PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 182"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Kaupunginvirasto, Otso KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 132 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa Määräaikainen liikunnanohjaaja Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen Kerhot/koordinaattorin palkkio Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio Opetussuunnitelman päivitys/ Työryhmätyöskentely Monialaisen yhteistyöryhmän nimeäminen/nuorisotoimi Työryhmän perustaminen/ "Peruskoulu 40 vuotta" - Symposium Musiikinopetuksen kehittäminen/ Kansalaisopisto Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat Maahanmuuttajakoulutus MERK. Puheenjohtaja TUULA KUUKASJÄRVI Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:25 Paikka Kaupunginvirasto, Otso OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kuukasjärvi Tuula 16:00-19:25 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-19:25 varapuheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:25 varajäsen Kälkäjä Mari 16:00-18:10 jäsen Poijula Sakari 16:00-19:25 jäsen Takkinen Päivi 16:00-19:25 jäsen Törmänen Pekka 16:00-19:25 jäsen Talala Reijo 16:00-19:25 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:25 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Haataja Auri jäsen Harju Heikki jäsen Lantto Marja jäsen Miettinen Toivo varajäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Uitto Jani jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Jari Jussila Sakari Poijula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 132 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 133 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Jussila ja Sakari Poijula. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille SIVLA 134 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuo den 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman raamin jakamisen päävas tuu alueil le se kä laadintaohjeet. Toimintakateraameja voidaan tarkentaa valtuuston päättäessä koko kaupungin lopullisesta talousarviosta. Lautakuntien tulee toimittaa esitykset kaupun ginhallitukselle mennessä. Toimintakate raamit on laskettu ulkoisilla tuotoilla ja kuluilla.kustannustason nousu on 2,5 %. Palkantarkistuksissa nousuprosentti on 3. Sivistystoimen raami on , mikä on suurempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Päävastuualue jakaa raamin toimialueiden kesken. Koko sivistystoimen raamista päivähoi don toi min ta ka te oli vuonna 2011 yht. 18 % ja sivistyspalvelujen 82 %, mis tä koulutuksen (esi- ja perusopetus, toinen aste) kate 88 % ja kullt tuu rin, nuo ri son ja va paa-ai katoi men 12 %. Vuoden 2010 ti linpää tök sen sivistystoi men ulkoinen toimintakate oli , mi hin verrattuna vuo den 2012 raami on tiukka. Raa mi on yli n Kokonaisuutena sivistystoimen henkilöstömenot ovat nousseet vajaa 3 %, nii den osuus me nois ta on noin 78 %. Elä ke- ja varhais elä ke me nope rusteiset me not si vis tystoi mes sa vuon na 2012 ovat Ai neet ja tar vik keet -määräraha ei ole noussut, mutta pal veluis sa on 10 %:n nou su. Muut toimintakulut ovat nousseet 6 %. Tu loissa on vähen nystä 3 %. Toiminnan tavoitteena on taata laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut tasavertaisesti eri puolella kaupunkia. Kaupunkistrategia ohjaa tavoitteiden asettamista. Peruskouluja on syksyllä 2011 sama määrä kuin edellisenä vuonna eli seitsemän. Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Kurenala, Lakari, Sarakylä ja Syöte. Yläkouluja on yksi Rimmin kankaan koulu. Pudasjärven lukio edustaa toista astetta. Yläkou lu ja lukio toimivat samalla kampuksella. Perusopetuksen syksyn 2011 oppilasmäärät ja muutosennuste syksyyn 2012: Ala-asteikäiset 685 muutos - 2 oppi lasta Yläasteikäiset 341 muutos - 18 oppilasta Lukioikäiset (päivälukio) 119 muutos - 7 oppi lasta Yhteensä 1145 muutos - 27 oppilasta Kuljetuksessa on noin puolet oppilaista. Näin ollen kuljetusten järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ne järjestetään lakisääteisten aikarajojen puitteissa. Tavoitteena on hoitaa myös Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ muut tukipalvelut (koulunkäynninavustus, ruoka ja kiinteistöt) mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava, että pystymme saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset vuonna 2011 olivat valtiovarainministeriön mukaan Alustavan laskel man mu kaan esi- ja pe rus opetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset v 2012 ovat , muun ope tus- ja kult tuu ri toi men valtionosuudet Investointipuolelle esitetään määrärahoja edelleen sekä keskustan että haja-asutusalueen peruskoulujen kor jauk siin. Ve to voimainen lukion tarvitsee välttämättä ajanmukaiset tilat. Uu si päi väko ti-in ves toin ti, kir jas to au ton han kin ta sekä lii kun ta-aluei den rakentaminen ovat myös investointiohjelmassa. Kalustoon/investointi on esitetty (kustannus yli ) luok kien kalustamista ja kirjaston ulko-ovien uusimista sekä IT-laiterotaation kustannuksia kirjastolle ja kansalaisopistolle ( ) Talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa (liite nro 1). Asian on valmistellut talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkonen puh Lautakunta esittää säästökohteita. Lautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuo delle 2012 ja ta lous suun ni telman vuosille ja val tuut taa sivistys- ja ope tusjoh tajan karsimaan esitystä, jos on tarpeen. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tolle sen hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle 2012 SIVLA 135 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 :n 2 ja 6 momentin nojalla korottaa lukion yksikköhintaa lukiolle määrätyn erityisen tehtävän takia tai muusta erityisestä syystä. Opetushallitus on kyselyssä ilmoittanut, et tä yksikköhintojen harkinnanvaraista korotusta ja mahdollista muutosta vuoden 2012 ennakollisen rahoituksen perusteeksi tulevaan opiskelijamäärään haetaan mennessä. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hake muksesta tulee käydä ilmi: - mitä yksikköhintaa, korotus mu kaan lu kien, eu ro määräisesti haetaan - korotusta tukevat eri tyiset syyt - lukion kus tannuksia koske va ar vio euroina vuodelle lu kion opiskelijamäärää ja kustan nuksia euroina koskeva ar vio vuo delle 2012 Lukiokoulutuksen kustannukset ilmoitetaan ilman kuljetuksen kustannuksia. Valtakunnallinen keskimääräinen lukion yksikköhin ta vuon na 2011 on 6136,17 euroa, Pudasjärvellä 7486,37. Pudasjärven kau pun ki ha kee yk sik kö hinnaksi 8000 euroa/opis ke li ja. Perusteluina yksikköhinnan harkinnanvaraisen koro tuksen hakemuksessa olivat muun muassa kunnan koko ja harva asutus sekä pitkät kuljetusmatkat. Hakemus liitteenä (nro 5). Lautakunta päättää hakea harkin nan va rais ta ko ro tusta lu kion yksikköhintaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alainen erityisopettajan virka alkaen Lakarin ja Aittojärven koululla. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekiste rilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansio luettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivis tystoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh , si vistyslauta kunnan puheenjoh taja Pekka Määttä puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Laaja-alaiseen erityisopettajan virkaan/lakarin ja Aittojärven koulu ei saapunut määräajassa yhtään hakemusta. Sivistyslautakunta päättää julistaa laaja-alaisen erityisopettajan viran/lakarin ja Aittojärven koulu vä lit tö mästi uudelleen avomeksi. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SIVLA 136 "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alaisen erityisopettajan virka Lakarin ja Aittojärven kouluilla. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todis tukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoit teella Pudasjäven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pudas jävi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh Pudasjävellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, Heidi Silvan, Marja-Liisa Vääräniemi ja Riitta Klasila. Klasilalla ja Vääräniemellä on erityisopettajan pätevyys. Sivistyslautakunta päättää valita vakinaiseen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/erityisopet taja Riitta Kla si lan alkaen. Valitun on ennen toimen vastaanotta mista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon anta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi ri kosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti vakinaiseen, laaja-alai sen eri tyis opettajan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/eri tyisopettaja Riitta Klasilan alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu SIVLA Johtosäännön mukaan lautakunta toimialallaan päättää alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta (3 ). Hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan (10 ). Asianomainen toimielin päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta yli kuuden kuukauden määräajaksi (12 ). Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi seuraavat opettajien virat: 1) kaksi (2) vakinaisesti täytettävää erityisluokanopettajan virkaa/ Ku renalan koulu 2) yksi (1) vakinaisesti täytettävä opinto-ohjaajan virka/ Rimminkan kaan koulu 3) yksi (1) vakinaisesti täytettävä laaja-alainen erityisopettajan virka/ Rimminkankaan koulu 4) yksi (1) vakinaisesti täytettävä psykolo gian, uskonnon ja filosofian lehtorin virka/ yhteinen Pudasjärven lukio ja Rimminkankaan kou lu Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti julistaa virat haettavak si eh do tuk sen mu kai ses ti. SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa/ Kurenalan koulu Virkojen kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mukaan. Virkojen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/koulutoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Virkoja voi hakea myös sähk- Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ löi sellä hakulo mak keel la kau pun gin koti si vuilla. Lisätiedot: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslau ta kunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä puh , Ku renalan koulun rehto ri Mar ja-leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistys lautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan mennessä 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on toimi tettu sivistyslautakunnan jäsenille sähköpostitse ja jaettu lautakunnalle kokouksessa. Sivistuslautakunta päättää laittaa erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle laitetaan uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Äänestysselostus on pöytäkirjan liitteenä. Suoritetussa äänestyksessä opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus sai 5 ääntä ja vastaehdotus, jossa esitettiin erityisluokanopettajan virkaan valittavaksi Anneli Toppinen ja varalle Pirjo Suvanne sai 4 ääntä. SIVLA Erityisluokanopettajan virat on julistettu uudelleen haetta vaksi seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haetta vaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa, sijoituspaikkana Ku renalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudas järven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettä vä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun va rehtori Marja-Leena Törrö, Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ puh , opetus- ja si vistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pek ka Määttä, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan men nessä viisi (5) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toi mitetaan sivis tyslautakun nalle esityslistan liitteenä (lii te n:o 2). Hakijoista Anneli Toppinen on hakuajan päätyttyä ilmoittanut Kurenalan kou lun rehtori Mar ja-leena Tör röl le, ettei hän ole käy tettä vissä täy tet täessä erityisluo kan opet ta jan virkoja. Mar ja-leena Törrö on esit tänyt sivistyslautakunnalle saa puneessa kirjees sään valitta vaksi ensimmäiseen erityis luo kan opet ta jan vakinai seen vir kaan KM/erityisopettaja Riitta Kla si laa ja toi seen virkaan kasva tustieteen maiste ri/lastentar ha opet taja Pirjo Suvannetta määräai kaisesti , kos ka Suvan teella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Varalle ei valita ke tään, koska Klasilan lisäksi muita päteviä ha kijoita ei ol lut. Mikäli Pirjo Suvanne valitaan, tulee Suvanteen AP/IP-vastaavan tehtävät Kurenalan koululla määräajaksi avoimeksi. Ku renalan kou lun rehtori Marja-Leena Törrö kertoo si vistys lau takunnalle tul leessa kirjeessään neuvotelleensa koulun käyntiavustaja Kirsi Haaponiemen kanssa mahdollisesti avoimek si tulevan sijaisuu den hoitamisesta. Kirsi Haaponiemi on ollut AP/IP-vastaavan si jaisena kevätlukukaudella 2011 ja on halukas hoitamaan sijai suutta edelleen. Asian on valmistellut Kurenalan koulun rehtori Marja-Lee na Törrö, puh Sivistyslautakunta päättää 1) valita ensimmäiseen erityisluokanopettajan virkaan Kurenalan koululle vakinaisesti KM/eri tyisopet taja Riitta Klasilan alkaen 2) toiseen erityisluo kan opetta jan virkaan vali taan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvan ne. 3) Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin valitaan Kirsi Haaponiemi määräai kai sesti Riitta Klasila on ilmoittanut 5.8. ettei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä. Sivistyslautakunta päättää 1) valita erityisluokanopettajan virkaan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvanteen. 2) valita Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin Kir si Haaponiemen määräai kai sesti ) toinen erityisluokanopettajan vakinainen virka laitetaan välittö- Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mästi uudelleen avoimeksi. Valitun on ennen viran vastaanotta mista esitettävä Pudas jär ven kaupun gin työterveyshuollon antama lääkärin todistus tervey dentilastaan ja esitettä vä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mo mentin mu kainen rikosrekisteriote. --- Merkitään tiedoksi, että Tuula Haverinen ilmoitti lautakunnalle esteel lisyytensä ja poistui kokouk sesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo Pöytäkirjanpi täjänä toimi Ju ha Val ta. SIVLA 137 Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten erityisluokanopettajan virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun rehtori Marja-Leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, KM Anu Jaako la ja Raivo Pommer, ylempi korkeakoulututkinto, Tarton yliopisto. Sivistyslautakunta päättää valita erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikkana Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valitun on ennen viran vastaanot ta mis ta esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon an ta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi ri kos rekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikka Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus ajalle / Rim min kan kaan ylä koulu. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OV TES:n mukaan. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koe aikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pu dasjärvi. Lisätiedot: sivistyslau takunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä, puh , osastosihteeri Irja Timonen Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä Rimminkankaan koulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuuteen saapui kolme (3) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana (liite n:o 5). Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Riitta Nurmesniemen ajalle varasijalle esitetään FM Sanna Rautiota. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. SIVLA 138 Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi valittu FM Riitta Nurmesniemi on lähettänyt irtisanoutumisen eikä ota vastaan viransijaisuutta opiskelupaikan vuoksi. Myös 1.varasijalle valittu Sanna Rautio ei pysty ottamaan sijaisuutta vastaan. Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja eng lannin kie len leh torin viransi jaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hy väri sen ajalle Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hyvärisen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu SIVLA 139 Lakarin koulun henkilökunta kirjoittaa päivätyllä kirjeellä seuraavaa: Lakarin koulunjohtaja Pekka Törrön jäädessä eläkkeelle alkaen sivistyslautakunnan tulee nimetä koululle uusi johtaja kuultuaan opettajakuntaa. Lakarin koulun opettajakunta esittää koulunjohtaja/rehtori -toimeen nimettäväksi koulun pitkäaikaisen vararehtorin Mervi Sammelvuon. Mikäli Mervi Sammelvuo tulee nimetyksi koulunjohtaja/rehtoriksi, Lakarin koulun opettajakunta esittää vararehtoriksi Heikki Turvesta. Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää reh to rin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen an tami sesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman eri määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu tehtäväkentään. Sivistyslautakunta valitsee 1) Lakarin koulun reh tori/koulunjohta jak si al kaen Mer vi Sammelvuon. 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti 1) Lakarin koulun rehtori/koulunjohtajaksi alkaen Mervi Sammelvuon 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu SIVLA 140 Sivistystoimen johtosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu ko. tehtävään. Kurenalan koulun vararehtori Veli-Matti Salo anoo eroa vararehtorin teh tä vis tä al kaen eri paikkakunnalla asumisen ja perhe syi den ta kia. Kurenalan koulu on pitänyt ylimääräisen opettajainkokouksen ja esittää opettaja Paavo Toivasta hoitamaan vara rehtorin tehtäviä ajalle Sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun vararehtoriksi ajalle Paavo Toivasen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti Kurenalan koulun vararehtoriksi Paavo Toivasen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa SIVLA 141 Koulutuslautakunta on kokouksessaan ( 139) valinnut määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle kauppatien ryhmäperhepäivähoito kotiin. Jaana Tuohimaan työsuhdetta on jatkettu viranhalti japäätöksellä ajalle , hä nen siirryttyä hoitamaan Merja Kemppaisen vuorotteluvapaan si jaisuutta päivähoitotoimistoon. Lastentarhanopettajan tarve jatkuu edelleen ryhmäperhepäivähoitokodissa. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Jaana Rajala, puh Opetus -ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1)valita määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle )vahvistaa peruspalkan /kk mukaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikainen liikunnanohjaaja SIVLA Liikuntaohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut auki saakka. Mää räaikai suus kestää asti. Hakemuksia on tullut määrä aikaan men nessä 10 kpl. Yhteenveto hakijoista liitteellä nro 6. Liikunnanohjaajan teh tä vänä on vas tata Liikuntaa kaikille- projek tista. Liikuntaa kaikille- hankkeen kautta toteute taan inkluusioperiaatetta eli kantaväestön ja maahan muut tajien lii kunnan harrastuksen kautta ta pahtuvaa vuorovaikutusta. Ohjaaja on aktiivisesti mukana to teuttamassa matalankynnyksen liikun ta ryhmiä, jois sa osallistujina voi olla sekä maahanmuuttajanuoria että kantasuomalaisia nuo ria. Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämisavustuksen hakemisesta hankkee seen kokouk sessaan Hanke on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhteensä Tämä avustus on tar koitettu käy tettäväksi väli senä aikana. Liikunnanohjaajan työ sisältää liikuntaryhmien ohjaamista sekä hankkee seen liittyvää hallin nointia tilastointia, raportointia ja yhteydenpitoa muihin ohjaajiin. Tehtävään vaaditaan liikunta-alan koulutus. Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaisen lii kun nan oh jaa jan tehtävään ajal le Miia Rannan. Valintaperusteena korostetaan hakijan laaja-alaista koulutusta ja ui ma opet tajan pätevyyttä. Miia Rannan varalle esitetään valittavaksi Seija Hem mi lä. SIVLA 142 Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään valittu Miia Ranta ei ole ottanut tehtävää vastaan. Samoin varalle valittu Seija Hemmilä on kieltäytynyt vastaanottamasta liikunnanohjaajan tehtävää. Tämän jälkeen määräaikaisen liikunnanohjaajan tehtävä on ollut uudelleen avoinna. Määräaikaan mennessä teh tävään haki kaksi henkilöä, Tuo mas Man ninen ja Elina Uusi-Il li kainen. Ha ki jois ta Eli na Uu si-illi kainen on nel jän nen vuo den lii kun nan oh jaa ja opis kelija. Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään Elina Uusi-Illikaisen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi SIVLA 143 Resurssiopettajana lukuvuonna Sarakylän, Syötteen ja Hir vas kos ken kou lulla työs ken te le vä Hilk ka Sa ra järvi suorittaa eri tyis opetta jan päte vöity misopintoja (60 op) Jyväskylän yliopistossa. Hilkka Sarajärvi toimi viime lukuvuoden ajan esiopettajana Sarakylän koululla. Tavoitteena on saa da ensi ke sään men nessä eri tyis opet ta jan pätevyys. Aloitettuihin opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, joihin Hilkka Sarajärvi anoo lupaa käyttää Pudasjärven kaupungin koulu tus so pi muksen mukaisia palkallisia työpäiviä. Kontaktiope tusta on yh teensä 9 viikkoa syksyn ja kevään aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin henkilöstön kou lu tus sopimuksen, joka koskee mm. työnantajan henkilöstöl leen osoit tamaa ammatillista henkilöstökoulutusta eli täydennys-, uu delleen- ja jatkokoulutusta sekä perehdyttämistä ja oppiso pi mus koulu tusta. Kaupunki tukee omaehtoista kouluttautumista mm. myöntämällä palkallista virkavapautta enintään viisi päivää vuoden aikana ja enintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Koulutuksen on oltava kestoltaan yli kahdeksan kuukautta. Palkallista koulutusvapaata voidaan myöntää vain kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.yli vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle voidaan palkallista koulutusvapaata myöntää, mikäli työnan taja katsoo koulutuksen tarpeelliseksi. Sarakylän koulun rehtori/koulun johtaja on esittänyt puoltavan lausunnon Hilkka Sarajärven koulutusvapaahakemukseen perusteluina se, että Pudasjärven kaupunki tarvitsee lähitulevaisuudessa osaavia erityisopettajia. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää myöntää Hilkka Sarajärvelle Pudasjärven kau pun gin kou lutussopimuksen mukaista pal kal lista kou lutus va paata vii si opin to päi vää pe rus tee na pätevöitymiskoulutus. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen SIVLA 144 Sami Olavi Pitkänen on otettu v nuorisotoimen pal ve lukseen op pi so pi mustyöntekijänä. Hän on kouluttautumassa Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä. Asiasta ei ole tehty päätöstä kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, vaan siitä on sovittu kirjallisella sopimuksella työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Sami Pitkäsen oppisopimuskoulutussopimus on tehty määräajalle ja se on al ka nut kestäen saakka. Hänelle on laa dittu koulutuksen al kaessa vuoden mittainen työ sopi mus, jo ka on päättynyt Tämän jälkeen työsopimus ta on jat kettu ja edelleen Työ sopimusta on jat ket tu vi ran halti ja pää tök sellä saakka. Palkkausperusteena on 02VAP000, josta vähennyksenä 10%:n epäpätevyysalennus. Keväällä 2011 on ko. oppisopimuskoulutuksesta tehty verkkopalvelusopimus, mikä tarkoittaa työpaikalla tapahtuvan op pi mi sen ja har jaantumisen arviointia, koulutuskorvausten hake mis ta, sekä kou luttajan ja opiskelijan oppisopimusasioiden seu rantaa sähköisen verkkopalvelun kautta. Sopimuksen mukainen kor vausai ka on 36 kk ja työnantajalle maksettava koulutuskorva us/kk 250 /kk (12 kk) ja 166,66 kk (24 kk). Vs. va paa-ai ka oh jaaja Jari Pekkala on toi mi nut Pit käsen työ paik ka kou luttaja na. Kaupungin hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päät tää tai hy väksyy mm. hankinnoista ja sopimuksista (6.2 ) sekä ottaa mää räaikaisen henkilöstön yli kuuden kuukauden ajaksi (12.4. ). Sivistyslautakunta päättää jatkaa Sami Pitkäsen työsopi musta ajalle , oppisopimuskoulutussopimuk sen päättymiseen saakka. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet SIVLA 145 Koulukuljetusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ollut perusopetuslain koulumat koja koskeva pykälä 32, koulutuslautakunnan päättämät kulje tuksen periaatteet (2003/140 ) sekä kunnan järjestämään jouk koliikenteen käyttöön (linja-autoliikenne, palvelubussit) liittyvät periaatteet. Eräissä tapauksissa oppilaan huoltajalla on mahdolli suus kuljettaa oppilaita kouluun virkaehtosopimuksen mukaisella korvauksella. Vuonna 2003 lautakunnan asettama työryhmä työsti kuljetuksen periaatteet, jotka lautakunta hyväksyi Tuon ajankohdan jälkeen perusopetuslain koulumatkapykälää on täydennetty Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on päivitetty edellisen kerran koulutuslautakunnassa Sivistystoimen johtosääntö on uusittu vuonna Johtosäännön mu kaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetuksen ja majoituksen pe rusteista (3.2.7 ). Toimivaltaa on siirretty opetus- ja sivistys johta jalle, joka päättää koulumatkaeduista lautakunnan määrittä mien kuljetusperusteiden pohjalta (4.5 ). Sivistysjohtaja on dele goinut päätösvaltaa virkarehtoreille (Rimminkangas ja Kurenala) Kuljetuksen perusperiaatteena on perusopetuslain 32 :n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kuitenkin kyydityksen 0-3-luokkalaisille, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, raittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen periaatteissa on määritelty myös saattoon liittyvät asiat ja poikkeuskuljetukset. Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen teiden vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa. Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201). Tien vaa ral li suu den ra ja-ar vot kat so taan tien suun tai sesti ja tien ylityk sen mu kaan. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet (liite nro 2) muutos esitys on koh dassa 4. Uudessa esityksessä luokka-asteet ala koulus sa ovat luokka-asteittain ja yläkoulu on yhtenä kokonaisuu tena. Tien vaa rallisuusluku nousee hieman uudessa esityksessä. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet liitteen mukaisesti. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen SIVLA 146 Opetussuunnitelman perusteissa määritetään suhteellisen tarkasti perusopetuksen oppi lashuol toa. Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokille 1-2 on laaja selvitys oppilashuollosta ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluo kille 3-9 sup peampi versio. Kaikissa kaupungin kouluissa on toi miva op pilashuoltoryhmä. Rimmin kankaan yläkoululla ja Ku renalan ala koululla toi mii si säinen oppilashuoltoryhmä, joka ko koontuu vii koittain. Laka rin alakoulul la ja sivuky lien aluekouluilla toimii oppi las huolto ryhmä, joka ko koontuu noin kerran kuu kau dessa. Rim minkan kaan yläkoululla op pilas huolto toimii parhaiten, koska sen toimin nan kehittä mi seen on panos tettu viime vuo sina. Opettaja on oppilashuollon tärkein toimija ja heidän oppilashuollolliset tehtä vänsä poik keavat toisistaan. Opettajilla on hyvin eri laiset valmiudet hoitaa oppilashuol toon liittyviä asioita. Kui tenkin varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäi semi nen vaativat heiltä tiettyä oppilas huollollista osaamisen tasoa. Opet tajien kouluttamiseen näiltä osin ei kui tenkaan ole pa nostettu, vaan ole tetaan asioiden suju van auto maattisesti opet tajan virka työnä. Pudasjärven kaupunki osallistui oppilas- ja opiskeli jahuollon palvelurakenteen kehittä mishank keeseen vuosina Hank keen ta voit teena oli luo kanopettajan oppilas huoltovalmiuk sien ja - taitojen kehit täminen sekä kau pungin oppilas huoltostrate gian suuntaviivojen linjaami nen. Koska oppilashuolto perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, on Pudasjär ven kaupun gissa tehtävä oppilashuoltotyö kaupungin sivistystoimen ja Ou lunkaaren kun tayhtymän sosiaali- ja terveys palveluiden vä listä yh teistyötä. Tässä lin jauksessa tuodaan esiin Pudasjärven oppilas huol totyössä mu kana olevien nä kemyksiä siitä, miten op pilas huol totyö lähitulevai suudes sa tulisi jär jes tää. Oulunkaaren kuntayhty mä laatii myö hem min alueelli sen oppilas huoltostrategian. Oppilashuoltotyön tarve kouluissa on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Per heiden on gelmat, lasten erilaiset oppimisvaikeudet ja kasvukivut psyykkisi ne ongelmi neen sekä syrjäytyminen ovat kasvaneet. Ope tuksen ja oppilashuol topalvelu jen järjestä minen on käynyt en tistä haas teel lisemmaksi niukkojen resurssien ja pitkien etäisyyk sien vuoksi. Kaikki viit taa siihen, että tilanne tulee lähivuosina ja vuosi kymmeni nä enti sestään vaikeu tumaan. Viimeistään nyt asi aan tulee puuttua tar mok kaasti. Olisi laadittava oppilashuoltoon toimintaohjelma, jossa vaiheittain kehitetään oppilashuol toa joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Se vaatii sel keää lisä resurssointia lähivuosina. Toimintaoh jelma Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ tulee laatia si ten, että se hyväksy tään Oulun kaaren yhtei seksi ohjelmaksi sosi aali- ja ter veyspalvelu jen osalta. Li säresurs sointi Ou lunkaaren kun tiin räätä löi dään kun tien erityis tarpei den mukaan. Oulunkaaren kunnat laativat ohjel maan liittyvän sivistystoi men osuuden kukin itse ja vas taavat resurs soinnis ta. Pudasjärven perusopetuksen oppilashuoltotyön linjauksia on ollut tekemässä strategia työryh mä, johon ovat kuuluneet opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta, hanke koordinaatto ri/va. rehtori Marja- Leena Törrö, hankevas taava/luokan opettaja Veli-Matti Salo, erityisopetuksen koordi naat tori Sari Poro pudas, terveyspalvelu jen vastaava lääkäri Sep po Leppänen, perhepal velujen palveluesimies Tuula Tolk kinen, koulu ku raattori Anne Ii natti niemi ja psykologi Leena Pesälä. Työryhmän tuloksena on valmistunut Oppilashuollon suuntaviivat Pudasjärvellä - kir ja nen, joka tulee käsitellä lautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa. Kooste esitel lään lautakunnalle kokouksessa. Sivistyslauta kunta nimesi seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään omat edustajan sa. Ryhmä ei voi toimia ennen kuin asiasta on saatu sivistyslau takunnan ja kaupunginhallituksen lau sunnot. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työryhmän esit tämät Pudasjärven kau pungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjaukset ja lähettää asia kirjan kau punginhal litukselle kan nanottoa varten. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen SIVLA 147 Kauppatien päiväkoti on ollut avoinna maanantaista - perjantaihin klo Ryhmässä on 21 paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Henkilökuntarakenne on päivähoitolain -ja asetuksen mukai sesti yk si lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa (nyk. lähihoitaja). Vuorohoidon tarve on lisääntynyt päivähoidossa olennaisesti viime vuosina. Tällä hetkellä molemmissa vuorohoitoa tarjoavissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa (Kauppatiellä ja Koivutiellä) on 12 paikkaa. Molemmat yksiköt ovat täynnä. Lisäksi kaksi perhepäivä hoi ta jaa hoi taa vuo ro hoi toa tar vitsevia lapsia omissa kodeissaan. Kauppatien yksikköön tulee ryh mässä va ki nai ses ti ole vien lasten lisäksi yhdeksän lasta vuo ro hoitoon Kaup pa tien päivä kodista. Heille on varattu tällä hetkellä vain kolme paikkaa. Käytännössä nä mä lap set ovat nii tä, jot ka saa vat esi ope tuksen päiväko dis sa ja siirty vät sit ten tar vit taessa il ta-, yö- ja vii konloppuhoitoon ryhmä perhe päi vä hoito ko din puolel le. Nämä esi opetusta ja vuorohoitoa tarvitsevat lapset, sekä heidän sisarukset saattavat myös olla aamupäivän pois päiväkodista, jolloin päivä kodissa on vajaatäyttöä, ja tulla vasta iltapäivän tunneik si hoitoon esim. klo päiväkotiin, josta siirtyvät ryhmäperhe päivähoi tokodin puolelle iltahoitoon. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen iltoihin,-öihin ja viikonloppui hin vaatii yhden lisähenkilön palkkaamisen. Kyseisellä henkilöllä on oltava päivähoitoasetuksen mukainen kelpoisuus, joka on lähihoitaja (lapsityöhön erikoistunut). Aukioloajan jatkamisesta on keskusteltu henkilöstön kanssa, ja henkilöstö on suhtautunut asi aan myönteisesti. Lastentarhaopettajan työaika sijoittuisi klo välille pääsääntöisesti, koska hä nen vastuul laan on esi opetus. Muu henkilöstö tekisi vuo rotyö tä. Päiväkoti tekisi yhteis työssä työlistan ryhmäperhepäiväkodin kanssa, jolloin huomioi daan vuorohoidon tarve molemmissa yksi köissä ilta-,yö- ja viikon loppuaikaan. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen on tällä hetkellä taloudellisin vaihtoehto lisätä vuorohoitopaikkoja. Uuden yksikön perusta minen vaatisi huomattavasti enemmän resursseja, mm. kolmen henkilön palkkaaminen, vuokra- ym. kiinteistökulut, kalustus jne.tällöin tosin myös paikkojen lukumäärä lisääntyisi 12 paikalla. Täl lä het kel lä päi vä ko din pai kat ovat täyn nä, mut ta jat kos sa tyhjille pai koil le voi daan si joit taa myös vuoro hoitoa tarvit se via lap sia. Asian on valmistellut päivähoidon ohjaaja Jaana Rajala, puh Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Opetus -ja si vis tys joh taja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1) muuttaa Kauppatien päiväkodin ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavaksi yksiköksi määräaikaisesti ajalle ) laittaa avoimeksi määräaikaisen lähihoitajan (lapsityön erikoistumisopinnot omaava) toimen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen SIVLA 148 Pudasjärvellä on maksettu kuntakohtaista lisää erityisopetuksen kehittämisestä erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toi mivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista täyttä 10 palkkaperusteryh mää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (Osio B Yleissivistävä koulu 19.4 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan koululla. Eri tyis ope tus jär jes te tään mah dolli suuk sien mu kaan muun opetuk sen yh tey dessä (yleis ope tukseen in tegroi dut oppi laat, osa-aikai nen/laa ja-alainen eir tyisopetus) tai erityis luo kalla. Ku renalan ja Rimmin kankaan kou luilla on erityis luokkia (luokka muotoinen erityisope tus). Opettajia erityisopetuksessa on 12, joista kaksi on kiertävää. Luokkamuotoisia opetuksessa on 7 opettajaa (Ku renala 4, Rimminkangas 3). Laaja-alaisia erityisopettajia 5. Pudasjärvellä erityisopetus ja erilaisuuden hyväksyminen on ollut opetuksemme painopistealue. Erityisopetuksesta ei ole karsittu kuten muusta opetuksesta. Valtakunnallinen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (kesu) painopisteenä on koulutuksen laatu mm. tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen. Toimenpiteet kohdennetaan tukemaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja opetusjärjestelyiden kehittämistä. Sari Poroputaan kuntakohtaiset tehtävät olisivat seuraavat: - erityisopettajien palaverit kerran kuukaudessa - esityslistojen tekeminen ja kokouskutsut - muistioiden toimittaminen - kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja toteuttaminen - erityisopetuksen verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen - integraatio-ohjaus tarvittaessa kouluille - materiaali - konsultaatiot - apu HOJKsien ja oppimissuunnitelmien tekemiseen - erityisopetuksen uusien käytänteiden jalkauttaminen kentälle yhdessä erityisopettajien kanssa - erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen kaupungissa eo -resurssin jakamisen perusteeksi - erityisopetussiirrot pienryhmiin, jos oppilaan koulupaikka vaihtuu - uuden erityisopetuslain tullessa voimaan, koordinaattori valmistelee eo -siirtopäätökset opetus- ja sivistysjohtajalle, yhteinen käytäntö koko kaupunkiin - osallistuminen sivistystoimen johtoryhmän kokouksiin Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle maksetaan kuntakohtaisesta lisätehtävästä, erityisopetuksen kehittämisestä 91,76 euroa/kk lukuvuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kerhot/koordinaattorin palkkio SIVLA 149 Kerhotoiminta aloitettiin vuoden 2008 lopulla ja avustusta on käytetty pääasiassa kerho-ohjaajien palkkioihin. Lukuvuodelle on varattu rahoitus eri kouluille yhteensä euroa, josta myönnetty avustus (75%) on euroa ja koulutuksen jär jestäjän osuus (25%) on euroa. Avustuksen käyttöaika on Koulun kerho on tarkoitettu 1-9-luokkalaisille. Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista. Kerhojen aihepiiri on vapaasti valittavissa. Kerholla on oltava vastuullinen ohjaaja, jolle maksetaan palkkio. Opettajien palkkio määräytyy voimassa olevan Ovtes:n tukiopetustuntien mukaisesti. Muille ohjaajille palkkio on 20 euroa pidetyltä täydeltä tunnilta (60 min.). Ohjaaja voi olla koulun oma opettaja tai avustaja tai muu koulun rehtorin hyväksymä täysi-ikäinen ohjaaja. Kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Kerhon kohderyhmän tulee olla yleinen, sitä ei voi tarjota vain yhdelle luokalle. Kerho voi kokoontua enintään 30 kertaa lukuvuoden aikana. Kerhotoiminnan koordinaattorina on ollut alkaen opettaja Paavo Toivanen. Kerhotoiminnan neuvottelukunta kokoontuu kerhokoordinaattorin johdolla tekemään tarkemmat kehittämissuunnitelmat ja arvioimaan kerhotyötä. Kerhokoordinaattorin tehtävät ovat: - laatii vuosittain valtionapuhakemukset, - tekee opetushallituksen vaatimat selvitykset ja raportit, - ohjeistaa kerhonohjaajien toimintaa, - kerää tilastot ja kerhopäiväkirjat, - seuraa kerhomäärärahojen käyttöä, - tiedottaa kerhojen toiminnasta, - tiedottaa kerhonohjaajille tarjolla olevasta koulutuksesta, - raportoi rehtoriryhmälle, - koordinoi kerhotoiminnan yhteistyötä mukaan lukien seurakunta, kaupungin vapaa-aikatoimi, kansalaisopisto, urheiluseurat sekä muut vapaaehtoisjärjestöt, - pitää yhteyttä kouluihin ja - valmistelee kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvät ehdotukset opetus- ja sivistysjohtajalle/sivistyslautakunnalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista palkkaperusteryhmää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (OSIO B Yleissivistävä koulu 19 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kerhotoiminnan koordinaattoriksi valitaan lukuvuodeksi Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Paavo Toivanen, palkkio 91,76 euroa/kk. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio SIVLA 150 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pudasjärven kau pun gille euron valtionanvustuksen Liikkuva koulu-kokeiluhankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi välisenä aikana. Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen Hankkeesta vastaa liikunnan lehtori Mikko Raappana. Hän on laatinut toimintasuunnitelman Liikkuva -koulu hankkeeseen vuosiluokille 7-9 Rimminkankaan koululle. Tavoitteena on tehdä koulusta Liikkuva koulu, jossa oppilaat voivat monipuolisen valinnaisen liikunnan kurssitarjonnan lisäksi harrastaa liikuntaa myös välituntien ja hyppytuntien aikana. Tavoitteena olisi hyödyntää Rimminkankaan laaja piha-alue rakentamalla pihalle suorituspaikkoja esim. pihakoris ja frisbeegolf. Toinen tärkeä tavoite on yhteisöllisyyden ja oppilaiden vastuullisuuden korostaminen huolehdittaessa uudesta liikunnallisesta toimintaympäristöstä. Hankevastaavan tehtäviin kuuluvat muun muassa: - oppilaskyselyn toteuttaminen piharakentamisesta - tulosten yhteenveto - rakennussuunnitelma (kattokoris + frisbeegolf) - viikko/kuukausiteemojen sisältöjen laatiminen koulun vuoden työsuunnitelmaan - urheiluseurojen aktivointi esim. loma-aikojen ja viikonloppuliikunnan järjestämiseen - yhteistyön suunnittelu muiden oppiaineiden opettajien kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Liikkuva koulu -hankkeen vastaavalle lii kun nan leh tori Mik ko Raap panalle maksetaan palkkiona 91,76 eu roa/kk lu ku vuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68 Sivistyslautakunta 18.05.2011 AIKA 18.05.2011 klo 16:00-21:00 PAIKKA Kaupunginvirasto Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.05.2015 AIKA 13.05.2015 klo 17:15-21:10 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 09.10.2014 klo 16:00-20:35 Tauko klo 18.55-19.05 Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.01.2015 AIKA 28.01.2015 klo 18:00-21:35 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wikberg Gunilla varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 18:00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 50 34

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 Kunnanhallitus 16.05.2011 AIKA 16.05.2011 klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot