PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 182"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Kaupunginvirasto, Otso KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 132 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa Määräaikainen liikunnanohjaaja Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen Kerhot/koordinaattorin palkkio Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio Opetussuunnitelman päivitys/ Työryhmätyöskentely Monialaisen yhteistyöryhmän nimeäminen/nuorisotoimi Työryhmän perustaminen/ "Peruskoulu 40 vuotta" - Symposium Musiikinopetuksen kehittäminen/ Kansalaisopisto Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat Maahanmuuttajakoulutus MERK. Puheenjohtaja TUULA KUUKASJÄRVI Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:25 Paikka Kaupunginvirasto, Otso OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kuukasjärvi Tuula 16:00-19:25 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-19:25 varapuheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:25 varajäsen Kälkäjä Mari 16:00-18:10 jäsen Poijula Sakari 16:00-19:25 jäsen Takkinen Päivi 16:00-19:25 jäsen Törmänen Pekka 16:00-19:25 jäsen Talala Reijo 16:00-19:25 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:25 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Haataja Auri jäsen Harju Heikki jäsen Lantto Marja jäsen Miettinen Toivo varajäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Uitto Jani jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Jari Jussila Sakari Poijula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 132 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 133 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Jussila ja Sakari Poijula. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille SIVLA 134 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuo den 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman raamin jakamisen päävas tuu alueil le se kä laadintaohjeet. Toimintakateraameja voidaan tarkentaa valtuuston päättäessä koko kaupungin lopullisesta talousarviosta. Lautakuntien tulee toimittaa esitykset kaupun ginhallitukselle mennessä. Toimintakate raamit on laskettu ulkoisilla tuotoilla ja kuluilla.kustannustason nousu on 2,5 %. Palkantarkistuksissa nousuprosentti on 3. Sivistystoimen raami on , mikä on suurempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Päävastuualue jakaa raamin toimialueiden kesken. Koko sivistystoimen raamista päivähoi don toi min ta ka te oli vuonna 2011 yht. 18 % ja sivistyspalvelujen 82 %, mis tä koulutuksen (esi- ja perusopetus, toinen aste) kate 88 % ja kullt tuu rin, nuo ri son ja va paa-ai katoi men 12 %. Vuoden 2010 ti linpää tök sen sivistystoi men ulkoinen toimintakate oli , mi hin verrattuna vuo den 2012 raami on tiukka. Raa mi on yli n Kokonaisuutena sivistystoimen henkilöstömenot ovat nousseet vajaa 3 %, nii den osuus me nois ta on noin 78 %. Elä ke- ja varhais elä ke me nope rusteiset me not si vis tystoi mes sa vuon na 2012 ovat Ai neet ja tar vik keet -määräraha ei ole noussut, mutta pal veluis sa on 10 %:n nou su. Muut toimintakulut ovat nousseet 6 %. Tu loissa on vähen nystä 3 %. Toiminnan tavoitteena on taata laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut tasavertaisesti eri puolella kaupunkia. Kaupunkistrategia ohjaa tavoitteiden asettamista. Peruskouluja on syksyllä 2011 sama määrä kuin edellisenä vuonna eli seitsemän. Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Kurenala, Lakari, Sarakylä ja Syöte. Yläkouluja on yksi Rimmin kankaan koulu. Pudasjärven lukio edustaa toista astetta. Yläkou lu ja lukio toimivat samalla kampuksella. Perusopetuksen syksyn 2011 oppilasmäärät ja muutosennuste syksyyn 2012: Ala-asteikäiset 685 muutos - 2 oppi lasta Yläasteikäiset 341 muutos - 18 oppilasta Lukioikäiset (päivälukio) 119 muutos - 7 oppi lasta Yhteensä 1145 muutos - 27 oppilasta Kuljetuksessa on noin puolet oppilaista. Näin ollen kuljetusten järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ne järjestetään lakisääteisten aikarajojen puitteissa. Tavoitteena on hoitaa myös Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ muut tukipalvelut (koulunkäynninavustus, ruoka ja kiinteistöt) mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava, että pystymme saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset vuonna 2011 olivat valtiovarainministeriön mukaan Alustavan laskel man mu kaan esi- ja pe rus opetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset v 2012 ovat , muun ope tus- ja kult tuu ri toi men valtionosuudet Investointipuolelle esitetään määrärahoja edelleen sekä keskustan että haja-asutusalueen peruskoulujen kor jauk siin. Ve to voimainen lukion tarvitsee välttämättä ajanmukaiset tilat. Uu si päi väko ti-in ves toin ti, kir jas to au ton han kin ta sekä lii kun ta-aluei den rakentaminen ovat myös investointiohjelmassa. Kalustoon/investointi on esitetty (kustannus yli ) luok kien kalustamista ja kirjaston ulko-ovien uusimista sekä IT-laiterotaation kustannuksia kirjastolle ja kansalaisopistolle ( ) Talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa (liite nro 1). Asian on valmistellut talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkonen puh Lautakunta esittää säästökohteita. Lautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuo delle 2012 ja ta lous suun ni telman vuosille ja val tuut taa sivistys- ja ope tusjoh tajan karsimaan esitystä, jos on tarpeen. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tolle sen hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle 2012 SIVLA 135 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 :n 2 ja 6 momentin nojalla korottaa lukion yksikköhintaa lukiolle määrätyn erityisen tehtävän takia tai muusta erityisestä syystä. Opetushallitus on kyselyssä ilmoittanut, et tä yksikköhintojen harkinnanvaraista korotusta ja mahdollista muutosta vuoden 2012 ennakollisen rahoituksen perusteeksi tulevaan opiskelijamäärään haetaan mennessä. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hake muksesta tulee käydä ilmi: - mitä yksikköhintaa, korotus mu kaan lu kien, eu ro määräisesti haetaan - korotusta tukevat eri tyiset syyt - lukion kus tannuksia koske va ar vio euroina vuodelle lu kion opiskelijamäärää ja kustan nuksia euroina koskeva ar vio vuo delle 2012 Lukiokoulutuksen kustannukset ilmoitetaan ilman kuljetuksen kustannuksia. Valtakunnallinen keskimääräinen lukion yksikköhin ta vuon na 2011 on 6136,17 euroa, Pudasjärvellä 7486,37. Pudasjärven kau pun ki ha kee yk sik kö hinnaksi 8000 euroa/opis ke li ja. Perusteluina yksikköhinnan harkinnanvaraisen koro tuksen hakemuksessa olivat muun muassa kunnan koko ja harva asutus sekä pitkät kuljetusmatkat. Hakemus liitteenä (nro 5). Lautakunta päättää hakea harkin nan va rais ta ko ro tusta lu kion yksikköhintaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alainen erityisopettajan virka alkaen Lakarin ja Aittojärven koululla. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekiste rilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansio luettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivis tystoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh , si vistyslauta kunnan puheenjoh taja Pekka Määttä puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Laaja-alaiseen erityisopettajan virkaan/lakarin ja Aittojärven koulu ei saapunut määräajassa yhtään hakemusta. Sivistyslautakunta päättää julistaa laaja-alaisen erityisopettajan viran/lakarin ja Aittojärven koulu vä lit tö mästi uudelleen avomeksi. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SIVLA 136 "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alaisen erityisopettajan virka Lakarin ja Aittojärven kouluilla. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todis tukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoit teella Pudasjäven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pudas jävi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh Pudasjävellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, Heidi Silvan, Marja-Liisa Vääräniemi ja Riitta Klasila. Klasilalla ja Vääräniemellä on erityisopettajan pätevyys. Sivistyslautakunta päättää valita vakinaiseen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/erityisopet taja Riitta Kla si lan alkaen. Valitun on ennen toimen vastaanotta mista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon anta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi ri kosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti vakinaiseen, laaja-alai sen eri tyis opettajan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/eri tyisopettaja Riitta Klasilan alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu SIVLA Johtosäännön mukaan lautakunta toimialallaan päättää alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta (3 ). Hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan (10 ). Asianomainen toimielin päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta yli kuuden kuukauden määräajaksi (12 ). Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi seuraavat opettajien virat: 1) kaksi (2) vakinaisesti täytettävää erityisluokanopettajan virkaa/ Ku renalan koulu 2) yksi (1) vakinaisesti täytettävä opinto-ohjaajan virka/ Rimminkan kaan koulu 3) yksi (1) vakinaisesti täytettävä laaja-alainen erityisopettajan virka/ Rimminkankaan koulu 4) yksi (1) vakinaisesti täytettävä psykolo gian, uskonnon ja filosofian lehtorin virka/ yhteinen Pudasjärven lukio ja Rimminkankaan kou lu Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti julistaa virat haettavak si eh do tuk sen mu kai ses ti. SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa/ Kurenalan koulu Virkojen kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mukaan. Virkojen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/koulutoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Virkoja voi hakea myös sähk- Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ löi sellä hakulo mak keel la kau pun gin koti si vuilla. Lisätiedot: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslau ta kunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä puh , Ku renalan koulun rehto ri Mar ja-leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistys lautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan mennessä 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on toimi tettu sivistyslautakunnan jäsenille sähköpostitse ja jaettu lautakunnalle kokouksessa. Sivistuslautakunta päättää laittaa erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle laitetaan uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Äänestysselostus on pöytäkirjan liitteenä. Suoritetussa äänestyksessä opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus sai 5 ääntä ja vastaehdotus, jossa esitettiin erityisluokanopettajan virkaan valittavaksi Anneli Toppinen ja varalle Pirjo Suvanne sai 4 ääntä. SIVLA Erityisluokanopettajan virat on julistettu uudelleen haetta vaksi seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haetta vaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa, sijoituspaikkana Ku renalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudas järven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettä vä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun va rehtori Marja-Leena Törrö, Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ puh , opetus- ja si vistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pek ka Määttä, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan men nessä viisi (5) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toi mitetaan sivis tyslautakun nalle esityslistan liitteenä (lii te n:o 2). Hakijoista Anneli Toppinen on hakuajan päätyttyä ilmoittanut Kurenalan kou lun rehtori Mar ja-leena Tör röl le, ettei hän ole käy tettä vissä täy tet täessä erityisluo kan opet ta jan virkoja. Mar ja-leena Törrö on esit tänyt sivistyslautakunnalle saa puneessa kirjees sään valitta vaksi ensimmäiseen erityis luo kan opet ta jan vakinai seen vir kaan KM/erityisopettaja Riitta Kla si laa ja toi seen virkaan kasva tustieteen maiste ri/lastentar ha opet taja Pirjo Suvannetta määräai kaisesti , kos ka Suvan teella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Varalle ei valita ke tään, koska Klasilan lisäksi muita päteviä ha kijoita ei ol lut. Mikäli Pirjo Suvanne valitaan, tulee Suvanteen AP/IP-vastaavan tehtävät Kurenalan koululla määräajaksi avoimeksi. Ku renalan kou lun rehtori Marja-Leena Törrö kertoo si vistys lau takunnalle tul leessa kirjeessään neuvotelleensa koulun käyntiavustaja Kirsi Haaponiemen kanssa mahdollisesti avoimek si tulevan sijaisuu den hoitamisesta. Kirsi Haaponiemi on ollut AP/IP-vastaavan si jaisena kevätlukukaudella 2011 ja on halukas hoitamaan sijai suutta edelleen. Asian on valmistellut Kurenalan koulun rehtori Marja-Lee na Törrö, puh Sivistyslautakunta päättää 1) valita ensimmäiseen erityisluokanopettajan virkaan Kurenalan koululle vakinaisesti KM/eri tyisopet taja Riitta Klasilan alkaen 2) toiseen erityisluo kan opetta jan virkaan vali taan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvan ne. 3) Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin valitaan Kirsi Haaponiemi määräai kai sesti Riitta Klasila on ilmoittanut 5.8. ettei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä. Sivistyslautakunta päättää 1) valita erityisluokanopettajan virkaan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvanteen. 2) valita Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin Kir si Haaponiemen määräai kai sesti ) toinen erityisluokanopettajan vakinainen virka laitetaan välittö- Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mästi uudelleen avoimeksi. Valitun on ennen viran vastaanotta mista esitettävä Pudas jär ven kaupun gin työterveyshuollon antama lääkärin todistus tervey dentilastaan ja esitettä vä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mo mentin mu kainen rikosrekisteriote. --- Merkitään tiedoksi, että Tuula Haverinen ilmoitti lautakunnalle esteel lisyytensä ja poistui kokouk sesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo Pöytäkirjanpi täjänä toimi Ju ha Val ta. SIVLA 137 Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten erityisluokanopettajan virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun rehtori Marja-Leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, KM Anu Jaako la ja Raivo Pommer, ylempi korkeakoulututkinto, Tarton yliopisto. Sivistyslautakunta päättää valita erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikkana Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valitun on ennen viran vastaanot ta mis ta esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon an ta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi ri kos rekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikka Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus ajalle / Rim min kan kaan ylä koulu. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OV TES:n mukaan. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koe aikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pu dasjärvi. Lisätiedot: sivistyslau takunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä, puh , osastosihteeri Irja Timonen Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä Rimminkankaan koulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuuteen saapui kolme (3) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana (liite n:o 5). Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Riitta Nurmesniemen ajalle varasijalle esitetään FM Sanna Rautiota. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. SIVLA 138 Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi valittu FM Riitta Nurmesniemi on lähettänyt irtisanoutumisen eikä ota vastaan viransijaisuutta opiskelupaikan vuoksi. Myös 1.varasijalle valittu Sanna Rautio ei pysty ottamaan sijaisuutta vastaan. Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja eng lannin kie len leh torin viransi jaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hy väri sen ajalle Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hyvärisen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu SIVLA 139 Lakarin koulun henkilökunta kirjoittaa päivätyllä kirjeellä seuraavaa: Lakarin koulunjohtaja Pekka Törrön jäädessä eläkkeelle alkaen sivistyslautakunnan tulee nimetä koululle uusi johtaja kuultuaan opettajakuntaa. Lakarin koulun opettajakunta esittää koulunjohtaja/rehtori -toimeen nimettäväksi koulun pitkäaikaisen vararehtorin Mervi Sammelvuon. Mikäli Mervi Sammelvuo tulee nimetyksi koulunjohtaja/rehtoriksi, Lakarin koulun opettajakunta esittää vararehtoriksi Heikki Turvesta. Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää reh to rin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen an tami sesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman eri määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu tehtäväkentään. Sivistyslautakunta valitsee 1) Lakarin koulun reh tori/koulunjohta jak si al kaen Mer vi Sammelvuon. 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti 1) Lakarin koulun rehtori/koulunjohtajaksi alkaen Mervi Sammelvuon 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu SIVLA 140 Sivistystoimen johtosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu ko. tehtävään. Kurenalan koulun vararehtori Veli-Matti Salo anoo eroa vararehtorin teh tä vis tä al kaen eri paikkakunnalla asumisen ja perhe syi den ta kia. Kurenalan koulu on pitänyt ylimääräisen opettajainkokouksen ja esittää opettaja Paavo Toivasta hoitamaan vara rehtorin tehtäviä ajalle Sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun vararehtoriksi ajalle Paavo Toivasen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti Kurenalan koulun vararehtoriksi Paavo Toivasen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa SIVLA 141 Koulutuslautakunta on kokouksessaan ( 139) valinnut määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle kauppatien ryhmäperhepäivähoito kotiin. Jaana Tuohimaan työsuhdetta on jatkettu viranhalti japäätöksellä ajalle , hä nen siirryttyä hoitamaan Merja Kemppaisen vuorotteluvapaan si jaisuutta päivähoitotoimistoon. Lastentarhanopettajan tarve jatkuu edelleen ryhmäperhepäivähoitokodissa. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Jaana Rajala, puh Opetus -ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1)valita määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle )vahvistaa peruspalkan /kk mukaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikainen liikunnanohjaaja SIVLA Liikuntaohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut auki saakka. Mää räaikai suus kestää asti. Hakemuksia on tullut määrä aikaan men nessä 10 kpl. Yhteenveto hakijoista liitteellä nro 6. Liikunnanohjaajan teh tä vänä on vas tata Liikuntaa kaikille- projek tista. Liikuntaa kaikille- hankkeen kautta toteute taan inkluusioperiaatetta eli kantaväestön ja maahan muut tajien lii kunnan harrastuksen kautta ta pahtuvaa vuorovaikutusta. Ohjaaja on aktiivisesti mukana to teuttamassa matalankynnyksen liikun ta ryhmiä, jois sa osallistujina voi olla sekä maahanmuuttajanuoria että kantasuomalaisia nuo ria. Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämisavustuksen hakemisesta hankkee seen kokouk sessaan Hanke on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhteensä Tämä avustus on tar koitettu käy tettäväksi väli senä aikana. Liikunnanohjaajan työ sisältää liikuntaryhmien ohjaamista sekä hankkee seen liittyvää hallin nointia tilastointia, raportointia ja yhteydenpitoa muihin ohjaajiin. Tehtävään vaaditaan liikunta-alan koulutus. Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaisen lii kun nan oh jaa jan tehtävään ajal le Miia Rannan. Valintaperusteena korostetaan hakijan laaja-alaista koulutusta ja ui ma opet tajan pätevyyttä. Miia Rannan varalle esitetään valittavaksi Seija Hem mi lä. SIVLA 142 Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään valittu Miia Ranta ei ole ottanut tehtävää vastaan. Samoin varalle valittu Seija Hemmilä on kieltäytynyt vastaanottamasta liikunnanohjaajan tehtävää. Tämän jälkeen määräaikaisen liikunnanohjaajan tehtävä on ollut uudelleen avoinna. Määräaikaan mennessä teh tävään haki kaksi henkilöä, Tuo mas Man ninen ja Elina Uusi-Il li kainen. Ha ki jois ta Eli na Uu si-illi kainen on nel jän nen vuo den lii kun nan oh jaa ja opis kelija. Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään Elina Uusi-Illikaisen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi SIVLA 143 Resurssiopettajana lukuvuonna Sarakylän, Syötteen ja Hir vas kos ken kou lulla työs ken te le vä Hilk ka Sa ra järvi suorittaa eri tyis opetta jan päte vöity misopintoja (60 op) Jyväskylän yliopistossa. Hilkka Sarajärvi toimi viime lukuvuoden ajan esiopettajana Sarakylän koululla. Tavoitteena on saa da ensi ke sään men nessä eri tyis opet ta jan pätevyys. Aloitettuihin opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, joihin Hilkka Sarajärvi anoo lupaa käyttää Pudasjärven kaupungin koulu tus so pi muksen mukaisia palkallisia työpäiviä. Kontaktiope tusta on yh teensä 9 viikkoa syksyn ja kevään aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin henkilöstön kou lu tus sopimuksen, joka koskee mm. työnantajan henkilöstöl leen osoit tamaa ammatillista henkilöstökoulutusta eli täydennys-, uu delleen- ja jatkokoulutusta sekä perehdyttämistä ja oppiso pi mus koulu tusta. Kaupunki tukee omaehtoista kouluttautumista mm. myöntämällä palkallista virkavapautta enintään viisi päivää vuoden aikana ja enintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Koulutuksen on oltava kestoltaan yli kahdeksan kuukautta. Palkallista koulutusvapaata voidaan myöntää vain kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.yli vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle voidaan palkallista koulutusvapaata myöntää, mikäli työnan taja katsoo koulutuksen tarpeelliseksi. Sarakylän koulun rehtori/koulun johtaja on esittänyt puoltavan lausunnon Hilkka Sarajärven koulutusvapaahakemukseen perusteluina se, että Pudasjärven kaupunki tarvitsee lähitulevaisuudessa osaavia erityisopettajia. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää myöntää Hilkka Sarajärvelle Pudasjärven kau pun gin kou lutussopimuksen mukaista pal kal lista kou lutus va paata vii si opin to päi vää pe rus tee na pätevöitymiskoulutus. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen SIVLA 144 Sami Olavi Pitkänen on otettu v nuorisotoimen pal ve lukseen op pi so pi mustyöntekijänä. Hän on kouluttautumassa Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä. Asiasta ei ole tehty päätöstä kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, vaan siitä on sovittu kirjallisella sopimuksella työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Sami Pitkäsen oppisopimuskoulutussopimus on tehty määräajalle ja se on al ka nut kestäen saakka. Hänelle on laa dittu koulutuksen al kaessa vuoden mittainen työ sopi mus, jo ka on päättynyt Tämän jälkeen työsopimus ta on jat kettu ja edelleen Työ sopimusta on jat ket tu vi ran halti ja pää tök sellä saakka. Palkkausperusteena on 02VAP000, josta vähennyksenä 10%:n epäpätevyysalennus. Keväällä 2011 on ko. oppisopimuskoulutuksesta tehty verkkopalvelusopimus, mikä tarkoittaa työpaikalla tapahtuvan op pi mi sen ja har jaantumisen arviointia, koulutuskorvausten hake mis ta, sekä kou luttajan ja opiskelijan oppisopimusasioiden seu rantaa sähköisen verkkopalvelun kautta. Sopimuksen mukainen kor vausai ka on 36 kk ja työnantajalle maksettava koulutuskorva us/kk 250 /kk (12 kk) ja 166,66 kk (24 kk). Vs. va paa-ai ka oh jaaja Jari Pekkala on toi mi nut Pit käsen työ paik ka kou luttaja na. Kaupungin hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päät tää tai hy väksyy mm. hankinnoista ja sopimuksista (6.2 ) sekä ottaa mää räaikaisen henkilöstön yli kuuden kuukauden ajaksi (12.4. ). Sivistyslautakunta päättää jatkaa Sami Pitkäsen työsopi musta ajalle , oppisopimuskoulutussopimuk sen päättymiseen saakka. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet SIVLA 145 Koulukuljetusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ollut perusopetuslain koulumat koja koskeva pykälä 32, koulutuslautakunnan päättämät kulje tuksen periaatteet (2003/140 ) sekä kunnan järjestämään jouk koliikenteen käyttöön (linja-autoliikenne, palvelubussit) liittyvät periaatteet. Eräissä tapauksissa oppilaan huoltajalla on mahdolli suus kuljettaa oppilaita kouluun virkaehtosopimuksen mukaisella korvauksella. Vuonna 2003 lautakunnan asettama työryhmä työsti kuljetuksen periaatteet, jotka lautakunta hyväksyi Tuon ajankohdan jälkeen perusopetuslain koulumatkapykälää on täydennetty Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on päivitetty edellisen kerran koulutuslautakunnassa Sivistystoimen johtosääntö on uusittu vuonna Johtosäännön mu kaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetuksen ja majoituksen pe rusteista (3.2.7 ). Toimivaltaa on siirretty opetus- ja sivistys johta jalle, joka päättää koulumatkaeduista lautakunnan määrittä mien kuljetusperusteiden pohjalta (4.5 ). Sivistysjohtaja on dele goinut päätösvaltaa virkarehtoreille (Rimminkangas ja Kurenala) Kuljetuksen perusperiaatteena on perusopetuslain 32 :n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kuitenkin kyydityksen 0-3-luokkalaisille, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, raittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen periaatteissa on määritelty myös saattoon liittyvät asiat ja poikkeuskuljetukset. Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen teiden vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa. Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201). Tien vaa ral li suu den ra ja-ar vot kat so taan tien suun tai sesti ja tien ylityk sen mu kaan. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet (liite nro 2) muutos esitys on koh dassa 4. Uudessa esityksessä luokka-asteet ala koulus sa ovat luokka-asteittain ja yläkoulu on yhtenä kokonaisuu tena. Tien vaa rallisuusluku nousee hieman uudessa esityksessä. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet liitteen mukaisesti. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen SIVLA 146 Opetussuunnitelman perusteissa määritetään suhteellisen tarkasti perusopetuksen oppi lashuol toa. Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokille 1-2 on laaja selvitys oppilashuollosta ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluo kille 3-9 sup peampi versio. Kaikissa kaupungin kouluissa on toi miva op pilashuoltoryhmä. Rimmin kankaan yläkoululla ja Ku renalan ala koululla toi mii si säinen oppilashuoltoryhmä, joka ko koontuu vii koittain. Laka rin alakoulul la ja sivuky lien aluekouluilla toimii oppi las huolto ryhmä, joka ko koontuu noin kerran kuu kau dessa. Rim minkan kaan yläkoululla op pilas huolto toimii parhaiten, koska sen toimin nan kehittä mi seen on panos tettu viime vuo sina. Opettaja on oppilashuollon tärkein toimija ja heidän oppilashuollolliset tehtä vänsä poik keavat toisistaan. Opettajilla on hyvin eri laiset valmiudet hoitaa oppilashuol toon liittyviä asioita. Kui tenkin varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäi semi nen vaativat heiltä tiettyä oppilas huollollista osaamisen tasoa. Opet tajien kouluttamiseen näiltä osin ei kui tenkaan ole pa nostettu, vaan ole tetaan asioiden suju van auto maattisesti opet tajan virka työnä. Pudasjärven kaupunki osallistui oppilas- ja opiskeli jahuollon palvelurakenteen kehittä mishank keeseen vuosina Hank keen ta voit teena oli luo kanopettajan oppilas huoltovalmiuk sien ja - taitojen kehit täminen sekä kau pungin oppilas huoltostrate gian suuntaviivojen linjaami nen. Koska oppilashuolto perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, on Pudasjär ven kaupun gissa tehtävä oppilashuoltotyö kaupungin sivistystoimen ja Ou lunkaaren kun tayhtymän sosiaali- ja terveys palveluiden vä listä yh teistyötä. Tässä lin jauksessa tuodaan esiin Pudasjärven oppilas huol totyössä mu kana olevien nä kemyksiä siitä, miten op pilas huol totyö lähitulevai suudes sa tulisi jär jes tää. Oulunkaaren kuntayhty mä laatii myö hem min alueelli sen oppilas huoltostrategian. Oppilashuoltotyön tarve kouluissa on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Per heiden on gelmat, lasten erilaiset oppimisvaikeudet ja kasvukivut psyykkisi ne ongelmi neen sekä syrjäytyminen ovat kasvaneet. Ope tuksen ja oppilashuol topalvelu jen järjestä minen on käynyt en tistä haas teel lisemmaksi niukkojen resurssien ja pitkien etäisyyk sien vuoksi. Kaikki viit taa siihen, että tilanne tulee lähivuosina ja vuosi kymmeni nä enti sestään vaikeu tumaan. Viimeistään nyt asi aan tulee puuttua tar mok kaasti. Olisi laadittava oppilashuoltoon toimintaohjelma, jossa vaiheittain kehitetään oppilashuol toa joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Se vaatii sel keää lisä resurssointia lähivuosina. Toimintaoh jelma Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ tulee laatia si ten, että se hyväksy tään Oulun kaaren yhtei seksi ohjelmaksi sosi aali- ja ter veyspalvelu jen osalta. Li säresurs sointi Ou lunkaaren kun tiin räätä löi dään kun tien erityis tarpei den mukaan. Oulunkaaren kunnat laativat ohjel maan liittyvän sivistystoi men osuuden kukin itse ja vas taavat resurs soinnis ta. Pudasjärven perusopetuksen oppilashuoltotyön linjauksia on ollut tekemässä strategia työryh mä, johon ovat kuuluneet opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta, hanke koordinaatto ri/va. rehtori Marja- Leena Törrö, hankevas taava/luokan opettaja Veli-Matti Salo, erityisopetuksen koordi naat tori Sari Poro pudas, terveyspalvelu jen vastaava lääkäri Sep po Leppänen, perhepal velujen palveluesimies Tuula Tolk kinen, koulu ku raattori Anne Ii natti niemi ja psykologi Leena Pesälä. Työryhmän tuloksena on valmistunut Oppilashuollon suuntaviivat Pudasjärvellä - kir ja nen, joka tulee käsitellä lautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa. Kooste esitel lään lautakunnalle kokouksessa. Sivistyslauta kunta nimesi seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään omat edustajan sa. Ryhmä ei voi toimia ennen kuin asiasta on saatu sivistyslau takunnan ja kaupunginhallituksen lau sunnot. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työryhmän esit tämät Pudasjärven kau pungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjaukset ja lähettää asia kirjan kau punginhal litukselle kan nanottoa varten. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen SIVLA 147 Kauppatien päiväkoti on ollut avoinna maanantaista - perjantaihin klo Ryhmässä on 21 paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Henkilökuntarakenne on päivähoitolain -ja asetuksen mukai sesti yk si lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa (nyk. lähihoitaja). Vuorohoidon tarve on lisääntynyt päivähoidossa olennaisesti viime vuosina. Tällä hetkellä molemmissa vuorohoitoa tarjoavissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa (Kauppatiellä ja Koivutiellä) on 12 paikkaa. Molemmat yksiköt ovat täynnä. Lisäksi kaksi perhepäivä hoi ta jaa hoi taa vuo ro hoi toa tar vitsevia lapsia omissa kodeissaan. Kauppatien yksikköön tulee ryh mässä va ki nai ses ti ole vien lasten lisäksi yhdeksän lasta vuo ro hoitoon Kaup pa tien päivä kodista. Heille on varattu tällä hetkellä vain kolme paikkaa. Käytännössä nä mä lap set ovat nii tä, jot ka saa vat esi ope tuksen päiväko dis sa ja siirty vät sit ten tar vit taessa il ta-, yö- ja vii konloppuhoitoon ryhmä perhe päi vä hoito ko din puolel le. Nämä esi opetusta ja vuorohoitoa tarvitsevat lapset, sekä heidän sisarukset saattavat myös olla aamupäivän pois päiväkodista, jolloin päivä kodissa on vajaatäyttöä, ja tulla vasta iltapäivän tunneik si hoitoon esim. klo päiväkotiin, josta siirtyvät ryhmäperhe päivähoi tokodin puolelle iltahoitoon. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen iltoihin,-öihin ja viikonloppui hin vaatii yhden lisähenkilön palkkaamisen. Kyseisellä henkilöllä on oltava päivähoitoasetuksen mukainen kelpoisuus, joka on lähihoitaja (lapsityöhön erikoistunut). Aukioloajan jatkamisesta on keskusteltu henkilöstön kanssa, ja henkilöstö on suhtautunut asi aan myönteisesti. Lastentarhaopettajan työaika sijoittuisi klo välille pääsääntöisesti, koska hä nen vastuul laan on esi opetus. Muu henkilöstö tekisi vuo rotyö tä. Päiväkoti tekisi yhteis työssä työlistan ryhmäperhepäiväkodin kanssa, jolloin huomioi daan vuorohoidon tarve molemmissa yksi köissä ilta-,yö- ja viikon loppuaikaan. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen on tällä hetkellä taloudellisin vaihtoehto lisätä vuorohoitopaikkoja. Uuden yksikön perusta minen vaatisi huomattavasti enemmän resursseja, mm. kolmen henkilön palkkaaminen, vuokra- ym. kiinteistökulut, kalustus jne.tällöin tosin myös paikkojen lukumäärä lisääntyisi 12 paikalla. Täl lä het kel lä päi vä ko din pai kat ovat täyn nä, mut ta jat kos sa tyhjille pai koil le voi daan si joit taa myös vuoro hoitoa tarvit se via lap sia. Asian on valmistellut päivähoidon ohjaaja Jaana Rajala, puh Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Opetus -ja si vis tys joh taja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1) muuttaa Kauppatien päiväkodin ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavaksi yksiköksi määräaikaisesti ajalle ) laittaa avoimeksi määräaikaisen lähihoitajan (lapsityön erikoistumisopinnot omaava) toimen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen SIVLA 148 Pudasjärvellä on maksettu kuntakohtaista lisää erityisopetuksen kehittämisestä erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toi mivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista täyttä 10 palkkaperusteryh mää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (Osio B Yleissivistävä koulu 19.4 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan koululla. Eri tyis ope tus jär jes te tään mah dolli suuk sien mu kaan muun opetuk sen yh tey dessä (yleis ope tukseen in tegroi dut oppi laat, osa-aikai nen/laa ja-alainen eir tyisopetus) tai erityis luo kalla. Ku renalan ja Rimmin kankaan kou luilla on erityis luokkia (luokka muotoinen erityisope tus). Opettajia erityisopetuksessa on 12, joista kaksi on kiertävää. Luokkamuotoisia opetuksessa on 7 opettajaa (Ku renala 4, Rimminkangas 3). Laaja-alaisia erityisopettajia 5. Pudasjärvellä erityisopetus ja erilaisuuden hyväksyminen on ollut opetuksemme painopistealue. Erityisopetuksesta ei ole karsittu kuten muusta opetuksesta. Valtakunnallinen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (kesu) painopisteenä on koulutuksen laatu mm. tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen. Toimenpiteet kohdennetaan tukemaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja opetusjärjestelyiden kehittämistä. Sari Poroputaan kuntakohtaiset tehtävät olisivat seuraavat: - erityisopettajien palaverit kerran kuukaudessa - esityslistojen tekeminen ja kokouskutsut - muistioiden toimittaminen - kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja toteuttaminen - erityisopetuksen verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen - integraatio-ohjaus tarvittaessa kouluille - materiaali - konsultaatiot - apu HOJKsien ja oppimissuunnitelmien tekemiseen - erityisopetuksen uusien käytänteiden jalkauttaminen kentälle yhdessä erityisopettajien kanssa - erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen kaupungissa eo -resurssin jakamisen perusteeksi - erityisopetussiirrot pienryhmiin, jos oppilaan koulupaikka vaihtuu - uuden erityisopetuslain tullessa voimaan, koordinaattori valmistelee eo -siirtopäätökset opetus- ja sivistysjohtajalle, yhteinen käytäntö koko kaupunkiin - osallistuminen sivistystoimen johtoryhmän kokouksiin Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle maksetaan kuntakohtaisesta lisätehtävästä, erityisopetuksen kehittämisestä 91,76 euroa/kk lukuvuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kerhot/koordinaattorin palkkio SIVLA 149 Kerhotoiminta aloitettiin vuoden 2008 lopulla ja avustusta on käytetty pääasiassa kerho-ohjaajien palkkioihin. Lukuvuodelle on varattu rahoitus eri kouluille yhteensä euroa, josta myönnetty avustus (75%) on euroa ja koulutuksen jär jestäjän osuus (25%) on euroa. Avustuksen käyttöaika on Koulun kerho on tarkoitettu 1-9-luokkalaisille. Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista. Kerhojen aihepiiri on vapaasti valittavissa. Kerholla on oltava vastuullinen ohjaaja, jolle maksetaan palkkio. Opettajien palkkio määräytyy voimassa olevan Ovtes:n tukiopetustuntien mukaisesti. Muille ohjaajille palkkio on 20 euroa pidetyltä täydeltä tunnilta (60 min.). Ohjaaja voi olla koulun oma opettaja tai avustaja tai muu koulun rehtorin hyväksymä täysi-ikäinen ohjaaja. Kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Kerhon kohderyhmän tulee olla yleinen, sitä ei voi tarjota vain yhdelle luokalle. Kerho voi kokoontua enintään 30 kertaa lukuvuoden aikana. Kerhotoiminnan koordinaattorina on ollut alkaen opettaja Paavo Toivanen. Kerhotoiminnan neuvottelukunta kokoontuu kerhokoordinaattorin johdolla tekemään tarkemmat kehittämissuunnitelmat ja arvioimaan kerhotyötä. Kerhokoordinaattorin tehtävät ovat: - laatii vuosittain valtionapuhakemukset, - tekee opetushallituksen vaatimat selvitykset ja raportit, - ohjeistaa kerhonohjaajien toimintaa, - kerää tilastot ja kerhopäiväkirjat, - seuraa kerhomäärärahojen käyttöä, - tiedottaa kerhojen toiminnasta, - tiedottaa kerhonohjaajille tarjolla olevasta koulutuksesta, - raportoi rehtoriryhmälle, - koordinoi kerhotoiminnan yhteistyötä mukaan lukien seurakunta, kaupungin vapaa-aikatoimi, kansalaisopisto, urheiluseurat sekä muut vapaaehtoisjärjestöt, - pitää yhteyttä kouluihin ja - valmistelee kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvät ehdotukset opetus- ja sivistysjohtajalle/sivistyslautakunnalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista palkkaperusteryhmää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (OSIO B Yleissivistävä koulu 19 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kerhotoiminnan koordinaattoriksi valitaan lukuvuodeksi Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Paavo Toivanen, palkkio 91,76 euroa/kk. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio SIVLA 150 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pudasjärven kau pun gille euron valtionanvustuksen Liikkuva koulu-kokeiluhankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi välisenä aikana. Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen Hankkeesta vastaa liikunnan lehtori Mikko Raappana. Hän on laatinut toimintasuunnitelman Liikkuva -koulu hankkeeseen vuosiluokille 7-9 Rimminkankaan koululle. Tavoitteena on tehdä koulusta Liikkuva koulu, jossa oppilaat voivat monipuolisen valinnaisen liikunnan kurssitarjonnan lisäksi harrastaa liikuntaa myös välituntien ja hyppytuntien aikana. Tavoitteena olisi hyödyntää Rimminkankaan laaja piha-alue rakentamalla pihalle suorituspaikkoja esim. pihakoris ja frisbeegolf. Toinen tärkeä tavoite on yhteisöllisyyden ja oppilaiden vastuullisuuden korostaminen huolehdittaessa uudesta liikunnallisesta toimintaympäristöstä. Hankevastaavan tehtäviin kuuluvat muun muassa: - oppilaskyselyn toteuttaminen piharakentamisesta - tulosten yhteenveto - rakennussuunnitelma (kattokoris + frisbeegolf) - viikko/kuukausiteemojen sisältöjen laatiminen koulun vuoden työsuunnitelmaan - urheiluseurojen aktivointi esim. loma-aikojen ja viikonloppuliikunnan järjestämiseen - yhteistyön suunnittelu muiden oppiaineiden opettajien kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Liikkuva koulu -hankkeen vastaavalle lii kun nan leh tori Mik ko Raap panalle maksetaan palkkiona 91,76 eu roa/kk lu ku vuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Alakoulut (esiopetus ja vuosiluokat 1-6)

Alakoulut (esiopetus ja vuosiluokat 1-6) Kasvun ja oppimisen lautakunta 13 21.02.2017 Perusopetuksen avointen virkojen / toimien täyttäminen 267/01.01.00/2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.02.2017 13 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Juha

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149 Sivistyslautakunta 08.08.2011 AIKA 08.08.2011 klo 16:00-17:36 PAIKKA Kaupunginvirasto, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.04.2016 klo 17:00-20:17 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 17:00-20:17

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot