Uutta Tiedekirjassa 2/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 2/2004"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 2/ hvenainen, Jorma he uropean Cable Companies in outh merica before the First World War Finnish cademy of cience and nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 332 Jyväskylä 2004, 427 pp. BN N oft R 35 ONMRO: 7017 ntikainen, Marjo-Riitta ääty, sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos Bibliotheca istorica 83 elsinki 2004, 208 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6998 Kansainväliseksi legendaksi ja protestanttiseksi pyhimykseksi sanottu Mathilda Wrede oli kiistelty vankilaevankelista ja vankien inhimillisen kohtelun puolestapuhuja. ässä teoksessa tarkastellaan, miten Wreden poikkeuksellinen elämäntehtävä syntyi, minkälaisen vastaanoton se sai miehisen vankeinhoidon parissa ja miten hänen maineensa alkoi kehittyä. ukupuoleen, uskonnollisuuteen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien näkökulmien myötä tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousee suomalaisen yhteiskunnan muutos ja 1900-lukujen taitteessa. rctos 37. cta hilologica Fennica. ditor-in-chief eikki olin Classical ssociation of Finland ammisaari 2003, 312 pp. N X oft R 45 ONMRO: 7009 Decursus morbi taudin kulku. Näkökulmia terveyteen ja sairauteen keskiajalta nykyaikaan. oim. elena irvonen ohjois-karjalan historiallinen yhdistys ohjois-karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 10 Joensuu 2003, 131 s. BN N Nid. R 18 ONMRO: 7037 Decursus morbi taudin kulku on valikoima artikkeleita terveyden ja sairauden historiasta. rtikkeleissa kuvataan ihmiskuntaa uhanneita tauteja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä terveydenhoidon ja lääketieteen kehittymistä uomessa ja muualla keskiajalta nykyaikaan. Kirja ei kerro pelkästään terveyden ylläpitämisen keinoista ja tautien historiasta, vaan myös ihmisen kokemuksista ja toiminnasta silloin, kun kuolema kuunteli taudin muodossa ja elämän jatkuminen oli uhattuna. k, homas n människas uttryck. tudier i ans Ruins självbiografiska essäistik venska litteratursällskapet i Finland krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 657 elsingfors 2003, 354 s. BN N ft. R 36 ONMRO: 6974 Författaren och filosofen ans Ruin ( ) var en stor kulturpersonlighet i både Finland och verige. an ville förmedla sina erfarenheter och insikter till en bred publik och var medveten om vikten av att behärska sina uttrycksmedel vare sig det gällde att nå fram till bokläsaren, åhöraren i föreläsningssalen eller lyssnaren vid radioapparaten. När han emigrerade till verige 1945 klipptes banden till hemlandet ändå inte av. Varje sommar återvände han till sin sommarö med det idylliskt klingande namnet ärligö. tnomusikologian vuosikirja oim. ntti-ville Kärjä uomen etnomusikologinen seura Vaasa 2003, 212 s. N Nid. R 23 ONMRO: 7019 Vuosikirja on omistettu professori irkko Moisalalle. e sisältää seuraavat artikkelit: eidi Westerlund, John Blacking musiikkikasvatuksessa musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia; Matti Vainio, Ken on maassa kaunehin? Martin Wegeliuksen ja Robert Kajanuksen taistelu musiikinopetuksen herruudesta ; uija Modinos, BB:n elämää suuremmat fanit pojat? Yrjö einonen, grilaista alkuvoimaa. Värttinä, ijö ja suomalais-ugrilaisen perinteen uudelleentulkinta; Minna aapio, Murder on Music Row kuka murhasi kantrin? Jari erola, Vepsäläisten lyhyiden pajojen metrinen malli ja sen toteutus; Michael annholm, nverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? Juha enriksson, ersoonallista ja perinteistä rik Lindströmin iskelmien melodiamotiivit; Jarmo nttila, Kansanomaista, sakraalia ja yhteiskunnallista. Melodiasitaatit ulis allisen oopperoissa Ratsumies ja unainen viiva; Markus Mantere, eknologia ja kodittomat taideteokset: Glen Gouldin ajatuksia musiikin tulkinnasta sen teknisen uusinnettavuuden aikakaudella. Fennoscandia rchaeologica XX. ds. Jari Okkonen & J.-. aavitsainen rchaeological ociety of Finland aarijärvi 2003, 126 pp. N oft R 12 ONMRO: 7038 Finskt Museum Red. elena dgren Finska Fornminnesföreningen Vammala 2003, 80 s. N oft R 13 ONMRO: 7016 anska, Jussi & alonen, Kirsi Kirkko, kuri ja koulutus. engellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla uomalaisen Kirjallisuuden

2 euran oimituksia 968 elsinki 2004, 252 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 7010 Kirkko, kuri ja koulutus käsittelee papiston ja luostariväen moraalihistoriaa myöhäiskeskiajan uroopassa. utkimus keskittyy kahteen erityisteemaan: papiston oppineisuuteen sekä luostarielämän valo- ja varjopuoliin. ikaisempi tutkimus on antanut molemmista teemoista varsin värittyneitä, ellei jopa vääristyneitä, tulkintoja. Yleisen käsityksen mukaan keskiajan papisto oli oppimatonta ja pystyi hädin tuskin ulkoa lukemaan messun ymmärtämättä sen sisällöstä mitään. Luostariväkeä on puolestaan perinteisesti kuvattu ahneena ja löyhämoraalisena. arvilahti, Lauri in collaboration with Zoja ergeevna Kazagaceva he oly Mountain. tudies on pper ltay Oral oetry Finnish cademy of cience and FF Communications 282 Vammala 2003, 166 pp. BN X (soft), BN N oft R 13, hard R 17 ONMRO: 7033 (soft), 7034 (hard) ocevar, Drina Movement and oetic Rhythm. ncovering the Musical ignification of oetic Discourse via the emporal Dimension of the ign emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 5. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, x pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7040 onko, Lauri in collaboration with nneli onko & aul agu he Maiden s Death ong & he Great Wedding. nne Vabarna s Oral win pic written down by. O. Väisänen Finnish cademy of cience and FF Communications 281 Vammala 2003, 529 pp. BN X (soft), BN (hard) N oft R 38, hard R 42 ONMRO: 7035 (soft), 7036 (hard) uovinen, akari örssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. utkimus tiedonantovelvollisuuden oikeudellisista ulottuvuuksista uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimies - yhdistyksen Julkaisuja. -sarja 248 Jyväskylä 2004, XXV s. BN N id. R 60 ONMRO: 7013 eoksessa avataan näkökulmia yhtiöiden tiedotuskriteereihin ja tehdään markkinasosiologiaa ja oikeustaloustiedettä soveltaen oikeudellisia johtopäätöksiä. Nykyistä tiedotuksen pistekäsitykseksi teoksessa kutsuttua lain tulkintaa ei pidetä riittävänä, vaan päinvastoin uhkana sijoittajansuojalle. iedotuksen pistekäsityksen rinnalle tuodaan ratkaisuna tiedotuksen prosessikäsitys. ällöin osakemarkkinoiden pirstaleista tietoa olisi tarkasteltava neljän ulottuvuuden kautta. örssiyhtiön tulisi täyttää tiedonantovelvollisuuden edellytys-, olennaisuus-, huoltoja ajallinen ulottuvuus, jotta lain tarkoitus toteutuisi. ögbacka, Riitta Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 947 elsinki 2003, 321 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 7011 utkimuksessa hahmotetaan erilaisia elämänmuotoja edustavien naisten elämänkäytäntöjä ja käsityksiä työstä, kodista, naisen asemasta ja maaseudusta. rityistä huomiota kiinnitetään elämänmuotojen muutoksessa syntyviin jännitteisiin ja vastakohtaisuuksiin naisten elämässä. ääpainon saavatkin naisten omat kokemukset: aineistona ovat eri puolilta uomea ja erilaisilta maaseutualueilta kerätyt naisten haastattelut. Lisäksi taustatietoina käytetään koko maaseutua koskevia tilastotietoja ja tutkijan omia kyselytutkimuksia. uloksia pohditaan sekä suhteessa naisten asemaan ja maaseudun muutokseen että maaseudun kehittämisen näkökulmasta. nha, Jyrki lämä ja oikeus K. J. tåhlberg oikeusajattelijana. K. J. tåhlbergin oikeusajattelun pääpiirteet uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. -sarja 247 Jyväskylä 2004, X, 256 s. BN N id. R 48 ONMRO: 7012 eos on ensimmäinen kattava lakimieselämäkerta tasavallan presidentti K. J. tåhlbergista ja hänen oikeudellisesta ajattelustaan sekä sen monitahoisista vaikutuksista suomalaiseen valtio- ja yhteiskuntaelämään. eos yhdistää henkilöhistoriallisen tutkimusotteen oikeuden ilmiöiden tarkasteluun tavalla, joka valottaa lakimies tåhlbergin oikeusajattelun sisältöä ja ilmenemismuotoja välittömässä yhteydessä hänen poliittiseen suuntautumiseensa, yhteiskunnalliseen toimintaansa ja valtiolliseen elämäntyöhönsä. talia la bella. rkitekterna ilding och va kelunds resedagbok tgiven och kommenterad av Kim Björklund venska litteratursällskapet i Finland & Finlands arkitekturmuseum krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 659 elsingfors 2004, 184 s. BN N nb. R 48 ONMRO: 7028 ilding och va kelunds 83

3 84 långa studieresa till talien arkitekternas klassiska resemål avsatte betydande spår i talsklassicismens arkitektur i Finland. De italienska intrycken levde kvar långt senare under funktionalismens epok som ett särdrag i deras produktion. evärdheterna i talia la bella nedtecknades av arkitektparet kelund i en diger resedagbok och många skissböcker. ntikens dekorationskonst, ungrenässansen och barocken granskades ivrigt, vid sidan av det vardagliga livet i talets talien. Dagboken utges tillsammans med huvuddelen av reseskisserna, arkitekternas egna fotografier och av dem insamlat annat samtida bildmaterial. JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval. Red. edvig Rask venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 662.l. 2004, 390 s. BN (L), BN (tlantis) N ft. R 10 ONMRO: 7006 JLR i urval utges till Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubileum år Boken belyser olika sidor av Runebergs lyriska och berättande diktning. urvalet ingår bl.a. dyll och epigram, de episka dikterna lgskyttarne och anna, översättningar av folkdikter från främmande länder samt två noveller och Fänrik tåls sägner i sin helhet. Runeberg framträder dessutom som skildrare av det finska folket i uppsatsen om aarijärvi. Johan Ludvig Runeberg 200 år. Red. Nina dgren-enrichson, Magnus ettersson & Mikael Korhonen venska litteratursällskapet i Finland Källan 1:2004 kenäs 2004, 84 s. N R 6 ONMRO: 7020 Joosten, ans & Clarke, Donal Wise se of Mires and eatlands. Background and rinciples ncluding a Framework for Decision-making nternational Mire Conservation Group & nternational eat ociety aarijärvi 2002, 304 pp. BN oft R 15 ONMRO: 7002 Järvinen, rma-riitta Karjalan pyhät kertomukset. utkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 962 elsinki 2004, 267 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6999 utkimuksen aineistona ovat Laatokan Karjalassa almissa 1900-luvun alkupuolella suullisesti kerrotut legendat, kertomukset pyhistä henkilöistä, heidän teoistaan ja ihmeistä. Legendat sisältävät kansanomaisen eettisen maailmankuvan: ne välittävät käsityksiä siitä, miten ihmisen pitäisi maailmassa elää ja käyttäytyä, miten kohdella toisia ihmisiä ja miten suhtautua pyhään. utkimus tarkastelee, mitä juuri ortodoksisen Karjalan livvinkielisellä alueella kerrotuilla legendoilla haluttiin viestittää ja mitä kerronnan lajille on sittemmin tapahtunut. Kamppailuja jäsenyyksistä. tnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. oim. äivi arinen Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 38 elsinki 2003, 358 s. BN Nid. R 24 ONMRO: 7008 Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää nykypäivän uomessa. Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Knapas, Rainer dyll och hjältemod. J. L. Runeberg i bokkonsten venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 654 Jyväskylä 2004, 127 s. BN (L), BN (tlantis) N nb. R 32 ONMRO: 7027 Detta album följer J. L. Runeberg genom tiderna, ända från debutboken llustrerade utgåvor på svenska, finska och andra språk har sedan dess förändrat bilden av hans litterära gärning. Runebergs verk i tryck och deras illustrationer speglar både publikens smak och konstens stilskiftningar. Bokkonsten följer alltid diktkonsten åt och tillsammans skapar de den värld av böcker där stora diktare lever och verkar. Kodin kulttuurit. äätoimittaja apio amminen ulevaisuuden tutkimuksen seura Futura 4:2003 Vammala 2003, 114 s. N R 9 ONMRO: 7000 is. artikkelit: Mika antzar & etteri Repo, Kolmannen sukupolven kuluttajan konstruktio; Vuokko Jarva, Näkymiä kotitalouden kulttuureihin; oni hlqvist, nformaatioyhteiskunn asta bioyhteiskuntaan? Nousevien teknologioiden yhteiskunnallisista vaikutuksista; Maisa Mojanen, eikot signaalit tulevaisuudentutkimuksessa. Kulttuurigerontologia. äätoimittaja nni Vilkko Kasvun ja vanhenemisen tutkijat Gerontologia 4:2003.l. 2003, 45 s. N R 9 ONMRO: 7004 is. artikkelit: John. Vincent, Vanhuus, sairaus, kuolema ja kuolemattomuus: biolääketieteellisten ikääntymismallien kulttuurigerontologinen kritiikki; Clary Krekula, n åldersblind feminism? Om osynliggörandet av äldre kvinnor i feministisk forskning; lison Bowes & Gillian McColgan, alvelutuotannon

4 kulttuurinen muutos: uuden hoivamallin kokeilu kotlannissa; inikka Vakimo, Kulttuurista gerontologiassa kulttuurigerontologisen identiteetin pohdintaa. Kuusi, anna Viinistä vapautta. lkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun uomessa Bibliotheca istorica 82 elsinki 2004, 414 s. BN N Nid. R 32 ONMRO: 7005 utkimuksessa keskitytään alkoholipolitiikan ja alkoholikulttuurin muutoksiin 1960-luvun uomessa. iinä osoitetaan, kuinka alkoholipoliittinen hallinta häpeän avulla väistyi ja pyrki muuttumaan hallinnaksi yksilön vapauden ja identiteetin välityksellä amaan aikaan median rooli identiteettien rakennusaineena kasvoi. Näytelmäelokuvia, iskelmiä ja kaunokirjallisuutta analysoimalla valaistaan sitä, kuinka alkoholi sai uudenlaisia merkityksiä modernisoituvassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Lappalainen, anna Variaatio ja sen funktiot. rään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 964 elsinki 2004, 406 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7001 utkimuksessa kuvataan kielellistä vaihtelua ja tarkastellaan vaihtelun tehtäviä eri tilanteissa. utkimuksen kohteena on yhden sosiaalisen verkoston jäsenten kielellinen variaatio. ääkaupunkiseudulla asuvista nuorista aikuisista koostuvan verkoston jäseniä yhdistää kuuluminen samaan paikallisseurakuntaan. ineistona on kasvokkaiskeskusteluja, työpaikan kielenkäyttötilanteita, seurakunnan tilaisuuksissa pidettyjä puheita ja puhelinkeskusteluja. utkimus osoittaa, kuinka erilaiset tavat puhua heijastavat sosiaalista todellisuutta ja kertovat siitä, keitä puhujat ovat. Musical emiotics Revisited. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 4. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, xviii pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7030 Nordenskiöld-samfundets tidskrift 63. Red. Carl-dam åggström Nordenskiöld-samfundet Vammala 2004, 126 s. N ft.r 20 ONMRO: 7039 rtiklar: Martti Blåfield, tten Nordenskiölds hem Frugård; Carl-dam æggström, Nordenskiöldare i Österled. ommarexkursionen till Karelen; irik Granqvist, Finlandsätten, en förklaring till det gåtfulla fyndet av ett mammutben vid arbeten på ertonäs idrottsplan i elsingfors 1954; Ralf Carlsson, näckor och sjöars utveckling på åland; ans ilfverberg, Nykomlingar och expansionsinsekter; Bengt Barkar, Växter för öl och vin. Nyt ylös sieluni. uomalaista kansanveisuuta. oim. nneli splund KCD 6, 2003 R 20 ONMRO: 7007 Levyllä kuullaan suomalaista virrenveisuuta ja hengellistä laulua autenttisina arkistoäänitteinä Mukana on seuroissa ja muissa tilaisuuksissa tallennettua yhteislaulua sekä yksityisten ihmisten kotonaan perinteen kerääjille esittämää veisuuta. ineisto on peräisin kolmesta arkistosta. ääosa on K:n Kansanrunousarkistosta. urun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistosta on saatu luvulla Länsi-uomen rukoilevaisseuroissa tehtyjä tallenteita. uomen Luterilaisen vankeliumiyhdistyksen arkistosta on mukana evankelisen liikkeen tilaisuuksissa tehtyjä tallenteita. Oinonen, aavo itkä matka on ippavaaraan... uomalaisuuden tulkinta ja Yleisradion toimintaperiaatteet radiosarjoissa yömiehen perhe, Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja ja Kankkulan kaivolla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 948 ampere 2004, 419 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7026 oisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat ääniradion suuruuden aikaa. Yleisradion radio-ohjelmilla oli parhaimmillaan miljoonayleisö, eikä Yleisradiolla ollut kilpailijoita. uomi muuttui nopeasti sotienjälkeisinä vuosina, ja suosittujen fiktiosarjojen suomalaishahmot saivatkin uudenlaisia ominaisuuksia. utkimus paneutuu kolmen Yleisradion fiktiosarjan avulla suomalaisuuden tulkitsemisen tapoihin. Millaisia suomalaisia olivat Kalle-Kustaa Korkki, ekka Lipponen ja ippavaaran vanhaisäntä? Oksala, eivas J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma. utkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 944 ampere 2004, 187 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7024 Johan Ludvig Runeberg ( ) kohosi jo elinaikanaan uomen kansallisrunoilijaksi ja eurooppalaiseksi klassikoksi. Runebergin eurooppalaisuuden pohja on Kreikan ja Rooman kulttuurissa, jonka perintöä hän antiikintutkimuksen ammattilaisena käyttää runoudessaan nerokkaasti. omeros, ofokles, Caesar, Vergilius ja oratius olivat Runebergille sivuuttamattomia 85

5 86 auktoreita. eivas Oksalan juhlavuoden teos tulkitsee Runebergin runoutta uroopan antiikkiin palautuvan tradition puitteissa ja näyttää monet tutut runot uudessa valossa. entikäinen, Johanna Rautaa, unta ja kultaa. Myytit ja myyttien käyttö aavo aavikon Kalevala-aiheisissa teoksissa uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 951 ampere 2004, 413 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7025 eos tarkastelee aavo aavikon teoksia, joissa käytetään myyttejä. Kaksikymmentä ja yksi (1974), Rauta-aika (1982) ja Kullervon tarina (1982) voidaan nähdä kirjallisen Kalevala-projektin luontevana jatkona. Rautaa, unta ja kultaa avaa uuden näkökulman kansallisten myyttien käyttöön suomalaisessa kirjallisuudessa. eosten käsittelyn myötä selittyvät vaikeanakin pidetyn kirjailijan tuotannosta keskeiset teemat, kuten valta, menetys ja usko perusteettomaan. ananjalka 45. uomen Kielen euran vuosikirja. äätoimittaja irkka aarinen uomen Kielen eura Vammala 2003, 209 s. BN (nid.), BN N Nid. R 24, sid. R 34 ONMRO: 7014 (nid.), 7015 (sid.) isältää artikkelit: Jussi Ylikoski, avaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä; anja Vaittinen, Vanhan kirjasuomen yhdysverbit; Risto ulkkinen et al., Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen ohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa; Kaarina Koski & asi nges, skomusperinne, yksilö ja yhteisö; Riina aanpää, arinat ukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä; elena Ruotsala, orometsässä. oronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto; Outi aloposki, 1800-luvun uhat ja yksi yötä suomalaisittain. tudia Orientalia 95. ditorial Board Jaakko ämeen-nttila & al. Finnish Oriental ociety Vammala 2003, 516 pp. BN X N oft R 30 ONMRO: 7003 nderstanding / Misunderstanding. Contributions to the tudy of the ermeneutics of ings. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra cta emiotica Fennica XV elsinki 2003, xvi pp. BN N X oft R 30 ONMRO: 7031 ola, Kirsi Vastakohtien meren ristiriitainen sankari. uomalainen merikirjallisuus oppositioasetelmia ja rajanvetoja uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 949 elsinki 2004, 488 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6997 uomalaista kaunokirjallisuuteen luettavaa merikirjallisuutta on ilmestynyt 1870-luvun lopulta lähtien. 130 vuodessa on esiintynyt viitisenkymmentä merikirjailijaa, jotka ovat julkaisseet alun toista sataa teosta. urjelaivakausi ja sitä seurannut höyrylaivojen aika ovat näkyvästi edustettuina, mutta merimiehen työpaikkana on usein myös dieselvoimalla kulkeva kuivarahti- tai tankkialus. Merikirjallisuus ilmentää moninkertaisesti vastakohtia ja rajanvetoja. Koko kirjallisuudenlaji on ollut kaunokirjallisuuden marginaalissa aihepiirinsä erityisyyden ja viihteeksi leimaamisen vuoksi. Verbum et calamus. emitic and Related tudies in onour of the ixtieth Birthday of rofessor apani arviainen. dited by annu Juusola, Juha Laulainen & eikki alva Finnish Oriental ociety tudia Orientalia 99 Vammala 2004, xxvii pp. BN N oft R 30 ONMRO: 7029 Yliskylä-euralahti, Johanna Valtion laitosten siirrot ja aluepolitiikka. simerkkitapauksena Maatalouden tutkimuskeskuksen siirtyminen Vantaan ikkurilasta Jokioisiin Finska Vetenskaps-ocieteten - uomen iedeseura Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 160 Vammala 2004, 268 s. BN N Nid. R 25 ONMRO: 7018 eos käsittelee ja luvuilla tehtyjä suunnitelmia siirtää valtion virastoja ja laitoksia elsingistä muualle uomeen. simerkkitapauksena tarkastellaan Maatalouden tutkimuskeskuksen vuosina tapahtunutta muuttoa Vantaan ikkurilasta Jokioisiin ja tämän muuton vaikutuksia tutkimuskeskuksen toiminnalle, sen henkilöstölle sekä alueille. Maatalouden tutkimuskeskuksesta tuli käytännössä ennakkotapaus, jossa vastaavien siirtojen vaikutukset tulevat näkyviin monin eri tavoin. Ongelmia tuottivat henkilökohtaista tapaamista edellyttävien kontaktien ylläpitäminen, muuttoprosessin pitkittyminen ja sen henkilöstössä synnyttämä epävarmuus, sekä yksilötasolla siirron kohteeksi joutuvien oman elämän hallintaan liittyvät kysymykset. iedekirja ieteellisen kirjallisuuden erikoiskirjakauppa Kirkkokatu elsinki puh. (09) fax (09) voinna ma klo 10-17, ti-pe klo

Uutta Tiedekirjassa 3/2004

Uutta Tiedekirjassa 3/2004 utta iedekirjassa 3/2004 rjen nuori rakennusperintö uhattuna COMOin uomen osasto. COMO 1:2004 s.l. 2004, 39 s. N 1237-4148 R 1,70 ONMRO: 7055 is. mm.: Maire Mattinen, rkiympäristö askarruttaa; ommi Lindh,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/02

Uutta Tiedekirjassa 8/02 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v. 1450 1860) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/02

Uutta Tiedekirjassa 5/02 utta iedekirjassa 5/02 hokas, annu Cultivation of Brassica species and Cannabis by ancient Finnic peoples, traced by linguistic, historical and ethnological data; revision of Brassica napus as B. radice-rapi

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 3/2003

Uutta Tiedekirjassa 3/2003 utta iedekirjassa 3/2003 82 Fennoscandia rchaeologica XX. d. Jari Okkonen & J.-. aavitsainen rchaeological ociety of Finland aarijärvi 2002, 73 pp. N 0781-7126 oft R 12 ONMRO 6679 Janne käheimo & annu

Lisätiedot

Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot)

Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot) 1 Abstraktit (yksittäiset esitelmät valmiit sessiot) Jutta Ahlbeck Kotimainen kirjallisuus Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto jutahl@utu.fi Det nya barnet framväxten

Lisätiedot

Arvosteluja. vieraan kansan välille. Tämän barbaarikuvan pohjalta roomalaiset

Arvosteluja. vieraan kansan välille. Tämän barbaarikuvan pohjalta roomalaiset Arvosteluja Laaja katsaus toiseuden tutkimukseen Marja-Leena Hänninen (toim.): Vieras, outo, vihollinen. Toiseus antiikista uuden ajan alkuun. SKS 2013. 458 s. Toiseuden ja vierauden tutkimus on ollut

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Muutoksen tuulia. Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa

Pääkirjoitus. Muutoksen tuulia. Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa Elore (ISSN 1456-3010), vol. 19 1/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_12/pk.pdf] Pääkirjoitus Muutoksen tuulia Elina Hytönen ja Sofie Strandén-Backa

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/pk_hytonen_stranden-backa.pdf] Pääkirjoitus MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ Sofie Strandén-Backa

Lisätiedot

RIIPPUMATON TUTKIMUS JA KESKUSTELEVA TIEDE

RIIPPUMATON TUTKIMUS JA KESKUSTELEVA TIEDE ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 20 1/2013. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_13/pk_lukin_stranden-backa.pdf] Pääkirjoitus RIIPPUMATON TUTKIMUS JA KESKUSTELEVA

Lisätiedot

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa KIRJALLISUUDENTUTKIMUS NYT 2011/ ABSTRAKTIT KIRJALLISUUS JA AIKA Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa Anton Tšehovin tekstien ytimessä on staattiseksi

Lisätiedot

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa KIRJALLISUUDENTUTKIMUS NYT 2011/ ABSTRAKTIT KIRJALLISUUS JA AIKA Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa Anton Tšehovin tekstien ytimessä on staattiseksi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Varför irriterar finlandssvenskarna?

Varför irriterar finlandssvenskarna? 1 2011 Pasi Saukkonen SVENSK SERVICE TACK! PAKKO- RUOTSI! POIS Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? Selvitys mediakeskustelusta Suomessa Varför irriterar finlandssvenskarna? En medieanalys med sammandrag

Lisätiedot

Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla

Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla Hanna-Mari Ikonen (toim.) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 4/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-047-4 (nid.)

Lisätiedot

J. L. Runeberg 200 vuotta Kansallisen juhlatoimikunnan raportti

J. L. Runeberg 200 vuotta Kansallisen juhlatoimikunnan raportti J. L. Runeberg 200 vuotta Kansallisen juhlatoimikunnan raportti Sisältö Kuvamme Runebergista on tullut eläväksi 3 Sanoin & kuvin & sävelin Kansallinen juhlatoimikunta 4 Summa summarum eli voiko saldosta

Lisätiedot

laitos, p. (09) 181 46 442

laitos, p. (09) 181 46 442 Ä ieteessä tapahtuu Det händer i vetenskapen 78 sitelmiä, kuukausikokouksia 20.10. klo 17.00 uomalaisen Lakimiesyhdistyksen kokouksessa teemana on rikoslain yleiset opit. Lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt

Lisätiedot

Tietokirjallisuuden ostotukilista 2007

Tietokirjallisuuden ostotukilista 2007 TIEDONJULKISTAMISEN DELEGATIONEN FÖR COMMITTEE FOR NEUVOTTELUKUNTA INFORMATIONSSPRIDNING PUBLIC INFORMATION Hallituskatu 2 B Regeringsgatan 2 B Hallituskatu 2 B 00170 Helsinki 00170 Helsingfors 00170 Helsinki

Lisätiedot

FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU

FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU KAARINA KOSKI ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 14 1/2007. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_07/kos_b_1_07.pdf] FOLKLORISTI JA VAPAA SIELU HAASTATTELUSSA

Lisätiedot

Vankila lapsuudessa lapset vankilassa Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää. Rosi Enroos

Vankila lapsuudessa lapset vankilassa Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää. Rosi Enroos RIKOSSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 1/2008 Vankila lapsuudessa lapset vankilassa Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää Rosi Enroos RIKOSSEURAAMUSVIRASTON JULKAISUJA 1/2008 Vankila lapsuudessa

Lisätiedot

Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun

Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun Marjatta Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä Toimituskunta: Tarja Heino Kirsi Kaikko Anne Pirinen Tarja Pösö Sanna Aaltonen Toimitusneuvosto: Mauno Konttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset

Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset Stockholms universitet Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för FINSKA Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset Anneli Tikkanen-Rózsa Examensarbete

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:33 Sinikka Törmä, Kati Tuokkola, Johanna Hurtig LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTA ROMANINAISTEN KOKEMANA Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia...

TIETEESSÄ TAPAHTUU. Hakemisto 1983-2000. Sisällys. Alkusanat (Jan Rydman)... 3. Pääkirjoitukset... 5. Artikkelit... 6. Katsauksia... akemisto 1983-2000 akemisto 1983-2000 ieteessä tapahtuu äätoimittaja: Jan Rydman aitto: iina Kaarela lkoasu: eikki Kalliomaa oimitus: Mariankatu 5, 00170 elsinki uh. (09) 228 69 227 Fax (09) 228 69 291

Lisätiedot

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2003. Merja Anis & Anne-Mari Laukkanen (toim.)

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2003. Merja Anis & Anne-Mari Laukkanen (toim.) Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2003 Tutkiva sosiaalityö Merja Anis & Anne-Mari Laukkanen (toim.) 1 Tutkiva sosiaalityö 2003 Sisältö Tarvitseeko

Lisätiedot

näköala-utsikt 4/2006 4/2006

näköala-utsikt 4/2006 4/2006 näköala-utsikt SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO 4/2006 EKUMENISKA RÅDET I FINLAND näköala-utsikt 4/2006 SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO EKUMENISKA RÅDET I FINLAND 4/2006 Julkaisija / Utgivare Suomen ekumeeninen

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot