PTT - Hanke Lieksa Lieksan kaupunki LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PTT - Hanke Lieksa Lieksan kaupunki LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PTT - Hanke Lieksa Lieksan kaupunki LOPPURAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1 Hanketiedot Yhteystiedot Kehittämistyön kuvaus Taustaa Tavoitteet Toimintaympäristö ja toimijat Asiakaspalveluprosessin kuvaus Toiminnan kuvaus Toimijat Resurssit Toimintakäytäntö Terveystarkastuskäytäntöjen yhteenveto Asiakastiedot Asiakas- ja käyntimäärät Lähettävät tahot Terveysriskit Jatkohoito Asiakkaan näkökulma kehittämistyössä Asiakaslähtöinen toimintaprosessi Asiakaspalaute Toiminnan jatkuvuus Toimintamallin juurrutus perusterveydenhuoltoon Levittämistyö Tulokset ja johtopäätökset Yhteenveto tuloksista Avainhenkilöiden näkemyksiä PTT- hankkeesta Lähteet Liitteet Liite 1: Lähete/Suostumus Liite 2: Terveystarkastuksen esitietolomake Liite 3. Suostumuslomake Liite 4. Palautelomake Liite 5: Jatkohoitosuunnitelma Liite 6: Tuloksia hankkeen II-vaiheen terveyshaastattelusta Liite 7: Asiakaspalaute Liite 8: Noutaja tulee -sarjakuva Liite 9: Pysy pinnalla -runo

3 PTT - Hanke Lieksa Lieksan kaupunki LOPPURAPORTTI 1 Hanketiedot 1.1 Yhteystiedot Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Lieksan kaupunki. Hanke on aloitettu Hanke päättyy Paikallinen vastuutaho: Ajalla Lieksan työvoiman palvelukeskus. Ajalla Lieksan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Raportoija: Sairaanhoitaja, projektityöntekijä Aliisa Vartiainen / ohjausryhmä. Yhteystiedot: Vastuuhenkilö johtava hoitaja Elena Olsonen Korpi-Jaakon katu Lieksa projektityöntekijä / sairaanhoitaja Aliisa Vartiainen Korpi-Jaakon katu Lieksa Ensimmäisen hankekauden rahoitus: Hankkeen budjetti oli euroa (Stakes/THL ja Lieksan kaupunki 3000 euroa; lisäksi työajan käyttöä paikallistasolla rahaksi muutettuna euroa). Jatkohankkeen rahoitus: Hankkeen budjetti oli euroa (THL euroa ja Lieksan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus euroa; lisäksi työajan käyttöä paikallistasolla rahaksi muutettuna euroa).

4 1.2 Kehittämistyön kuvaus Taustaa Vuoden 2007 valtion talousarviossa oli varattu pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltopalveluita varten 2,0 miljoonaa euroa, johon oli lisätty myös 1,5 miljoonan euron siirtomääräraha pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. Kehittämishanketta toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa: Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (entinen Stakes), Kansaneläkelaitoksen, Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen, kuntien ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa. (Karjalainen, V., Saikku, P., Pasuri, A., Seppälä, A.2008, s ) Lieksassa työttömien terveydenhuoltopalveluita on kehitetty ja toteutettu elokuusta 2007 lähtien kahdessa eri osahankkeessa. Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyössä työttömien terveydelliset tekijät oli havaittu työllistymisen esteeksi. Lieksan työvoiman palvelukeskus teki hankehakemuksen ja pääsi aloittamaan pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittämisen Hankkeen nimeksi tuli silloin Osallisena Lieksassa hanke. Hanketta hallinnoi ensimmäisen vaiheen aikana työvoiman palvelukeskus ja se oli yksi kahdeksastatoista valtakunnallisesta osahankkeesta. Hankkeen lähtökohtana oli luoda malli työttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittämiseksi osaksi perusterveydenhuoltoa. Hanke käynnistyi hyvin ja se osoitti, miten tärkeä merkitys työikäisten terveyden ja työkyvyn edistämisellä oli työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Tavoitteena oli tehdä terveystarkastuksia lähinnä pitkäaikaistyöttömille (yli vuoden työttömänä olleet) tai henkilöille, joilla oli kulunut pitkä aika edellisestä terveystarkastuksesta. Koko hankkeen aikana tehtiin terveystarkastus yhteensä 263 asiakkaalle. Asiakkaat ohjautuivat vastaanotolle pääasiassa Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimistosta sekä Lieksan työvoiman palvelukeskuksesta. Samalla kehiteltiin paikallista terveystarkastustoimintamallia yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Ensimmäisen vaiheen aikana terveydenhoitajat työskentelivät työvoiman palvelukeskuksen tiloissa. Tänä aikana hankkeessa työskenteli kaksi terveydenhoitajaa: Sirpa Erling ja Merja Honkanen. Ensimmäinen vaihe päättyi (Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen loppuraportti , Osallisena Lieksassa - hanke.) Hankkeen ensimmäisen vaiheen päätyttyä työttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittäminen todettiin Lieksassa edelleen tärkeäksi. Erääksi syyksi tähän katsottiin kansansairauksien toteaminen ja niihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa. Kansantalouden näkökulmasta katsottuna se toisi yhteiskunnalle selviä säästöjä. Lieksan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus haki hankkeelle jatkorahoitusta keväällä Jatkohankkeessa tavoitteena oli työttömien terveyspalveluiden kehittäminen ja toiminnan juurruttaminen perusterveydenhuoltoon, jossa kohderyhmänä tulisivat olemaan kaikki työttömät. Kaupungin budjetissa jatkohankekausi huomioitiin ajalle Nyt hanketta hallinnoi sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja hankkeen nimeksi tuli Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke II-osa". Hanketyöntekijäksi valittiin sairaanhoitaja Aliisa Vartiainen, joka aloitti työssään Hankkeen toimipiste sijaitsi terveyskeskuksessa poliklinikalla lähellä muita terveyspalveluita. Hankkeen pääpaino oli toiminnan juurruttamisessa perusterveydenhuoltoon, jotta myös työttömillä olisi oma pysyvä terveydenhuoltopalvelu. 4

5 Kaavio 1: Työttömien terveydenhuollon kehittyminen Lieksassa Työttömien terveydenhuollon kehittyminen Lieksassa Osallisena Lieksassa hanke aloitti 8/07 Stakes Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke II-osa 3/09 1/09 THL Työttömien terveydenhuoltopalve lut Käynnistyminen Kehittäminen Juurruttaminen JATKUU Valtionosuusrahoitus hyväksyttiin PTThankkeita varten 1.5 milj. - 6/07 Typin aloite hankerahoituksesta hyväksyttiin - Terveydenhoitaja käynnisti terveystarkastuskäytännön 8/07 Osallisena Lieksassa hanke toimi Typin toimitiloissa, joka oli hankevastaava. Luotiin palveluohjausmalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Stakes < THL Jatkohanke rahoitus 3/09. Hankevastaavana Lieksan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Sairaanhoitaja aloitti Toimitila terveyskeskuksessa. TAVOITE: Työttömien terveydenhuoltopalveluiden juurrutus terveyskeskukseen Jatko: kaikki työttömät, pätkätyöläiset, muut tth:n ulkopuolella olevat työikäiset asiakkaat Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä Asiakaslähtöisyys Uusi terveydenhuoltolaki tuoko muutoksia?? Aliisa Vartiainen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli: 1. Kehittää toimiva ja pysyvä toimintamalli työttömänä olleiden asiakkaiden ohjaamiseksi terveystarkastuksiin 2. Luoda selkeä terveystarkastuskäytäntö, jolla voitaisiin edistää pitkäaikaistyöttömien terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä, kuntoutumista sekä työllistymistä että lisätä työttömien kokonaisvaltaista hyvinvointia 3. Terveydenhuoltopalvelumallin juurruttaminen perusterveydenhuoltoon 4. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä 5. Aktivoida ja lisätä työttömien osallistumista oman kuntoutussuunnitelman laatimiseen yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa 5

