Uutta Tiedekirjassa 2/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 2/2004"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 2/ hvenainen, Jorma he uropean Cable Companies in outh merica before the First World War Finnish cademy of cience and nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 332 Jyväskylä 2004, 427 pp. BN N oft R 35 ONMRO: 7017 ntikainen, Marjo-Riitta ääty, sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos Bibliotheca istorica 83 elsinki 2004, 208 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6998 Kansainväliseksi legendaksi ja protestanttiseksi pyhimykseksi sanottu Mathilda Wrede oli kiistelty vankilaevankelista ja vankien inhimillisen kohtelun puolestapuhuja. ässä teoksessa tarkastellaan, miten Wreden poikkeuksellinen elämäntehtävä syntyi, minkälaisen vastaanoton se sai miehisen vankeinhoidon parissa ja miten hänen maineensa alkoi kehittyä. ukupuoleen, uskonnollisuuteen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien näkökulmien myötä tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousee suomalaisen yhteiskunnan muutos ja 1900-lukujen taitteessa. rctos 37. cta hilologica Fennica. ditor-in-chief eikki olin Classical ssociation of Finland ammisaari 2003, 312 pp. N X oft R 45 ONMRO: 7009 Decursus morbi taudin kulku. Näkökulmia terveyteen ja sairauteen keskiajalta nykyaikaan. oim. elena irvonen ohjois-karjalan historiallinen yhdistys ohjois-karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 10 Joensuu 2003, 131 s. BN N Nid. R 18 ONMRO: 7037 Decursus morbi taudin kulku on valikoima artikkeleita terveyden ja sairauden historiasta. rtikkeleissa kuvataan ihmiskuntaa uhanneita tauteja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä terveydenhoidon ja lääketieteen kehittymistä uomessa ja muualla keskiajalta nykyaikaan. Kirja ei kerro pelkästään terveyden ylläpitämisen keinoista ja tautien historiasta, vaan myös ihmisen kokemuksista ja toiminnasta silloin, kun kuolema kuunteli taudin muodossa ja elämän jatkuminen oli uhattuna. k, homas n människas uttryck. tudier i ans Ruins självbiografiska essäistik venska litteratursällskapet i Finland krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 657 elsingfors 2003, 354 s. BN N ft. R 36 ONMRO: 6974 Författaren och filosofen ans Ruin ( ) var en stor kulturpersonlighet i både Finland och verige. an ville förmedla sina erfarenheter och insikter till en bred publik och var medveten om vikten av att behärska sina uttrycksmedel vare sig det gällde att nå fram till bokläsaren, åhöraren i föreläsningssalen eller lyssnaren vid radioapparaten. När han emigrerade till verige 1945 klipptes banden till hemlandet ändå inte av. Varje sommar återvände han till sin sommarö med det idylliskt klingande namnet ärligö. tnomusikologian vuosikirja oim. ntti-ville Kärjä uomen etnomusikologinen seura Vaasa 2003, 212 s. N Nid. R 23 ONMRO: 7019 Vuosikirja on omistettu professori irkko Moisalalle. e sisältää seuraavat artikkelit: eidi Westerlund, John Blacking musiikkikasvatuksessa musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia; Matti Vainio, Ken on maassa kaunehin? Martin Wegeliuksen ja Robert Kajanuksen taistelu musiikinopetuksen herruudesta ; uija Modinos, BB:n elämää suuremmat fanit pojat? Yrjö einonen, grilaista alkuvoimaa. Värttinä, ijö ja suomalais-ugrilaisen perinteen uudelleentulkinta; Minna aapio, Murder on Music Row kuka murhasi kantrin? Jari erola, Vepsäläisten lyhyiden pajojen metrinen malli ja sen toteutus; Michael annholm, nverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? Juha enriksson, ersoonallista ja perinteistä rik Lindströmin iskelmien melodiamotiivit; Jarmo nttila, Kansanomaista, sakraalia ja yhteiskunnallista. Melodiasitaatit ulis allisen oopperoissa Ratsumies ja unainen viiva; Markus Mantere, eknologia ja kodittomat taideteokset: Glen Gouldin ajatuksia musiikin tulkinnasta sen teknisen uusinnettavuuden aikakaudella. Fennoscandia rchaeologica XX. ds. Jari Okkonen & J.-. aavitsainen rchaeological ociety of Finland aarijärvi 2003, 126 pp. N oft R 12 ONMRO: 7038 Finskt Museum Red. elena dgren Finska Fornminnesföreningen Vammala 2003, 80 s. N oft R 13 ONMRO: 7016 anska, Jussi & alonen, Kirsi Kirkko, kuri ja koulutus. engellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla uomalaisen Kirjallisuuden

2 euran oimituksia 968 elsinki 2004, 252 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 7010 Kirkko, kuri ja koulutus käsittelee papiston ja luostariväen moraalihistoriaa myöhäiskeskiajan uroopassa. utkimus keskittyy kahteen erityisteemaan: papiston oppineisuuteen sekä luostarielämän valo- ja varjopuoliin. ikaisempi tutkimus on antanut molemmista teemoista varsin värittyneitä, ellei jopa vääristyneitä, tulkintoja. Yleisen käsityksen mukaan keskiajan papisto oli oppimatonta ja pystyi hädin tuskin ulkoa lukemaan messun ymmärtämättä sen sisällöstä mitään. Luostariväkeä on puolestaan perinteisesti kuvattu ahneena ja löyhämoraalisena. arvilahti, Lauri in collaboration with Zoja ergeevna Kazagaceva he oly Mountain. tudies on pper ltay Oral oetry Finnish cademy of cience and FF Communications 282 Vammala 2003, 166 pp. BN X (soft), BN N oft R 13, hard R 17 ONMRO: 7033 (soft), 7034 (hard) ocevar, Drina Movement and oetic Rhythm. ncovering the Musical ignification of oetic Discourse via the emporal Dimension of the ign emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 5. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, x pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7040 onko, Lauri in collaboration with nneli onko & aul agu he Maiden s Death ong & he Great Wedding. nne Vabarna s Oral win pic written down by. O. Väisänen Finnish cademy of cience and FF Communications 281 Vammala 2003, 529 pp. BN X (soft), BN (hard) N oft R 38, hard R 42 ONMRO: 7035 (soft), 7036 (hard) uovinen, akari örssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. utkimus tiedonantovelvollisuuden oikeudellisista ulottuvuuksista uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimies - yhdistyksen Julkaisuja. -sarja 248 Jyväskylä 2004, XXV s. BN N id. R 60 ONMRO: 7013 eoksessa avataan näkökulmia yhtiöiden tiedotuskriteereihin ja tehdään markkinasosiologiaa ja oikeustaloustiedettä soveltaen oikeudellisia johtopäätöksiä. Nykyistä tiedotuksen pistekäsitykseksi teoksessa kutsuttua lain tulkintaa ei pidetä riittävänä, vaan päinvastoin uhkana sijoittajansuojalle. iedotuksen pistekäsityksen rinnalle tuodaan ratkaisuna tiedotuksen prosessikäsitys. ällöin osakemarkkinoiden pirstaleista tietoa olisi tarkasteltava neljän ulottuvuuden kautta. örssiyhtiön tulisi täyttää tiedonantovelvollisuuden edellytys-, olennaisuus-, huoltoja ajallinen ulottuvuus, jotta lain tarkoitus toteutuisi. ögbacka, Riitta Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 947 elsinki 2003, 321 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 7011 utkimuksessa hahmotetaan erilaisia elämänmuotoja edustavien naisten elämänkäytäntöjä ja käsityksiä työstä, kodista, naisen asemasta ja maaseudusta. rityistä huomiota kiinnitetään elämänmuotojen muutoksessa syntyviin jännitteisiin ja vastakohtaisuuksiin naisten elämässä. ääpainon saavatkin naisten omat kokemukset: aineistona ovat eri puolilta uomea ja erilaisilta maaseutualueilta kerätyt naisten haastattelut. Lisäksi taustatietoina käytetään koko maaseutua koskevia tilastotietoja ja tutkijan omia kyselytutkimuksia. uloksia pohditaan sekä suhteessa naisten asemaan ja maaseudun muutokseen että maaseudun kehittämisen näkökulmasta. nha, Jyrki lämä ja oikeus K. J. tåhlberg oikeusajattelijana. K. J. tåhlbergin oikeusajattelun pääpiirteet uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. -sarja 247 Jyväskylä 2004, X, 256 s. BN N id. R 48 ONMRO: 7012 eos on ensimmäinen kattava lakimieselämäkerta tasavallan presidentti K. J. tåhlbergista ja hänen oikeudellisesta ajattelustaan sekä sen monitahoisista vaikutuksista suomalaiseen valtio- ja yhteiskuntaelämään. eos yhdistää henkilöhistoriallisen tutkimusotteen oikeuden ilmiöiden tarkasteluun tavalla, joka valottaa lakimies tåhlbergin oikeusajattelun sisältöä ja ilmenemismuotoja välittömässä yhteydessä hänen poliittiseen suuntautumiseensa, yhteiskunnalliseen toimintaansa ja valtiolliseen elämäntyöhönsä. talia la bella. rkitekterna ilding och va kelunds resedagbok tgiven och kommenterad av Kim Björklund venska litteratursällskapet i Finland & Finlands arkitekturmuseum krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 659 elsingfors 2004, 184 s. BN N nb. R 48 ONMRO: 7028 ilding och va kelunds 83

3 84 långa studieresa till talien arkitekternas klassiska resemål avsatte betydande spår i talsklassicismens arkitektur i Finland. De italienska intrycken levde kvar långt senare under funktionalismens epok som ett särdrag i deras produktion. evärdheterna i talia la bella nedtecknades av arkitektparet kelund i en diger resedagbok och många skissböcker. ntikens dekorationskonst, ungrenässansen och barocken granskades ivrigt, vid sidan av det vardagliga livet i talets talien. Dagboken utges tillsammans med huvuddelen av reseskisserna, arkitekternas egna fotografier och av dem insamlat annat samtida bildmaterial. JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval. Red. edvig Rask venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 662.l. 2004, 390 s. BN (L), BN (tlantis) N ft. R 10 ONMRO: 7006 JLR i urval utges till Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubileum år Boken belyser olika sidor av Runebergs lyriska och berättande diktning. urvalet ingår bl.a. dyll och epigram, de episka dikterna lgskyttarne och anna, översättningar av folkdikter från främmande länder samt två noveller och Fänrik tåls sägner i sin helhet. Runeberg framträder dessutom som skildrare av det finska folket i uppsatsen om aarijärvi. Johan Ludvig Runeberg 200 år. Red. Nina dgren-enrichson, Magnus ettersson & Mikael Korhonen venska litteratursällskapet i Finland Källan 1:2004 kenäs 2004, 84 s. N R 6 ONMRO: 7020 Joosten, ans & Clarke, Donal Wise se of Mires and eatlands. Background and rinciples ncluding a Framework for Decision-making nternational Mire Conservation Group & nternational eat ociety aarijärvi 2002, 304 pp. BN oft R 15 ONMRO: 7002 Järvinen, rma-riitta Karjalan pyhät kertomukset. utkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 962 elsinki 2004, 267 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6999 utkimuksen aineistona ovat Laatokan Karjalassa almissa 1900-luvun alkupuolella suullisesti kerrotut legendat, kertomukset pyhistä henkilöistä, heidän teoistaan ja ihmeistä. Legendat sisältävät kansanomaisen eettisen maailmankuvan: ne välittävät käsityksiä siitä, miten ihmisen pitäisi maailmassa elää ja käyttäytyä, miten kohdella toisia ihmisiä ja miten suhtautua pyhään. utkimus tarkastelee, mitä juuri ortodoksisen Karjalan livvinkielisellä alueella kerrotuilla legendoilla haluttiin viestittää ja mitä kerronnan lajille on sittemmin tapahtunut. Kamppailuja jäsenyyksistä. tnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. oim. äivi arinen Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 38 elsinki 2003, 358 s. BN Nid. R 24 ONMRO: 7008 Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää nykypäivän uomessa. Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Knapas, Rainer dyll och hjältemod. J. L. Runeberg i bokkonsten venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 654 Jyväskylä 2004, 127 s. BN (L), BN (tlantis) N nb. R 32 ONMRO: 7027 Detta album följer J. L. Runeberg genom tiderna, ända från debutboken llustrerade utgåvor på svenska, finska och andra språk har sedan dess förändrat bilden av hans litterära gärning. Runebergs verk i tryck och deras illustrationer speglar både publikens smak och konstens stilskiftningar. Bokkonsten följer alltid diktkonsten åt och tillsammans skapar de den värld av böcker där stora diktare lever och verkar. Kodin kulttuurit. äätoimittaja apio amminen ulevaisuuden tutkimuksen seura Futura 4:2003 Vammala 2003, 114 s. N R 9 ONMRO: 7000 is. artikkelit: Mika antzar & etteri Repo, Kolmannen sukupolven kuluttajan konstruktio; Vuokko Jarva, Näkymiä kotitalouden kulttuureihin; oni hlqvist, nformaatioyhteiskunn asta bioyhteiskuntaan? Nousevien teknologioiden yhteiskunnallisista vaikutuksista; Maisa Mojanen, eikot signaalit tulevaisuudentutkimuksessa. Kulttuurigerontologia. äätoimittaja nni Vilkko Kasvun ja vanhenemisen tutkijat Gerontologia 4:2003.l. 2003, 45 s. N R 9 ONMRO: 7004 is. artikkelit: John. Vincent, Vanhuus, sairaus, kuolema ja kuolemattomuus: biolääketieteellisten ikääntymismallien kulttuurigerontologinen kritiikki; Clary Krekula, n åldersblind feminism? Om osynliggörandet av äldre kvinnor i feministisk forskning; lison Bowes & Gillian McColgan, alvelutuotannon

4 kulttuurinen muutos: uuden hoivamallin kokeilu kotlannissa; inikka Vakimo, Kulttuurista gerontologiassa kulttuurigerontologisen identiteetin pohdintaa. Kuusi, anna Viinistä vapautta. lkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun uomessa Bibliotheca istorica 82 elsinki 2004, 414 s. BN N Nid. R 32 ONMRO: 7005 utkimuksessa keskitytään alkoholipolitiikan ja alkoholikulttuurin muutoksiin 1960-luvun uomessa. iinä osoitetaan, kuinka alkoholipoliittinen hallinta häpeän avulla väistyi ja pyrki muuttumaan hallinnaksi yksilön vapauden ja identiteetin välityksellä amaan aikaan median rooli identiteettien rakennusaineena kasvoi. Näytelmäelokuvia, iskelmiä ja kaunokirjallisuutta analysoimalla valaistaan sitä, kuinka alkoholi sai uudenlaisia merkityksiä modernisoituvassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Lappalainen, anna Variaatio ja sen funktiot. rään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 964 elsinki 2004, 406 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7001 utkimuksessa kuvataan kielellistä vaihtelua ja tarkastellaan vaihtelun tehtäviä eri tilanteissa. utkimuksen kohteena on yhden sosiaalisen verkoston jäsenten kielellinen variaatio. ääkaupunkiseudulla asuvista nuorista aikuisista koostuvan verkoston jäseniä yhdistää kuuluminen samaan paikallisseurakuntaan. ineistona on kasvokkaiskeskusteluja, työpaikan kielenkäyttötilanteita, seurakunnan tilaisuuksissa pidettyjä puheita ja puhelinkeskusteluja. utkimus osoittaa, kuinka erilaiset tavat puhua heijastavat sosiaalista todellisuutta ja kertovat siitä, keitä puhujat ovat. Musical emiotics Revisited. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 4. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, xviii pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7030 Nordenskiöld-samfundets tidskrift 63. Red. Carl-dam åggström Nordenskiöld-samfundet Vammala 2004, 126 s. N ft.r 20 ONMRO: 7039 rtiklar: Martti Blåfield, tten Nordenskiölds hem Frugård; Carl-dam æggström, Nordenskiöldare i Österled. ommarexkursionen till Karelen; irik Granqvist, Finlandsätten, en förklaring till det gåtfulla fyndet av ett mammutben vid arbeten på ertonäs idrottsplan i elsingfors 1954; Ralf Carlsson, näckor och sjöars utveckling på åland; ans ilfverberg, Nykomlingar och expansionsinsekter; Bengt Barkar, Växter för öl och vin. Nyt ylös sieluni. uomalaista kansanveisuuta. oim. nneli splund KCD 6, 2003 R 20 ONMRO: 7007 Levyllä kuullaan suomalaista virrenveisuuta ja hengellistä laulua autenttisina arkistoäänitteinä Mukana on seuroissa ja muissa tilaisuuksissa tallennettua yhteislaulua sekä yksityisten ihmisten kotonaan perinteen kerääjille esittämää veisuuta. ineisto on peräisin kolmesta arkistosta. ääosa on K:n Kansanrunousarkistosta. urun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistosta on saatu luvulla Länsi-uomen rukoilevaisseuroissa tehtyjä tallenteita. uomen Luterilaisen vankeliumiyhdistyksen arkistosta on mukana evankelisen liikkeen tilaisuuksissa tehtyjä tallenteita. Oinonen, aavo itkä matka on ippavaaraan... uomalaisuuden tulkinta ja Yleisradion toimintaperiaatteet radiosarjoissa yömiehen perhe, Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja ja Kankkulan kaivolla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 948 ampere 2004, 419 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7026 oisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat ääniradion suuruuden aikaa. Yleisradion radio-ohjelmilla oli parhaimmillaan miljoonayleisö, eikä Yleisradiolla ollut kilpailijoita. uomi muuttui nopeasti sotienjälkeisinä vuosina, ja suosittujen fiktiosarjojen suomalaishahmot saivatkin uudenlaisia ominaisuuksia. utkimus paneutuu kolmen Yleisradion fiktiosarjan avulla suomalaisuuden tulkitsemisen tapoihin. Millaisia suomalaisia olivat Kalle-Kustaa Korkki, ekka Lipponen ja ippavaaran vanhaisäntä? Oksala, eivas J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma. utkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 944 ampere 2004, 187 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7024 Johan Ludvig Runeberg ( ) kohosi jo elinaikanaan uomen kansallisrunoilijaksi ja eurooppalaiseksi klassikoksi. Runebergin eurooppalaisuuden pohja on Kreikan ja Rooman kulttuurissa, jonka perintöä hän antiikintutkimuksen ammattilaisena käyttää runoudessaan nerokkaasti. omeros, ofokles, Caesar, Vergilius ja oratius olivat Runebergille sivuuttamattomia 85

5 86 auktoreita. eivas Oksalan juhlavuoden teos tulkitsee Runebergin runoutta uroopan antiikkiin palautuvan tradition puitteissa ja näyttää monet tutut runot uudessa valossa. entikäinen, Johanna Rautaa, unta ja kultaa. Myytit ja myyttien käyttö aavo aavikon Kalevala-aiheisissa teoksissa uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 951 ampere 2004, 413 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7025 eos tarkastelee aavo aavikon teoksia, joissa käytetään myyttejä. Kaksikymmentä ja yksi (1974), Rauta-aika (1982) ja Kullervon tarina (1982) voidaan nähdä kirjallisen Kalevala-projektin luontevana jatkona. Rautaa, unta ja kultaa avaa uuden näkökulman kansallisten myyttien käyttöön suomalaisessa kirjallisuudessa. eosten käsittelyn myötä selittyvät vaikeanakin pidetyn kirjailijan tuotannosta keskeiset teemat, kuten valta, menetys ja usko perusteettomaan. ananjalka 45. uomen Kielen euran vuosikirja. äätoimittaja irkka aarinen uomen Kielen eura Vammala 2003, 209 s. BN (nid.), BN N Nid. R 24, sid. R 34 ONMRO: 7014 (nid.), 7015 (sid.) isältää artikkelit: Jussi Ylikoski, avaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä; anja Vaittinen, Vanhan kirjasuomen yhdysverbit; Risto ulkkinen et al., Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen ohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa; Kaarina Koski & asi nges, skomusperinne, yksilö ja yhteisö; Riina aanpää, arinat ukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä; elena Ruotsala, orometsässä. oronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto; Outi aloposki, 1800-luvun uhat ja yksi yötä suomalaisittain. tudia Orientalia 95. ditorial Board Jaakko ämeen-nttila & al. Finnish Oriental ociety Vammala 2003, 516 pp. BN X N oft R 30 ONMRO: 7003 nderstanding / Misunderstanding. Contributions to the tudy of the ermeneutics of ings. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra cta emiotica Fennica XV elsinki 2003, xvi pp. BN N X oft R 30 ONMRO: 7031 ola, Kirsi Vastakohtien meren ristiriitainen sankari. uomalainen merikirjallisuus oppositioasetelmia ja rajanvetoja uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 949 elsinki 2004, 488 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6997 uomalaista kaunokirjallisuuteen luettavaa merikirjallisuutta on ilmestynyt 1870-luvun lopulta lähtien. 130 vuodessa on esiintynyt viitisenkymmentä merikirjailijaa, jotka ovat julkaisseet alun toista sataa teosta. urjelaivakausi ja sitä seurannut höyrylaivojen aika ovat näkyvästi edustettuina, mutta merimiehen työpaikkana on usein myös dieselvoimalla kulkeva kuivarahti- tai tankkialus. Merikirjallisuus ilmentää moninkertaisesti vastakohtia ja rajanvetoja. Koko kirjallisuudenlaji on ollut kaunokirjallisuuden marginaalissa aihepiirinsä erityisyyden ja viihteeksi leimaamisen vuoksi. Verbum et calamus. emitic and Related tudies in onour of the ixtieth Birthday of rofessor apani arviainen. dited by annu Juusola, Juha Laulainen & eikki alva Finnish Oriental ociety tudia Orientalia 99 Vammala 2004, xxvii pp. BN N oft R 30 ONMRO: 7029 Yliskylä-euralahti, Johanna Valtion laitosten siirrot ja aluepolitiikka. simerkkitapauksena Maatalouden tutkimuskeskuksen siirtyminen Vantaan ikkurilasta Jokioisiin Finska Vetenskaps-ocieteten - uomen iedeseura Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 160 Vammala 2004, 268 s. BN N Nid. R 25 ONMRO: 7018 eos käsittelee ja luvuilla tehtyjä suunnitelmia siirtää valtion virastoja ja laitoksia elsingistä muualle uomeen. simerkkitapauksena tarkastellaan Maatalouden tutkimuskeskuksen vuosina tapahtunutta muuttoa Vantaan ikkurilasta Jokioisiin ja tämän muuton vaikutuksia tutkimuskeskuksen toiminnalle, sen henkilöstölle sekä alueille. Maatalouden tutkimuskeskuksesta tuli käytännössä ennakkotapaus, jossa vastaavien siirtojen vaikutukset tulevat näkyviin monin eri tavoin. Ongelmia tuottivat henkilökohtaista tapaamista edellyttävien kontaktien ylläpitäminen, muuttoprosessin pitkittyminen ja sen henkilöstössä synnyttämä epävarmuus, sekä yksilötasolla siirron kohteeksi joutuvien oman elämän hallintaan liittyvät kysymykset. iedekirja ieteellisen kirjallisuuden erikoiskirjakauppa Kirkkokatu elsinki puh. (09) fax (09) voinna ma klo 10-17, ti-pe klo

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987)

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8.11.2016 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) toi sukupolvet suomalaiseen yhteiskuntatutkimukseen Aineistona

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2004

Uutta Tiedekirjassa 8/2004 Ä utta iedekirjassa 8/2004 lbert delfelt 1854 1905. Lkalendern 2005 venska litteratursällskapet i Finland kenäs 2004 R 12 ONMRO: 7729 emat för årets väggkalender är lbert delfelt och ansluter sig till

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2005

Uutta Tiedekirjassa 1/2005 Ä utta iedekirjassa 1/2005 ikuiskasvatus, talous ja työ. oim. nja eikkinen ikuiskasvatuksen utkimus & Kansanvalistus ikuiskasvatus 4:2004 Kokemäki 2004, 86 s. N 0358-6197 R 7,5 ONMRO: 7795 rkiston avain.

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2005

Uutta Tiedekirjassa 8/2005 utta iedekirjassa 8/2005 cta Byzantina Fennica (N.s.) 2. ditor-in-chief Mika akkarainen Finnish ociety for Byzantine tudies aarijärvi 2005, 195 pp. N 1458-7017 oft R 18 ONMRO: 26851 rice R 18 in Finland,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Musiikki Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på finsk. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? Milloin kuuntelet musiikkia? Oppgåve 2 Les tekstane i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ Sosiaalityön käytäntötutkimus 6.10.2014 Helsingin yliopisto Anne Östman Tutkimuksen lähtökohdat Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8. 9. 2015 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimusta (elämäkerta- ja sukupolvitutkimusta) yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS KALLE PUOLAKKA KSEI/PALMENIA LAHTI LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 11.11.2014 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

s.l-2 Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt /

s.l-2 Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt / Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt / Perinnekerayksia - Perinneprojekteja Plac: Arkivhuset i Eskilstun / Eskilstunan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2015. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2015 Veritas Eläkevakuutus Lasse Svens Synt. 1962, kotipaikka Turku kauppatieteiden maisteri Stiftelsen för Åbo Akademi, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutuksen hallitus (puheenjohtaja) Veritas

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006

Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006 Elena Köning. Kieli- ja käännöstieteiden laitos Slaavilainen filologia Pro -gradu tutkielma Toukokuu 2006 Tampereen yliopisto Slaavilainen filologia Kieli ja käännöstieteiden laitos ELENA KÖNING: Andrei

Lisätiedot

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, 4.11.2014 Antti Karisto Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Luennon aiheita: * Vanhenemisen tutkimuksen koko kenttä * Sosiaaligerontologia * Ikä ja iäkkäitä ihmisiä

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Trappan-modellen Portaat-malli

Trappan-modellen Portaat-malli Trappan-modellen Portaat-malli Kuopio 17.8.2012 Åsa Carlsson & Janiina Mieronkoski Miten Portaat-malli syntyi? Barn som vittne till våld (suom. Lapsi väkivallan todistajana)- projekti 1990-luvulla Tavoitteena

Lisätiedot

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Seminaari 27.10.2011: Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa Lastentarhaopettajien

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ

MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ 1.10.2015 LÄNSI-SUOMEN DIAKONIALAITOS, VELJESKOTIPÄIVÄT Esityksen lähteinä on käytetty mm. seuraavien asiantuntijoiden teoksia, tutkimuksia ja materiaaleja

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2016 Veritas Eläkevakuutus Stefan Mutanen Synt. 1953, kotipaikka Karjaa valtiot. kand., sosiaalineuvos Samfundet Folkhälsan, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus, hallituksen puheenjohtaja Veritas

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot