Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto

2 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Talousarvioon ja sen yleisperusteluihin sisältyy kohdat talousarvion sitovuudesta, määrärahojen seurannasta/ylitysvastuusta, talousarvion käyttöohjeista sekä hankintaohjeista. Vesihuoltolaitos on oma tehtäväalueensa, joka jakautuu kirjanpidossa vesi- ja viemärilaitokseen. Liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat ovat käyttötalousosan osalta vastuualueittain ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin. Jokaisen toimielimen ja palvelukeskusjohtajan sekä vastuualueiden päälliköiden on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että vastuualueiden ja hankkeiden määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuoden tarpeisiin. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia ja niitä on toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden ehdottomasti noudatettava. Kaupunginvaltuusto on määritellyt kuntalain mukaisesti kaupungin tilivelvolliset hyväksyessään kaupungin sisäisen valvonnan perusteet. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee erityisesti kehittää. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti. Erityisesti korostetaan sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista.

3 2 2. Raportointi Toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden on huolehdittava määrärahojen tarkkailusta. TANE- raportointiohjelmalla on mahdollista olla jatkuvassa yhteydessä eri toimialoilta kirjanpitoon. Osavuosikatsaus annetaan valtuustolle tilanteesta sekä tilinpäätös ajalta annetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talouskatsaus annetaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle. Ensimmäisen kerran vuodelta 2014 huhtikuun 15. päivän jälkeen tammimaaliskuun 2014 tilanteesta. 3. Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Toimielimien tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle mennessä tulosyksiköittäin meno/tulolajitasolla (=tuloslaskelma, ulkoiset) käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallintokuntien tulee pidättyä sellaisten uusien sitoumusten teosta, jotka sitovat määrärahoja myös tulevina vuosina. Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta vastuualueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Rakennusinvestointien osalta määrärahavastuu on teknisellä lautakunnalla. 4. Henkilöstön palkkaaminen Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä, hallintokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta erillinen täyttämislupa. Opetustoimen virkojen osalta täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Erityistä harkintaa tulee käyttää henkilöstön sijaisten palkkaamisesta.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE 3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Taulukot TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Käyttötalousosa Konsernin tavoitteet Investointiosa Rahoitusosa Tuloslaskelmaosa Verotulojen kehitysennuste Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen TALOUSSUUNNITELMAN MUU SISÄLTÖ Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Lainojen hoitokustannukset

5 3

6 4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. (muut /353) Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (muut /353) Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Talousarviota ja suunnitelmaa koskevaa 65 :ää on muutettu siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä toimenpideohjelmalla. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi - ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien talousarvion määrärahat ja tuloarviot vuonna 2013 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia: osan tietohallintoyksikön kustannuksista ruokapalvelukeskuksen kustannukset kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista kiinteistöjen hoitokustannukset siivouskustannukset Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korkokustannukset: kaupunki vesihuoltolaitos työterveyshuollon kustannukset (kaupungin henkilökunta)

7 5 Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samoin tulee laatia konsernitase liitetietoineen. Kuntalain 68a :ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Konsernitilinpäätöksen sisältöä on laajennettu käsittämään konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja muutettuna sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kuntajaosto on antanut yleisohjeet kirjanpitolain ja asetuksen säännöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013 Yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista 2012 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2010 Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2009 Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2007 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tehtävät Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. Nämä ovat 1) kokonaistalouden näkökulma * tuloslaskelmaosa * rahoitusosa 2) toiminnan ohjauksen näkökulma * käyttötalousosa * investointiosa

8 6 HUITTISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Valtuustoon nähden sitova taso KP4 KP3 KP2 KP1 Kustp Nimi Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö 2 merkkiä 3 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä KUNTA YHTEENSÄ 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 100 Valtuusto 1000 Valtuusto Kaupunginjohtaja 1000 Valtuusto 1001 Valtuusto 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallinto 1100 Hallinto Kaupunginjohtaja 1100 Hallitus 1101 Hallitus 1110 Käyttövarat 1111 Käyttövarat 1120 Toimikunnat 1121 Toimikunnat 1130 Suhdetoiminta 1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyyskunnat 1140 Muu yleishallinto 1141 Verotus 1142 Hankintatoimi 114 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö Elinkeinojohtaja 1150 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1151 Elinkeinojen kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 115 Projektit 1150 Projektit Elinkeinojohtaja 1160 Projektit 1161 Projektit 120 Keskushallinto 1200 Keskushallinto Hallintojohtaja 1200 Keskushallinto 1201 Kansliapalvelut 1202 Tiedotustoiminta 1203 Yhteistoimintaosuudet 130 Talous- ja henkilöstöpalvelu Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1301 Työsuojelu

9 Työterveyshuolto 1303 Työhyvinvointitoiminta 1304 Henkilöstön kehittäminen 1310 Talouspalvelut 1311 Talouspalvelut 150 Maaseutuelinkeino 1500 Maaseutuelinkeino Maaseutupäällikkö 1500 Maaseutuelinkeino 1501 Hallinto 1502 Avustukset 160 Maatalouslomituspalvelu 1600 Maatalouslomituspalvelu Lomituspalvelujohtaja 1600 Maatalouslomituspalvelu 1601 Hallinto 1602 Lomitustoiminta 170 Tietohallinto 1700 Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 1700 Tietohallintoyksikkö 1701 Hallinto/tietoliikenne 1702 Yhteiset jaettavat/tietoliikenne 1703 Kansliapalvelut 1704 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1705 Ruokapalvelukeskus 1706 Maatalouselinkeino 1707 Maatalouslomituspalvelu 1708 Kaupunginhallitus 1710 Hallinto/sosiaalitoimi 1711 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1714 Toimintakeskus Päiväkeskus Kotihoito Palveluasuminen 1721 Jaettavat/terveyskeskus 1723 Avosairaanhoito 1724 Neuvola 1726 Vuodeosasto II 1727 Vanhainkoti 1728 Laboratorio 1729 Röntgen 1730 Fysioterapia 1731 Perheneuvola 1732 Psyso 1733 Terveysvalvonta 1734 Eläinlääkintähuolto 1735 Hammashuolto 1736 Työterveyshuolto 1737 Yleishallinto 1738 Keskusvarasto 1739 Lääkevarasto 1740 Välinehuolto 1741 Hallinto/koulutoimi 1742 Lauttakylän koulu 1743 Loiman kulu 1744 Sallilan koulu 1745 Sammun koulu

10 Suttilan koulu 1747 Pellonpuiston koulu 1748 Lautta Lautta Koulutoimen esiopetus 1751 Lukio 1752 Kansalaisopisto 1753 Musiikkiopisto 1754 Museo 1755 Päivähoito 1756 Päivähoidon esiopetus 1760 Pääkirjasto 1761 Vampulan sivukirjasto 1762 Hallinto/nuoriso- ja urheilukeskus 1763 Nuorten työpaja 1764 Nuorisotyö 1765 Uimahalli 1770 Hallinto/tekninen palvelukeskus 1771 Jätehuolto 1772 Kiinteistöjen hoito 1773 Siivoustoimi 1774 Liikenneväylät 1775 Puistot/tori 1776 Varikko 1780 Maankäyttöpalvelut 1781 Kaavoitus 1782 Paikkatietopalvelut 1783 Kunnallistekninen suunnittelu 1784 Arkkitehtisuunnittelu 1785 Rakennusvalvonta/ympäristönsuojelu 1790 Puhelinvaihdeuudistus ja kulunvalvonta 180 Ruokapalvelukeskus 1800 Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelupäällikkö 1800 Hallinto 1801 Hallinto 1810 Keskuskeittiöt 1811 Pellonpuiston keskuskeittiö 1812 Kuninkaisten keskuskeittiö 1820 Kyläkoulut 1821 Loiman kulu 1822 Suttilan koulu 1823 Sallilan koulu 1830 Päiväkodit 1831 Huhkolan päiväkoti 1832 Kuninkaisten päiväkoti 1833 Huvikummun päiväkoti 1840 Muut keittiöt 1841 Annala 1842 Toimintakeskus

11 190 Rahoitus 1900 Rahoitus Hallintojohtaja 1900 Rahoitus 1901 Rahoitus 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 200 Vaalit 2000 Vaalit Hallintojohtaja 2000 Valtiolliset vaalit 2001 Presidentin vaalit 2002 Eduskuntavaalit 2010 Kunnallisvaalit 2011 Kunnallisvaalit 2020 EU-vaalit 2021 EU-vaalit 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA 230 Tarkastuslautakunta 2300 Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja 2300 Tilintarkastus 2301 Tilintarkastus 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja 300 Hallinto 3000 Hallinto Perusturvajohtaja 3000 Hallinto 3001 Hallinto perusturvalautakunta 303 Sosiaalitoimi 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Sosiaalityön johtaja 3030 Sosiaalitoimisto 3031 Sosiaalitoimisto 3040 Lastensuojelu 3041 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 3042 Perhetyö 3043 Lasten perhehoito 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito 3050 Päihdehuolto 3051 Päihdehuollon avohuolto 3052 Päihdehuollon laitoshoito 3053 Päihdehuollon päiväkeskus 3060 Asumispalvelut 3061 Kehitysvammaisten asuntolat 3062 Vammaisten palvelutalot 3063 Asumispalvelut/hoitokodit 3070 Kehitysvammahuolto 3071 Kehitysvammaisten avohuolto 3072 Kehitysvammaisten perhehoito 3073 Kehitysvammalaitokset 3074 Kehitysvammaisten työtoiminta 3075 Toimintakeskus 3080 Muut sosiaalipalvelut 3081 Vammaispalvelut 3082 Vammaisten työllistäminen 3083 Muut palvelut 3090 Toimeentuloturva 3091 Toimeentulotuki 9

12 Elatustuki 3093 Kuntouttava työtoiminta 3100 Pakolaisten huolto Pakolaisten huolto Satakoto-kehittämishanke 304 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Vanhustyön johtaja 3400 Vanhustenhuollon hallinto 3401 Vanhustenhuollon hallinto 3410 Kotipalvelut 3411 Kodinhoitoapu 3412 Tukipalvelut 3413 Turvapuhelimet 3420 Omaishoidon tuki 3421 Omaishoidon tuki 3430 Asumispalvelut 3431 Kaarirannan palveluasunnot 3432 Kaarirannan ryhmäkodit 3433 Palvelutalo Annala 3434 Ainokoti 3435 Muut palveluasunnot 3436 Attendo Medone 3437 Huhtaanhovi 3438 Puistonlaita 305 Terveyskeskus 3050 Terveyskeskus Terveydenhuollon vastuualueen päällikkö 3500 Perusterveydenhuolto 3501 Avosairaanhoito 3502 Avoterveydenhuolto 3504 Vuodeosasto II 3505 Vanhainkoti 3506 Laboratorio 3507 Röntgen 3508 Ensihoito 3509 Fysioterapia 3510 Perheneuvola 3511 Psyso 3510 Ympäristöterveydenhuolto 3517 Ympäristöterveydenhuolto 3520 Hammashuolto 3521 Hammashuolto 3530 Työterveyshuolto 3531 Työterveyshuolto 3540 Hallinto ja huolto 3541 Yleishallinto 3542 Kehittämisprojektit 3543 Keskusvarasto 3544 Lääkevarasto 3545 Välinehuolto 3548 Vaatehuolto Motoriikkajumppa Päihde- ja mielent. Länsi 2013 Ikäkaste 2013

13 306 Erikoissairaanhoito 3060 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja 3600 Erikoissairaanhoito 3601 Satakunnan sairaanhoitopiiri 3602 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 3603 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3604 Coxa 3605 Muut yksityiset 3606 Muut kunnat ja kuntayhtymät 307 Muu terveydenhuolto 3070 Muu terveydenhuolto 3700 Kriisikeskus 3701 Kriisikeskus 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Koulutusjohtaja 400 Kasvatus- opetuspalvelut 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutusjohtaja 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut 4001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4002 Joukkoliikenne 402 Perusopetus 4020 Perusopetus Koulutusjohtaja 4020 Perusopetus 4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lauttakylän koulu Lautta Lauttakylän koulu Lautta Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus 403 Lukiokoulutus 4030 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen vastuualueen päällikkö 4030 Lukio 4201 Lauttakylän lukio 404 Kansalaisopistotoiminta 4040 Kansalaisopistotoiminta Kansalaisopiston vastuualueen rehtori 4040 Kansalaisopisto 4301 Kansalaisopisto 405 Musiikkiopistotoiminta 4050 Musiikkiopistotoiminta Musiikkiopiston vastuualueen rehtori 4050 Musiikkiopisto 4401 Musiikkiopisto 406 Museopalvelut 4060 Museopalvelut Koulutusjohtaja 4060 Museopalvelut 4501 Museot 11

14 Varhaiskasvatus 4070 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset 4601 Varhaiskasvatuksen hallinto/yhteiset 4080 Päiväkodit 4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu Päiväkotien esiopetus Päivähoito Vampula 4090 Perhepäivähoito 4801 Varsinainen perhepäivähoito 4802 Ryhmäpäiväkoti Huittinen 4100 Lasten hoidon tuki 4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki 4903 Vauvaraha 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastotoimenjohtaja 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 Kirjastopalvelut 5001 Hallinto 5002 Kirjasto 5010 Kulttuuripalvelut 5011 Muu kulttuuritoimi 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 600 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6001 Hallinto 6002 Liikuntapalvelut 6003 Nuorisotyö 6004 Nuorten työpaja 6005 Nuorisovaltuusto 6006 Uimahalli 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 700 Teknisen toimen palvelut 7000 Toimistopalvelut Tekninen johtaja 7000 Toimistopalvelut 7001 Tekninen lautakunta 7002 Toimistopalvelut 710 Jätehuolto 7100 Jätehuolto Tekninen johtaja 7100 Jätehuolto 7101 Jätehuolto 720 Pelastuslaitos 7200 Pelastuslaitos Tekninen johtaja 7200 Pelastuslaitos 7201 Pelastuslaitos 730 Tilapalvelut 7300 Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri 7300 Tilapalvelut 7301 Kiinteistöjen hoito 7302 Siivouspalvelut

15 7303 Laitoshuolto 740 Yleisten alueiden palvelut 7400 Yleisten alueiden palvelut Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7400 Yleisten alueiden palvelut 7401 Liikenneväylät 7402 Varikko 7403 Puistot ja tori 7404 Maa- ja metsätilat 7405 Liikunta-alueet 7406 Yksityistieavustus 750 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7501 Maankäyttöpalvelut 7502 Kaavoitus 7503 Paikkatietopalvelut 7504 Kunnallistekninen suunnittelu 760 Vesihuoltolaitos 7600 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7600 Vesihuoltolaitos 7601 Vesilaitos 7602 Viemärilaitos 7603 Hulevesiviemärit 7610 Vesihuoltolaitos rahoitus 790 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7901 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 800 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Rakennustarkastaja 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8001 Ympäristo- ja rakennuslautakunta 8002 Rakennusvalvonta 8003 Ympäristöpalvelut 13

16 14

17 15 Kuntien ja kuntayhtymien talouskehitys Taloudellinen katsaus, syksy 2013 (tiivistelmä) Valtiovarainministeriö Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Tänä vuonna Suomen BKT supistuu ½ %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Suomen Kuntaliitto Kuntataloustiedote 3/2013 Vaikka Yhdysvallat ylitti BKT:n kasvussa finanssikriisiä edeltäneen tason jo alkuvuonna 2011, on euroalueen ja Japanin toipuminen odotuttanut itseään. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 BKT:n taso on Suomessa lähellä vasta vuoden 2017 puolella. Viimeisimmän Suomen Pankin arvion mukaan tämän vuoden talouskasvu olisi -0,8 %, ensi vuonna 0,9 5 ja 1,8 5 vuonna Yleiseen talousympäristön epävarmuuteen toi lisämausteen lokakuun alkuviikko kun Yhdysvaltojen velkakatto tuli vastaan ja maksukyvyttömyyden uhka oli läsnä. Korot ovat pysyneet historiallisesti matalalla tasolla jo viiden vuoden ajan. Todennäköisesti merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa mikäli talousympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Valtion vuoden 2014 budjettiesitys annettiin varsin epävarmassa kansainvälisen talouden ilmapiirissä ja huoli Suomen luokituksesta reittaajien silmissä toi oman värinsä esitykseen. Budjettiesitys on olennaisilta osiltaan kevään kehyksen mukainen. erityisenä lisänä on budjettiesityksen yhteyteen laadittu ns. rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Osa näistä ohjelman ratkaisuista on pidemmällä aikavälillä toteutettavia ja osa lyhyemmällä. Sama piirre kuitenkin näissä ratkaisuissa tai keinoissa on vahvasti läsnä kunnat. Kunnat ovat Rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Kuntien harteille on muodossa tai toisessa lastattu suuri osa tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostoista. Budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla, tähän lukuun sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna Laskennallisesti se tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen Esityksessä oli toisaalta myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille.

18 16 Vuoden 2013 lisätalousarviossa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet saivat avustusta 15 milj. euroa sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin ja 35 milj. euroa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennuksiin. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki 108 kuntaa, yhteensä 142 milj. euroa. Sekä hakijoiden määrä että hakusumma ylittivät viime vuoden määrät. Kunnille myönnetään harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena vuoden loppuun mennessä yhteensä 20 milj. euroa. Kuntatalous kiristyy entisestään. Kun tarkastellaan peruspalvelubudjetin yhteydessä laadittua painelaskelmaa vuoden 2013 kuntien kokonaistuloksesta on näkymä ollut n milj. euroa negatiivinen. Tulokseen on laskettu parantavina erinä verotulojen kertaerät n milj. euroa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna mutta vuodesta 2014 tulee todennäköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Peruspalvelubudjetin painelaskelma kuntien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 mrd euroa negatiivinen. Tähän tulokseen tulevat vielä vaikuttamaan mm. maltillinen palkkaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset.

19 17 Huittisten kaupungin talous 2014 Yleistä Huittisten kaupungin vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan menot (ulkoiset) ovat eli laskua vuoden 2013 talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna on -1,1 %. Käyttötalousosan tulot laskevat -1,0 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalousosan tulot (ulkoiset) ovat vuonna Käyttötalousosan nettomeno vuonna 2014 on eli 1,1 % pienempi kuin vuonna Edellä mainitut käyttötalousosan menot eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta vuosikatteen jälkeen ja ovat Investointiosan menot ovat vuonna Investointiosaan ei ole budjetoitu tuloja vuodelle 2014 eli nettomeno on Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille on talousarvioasiakirjan investointiosan perusteluosassa. Rahoitukselliset erät selviävät rahoitusosan menoista ja tuloista. Rahoitusosan menot ja tulot siirtyvät tuloslaskelmaosaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymää esitellään jäljempänä tässä yleisperustelujen osassa. Huittisten kaupungin verotulot Talousarviovuoden 2014 verotuloissa on lisäystä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 3,9 prosenttia. Vuonna 2013 syyskuussa verotuloja oli kaupungille kertynyt yhteensä euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 seuraavasti: Kunnallisveroprosentti nousee vuonna ,5 % ollen 20,25 %. kunnallisveroa euroa yhteisöveroa euroa kiinteistöveroa euroa YHTEENSÄ euroa Kaikkien suunnitelmavuosien verotulokohta on laskettu 20,25 veroprosentin mukaisesti. Katso taulukko-osan 2.1. verotusta koskevia taulukoita. Kiinteistövero Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin viimeksi vuodelle Talousarviossa 2014 kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan vuoden 2013 tasolla. Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos ,80 0,40 1,00 2,71

20 18 Valtionosuudet Vuonna 2014 käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhdenputken valtionosuus on kuvattu seuraavassa taulukossa: Katso myös taulukko-osan 2.1. valtionosuuksia koskeva taulukko.

21 19 Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaskelmassa vuonna 2014 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään ja uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2014 kaikkiaan Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen määrä tullee olemaan 26,2 M eli /asukas. Edellä mainittu lainojen määrä on vain kaupungin oma velkamäärä eikä sisällä koko konsernivelkaa. TP 2012 TA 2013 TA 2014 Lainamäärä (milj. ) 12,2 18,1 26,2 Asukasta kohti ( ) Rahoituslimiittiä, lyhytaikaista kassalainaa Huittisten kaupungilla ei ollut käytössä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lyhytaikaisen rahoituslimiitin sekä kuntatodistusohjelman yhteismääräksi euroa. Katso 3.7 pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittymistä koskeva taulukko ja Liite n:o 2. Rahastot Huittisten kaupungin oman pääoman rahastopääomat ovat tilanteen mukaisesti seuraavat: opintotukirahasto ,03 euroa Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on tämän talousarvion Liitteenä n:o 1. Liitteestä selviää henkilöstömäärä sekä vuonna 2014 tapahtuvat muutokset henkilöstömäärissä ja -nimikkeissä. Muutos henkilöstömäärässä on +7 verrattuna tilanteeseen. Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varattu +1,0 prosenttia. Suunnitelmavuosille on myös varauduttu +1,0 prosentin vuosikorotuksiin. Huittisten kaupungin palkkakululajille varatut määrärahat ovat seuraavat: TA (lasku 0,3 %) TA 2013 (sis. muutokset) Työllistäminen Vuonna 2014 työllisyysmäärärahat käsitellään hajautettuna hallintokuntien tehtäväalueille. Määrärahoilla työllistetään 40 henkilöä yhteensä 132 kuukauden ajaksi sekä kesätyöntekijöitä eri hallinnonaloilla yhteensä 31 henkilöä. Työllistämissuunnitelma vuodelle 2014 on Liitteenä n:o 1. Henkilöstön eläköityminen Taulukko-osassa 2.1. kuvataan ennustetta kaupungin henkilöstön eläkkeelle jäämisestä.

22 20 Kaupungin maksuvalmius Kaupunginvaltuuston myöntämä tilapäisrahoituksen enimmäismäärä on miljoonaa euroa. Yleisperustelujen liitteenä olevassa taulukko-osassa 2.1. esitellään kaupungin kassavarojen kehitystä vuoden 2013 aikana kuukausittain. Palvelurakenteen kehittäminen Valmistellaan esitys mennessä palvelurakenteen kehittämisestä, jolla lisätään palvelujen tehokkuutta ja vähennetään henkilöstömenoja. Tunnusluvut Vuosien 2013 (sis. muutokset) 2014 osalta esitetään seuraavat tunnusluvut: Huomioitavaa vuoden 2013 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan vuonna 2013 parempana kuin talousarviossa. Poistot taas tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Tuloslaskelma Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,09 % 22,10 % Vuosikate % käyttötuloista* -0,81 % 2,50 % Vuosikate % poistoista -20,32 % 52,55 % Vuosikate /asukas -54,67 174,18 Rahoituslaskelma Lainanhoitokate -0,11 0,89 Investointien tulorahoitus % -8,80 % 18,84 % Pääomamenojen tulorahoitus % -6,83 % 15,50 % *Käyttötulot= (Toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Talousarvion sitovuus Talousarvion ja -suunnitelman rakennetta kuvaavassa osassa n:o 1 on liitteenä kaupungin käyttötalousosan tilikarttamalli ja organisaatio vuodelle Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista KP4/ Toimielin, KP3/ Tulosalue, KP2/ Vastuualue ja KP1/ Tulosyksikkö sekä Kustannuspaikasta. Valtuustoon nähden sitovana tasona on KP2/ Vastuualue. Viranhaltijoiden vastuualueet on merkitty tilikarttaan. KP1/ tulosyksikkö ja Kustannuspaikka tasot sitovat johtavia viranhaltijoita.

23 21 Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen. Esimerkkejä sitovuustasosta: Esim. 1. Valtuustoon nähden sitova taso Perusopetus Johtavan viranhaltijan vahvistama taso Lauttakylän koulu jne. Tehtäväaluetasolla sitovuustasona valtuustoon nähden ovat menot/tulot/netto. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltua silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Tehtävissä, jotka rahoitetaan palvelujen myynnillä ja maksutuloilla, voidaan sitovuus talousarviossa määrätä nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Poikkeuksen bruttoperiaatteesta tekevät seuraavat, joiden osalta sitovuustaso on nettositovuus Projektit Kansalaisopisto Musiikkiopisto Nuorten työpaja Nuorisovaltuusto Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano - ohjeissa tullaan käyttötalousosan tehtäväalueet sekä investointiosan eräät määrärahat sitomaan viranhaltijavastuuseen erikseen päätettävällä tasolla. Talousarvion seurannan merkittävyyttä erityisesti korostetaan ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan mahdollisimman pikaisesti. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallitukselle ja valtuustolle saatetaan myös määräajoin tiedoksi talousarvion toteutuminen vertailu- ja rahoitustietoineen. Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Jos määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sitovuustason ylittyessä tulee esityksen perusteluissa ilmetä ainakin seuraavaa: 1. korotusanomus on riittävästi perusteltava 2. samalla on aina selvitettävä, onko muilta tehtäväalueilta odotettavissa säästöjä 3. selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty määrärahakorotustarpeen välttämiseksi

24 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus * Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Muu terveydenhuolto B Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuspalvelut B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopistotoiminta N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B Kirjasto ja kulttuurilautakunta Kirjasto ja kulttuuripalvelut B Nuoriso ja liikuntalautakunta Nuoriso ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B

25 23 Ympäristö ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Osakkeet ja osuudet B Koneet ja kalusto B Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B Koneet ja kalusto B Kasvatus ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B Tekninen lautakunta Suttilan koulun peruskorjaus B Annala A osa peruskorjaus B Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B Lauttakylän koulun peruskorj ja laajenn B Lauttakylän koulun väistötilat B Sammun koulun esiopetustilat B Pienet talonrakennushankkeet B Uusi ylävesisäiliö B Vesihuoltokohteet B Liikennealuekohteet B Viher ja liikunta aluekohteet B Uusien alueiden liikenneal ja kunn tekn B Koneet ja kalusto B RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA N = sitovuus nettomääräraha/ tuloarvio, B = bruttomääräraha/ tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

26 24

27 KÄYTTÖTALOUS 2014 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut /ulkoiset ja sisäiset ei sis.poistoja Toimintakatetilit 25 TP2012 TA2013 Tal muutos (sisältyy ed) KV2014 TA% SV2015 SV KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot Kulut , Netto , KAUPUNGINHALLITUS Tuotot , Kulut Netto , KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto TARKASTUSLAUTAKUNTA Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto

28 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUN Tuotot , Kulut , Netto , NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot , Kulut , Netto , YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUN Tuotot , Kulut , Netto , Raportti yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

29 POISTOT 2014 TOIMIELIMITTÄIN 27 Tuotot/kulut Poistotilit TP2012 TA2013 KV2014 TA% SV2015 SV KAUPUNGINHALLITUS Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Kulut , Netto , KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kulut , Netto , NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Kulut , Netto , Raportti yhteensä Kulut , Netto ,

30 28

31 29

32 30 VEROTULOT Verolaji TA 2013 TA 2014 Muutos Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

33 VERORAHOITUS TA 2013 TA 2014 Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku /asukas Toimintakate % verorahoituksesta 100,61 96,28 Vuosikate % verorahoituksesta -1,04 3,19

34 32

35 33 KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2014 YHTEENVETO Kunta: 102 Huittinen Asukasluku: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: euroa euroa/asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ,74 Esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kulttuuripalvelujen lask. kustannukset ,45 Yleinen osa ,84 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaiskunnan lisäosat 0 0,00 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) ,22 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä ,04 - Kirjanpidossa näistä vähennetään elatustuen takaisinperinnän palautukset, jotka eivät ole valtionosuutta: ,29 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus ,86 /asuk as ,86 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta ,14 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) ,99 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,13 2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ,93 3. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (ei talousarviossa) 0,00 Kunnan valtionosuusrahoitus ,20 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa Kotikuntakorvaustulot (+) Kotikuntakorvausmenot (-) Elatustuen takaisinperinnän palautus ,29 Valtionosuusmaksatus (kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset + elatustuen palautukset; pl. harkinnanvarainen valtionosuuden euroa euroa/asuk as korotus) ,30 - kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä ,03

36 34

37 35

38 36

39 37

40 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuusto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Peruspalveluiden turvaaminen Edunvalvonta kunta ja Palvelutason säilyminen palvelurakenneuudistuksessa Vähintään asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois Satakuntaan. Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Sahkon alueen kehittäminen Maankäytön suunnitelmallisuus Tonttivarannon luominen ja ylläpito Sahkoon perustetut uudet yritykset Kaavoitusohjelman toteuttaminen Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen

41 39 Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelmien laadinta Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Koulutusmääräraha /v Prosessit Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Johtosääntöjen uusiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit Talous Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa/asukas Imago Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustettavat/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä

42 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä Esimieskoulutukset tiedotusta Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa

43 Prosessit Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Ydinprosessien kehittäminen Johtosääntöjen tarkistaminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet 41 Talous Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Suunnitelmallinen taloudenhoito Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio

44 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 42 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot 400 Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Projektit TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

45 1200 Keskushallinto 43 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat

46 Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Kehittämistoimenpiteet 44 Prosessit Joustavat, tehokkaasti toimivat Prosessikuvausten päivittäminen Prosessit päivitetty 100 % prosessit Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa 1300 Talous ja henkilöstöpalvelut TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

47 Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen Asiakaspalautteet panostaminen Toimiva sijaisjärjestelmä 45 Henkilöstö Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Senioriklubin osallistujamäärä Osaamisen kehittäminen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Sisäisen tiedottamisen lisääminen Työympäristön jatkuva kehittäminen Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Toimiva henkilöstö ja koulutussuunnitelma Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Intranetin kehittäminen Työympäristöselvitykset Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla Taloudellinen tuki työttömyysvakuutusrahastosta Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Talous Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Prosessit Henkilöstöhallinnon ohjelmien Uusi ohjelmisto nykyaikaistaminen

48 46 Imago Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (KuntaRekry) Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin 1500 Maaseutuelinkeino TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v

49 47 Henkilöstö Asiantunteva ja palvelualtis Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista Sairauspoissaolot /hlö henkilöstö huolehtiminen, palkkaus Prosessit Toimivat prosessit tukihallinnossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden Asiakasreklamaatioiden määrä ja muussa päätöksenteossa toiminta kunnossa Imago Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä.

50 1600 Maatalouslomituspalvelut 48 TP 2012 TA 2013 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Asiakaspalvelu koko alueella ammattitaidon ylläpito asiakaskysely riittävä henkilöstö lomitetut päivät Henkilöstö Henkilöstön tasapuolinen kohtelu oikein kohdennettu työnjako työtyytyväisyys Prosessit Joustava, asiakaslähtöinen prosessi prosessien kuvaus on kuvattu/ ei kuvattu

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 RAKENNE

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 352 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 122 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan

Lisätiedot