Opetushallituksen 2014 perusteiden mukainen PARIKKALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYS OPPILASHUOLLON OSALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallituksen 2014 perusteiden mukainen PARIKKALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYS OPPILASHUOLLON OSALTA"

Transkriptio

1 1 Opetushallituksen 2014 perusteiden mukainen PARIKKALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYS OPPILASHUOLLON OSALTA

2 Opetushallitus MÄÄRÄYS Perusopetuksen opetussuunnitelman DNRO 4/011/2014 perusteiden muutokset ja täydennykset oppilashuollon osalta 2 LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä1. Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus2. Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää3. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosi-aalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-laissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus6. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.7 Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Op-pilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilas-huollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunni-telmallista arviointia.

3 3 Oppilashuoltoryhmät Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksit-täistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuolto-ryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppi-lashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hy-vinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittä-minen. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppi-lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapaus-kohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. PARIKKALA Oppilashuoltoryhmät 1) Ohjausryhmä Sekä Parikkalan kunnan perusopetuksen että Parikkalan lukion opiskeluhuollon ohjausryhmänä toimii Eksoten ja kuntien opetustoimen neuvottelukunta, jota kutsutaan Maakunnalliseksi opiskeluhuollon ohjausryhmäksi. Sen muodostavat Eksoten edustajat ja kuntien edustajat koko Eksoten alueelta. 2) Koulukohtainen oppilas/opiskeluhuoltoryhmä Kirjolan ja Saaren kouluissa sekä Parikkalan lukiossa on koulukohtaiset oppilas/opiskeluhuoltoryhmät. Koulukohtaisen oppilas/opiskeluhuollon ohjausryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori/koulunjohtaja. Jäseninä siihen kuuluvat koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja(t) sekä opinto-ohjaaja (yläkoulussa ja lukiossa). Koulukohtainen oppilas/opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.

4 4 3) Pedagoginen asiantuntijaryhmä Sekä Kirjolan että Saaren kouluissa on pedagogisen oppilashuollon asiantuntijaryhmä, joka huolehtii perusopetuslain mukaisesta pedagogisen tuen ja arvioinnin sekä 3-portaisen tuen järjestämisestä. Tuen päätökset kirjataan Wilman pedagogiseen järjestelmään ja erityisen tuen päätökset Dynastyyn. Pedagogisen oppilashuollon ryhmää johtaa rehtori/koulunjohtaja. Jäseninä siihen kuuluvat erityisopettaja(t), opinto-ohjaaja (yläkoulussa ja lukiossa) ja luokanopettaja/ luokanvalvoja ja/tai aineenopettaja. Pedagoginen asiantuntijaryhmä kokoontuu viikoittain. 4) Yksilöllisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä Yksittäisen oppilaan/opiskelijan hyvinvointia ja terveyttä (psyko-sosiaalista) koskevat asiat käsitellään oppilaan tai huoltajan suostumuksella tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Koulun asiantuntijaryhmän koollekutsujana toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuoltopalvelujen työntekijä, joka huolen havaitsee. Hän esittää koottavaksi yksilöllisen oppilashuollon tarpeita vastaavan tapauskohtaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon ryhmän. Ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön. Päätökset kirjataan ns. oppilashuoltokertomukseen (ei Wilmaan). Tiedot ovat salassa pidettäviä. Ryhmän käynnistämiseen johtava huoli saattaa nousta oppilaan, huoltajan, opetuksen järjestäjän tai oppilashuollon palvelujen työntekijän suunnalta. Huolen havainnut työntekijä ottaa asian aina ensin puheeksi oppilaan kanssa, jonka suostumuksella otetaan kontakti huoltajaan, jonka kanssa mietitään asian ratkaisua huolen selvittämiseksi. Koollekutsuja esittää kutsuttavaksi mukaan ammattihenkilöitä, joista ryhmä tulee koostumaan. Ryhmässä on vain henkilöitä, jotka perustellusti liittyvät ko. tilanteen hoitamiseen. Ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa jatkossa ryhmän tavoitteellisesta toiminnasta, tarvittavista kirjaamisista yksilökohtaisen opiskeluhuollon kertomukseen, mahdollisten uusien jäsenien tai asiantuntijoiden mukaan kutsumisesta tai muista vastaavista ryhmän työjärjestykseen tai toimintaan liittyvistä seikoista. Mikäli mukaan kutsutaan oppilashuollon ulkopuolisia tahoja, tapahtuu tämä opiskelijan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys Oppilashuoltokertomus on kronologinen kertomus, joka muodostuu sarjasta yksilöllisen opiskeluhuollon erillisiä tapahtumia. Ryhmän jäsenet kirjaavat sinne osaltaan tiivistetysti sovitut ja suunnitellut asiat, joilla on merkitystä esiin nousseen huolen selvittämisen suhteen. Luku- ja kirjoitusoikeus annetaan vain niille henkilöille, jotka liittyvät tapauskohtaisen ryhmän toimintaan. Kertomus muodostaa sähköisen rekisterin, jonka ylläpitämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa suljetussa ympäristössä. Yksittäisen oppilaan yksilölliseen kertomukseen annetaan katseluoikeus erikseen opiskeluhuoltolain tulkinnasta säädettyjen ohjeiden mukaisesti. Tapauskohtaisten ryhmien käyttöoikeuksia hallinnoi rekisterinpitäjän eli opetuksen järjestäjän nimeämä vastuuhenkilö, jolla on

5 5 myös oikeus tarpeen mukaan avata oppilaan kertomus. Parikkalassa rekisteristä vastaa perusopetuksen yläkoulun laaja-alainen virassa toimiva erityisopettaja ja varahenkilönä toimii Kirjolan alakoulun laaja-alainen virassa toimiva erityisopettaja. Rekisteristä vastaava vastuuhenkilö ei voi olla ko. asiasta hallintopäätöksiä tekevä rehtori. Tarve avata kertomus saattaa muodostua esim. lainsäädännön kautta. Yksilöllisen opiskeluhuollon kertomukseen kirjattuja tietoja ei lähtökohtaisesti saa hyödyntää opetuksen järjestämiseksi, ellei lainsäädännössä toisin määrätä. yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. Monialainen, organisaatiorajat rikkova yhteistyö on keskeisessä asemassa kokonaisvaltaisesti toteutettavassa oppilashuoltotyössä. Yhteistyövelvoite koskee kaikkia oppilashuollon palvelujen työntekijöitä. Psykososiaalisissa teemoissa korostuu erityisesti koulukuraattorin rooli, johon sisältyy lähtökohtaisesti keskeinen vastuu verkostomaisessa hallinnonrajat ylittävässä yhteistyössä. Koulukuraattori on systemaattisessa vuorovaikutusyhteydessä eri viranomaistahojen kanssa. Esiopetus Esiopetuksen oppilashuollon suunnittelu ja arviointi on osa Kirjolan ja Saaren koulun koulukohtaista oppilashuoltoryhmää ja perusopetuslain mukaisen pedagogisen tuen ja arvioinnin sekä 3-portaisen tuen järjestäminen kuuluu Kirjolan koulun ja Saaren koulun pedagogiselle oppilashuoltoryhmälle. Esiopetuksen oppimiseen liittyvät oppilashuoltoasiat käsitellään tarvittaessa ja ne ilmoitetaan etukäteen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajalle (rehtorille/koulunjohtajalle). Esiopetuksen oppilaiden yksilökohtaiset ja oppilaan psyko-sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään puolestaan asiantuntijaryhmässä, joka kootaan samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksessakin YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO PARIKKALA Oppilashuollon palaverien järjestäminen kunnassa, periaatteet, rakenteet sekä yleiset periaatteet Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä, Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö Yhteisöllinen oppilashuolto

6 6 Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan koulu-ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hy-vinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmis-taminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät koulu-yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.20 Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. oppilashuollollinen tuki tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan tukemisessa Tukitoimet suunnitellaan pedagogisen arvion ja selvityksen pohjalta, jotka on laadittu yhteistyössä huoltajien ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen päätöksen tekee rehtori/koulunjohtaja em. asiakirjojen, psykologin lausunnon ja oppilashuoltoryhmän päätöksen pohjalta. Ennen päätöksen tekoa pyydetään huoltajalta lupa erityisen tuen antamiseen. tupakoinnin, alkoholin ja päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen Parasta tukea nuorelle päihteitä/huumeita vastaan on vanhempien ja koulun yhteinen näkemys päihteistä. Yhteisellä näkemyksellä tarkoitetaan sitä, että päihteiden käyttö, hallussapito tai niiden alaisena oleminen on ehdottomasti kiellettyä kouluissa ja koulun alueella. Tämä asia on kaikkien koulussa työskentelevien vastuulla. Päihteiden käytöstä voi esimerkiksi ilmoittaa nimettömänä kouluun tai suoraan oppilaan huoltajalle. Ensisijainen vastuu nuoren kasvattamisesta on kodeilla. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus kasvattaa lapsensa päihteettömään elämään. Koulu tukee tätä kasvatusmallia. Tärkeätä on myös tietää miten toimitaan ongelmatilanteissa. jos päihteiden käytöstä ollaan huolissaan oppilasta rohkaistaan hakemaan apua oppilashuoltoryhmästä

7 7 oppilaan huoltajalle kerrotaan aina päihteiden käytöstä. Oppilaalla on mahdollisuus kertoa asiasta huoltajalle myös itse. menettelytavoista ja seurannasta sovitaan tapauskohtaisesti. oppilaalle kerrotaan mistä apua on saatavilla. toimintaohjeet jos oppilaan epäillään olevan päihtyneenä tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena koulussa oppilaan kanssa keskustellaan ja selvitetään tilannetta asiasta ilmoitetaan rehtorille ja koulukuraattorille oppilas toimitetaan terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen asiasta ilmoitetaan huoltajalle, joka noutaa oppilaan kotiin oppilashuoltoryhmä tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen oppilashuoltoryhmä keskustelee jatkotoimista tupakka Tupakkalain 12 :n mukaan tupakointi on kielletty koulussa, koulun alueella ja koulumatkoilla. Jos joku tupakoi sisätilassa tai ulkoalueella, jossa se on tupakkalain perusteella kielletty, eikä kehotuksesta huolimatta lopeta tupakointia, saa hänet poistaa sisätilasta tai ulkoalueelta. toimenpiteet, kun oppilas tavoitetaan tupakoimasta 1. kerta: yhteys huoltajaan. Oppilas soittaa kotiin koulukuraattorin, rehtorin tai luokanvalvojan läsnä ollessa. 2. kerta: jälki-istuntoa (alakoululainen 1 t, yläkoululainen 2 t) 3. kerta tai toistuva tupakointi: palaveri, jossa mukana on oppilashuoltoryhmä, huoltaja ja oppilas. Jos tupakointi jatkuu vielä tämänkin jälkeen, tehdään yhteistyötä poliisin kanssa. Oppilaalle annetaan tupakkavalistusta. kurinpitotilanteissa toimiminen ja oppilashuollollinen tuki kurinpitorangaistuksen yhteydessä tai silloin kun opetukseen osallistuminen on evätty Oppilas voidaan erottaa koulusta määräaikaisesti enintään 3 kk:n ajaksi (PoL 36 ) Opetuksen järjestäjän huolehdittava siitä, että oppilas ei erottamisen aikana jää jälkeen opetuksesta. Erottamispäätöksessä mainitaan, miten opetus järjestetään erottamisen aikana. Oppilaalle on järjestettävä tarvittava oppilashuolto (PoL 31a ). Jos oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut tai on ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, voidaan erottaminen panna täytäntöön heti. Asia päätettävä samalla kun tehdään erottamispäätös (PoL 36a ). Erottamispäätöksen tekee sivistyslautakunta rehtorin/koulunjohtajan esityksestä.

8 oppilashuollon yhteistyö koulutuksen eri siirtymävaiheissa 8 Perusopetuslakiuudistuksella on haluttu ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä varmistamalla, ettei eri viranomaisten välisiä tietokatkoksia syntyisi käytännössä. Opetuksenjärjestäjällä on oikeus pyytää opetuksen järjestämiseksi välttämättömiä tietoja sosiaali- ja terveysviranomaisilta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Oppilashuollon yhteistyö on jatkumo päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun nivelvaiheisiin suunnitellun ohjelman mukaisesti. oppilaan terveyden- tai sairauden hoitoon tarvittavan tuen ja seurannan järjestäminen Kaikki peruskoulun oppilaat kuuluvat kouluterveydenhoidon piiriin. Toimintaa säätelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin neuvolatoimen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma. Suun terveydenhuollon toimintaohjelmaan kuuluu laaja suun terveystarkastus 1, 5. ja 8. luokalla. Suuhygienisti pitää oppitunnin 7. luokalla. Joka 3. vuosi kouluterveydenhoitaja/koululääkäri osallistuvat kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksiin yhteistyössä opettajien, työterveyshuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon työterveyshuollon, työsuojelun, terveystarkastajien, oppilaitten ja huoltajien kanssa. Terveydenhoitaja on yhteyshenkilö kouluterveydenhuollon osalta. Terveydenhoitaja seuraa vuosittain sovittujen toimenpiteiden toteutumista. Tarkkailtava ergonomiaa, sisäilmaa, pihoja, liikenneturvallisuutta, väkivalta-kriisitilanteita, päihteitä. Kouluterveyskyselyjen ja koulujen hyvinvointikyselyjen tulokset käydään läpi ja niiden pohjalta suunnitellaan toimenpiteitä. Laajoissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8.lk) opettaja /luokanvalvoja täyttää kyselylomakkeen oppilaan koulunkäynnistä (oppiminen, tukimuodot, käyttäytyminen koulussa ja sosiaaliset suhteet). Opettajan arvioon tarvitaan kirjallinen lupa vanhemmilta/huoltajilta. Laajojen terveystarkastusten yhteydessä alakoulussa terveydenhoitaja tekee luokkayhteenvedon kyselykaavakkeiden pohjalta. tapaturmien ehkäiseminen, ensiapu, hoitoonohjaus ja seuranta poissaolojen ehkäiseminen, seuraaminen ja niistä ilmoittaminen*

9 9 Tapaturmien ehkäisemiseksi koulussa on järjestyssäännöt ja niiden noudattamista valvovat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Opettaja käy läpi oppilaiden kanssa aineittain työtapakohtaiset riskit ja ohjeet turvallisen työskentelyn varmistamiseksi ja opettaja valvoo, että ohjeita noudatetaan. (liite) Luokissa on oltava tarpeelliset ensiapuvälineet ja riittävä alkusammutusvälineistö. Opettajat tarkastavat kouluvuoden alussa luokan varustetason ja ilmoittavat mahdollisista puutteista yksikön esimiehelle. Tapaturman sattuessa jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen antamaan oppilaalle ensiapua. Tapaturman paikalle ensimmäisenä saapuva opettaja tai henkilökunnan jäsen vastaa siitä, että oppilas saa ensiapua mahdollisimman pian ja että hänet saatetaan tarvittaessa hoitoon joko kouluterveydenhoitajalle tai vakavammissa tapauksissa terveyskeskukseen. Tapaturmasta ilmoitetaan heti huoltajille ja tehdään kirjallinen raportti. Mikäli oppilas sairastumisen johdosta ei kykene jatkamaan koulupäivää, opettaja voi laskea oppilaan kotiin ilmoitettuaan/varmistettuaan että huoltaja on kotona tai tämä antaa luvan oppilaan lähteä kotiin. Muutoin oppilas odottaa lepohuoneessa koulun loppumiseen saakka.

10 10 Kirjolan koulun poissaoloihin liittyvä uusi menettelyohje korvaa voimassaolevasta opetussuunnitelmasta (sivistysltk , päivitetty saakka) liitteen 15. PARIKKALAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAMALLI POISSOLOJEN LUVALLINEN SEURANNASSA SAIRASPOISSA LUVATON Huoltajat pyytävät ennen poissaoloa oppilaalle vapautusta koulutyöstä. Luokanvalvoja/luokan-op ettaja myöntää 1-3 päivän mittaiset ja apulaisjohtaja sitä pidemmät vapautukset koulunkäynnistä. Oppilaat/ huoltajat kysyvät ennen poissaoloa tehtävät, jotka oppilaalla on oltava suoritettuna kouluun palattuaan. Huoltaja on loman aikana vastuussa oppilaan opetuksesta. Huoltajat ilmoittavat kouluun oppilaan sairaspoissaolosta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä. Huoltajat huolehtivat oppilaan kanssa koulutehtävistä tämän sairauden aikana. Oppilaalle annetaan tukiopetusta tarvittaessa. Kouluun/Wilmaan ei tule ilmoitusta poissaolosta. Luokanvalvoja/luokan-op ettaja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajiin poissaolon selvittämiseksi. Luokanvalvoja/luokan-op ettaja käy kasvatus-keskustelun oppilaan kanssa poissaolon syistä. Seuraavan luvattoman poissaolon jälkeen Jos poissaoloja on paljon, asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä huoltajien läsnäollessa tai heidän luvallaan ja päätetään jatkotoimista.

11 11 Opettaja kirjaa kunkin oppilaan poissaolot Wilmaan. Luokanvalvoja/luokanopettaja tulostaa poissaolotilaston lukukauden lopussa. kouluruokailun ja mahdollisten välipalojen järjestäminen Koulussa tarjotaan täysipainoinen kouluateria sekä välipala kaikille yläkoulun oppilaille. Alakoulun 1. ja 2. luokan oppilaat, joiden koulu jatkuu joko oppitunnin tai odotusten takia klo 14:ään, saavat välipalan. Alakoulun oppilaat, joiden koulu jatkuu oppituntien, kuljetusodotusten tai koulun kerhojen takia klo 15:een saavat välipalan. Lukuvuoden alussa selvitetään oppilaiden erityisruokavaliot. koulukuljetusten turvallisuutta sekä odotusaikojen järjestämistä ja turvallisuutta koskevat ohjeet Koulukuljetuksen piirissä olevat odotusoppilaat ovat aina valvonnassa. Tarpeen vaatiessa heidät saatetaan pysäkille. Liikennejärjestelyistä sekä kyydityksistä informoidaan vanhempia tarpeen mukaan eri tavoin. henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan toimintaohjeiden päivittäminen, toteutumisen seuranta ja arviointi Oppilashuollon järjestämistä koskeva suunnitelma kootaan koulun opetussuunnitelmakansioon. Kansio toimii perehdytyksen ja koulutuksen välineenä koulun henkilökunnalle ja jokainen allekirjoituksellaan vahvistaa tutustuneensa oppilashuollon ajankohtaiseen kansioon. Suunnitelman oppilaita koskevan osion tiedotuksesta hoitaa luokanvalvoja tai luokanopettaja. Oppilashuoltoasioiden tiedotus vanhemmille tai oppilaiden huoltajille tapahtuu vanhempainilloissa, vanhempaintapaamisessa ja/tai jakamalla oppilashuoltoa koskevaa materiaalia koululta oppilaiden mukana koteihin. Lisäksi oppilashuoltoasioista kootaan tarpeellinen tiedotepaketti koulujen kotisivuille. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä päivittää oppilashuoltoryhmien toimintaohjeet lukuvuosittain. Oppilashuollon järjestämistä koskevan suunnitelman käytäntöjen toteutumisen seurannan hoitaa yksikön esimies.

12 12 terveyden ja turvallisuuden edistäminen, seuranta ja arviointi kouluyhteisössä Parikkalan kunnan peruskoulussa terveyttä edistetään huolehtimalla ajanmukaisesta, omien edellytysten mukaisesta opetuksesta ja riittävästä tuesta, hyvinvointia ja osallisuutta edistävästä toimintakulttuurista ja ilmapiiristä, riittävästä ja monipuolisesta terveystiedon opetuksesta, toimivasta oppilashuollosta ja riittävistä ja oikea-aikaisista oppilashuollon palveluista poissaolojen seurannasta (ks.s.10) monipuolisesta ja riittävästä kouluruokailusta turvallisista koulukuljetuksista ja koulumatkoista kerhotoiminnasta (kerhotoiminnan laatukortit siv.ltk )(liitteet) kiusaamisen, väkivallan ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisystä sekä selvittämisestä ja lopettamisesta tarvittaessa ojentamis- ja kurinpitotoimin (Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja häirinnältä ks. s.) tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä ja ajanmukaisilla varautumisja kriisisuunnitelmilla (Pelastussuunnitelma ja Kriisisuunnitelma; liitteet) säännöllisellä fyysisten ja psyykkisten työolojen seurannalla (Riskikartoitus; liite) oppilashuollon yhteisöllinen toiminta ja tuki sekä osallisuuden vahvistaminen (Oppilaskuntatoiminta sekä ylä- että alakoulussa, tukioppilastoiminta yläkoulussa) yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa liitteenä oppilashuollon toimintasuunnitelman sisältö (toimintasuunnitelma liitetään koulun vuosittaiseen työsuunnitelmaan). oppimiseen liittyvä huolikortti (Wilmassa), jonka avulla opettaja ottaa oppilaan tai luokan oppimiseen liittyvän huolen puheeksi pedagogisessa oppilashuoltoryhmässä Oppilashuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä huoltajan ja lapsen osallisuutta opetusyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Lapsen osallisuutta tuettaessa otetaan huomioon lapsen ikä, kehitystaso sekä muut edellytykset ja tarpeet. Lasten tulee ikätasonsa mukaisesti saada itse osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten muotoiluun ja saada kokemuksia osallisuudesta. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. Oppilashuollon näkökulmasta keskeistä on löytää uudentyyppisiä lasten ja nuorten arkeen liittyviä yhteisöllisyyden muotoja yhteiskunnan muutosten myötä perinteisten muotojen väistyessä sekä edistää niitä hyvinvointia tukevaan suuntaan.

13 13 yhteisöllinen tuki; miten oppilashuolto vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintaa alakoulun tiimitunnit nivelvaiheiden saattaen vaihto perusopetuksen tasolta toiselle varhainen puuttuminen akuuteissa tilanteissa oppilaille ja vanhemmille tietoa oppilashuoltoryhmien toiminnasta opettajille tiedoksi oppilashuollon toimintamalli/ miten ja missä järjestyksessä asiat etenevät miten opettaja/luokanvalvoja voi siihen osallistua tuen lomakkeiden esittely koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti pari kertaa lukukaudessa ja pedagoginen asiantuntijaryhmä viikoittain ja tarvittaessa Nivelvaiheiden tuki Parikkalan kunnan koululaitoksessa 1. Nivelvaihe esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle Kouluvalmiuden ryhmätutkimus päiväkodeissa tammi helmikuussa erityisopettajat ja esikoulunopettajat toteuttavat; psykologi konsultoi tarvittaessa. Ennen kouluun tuloa Esikoulun päättyessä kasvunkansioiden mukana luovutetaan lasta koskevat asiapaperit koulun arkistoon. Esikoulunopettaja luovuttaa yllä mainitut asiakirjat luokanopettajalle ja erityisopettajalle yhteispalaverissa keväällä (saattaen vaihto). Palaverissa voi olla mukana myös koulukuraattori. Luokanopettaja käy keväällä tutustumassa päiväkodeissa esikoululaisiin Esikoulunopettajan ja luokanopettajan yhteistyö jatkuu ensimmäisen kouluvuoden aikana Esikoululaiset ja ensimmäisen luokan oppilaat tapaavat toisiaan mahdollisuuksien mukaan. Luokanopettaja ja esikoulunopettaja suunnittelevat yhdessä tapaamisten aihepiirit. Järjestetään yhteistyöpalaveri, jossa ovat läsnä luokanopettaja(t), erityisopettaja(t), esikoulunopettaja(t), koulukuraattori ja rehtori. Yhteistyö vanhempien kanssa keväällä Kirjolan koulu: Järjestetään vanhempainilta koulutulokkaiden vanhemmille ja koulutulokkaat tutustuvat kouluun. Esikoulut lähettävät kutsut vanhemmille Saari: keväällä koulutulokkaat ja vanhemmat tutustuvat kouluun.

14 Yhteistyö vanhempien kanssa koulun alettua Syksyllä ennen syyslomaa vanhempainilta koululla (arvioidaan koulun alkua vanhempien kanssa) sekä vanhempainvarttien järjestäminen. Luokanopettaja ja erityisopettaja kutsuvat ja toteuttavat vanhempainillan. Kummitoiminta alakoulun 1. luokan oppilaille valitaan kummit ylempiluokkalaisten joukosta Nivelvaihe kuudennelta seitsemännelle luokalle Kaikkien kuudennen luokan oppilaiden luetun ymmärtäminen sekä matemaattiset taidot arvioidaan käytettävissä olevien testien avulla. Koulukuraattori haastattelee kuudennen luokan oppilaat. Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja vierailevat kevään aikana 6. luokilla tutustumassa tuleviin seitsemännen luokan oppilaisiin ja kertovat yläkoulusta. Samalla oppilaat täyttävät oppilaskortin sekä itsearviointilomakkeen. Myös luokanopettaja kertoo oppilaistaan. Saatujen tietojen pohjalta suunnitellaan tulevia ryhmäjakoja. Luokanopettajat ja alakoulun erityisopettaja sekä yläkoulun erityisopettaja, rehtori ja koulukuraattori kokoontuvat yhteiseen tiedonsiirtopalaveriin. Saatujen tietojen perusteella ryhmäjaot viimeistellään ja valmistellaan sujuvaa siirtymävaihetta. Tulevat seitsemännen luokan oppilaat tutustuvat yläkouluun kevään aikana erikseen järjestettävänä tutustumispäivänä sekä vanhemmille järjestetään vanhempainilta. Tuleville seitsemännen luokan oppilaille järjestetään ryhmäytyspäivä syksyllä pian koulun alettua. Tukioppilastoiminta. Vanhempainilta syksyllä. 3. Nivelvaihe perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä Yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa oppilaanohjaaja järjestää 8. ja 9. luokan oppilaille mahdollisuuden tutustua toisen asteen oppilaitoksiin. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille (toiminnallisen opetussuunnitelman mukaisesti etenevät) voidaan järjestää räätälöityjä tutustumiskäyntejä. Näissä tutustumisissa perusopetuksen puolelta tulee olla mukana erityisopettaja ja avustaja. Oppilaanohjaaja pitää yllä yhteyksiä toisen asteen oppilaitoksiin. Hän päivystää erikseen sovittuna ajankohtana koululla yhteisvalintatulosten saavuttua ja opastaa ilman opiskelupaikkaa jääneet täydennys- ja lisähakuun. Oppilaiden siirryttyä toisen asteen oppilaitoksiin koulu huolehtii siitä, että oppilaitokset saavat erityisen tuen piirissä olleen oppilaan opiskeluun liittyviä välttämättömiä tietoja. Muiden kun oppilaan opiskeluun liittyvien tietojen siirtämiseen tarvitaan huoltajilta tiedonsiirtolupa.

15 15 Uuden nuorisolain muutoksen myötä jokaisella kunnalla on velvollisuus järjestää etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö haluaa tavoittaa ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea esim. työ- ja opiskelupaikan saamiseksi ja joilla on vaara syrjäytyä. Työ on luottamuksellista ja etsivillä on vaitiolovelvollisuus. Yhteyttä etsiviin voi ottaa nuori itse tai vanhemmat. Palvelu on ilmaista. yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa Lapsen rinnalla kulkee useita aikuisia omien vanhempien lisäksi koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Lapsen kaikenpuolisen hyvinvoinnin perusedellytys ovat arjessa mukana elävät, hänestä aidosti iloitsevat ja huolehtivat aikuiset. Kaikilla lapsen kohtaavilla aikuisilla on merkitys lapsen elämään. Lapsen elämän saumakohdissa kuten päivähoidosta esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä sekä peruskoulun jälkeen toisen asteen oppilaitokseen siirryttäessä on tärkeä turvata tiedonkulku lapsen ja nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista jatkuvan yhteistyön avulla. Ammattitaitoinen henkilöstö ja toimivat verkostot turvaavat, että lapsi, nuori ja perhe saa avun siltä ammattilaiselta, joka hänet kohtaa. Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä (oppilashuoltoryhmässä). Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten tai yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. vanhempainillat vanhempainvartit (1., 3., 7. ja 9. luokalla) koulun tiedotuslehti syksyllä muut ajankohtaiset tiedotteet sähköposti, Wilma-ohjelma oppilashuoltoryhmä kouluterveydenhuolto koulukuraattori muut viranomaiset ehkäisevä työ lastensuojelullisesta näkökulmasta koordinointi ja kehittäminen Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Parikkalan kunnan koululaitoksessa 1. Laki

16 16 Perusopetuslain 29 :n mukaan kaikilla oppilailla on oikeus sekä fyysisiltä että psyykkisiltä puitteiltaan turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallinen oppimisympäristö on myös opettajien ja muun henkilökunnan laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan perusta. Puuttumisellaan kiusaamiseen ja väkivaltatilanteisiin sekä niiden ennaltaehkäisemisellä koulu luo turvallisen oppimisympäristön kaikille kouluyhteisön jäsenille. 2. Määrittely Kiusaaminen on vihamielistä käytöstä jolla aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä toiselle. Kiusaaja on kiusattua vahvemmassa asemassa ja kiusatun on vaikea syystä tai toisesta puolustautua. Kiusaaja ja kiusattu voi olla luokkatoveri, koulukaveri tai aikuinen (koulun henkilökuntaan kuuluva). Kiusaamisen muotoja: fyysinen: Töniminen, tavaroiden vieminen, tappelu, kiinnipitäminen, seksuaalinen häirintä. henkinen: Nimittely, ulkopuolelle jättäminen, pahan puhuminen, haukkuminen, verkko-/nettikiusaaminen 3. Kiusaamisen ennaltaehkäisy Koulukiusaamista ennaltaehkäistään parhaiten kun kehitetään yhteisöllisyyttä, me-henkeä ja vastuullista käytöstä. Tähän pyritään mm. KiVa-koulun toimintamallien avulla. Korostetaan, harjoitellaan ja vaaditaan hyviä käytöstapoja. Huonoon käytökseen puututaan. Opetuksessa pyritään käyttämään työtapoja, jotka kehittävät ja lisäävät yhteistyötä oppilaiden välillä. KiVa-tunnit 1. ja 4. luokalle, KiVa-teemat 7 9 luokalla. (ryhmäytymisleikit nivelvaiheissa, yhteiset tilaisuudet ja juhlat, vaihtuvat istumajärjestykset ja työparit tunneilla) Lisäksi huolehditaan riittävästä valvonnasta koulun eri tilanteissa (oppitunnit, välitunnit, juhlat, kilpailut). Koko koulun henkilökunta osallistuu valvontaan. 4. Kiusaamiseen puuttuminen Kuka tahansa havaitsee kiusaamista, puuttuu siihen heti. Jos kiusaaminen on hetkellistä (ei toistuvaa), käytetään koulun normaaleja menettelytapoja. Mikäli kiusaaminen on ollut toistuvaa, ilmoitus koulun KiVa-tiimille (koulukuraattori ja edustajat sekä ala- että yläkoulun puolelta). KiVa-tiimi tutkii, onko kiusaaminen ollut systemaattista ja kirjaa tapaukset ylös. KiVa-tiimi työskentelee aina pareittain. KiVa-tiimi haastattelee osapuolet ja parannusta tilanteeseen haetaan sopimalla yhteisestä toimintamallista siten, että osapuolet itse ehdottavat miten tilanteessa jatketaan. KiVa-tiimin toimintaohje: - vanhemmille tieto ensimmäisen haastattelun jälkeen - tilannetta seurataan

17 17 - jos kiusaaminen toistuu kutsutaan koolle rehtori, huoltajat, oppilashuoltoryhmä - koulun normaalit rangaistuskäytänteet otetaan käyttöön - jos koulun ja oppilashuollon toimenpiteet eivät auta, otetaan yhteyttä koulupoliisiin ja tarvittaviin viranomaistahoihin - opettajan tai rehtorin on ilmoitettava häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta sekä tekijän että kohteen huoltajille 5. Milloin kiusaaminen on rikos? Selvittämiskeskustelut eivät aina ole riittävä toimenpide. Joissakin esimerkiksi fyysistä väkivaltaa sisältävissä tapauksissa on syytä ryhtyä rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Lievä pahoinpitely: pahoinpitelyn kohteelle ei tarvitse välttämättä aiheutua ruumiinvammaa. Asianomistajarikos, josta pahoinpitelyn kohteeksi joutuvan opettajan on itse tehtävä rikosilmoitus poliisille ja vaadittava tekijälle rangaistusta. Lievä pahoinpitely on alkaen kuitenkin virallisen syytteen alainen rikos, jos teko on kohdistunut kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön. Koulu voi tehdä tällöin ilmoituksen. Pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia, jonka poliisi tutkii aina, vaikkei uhri tätä vaatisikaan. Myös koulu voi olla ilmoituksen tekijä. Laiton uhkaus voi olla myös kiusaamista. Se saattaa olla suullisesti, kirjeitse, tekstiviestein, sähköpostitse tai sosiaalisten medioitten kautta ilmaistua uhkailua. Uhkaus on asianomistajarikos. Perättömien tietojen levittäminen tai toista häpäisevien asioiden kertominen ovat rangaistavia tekoja, jos ne täyttävät rikoslain kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Koulu informoi oppilaita ja vanhempia lukuvuoden alkaessa koulun toimintatavoista kiusaamistapauksissa. Luokanvalvoja informoi oppilaita ja vanhemmille tiedotetaan vanhempainilloissa tai tiedotteilla. Väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvältä oppilaalta voidaan evätä opetus enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi (PoL mom.). Rehtori tekee kotiuttamisesta päätöksen ja huoltaja vastaa oppilaan kotiintulosta. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, oppilas on valvotussa tilassa koulupäivän loppuun Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtainen oppilashuolto

18 18 Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppi-lashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.22 Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti24. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan lähei-siä.25 Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantun-tijoilta26. Suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa2 PARIKKALA Yksittäistä oppilasta koskevat psykososiaaliset asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä Ryhmän koollekutsujana toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden työntekijä, joka huolen havaitsee. Hän esittää koottavaksi yksilöllisen opiskeluhuollon tarpeita vastaavan tapauskohtaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon ryhmän. Ryhmän käynnistämiseen johtava huoli saattaa nousta oppilaan, huoltajan, opetuksen järjestäjän tai oppilashuollon palvelujen työntekijän suunnalta. Huolen havainnut työntekijä ottaa asian aina ensin puheeksi oppilaan kanssa, jonka suostumuksella otetaan kontakti huoltajaan, jonka kanssa mietitään asian ratkaisua huolen selvittämiseksi. Koollekutsuja esittää kutsuttavaksi mukaan ammattihenkilöitä, joista ryhmä tulee koostumaan. oppilashuollollinen tuki koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa Oppilashuollollinen tuki on toimintaa, joka lisää oppilaan hyvää oppimista ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan sekä estää syrjäytymistä.

19 19 Oppilashuollon tavoitteena on puuttua ongelmiin mahdollisimman nopeasti, jotta pystytään laatimaan yksilölliset jatkotoimenpiteet. Oppilashuollollisia tehtäviä toteuttavat osaltaan kaikki opettajat omassa työssään ja kaikissa opetustilanteissa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa ja heidän nimenomaisella suostumuksellaan. Asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Oppilashuoltoryhmässä selvitetään oppilaan tilannetta moniammatillisesti ja perhekeskeisesti, arvioidaan yleisten tukitoimien riittävyyttä ja päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta hoitoon ohjaamisesta. Muita jäseniä oppilashuoltoryhmässä voivat olla ne henkilöt, joiden tehtäviin asian käsittely välittömästi kuuluu: kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan opettaja tai luokanvalvoja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäynninohjaaja, yläluokilla ja lukiossa opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa koululääkäri, psykologi ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä Oppilashuollon asiantuntijaryhmä käsittelee oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia ongelmia ja etsii yhteistyötahojen kanssa ratkaisuja ongelmiin. oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa Asiantuntijaryhmä selvittää oppilaan tilanteen ja ohjaa hänet tarvittavien terveydenhuoltopalvelujen piiriin. oppilashuollon yhteistyö eri toimijoiden kesken (koululääkäri, mielenterveyshoitaja, psykologi, perhetyöntekijä, sos.työntekijä) koulukuraattorin henkilökohtaiset keskustelut keskustelut vanhempien kanssa akuuteissa tilanteissa oppilashuollon asiantuntijaryhmässä käsitellään jo varhaisessa vaiheessa oppilasta koskeva huoli, esim. oppilaan jäädessä ryhmän ulkopuolelle kouluterveydenhoitajan haastattelu KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA (LIITETÄÄN LUKUVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAAN)

20 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 20 Parikkalan kunnassa on esiopetuksen, perusopetuksen ja Parikkalan lukion yhteinen oppilashuoltosuunnitelma. Esiopetusta järjestetään Kirjolan koulussa, Saaren koulussa ja päiväkoti Laulujoutsenen yhteydessä. Terveydenhuoltolain (15,16,17 ) mukaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu oppilaiden erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen. Käytettävissä olevia opiskeluhuollon palveluita ovat kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, psykologipalvelut ostopalveluna, koulukuraattori ja tarpeen mukaan myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Esi- ja perusopetuksessa on käytössä oppimisen tukemisessa ns. kolmiportainen tuki. Tukimuodot ja avustajapalvelut perustuvat oppilaiden tarpeisiin. Esiopetuksessa ei ole erityisryhmiä, vaan tuki toteutetaan inkluusioperiaatteella kehittämällä erilaisia tukimuotoja esiopetuksen sisällä. Perusopetuksessa on käytettävissä pienryhmä (luokat 1-6), tukiluokka, resurssiopettaja, kielten pienryhmäopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Lukiossa ei ole erityisopettajan virkoja. Lukivaikeudet testaa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja. Lukiossa on opinto-ohjaaja. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Opiskeluympäristö muodostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja pedagogisista sisällöistä. Kouluyhteisön aikuiset pyrkivät noudattamaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Vanhemmille annetaan tietoja lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyvistä asioista ja tukemisen mahdollisuuksista. Opiskeluhuollon yhteistyön kautta pyritään ehkäisemään ongelmien syitä sekä auttamaan syntyneiden pulmien ratkomisessa. Koulukuraattori tukee opettajia mm. luokan ilmapiiriin, kaverisuhteisiin ja yhteistyöhön liittyvissä asioissa. Koulukohtainen opetussuunnitelma sisältää toimintaohjeet kouluyhteisössä ilmenevään kiusaamisen havainnointiin ja varhaiseen puuttumiseen (KiVa-koulu), päihdehäiriöihin tai muihin kouluyhteisössä ilmeneviin ongelmiin. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa toteutetaan osana opetussuunnitelmia sekä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelmaa.

21 21 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään kerran valtuustokaudessa ja se hyväksytetään Eksoten valtuustossa sekä kuntien valtuustoissa. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Yksittäistä oppilasta koskevat psykososiaaliset asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä Ryhmän koollekutsujana toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden työntekijä, joka huolen havaitsee. Hän esittää koottavaksi yksilöllisen opiskeluhuollon tarpeita vastaavan tapauskohtaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon ryhmän. Ryhmän käynnistämiseen johtava huoli saattaa nousta oppilaan, huoltajan, opetuksen järjestäjän tai oppilashuollon palvelujen työntekijän suunnalta. Huolen havainnut työntekijä ottaa asian aina ensin puheeksi oppilaan kanssa, jonka suostumuksella otetaan kontakti huoltajaan, jonka kanssa mietitään asian ratkaisua huolen selvittämiseksi. Koollekutsuja esittää kutsuttavaksi mukaan ammattihenkilöitä, joista ryhmä tulee koostumaan. oppilashuollollinen tuki koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa Oppilashuollollinen tuki on toimintaa, joka lisää oppilaan hyvää oppimista ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan sekä estää syrjäytymistä. Oppilashuollon tavoitteena on puuttua ongelmiin mahdollisimman nopeasti, jotta pystytään laatimaan yksilölliset jatkotoimenpiteet. Oppilashuollollisia tehtäviä toteuttavat osaltaan kaikki opettajat omassa työssään ja kaikissa opetustilanteissa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa ja heidän nimenomaisella suostumuksellaan. Asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Oppilashuoltoryhmässä selvitetään oppilaan tilannetta moniammatillisesti ja perhekeskeisesti, arvioidaan yleisten tukitoimien riittävyyttä ja päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta hoitoon ohjaamisesta. Muita jäseniä oppilashuoltoryhmässä voivat olla ne henkilöt, joiden tehtäviin asian käsittely välittömästi kuuluu: kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan opettaja tai luokanvalvoja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäynninohjaaja, yläluokilla ja lukiossa opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa koululääkäri, psykologi ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

22 tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä 22 Oppilashuollon asiantuntijaryhmä käsittelee oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia ongelmia ja etsii yhteistyötahojen kanssa ratkaisuja ongelmiin. oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa Asiantuntijaryhmä selvittää oppilaan tilanteen ja ohjaa hänet tarvittavien terveydenhuoltopalvelujen piiriin. oppilashuollon yhteistyö eri toimijoiden kesken (koululääkäri, mielenterveyshoitaja, psykologi, perhetyöntekijä, sos.työntekijä) koulukuraattorin henkilökohtaiset keskustelut keskustelut vanhempien kanssa akuuteissa tilanteissa oppilashuollon asiantuntijaryhmässä käsitellään jo varhaisessa vaiheessa oppilasta koskeva huoli, esim. oppilaan jäädessä ryhmän ulkopuolelle kouluterveydenhoitajan haastattelu Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa Lapsen rinnalla kulkee useita aikuisia omien vanhempien lisäksi koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Lapsen kaikenpuolisen hyvinvoinnin perusedellytys ovat arjessa mukana elävät, hänestä aidosti iloitsevat ja huolehtivat aikuiset. Kaikilla lapsen kohtaavilla aikuisilla on merkitys lapsen elämään. Lapsen elämän saumakohdissa kuten päivähoidosta esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä sekä peruskoulun jälkeen toisen asteen oppilaitokseen siirryttäessä on tärkeä turvata tiedonkulku lapsen ja nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista jatkuvan yhteistyön avulla. Ammattitaitoinen henkilöstö ja toimivat verkostot turvaavat, että lapsi, nuori ja perhe saa avun siltä ammattilaiselta, joka hänet kohtaa. Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä (oppilashuoltoryhmässä). Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten tai yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. vanhempainillat

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1 SISÄLLYS: JOHDANTO... 3 1. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO... 4 2. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTORYHMÄT... 5 2.1 Moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä... 5 2.2 Päiväkotien

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Hanna-Mari Sarlin, hanna-mari.sarlin@avi.fi Opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto KM, erityisopettaja, työnohjaaja Ajankohtaista

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisen yhteistyön kompastuskivenä Kommenttipuheenvuoro 6.10.2015 Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Lähtökohtia Yksittäisen toimijan usein vaikea hahmottaa,

Lisätiedot

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 1 Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta 13.12.2016 78 Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat Alakoulujen tarkennukset täydentävät Säkylän kunnan oppilas-

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14 Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan 1.8.2014 alkaen Sivu 1 / 14 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma

Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma 1 1. Johdanto Opiskelijahuoltosuunnitelma on laadittu opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Suunnitelma on laadittu monialaisena

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk. 135 03.11.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA 228/22/2016 SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2015-2016 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 440 oppilasta oppilashuollon piirissä. Utran koulun

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 2 3 VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1.8.2014 Svol 26.11.2014 xx 4 Sisällysluettelo LUKU

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1 Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki velvoittaa kunnan uudistamaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan 1.8.2014 Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa 28.11.2014 OPH koulutustilaisuus Uudistuva esiopetus kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen Tampere Oppilas-

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan Sisältää myös esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman KOULU: Lintuvaaran koulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT 2 1.1. Terveydenhoitopalvelut... 2 1.2. Kuraattoripalvelut...

Lisätiedot