Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lamminpään päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Lamminpään päiväkoti on toiminut yli 60 vuoden ajan, ensin lasten seimenä ja sittemmin päiväkotina. Päivähoitoa tarjotaan kolmessa ryhmässä. Lisäksi annetaan esiopetusta päiväkodin ja Lamminpään koulun ryhmissä. Lasten ilona meillä on iso piha, joka on luonnonläheinen vaihtelevine maastoineen, puineen ja pensaineen. Lähellä sijaitsee Tohloppi-järvi, metsää, harjuja ja suoalueita. Kävelymatkan päästä löytyy myös Horhan retkeily- ja hiihtomaastot. Päiväkodissa on käytössä digitaalinen kasvunkansio, johon kootaan ryhmien toimintaa kuvaavia asioita, esimerkiksi kuvia ja projekteja. Tenavanetti toimii tiedotusvälineenä perheille. Yhteystiedot Lamminpään päiväkoti Kivilevontie Tampere Puh Arvot ja strategiaperusta Tärkeimmät arvomme ovat turvallisuus, yksilöllisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Luomme turvallisuutta Lasten turvallisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Turvallisuus tarkoittaa meillä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Lapsen päivän kokonaisvaltainen turvallisuus on toimintamme lähtökohta. Turvallinen aikuinen on ryhmässä läsnä ja lasten saatavilla. Hän antaa lapselle sylin niin ilon kuin surun hetkellä. Päivittäinen toiminta perustuu vakiintuneisiin käytänteisiin ja yhdessä sovittuihin sääntöihin. Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa tuo 1

2 toimintaan myös turvallisuutta. Vanhempien toiveet ja tieto omasta lapsesta auttavat meitä luomaan turvallisuutta myös yksittäisten lasten kohdalla. Tuemme yksilöllisyyttä Yksilöllisyys on toinen tärkeä arvomme. Aikuinen kuuntelee lasta ja ottaa huomioon hänen mielipiteensä. Kasvatuksessa otetaan huomioon lapsen yksilöllinen kehitys ja sitä tuetaan sekä arvostetaan. Lasta kannustetaan positiivisesti ja tuetaan hyvän itsetunnon kehitystä. Annamme tilaa myös lapsen luovuudelle. Ylläpidämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta Kolmantena tärkeänä arvona on tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Näissä erityisesti korostamme lasten ja perheiden tasa-arvoista kohtelua kaikissa päivähoidon asioissa. Kasvatuksessa, mukaan lukien ristiriitatilanteet, toimimme johdonmukaisesti ja sovitun käytännön mukaan. Lapsikäsitys Lapsi on täynnä mahdollisuuksia. Henkilökunta tukee yhteisvastuullisesti lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tarjoamalla ikätasonmukaista haasteellista ja virikkeellistä toimintaa turvallisessa oppimisympäristössä. Kasvatus ja sen tukeminen Henkilökunta keskustelee ja vastaa lasten kasvatuksesta samanlaiseen arvoperustaan nojautuen. Henkilökunnan ja vanhempien välinen kasvatusyhteistyö on luontevaa ja osa arkipäivää. Näin ollen kasvatus on jatkuvaa vuorovaikutusta. Kasvatuksen vuorovaikutuksen tärkeä elementti on myös lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Päivittäiset toimintakäytännöt yksittäisen lapsen sekä lapsiryhmän kanssa ovat kasvatuksen tukemisen perusta. Toimintakäytäntöjen sopiminen vaatii henkilökunnalta suunnittelua ja keskustelua kasvatusasioista. Vanhempien kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa lapsen varhaiskasvatuskeskustelut, joissa keskustellaan lapsen toiminnasta kotona ja päiväkodissa sekä sovitaan yhteiset tavoitteet lapsen tukemiseksi. 2

3 Oppiminen ja sen tukeminen Oppiminen on lapselle luontainen ominaisuus. Lapsi oppii asioita yksilöllisesti ja eri tavoin; kokeilemalla, kuuntelemalla, katselemalla ja tekemällä. Oppimiseen vaikuttavat lapsen herkkyyskaudet, jolloin lapsi oppii asioita helpommin kuin muulloin. Oppimista tuetaan monin eri keinoin ja sille järjestetään monenlaisia mahdollisuuksia. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ikä. Oppimisympäristö suunnitellaan lasten ikätason mukaan ja toiminnassa otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet. Toimintaa järjestetään pienryhmissä ja pienryhmien koostumus vaihtelee toiminnan mukaan. Päiväkodissamme kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Yhdessä tekemisen, yhteisen ilon, huumorin ja positiivisen palautteen kautta pyrimme vahvistamaan lasten yksilöllisyyttä. Lapsille järjestetään mahdollisuuksia muidenkin ryhmien lasten kohtaamiseen esimerkiksi yhteisten lauluhetkien ja juhlien merkeissä. Kasvatusperiaatteet Turvallisuudentunteen luominen ja lasten kunnioittaminen ovat tärkeimmät kasvatusperiaatteemme, jotka ohjaavat aikuisten toimintaa. Henkilökunta luo lapsille turvallisen ja lämpimän ilmapiirin huolehtimalla heidän tarpeistaan. Aikuinen on paikalla lasta varten. Lapsilla on yhdessä sovitut säännöt ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti, mikä tuo turvallisuudentunteen. Lapsen kunnioittaminen näkyy niin, että lasta kannustetaan, kuunnellaan ja lapselle annetaan aikaa. Lapsia kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, heidän toiveensa otetaan huomioon toiminnassa. Päiväkodissamme on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jossa määritellään kiusaamisen eri muodot sekä kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen keinot. Aikuiset kantavat vastuun kiusaamiseen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä opettaen samalla lapsille vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme lasten kanssa itsehillintää, ongelmanratkaisutaitoja ja empatiakykyä. Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa alkavat siitä, kun lapsi saa hoitopaikan päiväkodistamme. Perheillä on mahdollisuus käydä tutustumassa päiväkotiin ennen hoidon aloittamista. Aloitusvaiheessa vanhempien 3

4 kanssa tehdään hoitosopimus, jossa sovitaan hoitoon liittyvät käytännön asiat. Vanhempien kanssa käydään läpi Lapsen hyvä päivä -lomake. Siinä vanhemmat saavat kertoa omasta lapsestaan ja esittää toivomuksiaan lapsen hoidon suhteen. Hoidon alettua yhteistyö vanhempien kanssa jatkuu tiiviisti. Päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa vanhemmat saavat tietoa lapsen päivästä, ryhmän toiminnasta ja voivat antaa henkilökunnalle palautetta. Muita yhteistyön käytäntöjä ovat sähköposti, digitaalinen kasvunkansio, tekstiviestit ja ilmoitustaululla tiedottaminen. Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin vanhemmat voivat osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettävien varhaiskasvatuskeskustelujen (esiopetuksessa oppimissuunnitelmakeskustelut) yhteydessä. Vuosittain järjestetään ainakin yksi vanhempainilta, jossa vanhemmilla on mahdollisuus kuulla päiväkodin ja ryhmän toiminnasta sekä osallistua itse toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Muita yhteisiä tapahtumia ja juhlia järjestetään vuosittain tilanteen mukaan. Kaupunki tekee ajoittain palvelu- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Niiden kautta vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta, osallistua päivähoidon palvelujen sekä yksittäisen päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen suunnittelun lähtökohtana ovat Tampereen kaupungin, Lamminpään päiväkodin ja lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Ryhmän lasten varhaiskasvatussuunnitelmista esiin nousseet asiat kootaan ryhmän yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päiväkodin pedagoginen tiimi määrittelee toiminnan sisällölliset painopistealueet. Esiopetuksen suunnittelun lähtökohdat nousevat esiopetuksen vastaavista suunnitelmista. Näiden ohjeistusten pohjalta suunnitellaan oman ryhmän toiminta. Suunnittelussa otetaan huomioon yksittäisten lasten ja ryhmän tarpeet, toiveet ja mielenkiinnonkohteet. Suunnittelun tavoitteena on järjestää mahdollisimman monipuolista ja hauskaa tekemistä eri-ikäisille lapsille. 4

5 Ryhmän tulevasta toiminnasta tiedotetaan digitaalisessa kasvunkansiossa sekä ilmoitustaululla. Esiopetuksessa on käytössä reissuvihot, jotka kulkevat päivittäin lasten mukana. Lasten toimintaa valokuvataan ja kuvia on esillä digitaalisessa kasvunkansiossa sekä päiväkodin seinillä. Lapsen omaan kasvunkansioon kerätään vuosien varrella tehtyjä piirroksia, askarteluja ja tarinoita. Lasten tekemät työt ovat esillä ryhmätiloissa. TOIMINTAKÄYTÄNNÖT Pehmeä lasku päivään Aamu alkaa rauhallisissa merkeissä. Aikuinen ottaa lapsen vastaan henkilökohtaisesti huomioiden. Turvallista hoitoon jäämistä tuetaan tarjoamalla syliä ja aikuisen läheisyyttä. Vanhempien kanssa vaihdetaan kuulumiset ja keskustellaan tulevan päivän asioista. Perushoidosta omatoimisuuteen Perushoitotilanteet (pukeminen, wc-toiminnot, ruokailu, lepohetki) ovat tärkeä ja iso osa lapsen hoitopäivää. Kaikissa perushoitotilanteissa on tavoitteena aikuisen ohjaamisen ja opettelun kautta opettaa lapsi omatoimisuuteen ja omaaloitteisuuteen. Alle 3-vuotiailla aikuisen apu korostuu ja se on tärkeää. Asioita kuitenkin opetellaan lapsen taitojen mukaan. Esiopetusikäisestä puolestaan vaaditaan omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä omaa päättelykykyä perushoitotilanteissa. Ruokailussa korostamme hyviä ruokatapoja, totuttelemme eri makuihin ja toimimaan omatoimisesti. Ruokailu on vuorovaikutteinen tilanne, jossa rauhallinen jutustelu kuuluu asiaan. Lepohetki ei tarkoita vain nukkumista, vaan siinä on tavoitteena hetkeksi rauhoittua ja levätä. Nukkumiseen tarjotaan myös mahdollisuus unta tarvitseville. Lepohetkessä lapsille luetaan tai kuunnellaan musiikkia tai satuja. Lasten rauhoittumista tuetaan lapsen tottumuksen tai toiveen mukaan. Lasta silitellään ja hänet peitellään, jos hän niin haluaa. Mahdollisuus rauhoittumiseen tarjotaan esiopetuksessa satuhetken merkeissä. 5

6 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Vanhemmilla on paljon toiveita mm. nukkumisen, ruokailun ja vaatetuksen suhteen. Toiveita kuunnellaan ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassa. Lapsen aloittaessa päivähoidon vanhemmilta kysytään lapsen tavat ja tottumukset Lapsen hyvä päivä -lomakkeessa. Myöhemmin niistä käydään keskusteluja päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä varhaiskasvatuskeskusteluissa on myös mahdollista käydä perushoidontilanteisiin liittyvää keskusteluissa. Tavoitteena on, että vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuus on avointa ja keskusteluissa löytyy lapsen näkökulmasta paras mahdollinen ratkaisu. Perushoitotilanteissa lapsilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja toiveensa. He voivat vaikuttaa päivän toimintaan. Luova, leikkivä lapsi Lapsi kuuluu päiväkodissa aina johonkin ryhmään. Tästä ryhmästä tulee lapselle ajan myötä oma tärkeä juttu. Ryhmäytymiselle, ryhmään sopeutumiselle annetaan aikaan ja siihen panostetaan. Pienissä ryhmissä harjoitellaan yhdessäoloa, tutustutaan toisiin ja opetellaan leikkiä. Voidaan myös opetella erilaisia leikkitilanteita pienryhmissä niin, että aikuinen on niissä aktiivisesti mukana ohjaamassa lapsia. Aamupiirissä käydään läpi päivän ohjelma. Ryhmillä on käytössä kuvat, jotka helpottavat asioiden seuraamista ja hahmottamista. Aamupiirissä voidaan mm. lukea satuja, loruja, laulaa tai jumpata. Lapsilla on mahdollisuus valita toiminnan lisäksi mieleinen leikki. Leikille varataan riittävästi aikaa. Varsinainen toiminta järjestetään lasten iänmukaisissa pienryhmissä. Toiminnassa on tärkeää itse tekeminen, mutta myös se, että lapsi kehittyy ja oppii. Monet toiminnat kehittävät lasten perustaitoja (juoksu, kiipeily, kynän ja saksien käyttö ym.), mutta tärkeää on antaa virikkeitä ja haasteita lapsen ajattelulle. Toiminnasta tuleva ilo ja onnistumisen kokemukset innostavat ja palkitsevat lasta. Toiminnan aikana ryhmillä on käytössä myös muita tiloja kuin oman ryhmän tila. Näin pienryhmiin jako onnistuu hyvin. 6

7 Jokaisella ryhmällä on oma suunnitelma toiminnalleen ja ryhmien toiminta vaihtelee päivittäin. Toiminnasta tiedotetaan ilmoitustauluilla ja digitaalisessa kasvunkansiossa. Toiminta sisältää: Matemaattisten taitojen ja valmiuksien opettelu (esim. kuviot, muodot, suuruudet, päättely, vertailu, ongelmien ratkaisu) Kielellinen tietoisuus (esim. kokemukset ja elämykset sadun ja tarinoiden keinoin, vuorovaikutus, ajatusten ja tunteiden ilmaisu, kuuntelu) Mediakasvatus yhdistyy muuhun varhaiskasvatukseen syventäen ja rikastaen toimintaa. Mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää mediataitoja lapsen kehitysvaiheen mukaan, mm. saduttamalla, omia valokuvia ottamalla ja niitä tutkimalla, sekä muuhun mediaan tutustumalla (sanomalehtiviikko). Liikunta mm. perusliikuntataidot: kävely, juoksu, hiihto, luistelu) Retket (lähiympäristö, luontoretket, kaupunkiretket) Luova ilmaisu (taide, musiikki, itseilmaisu, lapsen omat kokemukset ja elämykset) Luontoon tutustuminen (esim. eläimet, kasvit, vuodenajat, kestävä kehitys) Perinteiden kunnioittaminen (esim. kirkkopyhät, päiväkodin omat perinteet mm. juhannussauna) Eettiset asiat (oikea/väärä, hyvä/paha, totuus/valhe, toisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo) Uskonto (esim. hiljentyminen, kysyminen, pohdinta, suvaitsevaisuus, muiden uskontojen perinteiden ja tapojen kunnioittaminen) Leikillä on tärkeä osuus lasten toiminnassa. Kaikki toiminta tapahtuu pääosin leikin kautta. Lasten omaehtoiseen leikkiin on päivittäin aikaa. Leikkitilanteissa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet ja toiveet. Ensimmäiset leikit valitaan aamupiirissä leikinvalintakorttien avulla. Lapsilla on päivän aikana monia mahdollisuuksia leikin valintaan. Tärkeää on myös opetella huolehtimaan omista leikeistä ja leikkien siivoamisesta. Lapset voivat tuoda päiväkotiin lelupäivänä oman lelun. Unikaverin voi tuoda joka päivä, tai säilyttää sitä pysyvästi päiväkodissa. Leikeissä käytetään päiväkodin tiloja monipuolisesti. Ryhmissä on useita eri leikkipisteitä ja tiloja erilaisille leikeille, esim. kotileikille. Lasten mielipiteitä ja toiveita leikkien järjestämisestä kuunnellaan. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa leikkipaikkoihin, leikinvalintaan sekä leluhankintoihin ja saada näin äänensä kuuluviin tärkeässä asiassa. 7

8 Raitis ilma virkistää Ulkoilu on osa jokapäiväistä toimintaamme. Hyvä iso piha antaa mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin ja toimintaan. Turvallisuutta ulkoiluun tuovat yhteiset pihasäännöt. Teemme paljon retkiä metsään ja hyödynnämme läheisiä ulkoilumahdollisuuksia. Illaksi kotiin Hakutilanteessa henkilökunta kertoo vanhemmille päivän kuulumiset. Kerromme miten päivä on sujunut ja mitä päivän aikana on tehty. Esiopetusikäiset opettelevat itse kertomaan päivästään vanhemmille. Jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti lähtötilanteessa. Lapsi hyvästellään kädestä pitäen ja sanotaan heipat. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Erityisen tuen järjestäminen lapselle on osa varhaiskasvatusta. Lapsi voi tarvita tuke monista eri syistä: kielellisten, fyysisten, tunne-elämän tai taidollisten ongelmien vuoksi. Tampereella on käytössä tuen kolmiportainen toimintamalli, joka käsittää yleisen tuen, tehostetun tuen ja erityisen tuen. Toimintamallin tavoite on järjestää tuki lapsen luo, lähelle kotia. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus erityislastentarhanopettajan palveluihin. Useimmiten tuki järjestetään omassa ryhmässä normaalissa arjessa. Pienryhmätoiminta, kuvien käyttö sekä selkeästi suunniteltu säännöllinen päiväjärjestys kuuluu jokaisen ryhmän toimintaan selkeyttäen kaikkien lasten toimintaa. Ne toimivat hyvänä apuna erityistä tukea tarvitseville lapsillekin. Päiväkodin kuntouttavaan arkeen kuuluu myös kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata lisätutkimuksiin esim. puheterapeutille tai perheneuvolaan. Jos lapsella on erityisen tuen tarvetta, lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma tai esiopetuksessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Siinä sovitaan lapselle tarkat tavoitteet ja toimenpiteet. Ryhmän henkilökunta sitoutuu suunnitelmaan ja järjestää lapselle tavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta. 8

9 Mahdollisen varhainen puuttuminen ja asioiden puheeksi ottaminen vanhempien kanssa edesauttaa lapsen kehitystä ja asioiden hoitoa. Kieli- ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Perheiden kieli- ja kulttuuritausta huomioidaan mahdollisuuksien mukaan päivähoidossa. Tärkeää on, että lapsi säilyttää yhteyden omaan kieleen ja kulttuuriin, mutta tärkeää on myös suomen kielen oppiminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. Päiväkoti auttaa lasta tutustumaan siihen ympäristöön, jossa hän elää. Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä vanhemmat pääsevät puhumaan lapsen asioista myös omalla kielellään. Käytämme tarvittaessa tulkkia apuna keskusteluissa, jolloin asiat tulevat ymmärretyiksi ja vältytään väärinkäsityksiltä. Varhaiskasvatuksen arviointi Arvioimme Lamminpään päiväkodissa toimintaa monella tasolla ja kehitämme arvioinnin avulla toimintaamme. Toiminnan arviointi Toimintaa arvioidaan päivittäin henkilökunnan keskustellessa päivän tapahtumista. Lapsiryhmien aikuiset kokoontuvat viikoittain omaan tiimipalaveriinsa, jossa he suunnittelevat ja arvioivat toimintaa. Vuoden lopussa ryhmän henkilökunta suorittaa ns. väliarvioinnin, jossa tehdään yhteenveto syksyn toiminnasta ja laaditaan sen pohjalta suunnitelma keväälle. Toukokuun lopussa on päiväkodin yhteinen toiminnan arviointitilaisuus. Sen tavoitteena on arvioida kulunutta toimintakautta ja sopia seuraavalle kaudelle kehittämiskohteet. Henkilökunnan yhteisissä kokoontumisissa käydään keskustelua varhaiskasvatuksesta, arvoista ja päiväkodin toiminta-ajatuksesta. Toimintaympäristön arviointi Toimintaympäristön arvioinnin tavoitteena on huomioida ja kehittää lasten päivittäistä toimintaympäristöä. Pyrimme luomaan lapsille ikätason mukaisen, toimivan ja virikkeellisen ympäristön. Toimintaympäristöä muutetaan tarpeen ja toiminnan vaatimusten mukaan. 9

10 Toimintatapojen arviointi Ryhmän henkilökunta tekee toimintakauden alussa tiimisopimuksen. Siinä sovitaan yhteiset pelisäännöt lasten kasvatukseen ja käytännön asioiden hoitoon. Tavoitteena on, että ryhmän aikuiset toimivat mahdollisimman samalla tavalla yhteisiä sopimuksia noudattaen. Päiväkodin johtaja vastaa tiimisopimusten laadinnasta ja arvioinnista. Tiimisopimusta arvioidaan vuoden aikana tarpeen mukaan ja toukokuussa tehdään loppuarviointi. Lapsen osallisuus arvioinnissa Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun kertomalla omia toiveitaan ja mielipiteitään. Lapsilla on mahdollisuus tehdä pieniä valintoja ja päätöksiä kehitystasonsa mukaan. Tampereen kaupunki kysyy kerran vuodessa viisivuotiailta lapsilta mielipiteitä päiväkodin toiminnasta. Myös esiopetusikäisiltä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kerätään palaute esiopetuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä vanhemmat kertovat lapsen terveiset päiväkodin henkilökunnalle. 10

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 Päiväkoti: ASUNTILA lukuvuosi 201 Käsitelty päiväkodissa (pvm) 10.10.2015-2016 Päiväkodin johtajan allekirjoitus 1. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Tavoitteet:

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Itätuulen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Itätuulen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Itätuulen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Itätuulen päiväkoti haluaa tarjota lapselle laadukasta varhaiskasvatusta, kodinomaisessa toimintaympäristössä. Hellää huolenpitoa, rakkautta ja rajoja. Päiväkotimme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkoti sijaitsee Länsi-Tampereella, Ikurin kaupunginosassa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 Myllärin päiväkoti on osa Mylläri-Virontörmän

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014)

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma suunnitelma (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIPPIÄISET Mustolanperäntie 36 85800 Haapajärvi hippiaiset@selanne.net p.044-4456710

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Länsi Tesoman päiväkoti on perustettu vuonna 1970 ja se sijaitsee länsi Tampereella Ikurin kaupunginosassa. Toimitiloja meillä on kahdessa kerroksessa.

Lisätiedot

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Hippoksen päiväkoti on erikoistunut neurologisen kehityksen erityisvaikeuksissa tukea tarvitsevien lasten hoitoon ja kuntoutukseen. Lapset

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot