Kaukametsän opisto. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukametsän opisto. Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2013 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Toimintakertomus

2 OPPIMISEN ILOA JA HYVINVOINTIA... 2 STRATEGIATYÖ... 3 Kurssimaksut ja opintosetelit... 3 Opisto on lähellä kuntalaisia... 3 Osaava henkilöstö opiston voimavarana... 3 LAATUTYÖ... 3 Moniarvoisuus koetaan rikkaudeksi... 4 KAUKAMETSÄN OPISTON ORGANISAATIO JA TOIMINTASUUNNITELMA... 4 Opiston henkilökunta... 5 Kaukametsän hallinto-, toimisto- ja vahtimestaripalvelut... 5 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 5 Henkilöstön kehittäminen... 6 Toiminnan kehittäminen... 6 Koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen... 6 Henkilökunnan hyvinvointi... 7 Markkinointi ja tiedottaminen... 7 Tiedottaminen... 7 Markkinointi ja ilmoitukset... 7 Ajankohtaiset tiedotteet... 7 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET KANSAINVÄLISYYS... 9 HANKEYHTEISTYÖ OpinRaitti Osaava Menesty Kainuun maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. 10 Polku hanke Opetushallituksen Laatu- ja kehittämishankkeet 10 LAKE Monikulttuurisuus: Kulttuuri kielen oppimisen tukena -jatkohanke vuosina Virvatuli Opetus- ja työharjoittelu...12 Uudet oppimisympäristöt...12 AINEALAT...13 Luennot ja luentosarjat...13 Avoin yliopisto...14 Yleissivistävät aineet...14 Ilmaisutaito, sanataide ja kirjallisuus...14 Erityisryhmä, ilmaisutaito...15 Tietotekniikka...15 Musiikki...15 Kielet...16 Kielten yksilö-, pari- ja pienryhmäopetus...16 Yleiset kielitutkinnot...17 Kuvataiteet...17 Avoin kansalaisopisto-opetus. Kuvataiteet Käsityö-tekstiilityö...19 Erityisryhmä/käsityö...19 Ravitsemus- ja terveyskasvatus, liikunta...21 Erityisryhmät/ ravitsemus- ja terveyskasvatus, liikunta...22 Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille...23 Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä, Visuaalisten taiteiden koulut...23 Lasten visuaalisten taiteiden valmentava opetus ja nuorten avoin ateljee...23 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus...24 Osallisuus vahvistaa...26 KAUKAMETSÄ CIVIC CENTRE...27 OPISTON TOIMINTAA KUVAAVIA GRAAFEJA VUOSILTA Kaukametsän opiston tuloskortti KAUKAMETSÄN OPISTON TEHTÄVÄ, ARVOT, VISIO JA PERUSSTRATEGIA...31 Etä-Kainuu Yhteiset tapahtumat

3 Oppimisen iloa ja hyvinvointia Kaukametsän opisto on järjestänyt koulutusta, joka painottuu visuaalisiin taiteisiin, musiikkiin, kirjallisuuteen ja sanataiteeseen, terveyttä edistäviin aineisiin, tietoyhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin aineisiin sekä kieliin, Opisto on järjestänyt suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille sekä avoimena kansalais-opistokoulutuksena että työvoimapoliittisena koulutuksena. Vuosi oli opiston toiminnan kannalta positiivinen, sillä asetetut tavoitteet ylittyivät sekä numeerisilla että laadullisilla mittareilla arvioiden. Vuoden aikana toteutettiin yhteensä tuntia opetusta, josta valtionosuustuntien määrä oli Kansalaisopisto-opiskelijoiden määrä oli 3965 ja kurssilaisten määrä Myyntipalvelutunteja toimintavuonna oli 7051 ja opiskelijamäärä oli 297. Myyntipalvelukoulutus oli pääosin Kainuun ELY -keskuksen ostamaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Yli 10 % kajaanilaisista osallistui opiston kursseille. Kurssilaisia oli keskimäärin 13,70 kursseilla. Käyntikertojen määrä opiston kursseilla oli ja opiskelijatuntien määrä lähes 4, 5 miljoonaa tuntia. Opetuksessa korostui Kajaanin strategioista luovuus, osaaminen ja vaivaton arki, joka näkyi ikä- ja väestöryhmät kattavan opetussuunnitelman toteuttamisena kuntalaisten tarpeista lähtien. Kaukametsän opiston tavoitteena on pysyminen ajan hengessä. Tämä näkyi vuoden opetustarjonnassa, jossa otettiin huomioon opiskelijoiden toiveita ja uusia aiheita. Syyslukukaudella vietettiin Elinikäisen oppimisen kampanjaa nuorille ja aikuisille teemalla - Innostu oppimaan. Opisto tarjosi musiikin ja kielten yksilö- ja pienryhmäopetuksen lisäksi uutena palveluna tietotekniikan sekä liikunnan ja hyvinvoinnin yksilöopetusta. Myös perheille, aikuisille ja lapsille suunnattuja kursseja oli tarjolla aikaisempaa enemmän. Kurssien tavoitteet ja sisältö oli suunniteltu toteutettavaksi sekä lapsen, että aikuisen ehdoilla. Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on antoisaa. Oppiminen on lisäksi vuorovaikutteista toimintaa opettajan, opiskelijan ja opiskelijaryhmän kesken. Kaukametsän opiston tavoitteena on mahdollistaa kaikenikäisille kajaanilaisille omaehtoinen opiskelu, uusien taitojen ja tietojen kartuttaminen. Opiskelu edistää luovaa ajattelua ja toimintaa sekä osaamista ja oppimisen tuomaa hyvinvointia. Eila Parviainen, rehtori 2 Perspektiivipiirros Kaukametsään Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

4 Strategiatyö Kaukametsän opiston tehtävänä on järjestää opetusta, joka ylläpitää ja edistää kajaanilaisten kykyä selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa. Opetuksessa korostuvat vapaan sivistystyön periaatteet, joilla tuetaan monipuolista yksilöllistä kehittymistä, kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää tasa-arvoa ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Opiston toimintaa ohjaavat arvot, joita ovat ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan tukeminen ihmisen kasvussa. Opiston toimintaan kohdistuvat ulkoiset normit ja ohjausjärjestelmät ovat vähäiset. Tämä asettaa opiston arvojen toteutumiselle ja toiminnan sisällöille suuren merkityksen. Opisto pyrkii jatkuvaan toimintansa arviointiin ja kehittämiseen tavoitteena asiakas- ja opiskelijalähtöinen laadun parantaminen. Opiston ydintoimintoja ovat opetus, opetuksen sisältöjen tuottaminen ja kehittäminen, opetuksen suunnittelu ja toteutus, asiakaspalvelu sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Strategiset tavoitteet 1. Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen 2. Syrjäytymisen ehkäisy 3. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen 4. Johtamisen kehittäminen 5. Tietoyhteiskuntavalmiuksien tukeminen ja tiedottamisen tehostaminen 6. Kestävän kehityksen edistäminen 7. Moniarvoisuuden edistäminen Kehittämistyön lähtökohtana ovat Kajaanin kaupungin arvot, joita ovat luovuus, osaaminen ja vaivaton arki. Lähtökohtana ovat arvoista johdetut kaupungin yhteisstrategiat, joiden mukaisesti opisto pyrkii löytämään uusia, asiakkaita paremmin palvelevia toimintamuotoja sekä kehittämään palvelujaan entistä joustavammaksi ja kysyntää vastaavaksi. Opiston strategioissa korostuu erityisesti hyvinvointi ja palvelut. Kurssimaksut ja opintosetelit Opisto vastaa strategiansa mukaisesti väestön ikääntymisen haasteisiin ja pyrkii toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä. Opetushallituksen opintosetelit mahdollistavat euromääräiset alennukset eläkeläisten, seniorien, työttömien ja maahanmuuttajien kurssimaksuihin. Kajaanin kaupunki tukee työttömien opiskelua 20 euron opintosetelillä lukukausittain. Näillä toimenpiteillä opisto voi kohtuullistaa korkeita kurssimaksuja. Opiston järjestää myös maksuttomia yleisluentoja ja seminaareja Opisto on lähellä kuntalaisia Lähipalvelutavoitteen mukaan opisto tarjoaa kajaanilaisille opiskelumahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. Erityisesti Otanmäen, Vuolijoen kirkonkylän ja Vuolijoen kylien aktiivisuus ja yhteistyö on merkityksellistä opiston palvelujen käyttäjinä. Opisto on pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä kylä- ja kaupunginosayhdistysten kanssa. Osaava henkilöstö opiston voimavarana Opiston henkilöstö on osallistunut alansa koulutuksiin talousarvion puitteissa. Jokainen opiston henkilöstöön kuuluva voi opiskella opiston kursseilla maksutta 100 euron kurssimaksun verran. Laatutyö Kaukametsän opisto kehittää johtamisjärjestelmäänsä tekemällä tavoitteellista laadun kehittämistyötä Euroopan laatupalkinto-järjestelmän mukaan. Opistossa on vakiintuneet tiimit, joiden tehtävänkuvat on määritelty. Opetushallituksen myöntämän Laatu- ja kehittämisavustuksen myötä opisto kehittää tietoyhteiskuntavalmiuksia ja tehostaa ja laajentaa tiedotuskanavia. Opiston internet-sivujen informatiivisuutta lisättiin ja opiston facebook on vakiintunut käyttöön. 3

5 Moniarvoisuus koetaan rikkaudeksi Opiston kurssit ovat avoimia kaikille väestöryhmille. Moniarvoisuus otetaan huomioon kursseja suunniteltaessa. Suomenkielen kursseja kohdennetaan ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille. Erityisryhmät otetaan huomioon kurssitarjonnassa. Tavoitteena on kuitenkin, että mahdollisimman moni voisi tulla esteettömästi niillekin opiston kursseille, joita ei ole kohdennettu. Opintoseteleillä tuetaan opiskelumahdollisuuksia ja madalletaan osallistumiskynnystä. Organisaatio Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin tulosyksikkö ja kuuluu osana Kaukametsän kulttuurija kongressikeskuksen tulosalueeseen. Opiston rehtori kuuluu sivistystoimialan ja kulttuurin johtoryhmään. Kaukametsän opiston organisaatio ja toimintasuunnitelma 4

6 Opiston henkilökunta Opistolla oli toimintavuonna vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevaa henkilökuntaa 12,35 htv, määräaikaisia opettajia yhteensä 31 htv, josta tuntiopettajia ja 8,63 määräaikaisia kuukausipalkkaisia opettajia. - Eila Parviainen, rehtori - Eila Hallamaa, toimistosihteeri - Eeva-Liisa Snicker, tiedotussihteeri - Pirjo Aunesluoma, päätoiminen opettaja, musiikki, avoin yliopisto, sanataide - Heli Karppinen, päätoiminen opettaja, käsityö ja taiteen perusopetus - Eeva Kilpeläinen, suunnittelijaopettaja, kielet ja ainealueen hankkeet - Minna Meriläinen, päätoiminen opettaja, kuvataiteet ja taiteen perusopetus - Rea Stricker, suunnittelijaopettaja, maahanmuuttajakoulutus - Aulis Tegelberg, päätoiminen opettaja, puutyö - Liisa Väisänen, päätoiminen opettaja, kotitalous ja liikunta Kaukametsän opiston päätoimista henkilökuntaa. Kuva Esko Vanhanen Kaukametsän hallinto-, toimisto- ja vahtimestaripalvelut Osuus Kaukametsän yhteisistä hallinto-, toimistoja vahtimestaripalveluista oli 2.24 htv - Vanhanen Tuula, Kaukametsän toimistopäällikkö - Kinnunen Päivi, Kaukametsän toimistosihteeri - Saxholm Irma, Kaukametsän henkilöstösihteeri - Kovalainen Tuomo, johtava vahtimestari - Kansanen Pirjo, asiakaspalveluvahtimestari - Vanhanen Esko, vahtimestari - Manninen Reijo, vahtimestari Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta Opiston hallintoa hoitaa Kaukametsän opiston toimisto, jonka toimialueeseen kuuluu opiston oppilas- ja kurssihallinto, kurssimaksulaskutus sekä tiedottaminen ja markkinointi. Kaukametsän tulosalueen toimisto- ja vahtimestaripalvelut hoitavat taloussuunnittelua ja seurantaa, henkilöstöhallintoa ja yleislaskutusta. Vahtimestaripalvelut ovat yhteiset Kaukametsän tulosalueella. 5

7 Henkilöstön kehittäminen Kaukametsän opiston opettajat ja muu henkilöstö on osallistunut toimintavuoden aikana työtehtäviinsä liittyville erikoiskursseille pääasiassa hankerahoituksen turvin. Vuoden 2013 aikana, edellisten vuosien tapaan, koko opiston henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua opiston kursseille maksutta, mikäli kursseilla oli tilaa. Toiminnan kehittäminen Kaukametsän opiston johtoryhmään kuuluvat rehtori, päätoimiset ja suunnittelijaopettajat sekä opiston toimistosihteeri ja tiedotussihteeri. Johtoryhmän päätehtävänä on opiston opetuksen kehittäminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaaminen tavoitteiden mukaiseksi. Ainealueiden vastuuopettajat ovat tiimien vetäjiä ja vastaavat ainealueelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta. Rehtori johtaa johtoryhmän toimintaa ja vastaa asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta. Opiston toimintaa kehitetään Eurooppalaisen laatupalkinnon (EFQM) mukaan. Koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen Rehtori Eila Parviainen osallistui valtakunnallisiin koulutuksiin ja seminaareihin: - Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä, Kulttuuri ja luovat alat opintomatka Walesiin useisiin eri kohteisiin Kansalaisopistojen liiton edustajana. - Navigointia tulevaisuuteen, Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät Rovaniemellä Järjestäjänä Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. - Kansalaisopistojen talous ja tulevaisuus Helsingissä. Järjestäjänä Kuntaliitto. - Valtakunnalliset Virtuaaliopetuksen päivät Helsigissä. Järjestäjänä Opetushallitus. Pirjo Aunesluoma: - Kestävän kehityksen hankeseminaarit Oulussa ja Osaava-hanke ja siihen liittyvät koulutukset: Oulu, Jyväskylä, Mindfulness-koulutus , Itsepuolustuskoulutus , draamakoulutus GIMP tutuksi Opettajana Reijo Haukia, valokuvaaja VAT. Minna Meriläinen: - GIMP tutuksi. Kaukametsän opisto Opettajana Reijo Haukia, valokuvaaja VAT. Heli Karppinen - Kainuun Opetusalan Kehittäjät -koulutus, Visuaaliset ja esittävät taiteet -ryhmän vetäjä tammi joulukuu Koulutukseen liittyi opintokäynti Rovaniemelle ja Jyväskylään Opetushallinnon tutkinto 15 op - ConnectPro-koulutus, elokuu Oppilastöiden kuvaus, Digikuvauksen perusteet ja Ilmaisun iloa draamakoulutus ja GIMP tutuksi. Kaukametsän opisto Opettajana Reijo Haukia, valokuvaaja VAT - ConnectPro-koulutus, elokuu 2013 Sini Sarén - Kainuun Opetusalan Kehittäjät -koulutus, Visuaaliset ja esittävät taiteet -ryhmän jäsen, mukana kevät ConnectPro-koulutus, elokuu lmaisun iloa -draamakoulutus - Verkkowebinaarit ja Sukevalaiset ja vieremäläiset senioritanssijat olivat maaliskuussa 2013 Kajaanissa senioritanssijoiden tapaamisessa kajaanilaisten senioritanssijoiden kanssa. 6

8 Henkilökunnan hyvinvointi Opiston henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua perjantai-iltapäivisin henkilökunnalle järjestettyyn Zumba-ryhmään. Henkilöstön yhteishenkeä edistetään syyskauden alkaessa ja päättyessä sekä kevätkauden päätöstilaisuuksissa. Markkinointi ja tiedottaminen Tiedottaminen Toimintavuoden aikana julkaistiin kaksi jaettavaa opinto-opasta. Kevään 2013 opinto-opas oli 36-sivuinen ja lukuvuoden opinto-opas oli 88-sivuinen ja painosmäärä oli molemmissa kpl. Oppaiden sisältö tuotettiin opistossa päätoimisten opettajien ja tuntiopettajien sekä toimistohenkilökunnan voimin. Oppaat taittoi opiston tiedotussihteeri. Oppaat jakoi kaikkiin Kajaanin talouksiin Itella. Lisäksi oppaita toimitettiin kajaanilaisiin yrityksiin ja julkisiin laitoksiin sekä sisäisessä postissa Kajaanin ja Maakunta kuntayhtymän eri hallintokuntiin ja oppilaitoksiin. Opinto-oppaita oli myös jaossa opiston toimitiloissa. Ajantasainen opinto-opas oli myös opiston internet-sivuilla. Joulukuusta 2010 lähtien opisto on ollut facebookissa ja opiston blogiin on linkki opiston kotisivuilla. Opiston johtoryhmä tarkistaa tiedotussuunnitelman vuosittain kehittämisseminaarissa. Opiston tiedotussihteeri kuuluu Kaukametsän viestintätiimiin, joka suunnittelee ja toteuttaa Kaukametsän yhteistä tiedottamista. Kaukametsän opisto on ollut mukana toteuttamassa sivistystoimialan KAS-tiedotuslehteä. Lehti ilmestyi toukokuussa Markkinointi ja ilmoitukset Lukukausien alussa tiedotettiin opetuksen alkamisesta Koti-Kajaani -lehdessä, kaupungin sisäisessä tiedotteessa sekä paikallisradiossa. Tiedotusvälineille lähetettiin tiedote opiston kurssitarjonnasta. Opiston johtoryhmä tarkistaa markkinointisuunnitelman vuosittain kehittämisseminaarissa. Ajankohtaiset tiedotteet Uusista, alkavista kursseista ilmoiteltiin lukukausien aikana Koti-Kajaani -lehdessä Kulttuuri Kajaani -palstalla sekä kaupungin sisäisessä tiedotteessa Pikaisessa. Näyttelyistä, konserteista, yleisluennoista ja seminaareista tiedotettiin edellä mainituissa tiedotusvälineissä ja myös Kajaanin ja Kaukametsän tapahtumakalenterissa, joka päivitetään kuukausittain painettuna tiedotteena Kajaanin, Kaukametsän ja opiston internet-sivuilla. Lisäksi yksittäisistä tapahtumista tiedotettiin julisteilla ja esitteillä. Internet-sivut Opiston internet-sivuilla julkaistiin lukuvuoden kurssit, yleisluennot ja tapahtumat. Opiston toimintaa, ajankohtaisia uutisia sekä kurssien ja oppilastöiden kuvagalleriaa esiteltiin internet-sivuilla. Yhä useampi kurssilainen ilmoittautui opiston internet-sivujen kurssihaun kautta. Kurssihaun kautta opiskelija löytää kurssin ja kurssin ajankohtaiset tiedot suoraan opiston kurssinhallintajärjestelmästä. Facebook Facebook on otettu käyttöön syksyllä Sivustolla tiedotetaan mm. luennoista ja tapahtumista sekä markkinoidaan alkavia kursseja. 7

9 Yhteistyö ja kumppanuudet Kaukametsän opiston kumppanuusverkosto on laaja paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälisiä yhteyksiä pyritään luomaan. Koulut oppilaitokset Vapaa sivistystyö Yliopistot, korkeakoulut Vapaan sivist. järj. Sosiaal. ja terv. Järj. Kulttuuri taide Asiakkaat Opetus, koulutus Järjestöt Kulttuuri, taide Substanssi Kylä- ja kaup.osayhd. Tilapalvelut Kajaanin kaupunki Kansainvälisyys Seurakunnat Ohjauspalvelut Tukipalvelut Kaukametsä Kaukametsän opisto Yritykset Asiakkaana Toimittajina Sosial. ja terv Kainuun maakunta Viranomaiset Media "Laimi ja Hilja-Auroora pistävät tanssiksi" Harmaat pantterit, kesällä 2013 Yhteistyössä Kaukametsän opisto ja Vuolijoen näyttämöyhdistys. Kuva: Hanna Pyrrö 8

10 Kansainvälisyys Rehtori Eila Parviainen osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämälle Kulttuuri ja luovat alat -opintomatkalle Walesiin. Matka kulki Manchesterista Cardifiin eri vierailukohteiden kautta. Kuningas Offan maisemissa, Taidekoulu Walesissa Liz Turner esittelee The Thomas Shopin toimintaa ja historiaa. Kuvat Eila Parviainen Lampaita, lampaita... Penybont on ollut merkittävä kauppakeskus jo 1200-luvulta saakka, jonne nykyisen Thomas Shopin juuret ulottuvat. Nykyään Thomas Shop Museota hoitavat Liz ja Derek Turner. Thomas Shop tukee yli 70 taiteilijaa ja käsityöläistä sekä alueen sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa. Vanhassa Pesulassa on valikoima paikallista taidetta ja perinteisiä käsitöitä. Silityshuone Galleria, joka tunnetaan myös nimellä Villa Emporium, esittelee esineistöä villan ja tekstiilien valmistajille ja suunnittelijoille. Vanhassa pesulassa voi järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja juhlia. Konehuone Cafe on kehittänyt maineikkaita kotitekoisia teeleipiä ja kakkuja sekä kahvia, teetä ja muita virvokkeita. 9

11 Hankeyhteistyö OpinRaitti Kaukametsän opisto on toimijan OpinRaitti työryhmässä, jossa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan aikuiskoulutuksen ohjauspalveluja Kainuussa. Tavoitteena on luoda aktiivinen, alueellinen ja poikkihallinnollinen toimirajat ylittävä asiakaslähtöinen aikuisopiskelijan tiedotus-, neuvonta ja ohjauspalvelumalli. Vahvistaa aikuiskoulutuksen ohjausosaamista ja toimivia käytäntöjä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Liittää palvelumallin toiminta osaksi Oulun läänin ja valtakunnallisen hankkeen mallia. Hankkeen muina toimijoina ovat Kainuun Ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun maakuntakuntayhtymän koulutustoimiala, Kainuun kansalaisopistot, Osaaminkeskus Kainuun Aalto, Kainuun ELYkeskus ja Kainuun ELY-toimistot, Kainuun Etu oy, Kainuun Yrittäjät ry ja muut tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat tahot. Osaava Opisto on mukana Pohjois-Suomen AVI:n Osaava hankkeessa Aiheena on opetustoimen kehityskeskustelukäytänteet ja johtajuus. Rehtori on hankkeen ohjausryhmässä. Vuoden pääteemana oli ainealueiden kehittäminen opettaja mentori - toiminnalla ja opettajien tietoyhteiskuntaosaamisen kehittäminen. Menesty Opisto on ollut toimijana Menestyvä työyhteisö eriikäisten osaamisen kehittämisen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen avulla hankkeessa, joka on alkanut syyskaudella 2012 ja jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeen yhteistyökumppaneina on Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Seniorpolis Oy, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Kainuun maahanmuuttajien kotoutumisohjelma Kaukametsän opisto on mukana ohjelmatyössä, joka alkoi syksyllä 2012 ja jatkui vuoden 2013 loppuun saakka. Polku hanke POLKU on Maahanmuuttajan kotoutumispolun nivelvaiheita ja toimijoiden yhteistyötä edistävä hanke, johon Kaukametsän opiston kotoutumiskoulutuksen opettajat osallistuvat. Opetushallituksen Laatu- ja kehittämishankkeet Opetushallitus, kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustus (LAKE) , Tietoyhteiskuntavalmiudet ja sosiaalinen media. Tavoitteena Moodle-oppimisalustan käytön kehittäminen ja opistohenkilöstön kouluttaminen (jatkohanke vuonna 2008 aloitetulle Moodlen kehittämistyölle). Hankevastaava Minna Meriläinen, kuvataiteen ja visuaalisten taiteiden päätoiminen opettaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus taiteen perusopetuksen Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottamiseksi vuosille ja Virvatuli-malli arviointikriteereineen on tarkoitettu helpottamaan koulutuksen järjestäjän lakisääteistä itsearviointia. Opistossa kehittämistyön kohteeksi on valittu lapsille ja nuorille suunnattu Visuaalisten taiteiden koulu. Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten itsearviointiin ja laadun kehittämiseen kehitetyn Virvatuli-mallin tarkoituksena on taidekoulujemme vahvuuksien ja kehittämistä kaipaavien osa-alueiden löytäminen. Hankkeessa vuosina tavoitteena on Virvatuli- 10

12 itsearviointimallin kehittäminen ja vertailukehittäminen yhteistyössä Kajaanin Tanssin kanssa. Kevätkaudella 2013 Kuvataidekoulun ja Käsityökoulun III-vuosikurssin oppilaat vastasivat oppimisympäristöön ja viestintään liittyvään kyselyyn. Syyslukukaudella 2013 kysely kohdennettiin taidekoulujen oppilaiden huoltajille. Kyselyt toteutettiin sähköisesti artseduzef-palvelussa. Hankevastaavina Heli Karppinen, käsityön ja visuaalisten taiteiden päätoiminen opettaja sekä Minna Meriläinen, kuvataiteen ja visuaalisten taiteiden päätoiminen opettaja. Meriläisen sijaisena syyslukaudella 2013 toimi kuvataiteen tuntiopettaja Marika Nilosaari, joka osallistui huoltajakyselyn laadintaan. LAKE Monikulttuurisuus: Kulttuuri kielen oppimisen tukena -jatkohanke vuosina Opetushallituksen vuonna 2012 myöntämän rahoituksen turvin Kaukametsän opistolla on käynnissä LAKE-jatkohanke (laatu- ja kehittämishanke), jossa tutkitaan kulttuurin avulla tapahtuvaa kielen opetusta maahanmuuttajille. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa käsityön aineiston ja opetusmateriaalin lisäksi myös kuvataiteen ja musiikin aineistoa opettajien käyttöön. Hankevastaavana toimi käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen. S2-opetussuunnitelman kehittäminen Jatkettiin elokuussa 2012 aloitettua suomi toisena kielenä opetussuunnitelman kehittämistä osana vuoden laatu- ja kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää avoimen kansalaisopiston S2-opetusta ja laatia kokemuksen pohjalta maahanmuuttajien suomen kielen omaehtoisen opiskelun mahdollistava S2-opetussuunnitelma sekä parantaa Kaukametsän opiston S2-opetuksen tarjontaa niin, että se mahdollisimman tehokkaasti palvelee kaupunkia sen laissa N:o1386 määritellyissä tehtävissä. Hankkeen aikana hiottiin hyviä käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä Kajaanin kaupungin vastaanottokeskuksen, opettajien sekä opiskelijoiden kanssa. Kehittämisen kohteina olivat mm. kurssien tasot ja sisällöt, aikataulutus, opiskelijoiden ohjaus kursseille, opiskelijoiden motivointi, hallinnolliset käytännöt. Opisto järjesti vastaanottokeskuksen asiakkaille kevätlukukaudella 2013 yhteensä 7 ja syyslukukaudella 6 eritasoista turvapaikanhakijoille suunnattua suomen kielen kurssia. Opetustunteja pidettiin yhteensä 438. Kursseille osallistui yhteensä 175 opiskelijaa. Hankkeen tuloksena Kaukametsän opistolle laadittiin erillisistä kurssisuunnitelmista koostuva avoimen kansalaisopisto-opetuksen s2-opetussuunnitelma. Kurssisuunnitelmissa on kuvattu kaikki hankkeen aikana toteutuneet kurssit: turvapaikanhakijoille suunnatut MITÄ KUULUU?-, OPI SUOMEA 1-, OPI SUOMEA 2-, OPI SUOMEA 3- sekä kaikille maahanmuuttajille, muun muassa työssäkäyville ja eri oppilaitosten opiskelijoille, suunnatut SUOMEA SUOMEKSI A-, SUOMEA SUOMEKSI B- ja SUOMEN KIELEN YKI- TUTKINTOON VALMENTAVA KURSSI. Hankkeen tulokseksi voitaneen lukea myös s2- opetustarjonnan puutteiden havaitseminen. Jatkossa kehitetään suomen kielen kursseja senioriikäisille ja täydennetään opetuksen jatkumoa A2.2 tasoisella kurssilla. Hanke päättyi

13 Virvatuli Virvatuli-hankkeen avulla itsearviointi ja kehittämistyötä laajennettiin koskemaan Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetusta. Vuonna 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kaukametsän opistolle valtionavustusta 5000 (Dnro: 303/520/2012)/ taiteen perusopetuksen Virvatuliitsearviointimallin käyttöönottamiseksi. Hakemus tehtiin ja projekti toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin rehtorin Minna Palokangas-Sirviön kanssa lukukaudella Vuonna 2013 OKM myönsi jatkorahoituksen 5000 (Dnro: 77/520/2013) Virvatulihankkeelle. Rahoituksen avulla arviointityötä jatkettiin syksyllä Hankkeen projektivastaavina toimivat Heli Karppinen, käsityö ja visuaaliset taiteet sekä Minna Meriläinen, kuvataide ja visuaaliset taiteet. Etä-Kainuu Espanjan ja italian etäopetus Syksyllä 2013 aloitettiin espanjan ja italian kielten etäopetus Kuhmon kansalaisopiston ja Kaukametsän opiston yhteisen Etä-Kainuu laatu- ja kehittämishankkeen puitteissa (LAKE 2013). Hankkeen tavoitteena on ollut perehdyttää mainittujen kansalaisopistojen opettajia etäopetuksen pedagogiikkaan ja tekniikkaan sekä aloittaa etäopetusyhteistyö opistojen välillä. Espanjan etäopetus on toteutettu siten, että samassa opetusryhmässä on ollut opiskelijoita sekä Kajaanista että Kuhmosta, jolloin Kuhmon ryhmä on ollut etäryhmä. Kajaanissa kontaktiopetuksen opetustilana oli Kaukametsän opiston atk-luokka. Kurssi toteutettiin verkko-opetuksena Adobe Connect Pro -ohjelmalla Kaukametsän opistosta Kuhmon kansalaisopistoon. Italian etäkurssille osallistui vain Kuhmon kansalaisopiston opiskelijoita, mutta opetus järjestettiin Adobe Connect Pro ohjelman välityksellä Kajaanista Kuhmoon. Yhteiset tapahtumat Kaukametsän opisto on järjestänyt eri yhteistyötahojen kanssa tapahtumia, luentoja ja luentosarjoja, joissa on ollut osallistujia yhteensä Kalevala-juhla, Elias Lönnrot -seura ry, Kajaanin Kalevalaiset Naiset ry - Kaukametsän opiston kuorojen konsertit - Vanhusten joulujuhla, Kajaanin vanhusneuvosto. Opetus- ja työharjoittelu Opisto on tarjonnut harjoittelupaikkoja eri oppilaitoksissa opiskeleville. Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija, arvioijana Eila Parviainen, Eeva-Liisa Snicker. Uudet oppimisympäristöt Opiston oma Moodle-oppimisalusta on otettu käyttöön tiedottamisen ja oppimateriaalin levityksen ja tallentamisen välineenä. Opisto on osallisena Kansalaisopistojen liiton hallinnoimassa AdobeConnectPro -lisenssissä. Lisenssi mahdollistaa etäkokoukset, etäopetuksen tuottamisen ja vastaanottamisen. ACP:n kautta on toteutettu syyskaudella 2013 kielten kursseja Kuhmon kansalaisopiston kanssa LAKE -hankkeen rahoituksella sekä etäluentoja Lapin yliopistosta ja Helsingin työväenopistosta. 12

14 Ainealat Tilastoja vuodelta 2013 Koulutustyyppi Koulutusten Osallistujia Tunteja määrä yhteensä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Vapaa sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus Avoin yliopisto-opetus Muut koulutukset Yhteensä Luennot ja luentosarjat Etäluentosarja Ikääntyvien yliopisto - yhdeksän luennon etäluentosarja, Lapin yliopisto, avoin yliopisto - Miten suomalainen muotoilu ottaa huomioon kasvavan ikääntyneiden ihmisten joukon? Professori, TaT Satu Miettinen, Lapin yliopisto - Revontulet - luonnon kaunein värinäytelmä. Dosentti, FT Jyrki Manninen, Sodankylän geofysiikan observatorio - Liikunta fyysisen toimintakyvyn edistäjänä. Dosentti, LiT Pertti Pohjolainen, Ikäinstituutti - Eurooppalainen näkökulma aktiiviseen ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Europarlamentaarikko, KM Sirpa Pietikäinen, Euroopan unioni - Pohjoiset alkuperäiskansat - Näkökulmia Ilosopimukseen. YTT, Tutkija Tanja Joona, Lapin yliopisto - Ikä on mahdollisuus. Puheenjohtajana pääsihteeri Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. - Onko oikeusvaltio rapautunut? Näkökohtia oikeudenhoidon uudistusohjelmasta. Hovioikeuden presidentti emeritus Esko Oikarinen - Ikääntyneen suun terveys ja terveyden edistäminen. TtT, yliopettaja Helena Heikka, Oulun seudun ammattikorkeakoulu. - Neuvostosotavankien jatkosodan ajan kurileiri - Riitasensuon silmästä vanhan Vaasan kulttuurimaiseman keskelle. Professori emeritus, kirjailija Arvo Myllymäki. Etäluentosarja Villinä värjäykseen kulttuuria, keinoja ja kemiaa. Kolmen luennon etäluentosarja yhteistyössä Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran kanssa. - Luentosarjan avaus. Intendentti FT Suvi Kettula, Tekstiilikulttuuriseura - Värjäyksen tarina: Villi-ihmisistä viimeisimpiin virityksiin. Yliopistonlehtori, dosentti, Riikka Räisänen - Suomalainen värjäysperinne. Tekstiiliarkeologi, FM Krista Vajanto - Värjäys tekstiilisuunnittelijan ja tekstiilitaiteilijan työssä. Tekstiilitaiteilija, lehtori Maija Pellonpää-Forss - Katazome-Yuzen; Shibori-Kasuri. Perinteistä suojavärjäyskulttuuria japanilaisittain. Intendentti, FT Suvi Kettula - Luentosarjan yhteenveto ja päätös. Käsityön johtava opettaja Inga Pihlhjerta, Helsingin työväenopisto 13

15 Luentosarja Virosta ja viron kielestä - Onko halb raamat halpa raamattu ja mage viiner makea viineri? Viron kielestä ja suhteesta suomeen. FT Hannu Remes - Paavin Maarjamaasta Ilveksen tasavaltaan. FT Hannu Remes - Elias Lönnrotista Saima Harmajaan suomalaisten tiedemiesten ja kirjailijoiden yhteyksiä Viroon. FT Hannu Remes Luennot - Metsästäjätutkintoon valmentavat luennot. Teuvo Suutari - Näkymä Venäjän sisäiseen tilanteeseen. Tietokirjailija, VTT Esa Seppänen - Jokihelmisimpukoiden pyynti Kainuussa. Professori Reijo Heikkinen - Paltaniemen luonto ja historiaa. Professori Reijo Heikkinen - Anna Ahmatova, runoilija ja muusa, vainojen vuosien todistaja. Varatuomari Petra Ebeling - Elämää Kajaanin linnassa. Kainuun museon amanuenssi Raili Kauppila - Tekijänoikeutta kirjoittajille. Varatuomari Annaliina Rintala - Luontokuvailta. Useita kuvaesityksiä - Unkarin matkailuilta. FM Irene Salomäki - Kainuun ympäristöhistoriaa. Professori Reijo Heikkinen - Miten menneisyys kulkee meidän mukanamme. Professori Reijo Heikkinen - Tehtailija Renforsin elämänvaiheet suvun naisten näkökulmasta tarkasteltuna. Kainuun museon amanuenssi Raili Kauppila - Kajaanin linnanraunioiden vaiheita vuoden 1716 jälkeisenä aikana. Kainuun museon amanuenssi Raili Kauppila - Vienankarjalaisia pukuja ja kulttuuria. Vapaa tutkija Kerttu Lammassaari Avoin yliopisto Opetustunnit 41 Kurssit 5 Kurssilaiset 49 Keväällä 2013 avointa yliopisto-opetusta järjestettiin kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoissa Oulun yliopiston mukaisesti. Syksyllä 2013 kasvatustieteiden lisäksi järjestettiin avointa yliopistoopetusta myös psykologiassa. Yleissivistävät aineet Opetustunnit 694 Kurssit 51 Kurssilaiset 1507 Yleisluennot, seminaarit, kirjallisuus, ilmaisutaito ja vuorovaikutus, historia, kulttuurintuntemus, viestintä, kasvatus ja oppiminen. Yleisluennot, luentosarjat ja seminaarit olivat maksuttomia. Yleissivistävien aineiden opettajat - Heiskanen Karoliina, viittomakielen ohjaaja, Juttu-tupa - Husa-Paakkari, kouluttaja, Aarrekarttakurssi - Kononow Leena, itsehoito - Latvakangas Osmo, mehiläistarhaus - Mäkinen Antti, FM, filatelia - Pokela Esa, sukututkimus - Sarén Sini, FM, kuvataiteen tuntemus Ilmaisutaito, sanataide ja kirjallisuus Opetustunnit 615 Kurssit 25 Kurssilaiset 314 Sanataiteen opettajien ryhmäkehityskeskustelu Ryhmäkehityskeskustelun tuloksena Minna Härkönen aloitti sanataiteen markkinoimisen kesän 2013 aikana. Tämän tuloksena syksyllä 2013 sanataiteen oppilaita oli 112. Oppilaita keväällä ennen markkinointia oli 48. Hallinnollisesti lasten sanataiteen opiskelu siirrettiin taiteen perusopetuksen puolelle. Aikuisten runoryhmä on esiintynyt Generaattorin joulutorilla, Ky- 14

16 lätalo Pupulassa, Linnantauksen kirkossa ja Lehtikankaan kirkossa. Yksilöopetusaineina oli yksinlaulu, piano, ja pianon vapaa säestys, kitara, basso, huilu, klarinetti, saksofoni, viulu, kantele, harmonikka ja rummut. Ryhmäkursseja olivat erilaiset lauluryhmät ja kuorot. Musiikin opetuspisteinä olivat mm. Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto, Teppanan, Lohtajan, Kuluntalahden ja Otanmäen koulu, Kajaanin lukio, Ulpukka ja Värjäntie 6. Ainealueen opettajat - Hongisto Anja, KM, kirjoittajakurssi aikuisille - Härkönen Minna, FM, sanataide - Kerttula Tarja, KM, luova kirjoittaminen - Penttilä Kimmo, teatteri-ilmaisun ohjaaja - Mursula Teija, FM, sanataide - Syvävirta Eine, kirjallisuus Erityisryhmä, ilmaisutaito Opetustunnit 108 Kurssit 3 Kurssilaiset 29 - Tapionmäki Paula, Iloa arkeen ja elämään Tietotekniikka Opetustunnit 172 Kurssit 16 Kurssilaiset 135 Tietotekniikan ainealueen opetuksen tavoitteena oli tarjota opiskelumahdollisuuksia päivä- ja iltakursseilla opiston atk luokassa. Kurssit tarjosivat mahdollisuuden oppia uusia asioita tietotekniikassa ja siitä syystä tarjonta oli monipuolista. Erityisen suosittuja olivat eläkeläisten ja seniorien atkkurssit. Ainealueen opettaja - Palmu Ville, tradenomi, tietotekniikka Musiikki Opetustunnit 3978 Kurssit 81 Kurssilaiset 835 Opiston järjestämä oppilaskonsertti järjestettiin Jenni Mikkolalla oli omien piano-oppilaiden kanssa konsertti Kouta-salissa Pirttikuorolla oli oma jouluinen musiikkituokio Musiikkiopiston aulassa ja KAKS:n osastolla 12. Myös Poro-kuoro on esiintynyt vuoden 2013 aikana eri ravintoloissa. Olga Nekrasova- Rajamäellä on ollut oma oppilaskonsertti maaliskuussa Musiikissa järjestettiin musiikin opettajien ryhmäkehityskeskustelu. Paikalla olivat rehtorin ja päätoimisen opettajan lisäksi vajaa kymmenen opettajaa. Musiikinopettajat Aunesluoma Pirjo, KM, musiikkipedagogi, musiikin päätoiminen opettaja, yksinlaulu, avoin yliopistoopetus, sanataiteen hallinnointi - Airo-Karttunen, Eija-Riitta, FM, yksinlaulu - Haarala Mika, muusikko, klarinetti, saksofoni, (piano, kevät 2013) - Haataja Kari, KkO, Pirttikuoro (kevät 2013) - Harju Juha, KM, kitara (Otanmäki) - Huhtahaara Samuel, muusikko, Kitaransoiton pedagogiopiskelija, kitara (kevät 2013) - Karjalainen Jari, muusikko, kitaransoiton pedagogiopiskelija, kitara (syksy 2013) - Karppinen Veijo, muusikko, klarinetti ja huilu - Karttunen Kyösti, FL, Ensemble Nais-Girls - Kauppila Tomi, rummut - Kokkonen Jarmo, Kajaanin Mieslaulajat - Korhonen Samuli, muusikko, sähköbasso, kontrabasso - Kovanen Tuula, HUK, piano (Otanmäki) - Lämsä Terho, harmonikka - Mikkola Jenni, musiikkipedagogi AMK, piano - Mustajärvi Marika, muusikko, piano 15

17 - Nekrasova-Rajamäki Olga, musiikkpedagogi, viulu, piano - Ojala Sirpa, Muusikko, Symppis, Klaaviorkesteri, muita musiikin erityisryhmiä, piano, lauluklinikka, Pop ja Rock kuoro, syksy Rautiainen Arto, muusikko, kitara - Rimpiläinen Suvi, FM, musiikkipedagogi AMK. Symppis, Klaavi, kevät 2013 piano, Pirttikuoro syksystä Ruokolainen Seija, KM piano - Salo Mikko-Pekka, musiikkipedagogi AMK, sello - Surma-Aho Timo, merkonomi, piano ja vapaa säestys - Tapionmäki Paula, erik. Lto, piano (Vuolijoki), piano, erityisryhmiä (Kajaani) - Tikkanen Minna, musiikkiluokkien musiikinopettaja, piano - Tuominen Tiina, FM, kantele Erityisryhmät/musiikki Opetustunnit 162 Kurssit 10 Kurssilaiset 149 Kuusanmäen että Kesäheinän palvelukodissa pidettiin musiikin erityisryhmiä. - Ojala Sirpa, muusikko, Symppis, Klaaviorkesteri, muita musiikin erityisryhmiä, - Tapionmäki Paula, erik. Lto, erityisryhmiä (Kajaani) - Leinonen Suvi, KM, lauluryhmä-erityisryhmä (kevät 2013) - Rimpiläinen Suvi, FM, musiikkipedagogi AMK. Symppis, Klaavi Kielet Opetustunnit 3059 Kurssit 135 Kurssilaiset 1420 (14) eri kieltä: englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, portugalia, italiaa, suomea, arabiaa, viroa, karjalaa, kiinaa sekä hepreaa. Pääosa oli yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille A1-A2 suunnattua opetusta. Englannin, venäjän, saksan, ranskan ja suomen kielissä järjestettiin myös B1-taitotason kursseja. Opetus toteutettiin pääsääntöisesti ryhmäopetuksena opiston omissa tiloissa (kieliluokka, lyhytkurssiluokka, monitoimiluokka, suggestopedian luokka, video- ja musiikkiluokka, valokuvausluokka) sekä Kajaanin Lyseon luokissa 2 ja 3. Yksi espanjan alkeiskurssi kokoontui Kajaanin lukiolla. Kielten yksilö-, pari- ja pienryhmäopetus Kevätlukukaudella 2013 yksilö-, pari- ja pienryhmäopetusta järjestettiin yhteensä 205 tuntia, syyslukukaudella yhteensä 38 tuntia; opetettavia kieliä olivat englanti, ruotsi, ranska, venäjä, espanja, suomi (S2) ja arabia. Kielten yksilö-, pari- ja pienryhmäopetusta on järjestetty opistolla vuoden 2010 syksystä alkaen kysynnän mukaan. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu järjestettyjen opetustuntien määrä lukukausittain Kielten yksilö-, pari- ja pienryhmäopetuksen opetustuntien määrä lukukausittain kaikki kielet 38 yhteensä sl 2010 kl 2011 sl 2011 kl 2012 sl 2012 kl 2013 sl 2013 Kaukametsän opistossa opetettiin vuonna 2013 avoimena kansalaisopisto-opetuksena neljäätoista 16

18 Yleiset kielitutkinnot Opetustunnit 57 Kurssit 9 Kurssilaiset 62 Yleiset kielitutkinnot (YKI) Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, joiden kehittämisestä vastaavat Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto. Tutkintoon voivat osallistua kaikki kielitaidostaan virallisen todistuksen haluavat riippumatta siitä, missä tai miten taito on hankittu. Kaukametsän opistossa järjestetään Yleiset kielitutkinnot suomen kielessä (keskitaso) sekä englannin, saksan, venäjän ja ruotsin kielissä (perus- ja keskitaso) Yleisten kielitutkintojen osallistujamäärä vv (kaikki kielet yhteensä) Toimintavuonna 2013 Kaukametsän opistolla järjestettiin kielitutkinnot 6 kertaa. Suomen kielen tutkintoihin osallistui yhteensä 46 ja englannin tutkintoihin yhteensä 15 ja venäjän keskitason tutkintoon 1 henkilö. Ruotsin ja saksan kielen tutkintoja ei järjestetty. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Avoimen kansalaisopiston kieltenopetuksen tavoitteeksi oli edellisten vuosien tapaan asetettu 2200 toteutunutta opetustuntia vuodessa. Suomi toisena kielenä -opetuksen reilusta lisäyksestä johtuen toteutuneiden tuntien määrä kohosi huomattavasti yli alkuperäisen suunnitelman, yli 3000 tuntiin. Suosituimpia olivat englannin (751 t), suomen (393 t), venäjän (367 t) ja espanjan (324 t) kurssit. Uutena kielenä kurssitarjontaan tuli portugalin kieli Opettajat ja muu henkilökunta Kilpeläinen Eeva, M.A./FK suunnittelijaopettaja, venäjä, suomi toisena ja vieraana kielenä, yleisten kielitutkintojen yhteyshenkilö ja valvoja - Fahim Abderrahim, arabia ja ranska - Huusko Anna, italia, suomi toisena ja vieraana kielenä - Junttila Elena, FM, karjala - Keränen Heidi, FM, englanti, ruotsi, suomi toisena ja vieraana kielenä - Kiviniemi Kirsi, FM, saksa, ranska, englanti - Komulainen Ruey, MBA kiina - Leinonen Suvi, KM, espanja - Makkonen Eija, HuK, englanti, saksa, espanja, suomi toisena ja vieraana kielenä, yleisten kielitutkintojen valvoja - Matikainen Julia, englanti, venäjä - Muukkonen Juha, TM, heprea - Pereira Yacoub Samar, portugali - Romppainen Päivikki, FM viro - Rudin Barbara, FM ranska, saksa - Valdez-Hyvönen Maria, espanja Kuvataiteet Opetustunnit 1067 Kurssit 30 Kurssilaiset 334 Avoin kansalaisopisto-opetus. Kuvataiteet. Vuonna 2013 kansalaisopiston perustehtävään sisältyvässä kuvataiteen opetuksessa annettiin koko lukuvuoden jatkuvaa opetusta piirustuksessa ja maalauksessa, keramiikassa, posliininmaalauksessa, digikuvauksessa, digikuvan valaisussa, dokumentoivassa valokuvauksessa ja mustavalkokuvauksessa. Kuvataiteen tuntemukseen perehdyttävää luentokeskustelutyyppistä opetusta järjestettiin osana opiston yleissivistäviä aineita. Lisäksi aikuisille suunnattuun opetustarjontaan sisältyi lyhytkursseja lasinsulatuksesta, kolmiulotteisesta la- 17

19 siesinemuotoilusta ja rakusavityöskentelystä sekä maisema- ja kasvikuvauksesta. Koko lukuvuoden jatkuvaa kuvataideopetusta tarjottiin myös lapsille ja nuorille. Alle kouluikäisille lapsille suunnattua visuaalisten taiteiden valmentavaa opetusta annettiin Kuvataiteen leikkikoulun ryhmissä. Lisäksi järjestettiin Kuvataiteen ateljeetyöpajaopintoja yli 14-vuotiaille nuorille, joista suurin osa on aikaisemmin opiskellut Kaukametsän opiston organisoimassa Kuvataidekoulussa. Lukuvuonna yksi Sotkamon lukion IB-linjan oppilas suoritti Nuorten kuvataiteen ateljeessa kansainväliseen ylioppilastutkintoonsa sisältyviä valinnaisia opintoja. Keväällä 2013 ateljeeryhmästä viisi nuorta hyväksyttiin valintakokeiden perusteella opiskelijaksi Kajaanin lukion kuvataidelinjalle. Kuvataiteen opetusta järjestettiin Kaukametsän opiston taideopetustiloissa ja auditoriossa sekä Vuolijoen toimipisteessä Ulpukassa. Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin palvelukoti Kesäheinän kanssa erityisryhmälle järjestetyn koko lukuvuoden mittaisen kuvataiteen tilauskurssin muodossa. Eri kurssien oppilastöitä esiteltiin Kaukametsän opiston kevätnäyttelyssä sekä lukuvuoden aikana vaihtuvien aula- ja vitriininäyttelyiden muodossa opiston tiloissa. Ainealueen opettajat Ainealueen vastaavana toimi kuvataiteen ja visuaalisten taiteiden päätoiminen opettaja TaM, artenomi Minna Meriläinen, jonka opetusalueina lasten taiteen perusopetuksen kuvataidekoulut, kuvataiteen ateljeetyöpaja nuorille ja posliininmaalaus. (Vv. syyslukukauden saakka). Hänen lisäksi tuntiopettajina - Haukia, Reijo, valokuvaaja VAT, digikuvauksen perusteet, digikuvan valaisu, dokumentoiva valokuvaus, maisema- ja kasvikuvaus ja mustavalkokuvaus. - Kestilä Niina, kuvataiteilija, kuvataiteen tilauskurssi. Meriläisen sijaisena Nuorten kuvataiteen ateljeetyöpajassa Nilosaari Marika, TaM, visuaalisten taiteiden valmentava opetus, piirustus ja maalaus sekä kuvataiteen leikkikoulut. - Nissi Anja, keramiikka, rakusavikurssi - Pääsinniemi Pirjo, kolmiulotteinen lasityöskentely. Meriläisen sijaisena posliininmaalausryhmissä Vuolijoella ja Kajaanissa Sarén Sini, FM, artenomi, yleissivistävät aineet Kuvat Minna Meriläinen 18

20 Käsityö-tekstiilityö Opetustunnit 1362 Kurssit 41 Kurssilaiset 378 Erityisryhmä/käsityö Opetustunnit 72 Kurssit 2 Kurssilaiset 25 Opetusta annettiin pitkinä kursseina pukeutumisessa ja ompelussa, kudonnassa, erikoiskäsitöissä sekä korujen valmistuksessa. Lyhytkursseilla opetettiin mm. huovutusta, korutöitä, lankatekniikoita, pajutöitä, neuletöitä, tekstiiliveistoksien valmistusta sekä pidettiin tyylikursseja. Uutena tekniikkana esiteltiin tuftaus. Suosituimpia talven kestävistä kursseista olivat erikoiskäsityön kurssit sekä pukuompelu ja kudonta. Uutta opiston käsityöopetuksen historiassa on se, että yhteistyö Kajaanin lukion kanssa aloitettiin keväällä Lukio lisäsi opetussuunnitelmaansa valinnaisia käsityökursseja, joka mahdollistaa opiskelijoille Käsityön lukiodiplomin suorittamisen jatkossa. Syksyllä valinnaisia käsityökursseja aloitti 3 (kolme) opiskelijaa, joista yksi suunnittelee valmistavansa lukiodiplomin. Yhteistyötä tehtiin myös AIKOPA:n kanssa Kainuun kehittäjät hankkeen yhteydessä. Tilauskursseja toteutettiin yhteensä 3 sekä Kajaanin kaupungin työntekijöille virkistäytymispäivän kurssi. Koulutusten sisältönä olivat pukeutuminen ja työelämä. Opistolla järjestettiin myös lokamarraskuussa 2013 Villinä värjäykseen kulttuuria, keinoja ja kemiaa -etäluentosarja yhteistyössä Helsingin Työväenopiston kanssa. Avoimen kansalaisopisto-opetuksen kursseja järjestettiin Kajaanissa kahdessa eri toimipisteessä: Kaukametsän opistolla Koskikadulla sekä Vienankatu 5-7, tekstiilityön ja lasten Käsityökoulun tiloissa. Pääsääntöisesti käytössä olivat käsityön erikoistilat, mutta maahanmuuttajien opetuksessa käytettiin myös kielikoulutusten luokkahuoneita sekä taideopetustiloja. Lisäksi opetusta annettiin Vuolijoella Ounastuvalla ja Ulpukassa, opettajana kylillä toimi käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen, Vuolijoella järjestettiin lisäksi lyhytkursseja, joissa opettajana toimi Pirjo Pääsinniemi. Kajaanissa koko opintovuoden mittaiset kurssit lähtivät hyvin käyntiin, mutta lyhytkursseja jouduttiin peruuttamaan oppilasmäärien vähyyden vuoksi. Avoimen kansalaisopisto-opetuksen puolella pidetty pysyi lähes samana vuoteen 1012 verrattuna. Kursseja peruuntui lähinnä kevään lyhytkurssien puolella. Opiskelijamäärä kokonaisuudessaan vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ryhmäkoko osassa kursseista kasvoi. Keväällä toteutettiin oppilastöiden kevätnäyttely opiston luokkatiloissa (ompeluateljee, monitoimiluokka) sekä opiston ala- ja sisääntuloaulassa. Kevätriehassa opistolla järjestettiin mm. työnäytöksiä eri käsityötekniikoista, opiskelijat myivät vuoden aikana tekemiään töitä, Kylmän Ratsastajien Junnuklubi järjesti kahvilan sisääntuloaulaan ja lisäksi tapahtuman aikana senioritanssijat esittelivät toimintaansa pienen näytetunnin avulla. Tunnille oli kaikilla halukkailla vapaa pääsy. Timo Surma-aho ja PoRo -kuoro esittivät aulassa musiikkia ja auditoriossa oli esillä Alusta loppuun käsityön synty sekä Erityismusiikkiryhmien toiminnasta kertova PowerPoint- esitys. Pirjo Aunesluoma piti auditoriossa äänenkäytön työpajan kaikille halukkaille. Vienankadulla järjestettiin avointen ovien viikko, jolloin kaikki halukkaat saivat tulla seuraamaan lukuvuoden alkua, tutustumaan kursseihin ja ilmoittautumaan paikan päälle. 19

21 Jatkuvia oppilastöiden näyttelyitä järjestettiin läpi vuoden vitriineissä sekä opiston verkkosivuilla kuvagalleriassa. Ainealueen opettajat: Vastuuhenkilönä toimi Heli Karppinen, KM, KtyO, käsityön päätoiminen opettaja; tekstiilityö, Visuaalisten taiteiden koulu, Aikuisten taiteen perusopetus, pukeutuminen ja ompelu, opettajien täydennyskoulutus, käsityön opettajanhuone Moodlessa, Virvatuli-hanke ja LAKE-hanke, projektivastaava - Karjalainen Sirpa, artenomi, erikoiskäsityöt, koneneulonta - Kemppainen Marjut, käsityöalan opettaja (AMK), turkistyö - Pasanen Margit, mielenterveyshoitaja, paperimassatyöt, tekstiiliveistokset - Pääsinniemi Pirjo, artesaani, lyhytkurssit - Rissanen Kati, muotoilija, korutyöt - Sarèn Sini, FM, tekstiiliartenomi (AMK), kudonta, kielikoulutukset Käsityö- Tekninen työ Opetustunnit 1711 Kurssit 36 Kurssilaiset 374 Entisöintikurssit lähtevät alkeista. Kursseilla opetettiin pintojen puhdistusta, maalinpoistoa ja kunnostusta. Entisöinnin kursseilla valmistui myös kaatopaikkatavarasta käyttökalustesarjoja. Entisöityjä kalusteita myös verhoiltiin ja koristemaalattiin. Opetusta toteutettiin koko lukuvuoden mittaisina kursseina (pääosaltaan) sekä lukukauden mittaisina kursseina ja lyhyinä viikonloppukursseina. Uutena kokeiluna olivat jaksokurssit jotka toimivat 4 oppitunnin mittaisina niin, että niitä voi valita tarpeensa mukaan joko 1 tai useampia jopa 17. Kurssipaikkoina on ollut Vienankadun puutyötila ja Otanmäen monitoimitalo. Ainealueen opettajat: Vastuuhenkilönä toimi teknisen työn päätoiminen opettaja Aulis Tegelberg (puutyö) - Leila Suutari (entisöinti, koristemaalaus, verhoilu ja naisten puutyö) - Pekka Laakkonen (entisöinti) - Antti Myllymäki (puutyö) - Jukka Palomäki (puutyö ja lasten puuaskartelu) Teknisen työn alue jakaantuu pääasiassa puutyön ja entisöinnin kursseihin. Pienempinä osa-alueina olivat verhoilu, koristemaalaus ja veneenrakennus. Puutyökursseissa oli kaksi tasoa, alkeis- ja jatkokurssit. Alkeiskurssit oli suunnattu opiskelijoille, joilla ei ollut juurikaan tietoa puutöiden valmistamisesta. Jatkokurssilla valmistetaan vaativia töitä kuten kaappikelloja, koristeveistoa ja kalusteita. Kursseilla valmistetaan myös eri puulajeista käyttöja koriste-esineitä. Kursseilla käytetään myös kierrätysmateriaaleja. Kuva Aulis Tegelberg 20

22 Ravitsemus- ja terveyskasvatus, liikunta Ravitsemus- ja terveyskasvatus Opetustunnit 362 Kurssit 30 Kurssilaiset 331 Tanssi ja liikunta Opetustunnit 2404 Kurssit 124 Kurssilaiset 2437 Hygieniakoulutus Opetustunnit 10 Kurssit 5 Kurssilaiset 30 Ravitsemuskasvatuksessa eniten kiinnostusta on ollut terveellistä ravintoa kohtaan, sekä joihinkin lyhytkursseihin. Osa suunnitelluista lyhytkurssit ovat toteutuneet ja suosittujen kurssien lisäksi on perustettu lisäkursseja. Laihdutuskursseihin ei ole ollut riittävää osanottoa. Koululaisten kokkikerhot ovat toteutuneet. Tänäkin vuonna opetuksessa on painottunut terveellisyyden lisäksi etenkin lähiruoka, kotimaisten tuotteiden käyttö sekä ekologisuus. Viikoittaiset opetustunnit ovat jakautuneet terveellisen ravitsemuksen, mielenterveys-kuntoutujien ja kehitysvammaisten opetukseen sekä eriaiheisiin ravitsemuksen lyhytkursseihin ja hygieniatesteihin. Hygieniakoulutukseen ei ole ollut riittävää määrää osallistujia ja siksi on järjestetty pelkkiä testejä. Opetus on toteutettu pääasiassa Kaukametsän kotitalousluokassa. Koko lukuvuoden kestäneitä kursseja on pidetty myös Kainuun keskussairaalan osastoilla 5. Osaston 13 kurssilaiset ovat tulleet kotitalousluokkaan ja samalla tutustuneet opiston muihin tiloihin. Paltaniemellä on pidetty koululaisten kokkikerhoa. Liikunta on edelleen hyvin suosittua. Suosituimpia ovat olleet joogakurssit, perinteisen jumpan lisäksi venyttelyt ja tehojumpat sekä tanssit. Zumba, jota on toteutettu useita ryhmiä. Zumbaa on ollut myös henkilökunnan liikuntaryhmänä. Miehille on järjestetty myös omia liikunta- ja joogaryhmiä. Samoin senioreille on suunnattuja omat liikuntaryhmiät. Uusina ryhminä ovat alkaneet tauon jälkeen Pilatesryhmät. Uutta on ollut myös jooga Mindfundess sekä kuntosaliohjaus ja yksilöllinen kuntovalmennus. Liikuntaryhmille olisi ollut enemmän kysyntää kuin niitä on voitu järjestää. Järjestämisen esteenä on ollut liikuntatilojen puute. Iltakäytössä pääasiallisena tilana on ollut Lyseon pieni liikuntasali. Päiväaikaan on käytetty Musiikkiopiston Leihu-salia. Muina liikuntatiloina ovat olleet Liikuntahallin tilat, Kuurnan nuorisotilat, Kalliokadun ryhmätila, Kainuun keskuslaitoksen liikuntatila, Mäntylän päiväkoti, Purolan Pupula sekä Kaukametsän monitoimiluokka ja salien näyttämöt. Kaupungin ulkopuolella liikuntakursseja on pidetty Kuluntalahdessa ja jooga- ja liikuntaryhmät Paltaniemellä sekä Vuolijoella. Ainealueen opettajat: Vastuuhenkilönä toimi Väisänen Liisa, KM, KtaO, ravitsemus- ja terveyskasvatuksen päätoiminen opettaja - Hoppula Kalle, MMM, puutarhanhoito - Hoppula Kati, MMM, puutarhanhoito - Huusko Anna, kotitalous lyhytkurssi - Salomäki Henna, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, liikuntaryhmät - Pappinen Matti, kalankäsittely - Holopainen Laina, terveydenhoitaja, jooga - Mikkonen Veikko, taekwon-do, miesten liikunta, kunto- ja potkunyrkkeily - Moilanen Arja, kuntohoitaja, shindo - Kappas Manfred, insinööri, äijäjooga ja seniorijooga - Kemppainen Erkki, KTM, senioritanssi 21

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa.

KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. VISIO 2012 Kaukametsän opisto on tunnettu ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnan näyttäjä Suomessa. PERUSTEHTÄVÄ Kaikkien

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS KEVÄT 2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Syyslukukaudella vietettiin Elinikäisen oppimisen kampanjaa nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto. Oppimisen iloa kestävästi

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus. Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto. Oppimisen iloa kestävästi Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Avoin yliopisto-opetus Kansalaisopisto Oppimisen iloa kestävästi LUKIJALLE Vapaa sivistystyö tuottaa henkistä ja sosiaalista hyvää Vuosi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi OPINTO-OPAS 2010-2011 KAUKAMETSÄN OPISTO LUKIJALLE Kuva: Pekka Agarth Kansalaisopisto oppimisen iloa Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi on alkamassa uusin odotuksin ja oppimisen mahdollisuuksin. Vuodet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Luovuutta ja osaamista

Luovuutta ja osaamista OPINTO-OPAS 2009-2010 KAUKAMETSÄN OPISTO www.kaukametsa.fi LUKIJALLE Luovuutta ja osaamista Vapaa sivistystyö, omaehtoinen opiskelu ja uusien taitojen ja tietojen kartuttaminen edistää luovuutta, osaamista

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO Toimintakertomus 2010 Toimintasuunnitelma 2011 Laatupalkittu opisto 2010 VUODEN 2010 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Opinto-oppaassa esitellyn monipuolisen ja laadukkaan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO Toimintakertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO ON LAATUPALKITTU VERKOSTOTOIMIJA Vuosi 2011 oli suoranainen nosteen vuosi Seutuopistossa. Saimme nauttia koko

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintakertomus 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA HYVINVOINTIA JA OSAAMISTA Pieksämäkeläiset ovat ottaneet opiston omakseen entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2013-2014 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2013-2014 Kianta-Opiston opiskelijamäärä kasvoi lukuvuonna 2013-2014 hieman, vaikka Suomussalmen kunnan asukasmäärä väheni. Myös toteutuneiden

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6

VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6 VUOSI- KERTOMUS 2014 2014 Vuosikertomus SISÄLTÖ Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6 Fyysinen toimintaympäristö 8 Viestintä ja markkinointi 10 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosi 2014 muutosten alku 2

Vuosi 2014 muutosten alku 2 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto 5 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 5 1.2. Sivistystoimen lautakunta 5 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2014-2015 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2014-2015 Kianta-Opiston lukuvuosi 2014-2015 huipentui opiston 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa. Suomussalmen kunnan väestö- ja asutusrakenteen

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2

SISÄLLYSLUETTELO. Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 rehtorin katsaus 2 1. Organisaatio ja hallinto 3 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2. Sivistystoimen lautakunta 3 2. Tavoitteet ja tulokset 4 3. Opiston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas 2012 2013. JOENSUU kontiolahti LIPERI outokumpu POLVIJÄRVI

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas 2012 2013. JOENSUU kontiolahti LIPERI outokumpu POLVIJÄRVI Joensuun seudun kansalaisopisto ilmoittautuminen 4 luennot ja yhteisö 6 tietotekniikka 8 taiteen perusopetus 11 teatteri ja ilmaisu 17 kirjallisuus 18 kuvataide 19 musiikki 24 kielet 34 vip-kurssit 44

Lisätiedot