MILLAISTA VIESTINTÄKULTTUURIA TULISI LUODA KOULUUN? Oivauksen Ilmiö 1 kurssin kirjallinen tuotos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MILLAISTA VIESTINTÄKULTTUURIA TULISI LUODA KOULUUN? Oivauksen Ilmiö 1 kurssin kirjallinen tuotos"

Transkriptio

1 Ilmiö1 Kevät 2011 Helsingin yliopisto Kasvatuspsykologia MILLAISTA VIESTINTÄKULTTUURIA TULISI LUODA KOULUUN? Oivauksen Ilmiö 1 kurssin kirjallinen tuotos Tekijät: Eskelinen Riikka Geblov Egor Kantoluoto Veera Korhonen Lassi Niinikivi Vili Nuorteva Maija Nurttila Suvi Peake Christopher Pohjonen Elina Savonen Sonia Ylander Johanna

2 Olemme Oivaus Onnistuisko tilavaraus? Antti Moilanen *syvä huokaus* On aika ilmiöopintojen ja luovan kaaoksen, keskellä kaamoksen. Aiheemme viestintä saa meidät tuottamaan tätä ilmiökirjaa upeaa. Yhteisymmärrystä luodessa uutta tiedeyhteisöön tuodessa ei ilmiö valmistu edes vuodessa. Siispä on vain pakko epävarmuutta kestää ja keskeneräisyyttä sietää. On runoja, satuja tutkittu, habbohotellissa idlailtu, ilmaisullisesti liikuttu, teoriaa, teoriaa luettu ja loppuunpalamisen rajoilla kiikuttu kun prosessinomaisesti on kirjoitettu. Ihanaa! Tämä on sitä kasvatuspsykologiaa. 2

3 Sisällys Sisällys Johdanto Mitä on viestintä? Sanallinen ja sanaton viestintä Miksi ihminen viestii? Miten viestintä rakentaa tietoa ja kulttuuria? Viestintä ja oppimisen vuorovaikutuksellisuus Näkökulmiamme oppimiseen Mikä on viestinnän merkitys oppimiselle? Mikä viestinnän ja oppimisen yhteys? Mikä on ryhmän merkitys oppimiselle? Ryhmäprosessi Millaisena oppija tulisi nähdä? Lapselle luontainen tapa toimia ja viestiä Mitä on toimijuus? Lasten leikki Leikki ja oppiminen Viestintätaidot kouluun! - Koulu viestinnän ja kulttuurin rakentamisen kontekstina Mitä koulu haluaa opettaa? Katsaus opetussuunnitelman perusteisiin Ilmiökurssilla esiin nousi didaktiikan integrointia Sanoilla ilmaiseminen Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen menetelmiä Kehollisuus Tunnetyö ja identiteetti Draamakasvatuksesta Mediakasvatuksesta Taustaa ja median asema nyt Median mahdollisuudet - viihdyttävyys ja taidot, mitä se kehittää Pelimaailma Pelaaminen ja media suhteessa leikkimiseen Median vieminen kouluopetukseen Kohti osallisuutta

4 6 Mitä on ilmiölähtöinen opiskelu ja miksi opiskella ilmiölähtöisesti? Kouluyhteisö toimijaksi ja kriittiseksi oppijaksi kasvattajana Pedagogisia periaatteita Yhteisöllinen oppiminen Mitä on ilmiölähtöinen lähestymistapa ja ilmiöopinnot ja toiminta kasvatuspsykologian opinnoissamme? Ilmiölähtöisyys Oivaus toimintajärjestelmänä Ilmiölähtöisyys ja tutkiva oppiminen Tutkivan oppimisen malli (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004) Mitä tulisi huomioida ilmiön toteuttamisessa? Suunnittelu ja aiheen valinta Toteutus Arviointi Miksi käyttää ilmiölähtöisyyttä? Lopuksi Lähteet

5 1 Johdanto Olemme tuottaneet tämän kirjallisen tuotoksen kasvatuspsykologian ilmiö 1 -kurssilla, joka kuuluu toisen vuosikurssin opintoihin. Kurssin tavoitteena on yhdistää eri aineiden didaktiikkaa valittavan aiheen ympärille, ja tutkia tätä valittua aihetta ilmiönä. Eheyttämisen ja ainedidaktisten sisältöjen lisäksi tarkoituksena on oppia mm. ongelmanratkaisua ja tutkivaa lähestymistapaa sekä jaettua asiantuntijuutta. Prosessiin on osallistunut 11 opiskelijaa, jotka yhdessä muodostavat ryhmän Oivaus. Ilmiössämme on yhdistetty äidinkielen ja kirjallisuuden, liikunnan sekä mediakasvatuksen didaktiikkaa. Lisäksi olemme hyödyntäneet ulkopuolisia asiantuntijoita sekä osallistuneet useisiin seminaareihin. Prosessin aikana olemme työskennelleet sekä koko ryhmän kesken että pienryhmissä tutkivan oppimisen mallin mukaisesti. Kukin pienryhmä on muodostanut omia tutkimuskysymyksiään ja työskennellyt niiden parissa. Prosessikirjoittamisen avulla kaikki pienryhmät ovat kuitenkin osallistuneet muiden pienryhmien tuotoksien kehittämiseen ja arviointiin. Jaettua asiantuntijuutta pyrimme toteuttamaan sekä erillisten asiantuntijaresurssien käytöllä että ryhmän sisäisen työskentelyn avulla: pienryhmiä on tietoisesti sekoitettu prosessin aikana. Pyrimme myös huomioimaan ryhmämme jäsenten erilaiset vahvuudet asiantuntijoina. Tuotoksemme on tarkoitus olla oppimispäiväkirjan kaltainen teksti, jossa keskitymme kirjallisuuden ja asiantuntijoiden antamaan tietoon, sekä siitä syntyneiden ajatusten esittelyyn. Tarkoituksenamme ei ole ollut kirjoittaa tarkkaa tieteellistä tekstiä. Tätä perustelemme sillä, että tiukassa aikataulussa mielestämme tärkeämpää on saada aikaan käsitteellistä muutosta ajattelussamme sen sijaan, että keskittyisimme hiomaan tekstin muotoa. Ilmiössämme päätimme tutkia viestintää ja ilmiölähtöistä pedagogiikkaa. Työmme alussa pyrimme määrittelemään, mitä on viestintä ja mikä sen merkitys on kulttuurissamme. Sen jälkeen pohdimme viestinnän sekä ryhmäprosessien merkitystä oppimiselle. Meistä oli mielekästä säilyttää pedagoginen näkökulma läpi koko työn. Luvussa 4 tarkastellaan hieman lähemmin lasta. Prosessimme aikana on tutkittu leikkiä, sillä se on lasten omaa viestintää ja kulttuuria. Leikissä lapsi on aktiivinen toimija. Lapsen osallisuuden ja aktiivisuuden tulisi mielestämme näkyä koulun viestintäkulttuurissa. Luvussa 5 olemme mm. tästä näkökulmasta pohtineet koulua. Olemme valinneet tarkasteluun sellaisia asioita koulusta, jotka ovat kurssin aikana eri yhteyksissä, etenkin didaktiikassa, nousseet esiin. Luvussa 6 kerrotaan ilmiölähtöisestä pedagogiikasta, jolla kouluun voidaan luoda vuorovaikutteista ja yhteisöllistä oppimiskulttuuria ja edistää lasten aktiivisuutta ja osallisuutta. Luku 6 sisältää myös pohdintaa omista opinnoistamme ja tästä kurssista, mikä vastaa tavoitteeseemme saada omakohtainen oppimiskokemus ilmiölähtöisestä opiskelusta, jotta voisimme opettajina käyttää lähestymistapaa. 5

6 2 Mitä on viestintä? Viestintä on merkitysten tuottamista tai sanoman siirtoa, eli kommunikaatiota (Fiske, 1992). Se on myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (Carey, 1994). Viestintää voi kommunikaation lisäksi luonnehtia myös vuorovaikutukseksi, esimerkiksi silloin kun se tapahtuu sosiaalisessa tilanteessa. Goffman on määritellyt sosiaalisen vuorovaikutuksen seuraavasti: Sosiaalinen vuorovaikutus on se, mitä tapahtuu kun kaksi tai useampia ihmisiä on fyysisesti läsnä toistensa kanssa (Peräkylä 2001). Kuitenkin myös tilanteissa, joissa ei olla fyysisesti läsnä, on vuorovaikutusta ja viestintää. Nykyisten välineiden kuten esimerkiksi puhelimen, internetin, kirjojen ja television avulla voidaan viestiä sekä yksipuolisesti että vastavuoroisesti. Kokonaisuutena käsitämme viestinnän vuorovaikutusprosessiksi, jossa tietoisesti tai tiedostamatta annamme merkityksiä erilaisille viesteille, joita ympäristöstämme välittyy. Samanaikaisesti me myös itse viestimme. Se, miten tulkitsemme ympäristömme viestejä ja miten osallistumme viestintäprosesseihin, on riippuvainen siitä, millaisessa ympäristössä olemme kasvaneet, eläneet ja toimineet. 2.1 Sanallinen ja sanaton viestintä Viestintä voidaan jakaa sanalliseen ja sanattomaan eli verbaaliin ja nonverbaaliin viestintään. Tällä tarkoitetaan sitä, että sanallisen viestinnän lisäksi esimerkiksi ääntelyt, eleet ja ilmeet ovat viestinnän muotoja, jotka välittävät muun muassa ajatuksiamme sekä ympäristön, jossa olemme eläneet, käytänteitä. Lisäksi kaikki, mitä näemme, tunnemme, haistamme ja kuulemme, viestii meille jotakin. Nonverbaali viestintä on erittäin laaja viestinnän osa-alue, johon kuuluvat mm. symbolit, kuvat, liike, ääni, ilmeet ja eleet. Kehollisessa viestinnässä keskeistä on kehonkielen viestien havaitseminen ja ymmärtäminen, tilan ja ajan käyttö (esim. puhenopeus), koskettaminen, fyysinen olemus ja äänen käyttö. Tällainen kehollisuuteen ja ääneen liittyvä nonverbaali viestintä on pitkälti tiedostamatonta, mutta kuitenkin se on tehokkain tapa erityisesti suorassa vuorovaikutustilanteessa vaikuttaa siihen, mitä muut ajattelevat sinusta. ( Jyväskylän viestinnänlaitos.) Esimerkiksi liikunnan didaktiikassa olemme puhuneet sekä peruskurssilla että nyt siitä, kuinka opettajan puheen selkeys, rauhallisuus ja jämäkkyys, oppilaiden kehollisten viestien havaitseminen ja niihin reagoiminen, sekä tilan käyttö luovat lapsille kuvaa hyvin ympäristöstään tietoisesta aikuisesta ja ovat pohja turvalliselle oppimisympäristölle. Liikunnassa tämä opettajan nonverbaalin viestinnän merkitys oppimisympäristön ilmapiiriin on helppo havaita, sillä kehollisuus on niin selvästi läsnä kaikessa mitä tehdään. Erityisesti alkuopetuksessa nonverbaali viestintä on huomattavan korostuneessa asemassa kaikessa toiminnassa, sillä monilla oppilailla sanallisen viestinnän ymmärtäminen (toiminnan ohjeet, lukemisen ymmärtäminen jne.) on vielä melko heikkoa. Verbaali eli sanallinen viestintä on kieleen pohjautuvaa. Sanallinen viestintä on kehittynyt nykyyhteiskuntien merkittävimmäksi viestinnän muodoksi, koska kieli mahdollistaa yksilöiden ja yhteisöjen käsitysten ilmaisun, yhteisen ymmärryksen luomisen sekä tietojen ja taitojen välittämisen. 6

7 Tulkitessamme ja jakaessamme muiden kanssa jotain kokemaamme tapahtumaa käsitteellisesti voimme vertailla kokemuksia keskenämme ja oppia niistä. Toisin kuin eläimet, me voimme jakaa tietoa ja lainata sitä, eli kysyä muilta, kun emme osaa jotain. Kielen merkitystä ihmisen kehitykselle ja avainasemaa kulttuurievoluution kannalta ei voida kiistää. Tämän takia onkin mielekästä tarkastella tarkemmin kielen merkitystä viestinnälle ja sitä kautta myös kulttuurille. Kieli ja käsitteet mahdollistavat kommunikaation asioista, jotka eivät ole fyysisesti läsnä tai joilla ei ole fyysistä olomuotoa (abstraktit käsitteet). Voimme esimerkiksi keskustella viestinnästä, vaikka kyseiselle käsitteelle ei ole fyysistä vastinetta, emme voi nähdä tai koskettaa sitä. Kielellisillä ilmaisuilla ja valinnoilla voimme myös ilmaista merkityksiä, näkökulmaamme ja ajatusmaailmaamme. Toisaalta kieli ja käsitteellistäminen myös vaikuttavat siihen, miten jäsennämme ja tulkitsemme todellisuutta (Säljö, 2001, s ). Tämä kaikki tapahtuu viestintäprosessissa. Kieli voidaan näin ollen nähdä yhtenä kulttuuria rakentavana välineenä. Kieli on kuitenkin vain yksi, vaikkakin hyvin tärkeä, niistä viestinnän välineistä, joilla voimme vuorovaikuttaa ympäristömme kanssa (kts. Säljö, 2001, s. 88). Sekä sanallinen että sanaton viestintä ja viestinnän kautta luomamme merkitykset ovat riippuvaisia siitä kulttuurista, jossa elämme. Tämän takia käsittelemme seuraavaksi sitä, mistä ihmisen tarve viestiä syntyy ja kuinka viestintä on sidoksissa kulttuurien kehittymiseen. 2.2 Miksi ihminen viestii? Nykyihminen, Homo sapiens sapiens, on luontaisesti sosiaalinen ja utelias laji. Olemme erittäin menestynyt laji, vaikka biologisilta ominaisuuksiltamme olemme melko vaatimattomia (vertaa esim. ihmisen fysiikkaa ja aisteja). Biologinen evoluution avulla voimme selittää miljoonien vuosien aikana tapahtuneesta kehityksestämme esimerkiksi aivojen koon kasvun ja pystyasentoon nousun (Päivi Happonen, 2005, s ). Tämä teoria ei kuitenkaan pysty mielekkäästi selittämään lajimme räjähdysmäistä leviämistä ympäri maapalloa, nyky-yhteisöjen monimutkaisia ja toisistaan sekä poikkeavia että yhtäläisiä tapoja ylittää biologisia rajojamme (Säljö, 2001, s ). Yhtenä selityksenä nykyihmisen menestymiseen onkin pidetty kielen ja viestinnän kehittymistä. Kielen kehittyminen on mahdollistanut monimutkaisen viestinnän, esimerkiksi metsästysstrategioista puhuminen, ja sitä kautta mahdollistanut myös opittujen tietojen ja taitojen välityksen yhteisön toisille jäsenille (Päivi Happonen, 2005, s ). Tätä ilmiötä, jossa yhteisön jäsenet ovat kehittäneet erilaisia välineitä ylittääkseen ympäristön ja lajimme biologisia rajoja sekä näiden tietojen ja taitojen välittämistä yhteisön muille jäsenille, kutsutaan kulttuurievoluutioksi (Päivi Happonen, 2005, s ). Esimerkiksi tulenteko on ollut lajimme menestymisen kannalta erittäin olennainen keksintö ja taito, joka on välitetty aina uusille sukupolville. 7

8 Viestintä on siis ollut keino saavuttaa tiettyjä ihmiselle lajityypillisiä tarpeita, kuten ravinto ja turvallisuuden tunne. Toisaalta, viestintä itsessään on ihmiselle tarve. Hahmottaaksemme paremmin tätä ihmisen viestintään liittyvää tarpeiden moninaisuutta, päätimme tarkastella sitä Maslow n tarpeiden hierarkian ja itsensä toteuttamisen mallin avulla (katso alla) (Erno Lehtinen, 2007, s. 182). Sen lisäksi, että meillä on tiettyjä tarpeita, jotka pyrimme saavuttamaan, on ihmisellä myös tarve itse viestintään (Säljö, 2001, s. 88). Mitä ylemmäksi Maslow n mallin tasoilla noustaan, sitä paremmin tämä viestintä itse tarpeena voidaan havaita. Meillä on tarve käsitellä ja viestiä omia tunteitamme ja ajatuksiamme esimerkiksi taiteen kautta. Ihmisellä on siis sosiaalisena lajina tarve saada itsensä ymmärretyksi ja tulla osalliseksi sen yhteisön toiminnasta, johon hän kuuluu. Yhteisöjen ja yksilöiden tarpeet viestiä ovat johtaneet viestintäkeinojen kehittämiseen, esimerkiksi kalliomaalaukset, kirjoitettu kieli ja internet. Toisaalta viestinnässä luomme kuvaa todellisuudesta ja itsestämme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Koska kehityksemme, esim. emotionaalisesti ja sosiaalisesti, tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristöön, on viestinnällä suuri rooli niin kulttuurin kuin identiteettimmekin rakentajana (suullisesti: Tapio Varis ). Tämä viestinnän yhteys ihmisen identiteetin rakentumiseen ja yksilön sisäisen ajattelun kehittymiseen sosiaalisen viestinnän kautta, onkin ihmisen viestintään motivoiva tekijä. Meillä on tarve määritellä kuka minä olen ja se tapahtuu aina suhteessa ympäristöön viestinnän kautta. Tätä on käsitelty tarinoiden näkökulmalta luvussa Viestinnässä käsitellään myös tunteisiin liittyviä tarpeita ja viestintä herättää ihmisessä tunteita. Tapio Variksen ( ) mukaan tunteet ovat ihmisen toiminnan ja motivaation liikkeelle paneva voima. Ihminen tyydyttää tarpeitansa viestimällä, mutta ilman tunteita ihminen ei välttämättä tunnistaisi tarpeitaan. Tyydyttämättömät tarpeet herättävät meissä negatiivisia tunteita, mikä 8

9 usein johtaa toimintaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi kokee, ettei saa sosiaalista hyväksyntää, lapsi saattaa muuttaa käytöstään siten, että se vastaa tilanteen ja ympäristön hyväksyttäviä käytäntöjä ja normeja. Toisaalta sosiaalisilta taidoiltaan heikompi lapsi saattaa toimia joko aggressiivisesti tai syrjäänvetäytyvästi itseään enemmiltä pettymyksiltä suojellakseen. Tunnetyötä on käsitelty luvussa Miten viestintä rakentaa tietoa ja kulttuuria? Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan ihmisen tarve viestiä johtuu siitä, että muodostamme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa merkityksiä, selityksiä ja ymmärrystä ilmiöistä, tapahtumista ja esineistä (Säljö, 2001). Tämä tarkoittaa sitä, että rakennamme viestinnän ja vuorovaikutustilanteiden avulla käsitystä ympäröivästä maailmastamme. Viestintä on yhdysside kulttuurin ja ihmisten ajattelun välillä, eli se on kokemusten jakamista kunnes siitä tulee yhteistä omistusta. (Dewey 1916) Toisin sanoen kulttuuri kehittyy ihmisten ja yhteiskunnan tarpeista viestinnässä. Voisikin ajatella, että viestintä tarkoittaa niitä prosesseja, joiden avulla ylläpidämme ja luomme kulttuuria. Kulttuuri on siis ihmisten tuottamaa ja se sisältää kaikki kyseisen yhteisön omaksumat henkiset ja aineelliset saavutukset. Tällaisia kulttuurin, niin fyysisiä kuin kielellisiäkin, toimintaa ajattelua tukevia välineitä, kutsutaan artefakteiksi. Artefakteja ovat esimerkiksi kivinuija, Pythagoraan lause ja taskulaskin. Myös kaikki kielelliset käsitteet, kuten valonnopeus ja viestintä, ovat kulttuurisia artefakteja, jotka toimivat ajattelumme ja todellisuuden hahmottamisen välineinä ja joiden merkityksen ja käytön opimme sosiaalistuessamme tietyn kulttuurin jäseneksi. Kulttuuri, jossa elämme, voidaankin ajatella kuvaavan sitä viestinnällistä maailmaa jonka jäseninä elämme ja toimimme. Ajattelu- ja viestintätapamme ovat siis riippuvaisia siitä millaiseen kielelliseen ja viestinnälliseen ympäristöön ja yhteisöön kasvamme ja sosiaalistumme, eli toisin sanoen millaisessa kulttuurissa toimimme. Vygotskyn mukaan ihminen tulkitsee aina ympärillään olevia tapahtumia, havaintoja ja käsitteitä omista lähtökohdistaan, eli kulttuurinsa merkitysmaailmasta käsin. Esimerkiksi peukalonnäyttäminen on joissain kulttuureissa negatiivinen, suomalaisten keskisormea vastaava, ilmaisu. Opimme näitä sanalliseen ja sanattomaan viestintään liittyviä merkityksiä varhaislapsuudesta saakka vuorovaikutuksen ja kielen kautta (Säljö, 2001, s ). Koulu on luonnollisesti tiedonrakentelun ja kulttuuriin sosiaalistumisen kannalta keskeinen instituutio. Näin ollen koulussa olisi erityisen tärkeää tiedostaa lasta ympäröivän kulttuurin ja viestinnän merkitys lapsen ajattelun ja identiteetin kehitykseen sekä sosiaaliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Seuraavassa luvussa käsitellään viestinnän ja oppimisen yhteyttä, sekä sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta oppimisessa. 9

10 3 Viestintä ja oppimisen vuorovaikutuksellisuus Tässä luvussa käsitellään viestinnän ja oppimisen välistä yhteyttä. Painotamme sosiokulttuurista näkökulmaa (mm. Säljö 2001), jossa keskeistä on yhteisöllinen tiedonrakentaminen, oppimisen kulttuurisidonnaisuus ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Luvussa käsitellään viestinnän ja ryhmäprosessin merkitystä oppimiselle. Aluksi esittelemme viestintä- ja oppimisteorioiden välisiä yhteyksiä, jonka jälkeen pohdimme ryhmäprosessin vaikutusta oppimisprosessiin. Esimerkkinä käytämme omaa ryhmäprosessiamme. 3.1 Näkökulmiamme oppimiseen Kasvatuspsykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen oppimista sekä tarkastelee ja luo uudelleen oppimisteorioita pyrkien vastaamaan nyky-yhteiskunnan koulutukselle asettamiin odotuksiin. Kyseisen tieteenalan opiskelijoina lähestymistapamme kohti opettajan ammattia pohjaa vahvasti viimeisimpään oppimistutkimukseen ja nykyisiin käsityksiin oppimisesta. Näissä käsityksissä nousee vahvasti esille sosiokulttuurinen viitekehys. Tämä tarkoittaa sitä, että painotamme erityisesti oppimisen yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta, viestinnällisyyttä ja kulttuurisidonnaisuutta. Tieto ja merkitykset syntyvät ja ne välitetään yhteisöissä ja kulttuurissa viestinnän avulla. Sosiokulttuurinen lähestymistapa perustuu Lev Vygotskin näkemyksiin oppimisesta ja toiminnasta. Oppiminen nähdään tiedon aktiivisena konstruointina, joka on tiiviisti sidoksissa sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin. Sosiokulttuurinen lähestymistapa korostaa siis oppimisessa muun muassa aktiivisuutta, sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta, sekä ennakkokäsitysten ja aiemman tiedon merkitystä tiedonluomisessa. Käsitys oppimisesta vain tiedon siirtymisenä opettajalta oppilaalle voidaan nähdä auttamatta rajoittuneena (ks. Johto-teoria; Säljö, 2001). Keskeisiä Vygotskin oppimista kuvaavia käsitteitä ovat sisäistäminen, lähikehityksen vyöhyke ja toiminnan välittyneisyys. Niillä voidaan hyvin havainnollistaa yhteisön ja kulttuurin merkitystä oppimisessa. Sisäistäminen kuvaa sitä kuinka lapsi oppii kaiken sosiaalisessa toiminnassa, vuorovaikutuksessa, ja vasta sitten kykenee käyttämään taitoja itsenäisessä toiminnassa. (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004) ovat nimenneet tämän kulttuuripsykologian toiseksi peruslaiksi.) Lähikehityksen vyöhyke käsite kuvaa puolestaan sitä, kuinka lapsi oppii ja kykenee haastavampiin toimintoihin aikuisen tai pätevämmän toverinsa ohjeistuksessa. Kolmas Vygotskin luoma tärkeä käsite on välittynyt toiminta (ks. Tynjälä, 1999; Säljö, 2001). Kaikki toiminta ja oppiminen tapahtuvat aina jossakin (sosiaalisessa) kontekstissa ja ovat symbolijärjestelmien välittämää. Refleksejä lukuun ottamatta emme reagoi mihinkään ilman, että ärsyke välittyisi ja tulkittaisi jonkin ihmisen luoman älyllisen välineen, useimmiten kielen, kautta. Sosiaalisen kontekstin painottumisesta huolimatta emme voi ohittaa sitä, miten yksilöt oppivat. Immanuel Kantin ja Jean Piaget n ajatuksille perustuvasta kognitiivisesta konstruktivismista voidaankin löytää nykyisille oppimiskäsityksille olennaisia korostuksia; tieto on subjektiivista ja oppiminen merkitysten rakentamista, jossa tärkeää on yksilön sisäinen säätely. Mielemme pyrkii luo- 10

11 maan järjestystä epämääräiseen ja hahmottomaan kokemustemme kaaokseen aiempien kokemustemme ja tietojemme perusteella, joten luomme subjektiivisen, kokemuksellisen maailman. Tämä edellyttää oppijan aktiivista, ympäristöönsä kohdistuvaa toimintaa. Vaikka yksilöllistä tiedonmuodostusta ohjaa ja rajoittaa sosiaalinen ympäristö, kukin tulkitsee asioita subjektiivisesti luoden omat merkityksensä. Esimerkiksi Säljö (2001), puhuu luontevasti kognitiivisen konstruktivismin käsitteistä ja ajatuksista, vaikka edustaakin täysin sosiokulttuurista lähestymistapaa. Tämä kertoo siitä, että tieto- ja oppimiskäsitysten yksilöllinen ja sosiaalinen suuntaus kulkevat loppujen lopuksi käsi kädessä. Seuraavaksi esittelemme sosiokulttuurisesta lähestymistavasta nousevia oppimisen elementtejä: viestintää ja ryhmässä toimimista. 3.2 Mikä on viestinnän merkitys oppimiselle? Oppimista pystytään tuskin koskaan määrittelemään tyhjentävästi (Säljö, 2001). Otetaan esimerkiksi lause Venäjän Japanin sota käytiin vuosina Onko ihminen oppinut silloin, kun hän pystyy mekaanisesti toistamaan lauseen ja muistamaan vuosiluvut? Vai silloin kun hän osaa kertoa miksi sota syttyi? Vai kenties silloin kun hän osaa arvioida kriittisesti pitääkö tieto paikkaansa? Nykyään on selvää, ettei pelkkä ulkoa muistaminen riitä, eikä ihminen ole tässä edes kovin hyvä (Säljö, 2001). Oppimisteoriat voidaan jakaa karkeasti behaviorismiin, konstruktivismiin ja sosiokulttuurisiin näkökulmiin. Tässä kohtaa ei ole tarkoitus käydä näitä teorioita mitenkään tyhjentävästi läpi, vaan aivan lyhyesti avata niitä. Behaviorismin mukaan ihmisen toiminta on reagoimista erilaisiin ärsykkeisiin ja oppiminen voidaan nähdä erilaisten käyttäytymismallien omaksumisena mm. ehdollistumisen ja vahvistamisen kautta (Tynjälä, 1999, 29 31). Behaviorismin taustalla on epistemologia, jonka mukaan oppimista voidaan tutkiva vain ulkoisesti havaittavien muutosten ja toimintojen kautta, emmekä voi saada tietoa esimerkiksi toimintaan vaikuttavista tunteista tai motivaatiosta. Konstruktivismi korostaa tiedon muokkaamista ja aikaisemman kokemuksen merkitystä oppimiselle (mts ). Sosiokulttuurinen näkökulma ottaa huomioon myös oppimisympäristön ja oppimisen tilannesidonnaisuuden. Oppiminen nähdään merkitysten luomisena vuorovaikutteisissa tilanteissa, eikä se tapahdu tyhjiössä, vaan tietyssä ajassa ja paikassa. Oppimisen kannalta viestintä on sekä kohde että väline. Viestinnän määrittely vaikuttaa olennaisesti myös siihen millaisia viestintäkeinoja opetamme, miten opettaja viestii opetustilanteessa ja miten hän antaa oppilaiden viestiä. Erilaiset käsitykset viestinnästä voidaan linkittää erilaisiin oppimisteorioihin. Ja jokaisella oppimisteorialla on puolestaan oma osuutensa oppimisprosessin ymmärtämisessä. Esimerkiksi behavioristisella lähestymistavalla on edelleen keskeinen asema tiettyjen taitojen oppimisessa, esimerkiksi kertotaulujen ulkoa opettelu tai liikunnan lajitaidot. Seuraavaksi esitellään yhtäläisyyksiä viestintäteorioiden ja oppimisteorioiden välillä. 11

12 Viestinnän lineaariset siirtomallit tarkastelevat viestintää viestien lähettämisenä ja vastaanottamisena viestintäkanavaa pitkin. Itse informaatio eli tieto tuotetaan viestinnän ulkopuolella. Kuva 1: Viestinnän siirtomalli: Tieto tieto Kulttuuri Viestintä Tieto Kulttuuri kulttuuri Viestinnän lineaarisella teorialla on selviä yhtymäkohtia behaviorismin kanssa. Viestintää tarkastellaan vain viestien välittämisenä, eikä yksilön tulkintaan puututa. Viestintä on informaation välittämistä viestintäkanavaa pitkin ja itse informaatio tuotetaan viestinnän ulkopuolella. Tällöin, oppimisen näkökulmasta, opettajan tehtäväksi jää viestiä ja kaataa tieto oppilaiden päähän. Opettajan täytyy viestiä selkeästi ja tehokkaasti, jotta oppilaat oppivat. Oppilaille jää hyvinkin passiivinen rooli. Merkitysten näkökulmassa korostetaan viestien tulkintaa (Fiske 1992). Informaatiolla ei ole itsessään mitään riippumatonta merkitystä, vaan se saa merkityksensä vasta, kun joku sen tulkitsee. Tulkintaa ei kuitenkaan tehdä tyhjiössä, vaan tietyssä kulttuurisessa todellisuudessa. (Säljö 2001) Merkitysten näkökulmalla ja konstruktivismilla on yhtymäkohtansa. Oppimiseen ja viestien vastaanottamiseen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset ja oppiaines saa merkityksensä vasta kun joku sen tulkitsee. Opettajan tehtävä on ottaa huomioon oppijoiden ennakkokäsitykset ja kyvyt vastaanottaa tietoa. Koulussa on usein tapana, että yksi henkilö (opettaja) esittää tietoja hengen luokalleen samanaikaisesti, mikä asettaa suuria vaatimuksia erityisesti oppilaille.(säljö 2001, 157) Tästä syystä oppijoiden ennakkokäsitysten huomioonottaminen on erityisen tärkeää ja on muutenkin paikallaan pohtia, onko tällainen käytäntö ylipäätään järkevää. Kuva 2: Merkitysten näkökulma KULTUURI Tieto tieto Koodaus Viestintä Tulkinta Tieto 12

13 Sosiokulttuurisesta näkökulmasta viestintä ja oppiminen on uuden luomista. Informaatio tuotetaan viestinnän avulla ja viestinnässä. (Säljö 2001). Viestintä on yhteisyyttä korostavan näkökulman mukaan ensisijaisesti yhteisen ymmärryksen luomista. Toisin kuin siirtomalleissa ja merkitysten näkökulmassa, tieto ja kulttuuri tuotetaan viestinnässä, ei sen ulkopuolella. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna siis yksilö ja kulttuuri ovat jatkuvassa vastavuoroisessa suhteessa; kulttuuri vaikuttaa meihin ja tulkintoihimme todellisuudesta, mutta samanaikaisesti itse luomme kulttuuria viestinnällämme. Kuva 3: Yhteisyyttä korostava näkökulma Tieto KULTTUURI Viestintä 3.3 Mikä viestinnän ja oppimisen yhteys? Viestinnän kannalta ihminen eroaa merkittävällä tavalla kaikista muista eläimistä (ks. luku 2). Millään muulla eläimellä ei ole yhtä joustavaa ja monipuolista viestintävälinettä kuin inhimillinen kieli (Säljö, 2001). Pystymme soittamaan äidille, kun emme saa pesukonetta päälle ja äiti pystyy neuvomaan meitä pelkästään kielen avulla ilman että hänen tarvitsee fyysisesti näyttää mitä tehdä. Pesulämpötila, linkous, puuvilla, pesuaine, huuhteluaine, ylänurkka ja nappula ovat käsitteitä, joiden avulla äiti saa viestittyä tietotaitonsa lapselleen. Kyky saada muiden tiedot käyttöönsä on hyvin merkittävää ihmisen toiminnan ja kulttuurievoluution kannalta (mts.). Juuri kielen avulla ihminen pystyy oppimaan ja opettamaan myös muuten kuin matkimalla tai yrityksen ja erehdyksen avulla, kuten vaikkapa lähisukulaisemme apinat joutuvat tekemään. Koulussa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, ettei lapsi ole välttämättä valmis ottamaan vastaan opettajan tietoa käsitteiden ja ohjeiden avulla, koska ei vielä välttämättä ole omaksunut käytettäviä käsitteitä. Kun liikuntatunnilla ohjaamme pienet lapset siirtämään painonsa oikealle jalalle, ei lapsi välttämättä kykene ymmärtämään, mistä on kyse, koska hänellä ei ole ollut tilaisuutta tai tarvetta käsitteelle painonsiirto (suullisesti: Hakala). Vaikka ihmisellä on kyky viestiä tietoaan suullisesti ja käsitteellisesti, ei tule unohtaa sitä, että käsitteet on ensin opetettava ja kytkettävä käytäntöön. 13

14 Kulttuuripsykologian kannalta viestimään oppiminen vaatii osallistumista viestintään ja viestinnän havaitsemista ja harjoittelua sosiaalisella tasolla. Taito viestiä on toiminnan tulos, ei sen edellytys, koska kulttuuriset taidot esiintyvät ensiksi ihmisten välisellä sosiaalisella tasolla ennen niiden ilmenemistä yksilön omalla psykologisella tasolla (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004). Tästä pääsemmekin nykyisten oppimiskäsitysten toiseen tärkeänä näkemään ulottuvuuteen, ryhmässä toimimiseen; osallistumalla sosiaalisesti yhteisönsä toimintaan yksilö sosiaalistuu ympäristöönsä ja oppii sen toimintakulttuuria. Yksilön toimintaa, myöskään siis oppimista, ei voida koskaan täysin irtaannuttaa viestinnästä muiden yksilöiden tai kulttuuristen välineiden kanssa tai tarkkailla tyhjiössä ilman kontekstin tai kulttuurin vaikutuspiiriä. Kirjan, lehden, internetin tai vaikkapa television tekstityksen lukeminen on tällainen kulttuurinen taito. Pieni lapsi voi harjoitella lukemista selaamalla kirjan sivuja, vaikka ei vielä varsinaisesti osaakaan lukea. (Mediametkaa osa 2, 2008.) Oppiminen vaatii siis myös sosiaalistumista kulttuurin käytänteisiin. Lapsen täytyy myös ymmärtää symbolin ja todellisuuden välinen suhde. Kun lapsi piirtää mustan viivan ja antaa sille junan merkityksen, on kyse jo hyvin vaativasta taidosta. (mts.) Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on mekaanisena taitona yhteisen symbolijärjestelmän omaksumista ja käyttämistä. Kuten luvussa 2 todettiin ilman yhteistä symbolijärjestelmää eli puhuttua ja kirjoitettua kieltä olisi viestintä paljon nykyistä kehittymättömämpää. Kirjoitettu ja puhuttu kieli ovat kulttuurisia välineitä, joilla ihminen voi ylittää omat biologiset rajansa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta voi lukea lisää luvusta 5.2. Oppiminen tapahtuu näkemyksemme mukaan paitsi yksilön sisällä, myös yhteisössä viestinnän kautta; sosiaalista ja vuorovaikutuksellista ulottuvuutta ei voida sivuuttaa. Täten on mielestämme hyvin olennaista tarkastella ryhmässä toimimisen merkitystä oppimiselle. 3.4 Mikä on ryhmän merkitys oppimiselle? Yksi nykyaikaisten oppimiskäsitysten ja sosiokulttuurisen näkökulman keskeisimmistä korostuksista viestinnän lisäksi on siis opiskelu ja ongelmanratkaisu ryhmässä muiden oppijoiden kanssa. Yksilö ei keksi esimerkiksi tieteeseen liittyviä abstrakteja tietoja maailmasta yksin, vaan diskurssissa asiantuntijoiden, vertaisten ja muiden yhteisön jäsenten kanssa. Ryhmä ei ole vain väline tai toimintatapa, se on hyvin merkityksellinen osa oppimisprosessia. Näin ollen on hyvin perusteltua, että myös opettajankoulutuksessamme sikäli kun pyrimme vastaamaan nykyisiin oppimis- ja tietokäsityksiin korostuvat ryhmäprosessit, vastavuoroisuus, jaettu asiantuntijuus ja sosiaalinen kanssakäyminen. Oppimiskäsityksiin ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen on koulun olennainen tehtävä; tulevina opettajina meidän on siis erityisen tärkeää kyetä antamaan sellaista opetusta, joka näihin vaatimuksiin vastaa. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004) puhuvat kulttuuripsykologian toisesta peruslaista korostaessaan, että oppimista ja älyllistä kehitystä tulisi tarkastella vastavuoroisena, sosiokulttuurisiin toimintoihin osallistumisena. Ihmisten mielet eivät rakennu erillään 14

15 toisistaan, vaan osallistumalla sosiaaliseen toimintaan. Esimerkiksi Ilmiölähtöisessä lähestymistavassa oppijat toimivat tutkimusryhmän tavoin vaikkapa tutkivan oppimisen mallia seuraten (ks. tarkemmin luku 6): uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä luodaan sosiaalisesti ryhmässä jaetun asiantuntijuuden periaatetta noudattaen. Vaikka tietoa ja lähteitä hankittaessa ryhmän jäsenet voivat toimia itsenäisesti, sovitun työnjaon mukaan, tutkittavaa ilmiötä ei pitäisi pilkkoa osiin ryhmän jäsenten yksin hoidettavaksi. Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat tasavertaisesti prosessin edistämiseen (ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004). Tämä näkemys ryhmän ja vuorovaikutuksen merkityksestä oppimiselle voidaan katsoa perusteluksi sille, että kasvatuspsykologian pääaineopinnot toteutetaan pienryhmämuotoisesti, vain noin kymmenen henkeä vuosikurssia kohden. Näin jokaisesta pääaineemme kurssista muodostuu oma tutkimusprosessinsa, jossa ryhmä rakentaa tietojaan kollektiivisesti vuorovaikutuksessa sekä ryhmän jäsenten välillä että yhteistyössä asiantuntijoiden ja ohjaajien kanssa. Ryhmässä opiskelun haasteena näemme erityisesti työnjaon: miten jakaa tutkittava ilmiö siten, että jokainen yksilö tai pienryhmä säilyttää sekä käsityksensä että kiinnostuksensa siitä, mihin muut ovat perehtyneet? Työtä on kumminkin pakko jakaa; jo kymmenenkin ihmisen kokoisen ryhmän toimiminen vie valtavasti voimia, ja jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaan nimenomaan eri näkökulmiin tai tutkimuskysymyksiin perehtymällä ja näitä vastavuoroisesti muille opettamalla päästään parhaiten hyödyntämään yhteisöllistä tiedonrakentamista. Tämän ilmiön pilkkomisen myötä olemme kuitenkin ajoittain kokeneet, että kukin pienryhmä on uppoutunut omaan tutkimuskysymykseensä eikä ole erityisemmin ehtinyt kiinnostua muiden tutkimuskysymyksistä. Tulisi välttää liian eriteltyjä pienryhmien näkökulmia, jotta koko ryhmän yhteinen linja säilyisi ja kaikki olisivat perillä siitä, mitä muut ovat tutkineet. Myös vastavuoroista opettamista ja oman asiantuntijuuden jakamista tulisi mielestämme harjoittaa runsaasti. Ryhmään muodostuu sen kehitysprosessin kautta tiettyjä pelisääntöjä, jotka omaksumme, eli joiden mukaan käyttäydymme. Toisaalta vaikutamme niihin itse omalla toiminnallamme. Vaikuttamisen ja omaksumisen lisäksi, kun osallistumme käytännölliseen ja kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen ryhmän muiden jäsenten kanssa, opimme. Tarkastelemme seuraavassa lähemmin ryhmän kehitysprosessia sekä ryhmän yhteistyövoimaa verrattuna yksilön kyvykkyyteen. 3.5 Ryhmäprosessi Kuten aiemmin kuvatuissa näkökulmissa tulee ilmi, ovat vastavuoroisuus, tiedon yhteisöllinen rakentaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen nykyisten oppimiskäsitysten mukaan hyvin merkittäviä oppimisprosesseille. Näiden tekijöiden toimimisen edellytys on ryhmäprosessien tuntemus ja vuorovaikutustaitojen hallinta. Hajautettu ja jaettu asiantuntijuus sekä verkostoituminen ja yhteisöllinen osaaminen tulevat tulevaisuudessa ja jo nykyäänkin, tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä, yhä enenevissä määrin olemaan työn ja osaamisen perustana (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004). Meidän on tulevina opettajina olennaista käydä opiskeluissamme näitä prosesseja itse läpi, jotta tiedostaisimme ryhmäprosessien, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen merkityksen oppimiselle ja voisimme välittää tätä tietoisuutta eteenpäin ammatissamme. Ilmiö 15

16 kurssimme tavoitteena onkin muun muassa oman opettajuuden kehittäminen sekä omakohtainen oppimiskokemus tutkivan oppimisen prosessista. Koemme myös, että kysymällä itseltämme ajoittain, tulemmeko tarvitsemaan juuri kullakin hetkellä käsiteltävänä olevaa tietoa opettajan ammatissamme, pidämme yllä henkilökohtaista sitoutuneisuutta opiskeltavaan aiheeseen. Kun jokainen ryhmän jäsen on henkilökohtaisesti sitoutunut, myös ryhmän potentiaali suoriutua tehtävästä hyvin kasvaa. Säljön (2001) mukaan oleellinen merkitys ryhmätyössä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on yksilön rajojen ylittämisellä; sekä älylliset että fyysiset kykymme ovat verrattain pieniä, ja biologiset rajoitteemme kiertääksemme toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Ryhmän yhteisvoiman sanotaan olevan suurempi kuin yksilöiden voimien summa (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2005); jokin ryhmän toiminnassa siis mahdollistaa yksilön itsensä ylittämisen, mikäli motivaatio- ja koordinaatiohukka kyetään minimoimaan. Ei kuitenkaan sovi olettaa, että ryhmä toimisi aina automaattisesti paremmin tai tehokkaammin kuin yksilö (tai että ryhmän tulos olisi aina yksilöiden voimien summa). Ryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa syntyy ilmiöitä, jotka vaikuttavat olennaisesti ryhmän tehokkuuteen. Edelleen, myöskään ainoastaan näiden ryhmäsyntyisten prosessien avulla ei voida selittää ryhmän tuloksia. Onkin otettava huomioon lähtötekijöiden (yksilöiden) ja ryhmäilmiöiden yhteisvaikutukset (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2005; Pihlajaniemi, 2006). Ennen kuin ryhmä voi toimia ja saavuttaa asettamansa (tai sille asetetut) tavoitteet ja näiden päämäärien vaatiman kiinteyden, ryhmässä tapahtuu kehitysprosessi. Tämän ryhmäistymisen tai ryhmäytymisen seurauksena kukin ryhmän jäsen löytää asemansa kokonaisuudessa. Tarkastelemme seuraavassa ryhmän kehitysprosessia usein käytetyn Tuckmanin (1965; teoksessa Jauhiainen & Eskola, 1995) mallin valossa. Olemme tutustuneet tähän ryhmän kehitysvaiheet neljään (tai viiteen) osaan jakavaan malliin jo opintojemme alussa, ja nyt onkin mielenkiintoista palata pohtimaan ryhmäytymisprosesseja jo tutun mallin kautta koettuamme ne itse omassa toiminnassamme. Lisäksi Jauhiaisen ja Eskolan (1995) mukaan alla kuvatut ryhmän kehityksen vaiheet ovat nähtävissä erityisesti tavoitteellisen ryhmän toiminnassa. Opiskeluryhmämme on muodoltaan juuri tavoitteellinen, sillä jäseniä sitoo yhteinen, tavoitteellinen toiminta: oppiminen ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen. Pohdintamme tueksi vertaamme Tuckmanin mallia oman Oivaus ryhmämme prosesseihin. 1) Muotoutuminen (forming). Yksilöt pyrkivät selvittämään tehtävän luonnetta ja tavoitteitaan sekä löytämään hyviä toimintatapoja. Ryhmä on vielä tavallista riippuvaisempi ohjaajasta. Opintojemme alussa muodostimme ryhmäämme aktiivisesti mm. keksimällä sille nimen ja koostamalla ryhmän omat pelisäännöt. Näin teimme näkyväksi ryhmän muotoutumisprosessia ja pyrimme tiedostamaan, mitkä olisivat perusteltuja toimintatapoja. Emme kuitenkaan olisi osanneet toimia yksin tai kyenneet ymmärtämään ryhmäistymisen reflektoinnin merkitystä ilman ohjaajien aktiivista tukea ja johdatusta kasvatuspsykologian toimintakulttuureihin. 16

17 Muotoutumisen voi katsoa tapahtuvan uudelleen esimerkiksi jokaisen uuden kurssin alkamisen yhteydessä; uudet tavoitteet ja asiasisällöt vaativat uudenlaisia toimintatapoja ja ryhmässä toimimisen tarkastelua uudelleen. Tähän asti olemme ehkä kuitenkin käyttäneet kurssista toiseen melko samankaltaisia työtapoja, jotka ovat kyllä hyväksi havaittuja. Jämähtämistä tiettyihin normeihin, työtapoihin ja rooleihin tulisi kuitenkin välttää, ja ryhmän muotoutumisvaihe olisi oleellinen ajankohta tarkastella erilaisia vaihtoehtoja pyrkiä asetettuihin tavoitteisiin. Tähän voisimme kenties keskittyä jatkossa enemmän. 2) Kuohunta (storming). Yksilöt testaavat toisiaan ja ohjaajaa; pyritään kokeilemaan ryhmän rajoja ja löytämään yhteisiä normeja sekä uskalletaan jo vahvemmin ilmaista omia mielipiteitä. Mielestämme siirryimme opintojemme alkuvaiheessa hyvinkin nopeasti ryhmän muotoutumisen vaiheesta kuohuntavaiheeseen; johtuneeko opettajankoulutukseen hakeutuvien henkilöiden luonteesta, että olimme alusta alkaen hyvin avoimia ja esitimme omat mielipiteemme ja kritiikkimme suoraan ja rakentavasti. Tapahtuessaan uudelleen opintojemme aikana, ryhmän muodostumis- ja kuohuntavaiheet esiintyvät nähdäksemme yhä enemmän limittäin; saman tien kun uusia toimintakäytäntöjä muodostetaan, pyritään kuohunnan kautta normien luomiseen ja toimintavaiheeseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 3) Normien luominen (norming). Ilmapiiri alkaa tasaantua; ristiriidat on tiedostettu ja selvitetty. Ryhmä alkaa muodostaa itselleen selkeämpiä toimintatapoja ja tavoitteita. Opintojemme kuluessa tämä vaihe on uskoaksemme näkynyt enemmänkin pitkällä aikavälillä; kurssi kurssilta olemme alkaneet pikku hiljaa tiedostaa, mitä oikeastaan on opiskella kasvatuspsykologiaa. Esimerkiksi kuluvan ilmiö 1 kurssin aikana olemme monesti palanneet opintojemme alkuvaiheiden kursseilla käsittelemiimme sisältöihin ja ajatuksiin. Tiettyjen toimintakäytäntöjen, vaikkapa ilmiökeskeisyyden, merkitys selkiytyy vasta pidemmällä aikavälillä näiden käytäntöjen vakiinnuttua ja käytyämme itse kyseisiä prosesseja läpi. Myös lyhyemmällä tähtäimellä normien luomisen vaihe on näkynyt ryhmässämme selkeästi; jokaisella kurssilla olemme itse ryhmänä opinto-oppaan kurssitavoitteiden pohjalta muotoilleet, mitä sisältöjä ja toimintatapoja haluamme kullakin kurssilla korostaa. Näin ollen olemme konkreettisesti luoneet itsellemme normeja ja tavoitteita, joiden suuntaisesti toimia. 4) Toiminta (performing). Ryhmä on oppinut ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Yksilöiden keskinäiset suhteet tukevat ryhmän toimintaa. Ryhmä toimii varsin itsenäisesti. Ryhmä myös koetaan sosiaaliseksi tueksi ja voimavaraksi (Pihlajaniemi, 2006). Näkemyksemme mukaan tämä vaihe on hyvinkin tunnusomainen Oivaukselle, kuten varmasti muillekin kasvatuspsykologian vuosikursseille. Opintojen alkuvaiheen epätietoisuuden jälkeen on opittu hahmottamaan, mitä kasvatuspsykologian pääaineopinnoissa ajetaan takaa, ja millaiset oppimiskäsitykset taustallamme vaikuttavat. Ryhmämme kokee hyvin vahvasti yksilöiden keskinäisten suhteiden merkityksen voimavarana tavoitteelliselle toiminnalle. Esimerkkinä tästä mainittakoon opintojemme alussa muotoilemiemme ryhmän pelisääntöjen kohta, jossa todettiin asioiden riitelevän, ei ihmisten. Pyrimme joka tilanteessa pitämään kaiken kritiikin rakentavana sekä kuu- 17

18 lostelemaan opintojen ( työnteon ) ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta ryhmän toiminnalle. Ristiriitatilanteet, jopa kriisit, ovat kuitenkin hyvin tärkeitä tehtävässä etenemisen kannalta. Esimerkiksi ilmiö kurssin aikana olemme kokemuksemme mukaan päässeet tehokkaimmin eteenpäin silloin, kun olemme kohdanneet jonkinlaisen umpikujan; kun joku ryhmän jäsenistä tai ulkopuolinen toimija on kyseenalaistanut näkökulmiamme tai toimintatapojamme. Tällainen ryhmän yhteisymmärryksen horjuttaminen pakottaa ryhmän pohtimaan lähtökohtiaan ja näkemyksiään sekä pyrkimään pois umpikujasta. 5) Hajoaminen / lopettaminen (Jauhiaisen & Eskolan lisäys). Tässä kehitysprosessin vaiheessa ryhmä joko lakkaa toimimasta tai määrittelee itselleen uuden tavoitteen. Joka tapauksessa olennaista on se, että ryhmän tavoitteet, tehtävät tai muut sen toimintaan vaikuttavat tekijät muuttuvat niin paljon, että prosessiin tulleiden uusien ainesten myötä ryhmässä on nähtävissä jälleen alkamisvaiheen piirteitä. Kuten kohdassa yksi totesimme, tämä vaihe tarkoittaa ryhmämme kannalta lähinnä uuden kurssin alkamista ja näin ollen asiasisältöjen tai aiheen muuttumista. Jokaisen kurssin jälkeen ryhmämme on kehittynyt niin työskentelytavoiltaan kuin tiedollisestikin, joten on perusteltua aloittaa alusta. Kuitenkin eri kehitysvaiheiden piirteitä voisi ajatella näkyvän ryhmän toiminnassa koko ajan, sillä pyrimme hyvin herkästi jatkuvan kriittisen tarkastelun kautta pohtimaan sitä, onko kunkin hetkinen toimintamme varmasti relevanttia ja tarkoituksenmukaista. Tämän seurauksena luonnollisesti pyrimme herkästi muuttamaan käsityksiämme tai näkökulmaamme tarpeen mukaan. Mielestämme kasvatuspsykologian opinnoissa on olennaista ottaa huomioon ryhmäprosessin tietynlainen jatkuvuus. Tällä tarkoitamme sitä, että ryhmä muotoutuu jatkuvasti uudelleen, läpikäy ongelmatilanteita, määrittää toimintaansa ja asettaa uusia tavoitteita. Opiskelijat eivät täten saisi olettaa, että kun ryhmä on kerran muodostettu ja käynyt prosessinsa läpi, se on valmis ja toimii aina. Ryhmäprosessi vaatii aikaa ja huomiota jokaisen uuden päämäärän yhteydessä tai suuren muutoksen jälkeen. Ryhmän kehittyessä sekä ryhmäprosessien uusiutuessa ja edetessä ryhmämme on luonnollisesti kiinteytynyt hyvin läheiseksi. Tämä luo turvallisen ympäristön esimerkiksi olla eri mieltä, tuoda esille omat heikkoudet ja hakea tukea yhteiseen tiedonrakenteluun ryhmän muilta jäseniltä. Uskallus argumentoida ja tuoda esille omia, muiden jäsenten konsensuksesta poikkeavia näkökantoja on elintärkeä ryhmän toiminnan kannalta; kuten kohdassa 4 pohdimme, erilaiset kriisit ja umpikujat ovat ajaneet meitä kehittämään ajatteluamme erittäin hedelmällisesti. Nämä umpikujat täytyy jonkun kuitenkin uskaltaa nostaa pöydälle. Toisaalta ei saa unohtaa sitä seikkaa, että kiinteät suhteet ryhmän muihin jäseniin tekevät kriiseistä henkisesti kuormittavampia. Ongelmatilanteet täytyy siis käsitellä perusteellisesti. Jotta ryhmä toimisi mahdollisimman mielekkäästi ja tehokkaasti, olisi ryhmän jäsenten nähdäksemme tärkeää tiedostaa ryhmän kehitysprosessissa esiintyviä ilmiöitä. Esimerkiksi alkuvaiheen 18

19 epätietoisuutta on hyvä oppia sietämään, jos sen kerran on todettu esiintyvän lähes aina ryhmän muodostumisvaiheessa. Tämän lisäksi meidän tulee koulukontekstissa kyetä toimimaan oman asiantuntijuutemme varassa oppilasryhmän toiminnan ulkopuolisena säätelijänä ja tukena. Tehtävän asiatavoite sekä tähän liittyvät tilanteet vievät helposti ryhmän toiminnassa suurimman osan huomiosta (esimerkiksi koulun formaalit oppimistilanteet). Ryhmäilmiöllä ja viestinnällä on kuitenkin myös näiden tavoitteiden ja tilanteiden ulkopuolelle, esimerkiksi vapaa-ajalle, levittäytyviä ulottuvuuksia. Näillä ulottuvuuksilla on suuri vaikutus esimerkiksi ryhmäytymisen ja muiden toimintatapojen oppimiseen. Jauhiainen ja Eskola (1993) painottavat, että usein prosessin aikana asiataso (tehtävän / tavoitteiden toteuttaminen) vievät ryhmän jäseniltä kaiken huomion; tunnetaso sivuutetaan eikä koeta tärkeäksi pohtia ryhmän jäsenten keskinäisiä suhteita lainkaan. Kuitenkin tehtäväsuoritukseen saattaa liittyä hyvinkin voimakas tunnelataus, joka purkamattomana saattaa olla tuhoisa niin jäsenten hyvinvoinnin kuin tehtävässä suoriutumisenkin kannalta. Vastaavasti, jos tunnelataus ja henkinen taso tiedostetaan ja käsitellään hyvin, nämä muotoutuvat suureksi myönteiseksi voimavaraksi koko ryhmälle, kuten olemme Oivauksen kesken toiminnassamme onneksemme saaneet huomata. Helsingin yliopiston OKL:ssä kasvatuspsykologian pääaineopinnot perustuvat ilmiökeskeiselle lähestymistavalle ja yksi opintojen neljästä sisältökokonaisuudesta on ryhmätoiminta ja vuorovaikutus. Tämä luvun näkökulmasta se on sisältökokonaisuuksista oleellisin. On ryhmäytymisen kannalta luonnollista, että kasvatuspsykologian pääaineopinnoissa painotetaan opiskelijoiden ryhmäprosessia ja vuorovaikutustaitoja heti alusta alkaen; opinnot alkavat ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 1 (RTV1) kurssilla heti ensimmäisen vuoden ensimmäisessä periodissa. Jauhiaisen ja Eskolan (1993) mukaan koko ryhmäprosessin ajan asiatason tehtäviä (esimerkiksi kuhunkin kurssiin liittyviä oppimistavoitteita) sekä tunnetason tehtäviä (ryhmän toiminnan metatason sekä jäsenten keskinäisten suhteiden tarkastelua) tulisi työstää toisiinsa liitettynä. On siis tärkeää, niin mielekkään opiskelun kuin hyvien oppimistulosten kannalta, että opiskelijoille pyritään antamaan valmiuksia tarkkailla ja reflektoida ryhmäprosessiaan ja omaa toimintaansa ryhmässä heti opintojen alusta alkaen. RTV1 kurssin tavoitteena onkin se, että opiskelija ymmärtää ryhmäytymisen ja luottamuksellisen ilmapiirin merkityksen oppimisympäristössä, sekä se, että opiskelijalla on valmiuksia analysoida ja reflektoida omaa toimintaansa osana ryhmää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan (Opinto-opas, Luokanopettajan koulutus (kasvatuspsykologia) , Web Oodi). Vastaavia metatason tarkastelun taitoja pitäisi opettaa myös peruskoulussa, jos yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa aiotaan käyttää. Opettajalta, joka ei ole ymmärtänyt ryhmäprosessin merkitystä toiminnan onnistumisen kannalta, tämä voi jäädä huomaamatta. Myös Helsingin yliopiston OKL:n kasvatuspsykologian opiskelijat itse näkevät ryhmäprosessin työstämisen tärkeänä. Anu Aarnion (2010) kandidaatintutkielmassa haastatellut opiskelijat kokivat ryhmän yhteisöllisen ulottuvuuden olleen kaikin osin erittäin merkittävä tekijä; esille nousivat mm. ryhmän henkinen merkitys, yhteisöllinen tiedonrakentaminen sekä ryhmässä toimiminen itsessään opintokokemuksena. 19

20 Myös muut tekijät kuin opitut ryhmässä työskentelyn taidot merkitsevät; vaikka joukko todella taitavia ryhmäytymisen asiantuntijoita kokoontuisi yhteen, ei ryhmäprosessia ja sen vaatimaa aikaa voitaisi sivuuttaa. Kuitenkin juuri nämä ryhmässä työskentelyn taidot sekä kyky tarkastella prosessia metatasolla ja reflektoida omaa toimintaansa suhteessa ryhmään auttavat jäseniä kanavoimaan tunnetason prosesseja, hyötymään mahdollisimman paljon ryhmästään ja sen voimavaroista sekä saavuttamaan tavoitteita (mielekästä oppimista) mahdollisimman hyvin. 3.6 Millaisena oppija tulisi nähdä? Tässä kappaleessa käsittelimme näkökulmiamme oppimiseen, jotka perustuvat paljolti muun muassa sosiokulttuuriseen viitekehykseen; viestintä, vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys sekä kulttuurinen konteksti painottuvat oppimisnäkemyksessämme. Oppija nähdään aktiivisena toimijana, joka toimii vastavuoroisesti ympäristössään: hän luo merkityksiä yhdessä muiden kanssa ja toimii tietyssä ympäristössä ja kulttuurissa. Samanaikaisesti tämä toimija kuitenkin itse muokkaa ja luo uudelleen ympäristöään; vastavuoroisuus ei siis ilmene ainoastaan yksilöiden välillä, vaan ympäristö ja kulttuuri ovat osa vuorovaikutusta esimerkiksi erilaisten kielellisten, älyllisten ja fyysisten välineiden kautta. Jokainen ryhmässä toimiva oppija on kuitenkin yksilö; tätä ulottuvuutta ei saisikaan sivuuttaa. Seuraavassa luvussa käsittelemme tarkemmin nimenomaan lasta oppijana. Pohdimme lapsinäkemystämme ja lasten omaa kulttuuria sekä heidän tapaansa viestiä; näemme hyvin oleellisena koota erilaisia tapoja tukea näitä elementtejä kouluopetuksessa, sillä koulun tehtäväksi nähdään sekä kulttuurin säilyttäminen että uusintaminen. Tukemalla lasten toimijuutta, tuomalla kuuluviin lasten omaa ääntä ja arvostamalla heidän omaa kulttuuriaan, voimme tukea lasten kokemusta koulusta mielekkäänä ympäristönä oppia, toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tutkia maailmaa. Osoittamalla arvostusta lasten toimintaa kohtaan edistämme myös tavoitetta kasvattaa aktiivisia tulevaisuuden kansalaisia ja vaikuttajia. 4 Lapselle luontainen tapa toimia ja viestiä Ilmiöprosessin alussa lähdimme tutkimaan lasta ja lasten viestintää sekä sitä prosessia, jonka avulla lapsesta tulee kulttuurimme jäsen. Koska koululla on merkittävä rooli kulttuurin välittämisessä lapsille (ks. POPS) mietimme koulun ja opettajien roolia tässä prosessissa. Ilmiökurssin alussa näkökulmamme oli, että koulun tehtävänä on antaa lapsille viestinnän välineitä, joiden avulla he voivat osallistua kulttuuriimme. Huomasimme kuitenkin, että lapset ovat jo kulttuurissamme aktiivisia ja lapsilla on omaa kulttuuria, jota he luovat ja muokkaavat mm. leikkiessään. Tutkiessamme lasten leikkejä, huomasimme, että leikki on lapsille luontainen tapa toimia ja viestiä. Mietittäessä, kuinka viestintätaitoja koulussa tulisi opettaa, lasten oman viestinnän keinot, eli leikki, tulisi ottaa huomioon. Ymmärsimme, että aikuiset voivat opettaa lapselle tärkeinä pitämiään viestinnän taitoja, mutta leikkiessään lapset harjoittelevat niitä luontaisesti. 20

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Puhutaanko kielestä vai kielellä?

Puhutaanko kielestä vai kielellä? Puhutaanko kielestä vai kielellä? Tapaustutkimus englannin kielen tunnilla käytetyn kielen kohteista, sisällöistä ja merkityksistä. Hanna-Maria Hinkkanen Anna-Leena Säde Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus 2015 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan.

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Tampereen yliopisto Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Oppilaan käsityksiä aurinkokunnan rakenteesta ja toiminnasta Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Opettajien lisäkoulutus Pro Gradu-tutkielma

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ

VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ Miten kamera voisi olla kuin kynä? Viestinnän koulutusohjelma Radio- ja televisioilmaisun suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 18.4.2006 Ismo Kiesiläinen Sisällys 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista?

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? Arja Sahinaho Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kaisa Järvinen ja Anna-Maria Väisänen KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiivistelmä

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot