Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto

2 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Talousarvioon ja sen yleisperusteluihin sisältyy kohdat talousarvion sitovuudesta, määrärahojen seurannasta/ylitysvastuusta, talousarvion käyttöohjeista sekä hankintaohjeista. Vesihuoltolaitos on oma tehtäväalueensa, joka jakautuu kirjanpidossa vesi- ja viemärilaitokseen. Liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat ovat käyttötalousosan osalta vastuualueittain ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin. Jokaisen toimielimen ja palvelukeskusjohtajan sekä vastuualueiden päälliköiden on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että vastuualueiden ja hankkeiden määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuoden tarpeisiin. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia ja niitä on toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden ehdottomasti noudatettava. Kaupunginvaltuusto on määritellyt kuntalain mukaisesti kaupungin tilivelvolliset hyväksyessään kaupungin sisäisen valvonnan perusteet. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee erityisesti kehittää. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti. Erityisesti korostetaan sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista.

3 2 2. Raportointi Toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden on huolehdittava määrärahojen tarkkailusta. TANE- raportointiohjelmalla on mahdollista olla jatkuvassa yhteydessä eri toimialoilta kirjanpitoon. Osavuosikatsaus annetaan valtuustolle tilanteesta sekä tilinpäätös ajalta annetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talouskatsaus annetaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle. Ensimmäisen kerran vuodelta 2014 huhtikuun 15. päivän jälkeen tammimaaliskuun 2014 tilanteesta. 3. Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Toimielimien tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle mennessä tulosyksiköittäin meno/tulolajitasolla (=tuloslaskelma, ulkoiset) käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallintokuntien tulee pidättyä sellaisten uusien sitoumusten teosta, jotka sitovat määrärahoja myös tulevina vuosina. Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta vastuualueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Rakennusinvestointien osalta määrärahavastuu on teknisellä lautakunnalla. 4. Henkilöstön palkkaaminen Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä, hallintokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta erillinen täyttämislupa. Opetustoimen virkojen osalta täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Erityistä harkintaa tulee käyttää henkilöstön sijaisten palkkaamisesta.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE 3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Taulukot TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Käyttötalousosa Konsernin tavoitteet Investointiosa Rahoitusosa Tuloslaskelmaosa Verotulojen kehitysennuste Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen TALOUSSUUNNITELMAN MUU SISÄLTÖ Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Lainojen hoitokustannukset

5 3

6 4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. (muut /353) Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (muut /353) Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Talousarviota ja suunnitelmaa koskevaa 65 :ää on muutettu siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä toimenpideohjelmalla. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi - ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien talousarvion määrärahat ja tuloarviot vuonna 2013 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia: osan tietohallintoyksikön kustannuksista ruokapalvelukeskuksen kustannukset kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista kiinteistöjen hoitokustannukset siivouskustannukset Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korkokustannukset: kaupunki vesihuoltolaitos työterveyshuollon kustannukset (kaupungin henkilökunta)

7 5 Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samoin tulee laatia konsernitase liitetietoineen. Kuntalain 68a :ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Konsernitilinpäätöksen sisältöä on laajennettu käsittämään konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja muutettuna sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kuntajaosto on antanut yleisohjeet kirjanpitolain ja asetuksen säännöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013 Yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista 2012 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2010 Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2009 Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2007 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tehtävät Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. Nämä ovat 1) kokonaistalouden näkökulma * tuloslaskelmaosa * rahoitusosa 2) toiminnan ohjauksen näkökulma * käyttötalousosa * investointiosa

8 6 HUITTISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Valtuustoon nähden sitova taso KP4 KP3 KP2 KP1 Kustp Nimi Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö 2 merkkiä 3 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä KUNTA YHTEENSÄ 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 100 Valtuusto 1000 Valtuusto Kaupunginjohtaja 1000 Valtuusto 1001 Valtuusto 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallinto 1100 Hallinto Kaupunginjohtaja 1100 Hallitus 1101 Hallitus 1110 Käyttövarat 1111 Käyttövarat 1120 Toimikunnat 1121 Toimikunnat 1130 Suhdetoiminta 1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyyskunnat 1140 Muu yleishallinto 1141 Verotus 1142 Hankintatoimi 114 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö Elinkeinojohtaja 1150 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1151 Elinkeinojen kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 115 Projektit 1150 Projektit Elinkeinojohtaja 1160 Projektit 1161 Projektit 120 Keskushallinto 1200 Keskushallinto Hallintojohtaja 1200 Keskushallinto 1201 Kansliapalvelut 1202 Tiedotustoiminta 1203 Yhteistoimintaosuudet 130 Talous- ja henkilöstöpalvelu Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1301 Työsuojelu

9 Työterveyshuolto 1303 Työhyvinvointitoiminta 1304 Henkilöstön kehittäminen 1310 Talouspalvelut 1311 Talouspalvelut 150 Maaseutuelinkeino 1500 Maaseutuelinkeino Maaseutupäällikkö 1500 Maaseutuelinkeino 1501 Hallinto 1502 Avustukset 160 Maatalouslomituspalvelu 1600 Maatalouslomituspalvelu Lomituspalvelujohtaja 1600 Maatalouslomituspalvelu 1601 Hallinto 1602 Lomitustoiminta 170 Tietohallinto 1700 Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 1700 Tietohallintoyksikkö 1701 Hallinto/tietoliikenne 1702 Yhteiset jaettavat/tietoliikenne 1703 Kansliapalvelut 1704 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1705 Ruokapalvelukeskus 1706 Maatalouselinkeino 1707 Maatalouslomituspalvelu 1708 Kaupunginhallitus 1710 Hallinto/sosiaalitoimi 1711 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1714 Toimintakeskus Päiväkeskus Kotihoito Palveluasuminen 1721 Jaettavat/terveyskeskus 1723 Avosairaanhoito 1724 Neuvola 1726 Vuodeosasto II 1727 Vanhainkoti 1728 Laboratorio 1729 Röntgen 1730 Fysioterapia 1731 Perheneuvola 1732 Psyso 1733 Terveysvalvonta 1734 Eläinlääkintähuolto 1735 Hammashuolto 1736 Työterveyshuolto 1737 Yleishallinto 1738 Keskusvarasto 1739 Lääkevarasto 1740 Välinehuolto 1741 Hallinto/koulutoimi 1742 Lauttakylän koulu 1743 Loiman kulu 1744 Sallilan koulu 1745 Sammun koulu

10 Suttilan koulu 1747 Pellonpuiston koulu 1748 Lautta Lautta Koulutoimen esiopetus 1751 Lukio 1752 Kansalaisopisto 1753 Musiikkiopisto 1754 Museo 1755 Päivähoito 1756 Päivähoidon esiopetus 1760 Pääkirjasto 1761 Vampulan sivukirjasto 1762 Hallinto/nuoriso- ja urheilukeskus 1763 Nuorten työpaja 1764 Nuorisotyö 1765 Uimahalli 1770 Hallinto/tekninen palvelukeskus 1771 Jätehuolto 1772 Kiinteistöjen hoito 1773 Siivoustoimi 1774 Liikenneväylät 1775 Puistot/tori 1776 Varikko 1780 Maankäyttöpalvelut 1781 Kaavoitus 1782 Paikkatietopalvelut 1783 Kunnallistekninen suunnittelu 1784 Arkkitehtisuunnittelu 1785 Rakennusvalvonta/ympäristönsuojelu 1790 Puhelinvaihdeuudistus ja kulunvalvonta 180 Ruokapalvelukeskus 1800 Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelupäällikkö 1800 Hallinto 1801 Hallinto 1810 Keskuskeittiöt 1811 Pellonpuiston keskuskeittiö 1812 Kuninkaisten keskuskeittiö 1820 Kyläkoulut 1821 Loiman kulu 1822 Suttilan koulu 1823 Sallilan koulu 1830 Päiväkodit 1831 Huhkolan päiväkoti 1832 Kuninkaisten päiväkoti 1833 Huvikummun päiväkoti 1840 Muut keittiöt 1841 Annala 1842 Toimintakeskus

11 190 Rahoitus 1900 Rahoitus Hallintojohtaja 1900 Rahoitus 1901 Rahoitus 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 200 Vaalit 2000 Vaalit Hallintojohtaja 2000 Valtiolliset vaalit 2001 Presidentin vaalit 2002 Eduskuntavaalit 2010 Kunnallisvaalit 2011 Kunnallisvaalit 2020 EU-vaalit 2021 EU-vaalit 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA 230 Tarkastuslautakunta 2300 Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja 2300 Tilintarkastus 2301 Tilintarkastus 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja 300 Hallinto 3000 Hallinto Perusturvajohtaja 3000 Hallinto 3001 Hallinto perusturvalautakunta 303 Sosiaalitoimi 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Sosiaalityön johtaja 3030 Sosiaalitoimisto 3031 Sosiaalitoimisto 3040 Lastensuojelu 3041 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 3042 Perhetyö 3043 Lasten perhehoito 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito 3050 Päihdehuolto 3051 Päihdehuollon avohuolto 3052 Päihdehuollon laitoshoito 3053 Päihdehuollon päiväkeskus 3060 Asumispalvelut 3061 Kehitysvammaisten asuntolat 3062 Vammaisten palvelutalot 3063 Asumispalvelut/hoitokodit 3070 Kehitysvammahuolto 3071 Kehitysvammaisten avohuolto 3072 Kehitysvammaisten perhehoito 3073 Kehitysvammalaitokset 3074 Kehitysvammaisten työtoiminta 3075 Toimintakeskus 3080 Muut sosiaalipalvelut 3081 Vammaispalvelut 3082 Vammaisten työllistäminen 3083 Muut palvelut 3090 Toimeentuloturva 3091 Toimeentulotuki 9

12 Elatustuki 3093 Kuntouttava työtoiminta 3100 Pakolaisten huolto Pakolaisten huolto Satakoto-kehittämishanke 304 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Vanhustyön johtaja 3400 Vanhustenhuollon hallinto 3401 Vanhustenhuollon hallinto 3410 Kotipalvelut 3411 Kodinhoitoapu 3412 Tukipalvelut 3413 Turvapuhelimet 3420 Omaishoidon tuki 3421 Omaishoidon tuki 3430 Asumispalvelut 3431 Kaarirannan palveluasunnot 3432 Kaarirannan ryhmäkodit 3433 Palvelutalo Annala 3434 Ainokoti 3435 Muut palveluasunnot 3436 Attendo Medone 3437 Huhtaanhovi 3438 Puistonlaita 305 Terveyskeskus 3050 Terveyskeskus Terveydenhuollon vastuualueen päällikkö 3500 Perusterveydenhuolto 3501 Avosairaanhoito 3502 Avoterveydenhuolto 3504 Vuodeosasto II 3505 Vanhainkoti 3506 Laboratorio 3507 Röntgen 3508 Ensihoito 3509 Fysioterapia 3510 Perheneuvola 3511 Psyso 3510 Ympäristöterveydenhuolto 3517 Ympäristöterveydenhuolto 3520 Hammashuolto 3521 Hammashuolto 3530 Työterveyshuolto 3531 Työterveyshuolto 3540 Hallinto ja huolto 3541 Yleishallinto 3542 Kehittämisprojektit 3543 Keskusvarasto 3544 Lääkevarasto 3545 Välinehuolto 3548 Vaatehuolto Motoriikkajumppa Päihde- ja mielent. Länsi 2013 Ikäkaste 2013

13 306 Erikoissairaanhoito 3060 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja 3600 Erikoissairaanhoito 3601 Satakunnan sairaanhoitopiiri 3602 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 3603 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3604 Coxa 3605 Muut yksityiset 3606 Muut kunnat ja kuntayhtymät 307 Muu terveydenhuolto 3070 Muu terveydenhuolto 3700 Kriisikeskus 3701 Kriisikeskus 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Koulutusjohtaja 400 Kasvatus- opetuspalvelut 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutusjohtaja 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut 4001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4002 Joukkoliikenne 402 Perusopetus 4020 Perusopetus Koulutusjohtaja 4020 Perusopetus 4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lauttakylän koulu Lautta Lauttakylän koulu Lautta Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus 403 Lukiokoulutus 4030 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen vastuualueen päällikkö 4030 Lukio 4201 Lauttakylän lukio 404 Kansalaisopistotoiminta 4040 Kansalaisopistotoiminta Kansalaisopiston vastuualueen rehtori 4040 Kansalaisopisto 4301 Kansalaisopisto 405 Musiikkiopistotoiminta 4050 Musiikkiopistotoiminta Musiikkiopiston vastuualueen rehtori 4050 Musiikkiopisto 4401 Musiikkiopisto 406 Museopalvelut 4060 Museopalvelut Koulutusjohtaja 4060 Museopalvelut 4501 Museot 11

14 Varhaiskasvatus 4070 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset 4601 Varhaiskasvatuksen hallinto/yhteiset 4080 Päiväkodit 4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu Päiväkotien esiopetus Päivähoito Vampula 4090 Perhepäivähoito 4801 Varsinainen perhepäivähoito 4802 Ryhmäpäiväkoti Huittinen 4100 Lasten hoidon tuki 4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki 4903 Vauvaraha 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastotoimenjohtaja 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 Kirjastopalvelut 5001 Hallinto 5002 Kirjasto 5010 Kulttuuripalvelut 5011 Muu kulttuuritoimi 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 600 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6001 Hallinto 6002 Liikuntapalvelut 6003 Nuorisotyö 6004 Nuorten työpaja 6005 Nuorisovaltuusto 6006 Uimahalli 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 700 Teknisen toimen palvelut 7000 Toimistopalvelut Tekninen johtaja 7000 Toimistopalvelut 7001 Tekninen lautakunta 7002 Toimistopalvelut 710 Jätehuolto 7100 Jätehuolto Tekninen johtaja 7100 Jätehuolto 7101 Jätehuolto 720 Pelastuslaitos 7200 Pelastuslaitos Tekninen johtaja 7200 Pelastuslaitos 7201 Pelastuslaitos 730 Tilapalvelut 7300 Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri 7300 Tilapalvelut 7301 Kiinteistöjen hoito 7302 Siivouspalvelut

15 7303 Laitoshuolto 740 Yleisten alueiden palvelut 7400 Yleisten alueiden palvelut Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7400 Yleisten alueiden palvelut 7401 Liikenneväylät 7402 Varikko 7403 Puistot ja tori 7404 Maa- ja metsätilat 7405 Liikunta-alueet 7406 Yksityistieavustus 750 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7501 Maankäyttöpalvelut 7502 Kaavoitus 7503 Paikkatietopalvelut 7504 Kunnallistekninen suunnittelu 760 Vesihuoltolaitos 7600 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7600 Vesihuoltolaitos 7601 Vesilaitos 7602 Viemärilaitos 7603 Hulevesiviemärit 7610 Vesihuoltolaitos rahoitus 790 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7901 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 800 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Rakennustarkastaja 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8001 Ympäristo- ja rakennuslautakunta 8002 Rakennusvalvonta 8003 Ympäristöpalvelut 13

16 14

17 15 Kuntien ja kuntayhtymien talouskehitys Taloudellinen katsaus, syksy 2013 (tiivistelmä) Valtiovarainministeriö Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Tänä vuonna Suomen BKT supistuu ½ %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Suomen Kuntaliitto Kuntataloustiedote 3/2013 Vaikka Yhdysvallat ylitti BKT:n kasvussa finanssikriisiä edeltäneen tason jo alkuvuonna 2011, on euroalueen ja Japanin toipuminen odotuttanut itseään. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 BKT:n taso on Suomessa lähellä vasta vuoden 2017 puolella. Viimeisimmän Suomen Pankin arvion mukaan tämän vuoden talouskasvu olisi -0,8 %, ensi vuonna 0,9 5 ja 1,8 5 vuonna Yleiseen talousympäristön epävarmuuteen toi lisämausteen lokakuun alkuviikko kun Yhdysvaltojen velkakatto tuli vastaan ja maksukyvyttömyyden uhka oli läsnä. Korot ovat pysyneet historiallisesti matalalla tasolla jo viiden vuoden ajan. Todennäköisesti merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa mikäli talousympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Valtion vuoden 2014 budjettiesitys annettiin varsin epävarmassa kansainvälisen talouden ilmapiirissä ja huoli Suomen luokituksesta reittaajien silmissä toi oman värinsä esitykseen. Budjettiesitys on olennaisilta osiltaan kevään kehyksen mukainen. erityisenä lisänä on budjettiesityksen yhteyteen laadittu ns. rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Osa näistä ohjelman ratkaisuista on pidemmällä aikavälillä toteutettavia ja osa lyhyemmällä. Sama piirre kuitenkin näissä ratkaisuissa tai keinoissa on vahvasti läsnä kunnat. Kunnat ovat Rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Kuntien harteille on muodossa tai toisessa lastattu suuri osa tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostoista. Budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla, tähän lukuun sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna Laskennallisesti se tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen Esityksessä oli toisaalta myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille.

18 16 Vuoden 2013 lisätalousarviossa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet saivat avustusta 15 milj. euroa sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin ja 35 milj. euroa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennuksiin. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki 108 kuntaa, yhteensä 142 milj. euroa. Sekä hakijoiden määrä että hakusumma ylittivät viime vuoden määrät. Kunnille myönnetään harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena vuoden loppuun mennessä yhteensä 20 milj. euroa. Kuntatalous kiristyy entisestään. Kun tarkastellaan peruspalvelubudjetin yhteydessä laadittua painelaskelmaa vuoden 2013 kuntien kokonaistuloksesta on näkymä ollut n milj. euroa negatiivinen. Tulokseen on laskettu parantavina erinä verotulojen kertaerät n milj. euroa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna mutta vuodesta 2014 tulee todennäköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Peruspalvelubudjetin painelaskelma kuntien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 mrd euroa negatiivinen. Tähän tulokseen tulevat vielä vaikuttamaan mm. maltillinen palkkaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset.

19 17 Huittisten kaupungin talous 2014 Yleistä Huittisten kaupungin vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan menot (ulkoiset) ovat eli laskua vuoden 2013 talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna on -1,1 %. Käyttötalousosan tulot laskevat -1,0 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalousosan tulot (ulkoiset) ovat vuonna Käyttötalousosan nettomeno vuonna 2014 on eli 1,1 % pienempi kuin vuonna Edellä mainitut käyttötalousosan menot eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta vuosikatteen jälkeen ja ovat Investointiosan menot ovat vuonna Investointiosaan ei ole budjetoitu tuloja vuodelle 2014 eli nettomeno on Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille on talousarvioasiakirjan investointiosan perusteluosassa. Rahoitukselliset erät selviävät rahoitusosan menoista ja tuloista. Rahoitusosan menot ja tulot siirtyvät tuloslaskelmaosaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymää esitellään jäljempänä tässä yleisperustelujen osassa. Huittisten kaupungin verotulot Talousarviovuoden 2014 verotuloissa on lisäystä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 3,9 prosenttia. Vuonna 2013 syyskuussa verotuloja oli kaupungille kertynyt yhteensä euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 seuraavasti: Kunnallisveroprosentti nousee vuonna ,5 % ollen 20,25 %. kunnallisveroa euroa yhteisöveroa euroa kiinteistöveroa euroa YHTEENSÄ euroa Kaikkien suunnitelmavuosien verotulokohta on laskettu 20,25 veroprosentin mukaisesti. Katso taulukko-osan 2.1. verotusta koskevia taulukoita. Kiinteistövero Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin viimeksi vuodelle Talousarviossa 2014 kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan vuoden 2013 tasolla. Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos ,80 0,40 1,00 2,71

20 18 Valtionosuudet Vuonna 2014 käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhdenputken valtionosuus on kuvattu seuraavassa taulukossa: Katso myös taulukko-osan 2.1. valtionosuuksia koskeva taulukko.

21 19 Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaskelmassa vuonna 2014 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään ja uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2014 kaikkiaan Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen määrä tullee olemaan 26,2 M eli /asukas. Edellä mainittu lainojen määrä on vain kaupungin oma velkamäärä eikä sisällä koko konsernivelkaa. TP 2012 TA 2013 TA 2014 Lainamäärä (milj. ) 12,2 18,1 26,2 Asukasta kohti ( ) Rahoituslimiittiä, lyhytaikaista kassalainaa Huittisten kaupungilla ei ollut käytössä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lyhytaikaisen rahoituslimiitin sekä kuntatodistusohjelman yhteismääräksi euroa. Katso 3.7 pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittymistä koskeva taulukko ja Liite n:o 2. Rahastot Huittisten kaupungin oman pääoman rahastopääomat ovat tilanteen mukaisesti seuraavat: opintotukirahasto ,03 euroa Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on tämän talousarvion Liitteenä n:o 1. Liitteestä selviää henkilöstömäärä sekä vuonna 2014 tapahtuvat muutokset henkilöstömäärissä ja -nimikkeissä. Muutos henkilöstömäärässä on +7 verrattuna tilanteeseen. Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varattu +1,0 prosenttia. Suunnitelmavuosille on myös varauduttu +1,0 prosentin vuosikorotuksiin. Huittisten kaupungin palkkakululajille varatut määrärahat ovat seuraavat: TA (lasku 0,3 %) TA 2013 (sis. muutokset) Työllistäminen Vuonna 2014 työllisyysmäärärahat käsitellään hajautettuna hallintokuntien tehtäväalueille. Määrärahoilla työllistetään 40 henkilöä yhteensä 132 kuukauden ajaksi sekä kesätyöntekijöitä eri hallinnonaloilla yhteensä 31 henkilöä. Työllistämissuunnitelma vuodelle 2014 on Liitteenä n:o 1. Henkilöstön eläköityminen Taulukko-osassa 2.1. kuvataan ennustetta kaupungin henkilöstön eläkkeelle jäämisestä.

22 20 Kaupungin maksuvalmius Kaupunginvaltuuston myöntämä tilapäisrahoituksen enimmäismäärä on miljoonaa euroa. Yleisperustelujen liitteenä olevassa taulukko-osassa 2.1. esitellään kaupungin kassavarojen kehitystä vuoden 2013 aikana kuukausittain. Palvelurakenteen kehittäminen Valmistellaan esitys mennessä palvelurakenteen kehittämisestä, jolla lisätään palvelujen tehokkuutta ja vähennetään henkilöstömenoja. Tunnusluvut Vuosien 2013 (sis. muutokset) 2014 osalta esitetään seuraavat tunnusluvut: Huomioitavaa vuoden 2013 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan vuonna 2013 parempana kuin talousarviossa. Poistot taas tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Tuloslaskelma Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,09 % 22,10 % Vuosikate % käyttötuloista* -0,81 % 2,50 % Vuosikate % poistoista -20,32 % 52,55 % Vuosikate /asukas -54,67 174,18 Rahoituslaskelma Lainanhoitokate -0,11 0,89 Investointien tulorahoitus % -8,80 % 18,84 % Pääomamenojen tulorahoitus % -6,83 % 15,50 % *Käyttötulot= (Toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Talousarvion sitovuus Talousarvion ja -suunnitelman rakennetta kuvaavassa osassa n:o 1 on liitteenä kaupungin käyttötalousosan tilikarttamalli ja organisaatio vuodelle Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista KP4/ Toimielin, KP3/ Tulosalue, KP2/ Vastuualue ja KP1/ Tulosyksikkö sekä Kustannuspaikasta. Valtuustoon nähden sitovana tasona on KP2/ Vastuualue. Viranhaltijoiden vastuualueet on merkitty tilikarttaan. KP1/ tulosyksikkö ja Kustannuspaikka tasot sitovat johtavia viranhaltijoita.

23 21 Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen. Esimerkkejä sitovuustasosta: Esim. 1. Valtuustoon nähden sitova taso Perusopetus Johtavan viranhaltijan vahvistama taso Lauttakylän koulu jne. Tehtäväaluetasolla sitovuustasona valtuustoon nähden ovat menot/tulot/netto. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltua silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Tehtävissä, jotka rahoitetaan palvelujen myynnillä ja maksutuloilla, voidaan sitovuus talousarviossa määrätä nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Poikkeuksen bruttoperiaatteesta tekevät seuraavat, joiden osalta sitovuustaso on nettositovuus Projektit Kansalaisopisto Musiikkiopisto Nuorten työpaja Nuorisovaltuusto Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano - ohjeissa tullaan käyttötalousosan tehtäväalueet sekä investointiosan eräät määrärahat sitomaan viranhaltijavastuuseen erikseen päätettävällä tasolla. Talousarvion seurannan merkittävyyttä erityisesti korostetaan ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan mahdollisimman pikaisesti. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallitukselle ja valtuustolle saatetaan myös määräajoin tiedoksi talousarvion toteutuminen vertailu- ja rahoitustietoineen. Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Jos määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sitovuustason ylittyessä tulee esityksen perusteluissa ilmetä ainakin seuraavaa: 1. korotusanomus on riittävästi perusteltava 2. samalla on aina selvitettävä, onko muilta tehtäväalueilta odotettavissa säästöjä 3. selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty määrärahakorotustarpeen välttämiseksi

24 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus * Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Muu terveydenhuolto B Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuspalvelut B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopistotoiminta N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B Kirjasto ja kulttuurilautakunta Kirjasto ja kulttuuripalvelut B Nuoriso ja liikuntalautakunta Nuoriso ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B

25 23 Ympäristö ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Osakkeet ja osuudet B Koneet ja kalusto B Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B Koneet ja kalusto B Kasvatus ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B Tekninen lautakunta Suttilan koulun peruskorjaus B Annala A osa peruskorjaus B Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B Lauttakylän koulun peruskorj ja laajenn B Lauttakylän koulun väistötilat B Sammun koulun esiopetustilat B Pienet talonrakennushankkeet B Uusi ylävesisäiliö B Vesihuoltokohteet B Liikennealuekohteet B Viher ja liikunta aluekohteet B Uusien alueiden liikenneal ja kunn tekn B Koneet ja kalusto B RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA N = sitovuus nettomääräraha/ tuloarvio, B = bruttomääräraha/ tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

26 24

27 KÄYTTÖTALOUS 2014 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut /ulkoiset ja sisäiset ei sis.poistoja Toimintakatetilit 25 TP2012 TA2013 Tal muutos (sisältyy ed) KV2014 TA% SV2015 SV KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot Kulut , Netto , KAUPUNGINHALLITUS Tuotot , Kulut Netto , KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto TARKASTUSLAUTAKUNTA Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto

28 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUN Tuotot , Kulut , Netto , NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUN Tuotot , Kulut , Netto , Raportti yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

29 POISTOT 2014 TOIMIELIMITTÄIN 27 Tuotot/kulut Poistotilit TP2012 TA2013 KV2014 TA% SV2015 SV KAUPUNGINHALLITUS Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Kulut , Netto , KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kulut , Netto , NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Kulut , Netto , Raportti yhteensä Kulut , Netto ,

30 28

31 29

32 30 VEROTULOT Verolaji TA 2013 TA 2014 Muutos Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

33 VERORAHOITUS TA 2013 TA 2014 Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku /asukas Toimintakate % verorahoituksesta 100,61 96,28 Vuosikate % verorahoituksesta -1,04 3,19

34 32

35 33 KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2014 YHTEENVETO Kunta: 102 Huittinen Asukasluku: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: euroa euroa/asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ,74 Esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kulttuuripalvelujen lask. kustannukset ,45 Yleinen osa ,84 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaiskunnan lisäosat 0 0,00 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) ,22 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä ,04 - Kirjanpidossa näistä vähennetään elatustuen takaisinperinnän palautukset, jotka eivät ole valtionosuutta: ,29 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus ,86 /asuk as ,86 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta ,14 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) ,99 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,13 2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ,93 3. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (ei talousarviossa) 0,00 Kunnan valtionosuusrahoitus ,20 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa Kotikuntakorvaustulot (+) Kotikuntakorvausmenot (-) Elatustuen takaisinperinnän palautus ,29 Valtionosuusmaksatus (kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset + elatustuen palautukset; pl. harkinnanvarainen valtionosuuden euroa euroa/asuk as korotus) ,30 - kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä ,03

36 34

37 35

38 36

39 37

40 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuusto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Peruspalveluiden turvaaminen Edunvalvonta kunta ja Palvelutason säilyminen palvelurakenneuudistuksessa Vähintään asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois Satakuntaan. Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Sahkon alueen kehittäminen Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito Sahkoon perustetut uudet yritykset Kaavoitusohjelman toteuttaminen Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen

41 39 Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelmien laadinta Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Koulutusmääräraha /v Prosessit Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Johtosääntöjen uusiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit Talous Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa/asukas Imago Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustettavat/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä

42 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä Esimieskoulutukset tiedotusta Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa

43 Prosessit Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Ydinprosessien kehittäminen Johtosääntöjen tarkistaminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet 41 Talous Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Suunnitelmallinen taloudenhoito Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio

44 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 42 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 400 Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Projektit TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

45 1200 Keskushallinto 43 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat

46 Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Kehittämistoimenpiteet 44 Prosessit Joustavat, tehokkaasti toimivat Prosessikuvausten päivittäminen Prosessit päivitetty 100 % prosessit Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa 1300 Talous ja henkilöstöpalvelut TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

47 Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen Asiakaspalautteet panostaminen Toimiva sijaisjärjestelmä 45 Henkilöstö Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Senioriklubin osallistujamäärä Osaamisen kehittäminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Sisäisen tiedottamisen lisääminen Työympäristön jatkuva kehittäminen Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Toimiva henkilöstö ja koulutussuunnitelma Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Intranetin kehittäminen Työympäristöselvitykset Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla Taloudellinen tuki työttömyysvakuutusrahastosta Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Talous Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Prosessit Henkilöstöhallinnon ohjelmien Uusi ohjelmisto nykyaikaistaminen

48 46 Imago Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (KuntaRekry) Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin 1500 Maaseutuelinkeino TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v

49 47 Henkilöstö Asiantunteva ja palvelualtis Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista Sairauspoissaolot /hlö henkilöstö huolehtiminen, palkkaus Prosessit Toimivat prosessit tukihallinnossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden Asiakasreklamaatioiden määrä ja muussa päätöksenteossa toiminta kunnossa Imago Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä.

50 1600 Maatalouslomituspalvelut 48 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Asiakaspalvelu koko alueella ammattitaidon ylläpito asiakaskysely riittävä henkilöstö lomitetut päivät Henkilöstö Henkilöstön tasapuolinen kohtelu oikein kohdennettu työnjako työtyytyväisyys Prosessit Joustava, asiakaslähtöinen prosessi prosessien kuvaus on kuvattu/ ei kuvattu

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

2.1. Taulukot 25. 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys.. 129 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2013 2015.

2.1. Taulukot 25. 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys.. 129 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2013 2015. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE.3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...14 2.1. Taulukot 25 3. TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 JA TALOUSARVIO 2013... 37 3.1. Käyttötalousosa...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot