KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ VOIMASSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 18.06.2012 VOIMASSA 21.06.2012 ALKAEN"

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ VOIMASSA ALKAEN

2 Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen 1 2 Kunnan toiminta-ajatus 1 LUKU 2 HENKILÖORGANISAATIOT 2 3 Luottamushenkilöorganisaatio 2 4 Toimielinten jäsenmäärät ja toimikaudet 2 5 Henkilöstöorganisaatio ja osastojako 3 Organisaatiokaavio päävastuualueittain 4 LUKU 3 YHTEISTOIMINTAMUODOT 5 6 Johtoryhmä 5 7 Henkilöstökokoukset 5 LUKU 4 KOKOUSMENETTELY 6 8 Luvun määräysten soveltaminen 6 9 Kokousaika ja -paikka 6 10 Kokouksen koollekutsuminen 6 11 Jatkokokous 6 12 Varajäsenen kutsuminen 6 13 Kokouksen pitäminen 7 14 Kokouksen johtaminen 7 15 Tilapäinen puheenjohtaja 7 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 7 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 8 18 Esittely 8 19 Esteellisyyden toteaminen 8 20 Äänestys ja vaalit 8 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 8 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 9 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 9 LUKU 5 HENKILÖSTÖASIAT Luvun määräysten soveltaminen Viran perustaminen ja lakkauttaminen Henkilöstövalinnat Viranhaku Henkilöstön kelpoisuusehdot Työnkuvat Virka- ja työvapaa 11

3 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 31 Palkka- ja muuta taloudellista etuutta koskevan vaatimuksen käsittely Sivutoimilupa Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen sekä lomauttaminen ja eron myöntäminen Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa 12 LUKU 6 HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kunnanhallituksen toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävät Esittely kunnanhallituksessa Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen erinäiset määräykset 18 LUKU 7 PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan tehtävät Esittely perusturvalautakunnassa Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 21 LUKU 8 OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Koululautakunnan toiminta-ajatus Koululautakunnan tehtävät Esittely koululautakunnassa Koululautakunnan ratkaisuvalta Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävät Esittely kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Liikunta- ja nuorisolautakunnan toiminta-ajatus Liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtävät Esittely liikunta- ja nuorisolautakunnassa Liikunta- ja nuorisolautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 28 LUKU 9 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tehtävät Esittely teknisessä lautakunnassa Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 32

4 Kiikoisten kunnan hallintosääntö LUKU 10 KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta 35 LUKU 11 MUUT MÄÄRÄYKSET Päätösvallan siirtäminen Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Hallinnon ja talouden tarkastus 37 LUKU 12 VOIMAANTULO 38

5 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 1 LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnosta, päätöksentekoja kokousmenettelystä. Säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston hyväksymä ja voimaan tullut hallintosääntö. Tämän hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kunnanvaltuuston työjärjestys ja tarkastussääntö. 2 Kunnan toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

6 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 2 LUKU 2 HENKILÖORGANISAATIOT 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat ja toimikunnat: I II III IV HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Vaalilautakunta Vaalitoimikunta PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautakunta OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Tekninen lautakunta. Lisäksi kunnassa on nuorisoparlamentti, jonka valinnasta ja tehtävistä määrätään liikunta- ja nuorisolautakunnan hyväksymässä toimintasäännössä. 4 Toimielinten jäsenmäärät ja toimikaudet Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten on pääsääntöisesti oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan lisäksi kunnanhallituksella on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Perusturvalautakunnassa, koululautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa on kussakin seitsemän (7) jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa sekä liikuntaja nuorisolautakunnassa on kummassakin viisi (5) jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kussakin lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano määräytyy vaalilain perusteella. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat vaalilautakuntaa lukuun ottamatta. Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan erikseen kulloisiakin vaaleja varten.

7 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 3 Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Lautakuntien jäsenet lukuun ottamatta vaalilautakuntaa valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli neljäksi (4) vuodeksi. 5 Henkilöstöorganisaatio ja osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto- ja elinkeino-osasto perusturvaosasto opetus- ja vapaa-aikaosasto tekninen osasto Osastoa johtaa osaston päällikkö. Osaston päällikkö vastaa viranhaltijatasolla osastonsa eli päävastuualueensa tehtävistä ottaen lisäksi huomioon jäljempänä päävastuualueen toimielinten ja muiden viranhaltijoiden ratkaisuvallasta annetut määräykset. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuualueita. Kunnanhallitus määrää osaston päällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi. Kunnanjohtaja päättää 1) osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä, 2) osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueisiin, sekä 3) osaston päällikön ehdotuksesta siitä, kuka toimii kunnanjohtajan määräämän ajan vastuualueen esimiehenä. Osaston päällikkö päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä.

8 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 4 ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄVASTUUALUEITTAIN Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Tekninen lautakunta Vaalilautakunta Kirjasto- ja kulttuuri- Vaalitoimikunta lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvaosasto Opetus- ja vapaa- Tekninen osasto elinkeino-osasto aika-osasto Vastuualueet: Vastuualueet: Vastuualueet: Vastuualueet: Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen Koulutoimen hallinto Teknisen toimen Elinkeino- ja kehittämis- hallinto Perusopetus hallinto tehtävät Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi Metsienhoito Palvelukoti Ilola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Muu vanhustenhuolto Kirjasto- ja yleiset alueet Muut sosiaalipalvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Terveydenhuolto Liikunta- ja Jätehuolto nuorisotoimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat

9 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 5 LUKU 3 YHTEISTOIMINTAMUODOT 6 Johtoryhmä Kunnassa on johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja (kunnanviraston päällikkö) ja osastojen päälliköt sekä kunnanjohtajan tarvittaessa kutsumat asiantuntijat. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen järjestämisessä. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta hänen puheenjohdollaan. 7 Henkilöstökokoukset Yhteistoiminnan ja tiedottamisen edellyttäessä kunnanviraston päällikkö kutsuu koolle virastoneuvottelun. Osastojen päälliköt kutsuvat vastaavasti osasto- tai toimistoneuvottelun. Virastoneuvotteluun osallistuu kunnanviraston henkilökunta, ellei kutsussa ole toisin mainittu. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua kokoukseen myös eri toimielinten johtavia luottamushenkilöitä.

10 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 6 LUKU 4 KOKOUSMENETTELY 8 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa, lautakunnissa, niiden jaostoissa, johto- ja toimikunnissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 9 Kokousaika ja -paikka Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 11 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu varsinaisessa kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Tieto jatkokokouksesta on pyrittävä antamaan myös varsinaisesta kokouksesta poissa olleille. 12 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi hän ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

11 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 7 13 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 14 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan saa puheenjohtaja määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 15 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, sekä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä osaston päälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Nuorisoparlamentti valitsee edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan sekä koululautakuntaan että liikunta- ja nuorisolautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa edellyttäen, että lautakunta tekee siitä erikseen päätöksen. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voida myöntää salassa pidettävien asioiden osalta. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan valtuuston tai asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

12 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 8 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 18 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla tai joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 19 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 20 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta;

13 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 9 päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkitä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja se, mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle tai lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

14 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 10 LUKU 5 HENKILÖSTÖASIAT 24 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 25 Viran perustaminen ja lakkauttaminen Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaistensa virkojen osalta virkanimikkeen muuttamisesta. 26 Henkilöstövalinnat 27 Viranhaku Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, kunnansihteerin, perusturvajohtajan sekä rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin. Kunnanhallitus valitsee muut viranhaltijat sekä työsopimussuhteisen henkilöstön, ellei tässä hallintosäännössä ole muualla toisin määrätty. Kunnanhallitus valitsee lisäksi kunnanvaltuuston täytettävien virkojen määräaikaiset tai väliaikaiset haltijat enintään kahdeksi vuodeksi. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virka julistetaan haettavaksi kunnan ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla viran täyttämisestä päättävän viranomaisen päättämällä tavalla. Hakumenettelyssä noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n määräyksiä. 28 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 mom. mukaisesti.

15 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Työnkuvat Työnkuvassa määritellään henkilön asema vastuualueella ja hänen tehtäväalueensa. Työnkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Työnkuvat tarkistetaan kehittämiskeskustelun yhteydessä mieluiten vuosittain. Työnkuvat tarkistetaan myös henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Työnkuvan hyväksyy 1) kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta, 2) kunnanjohtaja osaston päällikön osalta, 3) osaston päällikkö välittömien alaistensa osalta, ja 4) vastuualueen esimies alaistensa osalta. 30 Virka- ja työvapaa Jollei 35 :stä muuta johdu, kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 31 Palkka- ja muuta taloudellista etuutta koskevan vaatimuksen käsittely Viranhaltijan palkka- tai muun virkasuhteeseen perustuvan vaatimuksen ratkaisee kunnanhallitus tai asianomainen lautakunta. 32 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus. 33 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 34 Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen sekä lomauttaminen ja eron myöntäminen Palvelussuhteen päättymisestä ja osa-aikaistamisesta sekä lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

16 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osaston päällikkö ja Toukolan koulunjohtaja alaisensa henkilöstön osalta ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1) myöntävät vuosiloman, 2) myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, 3) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään 30 kalenteripäiväksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 4) antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 5) määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, sekä 6) päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

17 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 13 LUKU 6 HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE 36 Kunnanhallituksen toiminta-ajatus Kunnanhallituksella on kokonais- ja koordinointivastuu kunnan hallinnosta ja toiminnoista. Kunnanhallituksen toimintojen keskeinen sisältö on kuntayhdyskuntaan ja koko yhteiskuntaan vaikuttaminen ja kokonaisvastuu kunnan toimintojen ja palvelujen kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sisäisten toimintojen osalta tavoitteena on saada kuntaorganisaatio toimimaan jäntevästi muun muassa valtuuston asettamien linjausten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannukseltaan taloudellisesti ja kokonaisvaikutuksiltaan tarkoituksenmukaisesti sekä tuloksellisesti. Ulkoisten toimintojen tavoitteena on saavuttaa edunvalvonnassa kunnalle ja erityisesti sen asukkaille mahdollisimman suuret hyödyt. 37 Kunnanhallituksen tehtävät Sen lisäksi, mitä kuntalaissa ja erityislaeissa on säädetty kunnan hallinnon johtamisesta ja kunnan hallintotehtävien huolehtimisesta, kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat: A. Sisäiset toiminnot 1. Kunnan hallinnon johtamisessa kunnanhallitus johtaa koko kunnan hallintoa ja johtavat viranhaltijat kunnanviraston työskentelyä. Kunnanhallituksen ja viraston johtoryhmän yhteistyö on tuloksellisen johtamisen edellytys; yleisohjeitten antaminen suunnittelusta, maankäytöstä, tiedotustoiminnasta, henkilöstöpolitiikasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta sekä hankinnoista; kunnan yleisen kehityksen ohjaaminen asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja ohjeiden noudattamiseksi; alaisenaan olevien toimielinten ja henkilöstön toimintaa koskevien tavoitteiden asettaminen. 2. Lautakuntien ja henkilöstön valvonnassa koordinointitehtävään liittyen toimintojen sopeuttaminen vastaamaan kokonaishyötyjä koko kunnan toimialalla; voimassaolevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta. 3. Kunnan arkistotoimen ja sen keskusarkiston johtaminen ja valvonta.

18 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Lakisääteisistä kunnanhallitukselle määrätyistä viranomaistehtävistä huolehtiminen. B. Ulkoiset toiminnot 1. Kuntien välisen yhteistyön kehittämisen järjesteleminen. 2. Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on mukana tai taloudellisesti niitä tukenut, toimintojen seuraaminen ja kunnan edustajien toiminnan valvonta ja ohjaus tarvittaessa. 3. Kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin vaikuttaminen. 4. Kunnan elinkeinopolitiikan johtaminen valtuuston hyväksymän elinkeinopoliittisen strategian tai ohjelman taikka valtuuston määrittelemien muiden linjausten mukaisesti. 5. Ympäristön kehittämisen ohjaus. 6. Positiivisen kuntaimagon muodostaminen ja sen ohjaus. 7. Lakisääteisistä kunnanhallitukselle määrätyistä viranomaistehtävistä huolehtiminen. 38 Esittely kunnanhallituksessa Kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii kunnansihteeri. Tämänkin ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii joku erikseen määrättävä viranhaltija tai asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 39 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvat: 1. Kiinteän omaisuuden ostaminen. 2. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen enintään kymmenen vuoden ajaksi. 3. Irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti, vuokraus ja muu käytettäväksi luovuttaminen sekä irtaimen omaisuuden siirtäminen organisaation sisällä. 4. Rakennustonttien myyminen valtuuston mahdollisesti määrittelemien yleisten perusteiden mukaisesti. 5. Tonttijaon tai asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten tai laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen tai lunastaminen.

19 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokrausehtojen velvollisuuksien täyttämisestä. 7. Rakennustöiden pääpiirustusten, kustannusarvion, työselityksen, huonetilaohjelman, kunnallisteknisten töiden suunnitelman ja rakennusohjelman hyväksyminen valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli rakennushanke on kustannusvaikutuksiltaan yli euron suuruinen, pääpiirustusten ja alustavan kustannusarvion hyväksyminen on kunnanvaltuuston asia. 8. Asemakaavan muuttaminen, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun johdon sijoitus, asemakaavatien, torin, puiston tai muun alueen nimi tai numero taikka sellainen korttelin sisällä olevaa tonttia tai tontteja koskeva kaavan muutos, joka ei olennaisesti muuta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta, taikka asemakaavan muu vähäinen muuttaminen. 9. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaisten rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen maankäyttö- ja rakennuslain 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella sekä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisen poikkeuksen myöntäminen. 10. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n kaavoituskatsauksen laatiminen. 11. Maa-aineslain 7 :n mukaisen lupaviranomaisen tehtävät. 12. Erilaisten vapaaharkintaisten käyttökorvausmaksujen määrääminen, ellei tässä säännössä muualla toisin säädetä. 13. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty. 14. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. 15. Virka- ja työehtosopimuksen tekeminen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. 16. Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöön paneminen, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen, työsopimuksen tekeminen, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja koskevien ratkaisujen tekeminen. 17. Luvan myöntäminen perustellusta syystä niiden vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen, joiden täyttäminen kuuluu lautakuntien ratkaisuvaltaan.

20 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Luvan antaminen johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla yleisillä paikoilla ja kunnan omistamiin rakennuksiin. 19. Kunnan omaisuuden vakuuttaminen sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta päättäminen. 20. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen. 21. Talousarviolainan ottaminen valtuuston talousarviossa hyväksymään määrään saakka. 22. Asuntotuotantolaissa ja -asetuksessa säädettynä kunnan asuntoviranomaisena toimiminen ja siihen kuuluvien tehtävien ratkaiseminen, lukuun ottamatta asukasvalintojen vahvistamista. 23. Perusopetuslaissa ja -asetuksessa määriteltyjen kunnalle kuuluvien tehtävien ratkaiseminen, lukuun ottamatta tässä hallintosäännössä koululautakunnalle, kunnansihteerille tai koulunjohtajalle delegoituja tehtäviä. 24. Kunnan yksinään omistamien metsien hoitotoimenpiteistä ja metsän myynnistä päättäminen. Tavoitteena on edistää kunnan omistamien metsien taloudellista, ekologista ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. 25. Kunnan alueen yksityisteiden sijoittaminen valtuuston hyväksymiin kunnossapitoluokkiin. 26. Kunnan suostumuksen antaminen yksityistielain 96 :n 1 mom. nojalla yksityistien käytön kieltämiseen ja rajoittamiseen muiden kuin tieosakkaiden käytön osalta. 27. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 10 :n mukaisen taksan hyväksyminen. 40 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanhallituksen mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Tiedotus-, neuvottelu- ja edustus- sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen. 2. Tilapäisluoton ottaminen hallituksen vuosittain määrittelemään enimmäismäärään saakka.

21 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Kassavarojen yksittäisistä sijoituksista päättäminen valtuuston päättämien sijoitustoiminnan perusteiden ja hallituksen mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukaisesti. 4. Sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan ottaminen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi sekä niihin liittyvä palkkauksen määrittely muissa kuin seuraavissa tapauksissa: hallintosäännön 26, hallintosäännön 40 (kunnansihteerin ratkaisuvalta 2. kohta) hallintosäännön 46 (perusturvajohtajan ratkaisuvalta 9. kohta ja perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvalta 2. kohta), hallintosäännön 59 (koulunjohtajan ratkaisuvalta 6. kohta ja liikunta- ja nuorisosihteerin ratkaisuvalta 1. kohta), sekä hallintosäännön 64 (rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin ratkaisuvalta 2. kohta). 5. Luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun palkattoman henkilöstön käyttämiseen kunnan tehtävissä muissa kuin edellä kohdassa 4 mainitun luettelon mukaisissa tapauksissa. 6. Merkkipäivälahjojen hankkiminen, huomionosoitukset ja kannatusilmoitusten antaminen sekä lahjoitusten tekeminen tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin. 7. Hankintojen tekeminen kunnanhallituksen päävastuualueella enintään euron suuruisten hankintojen osalta. 8. Yleisten alueiden luovuttaminen tilapäiseen käyttöön ja rakennusten, toimitilojen ja alueiden vuokraaminen enintään 14 päivän ajaksi. 9. Kunnan edustaminen neuvotteluissa ja toimituksissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. 10. Virka- ja työehtosopimusten mukaisista harkinnanvaraisista henkilökohtaisista lisistä päättäminen palkka-asiamiehen esityksestä. 11. Kunnan valokopio- ja myyntituotemaksuista yms. päättäminen. 12. Rakennushankkeita koskevien suunnittelutarveratkaisujen tarpeellisuuspäätösten tekeminen. 13. Luvan myöntäminen perustellusta syystä yli yhden kuukauden kestävien sijaisuuksien täyttämiseen.

22 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Työllistettyjen palkkaamisesta päättäminen hallintokuntien esityksestä talousarviomääräysten mukaisesti lukuun ottamatta nuorten työllistämistoimintaa. 15. Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 4 :n 2 mom. mukaisen aloitusluvan myöntäminen. Kunnansihteerin ratkaisuvalta Kunnanhallituksen mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Asukasvalintojen tekeminen kunnan hallinnassa oleviin asuinhuoneistoihin. 2. Opetus- ja vapaa-aikatoimen sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan ottaminen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi ja luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun henkilöstön käyttämiseen, ellei tässä säännössä muualla ole toisin määrätty. 3. Kokemus- ja palvelulisien myöntäminen. 4. Hankintojen tekeminen omalla vastuualueellaan enintään euron suuruisten hankintojen osalta. 5. Erityisopetuksen siirtopäätökset koulunjohtajan esityksestä. 6. Nuorten kesätyöllistämisestä päättäminen talousarviomääräysten mukaisesti lukuun ottamatta nuorten työllistämistoimintaa. 7. Opiskelija-avustuksista päättäminen talousarviomääräysten mukaisesti. Siirto-oikeus ja päätöspöytäkirjat Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri voivat saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätöksistään kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tulee pitää päätöspöytäkirjaa kuntalain 62 :n mukaisesti. 41 Kunnanhallituksen erinäiset määräykset Kunnanhallituksen edustus toimielimissä Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin lautakuntiin ja toimikuntaan: keskusvaalilautakunta, ja vaaleja varten asetetut vaalilautakunnat ja -toimikunnat.

23 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 19 Kunnan jäsenten aloitteiden toimittamisajankohta Kunnanhallitus toimittaa viimeistään maaliskuussa valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kuntalain 28 :n mukaisesti tehdyt kunnan asukkaiden aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnan puhevallan käyttöön liittyen Kunnanhallitus voi antaa valtuuston puolesta selityksen tai lausunnon valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. Kunnanjohtajan sijaisuus Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnansihteeri. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnansihteerin sijaisuus Kunnansihteerin esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnansihteerin tehtäviä kunnanjohtaja, ellei hän ole delegoinut tehtäviä muille viranhaltijoille tai työntekijöille.

24 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 20 LUKU 7 PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUE 42 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia sekä järjestää taloudellisesti tarpeen mukaisia palveluja yhteistyössä niiden käyttäjien kanssa. 43 Perusturvalautakunnan tehtävät Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia - lapsiperheiden palveluista, - vanhustenhuollosta, - muista sosiaalipalveluista, - terveydenhuollon toteuttamisen valvonnasta sekä - muista erikseen määrätyistä ja lakisääteisistä tehtävistä. Tehtäväalueiden toiminnot on huolehdittava ja toimeenpantava myönnettyjen määrärahojen puitteissa ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannuksiltaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tuloksellisesti jäljempänä tai valtuuston mahdollisesti erikseen määrittelemin valtuuksin. 44 Esittely perusturvalautakunnassa Lautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii sosiaaliohjaaja. Tämänkin ollessa estynyt tai esteellinen asia ratkaistaan lautakunnan puheenjohtajan selostuksen perusteella, ellei esittelijälle ole nimetty viransijaista. 45 Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat: 1. Sosiaalihuollon toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista päättäminen. 2. Sosiaalipalveluista perittävien maksujen perusteista päättäminen siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävinä. 3. Perusturvalautakunnan alaisen henkilökunnan ottaminen. 4. Lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisessa noudatettavista menettelytavoista päättäminen. 5. Perusteista ja yleisistä ohjeista päättäminen viranhaltijoille siirretyn päätösvallan käyttämisessä.

25 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Erityislakien nojalla lautakunnan ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt asiat. 7. Harkinnanvaraisten avustusten ja tukien myöntäminen. 8. Henkilökunnan sijaisten ottaminen yli yhden (1) kuukauden ajaksi. 46 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Perusturvajohtajan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Omaishoidontuen sekä turvapuhelimen myöntäminen. 2. Kodinhoitoavun myöntäminen. 3. Kotipalvelumaksupäätökset perusturvalautakunnan päättämien tulorajojen mukaan. 4. Kotipalveluhenkilöstön työnjohto. 5. Palvelukotipaikan myöntäminen. 6. Hoito- ja palvelumaksuista päättäminen perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. 7. Sosiaaliohjaajan, kotipalveluhenkilöstön ja Palvelukoti Ilolan hoito- ja keittiöhenkilöstön vuosi-, sairaus- ym. lomien myöntäminen. 8. Korvaus- ja muiden hakemusten vireille paneminen. 9. Perusturvatoimen sijaisten ottaminen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi ja luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun palkattoman henkilöstön käyttämiseen siltä osin kuin jäljempänä ei toisin määrätä. 10. Lastenvalvojan tehtävät (mm. elatusapu-, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus- sekä isyysasiat ja elatustukipäätösten tekeminen). 11. Lastensuojelutehtävät. 12. Perusturvalautakunnan puhevallan käyttäminen, lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen kiireellisissä asioissa. 13. Erityislakien nojalla perusturvajohtajan ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt asiat.

26 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Sosiaaliohjaajan sijaisuuden hoito tämän esteellisenä tai estyneenä ollessa. Sosiaaliohjaajan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Lakisääteisen toimeentulotuen myöntäminen. 2. Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset päätökset. 3. Päihdehuoltolain mukaiset päätökset. 4. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntäminen. 5. Perusturvajohtajan sijaisuuden hoito tämän esteellisenä tai estyneenä ollessa. Perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Päivähoitopaikan myöntäminen. 2. Päivähoitohenkilöstön sijaisten ottaminen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi ja luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun henkilöstön käyttämiseen. 3. Päivähoitohenkilöstön vuosi-, sairaus- ym. lomien myöntäminen. 4. Perhepäivähoitajien työnjohto. 5. Päivähoitomaksupäätökset perusturvalautakunnan päättämien tulorajojen mukaan. Palvelukoti Ilolan osastonhoitajan ratkaisuvalta 1. Hoitohenkilöstön vuosi- ja sairauslomien sekä palkattoman virkavapaan myöntäminen enintään kolmen (3) päivän ajaksi. 2. Hoitohenkilöstön sijaisten ottaminen enintään kolmen (3) päivän ajaksi perusturvajohtajan luvalla. Palvelukoti Ilolan ruokapalveluesimiehen ratkaisuvalta 1. Keittiöhenkilökunnan vuosi- ja sairauslomien sekä palkattoman virkavapaan myöntäminen enintään kolmen (3) päivän ajaksi.

27 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Keittiöhenkilökunnan sijaisten ottaminen enintään kolmen (3) päivän ajaksi perusturvajohtajan luvalla. Ratkaisuvallan täsmennykset Kiireellisissä asioissa perusturvajohtajan ja sosiaaliohjaajan sijaisena toimii kunnansihteeri molempien ollessa yhtä aikaa esteellisinä tai estyneinä.

28 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 24 LUKU 8 OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄVASTUUALUE 47 Koululautakunnan toiminta-ajatus Koululautakunnan toiminta-ajatuksena on järjestää koulunkäyntimahdollisuudet oppivelvollisuusikäisille ja valvoa, tukea ja kehittää kasvatus- ja opetustyötä muunkin opetustoimen osalta. Lisäksi järjestetään yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät vielä ole oppivelvollisia. 48 Koululautakunnan tehtävät Koululautakunnan tehtävänä on huolehtia Toukolan koulun hallinnollisista ja toiminnallisista sekä oppilashuoltoon liittyvistä tehtävistä, mukaan lukien ostopalvelut muilta kunnilta sekä esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-6 yhteistoimintajärjestelyt jäljempänä määritellyin valtuuksin. Tehtäväalueiden toiminnot on huolehdittava ja toimeenpantava myönnettyjen määrärahojen puitteissa ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannuksiltaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tuloksellisesti jäljempänä tai valtuuston mahdollisesti erikseen määriteltävin valtuuksin. Oppilaitokset ja erityistoiminnot A. Vuosiluokkien 1-6 opetus ja esiopetus Perusopetuslain mukaista opetusta vuosiluokille 1-6 sekä 6-vuotiaiden esiopetusta annetaan Toukolan koulussa. B. Erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Opetusta järjestetään sopimusperusteisesti: 1. Mukautettua erityisopetusta (EMU) tarvitsevat oppilaat käyvät tarvittaessa Sastamalan kaupungin Vammaskosken koulussa. 2. Harjaantumisopetusta (EHA1) tarvitsevat oppilaat saavat opetusta Sastamalan kaupungin ylläpitämällä harjaantumisluokalla. 3. Oppilaat, jotka tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi eivät sopeudu peruskoulun muuhun opetukseen saavat tarvittaessa opetusta Sastamalan kaupungin erityisluokalla (ESY). 4. Kuulovammaisille oppilaille järjestetään opetusta tarvittaessa ensisijaisesti Porin kaupungin kuulovammaisten koulussa (EKU)

29 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Aivovammaisille oppilaille järjestetään opetusta tarvittaessa ensisijaisesti Porin kaupungin Herttuan erityiskoulussa (EVY) 6. Näkövammaisille oppilaille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuus käydä valtion ylläpitämää erityiskoulua. Niille peruskoulun oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, järjestetään erityisopetusta ensisijaisesti Toukolan koulussa pienryhmäopetuksena ja toissijaisesti yhteistyössä Lavian kunnan (tai tarvittaessa muidenkin kuntien) kanssa. C. Kielen opetus Toukolan koululla alkavana A-kielenä opetetaan englannin kieltä. Vapaaehtoisena A2-kielenä opetetaan saksan kieltä. D. Koulukuljetus Sen lisäksi, mitä perusopetuslain 32 :ssä säädetään, kunta järjestää kuljetuksen niille peruskoulun vuosiluokkien 1-3 oppilaille ja esiopetukseen osallistuville oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme (3) kilometriä tai avustaa heidän saattamistaan. E. Toukolan koulun opetushenkilöstö Toukolan koululla on valtuuston kulloinkin päättämä määrä luokanopettajan virkoja. Lisäksi koululla voi toimia tuntiopetushenkilöstöä. Kunnanhallitus määrää luokanopettajista koulunjohtajan, joka toimii perusopetuslain 37 :n mukaisena toiminnasta vastaavana rehtorina. Määräys voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnanhallitus päättää myös määräyksen purkamisesta. Opettajan tehtävät: Viranhaltijoiden ja tuntiopettajien tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa peruskoulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut perusopetuslaissa ja -asetuksessa säädetyt ja erikseen määrätyt tehtävät. Opettajan tulee enintään kolmena (3) työpäivänä kerrallaan huolehtia toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta. Opettajakunta: Opettajakunnan muodostavat Toukolan koulun luokanopettajat, tuntiopettajat sekä muu säännönmukaista opetusta antava henkilöstö. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät.

30 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 26 Opettajat ja koulunjohtaja suorittavat perusopetusasetuksen mukaisesti oppilaan arviointiin liittyvät tehtävät. F. Vuosiluokkien 7-9 opetus Perusopetuslain mukaista opetusta vuosiluokille 7-9 annetaan Kiikoisten ja Lavian kuntien väliseen sopimukseen perustuen Suomelan koulussa. Kiikoisten kunta valitsee Lavian sivistyslautakuntaan yhden asiantuntijajäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 49 Esittely koululautakunnassa Esittelijänä koulun koululautakunnassa toimii koulunjohtaja. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen ratkaistaan asia lautakunnan puheenjohtajan selostuksen perusteella, ellei esittelijälle ole nimetty viransijaista. 50 Koululautakunnan ratkaisuvalta 1. Koulun opetussuunnitelman hyväksyminen. 2. Opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman (työsuunnitelman) hyväksyminen. 3. Koulun arviointisuunnitelman hyväksyminen. 4. Koulun työ- ja loma-ajoista päättäminen. 5. Koulun opettaja-, keittiö- ja muun perusopetushenkilökunnan ottaminen. 6. Oppilaskuljetussuunnitelman hyväksyminen ja kuljetussopimuksista päättäminen sekä koulumatkaedusta päättäminen. 7. Tulosalueen maksuista päättäminen. 8. Ratkaisuvallan käyttäminen seuraavissa oppilasta koskevissa asioissa: Lupa koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen. Koulunkäynnistä vapauttaminen. Oppilaan erottaminen. Oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittaminen. 9. Ratkaisuvallan käyttäminen seuraavissa perusopetuslain mukaisissa asioissa: Kokeiluihin osallistuminen. Toissijaisten hakijoiden oppilaaksiotosta päättäminen. 10. Muut koululautakunnan päätettäväksi säädetyt tai määrätyt asiat.

31 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille kirjasto- ja kulttuuripalveluja, jotka edistävät kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 52 Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävät Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia - kirjastotoimesta, - kulttuuritoimesta sekä - muista erikseen määrätyistä ja lakisääteisistä tehtävistä. Tehtäväalueitten toiminnot on huolehdittava ja toimeenpantava myönnettyjen määrärahojen puitteissa kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannuksiltaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti jäljempänä tai valtuuston mahdollisesti erikseen määriteltävin valtuuksin. 53 Esittely kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa Esittelijänä toimii kirjasto- ja kulttuurisihteeri. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen ratkaistaan asia lautakunnan puheenjohtajan selostuksen perustella, ellei viransijaista ole nimetty. 54 Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta 1. Kirjaston käyttöä koskevien sääntöjen antaminen ja tarvittaessa kirjastolain tarkoittamista maksuista päättäminen. 2. Kirjaston aukioloajoista päättäminen. 3. Lainauskäytöstä poistetun kirjastoaineiston myynnistä päättäminen. 4. Paikallista kulttuuritoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja muun paikallisen kulttuuritoiminnan avustusten jakaminen. 5. Erityislakien nojalla toimialueen tehtävistä huolehtivan viranomaisen ratkaistavaksi säädetyt tai lautakunnan tehtäväksi määrätyt asiat. 55 Liikunta- ja nuorisolautakunnan toiminta-ajatus Liikunta- ja nuorisolautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia kuntalaisten liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä sekä edistää kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

32 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on huolehtia - liikunta- ja nuorisotoimen hallinnosta, - liikuntapalveluista ja nuorisotyöstä, - seuratoiminnan tukemisesta, - nuorten työllistämistoiminnasta sekä - muista erikseen määrätyistä ja lakisääteisistä tehtävistä. Tehtäväalueitten toiminnot on huolehdittava ja toimeenpantava myönnettyjen määrärahojen puitteissa kunnanhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannuksiltaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti jäljempänä tai valtuuston mahdollisesti erikseen määriteltävin valtuuksin. 57 Esittely liikunta- ja nuorisolautakunnassa Liikunta- ja nuorisolautakunnan esittelijänä toimii liikunta- ja nuorisosihteeri. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen ratkaistaan asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ellei viransijaista ole nimetty. 58 Liikunta- ja nuorisolautakunnan ratkaisuvalta 1. Paikallista liikuntatoimintaa ja paikallista nuorisotoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja muun paikallisen vastaavan toiminnan avustusten jakaminen. 2. Liikunta- ja nuorisotilojen sekä liikunta-alueiden käyttökorvausten määrittely; Toukolan koulun tilojen osalta liikuntasalin ja kuntosalin käyttökorvauksista päättäminen. 3. Kunnan kaikkien liikunta- ja nuorisotilojen ja liikunta-alueiden käyttämisen järjesteleminen. 4. Erityislakien nojalla tehtäväalueiden toiminnoista huolehtivalle viranomaiselle ratkaistavaksi säädetyt tai lautakunnalle määrätyt asiat. 59 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Koulunjohtajan ratkaisuvalta Koululautakunnan mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Koulun työjärjestyksestä sekä opettajille määrättävistä tehtävistä päättäminen. 2. Tarvittavien vähäisten tarkistusten tekeminen lautakunnan vahvistamaan opetussuunnitelmaan perustuvaan suunnitelmaan (työsuunnitelmaan).

33 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Koululautakunnan päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen 4. Koulutoimintaan liittyvien kerhojen sääntöjen vahvistaminen. 5. Koulutilojen luovuttaminen koulukäytön ulkopuoliseen kertaluonteiseen käyttöön. 6. Opetus-, keittiö- ja muun perusopetuksen alaisen henkilökunnan ottaminen väliaikaiseen palvelussuhteeseen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi ja palkan määrittely tältä osin sekä luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun palkattoman henkilöstön käyttämiseen. 7. Koululautakunnan suorittaman virkavaalin vahvistaminen. 8. Ratkaisuvallan käyttäminen seuraavissa perusopetuslain mukaisissa oppilasta koskevissa asioissa: * Kirjallisen varoituksen antaminen. * Oppilaan opetuksen järjestäminen poikkeuksellisesti. * Tilapäisestä koulumatkaedusta päättäminen. * Koulutapaturman korvaaminen. * Valitun aineen tai oppimäärän vaihtaminen toiseksi. * Kotiopetuksessa olevan oppilaan oppivelvollisuuden valvonnasta päättäminen. * Yli kolme (3) päivää kestävän poissaololuvan myöntäminen. 1-3 päivän poissaololuvan myöntää luokanopettaja. 9. Ratkaisuvallan käyttäminen seuraavissa perusopetuslain ja -asetuksen mukaisissa muissa asioissa: Opetuksen julkisuuden rajoittaminen. Opetusharjoittelijan ottaminen sen jälkeen, kun muita opettajia on kuultu. 10. Muut koulun vastaavan rehtorin ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt asiat Kirjasto- ja kulttuurisihteerin ratkaisuvalta Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Kirjastomateriaalin hankinta. 2. Kirjaston tilapäisistä aukioloaikojen muutoksista päättäminen. 3. Erityislakien nojalla kirjasto- ja kulttuurisihteerin ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt asiat.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo TÖYSÄN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2010, voimaantulo 1.4.2010 KUNNANHALLITUS 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda myönteinen kehittämisilmapiiri

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO Sivistyslautakunta 23.3.2011/22 Liite nro 6 UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO päivitetty 23.3.2011: yhtenäisen perusopetuksen muutokset sekä päivähoidon johtamisen muutokset Hallintosääntö:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot