ABC Euroopassa ABC i Europa. Kaksitoista eri tapaa oppia lukemaan Tolv olika sätt att lära sig läsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABC Euroopassa ABC i Europa. Kaksitoista eri tapaa oppia lukemaan Tolv olika sätt att lära sig läsa"

Transkriptio

1 ABC Euroopassa ABC i Europa Kaksitoista eri tapaa oppia lukemaan Tolv olika sätt att lära sig läsa

2 ABC EUROOPASSA Kaksitoista eri tapaa oppia lukemaan Aapiskirjanäyttely Rikhardinkadun kirjasto Rikhardinkatu 3, Helsinki ma-to 9-20, pe 9-18, la-su ABC Euroopassa kirjanäyttely on kansainvälisen kulttuuri-instituuttien EUNIC-verkoston (European Union National Institutes for Culture) vuoden 2015 projekti Suomessa. Esillä on viitisenkymmentä ensimmäisen luokan lukukirjaa kahdestatoista EU-maasta: Islannista, Italiasta, Itävallasta, Liettuasta, Norjasta, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta, Unkarista ja Virosta. Lukemaan oppiminen on tärkeä virstanpylväs lapsen henkilökohtaisen kehityksen kannalta. Ensimmäisillä positiivisilla lukukokemuksilla on suuri vaikutus siihen, että lapselle kehittyy elinikäinen myönteinen suhde lukemiseen. Sujuva lukutaito, luetun ymmärtäminen ja kiinnostuksen kehittäminen erilaisia tekstejä kohtaan ovat edellytys yhteiskunnalliseen elämään osallistumiselle ja tulevalle ammatilliselle kehitykselle. Näyttely esittelee eri konteksteissa ja eri metodein tapahtuvaa lukemisen opiskelua näissä Euroopan maissa ja samalla maiden kieliä ja kulttuureja, siis monikielistä Eurooppaa. Kirjat ovat yleisön ulottuvilla vapaasti selailtavissa. Näyttely on suunnattu erityisesti kouluryhmille, jotka voivat sen avulla muiden maiden koululaisten arkeen. Näyttely on kuljetettava, helposti erilaisiin tiloihin muokattava näyttely, joten se tulee varmasti olemaan esillä useassa suomalaisessa kirjastossa. Järjestäjät: Goethe-Institut Finnland, Italian kulttuuri-instituutti, Itävallan suurlähetystö, Liettuan suurlähetystö, Pohjoismainen kulttuuripiste, Puolan suurlähetystö, Ranskan instituutti, Unkarin kulttuurikeskus, Viron instituutti

3 ABC I EUROPA Tolv olika sätt att lära sig läsa Bokutställning Rikhardsgatans bibliotek Rikhardsgatan 3, Helsingfors må-to 9-20, fre 9-18, lö-sö ABC i Europa utställningen är ett samarbete mellan kulturinstituten inom en grupp som kallas EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Denna utställning är gruppens satsning för Ca. 50 skolböcker presenteras i utställningen från 12 olika EU-länder. Följande länder är med: Island, Italien, Österrike, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Danmark, Ungern och Estland. Att lära sig läsa är verkligen viktigt för barn och kan karaktäriseras som en milstolpe i barnets liv. Den första positiva läsupplevelsen är avgörande då barnet utvecklas till en läsande individ. Att kunna läsa flytande, textförståelse och ett intresse för text är viktigt med tanke på delaktighet i samhället. Läsande är också avgörande för den enskilda professionella utvecklingen vad gäller yrke eller uppdrag. Utställningen beskriver hur man lär sig att läsa i dessa Europeiska länder. Samtidigt beskriver utställningen de olika språken som talas samt kulturskillnader i ett mångkulturellt Europa. Det är tillåtet att bläddra i böckerna. Utställningen riktar sig främst till skolgrupper, som på detta sätt kan bekanta sig med andra barns skolvardag i andra länder. Det är lätt att flytta utställningen och den kan anpassas till olika utrymmen, vilket betyder att utställningen säkerligen kommer att synas i många bibliotek i Finland. Arrangörer: Goethe-Institut Finnland, Italienska kulturinstitutet, Österrikes Kulturcentrum, Litauens kulturinstitut, Kulturkontakt Nord, Polens ambassad, Franska institutet, Ungerska kulturinstitutet, Estland institutet

