PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 182"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:25 PAIKKA Kaupunginvirasto, Otso KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 132 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa Määräaikainen liikunnanohjaaja Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen Kerhot/koordinaattorin palkkio Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio Opetussuunnitelman päivitys/ Työryhmätyöskentely Monialaisen yhteistyöryhmän nimeäminen/nuorisotoimi Työryhmän perustaminen/ "Peruskoulu 40 vuotta" - Symposium Musiikinopetuksen kehittäminen/ Kansalaisopisto Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat Maahanmuuttajakoulutus MERK. Puheenjohtaja TUULA KUUKASJÄRVI Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:25 Paikka Kaupunginvirasto, Otso OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kuukasjärvi Tuula 16:00-19:25 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-19:25 varapuheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:25 varajäsen Kälkäjä Mari 16:00-18:10 jäsen Poijula Sakari 16:00-19:25 jäsen Takkinen Päivi 16:00-19:25 jäsen Törmänen Pekka 16:00-19:25 jäsen Talala Reijo 16:00-19:25 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:25 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Haataja Auri jäsen Harju Heikki jäsen Lantto Marja jäsen Miettinen Toivo varajäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Uitto Jani jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Tuula Kuukasjärvi Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Jari Jussila Sakari Poijula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 132 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 133 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Jussila ja Sakari Poijula. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelma vuosille SIVLA 134 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuo den 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman raamin jakamisen päävas tuu alueil le se kä laadintaohjeet. Toimintakateraameja voidaan tarkentaa valtuuston päättäessä koko kaupungin lopullisesta talousarviosta. Lautakuntien tulee toimittaa esitykset kaupun ginhallitukselle mennessä. Toimintakate raamit on laskettu ulkoisilla tuotoilla ja kuluilla.kustannustason nousu on 2,5 %. Palkantarkistuksissa nousuprosentti on 3. Sivistystoimen raami on , mikä on suurempi kuin vuoden 2011 talousarvio. Päävastuualue jakaa raamin toimialueiden kesken. Koko sivistystoimen raamista päivähoi don toi min ta ka te oli vuonna 2011 yht. 18 % ja sivistyspalvelujen 82 %, mis tä koulutuksen (esi- ja perusopetus, toinen aste) kate 88 % ja kullt tuu rin, nuo ri son ja va paa-ai katoi men 12 %. Vuoden 2010 ti linpää tök sen sivistystoi men ulkoinen toimintakate oli , mi hin verrattuna vuo den 2012 raami on tiukka. Raa mi on yli n Kokonaisuutena sivistystoimen henkilöstömenot ovat nousseet vajaa 3 %, nii den osuus me nois ta on noin 78 %. Elä ke- ja varhais elä ke me nope rusteiset me not si vis tystoi mes sa vuon na 2012 ovat Ai neet ja tar vik keet -määräraha ei ole noussut, mutta pal veluis sa on 10 %:n nou su. Muut toimintakulut ovat nousseet 6 %. Tu loissa on vähen nystä 3 %. Toiminnan tavoitteena on taata laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut tasavertaisesti eri puolella kaupunkia. Kaupunkistrategia ohjaa tavoitteiden asettamista. Peruskouluja on syksyllä 2011 sama määrä kuin edellisenä vuonna eli seitsemän. Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Kurenala, Lakari, Sarakylä ja Syöte. Yläkouluja on yksi Rimmin kankaan koulu. Pudasjärven lukio edustaa toista astetta. Yläkou lu ja lukio toimivat samalla kampuksella. Perusopetuksen syksyn 2011 oppilasmäärät ja muutosennuste syksyyn 2012: Ala-asteikäiset 685 muutos - 2 oppi lasta Yläasteikäiset 341 muutos - 18 oppilasta Lukioikäiset (päivälukio) 119 muutos - 7 oppi lasta Yhteensä 1145 muutos - 27 oppilasta Kuljetuksessa on noin puolet oppilaista. Näin ollen kuljetusten järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ne järjestetään lakisääteisten aikarajojen puitteissa. Tavoitteena on hoitaa myös Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ muut tukipalvelut (koulunkäynninavustus, ruoka ja kiinteistöt) mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava, että pystymme saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset vuonna 2011 olivat valtiovarainministeriön mukaan Alustavan laskel man mu kaan esi- ja pe rus opetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset v 2012 ovat , muun ope tus- ja kult tuu ri toi men valtionosuudet Investointipuolelle esitetään määrärahoja edelleen sekä keskustan että haja-asutusalueen peruskoulujen kor jauk siin. Ve to voimainen lukion tarvitsee välttämättä ajanmukaiset tilat. Uu si päi väko ti-in ves toin ti, kir jas to au ton han kin ta sekä lii kun ta-aluei den rakentaminen ovat myös investointiohjelmassa. Kalustoon/investointi on esitetty (kustannus yli ) luok kien kalustamista ja kirjaston ulko-ovien uusimista sekä IT-laiterotaation kustannuksia kirjastolle ja kansalaisopistolle ( ) Talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa (liite nro 1). Asian on valmistellut talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkonen puh Lautakunta esittää säästökohteita. Lautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuo delle 2012 ja ta lous suun ni telman vuosille ja val tuut taa sivistys- ja ope tusjoh tajan karsimaan esitystä, jos on tarpeen. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tolle sen hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus/hakemus vuodelle 2012 SIVLA 135 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 :n 2 ja 6 momentin nojalla korottaa lukion yksikköhintaa lukiolle määrätyn erityisen tehtävän takia tai muusta erityisestä syystä. Opetushallitus on kyselyssä ilmoittanut, et tä yksikköhintojen harkinnanvaraista korotusta ja mahdollista muutosta vuoden 2012 ennakollisen rahoituksen perusteeksi tulevaan opiskelijamäärään haetaan mennessä. Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hake muksesta tulee käydä ilmi: - mitä yksikköhintaa, korotus mu kaan lu kien, eu ro määräisesti haetaan - korotusta tukevat eri tyiset syyt - lukion kus tannuksia koske va ar vio euroina vuodelle lu kion opiskelijamäärää ja kustan nuksia euroina koskeva ar vio vuo delle 2012 Lukiokoulutuksen kustannukset ilmoitetaan ilman kuljetuksen kustannuksia. Valtakunnallinen keskimääräinen lukion yksikköhin ta vuon na 2011 on 6136,17 euroa, Pudasjärvellä 7486,37. Pudasjärven kau pun ki ha kee yk sik kö hinnaksi 8000 euroa/opis ke li ja. Perusteluina yksikköhinnan harkinnanvaraisen koro tuksen hakemuksessa olivat muun muassa kunnan koko ja harva asutus sekä pitkät kuljetusmatkat. Hakemus liitteenä (nro 5). Lautakunta päättää hakea harkin nan va rais ta ko ro tusta lu kion yksikköhintaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisopettaja, laaja-alainen/lakari ja Aittojärvi SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alainen erityisopettajan virka alkaen Lakarin ja Aittojärven koululla. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekiste rilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansio luettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivis tystoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh , si vistyslauta kunnan puheenjoh taja Pekka Määttä puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Laaja-alaiseen erityisopettajan virkaan/lakarin ja Aittojärven koulu ei saapunut määräajassa yhtään hakemusta. Sivistyslautakunta päättää julistaa laaja-alaisen erityisopettajan viran/lakarin ja Aittojärven koulu vä lit tö mästi uudelleen avomeksi. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SIVLA 136 "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten laaja-alaisen erityisopettajan virka Lakarin ja Aittojärven kouluilla. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mu kaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momen tin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todis tukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoit teella Pudasjäven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pudas jävi. Lisätiedot: Lakarin koulun rehtori Pekka Törrö puh , Aittojärven koulun rehto ri/koulunjohtaja Mari Ritola puh Pudasjävellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, Heidi Silvan, Marja-Liisa Vääräniemi ja Riitta Klasila. Klasilalla ja Vääräniemellä on erityisopettajan pätevyys. Sivistyslautakunta päättää valita vakinaiseen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/erityisopet taja Riitta Kla si lan alkaen. Valitun on ennen toimen vastaanotta mista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon anta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi ri kosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti vakinaiseen, laaja-alai sen eri tyis opettajan virkaan, Lakarin ja Aittojärven koulu, KM/eri tyisopettaja Riitta Klasilan alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Virat/Erityisluokanopettajat / Kurenalan koulu SIVLA Johtosäännön mukaan lautakunta toimialallaan päättää alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta (3 ). Hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan (10 ). Asianomainen toimielin päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta yli kuuden kuukauden määräajaksi (12 ). Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi seuraavat opettajien virat: 1) kaksi (2) vakinaisesti täytettävää erityisluokanopettajan virkaa/ Ku renalan koulu 2) yksi (1) vakinaisesti täytettävä opinto-ohjaajan virka/ Rimminkan kaan koulu 3) yksi (1) vakinaisesti täytettävä laaja-alainen erityisopettajan virka/ Rimminkankaan koulu 4) yksi (1) vakinaisesti täytettävä psykolo gian, uskonnon ja filosofian lehtorin virka/ yhteinen Pudasjärven lukio ja Rimminkankaan kou lu Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti julistaa virat haettavak si eh do tuk sen mu kai ses ti. SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa/ Kurenalan koulu Virkojen kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OV TES:n mukaan. Virkojen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/koulutoimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Virkoja voi hakea myös sähk- Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ löi sellä hakulo mak keel la kau pun gin koti si vuilla. Lisätiedot: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslau ta kunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä puh , Ku renalan koulun rehto ri Mar ja-leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistys lautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan mennessä 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on toimi tettu sivistyslautakunnan jäsenille sähköpostitse ja jaettu lautakunnalle kokouksessa. Sivistuslautakunta päättää laittaa erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että erityisluokanopettajan virat Kurenalan koululle laitetaan uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Äänestysselostus on pöytäkirjan liitteenä. Suoritetussa äänestyksessä opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus sai 5 ääntä ja vastaehdotus, jossa esitettiin erityisluokanopettajan virkaan valittavaksi Anneli Toppinen ja varalle Pirjo Suvanne sai 4 ääntä. SIVLA Erityisluokanopettajan virat on julistettu uudelleen haetta vaksi seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haetta vaksi alkaen vakinaista täyttämistä varten 2 erityisluokanopettajan virkaa, sijoituspaikkana Ku renalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudas järven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettä vä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun va rehtori Marja-Leena Törrö, Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ puh , opetus- ja si vistysjohtaja Juha Valta, puh , sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pek ka Määttä, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Erityisluokanopettajan virkoihin Kurenalan koululle saapui määräaikaan men nessä viisi (5) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toi mitetaan sivis tyslautakun nalle esityslistan liitteenä (lii te n:o 2). Hakijoista Anneli Toppinen on hakuajan päätyttyä ilmoittanut Kurenalan kou lun rehtori Mar ja-leena Tör röl le, ettei hän ole käy tettä vissä täy tet täessä erityisluo kan opet ta jan virkoja. Mar ja-leena Törrö on esit tänyt sivistyslautakunnalle saa puneessa kirjees sään valitta vaksi ensimmäiseen erityis luo kan opet ta jan vakinai seen vir kaan KM/erityisopettaja Riitta Kla si laa ja toi seen virkaan kasva tustieteen maiste ri/lastentar ha opet taja Pirjo Suvannetta määräai kaisesti , kos ka Suvan teella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Varalle ei valita ke tään, koska Klasilan lisäksi muita päteviä ha kijoita ei ol lut. Mikäli Pirjo Suvanne valitaan, tulee Suvanteen AP/IP-vastaavan tehtävät Kurenalan koululla määräajaksi avoimeksi. Ku renalan kou lun rehtori Marja-Leena Törrö kertoo si vistys lau takunnalle tul leessa kirjeessään neuvotelleensa koulun käyntiavustaja Kirsi Haaponiemen kanssa mahdollisesti avoimek si tulevan sijaisuu den hoitamisesta. Kirsi Haaponiemi on ollut AP/IP-vastaavan si jaisena kevätlukukaudella 2011 ja on halukas hoitamaan sijai suutta edelleen. Asian on valmistellut Kurenalan koulun rehtori Marja-Lee na Törrö, puh Sivistyslautakunta päättää 1) valita ensimmäiseen erityisluokanopettajan virkaan Kurenalan koululle vakinaisesti KM/eri tyisopet taja Riitta Klasilan alkaen 2) toiseen erityisluo kan opetta jan virkaan vali taan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvan ne. 3) Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin valitaan Kirsi Haaponiemi määräai kai sesti Riitta Klasila on ilmoittanut 5.8. ettei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä. Sivistyslautakunta päättää 1) valita erityisluokanopettajan virkaan määräaikai sesti KM/las ten tarhan opet taja Pirjo Suvanteen. 2) valita Pirjo Suvanteen si jai seksi AP/IP-vas taavan tehtäviin Kir si Haaponiemen määräai kai sesti ) toinen erityisluokanopettajan vakinainen virka laitetaan välittö- Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mästi uudelleen avoimeksi. Valitun on ennen viran vastaanotta mista esitettävä Pudas jär ven kaupun gin työterveyshuollon antama lääkärin todistus tervey dentilastaan ja esitettä vä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mo mentin mu kainen rikosrekisteriote. --- Merkitään tiedoksi, että Tuula Haverinen ilmoitti lautakunnalle esteel lisyytensä ja poistui kokouk sesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo Pöytäkirjanpi täjänä toimi Ju ha Val ta. SIVLA 137 Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten erityisluokanopettajan virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeai kaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistys toimisto, Pl 10, Pudasjärvi. Lisätiedot: Kurenalan koulun rehtori Marja-Leena Törrö, puh Pudasjärvellä Sivistyslautakunta Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, KM Anu Jaako la ja Raivo Pommer, ylempi korkeakoulututkinto, Tarton yliopisto. Sivistyslautakunta päättää valita erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikkana Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valitun on ennen viran vastaanot ta mis ta esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon an ta ma lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi ri kos rekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti erityisluokanopettajan väliaikaiseen virkaan, sijoituspaikka Kurenalan koulu, KM Anu Jaakolan ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus/rimminkankaan koulu SIVLA "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuus ajalle / Rim min kan kaan ylä koulu. Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palk kaus määräytyy OV TES:n mukaan. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koe aikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydenti lastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy klo Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, on toimitettava osoitteella Pudasjärven kaupunki/sivistystoimisto, Pl 10, Pu dasjärvi. Lisätiedot: sivistyslau takunnan pu heenjohtaja Pekka Määttä, puh , osastosihteeri Irja Timonen Pudasjärvellä Sivistyslautakunta" Määräaikaan mennessä Rimminkankaan koulun ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaisuuteen saapui kolme (3) hakemusta. Yhteenveto hakijoista toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana (liite n:o 5). Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Riitta Nurmesniemen ajalle varasijalle esitetään FM Sanna Rautiota. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuol lon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä näh täväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekiste riote. SIVLA 138 Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi valittu FM Riitta Nurmesniemi on lähettänyt irtisanoutumisen eikä ota vastaan viransijaisuutta opiskelupaikan vuoksi. Myös 1.varasijalle valittu Sanna Rautio ei pysty ottamaan sijaisuutta vastaan. Sivistyslautakunta päättää valita ruotsin ja eng lannin kie len leh torin viransi jaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hy väri sen ajalle Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti ruotsin ja englannin kielen lehtorin viransijaiseksi Rimminkankaan koululle FM Kirsi Hyvärisen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät/ Lakarin koulu SIVLA 139 Lakarin koulun henkilökunta kirjoittaa päivätyllä kirjeellä seuraavaa: Lakarin koulunjohtaja Pekka Törrön jäädessä eläkkeelle alkaen sivistyslautakunnan tulee nimetä koululle uusi johtaja kuultuaan opettajakuntaa. Lakarin koulun opettajakunta esittää koulunjohtaja/rehtori -toimeen nimettäväksi koulun pitkäaikaisen vararehtorin Mervi Sammelvuon. Mikäli Mervi Sammelvuo tulee nimetyksi koulunjohtaja/rehtoriksi, Lakarin koulun opettajakunta esittää vararehtoriksi Heikki Turvesta. Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää reh to rin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen an tami sesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman eri määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu tehtäväkentään. Sivistyslautakunta valitsee 1) Lakarin koulun reh tori/koulunjohta jak si al kaen Mer vi Sammelvuon. 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti 1) Lakarin koulun rehtori/koulunjohtajaksi alkaen Mervi Sammelvuon 2) Lakarin koulun vararehtoriksi Heikki Turveksen alkaen. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Vararehtorin tehtävät/ Kurenalan koulu SIVLA 140 Sivistystoimen johtosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta (3.2 kohta 10). Kouluille on nimetty apulaisjohtajat, joille alkaen on maksettu työn vaativuuden arviointilisää (vararehtori, alakoulujen apulaisjohtajat). Tva-korvaus määräytyy oppilasryhmien mukaan: 1-3 oppilasryhmää 30 euroa, 4-6 oppilasryhmää 40 euroa, Lakari 70 euroa ja Kurenala 130 euroa. Tva-lisä määrätään lukuvuodeksi kerrallaan ja se merkitään opettajatietolomakkeeseen. Apulaisrehtorin tehtävänä on rehtorin avustaminen koulun arjen sujumisessa sekä rehtorin sijaisena toimiminen ilman määräystä korkeintaan kahden viikon ajan. Erityisesti keskustan kouluilla oppilashuoltotyö kuuluu ko. tehtävään. Kurenalan koulun vararehtori Veli-Matti Salo anoo eroa vararehtorin teh tä vis tä al kaen eri paikkakunnalla asumisen ja perhe syi den ta kia. Kurenalan koulu on pitänyt ylimääräisen opettajainkokouksen ja esittää opettaja Paavo Toivasta hoitamaan vara rehtorin tehtäviä ajalle Sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun vararehtoriksi ajalle Paavo Toivasen. Sivistyslautakunta päätti valita yksimielisesti Kurenalan koulun vararehtoriksi Paavo Toivasen ajalle Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Jaana Tuohimaan työsuhteen jatkaminen/kauppatien ryhmäperhepäivähoitokodissa SIVLA 141 Koulutuslautakunta on kokouksessaan ( 139) valinnut määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle kauppatien ryhmäperhepäivähoito kotiin. Jaana Tuohimaan työsuhdetta on jatkettu viranhalti japäätöksellä ajalle , hä nen siirryttyä hoitamaan Merja Kemppaisen vuorotteluvapaan si jaisuutta päivähoitotoimistoon. Lastentarhanopettajan tarve jatkuu edelleen ryhmäperhepäivähoitokodissa. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Jaana Rajala, puh Opetus -ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1)valita määräaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen Jaana Tuohimaan ajalle )vahvistaa peruspalkan /kk mukaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Määräaikainen liikunnanohjaaja SIVLA Liikuntaohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut auki saakka. Mää räaikai suus kestää asti. Hakemuksia on tullut määrä aikaan men nessä 10 kpl. Yhteenveto hakijoista liitteellä nro 6. Liikunnanohjaajan teh tä vänä on vas tata Liikuntaa kaikille- projek tista. Liikuntaa kaikille- hankkeen kautta toteute taan inkluusioperiaatetta eli kantaväestön ja maahan muut tajien lii kunnan harrastuksen kautta ta pahtuvaa vuorovaikutusta. Ohjaaja on aktiivisesti mukana to teuttamassa matalankynnyksen liikun ta ryhmiä, jois sa osallistujina voi olla sekä maahanmuuttajanuoria että kantasuomalaisia nuo ria. Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämisavustuksen hakemisesta hankkee seen kokouk sessaan Hanke on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhteensä Tämä avustus on tar koitettu käy tettäväksi väli senä aikana. Liikunnanohjaajan työ sisältää liikuntaryhmien ohjaamista sekä hankkee seen liittyvää hallin nointia tilastointia, raportointia ja yhteydenpitoa muihin ohjaajiin. Tehtävään vaaditaan liikunta-alan koulutus. Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaisen lii kun nan oh jaa jan tehtävään ajal le Miia Rannan. Valintaperusteena korostetaan hakijan laaja-alaista koulutusta ja ui ma opet tajan pätevyyttä. Miia Rannan varalle esitetään valittavaksi Seija Hem mi lä. SIVLA 142 Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään valittu Miia Ranta ei ole ottanut tehtävää vastaan. Samoin varalle valittu Seija Hemmilä on kieltäytynyt vastaanottamasta liikunnanohjaajan tehtävää. Tämän jälkeen määräaikaisen liikunnanohjaajan tehtävä on ollut uudelleen avoinna. Määräaikaan mennessä teh tävään haki kaksi henkilöä, Tuo mas Man ninen ja Elina Uusi-Il li kainen. Ha ki jois ta Eli na Uu si-illi kainen on nel jän nen vuo den lii kun nan oh jaa ja opis kelija. Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään Elina Uusi-Illikaisen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulutusvapaa/ Hilkka Sarajärvi SIVLA 143 Resurssiopettajana lukuvuonna Sarakylän, Syötteen ja Hir vas kos ken kou lulla työs ken te le vä Hilk ka Sa ra järvi suorittaa eri tyis opetta jan päte vöity misopintoja (60 op) Jyväskylän yliopistossa. Hilkka Sarajärvi toimi viime lukuvuoden ajan esiopettajana Sarakylän koululla. Tavoitteena on saa da ensi ke sään men nessä eri tyis opet ta jan pätevyys. Aloitettuihin opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, joihin Hilkka Sarajärvi anoo lupaa käyttää Pudasjärven kaupungin koulu tus so pi muksen mukaisia palkallisia työpäiviä. Kontaktiope tusta on yh teensä 9 viikkoa syksyn ja kevään aikana. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin henkilöstön kou lu tus sopimuksen, joka koskee mm. työnantajan henkilöstöl leen osoit tamaa ammatillista henkilöstökoulutusta eli täydennys-, uu delleen- ja jatkokoulutusta sekä perehdyttämistä ja oppiso pi mus koulu tusta. Kaupunki tukee omaehtoista kouluttautumista mm. myöntämällä palkallista virkavapautta enintään viisi päivää vuoden aikana ja enintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Koulutuksen on oltava kestoltaan yli kahdeksan kuukautta. Palkallista koulutusvapaata voidaan myöntää vain kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.yli vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle voidaan palkallista koulutusvapaata myöntää, mikäli työnan taja katsoo koulutuksen tarpeelliseksi. Sarakylän koulun rehtori/koulun johtaja on esittänyt puoltavan lausunnon Hilkka Sarajärven koulutusvapaahakemukseen perusteluina se, että Pudasjärven kaupunki tarvitsee lähitulevaisuudessa osaavia erityisopettajia. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää myöntää Hilkka Sarajärvelle Pudasjärven kau pun gin kou lutussopimuksen mukaista pal kal lista kou lutus va paata vii si opin to päi vää pe rus tee na pätevöitymiskoulutus. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppisopimuskoulutus/ Sami Pitkänen SIVLA 144 Sami Olavi Pitkänen on otettu v nuorisotoimen pal ve lukseen op pi so pi mustyöntekijänä. Hän on kouluttautumassa Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä. Asiasta ei ole tehty päätöstä kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, vaan siitä on sovittu kirjallisella sopimuksella työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Sami Pitkäsen oppisopimuskoulutussopimus on tehty määräajalle ja se on al ka nut kestäen saakka. Hänelle on laa dittu koulutuksen al kaessa vuoden mittainen työ sopi mus, jo ka on päättynyt Tämän jälkeen työsopimus ta on jat kettu ja edelleen Työ sopimusta on jat ket tu vi ran halti ja pää tök sellä saakka. Palkkausperusteena on 02VAP000, josta vähennyksenä 10%:n epäpätevyysalennus. Keväällä 2011 on ko. oppisopimuskoulutuksesta tehty verkkopalvelusopimus, mikä tarkoittaa työpaikalla tapahtuvan op pi mi sen ja har jaantumisen arviointia, koulutuskorvausten hake mis ta, sekä kou luttajan ja opiskelijan oppisopimusasioiden seu rantaa sähköisen verkkopalvelun kautta. Sopimuksen mukainen kor vausai ka on 36 kk ja työnantajalle maksettava koulutuskorva us/kk 250 /kk (12 kk) ja 166,66 kk (24 kk). Vs. va paa-ai ka oh jaaja Jari Pekkala on toi mi nut Pit käsen työ paik ka kou luttaja na. Kaupungin hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päät tää tai hy väksyy mm. hankinnoista ja sopimuksista (6.2 ) sekä ottaa mää räaikaisen henkilöstön yli kuuden kuukauden ajaksi (12.4. ). Sivistyslautakunta päättää jatkaa Sami Pitkäsen työsopi musta ajalle , oppisopimuskoulutussopimuk sen päättymiseen saakka. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet SIVLA 145 Koulukuljetusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ollut perusopetuslain koulumat koja koskeva pykälä 32, koulutuslautakunnan päättämät kulje tuksen periaatteet (2003/140 ) sekä kunnan järjestämään jouk koliikenteen käyttöön (linja-autoliikenne, palvelubussit) liittyvät periaatteet. Eräissä tapauksissa oppilaan huoltajalla on mahdolli suus kuljettaa oppilaita kouluun virkaehtosopimuksen mukaisella korvauksella. Vuonna 2003 lautakunnan asettama työryhmä työsti kuljetuksen periaatteet, jotka lautakunta hyväksyi Tuon ajankohdan jälkeen perusopetuslain koulumatkapykälää on täydennetty Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on päivitetty edellisen kerran koulutuslautakunnassa Sivistystoimen johtosääntö on uusittu vuonna Johtosäännön mu kaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetuksen ja majoituksen pe rusteista (3.2.7 ). Toimivaltaa on siirretty opetus- ja sivistys johta jalle, joka päättää koulumatkaeduista lautakunnan määrittä mien kuljetusperusteiden pohjalta (4.5 ). Sivistysjohtaja on dele goinut päätösvaltaa virkarehtoreille (Rimminkangas ja Kurenala) Kuljetuksen perusperiaatteena on perusopetuslain 32 :n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kuitenkin kyydityksen 0-3-luokkalaisille, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, raittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen periaatteissa on määritelty myös saattoon liittyvät asiat ja poikkeuskuljetukset. Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY-keskuksen teiden vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa. Tien vaarallisuuslukua nostetaan talviajalla 10:llä (esim. tien vaarallisuus 191, talvella 201). Tien vaa ral li suu den ra ja-ar vot kat so taan tien suun tai sesti ja tien ylityk sen mu kaan. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet (liite nro 2) muutos esitys on koh dassa 4. Uudessa esityksessä luokka-asteet ala koulus sa ovat luokka-asteittain ja yläkoulu on yhtenä kokonaisuu tena. Tien vaa rallisuusluku nousee hieman uudessa esityksessä. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet liitteen mukaisesti. Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajat:

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Oppilashuollon suuntaviivat/lausunnon antaminen SIVLA 146 Opetussuunnitelman perusteissa määritetään suhteellisen tarkasti perusopetuksen oppi lashuol toa. Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokille 1-2 on laaja selvitys oppilashuollosta ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluo kille 3-9 sup peampi versio. Kaikissa kaupungin kouluissa on toi miva op pilashuoltoryhmä. Rimmin kankaan yläkoululla ja Ku renalan ala koululla toi mii si säinen oppilashuoltoryhmä, joka ko koontuu vii koittain. Laka rin alakoulul la ja sivuky lien aluekouluilla toimii oppi las huolto ryhmä, joka ko koontuu noin kerran kuu kau dessa. Rim minkan kaan yläkoululla op pilas huolto toimii parhaiten, koska sen toimin nan kehittä mi seen on panos tettu viime vuo sina. Opettaja on oppilashuollon tärkein toimija ja heidän oppilashuollolliset tehtä vänsä poik keavat toisistaan. Opettajilla on hyvin eri laiset valmiudet hoitaa oppilashuol toon liittyviä asioita. Kui tenkin varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäi semi nen vaativat heiltä tiettyä oppilas huollollista osaamisen tasoa. Opet tajien kouluttamiseen näiltä osin ei kui tenkaan ole pa nostettu, vaan ole tetaan asioiden suju van auto maattisesti opet tajan virka työnä. Pudasjärven kaupunki osallistui oppilas- ja opiskeli jahuollon palvelurakenteen kehittä mishank keeseen vuosina Hank keen ta voit teena oli luo kanopettajan oppilas huoltovalmiuk sien ja - taitojen kehit täminen sekä kau pungin oppilas huoltostrate gian suuntaviivojen linjaami nen. Koska oppilashuolto perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, on Pudasjär ven kaupun gissa tehtävä oppilashuoltotyö kaupungin sivistystoimen ja Ou lunkaaren kun tayhtymän sosiaali- ja terveys palveluiden vä listä yh teistyötä. Tässä lin jauksessa tuodaan esiin Pudasjärven oppilas huol totyössä mu kana olevien nä kemyksiä siitä, miten op pilas huol totyö lähitulevai suudes sa tulisi jär jes tää. Oulunkaaren kuntayhty mä laatii myö hem min alueelli sen oppilas huoltostrategian. Oppilashuoltotyön tarve kouluissa on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Per heiden on gelmat, lasten erilaiset oppimisvaikeudet ja kasvukivut psyykkisi ne ongelmi neen sekä syrjäytyminen ovat kasvaneet. Ope tuksen ja oppilashuol topalvelu jen järjestä minen on käynyt en tistä haas teel lisemmaksi niukkojen resurssien ja pitkien etäisyyk sien vuoksi. Kaikki viit taa siihen, että tilanne tulee lähivuosina ja vuosi kymmeni nä enti sestään vaikeu tumaan. Viimeistään nyt asi aan tulee puuttua tar mok kaasti. Olisi laadittava oppilashuoltoon toimintaohjelma, jossa vaiheittain kehitetään oppilashuol toa joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Se vaatii sel keää lisä resurssointia lähivuosina. Toimintaoh jelma Pöytäkirjantarkastajat:

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ tulee laatia si ten, että se hyväksy tään Oulun kaaren yhtei seksi ohjelmaksi sosi aali- ja ter veyspalvelu jen osalta. Li säresurs sointi Ou lunkaaren kun tiin räätä löi dään kun tien erityis tarpei den mukaan. Oulunkaaren kunnat laativat ohjel maan liittyvän sivistystoi men osuuden kukin itse ja vas taavat resurs soinnis ta. Pudasjärven perusopetuksen oppilashuoltotyön linjauksia on ollut tekemässä strategia työryh mä, johon ovat kuuluneet opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta, hanke koordinaatto ri/va. rehtori Marja- Leena Törrö, hankevas taava/luokan opettaja Veli-Matti Salo, erityisopetuksen koordi naat tori Sari Poro pudas, terveyspalvelu jen vastaava lääkäri Sep po Leppänen, perhepal velujen palveluesimies Tuula Tolk kinen, koulu ku raattori Anne Ii natti niemi ja psykologi Leena Pesälä. Työryhmän tuloksena on valmistunut Oppilashuollon suuntaviivat Pudasjärvellä - kir ja nen, joka tulee käsitellä lautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa. Kooste esitel lään lautakunnalle kokouksessa. Sivistyslauta kunta nimesi seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään omat edustajan sa. Ryhmä ei voi toimia ennen kuin asiasta on saatu sivistyslau takunnan ja kaupunginhallituksen lau sunnot. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työryhmän esit tämät Pudasjärven kau pungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjaukset ja lähettää asia kirjan kau punginhal litukselle kan nanottoa varten. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kauppatien päiväkodin aukioloajan määräaikainen jatkaminen SIVLA 147 Kauppatien päiväkoti on ollut avoinna maanantaista - perjantaihin klo Ryhmässä on 21 paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Henkilökuntarakenne on päivähoitolain -ja asetuksen mukai sesti yk si lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa (nyk. lähihoitaja). Vuorohoidon tarve on lisääntynyt päivähoidossa olennaisesti viime vuosina. Tällä hetkellä molemmissa vuorohoitoa tarjoavissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa (Kauppatiellä ja Koivutiellä) on 12 paikkaa. Molemmat yksiköt ovat täynnä. Lisäksi kaksi perhepäivä hoi ta jaa hoi taa vuo ro hoi toa tar vitsevia lapsia omissa kodeissaan. Kauppatien yksikköön tulee ryh mässä va ki nai ses ti ole vien lasten lisäksi yhdeksän lasta vuo ro hoitoon Kaup pa tien päivä kodista. Heille on varattu tällä hetkellä vain kolme paikkaa. Käytännössä nä mä lap set ovat nii tä, jot ka saa vat esi ope tuksen päiväko dis sa ja siirty vät sit ten tar vit taessa il ta-, yö- ja vii konloppuhoitoon ryhmä perhe päi vä hoito ko din puolel le. Nämä esi opetusta ja vuorohoitoa tarvitsevat lapset, sekä heidän sisarukset saattavat myös olla aamupäivän pois päiväkodista, jolloin päivä kodissa on vajaatäyttöä, ja tulla vasta iltapäivän tunneik si hoitoon esim. klo päiväkotiin, josta siirtyvät ryhmäperhe päivähoi tokodin puolelle iltahoitoon. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen iltoihin,-öihin ja viikonloppui hin vaatii yhden lisähenkilön palkkaamisen. Kyseisellä henkilöllä on oltava päivähoitoasetuksen mukainen kelpoisuus, joka on lähihoitaja (lapsityöhön erikoistunut). Aukioloajan jatkamisesta on keskusteltu henkilöstön kanssa, ja henkilöstö on suhtautunut asi aan myönteisesti. Lastentarhaopettajan työaika sijoittuisi klo välille pääsääntöisesti, koska hä nen vastuul laan on esi opetus. Muu henkilöstö tekisi vuo rotyö tä. Päiväkoti tekisi yhteis työssä työlistan ryhmäperhepäiväkodin kanssa, jolloin huomioi daan vuorohoidon tarve molemmissa yksi köissä ilta-,yö- ja viikon loppuaikaan. Päiväkodin aukioloajan jatkaminen on tällä hetkellä taloudellisin vaihtoehto lisätä vuorohoitopaikkoja. Uuden yksikön perusta minen vaatisi huomattavasti enemmän resursseja, mm. kolmen henkilön palkkaaminen, vuokra- ym. kiinteistökulut, kalustus jne.tällöin tosin myös paikkojen lukumäärä lisääntyisi 12 paikalla. Täl lä het kel lä päi vä ko din pai kat ovat täyn nä, mut ta jat kos sa tyhjille pai koil le voi daan si joit taa myös vuoro hoitoa tarvit se via lap sia. Asian on valmistellut päivähoidon ohjaaja Jaana Rajala, puh Pöytäkirjantarkastajat:

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Opetus -ja si vis tys joh taja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1) muuttaa Kauppatien päiväkodin ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavaksi yksiköksi määräaikaisesti ajalle ) laittaa avoimeksi määräaikaisen lähihoitajan (lapsityön erikoistumisopinnot omaava) toimen ajalle Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kuntakohtainen lisä/ Erityisopetuksen kehittäminen SIVLA 148 Pudasjärvellä on maksettu kuntakohtaista lisää erityisopetuksen kehittämisestä erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toi mivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista täyttä 10 palkkaperusteryh mää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (Osio B Yleissivistävä koulu 19.4 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan koululla. Eri tyis ope tus jär jes te tään mah dolli suuk sien mu kaan muun opetuk sen yh tey dessä (yleis ope tukseen in tegroi dut oppi laat, osa-aikai nen/laa ja-alainen eir tyisopetus) tai erityis luo kalla. Ku renalan ja Rimmin kankaan kou luilla on erityis luokkia (luokka muotoinen erityisope tus). Opettajia erityisopetuksessa on 12, joista kaksi on kiertävää. Luokkamuotoisia opetuksessa on 7 opettajaa (Ku renala 4, Rimminkangas 3). Laaja-alaisia erityisopettajia 5. Pudasjärvellä erityisopetus ja erilaisuuden hyväksyminen on ollut opetuksemme painopistealue. Erityisopetuksesta ei ole karsittu kuten muusta opetuksesta. Valtakunnallinen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (kesu) painopisteenä on koulutuksen laatu mm. tuki- ja erityisopetuksen vahvistaminen. Toimenpiteet kohdennetaan tukemaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja opetusjärjestelyiden kehittämistä. Sari Poroputaan kuntakohtaiset tehtävät olisivat seuraavat: - erityisopettajien palaverit kerran kuukaudessa - esityslistojen tekeminen ja kokouskutsut - muistioiden toimittaminen - kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen ja toteuttaminen - erityisopetuksen verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen - integraatio-ohjaus tarvittaessa kouluille - materiaali - konsultaatiot - apu HOJKsien ja oppimissuunnitelmien tekemiseen - erityisopetuksen uusien käytänteiden jalkauttaminen kentälle yhdessä erityisopettajien kanssa - erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen kaupungissa eo -resurssin jakamisen perusteeksi - erityisopetussiirrot pienryhmiin, jos oppilaan koulupaikka vaihtuu - uuden erityisopetuslain tullessa voimaan, koordinaattori valmistelee eo -siirtopäätökset opetus- ja sivistysjohtajalle, yhteinen käytäntö koko kaupunkiin - osallistuminen sivistystoimen johtoryhmän kokouksiin Pöytäkirjantarkastajat:

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Erityisluokanopettaja Sari Poroputaalle maksetaan kuntakohtaisesta lisätehtävästä, erityisopetuksen kehittämisestä 91,76 euroa/kk lukuvuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kerhot/koordinaattorin palkkio SIVLA 149 Kerhotoiminta aloitettiin vuoden 2008 lopulla ja avustusta on käytetty pääasiassa kerho-ohjaajien palkkioihin. Lukuvuodelle on varattu rahoitus eri kouluille yhteensä euroa, josta myönnetty avustus (75%) on euroa ja koulutuksen jär jestäjän osuus (25%) on euroa. Avustuksen käyttöaika on Koulun kerho on tarkoitettu 1-9-luokkalaisille. Kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista. Kerhojen aihepiiri on vapaasti valittavissa. Kerholla on oltava vastuullinen ohjaaja, jolle maksetaan palkkio. Opettajien palkkio määräytyy voimassa olevan Ovtes:n tukiopetustuntien mukaisesti. Muille ohjaajille palkkio on 20 euroa pidetyltä täydeltä tunnilta (60 min.). Ohjaaja voi olla koulun oma opettaja tai avustaja tai muu koulun rehtorin hyväksymä täysi-ikäinen ohjaaja. Kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Kerhon kohderyhmän tulee olla yleinen, sitä ei voi tarjota vain yhdelle luokalle. Kerho voi kokoontua enintään 30 kertaa lukuvuoden aikana. Kerhotoiminnan koordinaattorina on ollut alkaen opettaja Paavo Toivanen. Kerhotoiminnan neuvottelukunta kokoontuu kerhokoordinaattorin johdolla tekemään tarkemmat kehittämissuunnitelmat ja arvioimaan kerhotyötä. Kerhokoordinaattorin tehtävät ovat: - laatii vuosittain valtionapuhakemukset, - tekee opetushallituksen vaatimat selvitykset ja raportit, - ohjeistaa kerhonohjaajien toimintaa, - kerää tilastot ja kerhopäiväkirjat, - seuraa kerhomäärärahojen käyttöä, - tiedottaa kerhojen toiminnasta, - tiedottaa kerhonohjaajille tarjolla olevasta koulutuksesta, - raportoi rehtoriryhmälle, - koordinoi kerhotoiminnan yhteistyötä mukaan lukien seurakunta, kaupungin vapaa-aikatoimi, kansalaisopisto, urheiluseurat sekä muut vapaaehtoisjärjestöt, - pitää yhteyttä kouluihin ja - valmistelee kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvät ehdotukset opetus- ja sivistysjohtajalle/sivistyslautakunnalle. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä koulukohtaista kiintiötä, kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 91,76 euroa kuukaudessa jokaista palkkaperusteryhmää kohden kunta- ja koulukohtaiseen kehittämiseen (OSIO B Yleissivistävä koulu 19 ). Koulukohtainen raha on käytettävissä Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kerhotoiminnan koordinaattoriksi valitaan lukuvuodeksi Pöytäkirjantarkastajat:

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Paavo Toivanen, palkkio 91,76 euroa/kk. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Liikkuva koulu -hanke/hankevastaavan palkkio SIVLA 150 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pudasjärven kau pun gille euron valtionanvustuksen Liikkuva koulu-kokeiluhankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi välisenä aikana. Koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen Hankkeesta vastaa liikunnan lehtori Mikko Raappana. Hän on laatinut toimintasuunnitelman Liikkuva -koulu hankkeeseen vuosiluokille 7-9 Rimminkankaan koululle. Tavoitteena on tehdä koulusta Liikkuva koulu, jossa oppilaat voivat monipuolisen valinnaisen liikunnan kurssitarjonnan lisäksi harrastaa liikuntaa myös välituntien ja hyppytuntien aikana. Tavoitteena olisi hyödyntää Rimminkankaan laaja piha-alue rakentamalla pihalle suorituspaikkoja esim. pihakoris ja frisbeegolf. Toinen tärkeä tavoite on yhteisöllisyyden ja oppilaiden vastuullisuuden korostaminen huolehdittaessa uudesta liikunnallisesta toimintaympäristöstä. Hankevastaavan tehtäviin kuuluvat muun muassa: - oppilaskyselyn toteuttaminen piharakentamisesta - tulosten yhteenveto - rakennussuunnitelma (kattokoris + frisbeegolf) - viikko/kuukausiteemojen sisältöjen laatiminen koulun vuoden työsuunnitelmaan - urheiluseurojen aktivointi esim. loma-aikojen ja viikonloppuliikunnan järjestämiseen - yhteistyön suunnittelu muiden oppiaineiden opettajien kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Liikkuva koulu -hankkeen vastaavalle lii kun nan leh tori Mik ko Raap panalle maksetaan palkkiona 91,76 eu roa/kk lu ku vuonna Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 149 Sivistyslautakunta 08.08.2011 AIKA 08.08.2011 klo 16:00-17:36 PAIKKA Kaupunginvirasto, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 106

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 106 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 106 Sivistyslautakunta 16.06.2011 AIKA 16.06.2011 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kaupunginvirasto, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 29.10.2014 AIKA 29.10.2014 klo 18:00-19:10 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 16

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 Sivistyslautakunta 105 29.10.2015 Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 3812/04.040/2015 SIVLK 105 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laa ti mi seen tarvittavat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot