MILLAISTEN ARVOJEN VARAAN PERUSOPETUKSEN TULISI RAKENTUA JA MITÄ ARVOJA KOULUN KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TULISI EDISTÄÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MILLAISTEN ARVOJEN VARAAN PERUSOPETUKSEN TULISI RAKENTUA JA MITÄ ARVOJA KOULUN KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TULISI EDISTÄÄ?"

Transkriptio

1 MILLAISTEN ARVOJEN VARAAN PERUSOPETUKSEN TULISI RAKENTUA JA MITÄ ARVOJA KOULUN KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TULISI EDISTÄÄ? Koulujen arvopohja on nykyään hyvä Nykyisen opetussuunnitelmien perusteiden arvot ovat hyviä, ne pitäisi saada vain paremmin elämään. Perusopetuksen arvopohjaksi todetaan nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Nämä arvot ovat hyviä, mutta kaikki eivät valitettavasti ilmene käytännössä. Miten arvot saadaan "jalkautumaan". Olen ollut mukana tekemässä hienoja visioita ja strategioita ja niitä tarvitaan. Silti usein on jäänyt sellainen maku, että hienot ajatukset jäävät vain paperille, arkinen aherrus jatkuu muuttumatta. Nykyisten perusteiden arvopohja on kestävä ja edelleen ajankohtainen. Erityisesti nostaisin niistä esiin yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden, joiden soisi lisääntyvän nyky-yhteiskunnassa. Antiikin hyvyys, kauneus ja totuus kantavat edelleen. Kun tuntijakoa tarkastellaan niitä vasten, voidaan todeta, että perusopetukseen tarvitaan lisää henkisiä ja esteettisiä taitoja kykyjä vahvistavaa opetusta tiedollisen opetuksen sijaan. Suhde tietoon ja kriittinen ja looginen ajattelu nouskoon tiedon pänttäämisen sijaan. Nykyisen opetussuunnitelman arvot ovat edelleen tavoiteltavan arvoisia: ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Empatia ja ekologia sisältyvät näihin. Keskeiset arvot toiminnan pohjana Koulun tarkoituksena on opettaa elämään, opettaa tuntemaan ja kunnioittamaan itseään, ympäristöään ja muita ihmisiä. Opetus on liikaa tiedonsiirtoon tähtäävää. Opetuksen didaktista ja pedagogista puolta on varaa kehittää huimasti. Monipuolinen asioiden prosessointi takaa tehokkaan oppimisen. Yhä on liikaa vain kateederilta opettamista. Sosiaalisten taitojen opettaminen on tärkeää ja tehokkainta liitettynä arvokasvatukseen. Opettajia tulisi entistä enemmän kannustaa yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi, jotka uskaltavat ottaa kantaa asioihin omana itsenään asioita kyseenalaistaen. Opettajankoulutuksessa tulisi rohkaista tulevia opettajia tekemään työtä oman persoonan kautta, alansa asiantuntijoina, ei ohjaavien opettajien valmiita materiaaleja kopioiden. Arvokeskustelun ytimessä on opettajien arvopohja. Mitä opettaja arvostaa, niin hän opettaa. Yhteiskunnan ja maailman muuttuessa opettajan asema roolimallina on ja pysyy, siksi ei voida ohittaa arvokeskustelua ilman huomion kohdistamista itse opettajiin. Tietenkin opetussuunnitelma osaltaan tukee tätä opetustyötä ja ohjaa kasvatustyötä. Opettaja ei ensisijaisesti ole viihdyttäjä, vaan opettaja ja kasvattaja. Opettajilla ja kasvattajilla on monikulttuurisuuden luomisessa vastuullinen tehtävä toimia eräänlaisina kulttuurien välisen vuoropuhelun tulkkeina ja edistäjinä. Monikulttuurisessa

2 ympäristössä oppilaiden tiedollisten taitojen kartuttaminen on ensisijaisen tärkeää. Ensin pitää tuntea oma kulttuuri ja historia pystyäkseen hyväksymään muut kulttuurit. Kasvatus suvaitsevaisuuteen lähtee siitä, että tunnustetaan ihmisten ja kulttuurien väliset erot. Suvaitsevaisuuskasvatuksessa on keskeistä avointen asenteiden vaaliminen sekä tapojen ja arvojen monimuotoisuuden tunnustaminen. Ei meidän tarvitse hävetä omaa kulttuuriamme, meillä on hieno ja arvokas kulttuuriperinne, vaikkei sen historia kovin pitkä olekaan. Olkaamme siis sopivasti suvaitsevaisia, mutta pidetään kiinni omasta kulttuuristamme ja siihen muualta tulevat integroituvat ja oppivat suomalaisen tavan elää. Tuntimäärät ovat liian pieniä ja ryhmäkoot liian isoja. Opettajia on liian vähän. Koulu on jossain mielessä jo menettänyt oppilaat. Lapset eivät opi kokonaiskuvaa ihmisyydestä ja maailmasta. Kulttuuri on muutakin kuin isänmaallisuutta ja "pois-pakkoruotsi". Emme hahmota kokonaiskuvaa, jos aina takerrumme yksityiskohtiin. Solidaarisuus ei tarkoita vain suvaitsevaisuutta, vaan myös myötätuntoa ja ymmärrystä erilaisuudesta. Perusopetuksen arvojen olisi oltava niitä samoja, joiden mukaan rakennamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja muutamme maailmaa, puolustamme ihmisoikeuksia. Kristilliset arvot eivät ole minulle läheisiä. Elämäntapakasvatus ja uskontojen opetus sopisi mielestäni paremmin kouluun kuin suppea ev.lut. maailmankatsomus. Jollain tavalla toivon meidän pääsevän irti itsekeskeisestä ja kaupallisesta ajattelutavasta; se tuntuu värittävän kaikkea ajattelua, valitettavasti. Koulun ja kaikkien aikuisten pitäisi opettaa lasta erottamaan hyvä pahasta, ja vielä opettaa niiden suhteellisuutta. Itse olen pohtinut kasvatuksen ja opetuksen tehtävää ja arvoja Theodore W. Adornon esittämän näkemyksen kautta: "Kasvatustieteen tärkein vaatimus on, että Auschwitz ei toistu". Eli siihen pitäisi kiinnittää huomiota, että emme kasvata ja opeta vain fiksuja ja osaavia insinöörejä ja sairaanhoitajia, vaan myös pohdimme taustalla olevia arvoja. Nykyisin vallalla olevilla talouden arvoihin perustuvalla ajattelulla ei pystytä ratkaisemaan suurempia ongelmia, joita voivat olla esimerkiksi ympäristön ongelmat tai rotujen väliset kiistat. Ihmisen kunnioittaminen sellaisena kuin hän on, on myös tärkeä lähtökohta koulun arvopohjalle. Oppilaille pitäisi olla enemmän aikaa kuunnella ja kannustaa heitä. Koulun pitäisi myös viestiä sitä, että elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin hyvät arvosanat. Nauraminen ja ilo ovat tervetulleita kouluun. Yritysmaailmasta tuttu kilpaileminen ei kuulu kouluun, vaan lasten ja nuorien on saatava rauhassa kasvaa, mieluummin asioita ajatellen ja pohtien kuin kilpaillen siitä, kuka saa kokeesta parhaimman arvosanan. Yksilökeskeisessä yhteiskunnassa pitäisi "egoisimin" painottaminen kanavoida niin, että yleinen välittäminen lisääntyy. Jos ei välitä itsestä niin ei toki välitä muistakaan, mutta se ei saa kääntyä niin, että välitetään vain itsestä, kuten nykyaikana. Empatia ja ekologia tulisi ottaa huomioon opetuksessa. Kestävän elämäntavan, solidaarisuuden ja globaalin kumppanuuden pohja on tultava jo koulusta, sillä vanhempien rooli taistelussa kulutuskeskeistä elämäntapaa vastaan on muutoin mahdoton. Aktiivinen kansalaisuus olisi myös oltava vahvasti mukana, sillä lasten tulisi ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja myös vastuunsa yhteiskunnan jäseninä. Tulevaisuuden koulussa pitäisi ehdottomasti korostua myös kaikkien yhteisön jäsenten aktiivisuus ja osallistuminen. Esimerkiksi oppilaskuntien roolin pitäisi näkyä ja kuulua paremmin. Tällä hetkellä aktiivisesti toimivat oppilaskunnat voivat käytännön toiminnassa olla viihteen tuottajia. Sitäkin tarvitaan, mutta oppilaat voisivat olla mukana suuremmalla panoksella kaikessa koulun toiminnassa. Ja ovathan oppilaskunnassa toimivat oppilaat ilmeisesti jossain määrin tärkeitä koulun toiminnalle, vai kuinka? Opettajana en ole ikinä kokenut oppilaiden osallisuusmahdollisuuksien

3 lisäämistä minkäänlaisena uhkana opettajuudelleni, päinvastoin. Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus pitäisi näkyä tulevissa opetussuunnitelmissa monitasoisina. Huoli yhteisöllisyyden katoamisesta yhteiskunnastamme ja koulusta pienoisyhteiskuntana siinä mukana. Suomessa on vallallaan yksilökulttuuri, missä korostuu yksilön irrallisuus, itseellisyys ja ainutkertaisuus - keskeisenä pidetään yksilön oikeutta toteuttaa itseään. Lisäksi olemme unohtaneet kuinka rauhoittua. Lasten ja nuorten maailma on muuttunut entistä hektisemmäksi ja pitää oppia myös hiljentymään. Suomalaisen peruskoulun tehtävä on opettaa oppilailleen isänmaanrakkautta, demokratiaa, luonnonsuojelua, kansainvälistä yhteistyövalmiutta sekä monia käytännön valmiuksia. Liikunnan merkitystä on painotettava entistä enemmän, koska data-aikana oppilaiden kunto on heikentynyt. Peruskoulun on opetettava ylpeyttä omasta maasta, kansasta ja kielestä. Olemme EU:n jäseninä osa Eurooppaa. Kaikki EU-maat korostavat opetuksessaan kansallista perintöä, oman kielen tärkeyttä ja omien arvojen säilymistä. Suomen peruskoulun tulee korostaa samoja asioita. Oheismateriaalin mukaan Suomen peruskoulu eroaa ainakin yhdessä suhteessa muista pohjoismaista ja monista EU-maista. Meillä ei ole aikaisin aloitettua englannin opetusta, kuten esim. muissa pohjoismaissa, vaan Suomessa englannin oppimista haittaa pakollinen ruotsinopetus. Pakollinen ruotsinopetus tulisi muuttaa vapaavalintaiseksi siten, että ruotsi on yksi valittavissa oleva kieli vieraiden kielten joukossa. Toiminta ja tutkiva ote eivät liene arvoja, mutta ajatuksena on että tulevaisuuden koulussa kasvatettaisiin kriittisiä toimijoita eikä passiivisia vastaanottajia (ja kuluttajia). Yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta olisi syytä avata. Nämä ovat arvoja, joita tulisi opettaa ja joita voidaan käsitellä kaikissa oppiaineissa erilaisten aiheiden ja työtapojen avulla. Nykykoululaiset tarvitsevat entistä konkreettisempia taitoja toisten kanssa toimeen tulemiseen. Opettajat käyttävät paljon aikaa päivittäin siihen, että he ratkovat erilaisia yhteisöllisyyteen tai vastuullisuuteen liittyviä oppilaiden ongelmia. Tämä opetustyön "harmaa" alue olisi saatava näkyväksi ja linjattua. Opetuksen tulisi sisältää kriittisen ajattelun opettamista. Oppilaiden tulisi oppia kunnioittamaan muiden maiden kulttuuria ja historiaa, mutta heidän tulisi myös oppia tajuamaan se, että esimerkiksi Karjala on ollut osa Suomea hallinnollisesti satojen vuosien ajan. Oppilaiden tulisi oppia työskentelemään päämäärien saavuttamiseksi, mutta heidän itsetuntoaan tulisi vahvistaa pettymyksien varalta. Koulussa tulisi oppia elämän kunnioittamisen periaate. Periaatteen tulisi kattaa monenlaiset ihmiset sekä kaikki eliöt. Asia on tarpeen omaksua siksi, että elämä perustuu yhteistyöhön. Ilman toisia lajeja emme pysy hengissä ja ilman ihmisten välistä yhteistyötä emme saa aikaan muuta kuin sotia. Elämän arvon havaitseminen herättää vastuun ympäristöstä. Kyky arvostaa elämää ja toimia sen mukaisesti tuo myös tunteen onnesta, mutta piittaamattomuus ja julmuus eivät tee ihmiselle hyvää.

4 Yksittäisten faktojen opettamisen tavoitteena saavuttaa tarvittava yleiskuva maailman ymmärtämiseksi. Esimerkiksi vähemmän vuosilukuja, enemmän syitä muutoksille (historiassa). Käytöstapojen opetusta ja moraalikasvatusta. Keskustelu kiusaamisesta koulussa ja kotona. Kiinnitetään huomiota, miten toisille puhutaan, ei kiroilla, eikä töksäytellä negatiivisia kommentteja. Katsomusaineiden, myös uskonnon opetus olisi säilytettävä, sillä oppilaat tarvitsevat välineitä arvottaakseen maailmaa, kasvaakseen moraalisiksi ja sivistyneiksi ihmiseksi yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Tämä on yksi suvaitsevaisuuden peruspilareja. Lapsi tai nuori ei kykene valitsemaan omaa arvomaailmaansa kuin valintamyymälän hyllyltä, vaan tarvitsee yhden katsomuksen, jonka tulisi olla kodin katsomus. Tarvitaan siis tradition siirtoa ja omien arvojen pohdintaa. Kristinusko nosti Euroopan historian saatossa edistykselliseksi mantereeksi. Kirkko vastasi sivistyksestä ja koulutuksesta. Nyt sama syy sopii eurooppalaisen yhteiskunnan oirehtimiseen ja pahoinvointiin - kristinusko. Nimittäin Euroopan maat ovat menettämässä kristillisen arvopohjan ja raha sekä itsekkyys ovat nousseet päällimmäisiksi. Asiat ovat liian hyvin Suomessa ja Euroopassa tällä hetkellä, joten perusarvot elämässä hukkuvat. Peruskoulusta alkaen kaiken opetuksen pitää perustua valistuksen ihanteille. Tästä syystä nykyisenkaltainen uskonnon opetus on käsittämätön jäänne pimeältä keskiajalta. Kaikille yhteinen uskontotieto sekä filosofian ja tieteellisen ajattelun perusteet voisivat muodostaa uuden uskonnon ja elämänkatsomustiedon korvaavan aineen pohjan. Toimintakulttuuri ja oppiaineet Kädentaidot ja muut taitoaineet ovat oiva keino lisätä kouluun enemmän oppilaiden huomioimista. Niissä ei ole kiire ja opettajalla on aikaa oppilaalle. Opetuksen ei pitäisi olla niin tulostavoitteista, ehkä jopa numeroarvostelusta pitäisi luopua? Ennen kaikkea taideaineiden tuntimäärää tulisi lisätä ja tanssi uudeksi opetusaineeksi. Tanssi nimittäin tuottaa empatiaa ja tervettä egoismia. Luovia aineita ja liikuntaa voitaisiin yhdistää lukuaineiden opetukseen. Esimerkiksi oppilaat voivat piirtää historian tapahtumia, eläimiä ja kasveja, opetella laulamaan erikielisiä lauluja ja pelaamaan urheilupelejä vaikka englanniksi. Yleisurheilun yhteydessä voisi olla enemmän voimistelua, venyttelyä ja rentoutumista. Joukkuepeleissä täytyy pitää huoli, että kaikki pääsevät pelaamaan ja ettei kentällä tapahdu syrjintää. Ruuanlaittoa, syötävien kasvien kasvattamista ja keräämistä luonnosta sekä kompostointia tulisi opettaa jo ala-asteikäisille. Tämän tapaisilla keinoilla saataisiin koulusta miellyttävämpi paikka oppilaille ja opettajille. Koulun tuntimäärää tulisi lisätä, jotta jäisi aikaa suurilta oppivaatimuksilta myös tutkimiselle (esim. fysiikka, matematiikka, musiikki, kuvaamataito). Yläluokilla voisi harkita pidempien TET-jaksojen käyttöä. Työelämän ja toisten aikuisten kanssa tekemisissä oleminen, vastuun kantaminen, ym. lakaisee monelta lapsellisia käyttäytymismalleja pois. Ne tahtovat tiivistyä suurissa yläkouluissa. Opiskelijan on hyvä itse huomata, kuinka muutkin

5 aikuiset kuin opettajat vaativat käytöstä, huolellisuutta, keskittymistä sekä ajoissa. Kiusaamista ei hyväksytä työpaikoillakaan. Kiusaamiseen on puututtava konkreettisemmin ja lujemmin kuin nyt. Ujojen on lupa olla ujoja ja herkkiä eli oppilaiden olisi opittava ymmärtämään toistensa persoonallisuuseroja. Työpaikkavierailuita ja ammatteihin tutustumista, erilaisiin ihmisryhmiin tutustumista. Median käytön mielekäs, kriittinen ja riittävä opetus koulun alkuvaiheesta alkaen. Peruskoulu on mennyt monessa suhteessa taaksepäin. Viikoittainen työaika oppilaan kanssa on vähentynyt huomattavasti. Viime laman jälkeen emme ole saaneet takaisin menetettyjä tunteja. Suuret ikäluokat, nykyiset päättäjät, saivat tältä firmalta hyvän satsauksen omaan tulevaisuuteensa: esimerkiksi vuonna vuosiluokan oppilas sai 32 h opetusta viikossa. Vuonna 1937 saatiin vastaavasti 37 tuntia. Nykyään 6.vuosiluokka saa 24 tuntia opetusta viikossa. Asiasta ei puhuta jostain syystä missään. Vapaus valita opiskeltavat kielet omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Myös ruotsi valinnaiseksi kieleksi, että taso saataisiin korkeaksi. Huonot oppilaat häiritsevät tunteja liikaa, jolloin ei voida edetä. Kieliä ei voi opiskella ilman motivaatiota ja motivaatiota ei synny pakottamalla. Kestävän kehityksen, hyvän ympäristön ja hyvän elämän edistämisen näkökulmasta tarvitaan mm. tutkivaa oppimista, yhteisöllistä tiedonrakentamista ja opettajien kehittymistä oman työnsä tutkijoina ja kehittäjinä. Tarvitaan digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat kumulatiivisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen. Tällöin kaikkea tietoa oletuksiaan myöten voidaan kommentoida ja siten testata sekä teoreettisesti että empiirisesti tieteellisen ajattelun mukaisesti. Tiede on ihmiskunnan suurin luotettavan, jatkuvasti itseään korjaavan tiedon luomisen ja oppimisen väline. Siten koulussa pitäisi arvostaa ja oppia tieteellisen ajattelun perusteet. Tiedonhaku ja jalostaminen, ryhmätöiden teko Ala-asteilla erityisesti vähemmän tietopainotteisuutta, painottaen välineaineiden hallintaa. Arvot, joita koulussa tulisi opettaa Toiset huomioonottavia ja ihmisiä kunnioittavia arvoja. Toisesta välittäminen - empatia Luonnosta välittäminen - ekologia Itsestä välittäminen - egoismi Toisesta välittäminen korostaisi lähimmäisvastuuta, suvaitsevaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ystävän auttamista, kehitysapua Luonnosta välittäminen sisältäisi isänmaanrakkauden lisäksi globaalin vastuun ilmastonmuutoksesta, luonnonvaroista sekä biodiversiteetistä.

6 Itsestä välittäminen on positiivista egoismia, terveydestä huolehtimista, itsensä kehittämistä, stressin keskellä lepäämistä, fyysisen kunnon ylläpitoa, tervettä itsetuntoa jne. Pedagoginen hyvinvointi - oppilas kokee opiskelun mielekkääksi Fyysinen hyvinvointi - oppilaan kunto kestää opiskelun Psyykkinen hyvinvointi - oppilaan pää kestää opiskelun Sosiaalinen hyvinvointi - oppilas kykenee opiskelemaan muiden kanssa Monikulttuurisuuden arvostaminen, moninaisuus, kriittisyys, toiminta, tutkiva ote. Oikean ja väärän erottaminen, sääntöjen noudattaminen ja auktoriteettien kunnioittaminen. Ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Tasa-arvoisuus Aitoon vuorovaikutukseen perustuvaa vastuullisuutta ja välittämistä. Kauneuden havaitseminen ja sen tuottaminen. Kriittinen ajattelu Antiikin perusarvot totuus, hyvyys ja kauneus ovat yhä tärkeitä. Perusarvot hyvyys, kauneus, totuus ovat kestäviä ja ne tulee konkretisoida. Kaikkien näiden arvojen opetus lähtee kodeista, mutta koulu voi vahvistaa niitä. Koulussa pitäisi lisätä itsepäisyyden arvostusta. Nykyään keskitytään liikaa opettajan johdolla toimimiseen, eivätkä oppilaat opi toimimaan itsenäisesti. Oppilaita pitäisi rohkaista ottamaan kantaa itseään koskeviin asioihin ja kyseenalaistamaan sekä laatimaan perusteluja olemassa oleville säännöille. Säännöt tuntuvat aina reilummilta, kun tietää niihin perustelun. Toisin sanoen oppilaalla pitäisi olla oikeus kieltäytyä opetuksesta ja etsiä sille vaihtoehtoja, jos ei ole tyytyväinen opetuksen laatuun. Nykyään tällaisessa tilanteessa oppilas vain alkaa kapinoida koulua vastaan, mikä heikentää muidenkin oppimistuloksia.

7 Koulun tulee ehdottomasti kannustaa itsenäisyyteen ja luovuuteen. Moni opettaja on aivan liian autoritaarinen ja tuhoaa luovuuden täydellisesti ja kiinnostuksen aineeseen, jota kyseinen opettaja opettaa. Oppimaan oppimisen taitoja ja ajattelutaitoja. Tulevaisuuden kansalaisten ei odoteta olevan tietopankkeja, vaan tiedon taitavia käsittelijöitä ja oman alansa asiantuntijoita. Tieto ei siirry vaan se on itse rakennettava. Myös lahjakkaiden oppilaiden huomiointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Nythän monesti heikointa tuetaan ja taso luokissa madaltuu. Oppijan tulisi saada mahdollisuuksia yltää oman kapasiteettinsa ylärajoillekin, koska siitä syntyy into, motivaatio ja opiskeluun sitoutuminen. Totuudellisuuteen kasvattaminen on itsetuntemuksen lisäämistä. Uskonnon opetus ei opeta totuudellisuuteen, vaan opettaa teeskentelyä ja välinpitämättömyyttä. Totuudellisuuteen kasvattamisen varsinaisia opetusalueita on filosofia ja psykologia, jotka tukevat lapsen itseluottamuksen vahvistamista kaikessa koulutyössä. Hyvyyteen kasvaminen tapahtuu kaikissa vuorovaikutussuhteissa. Lapsista tulisi kasvaa rohkeita, tulevaisuuteen ja omiin voimavaroihinsa luottavia aikuisia, jotka pystyvät ja uskaltavat keskustella asiallisesti ja kyseenalaistaa ilman tappelua. Heidän tulisi löytää omat vahvuutensa ja nautinnonalueensa, jotta he masentumatta jaksaisivat huolehtia yhteiskunnasta. Ihmissuhdekasvatus eli taidot elää toisten kanssa kunnioittaen toista on hän samanlainen tai erilainen kuin itse ja taito kunnioittaa ja pitää huolta omasta itsestään ja jaksamisestaan. Nykyinen hyvinvointimme perustuu tieteeseen ja teknologiaan. Yritystoimintaan ja tuotantoelämään, joka uusintaa meille jatkuvasti resurssit hyvään elämään, hyvään ympäristöön ja kestävämpään kehitykseen, tulisi koulussa olla hyvin myönteinen, mutta samalla jatkuvaan laadunparantamiseen pyrkivä myönteinen asennoituminen. Kestävän kulutuksen lisäksi kannattaa korostaa entistä enemmän myös kestävää tuotantoa ja sen luomisen perusteita. Luonnossa suurin osa aineista kiertää. Myrkyt toki koetetaan ottaa kierroista pois.

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko OPS-kysely huoltajille te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Liikunta Kielet Matematiikka Vieraatkielet

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA ( Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisältö kulkee rinnalla ja on ilmaistu otsikoissa kursivoituna punaisena

Lisätiedot

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita.

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita. Fyysinen oppimisympäristö Homeeton koulu ja lähellä kotia. Kaikki kohdat periaatteessa tärkeitä, mutta jäi mietityttämään mitä tällä kyselyllä haetaan. Pieni koulu on parempi. Hyvä fyysinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Yrittäjyyskurssi yläkouluun

Yrittäjyyskurssi yläkouluun Urheilupuiston koulu, Mikkeli Yrittäjyyskurssi yläkouluun Opeta yrittämään (6op) HSE, Pienyrityskeskus, Mikkeli Mikko Siitonen 12/1/2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Talous ja yrittäjyys -kurssi nyt

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? Jaakko Alasaarela Paavo Arhinmäki Teemu Arina Saara Backberg Susanna Haapalainen Hanna Hihnala Janne Jauhiainen Ole Johansson

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

1 OPETUSSUUNNITELMA 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 6 1.2 Opetussuunitelman sisältö 6

1 OPETUSSUUNNITELMA 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 6 1.2 Opetussuunitelman sisältö 6 MERITUULEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA LK 1-6 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 18.5.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1 OPETUSSUUNNITELMA 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 6 1.2 Opetussuunitelman sisältö

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan.

Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan. Ops /Parkano Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010) Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010) Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan. Luvussa 11 Oppilaan arviointi huomioitu

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2011 päivitetty 18.4.2011 TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 18.4.2011 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu toimivan oppilaskunnan opas Opetusministeriön julkaisuja 2007:32 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva oppilas

Lisätiedot