4 ITALIA Italiassa lapset aloittavat koulun kuusivuotiaina, ja sitä ennen monet käyvät päivähoidossa. Lukemaan opitaan yleensä koulussa, mutta jotkut myös opettelevat ja oppivat lukemaan itsenäisesti jo ennen koulun alkua tai osaavat kouluun mennessään jo lukemisen perusteet. Lukemaan opettamisessa käytetään italialaisissa kouluissa pääasiassa kahta menetelmää. Globaalia menetelmää käytettäessä lauseita ja niiden merkityksiä tutkitaan kuvien avulla. Alussa siis keskitytään kuvan ja lauseen merkityksen purkamiseen eikä niinkään kirjainmerkkeihin ja sanoihin. Tämän jälkeen lauseen sanat käsitellään yksitellen jakamalla ne tavuihin, ja näin lapsi oppii yhdistämään sanan graafisen muodon, äännösasun ja merkityksen toisiinsa. Fonologisessa menetelmässä taas lähdetään liikkeelle yksittäisistä kirjaimista ja niiden äännösasusta, yhdistetään kirjaimia tavuiksi ja tavuja sanoiksi. Lukemaan ei opeteta eikä opita yleensä tiukasti yhden menetelmän avulla, vaan molempia yhdistellen.

5 ITÄVALTA Itävallassa lapset opettelevat lukemaan seitsemän vuoden ikäisinä. Periaatteena on havainnollinen ja elämänläheinen oppiminen. Opettajat tukevat lasten kielellistä kehitystä huomioimalla heidän elinolonsa opetuksessaan. Lapsia opetetaan käsittelemään tekstiä avoimesti ja luovasti; niinpä koulut käyttävät hyväkseen myös eri viestimien monipuolista tarjontaa. Aluksi pyritään herättämään oppilaiden innostus lukemista kohtaan, jotta he löytäisivät lukemisen ilon ja kiinnostuisivat erilaisista teksteistä. Suullinen kielen opetus ja lukemaan oppiminen tukevat toisiaan. Tärkeää lukemisen oppimisessa on äänteiden tunnistaminen ja niiden yhdistäminen yksittäisiin kirjaimiin. Kirjaimia opetellaan ja harjoitellaan paitsi koulukirjoja usein myös erityisiä kirjainvihkosia käyttäen. Apuna käytetään hauskoja kuvia ja monipuolisia kertomuksia. Lukemista harjoitellaan eri tavoin, esim. opettaja lukee ääneen, luetaan tekstejä joko hiljaa, parin kanssa tai ryhmässä. Lapsille annetaan aina mahdollisuus miettiä luetun sisältöä, keskustella siitä ja reagoida siihen. Opettaja motivoi oppilaita ottaen huomioon heidän mielenkiintonsa kohteet.

6 LIETTUA Liettuassa lapset aloittavat ensimmäisen luokan seitsenvuotiaina. Alkuopetus kestää neljä vuotta. Kiinnostusta kirjoihin ja maailmaan herätellään jo ennen koulun alkua. Alaluokilla lapsille opetetaan liettuan kieltä, äidinkieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa, taideaineita jne. Liettuan kielen ja oman äidinkielen tunneilla pyrkimyksenä on ymmärtää lukemisen merkitys, oppia lukemaan painettua sekä käsin kirjoitettua tekstiä, kiinnostua kirjoista ja lasten lehdistä, oppia pitämään kirjoista huolta ja etsimään tietoa sana- ja tietokirjoista yhdessä vanhempien kanssa. Lapsia opetetaan myös jakamaan vaikutelmiaan luetusta proosateoksesta tai sen otteesta. Runouden lukeminen ja lausuntataidon kehittäminen ovat myös alakoulun opetuksen tavoitteena. Lapsia kannustetaan osallistumaan runonlausuntakilpailuihin sekä lukemaan liettualaista lastenkirjallisuutta ja ulkomaisten kirjailijoiden teoksia sekä jakamaan vaikutelmiaan niistä muiden kanssa. Usein lapset lukevat ikäisilleen tarkoitettujen kirjojen lisäksi myös aikakaus- ja sanomalehtiä. Liettualaisille oppikirjoille on ominaista korkea painolaatu ja mielenkiintoinen yhtenäistetty sisältö, kiinnostusta herättävät tekstit ja visuaalisuus. Oppikirjaa selaillessaan alakoululainen voi löytää erilaisia mahdollisuuksia tutustua maailmaan. Jokaisella oppikirjan osalla on tietty teema, joka yhdistää opetettavia aineita (ympäristöoppi, äidinkieli, matematiikka, kuvaamataide, musiikki, tanssi ja etiikka). Oppikirjasta on myös paljon apua opettajalle oppituntien valmistelussa. Foto: Alexandra Wochinger

7 POHJOISMAAT Tanskassa, Norjassa, Färsaarilla ja Islannissa lapset aloittavat koulukäynnin 6-vuotiaana ja peruskoulu kestää kymmenen vuotta. Suomessa ja Ruotsissa koulu alkaa 7-vuotiaana ja peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Pohjoismaissa koulutus rakentuu arvoille, avainasemassa ovat demokratia ja yksilön oikeus hyvään koulutukseen. Liki 80% pohjoismaalaisista puhuu tanskaa, norjaa tai ruotsia äidinkielenään. Kielet ovat lähellä toisiaan, mikä on etu monessa tilanteessa: Osaamalla yhden kielistä ymmärtää muitakin. Peruskoulussa pyritään huomioimaan oppilaan lähtökohdat. Jos lapsella on oppimiseen tai sosiaalisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, emotionaalisia tai fyysisiä esteitä, hänellä on oikeus tukiopetukseen. On tärkeää muistaa, että Pohjoismaissa puhutaan monia muitakin kuin skandinaavisia kieliä. Maahanmuuttotausta huomioidaan aina opetusta suunniteltaessa. Pohjoismaissa panostetaan lukemisen ja kirjoittamisen opettelussa teknisiin välineisiin ajatuksena kynä ja paperi ulos, tietokone ja muut tekniset välineet sisään. Uskotaan ensiluokkalaisen oppivan näin nopeammin lukemaan ja kirjoittamaan. Menetelmän nimi on kirjoittamalla lukemaan. Eroavuuksia: Tanskassa lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä johtuu siitä, että tanskan kieltä äännetään eri tavoin kuin kirjoitetaan, sanojen viimeisiä kirjaimia on lausuttaessa vaikea erottaa. Suomalaislasten lukutaito on ollut perinteisesti maailman kärkeä. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuvan, ja asiasta ollaan huolestuneita. Ruotsissa koulu on noussut poliittisen keskustelun aiheeksi. Ruotsalaista koulua on kritisoitu paljon, sillä Ruotsi ei ole pärjännyt kansainvälisessä vertailussa yhtä hyvin kuin aiemmin. Yksi syy voi olla yksityisten koulujen suuri määrä. Koulujen välillä on Ruotsissa huomattavia eroja.

8 RANSKA Ranskassa lähes kaikki lapset käyvät 3 5-vuotiaina leikki-/esikoulua (école maternelle). Osa aloittaa koulutaipaleensa pian kaksi vuotta täytettyään. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen julkinen koulujärjestelmä antaa pienille oppilaille hyvät valmiudet varsinaisen lukemisen opettelemiseen, sillä leikkikouluvuosina lapset oppivat jo esimerkiksi tunnistamaan etunimensä, viikonpäivät sekä muita tärkeitä avainsanoja. Varsinainen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana eli vuotta aiemmin kuin Suomessa. Myös lukemaan opetteleminen alkaa toden teolla tuolloin. Ala-asteella ranskalaislasten kouluviikko on 24 tunnin mittainen ja koulupäivät melko erilaisia kuin Suomessa: Koulua käydään yleensä noin puoli yhdeksästä puoli viiteen, mutta keskipäivällä on pitkä, kahden tunnin lounastauko. Välitunteja ei sen sijaan ole joka tunnin välissä. Ranskaa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan hieman eri tavoin kuin suomea tai ruotsia, nimittäin ranskan kielessä kirjoitetut aakkoset eivät läheskään aina vastaa lausuttuja äänteitä. Ranskassa on 26 aakkosta ja 37 erilaista äännettä eikä kaikkia kirjaimia lausuta ollenkaan. Esimerkiksi sana susi kirjoitetaan ranskaksi loup, mutta äännetään yksinkertaisesti lu. Niinpä ranskalaisten lasten on kirjainten tunnistamisen lisäksi opeteltava myös tunnistamaan, miten kirjaimet ääntyvät osana erilaisia tavuja. Esimerkiksi kotia merkitsevässä sanassa maison kirjainyhdistelmä ai ääntyy eri tavalla kuin kättä tarkoittavassa sanassa main. Lisähaastetta lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen tuovat lukuisat ääntämykselliset ja kieliopilliset poikkeukset. Sanan lausuminen voi olla sama vaikka sanan kirjoitusasu ja merkitys eivät vastaa toisiaan, esimerkiksi sanat mai (toukokuu), mes (minun), mais (mutta) lausutaan kaikki samalla tavalla. Ranskalaislapset joutuvat harjoittelemaan oikeinkirjoitusta paljon myös saneluiden muodossa. Koska maan ainoa virallinen kieli on ranska, kaikki julkisten koulujen oppilaat opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan ranskaa. Luku- ja kirjoitustaitoja harjoitellaan koulukirjojen ja harjoitusvihkojen lisäksi leikkien, pelaten sekä runojen, riimien ja laulujen avulla.

9 PUOLA Puolassa astui 2014 voimaan esiopetusta koskeva laki, joka koskee 6-9 vuotiaita luokkien oppilaita. Oppitunteja pitää yleensä yksi opettaja, joka toimii myös luokanvalvojana. Varhaisopetuksessa ei anneta numeroarvosanoja, vaan todistuksessa on sanallinen kuvaus oppilaan edistymisestä ja aktiivisuudesta. Oppitunteja ei ole jaettu eri oppiaineisiin, vaan opettajat antavat integroitua opetusta. Kolmen vuoden jälkeen oppilaat suorittavat kokeen, jolla arvioidaan heidän tietojaan. Puolalainen aapinen (Nasz Elementarz) ei ole aivan tavanomainen kirja, vaan se soveltuu myös vammaisten lasten tarpeisiin. Kirjan tehtävät, kysymykset ja inspiroivat osiot on rakennettu tavalla, joka innostaa oppilasta eri aktiviteetteihin ja tukee hänen henkilökohtaista oppimistaan. Opetusministeriön laatima oppikirja koostuu neljästä osasta. Kirja opettaa yhteistyötaitoja sekä itsenäistä ja luovaa ajattelua sekä käsittelee aiheita, jotka koskevat koulua, liikenneturvallisuutta, käyttäytymistä, kotia ja perhettä tai vaikkapa siitä, kuinka tulee toimia, kun sairastuu. Lapsille opetetaan ekologista ajattelua, he oppivat kokemaan luokan yhteisönä, jossa on tilaa myös liikuntarajoitteisille ja ulkomaalaistaustaisille ikätovereille. Oppikirjassa on paljon värikkäitä kuvia mielenkiintoisia kaunokirjallisia tekstejä, jotka edistävät lasten kykyä muodostaa mielikuvia ja rohkaisevat heitä ilmaisemaan mielipiteitään. Aapisessa on niin puolan kielen ja matematiikan kuin myös luontoa ja yhteiskuntaa käsittelevien aiheiden sekä taideopetuksen elementtejä. Työkorttien ja kirjainvihkojen harjoitukset korreloivat tiivisti oppikirjan kanssa. Tehtävät on tehty mutkattomiksi ja lyhyiksi, mikä edistää oppilaiden itsenäistä työskentelyä. Oppikirja on ilmainen, ja kirjaa opetuksessaan käyttävät koulut voivat hakea jopa rahallista tukea 75 Puolan zlotya oppilasta kohden. Ennen kirjan julkaisemista opetusministeriö halusi ottaa huomioon myös julkisen mielipiteen: Aapisen oli nähtävillä ministeriön verkkosivulla ja peräti noin ihmistä osallistui keskusteluun sen sisällöstä. Suunnitelmissa on, että tulevaisuudessa myös ylempien luokkien oppikirjat olisivat ilmaisia. Näyttelyssä on myös neljää oppikirjaa, jotka on tarkoitettu kansallisten ja etnisten vähemmistökielien (liettua ja valkovenäjä) sekä paikallista kieltä (kašubi) puhuvien yleisopetukseen. Kirjoja voi käyttää opetuksen tukena.

10 SAKSA Saksassa koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Koulu kestää osavaltiosta riippuen 9 10 kouluvuotta. Ennen koulun alkua voivat lapset mennä päiväkotiin (Kindergarten) tai esikouluun, jotta varsinaisen koulun aloittaminen olisi helpompaa. Tämä on vapaaehtoista, useimmiten maksullista ja riippuu paikallisesta tarjonnasta. Pienille lapsille ei ole varsinaista lukusuunnitelmaa, mutta monissa esikouluissa ja päiväkodeissa lapset tutustuvat lukemiseen ja kirjoittamiseen sopivien kirjojen avulla. Esikoulua voi olla esimerkiksi kaksi iltapäivää viikossa päiväkodin yhteydessä. Systemaattinen lukemisen opetus alkaa ensimmäisenä kouluvuonna ja on yksi peruskoulun tärkeimpiä tehtäviä. Laajalle levinnyt metodi on niin kutsuttu analyyttis-synteettinen metodi: Helppojen sanojen kuten Oma (isoäiti) avulla opitaan sanojen osat, kirjaimet ja tavut. Sen jälkeen opitaan muodostamaan uusia sanoja. Saksan kieli eroaa suomenkielestä esimerkiksi siinä, että kaikki substantiivit kuuluvat johonkin sukuun, joita on kolme maskuliini, feminiini ja neutri (der, die, das). Monissa kouluissa käytetään aapisia, jotka sisältävät kertomuksia ja lukutekstejä. Aapiseen liittyy usein harjoituksia sekä kotona että koulussa tehtäviksi. Oppimateriaali on yleensä maksutonta. Lukemista yritetään edistää myös koulun ulkopuolella esimerkiksi uuden Lesestart (lukustartti) -projektin avulla. Lapset saavat kahdeksan vuoden aikana kolme erilaista lukupakettia: ensimmäisen yksivuotiaina lastenlääkäriltä vuositarkastuksen yhteydessä, toisen kolmivuotiaina kirjastoista ja kolmannen vuonna 2016 koulun alkaessa.

11 UNKARI Unkarilaislapset aloittavat koulunkäynnin kuusivuotiaina. Alaluokilla unkarin kielen ja kirjallisuuden opetuksessa luodaan perusta myöhempää opetusta varten. Opetus lähtee liikkeelle siitä, mitä kotona ja päiväkodissa on opittu, ja kehittää perusteellisesti lasten puhe- ja ymmärtämistaitoja. Lapset pääsevät tutustumaan uusiin tapoihin käyttää kieltä he oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Lisäksi tutustutaan oikeinkirjoituksen, tekstinymmärtämisen ja -tuottamisen perusteisiin. Opetusmenetelmien valinnassa ja opetuksen tahdissa otetaan huomioon lasten yksilölliset ominaisuudet, jotta lapselle kehittyy myönteinen suhde lukemiseen. Jo luokalla opetellaan luetun syvällisempää ymmärtämistä ja tulkintaa, kriittistä ja luovaa lukemista sekä harjoitellaan ilmeikästä ääneenlukua. Oppilaat saavat myös perustietoja unkarin kielen rakenteesta sekä suullisen ja kirjallisen kielenkäytön säännöistä. Kielenkäyttö muuttuu vaistomaisesta tietoisempaan suuntaan. Opetuksella pyritään luomaan edellytykset sille, että lapset oppivat kommunikoimaan sujuvasti ja monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

12 VIRO Virossa koulu aloitetaan 7-vuotiaana. Koulut ovat hyvin erikokoisia. Viron pienimmässä koulussa opiskelee vähemmän lapsia kuin jonkun ison koulun tavallisessa luokassa. Yhden luokan ihanteellinen koko on 24 oppilasta, tällaisia luokkia onkin eniten. Lukuvuosi alkaa 1. syyskuuta. Silloin lapset pukeutuvat juhlallisesti ja vievät opettajille kukkia. Lukuvuosi käsittää vähintään 35 viikkoa ja se jaetaan neljään jaksoon. Syys- ja kevätloma kestävät yleensä viikon, joululoma noin kaksi ja puoli viikkoa. Koulu päättyy tavallisesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jota seuraa pitkä kesäloma. Koulut noudattavat valtiollista opetussuunnitelmaa ja laativat sen perusteella omat opetussuunnitelmansa. Näin ollen ei ole suurta väliä, mitä koulua oppilas käy. Koulu on Virossa kaikille ilmainen. Myös oppikirjat ja oppimateriaalit ovat peruskoulussa maksuttomia. Koulumenestystä arvioidaan asteikolla 1 5: arvosana 5 on erinomainen, 4 hyvä, 3 tyydyttävä, 2 puutteellinen ja 1 heikko. Koulu voi käyttää myös toisenlaista arviointijärjestelmää luokkien oppilaita voidaan arvioida myös sanallisesti. Heikommin menestyvien oppilaiden on mahdollista saada tukiopetusta. Monessa virolaisessa koulussa on käytössä suomalaista Wilma-järjestelmää vastaava e-koulu (e-kool). Sen avulla oppilaiden huoltajat pystyvät päivittäin seuraamaan lastensa koulumenestystä ja poissaoloja sekä pitää yhteyttä kouluun ja opettajiin. Foto: Alexandra Wochinger

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus 2015 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Pro gradu tutkielma Elina Kylmäniemi 0233741 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Impressum. Sisällysluettelo. Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) Finnisch. Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK)

Impressum. Sisällysluettelo. Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) Finnisch. Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Opetussuunnitelman perusteiden tarkoitus... 5 2 Kotikielen ja kulttuurin opetus alkuvaiheista nykyhetkeen... 6 3 Käsite ja pääajatukset... 9 3.1 Käsite... 9 3.2 Pääajatukset...

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot

Rovaniemen steinerkoulun opetussuunnitelma

Rovaniemen steinerkoulun opetussuunnitelma Rovaniemen steinerkoulun opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Rovaniemen steinerkoulu perusopetusta järjestävänä kouluna 4 1.2 Opetussuunnitelma 4 1.3 Toiminnallisen,

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Yksikielinen Kaksikielinen Monikielinen Kotikieli Äidinkieli Opiskelukieli Oma kieli SU2 Lähtökieli Välikieli Kohdekieli 1 SISÄLLYS: SAATTEEKSI

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ

MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ 001 MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ SISÄLTÖ Saatteeksi 3 1. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 4 2. Suomi toisena kielenä esiopetuksessa 9 3. Suomi toisena

Lisätiedot

SAKSAN SUOMALAISTEN KIELIKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMA

SAKSAN SUOMALAISTEN KIELIKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMA SAKSAN SUOMALAISTEN KIELIKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMA Merja Sorsakivi Virpi Thurman-Scheiwe Pirjo Werkle Tammikuu 2000 Saksan suomalaisten kielikoulujen Pedagoginen neuvosto/opettajatyöryhmä SISÄLLYS Suomalaisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Sisällysluettelo 1. Tuntijako 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2.2. Maahanmuuttajien äidinkieli 2.3. Toinen

Lisätiedot

Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS

Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS Tämä asiakirjan ovat koonneet maahanmuuttajaopetuksen kehittämisopettajat Hanna Rahko ja Johanna Tuohisaari yhteistyössä

Lisätiedot

Marja Nurmilaakso & Anna-Leena Välimäki (toim.) OPAS. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa

Marja Nurmilaakso & Anna-Leena Välimäki (toim.) OPAS. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa OPAS Marja Nurmilaakso & Anna-Leena Välimäki (toim.) Lapsi ja kieli Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa 313 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sisäsivujen valokuvat ja piirrokset:

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelma kuvaa yksityiskohtaisemmin kunkin koulun toimintakulttuuria ja opiskeluympäristöä.

Lukuvuosisuunnitelma kuvaa yksityiskohtaisemmin kunkin koulun toimintakulttuuria ja opiskeluympäristöä. 1 TAMMISAAREN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetuslautakunnan 30.3.2006 hyväksymä opetussuunnitelma on Tammisaaren kaupungin opettajien ja rehtorien laatima ja perustuu opetushallituksen

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry Kansainvälinen Kohtauspaikka Turun Naiskeskus Turun seudun äidinkielen opettajat ry Raportin ovat toimittaneet

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA?

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? Ulla Ojalammi ja Marjatta Leppänen Erityispedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2005 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot

10 askelta lukemisinspiraatioon

10 askelta lukemisinspiraatioon Agneta Möller-Salmela 10 askelta lukemisinspiraatioon 1. Lukeminen on elämää varten! Miten ihmisestä tulee lukija? Millaisia etuja lukijalla on? Millainen on elämä kirjojen keskellä? Mitä lukeminen antaa?

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 2 1. MÄNTYHARJUN KUNNAN KEHITYSVISIO 2010 Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu Etelä-Savon kehittynein 7000 asukkaan kulttuurikunta, jonka

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 Yhteisen opetussuunnitelman päiväys 1.6.2009, otettu käyttöön 1.8.2009, hyväksytty suomenkielisessä koulujaostossa 16.6.2009 /

Lisätiedot

-sarja Opettajan sivut

-sarja Opettajan sivut -sarja Opettajan sivut Sarjan periaatteita Millaisia oppimisstrategioita Minä ja SUOMI -sarjassa painotetaan? Kirjojen kuvituksesta Jaksojen suunnittelusta Oppimista tukevia ratkaisuja Ymmärtämistä tukeva

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

Kamerakynän pedagogiikka

Kamerakynän pedagogiikka OPETTAJAN OPAS Kamerakynän pedagogiikka videokamera oppimisen välineenä Kuvaaminen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: otetaan kamera ja näytetään sillä asioita. Koulussa kamerakynällä voi tehdä mitä

Lisätiedot