LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia (jäljempänä kolesevelaami). Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Kalvopäällysteinen tabletti. Luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa yhdellä puolelle merkintä "Cholestagel". 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Cholestagelia annettuna samanaikaisesti HMG-CoA-reduktaasin estäjän (statiinin) kanssa käytetään ruokavalion liitännäishoitona LDL-kolesterolipitoisuuden (LDL-C) vähentämiseen potilailla, joilla on primaarinen hyperkolesterolemia, ja joiden hoitoon pelkkä statiini ei riitä. Cholestagel-monoterapiaa käytetään ruokavalion liitännäishoitona kokonais- ja LDLkolesterolipitoisuuden vähentämiseen potilailla, jotka sairastavat yksittäistä primaarista hyperkolesterolemiaa ja joille statiinihoito ei sovi tai jotka eivät siedä statiinihoitoa. 4.2 Annostus ja antotapa Potilaiden hoitotavoitteiden määrittelemisessä ja hoidossa on seurattava Euroopassa käytössä olevia hoitosuosituksia. Ennen Cholestagel-monoterapian tai yhdistelmähoidon aloittamista, potilaiden pitää aloittaa kolesterolia alentava ruokavalio ja määritettävä potilaan lipidiprofiili (kokonaiskolesteroli, HDL- kolesteroli ja triglyseridipitoisuus. Hoidon aikana pitää jatkaa tämän ruokavalion noudattamista, ja seerumin kokonaiskolesteroli, LDLkolesteroli ja triglyseridit pitää määrittää säännöllisesti hoidon aikana alkuvasteen ja pitkäaikaisvasteen varmistamiseksi. Kun lääkkeen vuorovaikutusta samanaikaisen lääketuotteen kanssa ei voida sulkea pois, kyseinen lääke on annettava vähintään tuntia ennen Cholestagelin antamista tai neljä tuntia sen antamisen jälkeen, jotta voidaan minimoida samanaikaisesti käytettävän toisen lääkkeen imeytymisen mahdollinen heikkeneminen (katso 4.5). Cholestagel-tabletit pitää ottaa suun kautta ruuan ja nesteen kanssa. Aikuiset Yhdistelmähoito Yhdistelmähoito Cholestagelilla voidaan aloittaa, kun HMG-CoA-reduktaasin estäjät eivät riitä tai ne ovat huonosti siedettyjä. Tällaisessa tapauksessa on perehdyttävä käytetyn HMG-CoA-reduktaasin estäjän valmisteyhteenvetoon. Cholestagelin suositusannos on 4 6 tablettia vuorokaudessa. Suurin suositeltava annos on 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä tai 6 tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. 2

3 Kliinisissä kokeissa on todettu, että Cholestagelia voidaan annostella samanaikaisesti tai eri aikaan yhden seuraavan HMG-CoA- reduktaasin estäjän kanssa: atorvastatiini, lovastatiini tai simvastatiini. Monoterapia Cholestagelin suositeltava aloitusannos on 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä tai 6 tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. Suurin suositeltava annos on 7 tablettia vuorokaudessa. Iäkkäät henkilöt Iäkkäillä henkilöillä ei Cholestagelin antoon liity erikoisia näkökohtia. Lapset ja nuoret Cholestagelin turvallisuutta ja vaikuttavuutta ei ole määritetty lapsilla ja nuorilla. Sen vuoksi Cholestagelin käyttöä näissä potilasryhmissä ei suositella. 4.3 Vasta-aiheet yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle apuaineelle suoli- tai sappiteiden tukos. Kun Cholestagelia annetaan samanaikaisesti statiinin kanssa, on perehdyttävä käytetyn statiinin valmisteyhteenvedossa mainittuihin vasta-aiheita koskeviin tietoihin. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Ennen Cholestagel-hoidon aloittamista on suljettava pois hyperkolesterolemian sekundaariset syyt (esim. huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, hypotyreoosi, nefroottinen oireyhtymä, dysproteinemiat, obstruktiivinen maksasairaus, muu lääkehoito, alkoholismi). Kun Cholestagelia annetaan samanaikaisesti statiinin kanssa, on perehdyttävä käytetyn statiinin valmisteyhteenvedossa mainittuihin varoituksia ja käyttöön liittyviä varotoimia koskeviin tietoihin. On noudatettava varovaisuutta, kun hoidetaan potilaita, joiden triglyseriditaso on suurempi kuin 3,4 mmol/l, sillä Cholestagel suurentaa triglyseridipitoisuutta. Cholestagel-lääkityksen turvallisuutta ja vaikuttavuutta ei ole määritetty potilailla, joiden triglyseriditaso on suurempi kuin 3,4 mmol/l, sillä nämä potilaat oli rajattu pois kliinisistä tutkimuksista. Cholestagel-hoidon turvallisuutta ja vaikuttavuutta ei ole määritetty potilailla, joilla on nielemishäiriö, vaikea maha-suolikanavan motiliteettihäiriö, tulehduksellinen suolistosairaus, maksan toiminnanvajaus tai joille on suoritettu suuri maha-suolikanavan leikkaus. Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta, jos Cholestagelia käytetään tällaisille potilaille. Cholestagel voi aiheuttaa ummetusta tai pahentaa sitä. Ummetuksen riski on huomioitava erityisesti sepelvaltimosairautta ja angina pectorista sairastavilla potilailla. Antikoagulanttihoitoa (varfariini ja vastaavat lääkkeet) saavia potilaita on seurattava tarkkaan, sillä sappihappoja sitovien lääkeaineiden on osoitettu vähentävän K-vitamiinin imeytymistä ja häiritsevän varfariinin aiheuttamaa antikoagulaatiota. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa ja muut yhteisvaikutukset Annettaessa lääkevalmisteita, joiden veripitoisuuksien vaihteluilla voi olla kliinisesti merkittäviä vaikutuksia turvallisuuden ja vaikuttavuuden kannalta, on seurattava seerumipitoisuuksia tai vaikutuksia. 3

4 Terveillä vapaaehtoisilla suoritetuissa vuorovaikutustutkimuksissa Cholestagelilla ei ollut vaikutuksia digoksiinin, metoprololin, kinidiinin, valproiinihapon ja varfariinin hyötyosuuteen. Cholestagel pienensi verapamiilin depot-muodon C max -arvoa 31 %:lla ja AUC-arvoa 11 %:lla. Koska verapamiilin hyötyosuus vaihtelee erittäin paljon, tämän löydöksen kliininen merkitys on epäselvä. Cholestagel saattaa vaikuttaa muiden lääketuotteiden hyötyosuuteen. Kun lääkkeen vuorovaikutusta samanaikaisen lääketuotteen kanssa ei voida sulkea pois, kyseinen lääke on annettava vähintään tuntia ennen Cholestagelin antamista tai neljä tuntia sen antamisen jälkeen, jotta voidaan minimoida samanaikaisesti käytettävän toisen lääkkeen imeytymisen mahdollinen heikkeneminen Antikoagulanttihoitoa (varfariini ja vastaavat lääkkeet) saavia potilaita on seurattava tarkkaan, sillä sappihappoja sitovien lääkeaineiden on osoitettu vähentävän sekä K-vitamiinin imeytymistä että häiritsevän varfariinin aiheuttamaa antikoagulaatiota. Erityisiä kolesevelaamin ja K-vitamiinin yhteisvaikutuksia koskevia kliinisiä tutkimuksia ei ole suoritettu. Kilpirauhashormonin korvaushoidon vaikutuksia on seurattava, sillä sappihappoja sitovien lääkeaineiden on osoitettu vähentävän tyroksiinin imeytymistä. Erityisiä kolesevelaamin ja kilpirauhasen korvaushoidon yhteisvaikutuksia koskevia kliinisiä tutkimuksia ei ole suoritettu. Ehkäisyvalmisteiden vaikutuksen vähentymistä ei voida rajata pois kun kolesevelaamia annetaan suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita, sillä sappihappoja sitovien lääkeaineiden on osoitettu lyhentävän etinyyliestradiolin puoliintumisaikaa (T 1/2 ) ja koska kolesevelaamin vaikutuksia etinyyliestradiolin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Statiinit Kun kliinisissä tutkimuksissa annettiin samanaikaisesti Cholestagelia ja statiineja, havaittiin LDLkolesterolitason laskua aiheutuva lisävaikutus. Mitään odottamattomia vaikutuksia ei havaittu. Kolesevelaamin ja pravastatiinin, rosuvastatiinin sekä suuriannoksisten HMG-CoA- reduktaasin estäjien yhteisvaikutuksia koskevia tutkimuksia ei ole suoritettu. Muita yhteisvaikutusten muotoja Cholestagel ei aiheuttanut kliinisesti merkittävää vähennystä A-, D-, E- ja K-vitamiinin imeytymisessä aina yhteen vuoteen saakka kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa. On kuitenkin noudatettava varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joilla on taipumusta K-vitamiinin tai rasvaliukoisten vitamiinien puutokseen (esim. imeytymishäiriöpotilaat). Näillä potilailla suositellaan A-, D- ja E- vitamiinipitoisuuksien seurantaa ja K-vitamiinipitoisuuden seurantaa hyytymistutkimuksin. Tarvittaessa on annettava vitamiinikorvaushoitoa. 4.6 Raskaus ja imetys Kun Cholestagelia annetaan samanaikaisesti statiinin kanssa, on perehdyttävä käytetyn statiinin valmisteyhteenvedossa mainittuihin vasta-aiheita koskeviin tietoihin. Raskaus Kliinisiä tietoja Cholestagelin käytöstä raskauden aikana ei ole käytettävissä. Eläintutkimuksissa ei ole todettu raskauteen, sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymän jälkeiseen kehitykseen kohdistuvia suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia (kohta 5.3). On noudatettava varovaisuutta määrättäessä Cholestagelia raskaana oleville naisille. Imetys Cholestagelin turvallisuutta imettävillä naisilla ei ole määritetty. On noudatettava varovaisuutta määrättäessä Cholestagelia imettäville naisille. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Cholestagelilla ei ole lainkaan tai on olematon vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. 4

5 4.8 Haittavaikutukset Kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista, joissa oli mukana noin 1400 potilasta, raportoitiin seuraavia haittavaikutuksia 1 %:lla potilaista, joille annetaan pelkästään Cholestagelia tai lumelääkitystä. LUMELÄÄKE (%) PELKKÄ CHOLESTAGEL (%) Ruuansulatusjärjestelmä Ilmavaivat Ummetus 6 10 Ylävatsavaivat 2 6 Ripuli 5 3 Pahoinvointi 3 3 Poikkeavat ulosteet 1 1 Oksentelu 1 1 Koko keho Vatsakivut 4 4 Päänsärky 0 2 Ummetusta ja ylävatsavaivoja raportoitiin enemmän Cholestagel-ryhmässä. Edellä mainittujen haittavaikutusten lisäksi pelkästään Cholestagelia saaneista potilaista 2 %:lla ilmeni hoitoon liittyviä suurentuneita seerumin triglyseridipitoisuuksia ( 6 mmol/l), mutta lumelääkettä saaneilla potilalla niitä ei ilmennyt. Cholestagelia saaneista potilaista 7 %:lla ja lumelääkettä saaneista potilaista 5 %:lla ilmeni hoitoon liittyviä suurentuneita seerumin triglyseridipitoisuuksia ( 4 mmol/l). Vain Cholestagelia saaneista potilaista 0,1 %:lla todettiin 3 kertaa normaalia suuremmat seerumin transaminaasin pitoisuudet. Lisäksi pelkästään Cholestagelia saaneista potilaista 0,4 %:lla ilmeni lihaskipua hoitoon liittyvänä haittavaikutuksena, mutta lumelääkettä saaneilla potilailla sitä ei ilmennyt. Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai kohtalaisia. Cholestagel annettuna samanaikaisesti statiinien kanssa ei aiheuttanut enempää odottamattomia haittavaikutuksia verrattuna pelkästään statiineihin. 4.9 Yliannostus Koska Cholestagel ei imeydy, systeemisen myrkytyksen mahdollisuus on pieni. Maha-suolikanavan oireita voi ilmetä. Yli 4,5 gramman vuorokausiannoksen (7 tablettia) vaikutuksia ei ole tutkittu. Cholestagel-tablettien yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Yliannostuksen sattuessa tärkein mahdollinen haittavaikutus on maha-suolikanavan tukos. Tällaisen mahdollisen tukoksen hoito riippuu tukoksen sijainnista, asteesta ja siitä, onko suoliston liike normaalia vai ei. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: sappihappoja sitovat lääkkeet. ATC-koodi: C10A C 04 Cholestagelin vaikuttavan aineen, kolesevelaamin vaikutusmekanismia on tutkittu lukuisissa in vitro and in vivo -tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että kolesevelaami sitoo sappihappoja, glykokolihappo mukaan lukien, joka on tärkein ihmisen elimistön tuottama sappihappo. Kolesteroli on sappihappojen ainoa lähtöyhdiste. Normaalissa ruuansulatuksessa sappihapot erittyvät suolistoon. Suurin osa sappihapoista imeytyy sen jälkeen suolistosta ja palaa takaisin maksaan enterohepaattisen kiertokulun kautta. 5

6 Kolesevelaami on imeytymätön, elimistön lipidejä vähentävä polymeeri, joka sitoo suolistossa sappihappoja ja estää niiden uudelleen imeytymistä. Sappihappoja sitovien lääkeaineiden LDLkolesterolia alentava vaikutusmekanismi toimii seuraavasti: Kun elimistön sappihappovarastot loppuvat, maksan kolesteroli-7-α-hydroksylaasientsyymin määrä lisääntyy, mikä lisää kolesterolin muuttumista sappihapoiksi. Tämä lisää kolesterolin tarvetta maksasoluissa, mikä lisää kolesterolia syntetisoivan entsyymin, hydroksimetyyli-glutaryyli-koentsyymi A:n (HMG-CoA) reduktaasin transkriptiota ja aktiivisuutta lisäten maksasolujen LDL-reseptoreiden määrää. Samanaikaisesti voi ilmetä VLD-lipoproteiinien synteesin lisääntymistä. Nämä kompensatoriset vaikutukset lisäävät LDLkolesterolin poistumista verestä, mikä alentaa seerumin LDL-kolesterolipitoisuutta. Kuusi kuukautta kestäneessä annos-vaste-tutkimuksessa potilailla, joilla oli primaarinen hyperkolesterolemia, annettiin 3, 8 tai 4,5 gramma Cholestagelia. LDL-kolesterolipitoisuuksissa havaittiin %:n lasku, joka ilmeni kahden viikon kuluttua annostuksen aloittamisesta. Sen lisäksi kokonaiskolesteroli väheni 7 10 %, HDL-kolesterolipitoisuus suureni 3 % ja triglyseridipitoisuus suureni 9 10 %. Apo-B väheni 12 %. Vertailun vuoksi mainittakoon, että lumelääkitystä saaneilla potilailla LDL-kolesteroli, kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli ja apo-b eivät muuttuneet, kun taas triglyseridipitoisuus suureni 5 %. Tutkimuksissa, joissa annettiin Cholestagelia yhtenä annoksena aamiaisen yhteydessä, tai yhtenä annoksena päivällisen yhteydessä tai jaettuina annoksina aamiaisen ja päivällisen yhteydessä, ei ilmennyt merkittäviä eroja LDL-kolesterolin vähenemisessä eri annostusvaihtoehtojen välillä. Tosin yhdessä tutkimuksessa triglyseridipitoisuus pyrki suurenemaan, kun Cholestagelia annettiin yhtenä annoksena aamiaisen yhteydessä. Satunnaistetuissa, kaksoissokkoutetuissa lumekontrolloiduissa monikeskustutkimuksissa, joissa oli mukana 487 potilasta, LDL-kolesterolipitoisuus pieneni vielä lisäksi 8 16 % annettaessa samanaikaisesti 2,3 3,8 grammaa Cholestagelia ja jotakin statiinia (atorvastatiini, lovastatiini tai simvastatiini). Cholestagelhoidon aloittamista statiinihoidon liitännäishoitona statiinihoidon aloittamisen jälkeen ei ole tutkittu erityisesti. Cholestagelia ei ole verrattu kliinisissä tutkimuksissa suoraan muihin sappihappoja sitoviin lääkkeisiin. Cholestagel in vaikutusta kuolleisuuteen tai sairastuvuuteen ei tunneta. 5.2 Farmakokinetiikka Cholestagel ei imeydy maha-suolikanavasta. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Prekliinisissä tutkimuksiss vaikutuksia havaittiin vain altistuksissa, jotka olivat paljon suurempia kuin suurin mahdollinen ihmiseen kohdistuva altistus, mikä on merkityksetöntä kliinisen käytön kannalta. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa (E460) vedetön kolloidinen pii magnesiumstearaatti puhdistettu vesi. Kalvopäällyste: hypromelloosi (E464) diasetyloituja monoglyserideja. Painomuste: musta rautaoksidi (E172) hypromelloosi (E464) propeeniglykoli. 6

7 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 2 vuotta. 6.4 Säilytys Säiliö pidettävä tiukasti suljettuna. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Polypropeenikorkillisia suurtiheyspolyeteenipulloja Pakkauskoot: 24 tablettia (1 X 24) 100 tablettia (2 X 50) 180 tablettia (1 X 180) Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myytävänä. 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet Ei erityisohjeita. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Alankomaat. 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 7

8 LIITE II A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA B. MYYNTILUVAN EHDOT 8

9 A ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTUSLUVAN HALTIJA(T) Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Pfaffenrieder Straße 5, Wolfratshausen, Saksa B MYYNTILUVAN EHDOT MYYNTILUVAN HALTIJAA KOSKEVAT TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET Lääkemääräys MUUT EHDOT Tämän myyntiluvan haltijan on tiedotettava Euroopan komissiolle tämän päätöksen perusteella hyväksytyn lääkevalmisteen markkinointisuunnitelmista. 9

10 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 10

11 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 11

12 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS (24 TABLETTIA) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 24 kalvopäällysteistä tablettia 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI(ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 12

13 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 13

14 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI (24 TABLETIN PULLO) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 24 kalvopäällysteistä tablettia 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI(ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 14

15 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 15

16 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS (100 TABLETTIA) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 100 kalvopäällysteistä tablettia 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 16

17 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 17

18 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI (50 TABLETIN PULLO OSA 100 TABLETIN PAKKAUSKOKOA) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 50 kalvopäällysteistä tablettia Tämä 50 tabletin pullo on osa 100 tabletin pakkauskokoa. 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI(ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 18

19 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 19

20 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS (180 TABLETTIA) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA TARVITTAESSA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 180 kalvopäällysteistä tablettia 5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 20

21 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 21

22 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI (180 TABLETIN PULLO) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 3. LUETTELO APUAINEISTA Tabletit sisältävät myös propyleenigkykolia. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 180 kalvopäällysteistä tablettia 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI(ANTOREITIT) Suun kautta. Tabletit pitää ottaa nesteen ja ruuan kanssa. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim. 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. 22

23 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Genzyme Europe B.V. Gooimeer DD Naarden Alankomaat 12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 23

24 B. PAKKAUSSELOSTE 24

25 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä saa antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Cholestagel on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Cholestagelia 3. Miten Cholestagelia otetaan 4. Cholestagelin mahdolliset haittavaikutukset 5. Cholestagelin säilyttäminen Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit Kolesevelaamihydrokloridi - Vaikuttava aine on kolesevelaamihydrokloridi. Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. - Muut aineosat ovat magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa (E460), vedetön piikolloidi, hypromelloosi (E464), diasetyloituja monoglyserideja, musta rautaoksidi (E172), propeeniglykoli ja puhdistettu vesi. Myyntiluvan haltija: Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL1411 DD Naarden, Alankomaat. Valmistaja: Haupt Pharma, Pfaffenrieder Straße 5, D Wolfratshausen, Saksa 1. MITÄ CHOLESTAGEL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Cholestagel-tabletit ovat luonnonvalkoisia, kapselinmuotoisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa yhdellä puolelle merkintä "Cholestagel". Tabletit on pakattu muovipulloihin, joissa on turvakorkki. Pullot sisältävät 24, 50 tai 180 tablettia. Pakkauskoot ovat 24, 100 ja 180 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myytävänä. Cholestagel vähentää veren kolesterolipitoisuutta. Sen lisäksi pitää noudattaa vähärasvaista ja kolesterolista ruokavaliota. Lääkärin tulisi määrätä sinulle Cholestagelia vain, jos pelkkä vähärasvainen ja -kolesterolinen ruokavalio ei riitä. Cholestagel ei imeydy suolesta elimistöön. Se vaikuttaa suolistossa sitomalla maksan valmistamia sappihappoja. Cholestagel kuljettaa sappihapot elimistöstä ulosteisiin. Tämä estää sappihappojen luonnollisen imeytymisen takaisin elimistöön. Koska sappihapot eivät palaa elimistöön, maksan on tuotettava lisää sappihappoja. Maksa käyttää veren kolesterolin tähän tarkoitukseen, mikä pienentää veren kolesterolipitoisuutta. Cholestagelia määrätään yksittäinen primaarinen hyperkolesterolemia -nimisen tilan hoitoon (veren kolesterolipitoisuus on normaalia suurempi). Cholestagelia voidaan määrätä ainoaksi kolesterolia alentavaksi lääkkeeksi, jos statiinit eivät jostakin syystä sovellu tai potilas ei siedä niitä. 25

26 Cholestagelia voidaan käyttää statiiniryhmään kuuluvan lääkkeen (kolesterolia alentavia lääkkeitä, jotka vaikuttavat maksaan) kanssa, jos pelkkä statiinilääkitys ei riitä kolesterolinpitoisuuden hallintaan. Cholestagelia käytettäessä pitää noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota. 2. ENNEN KUIN OTAT CHOLESTAGELIA Älä ota Cholestagelia jos: - olet allerginen kolesevelaamille tai muille Cholestagelin sisältämille aineosille - jos sinulla on sappiteiden tai suoliston tukos. Jos sinulle on määrätty Cholestagelia ja samanaikaisesti statiinilääkitys, sinun pitää lukea myös statiinilääkkeen pakkausseloste ennen lääkityksen aloittamista. Ole erityisen varovainen Cholestagelia suhteen: - jos veren triglyseridipitoisuus (veren rasva) on yli 3,4 mmol/litra - jos sinulla on nielemisvaikeuksia tai sinulla on merkittävä maha- tai suolistosairaus. Jos arvelet, että jokin edellä mainittu seikka koskee sinua, sinun pitää ilmoittaa siitä lääkärillesi tai apteekkiin ennen kuin ryhdyt käyttämään Cholestagelia. Jos sinulle on määrätty Cholestagelia ja samanaikaisesti statiinilääkitys, sinun pitää lukea myös statiinilääkkeen pakkausseloste ennen lääkityksen aloittamista. Lääkärin tulee varmistaa ennen Cholestagel-hoidon aloittamista, etteivät tietyt seikat ole osaltaan syynä suurentuneisiin kolesterolipitoisuuksiin. Näitä voivat olla mm. huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, hoitamaton hypotyreoosi (pieni kilpirauhashormonipitoisuus, johon ei anneta hoitoa), virtsassa olevat proteiinit (nefroottinen oireyhtymä), veren muuttuneet proteiinipitoisuudet (dysproteinemiat), obstruktiivinen maksasairaus, muu lääkehoito ja runsas alkoholin käyttö. Cholestagel saattaa aiheuttaa tai pahentaa ummetusta, mikä on erityisen tärkeää potilaille, joilla on sepelvaltimotauti tai angina pectoris. Antikoagulanttihoitoa saavien potilaiden antikoagulanttitasoja on seurattava tarkkaan, sillä sappihappoja sitovat lääkeaineet voivat vaikuttaa K-vitamiinin imeytymiseen ja häiritä varfariinin (veren ohentamiseen käytettävä lääke) toimintaa. Cholestagelin ottaminen ruuan ja juoman kanssa Cholestagel pitää ottaa ruuan ja nesteen kanssa. Raskaus Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai tulet raskaaksi. Lääkäri voi mahdollisesti lopettaa lääkityksen. Jos sinulle määrätään samanaikaisesti Cholestagelia ja statiinilääkitystä, on tärkeää, että kerrot lääkärille, jos olet raskaana tai voit tulla raskaaksi tai suunnittelet raskautta, sillä statiineja ei saa käyttää raskauden aikana. Sinun pitää lukea statiinilääkkeen mukana toimitettu pakkausseloste. Imettäminen Kerro lääkärillesi, jos imetät. Lääkäri voi mahdollisesti lopettaa lääkityksen. Jos sinulle on määrätty Cholestagelia ja samanaikaisesti statiinilääkitys, sinun pitää lukea myös statiinilääkkeen pakkausselosteen statiinilääkitystä imetyksen aikana koskeva kohta. Ajaminen ja koneiden käyttö: Cholestagel-tabletit eivät vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. 26

27 Muiden lääkkeiden ottaminen: Vaikka ei ole osoitettu, että Cholestagelilla olisi yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, myös ilman reseptiä saatavista käsikauppalääkkeistä. Jos lääkärisi epäilee, että Cholestagel saattaa vaikuttaa toisen käyttämäsi lääkkeen imeytymiseen, hän saattaa pyytää ottamaan tämän toisen lääkkeen vähintään tuntia ennen Cholestagelia tai 4 tuntia sen jälkeen. Seuraavat lääkkeet ovat erityisen tärkeitä: verenohennuslääkkeet (esim. varfariini) kilpirauhashormonin korvaushoitoon käytettävät lääkkeet (esim. tyroksiini) suun kautta otettavat ehkäisypillerit verapamiili (verenpainelääke). Jos aiot käyttää Cholestagelia samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa, lääkäri ehkä määrää verikokeita varmistaakseen, ettei Cholestagelilla ole yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa. Jos sinulla on jokin sairaus tai tila, joka aiheuttaa A-, D-, E- tai K-vitamiinin puutetta, lääkärisi haluaa ehkä tarkastaa vitamiinitasosi ajoittain Cholestagelin ottamisen aikana. Hän voi tarvittaessa neuvoa ottamaan lisävitamiineja. Sinun pitää aina ottaa lääkitys tarkalleen lääkärin määräämällä tavalla. 3. MITEN CHOLESTAGELIA OTETAAN Ennen Cholestagel-hoidon aloittamista sinun on noudatettava kolesterolia alentavaa ruokavaliota, jota on jatkettava lääkehoidon aikanakin. Sinun pitää aina ottaa lääkitys tarkalleen lääkärin määräämällä tavalla. Jos olet asiasta epävarma, kysy asiaa lääkäriltä tai apteekista. Jos otat toista lääkettä samanaikaisesti Cholestagelin kanssa, on mahdollista, että lääkärisi neuvoo ottamaan tämän toisen lääkkeen vähintään tuntia ennen Cholestagelin ottamista tai 4 tuntia sen ottamisen jälkeen, kuten kohdassa 2 on kuvattu. Aikuiset: Yhdistelmähoito: Kun Cholestagelia käytetään samanaikaisesti statiinilääkkeen kanssa, statiinilääkityksen annostelun pitää noudattaa mainitun statiinilääkkeen annosteluohjeita. Molempia lääkkeitä voidaan ottaa samaan aikaan tai eri aikoina lääkärin määräyksen mukaisesti. Cholestagelin tavallinen annos on 4 6 tablettia päivässä suun kautta. Lääkäri voi määrätä Cholestagelin otettavaksi joko kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Molemmissa tapauksissa Cholestagel on otettava aterian yhteydessä. Pelkkä Cholestagel-lääkitys: Cholestagelin tavallinen annos on 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä tai 6 tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annoksen 7 tablettiin vuorokaudessa. Iäkkäät henkilöt: Iäkkäille henkilöille ei ole erityisohjeita. Lapset ja nuoret: Cholestagelin käyttöä lapsille ja nuorille ei suositella, sillä sen turvallisuutta ja vaikuttavuutta ei ole määritetty tässä potilasryhmässä. Jos otat Cholestagelia enemmän kuin sinun pitäisi: Ota yhteys lääkäriin. Ummetus tai turvotus on mahdollista. 27

28 Jos unohdat ottaa Cholestagelia: Voit ottaa unohtuneen annoksen myöhemmin aterian yhteydessä, mutta älä ota yhtenäkään päivänä enemmän tabletteja, kuin mitä lääkäri on määrännyt otettavaksi päivittäin. Cholestagel-hoidon lopettamisen vaikutukset: Kolesteroli voi nousta hoitoa edeltävälle tasolle. Muita erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa. 4. CHOLESTAGELIN MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet Cholestagelkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia (sivuvaikutuksia). Kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana noin 1400 potilasta, vain ummetusta (10 potilasta 100:sta) ja ylävatsavaivaa/närästystä (6 potilasta 100:sta) ilmeni merkittävästi useammin Cholestagelia ottavilla potilailla lumelääkettä (vaikuttamaton tabletti) saaneisiin verrattuna. Cholestagelia ottavilla potilailla todettiin myös päänsärkyä (2 potilasta 100:sta). Lisäksi lihaskipuja todettiin 0,4 potilaalla 100:sta. Nämä haittavaikutukset olivat tavallisimmin lieviä tai kohtalaisia. Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy joitakin edellä mainittuja haittavaikutuksia, jos ne eivät katoa tai jos ne pahenevat. Jos sinulla ilmenee joitakin haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta lääkärille tai apteekkiin. 5. CHOLESTAGELIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville. Säiliö pidettävä tiukasti suljettuna. Ei erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa käyttää etikettiin merkityn viimeisen käyttöajankohdan jälkeen. Tämä seloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 28

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Orlistat GSK 120 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli (kova) sisältää 120 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Circadin 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 2 mg melatoniinia. Apuaine: yksi depottabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AVAMYS 27,5 mikrogrammaa/suihke nenäsumute, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suihkeen laukaisu vapauttaa 27,5 mikrogrammaa flutikasonifuroaattia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOMAC Control 20 mg -enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää pantopratsolinatriumseskvihydraattia joka vastaa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desloratadine Actavis 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eliquis 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI YENTREVE 40 mg enterokapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT YENTREVEn vaikuttava aine on duloksetiini. Yksi kapseli sisältää duloksetiinihydrokloridia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Targretin 75 mg, pehmeät kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli sisältää 75 mg of bexaroteenia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lysodren 500 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 500 mg mitotaania Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rasagiline ratiopharm 1 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1 mg rasagiliinia (mesilaattina). Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Velosulin 100 IU/ml, injektiopullossa. Injektio-/infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Targretin 75 mg, pehmeät kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli sisältää 75 mg of beksaroteenia. Apuaine(et), joiden vaikutus

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esmya 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1mg:aa pitavastatiinia vastaavan määrän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg gemfibrotsiilia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg gemfibrotsiilia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg gemfibrotsiilia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI alli 60 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ellaone 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ulipristaaliasetaattia. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 40 mg telmisartaania. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI IRESSA 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg gefitinibiä. Apuaine: Yksi tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 3 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DepoCyte 50 mg injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 50 mg sytarabiinia. Apuaineet ks. 6.1.

Lisätiedot