6 Oletukset ja asenteet ennen hankkeen aloittamista Lieksan kaupungin tavoitteena on kehittää terveyspalveluja kaikille kuntalaisille. Kuntalaisten tasavertaisuuden vuoksi työttömien terveydenhuoltopalveluita kehitettiin kahdessa eri hankevaiheessa. Hankkeiden toimipaikka muuttui eri hankekausina, mutta yhteistyökumppanit pysyivät lähes samoina. Keskeisimpinä alullepanijoina asiakkaiden ohjautumisessa terveyspalveluiden piiriin ovat olleet Lieksan työvoiman palvelukeskus sekä Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto. Myös sosiaalitoimisto aktivoitui toisen hankekauden loppupuolella. Kaikilla toimijoilla oli sama päämäärä: ohjata asiakkaat terveyspalveluiden, hoidon ja mahdollisen jatko-ohjauksen piiriin ja tukea asiakkaiden työllistymistä. Lääkäriresurssin vaje on vaikuttanut terveydenhuoltopalveluihin. Lääkärivajetta pyrittiin parantamaan muun muassa rekrytoimalla kaksi inkerinsuomalaista lääkäriä. Terveyspalvelukeskus toimii kuitenkin edelleen vajaalla lääkärikapasiteetilla ja se aiheuttaa omat haasteensa palveluiden saannille Toimintaympäristö ja toimijat Lieksa sijaitsee Itä-Suomessa ja se kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntaan. Maakunnan keskus on Joensuu. Pohjois-Karjala jakaantuu 14 kuntaan ja kolmeen seutukuntaan ja asukasluku on yhteensä Kaikki Suomen kunnat on jaettu seutukuntiin, jotka ovat saman maakunnan alaisia aluekokonaisuuksia. Seutukuntien perusteena on käytetty kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Pielisen Karjalan seutukuntaan kuuluvat Lieksan lisäksi Nurmes ja Valtimo. Juuka siirtyi 1.tammikuuta Joensuun seutukuntaan. Lieksan kaupungin väkiluku oli 2010 elokuussa ihmistä ja kunnan pinta-ala on 4 067,65 km 2. Lieksa Nurmes Valtimo Juuka Taulukko1: Pielisen-Karjalan alueen asukasluvut 8/2010. Lieksan työllisyystilanne on parantunut tuntuvasti vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kesäkuussa 2009 työttömyysaste oli 18,3 prosenttia ja nyt vuonna 2010 se oli 15,4 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 2010 kesäkuun lopussa 822 henkeä, joista miehiä oli 488 ja naisia 334. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 376. Alle 25- vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 137:stä 94:ään. Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli vuoden työttömänä olleet) oli myös vähentynyt 209:stä 185:een. Pielisen Karjalan alueella sekä koko Pohjois- Karjalassa paras työllisyysaste oli Valtimolla, missä työttömänä oli 10,4 prosenttia työvoimasta. (Lähteet:http://www.elykeskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2010/Sivut/Katsaustammikuu2010.aspx, Lieksan Lehti ) Tammikuun lopussa 2010 Pohjois- Karjalassa työttömien määrä väheni hieman. Lomautetut mukaan lukien alueella oli työtöntä työnhakijaa, 80 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuun lopusta työttömien määrä väheni 282:lla. 6

7 Kesäkuu Työllisyystilanne 2009 työttömyysaste 18,3 % Työllisyystilanne 2010 työttömyysaste 15,4 % henkilö henkilö < 25- vuotiaat > vuoden työttömänä olleet työttömät työnhakijat > 50- vuotiaat Taulukko 2: Lieksan työllisyyskatsaus (Lähteet: Lieksan Lehti ). Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto (TE- toimisto) on perustettu Samaan aikaan lakkautettiin Ylä-Karjalan ja Lieksan työvoimatoimistot. Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston toimialueeseen kuuluu Lieksan lisäksi Nurmes, Valtimo ja Juuka. Hallintotoimipaikka sijaitsee Nurmeksessa. Toimipaikat ovat lisäksi Lieksassa ja Juuassa. Yhtenä päivänä viikossa pidetään vastaanottoa Valtimolla. Toimistonjohtajana toimii Antero Kaikkonen. Muuta henkilökuntaa on noin 30 henkilöä. Lieksan työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee kaksi työ- ja elinkeinotoimiston virkailijaa. Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi Pohjois- Karjalan alueen työ- ja elinkeinotoimistojen yhteinen visio vuodelle 2010 sekä työllisyys- että yrittäjyysstrategian linjaukset. Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto toteuttaa em. strategisia linjauksia ja visioita aktiivisella työtoiminnalla, aktiivisella yritys- ja työnantajayhteistyöllä, työnantajien tarpeiden ennakoinnilla sekä tarjoamalla työnhakijoille työtä että tarvittaessa työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Toimintaperiaatetta kuvaa se, että Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto oli Suomen tuloksellisin vuonna 2009, mitattuna työ- ja elinkeinoministeriön asettamilla tulosmittareilla, esimerkiksi työpaikkojen avoinnaolon kesto oli keskimäärin 7 vuorokautta, henkilöasiakkaiden työttömyysjaksojen kesto/virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen oli 27 % ja työvoimakoulutuksen vaikuttavuus (työttömänä koulutuksen jälkeen) oli 29,9 %. (Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lieksa) Lieksan suurimmat työnantajat hlö Lieksan kaupunki 825 Pankaboard Oy 160 Maintpartner Oy 57 Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto ja Aikuisopisto 90 Amcor Flexibles Finland Oy 110 Vapo Timber Oy Kevätniemi 49 Joptek Oy Composites 70 Rajavartiosto 54 Suomen Rengastehdas 41 7

8 Nokian Kotikenkä Oy Metsähallitus 57 Itella 48 Anaika Wood Ltd Oy 31 Anaika Components Ltd Oy 60 KELA 78 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Lieksa 45 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Koli Pielisen Osuuspankki ja Pielisen OP-Kiinteistökeskus Oy Pielisen Betoni Oy 32 Porokylän Leipomo Oy, Lieksa 20 Lieksan Sähkö Oy 24 LST-Säiliöt Oy Taulukko 3. Lieksan suurimmat työnantajat. Lieksan Lehdessä ( ) kirjoitettiin, että Lieksan teollisuus ui positiivisesti vastavirtaan. Lehdessä ihmeteltiin mm. sitä, että teollisten työpaikkojen määrä Lieksassa oli kasvanut vuonna 2009, kun taas muualla Pohjois-Karjalassa niiden määrä oli pienentynyt. Vain Rääkkylä Lieksan lisäksi oli pystynyt kasvattamaan teollisten työpaikkojen määrää. Aino Tikkanen Lieksan Teollisuuskylä Oy:stä kertoi, että työpaikkojen kasvua edellisvuodesta oli ollut noin 12 %, eli määrä oli kasvanut 78 kappaleella. Positiivisia muutoksia oli tapahtunut monissa yrityksissä luvulla Lieksan työllisyystilanne on parantunut. Vuoden 2000 alussa työttömyysaste oli 24,9 % ja kesäkuun lopussa 2010 se oli 15,4 %. Myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt. Työllisyystilanteen oletetaan edelleen parantuvan, mikä johtuu Lieksan asukkaiden ikärakenteesta. Nuorten määrä on kaupungissa vähentynyt ja suuret ikäluokat tulevat siirtymään lähivuosina eläkkeelle. (Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lieksa) Lieksan työvoiman palvelukeskus (Typ) perustettiin toukokuussa Typin toiminta perustuu Lieksan kaupungin, Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan kiinteään yhteistyöhön. Yhteistoiminta sopimuksessa tavoitteena on: Auttaa Typin asiakkaita pysyvämpien työelämäratkaisujen löytämisessä Asiakkaiden elämänlaadun parantaminen Lisätä pidempään työttömänä olleiden osallisuutta ja aktiivisuutta ja siten parantaa heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja työllistymisedellytyksiä Kehittää julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin yhteistyömuotoja Näillä tavoitteilla pyritään purkamaan rakennetyöttömyyttä. Typ haluaa kehittää julkisen sektorin yhteistyötä sekä verkostomaista työotetta. Pitkällä tähtäimellä Typin tavoite on vähentää julkisin varoin kustannettuja työttömyydestä koituvia menoja ja kohentaa asiakkaiden taloudel- 8

9 lista tilannetta. Typin toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, jossa moniammatillisen tiimin palvelut tuodaan lähelle asiakasta. Typissä työskentelee kaksi Lieksan kaupungin palkkalistoilla olevaa kokopäiväistä työntekijää; sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Pielisen Karjalan TE- toimisto on osoittanut kaksi kokopäiväistä työntekijää, työvoimaohjaajan ja työvoimaneuvojan. Kelan työntekijä työskentelee Typissä vähintään kaksi päivää viikossa. Typin asiakkaaksi ohjataan ensisijassa pitkään työttömänä olleita työmarkkinatuen tai toimeentulotuen saajia, joiden työllistymisen tueksi tarvitaan moniammatillista työotetta. Asiakkaiksi ohjataan myös työttömiä, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä ja/tai asiakas tarvitsee yksilöllisempää ohjausta ja neuvontaa. Typin asiakkuutta on asiakkaalle ehdotettu pääsääntöisesti TEtoimistosta, mutta lähetteitä on tullut myös sosiaalitoimistosta, terveyskeskuksesta, Kelalta ja Aikuispsykiatrian poliklinikalta. Lieksan työvoiman palvelukeskuksesta saa työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen palveluja sekä Kelan etuusasioissa ohjausta ja neuvontaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työvoiman palvelukeskuksessa osana sosiaalipalveluja. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi järjestää yrityksissä. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on ollut: Lieksan kaupungin eri hallintokunnissa, jossa on ollut mm. talonmiehen apulaisen tehtäviä, kirjastoavustajia, vanhusten viriketoimintaa ja muuta siivous- ja avustustehtäviä. Lieksan ammatti- ja aikuisopistolla talonmiehen apulaisen ja toimistoapulaisen tehtäviä sekä keittiötehtäviä Lieksan seurakunnassa viheralueiden hoitotehtäviä Lieksan Helluntai seurakunnan kirpputorin järjestystehtäviä Lieksan Sateenkaaressa ompelu- ja kutomistehtäviä Lieksan Hiihtoseuralla, Lieksan Tukipisteellä ja Lieksan Kristillisellä opistolla talonmiehen apulaisen tehtäviä. Lähde: Riikka Räty-Ingnatius, työvoimaneuvoja, Lieksan työvoiman palvelukeskus. Työttömien terveydenhuoltohankkeen ensimmäisessä vaiheessa terveydenhoitaja työskenteli Typin toimitiloissa. Se koettiin hyväksi ratkaisuksi, koska palvelu oli lähellä asiakasta. Myös lääkärin palvelut toimivat ensimmäisen hankevaiheen aikana Typin tiloissa. Lääkäri työskenteli Typissä puolipäivää 1-2 kertaa kuukaudessa. Hankkeen toisessa vaiheessa Typin terveystarkastukseen lähettämät asiakkaat ohjattiin tarvittaessa joko projektilääkärille (ostopalvelu) tai perusterveydenhuollon puolelle terveyskeskuslääkärille. Lieksan sosiaalihuollon keskeisimmät toimintaperiaatteet: ehkäisevä sosiaalihuolto sosiaalipalvelut toimeentuloturva toimeentulotuki hoito- ja huolenpito. Kattavien sosiaalipalvelujen avulla pyritään vastaamaan kaikkien väestöryhmien lasten ja lapsiperheiden, vammaisten, vanhusten, päihdeongelmaisten tarpeisiin. Sosiaalihuollossa pyritään 9

10 sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, väestön sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseen sekä ihmisten itsenäisyyden ja omatoimisuuden lisäämiseen. Sosiaalihuollon palveluilla ja taloudellisella tuella lisätään yksilöiden suoriutumismahdollisuuksia ja parannetaan huonompiosaisten yksilöiden ja ryhmien asemaa. Lieksassa sosiaalihuollossa työskentelee noin 150 vakituista työntekijää. Sosiaalihuollon ydin löytyy kunnallisen sosiaalityön ja hoivatyön tehtäväalueelta. Viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä muutoksia asiakkaiden palvelutarpeissa. Muutokset asiakkaiden palvelutarpeissa ovat johtaneet kustannusten nousuun. Erityisen voimakasta nousu on ollut toimeentulotuessa. Kustannusten kasvua on ollut myös lastensuojelussa ja vammaispalveluissa sekä hoivaja hoitotyössä. Toiminnan laatuun vaikuttavana keskeisenä tekijänä on henkilökunnan riittävyys. Kaikilla em. osa-alueilla henkilöstövoimavarat ovat palvelujen kysyntään nähden riittämättömät. Tavoitteena on kehittää uusia työ- ja toimintatapoja työn kehittämiseksi ja haasteista selviämiseksi. Sosiaaliohjaajien pääasiallisena vastuualueena on toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli viime vuonna noin 1200 ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuksia on ollut noin 40. Vuoden 2010 tavoite on vähintään 100 asiakasta. Kuntouttavalla työtoiminnalla voidaan merkittävässä määrin alentaa kaupungin maksamia työmarkkinakuluja. Sosiaalityön piiriin kuuluu noin 1300 taloutta. Suurin osa kotitalouksista saa toimeentulotukea. Kotitalouksista suurin osa on ns. yksinäistalouksia ja erityisesti keski-ikäisten ja ikääntyneiden miesten osuus asiakaskunnasta on suuri. Tästä johtuen erilaisten kuntoutumista edistävien aktivointitoimien järjestäminen on haasteellista. Lastensuojelutoimet jakaantuvat sijaishuoltoon ja perheiden tukityöhön. Sijaishuollossa on noin 40 lasta ja nuorta eli lapset on sijoitettu melko pysyvästi kodin ulkopuolelle. Suurin osa sijaiskodeista sijaitsee Itä-Suomessa. Noin 100 perhettä on lastensuojelun avopalveluiden piirissä eli perheet saavat ohjausta, neuvontaa ja konkreettista tukea arjen askareisiin. Lastensuojelun avopalveluiden kysyntä on merkittävästi suurempaa kuin mahdollisuus tarjota palvelua, jolloin priorisointi palvelutarpeen arvioimiseksi on tärkeää. Vaikeavammaisia asiakkaita on noin 150, joista suurin osa saa erilaisia kuljetuspalveluita ja henkilökohtaisia avun palveluita. Honkalampi-säätiö on merkittävä palvelun tuottaja, jolta kaupunki ostaa erilaisia palveluita. Sosiaalihuollon työntekijät työskentelevät muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyökumppanit määräytyvät asiakaskunnan mukaan, joita viime aikoina ovat olleet: Te-toimistot ELY-keskus aluehallintovirasto Kela työvoiman palvelukeskus terveydenhuolto oppilaitokset poliisi järjestöt ja yhdistykset sosiaali- ja terveysalan yritykset 10

11 kuljetusalan yrittäjät sosiaalialan osaamiskeskukset Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jne. Lähde: Soile Syrjäjäinen, vs. sosiaalijohtaja, Lieksan sosiaalipalvelukeskus. Nuorten työpajatoiminta on aloitettu Lieksassa vuonna Honkalampi-säätiö järjestää nuorten työpajatoimintaa Lieksan kaupungin nuorisotoimen tilauksesta, johon säätiö saa valtion avustusta. Tämän hetkinen sopimus ulottuu vuoden 2010 loppuun. Toimintaa järjestetään yhteistyössä muiden palvelua hankkivien kuntien työpajojen kanssa, osin keskitetysti, mutta pääosin kullakin paikkakunnalla erikseen. Työpajaverkostoon kuuluu kaikkien paikkakuntien (4) nuorten työpajat. Toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille henkilöille, nuorimmat henkilöt voivat olla yläkouluikäisiä. Työpajatoiminnassa on kymmenen pajatoiminta- ja kuusi kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkaa. Asiakas tulee työpajatoimintaan lähettävän viranomaistahon toimesta. Lähettävänä tahona on joko kunta tai työvoimahallinto. Asiakas voi tulla toimintaan myös suoraan, ilman lähettävää tahoa, jolloin paja etsii asiakkaalle lähettävän tahon. Toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Työpajan tavoitteena on kartoittaa ja etsiä nuorelle aktivoimistoimenpiteitä, johon nuori pajatoiminnasta siirtyy. Lisäksi tavoitteena on nuoren asioiden selvittely, joka sisältää passiivijakson tarkastelua (syy-seuraus), aktivoimisen suunnittelu (opiskelu / työllistymisen esteiden kartoitus / työllistyminen) ja arjen eheyttäminen kokonaisuudessaan. Arjen eheyttäminen käsittää mm. raha-asioiden hoitoa, asunto-asioiden selvittelyä, terveellisten elämäntapojen omaksumista, päihteettömyyden tukemista sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Pajatoimintaan osallistuu haasteellisessa elämäntilanteessa olevia nuoria, jotka eivät ole syystä tai toisesta suorittaneet peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutusta sekä nuoria, jotka eivät ole työllistyneet saamastaan koulutuksesta huolimatta. Nuorten terveystarkastukset kuuluvat osana Kajastuskoulutuksen opetussuunnitelmaa ja palvelu on ostettu PTT-hankkeelta syksystä 2009 alkaen. Terveystarkastuksilla pyritään parantamaan nuorten terveystietoutta ja antamaan ohjausta/neuvontaa heitä askarruttavissa asioissa. Pajalla työskentelee kaksi päätoimista ohjaajaa sekä kaksi avustavaa. Tarkempi nuorten palveluohjausmalli esitellään kaaviossa 9, sivu 26 (Kajastuspajat, Lieksa). Lieksan terveyspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta yhdistettiin Lieksassa Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen päällikkönä toimii johtava lääkäri ja sosiaalijohtaja vuorollaan aina kaksi vuotta kerrallaan. Johtavan lääkärin toimenkuvaan kuuluu mm. terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen toimivaksi työyksiköksi niin, että kuntalaisille olisi tarjolla riittävät terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut. Hoitotyöstä vastaa johtava hoitaja. Toimenkuvaan kuuluu mm. asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden sekä koko organisaation palvelukokonaisuuksien kehittäminen että laaduntarkkailu. Johtava hoitaja toimii yhteistyössä myös muiden palveluorganisaatioiden kanssa. Terveyskeskus toimii myös opetuspaikkana sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoille. 11

12 Terveyskeskuksessa on kaksi vuodeosastoa. Toinen on akuuttivuodeosasto, jossa on 37 hoitopaikkaa. Toisella osastolla on 14 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 14 vuorohoito- lyhytaikais- sekä kuntouttavaa hoitopaikkaa. Osastojen toiminnasta vastaa yksi osastonhoitaja. Osastoilla käy sosiaalityöntekijä kerran viikossa. Poliklinikalla toimii akuutti ensiapu ja päivystystoiminta vuorokauden ympäriinsä. Ensiavussa päivystyksessä on arkisin 1-2 lääkäriä. Iltaisin ja öisin työskentelee yksi lääkäri. Ajanvarauksessa toimii 1-2 lääkäriä. Ajoittain lääkäriajanvaraustoimintaa ei ole johtuen lääkäripulasta. Sairaanhoitajan ajanvarausvastaanottoa on arkisin. Diabetespoliklinikalla työskentelee 1,5 hoitajaa arkisin. Poliklinikan toimintaan kuuluu myös mielenterveys- ja päihdetiimi, jossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja yksi mielisairaanhoitaja. Poliklinikan tiloissa on myös terveydenhoitajan aikuisvastaanotto, joka keskittyy ennaltaehkäisevään terveyden- ja sairaudenhoitoon (mm. astma, sydän- ja verisuonisairaudet, reuma ja rokotukset). Terveysneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla käyvät mm. maahanmuuttajat, prediabeetikot, lisäksi 20 prosenttia terveydenhoitajan työajasta on resursoitu työttömien terveystarkastuksiin. Ravitsemusterapeutti antaa ravintoja elämäntapaohjeita asiakkaille ja pitää erilaisia elämäntaparyhmiä. Potilastoimistossa työskentelee terveyskeskusavustajia/lähihoitajia ja resurssien mukaan myös sairaanhoitaja. Potilastoimiston työkuva on laaja. Tehtäviin kuuluu mm. ilmoittautumiset lääkärin vastaanotolle, lääkereseptitoiminta, puhelinneuvonta, sanelujenpurku, erilaisten todistusten kirjoittamiset yms. Poliklinikan toiminnasta vastaa osastonhoitaja. Neuvolatoiminta perustuu pitkälti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Eri ikäryhmät kuuluvat palvelujenpiiriin mm. äidit, lapset, perheet, koululaiset, opiskelijat sekä perhesuunnittelu- ja työttömien terveydenhuoltopalvelut. Yksi lääkäri on toiminut äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa. Neuvolan toiminnasta vastaa vastaava terveydenhoitaja. Työterveydenhuolto huolehtii työikäisten terveyden- ja sairaudenhoidosta. Eri yritysten kanssa sovitut terveydenhuoltosopimukset rajaavat saatujen palvelujen määrän. Työterveyshuollosta vastaa vastaava työterveyshoitaja. Työterveyshuollossa työskentelee yksi työterveyslääkäri. Hammashuolto huolehtii kuntalaisten hampaiden hyvinvoinnista. Terveyskeskuksessa hammashuollossa toimii tällä hetkellä neljä hammaslääkäriä ja yksi keikkalääkäri. Yksi heistä toimii vastaavana hammaslääkärinä. Hammashoitajia on yhdeksän, joista yksi toimii vastaavana hoitajana. Suuhygienistejä on kolme. Arkipäivystystä on, mutta viikonloppuisin päivystävä hammaslääkäri toimii Joensuussa. Vastaanottoaikaa asiakas saa odotella noin 6-8 viikkoa. Vuonna 2009 asiakasmäärä oli noin Hammashuollon tiloissa toimii myös kuulopalvelupiste. Tukipalvelujen, kuten laboratorio, röntgen, fysioterapia, materiaali-, vaate- ja välinehuollon ja huolto-osaston kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Laboratorion toiminnasta vastaa osastonhoitaja ja lisäksi siellä työskentelee kaksi laboratorionhoitajaa ja puolikas terveyskeskusavustaja. Vuonna 2009 asiakasmäärä oli noin Fysioterapiassa työskentelee kolme fysioterapeuttia ja kaksi kuntohoitajaa. Toinen kuntohoitajista huolehtii apuvälineyksiköstä. Yksi fysioterapeutti ja yksi kuntohoitaja vastaavat osastopotilaiden kuntoutuksesta ja kaksi fysioterapeuttia vastaa taas avopuolen kuntoutuksesta. Röntgenissä toimii yksi röntgenhoitaja ja puolikas laitosapulainen ja terveyskeskusavustaja. Röntgenhoitajan tehtäviin kuuluu huolehtia kuntalaisten röntgenkuvien suorittamisesta. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi laaduntarkkailu ja yhteistyö esimerkiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan kanssa sekä muut vastaavan hoitajan tehtävät. 12

13 Materiaalihuollosta huolehtii kaksi henkilöä ja heidän toimenkuvaansa kuuluu muun muassa varastointi, ostolaskut ja niiden käsitteleminen sekä arkistointi. Vaatehuollosta huolehtii liinavarastonhoitaja, joka työskentelee talossa noin kaksi päivää viikossa. Työ- ja vuodevaatteet ovat vuokralla ja palvelu on ostettu Karjalan tekstiilipalvelu Oy:ltä. Välinehuollossa työskentelee yksi välinehuoltaja ja yksi laitosapulainen osa-aikaisesti. Toimenkuvaan kuuluu huolehtia instrumenttien puhdistuksesta ja steriloinnista sekä muiden laitteiden puhdistuksesta. Yhteistyötä tehdään myös muiden palveluyksiköiden sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Kaavio 2: Lieksan terveyskeskuksen organisaatiomalli. 13

14 2 Asiakaspalveluprosessin kuvaus 2.1 Toiminnan kuvaus Toimijat Pitkäaikaistyöttömien ongelmat voivat olla moninaisia, jolloin palvelutarpeen kartoittamiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Asiakkaan lisäksi toimivan yhteistyön keskeisimpiä toimijoita ovat olleet: työvoiman palvelukeskuksen henkilökunta (TYP) työ- ja elinkeinotoimiston (TE) työvoimaohjaajat ja -neuvojat ammatinvalintapsykologi sosiaalityöntekijät lääkäri psykologi terveyden- ja sairaanhoitajat fysioterapeutit ravitsemusterapeutti kolmannen sektorin toimijat. Kaikilla yhteistyökumppaneilla oli sama tavoite, eli työttömän asiakkaan elämänlaadun parantaminen ja osallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääminen. Varsinkin pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat paljon henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja vuoropuhelua, jota ei voi korvata esimerkiksi sähköisellä asioinnilla. Lieksan työttömien terveydenhuollon kehittämishanke on toiminut kahdessa eri vaiheessa. Kaupungin johdon myönteinen asenne eri työllistämistoimiin on tukenut kaikkia työttömien parissa työskennelleitä. Työntekijöiden työtyytyväisyys kasvaa, kun kaikilla on selkeä yhteinen päämäärä. Ohjausryhmän tuki ja asiantuntijuus ovat auttaneet kehittämään työttömien hyvinvointistrategiaa koko projektin ajan. 14

15 Kaavio 3: Projektin toimijat ja yhteistyökumppanit. Kaavio 4: Osallisena Lieksassa hankkeen toimijat ( ). 15

16 Kaavio 5: Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke II-osan ohjausryhmä ( ) Resurssit Projektin ensimmäisen vaiheen aikana projektityöntekijät/terveydenhoitajat valittiin kaupungin ulkopuolelta. Terveydenhoitajilla oli aikaisempaa kokemusta projektityöstä. Työkokemus antoi hyvät toimintavalmiudet hankkeen käynnistämiselle. Projektin käynnistysvaihetta hidasti se, että uusi toimintaympäristö eri toimijoineen oli hanketyöntekijöille uusi. Atk-lupien ja erilaisten atkohjelmien opettelu, lomakkeiden suunnittelu ja käyttöönotto sekä yhteistyökumppaneihin tutustumiset veivät oman aikansa. Ensimmäisessä vaiheessa terveydenhoitajan työpiste sijaitsi työvoiman palvelukeskuksen tiloissa, koska terveyskeskuksesta ei löytynyt toimitiloja. Lisäksi TYP koettiin matalan kynnyksen paikaksi, jonne asiakkaan olisi helppo tulla ja jossa hän muutenkin asioi. Lääkärin palvelut toimivat myös 1-2 kertaa kuukaudessa/puolipäivää TYPn tiloissa. Hankkeen toinen vaihe käynnistyi alkukesästä 2009, jolloin työntekijäksi valittiin Lieksan kaupungin vakituisessa toimessa oleva sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja tunsi kaupungin terveystoimen käytännöt ja suurin osa muistakin kanssatoimijoista oli jo tuttuja. Se toi helpotusta toimintamallin kehittämiseen, juurruttamiseen ja yhteistyökuvioiden luomiseen. Myöskään käytössä olevien tietojärjestelmien opetteluun ei kulunut aikaa. Sairaanhoitajalla oli työkokemusta avosairaanhoidosta mm. diabetespoliklinikalta ja siitä oli paljon hyötyä pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehtäessä. Monet asiakkaat olivat tuttuja hoitajalle jo entuudestaan, siitä oli apua asiakkaan taustojen selvittämisessä ja hoitosuhteen luomisessa. Hankkeen toisessa vaiheessa toimitilat saatiin terveyskeskuksen poliklinikalta läheltä muita ter- 16

17 veyspalveluita. Terveyskeskuksessa asiakkaalle oli helpompi järjestää terveyteen liittyviä jatkoselvityksiä, kun kaikki toiminnot olivat saman katon alla. Hankkeen toimintaa hidasti se, että projekti oli puolisen vuotta nukuksissa ennen toisen vaiheen käynnistymistä. Kunnon perehdytystä työhön ei pystytty antamaan, koska ensimmäisen hankevaiheen terveydenhoitaja lopetti työt jo tammikuussa Sairaanhoitajan oli kuitenkin helppo tarttua työhön, koska valmiita lomakkeita ja kirjallista materiaalia oli hyvin tarjolla. Niihin tutustumiseen sai käyttää riittävästi aikaa ennen itse toiminnan käynnistymistä. Asiakastietojärjestelmät Lieksan kaupungin sisäinen tietotekniikkaverkosto on kirjava. Lähes kaikilla toimistoilla ja viranhaltioilla on omat asiakastietojärjestelmät. Myös saman hallinnon alaiset tietoyhteydet eri ohjelmineen ja laitteineen ovat paikka paikoin hyvin epäyhteneväisiä, mikä on omalta osaltaan lisännyt ja vaikeuttanut työntekoa ja hankaloittanut tiedonsiirtoa. Terveyskeskuksessa on otettu käyttöön Mediatri potilastietojärjestelmä vuoden 2009 alussa, Lieksa siirtyi siihen ensimmäisten kuntien joukossa. Mediatri-tietojärjestelmää kehitellään edelleen, tavoitteena on tietojen yhtenäisyys ja tiedonkulun katkeamattomuus koko maakunnan alueella. Vanhempi Finstar-potilastietojärjestelmä toimii vielä katseluohjelmana uuden tietojärjestelmän rinnalla. Mediatri on sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstön käytössä, mutta käyttöoikeudet on rajattu ja ne määräytyvät ammattinimikkeiden mukaan. Työttömien terveystarkastustiedot on merkitty Mediatriin HOKE-PTH-järjestelmään alkaen. Työvoiman palvelukeskuksessa toimii Typpi tietojärjestelmä, jonka toiminta perustuu olemassa olevaan asiakaspalvelun suostumuskäytäntöön ja palvelukeskuskohtaisiin henkilöstörekisteriselosteisiin. Keskeisintä henkilötietojen käsittelyssä on se, että niitä kerätään ja käsitellään vain kyseistä käyttötarkoitusta varten ja huolehditaan siitä, että käsiteltävät tiedot ovat virheettömiä ja niitä käytetään vain kerättyyn tarkoitukseen. Typpi-tietojärjestelmää voivat käyttää työvoiman palvelukeskusten johdolta käyttöoikeudet saaneet työ- ja elinkeinohallinnon, palvelukeskustoimintaan osallistuvien kuntien ja Kelan virkailijat. Koska järjestelmä on usean eri organisaation yhteiskäytössä, käytetään käyttäjien tunnistamiseen sirullista henkilökorttia. Lieksan sosiaalipalvelukeskuksessa toimii Pro Consona-tietojärjestelmä. Siihen kuuluvat toimeentulotuki-, välitystili-, päihdehuollon-, vammaispalvelu- ja lastensuojeluasiat. Käyttöjärjestelmään on nimetty kolme pääkäyttäjää ja käyttöoikeudet myönnetään sosiaalipalvelukeskuksen henkilöstölle oman asiakaskunnan mukaan. Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimistossa on käytössä URA-työvoimapalvelujärjestelmä. Valtakunnallisesti kaikilla työhallinnon työntekijöillä on käyttöoikeus Uraasiakastietojärjestelmään. Kelalta tulee Ura-asiakastietojärjestelmään tieto, kun asiakas on ollut 500 päivää työttömänä ja hänet lasketaan TE-hallinnossa pitkäaikaistyöttömäksi. Kelalla ei ole katseluoikeutta kyseiseen tietojärjestelmään. Nuorten pajalla on käytössä Kiintiölista-asiakastietojärjestelmä, johon merkitään jokaisen nuoren tiedot; milloin on aloittanut/lopettanut pajatoiminnan ja minne on siirtynyt pajatoiminnan jälkeen. Käyttöoikeus kyseiseen tietojärjestelmään on Kajastuspaja Lieksan henkilökunnalla ja esimiehillä. Lisäksi palvelujen tilaajalle eli tässä tapauksessa Lieksan Nuorisotoimelle menee aina päivitetty lista pajan asiakkaista. Lieksan lääkärikeskus Villus edustaa, yksityistä sektoria, ja heillä on käytössä Doctorexpotilastietojärjestelmä, siitä ei ole yhteyksiä Mediatri-käyttöjärjestelmään. Tarvittaessa asiakas- 17

18 tietoja on siirretty puolin ja toisin sisäisen postin kautta asiakkaan suostumuksella. Kelalla toimii valtakunnallinen sähköinen asiakirjahallinta SAHA. Tietojärjestelmä on tarkoitettu vain Kelan henkilöstölle. Pääsääntöisesti sinne merkitään muun muassa etuushakemustiedot Toimintakäytäntö Asiakasprosessin käynnistyminen terveystarkastusten osalta on ollut osa työttömän kokonaisvaltaista palvelusuunnitelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on ollut herätellä asiakkaan mielenkiintoa omaa terveyttään kohtaan. Tavoitteena oli selvittää sellaiset terveysrajoitteet, joilla olisi merkitystä asiakkaan sijoittuessa avoimille työmarkkinoille tai kun suunniteltiin mahdollista kuntouttavaa työtoimintapaikkaa. Palveluohjausmalli on kuvattu kaaviossa 8 (s. 25). Asiakastapaaminen Vastaanotolle asiakkaita saapui hyvin erilaisista lähtökohdista. Olennaista oli selvittää asiakkaan terveydentila kokonaisvaltaisesti. Tällöin tulee huomioida niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset tausta- ja ympäristötekijät. Monen työttömän asiakkaan kohdalla nousi esiin useita ongelmia, mutta joukossa oli myös niitä, joiden elämä oli pysynyt raiteillaan pitkistä työttömyysjaksoista huolimatta. Tärkeää vastaanotoilla oli se, että asiakas koki itsensä hyväksytyksi, arvostetuksi ja tasavertaiseksi ihmiseksi. Paras palaute tapaamisista oli se, kun asiakas poistui tyytyväisenä vastaanotolta. Ensikäynnin tärkeys Lähettävällä taholla oli merkittävä rooli asiakkaan motivoinnissa ja ohjaamisessa terveystarkastukseen. Osa asiakkaista ei saapunut terveystarkastukseen, vaikka kutsuja oli lähetetty useampi kuin yksi ja asiakkaaseen oltiin oltu myös puhelimitse yhteydessä. Suurin osa asiakkaista saapui kuitenkin vastaanotolle. Asiakkaan ja terveydenhoitajan ensitapaaminen oli tärkeä vaihe, koska silloin pyrittiin luomaan asiakassuhde niin, että terveystarkastusprosessissa päästiin hyvin alkuun. Terveydentilaan liittyvät mahdolliset terveysriskit selvitettiin laajalti, jotta asiakas osattiin ohjata tarvittaessa oikeaan jatkohoitopaikkaan ja asiakas koki tulleensa kuulluksi. Muiden yhteistyötahojen kanssa asiakkaalle oli jo useimmiten ehtinyt kehittyä jonkinlainen vuorovaikutussuhde. Luottamuksellisen asiakassuhteen ja yhteistyön luominen kaikkien osapuolten kanssa oli ensisijaisen tärkeää onnistuneen palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Lähetekäytäntö Terveystarkastusprosessi käynnistyi pääsääntöisesti siten, että sairaanhoitaja/terveydenhoitaja sai lähetteen lähettävältä taholta, joka sisälsi asiakkaan allekirjoittaman suostumuslomakkeen viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon (Liite 1). Tämän jälkeen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja lähetti kutsun asiakkaalle terveystarkastukseen kirjeitse. Kutsuun sisältyi: laboratoriolähete, terveyskysely/esitietolomake (Liite 2) ja työkykyindeksilomake. Asiakas varasi vastaanotolle ajan joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä puhelintunnin aikana. Päivystyskäyntiajat olivat myös ratkaisu siihen, jos asiakkaalla ei ollut puhelimessa puheaikaa, tällöin asiakas saattoi tulla varaamaan ajan paikanpäälle. Syrjäkylillä asuville ja/tai kimppakyydin turvin kulkeville asiakkaille oli tärkeää, että heidän 18

19 palvelunsa pyrittiin keskittämään samalle päivälle. Esimerkiksi Kolilta tuleva asiakas kävi terveystarkastuksen lisäksi hoitamassa usein myös muita asioita. Näin helpotettiin asiakkaan asioimista. Laboratoriokokeissa asiakas kävi noin viikkoa ennen sovittua vastaanottoaikaa. Lieksaan kuuluvan Kolin kohdalla tietyt palvelut on tehty joustaviksi Pielisen Karjalan seutukunnan yhteistyöllä. Esimerkiksi Kolilla asuvat lieksalaiset saavat käyttää Juuan terveyskeskuksen laboratoriopalveluita. Asiakkaat olivat tyytyväisiä, kun heidän ei tarvinnut lähteä pitkän matkan päähän. Tulokset asiakkaan laboratoriovastauksista lähetettiin Lieksan terveyskeskukseen joko postitse tai asiakas toi ne mukanaan tullessaan vastaanotolle. Sama käytäntö pätee myös Juuan TE-toimipisteen kanssa, eli lieksalaiset asioivat Juuan työ- ja elinkeinotoimistossa. Toimintaa voisi vielä kehittää niin, että terveystarkastusten ja muun toiminnan apuna voitaisiin hyödyntää videoneuvottelua. Lähetelomakekäytännöt olivat hankkeen alussa melko kirjavia, mutta hankkeen loppuvaiheessa lomakkeet yhtenäistyivät ja nykyisen lähetelomakkeen avulla asiakkaan terveystiedot selviävät hyvin. Yhtenäiset lomakkeet selkeyttävät myös terveydenhoitajan työtä. Lähetekäytäntöä tulee vielä kuitenkin kehittää niin, että kaikki tarvittava tieto olisi jo valmiiksi kerättynä (esim. onko aikaisemmin tehty työhallinnon puolelta työttömälle kuntoutustutkimuksia). Monipuoliset tiedot ovat tärkeitä kartoittaessa asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Näin myös vältytään turhilta päällekkäistutkimuksilta. Kaavio 6: Terveystarkastuksiin ohjanneet/ lähettäneet tahot. Pielisen Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Lieksan työvoiman palvelukeskus Honkalampi-säätiö, KASKI Raja-Karjala, nuorten paja Lieksan sosiaalitoimi Terveyskeskuksen poliklinikka Terveyskeskuksen työterveyshuolto Asiakas itse Suostumuslomake Moniammatillista yhteistyötä varten asiakkaan tulee allekirjoittaa suostumuslomake (Liite 3). Lomakkeen allekirjoittaminen on vapaaehtoista. Jos asiakas kieltäytyy allekirjoittamasta lomaketta, niin asiakkaan terveystarkastuksessa esille tulleet tiedot jäävät asiakkaan ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan välisiksi. Tällöin sektorirajat ylittävä moniammatillinen yhteistyö ei pääse täysin toteutumaan. Tosin vain harvojen asiakkaiden kohdalla kävi näin. Palautelomake Kirjallinen palautelomake (Liite 4) lähettävälle taholle toimi hyvin. Täytetty lomake palautettiin lähettävälle taholle asiakkaan suostumuksella. Lomakkeesta kävi heti ilmi, että asiakas oli ylipäätään käynyt terveystarkastuksessa ja se millaisia jatkosuunnitelmia oli sovittu. Tämä helpotti kaikkien osapuolien työtä ja vähensi turhaa/päällekkäistä työtä. Lähettävä taho pystyi siirtymään prosessin seuraavan vaiheen, jossa esimerkiksi. mietittiin asiakkaan kanssa seuraavaa tavoitetta, jonka avulla päästäisiin lähemmäs sovittua päämäärää. Palautelomake palveli myös asiakasyhteistyöryhmää silloin kun asiakkaan asioita palavereissa 19

20 käsiteltiin. Palautetta käytiin myös paljon puhelinkeskustelun välityksellä. Erityisen tärkeäksi koettiin se, että asiakas oli jatkuvasti tietoinen, mitä asioita suunniteltiin juuri hänen kohdallaan. Asiakkaan tilanteen seurannasta ja seurantavastuusta voitiin sopia tarvittaessa erikseen, mutta pääasiassa jatkohoidon seuranta oli lähettävällä taholla. Palautelomake perustui vapaaehtoisuuteen. Käytettävissä olevat suostumus- ja palautelomakkeet tarkistettiin ja hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmässä. Terveystarkastus Terveystarkastukseen varattiin aikaa noin kaksi tuntia. Useimman asiakkaan kohdalla aika tuli käytettyä tarkasti. Oli hyvä, että asiakkaalle oli varattu riittävästi aikaa, koska monella asiakkaalla oli tarve asioiden laaja-alaiseen selvittelyyn. Näin päästiin kiinni asiakkaan kokonaistilanteeseen, mikä auttoi kartoittamaan asiakkaan mahdollisia jatko-ohjauksia. Tämä Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen selvittely paransi asiakkaan ja hoitajan välistä vuorovaikutus- ja luottamussuhdetta. Pääsääntöisesti terveystarkastukset tapahtuivat terveyskeskuksessa poliklinikan tiloissa, mutta nuorille ne tehtiin nuorten pajalla. Lähetekäytäntö ja terveystarkastuspäivät sovittiin pajaohjaajien kanssa erikseen. Asiakkaan tullessa vastaanotolle vaihdettiin ensin kuulumiset. Tämä hieman rentoutti ja vapautti tilannetta. Usean asiakkaan kohdalla edellisestä terveystarkastuksesta oli saattanut kulua vuosia ja se saattoi luoda pientä jännitettä koko tapahtumaa kohtaan. Moni ei ollut käynyt edes terveyskeskuksessa vuosiin. Tilanteen käynnistyttyä keskusteltiin terveystarkastuksen tavoitteista, yhteistyökuvioista ja tietoturva-asioista. Hyväksyttyään moniammatillisen yhteistyön ja siihen liittyvän viranomaisten välisen tietojen vaihdon, asiakas allekirjoitti suostumuslomakkeen, jolloin asiakkaan tietojenvaihto eri toimijoiden kesken mahdollistui. Suostumuslomakkeen allekirjoittaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Asiakas oli useimmiten vastaanotolle tullessaan täyttänyt esitielomakkeen, jonka pohjalta terveyskeskustelu käytiin. Toisinaan terveydentila vaati lisäselvittelyjä, jolloin täytettiin Audit (alkoholin kulutus) ja diabeteksen sairastumisriskikaavakkeet. Työkykyä koskevaa lomaketta täydennettiin yleensä vastaanotolla. Työkykyindeksi kuvasi asiakkaan omaa tuntemusta sen hetkisestä työ- ja toimintakyvystä. Lomakkeiden täyttäminen ei ollut kaikkien asiakkaiden kohdalla aivan yksiselitteinen tapahtuma. Osa asiakkaista tarvitsi siihen apua ja ohjausta. Siksi onkin tärkeää, että täytettävät lomakkeet ovat helposti ymmärrettävissä ja ulkoasultaan selkeitä. Vastaanotolla selviteltiin myös asiakkaan riskiä sairastua eri kansansairauksiin selvittämällä sukuanamneesi. Sairauksia pyrittiin ehkäisemään terveysneuvonnalla ja motivoimalla asiakasta itsensä hoitamiseen. Tarvittaessa tehostettiin muun muassa diabeteksen tai verenpaineen hoitoa ja ohjattiin elämäntapamuutoksiin. Pääpaino oli kuitenkin sairauksien ennaltaehkäisyssä. Laboratoriokokeiden lisäksi katsottiin pituus, paino, BMI, mitattiin verenpaine x 2 ja vyötärönympärys. Selviteltiin ravitsemus- ja liikuntatottumukset, tupakointi, unenlaatu/määrä ja kartoitettiin psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Asiakkaille annettiin terveysneuvontaa ja ohjausta terveellisten elämäntapojen löytämiseksi ja saavuttamiseksi. Kannustettiin pysyviin elämäntapamuutoksiin ja korostettiin, että jo pienillä pysyvillä valinnoilla oli suuria vaikutuksia kokonaisvaltaista terveydentilaa ajatellen. Useille asiakkaille pelkkä tietojen päivitys siitä, millaisia suosituksia syömiseen, juomiseen, lepoon ja liikkumiseen liittyen on olemassa, auttoi pohtimaan omia elämäntapojaan. Media on 20

21 täynnä ohjeita siitä, miten ihmisen tulisi elää. Mutta kun asiat käydään asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti läpi, se koskettaa heitä lähemmin ja herättää muutosajatuksen herkemmin. Elämäntapamuutokset koetaan usein vaikeiksi ja haastaviksi toimenpiteiksi, siksi ulkopuolinen apu, tuki ja kannustus on usein tarpeen. Säännölliset seurantakäynnit terveyden- tai sairaanhoitajan luona mahdollistavat paremmat edellytykset pysyvien elämäntapamuutoksien tekemiseen ja varsinkin niiden pysymiseen. Jatkohoitosuunnitelma Terveystarkastuksessa jokaiselle asiakkaalle tehtiin jatkohoitosuunnitelma (Liite 5), ja yhdessä asiakkaan kanssa mietittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Samassa lomakkeessa oli terveystarkastuksen tulokset. Lomake jäi asiakkaalle itselleen. Projektin aikana hankkeella oli mahdollisuus ostaa työterveyslääkärin palveluita. Näitä palveluita käytettiin silloin, kun asiakas tarvitsi työhallinnon viranomaisille lausunnon työ- ja toimintakyvystään. Työterveyslääkärille asiakkaita ohjattiin myös kuntoutus- ja eläkeselvittelyasioissa. Lääkäripalvelut olivat asiakkaille ilmaisia, mutta mahdolliset B1-lausunnot asiakkaat joutuivat kustantamaan itse. Asiakkaita ohjattiin myös lääkärin ajanvarausvastaanotolle perusterveydenhuollon puolelle. Käynnit olivat useimmiten uusien lääkkeiden aloitus- tai arviointikäyntejä sekä diagnoosin vahvistuksia ja asiakkaan terveydentilan kokonaisarviointeja mahdollisen jatkohoidon kannalta (mm. lähete erikoissairaanhoidollisiin tutkimuksiin). Näistä palveluista asiakkaat joutuivat maksamaan normaalin lääkärissäkäyntimaksun. Tavoitteena oli, että asiakas hoidetaan ja tutkitaan mahdollisimman pitkälle perusterveydenhuollon puolella. Ongelmana on ollut se, ettei Kela ole aina hyväksynyt lääkärien tekemiä lausuntoja asiakkaista muun muassa sairasloma-asioissa. Jatkossa tätä asiaa on tarkoitus parantaa lääkäreille kohdistetussa koulutuksessa, jossa Kelan asiantuntijalääkäri tulee kertomaan B1-lausunnon laatimisesta. Tästä olisi apua myös asiakkaan jatkosuunnitelmia mietittäessä ja se lyhentäisi ajallisesti koko prosessia ja hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Koulutus ei ole vielä kuitenkaan toteutunut. Useimmiten terveystarkastuksen jälkeen asiakkaat ohjattiin jatkohoitoon terveydenhuoltoon. Lähetteitä tehtiin lääkärin lisäksi esimerkiksi fysioterapiaan, ravitsemusterapeutille, hammashuoltoon, perhesuunnitteluneuvolaan, aikuisvastaanottoon, diabetespoliklinikalle (asiakkailla jo lääkitys), terveysneuvolaan (prediabeetikot, joilla ei ole lääkitystä), työterveyshuoltoon (kuulotutkimus), psykologille, muistihoitajalle, aikuispsykiatrian poliklinikalle, päihdesairaanhoitajalle, perheneuvolaan ja optikolle. Kahden paikallisen optikkoliikkeen kanssa tehtiin sopimus ilmaisesta näöntarkastuksesta hankkeen asiakkaille. Asiakas sai itse valita, kumpaan optikkoliikkeeseen lähetteen halusi. Asiakkaita jatko-ohjattiin myös sosiaalitoimistoon, velkaneuvojalle, kotisairaanhoitoon ja työvoiman palvelukeskukseen sekä erilaisiin ryhmiin esimerkiksi eri liikunta- ja elämäntaparyhmiin ja depressiokouluun. Depressiokoulua pidettiin ensimmäisen kerran keväällä 2010, siinä oli alun perin kuusi osallistujaa. Tavoitteena oli vähentää vakavien masennusten puhkeamista, lyhentää masennusjaksojen kestoa sekä lievittää masennusjaksojen voimakkuutta. Kurssin kesto oli noin kaksi tuntia kerran viikossa kahdeksan viikon ajan. Toiminta käynnistyi työvoiman palvelukeskuksen aloitteesta ja toiminnalle on toivottu jatkoa. Ennen lääkärille menoa pyrittiin siihen, että kaikki tarvittava tieto asiakkaasta oli lääkärin saata- 21

22 villa. Hoitajan vastaanotolla opetettiin tarvittaessa verensokerimittarin käyttö ja omaseuranta, opastettiin Pef-puhallukset (astmatutkimukset) ja laitettiin Tetanus-jäykkäkouristusrokotus ajantasalle. Asiakas saattoi tehdä myös omaseurantaa esimerkiksi verenpaineen, verensokerin ja Pefpuhallusten osalta ja kävi laboratoriotutkimuksissa ennen lääkärin vastaanotolle menoa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien toteamisessa pyrittiin siihen, että asiakas oli käynyt fysioterapeutin arvioinnissa, varsinkin silloin jos aikaisempia tutkimustietoja ei ollut olemassa tai saatavilla. Kroonisen lääkäripulan vallitessa pyrittiin näin helpottamaan ja nopeuttamaan lääkärin työtä. Alku- ja jatkotoimet helpottivat aikuis- ja diabetespoliklinikan ajanvarausvastaanottoa ja vähensivät asiakkaan luukulta luukulle ohjaamista. Asiakkaan suostumuksella pyydettiin aikaisempia sairaskertomustietoja esimerkiksi silloin, jos asiakas oli käynyt yksityisellä lääkäriasemalla tai oli muuttanut Lieksaan toiselta paikkakunnalta. Jos asiakas tarvitsi tarkempia tutkimuksia toimintakykynsä selvittämiseksi, selvitettiin yhdessä lähettävän tahon kanssa se miten tutkimuksia jatkettaisiin ja mikä taho tutkimukset maksaisi. Työ- ja elinkeinotoimisto on luopumassa mm. ELMA-selvityksistä (eläke), mutta työvoiman palvelukeskus tekee tarvittaessa lähetteitä, joiden tarve arvioidaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Eläkehakuprosessi on monivaiheinen ja siihen ei pelkkä eläkehakemus riitä. Usein tarvitaan paljon erilaisia tutkimuksia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon kautta prosessi saattaa kestää jopa 1-2 vuotta. Eikä tämäkään vielä takaa eläkkeelle pääsyä. Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen kanssa tehtiin yhteistyötä (Seitti-hanke), jossa pyrittiin edistämään Lieksan aikuisväestön terveyttä liikunnan avulla. Asian tiimoilta nimettiin kehittämistiimi, joka on paikallistuntemuksen ja käytännön asiakastyössä olevien tahojen yhteistyötiimi. Kehittämistiimin tarkoituksena on keskustella, ideoida ja arvioida sekä tehdä ehdotuksia aikuisväestön liikuntapalveluiden ja painonhallinnan kehittämiseksi Lieksan kaupungissa. Fysioterapeutit toteuttivat kuntoneuvolaa, johon ohjattiin muutamia työikäisiä asiakkaita työterveyshuollosta sekä työttömien terveyspalveluiden kautta. Reilusti ylipainoisille oli oma ohjattu liikuntaryhmä. Työttömille tarkoitettu oma liikuntaryhmä sai osakseen kannatusta ja siinä oli parhaillaan mukana toistakymmentä henkeä. Ja mikä tärkeintä, ryhmä toimi aktiivisena myös ilman oman ryhmän vetäjää. Ryhmän aktivoinnin takia olisi kuitenkin tärkeää, että vetäjä on ajoittain mukana toiminnassa. Aikaisemmat terveystiedot olivat sairaanhoitajan/terveydenhoitajan käytettävissä Atktiedostojen ja paperiarkiston kautta. Vanha Finstar-ohjelmisto kulki vielä nykyisen Mediatri - ohjelmiston rinnalla. Mediatri-ohjelma on tulossa koko maakunnan alueelle. Se helpottaa jatkossa asiakkaiden/potilaiden tietojen siirtoa ja vähentää paperiarkistoinnin määrää. Terveystarkastukset nuorten pajalla Nuorten terveystarkastukset kuuluivat Kajastuskoulutuksen opetussuunnitelmaan ja palvelu ostettiin pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeelta. Terveystarkastukset tehtiin nuorten pajan tiloissa, missä oli tuttu ympäristö ja tutut ohjaajat, jotka olivat tarvittaessa käytettävissä. Terveystarkastuksia tehtiin lukukaudessa noin kymmenelle koulutuksessa olevalle nuorelle. Terveystarkastuksen sisältö oli samanlainen kuin terveyskeskuksessa toteutettu. Nuorille pidettiin myös ryhmäluentoja ravitsemus- ja fysioterapeutin, päihdesairaanhoitajan ja suuhygiensitin toimesta. Tällöin muutkin pajalla oleskelevat hyötyivät luennoista. Luento-osuudet katsottiin tärkeiksi ja ne oli helppo toteuttaa koska ne oli etukäteen sovittu tietyille päiville ja ne tapahtui- 22

23 vat pajalla. Ryhmäohjaukset säästivät hoitajien resursseja. Nuorten kohdalla monella todettiin selkeitä terveysriskejä. Tupakanpoltto oli yleistä ja alkoholia ja muita päihteitä käytettiin normaalia enemmän. Liikunnan puute ja epäsäännöllinen elämänrytmi korostuivat. Uni/valve-rytmin epäsuhta oli tyypillinen ongelma, jota pajatoiminnalla pyrittiin korjaamaan. Laboratoriokokeissa löytyi kohonneita verenrasva- ja sokeriarvoja. Eivätkä korkeat verenpainearvotkaan olleet harvinaisuus. Nuorilla myös hygienia- ja ehkäisyasioissa huomattiin puutteita. Nuoret tarvitsivat ohjausta, neuvontaa ja perusasioiden kertaamista esimerkiksi itsensä hoitamisessa. Nuoria ohjattiin harvemmin lääkärille. Sen sijaan jatko-ohjaukset suuntautuivat useimmiten perhesuunnitteluneuvolaan, aikuispsykiatrian poliklinikalle, hammashuoltoon ja fysio- ja ravitsemusterapeutille. Tarkempi nuorten työpajan terveystarkastuskäytäntö on kuvattu kaaviossa 9 (s. 26). Kajastuskoulu on työvoimahallinnon ostamaa toimintaa ja siihen kuuluu mm. seuraavia asioita: oppimisedellytykset työnhakutaidot ryhmätyöskentelytaidot talousasiat työssä oppiminen omapaja kädentaidot terveyskasvatus terveelliset elämäntavat, kuten liikunta ja ravinto. Pajalla nuoret olivat päässeet paremmin kiinni päivärytmiin ja heidän sosiaaliset kontaktinsa olivat lisääntyneet. Heidän päiväänsä kuului myös erilaisia arkiaskareita kuten ruuanlaittoa ja siivousta. Tärkeää oli se, että nuoret saivat kuulua ja kokivat kuuluvansa johonkin yhteisöön, ja että heidän työpanostaan arvostettiin. Jokainen sai suoriutua tehtävistään omassa tahdissaan. Pajalla he opettelivat mm. ruuanlaittoa ja saivat joka päivä lämpimän terveellisen aterian edulliseen hintaan. Terveellinen ruoka on usein huomattavasti kalliimpaa ja siksi nuorilla ei tule siihen panostettua. Useamman nuoren unirytmi myös korjaantui ja se vaikutti positiivisesti muun muassa keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Osa nuorista jatkoikin keskenjääneitä opintojaan. Hankkeen loppuvaiheessa pajalle perustettiin itsehoitopiste yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen kanssa (Kanerva KASTE- ohjelma). Tavoitteena oli ennaltaehkäistä kansansairauksia. Pajan nuoret osallistuivat itsehoitopisteen perustamiseen tekemällä sinne käsitöinään opaskylttitaulun. Mediatri- potilastietojärjestelmä ei toiminut nuorten pajalla, joten terveystietoja jouduttiin kirjaamaan ensin käsin ja sitten myöhemmin tiedot siirrettiin potilastietojärjestelmään. Tämä on lisännyt työhön käytettävää aikaa. Hankkeen näkemyksiä asiakkaan hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista taustatekijöistä Kaaviossa seitsemän esitellään hyvinvoinnin pilareita, joilla on vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yksilön oma panos on tärkeä, mutta aina siihen ei ole voimavaroja ilman ulkopuolisia tukijoukkoja. Kaaviossa on esitelty myös hankkeessa esille tulleita tukitoimijoita. 23

24 Kaavio 7: Projektin aikana yksilön hyvinvointiin esiin tulleita taustatekijöitä. Tutkimusten mukaan työttömien sairastavuus on yleisempää kuin työssäkävijöiden. Esimerkiksi heikko terveys on yksi hyvinvoinnin vaje. Syy tähän voi olla se, että työssä kävijöille kuuluvat lakisäänteiset työterveystarkastukset, joilla voidaan ennaltaehkäistä monia sairauksia. Työttömillä taas ei tällaista mahdollisuutta ole aikaisemmin ollut. Työssä kävijöillä myös sosiaaliset kontaktit ovat yleisempiä ja siten syrjäytymisen uhka on vähäisempi. Puutteellinen koulutus lisää työelämästä syrjäytymistä. Nykyisin kouluttamattomien on hankala työllistyä, koska työhön vaaditaan ammattipätevyys ja vielä niin, etteivät opinnot ole vanhentuneet. Vaatimukset työpaikoilla ovat koventuneet kiristyneiden tulosvaatimusten seurauksena. Lisääntyneet mielenterveysongelmat lisäävät syrjäytymisen vaaraa, koska työpaikat, jotka ennen pystyivät työllistämään vajaakuntoisia, ovat useimmiten hävinneet (ns. apumiehen paikat). Fyysisellä ja sosiaalisella ympäristöllä on myös vaikutusta hyvinvointipalveluiden saantiin. Syrjäkylien palveluiden karsiutuminen aiheuttaa tasa-arvoeroja eri alueiden välillä. Esimerkiksi julkisten yhteiskuljetusten vähyys tai niiden puuttuminen kokonaan tuo mukanaan omia ongelmia. Niille, jotka asuvat useiden kymmenien kilometrien päässä keskustasta, eivätkä omista omaa autoa tai ajokorttia, pääseminen palvelujen äärelle on hankalampaa. Lieksassa toimiva kimppakyytikään ei tavoita kaikkia asukkaita. Myös syrjäseudulla asuvien taloudellinen tilanne voi heikentää palveluiden ääreen pääsemistä. Tästä on herännyt ajatus, että sairauksien ennaltaehkäiseviä palveluita tulisi viedä enemmän syrjäseuduille. Tämä voisi osaltaan edesauttaa sitä, että maaseutualueet saataisiin pidettyä paremmin asuttuina. Syrjäseudulla sijaitsevien pienten kyläkoulujen lakkautukset tuovat mukanaan haasteita kouluterveydenhuollon ennaltaehkäisevään toimintaan. Suurten koulujen ja koululuokkien vaarana on, se että moni lapsi tai nuori jää liian vähälle huomiolle. Esimerkiksi psyykkiset ongelmat oppilaiden keskuudessa saattavat lisääntyä huomaamatta. Tästä syystä kouluterveydenhuollon resursseja tulisi tehostaa, jolloin mahdollisia ongelmia voitaisiin hyvissä ajoin välttää. 24

25 2.1.4 Terveystarkastuskäytäntöjen yhteenveto Kaavio 8: Työttömien palveluohjausmalli terveyskeskuksessa. 25

26 Kaavio 9: Nuorten pajan palveluohjausmalli. 26

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

1.9.2007-30.4.2009 Työkyky-hanke, 1.9.2009-31.10.2010 Työkyky ja terveys -hanke.

1.9.2007-30.4.2009 Työkyky-hanke, 1.9.2009-31.10.2010 Työkyky ja terveys -hanke. 1 Sisällysluettelo 1 Hanketiedot... 1 1.1 Yhteystiedot... 1 1.2 Kehittämistyön kuvaus... 1 1.2.1 Tavoitteet... 1 1.2.2 Oletukset vaikutuksista ennen hankkeen alkamista... 1 1.2.3 Vaiheet... 2 1.2.4 Toimintaympäristö

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ITÄ- HÄMEEN ILVES -HANKE 15.8.2007 31.3.2009

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ITÄ- HÄMEEN ILVES -HANKE 15.8.2007 31.3.2009 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ITÄ- HÄMEEN ILVES -HANKE 15.8.2007 31.3.2009 1 Sisältö 1. Hanketiedot... 3 2. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä sekä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa Sisällysluettelo 1 Hanketiedot 3 2 Kehittämistyön kuvaus.4 2.1 Hankkeen tavoitteet...4 2.2 Hankkeen kohderyhmä...4 2.3 Oletukset ja asenteet ennen hankkeen aloittamista..5 2.4 Kehittämisvaiheet 5 2.5 Toimintaympäristö...5

Lisätiedot

terveystapaamiset ja työttömien terveydentilan ja työllistymisedellytysten vahvistaminen

terveystapaamiset ja työttömien terveydentilan ja työllistymisedellytysten vahvistaminen 2 Sisällys 1 Hanketiedot... 3 1.1 Hankkeen aikataulu... 4 2 Hankkeen toimintaympäristö... 5 2.1 Tilastotietoa Kuusamosta... 5 2.2 Työllisyys ja työpaikat... 5 2.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusamossa...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/ Avoterveydenhuolto. Oulun kaupungin hanke, joka on osa Stakesin koordinoimaa kattohanketta

Sosiaali- ja terveystoimi/ Avoterveydenhuolto. Oulun kaupungin hanke, joka on osa Stakesin koordinoimaa kattohanketta PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON HANKKEEN LOPPURAPORTTI OULUN KAUPUNGISSA 15.8.2007 28.2.2009 SISÄLTÖ 1 HANKETIIVISTELMÄ... 3 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET, KOHDERYHMÄ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

VIRTA RAAHEN SEUDUN ALAHANKE JOHDANTO

VIRTA RAAHEN SEUDUN ALAHANKE JOHDANTO VIRTA RAAHEN SEUDUN ALAHANKE JOHDANTO Raahen seudun alahanke kuuluu Virta-hankkeen Koski-osioon. Koski-osion kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat 15-29-vuotiaat työttömät tai ilman jatkokoulutuspaikkaa

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä PaKaste II Rovaniemi: Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessin kehittäminen 15.10.2013 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Yhteistyöstä yhteiseen työhön S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 6 Sinikka Reito Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjestelmän labyrintissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN AKTIVOINTITOIMET. Pienen kunnan haasteet nyt ja tulevaisuudessa

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN AKTIVOINTITOIMET. Pienen kunnan haasteet nyt ja tulevaisuudessa PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN AKTIVOINTITOIMET KUNTANÄKÖKULMASTA Pienen kunnan haasteet nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Portman Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Pro gradu

Lisätiedot

KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA KOHTI AVOIMIA TYÖMARKKINOITA

KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA KOHTI AVOIMIA TYÖMARKKINOITA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA KOHTI AVOIMIA TYÖMARKKINOITA VÄLKKY-alaprojektin raportti 1.11.2009 30.4.2010 Pohjois-Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto 2010 Päivi Lepistö SISÄLLYS 1 POHJOIS-SATAKUNNAN

Lisätiedot

Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010

Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010 Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien ja alle 25 v työttömien terveydentilan selvittämiseen - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010 Marjo Kallioniemi Maarit Alalahti 08.10.2010

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä Yhteistyöstä yhteiseen työhön 2010 Anu Leinonen (toim.) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke Rauman osahanke 2.5.2010 30.9.2012. Taina Henriksson-Leivo Sanna Laine Hanna Ämmälä

VÄLIRAPORTTI. Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke Rauman osahanke 2.5.2010 30.9.2012. Taina Henriksson-Leivo Sanna Laine Hanna Ämmälä VÄLIRAPORTTI Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke Rauman osahanke 2.5.2010 30.9.2012 Taina Henriksson-Leivo Sanna Laine Hanna Ämmälä 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Rauman hankkeen tavoitteet ja toteutus 4

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot