Rehtorin tervehdys 3 I KASVASTUS- JA OPETUSTYÖN TAVOITTEET JA ARVOPERUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehtorin tervehdys 3 I KASVASTUS- JA OPETUSTYÖN TAVOITTEET JA ARVOPERUSTA"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Rehtorin tervehdys 3 I KASVASTUS- JA OPETUSTYÖN TAVOITTEET JA ARVOPERUSTA 1. Opiskelu Muurolan lukiossa 4 2. Muurolan lukion järjestyssäännöt 5 3. Koulun ja kodin välinen yhteistyö 6 4. Tutorit 6 5. Oppilaskunta 6 6. Poissaolot 6 II OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 1. Arvioinnin perusteet 8 2. Kurssisuorituksen arviointi pois koeviikoista kohti jatkuvaa arviointia 8 3. Uusintakoe 8 4. Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen 8 5. Hylätyn kurssin uusiminen 8 6.Opintojen etenemisen seuranta 8 7. Opintojen hyväksi lukeminen 9 8. Oppimäärän vaihtaminen matematiikassa 9 9. Itsenäisen opiskelun periaatteet Oppiaineen oppimäärän arviointi Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 9 12.Lukion oppimäärän suoritus Lukion todistukset 9 14 Tietostrategia Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 11 III SUORITUSOHJEET 1. Suunnittele ja seuraa opiskeluasi Opiskeluaika Kurssit ja oppimäärät Ohjeita kurssin suorittamiseen 12 IV KURSSITARJONTA 13 V HENKILÖKUNTA 20 VI OPISKELIJATERVEYDENHOITO 20 VII KOULUKURAATTORI 21 VIII OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODELLE IX TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA X YLIOPPILASKIRJOITUSKET

2 REHTORIN TERVEHDYS Muurolan lukio on epäilemättä tunnetuin Lapin lukioista. Onhan sen olemassaolon oikeutuksesta väännetty kättä jo vuosikaudet sekä mediassa että Rovaniemen poliittisissa päätöksentekoelimissä. Vahvat voimat ovat toistuvasti yrittäneet lakkauttaa lukiomme siinä onnistumatta. Muurolan lukion erityiset ansiot on lopulta alettu tunnustaa julkisuudessakin, kun lukioiden niissä ylioppilaskirjoitusten tulosten vertailuissa (STT), joissa lopultakin on otettu huomioon ylioppilaaksi kirjoittaneiden lähtötaso, lukiomme on rankattu jo kaksissa kirjoituksissa Lapin parhaiden lukioiden joukkoon - ja viime keväänä jopa kuudenneksi parhaaksi koko Suomessa. Muurolan lukion erityislaatu on yhtäältä sen koossa. Pienessä koulussa ja pääsääntöisesti pienissä ryhmissä lähes kaikki oppivat tuntemaan toisensa. Oppilaiden ja henkilöstön välille syntyy luontevasti välittömät ja toimivat suhteet ja lukiossa vallitsee yhteisöllinen me-henki. Toisaalta, Muurolan lukion perinteenä on jo pitkään ollut heikoimmistakin huolehtiminen. Kaveria ei jätetä henki on ollut leimaa antavaa lukiomme toiminnassa uskon, että näin on jatkossakin. On tärkeää ymmärtää, että lukio-opiskelu vaatii jo aika tavalla paneutumista, työn tekoa. Laiskotteluun ei ole varaa, jos aikoo menestyä. On niin ikään tärkeä muistaa, että mahdollisten oppimisvaikeuksien ilmetessä ei tarvitse jäädä yksin. Silloinkin me koko lukion henkilöstö olemme valmiita auttamaan. Lähesty rohkeasti opettajaa, ryhmänohjaajaa, koulusihteeriä, opoa, erityisopettajaa, apulaisrehtoria tai rehtoria heti, jos joskus tuntuu, että kivi alkaa hiertää kengässä. Olen vakuuttunut, että saat apua ja tukea. Ehkä merkittävimpänä uudistuksena verrattuna Rovaseudun muihin lukioihin poistimme koeviikot Muurolan lukiossa jo lukuvuodeksi Koeviikkojen vuoksi kurssin opetukseen jäävä aika oli jopa yli 20 % kurssin oppimäärään varattua opetusaikaa pienempi. Koeviikkojen vuoksi lukioita leimasikin yleensä kiire, kun kurssien oppisisältöjä ei koeviikon vuoksi ehditty käydä rauhassa läpi. Koeviikottomuus merkitsee myös arvioinnissa painotuseroja aikaisempaan. Jatkuva arviointi korostuu. Koeviikottomuus ei merkitse tietenkään kokeettomuutta. Edelleen lukiossammekin on kokeitakin, mutta ne eivät kaikki ajoitu kurssin viimeiselle viikolle eivätkä ne kaikki ole koko kurssin oppisisältöä mittaavia. Kotitehtävien tekeminen, tuntityöskentely, erilaiset tutkielmat ja esseet ovat merkittävässä asemassa kurssiarvosanaa annettaessa. Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi vuodesta 2016 alkaen. Muutoinkin lukiokoulutuksessakin ollaan kovaa vauhtia ottamassa isojakin askeleita kohti tietotekniikan opetuskäyttöä. Tänä lukuvuonna lukio-opintonsa meillä aloittavat saavat haltuunsa tablettitietokoneet, ja niiden käyttöä aletaan vähitellen soveltaa opiskelussa. Rovaniemellä on jo viime keväänä iso askel kohti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, kun kaikille oppilaille ja opettajille mahdollistettiin Google Apps For Education oppimisympäristön käyttöönotto. Syksyn aikana opiskelijat saavat perehdytystä myös tämän sovelluksen käytössä. Meillä kaikilla, opiskelijoilla ja työntekijöillä, on jokaisella tärkeä rooli hyvin toimivan ja hyvähenkisen lukioyhteisön luomisessa ja ylläpitämisessä. Uskon, että lukuvuodesta tulee antoisa lukuvuosi monien uusien asioiden ja haasteiden merkeissä. Menestyksellistä lukuvuotta Reino Eero, rehtori 3

3 I KASVASTUS- JA OPETUSTYÖN TAVOITTEET JA ARVOPERUSTA Lukiokoulutuksen tavoitteet on asetettu lukiolaissa seuraavasti: Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (LL 2 ) Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista, eurooppalaista ja lappilaista kulttuuriperintöä. Lukiossa kulttuuriperintöä tulee oppia vaalimaan, arvioimaan ja uudistamaan. Opiskelijoita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lukiokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan pohjoista identiteettiä ja samalla tukea globaalin vastuuntunnon kehittymistä. Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että ihminen havainnoi ja jäsentää todellisuutta kaikkien aistiensa kautta. Opetuksen tulee tukea opiskelijan yksilöllistä luovuutta. Kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä. Lukio-opetuksen tulee kannustaa tunnistamaan julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja sekä pohtimaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan jäsentynyt käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisen perusoikeudet Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa, mitä ne käytännössä merkitsevät sekä miten niitä ylläpidetään ja edistetään. Lukion tulee korostaa kestävän kehityksen periaatteita ja antaa valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet. Lukion toimintakulttuurin tulee tukea avoimuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Lukion arvoperustaa syventävät aihekokonaisuudet, jotka ovat arvokannanottoja ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin. Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperustan tulee välittyä lukion toimintakulttuuriin, kaikkien oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä koulutyön organisointiin. 1. Opiskelu Muurolan lukiossa Muurolan lukio on laajan yleissivistyksen tarjoava oppilaitos, joka kasvattaa nuorten tiedollisia ja taidollisia kykyjä, kehittää heidän tasapainoista minäkuvaansa sekä vastuutaan yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Lukiomme tukee opiskelijoiden kasvua humaaneiksi, luoviksi, suvaitseviksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi. Lukion arjessa yhteistoiminnallisuus näkyy erilaisten teemapäivien, juhlien ja tapahtumien järjestämisessä. Muurolan lukiota kehitetään yleissivistävänä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtavana ja jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. 4

4 Pienenä oppilaitoksena Muurolan lukiossa korostuu yhteisöllisyys ja toisten huomioon ottaminen. Muurolan lukiossa tavoitteenasettelun priorisointi nousee lukiolaista, jossa todetaan mm: lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea nuoren kasvua hyväksi ihmiseksi. Lukiomme korostaa hyvien tapojen merkitystä elämässä menestymiselle. Hyvin toimiva yhteisö ymmärtää, että ilman yhteisiä pelisääntöjä mikään yhteisö ei voi hyvin eikä voi toimia menestyksellisesti. 2. Muurolan lukion järjestyssäännöt Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Lukiolaki 25 ) Järjestyssäännöt Muurolan lukion järjestyssäännöt ja niiden pohjalle laaditut yksityiskohtaisemmat ohjeet ovat voimassa koulupäivän ajan ja koulualueella. Koulupäivä alkaa, kun jollakin ryhmällä alkaa opetus ja päättyy päivän viimeisen ryhmän opetuksen päätyttyä. Koulualueeksi katsotaan Tottohallin, nelostien, Tervaskannontien ja rivitalojen edustalta kulkevan tien rajaama alue. 1 Pidä kiinni aikatauluista 2 Anna toisille työrauha 3 Pidä koulualue siistinä ja turvallisena 4 Muista, että päihteet eivät kuulu kouluun eivätkä koulualueelle 5 Muista, että tupakointi koulualueella on myös laissa kielletty 6 Muista hyvät käytöstavat 7 Älä kiusaa 8 Noudata myös erikseen annettuja muita ohjeita Muut ohjeet Oppitunnit: Oppitunneille mennessä jätetään päällysvaatteet naulakkoon. Oppitunneilla pidetään esillä päätelaitteita (kännykkä, tablettitietokone, läppäri yms.) vain, jos opettaja antaa siihen erikseen luvan. Välitunnit: Opiskelijat voivat viettää välituntejaan sekä aulatiloissa että oppilaskunnan tilassa (kirjasto). Aulatiloissa olevilla sohvilla ei makoilla. Oppilaskunnan tilassa olevilla sohvilla voi pienet nokosetkin ottaa. Lattioilla ja rapuissa istuminen ei ole sivistynyttä käytöstä. Tupakointi: Jos opiskelijan (18 vuotta täyttäneen) on koulupäivän aikana päästävä tupakalle, tulee tupakoinnin tapahtua nelostien toisella puolen roskaamatta kuitenkaan tien reunaa. Muistathan, että tupakkatuotteiden (myös nuuska luetaan tupakkatuotteisiin) hallussapitokin on kielletty alle 18-vuotiailta ja tupakointi koulualueella myös 18 vuotta täyttäneiltä. 5

5 Yleinen asennoituminen ja käyttäytyminen: Ole positiivinen Ole aktiivinen Kysy ja kyseenalaista rohkeasti Kannusta ja tue muita Ole kohtelias erityisesti koulussamme vierailevia kohtaan (avaa ovia, opasta yms.) Huomioi toiset mm. välttämällä voimakkaiden hajusteiden käyttöä Huomioi pukeutumisessa sopivaisuuden rajat Vältä julkista intiimiä kanssakäymistä kahdenkeskisyys olkoon vain kahdenkeskistä 3. Koulun ja kodin välinen yhteistyö Koulun kasvatus- ja opetustyössä tiivis yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. Lukion ja kotien välinen yhteistyö perustuu avoimeen kanssakäymiseen. Lukio tiedottaa ajankohtaisista asioista, huoltajiin pidetään yhteyttä ja lisäksi järjestetään vanhempainiltoja. Tärkeä ja tehokas yhteydenpitoväline on Wilma-ohjelma. Jokainen opiskelija ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja saa koulusihteeriltä henkilökohtaiset kirjautumistunnukset Wilmaan. Wilman kautta pääsee näkemään työjärjestykset, erilaiset lukiossa laaditut tiedotteet, lukemaan ja kirjoittamaan viestejä. Sen kautta ilmoitetaan myös selvitykset mahdollisten poissaolojen syistä. 4. Tutorit Lukion tutoreina toimivat lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. Tutorit ovat lukiomme opiskelijoita, jotka perehdyttävät lukion aloittavia Muurolan lukioon ja lukio-opintoihin. Heidän tehtävänä on omien kokemustensa pohjalta opastaa ja neuvoa opiskeluun ja koulun käytäntöihin liittyvissä asioissa. Tutoreiden erityisenä tehtävänä on syyslukukaudella ajaa sisään uudet opiskelijat. Tulevat tutorit koulutetaan ensimmäisen vuosikurssin niistä opiskelijoista, jotka tehtävään ilmaisevat halukkuutensa. 5. Oppilaskunta Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan yleiskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet. Opettajien edustajana toimii ohjaava opettaja. Oppilaskunnan tehtävänä on järjestää yhteisiä tilaisuuksia, tapahtumia, teemapäiviä ja osallistua koko kouluyhteisön kehittämiseen ja yhteishengen luomiseen. Oppilaskuntaa on myös kuultava päätettäessä heidän opiskelunsa kannalta merkittävistä ja oleellisista asioista. 6

6 6. Poissaolot Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (LL 25 ) Opiskelijan täytyy selvittää kaikki poissaolonsa ennen kuin kurssi voidaan arvioida. Poissaoloselvitys on esitettävä Wilmassa, josta ryhmänohjaajat näkevät poissaolon syyn. Luvattomat poissaolot joutuu aina korvaamaan. Myös runsaista sairauspoissaoloista tulee seuraamuksena lisätehtäviä. Lukio-opiskelu on pääosin tiivistä ja poissaolot vaikeuttavat opiskelua ja kursseista suoriutumista. Runsaat poissaolot johtavat aina ilmoitukseen opiskeluhuoltoryhmälle. Jos opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, niin hänen on ilmoitettava asiasta joko ryhmänohjaajalle tai apulaisrehtorille saadakseen luvan lähteä kotiin. Jos opiskelija sairastuu koepäivänä tai uusintakoepäivänä, niin sairastumisesta on ilmoitettava heti aamulla joko koulusihteerille tai apulaisrehtorille. Luvattomia poissaoloja ei sallita. Sairauspoissaolot on selvitettävä mahdollisimman pian. Etukäteen tiedossa olevaan poissaolotarpeeseen on haettava lupa apulaisrehtorilta. Seuraamukset poissaoloista: Jos opiskelija on ollut poissa kurssilta neljä tuntia, antaa opettaja tälle lisätehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna seuraavan jakson alussa kahden viikon kuluessa. Jokaisesta seuraavasta yksittäisestä poissaolosta seuraa korvaustehtäviä, jotka on palautettava opettajan ilmoittamaan päivään mennessä. Jos opiskelijalle tulee kahdeksas poissaolo yksittäiseltä kurssilta, voi kyseisen kurssin opettaja päättää kurssin keskeyttämisestä. Jos opettaja päätyy keskeyttämään opiskelijalta kurssin, tulee tälle tarjota mahdollisuutta kurssin itsenäiseen suorittamiseen. II OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 1. Arvioinnin perusteet Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. 2. Kurssisuorituksen arviointi pois koeviikoista kohti jatkuvaa arviointia Muurolan lukiossa kokeiltiin lukuvuonna koeviikottomuutta. Kokemuksen valossa jatkamme edelleen ilman varsinaisia koeviikkoja. Kokemusten pohjalta olemme kuitenkin 7

7 tätä kirjoitettaessa edelleen kehittämässä arviointiamme, niin että opiskelijantyömäärä pysyy kohtuullisena. Syksyllä 2014 perustettu Pro Lukio yhdistys toteaa keväällä 2013 julkaisemassaan Kannanotossa lukiouudistukseen, että lukioiden koekeskeisyyttä ja työskentelyn lyhytjänteisyyttä on vähennettävä. Kannanotossa todetaan myös, että lukion aikana nykyisin pelkästään erilaisiin kokeisiin ja niiden valmistelutunteihin käytettävien työpäivien määrää vähennetään (nyt noin 20 % työpäivistä). Koeviikkoja kohtaan on esitetty laaja kritiikkiä ja noin kymmenessä Suomen lukiossa koeviikkojärjestelmä onkin jo lakkautettu. Muurolan lukiossa koeviikottomuus merkitsee mm. sitä, että kurssien arviointi on jatkuvaa. Valtakunnallisissa lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan arvioinnista mm: Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Koeviikottomuudesta huolimatta on selvää, että monilla kursseilla kirjalliset näytöt painottuvat jakson loppupuolelle. Oleellista on kuitenkin ymmärtää, että kirjallisten kokeidenkin jälkeenkin kurssin mahdollisesti vielä jatkuessa on opiskelijalla mahdollisuus osoittaa tuntityöskentelyllä ja kotitehtävien tekemisellä aktiivisuutta sekä osaamista ja näin vielä vaikuttaa lopulliseen kurssiarvosanaan. 3. Uusintakoe. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää kokeesta pois ilman pätevää syytä, katsotaan koekerta käytetyksi. Uusintakokeeseen osallistuvan on oltava normaalisti mukana kyseisen päivän oppitunneilla. Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja. Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S=suoritettu), hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Opetussuunnitelman ainekohtaisissa kurssiselosteissa määritetään kunkin kurssin arviointitapa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 4. Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen Opiskelijalla on oikeus uusia hyväksytty kurssi yhden kerran opetukseen osallistumalla tai itsenäisesti opiskellen. Arvosanoista parempi jää voimaan. Hyväksyttyä kurssia voi korottaa kokeeseen osallistumalla syksyn sekä kevään viimeisenä uusintakoepäivänä. 8

8 5. Hylätyn kurssin uusiminen Hylätyn kurssin voi uusia kolmella eri tavalla: osallistumalla opetukseen osallistumalla kurssikokeisiin, kun kurssi on tarjolla osallistumalla uusintakuulusteluun erikseen ilmoitettavana ajankohtana Pelkillä kokeilla tai uusintakuulustelulla opiskelija voi yrittää kurssin suoritusta vain kerran ja pääsääntöisesti saman lukuvuoden aikana tai viimeistään seuraavan elokuun uusintapäivänä. Pääsäännöstä voidaan poiketa rehtorin tai apulaisrehtorin luvalla. Jos suoritus ei ole hyväksytty, hänen on osallistuttava uudelleen kurssin opetukseen, kun kurssi on tarjolla. 6. Opintojen etenemisen seuranta Opiskelijan etenemistä tulee seurata. Hylätyt kurssisuoritukset eivät kuitenkaan estä opiskelijaa jatkamasta oppiaineen opiskelua. Opiskelijan, jolle on kertynyt kaksi hylättyä suoritusta saman oppiaineen kursseista, tulee hakea henkilökohtaista ohjausta aineen opettajalta, ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. Hänen on tehtävä suunnitelma hylättyjen arvosanojen korottamiseksi. 7. Opintojen hyväksilukeminen Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään, hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja kyseisten oppiaineiden oppimäärien yhteydessä määritellyllä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. 8. Oppimäärän vaihtaminen matematiikassa Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA16 MAB1, MAA3 MAB2, MAA4 MAB3, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4 ja. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. 9. Itsenäisen opiskelun periaatteet 9

9 Yhteiskunnan nopeat muutokset edellyttävät halua ja taitoa asettaa itselleen tavoitteita sekä taitoa tarkkailla ja ohjata omaa opiskeluaan. Näitä taitoja ei saavuteta ilman harjoittelua. Opiskelijan tarpeiden mukaan ohjattu ja ohjeistettu itsenäinen opiskelu on keino harjoittaa niitä opiskelutaitoja, joita opiskelija jatko-opinnoissaan ja myöhemmässä elämässään tarvitsee. Itsenäinen opiskelu voi koskea kokonaista kurssia, lyhyempää opiskelukokonaisuutta tai niiden osia. Jokaisen lukiolaisen olisi hyvä lukioaikanaan suorittaa osa opinnoistaan itsenäisesti. Kurssin itsenäinen opiskelu vaatii pitkäjänteistä ja vastuullista työntekoa. Siitä on aina neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Kurssin itsenäiseen opiskeluun opiskelijan on haettava oikeus erillisellä lomakkeella. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa aineenopettaja arvioi opiskelijan edellytyksiä kurssin itsenäiseen opiskeluun. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu sekä sovittuja opiskelutehtäviä että kurssikoe. Sovitusta aikataulusta on pidettävä kiinni. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 10. Oppiaineen oppimäärän arviointi Päättötodistusta varten kunkin oppiaineen oppimäärä arvostellaan ottaen huomioon opiskelijan opinto-ohjelmaansa valitsemat suoritetut pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti. 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelija arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä erillisellä korotuskuulustelulla opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat 11. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin määritellään kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellai- 10

10 sista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 12. Lukion oppimäärän suoritus Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opintoohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 13. Lukion todistukset Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen koko lukion oppimäärän suorittamista. Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla. 14. Tietostrategia Tieto- ja viestintätekniikan strategia tarkoittaa kokonaisvaltaista suunnitelmaa tieto- ja viestintätekniikan ja sen sovellusten käytöstä opettajan ja opiskelijoiden työvälineenä, oppimisen välineenä ja opetuksen integroinnissa. Tieto- ja viestintästrategiaa tullaan syyslukukauden 2015 aikana muokkaamaan silmällä pitäen erityisesti 2016 alkavaa ylioppilaskirjoitusten sähkoistämistä. 15. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Yhteiskunnan muutokset ja lukion sisällä huomatut muutostarpeet vaikuttavat siihen, että toimintaa on jatkuvasti kehitettävä. Lukion on arvioitava toimintaansa ja tehtävä tarvittavia muutoksia. Arvioinnin kohteet valitaan sekä lukion omista että koulutuksen järjestäjän arviointitarpeista. Lukioiden itsearvioinnin ja koulutuksen järjestäjän arviointiperusteiden tulee tukea toisiaan. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat esimerkiksi opetussuunnitelma ja sen toteutuminen, toimintakulttuuri ja johtaminen, opetukseen liittyvät käytännön järjestelyt, resurssien riittävyys sekä henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja kehittäminen. Arviointiin osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät: rehtori, opettajat, opiskelijat ja muu koulun henkilökunta sekä huoltajat. Arvioinnin kautta saadaan tietoa lukion toimivuudesta, tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. III SUORITUSOHJEET 1. Suunnittele ja seuraa omaa opiskeluasi 11

11 Suunnittele opiskelusi koko lukioajaksi omien tavoitteittesi mukaan. Opinto-ohjelmasi käsittää oppiaineittesi kaikki pakolliset kurssit, vähintään kymmenen syventävää kurssia sekä soveltavia kursseja, yhteensä vähintään 75 kurssia. Muista, että ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Suunnittele myös jokaisen opintovuoden opiskelu ottaen huomioon koko lukioajalle tekemäsi suunnitelma. Opo, ryhmänohjaaja ja aineenopettajat auttavat sinua. Opintojen edetessä voit tarkistaa, arvioida ja muuttaa opinto-ohjelmaasi koulun säännösten mukaan. Jos haluat lyhentää tai pidentää opiskeluaikaasi neuvottele siitä opinto-ohjaajien kanssa. 2. Opiskeluaika Opiskeluaika luokattomassa lukiossa on kolme, mutta enintään neljä vuotta. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää opiskeluajan pidennystä terveydellisistä tai muista erityissyistä enintään viiteen vuoteen (LL 24). Opintotukea voi saada KELA:lta neljän vuoden säännöllistä opiskelua varten. Siksi jaksolla on oltava vähintään 4 kurssia. Rehtori voi myöntää luvan pienempään kurssimäärään jaksoa kohti sairauden tai ylioppilaskirjoitusten hajauttamisen vuoksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija tekee itselleen opintosuunnitelman koko lukiota varten. Sitä on mahdollisuus tarkistaa ja tehdä siihen muutoksia opiskelun aikana. 3. Kurssit ja oppimäärät Lukion kurssit ovat joko valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja tai koulu-/kuntakohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja. Lukion päättötodistusta varten opiskelijan kokonaiskurssimäärän pitää olla vähintään 75 kurssia. Kursseista on pakollisia kurssia ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Muista kuin valtakunnallisista kursseista luetaan mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit Opiskelija voi valita kursseja oman koulun tai muiden lukioiden kurssitarjottimista. Kursseja voi valita myös muista oppilaitoksista. Kurssien hyväksyttävyys pitää selvittää ennen niille ilmoittautumista. Rehtori vahvistaa ne laskettavaksi mukaan kokonaiskurssimäärään. Rehtori voi vahvistaa lukio-opinnoiksi harkintansa mukaan myös joitakin harrastuksiin liittyviä opintoja. Opiskelijat valitsevat seuraavan lukuvuoden opinto-ohjelman keväällä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat valitsevat ensimmäisen vuoden opinto-ohjelmansa syksyllä ensimmäisen jakson aikana. Opiskelijat syöttävät itse valintansa ja niiden muutokset valintaohjelmaan. 4. Ohjeita kurssin suorittamiseen suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestykseen liittyvät poikkeukset ja rajaukset on mainittu kurssioppaassa oppiaineiden kurssien esittelyn yhteydessä. Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla on opiskelijan oltava paikalla. Tällöin sovitaan mm. kurssin työskentelytavoista ja arviointiperusteista. Ellei opiskelija ole läsnä, hänellä ei ole oikeutta tulla kurssille ilman hyväksyttävää selitystä. Kurssilla tarvittavat oppikirjat on oltava mukana tunnilla jo jakson alussa. Kielten kirjojen oltava puhtaat (tehtäväosat täyttämättä). 12

12 Opiskelija ei saa keskeyttää aloittamaansa kurssia. Mikäli kurssi jää arvostelematta liiallisten poissaolojen takia, tulee jaksotodistukseen O-merkintä. Alle 18-vuotiaiden huoltajille lähetetään tieto keskeytyneestä kurssista. Asia otetaan esille myös opiskelijahuoltotyöryhmässä. Opiskelijalle on jäätävä keskeyttämisen jälkeenkin jaksoon 4 kurssia. Kurssin poisjättö. Jos opiskelija jättää valitsemansa kurssin pois luvatta tai keskeyttää sen opiskelun, on seurauksena rehtorin ja ryhmänohjaajan puhuttelu. IV KURSSITARJONTA Tässä oppaassa on lueteltu lukiossa tarjolla olevat kurssit. Tarkemmat kurssikuvaukset löydät erikseen jaetusta Muurolan lukion kurssioppaasta. Kaikkia kurssiluettelossa mainittuja kursseja ei Muurolan lukiossa välttämättä voida annetun resurssin puitteissa toteuttaa. Jos kiinnostusta sellaista kurssia kohtaan, joka ei ole työjärjestyksessä, ilmenee riittävästi, kannattaa ottaa yhteyttä rehtoriin. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI05 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI06 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI07 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI08 Tekstitaitojen syventäminen ÄI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kuntakohtaiset soveltavat kurssit ÄI10 Kehity kirjoittajana ÄI 13 Ilmaisutaito TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI ( B1 ) RUB01 Koulu ja vapaa-aika RUB02 Arkielämää Pohjoismaissa RUB03 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB04 Elämää yhdessä ja erikseen RUB05 Elinympäristömme RUB06 Puhu ja ymmärrä paremmin RUB07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 13

13 Kuntakohtaiset soveltavat kurssit RUB08 Ruotsin abikertauskurssi RUB13 Ruotsin johdantokurssi VIERAAT KIELET, ENGLANTI ( A1 ) ENA01 Nuori ja hänen maailmansa ENA02 Viestintä ja vapaa-aika ENA03 Opiskelu ja työ ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA05 Kulttuuri ENA06 Tiede, talous ja tekniikka ENA07 Luonto ja kestävä kehitys ENA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kuntakohtaiset soveltavat kurssit ENA09 Englannin kertauskurssi ENA11 Englannin johdantokurssi ENA12 Kielioppi kuntoon, kirjoitelmat kommunikoiviksi VIERAS KIELI, VENÄJÄ (B3) VEB301 VEB302 VEB303 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ MAA16 Pitkän matematiikan aloituskurssi MAA01 Funktiot ja yhtälöt MAA02 Polynomifunktiot MAA03 Geometria MAA04 Analyyttinen geometria MAA05 Vektorit MAA06 Todennäköisyys ja tilastot MAA07 Derivaatta MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA11 Lukuteoria ja logiikka MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 14

14 Kuntakohtaiset syventävät kurssit MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ MAB01 Lausekkeet ja yhtälöt MAB02 Geometria MAB03 Matemaattisia malleja I MAB04 Matemaattinen analyysi MAB05 Tilastot ja todennäköisyys MAB06 Matemaattisia malleja II MAB07 Talousmatematiikka MAB08 Matemaattisia malleja III Kuntakohtaiset syventävät kurssit MAB09 Lyhyen matematiikan kertauskurssi MAB10 Tilastomatematiikan jatkokurssi BIOLOGIA BI01 Eliömaailma BI02 Solu ja perinnöllisyys BI03 Ympäristöekologia BI04 Ihmisen biologia BI05 Bioteknologia Kuntakohtaiset syventävät kurssit (BI06R Biologian kertauskurssi) MAANTIEDE GE01 Sininen planeetta GE02 Yhteinen maailma GE03 Riskien maailma GE04 Aluetutkimus Kuntakohtaiset syventävät kurssit (GE05R Maantieteen kertauskurssi) 15

15 FYSIIKKA Pakollinen kurssi FY01 Fysiikka luonnontieteenä FY02 Lämpö FY03 Aallot FY04 Liikkeen lait FY05 Pyöriminen ja gravitaatio FY06 Sähkö FY07 Sähkömagnetismi FY08 Aine ja säteily Kuntakohtaiset syventävät kurssit FY09 Fysiikan kertauskurssi KEMIA Pakollinen kurssi KE01 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE02 Kemian mikromaailma KE03 Reaktiot ja energia KE04 Metallit ja materiaalit KE05 Reaktiot ja tasapaino Kuntakohtaiset syventävät kurssit KE06 Kemian kertauskurssi KE07 Kemian työkurssi USKONTO, EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO UE01 Uskonnon luonne ja merkitys UE02 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE03 Ihmisen elämä ja etiikka UE04 Uskontojen maailmat UE05 Mihin suomalainen uskoo? 16

16 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET01 Hyvä elämä ET02 Maailmankuva ET03 Yksilö ja yhteisö (ET04 Kulttuuriperintö ja identiteetti) (ET05 Maailman selittäminen katsomusperinteissä) FILOSOFIA Pakollinen kurssi FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun FI02 Filosofinen etiikka FI03 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI04 Yhteiskuntafilosofia HISTORIA HI01 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI02 Eurooppalainen ihminen HI03 Kansainväliset suhteet HI04 Suomen historian käännekohtia HI05 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI06 Kulttuurien kohtaaminen Kuntakohtaiset soveltavat kurssit HI07R Historian kertauskurssi (kaikki reaaliaineet) YHTEISKUNTAOPPI YH01 Yhteiskuntatieto YH02 Taloustieto YH03 Kansalaisen lakitieto YH04 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 17

17 PSYKOLOGIA Pakollinen kurssi PS01 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus PS02 Ihmisen psyykkinen kehitys PS03 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS04 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta PS05 Persoonallisuus ja mielenterveys Kuntakohtaiset syventävät kurssit PS07 Sosiaalipsykologia MUSIIKKI MU01 Musiikki ja minä MU02 Moniääninen Suomi KUVATAIDE KU01 Minä, kuva ja kulttuuri KU02 Ympäristö, paikka ja tila KU03 Media ja kuvien viestit KU04 Taiteen kuvista omiin kuviin KU05 Nykytaiteen työpaja KU06 Kuvataiteen lukiodiplomi Kuntakohtaiset soveltavat kurssit KU06 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi KU07 Tämän vuoden taide LIIKUNTA LI01 Taitoa ja kuntoa LI02 Liikuntaa yhdessä ja erikseen LI03 Virkisty liikunnasta LI04 Yhdessä liikkuen LI05 Kuntoliikuntaa kaikille 18

18 TERVEYSTIETO Pakollinen kurssi TE01 Terveyden perusteet TE02 Nuoret, terveys ja arkielämä TE03 Terveys ja tutkimus OPINTO-OHJAUS Pakollinen kurssi OP01 Koulutus, työ ja tulevaisuus OP02 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Kunta- ja koulukohtaiset kurssit OPO4 Lukio-opintoihin perehdyttävä kurssi OP05 Tutor-kurssi OP06 Oppilaskunta 19

19 V HENKILÖKUNTA Eero Reino Granroth Niina Försti Ville Haukka Natalia Karinen Saila Karvonen Heidi Matinmikko Seija Määttä Teija Palkinen Petri Pernu Terhi Pirttimaa Maria Saraniemi Taru Veikkolainen Petri Vuolli Anu Väihkönen Viljo rehtori venäjä musiikki ja kuvataide matematiikka, fysiikka maantieto, biologia terveydenhoitaja englanti, ruotsi koulusihteeri liikunta (sijaisena Annu Tyyskänen) liikunta ja terveystieto kemia, matematiikka äidinkieli ja kirjallisuus apulaisrehtori, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomustieto opinto-ohjaus, psykologia, uskonto kiinteistönhoitaja Ryhmänohjaajat 15A Anu Vuolli 14A Petri Veikkolainen 13A Saila Karinen 12A Anu Vuolli VI OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja keskiviikkoisin Voit tavoitella terveydenhoitajaa myös puhelimitse: Heidi Karvonen, puh , tai sähköpostitse, Opiskelijaterveydenhuolto edistää opiskelijoiden terveitä elämäntapoja ja luo perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kiireellisissä sairastapauksissa voit asioida päivystysaikoina ilman ajanvarausta kaupungin yhteisessä Opiskelijoiden terveydenhuollon toimipisteessä osoitteessa: Kansankatu 8, II kerros, ma pe klo Huom! Älä kuitenkaan asioi päivystyksessä ainoastaan poissaolo-todistuksen vuoksi! Terveydenhoitaja on vaitiolovelvollinen kaikissa kotona, koulussa ja kaveripiirissä ilmenevissä ongelmissa. Terveydenhoitaja antaa seksuaaliterveys- ja raskaudenehkäisyneuvontaa. Raskaudenehkäisyn aloituspakkauksen saa terveydenhoitajalta. (ehkäisypillerit ja ehkäisyrengas. Opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito. Kun opiskelija sairastuu kesken koulupäivän tai tapaturman sattuessa, koulu huolehtii ensiavusta. Vanhemmilla on vastuu opiskelijan jatkohoidosta ja saattamisesta jatkohoitoon. 20

20 Lukiossa 2.vuosiluokalla opiskeleville suoritetaan terveystarkastus kevätlukukaudella, tarkastus sisältää tarvittaessa kutsuntatarkastuksen. Tarkastuksessa oppilas täyttää kyselykaavakkeen, jonka pohjalta keskustellaan esille tulevista asioista. Samalla suoritetaan erilaisia tutkimuksia, kuten näkö, kuulo, verenpaine ja hemoglobiini. Muille opiskelijoille suoritetaan terveystarkastukset tarpeen mukaan ja opiskelija pääsee aina halutessaan terveydenhoitajan vastaanotolle. Hammaslääkärikäynneistä opiskelija huolehtii itse, ajanvaraus Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen hammaslääkäripalveluihin p VII KOULUKURAATTORI Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee ja ohjaa opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori on mukana koulun opiskelijahuoltoryhmässä. Opiskelija ja huoltaja voivat myös ottaa suoraan yhteyttä kuraattoriin. Kuraattorin yhteystiedot löytyvät syksyllä koulun nettisivuilta/ilmoitustaululta. VIII OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODELLE ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssit 1-9 Oppikirja: Särmä, Otava (myös e-kirja käy) Työkirja: Särmä 1-9 RUOTSI Kurssit 1-7 Oppikirja: Magnet 1-7, Wsoy Kurssi 13 Oppikirja: Framsteg, Otava ENGLANTI Kurssit 1-8 Oppikirja: Profiles 1-8, SanomaPro Kurssi 11 Oppikirja: Take off, Otava MATEMATIIKKA LYHYT Kurssit 1-8 Oppikirjat (myös e-kirjat käyvät) : SanomaPro Lyhyt matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt Lyhyt matikka 2, Geometria 21

21 Lyhyt matikka 3, Matemaattisia malleja I Lyhyt matikka 4, Matemaattinen analyysi Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys Lyhyt matikka 6, Matemaattisia malleja II Lyhyt matikka 7, Talousmatematiikka Lyhyt matikka 8, Matemaattisia malleja III Yo Lyhyt matematiikka (SanomaPro) MATEMATIIKKA PITKÄ Kurssit 1-13 Oppikirjat: Pyramidi 1-10, Pyramidi 12-13, SanomaPro (myös e-kirja käy) Kurssi 14 Oppikirja: Yo Pitkä matematiikka (SanomaPro) Kurssi 11 Oppikirja: Lukion Calculus 6 Kurssi 16 Pyramidi 1 (myös e-kirja käy) FYSIIKKA Kurssit 1-8 Oppikirjat: Physica 1-8, SanomaPro Kurssi 9: Yo Fysiikka (SanomaPro) KEMIA Kurssit 1-5 Oppikirjat: Reaktio 1-5, SanomaPro (myös e-kirjat käyvät) Kurssi 6: Yo Kemia (SanomaPro) Matematiikka, fysiikka ja kemia: MAOL taulukot, OTAVA (myös e-kirja käy) MAANTIETO Kurssit 1-4 Oppikirjat: Geos 1-4, Wsoy, uusin painos (myös e-kirja käy) BIOLOGIA Kurssit 1-5 Oppikirjat: Bios 1-5, Wsoy, uusin painos (myös e-kirjat käyvät) USKONTO Kurssit 1-5 Oppikirjat: Silta 1-5, Wsoy (kurssit 1-3 myös e-kirjoina) HISTORIA Kurssit 1-6 Oppikirjat: FORUM I V, FORUM VI, Otava 22

22 YHTEISKUNTAOPPI Kurssit 1-2, 4 Oppikirjat: Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto, Otava Forum 2 Uusi taloustieto, Otava Forum 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava Kurssi 3 Oppikirja: Jokaisen oikeustieto, SanomaPro PSYKOLOGIA Kurssit 1-5 Oppikirjat: Mielen maailma 1-5, Wsoy (kurssit 1-3 myös e-kirjoina) Kurssi 7 Oppikirja: Sosiaalipsykologia, Wsoy FILOSOFIA Kurssit 1-4 Oppikirjat: SanomaPron Filo-sarja, (myös e-kirjat) Filo 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun Filo 2, Filosofinen etiikka Filo 3, Tiedon ja todellisuuden filosofia Filo 4, Yhteiskuntafilosofia VENÄJÄ Kurssit 1-3 Oppikirjat: Kafe Piter 1, Finn Lectura ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Kurssit 1-3 Oppikirjat: Dialogi hyvästä elämästä, SanomaPro Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, SanomaPro Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä, SanomaPro TERVEYSTIETO Kurssit 1-3 Oppikirjat: TE1 Lukion syke 1. Terveyden perusteet (Edita) (tai Uusi Lukion Dynamo 1 (Tammi) TE2 Uusi Lukion Dynamo 2 (Tammi) TE3 Uusi Lukion Dynamo 3 (Tammi) 23

23 IX TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA Syyslukukausi ke ti Kevätlukukausi to la Yhteensä Abiturienttien koulutyö päättyy to Opintomatka ajankohta myöhemmin Syysloma ma pe Joululoma ke ke Talviloma ma pe Pääsiäisloma pe ma Vapaapäivä pe Jaksot 1. jakso ke su jakso ma ti jakso ke ti jakso ti ma jakso ti la X YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ylioppilastutkinto Suomessa 24

24 Ylioppilastutkintoasetuksen mukaan ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin samanaikaisesti koko maassa. 2. Ylioppilastutkinnon kokeet Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä pakollista koetta, joista kaikille pakollinen koe on 1. Äidinkielen koe Seuraavista neljästä kokeesta opiskelija valitsee itselleen kolme muuta pakollista koetta. 2. Toisen kotimaisen kielen koe 3. Vieraan kielen koe 4. Matematiikan koe 5. Reaaliaineen koe Opiskelija voi pakollisten kokeiden lisäksi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Opiskelija saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa hänen on suoritettava vaativampi koe. Kokeeseen ilmoittautuminen Kokelaan on ilmoittauduttava tutkintoon kirjallisesti lukion rehtorin hyväksymää lomaketta käyttäen koulun ilmoittamaa aikataulua noudattaen. Kevään ja syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttava erikseen. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana. Osallistumisoikeus Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen pakolliset kurssit. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta johon hän ilman erityisen painavaa syytä on jäänyt saapumatta, katsotaan hylätyksi. Yksityiskohtaisemmat ohjeet kerrotaan ylioppilaskokelaille jaettavassa oppaassa. Syksyn 2015 koepäivät 25

25 Kuullunymmärtämiskokeet ma 7.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso ti 8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä/espanja ke 9.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska espanja englanti venäjä/italia Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ke vieras kieli, pitkä oppimäärä pe toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä äidinkieli, saame, esseekoe 26

26 Kevään 2016 koepäivät Kuullunymmärtämiskokeet ma vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä/espanja ti toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska espanja englanti venäjä/italia Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke pe ma ke ke pe 1.4. ma 4.4. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä äidinkieli, saame 27

27 28

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA 1 PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2017-2018 Kurssitarjottimen X-kurssit Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017-2018 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017 2018 Huom! Nämä oppikirjat siis silloin, jos opetus tapahtuu omassa lukiossa oman opettajan pitämänä. Jos kurssi tarjotaan virtuaali- tai videokurssina

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot