palveluohjaukseen, neuvontaan ja työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut ja rakenteet Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella. Kuntien resurssien lisäksi kuvattiin alueen TE- toimiston, Raision seudun koulutuskuntayhtymän, Kelan, Seurakuntien, Raina-säätiön, Raision seudun työttömät ry:n resurssit. Suunnitelmaan sisältyivät työllistymisen tukemiseen liittyvät kehittämishankkeet alueella.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Alueellinen työllisyystiimi on kokoontunut aktiivisesti alku vuoden 2013 aikana. Tiimin puheenjohtajana toimi Naantalin kaupungin hallintojohtaja ja sihteerinä aluekoordinaattori. Alueelliset nuorten palvelut Alueelliset nuorten palvelut on toiminut Naantalin, Raision, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Ruskon kuntien alueella etsivän työn, ohjaus-, valmennus- ja työpajapalvelujen sekä nuorisotiedotuksen tuottajana ja kehittäjänä. Toimintaa on järjestetty Naantalin kaupungin koordinoimana alueen verkoston kanssa yhteistyönä. Toiminta perustuu vuosittain alueen kuntien ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa vahvistettavaan sopimukseen. Lisäksi toimintaan on saatu avustuksia. Sopimuskumppaneita ovat Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen sekä Ruskon kunnat ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yksikkö on koordinoinut alueen nuorisolain mukaista monialaisen verkoston sekä työllisyystiimin toimintaa. Alueellisessa nuorten työpajassa Tuunarissa on vuosittain ollut 2-6 TE -toimiston kautta tullutta harjoittelijaa. Vuoden 2013 keväällä TE -toimiston kautta oli kolme nuorta työkokeilussa. Työpajatoiminnassa nuorten kanssa tehtiin portfoliot, joihin koottiin heidän osaamistaan. Tavoitteena oli opiskelupaikan löytäminen tai työllistyminen. Nuoria työllistettiin työpajoihin mahdollisuuksien mukaan ja kuntia kannustettiin palkkaamaan vasta ammattiin valmistuneita sekä kesätyöntekijöitä. Työpajassa olleista nuorista vuonna 2013 on työharjoitteluun ohjautunut kaksi nuorta. Sivistystoimi on saakka vastannut nuorisolain mukaisesta nuorten työpajapalvelusta ja etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö on siirtynyt Rasekolle. Ajanjaksolla Rasekon"Etsivän" rekisteriin on kirjattu yhteensä 125 nuorta. Näistä naantalilaisia oli 23 (14 poikaa ja 9 tyttöä). Etsivää työtä tehdään kartoittamalla nuoren kokonaistilanne sekä määrittelemällä tavoitteet nuoren ja yhteistyötahon kanssa. Asiakkuus kestää siihen asti, kunnes nuori etenee suunnitelmissaan ja hän on aloittanut haluamassaan jatkopaikassa. Lounais-Suomen Työttömät ry on perustanut ekotorin sivuvastaanottopisteen Naantaliin. Ekotorin sivupisteeseen on mahdollistaa työllistää naantalilaisia työttömiä sekä kuntouttavaan työtoimintaan oikeutettuja henkilöitä. Lounais-Suomen työttömiä on tuettu maksamalla kahden työllistetyn palkkaosuutta. Lounais-Suomen Työttömät ry on vuoden 2013 aikana työllistä-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 16 nyt yhteensä 55 naantalilaista työtöntä. Näistä yksitoista on ollut alle 30-vuotiaita ja neljä maahanmuuttajia. Naantalilaisista työttömistä 27 on olut palkkatuettuja ja 28 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita. Kaupunginhallituksen yleisjaosto osallistui Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:n Omakotitalkkari - apua asumiseen - projektiin 778 euron omarahoitusosuudella. Hankkeen tavoitteena oli työllistää vaikeasti työllistyviä, yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella. Omakotitalkkarin asiakkaat muodostuvat vanhuksista, jotka kuntonsa takia eivät enää pysty suorittamaan kaikkia omakotitalossa tehtäviä töitä ja talkkaripalvelun avulla tuettiin vanhusten kotona asumista. Lisäksi omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenet olivat oikeutettuja talkkari -palveluun. Hankerahoituksella työllistettiin 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkaritoimintaan. Lisäksi hankkeen kautta oli ollut sijoitettuna 11 kk naantalilainen pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. Työllistämismäärärahat on keskitetty vuoden 2014 alusta sosiaalitoimeen. Myös työllistämisraportin laatiminen siirtyy vuoden 2014 alusta lukien sote -sektorille. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta vuo delta 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen yleisjaostolle, kau punginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi raportin työllisyyden hoidosta liitteineen vuodelta 2013 ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja -val tuustolle tiedoksi. LIITTEET B1-B3, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilipäätös 2013 Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 17 Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstöhallinnon, työllistämistoiminnan ja palkkahallinnon tilikauden tulos on hyvä. Henkilöstöhallinnon osalta toimintatuotot ovat ylittyneet noin :lla. Ylitys selittyy pääosin työterveyshuollon kustannuksista saatujen Kela korvaus ten odotettua suuremmasta summasta. Lisäksi henkilöstön kevätjuhlien omakustannusosuus näkyy toimintatuottoina. Toimintakulut ovat alittaneet ta lousarviossa ennustetut kulut pääosin, koska henkilöstökulut ovat alittuneet. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talous arvion. Työllistämistoiminnan osalta toimintatuotot ovat jääneet talousarvion alle. Mutta myös toimintakulut ovat jääneet hieman pienemmiksi kuin talousarvios sa on esi tetty. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle ta lousarvion. Palkkahallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet täysin ennustetusti. Myös toi mintakulut ovat toteutuneet ennustetusti. Toimintakate on näillä tiedoin ja alle talousarvion. Tilinpäätös 2013 on liitteenä. LIITE B4, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätöksen vuodelta 2013 tiedoksi ja edelleen kaupun gin hal li tuk sen yleisjaostolle tiedoksi. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi. Tilinpäätös 2013 liitteenä. LIITE A2, KH-YJ Kaupunginhallituksen yleisjaoston tilinpäätökseen on tullut muutoksia tilinpäätöksen valmistelun edetessä. Todettiin, että listatekstiä tarkennetaan ja käsitellään lopullinen tilinpäätös kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta maaliskuun kokouksessa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Yhteistyötoimikunta Naantalin kaupungissa tulee tehtäväksi osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa osaamisen merkitys tä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Hen kilöstön ke hit tä mi sen tavoitteena on turvata se osaa minen, jota tar vi taan kau pun gin palvelutuotannossa. Henkilöstökoulutus nähdään osana strategis ta henkilöstöjohtamista. Osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelun tarkoituksena on suunnata työyksikön henkilöstövoimavarat tärkeimpien asioiden hoitamiseen yksikön kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän pyritään parantamalla työntekijän omien tehtävien ja työyksikön tavoitteiden tuntemista sekä kehittämällä hänen tehtäväkohtaista työsuoritustaan ja motivaatiotaan. Nyt valmisteltu osaamisen kehittämisen toimintamalli perustuu jo käy tös sä oleviin toimintamalleihin. Uutta on se, että virastokohtaiset koulutussuunnitelmat kirjataan ylös ja siten saadaan koko Naantalin kaupungin henkilöstön osaamisen tarpeet ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet seurannan ja raportoin nin piiriin vuonna Systemaattinen, etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty osaa mi sen ke hit tä misen toimintamalli ja koulutussuunnitelma mah dol lis taa vuo den 2014 alus sa voi maan tul leen kou lu tus kor vauk sen ha kemi sen työttömyysva kuu tusrahastolta (TyVM 10/2013 vp). Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatil lista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Korvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakus tannuksesta. Koulutuskorvauk sen edellytyksenä on, että työnanta ja maksaa työntekijälle koulutuksen ajal ta palkkaa. Henkilöstöpäällikkö on arvioinut, että koulutuskorvausta voidaan saada arviolta , jos oletetaan, että 800 henkilöä kouluttautuu vuoden 2014 aikana yhteensä kolmen päi vän ajan. Koulutuspäivien määrää on vaikea arvioi da, sil lä vi ras to kohtai set erot ovat isoja.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 18 Liitteenä on osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuun nitelma vuodelle LIITE B1, YHTTMK VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunni tel man hyväksymistä vuodelle YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: VS. KAUPUNGINJOHTAJA YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunnitelman vuodelle Toimintamalli ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 liitteenä. LIITE A3, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Ansiomitali sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkennus Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto 19 Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi uudistetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön. Uudistuksen yhtey dessä jäi kir jaa matta Naan talin kau pun gissa käy tössä olevat Kun talii ton an sio- ja kun nia merk kien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kau pun gissa Kuntaliiton an sio merkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella ja tämä tarkennetaan ansio mi tali sekä ansio- ja kun nia merkkisääntöön. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi tarkennetun ansiomitali se kä an sio- ja kunniamerkkisäännön ja esittää teknisen kor jauksen tiedoksi kaupunginhallituksen yleisjaostolle. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: on tullut voimaan uusi ansiomitali- ja kunniamerkkisääntö. Uudistuksen yhteydessä jäi kirjaamatta Naantalin kaupungissa käytössä olevat Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkkien haun periaatteet, joiden oli tarkoitus pysyä voimassa. Naantalin kaupungissa Kuntaliiton ansiomerkkejä haetaan 20, 30 ja 40 palvelusvuoden perusteella. Tämä tarkennetaan ansio mitali sekä ansio- ja kunniamerkkisääntöön. Lisäksi tarkennetaan, että Kun taliiton ansiomerkkien hakemisesta päättää kaupunginjohtaja (Kaupunginhallituksen toimintasäännön 10. kohta). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee ansio- ja kunniamerkkisäännön tekniset korjaukset tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO:

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Puheterapeutti Hanna Hokkasen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 20 Puheterapeutti Hanna Hokkanen on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Hokkanen toimii ilmoituksen mukaan yksityisenä ammatinharjoittajana iltaisin, viikonloppuisin ja lomalla. Hokkasen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraa vasti: "Toi min ta tapahtuu työajan ulkopuolella, ei ole työnantajalle kilpailevaa toimintaa" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että vi ranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Hokkanen on virkasuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työajan ulkopuolella tehtävä sivu toimi ei saa tehdä viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään, eikä vaarantaa luotta musta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa eikä muutoinkaan haitata tehtä vän asianmukaista hoitamista. Työnantaja voi viranhaltijaa kuultuaan kiel tää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen, jos sivutoimen hoi ta minen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toiminta muutoin. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poik kea maan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyö ai ka velvolli suudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi puheterapeutti Han na Hokkasen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta virkatehtä vän hoi dossa eikä saa ol la kilpailevaa toimintaa.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Terveydenhoitaja Annu Laavaisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 21 Terveydenhoitaja Annu Laavainen on tehnyt kaupunginhallituksen yleisjaos tolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Laavainen toimii ilmoituksen mukaan omistamassaan yrityksessä terveydenhoitajana ja ohjaa painonhallinta ryhmiä 2-4 h/viiko il tai sin, vii kon lop pui sin ja lo mal la. Laavaisen sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seu raa vas ti: "Sivutoimi ei toteudu työajalla" ja hän puoltaa sivutoimea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Laavainen on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toi selle sel laista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaan sa työ suhteissa nou datettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Si vu toi mi-il moi tuk sen pii riin kuu lu vat si vu toi met ei vät myös kään oi keu ta poik kea maan sää dösten ja vir kaeh to so pi musten edel lyttämästä ko ko nais työaika vel volli suu desta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi terveydenhoitaja Annu Laavaisen si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Fysioterapeutti Jaana Cavénin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 22 Fysioterapeutti Jaana Cavén on tehnyt kaupunginhallituksen yleis jaostolle si vu toi mi-il moi tuk sen. Cavén toimii ilmoituksen mukaan yksi tyisenä amma tinhar joitta jana iltaisin n. 2 tuntia/viikko. Cavénin sivutoimi-ilmoitus on oheismateriaalina. Esimies, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen toteaa lausunnossaan seuraavasti: "Sivutoimi tapahtuu työajan ulkopuolella, ei käytetä työaikaa" ja hän puol taa si vu toi mea. Naantalin kaupungin hallintosäännön 19 :n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää sivutoimiluvan myöntämisestä tai toimenpiteistä sivutoimi-ilmoituksen johdosta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijan on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa/ ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen. Asiaa koskevat määräykset sisältyvät lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää on säännökset työsopimuslaissa. Cavén on työsuhteessa Naantalin kaupunkiin. Sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttöä, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus työnantajalle. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Sivutoimi-ilmoituksen piiriin kuuluvat sivutoimet eivät myöskään oikeuta poikkeamaan säädösten ja virkaehtosopimusten edellyttämästä kokonaistyöaikavelvollisuudesta. Oikeuskäytännön mukaan tulos- tai muutoin vastuullinen asema kunnassa tai yrityksessä riittää sivutoimen kieltämisen perusteeksi. Intressiriita on selvä ja haittaa ei tarvitse tämän lisäksi erikseen perustella. Muissa tilanteissa on todettava päätöksen perusteluissa sivutoimesta viranhoidossa tai viranomaiselle aiheutuvat haitat. Haittavaikutuksia arvioitaessa huomioon otetta-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto via seikkoja ovat mm. esteellisyyskysymykset, puolueettomuuden vaarantuminen tai onko kyseessä työnantajaa vahingoittava kilpaileva toiminta. Työsuhdepuolella omaksuttu lojaliteettiperiaate, jonka mukaan työntekijä on velvollinen välttämään työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa, soveltuu myös virkapuolelle. Uskollisuusvelvollisuus on sitä laajempi, mitä ylemmällä organisaatiotasolla olevasta on kyse. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee tiedoksi fysioterapeutti Jaana Cavénin si vu toi mi-il moi tuk sen. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta eikä olla kilpailevaa toimintaa.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin musiikkijuhlat KH - Yleisjaosto 23 Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään jo 35. kerran. Naantalin kaupungin käytäntönä Musiikkijuhlien yhteydessä on ollut järjestää yksi merkittävä tilaisuus, johon kutsutaan laajasti kaupungin yhteistyökumppaneita. Vuonna 2013 kutsuttavina olivat vaalipiirin kansanedustajat ja lop pu vuo den 2012 ja kevään 2013 aikana kaupungin kanssa merkittäväs sä yh teis työssä olleita henkilöitä ja yhteisöjä. Vuonna 2014 kutsuttaviksi esitetään kuntajakoselvityksessä olevien 17 kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kaupun gin merkittä vät yh teis työ tahot puo li soineen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään järjestää Naantalin Musiikkijuhlien aikana vierailu seu raa vasti: Ajankohta: Torstai Kutsuttavat: Vieraina 17 kuntajakoselvityksessä mukana olevan kunnan kun nan val tuus tojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, kuntajakoselvittäjät sekä muut Naantalin kau pun gin kan nal ta mer kit tä vät yh teistyökumppanit puolisoineen. Ohjelma: klo Vastaanotto (paikka avoinna) klo Naantalin kirkko: Kunnianosoituksia Maurice Ravel: Couperinin hauta Antonin Dvorak: Sekstetto, op. 48 B 80 Pjotr Tsaikovski: Pianotrio, op. 50 "Suuren taiteilijan muistolle"

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Mihaela Martin, Hagaï Shaham, Jaakko Kuusisto, viulu, Bruno Pasquier, Hartmut Rohde, alttoviulu, Ivan Monighetti, Frans Helmerson, Arto Noras, sello, Peter Frankl, Juhani Lagerspetz, piano klo Iltapala (paikka avoin) Vierailun isänniksi ehdote taan mahdollisuuksien mukaan valtuuston pu heenjohtajat, kaupunginhallituksen ja yleisjaoston jäsenet, yleisjaostossa toimiva henkilöstön edustaja sekä vs. kaupunginjohtajan pää töksen mukai sesti kaikki virkamiehet seuralaisineen. Vierai den ja isäntien lukumäärä py ritään sovittamaan oikealle tasolle.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ KH - Yleisjaosto Naantalin kaupungin kevätjuhla 2014 KH - Yleisjaosto 24 Kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu euron määräraha kaupungin kevätjuhlien järjestämistä varten. Naantalin ravintoloista näin mittava juhla pystytään järjestämään ainoastaan Kaivohuoneella tai Naantalin kylpylässä. Naantalin kylpylästä on pyydetty tarjous kevätjuhlan järjestämisestä Wanhalla Kaivohuoneella keskiviikko na VS. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää kevätjuhlan järjestämisestä keskiviikkona Wanhalla Kaivohuoneella an ne tun mää rä rahan puitteissa.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen yleisjaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 16, 17, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 14-15, 18, 20-22, Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 14-15, 18, 20-22, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginhallitus 20.01.2014 Sisällysluettelo Sivu 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 3 28 Vastine aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2014 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 416 Keskustakorttelien

Lisätiedot