Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Lamminpään päiväkoti on toiminut yli 60 vuoden ajan, ensin lasten seimenä ja sittemmin päiväkotina. Päivähoitoa tarjotaan kolmessa ryhmässä. Lisäksi annetaan esiopetusta päiväkodin ja Lamminpään koulun ryhmissä. Lasten ilona meillä on iso piha, joka on luonnonläheinen vaihtelevine maastoineen, puineen ja pensaineen. Lähellä sijaitsee Tohloppi-järvi, metsää, harjuja ja suoalueita. Kävelymatkan päästä löytyy myös Horhan retkeily- ja hiihtomaastot. Päiväkodissa on käytössä digitaalinen kasvunkansio, johon kootaan ryhmien toimintaa kuvaavia asioita, esimerkiksi kuvia ja projekteja. Tenavanetti toimii tiedotusvälineenä perheille. Yhteystiedot Lamminpään päiväkoti Kivilevontie Tampere Puh Arvot ja strategiaperusta Tärkeimmät arvomme ovat turvallisuus, yksilöllisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Luomme turvallisuutta Lasten turvallisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Turvallisuus tarkoittaa meillä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Lapsen päivän kokonaisvaltainen turvallisuus on toimintamme lähtökohta. Turvallinen aikuinen on ryhmässä läsnä ja lasten saatavilla. Hän antaa lapselle sylin niin ilon kuin surun hetkellä. Päivittäinen toiminta perustuu vakiintuneisiin käytänteisiin ja yhdessä sovittuihin sääntöihin. Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa tuo 1

2 toimintaan myös turvallisuutta. Vanhempien toiveet ja tieto omasta lapsesta auttavat meitä luomaan turvallisuutta myös yksittäisten lasten kohdalla. Tuemme yksilöllisyyttä Yksilöllisyys on toinen tärkeä arvomme. Aikuinen kuuntelee lasta ja ottaa huomioon hänen mielipiteensä. Kasvatuksessa otetaan huomioon lapsen yksilöllinen kehitys ja sitä tuetaan sekä arvostetaan. Lasta kannustetaan positiivisesti ja tuetaan hyvän itsetunnon kehitystä. Annamme tilaa myös lapsen luovuudelle. Ylläpidämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta Kolmantena tärkeänä arvona on tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Näissä erityisesti korostamme lasten ja perheiden tasa-arvoista kohtelua kaikissa päivähoidon asioissa. Kasvatuksessa, mukaan lukien ristiriitatilanteet, toimimme johdonmukaisesti ja sovitun käytännön mukaan. Lapsikäsitys Lapsi on täynnä mahdollisuuksia. Henkilökunta tukee yhteisvastuullisesti lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tarjoamalla ikätasonmukaista haasteellista ja virikkeellistä toimintaa turvallisessa oppimisympäristössä. Kasvatus ja sen tukeminen Henkilökunta keskustelee ja vastaa lasten kasvatuksesta samanlaiseen arvoperustaan nojautuen. Henkilökunnan ja vanhempien välinen kasvatusyhteistyö on luontevaa ja osa arkipäivää. Näin ollen kasvatus on jatkuvaa vuorovaikutusta. Kasvatuksen vuorovaikutuksen tärkeä elementti on myös lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Päivittäiset toimintakäytännöt yksittäisen lapsen sekä lapsiryhmän kanssa ovat kasvatuksen tukemisen perusta. Toimintakäytäntöjen sopiminen vaatii henkilökunnalta suunnittelua ja keskustelua kasvatusasioista. Vanhempien kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa lapsen varhaiskasvatuskeskustelut, joissa keskustellaan lapsen toiminnasta kotona ja päiväkodissa sekä sovitaan yhteiset tavoitteet lapsen tukemiseksi. 2

3 Oppiminen ja sen tukeminen Oppiminen on lapselle luontainen ominaisuus. Lapsi oppii asioita yksilöllisesti ja eri tavoin; kokeilemalla, kuuntelemalla, katselemalla ja tekemällä. Oppimiseen vaikuttavat lapsen herkkyyskaudet, jolloin lapsi oppii asioita helpommin kuin muulloin. Oppimista tuetaan monin eri keinoin ja sille järjestetään monenlaisia mahdollisuuksia. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ikä. Oppimisympäristö suunnitellaan lasten ikätason mukaan ja toiminnassa otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet. Toimintaa järjestetään pienryhmissä ja pienryhmien koostumus vaihtelee toiminnan mukaan. Päiväkodissamme kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Yhdessä tekemisen, yhteisen ilon, huumorin ja positiivisen palautteen kautta pyrimme vahvistamaan lasten yksilöllisyyttä. Lapsille järjestetään mahdollisuuksia muidenkin ryhmien lasten kohtaamiseen esimerkiksi yhteisten lauluhetkien ja juhlien merkeissä. Kasvatusperiaatteet Turvallisuudentunteen luominen ja lasten kunnioittaminen ovat tärkeimmät kasvatusperiaatteemme, jotka ohjaavat aikuisten toimintaa. Henkilökunta luo lapsille turvallisen ja lämpimän ilmapiirin huolehtimalla heidän tarpeistaan. Aikuinen on paikalla lasta varten. Lapsilla on yhdessä sovitut säännöt ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti, mikä tuo turvallisuudentunteen. Lapsen kunnioittaminen näkyy niin, että lasta kannustetaan, kuunnellaan ja lapselle annetaan aikaa. Lapsia kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, heidän toiveensa otetaan huomioon toiminnassa. Päiväkodissamme on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jossa määritellään kiusaamisen eri muodot sekä kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen keinot. Aikuiset kantavat vastuun kiusaamiseen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä opettaen samalla lapsille vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme lasten kanssa itsehillintää, ongelmanratkaisutaitoja ja empatiakykyä. Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa alkavat siitä, kun lapsi saa hoitopaikan päiväkodistamme. Perheillä on mahdollisuus käydä tutustumassa päiväkotiin ennen hoidon aloittamista. Aloitusvaiheessa vanhempien 3

4 kanssa tehdään hoitosopimus, jossa sovitaan hoitoon liittyvät käytännön asiat. Vanhempien kanssa käydään läpi Lapsen hyvä päivä -lomake. Siinä vanhemmat saavat kertoa omasta lapsestaan ja esittää toivomuksiaan lapsen hoidon suhteen. Hoidon alettua yhteistyö vanhempien kanssa jatkuu tiiviisti. Päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa vanhemmat saavat tietoa lapsen päivästä, ryhmän toiminnasta ja voivat antaa henkilökunnalle palautetta. Muita yhteistyön käytäntöjä ovat sähköposti, digitaalinen kasvunkansio, tekstiviestit ja ilmoitustaululla tiedottaminen. Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin vanhemmat voivat osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettävien varhaiskasvatuskeskustelujen (esiopetuksessa oppimissuunnitelmakeskustelut) yhteydessä. Vuosittain järjestetään ainakin yksi vanhempainilta, jossa vanhemmilla on mahdollisuus kuulla päiväkodin ja ryhmän toiminnasta sekä osallistua itse toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Muita yhteisiä tapahtumia ja juhlia järjestetään vuosittain tilanteen mukaan. Kaupunki tekee ajoittain palvelu- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Niiden kautta vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta, osallistua päivähoidon palvelujen sekä yksittäisen päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen suunnittelun lähtökohtana ovat Tampereen kaupungin, Lamminpään päiväkodin ja lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Ryhmän lasten varhaiskasvatussuunnitelmista esiin nousseet asiat kootaan ryhmän yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päiväkodin pedagoginen tiimi määrittelee toiminnan sisällölliset painopistealueet. Esiopetuksen suunnittelun lähtökohdat nousevat esiopetuksen vastaavista suunnitelmista. Näiden ohjeistusten pohjalta suunnitellaan oman ryhmän toiminta. Suunnittelussa otetaan huomioon yksittäisten lasten ja ryhmän tarpeet, toiveet ja mielenkiinnonkohteet. Suunnittelun tavoitteena on järjestää mahdollisimman monipuolista ja hauskaa tekemistä eri-ikäisille lapsille. 4

5 Ryhmän tulevasta toiminnasta tiedotetaan digitaalisessa kasvunkansiossa sekä ilmoitustaululla. Esiopetuksessa on käytössä reissuvihot, jotka kulkevat päivittäin lasten mukana. Lasten toimintaa valokuvataan ja kuvia on esillä digitaalisessa kasvunkansiossa sekä päiväkodin seinillä. Lapsen omaan kasvunkansioon kerätään vuosien varrella tehtyjä piirroksia, askarteluja ja tarinoita. Lasten tekemät työt ovat esillä ryhmätiloissa. TOIMINTAKÄYTÄNNÖT Pehmeä lasku päivään Aamu alkaa rauhallisissa merkeissä. Aikuinen ottaa lapsen vastaan henkilökohtaisesti huomioiden. Turvallista hoitoon jäämistä tuetaan tarjoamalla syliä ja aikuisen läheisyyttä. Vanhempien kanssa vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan tulevan päivän asioista. Perushoidosta omatoimisuuteen Perushoitotilanteet (pukeminen, wc-toiminnot, ruokailu, lepohetki) ovat tärkeä ja iso osa lapsen hoitopäivää. Kaikissa perushoitotilanteissa on tavoitteena aikuisen ohjaamisen ja opettelun kautta opettaa lapsi omatoimisuuteen ja omaaloitteisuuteen. Alle 3-vuotiailla aikuisen apu korostuu ja se on tärkeää. Asioita kuitenkin opetellaan lapsen taitojen mukaan. Esiopetusikäisestä puolestaan vaaditaan omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä omaa päättelykykyä perushoitotilanteissa. Ruokailussa korostamme hyviä ruokatapoja, totuttelemme eri makuihin ja toimimaan omatoimisesti. Ruokailu on vuorovaikutteinen tilanne, jossa rauhallinen jutustelu kuuluu asiaan. Lepohetki ei tarkoita vain nukkumista, vaan siinä on tavoitteena hetkeksi rauhoittua ja levätä. Nukkumiseen tarjotaan myös mahdollisuus unta tarvitseville. Lepohetkessä lapsille luetaan tai kuunnellaan musiikkia tai satuja. Lasten rauhoittumista tuetaan lapsen tottumuksen tai toiveen mukaan. Lasta silitellään ja hänet peitellään, jos hän niin haluaa. Mahdollisuus rauhoittumiseen tarjotaan esiopetuksessa satuhetken merkeissä. 5

6 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Vanhemmilla on paljon toiveita mm. nukkumisen, ruokailun ja vaatetuksen suhteen. Toiveita kuunnellaan ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassa. Lapsen aloittaessa päivähoidon vanhemmilta kysytään lapsen tavat ja tottumukset Lapsen hyvä päivä -lomakkeessa. Myöhemmin niistä käydään keskusteluja päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä varhaiskasvatuskeskusteluissa on myös mahdollista käydä perushoidontilanteisiin liittyvää keskusteluissa. Tavoitteena on, että vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuus on avointa ja keskusteluissa löytyy lapsen näkökulmasta paras mahdollinen ratkaisu. Perushoitotilanteissa lapsilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja toiveensa. He voivat vaikuttaa päivän toimintaan. Luova, leikkivä lapsi Lapsi kuuluu päiväkodissa aina johonkin ryhmään. Tästä ryhmästä tulee lapselle ajan myötä oma tärkeä juttu. Ryhmäytymiselle, ryhmään sopeutumiselle annetaan aikaan ja siihen panostetaan. Pienissä ryhmissä harjoitellaan yhdessäoloa, tutustutaan toisiin ja opetellaan leikkiä. Voidaan myös opetella erilaisia leikkitilanteita pienryhmissä niin, että aikuinen on niissä aktiivisesti mukana ohjaamassa lapsia. Aamupiirissä käydään läpi päivän ohjelma. Ryhmillä on käytössä kuvat, jotka helpottavat asioiden seuraamista ja hahmottamista. Aamupiirissä voidaan mm. lukea satuja, loruja, laulaa tai jumpata. Lapsilla on mahdollisuus valita toiminnan lisäksi mieleinen leikki. Leikille varataan riittävästi aikaa. Varsinainen toiminta järjestetään lasten iänmukaisissa pienryhmissä. Toiminnassa on tärkeää itse tekeminen, mutta myös se, että lapsi kehittyy ja oppii. Monet toiminnat kehittävät lasten perustaitoja (juoksu, kiipeily, kynän ja saksien käyttö ym.), mutta tärkeää on antaa virikkeitä ja haasteita lapsen ajattelulle. Toiminnasta tuleva ilo ja onnistumisen kokemukset innostavat ja palkitsevat lasta. Toiminnan aikana ryhmillä on käytössä myös muita tiloja kuin oman ryhmän tila. Näin pienryhmiin jako onnistuu hyvin. 6

7 Jokaisella ryhmällä on oma suunnitelma toiminnalleen ja ryhmien toiminta vaihtelee päivittäin. Toiminnasta tiedotetaan ilmoitustauluilla ja digitaalisessa kasvunkansiossa. Toiminta sisältää: Matemaattisten taitojen ja valmiuksien opettelu (esim. kuviot, muodot, suuruudet, päättely, vertailu, ongelmien ratkaisu) Kielellinen tietoisuus (esim. kokemukset ja elämykset sadun ja tarinoiden keinoin, vuorovaikutus, ajatusten ja tunteiden ilmaisu, kuuntelu) Mediakasvatus yhdistyy muuhun varhaiskasvatukseen syventäen ja rikastaen toimintaa. Mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää mediataitoja lapsen kehitysvaiheen mukaan, mm. saduttamalla, omia valokuvia ottamalla ja niitä tutkimalla, sekä muuhun mediaan tutustumalla (sanomalehtiviikko). Liikunta mm. perusliikuntataidot: kävely, juoksu, hiihto, luistelu) Retket (lähiympäristö, luontoretket, kaupunkiretket) Luova ilmaisu (taide, musiikki, itseilmaisu, lapsen omat kokemukset ja elämykset) Luontoon tutustuminen (esim. eläimet, kasvit, vuodenajat, kestävä kehitys) Perinteiden kunnioittaminen (esim. kirkkopyhät, päiväkodin omat perinteet mm. juhannussauna) Eettiset asiat (oikea/väärä, hyvä/paha, totuus/valhe, toisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo) Uskonto (esim. hiljentyminen, kysyminen, pohdinta, suvaitsevaisuus, muiden uskontojen perinteiden ja tapojen kunnioittaminen) Leikillä on tärkeä osuus lasten toiminnassa. Kaikki toiminta tapahtuu pääosin leikin kautta. Lasten omaehtoiseen leikkiin on päivittäin aikaa. Leikkitilanteissa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet ja toiveet. Ensimmäiset leikit valitaan aamupiirissä leikinvalintakorttien avulla. Lapsilla on päivän aikana monia mahdollisuuksia leikin valintaan. Tärkeää on myös opetella huolehtimaan omista leikeistä ja leikkien siivoamisesta. Lapset voivat tuoda päiväkotiin lelupäivänä oman lelun. Unikaverin voi tuoda joka päivä, tai säilyttää sitä pysyvästi päiväkodissa. Leikeissä käytetään päiväkodin tiloja monipuolisesti. Ryhmissä on useita eri leikkipisteitä ja tiloja erilaisille leikeille, esim. kotileikille. Lasten mielipiteitä ja toiveita leikkien järjestämisestä kuunnellaan. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa leikkipaikkoihin, leikinvalintaan sekä leluhankintoihin ja saada näin äänensä kuuluviin tärkeässä asiassa. 7

8 Raitis ilma virkistää Ulkoilu on osa jokapäiväistä toimintaamme. Hyvä iso piha antaa mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin ja toimintaan. Turvallisuutta ulkoiluun tuovat yhteiset pihasäännöt. Teemme paljon retkiä metsään ja hyödynnämme läheisiä ulkoilumahdollisuuksia. Illaksi kotiin Hakutilanteessa henkilökunta kertoo vanhemmille päivän kuulumiset. Kerromme miten päivä on sujunut ja mitä päivän aikana on tehty. Esiopetusikäiset opettelevat itse kertomaan päivästään vanhemmille. Jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti lähtötilanteessa. Lapsi hyvästellään kädestä pitäen ja sanotaan heipat. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Erityisen tuen järjestäminen lapselle on osa varhaiskasvatusta. Lapsi voi tarvita tuke monista eri syistä: kielellisten, fyysisten, tunne-elämän tai taidollisten ongelmien vuoksi. Tampereella on käytössä tuen kolmiportainen toimintamalli, joka käsittää yleisen tuen, tehostetun tuen ja erityisen tuen. Toimintamallin tavoite on järjestää tuki lapsen luo, lähelle kotia. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus erityislastentarhanopettajan palveluihin. Useimmiten tuki järjestetään omassa ryhmässä normaalissa arjessa. Pienryhmätoiminta, kuvien käyttö sekä selkeästi suunniteltu säännöllinen päiväjärjestys kuuluu jokaisen ryhmän toimintaan selkeyttäen kaikkien lasten toimintaa. Ne toimivat hyvänä apuna erityistä tukea tarvitseville lapsillekin. Päiväkodin kuntouttavaan arkeen kuuluu myös kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata lisätutkimuksiin esim. puheterapeutille tai perheneuvolaan. Jos lapsella on erityisen tuen tarvetta, lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma tai esiopetuksessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Siinä sovitaan lapselle tarkat tavoitteet ja toimenpiteet. Ryhmän henkilökunta sitoutuu suunnitelmaan ja järjestää lapselle tavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta. 8

9 Mahdollisen varhainen puuttuminen ja asioiden puheeksi ottaminen vanhempien kanssa edesauttaa lapsen kehitystä ja asioiden hoitoa. Kieli- ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Perheiden kieli- ja kulttuuritausta huomioidaan mahdollisuuksien mukaan päivähoidossa. Tärkeää on, että lapsi säilyttää yhteyden omaan kieleen ja kulttuuriin, mutta tärkeää on myös suomen kielen oppiminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. Päiväkoti auttaa lasta tutustumaan siihen ympäristöön, jossa hän elää. Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä vanhemmat pääsevät puhumaan lapsen asioista myös omalla kielellään. Käytämme tarvittaessa tulkkia apuna keskusteluissa, jolloin asiat tulevat ymmärretyiksi ja vältytään väärinkäsityksiltä. Varhaiskasvatuksen arviointi Arvioimme Lamminpään päiväkodissa toimintaa monella tasolla ja kehitämme arvioinnin avulla toimintaamme. Toiminnan arviointi Toimintaa arvioidaan päivittäin henkilökunnan keskustellessa päivän tapahtumista. Lapsiryhmien aikuiset kokoontuvat viikoittain omaan tiimipalaveriinsa, jossa he suunnittelevat ja arvioivat toimintaa. Vuoden lopussa ryhmän henkilökunta suorittaa ns. väliarvioinnin, jossa tehdään yhteenveto syksyn toiminnasta ja laaditaan sen pohjalta suunnitelma keväälle. Toukokuun lopussa on päiväkodin yhteinen toiminnan arviointitilaisuus. Sen tavoitteena on arvioida kulunutta toimintakautta ja sopia seuraavalle kaudelle kehittämiskohteet. Henkilökunnan yhteisissä kokoontumisissa käydään keskustelua varhaiskasvatuksesta, arvoista ja päiväkodin toiminta-ajatuksesta. Toimintaympäristön arviointi Toimintaympäristön arvioinnin tavoitteena on huomioida ja kehittää lasten päivittäistä toimintaympäristöä. Pyrimme luomaan lapsille ikätason mukaisen, toimivan ja virikkeellisen ympäristön. Toimintaympäristöä muutetaan tarpeen ja toiminnan vaatimusten mukaan. 9

10 Toimintatapojen arviointi Ryhmän henkilökunta tekee toimintakauden alussa tiimisopimuksen. Siinä sovitaan yhteiset pelisäännöt lasten kasvatukseen ja käytännön asioiden hoitoon. Tavoitteena on, että ryhmän aikuiset toimivat mahdollisimman samalla tavalla yhteisiä sopimuksia noudattaen. Päiväkodin johtaja vastaa tiimisopimusten laadinnasta ja arvioinnista. Tiimisopimusta arvioidaan vuoden aikana tarpeen mukaan ja toukokuussa tehdään loppuarviointi. Lapsen osallisuus arvioinnissa Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun kertomalla omia toiveitaan ja mielipiteitään. Lapsilla on mahdollisuus tehdä pieniä valintoja ja päätöksiä kehitystasonsa mukaan. Tampereen kaupunki kysyy kerran vuodessa viisivuotiailta lapsilta mielipiteitä päiväkodin toiminnasta. Myös esiopetusikäisiltä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kerätään palaute esiopetuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä vanhemmat kertovat lapsen terveiset päiväkodin henkilökunnalle. 10

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

esiopetuksen vuosisuunnitelma

esiopetuksen vuosisuunnitelma 22.3.2016 Heinolan esiopetuksen vuosisuunnitelma [Tiedoston alaotsikko] HEINOLAN KAUPUNKI 1. Yleistä Yksikön perustiedot Johtaja ja varajohtaja Varhaiserityisopettaja Lastentarhanopettajat Päivähoitajat

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot