JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ OPINTO- OPAS. jyväskylän steinerkoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2014-2015 STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ OPINTO- OPAS. jyväskylän steinerkoulu"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA OPINTO- OPAS steinerkoulu

2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, Jyväskylä Toimisto Iina Chrons: Tuula Koljonen: Opettajakunnan toimihenkilöt: Opettajat Opiskelijan arviointi Opiskelijan arviointi perustuu hänen työprosessiinsa oppitunneilla, opetetun aineksen kirjalliseen, itsenäiseen työstämiseen ja sen tuloksiin sekä opetetusta aineksesta järjestettyihin kuulusteluihin tai kokeisiin. Arvioinnin tapoja ovat kirjallinen lausunto, kirjallinen ja suullinen palaute, arviointikeskustelut sekä opiskelijoiden että huoltajien kanssa, numeroarviointi ja opiskelijan suorittama itsearviointi. Arvioinnista annetaan tietoa sekä opiskelijoille että heidän vanhemmilleen. Puheenjohtaja Rehtori Jaana Juka Helena Heikkilä Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Apulaisrehtori Sihteeri Postiosoite: 2 Paula Keskinen Arja Toivanen Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, Jyväskylä Laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Välittäjätunnus: DABAFIHH Arvioinnin uusiminen ja oikaisu (LA 13) Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. 3

3 4 Kirjallinen lausunto Lukuvuoden päätteeksi opiskelija saa kirjallisen lausunnon, joka sisältää kuvauksen hänen edistymisestään opinnoissa. Nuorisovaiheessa (luokat 9 12) huomioidaan lausunnossa opiskelijan edistyminen suhteessa hänen omiin mahdollisuuksiinsa sekä opetussuunnitelman tavoitteisiin. Lausunto annetaan kaikista aineista, joita opiskelija on opiskellut. Kirjallinen ja suullinen palaute sekä arviointikeskustelut Opiskelija saa jatkuvaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutyön luonnollisena osana. Jatkuva palaute on olennainen osa opiskelijan arviointia. Opiskelijan kirjallisista suorituksista opettaja antaa vapaamuotoisen kirjallisen palautteen, jossa hän voi opastaa opiskelijan työskentelyä. Kirjalliset suoritukset arvioidaan suhteessa opiskelijan kulloisiinkin mahdollisuuksiin. Opettajat järjestävät luokilla 9 12 säännöllisesti palautetilaisuuksia, joissa keskustellaan yksittäisen opiskelijan edistymisestä ja kartoitetaan hänen kokonaistilanteensa ja työn suuntaamisen tarvetta. Näissä palautetilaisuuksissa huolehditaan siitä, että opiskelija saa realistisen kuvan edistymisestään suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Arviointikeskusteluja käydään opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien kesken aina, kun siihen ilmenee tarvetta. Aloitteentekijänä voi olla näistä jokainen. Itsearviointi Itsearviointi voi alkaa kehitysvaiheessa, jossa ajattelu- ja arvostelukyky heräävät. Välttämätöntä se on nuorisovaiheessa, jolloin kehityksen painopiste on näissä kyvyissä. Opiskelijoita kannustetaan ja totutetaan itsearviointiin. Itsearvioinnin tarkoituksena on toisaalta realistisen minäkuvan ja toisaalta kouluyhteisön toiminnan kehittäminen. Numeroarviointi ja päättötodistukset Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen määräyksiä. 9. luokan oppilas saa keväällä perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan päättötodistuksen tai keskeyttäessään opinnot steinerkoulussa erotodistuksen. 12. luokan opiskelija saa steinerkoulun päättötodistuksen suoritettuaan steinerkoulun oppimäärän ja 13. luokan opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion oppimäärän ja ylioppilastodistuksen suoritettuaan ylioppilastutkinnon. Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lukiolakiin ja asetukseen. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (LL 25). Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksi lukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista (LL 23). Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorit- 5

4 tanut oppimäärää tässä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksensa ei ole jatkaa opintoja (LL 24). Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi (LL 26). Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa varoitusta, määräaikaista erottamista, opiskelusta pidättämistä tai lukiolain 28 :n säätämää etua tai oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallintooikeudelta siten kuin hallinnonkäyttölaissa säädetään. Päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, lukiolain 13 :ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä, muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista sekä lukion suoritusajan pidentämistä ja opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta, haetaan muutosta valittamalla aluehallintovirastolta siten kuin hallinnonkäyttölaissa säädetään. Aluehallintoviraston antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallinnonkäyttölaissa säädetään. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun se on saatettu opiskelijalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi. (LL 34) Opiskelijan koulumatkoista aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän tuen ja opintotuen hakemista koskevaa tietoa saa koululta ja KELA:n toimistosta. 6 Opetussuunnitelma Jyväskylän steinerkoulun opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisluvassa edellytetyn steinerpedagogisen erityistehtävän mukainen ja noudattaa myös valtakunnallisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteita. Lukiovaiheen opinnot muodostuvat valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä, koulun omista soveltavista sekä koulun erityistehtävän mukaisista kaikille yhteisistä opinnoista. Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa 3-4 vuodessa. Vähennysoikeus Kun opiskelija suorittaa koulun erityistehtävän mukaiset opinnot, hänellä on niin halutessaan oikeus vähentää kahdeksan pakollista kurssia eri aineista kuitenkin niin, että puolet kyseisen aineen pakollisista kursseista tulee suoritetuiksi hyväksytysti. Vähennysoikeutta ei voi käyttää sellaisissa aineissa, joissa opiskelija aikoo osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Jaksojen suorittaminen Ainetta opetetaan joko jaksoina tai viikkotunteina. Jaksoina opetettavia aineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, historia ja yhteiskuntaoppi, taidetieto, matematiikka, geometriapiirustus, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, psykologia, filosofia, käsityö ja kotitalous. Viikkotunteina opetettavia aineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka (jaksojen lisäksi), ruotsi, englanti, saksa, uskonto tai elämänkatsomustieto, musiikki, kuvataide, liikunta, eurytmia, valinnainen käsityö, ranska, venäjä tai joku muu kieli. Työkirja- tai muut tehtävät Työkirja sekä muut tehtävät (esim. aineet ja referaatit) tulee palauttaa joko jakson päättyessä tai viimeistään viikon kuluessa tästä jakson opettajalle. Töiden viivästyminen vaikuttaa arviointiin. Opettaja määrää tällöin palauttamisen aikataulun. 7

5 Koe Jakson päättyessä pidetään koe, kuulustelu tai valmistetaan muu tehtävä. Koe on mahdollista suorittaa tämän jälkeen yhteensä kolme kertaa: kaksi kertaa lukuvuoden aikana järjestettävänä uusintakoepäivänä ja kerran kesän uusintakoepäivänä. Uusintakoepäivät ilmoitetaan lukuvuoden alkaessa. tävin. Jos poissaoloja on yli 30 %, koko jakso on suoritettava uudelleen. Kun poissaolon syynä on pitkäaikainen sairaus, poissaolosta tulee esittää lääkärintodistus. Lääkärintodistuksen nojalla opiskelijalla on oikeus saada tukiopetusta ja korvaavia tehtäviä. Poissaolot on selvitettävä Wilmaan viipymättä. Selvittämättömistä poissaoloista ja opintojen laiminlyönnistä voi seurata kirjallinen varoitus. Poissaoloja seurataan oppilashuolto- ja opiskelijahuoltoryhmässä. 8 Uusintakoe Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen koetta kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Kokeeseen ilman syytä saapumatta jättäminen tai vastaamatta jättäminen katsotaan yhdeksi suoritukseksi. Uusintakoepäivät KESÄN UUSINTA- KOEPÄIVÄ ON TORSTAINA KLO SYYSLUKUKAUSI 2014 KEVÄTLUKUKAUSI 2015 TO klo TO klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo Muutokset mahdollisia! klo Poissaolot Opiskelu perustuu jatkuvaan läsnäoloon tunneilla. Yli 10 %:n poissaolot tulee korvata opettajan antamin teh- Opetusmateriaalit ja maksut Perusopetus on maksutonta, eikä oppilailta peritä erillisiä materiaalimaksuja, ellei oppilas tee esim. käsityössä tai kuvataiteessa sellaista työtä, jonka materiaalit ylittävät ns. normaalit oppilaskohtaiset kustannukset. Lukiovaiheen opiskelijat maksavat kaikki käytettävät materiaalit itse. He voivat ostaa opettajien ohjeiden mukaisesti materiaaleja koulun toimiston yhteydessä olevasta materiaalimyynnistä TIISTAISIN ja TORSTAISIN ja Kaikki valkoiset jaksovihkot ostetaan koululta. Kirjat ja muut materiaalit voi hankkia opettajien ohjeiden mukaisesti kirjakaupasta. Materiaalimyynnistä haetut materiaalit sekä kopio-, kuvataideopintojen ja käsityön kulut laskutetaan huoltajilta. Oppilaan- ja opiskelunohjaus ja ammatinvalinta Opiskelijalle annetaan sekä luokittaista että henkilökohtaista ohjausta. Ohjaukseen osallistuvat kaikki aineenopettajat, luokanohjaaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa erityisopettaja. Kukin opettaja ohjaa opettamansa aineen opiskelutekniikkaa, kuten vihkotyötä ja ajankäytön suunnittelua 9

6 sekä motivoi opiskelijoita säännölliseen, tavoitteelliseen opiskeluun. Aineenopettajat ja erityisopettaja antavat myös tukiopetusta tarpeen mukaan. Viikoittaisilla luokanohjaajan tunneilla saa yleistä ohjausta opintojen suunnittelun tueksi. Jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työharjoitteluihin liittyvistä kysymyksistä saa tietoa opinto-ohjaajalta. Opiskelijoita ohjataan myös itsenäiseen tiedonhankintaan internetin avulla. Ammatinvalintaan liittyvissä erityiskysymyksissä opiskelija voi olla yhteydessä esimerkiksi terveydenhuoltoon tai ammatinvalintapsykologiin. Ohjaukseen liittyviä tunteja pidetään sekä luokkamuotoisena että jokaiselle henkilökohtaisesti. Jatko-opintoihin liittyvää yhteistyötä tehdään toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa mm. osallistumalla näiden järjestämiin vierailupäiviin. Koululle voidaan myös kutsua vierailijoita eri oppilaitoksista tai työpaikoilta. Opiskelijan tulee olla myös itse aloitteellinen, jos kysymyksiä tai ongelmia ilmenee. Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Ritva Tuumanen on tavattavissa koululla ilman ajanvarausta ma pe klo ja , ensiaputilanteissa muulloinkin. Muina aikoina vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. Lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajan kautta. Puh Sähköpostiosoite: 10 Oppilashuolto ja opiskelijahuolto Koulun opiskeluhuolto on järjestetty seuraavasti: 9. luokan oppilaat kuuluvat vielä oppilashuollon piiriin. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori ja erityisopettajat sekä terveydenhoitaja, luokanohjaaja tai muut oppilasta opettavat opettajat tapauskohtaisesti. Lisäksi palavereihin voi osallistua, huoltaja, oppilas, terveydenhoitaja tai muita oppilaan asioita hoitavia asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijahuollon piiriin. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja sekä luokanohjaaja, huoltaja, opiskelija, muita opiskelijaa opettavia opettajia tai hänen asioitaan hoitavia asiantuntijoita tapauskohtaisesti. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa. Apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja tapaavat yksittäisiä opiskelijoita säännöllisesti viikoittain sopimuksen mukaan. Jyväskylän kaupunki on nimennyt koululle omat henkilöt hoitamaan koulun kuraattori- ja psykologipalveluita, joiden käyttö koordinoidaan oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien kautta. Oppiaineiden keskeiset sisällöt 9. luokka Äidinkieli ja kirjallisuus Tutustutaan suomen kielen kehitykseen ja kielemme ominaispiirteisiin. Kerrataan kielioppi pääpiirteissään. Tutustutaan kirjallisuuden alkuvaiheisiin ja romantiikan kirjallisuuteen sekä estetiikan perusteisiin. Syvennetään tyylilajien tuntemusta 11

7 ja kehitetään taiteellista tyylitajua. Kirjoitetaan ja luetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä. Keskusteluharjoituksia ja puheilmaisua. Ruotsi (B1-kieli) Peruskielioppi kerrataan selkeinä kokonaisuuksina. Lukemistona novelleja, lehtiartikkeleja, runoutta. Sanavaraston systemaattista kartuttamista aihepiireittäin. Suullista ja kirjallista omaa tuottamista sekä kuullunymmärtämistä harjoitellaan läpi koko vuoden. Englannin kieli (A1-kieli) Käsitellään erisisältöisiä tekstejä monipuolisesti, painottaen pääkohtien toistamista kohdekielellä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Kerrataan peruskielioppi edellisinä vuosina opittua ainesta täydentäen. Laajennetaan sanavarastoa mm. työelämän ja hyvinvoinnin aihealueilta. Harjoitellaan kirjoitelman kirjoittamista kohdekielellä. Saksan kieli (A2-kieli) Kerrataan ja syvennetään peruskielitaitoa, niin että oppilaalle muodostuu kokonaiskäsitys kielen erityispiirteistä ja saksankielisistä maista. Harjoitellaan säännöllisesti arkipäiväisiä puhetilanteita. Seurataan ajankohtaisia kulttuuritapahtumia saksankielisissä maissa ja keskustellaan niistä. Luetaan ja tulkitaan monipuolisesti erilaisia tekstejä sekä kaunokirjallisuutta. Peruskielioppi käydään läpi selkeinä kokonaisuuksina, ja opittuja taitoja hyödynnetään entistä enemmän omassa kirjoittamisessa. Kuullun- ymmärtämisharjoitukset täydentävät opiskelua ja kasvattavat kielitaitoa oleellisesti. Ranskan kieli (B2-kieli) 12 Valinnaisen kielen tunneilla keskitytään jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin. Esittäytyminen, tervehtiminen, kaupassa asiointi, ruokailutilanteet sekä matkailuun tarvittavat perustaidot tulevat tutuiksi käytännön harjoituksissa. Painotetaan rohkeaa ääntämistä ja puheilmaisua. Tutustutaan ranskalaiseen tapa- ja toimintakulttuuriin vaihtelevin työtavoin. Sanastoa kartutetaan erilaisten tekstien parissa. Opitaan kieliopin alkeet ja harjoitellaan kirjallista viestimistä. Hyödynnetään muissa kielissä hankittuja taitoja. Matematiikka Käsitellään paikkajärjestelmiä, kombinatoriikan ja todennäköisyyslaskennan alkeita. Kerrataan ja laajennetaan algebrallisten lausekkeiden käsittelyä; harjoitellaan polynomien kertolaskua, jakamista tekijöihin ja rationaalilausekkeiden laskutoimituksia. Käsitellään ensimmäisen asteen yhtälön, yhtälöparin, epäyhtälön ja vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Geometriassa kerrataan ja laajennetaan tasogeometriaa; käsitellään kolmion kulmien summa, kulmien ja sivujen suuruussuhteet, ala, yhteneväisyys, yhdenmuotoisuus, sivujen verrannollisuus ja Pythagoraan lause. Tutustutaan trigonometrian alkeisiin. Lasketaan pinta-ala- ja tilavuuslaskuja. Käsitellään funktio-opin alkeita. Biologia Jatketaan ihmisen elimistön rakenteen ja toimintojen tarkastelua. Kerrataan ja syvennetään aikaisempina vuosina opittuja tietoja liikuntaelimistöstä, keskushermostosta ja aisteista. Jaksolla tutustutaan myös ekologian perusteisiin, ekosysteemiin ja erilaisten tekijöiden vaikutukseen ekosysteemissä. Ekoleiri sisältyy biologian opetukseen oleellisesti syventäen ekologian osuutta. Maantieto Jakson aiheena on maapallon kivikehä, sen rakenne ja liikkeet. Tarkastellaan maapallon pinnanmuotoja ja vuoristorakennetta. Käsitellään sisäsyntyisiä tapahtumia maapallolla (esimerkiksi maanjäristykset) sekä ulkosyntyisiä, maan pintaa kuluttavia luonnontapahtumia. 13

8 Fysiikka Kerrataan ja laajennetaan lämpöopin, mekaniikan, sähköopin ja akustiikan perusilmiöiden tuntemusta. Opetus painottuu lämpöopin käsittelyyn. Tutkitaan lämpövoimaan ja sähkömagneettisuuteen perustuvia laitteita ja koneita. Tutustutaan atomi- ja ydinfysiikkaan. Kemia Käsitellään orgaanisen kemian perusilmiöitä ja ympäristökemian alkeita. Pääpaino on kasvien tuottamissa aineissa: alkoholit, eetterit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot, esterit. Alkuaineissa käsitellään hiili, vety ja happi. Tutustutaan yleisimpiin huume- ja päihdeaineisiin sekä niiden vaikutuksiin. Tutustutaan kemian historiaan ja atomiteoriaan. Terveystieto Terveystiedon tunneilla syvennetään vuosiluokilla 7-8 opittuja tietoja ja taitoja. Perehdytään oman kehon oireiden tulkintaan sekä ihmisen elämänkaareen syntymästä kuolemaan. Tutustutaan paikallisiin terveyden huoltopalveluihin ja vieraillaan esimerkiksi perhe-suunnitteluneuvolassa sekä opetellaan ensiaputaitoja. Evankelis-luterilainen uskonto Opiskellaan kristillistä elämää Suomessa sekä historiallisin että nykypäivään sijoittuvin esimerkein. Vertaillaan erilaisia tapoja olla kristitty. Pohditaan kysymystä hyvästä ja pahasta. Elämänkatsomustieto 14 Käsitellään kokonaisuuksia kehittäen taitoja ilmaista omaa elämänkatsomusta. Käsitellään arkipäivän tilanteiden eettisiä mahdollisuuksia Opetuksessa käsitellään vastuun kantamista itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnan rakentamisesta ja luonnosta. Opetellaan arvioimaan tieteiden ja tekniikan vaikutusta ihmisen elämäntapaan. Historia Syvennetään uuden ajan tuntemusta syy seuraus-suhteita etsimällä. Valtiollisen ja yksilöllisen itsemääräämisoikeuden kehittyminen kulkee jakson punaisena lankana. Kurssi painottuu 1900-lukuun ja Suomen historiaan. Yhteiskuntaoppi Tarkastellaan yksilöä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Opitaan tuntemaan elämän eri osa-alueita ja niiden yhteisiä pelisääntöjä. Painotetaan nuorten ja Suomen kannalta merkittäviä asioita. Musiikki Opetellaan ymmärtämään ja esittämään erityylisiä musiikkiteoksia. Opiskellaan teosten perusrakenteita ja musiikin historian virtauksia. Osallistutaan yläluokkien kuoroon ja orkesteriin. Taitoja kehitetään aktiivisesti harjoitellen laulu- ja improvisointiharjoituksia tehden. Kuvataide Harjoitellaan kuvaamaan valon ja varjon liikkeitä eri esineiden pinnoilla. Kappaleet pyritään hahmottamaan valo- ja varjopintoina ilman ääriviivoja. Työskennellään lähinnä mustalla, valkoisella ja harmaan eri asteilla. Muovailussa tutustutaan erilaisiin muotoihin ja niiden väliin jääviin tiloihin. Käsitellään kuvataidetta eri aikakausien ilmentäjänä. Yksittäiset teokset nostavat esiin ihmisen ainutlaatuisuuden historian syy seuraus-suhteiden rinnalla. Käsityö Tehdään erilaisia taonta- ja pakotustöitä. Perehdytään 15

9 raudan historiaan, metallien ominaisuuksiin, työvälineisiin ja työstötapoihin sekä niihin liittyviin työturvallisuusnäkökohtiin. Tekstiilikäsityön jaksossa tutustutaan monipuolisesti huovutukseen. Lampaan villasta valmistetaan erilaisia käyttötekstiilejä vaatetukseen tai sisustukseen. Jakson aikana painotetaan omaa suunnittelua ja toteutusta. Liikunta Liikuntatunneilla toimitaan reilusti ryhmässä toiset huomioon ottaen ja monipuolisesti liikkuen. Jatketaan perustaitojen kehittämistä kohti monipuolisia taitoja. Opitaan huoltamaan lihaksistoa ja koko kehoa. Eri lajit vaihtuvat vuodenaikojen ja mahdollisuuksien mukaan. Kotitalous Kotitaloustunneilla tehdään ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä töitä. Tunneille niveltyy luontevasti myös kodinhoidon ja siivouksen, ravitsemuksen, elintarviketuntemuksen, ergonomian, ympäristökasvatuksen, tapakasvatuksen kuluttajakasvatuksen sisältöjä. Pääpainopisteet 9. luokalla ovat käytännön työtaitojen kartuttamisen lisäksi ravitsemuksen perusteissa, työn suunnittelussa ja ergonomiassa, keittiön puhtaanapidossa ja energian säästämisessä. Valinnainen käsityö Tekstiilityössä perehdytään kankaanpainantaan ja huovutukseen. Tekninen käsityö painottuu puun ja metallin työstöön. Ekologian leiri Ekologian leirillä syvennetään 9. luokan biologian jaksolla opiskeltuja asioita ekosysteemeistä ja perehdytään tarkemmin johonkin ekosysteemiin, esimerkiksi Lapin tai saariston luontoon. Leirillä harjoitellaan havainnointia ja yksinkertaisten biologisten tutkimusmenetelmien käyttöä. 16 Lukiokoulutus luokat Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen, 10. lk.) Kurssilla syvennetään opiskelijoiden tekstikäsitystä tarkastelemalla erilaisia tekstejä eri näkökulmista. Tarkennetaan opiskelijan omaa viestijäkuvaa. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (pakollinen, 10. lk.) Kurssilla eritellään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä syvennetään tekstilajituntemusta. Tutustutaan tekstin tekemisen prosessiin ja suunnitellaan ja laaditaan erilaisia asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan informatiivisen puheenvuoron rakentamista, kohdentamista, havainnollista esittämistä ja arviointia. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen, luokat 10-11) Kurssilla syvennetään opiskelijoiden käsitystä kaunokirjallisuudesta sekä kielen taiteellisesta tehtävästä ja kulttuurisesta merkityksestä. Proosa, lyriikka ja draama kirjallisuudenlajeina. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen, 11. lk.) Kurssilla tarkastellaan kieltä ja siihen kätkeytyvää vallankäyttöä. Tutkitaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä ja perehdytään väittelyyn ja argumentointiin. Samat teemat toistuvat sekä suullisissa että kirjallisissa harjoituksissa eri tavoin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (pakollinen, 11. lk.) Tarkastellaan tekstejä ja niiden tyyliä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta. Tutustutaan maailmankirjallisuuden aikakausiin ja tyylisuuntiin. Kurssilla laaditaan pohdiskeleva teksti, jonka aiheen voi kytkeä Kehitysteema kirjallisuudessa -kurssiin (ÄI10). 17

10 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen, 12. lk.) Kurssilla perehdytään suomen kieleen ja suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin yksilön ja yhteiskunnan kannalta. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (syventävä, luokat 11-12) Kurssilla monipuolistetaan erilaisia puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja. Harjoitellaan sekä ryhmäviestintä- että esiintymistaitoja monipuolisesti ja opiskelijoiden tarpeesta lähtien. Puhumisen lisäksi voidaan myös kirjoittaa puheviestintään liittyvistä aiheista ja laatia mm. pöytäkirja tai hakemus. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (syventävä, 12. lk.) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla kerrataan tekstityyppejä ja -lajeja, tekstianalyysin käsitteitä, tekstin rakentamista ja kielenhuoltoa. Kurssi perehdyttää ylioppilaskokeen tekstitaidon kokeeseen. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (syventävä, 12. lk.) Perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Syvennetään sekä otsikko- että aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoja. Kurssi perehdyttää erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeeseen. Ruotsin kieli (B1-kieli) RUB1 Koulu ja vapaa-aika (pakollinen, 10. lk.) Kurssin aikana käsitellään kouluun, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviä tekstejä, joiden tarkoituksena on laajentaa sanavarastoa. Lisäksi tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kielioppiasioina käsitellään numeraaleja, adverbeja ja konjunktioita. Oppimateriaali: Galleri Grammatik, Galleri 1, Ruotsin keskeinen sanasto osin 18 RUB2 Arkielämää pohjoismaissa (pakollinen, 10. lk.) Tutustutaan elämään eri pohjoismaissa. Luetaan ja kuunnellaan aiheeseen liittyviä tekstejä sekä laajennetaan sanavarastoa. Harjoitellaan kaikkia kielen eri osa-alueita. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään verbiopin hallintaa. Oppimateriaali: Galleri Grammatik, Galleri 2, Ruotsin keskeinen sanasto osin RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (pakollinen, luokat 10-11) Kurssin aikana tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden elinolosuhteisiin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Materiaalina lehtiartikkeleita, matkakertomuksia, kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä. Harjoittelua kielen eri osa-alueilla. Kielioppiasioina lauseoppi ja pronominit. Oppimateriaali: Galleri Grammatik.Galleri 3, Ruotsin keskeinen sanasto osin RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (pakollinen, 11. lk.) Tutustutaan eri kulttuureihin eri elämänaloilla. Materiaalina elämäkertoja, uutisia, kaunokirjallisuutta. Kielioppiasioina substantiivit, adjektiivit, prepositiot. Oppimateriaali: Galleri Grammatik,Galleri 4, Ruotsin keskeinen sanasto osin RUB5 Elinympäristömme (pakollinen, 12. lk.) Kurssilla tutustutaan sanastoon, joka käsittelee joukkotiedotusvälineitä, ympäristökysymyksiä ja liikennettä. Kurssin aikana tutustutaan pohjoismaalaiseen sanomalehdistöön. Tekstimateriaalina paljon lehtiartikkeleita, asiatekstejä ympäristöstä, liikenteestä jne. Keskustelun pohjana kantaaottavia artikkeleita ja aiheita. Kielioppi keskittyy kieliopin hienouksiin, esim. partisiipit, tietyn sanaluokan muuntuminen uudeksi sanaluokaksi, adverbit, konjunktiot jne. Jatketaan oppikirjojen Ruotsin keskeinen sanasto ja Galleri Grammatik käsittelyä. RUB7 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (syventävä, luokat 12-13) Tutustutaan pohjoismaalaisiin kulttuuripersooniin ja heidän teoksiinsa tai aikaansaannoksiinsa tekstien ja 19

11 kuunteluiden avulla. Opitaan kertomaan henkilöstä hänen elämäkertansa oleelliset tiedot suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi on uudistettujen perusteiden mukainen suullisen kielitaidon kurssi. Oppikirjana Galleri 7. RUB9 Suullisen kielitaidon harjoittelua (kuultua ja puhuttua) (soveltava, lk.) Kurssi on koulun oma soveltava kurssi. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan mahdollisimman paljon erilaisten tekstien ja äänitteiden avulla. Keskusteluharjoituksia, esitelmiä, sanaleikkejä ja -pelejä suullisen kielitaidon kehittämiseksi. RUA9 Tekstitaitojen syventäminen I (soveltava, luokat 10-11) Laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään tekstinlukutaitoja aiempaa vaativampien tekstien avulla. Aiheet valitaan ajankohtaisten uutisten ja kurssilaisten mielenkiinnon mukaan. Teksteiksi pyritään valitsemaan sellaisia aiheita, joita muuten ei käsitellä yhteisillä kursseilla. Esim. avaruus, ihmissuhteet, pohjoismainen historia jne. RUA11 Tekstitaidon syventäminen III (soveltava, luokat 12-13) Jatketaan edelleen vaativampien tekstien lukemista sanavarastoa ja sanontojen hallintaa kehittäen. Kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin pitkän oppimäärän ylioppilaskokeen vaatimuksiin. Oppikirjana Dags framtider 6-7. Englannin kieli (A-kieli) ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen, 10. lk.) Kurssilla perehdytään lukion kielenoppimiseen ja työtapoihin. Kieliopista työstetään pääosin verbioppi, tekstien avulla käydään läpi arkipäivän tilanteita sekä niihin liittyvää sanastoa. Suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa opetellaan lähinnä mielipiteen ilmaisua. Oppimateriaali: Open road 1 20 ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen, 10. lk.) Kurssilla perehdytään substantiivien ja pronominien hallintaan ja jatketaan sanavaraston laajentamista eri tavoin. Tekstityössä tutustutaan kieleen eri viestimissä ja opitaan erilaisia viestintästrategioita. Luettua opetellaan myös tiivistämään äidinkielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppimateriaali: Open road 2 ENA3 Opiskelu ja työ (pakollinen, 10. lk.) Opiskellaan erilaisten tekstien ja tilannetehtävien avulla muodollisten tilanteiden vaatimaa kieltä, aihepiireinä opiskelu ja työelämä. Opiskelijat tekevät itsenäisen suullisen esityksen valitsemastaan ammatista. Kieliopista käydään läpi adjektiivit, adverbit ja prepositiot. Sanavarastoa laajennetaan tekstimateriaalin sanaston avulla. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen, 12. lk.) Tutustutaan englanninkielisten maiden nykypäivään kielen ja yhteiskunnallisten aiheiden kautta. Kieliopista työstetään sananmuodostusta ja erilaisia fraasirakenteita uusina asioina. Tekstityössä harjoitellaan raportointia. Suullinen työ koostuu erilaisista keskusteluharjoituksista. ENA5 Kulttuuri (pakollinen, 11. lk.) Tutustutaan englanninkielisen kielialueen kulttuuriin eri lähteitä hyväksikäyttäen. Opiskelijat lukevat kurssin aikana englanninkielisen romaanin ja tekevät kattavan kirjoitelman valitsemastaan kulttuuriaiheesta tai -henkilöstä. Kieliopista työstetään lauseoppi, sanavaraston laajennus tapahtuu lähinnä itsenäisesti, omien tuotosten parissa. ENA6 Tiede, talous, tekniikka (pakollinen, 12. lk.) Tutustutaan em. alojen nykytilaan etenkin sanastoon erilaisten tekstilähteiden kautta. Kielioppirakenteita kerrataan tarpeen mukaan, uutena rakenne- ja sanastoasiana käsitellään idiomit. Keskitytään tyyliseikkoihin ja kielen ominaispiirteisiin kirjoitus- ja puheharjoituksissa. 21

12 Saksan kieli (B2-kieli) SAB2 5 Kulttuuri (syventävä, luokat 10-12) Tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuriin esimerkiksi elokuvan, kuvataiteen ja musiikin avulla. Opiskelijat voivat valita käsiteltäviä aiheita myös oman kiinnostuksensa mukaan. Luetaan kaunokirjallisuutta ja mediatekstejä. Harjoitellaan mielipiteenilmaisua keskustellen sekä kirjallisesti. Kielioppikirjana TIPP. SAB2 6 Yhteinen maapallomme (syventävä, luokat 10-12) Käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia tapahtumia ja pohditaan globalisaatioon liittyviä asioita etenkin nuoren ihmisen kannalta. Seurataan saksankielistä mediauutisointia. Painotetaan tekstinlukutaitoja ja laajennetaan aihepiiriin liittyvää sanastoa. Opitaan kirjoittamaan asiatekstejä. Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Kielioppikirjana TIPP. Ranskan kieli (B3-kieli) RAB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua! (syventävä, 10. lk.) Tutustutaan kieleen ja kulttuuriin käytännönläheisesti Opitaan esittely, tervehtiminen sekä jokapäiväiseen asiointiin sekä matkailuun liittyviä vuorovaikutustaitoja. Painotetaan ääntämistä sekä suullista ilmaisua. Luetaan helppoja tekstejä sekä harjoitellaan kieliopin alkeet. RAB3 2 Näin asiat hoituvat (syventävä, 10. lk.) Laajennetaan kielenkäyttötilanteita ja kartutetaan sanavarastoa. Lisätään kirjoitusharjoituksia pienimuotoisten viestinnällisten tehtävien avulla. Tutustutaan ranskalaiseen tapa- ja toimintakulttuuriin mahdollisimman elävästi. Otetaan selvää jo hieman pidemmistäkin teksteistä. Matematiikka (lyhyt) MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen, 10. lk.) Käsitellään algebrallisia lausekkeita. Ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä graafisesti ja algebrallisesti. Käsitellään toisen asteen polynomifunktioita ja yhtälöiden ratkaisemista. MAB2 Geometria (pakollinen, 10. lk.) Kerrataan ja laajennetaan geometrian perusteita. Käsitellään kolmioiden yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa. Määritetään kuvioiden ja kappaleiden pintaaloja ja tilavuuksia. Trigonometriaa laajennetaan yleisiin kolmioihin. Käsitellään analyyttisen geometrian ja vektorilaskennan perusteita. MAB3 Matemaattisia malleja (pakollinen, 11. lk.) Laajennetaan lineaaristen ja eksponentiaalisten funktioiden käsittelyä. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä. Käsitellään käänteisfunktiot. MAB4 Matemaattinen analyysi (pakollinen, 12. lk.) Kerrataan polynomifunktioiden nollakohdat ja ratkaistaan epäyhtälöitä. Opitaan käyttämään darivaattaa funktion kasvun ja vähenemisen sekä ääriarvojen tutkimisessa MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (pakollinen, luokat 10-12) Tutkitaan ja tulkitaan erilaisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten avulla. Tutustutaan myös todennäköisyyden käsitteeseen, laskulakeihin ja todennäköisyysjakaumiin. MAB7 Talousmatematiikka (syventävä, luokat 10-12) Käsitellään korko, koronkorko, diskontto, lainat, todellinen korkokanta, indeksit, valuuttakurssit ja verotus. Lasketaan aiheisiin liittyviä käytännön harjoituksia

13 Matematiikka (pitkä) MAA1 Funktiot ja yhtälöt (pakollinen, 10. lk.) MAA2 Polynomifunktiot (pakollinen, 10. lk.) MAA3 Geometria (pakollinen, 11. lk.) MAA4 Analyyttinen geometria (pakollinen, 11. lk.) MAA5 Vektorit (pakollinen, lk.) MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (pakollinen, 12. lk.) MAA7 Derivaatta (pakollinen, 12. lk.) MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (pakollinen, 12. lk.) MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (pakollinen, 12. lk.) MAA10 Integraalit (pakollinen, 12. lk.) Biologia BI2 Solu ja perinnöllisyys (pakollinen, luokat 10-12) Jaksolla syvennetään solubiologian tietämystä: opiskellaan solun rakennetta ja toimintaa. Lisäksi tutustutaan geneettiseen informaatioon ja käsitellään perinnöllisyyden perusteita, mm. erilaisia periytymistapoja. Maantiede GE2 Yhteinen maailma (pakollinen, luokat 10-12) Jaksolla perehdytään kulttuurimaantieteeseen. Käsitellään maapallon luonnonoloja ja -varoja elinkeinoelämän perustana. Tarkastellaan elinkeinoihin ja kehitykseen liittyviä maailmanlaajuisia ongelmia ekologiselta kannalta. Fysiikka FY1 Fysiikka luonnontieteenä (pakollinen, luokat 10-12) Käsitellään aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta ja perusvuorovaikutuksia sekä energiaperiaatetta sekä perusvuorovaikutukset. Perehdytään sähköopin, magnetismin sekä atomi- ja ydinfysiikan perusilmiöihin. Kemia KE7 Alkuaineet (erityistehtävän mukainen, luokat 10-12) Laajennetaan alkuaineiden ominaisuuksien ja yhdisteiden tuntemusta prosessien tarkastelun pohjalta. Käsitellään jaksollinen järjestelmä. Evankelis-luterilainen uskonto UE1 Uskonnon luonne ja merkitys (pakollinen, luokat 10-12) Tutkitaan uskonnon perusteita ja luodaan katsaus tärkeimpiin maailmanuskontoihin. Syvennytään länsimaisen kulttuurin peruskir jan, Raamatun maailmaan. Elämänkatsomustieto ET-kurssit Sovitaan opiskelijan kanssa

14 Filosofia FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (pakollinen, luokat 10-12) Käsitellään perusteltua ajattelua kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta, filosofian historiasta ja oppijoiden omasta ajattelusta käsin. Filosofiset perinteet liitetään kulloiseenkin historialliseen ympäristöön. Näin oppija saa realistisia rakennuspuita myös omille pohdinnoille. Historia HI2 Eurooppalainen ihminen (pakollinen, luokat 10-12) Yhtäläisyyksiä ja eroja, syvennytään tuhannen vuoden ajanjaksoon nimeltä keskiaika. Etsitään syitä antiikin maailman hajoamiseen. Tarkastellaan eurooppalaisten kulttuurien Tutkitaan uuden ajan alun historiallisia muutoksia ja niiden syitä. kehityksen ongelmien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen, tutkimusmenetelmiin tutustuminen sekä kiinnostuminen osallisuudesta omaan ja yhteiskunnan elämään. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (syventävä) Kurssin tarkoitus on auttaa ymmärtämään ihmisen tiedostamiseen johtavaa toimintaa. Kurssilla tutustutaan kognitiivisiin perusprosesseihin, havainnointiin ja ilmiöiden ymmärtämiseen tutkimustulosten ja omien havaintojen kautta vireystilan vaihteluun ja säätelyyn sekä nukkumisen ja unen merkitykseen elämänlaadulle hermoston rakenteeseen, hermosoluun ja hermoverkkoihin sekä toimintaan ja yhteyksiin, joita niillä on psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöihin ja vaurioihin alustavasti kuntoutukseen sekä oppimiseen ja elämään vaikeuksista huolimatta kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimukseen ja sovelluksiin. Yhteiskuntaoppi YH2 Taloustieto (pakollinen, luokat 10-12) Tutustutaan talouteen yhteiskunnan osa-alueena ja tarkastellaan suomalaista oikeusjärjestelmää. Psykologia PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys (syventävä) Tavoitteena on oppia ymmärtämään omaa kehityshistoriaa ja jatkuvaa muuttumista sekä sitä kautta ympäristön ihmisten elämäntilanteita ja toimintaa. Keskeistä on ihmisen havainnoinnin, ymmärtämisen ja häntä koskevan pohdinnan opettelu, kehitysteorioiden tuntemus ja tiedon alustava soveltaminen, elämänkaaren kattavan kehityksen tarkastelu, 26 Musiikki MU1 Musiikki ja minä (pakollinen, luokat 10-11) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Yhdessä musisoinnin lisäksi kurssilla pohditaan oman musiikkisuhteen kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, tutustutaan opiskelijoiden omaan sekä paikalliseen musiikkielämään. Ohjelmistossa huomioidaan opiskelijoiden erilainen lähtötaso ja suuntautuminen, niin että kaikkien on mahdollista osallistua soittotehtäviin ja tutustua itselle vieraampiin musiikin tyylilajeihin. MU2 Moniääninen Suomi (pakollinen, 12. lk.) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan 27

15 suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Ohjelmisto sisältää monipuolisesti populaari-, taide- ja perinnemusiikkia keskiajalta tähän päivään. Tutustumalla erilaisiin musiikkityyleihin opiskelija oppii ymmärtämään tyylien kehitystä ja olennaisia piirteitä sekä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Kuvataide KU1 Minä, kuva ja kulttuuri (pakollinen, 12. lk.) Opetuksen pääpaino on väreissä. Syvennetään kuultomaalauksen taitoja ja tehdään taidejäljennöksiä eri tekniikoin. Harjoitellaan luonnon ja maiseman kuvaamista. Muovailujaksolla kehitetään esteettistä näkemystä ja tyylitajua. Tutustutaan kuvaviestintään ja siinä sarjakuvaan ja mainoskuviin. KU6 Taidehistoria (erityistehtävän mukainen, luokat 10-11) Kurssilla tutustutaan kuvataiteen historian vaiheisiin valikoiden. Tavoitteena on oppia tunnistamaan keskeiset taidetyylit 1600-luvulta nykypäivään. Tutustutaan myös kuulto- ja kuivamaalaustekniikoihin ja kehitetään omaa ilmaisua perehtymällä esim. itämaisten kulttuurien perinteisiin maalaustyyleihin. KU7 Muoto ja tila taiteena (erityistehtävän mukainen, 12. lk.) Syvennetään plastisten muotojen tuntemusta ja perehdytään saven ominaisuuksiin. Opetellaan muotoilemaan orgaaninen, täysin kolmiulotteinen kappale, esim. ihmisen päätä kuvaava patsas. Tutustutaan myös rakennustaiteen perusteisiin alustavasti. Eurytmia 28 EU1 Johdantoa eurytmiaan (erityistehtävän mukainen, luokat 10-11) Tutustutaan harjoitellen sävel- ja äänne-eurytmian perusliikkeisiin: vokaalit, konsonantit, dramaattiset eleet, sävelet, tahti, rytmi ja melodia. Opittua sovelletaan pieneen taiteelliseen kokonaisuuteen. Liikunta LI1 Taitoa ja kuntoa (pakollinen, luokat 10-11) Kurssilla pyritään edistämään, mittaamaan ja arvioimaan omaa fyysistä kuntoa, tutustutaan lihashuoltoon ja rentoutukseen sekä harrastetaan monipuolisesti ulko- ja sisäliikuntaa sekä tutustutaan uuteen liikuntalajiin tai -muotoon. LI3 Virkisty liikunnasta (syventävä, luokat 10-11) Kurssin tavoitteena on lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten myötä. Paikallisista olosuhteista riippuen kurssi sisältää esimerkiksi melontaa, retkeilyä ja tanssia. LI5 Kuntoliikunta (syventävä, 12. lk.) Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä säännöllisen liikunnan merkityksen oivaltaminen LI6 Liikuntaa steinerkoulussa (erityistehtävän mukainen, 12. lk.) Tehdään katsaus aiempien vuosien liikunnan opetukseen ja opiskelijoilla on mahdollisuus ohjata muita opiskelijoita itselleen tutussa lajissa sovittuna ajankohtana. Terveystieto TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (syventävä) Kurssilla syvennetään tietämystä arkielämän terveystottumuksista ja selviytymiskeinoista sekä jatketaan terveystietojen ja -taitojen syventämistä. Kurssilla käsitellään 29

16 esimerkiksi mielenterveyttä ja jaksamista, mielihyvän syntyprosessia sekä ruoan terveydellistä, kulttuurillista ja yhteiskunnallista merkitystä sekä painonhallintaa ja syömishäiriöitä. TE3 Terveys ja tutkimus (syventävä) Kurssin tavoitteena on oppia näkemään ja ymmärtämään terveyteen ja sairauteen vaikuttavia historiallisia tekijöitä ja tutustua niiden kehityslinjoihin. Opiskelijat tekevät itsenäisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen, jonka aiheen he valitsevat itse ja esittelevät tutkimuksensa muille opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan myös terveydenhoitoon järjestelmänä sekä kansalaisten asemaan terveydenhuollossa. Käsityö huomiota työsuorituksen pitkäjänteisyyteen ja tarkkuuteen sekä kädentaidon ja esteettisen tajun yhdistymiseen. Kurssilla voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisesti esim. paperivalaisimen suunnittelu ja valmistus. Valinnainen käsityö (soveltavat kurssit) KT7 Metallin työstö KT8 Puun työstö KT9 Erityistekniikat KT10 Kankaanpainanta KT1 Koruja ja pienesineitä metallista (erityistehtävän mukainen, 10. lk.) Kurssilla tutustutaan suomalaiseen taideteollisuuteen ja toteutetaan muokkaavilla menetelmillä metallisia pienesineitä (esim. koruja). Kurssilla tutkitaan myös metallien kemiallisen värjäykseen liittyviä lainalaisuuksia. KT2 Tekstiiliteknologia ja kudonta (erityistehtävän mukainen, luokat 10-11) Kurssilla tutustutaan tekstiilikuituihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttöalueisiin tekstiiliteollisuudessa sekä langan valmistukseen kuituraaka-aineesta langaksi. Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan pienimuotoinen tekstiili, joka toteutetaan kangaspuilla kutoen. KT4 Paperista tuotteeksi (erityistehtävän mukainen, luokat 11-12) Tutustutaan erilaisin harjoituksin kirjansidontamateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia kirjansidontatöitä esim. kirjoja ja kansioita perustekniikoin. Kirjansidonnassa kiinnitetään erityistä 30 KT11 Värjäys KT12 Ompelu KT13 Huovutus KT14 Erityistekniikat KT15 Tekstiilituote KT16 Kovat materiaalit Harjoittelut, leirit ja matkat Maanmittaus (erityistehtävän mukainen, lk.) Käsitellään kartografian perusteita sekä tutustutaan käytännössä maanmittaukseen ja kartan piirtämiseen mittaustulosten perusteella. 31

17 Maatalousharjoittelu, 2 viikkoa (10. lk.) Opiskelijat työskentelevät esimerkiksi maatiloilla, maatilamatkailutiloilla tai puutarha- ja marjatiloilla. Tarkoituksena on tutustua maatalouteen elinkeinona sekä osallistua mahdollisimman paljon tilojen tavalliseen päivärytmiin. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan itse. Harjoittelusta pidetään työpäiväkirjaa sekä pieni suullinen esittely. Teollisuusharjoittelu, 2 viikkoa (järjestetään lv ) Opiskelijat työskentelevät eri teollisuuden aloilla, itse valitsemissaan työpaikoissa. Harjoittelussa opetellaan myös tärkeitä tulevan työelämän pelisääntöjä. Harjoittelusta joko pidetään työpäiväkirjaa tai laaditaan raportti sekä pieni suullinen esittely.. Sosiaalialan harjoittelu, 1 viikko (12. lk.) Opiskelijat työskentelevät itse valitsemissaan työpaikoissa. Sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit ja vanhusten palvelutalot, sairaalat sekä terveydenhuollon työpaikat. Harjoittelusta laaditaan raportti sekä pidetään pieni suullinen esittely. Kulttuurimatka (12. lk.) Noin viikon kestävä 12. luokan kulttuurimatka tehdään yleensä ulkomaille, johonkin vieraaseen kulttuuriin. Tarkoituksena on tutustua eri taiteen aloihin (kuvataide, musiikki, teatteri, arkkitehtuuri). Kulttuurimatka rahoitetaan pääosin oppilaiden talkoovoimin keräämillä varoilla sekä koulun johtokunnan myöntämällä avustuksella. Osan matkakustannuksista oppilaat maksavat itse. Päättötyö Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 12. luokalla joko käytännöllisen, taiteellisen tai teoreettisen päättötyön valitsemastaan aiheesta. Käytännölliseen työhön kuuluu myös kirjallinen osuus, käytettyjen menetelmien kuvaaminen, työpäiväkirjan pito ja työn suullinen esittely. Päättötyöllä on ohjaaja ja koulun opettajakunnasta valittu valvoja. Laajuus 2 kurssia luokka 13. luokan aikana opiskellaan pääasiassa syventäviä kursseja niissä oppiaineissa, joissa valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Tavoitteena on saavuttaa lukion päättötodistukseen vaadittava oppimäärä. Jokaisen opiskelijan työjärjestys muotoutuu hänen henkilökohtaisten valintojensa mukaan. Opiskelijan maksettavaksi tulevat kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta aiheutuvat maksut, joiden suuruuden määrää Ylioppilastutkintolautakunta. 13. luokan opintotuki on haettava uudelleen. Tuen saamisen edellytyksenä on riittävä määrä opintoja lukukaudessa (2 ylioppilastutkintoa tai 10 kurssia). Opiskelijoilla on edelleen oikeus koulumatkatukeen. Kouluterveydenhoito on edelleen koulussa ja hammashuolto oman asuinalueen hammashoitolassa. Ylioppilastutkintoon voi osallistua, kun on suorittanut kaikki kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit. Kokeiden kysymykset perustuvat pakollisten ja syventävien kurssien sisältöihin. Ylioppilastutkinto valmistuu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti neljä pakollista koetta. Äidinkieli on ylioppilastutkinnossa kaikille pakollinen koe. Lisäksi kokelaan tulee valita kolme pakollista koetta seuraavista aineista: ruotsi, matematiikka, vieras kieli ja yksi reaalikoe. Lisäksi kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa siten, että suorittaa kokeita kolmena perättäisenä suorituskertana. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ja hyväksytyn kerran. Tutkinnon valmistuttua opiskelija voi osallistua vielä lisäkokeisiin korottaakseen arvosanojaan tai täydentääkseen tutkintoaan uusilla arvosanoilla. Ylioppilastutkintotodistuksen voi saada vain, jos kaikki lukion oppimäärään vaadittavat opinnot on suoritettu. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä määräyksistä on osoitteessa 33

18 YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AIKATAULU Syksy 2014 Kevät 2015 Kuullunymmärtämiskokeet ma 8.9. vieraskieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja) ti 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, ruotsi A- ja B-taso ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/ italia) Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ke vieras kieli, pitkä oppimäärä pe toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä 34 Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaidon koe Kuullunymmärtämiskokeet ma 9.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, ruotsi A- ja B-taso ti vieraskieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja) ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/ italia) Kirjalliset kokeet ma 9.3. äidinkieli, esseekoe ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä syksy 8. JA 9. JA 9. IP 10. JA 10. IP 11. JA 11. IP 12. JA 12. IP 33 MA KE hh BI ml HI2 ma KT2 ah HI2 ma HI2 ma 34 mhl AI3 mh KT2 RU maat. maat. AI7 mh ah 4t AI7 mh pk 4t 36 ekoleiri ekoleiri harj. harj AI mh AI3 mh MA HI2 ma KT2 ah HI2 ma 2t HI2 ma 38 mhl 2t KU nk t AI3 mh 40 HI ma MA mhl FY1 hh 2t FY1 hh FY1hh FY FY hh FI1 ma FI1 ma FI1 ma mhl AI mh HI ma BI ml MAB5 mhl MAB5 mhl MAB5 mhl kevät 8. JA 9. JA 9. IP 10. JA 10. IP 11. JA 11. IP 12. JA 12. IP 2 KT1 ph t RU pk RU pk t t 4 5 BI ml AI7 mh AI7 mh MAB7 AI1 MAB7 2t MAB7 2t 6 HI ma AI mh mhl mh 4t mhl mhl MA mhl KE7 KE7 KE7 12 YH ma hh hh hh 13 AI KT KT ah 6t ah 6t GE ml AI mh 6t KE mhl FY hh MU3 yv MU3 yv MU3 yv maanmittaus maanmittaus kultt.matka sos.alan harj. JAKSOJÄRJESTYS

19

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot