Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...41 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...45 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...46 Oikaisuja Rättelser...48 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...97 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...98 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...98 Oikaisuja Rättelser...99 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...100

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) UTOPIA (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) OLYMPIA (730) SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) STOLICHNAYA

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPIRITS INTERNATIONAL N.V., Willemstad, Willemstad, AN (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN SELKIS WOOD OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 37 (111) (210) T (220) WOODON (730) HÄMEEN SELKIS WOOD OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SPIRITS INTERNATIONAL N.V., Willemstad, Willemstad, AN (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220) ICEMAN (730) LAPIN LIHA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 31 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 39, 45 (641) Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T (111) (210) T (220) Agora Human Technology Center (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 42 (111) (210) T (220) NAAMAtaulu (730) WESTERLUND, MIIA ELISA, Porvoo, Borgå, FI (511) 16, 18, 24, 25, 27 (111) (210) T (220) Miss Christmas (730) SOLLECRAFT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 35, 41

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TALLINK SILJA OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 43 (111) (210) T (220) (730) RE-SIELUNHOITOTERAPEUTIT RY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt, svart och vitt. (511) 44 (111) (210) T (220) 's 85's 120's 180's (730) PROSHAPE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 25, 44

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RANGER (730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Rytmix (730) M-TREND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) Solina (730) SOLUTION LANGUAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BYMAN, TOINI, TOIMINIMEN KOTIOMPELIMO TOINI BYMAN HALTIJANA, Viitasaari, Viitasaari, FI (511) 18, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) AMIGA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Roll-Saddle (730) ROLLTEST OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) RollCal

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ROLLTEST OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) SOVITAMME OIKEUDET MUSIIKKIISI (730) POOKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) BUSINESS EXCELLENCE SOLUTION TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) VILLINKI (730) BOKNÄS HUONEKALUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 20

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HIUKKA, ANSSI KARI MIKAEL, TOIMINIMEN PLUTO LIGHTING HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220) REGATTA (730) REMION OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MIXMOBILE OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen, punainen, keltainen, vaaleansininen ja musta. - Märket utförs i färgerna grönt, vitt, rött, gult, ljusblått och svart. (511) 28, 45 (111) (210) T (220) ELCOTEQ (730) ELCOTEQ SE, Lohja, Lojo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 40, 42 (111) (210) T (220) DEDICARE (730) POOLIA VÅRD AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) ICECAPITAL (730) ICECAPITAL PANKKIIRILIIKE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 35, 36, 41, 42

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SURU (730) PAALUMEDIA OY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 14, 16, 21 (111) (210) T (220) (730) HUONEKALULIIKE VIEMERÖ OY, Tuusula, Tusby, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vaaleansininen, vaaleanoranssi ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, ljusblått, ljusorange och ljusrött. (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TROUT & PARTNERS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i färgerna grått och rött. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Immel Wines (730) KUNNARI, HEIKKI, Kittilä, Kittilä, FI (511) 21, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) FOOD PARK KAUHAJOKI RY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) LND

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUNDIA OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 8, 11, 20, 21, 24, 27, 35 (111) (210) T (220) (730) COLOURBALL OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 21, 25, 43 (111) (210) T (220) WOSBEE (730) SMILEHOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 35 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VÄLITYSPALVELU NÄREAHO MATTI OY LKV, Tyrnävä, Tyrnävä, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt och vitt. (511) 36 (111) (210) T (220) RADIX (730) OY FINNPESTICIDES AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITÄ-INTIAN KAUPPAHUONE AVOIN YHTIÖ, Vihti, Vichtis, FI (511) 21, 39 (111) (210) T (220) First View (730) FIRST TECHNOLOGY OY, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 35, 36, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OPTEAM HENKILÖSTÖPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sinivihreä ja siniharmaa. - Märket utförs i färgerna blågrönt och blågrått. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220) (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY SUOMEN SCHNEIDER AB, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (740) Benjon Oy (511) 34 (111) (210) T (220) m plus

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY MOTORAL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 28 (111) (210) T (220) KALMARI (730) YRITTÄJIEN PALVELUKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 36 (111) (210) T (220) PIVATIC (730) PIVATIC OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALKILA, TAPIO, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 8, 14, 35 (111) (210) T (220) REMONTTILOMA (730) ASIANAJOTOIMISTO HEINONEN & CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 35, 37 (111) (210) T (220) Honey Love (730) OY HUNAJAYHTYMÄ - HONUNGSKONCERNEN AB, Loimaa, Loimaa, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) TUHANSIEN TÄHTIEN JALOROMMI (730) OPR OY POLARMALLAS, Oulu, Uleåborg, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Työhyvinvointikartta

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YRITYS- JA HENKILÖSTÖPALVELU SUOPURSU OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY FINLAND RELOCATION SERVICES AB LTD., Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna blått och grått. (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY, Kemi, Kemi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, keltainen ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt, gult och svart. (511) 28, 35, 41

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) IVI (730) ARBITUM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 20, 21 (111) (210) T (220) Yatin (730) ARBITUM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 20, 21 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MIELIKÄINEN, TONI, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart och gult. (511) 1, 17, 21 (111) (210) T (220) (730) PINNOITUSPALVELU KUUSISTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 21 (111) (210) T (220) (730) WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TUOREVERKKO OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen ja musta. - Märket utförs i färgerna grönt, gult och svart. (511) 16, 39, 44 (111) (210) T (220) (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Panu Kuosmanen (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HARMONIAHUONE HARMONY HOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on keltainen. - Märket utförs i färgen gult. (511) 14

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Hilupilttuut (730) VAMMALAN NUORKAUPPAKAMARI RY, Vammala, Vammala, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) TAKSILIITON YRITYSPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 35, 39, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) ICHI DRILL (730) GRITECH OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 7

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ville Veta (730) SNELLMAN, SUSANNE ELISABETH, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) LIMO FOUNDATION (730) LIMO FOUNDATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 42 (111) (210) T (220) INCODE CITY (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10 (111) (210) T (220) INCODE

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10 (111) (210) T (220) OKTOP (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 40, 42 (111) (210) T (220) FLOATFORCE (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) BLUESeaproject (730) CREADESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Luonnollista loistetta luomusta (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220) Honey Power (730) KUISMA, ILPO, Janakkala, Janakkala, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) Wonderma (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Wonderm (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3, 5

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Fireborn (730) NYBERG, PETER CHRISTIAN, Porvoo, Borgå, FI, KAARIO, KIM MIKAEL, Porvoo, Borgå, FI (511) 16, 25, 42 (111) (210) T (220) Symbiosis (730) TALSI, JUSSI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAFE SOLO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Herkkusia (730) AKONNIEMI, ANTTI, TOIMINIMEN AKONNIEMI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) Ruususauna (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 41, 44

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Findustrial Metal Festival (730) KOKKO, VALTER MARIUS, TOIMINIMEN BONFIRE VIIHDE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 (111) (210) T (220) Koko kansan OPTIONÄÄRI-peli (730) SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI HAAVISTOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) DENTOBON

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEKALASI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5, 10, 30 (111) (210) T (220) DUAL SHOCK (730) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, Shizuoka-ken, Shizuoka-ken, JP (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) KIVI-PEKKA (730) PEL-TUOTE OY, Rantasalmi, Rantasalmi, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) MORE WITH METALS (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HAPPY GRAPE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/070,478 BANK OF OPPORTUNITY (730) BANK OF AMERICA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) DEVOI (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna gult och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Radical Futures (730) TURUN KAUPPAKORKEAKOULU, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Sisulizer (730) SISULIZER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Yritystulkki

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JADELCONS OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 42 (111) (210) T (220) REILURYHMÄ (730) DNA FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) BEVERAGE MARKETING U.S.A., INC., New York, New York, US (740) Leitzinger Oy (511) 30 (111) (210) T (220) LowFat Factory (730) MOTOR HAUS OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 21, 29, 30, 32, 43

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MOSHO (730) DERMOSHOP OY, Korsnäs, Korsnäs, FI (511) 3 (111) (210) T (220) ILVES-MAALIT (730) TUKKULIIKE MARKKU KOKKONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 2, 8

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) DOW OLEFINVERBUND GMBH, Schkopau, Schkopau, DE (111) 26770, 43236, 49069, 53919, 67106, 68926, (730) BIOPHAUSIA AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) CONOPCO, INC., New York, New York, US (111) 35318, 35319, 39342, 60883, 61540, 81516, 84848, 88057, 88176, 93493, , , , , , , , (730) FUJIFILM CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) DESMA HEALTCARE BV SUCCURSALE DI CHIASSO, Chiasso, Chiasso, CH (111) (730) DELTASELECT GMBH, Dreieich, Dreieich, DE (111) (730) J. & P. COATS LIMITED, Glasgow, Skotlanti, Glasgow, Skottland, GB (111) 54189, 65667, 68649, 69359, 84637, 89683, 91491, 97931, , , , , , , , (730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Hull, Yorkshire, Hull, Yorkshire, GB (111) (730) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., Ashdod, Ashdod, IL (111) (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 69545, (730) CRAY VALLEY S.A., Courbevoie, Courbevoie, FR (111) (730) VALEANT GLOBAL PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (111) 81399, , , , , (730) KEMPPI OY (3), Lahti, Lahtis, FI (111) (730) BÄTTIG ASM AKTIENGESELLSCHAFT, Appenzell, Appenzell, CH (111) (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (111) (730) COREL CORPORATION, Ottawa, Ottawa, CA (111) (730) TEIJIN FIBERS LIMITED, Osaka, Osaka, JP (111) (730) LOTSCENTER AB, Uppsala, Uppsala, SE (111) (730) SHAW INDUSTRIES GROUP INC., Georgia, Georgia, US (111) (730) DEGUSSA SANT CELONI SA, Barcelona, Barcelona, ES

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) CABLE NEWS NETWORK, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) CCL INDUSTRIES INC., Ontario, Ontario, CA (111) (730) HS TM, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) MOLSON CANADA 2005, Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA (111) (730) SOLID INFORMATION TECHNOLOGY CORP., Delaware, Delaware, US (111) , (730) CORTEFIEL, S.A., Madrid, Madrid, ES (111) (730) RAINBOW CAPITAL GMBH, Norderstedt, Norderstedt, DE (111) (730) EJA LIMITED, Milton Keynes, Milton Keynes, GB (111) (730) J. A. MEIJER, Losser, Losser, NL (111) , (730) EBI, L.P., Indiana, Indiana, US (111) (730) SUPRAPHON MUSIC A.S., Praha, Prag, CZ

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SECGO SOFTWARE OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) LATELTIN LANZ INGOLD AG, Zürich, Zürich, CH (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) STANMORE ANSTALT, Vaduz, Vaduz, LI (111) (730) TAMAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) VRG LINHAS AEREAS S.A., Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BR (111) (730) MAXMEDICA OY, Salo, Salo, FI (111) , (730) GELBA I ARLANDASTAD AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (111) , (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE (111) , (730) SCHNEIDER NORDIC BALTIC A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KODIN HELGA OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) RAISIO DIAGNOSTICS OY, Raisio, Reso, FI (111) , (730) AGUDO TECHNOLOGIES OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (111) , , , (730) HYRYNSALMEN KUNTA, Hyrynsalmi, Hyrynsalmi, FI (111) , , (730) NOKIA SIEMENS NETWORKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen osittain väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) TAHKO SPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering englit VML 21 1 mom. på grund av invändning (111) (730) S.P.A. EGIDIO GALBANI, Melzo, Melzo, IT (111) (730) ALMA MEDIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TAKALA, ARTO OLAVI, Espoo, Esbo, FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 7/07 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 7/07 (111) (151) (210) T (220) (730) HU-CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (740) Ace Law Oy (511) 16, 41, 43 Kuulutuksessa ilmoitettu virheellisesti luokan 43 sijaan luokka 27. Väiteaika luokan 43 osalta lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. Vid kungörelse angavs klass 27 felaktigt i stället för klass 43. Invändningstiden för klass 43 räknas fr.o.m. den dag då denna tidning har publicerats.

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ANECOOP, S. COOP., Valencia, Valencia, ES (511) 31 (111) (151) (730) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Biel/Bienne, Biel/Bienne, CH (511) 14

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) BODEGAS BERONIA, S.A., Vitoria, Vitoria, ES (511) 33 (111) (151) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 30 (111) (151) (730) DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 9, 18 (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CARLO PAZOLINI ITALIA SRL, Civitanova Marche, Civitanova Marche, IT (511) 18, 24, 25 (111) (151) (730) RUNTAL HOLDING COMPANY S.A., Gränichen, Gränichen, CH (511) 11 (111) (151) (730) PLANTES ET MEDECINES SARL, Castres, Castres, FR (511) 5 (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAUCH FRUCHTSÄFTE GES.M.B.H., Rankweil, Rankweil, AT (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, punainen, sininen, vihreö ja musta. - Märket är utfört i färgerna vitt, gult, rött, blått, grönt och svart. (511) 30, 32 (111) A (151) (320) (330) DE (310) /12 C 30 (730) VOLVO CAR CORPORATION, Göteborg, Göteborg, SE (511) 12, 28, 37 (111) (151) (730) GEMKO TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Osmanbey-sisli-istanbul, Osmanbey-sisli-istanbul, TR (511) 25 (111) (151) GLADIATOR

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITALCANNA S.R.L., Segromigno in Monte - Capannori (LU), Segromigno in Monte - Capannori (LU), IT (511) 22, 23, 28 (111) (151) (730) MONCAFE DI SAMPIETRO & C. S.N.C., Pulsano (TA), Pulsano (TA), IT (511) 30 (111) (151) (730) MGP INSTRUMENTS, Lamanon, Lamanon, FR (511) 37, 42 (111) (151) (730) NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD., Nagoya-city, Nagoya-city, JP (511) 3

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) PACO RABANNE PARFUMS, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrseln. (511) 3 (111) (151) pizza maestro (730) IGLOTEX SP. Z O.O., Skórcz, Skórcz, PL (511) 30 (111) (151) (320) (330) BX (310)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVA HOLDING B.V., Breda, Breda, NL (511) 7, 9, 11 (111) (151) (730) HT ROYAL TRADING AG, Baar, Baar, CH (511) 5, 16 (111) (151) (730) TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH SPOLKA AKCYJNA, Torun, Torun, PL (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, vitt. (511) 3, 5, 10, 16

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) FRIDA (730) PHILIPPE CANDOLFI, Geneve, Geneve, CH (511) 34 (111) (151) FRANCO MARTINI (730) FRANCO MARTINI S.R.L., San miniato, San miniato, IT (511) 25 (111) (151) O-tentic (730) PURATOS N.V., Groot-Bijgaarden, Groot-Bijgaarden, BE (511) 1, 30 (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "ROLS IZOMARKET", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket är utfört i vitt och blått. (511) 1, 8, 16, 17, 20

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "ROLS IZOMARKET", Moskova, Moskva, RU (561) Translitteraatio: ENERGOFLEX. - Translitteration: ENERGOFLEX. (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket är utfört i vitt och blått. (511) 1, 8, 16, 17, 20 (111) (151) ROLEY'S (730) MARKET ENDEAVOUR B.V., Amersfoort, Amersfoort, NL (511) 29, 30 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOVIKO, A.S., Brno, Brno, CZ (511) 31 (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) "M + S HIDRAULIC" AD, Kazanlak, Kazanlak, BG (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, orange och vitt. (511) 6, 7, 12, 35, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) NÜRNBERG GUMMI GMBH & CO. KG, Georgensgmünd, Georgensgmünd, DE (511) 10, 21 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) "OLVEX" LTD, Leningradskaya oblast, Leningradskaya oblast, RU (511) 5, 35, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kirsehir, Kirsehir, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 12 (111) (151) (730) IHY IZMIR HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI, Alsancak-Izmir, Alsancak-Izmir, TR (511) 39 (111) (151) (320) (330) SK (310) TONDACH STEINBRÜCK

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TONDACH SLOVENSKO, S.R.O., Nitrianske Pravno, Nitrianske Pravno, SK (511) 19, 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) AL-NAMURA, SPOL. S R.O., Praha, Prag, CZ (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen, keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart, vitt, rött, gult. (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) MICRONCLEAN

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RENTOKIL INITIAL AG, Weiningen, Weiningen, CH (511) 37 (111) (151) (730) SOLARWORLD AG, Bonn, Bonn, DE (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, sininen. - Märket är utfört i färgerna svart, gult, blått. (511) 9, 36 (111) (151) SolarWorld AG (730) SOLARWORLD AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9 (111) (151) ANTON (730) ROLF HERZBERGER GMBH & CO. KG, Saarbrücken-güdingen, Saarbrücken-güdingen, DE (511) 32

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Shred Star (730) HSM - PRESSEN GMBH + CO. KG, Salem, Salem, DE (511) 7, 8, 16 (111) (151) (320) (330) ES (310) ROAD HOUSE (730) EUROFREN BRAKES, S.L.U., Olvega, Olvega, ES (511) 12 (111) (151) FONTANA DI COCO - THE POWER FROM BRAZIL (730) DERRANO AG, Krichlindach, Krichlindach, CH (511) 5, 30, 32 (111) (151) (320) (330) NO (310) XPRESSLINE (730) DEFA LIGHTING AS, Skjetten, Skjetten, NO (511) 11

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C SNOWSTORM (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 12 (111) (151) (730) BLUESIDE INC., Soul, Seoul, KR (511) 9 (111) (151) (730) NINGBO POWERWAY GROUP CO., LTD., Ningbo, Zhejiang, Ningbo, Zhejiang, CN (511) 6, 12

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SK (310) skyeurope.com (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (511) 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 (111) (151) (730) E.N.G. ELEKTRIK NAKIL GEREÇLERI VE OTOMAT SANAYI LIMITED SIRKETI, Bayrampasa, Istanbul, Bayrampasa, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIANG HONG LING, Foshan City, Guangdong Province, Foshan City, Guangdong Province, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) HU (310) MO MKB Bank Rt. (730) MKB BANK NY RT., Budapest, Budapest, HU (511) 36 (111) (151) (320) (330) FR (310) FLEXIMAX (730) PLANTES ET MEDECINES SARL, Castres, Castres, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) EE (310) M

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI easygun (730) OÜ KRIMELTE, Tallinna, Tallinn, EE (511) 8, 17, 19 (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "AVANGARD", Moskova, Moscow, RU (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GUBOR FEINSTE SCHOKOLADE GMBH, Norderstedt, Norderstedt, DE (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /29

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FRANZ ZENTIS GMBH & CO. KG, Aachen, Aachen, DE (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, ljusblått, vitt. (511) 1, 2, 5, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ALIAPUR, Lyon, Lyon, FR (591) Merkki on vaaleanvihreä. - Märket är utfört i färgen ljusgrönt. (511) 12, 39, 40, 42

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (511) 30 (111) (151) (320) (330) BX (310) FLEETRUNNER (730) THE GATES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 7, 12, 17 (111) (151) (730) FRONTIER HOCKEY OÜ, Pärnu maakond, Pärnu maakond, EE (511) 28 (111) (151) Lofinex

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, Berliini, Berlin, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) PROGRESS IT'S IN OUR BLOOD (730) GAMBRO INDUSTRIES, Meyzieu, Meyzieu, FR (511) 5, 9, 10, 16, 35, 37, 41, 44 (111) (151) (730) HONGSHANG HEAT SHRINKABLE MATERIALS CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 17 (111) (151) HKS.dk (730) HKS SCANDINAVIA A/S, Aalborg, Aalborg, DK (511) 9, 18, 25, 28 (111) (151) (320) (330) BX (310)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Pura Nox (730) DOKMAN/RUIZENDAAL BV, Oosterhout, Oosterhout, NL (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 COOL MATTE (730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) FR (310) SELECTIOSE (730) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GMBH & CO. KG, Grünwald, Grünwald, DE (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, oranssi, violetti ja liila - Märket är utfört i svart, vitt, gult, orange, violett och lila. (511) 1, 3, 21 (111) (151) EUROVEGAS (730) EUROVEGAS CASINO & ENTERTAINMENT PARK KFT., Mosonmagyarovar, Mosonmagyarovar, HU (511) 39, 41, 43, 44 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) PAPIRKOMPANIET AS, ATT: DAG O. ERIKSEN, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9, 14, 16, 28 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C005991

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIAGGIO & C. S.P.A., Pontedera, Pontedera, IT (511) 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C (730) PIAGGIO & C. S.P.A., Pontedera, Pontedera, IT (511) 41 (111) (151) (320) (330) LI (310) LABOTOINA (730) GECOMWERT ANSTALT, Vaduz, Vaduz, LI (511) 3, 5

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 CARBON ULTIMATE (730) CANYON BICYCLES GMBH, Koblenz, Koblenz, DE (511) 12, 21 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) DELIFRANCE S.A., Landevant, Landevant, FR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 30 (111) (151) (730) NALSCO PTY LIMITED, Wetherill Park NSW, Wetherill Park NSW, AU (511) 10 (111) (151)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ANECOOP, S. COOP., Valencia, Valencia, ES (511) 33 (111) (151) (320) (330) SK (310) (730) TOM HORN ENTERPRISE, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 (111) (151)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HIZALTAS INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. A.S, Fulyua-Sisli-Istanbul, Fulyua-Sisli-Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 11, 19, 35 (111) (151) PAPYRUS (730) SACHTLEBEN CHEMIE GMBH, Duisburg, Duisburg, DE (511) 1 (111) (151) (320) (330) JP (310)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIGHT-ON CO., LTD., Ibaraki-ken, Ibaraki-ken, JP (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, punainen, valkoinen, hopea ja beige. - Märket är utfört i mörkblått, ljusblått, rött, vitt, silver och beige. (511) 3 (111) (151) (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 9, 14, 18, 21, 25, 28

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) APTONIA (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 9, 14, 16, 25 (111) (151) (320) (330) UA (310) m (730) LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN AND CYPRIAN JOINT VENTURE "MTI", Kiova, Kiev, UA (511) 14, 18, 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2006C SORGENTE CAMONDA (730) FONTE MARGHERITA SPA, Torrebelvicino (VI), Torrebelvicino (VI), IT (511) 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ST.EMILE (730) JOSEF REIS GMBH & CO. KG, Kleinwallstadt, Kleinwallstadt, DE (511) 9, 18, 25 (111) (151) (320) (330) MC (310) (730) MONSIEUR JENS RATHSACK, Monaco, Monaco, MC, MADAME ANDREA GRAEF, Monaco, Monaco, MC (511) 5, 14, 29, 30 (111) (151) (320) (330) MC (310) (730) MONSIEUR JENS RATHSACK, Monaco, Monaco, MC, MADAME ANDREA GRAEF, Monaco, Monaco, MC (511) 5, 14, 29, 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DOMYOS (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 26, 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 (730) DISC DIRECT COMPUTER HANDELS AG, Karlsbad, Karlsbad, DE (511) 9, 16, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) MBK (730) MBK INDUSTRIE, SOCIETE ANONYME, Saint Quentin, Saint Quentin, FR (511) 16, 18, 25 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) "BASVINHOL" LIMITED, Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on TSARSKY STANDART. - Märkets translitteration är TSARSKY STANDART. (511) 33 (111) (151) Bright Index Contact Centre Benchmarking (730) BRIGHT VERKSAMHETSUTVECKLING AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 35 (111) (151) (320) (330) HU (310) MO (730) MKB BANK RT., Budapest, Budapest, HU (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 36

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 3, 14, 18, 19, 20, 25, 28 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NORDIC MINING ASA, Oslo, Oslo, NO (511) 6, 14, 37, 42 (111) (151)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SC PERLA HARGHITEI SA, Jud. Harghita, Jud. Harghita, RO (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, vihreä. - Märket är utfört i färgerna rött, blått, grönt. (511) 32 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) TECPHARMA LICENSING AG, Burgdorf, Burgdorf, CH (591) Merkin värit ovat sininen, punainen. - Märket är utfört i färgerna blått, rött. (511) 10, 35, 39, 41, 42, 44

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 SPEEDWAVE (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 7 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) THE GATES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (591) Merkin värit ovat punainen, kulta, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, guld, svart och vitt. (511) 9 (111) (151) AFTERNIC (730) AFTERNIC INC., Florida, Florida, US (511) 35, 42 (111) (151)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WU MIN, Guangdong, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 BREZTIO (730) ALTANA PHARMA AG, Konstanz, Konstanz, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C THEVIGNOT (730) VALVITALIA S.P.A., Rivanazzano pv, Rivanazzano pv, IT (511) 6, 7, 11 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/00485

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BONNIER TIDSKRIFTER AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (151) (320) (330) GB (310) CHOWDER (730) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 35, 38, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS, Chatillon, Chatillon, FR (511) 12, 39 (111) (151) (320) (330) GB (310) SW MITCHELL (730) S. W. MITCHELL CAPITAL LLP, Lontoo, London, GB (511) 36 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) DAN-AKTIV A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (511) 36, 41 (111) (151) (320) (330) CH (310) Rudis Sylva SA (730) RUDIS SYLVA SA, Les Bois, Les Bois, CH (511) 14

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2005C (730) MISTER BIO FOOD SRL, Crespadoro, Crespadoro, IT (511) 5, 30, 32 (111) (151) (730) ANHUI HONGSIFANG INCORPORATED COMPANY, Heifei, Heifei, CN (511) 1 (111) (151) (320) (330) LI (310) LEDITION (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 10

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Eija Ailasmaa s. 1950, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004 Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen Koulutus: valtiotieteen maisteri

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012 95/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Valtiokonttori 1 (5) ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olevat ulkomailla työskentelevät henkilöt kuuluvat Tahti-järjestelmän piiriin.

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot