Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano. Teknisentyönluokan peruskorjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano. Teknisentyönluokan peruskorjaus"

Transkriptio

1 1 Kokousaika Maanantai kello :15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 7 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 9 10 n päätösten täytäntöönpano Teknisentyönluokan peruskorjaus Valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänäpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Suomenniemen kunnanvirastossa kello Juha Nirkko n puheenjohtaja

2 2 Kokousaika Maanantai kello :15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet valtuutetut Hakuli Ossi Heikkilä Markku Heikkinen Isto Härkänen Keijo Juopperi Topias Kauppi Marja Kosunen Aili Kiesilä Olli Kiljunen Kyösti Korhonen Kirsi Mäkirinne Veijo Nirkko Juha Ruotsalainen Raimo Ruottinen Outi Salopelto Mika Kurvinen Minna, vj. Viitikka Ville Muut saapuvilla olleet Muukkonen Matti kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Hyrkkänen Suvi taloussihteeri Poissa Särkkä Antti Mankkinen Kari kunnanrak.mestari-rak.tarkastaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Asiat 7-10 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus 8 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Juha Nirkko puheenjohtaja Matti Muukkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Kyösti Kiljunen Topias Juopperi Pöytäkirja ollut nähtävänä Kunnanvirastossa kello Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. n kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle sekä lähetetty postitse valtuutetuille , minkä lisäksi kokouksesta on ilmoitettu ilmestyneessä Länsi- Saimaan Sanomat -nimisessä lehdessä. Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissaoleviksi. Ehdotus Kj Puheenjohtaja toteaa kunnanvaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Todettiin läsnä olleen 16 varsinaista ja 1 varajäsen.

4 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Ehdotus Kj Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Kiljunen ja Topias Juopperi.

5 5 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kvalt Khall Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan kunnanhallituksen katsoessa, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on tällöin viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. on pidetyn kokouksensa asiakohdassa 4 päättänyt hyväksyä uuden hallintosäännön. Ennen kunnanvaltuuston kokousta esiin oli noussut epäilys siitä voiko kunnanhallituksen jaosto toimia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21 :n tarkoittamana rakennustarkastusviranomaisena. Kunnanjohtaja pyysi asiasta näkemystä sekä Suomen Kuntaliitosta että Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeus-oppiaineesta. Kokoukseen mennessä käytettävissä oli vain Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määtän näkemys siitä, että periaatteessa tulkinta voidaan tehdä kummin tahansa, sillä argumentteja on esitettävissä sekä puolesta että vastaan. Aikarajoituksen vuoksi varsinaista lausuntoa ei voitu antaa. Kuntaliiton näkemystä ei kokouksessa ollut käytettävissä. Kokousta seuraavana päivänä kunnanjohtajalla on ollut käytössään kuntaliiton Heikki Harjulan näkemys, jonka lisäksi kunnanjohtaja on keskustellut asiasta Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden yliopisto-opettaja Kimmo Malinin kanssa. n hyväksymän hallintosäännön kannalta oikeudellisesti olennaista on selvittää, mitä MRL 21 :ssä tarkoitetulla lautakunnalla tai muulla monijäsenisellä toimielimellä tarkoitetaan, kun erikseen on todettu, ettei kunnanhallitus voi tällaisena toimielimenä toimia. Näin ollen oikeudellisesti relevantti kysymys on miten sanamuodossa mainittua kunnanhallitus käsitettä tulee tulkita. Sanamuodonmukaisen suppean (sensu stricto) tulkinnan mukaan kunnanhallituksella tarkoitetaan vain varsinaista kuntalain (365/1995)s 17 ja 23 :ien tarkoittamaa kunnanhallitusta vai tuleeko sanamuotoa tulkita laajentavasti (sensu largo) kattamaan myös kunnanhallituksen jaostot. MRL 21 :n mukaan: Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin,

6 6 jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus. MRL 21 :n esitöiden (HE 101/1998, yksityiskohtaiset perustelut 21 ) mukaan: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisista ehdotetaan säädettäväksi voimassa olevaa lakia vastaavasti. Nykyiset säännökset ovat vuodelta 1994 viimeksi tarkistettuina. - - Laissa ei ole tarkoitus säätää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen organisatorisesta asemasta tai suhteesta kunnan muuhun hallintoon. Rakennusvalvonnan tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta on tarpeen järjestää nämä kysymykset kunnassa niin, että turvataan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävän edellyttämä puolueeton ja riippumaton asema. - - Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä - - säädettäisiin asetuksella. - - Rakennusvalvonnan viranomaistehtäviä tai niihin rinnasteisia olisivat tämän lain nojalla kaavoituksen toteutumisen valvonta, rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupien sekä mahdollisesti poikkeuslupien käsittely sekä näihin liittyvä työnsuorituksen valvominen, rasitejärjestelyt ja eräät muut asemakaavan toteuttamiseen liittyvät järjestelyt, rakennuksen kunnossapidon ja rakennetun ympäristön hoidon valvominen sekä hallintopakkoasiat siten kuin jäljempänä ehdotetaan säädettäväksi. Eduskuntakäsittelyssä kysymys kunnanhallituksen jaoston mahdollisuudesta toimia rakennusvalvontaviranomaisena ei noussut esiin ympäristövaliokunnassa, perustuslakivaliokunnassa, eikä hallintovaliokunnassa, jotka lakiehdotusta käsittelivät. Lainsäädännön tulkinnassa sanamuodonmukainen tulkinta on lähtökohta, joka ei kuitenkaan sido lopputulosta, mikäli vakuuttavia argumentteja toisintulkinnan osalta voidaan esittää. Näin ollen MRL 21 :n tulkitseminen sanamuodonmukaisesti koskemaan vain kunnanhallitusta voidaan ottaa tarkastelun lähtökohdaksi. Säännöksestä voidaan havaita se, että periaatteessa MRL:n lähtökohta on rakennusvalvontaviranomainen kysymyksen järjestäminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kuitenkin siten, ettei kunnanhallitus voi toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Tälle menettelylle löytyy perustelut hallituksen esityksestä. Kuten edellä on mainittu, rakennusvalvonnan tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta on tarpeen järjestää kysymykset niin, että turvataan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien edellyttämä puolueeton ja riippumaton asema. Kunnanhallituksen poisrajaavan säännöksen tarkoituksena on siten nimenomaan puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaaminen. Kun edelleen huomataan, että MRL esitöissä erityisesti painotetaan, ettei sillä ole tarkoitus ollut säätää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen asemasta tai suhteesta kunnan muuhun hallintoon, voidaan todeta, että MRL:n lähtökohtana on tuoda esiin a) puolueettomuus- ja riippumattomuusnäkökulma sekä b) se, että lainsäätäjän näkemyksen mukaan kunnanhallitus ei koskaan voi täyttää tätä puolueetto-

7 7 muus- ja riippumattomuusvaatimusta. Tälle perustelu on löydettävissä myös oikeuskirjallisuudesta. Aki Ekroosin ja Vesa Majamaan (Maankäyttö- ja rakennuslaki, Edita, 1999 s. 115) mukaan MRL 21 :n tarkoituksena on ollut korostaa maankäytön suunnittelua johtavan ja suunnitelmia valvovan toimielimen erillisyyttä. Edelleen he toteavat, ettei kunnanhallitus valvovana viranomaisena - - tule kysymykseen senkään vuoksi, että se olisi monissa lupa- ja valvonta-asioissa asianosaisena esteellinen. Näin ollen näyttäisi perustellulta, että MRL 21 :n tulkinnassa tulisi huomioida a) kunnanhallituksen poissuljettu asema ja b) puolueettomuuden ja riippumattomuuden arviointi. Toisaalta kuitenkin on syytä edelleen tarkastella toisesta näkökulmasta. Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2001 antamassa ratkaisussa ( t. 01/0119/4) kysymys oli siitä, oliko kunnanhallituksen alaisella suunnittelu- ja talousjaostolla oikeus myöntää MRL 130 :n mukainen toimenpidelupa, kun samanaikaisesti kaupungin hallintosäännön mukaan MRL 21 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena toimi kaupungin rakennuslautakunta. Tässä yhteydessä, kaupunginhallituksen kannan mukaisesti, hallinto-oikeus päätyi toteamaan jaoston ylittäneen toimivaltansa perustuen hallintosäännön eksplisiittiseen mainintaan rakennuslautakunnasta rakennusvalvontaviranomaisena, jolle MRL 130 :n mukaisesti kuulu toimenpideluvista päättäminen. Tässä yhteydessä hallinto-oikeus kuitenkin ilman tarkempia perusteluja päätyi toteamaan, ettei rakennusvalvontaviranomaisena voi toimia kunnanhallitus, eikä siten myöskään sen jaosto. Kanta on sama kuin mitä kuntaliitosta ensimmäiseksi annettiin. Tätä perustellaan kuntalain 17.4 :n toteamuksella: kunnanhallituksen - - jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tästä on johdettu ajatus, jonka mukaan se mitä MRL 21 :stä on säädetty, on voimassa myös kunnanhallituksen jaoston osalta. Näin ollen kantana on, ettei kunnanhallituksen jaosto voisi toimia MRL 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Kuntalain esitöiden (HE 192/1994, yksityiskohtaiset perustelut 17 ) mukaan kunnanhallituksella voisi olla jaostoja, joiden asettamisesta ei säädettäisi laissa. Edelleen esitöissä todetaan, että hallinnon järjestämisen raja olisi tässäkin joustava, joka tarkimman tulkinnan mukaan voitaisiin katsoa viittaavan vain toimielimen asettamista koskevaan sääntelyyn, joskin se pyrkii ilmentämään myös yleisempää kunnallisesta itsehallinnosta (Suomen perustuslaki, 731/1999, ) kumpuavaa ajatusta, jonka mukaan kunnalla on itse melko suuri vapauspiiri päättää hallintonsa järjestämisestä. Kun edelleen huomioidaan esitöiden yleisperusteluissa (passim.) esitetyt näkemykset kuntalain uudistamisen tavoitteesta joustavoittaa kunnan hallintoa ja

8 8 muuta toimintaa, ei perusteita MRL 21 :n sanamuotoa laajemmalle tulkinnalle ole. Toisaalta myöskään perusteita ylipäätänsä tulkita MRL 21 :ää kuntalain 17.4 :llä ei välttämättä ole. Tämän lisäksi on myös edelleen syytä huomata, että kuntalain 17.4 :ssä puhutaan soveltuvin osin soveltuvuudesta. Kyseisellä säännöksellä onkin siten tarkoitus lähtökohtaisesti ilmaista se, ettei lainsäätäjä ole kuntalakia säätäessään erikseen ryhtynyt sääntelemään menettelytavoista jaostoissa sen rinnalla, kun on säädetty kunnanhallituksesta tai lautakunnista. Kyseessä on siten lähinnä kunnallisoikeuden sisäiseen systematiikkaan viittaava soveltamisalasäännös. Soveltamisalasäännöksestä sen sijaan ei voida johtaa toimivaltaa tai kaventaa sitä. Näin ollen kuntalain 17.4 :ää ei voida pitää relevanttina arvioitaessa MRL 21 :ää. Tarkasteltaessa MRL 21 :ää on kuitenkin syytä huomioida tarve arvioida kunnanhallituksen jaoston puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Suomenniemen kunnan hallintosäännössä kunnanhallituksen jaosto on selvästi eriytetty kunnanhallituksesta. Hallintosäännössä ei ole mainintaa siitä, että jaoston jäseniksi voitaisiin valita vain kunnanhallituksen jäseniä tai, että muutoinkaan kunnanhallituksen jaosto toimisi kunnanhallituksen alaisuudessa muuta kuin nimellisesti, joka taas johtuu kuntalain toimielinsystematiikasta. Päinvastoin hallintomalli on rakennettu siten, että kunnanhallituksen jaosto olisi nimenomaan kunnanhallituksesta erillinen ja riippumaton toimielin. Tätä on korostettu myös esittelijän erillisyydellä suhteessa kunnanhallitukseen. Kun edelleen huomioidaan se, että MRL:n mukainen muutoksenhakujärjestelmä on monelta osin erillinen kunnallisvalitusjärjestelmästä ja se, ettei kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta kyseisissä asioissa, ei voida tulkita, että MRL 21 :ää tulisi tulkita sanamuotoaan laajemmin koskemaan myös kunnanhallituksen jaostoa tilanteessa, jossa jaosto on selkeästi kunnanhallituksesta irrallinen ja luotu ainoastaan siitä syystä, ettei kunnan pienuudesta ja muista operatiivisista ratkaisuista johtuen resursseja lautakuntarakenteen säilyttämiseen ole, eikä toisaalta kuntalaki anna mahdollisuutta myöskään muunlaisiin kevyisiin toimielinratkaisuihin ympäristölainsäädännön vaatimukset huomioiden. Lisäksi on syytä huomioida, että tiedossa on myös muita kuntia, joissa järjestely on käytössä. Näillä perustein kunnanhallitus voi katsoa, ettei valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisällä MRL 21 :n kannalta ongelmallista hallintorakennetta, kun asiaa arvioidaan kuntalain 17.4 :n näkökulmasta.

9 9 Sen sijaan ongelmallista on, että kuntalain 18.3 :n mukaan jaoston puheenjohtajan on oltava toimielimen jäsen tai varajäsen. Hallintosäännön siirtymäsäännöksen mukaan tekninen lautakunta muuttuu hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä viranomaisjaostoksi. Nykyinen teknisen lautakunnan puheenjohtaja Olli Kiesilä on kunnanhallituksen varajäsen, joten tältä osin ongelmaa ei ole. Sen sijaan Kiesilän toimiminen sekä jaoston puheenjohtajana että kunnanhallituksen varajäsenenä ei todellisuudessa välttämättä tee rakennusvalvontaviranomaisesta riippumatonta ja puolueetonta, kuten edellä on todettu MRL 21 :ssä edellytettävän. Puheenjohtajan jäsenyys tai tässä tapauksessa astetta kevyempi sidos kunnanhallitukseen eli varajäsenyys ei pelkästään johtaisi riippumattomuuden ja puolueettomuuden heikkenemiseen. Kuitenkin, kun huomioidaan aiemman teknisen lautakunnan muu kokoonpano, tulee riippumattomuus ja puolueettomuus kyseenalaiseksi. Näin ollen joko kokoonpanoa tai toimielimen muotoa tulisi muuttaa. Koska jaostorakenne edellyttäisi riippumattomuutta ja puolueettomuutta, mutta muu toimielin ei, voi selkeämpää olla muuttaa viranomaisjaosto viranomaistoiminnan johtokunnaksi. Oikeudellisesti hallintosääntö on tullut voimaan alkaen myös jaostorakenteen osalta. Koska jaostorakenteeseen kuitenkin liittyy edellä mainittu lähinnä kokoonpanosta kumpuava ongelma, joka on ratkaistavissa helpoiten muuttamalla jaosto johtokunnaksi, tulisi muutos tehdä kunnanvaltuustossa viipymättä. Kuten edellä esitetystä käy ilmi, ovat hallintosäännön muutokset lähinnä stilistisiä. Hallintosäännön 2.1:n osalta muutetaan: kunnanhallituksen alaisuudessa kuntalain 17.1 :n tarkoittama viranomaisjaosto, joka toimii yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 6 a :n (1079/2000)tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21.1 :n tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. muotoon kuntalain 17.1 :n tarkoittama viranomaistoiminnan johtokunta, joka toimii yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 6 a :n (1079/2000) tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21.1 :n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Hallintosäännön 3 :n osalta muutetaan: viranomaisjaostossa (7) seitsemän jäsentä muotoon viranomaistoiminnan johtokunnassa seitsemän (7) jäsentä.

10 10 Hallintosäännön 4.1:n osalta muutetaan viittaukset viranomaisjaostoon muotoon viranomaistoiminnan johtokunta, viranomaistoiminnan johtokunnalle. Hallintosäännön 4.2:n osalta muutetaan viittaukset viranomaisjaostoon muotoon viranomaistoiminnan johtokunta, viranomaistoiminnan johtokunnalle. Hallintosäännön 11 :n viittaukset viranomaisjaostoon muutetaan muotoon viranomaistoiminnan johtokunnassa. Hallintosäännön 16.2:n osalta viranomaisjaoston muutetaan muotoon viranomaistoiminnan johtokunnan. Hallintosäännön siirtymämääräysten osalta viittaukset viranomaisjaostoon muutetaan muotoon viranomaistoiminnan johtokunnalla, viranomaistoiminnan johtokunnan. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Ehdotus Kj Päätös Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. todeta, että kunnanvaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia ja ovat siten täytäntöönpanokelpoisia kuitenkin siten, että hallintosääntöön sisällytetty viranomaisjaosto johtaa nykyisen kokoonpanonsa johdosta siihen, ettei jaosto täytä riittävää riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimusta suhteessa kunnanhallitukseen; sekä 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se viipymättä hyväksyisi esittelytekstissä mainitut muutokset hallintosääntöön. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kokoontuu klo 19 alkaen. Kvalt Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 11 TEKNISENTYÖNLUOKAN PERUSKORJAUS Khall Ehdotus Kj. Rakennusmestari ja koulun johtaja ovat selvittäneet koulun teknisentyönluokan peruskorjaustarpeita. Tässä yhteydessä on tavattu suunnittelijaa, joka on arvioinut suunnittelutarpeeksi noin 80 tunnin työn ja tarjonnut palveluitaan hintaan 80 euroa per tunti (alv 0 %). Näin ollen suunnittelun kustannukset nousisivat noin 6400 euroon. Hankkeeseen ei ole varattu määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin euroa, joiden kattamisesta on sovittu kuntajakoneuvotteluissa. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. käynnistää peruskorjaussuunnittelun; 2. valtuuttaa rakennusmestarin solmimaan suunnittelusopimus siten kuin kunnan yleisissä hankintaohjeissa on määrätty; sekä 3. esittämään kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan varaamista teknisentyönluokan peruskorjauksen suunnittelua varten talousarvion investointiosaan. Päätös Päätösehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. KValt Päätös Markku Heikkilä esitti Kirsi Korhosen kannattamana, että valtuusto ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 2/2011 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 7-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 9-10 HvaIL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 2/2011 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valitukvalitusaika sella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: 1-10 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 2/2011 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 25 Kiinteistöjen myynti SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 25 Kiinteistöjen myynti SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle Kokousaika Maanantai 28.5.2012 kello 18.00-19:06 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 22 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 18.30-19:20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/2009 17.2.2009 1 Kokousaika 17.2.2009 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, 25700 Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot