2. HENKILÖSTÖHANKINTA 2.1. Henkilöstöhankinnan erityistavoitteita 2.2. Henkilöstöhankinnan toimintaperiaatteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. HENKILÖSTÖHANKINTA 2.1. Henkilöstöhankinnan erityistavoitteita 2.2. Henkilöstöhankinnan toimintaperiaatteita"

Transkriptio

1

2 1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELU 1.1. Suunnittelun tavoitteet 1.2. Suunnittelun tarve 1.3. Henkilöstösuunnittelun osa-alueet Henkilöstömäärän suunnittelu Henkilöstörakenteen suunnittelu Yksilötason henkilöstösuunnittelu 2. HENKILÖSTÖHANKINTA 2.1. Henkilöstöhankinnan erityistavoitteita 2.2. Henkilöstöhankinnan toimintaperiaatteita 3. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 3.1. Perehdyttäminen Perehdyttämisen erikoistavoitteita Perehdyttämisen toimintaperiaatteita 3.2. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksen erityistavoitteita Henkilöstökoulutuksen toimintaperiaatteita 3.3. Henkilöstön muu kehittäminen Työnohjaus Työkierto Uudelleensijoitustoiminta 4. HENKILÖSTÖOHJAUS 4.1. Henkilöstöohjauksen erikoistavoitteita 4.2. Henkilöstöohjauksen toimintaperiaatteita 5. HENKILÖSTÖPALVELU 5.1. Henkilöstöpalvelun erityistavoitteita 5.2. Henkilöstöpalvelun osa-alueet Työterveydenhuolto Työsuojelu Muu henkilöstöpalvelu 6. PALVELUSSUHDEASIAT 6.1. Palkkaus Palkkauksen erityistavoitteita Palkkauksen toimintaperiaatteita 6.2. Palvelussuhteet 6.3. Työaika Työaikajärjestelyjen erikoistavoitteita 6.4. Sosiaaliset ja muut palvelussuhdeasiat Erityistavoitteita 6.5. Eläkeasiat Eläkeasioiden erityistavoitteita

3 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA Kaupunginvaltuuston hyväksymä Astuu voimaan HENKILÖSTÖSUUNNITTELU 1.1. Suunnittelun tavoitteet Henkilöstön määrän ja rakenteen tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vastata eri tehtäväalueiden toimintaa koskevien määrällisten ja laadullisten tavoitteiden sekä niiden kehittämisen asettamia vaatimuksia. Henkilöstösuunnittelun avulla tulee näin ollen selvittää, millaista henkilöstöä ja kuinka paljon kunta ja sen eri toimintayksiköt tiettynä ajanjaksona tarvitsevat sekä millaisia toimenpiteitä tällaisen ns. tavoitehenkilöstön saavuttaminen vaatii. Henkilöstösuunnittelun avulla pyritään myös mahdollistamaan henkilöstön työskentely edellytyksiään ja tavoitteitaan vastaavissa tehtävissä ja henkilöstölle pyritään luomaan jatkuva tilaisuus kykyjensä ja taitojensa hyväksikäyttöön ja kehittämiseen työtehtävissään. Henkilöstösuunnittelu muodostaa kiinteän osan kunnan talouden ja toimintojen suunnittelusta. Henkilöstön määrän ja rakenteen suunnittelun avulla tullaan selvittämään toimintojen vaatima henkilöstö kunakin ajankohtana ottaen huomioon työvoiman kysyntä ja tarjonta. Yksilötasoisella henkilöstösuunnittelulla on tarkoituksena kehittää henkilöstön toimintaa ja tehtäviä siten, että ne vastaavat sekä henkilöstön että organisaation tarpeita ja odotuksia Suunnittelun tarve Henkilöstösuunnittelun tarve kunnallishallinnossa perustuu suurelta osin seuraaviin tekijöihin: taloudellisten voimavarojen ja eräillä hallinnon aloilla ammatillisesti oikein koulutetun työvoiman niukkuus, voimavarojen käytön tehostamisen tarve eli tuottavuuden kohottaminen, toimintojen jatkuva suunnittelu ei onnistu ilman henkilöstöön kohdistuvaa suunnittelua. Työvoimavaltaisuudesta johtuen ovat henkilöstömenot kunnallishallinnossa huomattavan suuret. Tällä hetkellä henkilöstömenot ovat yli puolet kuntien käyttömenoista. Valtiovallan ja kuntien keskusjärjestöjen välillä on ns. järjestelyasiakirjalla osoitettu aktiivista pyrkimystä rajoittaa henkilöstömäärän ja siten myös henkilöstömenojen kasvua. Tämän vuoksi yksittäisten kuntien ja niiden hallintokuntien on yhä perusteellisemmin paneuduttava henkilöstömäärän ja -rakenteen sekä henkilöstön käytön suunnitteluun ja

4 muutenkin pyrittävä tehokkaaseen ja aktiiviseen henkilöstöpolitiikkaan Henkilöstösuunnittelun osa-alueet Henkilöstömäärän suunnittelu Henkilöstömäärän, henkilöstötarpeen suunnittelu lähtee nykyisen organisaation vakanssien määrän ja rakenteen inventoinnista. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan mahdollisiin uusiin tai avautuviin vakansseihin suunnitelmakauden aikana. Työvoiman tarve aiheutuu pääasiallisesti työtehtävien määrästä, henkilöstön poissaoloista ja vaihtuvuudesta. Työvoiman määrään vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi työtehtävien uudelleenjärjestelyt, ylityöt ja rationalisointitoimenpiteet. Vakanssien suunnittelu tapahtuu osana toiminta- ja taloussuunnittelua sekä organisaatiosuunnittelua. Toimintojen vaatima kokonaistyömäärä ja keskimääräinen suoritustaso (aika-arvio) ovat lähtökohtia vakanssien määrän suunnittelussa. Vakanssisuunnittelussa joudutaan käyttämään hyväksi teoreettisia arviomittoja, jotka eri organisaatioissa ja erilaisissa työtehtävissä ovat hyvinkin poikkeavia toisistaan. Koska henkilöstösuunnittelu on kiinteä osa kuntasuunnittelua, tulee jo toimintasuunnittelun yhteydessä ottaa huomioon työvoiman kysyntä- ja tarjonta-arviot samoin kuin rationalisointimahdollisuudet. Vakanssisuunnittelun yhteydessä on harkittava tarkoin, onko jokin vapautuva vakanssi tarpeen ja tuleeko se täyttää, vai voidaanko työtehtävien uudelleenjärjestelyjen avulla tehtävät hoitaa muulla tavoin. Ennen kuin päätetään henkilöstölisäyksistä tulisi kiinnittää huomiota myös hallinnossa työhön ja sen tuottavuuteen vaikuttaviin seikkoihin: organisaatioon, jossa työskennellään ihmisiin, joiden kanssa joudutaan tekemisiin olosuhteisiin, jotka vallitsevat työpaikalla tehtäviin, joita joudutaan tekemään menetelmiin, joita noudattaen työskennellään ja välineisiin, joita käytetään apuna työtehtävissä Henkilöstörakenteen suunnittelu Henkilöstörakenteen suunnittelun tavoitteena on saada aikaan henkilöstö, joka vastaa toimintasuunnittelun yhteydessä henkilöstöön asetettuja vaatimuksia. Tällaisia rakennetekijöitä ovat ammattirakenne kokemus- ja koulutusrakenne organisaatioasema palvelussuhteen laatu ikärakenne sukupuolirakenne

5 Kuten henkilöstömäärän suunnittelussa myös henkilöstörakenteen suunnittelussa lähdetään liikkeelle nykyisen henkilöstön analysoinnista rakennetekijät huomioon ottaen. Nykyistä henkilöstöä ja organisaatioita kehittämällä pyritään muodostamaan toimintasuunnitelman edellyttämä tavoiterakenne. Ammattirakenne on keskeisin rakennetekijä. Ammattirakenteen suunnittelussa tulee selvittää, onko organisaatioiden ammattiryhmärakenne nykyisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin. Etenkin poissaolo- ja vaihtuvuustietojen selvittämisessä on syytä ottaa huomioon ammattirakenne. Kokemus- ja koulutusrakenne rinnastetaan merkitykseltään vakansseja koskevissa kysymyksissä ammattirakenteeseen. Tämän rakennetyypin käytännön sovellutus tulee useimmin esille määriteltäessä vakanssien kelpoisuusehtoja. Henkilöstörakenteen suunnittelussa kokemus- ja koulutusrakenne tulee ottaa huomioon mahdollisimman joustavasti. Henkilöstön hankinnan onnistuminen ja työtyytyväisyyden saavuttaminen edellyttävät ennen kaikkea, että henkilöstön kokemus ja koulutus vastaavat vakanssien tehtäväsisältöä. Erikseen on kuitenkin otettava huomioon lakeihin ja asetuksiin perustuvat vakanssien kelpoisuusehdot. Organisaatioasemalla tarkoitetaan henkilöstön sijoittumista tehtävien vastuualueittain seuraaviin ryhmiin: esimiehet esikuntahenkilöstö suoritushenkilöstö Henkilöstön rakennesuunnittelussa on nimenomaisena tehtävänä selvittää, onko organisaatioiden henkilöstön organisaatio-asemajako tarkoituksenmukainen suoritettaviin tehtäviin verrattuna. Palvelussuhteen lajin perusteella henkilöstö jaetaan virkasuhteisiin ja työsopimussuhteisiin. Vakanssien palvelussuhteen laatu ratkaistaan lähinnä vakanssien perustamisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelun kannalta työsopimussuhteisten vakanssien käyttö olisi joustavampaa. Ikärakenteen suunnittelun tavoitteena voidaan pitää henkilöstön mahdollisimman tasaista jakautumista eri ikäryhmiin. Ikärakenteen suunnittelun merkitys on huomattava ennen kaikkea eläkkeelle siirtymisten ennakoimisessa ja pyrittäessä hankkimaan organisaatioihin hallinnollista kokemusta omaavaa henkilökuntaa. Sukupuolirakenteella saattaa jossain tapauksissa olla myös merkitystä. Vaikka varsinaisten tehtävien kannalta sukupuolirakenteella ei olisikaan olennaista merkittävyyttä, saattaa organisaation sisäisen järjestyksen kannalta olla tärkeää tutkia ja selvittää, onko vallitseva käytäntö tarkoituksenmukainen vai vaatiiko se muutoksia.

6 Yksilötason henkilöstösuunnittelu Yksilötason henkilöstösuunnittelun tavoitteena on kehittää henkilön toimintaa toisaalta palvelemaan organisaatiota ja toisaalta vastaamaan henkilön tavoitteita. Yksilötason henkilöstösuunnittelun menetelmät ovat: tehtävänkuvaukset kehityskeskustelut lähtöhaastattelut urasuunnittelu sijaissuunnittelu uudelleensijoitussuunnittelu Yksilötason henkilöstösuunnittelun toteuttamisesta vastaa kunkin yksilön esimies henkilöstöjaoston antamien ohjeiden ja neuvojen mukaisesti. 2 HENKILÖSTÖHANKINTA Henkilöstöhankinnan päämääränä on ennalta suunnitelluin toimenpitein turvata, että kaupungin palvelukseen saadaan rakenteeltaan ja määrältään tarkoituksenmukainen henkilöstö. Valintamenetelmiä tulee kehittää niin, että tarjolla olevista tehtävään vahvistetun pätevyyden omaavista ehdokkaista valitaan ne, joilla on parhaat edellytykset menestyä ja viihtyä kulloinkin täytettävässä tehtävässä Henkilöstöhankinnan erityistavoitteita 1 Henkilöstöhankinta perustuu henkilöstösuunnittelun yhteydessä selvitettyyn ja todettuun henkilöstötarpeeseen. 2 Henkilöstöhankintaan liittyvää suhdetoimintaa on kehitettävä niin, että kaupungin maine hyvänä työnantajana leviää vähentäen vaihtuvuutta ja lisäten hakijoiden määrää. 3 Sukupuoleen, syntyperään, ikään, sukulaisuussuhteeseen, asuinpaikkaan, poliittiseen vakaumukseen tai uskontoon liittyvät syyt eivät saa johtaa syrjimiseen palvelukseen otettaessa, eikä uralla etenemisessä. 4 Henkilöstöhankinnan tulee olla yhdenmukaista ja suunnitelmallista eri virastoissa ja laitoksissa, kuitenkin niin, että virastojen ja laitosten erikoispiirteet voidaan ottaa huomioon. 5 Henkilöstöhankinnassa virkojen ja toimien täyttämisessä tulee erikoisesti ottaa huomioon kaupungin kaksikielisyys siten, että kaksikielistä henkilökuntaa otetaan riittävästi eritasoisiin varsinkin yleisöpalvelutehtäviin.

7 6 Esimiehet voivat valita suoritustason henkilöstöä normaalin työhonottomenettelyn perusteella Henkilöstöhankinnan toimintaperiaatteita 1 Ennenkuin henkilöstöhankintaan ryhdytään tulee suorittaa ainakin seuraavat selvitykset: tarkka ennakkoselvitys hankinnan tarpeellisuudesta mm. selvitetään, onko tehtävään sijoitettavissa vajaakäyttöistä tai kokonaan vapautuvaa työvoimaa tarkistetaan tehtäväkokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus arvioidaan tehtävien jatkuvuus, selvitetään mahdolliset rationalisointitoimet tai tehtävien uudelleenjärjestelytarve, selvitetään tarkoituksenmukainen palvelussuhdelaji sekä otetaanko henkilö vakinaiseksi, tilapäiseksi, osa-aikaiseksi vai koeajalla 2 Sisäistä hankintaa tehostetaan toteuttamalla urasuunnittelua kytkemällä uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminta kiinteäksi osaksi henkilöstöhankintaan. 3 Henkilöstöhankinnassa tulee sanomalehti-ilmoituksien lisäksi ilmoittaa avoinna olevista paikoista omalle henkilökunnalle, käyttää työvoimatoimistoa sekä tarvittaessa ottaa yhteys eri oppilaitoksiin sekä ilmoittaa ammattilehdissä. 4 Avoinna olevista paikoista ilmoitettaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota oikeaan työpaikkakuvaan ja selkeän tehtäväkuvauksen antamiseen hakijoille. 5 Haastattelua on pidettävä keskeisenä hankintamenetelmänä haastattelun suorittavat valittavan lähin esimies ja työtovereiden keskuudestaan valitsema edustaja. Tehtävän laadusta riippuen haastatteluun osallistuu myös hallintokunnan johtavia virkamiehiä ja luottamushenkilöiden edustajia sekä henkilöstöhallinnon edustaja haastattelutilaisuuteen voi osallistua haastateltavan lisäksi, paitsi jos kyseessä on itsenäisessä asemassa olevan tai johtavan viranhaltijan työhönotto haastattelua varten laaditaan muistilista haastateltavista asioista haastattelijoiden tulee tehdä ehdollepano haastattelun pohjalta

8 6 Soveltuvuuskokeita käytetään milloin se on tehtävän erikoispiirteiden vuoksi tarkoituksenmukaista. 7 Koulutuksen, kokemuksen ja soveltuvuuden suhteen tasavertaisista hakijoista asetetaan kaupungin palveluksessa olevat etusijalle ja muiden osalta luetaan eduksi paikkakuntatuntemus. 3 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Henkilöstön kehittämisen päämääränä on edellytyksien luominen vaadittavan työtaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Samalla tulee tehostaa niin organisaation kuin yksilönkin suorituskykyä työympäristöön liittyvien tietojen ja taitojen antamisella sekä parantaa viihtyvyyttä työssä ja vähentää niitä haittoja, jotka aiheutuvat kokemattomuudesta ja tottumattomuudesta uuteen työympäristöön. Kehittämiseen kuuluvat: perehdyttäminen henkilöstökoulutus muu kehittäminen 3.1. Perehdyttäminen Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla toimipaikan henkilöstön uusi jäsen tai tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö mahdollisimman nopeasti ja kitkattomasti sopeutuu uuteen työhönsä ja työympäristöönsä. Tavoitteena on tutustuttaa henkilö tuleviin tehtäviinsä, työympäristöön ja työolosuhteisiin Perehdyttämisen erikoistavoitteita 1 Oman hallintokunnan ja työpaikan olosuhteisiin sekä yhteistoimintaan sopeutuminen, perehtyminen työsuojeluun 2 Omaan työhön tutustuminen ja työvalmiuden saavuttaminen mahdollisimman nopeasti. 3 Kokonaisnäkemyksen omaksuminen kunnallishallinnon tärkeimmistä perusteista sekä kaupungin hallinnollisesta organisaatiosta ja sen toimintaperiaatteista ja -tavoista Perehdyttämisen toimintaperiaatteita 1 Lähin esimies on vastuussa alaistensa perehdyttämisestä henkilöstöjaoston antamien menettelytapaohjeiden mukaan.

9 2 Jokaiselle palvelukseen tulevalle tai tehtävästä toiseen siirtyvälle nimetään perehdyttäjä, joka voi olla perehdytettävän tehtäviä aikaisemmin hoitanut henkilö, esimies tai joku muu työyhteisön jäsen, jolla on tarpeeksi tuntemusta perehdytettävän tulevista työtehtävistä Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, jonka kaupunki työnantajana omaan päätökseensä perustuen järjestää tai kustantaa palveluksessaan olevalle henkilöstölle. Henkilöstökoulutuksessa noudatetaan Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja kunnallisten työntekijäjärjestöjen suositussopimuksia henkilöstöjaoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti Henkilöstökoulutuksen erityistavoitteita 1 Koulutusta annetaan koulutustarpeen mukaan tasapuolisesti kaikille henkilöstöryhmille. 2 Koulutuksella kehitetään työtehtäviin liittyviä tietoja sekä luodaan edellytyksiä työyhteisössä ja työtehtävissä tapahtuville muutoksille. 3 Koulutuksella luodaan edellytyksiä jatkuvalle, kaupungin päämääriin pyrkivälle työyhteisöjenkehittämiselle sekä työtyytyväisyydelle ja viihtyvyydelle työssä. 4 Yksilön omaehtoista jatkokoulutushalukkuutta tuetaan mahdollisuuksien mukaan Henkilöstökoulutuksen toimintaperiaatteita 1 Koulutuksen tulee olla osa hallintokunnan työprosessia ja palvella työssä syntyvien ongelmien ratkaisemisessa. Tämä edellyttää, että koulutus tapahtuu suunnitelmallisesti yhteistyössä hallintokuntien ja henkilöstön kanssa. 2 Kaupungin omaa sisäistä koulutustoimintaa pyritään lisäämään käyttäen apuna paikkakunnallatoimivia aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia. 3 Ulkopuolisia koulutuspalveluja käytetään silloin, kun kysymyksessä on sellaiset koulutustarpeet, joiden tyydyttäminen kaupungin omin toimenpitein on epätarkoituksenmukaista. 4 Uudelleensijoituksen tarpeessa oleville henkilöille järjestetään tarvittaessa uudelleenkoulutusta heille soveltuviin tehtäviin. 5 Henkilöstöjaosto koordinoi ja tukee virastojen sekä laitosten omaa koulutustoimintaa ja antaa tarvittaessa asiantuntijaapua.

10 6 Mahdollisuuksien mukaan jokaisen kaupungin palveluksessa olevan henkilön tulee tarvittaessa antaa opetusta omiin työtehtäviinsä liittyvistä asioista. 7 Koulutustilaisuuden jälkeen tulee esimiehen ja alaisen keskustella koulutuksesta. Koulutustilaisuudessa saatujen tietojen hyväksikäytöstä tulee työyhteisössä sopia ja koulutukseen osallistuvien tulee välittää saamansa tiedot työtovereilleen. 8 Kaupunki tukee mahdollisuuksien mukaan myös muuta koulutustoimintaa, kuten hallintokunnan järjestämää ammatillista pohjakoulutusta ja itseopiskelua Henkilöstön muu kehittäminen Tärkeimpiä henkilöstön muun kehittämisen keinoja ovat mm. työnohjaus, urakierto ja uudelleensijoitustoiminta Työnohjaus Työnohjaus on kahden tai useamman ammattihenkilön neuvotteluprosessi, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijää paremmin ymmärtämään ja käsittelemään työhön liittyviä ongelmia sekä kehittämään työmenetelmiään ja ammattitaitoaan. Työnohjauksen toimintaperiaatteita 1 Työnohjausjärjestelmää pyritään kehittämään siten, että se käsittää kaikki ne työntekijäryhmät, joissa työnohjaus katsotaan tarpeelliseksi. 2 Työnohjaajina pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kaupungin työntekijöitä. 3 Työnohjaajina toimiville työntekijöille järjestetään erillistä koulutusta Työkierto Työkierrolla tarkoitetaan kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden määräaikaista siirtymistä toisiin tehtäviin kaupungin organisaatiossa. Työkierron tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen sekä työnteon eriytymisen ehkäiseminen. Työkierron toimintaperiaatteita: 1 Työkierto perustuu vapaaehtoisuuteen. 2 Työkierron toteuttamisen tulee tapahtua niin, että pätevyysvaatimukset täyttyvät. 3 Määräaikaisia henkilövaihtoja eri työyksiköiden ja hallintokuntien kesken toteutetaan työkiertojärjestelmällä.

11 4 Sijaisuuksia pyritään täyttämään sisäisesti silloin kun se on tarkoituksenmukaista Uudelleensijoitustoiminta Uudelleensijoitustoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön palvelussuhteen pysyvyys ja varmistaa työvoiman tehokas käyttö sijoittamalla uudelleensijoitusta tarvitsevat henkilöt heidän taitojaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin. Uudelleensijoitustoiminnan toimintaperiaatteita: 1 Ensisijainen vastuu uudelleensijoittamisesta on hallintokunnalla, jossa henkilö työskentelee. 2 Avoimeksi tullutta virkaa tai tointa ei julisteta haettavaksi silloin kun siihen sijoitetaan kelpoisuusehdot täyttävä uudelleensijoitettava. 3 Uudelleensijoitustoiminnan piiriin kuuluvat: lääkärintodistuksen perusteella omassa ammatissaan osittain tai kokonaan työkyvyttömäksi todetut henkilöt, jotka olisivat toisessa ammatissa työkykyisiä henkilöt, joille sen hetkinen työ tai työympäristö ei fyysisesti tai psyykkisesti sovellu hallintokunnan pysyväisluonteisen uudelleenjärjestelyn johdosta ilman ammattiaan vastaavaa työtä jäävät henkilöt 4 Uudelleensijoitus tapahtuu yhteistoiminnassa uudelleensijoitettavan, työyksikön ja työnantajan edustajien välillä. 4 HENKILÖSTÖOHJAUS Henkilöstöohjauksella tarkoitetaan henkilöstön johtamista ja ohjaamista siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet ja päämäärät saavutetaan niiden edellyttämällä tavalla ja tiettyä aikalaskelmaa noudattaen Henkilöstöohjauksen erikoistavoitteita: 1 Ohjata henkilöstövoimavarojen käyttöä päämäärän kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 2 Otetaan käyttöön yhteistyötä ja -toimintaa edistäviä ohjausja johtamismenetelmiä. 3 Päätös- ja toimivaltaa siirretään tarvittaessa ylemmältä tasolta alemmalle siten, että asiantuntemus toteutuu ja asiain käsittely tehostuu.

12 4 Parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimintayksikkönsä toiminnan tuloksellisuuteen sekä arvioida omia kykyjään ja kehittämismahdollisuuksiaan Henkilöstöohjauksen toimintaperiaatteita 1 Kiinnitetään erityistä huomiota työtapojen ja työmenetelmien järkiperäiseen kehittämiseen, työsuunnitteluun ja työnjakoon. 2 Henkilökohtaisen johtamisen ja ohjauksen tulee olla kannustavaa, tukea antavaa ja opastavaa. 3 Työsuorituksen valvonta kohdistetaan työtulosten tarkkailuun. 4 Esimiesten ja alaisten välillä tulee säännöllisesti käydä kehityskeskusteluja. 5 Työtehtävien tulee perustua joustaviin tehtävänkuvauksiin. 6 Johtamis- ja ohjausmenetelmien kehittämistä edistetään henkilöstöjaoston järjestämällä koulutuksella. 7 Henkilökunnan tulee voida osallistua henkilöstöohjausjärjestelmien kehittämiseen. 8 Johtamismenetelmiä tulee jatkuvasti kehittää saatujen kokemuksien ja uusien tietojen perusteella. 5 HENKILÖSTÖPALVELU Henkilöstöpalvelulla tarkoitetaan niitä kaupungin henkilöstölleen tarjoamia lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia ja vapaaehtoisia palveluja, jotka liittyvät henkilöstön terveyden, turvallisuuden, hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden ylläpitämiseen ja lisäämiseen Henkilöstöpalvelun erityistavoitteita 1 Edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä lisätä viihtyvyyttä. 2 Palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee pääpaino olla koko henkilöstöön tai laajaan henkilöstöryhmään kohdistuvilla palveluilla. 3 Henkilöstöpalvelujen toteuttamisella turvataan työvoiman pysyvyys ja saanti. 4 Mahdollisuuksien luominen henkilöstöä kiinnostavalle omaehtoiselle harrastus- ja virkistystoiminnalle Henkilöstöpalvelun osa-alueet

13 Työterveydenhuolto Kaupungin työterveydenhuolto järjestetään siten, että se vastaa lain ja sopimuksien asettamia vaatimuksia. Työterveydenhuollossa tehdään terveystarkastuksia, annetaan sairaanhoitopalveluita, ohjataan tarvittaessa asianmukaiseen tutkimus- ja hoitopaikkaan, järjestetään kuntoutusta ja avustetaan uudelleensijoitusasioissa, tutkitaan erityisesti työperäisiä sairauksia sekä osallistutaan terveyskasvatukseen ja muuhun ennalta ehkäisevään toimintaan Työsuojelu Tehokkaan työsuojelutoiminnan toteuttamiseksi se nivellytetään kiinteästi normaaliin kunnalliseen työntekoon, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällöin yhteistyö ulotetaan myös työterveydenhuoltoon ja muihin työnantajan ja henkilöstön välisiin yhteistoimintaorganisaatioihin. Työsuojelutoimintaa toteutetaan teknisten keinojen lisäksi koulutuksen, valistuksen, neuvonnan ja opastuksen avulla. Koulutusta suunnataan erityisesti työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Koulutusta suunniteltaessa otetaan myös huomioon päättäjien ja esimiesten työsuojelutiedon lisääminen. Epäterveellisten työolosuhteiden haittoja poistetaan myös ergonomisten ja työhygieenisten toimenpiteiden avulla Muu henkilöstöpalvelu 1 Työpaikkaruokailua kehitetään suositussopimuksen mukaan siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus työvuoron aikana kohtuuhintaiseen ja terveelliseen ateriaan. 2 Palvelussuhdeasuntojen määrää lisäämällä ja tarkoituksenmukaisella tonttipolitiikalla tuetaan henkilökunnan asunnontarpeen tyydyttämistä. 3 Lasten päivähoidon järjestämistä etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla edistetään sekä suhtaudutaan myönteisesti lastenhoidon turvaamiseksi tarvittaviin virka- ja työlomiin. 4 Henkilökuntaan kohdistuvaa suhdetoimintaa edistetään. 5 Henkilökunnan omaehtoisen vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisessa asetetaan etusijalle sosiaalista kanssakäymistä, yhteiskunnallista valveutuneisuutta sekä fyysistä ja psyykkistä kuntoa parantavat toimintamuodot. 6 Henkilöstöpalveluja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, jotta henkilöstön todelliset tarpeet tulevat riittävästi huomioonotetuiksi.

14 6 PALVELUSSUHDEASIAT Palvelussuhdeasioiden kehittämisen ja hoidon päämääränä on osaltaan vaikuttaa, että kaupungilla on kulloinkin tarpeen edellyttämä kyvykäs ja työhaluinen henkilöstö. Päämääränä on myös varmistaa jokaiselle kaupungin palveluksessa olevalle hänen tehtävänsä mukaiset lakeihin ja sopimuksiin nojautuvat oikeudenmukaiset palvelusehdot palvelussuhdelaji työaika palkkaus lomat muut vastaavat edut sekä huolehtia palvelussuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä järjestelyistä Palkkaus Kaupungin palkkapolitiikka noudattaa sopijapuolten tekemien virkaja työehtosopimusten määräämää toteutuslinjaa. Sopimusten puitteissa kaupunki pyrkii joustavaan ja kannustavaan palkkapolitiikkaan varmistaakseen siten henkilöstöhallinnon kokonaispäämäärän saavuttamisen Palkkauksen erityistavoitteita 1 Sellaisen sopimuksiin perustuvan palkkatason pysyttäminen, että kaupunki voi saada palvelukseensa ja pitää palveluksessaan tarvittavan henkilöstön. 2 Palkkauksen on oltava oikeudenmukainen suhteessa työtehtäviin; samasta työstä on maksettava palkka yhtäläisten perusteiden mukaan. 3 Pyritään yhtenäistämään viranhaltijain ja työntekijäin sosiaaliset edut ja työehdot. 4 Palkkaratkaisut pannaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti täytäntöön kehittämällä neuvottelujärjestelmää siten, että paikallisneuvottelutulos on pitävä. 5 Toiminnallisesta supistamisesta johtuvat irtisanomiset ja lomauttamiset pyritään estämään hallinnon ja henkilöstön kehittämistoiminnan sekä hallintokuntien keskinäisen yhteistyön avulla. 6 Kehittää henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmää yhdessä palkanlaskennan kehittämisen kanssa.

15 Palkkauksen toimintaperiaatteita 1 Palkkahallinnollisten tavoitteiden saavuttamiseksi pidetään yhteyttä Kunnalliseen sopimusvaltuuskuntaan ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan sen toimintaan. 2 Palkkausrakennetta yksinkertaistetaan mahdollisuuksien mukaan. 3 Uudet sopimukset pannaan nopeasti täytäntöön. 4 Palkkausmuodostuksen perustaksi luodaan yhteistyössä hallintokuntien ja henkilöstön kanssa vertailukelpoisiin tehtävänkuvauksiin pohjaava oikeudenmukainen palkanmääräytymisjärjestelmä. 5 Henkilöstöjaoston valitsemien vertailukaupunkien käytäntöä palvelussuhdeasiain osalta seurataan epäkohtien välttämiseksi, kuitenkin Vaasan kaupungin erityispiirteet huomioon ottaen Palvelussuhteet Julkisoikeudellisena työnantajana kaupungilla on käytettävänään kaksi palvelussuhdelajia, virkasuhde ja työsuhde. Virkasuhdetta käytetään milloin on kyse hallinnollisista ja julkista valtaa sisältävistä tehtävistä tai mikäli valtion määräykset sitä edellyttävät. Muutoin palvelussuhdelajin valinnassa pidetään työsuhdetta tehtävien tehokkaan hoitamisen kannalta suositeltavana Työaika Työaikajärjestelyjen erikoistavoitteita 1 Valita kuhunkin tehtäväkokonaisuuteen soveltuva tarkoituksenmukainen työaika. 2 Työajan järjestelyllä pyritään edistämään viihtyvyyttä. 3 Tehtävät tulee hoitaa pääsääntöisesti vahvistetun työajan puitteissa. Tavoitteisiin pyrittäessä tutkitaan vaihtoehtoisia työaikamahdollisuuksia - kuten esimerkiksi osa-aikatyö - joista valitaan tehtäviin soveltuva ja työympäristöön viihtyvyyttä luova järjestelmä Sosiaaliset ja muut palvelussuhdeasiat Näitä ovat vuosilomat, sairaus- ja tapaturmalomat, äitiyslomat, virkavapaudet/työlomat, erinäiset etuudet ja luontaissuoritukset.

16 Erityistavoitteita 1 Henkilöstön terveyden ja kunnon ylläpitäminen sekä virkistyksen hankkiminen joustavien vuosilomajärjestelyjen avulla. 2 Työkyvyttömyyden aiheuttamien poissaolojen vähentäminen kunnon ylläpitämisellä ja terveyden kohentamisella. 3 Tasapuolisuuden ja yhdenmukaisuuden noudattaminen edellä luetelluissa asioissa. 4 Kaikkia kaupungin palveluksessa olevia koskevien yleisten virkavapaus- ja työlomaperiaatteidenlisäksi vähintään 10 vuotta kaupungin palveluksessa olleille henkilöille myönnetään korkeintaan vuosi virkavapaata/työlomaa. 5 Luontaissuoritusten myöntäminen oikeudenmukaisesti siten, että sillä tuetaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa Eläkeasiat Päämääränä on huolehtia eläkeikään tai ennenaikaisesti työkyvyttömäksi tulleen henkilön toimeentulosta palvelussuhteen päättymisen jälkeen, turvata perheen toimeentulo kuolemantapauksen satuessa ja auttaa osittain työkykynsä menettäneen henkilön uudelleen kouluttamisessa hänen sijoittamisekseen terveydentilaansa vastaaviin tehtäviin Eläkeasioiden erityistavoitteita 1 Pyrkiä aikaansaamaan mahdollisimman tasapuolisiin ja tarkoituksenmukaisiin määräyksiin perustuvat eläkejärjestelmät. 2 Saattaa mahdollisimman nopeasti ratkaisuun eläkeanomukset ja eläkeasioihin liittyvät esitykset, aloitteet yms. sekä muutoinkin avustaa eläkkeelle siirtyvää saamaan kaikki eläketapahtumaan liittyvät etuudet. 3 Jatkoaika yli eläkeiän myönnetään vain erittäin painavista taloudellisista syistä tai mikäli työ noudattaa lukukausirytmiä, lukukauden loppuun eli tai saakka. 4 Kehittää ja edistää eläkeläisten vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa. 5 Valittaessa kaupungin eläkeläisille varaamiin asuntoihin asukkaita tulee kaupungin palveluksessa olleet ottaa tasavertaisina huomioon.

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 Kauniaisissa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tasa-arvoisten työyhteisöjen kulttuuri on kunnioittava, avoin ja osallistumiseen kannustava. Kauniaisten

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

käsikirja Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen Folkhälsanin IKÄIHMISTEN PALVELUT Folkhälsanin toiminta

käsikirja Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen Folkhälsanin IKÄIHMISTEN PALVELUT Folkhälsanin toiminta Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen käsikirja Osa I Folkhälsanin toiminta Osa II 1. Arvopohja, toiminnan kehys ja tavoitteenasettelu sekä toiminnan suunnittelu... 3 2. Henkilökunta ja kehitys... 7 3. Ikäihmisten

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma

Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma Sisällys 3 Johdanto ja tavoitteet Toimintaperiaatteita ja määritelmiä 4 Työkyky 5 Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja sekä asiakirjojen säilyttäminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

Kunta-alan palkkausjärjestelmä uudistuu

Kunta-alan palkkausjärjestelmä uudistuu Oikeudenmukainen palkka kannustaa Kunta-alan palkkausjärjestelmä uudistuu Palkka on tärkeä kannustin. Se ohjaa työntekijän tapaa tehdä työtä ja halukkuutta kehittää osaamistaan, työssä pysymistä ja työhön

Lisätiedot

Inarin kunnan henkilöstöohjeet

Inarin kunnan henkilöstöohjeet Inarin kunnan henkilöstöohjeet sisältäen kuntakonsernin henkilöstöperiaatteet ja -ohjeet Kunnanhallitukselle 1.12.2014 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2015 Muutos kohtaan IX Eläkkeelle

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Päivitetty 1/2013 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 2. YLEISET PERIAATTEET... 3 2.1 Amnestyn puolueettomuus

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen 1/12 Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen (Strategia on hyväksytty johtokunnassa 17.11.1999. HEPO-työryhmän 30.3.2001 tekemät tarkennukset sisennettynä kursivoituna tekstinä kappaleissa

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot