PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 182"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Kaupunginvirasto, Otso KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 132 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa Määräaikainen liikunnanohjaaja Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen Kerhot/koordinaattorin palkkio Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio Opetussuunnitelman päivitys/ Työryhmätyöskentely Monialaisen yhteistyöryhmän nimeäminen/nuorisotoimi Työryhmän perustaminen/ "Peruskoulu 40 vuotta" - Symposium Musiikinopetuksen kehittäminen/ Kansalaisopisto Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat Maahanmuuttajakoulutus MERK. Puheenjohtaja TUULA KUUKASJÄRVI Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:25 Paikka Kaupunginvirasto, Otso OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kuukasjärvi Tuula 16:00-19:25 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-19:25 varapuheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:25 varajäsen Kälkäjä Mari 16:00-18:10 jäsen Poijula Sakari 16:00-19:25 jäsen Takkinen Päivi 16:00-19:25 jäsen Törmänen Pekka 16:00-19:25 jäsen Talala Reijo 16:00-19:25 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:25 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Haataja Auri jäsen Harju Heikki jäsen Lantto Marja jäsen Miettinen Toivo varajäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Uitto Jani jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Jari Jussila Sakari Poijula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 132 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 133 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Jussila ja Sakari Poijula. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille SIVLA 134 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuo den 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman raamin jakamisen päävas tuu alueil le se kä laadintaohjeet. Toimintakateraameja voidaan tarkentaa valtuuston päättäessä koko kaupungin lopullisesta talousarviosta. Lautakuntien tulee toimittaa esitykset kaupun ginhallitukselle mennessä. Toimintakate raamit on laskettu ulkoisilla tuotoilla ja kuluilla.kustannustason nousu on 2,5 %. Palkantarkistuksissa nousuprosentti on 3. Sivistystoimen raami on , mikä on suurempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Päävastuualue jakaa raamin toimialueiden kesken. Koko sivistystoimen raamista päivähoi don toi min ta ka te oli vuonna 2011 yht. 18 % ja sivistyspalvelujen 82 %, mis tä koulutuksen (esi- ja perusopetus, toinen aste) kate 88 % ja kullt tuu rin, nuo ri son ja va paa-ai katoi men 12 %. Vuoden 2010 ti linpää tök sen sivistystoi men ulkoinen toimintakate oli , mi hin verrattuna vuo den 2012 raami on tiukka. Raa mi on yli n Kokonaisuutena sivistystoimen henkilöstömenot ovat nousseet vajaa 3 %, nii den osuus me nois ta on noin 78 %. Elä ke- ja varhais elä ke me nope rusteiset me not si vis tystoi mes sa vuon na 2012 ovat Ai neet ja tar vik keet -määräraha ei ole noussut, mutta pal veluis sa on 10 %:n nou su. Muut toimintakulut ovat nousseet 6 %. Tu loissa on vähen nystä 3 %. Toiminnan tavoitteena on taata laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut tasavertaisesti eri puolella kaupunkia. Kaupunkistrategia ohjaa tavoitteiden asettamista. Peruskouluja on syksyllä 2011 sama määrä kuin edellisenä vuonna eli seitsemän. Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Kurenala, Lakari, Sarakylä ja Syöte. Yläkouluja on yksi Rimmin kankaan koulu. Pudasjärven lukio edustaa toista astetta. Yläkou lu ja lukio toimivat samalla kampuksella. Perusopetuksen syksyn 2011 oppilasmäärät ja muutosennuste syksyyn 2012: Ala-asteikäiset 685 muutos - 2 oppi lasta Yläasteikäiset 341 muutos - 18 oppilasta Lukioikäiset (päivälukio) 119 muutos - 7 oppi lasta Yhteensä 1145 muutos - 27 oppilasta Kuljetuksessa on noin puolet oppilaista. Näin ollen kuljetusten järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ne järjestetään lakisääteisten aikarajojen puitteissa. Tavoitteena on hoitaa myös Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ muut tukipalvelut (koulunkäynninavustus, ruoka ja kiinteistöt) mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava, että pystymme saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset vuonna 2011 olivat valtiovarainministeriön mukaan Alustavan laskel man mu kaan esi- ja pe rus opetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset v 2012 ovat , muun ope tus- ja kult tuu ri toi men valtionosuudet Investointipuolelle esitetään määrärahoja edelleen sekä keskustan että haja-asutusalueen peruskoulujen kor jauk siin. Ve to voimainen lukion tarvitsee välttämättä ajanmukaiset tilat. Uu si päi väko ti-in ves toin ti, kir jas to au ton han kin ta sekä lii kun ta-aluei den rakentaminen ovat myös investointiohjelmassa. Kalustoon/investointi on esitetty (kustannus yli ) luok kien kalustamista ja kirjaston ulko-ovien uusimista sekä IT-laiterotaation kustannuksia kirjastolle ja kansalaisopistolle ( ) Talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa (liite nro 1). Asian on valmistellut talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkonen puh Lautakunta esittää säästökohteita. Lautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuo delle 2012 ja ta lous suun ni telman vuosille ja val tuut taa sivistys- ja ope tusjoh tajan karsimaan esitystä, jos on tarpeen. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tolle sen hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle 2012 SIVLA 135 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 :n 2 ja 6 momentin nojalla korottaa lukion yksikköhintaa lukiolle määrätyn erityisen tehtävän takia tai muusta erityisestä syystä. Opetushallitus on kyselyssä ilmoittanut, et tä yksikköhintojen harkinnanvaraista korotusta ja mahdollista muutosta vuoden 2012 ennakollisen rahoituksen perusteeksi tulevaan opiskelijamäärään haetaan mennessä. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hake muksesta tulee käydä ilmi: - mitä yksikköhintaa, korotus mu kaan lu kien, eu ro määräisesti haetaan - korotusta tukevat eri tyiset syyt - lukion kus tannuksia koske va ar vio euroina vuodelle lu kion opiskelijamäärää ja kustan nuksia euroina koskeva ar vio vuo delle 2012 Lukiokoulutuksen kustannukset ilmoitetaan ilman kuljetuksen kustannuksia. Valtakunnallinen keskimääräinen lukion yksikköhin ta vuon na 2011 on 6136,17 euroa, Pudasjärvellä 7486,37. Pudasjärven kau pun ki ha kee yk sik kö hinnaksi 8000 euroa/opis ke li ja. Perusteluina yksikköhinnan harkinnanvaraisen koro tuksen hakemuksessa olivat muun muassa kunnan koko ja harva asutus sekä pitkät kuljetusmatkat. Hakemus liitteenä (nro 5). Lautakunta päättää hakea harkin nan va rais ta ko ro tusta lu kion yksikköhintaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alainen erityisopettajan virka alkaen Lakarin ja Aittojärven koululla. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekiste rilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansio luettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivis tystoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh , si vistyslauta kunnan puheenjoh taja Pekka Määttä puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Laaja-alaiseen erityisopettajan virkaan/lakarin ja Aittojärven koulu ei saapunut määräajassa yhtään hakemusta. Sivistyslautakunta päättää julistaa laaja-alaisen erityisopettajan viran/lakarin ja Aittojärven koulu vä lit tö mästi uudelleen avomeksi. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SIVLA 136 "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alaisen erityisopettajan virka Lakarin ja Aittojärven kouluilla. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todis tukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoit teella Pudasjäven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pudas jävi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh Pudasjävellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, Heidi Silvan, Marja-Liisa Vääräniemi ja Riitta Klasila. Klasilalla ja Vääräniemellä on erityisopettajan pätevyys. Sivistyslautakunta päättää valita vakinaiseen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/erityisopet taja Riitta Kla si lan alkaen. Valitun on ennen toimen vastaanotta mista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon anta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi ri kosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti vakinaiseen, laaja-alai sen eri tyis opettajan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/eri tyisopettaja Riitta Klasilan alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu SIVLA Johtosäännön mukaan lautakunta toimialallaan päättää alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta (3 ). Hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan (10 ). Asianomainen toimielin päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta yli kuuden kuukauden määräajaksi (12 ). Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi seuraavat opettajien virat: 1) kaksi (2) vakinaisesti täytettävää erityisluokanopettajan virkaa/ Ku renalan koulu 2) yksi (1) vakinaisesti täytettävä opinto-ohjaajan virka/ Rimminkan kaan koulu 3) yksi (1) vakinaisesti täytettävä laaja-alainen erityisopettajan virka/ Rimminkankaan koulu 4) yksi (1) vakinaisesti täytettävä psykolo gian, uskonnon ja filosofian lehtorin virka/ yhteinen Pudasjärven lukio ja Rimminkankaan kou lu Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti julistaa virat haettavak si eh do tuk sen mu kai ses ti. SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa/ Kurenalan koulu Virkojen kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mukaan. Virkojen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/koulutoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Virkoja voi hakea myös sähk- Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ löi sellä hakulo mak keel la kau pun gin koti si vuilla. Lisätiedot: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslau ta kunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä puh , Ku renalan koulun rehto ri Mar ja-leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistys lautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan mennessä 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on toimi tettu sivistyslautakunnan jäsenille sähköpostitse ja jaettu lautakunnalle kokouksessa. Sivistuslautakunta päättää laittaa erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle laitetaan uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Äänestysselostus on pöytäkirjan liitteenä. Suoritetussa äänestyksessä opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus sai 5 ääntä ja vastaehdotus, jossa esitettiin erityisluokanopettajan virkaan valittavaksi Anneli Toppinen ja varalle Pirjo Suvanne sai 4 ääntä. SIVLA Erityisluokanopettajan virat on julistettu uudelleen haetta vaksi seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haetta vaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa, sijoituspaikkana Ku renalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudas järven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettä vä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun va rehtori Marja-Leena Törrö, Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ puh , opetus- ja si vistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pek ka Määttä, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan men nessä viisi (5) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toi mitetaan sivis tyslautakun nalle esityslistan liitteenä (lii te n:o 2). Hakijoista Anneli Toppinen on hakuajan päätyttyä ilmoittanut Kurenalan kou lun rehtori Mar ja-leena Tör röl le, ettei hän ole käy tettä vissä täy tet täessä erityisluo kan opet ta jan virkoja. Mar ja-leena Törrö on esit tänyt sivistyslautakunnalle saa puneessa kirjees sään valitta vaksi ensimmäiseen erityis luo kan opet ta jan vakinai seen vir kaan KM/erityisopettaja Riitta Kla si laa ja toi seen virkaan kasva tustieteen maiste ri/lastentar ha opet taja Pirjo Suvannetta määräai kaisesti , kos ka Suvan teella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Varalle ei valita ke tään, koska Klasilan lisäksi muita päteviä ha kijoita ei ol lut. Mikäli Pirjo Suvanne valitaan, tulee Suvanteen AP/IP-vastaavan tehtävät Kurenalan koululla määräajaksi avoimeksi. Ku renalan kou lun rehtori Marja-Leena Törrö kertoo si vistys lau takunnalle tul leessa kirjeessään neuvotelleensa koulun käyntiavustaja Kirsi Haaponiemen kanssa mahdollisesti avoimek si tulevan sijaisuu den hoitamisesta. Kirsi Haaponiemi on ollut AP/IP-vastaavan si jaisena kevätlukukaudella 2011 ja on halukas hoitamaan sijai suutta edelleen. Asian on valmistellut Kurenalan koulun rehtori Marja-Lee na Törrö, puh Sivistyslautakunta päättää 1) valita ensimmäiseen erityisluokanopettajan virkaan Kurenalan koululle vakinaisesti KM/eri tyisopet taja Riitta Klasilan alkaen 2) toiseen erityisluo kan opetta jan virkaan vali taan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvan ne. 3) Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin valitaan Kirsi Haaponiemi määräai kai sesti Riitta Klasila on ilmoittanut 5.8. ettei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä. Sivistyslautakunta päättää 1) valita erityisluokanopettajan virkaan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvanteen. 2) valita Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin Kir si Haaponiemen määräai kai sesti ) toinen erityisluokanopettajan vakinainen virka laitetaan välittö- Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mästi uudelleen avoimeksi. Valitun on ennen viran vastaanotta mista esitettävä Pudas jär ven kaupun gin työterveyshuollon antama lääkärin todistus tervey dentilastaan ja esitettä vä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mo mentin mu kainen rikosrekisteriote. --- Merkitään tiedoksi, että Tuula Haverinen ilmoitti lautakunnalle esteel lisyytensä ja poistui kokouk sesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo Pöytäkirjanpi täjänä toimi Ju ha Val ta. SIVLA 137 Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten erityisluokanopettajan virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun rehtori Marja-Leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, KM Anu Jaako la ja Raivo Pommer, ylempi korkeakoulututkinto, Tarton yliopisto. Sivistyslautakunta päättää valita erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikkana Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valitun on ennen viran vastaanot ta mis ta esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon an ta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi ri kos rekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikka Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus ajalle / Rim min kan kaan ylä koulu. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OV TES:n mukaan. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koe aikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pu dasjärvi. Lisätiedot: sivistyslau takunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä, puh , osastosihteeri Irja Timonen Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä Rimminkankaan koulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuuteen saapui kolme (3) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana (liite n:o 5). Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Riitta Nurmesniemen ajalle varasijalle esitetään FM Sanna Rautiota. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. SIVLA 138 Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi valittu FM Riitta Nurmesniemi on lähettänyt irtisanoutumisen eikä ota vastaan viransijaisuutta opiskelupaikan vuoksi. Myös 1.varasijalle valittu Sanna Rautio ei pysty ottamaan sijaisuutta vastaan. Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja eng lannin kie len leh torin viransi jaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hy väri sen ajalle Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hyvärisen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu SIVLA 139 Lakarin koulun henkilökunta kirjoittaa päivätyllä kirjeellä seuraavaa: Lakarin koulunjohtaja Pekka Törrön jäädessä eläkkeelle alkaen sivistyslautakunnan tulee nimetä koululle uusi johtaja kuultuaan opettajakuntaa. Lakarin koulun opettajakunta esittää koulunjohtaja/rehtori -toimeen nimettäväksi koulun pitkäaikaisen vararehtorin Mervi Sammelvuon. Mikäli Mervi Sammelvuo tulee nimetyksi koulunjohtaja/rehtoriksi, Lakarin koulun opettajakunta esittää vararehtoriksi Heikki Turvesta. Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää reh to rin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen an tami sesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman eri määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu tehtäväkentään. Sivistyslautakunta valitsee 1) Lakarin koulun reh tori/koulunjohta jak si al kaen Mer vi Sammelvuon. 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti 1) Lakarin koulun rehtori/koulunjohtajaksi alkaen Mervi Sammelvuon 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu SIVLA 140 Sivistystoimen johtosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu ko. tehtävään. Kurenalan koulun vararehtori Veli-Matti Salo anoo eroa vararehtorin teh tä vis tä al kaen eri paikkakunnalla asumisen ja perhe syi den ta kia. Kurenalan koulu on pitänyt ylimääräisen opettajainkokouksen ja esittää opettaja Paavo Toivasta hoitamaan vara rehtorin tehtäviä ajalle Sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun vararehtoriksi ajalle Paavo Toivasen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti Kurenalan koulun vararehtoriksi Paavo Toivasen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa SIVLA 141 Koulutuslautakunta on kokouksessaan ( 139) valinnut määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle kauppatien ryhmäperhepäivähoito kotiin. Jaana Tuohimaan työsuhdetta on jatkettu viranhalti japäätöksellä ajalle , hä nen siirryttyä hoitamaan Merja Kemppaisen vuorotteluvapaan si jaisuutta päivähoitotoimistoon. Lastentarhanopettajan tarve jatkuu edelleen ryhmäperhepäivähoitokodissa. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Jaana Rajala, puh Opetus -ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1)valita määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle )vahvistaa peruspalkan /kk mukaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikainen liikunnanohjaaja SIVLA Liikuntaohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut auki saakka. Mää räaikai suus kestää asti. Hakemuksia on tullut määrä aikaan men nessä 10 kpl. Yhteenveto hakijoista liitteellä nro 6. Liikunnanohjaajan teh tä vänä on vas tata Liikuntaa kaikille- projek tista. Liikuntaa kaikille- hankkeen kautta toteute taan inkluusioperiaatetta eli kantaväestön ja maahan muut tajien lii kunnan harrastuksen kautta ta pahtuvaa vuorovaikutusta. Ohjaaja on aktiivisesti mukana to teuttamassa matalankynnyksen liikun ta ryhmiä, jois sa osallistujina voi olla sekä maahanmuuttajanuoria että kantasuomalaisia nuo ria. Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämisavustuksen hakemisesta hankkee seen kokouk sessaan Hanke on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhteensä Tämä avustus on tar koitettu käy tettäväksi väli senä aikana. Liikunnanohjaajan työ sisältää liikuntaryhmien ohjaamista sekä hankkee seen liittyvää hallin nointia tilastointia, raportointia ja yhteydenpitoa muihin ohjaajiin. Tehtävään vaaditaan liikunta-alan koulutus. Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaisen lii kun nan oh jaa jan tehtävään ajal le Miia Rannan. Valintaperusteena korostetaan hakijan laaja-alaista koulutusta ja ui ma opet tajan pätevyyttä. Miia Rannan varalle esitetään valittavaksi Seija Hem mi lä. SIVLA 142 Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään valittu Miia Ranta ei ole ottanut tehtävää vastaan. Samoin varalle valittu Seija Hemmilä on kieltäytynyt vastaanottamasta liikunnanohjaajan tehtävää. Tämän jälkeen määräaikaisen liikunnanohjaajan tehtävä on ollut uudelleen avoinna. Määräaikaan mennessä teh tävään haki kaksi henkilöä, Tuo mas Man ninen ja Elina Uusi-Il li kainen. Ha ki jois ta Eli na Uu si-illi kainen on nel jän nen vuo den lii kun nan oh jaa ja opis kelija. Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään Elina Uusi-Illikaisen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi SIVLA 143 Resurssiopettajana lukuvuonna Sarakylän, Syötteen ja Hir vas kos ken kou lulla työs ken te le vä Hilk ka Sa ra järvi suorittaa eri tyis opetta jan päte vöity misopintoja (60 op) Jyväskylän yliopistossa. Hilkka Sarajärvi toimi viime lukuvuoden ajan esiopettajana Sarakylän koululla. Tavoitteena on saa da ensi ke sään men nessä eri tyis opet ta jan pätevyys. Aloitettuihin opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, joihin Hilkka Sarajärvi anoo lupaa käyttää Pudasjärven kaupungin koulu tus so pi muksen mukaisia palkallisia työpäiviä. Kontaktiope tusta on yh teensä 9 viikkoa syksyn ja kevään aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin henkilöstön kou lu tus sopimuksen, joka koskee mm. työnantajan henkilöstöl leen osoit tamaa ammatillista henkilöstökoulutusta eli täydennys-, uu delleen- ja jatkokoulutusta sekä perehdyttämistä ja oppiso pi mus koulu tusta. Kaupunki tukee omaehtoista kouluttautumista mm. myöntämällä palkallista virkavapautta enintään viisi päivää vuoden aikana ja enintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Koulutuksen on oltava kestoltaan yli kahdeksan kuukautta. Palkallista koulutusvapaata voidaan myöntää vain kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.yli vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle voidaan palkallista koulutusvapaata myöntää, mikäli työnan taja katsoo koulutuksen tarpeelliseksi. Sarakylän koulun rehtori/koulun johtaja on esittänyt puoltavan lausunnon Hilkka Sarajärven koulutusvapaahakemukseen perusteluina se, että Pudasjärven kaupunki tarvitsee lähitulevaisuudessa osaavia erityisopettajia. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää myöntää Hilkka Sarajärvelle Pudasjärven kau pun gin kou lutussopimuksen mukaista pal kal lista kou lutus va paata vii si opin to päi vää pe rus tee na pätevöitymiskoulutus. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen SIVLA 144 Sami Olavi Pitkänen on otettu v nuorisotoimen pal ve lukseen op pi so pi mustyöntekijänä. Hän on kouluttautumassa Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä. Asiasta ei ole tehty päätöstä kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, vaan siitä on sovittu kirjallisella sopimuksella työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Sami Pitkäsen oppisopimuskoulutussopimus on tehty määräajalle ja se on al ka nut kestäen saakka. Hänelle on laa dittu koulutuksen al kaessa vuoden mittainen työ sopi mus, jo ka on päättynyt Tämän jälkeen työsopimus ta on jat kettu ja edelleen Työ sopimusta on jat ket tu vi ran halti ja pää tök sellä saakka. Palkkausperusteena on 02VAP000, josta vähennyksenä 10%:n epäpätevyysalennus. Keväällä 2011 on ko. oppisopimuskoulutuksesta tehty verkkopalvelusopimus, mikä tarkoittaa työpaikalla tapahtuvan op pi mi sen ja har jaantumisen arviointia, koulutuskorvausten hake mis ta, sekä kou luttajan ja opiskelijan oppisopimusasioiden seu rantaa sähköisen verkkopalvelun kautta. Sopimuksen mukainen kor vausai ka on 36 kk ja työnantajalle maksettava koulutuskorva us/kk 250 /kk (12 kk) ja 166,66 kk (24 kk). Vs. va paa-ai ka oh jaaja Jari Pekkala on toi mi nut Pit käsen työ paik ka kou luttaja na. Kaupungin hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päät tää tai hy väksyy mm. hankinnoista ja sopimuksista (6.2 ) sekä ottaa mää räaikaisen henkilöstön yli kuuden kuukauden ajaksi (12.4. ). Sivistyslautakunta päättää jatkaa Sami Pitkäsen työsopi musta ajalle , oppisopimuskoulutussopimuk sen päättymiseen saakka. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet SIVLA 145 Koulukuljetusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ollut perusopetuslain koulumat koja koskeva pykälä 32, koulutuslautakunnan päättämät kulje tuksen periaatteet (2003/140 ) sekä kunnan järjestämään jouk koliikenteen käyttöön (linja-autoliikenne, palvelubussit) liittyvät periaatteet. Eräissä tapauksissa oppilaan huoltajalla on mahdolli suus kuljettaa oppilaita kouluun virkaehtosopimuksen mukaisella korvauksella. Vuonna 2003 lautakunnan asettama työryhmä työsti kuljetuksen periaatteet, jotka lautakunta hyväksyi Tuon ajankohdan jälkeen perusopetuslain koulumatkapykälää on täydennetty Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on päivitetty edellisen kerran koulutuslautakunnassa Sivistystoimen johtosääntö on uusittu vuonna Johtosäännön mu kaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetuksen ja majoituksen pe rusteista (3.2.7 ). Toimivaltaa on siirretty opetus- ja sivistys johta jalle, joka päättää koulumatkaeduista lautakunnan määrittä mien kuljetusperusteiden pohjalta (4.5 ). Sivistysjohtaja on dele goinut päätösvaltaa virkarehtoreille (Rimminkangas ja Kurenala) Kuljetuksen perusperiaatteena on perusopetuslain 32 :n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kuitenkin kyydityksen 0-3-luokkalaisille, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, raittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen periaatteissa on määritelty myös saattoon liittyvät asiat ja poikkeuskuljetukset. Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen teiden vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa. Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201). Tien vaa ral li suu den ra ja-ar vot kat so taan tien suun tai sesti ja tien ylityk sen mu kaan. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet (liite nro 2) muutos esitys on koh dassa 4. Uudessa esityksessä luokka-asteet ala koulus sa ovat luokka-asteittain ja yläkoulu on yhtenä kokonaisuu tena. Tien vaa rallisuusluku nousee hieman uudessa esityksessä. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet liitteen mukaisesti. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen SIVLA 146 Opetussuunnitelman perusteissa määritetään suhteellisen tarkasti perusopetuksen oppi lashuol toa. Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokille 1-2 on laaja selvitys oppilashuollosta ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluo kille 3-9 sup peampi versio. Kaikissa kaupungin kouluissa on toi miva op pilashuoltoryhmä. Rimmin kankaan yläkoululla ja Ku renalan ala koululla toi mii si säinen oppilashuoltoryhmä, joka ko koontuu vii koittain. Laka rin alakoulul la ja sivuky lien aluekouluilla toimii oppi las huolto ryhmä, joka ko koontuu noin kerran kuu kau dessa. Rim minkan kaan yläkoululla op pilas huolto toimii parhaiten, koska sen toimin nan kehittä mi seen on panos tettu viime vuo sina. Opettaja on oppilashuollon tärkein toimija ja heidän oppilashuollolliset tehtä vänsä poik keavat toisistaan. Opettajilla on hyvin eri laiset valmiudet hoitaa oppilashuol toon liittyviä asioita. Kui tenkin varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäi semi nen vaativat heiltä tiettyä oppilas huollollista osaamisen tasoa. Opet tajien kouluttamiseen näiltä osin ei kui tenkaan ole pa nostettu, vaan ole tetaan asioiden suju van auto maattisesti opet tajan virka työnä. Pudasjärven kaupunki osallistui oppilas- ja opiskeli jahuollon palvelurakenteen kehittä mishank keeseen vuosina Hank keen ta voit teena oli luo kanopettajan oppilas huoltovalmiuk sien ja - taitojen kehit täminen sekä kau pungin oppilas huoltostrate gian suuntaviivojen linjaami nen. Koska oppilashuolto perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, on Pudasjär ven kaupun gissa tehtävä oppilashuoltotyö kaupungin sivistystoimen ja Ou lunkaaren kun tayhtymän sosiaali- ja terveys palveluiden vä listä yh teistyötä. Tässä lin jauksessa tuodaan esiin Pudasjärven oppilas huol totyössä mu kana olevien nä kemyksiä siitä, miten op pilas huol totyö lähitulevai suudes sa tulisi jär jes tää. Oulunkaaren kuntayhty mä laatii myö hem min alueelli sen oppilas huoltostrategian. Oppilashuoltotyön tarve kouluissa on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Per heiden on gelmat, lasten erilaiset oppimisvaikeudet ja kasvukivut psyykkisi ne ongelmi neen sekä syrjäytyminen ovat kasvaneet. Ope tuksen ja oppilashuol topalvelu jen järjestä minen on käynyt en tistä haas teel lisemmaksi niukkojen resurssien ja pitkien etäisyyk sien vuoksi. Kaikki viit taa siihen, että tilanne tulee lähivuosina ja vuosi kymmeni nä enti sestään vaikeu tumaan. Viimeistään nyt asi aan tulee puuttua tar mok kaasti. Olisi laadittava oppilashuoltoon toimintaohjelma, jossa vaiheittain kehitetään oppilashuol toa joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Se vaatii sel keää lisä resurssointia lähivuosina. Toimintaoh jelma Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ tulee laatia si ten, että se hyväksy tään Oulun kaaren yhtei seksi ohjelmaksi sosi aali- ja ter veyspalvelu jen osalta. Li säresurs sointi Ou lunkaaren kun tiin räätä löi dään kun tien erityis tarpei den mukaan. Oulunkaaren kunnat laativat ohjel maan liittyvän sivistystoi men osuuden kukin itse ja vas taavat resurs soinnis ta. Pudasjärven perusopetuksen oppilashuoltotyön linjauksia on ollut tekemässä strategia työryh mä, johon ovat kuuluneet opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta, hanke koordinaatto ri/va. rehtori Marja- Leena Törrö, hankevas taava/luokan opettaja Veli-Matti Salo, erityisopetuksen koordi naat tori Sari Poro pudas, terveyspalvelu jen vastaava lääkäri Sep po Leppänen, perhepal velujen palveluesimies Tuula Tolk kinen, koulu ku raattori Anne Ii natti niemi ja psykologi Leena Pesälä. Työryhmän tuloksena on valmistunut Oppilashuollon suuntaviivat Pudasjärvellä - kir ja nen, joka tulee käsitellä lautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa. Kooste esitel lään lautakunnalle kokouksessa. Sivistyslauta kunta nimesi seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään omat edustajan sa. Ryhmä ei voi toimia ennen kuin asiasta on saatu sivistyslau takunnan ja kaupunginhallituksen lau sunnot. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työryhmän esit tämät Pudasjärven kau pungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjaukset ja lähettää asia kirjan kau punginhal litukselle kan nanottoa varten. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen SIVLA 147 Kauppatien päiväkoti on ollut avoinna maanantaista - perjantaihin klo Ryhmässä on 21 paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Henkilökuntarakenne on päivähoitolain -ja asetuksen mukai sesti yk si lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa (nyk. lähihoitaja). Vuorohoidon tarve on lisääntynyt päivähoidossa olennaisesti viime vuosina. Tällä hetkellä molemmissa vuorohoitoa tarjoavissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa (Kauppatiellä ja Koivutiellä) on 12 paikkaa. Molemmat yksiköt ovat täynnä. Lisäksi kaksi perhepäivä hoi ta jaa hoi taa vuo ro hoi toa tar vitsevia lapsia omissa kodeissaan. Kauppatien yksikköön tulee ryh mässä va ki nai ses ti ole vien lasten lisäksi yhdeksän lasta vuo ro hoitoon Kaup pa tien päivä kodista. Heille on varattu tällä hetkellä vain kolme paikkaa. Käytännössä nä mä lap set ovat nii tä, jot ka saa vat esi ope tuksen päiväko dis sa ja siirty vät sit ten tar vit taessa il ta-, yö- ja vii konloppuhoitoon ryhmä perhe päi vä hoito ko din puolel le. Nämä esi opetusta ja vuorohoitoa tarvitsevat lapset, sekä heidän sisarukset saattavat myös olla aamupäivän pois päiväkodista, jolloin päivä kodissa on vajaatäyttöä, ja tulla vasta iltapäivän tunneik si hoitoon esim. klo päiväkotiin, josta siirtyvät ryhmäperhe päivähoi tokodin puolelle iltahoitoon. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen iltoihin,-öihin ja viikonloppui hin vaatii yhden lisähenkilön palkkaamisen. Kyseisellä henkilöllä on oltava päivähoitoasetuksen mukainen kelpoisuus, joka on lähihoitaja (lapsityöhön erikoistunut). Aukioloajan jatkamisesta on keskusteltu henkilöstön kanssa, ja henkilöstö on suhtautunut asi aan myönteisesti. Lastentarhaopettajan työaika sijoittuisi klo välille pääsääntöisesti, koska hä nen vastuul laan on esi opetus. Muu henkilöstö tekisi vuo rotyö tä. Päiväkoti tekisi yhteis työssä työlistan ryhmäperhepäiväkodin kanssa, jolloin huomioi daan vuorohoidon tarve molemmissa yksi köissä ilta-,yö- ja viikon loppuaikaan. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen on tällä hetkellä taloudellisin vaihtoehto lisätä vuorohoitopaikkoja. Uuden yksikön perusta minen vaatisi huomattavasti enemmän resursseja, mm. kolmen henkilön palkkaaminen, vuokra- ym. kiinteistökulut, kalustus jne.tällöin tosin myös paikkojen lukumäärä lisääntyisi 12 paikalla. Täl lä het kel lä päi vä ko din pai kat ovat täyn nä, mut ta jat kos sa tyhjille pai koil le voi daan si joit taa myös vuoro hoitoa tarvit se via lap sia. Asian on valmistellut päivähoidon ohjaaja Jaana Rajala, puh Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Opetus -ja si vis tys joh taja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1) muuttaa Kauppatien päiväkodin ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavaksi yksiköksi määräaikaisesti ajalle ) laittaa avoimeksi määräaikaisen lähihoitajan (lapsityön erikoistumisopinnot omaava) toimen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen SIVLA 148 Pudasjärvellä on maksettu kuntakohtaista lisää erityisopetuksen kehittämisestä erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toi mivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista täyttä 10 palkkaperusteryh mää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (Osio B Yleissivistävä koulu 19.4 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan koululla. Eri tyis ope tus jär jes te tään mah dolli suuk sien mu kaan muun opetuk sen yh tey dessä (yleis ope tukseen in tegroi dut oppi laat, osa-aikai nen/laa ja-alainen eir tyisopetus) tai erityis luo kalla. Ku renalan ja Rimmin kankaan kou luilla on erityis luokkia (luokka muotoinen erityisope tus). Opettajia erityisopetuksessa on 12, joista kaksi on kiertävää. Luokkamuotoisia opetuksessa on 7 opettajaa (Ku renala 4, Rimminkangas 3). Laaja-alaisia erityisopettajia 5. Pudasjärvellä erityisopetus ja erilaisuuden hyväksyminen on ollut opetuksemme painopistealue. Erityisopetuksesta ei ole karsittu kuten muusta opetuksesta. Valtakunnallinen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (kesu) painopisteenä on koulutuksen laatu mm. tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen. Toimenpiteet kohdennetaan tukemaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja opetusjärjestelyiden kehittämistä. Sari Poroputaan kuntakohtaiset tehtävät olisivat seuraavat: - erityisopettajien palaverit kerran kuukaudessa - esityslistojen tekeminen ja kokouskutsut - muistioiden toimittaminen - kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja toteuttaminen - erityisopetuksen verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen - integraatio-ohjaus tarvittaessa kouluille - materiaali - konsultaatiot - apu HOJKsien ja oppimissuunnitelmien tekemiseen - erityisopetuksen uusien käytänteiden jalkauttaminen kentälle yhdessä erityisopettajien kanssa - erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen kaupungissa eo -resurssin jakamisen perusteeksi - erityisopetussiirrot pienryhmiin, jos oppilaan koulupaikka vaihtuu - uuden erityisopetuslain tullessa voimaan, koordinaattori valmistelee eo -siirtopäätökset opetus- ja sivistysjohtajalle, yhteinen käytäntö koko kaupunkiin - osallistuminen sivistystoimen johtoryhmän kokouksiin Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle maksetaan kuntakohtaisesta lisätehtävästä, erityisopetuksen kehittämisestä 91,76 euroa/kk lukuvuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kerhot/koordinaattorin palkkio SIVLA 149 Kerhotoiminta aloitettiin vuoden 2008 lopulla ja avustusta on käytetty pääasiassa kerho-ohjaajien palkkioihin. Lukuvuodelle on varattu rahoitus eri kouluille yhteensä euroa, josta myönnetty avustus (75%) on euroa ja koulutuksen jär jestäjän osuus (25%) on euroa. Avustuksen käyttöaika on Koulun kerho on tarkoitettu 1-9-luokkalaisille. Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista. Kerhojen aihepiiri on vapaasti valittavissa. Kerholla on oltava vastuullinen ohjaaja, jolle maksetaan palkkio. Opettajien palkkio määräytyy voimassa olevan Ovtes:n tukiopetustuntien mukaisesti. Muille ohjaajille palkkio on 20 euroa pidetyltä täydeltä tunnilta (60 min.). Ohjaaja voi olla koulun oma opettaja tai avustaja tai muu koulun rehtorin hyväksymä täysi-ikäinen ohjaaja. Kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Kerhon kohderyhmän tulee olla yleinen, sitä ei voi tarjota vain yhdelle luokalle. Kerho voi kokoontua enintään 30 kertaa lukuvuoden aikana. Kerhotoiminnan koordinaattorina on ollut alkaen opettaja Paavo Toivanen. Kerhotoiminnan neuvottelukunta kokoontuu kerhokoordinaattorin johdolla tekemään tarkemmat kehittämissuunnitelmat ja arvioimaan kerhotyötä. Kerhokoordinaattorin tehtävät ovat: - laatii vuosittain valtionapuhakemukset, - tekee opetushallituksen vaatimat selvitykset ja raportit, - ohjeistaa kerhonohjaajien toimintaa, - kerää tilastot ja kerhopäiväkirjat, - seuraa kerhomäärärahojen käyttöä, - tiedottaa kerhojen toiminnasta, - tiedottaa kerhonohjaajille tarjolla olevasta koulutuksesta, - raportoi rehtoriryhmälle, - koordinoi kerhotoiminnan yhteistyötä mukaan lukien seurakunta, kaupungin vapaa-aikatoimi, kansalaisopisto, urheiluseurat sekä muut vapaaehtoisjärjestöt, - pitää yhteyttä kouluihin ja - valmistelee kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvät ehdotukset opetus- ja sivistysjohtajalle/sivistyslautakunnalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista palkkaperusteryhmää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (OSIO B Yleissivistävä koulu 19 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kerhotoiminnan koordinaattoriksi valitaan lukuvuodeksi Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Paavo Toivanen, palkkio 91,76 euroa/kk. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio SIVLA 150 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pudasjärven kau pun gille euron valtionanvustuksen Liikkuva koulu-kokeiluhankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi välisenä aikana. Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen Hankkeesta vastaa liikunnan lehtori Mikko Raappana. Hän on laatinut toimintasuunnitelman Liikkuva -koulu hankkeeseen vuosiluokille 7-9 Rimminkankaan koululle. Tavoitteena on tehdä koulusta Liikkuva koulu, jossa oppilaat voivat monipuolisen valinnaisen liikunnan kurssitarjonnan lisäksi harrastaa liikuntaa myös välituntien ja hyppytuntien aikana. Tavoitteena olisi hyödyntää Rimminkankaan laaja piha-alue rakentamalla pihalle suorituspaikkoja esim. pihakoris ja frisbeegolf. Toinen tärkeä tavoite on yhteisöllisyyden ja oppilaiden vastuullisuuden korostaminen huolehdittaessa uudesta liikunnallisesta toimintaympäristöstä. Hankevastaavan tehtäviin kuuluvat muun muassa: - oppilaskyselyn toteuttaminen piharakentamisesta - tulosten yhteenveto - rakennussuunnitelma (kattokoris + frisbeegolf) - viikko/kuukausiteemojen sisältöjen laatiminen koulun vuoden työsuunnitelmaan - urheiluseurojen aktivointi esim. loma-aikojen ja viikonloppuliikunnan järjestämiseen - yhteistyön suunnittelu muiden oppiaineiden opettajien kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Liikkuva koulu -hankkeen vastaavalle lii kun nan leh tori Mik ko Raap panalle maksetaan palkkiona 91,76 eu roa/kk lu ku vuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 37 Maaseutulautakunta 15.09.2008 AIKA 15.09.2008 klo 20:00-20:52 PAIKKA Hirvikoski, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 28.01.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot