Nurmivuori Marjut 17:30-20:37 sivistysjohtaja, esittelijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmivuori Marjut 17:30-20:37 sivistysjohtaja, esittelijä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika klo 17:30-20:37 Paikka Kunnanvirasto, kh1 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Lopakka Seppo 17:30-20:37 puheenjohtaja Barck Nina 17:30-20:37 varapuheenjohtaja Isohookana Seppo 17:30-20:37 jäsen Julkunen Juha-Pekka 17:30-20:37 varajäsen Kellokumpu-Tyvelä Tiina 17:30-20:37 jäsen Kettunen Krister 17:30-20:37 jäsen Kylén Henri 17:30-20:37 jäsen Manninen Aarno 17:30-20:37 jäsen Perätalo Jouko 17:30-20:37 varajäsen Pykäläinen Sirpa 17:30-20:37 jäsen Taivaloja Jonna 17:30-20:37 jäsen Ylisaukko-Oja Leena 17:30-20:37 jäsen Kangas Mari 17:30-20:37 kh:n edustaja Nurmivuori Marjut 17:30-20:37 sivistysjohtaja, esittelijä Heinonen Olli 17:30-19:57 vapaa-aikatoimenpäällikkö Potkonen Jaana 17:30-18:00 kulttuurituottaja Heinonen Niilo 17:30-19:57 nuorisovaltuutettu Ylisaukko-oja Anu 17:30-19:57 nuorisovaltuutettu Karppinen Markku 17:30-20:37 talous- ja suunn.pääll., siht. Poissa Pentti Eero jäsen Salo Jarmo jäsen Väinämö Mari jäsen Ronkainen Jarmo kunnanjohtaja Kortesalmi Hannes kh:n puheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-9 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Krister Kettunen ja Henri Kylén. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Lopakka Markku Karppinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Krister Kettunen Henri Kylén Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Eila Puurunen, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 1/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Haukiputaan kulttuurin toimintasuunnitelma vuodelle Tiedoksi annettavia asioita 4 3 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle Esiopetuksen sijoittuminen sivistyspalvelujen käytössä oleviin tiloihin alkaen 5 Lukion englannin kielen lehtorin vakanssin (43504) muuttaminen englannin 8 ja ruotsin kielen lehtorin vakanssiksi 6 Sivistyslautakunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 9 7 Johtokunnat 10 8 Pöytäkirjoja 11 9 Ilmoitusasiat 12

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Haukiputaan kulttuurin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 1 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , voimaan tulleen kulttuuripalvelusopimuksen mukaan Kiiminkijoen Opisto Oy hoitaa Haukiputaalla kulttuuritoiminnasta säädetyn lain tarkoittamaa kulttuuritoimintaa. Kulttuurituottaja ja Opisto ovat laatineet vuoden 2011 kulttuurituotannosta suunnitelman, jossa esitellään tulevan vuoden tärkeimmät kulttuuritapahtumat ja kehittämistavoitteet. Kiiminkijoen Opiston kulttuurituottaja Jaana Potkonen tulee kokoukseen esittelemään kulttuurin toimintasuunnitelmaa. Kulttuurin toimintasuunnitelma v on esityslistan liitteenä. keskustelee suunnitelmasta ja hyväksyy kulttuurin toimintasuunnitelman vuo delle Kulttuurituottaja Jaana Potkonen selosti kulttuurin toimintasuunnitelmaa. Kuluvana vuonna painopisteitä ovat yhteistyö koulujen kans sa ja ohjelmisto lapsille. hyväksyi päätösesityksen. päätti, että Jaana Potkonen on läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja Olli Heinonen, Niilo Heinonen ja Anu Ylisaukko-oja asioiden 1 7 ajan.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Tiedoksi annettavia asioita SIVLK 2 Sivistysjohtaja ja talous- ja suunnittelupäällikkö kertovat ajankohtaisista asioista. merkitsee asiat tiedoksi. Sivistysjohtaja selosti koulupsykologitilannetta. Parhaillaan on harkittavana se, täytetäänkö koulupsykologin vakanssi vai hoidetaanko tehtävä edelleen ostopalveluna. Talous- ja suunnittelupäällikkö kertoi, että vuoden 2010 tilit ovat menneet kiinni ja tilinpäätös on valmisteilla. Sivistyspalvelujen talousarvio on ylittynyt, mutta ylityksen suuruus riippuu tilinpäätöksen oikaisuista. Vapaa-aikatoimenpäällikkö esitteli vuonna 2010 menestyneet haukiputaalaiset urheilijat. Heille järjestetään palkitsemistilaisuus 1.2. klo Vesi-Jatulissa. Lautakunta keskusteli palkitsemisperusteista. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuden kuntapäättäjien kanssa Jatulissa. Kevään kuluessa käsitellään oppilaskuntien sääntöjä. merkitsi asiat tiedoksi.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3 Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) , , Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan Sen mukaan sivistyspalvelujen ulkoisten ja sisäisten menojen si tova nettosumma on euroa, missä on kasvua edelli sen vuoden talousarvioon nähden euroa eli 3,9 prosent tia. Käyttösuunnitelma sisältää myös tuloskortit 2011, henkilöstö suunnitelman ja investointiohjelman Käyttösuunnitelman määrärahoja on karsittu euroa sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna. Määrärahojen karsinta kohdistettiin perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palkkoihin. Perusopetuksen talousarvion toteutumista seurataan tuntikehyksen avulla ja tarvittaessa tuntikehykseen tehdään muutoksia. Käyttösuunnitelman tarkoituksena on osoittaa kaikille sivistyspalvelujen sisältämille tulosyksiköille eritellysti määrärahat toimintaan ja hankintoihin sekä arvioida myös toiminnan tuotot. Tulosyksiköille jakamattomia menoja on ainoastaan osa kalusto hankintamäärärahoista siitä syystä, että sillä hankitaan pääasi assa pulpetteja kasvavalle oppilasmäärälle. Käyttösuunnitelma seuraa esityslistan liitteenä. Talous- ja suunnittelupäällikkö esittää käyttösuunnitelman hyväksymistä käytettäväksi sivistyspalvelujen taloudellisena toi mintaohjeena kuluvana vuonna. hyväksyy käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. hyväksyi päätösesityksen. Investointiohjelmasta jätettiin pöydälle lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeen sel vit tämiseksi kunnanvaltuuston hyväksymän pon nen perusteella kohdat Virpiniemen varastorakennus ja Kuntoreitit.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Esiopetuksen sijoittuminen sivistyspalvelujen käytössä oleviin tiloihin alkaen SIVLK 4 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , Kunnanhallitus päätti kokouksessaan vuokrata lisätiloja päivähoidolle Haukiputaan Kehitys Oy:ltä Ukonkaivokselta. Päivähoidon hakijamäärä on loppuvuoden aikana kasvanut merkittävästi. Hakijamäärä on 3/2011 mennessä 90 hakijaa. Ryhmien tarve on 3-4 ryhmää. Valtaosa hoitotarpeesta on heti alkuvuodesta. Loka-marraskuun aikana on selvitetty eri tilapäistilavaihtoehtoja ja asiaa on valmisteltu myös kunnan johtoryhmässä. Ensisijainen ja nopeimmin toteutettava vaihtoehto on muutostöiden toteuttaminen ja tilojen vuokraaminen Haukiputaan Kehitys Oy:ltä Ukonkaivoksella. Tiloihin mahtuu 2-3 osastoa. Samassa rakennuksessa toimii jo päiväkoti. Muutostöiden kustannusarvio on Muutostyöt voidaan aloittaa lukien. Esikouluikäisiä on lukuvuonna koko kunnassa 329 ja vastaava luku on 361 eli 32 lasta enemmän. Ilman esiopetuspaikkaa ovat elo kuussa 2011 nyt Länsituuleen sijoitetut aamu- ja iltapäiväryhmä se kä yksi esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseva ryhmä. Länsituu len koulu tarvitsee ko. tilat aiemmin suunnitellun mukaisesti koulun toimintaa varten koulun laajentuessa luokkien kouluksi alkaen. Kunnan johtoryhmä on velvoittanut sivistysjohtajan sijoittamaan ky seiset esiopetusryhmät sivistyspalvelujen käytössä oleviin tiloihin sii hen saakka, kunnes Länsituulen päiväkoti valmistuu (arvio noin 1,5 vuotta). Tiedossa on, että Haukiputaan yläkoulun op pilasmäärä las kee väliaikaisesti lv alkaen ja koululla on va paana olevaa tilaa. Sivistyspalvelut on tarkastellut esiopetuksen sijoittamista seuraaviin käytössään oleviin tiloihin: - Jatulin tilat: Harkittavissa tiloissa toimii Kirkonkylän alu een aamuja iltapäivätoiminta. Toimintaan on vuosittain osallistunut noin luokkien oppilasta. Tilat ovat riittämättömät esitetyn ko koiselle esiopetuksen tarpeelle. Lisäksi apip-toiminta tarvitsisi kor vaavat tilat jostakin muusta kunnan kiinteistöstä. Perusturvalla on käytössään Jatulin tiloja (Erä- ja Midinettipajat). Työpajatoiminnasta vastaava kehittämispäällikkö Esa Kynkäänniemi on esittänyt perus telut toiminnan jatkamiseksi nykyisissä tiloissa. - Haukiputaan yläkoulun tilat: Koulussa on elokuussa 2011 riittävästi tilaa esiopetuksen toteuttamiseksi koulun tiloissa. Koulun välituntipiha ei sovellu ilman muutoksia esiopetuksen käyt töön (aita ja leikkitelineet puuttuvat). Ko. varustuksen hankkiminen n. 1,5 vuoden ajaksi saneerausta odottavalle koululle aiheuttaa lisä kustannuksia. Sivistysjohtaja on tiedustellut päivähoidon johtaja Eila Huotarilta mahdol-

7 PÖYTÄKIRJA 1/ lisuutta käyttää ulkoilualueena jotakin lähietäisyy dellä olevista, esikouluikäisille soveltuvista pihoista, mutta päivähoi don johtajan mukaan välimatka pihoille on liian pitkä mm. erityislap set huomioiden. - Kirkonkylän koulun tilat: Koulun tilat ovat täynnä ja osa toiminnasta (erityisluokka) on siirretty jo lv Länsituulen kou lun tiloihin. Toimintaympäristönä koulu olisi kuitenkin tiloiltaan sopiva esiopetukseen myös piha-alue huomioiden. Päivähoidon johtajan mukaan suurin osa ryhmiin tulevista lapsista on Kirkonkylän alueen lapsia ja näin ollen tulee aloittamaan myös perusopetuksen Kirkon kylän koululla seuraavana lukuvuonna. Tilanpuutteen vuoksi ryhmät eivät kuitenkaan mahdu koululle koulun opetuksen keskittyessä ko konaan Kirkonkylän koulun tiloihin. päättää, että sivistyspalvelut luovuttaa saamansa vel voit teen mu kai sesti esi opetuksen yllä tarvitsemat tilat päivähoidolle Kir konky län koululta Län si tuulen päi vä ko din val mis tu mi seen saakka. Päi vä hoito maksaa käytös sään ole vista ti loista (yh teiset ti lat mukaan lu kien) kunnan tila palve lujen ti la vuok rien mu kaista si säistä vuokraa. Sivistysjohtaja esitteli Kirkonkylän koulun henkilökunnan asiasta antaman lausunnon. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: sivistyspalvelut perusturvalautakunta Kirkonkylän koulu

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Lukion englannin kielen lehtorin vakanssin (43504) muuttaminen englannin ja ruotsin kielen lehtorin vakanssiksi SIVLK 5 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , Lukion rehtori Kullervo Leinonen on esittänyt, että lukion englannin kie len leh to rin vir ka (va kans si nu me ro 43504) muutetaan lukion ruotsin ja eng lan nin kie len lehto rin vi rak si. Perustelut muutokselle ovat seuraavat: - Lukion ruotsin kielen lehtori on jäämässä osa-aika eläk keelle alkaen. - Lukion englannin kielen lehtorin vakanssia hoitavan opetustunneista on yli kolmen vuoden ajan ol lut noin puolet ruotsia. - Lukion ruotsin lehtorin jäädessä osa-ai ka eläk keelle tun neis ta reilusti yli puo let tulee olemaan ruotsin opetusta. - Lukion opetuksen joustavan suunnittelun kannalta on parempi, että jokaisella kielten opettajalla on useampi kuin yksi kieli opetettavana aineena. päättää, että lukion englannin kielen lehtorin vakans si (43504) muu te taan lu kion englannin ja ruotsin kielen lehtorin vakanssiksi. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: sivistyspalvelut lukio palkkatoimisto henkilöstöhallinto

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen SIVLK 6 Valmistelija: sivistysjohtaja Marjut Nurmivuori, p. (08) , , Kuntalain 63 :n mukaan toimielimen pöytäkirja on siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennalta ilmoitettu. Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävänä kokousta seuraavan viikon torstaina si vistyspalvelujen hallinnossa, Toritalos sa. päättää, että sivistyslautakunnan pöytäkirjat v pide tään nähtävillä kokousta seuraavan viikon torstaina sivistyspalvelu jen hallinnossa, Toritalossa, viraston aukioloajan tai sivistyspalvelu jen hallinnon ol lessa suljettuna, pöytäkirja on nähtävillä kunnanviras tolla, Lanssis sa, viraston aukioloajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: sivistyspalvelut kirjaamo

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Johtokunnat SIVLK 7 Lautakunnan edustajat johtokunnista kertovat terveisensä. merkitsee asiat tiedoksi. merkitsi tiedoksi, ettei johtokuntien kokouksia ole ollut.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjoja SIVLK 8 Martinniemen koulun opetushenkilöstö Kellon yläkoulun opettajat Takkurannan koulun opettajat Kirkonkylän koulun henkilökunta Martinniemen koulun henkilökunta Haukiputaan yläkoulun opettajakunta Martinniemen koulun henkilökunta Länsituulen koulun henkilökunta Haukiputaan yläkoulun johtokunta Kirkonkylän koulun henkilökunta Kellon yläkoulun opettajakunta Haukiputaan yläkoulun opettajakunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että myöskään viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei ote ta si vis tyslautakunnan ratkaistavaksi. hyväksyi päätösesityksen.

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Ilmoitusasiat SIVLK 9 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjasto jen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2011 valtionavustushakemuksia varten Jyväskylän yliopisto - PISA 2012-arvioinnin esikokeeseen osallistuu Haukiputaalta Kellon yläkoulu Aluehallintovirasto - Päätös hallintokanteluun Kunnanvaltuusto - ote pöytäkirjasta , Seudullinen lukiokoulutus Ikäinstituutti - Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi merkitsee asiat tiedoksi. merkitsi asiat tiedoksi.

13 PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 1-3, 5-9 tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälästä 4 tehtyyn pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälästä 4 sivistyslautakunnalle (osoite Keskuskuja 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, te lefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Pykälissä - tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: Isokatu 4, PL 189, OULU, sähköposti oulu.hao(at)om.fi, telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs ti vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Aika 12.09.2011 klo 18:00-20:01 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 17.10.2013 klo 16.00 19.45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2014 116 72 Lisämääräraha

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 Aika 04.10.2010 klo 16:00-16:34 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:34 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:34 jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot