VIKING. Tielaitos. vt4. vt5. vt3. vt6. vt2 3RUL. vt1. vt7 39 / LHODLWRNVHQ VXMD. Helsinki TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 5RYDQLHPL 2XOX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIKING. Tielaitos. vt4. vt5. vt3. vt6. vt2 3RUL. vt1. vt7 39 / 1999 7LHODLWRNVHQ VXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 5RYDQLHPL 2XOX"

Transkriptio

1 Tielaitos $ULÃ-DDWLQHQÃ6DPLÃ/XRPD 5DVNDDQOLLNHQWHHQPDWNDDMDWMDQLLGHQHQQXV WHWWDYXXVWlUNHLPPLOOl\KWH\VYlOHLOOl vt4 5RYDQLHPL 2XOX vt5.dmddql vt3 9DDVD.XRSLR vt6 -RHQVXX vt2 3RUL 7DPSHUH -N\Ol 0LNNHOL 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLlÃÃMXONDL VXMD vt1 7XUNX +OLQQD +HOVLQNL /DKWL.RXYROD.RWND /DSSHHQUDQWD 9DDOLPDD vt7 39 / 1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

2

3 Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39 / 1999 $ULÃ-DDWLQHQÃ6DPLÃ/XRPD 5DVNDDQOLLNHQWHHQPDWNDDMDWMDQLLGHQHQ QXVWHWWDYXXVWlUNHLPPLOOl\KWH\VYlOHLOOl 7LHODLWRV TIEHALLINTO Liikenteen palvelut Helsinki 1999

4 7LHODLWRV TIEHALLINTO Liikenteen palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 -DDWLQHQÃ$ULÃ/XRPDÃ6DPLÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃÃHQQXVWHWWDYXXVÃSllWLH YHUNRQÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOlà Helsinki Tielaitos, Keskushallinto, liikenteen palvelut. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39/1999, 24 s + liitt. 7 s. TIEL $LKHOXRNND 11,12,113 $VLDVDQDW ajopiirturikiekko, sujuvuus, matka-aika, kuorma-auto, raskas liikenne 7,,9,67(/0b Tielaitos on selvittänyt raskaan liikenteen sujuvuutta ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin syksyllä 1997 ja kevättalvella Nyt tehdyssä tutkimuksessa oli tavoitteena saada aikaisempiin tutkimuksiin vertailukelpoista aineistoa, sekä selvittää matka-aikoihin liittyvää luotettavuutta riittävän suuren otannan avulla. Tarkoituksena oli tielaitoksen sujuvuustavoitteen mukaisesti määrittää numeerisia arvoja matka-aikojen ennustettavuudelle. Säännöllistä liikennettä ajavat kuorma-autot tarjoavat hyvän lähtökohdan liikenteen sujuvuuden tutkimiseksi. Kokeneet kuljettajat ajavat samoja reittejä sekä kesällä että talvella ja ajoaikaan vakioreitillä vaikuttavat pääasiassa muu liikenne ja ajokeli. Tutkimuksessa selvitettiin raskaan liikenteen todellisia ajonopeuksia valtateillä 1-9 käyttäen hyväksi ajoneuvoissa olevia ajopiirtureita. Ajopiirturissa on kellokoneiston pyörittämä kiekko, jolle tallentuu ajoneuvon nopeus kuluneen ajan mukaan. Ajopiirturikiekko on kuljettajakohtainen, eli työvuoron alkaessa kuljettaja laittaa tyhjän kiekon piirturiin ja ottaa sen sieltä pois työvuoron päättyessä. Kuljettajan tulee lisäksi pitää täytettyjä kiekkoja mukanaan viikon ajan. Ajopiirturien kiekoille piirtämät havainnot on suhteellisen helppo tulkita ja käytännössä ajoaika voidaan määrittää minuutin tarkkuudella. Ajopiirturikiekkomenetelmä on melko toimiva matka-aikojen mittaamista varten. Menetelmä on halpa, sillä erillisiä lisämittauslaitteita ei tarvita. Ajopiirturit eivät sovellu tosiaikaiseen sujuvuuden seurantaan, sillä niitä voidaan tarkastella vasta jälkikäteen yrityksen toimitettua kiekot. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että tavaraliikenteen runkokuljetuksista suurin osa tapahtuu yöliikenteessä, jolloin liikenteellisiä haittoja ei juurikaan ole. Kuorma-autohavaintojen saaminen päiväliikenteestä on hankalaa. Lisäksi joillakin yhteysväleillä otoskoot jäävät liian pieniksi. Matka-aikojen ennustettavuus on elinkeinoelämän ja teollisuuden kuljetuksille tärkeämpää kuin matka-aikojen minimointi. Matka-aikojen hajonnan on oltava mahdollisimman pieni, jotta ennustettavuus on hyvä. Täten ajoajan ohella myös ajoaikojen hajontaa on syytä tarkastella. Sujuvuuteen liittyvän luotettavuuden analysoimiseksi Transpoint Oy:ltä saatiin varsin mittava määrä ajopiirturikiekkoja nelostieltä Helsingin ja Oulun välisiltä tieosilta. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista määrittää kullekin tiejaksolle "takuuaika", jonka alle päästään 95 %:n varmuudella. Havaintojen perusteella on laskettu kullekin yhteysvälille ns. takuuaika, eli aika jota ei 95 %:n todennäköisyydellä ylitetä. Koko aineiston osalta voidaan johtaa nyrkkisääntö: Ajoaika on 95 %:n varmuudella korkeintaan 5 % suurempi kuin arvioitu aika. Tutkimuksen ajan kuljettajilla oli mukanaan kyselylomakkeet, joihin merkittiin tietoja ajokelistä, muusta liikenteestä ja "kiireestä". Kirjaukset tehtiin rasti ruutuun periaatteella (huonompi - normaali - parempi). Kuljettajakyselyn mukaan normaalista poikkeava ajokeli tai liikenne eivät juurikaan vaikuta ajoaikaan. Vaikutuksia on lisäksi kumpaankin suuntaan, joten mitään varmaa vaikutusta ei voi todeta. Käsitteet ovat ilmeisesti melko subjektiivisia, eli kuljettajat kokevat vaikutukset eri tavoin. Selvä lisäys ajoaikoihin havaitaan silloin, kun ei ole ollut kiirettä; tällöin ajetaan hieman hitaammin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että raskas liikenne päätieverkolla sujuu varsin hyvin. Yli viiden prosentin hajontoja havaittiin vt2:lla (Helsinki - Pori) ja vt4:llä Helsinki - Lahti -välillä. Jälkimmäisessä tapauksessa selityksenä lienee käynnissä oleva tietyö. Muissa tapauksissa hajonnan suuruuteen ovat ilmeisesti vaikuttaneet lähinnä kuljettajien ajotavat ja kaluston erilaisuus.

6 -DDWLQHQÃ$ULÃ/XRPDÃ6DPLÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃÃHQQXVWHWWDYXXVÃSllWLH YHUNRQÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOlà [Predictability of travel times of lorries between major cities in Finland] Helsinki Finnish National Road Administration, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39/1999, 24 p + app. 7 p. TIEL H\ZRUGV tachometer, traffic flow, travel time, efficiency, lorry $%675$&7 During autumn 1997 and spring 1998 Finnish National Road Administration (Finnra) had as well conducted tachometer measurements of lorries. Year 1999 study had an objective of getting comparable results with these earlier tachometer studies. It was also important to discover the travel time reliability in Finnish main road network and determine numeric values for the reliability of travel times. Lorries that transport on a regular basis on the Finnish road network provide a good opportunity for traffic flow measurements. Drivers use the same routes both in winter and summer time and the main factors affecting travel times are traffic flow and weather. In this study the actual travel times of lorries on the highways # 1-9 between major cities have been measured with the help of tachometers. Tachometers record the speed of the vehicle as a function of time. Tachometers are mandatory in the lorries and each driver puts his/her own disc into the tachometer at the beginning of the shift and removes it after the shift. Travel times can be determined with the accuracy of one minute. The tachometers form rather a good method for travel time measurements. The method is very cheap, as no extra devices are needed. However, this method is not suitable for real-time measurements, as the information is available only after the company has delivered the discs. Most of the long distance transport are driven during the night time when traffic is at minimum level and it has proved very difficult to get a big enough sample of the day time transport. For commercial vehicle operators the predictability of travel times is more important than minimising travel times. The predictability is good when the deviation of travel times is small enough. Thus, it is also important to study the standard deviation of travel times. Between Helsinki and Oulu (company Transpoint Oy), a big enough sample of measurements was achieved in order to be able to deduct the reliability of travel times. According to these measurements it is possible to determine a guarantee travel time that will not be exceeded with the probability of 95 %. With the help of these measurements the following rule of thumb is deducted: 7UDYHOÃWLPHÃZLWKÃWKHÃSUREDELOLW\ÃRIÃÃÈÃLVÃDWÃPRVWÃÃÈÃKLJKHUÃWKDQÃWKHÃHVWL PDWHGÃWLPH The drivers were also asked (with questionnaire forms) about the weather conditions, traffic flow and haste. The drivers had three possibilities: worse normal - better. According to this survey the weather and traffic conditions did not had influence on travel times. The impacts were both negative and positive, and so no conclusion can be drawn. If the drivers were not in a hurry, they drove somewhat slower. According to this study, the traffic flows rather smoothly in the main road network. Deviations larger than 5 % occurred only on highway 2 (Helsinki- Pori) and highway 4 (Helsinki-Lahti). In the latter case, this was probably due to the current roadworks. In other cases deviations are probably due to the driving manoeuvres or the diversity of equipment.

7 $/.86$1$7 Tämä tutkimus on tehty Tielaitoksen Liikenteen palvelut yksikön toimeksiannosta. Tutkimuksen käytännön työstä on vastannut DI Ari Jaatinen Suunnittelukymppi Oy:ssä. Lisäksi tutkimukseen saatiin arvokasta apua Suomen Kuorma-autoliitolta. Ajopiirturikiekkotutkimuksessa olivat mukana seuraavat liikennöitsijät: Auramaa Yhtiöt, Kiitoliikenne Saari Oy, Kuljetusliike Taipale Oy, Kuljetusliike Tyvi Oy, Niinivirta Yhtiöt, Suomen Kiitoautot Oy, Transpoint Oy, Vähälä Yhtiöt sekä Waski-Trans Oy. Liikenteen palvelut yksikössä työtä on valvonut DI Sami Luoma. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) rahoitusta. Helsingissä syyskuussa LHODLWRVÃ.HVNXVKDOOLQWR /LLNHQWHHQÃSDOYHOXW

8

9 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl 7 6,6b/7g 1. JOHDANTO 9 2. TUTKIMUSMENETELMÄ TULOKSET Matka-ajat yhteysväleillä Sujuvuuden luotettavuus vt 4:llä väleillä Helsinki - Lahti - Jyväskylä - Oulu Kuljettajakyselyn tuloksia VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN PÄÄTELMÄT 22 LIITTEET 1. Yhteysvälien havaintopisteiden sijainti 2. Yhteenveto kuljettajakohtaisista havainnoista vt4:llä 3. Kyselylomake 4. Tutkimukseen osallistuneet liikennöitsijät

10 8

11 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl JOHDANTO 9-2+'$172 Tielaitos toimii tieliikennejärjestelmän vastuullisena hoitajana. Tielaitoksen tulee tarjota tienkäyttäjille mahdollisuus matkustaa tai kuljettaa tavaraa määränpäähänsä riittävän sujuvasti kaikissa sää- ja kelioloissa. Liikenneministeriön painottaessa juuri elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta, Tielaitoksen vuonna 1998 määrittelemä sujuvuustavoite tarkastelee matka-aikaa pääteillä tärkeimpien taajamaseutujen välillä. Tarkastelukohteena on erityisesti kuorma-autojen matka-aikojen ennustettavuus, joka on osoittautunut tärkeimmäksi tieverkon sujuvuuden mittariksi elinkeinoelämän kannalta (Luoma 1998). Tielaitoksen vuoden 1998 sujuvuustavoite oli seuraava: 7LHODLWRVà SDUDQWDD HOLQNHLQRHOlPlQà NXOMHWXVWHQà PDWNDDLNRMHQà HQQXVWHWWDYXXWWDà SllWHLGHQà WlU NHLPPLOOlà \KWH\VYlOHLOOlà 7LHODLWRVà VHOYLWWllà PDWNDDLNRMHQà HQQXVWHWWDYXXGHQ PLWWDDPLVWDà QLLQà HWWlà VLOOHà YRLGDDQà DVHWWDDà QXPHHULVHWà WDYRLWWHHWà YXRGHOOH à Vuoden 1999 sujuvuustavoitteen yhtenä alatavoitteena on elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikojen luotettavuuden selvittäminen. Tielaitos on selvittänyt raskaan liikenteen sujuvuutta ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin syksyllä 1997 ja kevättalvella Tässä keväällä 1999 tehdyssä tutkimuksessa oli tavoitteena saada vertailukelpoista aineistoa aikaisempiin tutkimuksiin, sekä selvittää matka-aikoihin liittyvää luotettavuutta riittävän suuren otannan avulla. Tarkoituksena on ylläesitetyn tavoitteen mukaisesti määrittää numeerisia arvoja matka-aikojen ennustettavuudelle. Näissä kaikissa tutkimuksissa ovat olleet mukana samat liikennöitsijät ja suurelta osin samat kuljettajatkin. Kokeneet kuljettajat ajavat samoja reittejä sekä kesällä että talvella ja ajoaikaan vakioreitillä vaikuttaa pääasiassa muu liikenne. Ajopiirturien kiekoille piirtämät havainnot on suhteellisen helppo tulkita ja käytännössä ajoaika voidaan määrittää minuutin tarkkuudella. Kuljettajien suosimat taukopaikat ovat yleensä välittömästi tien varrella, joten niistä aiheutuva poikkeama reitiltä ei ole merkittävä. Sujuvuuteen liittyvän luotettavuuden analysoimiseksi Transpoint Oy:ltä saatiin varsin mittava määrä ajopiirturikiekkoja nelostieltä Helsingin ja Oulun välisiltä tieosilta. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista määrittää kullekin tiejaksolle "takuuaika", jonka alle päästään 95 %:n varmuudella.

12 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TUTKIMUSMENETELMÄ ,0860(1(7(/0b Tutkimuksessa selvitettiin raskaan liikenteen todellisia ajonopeuksia käyttäen hyväksi ajoneuvoissa olevia ajopiirtureita. Ajopiirturissa on kellokoneiston pyörittämä kiekko, jolle koko ajan tallentuu ajoneuvon nopeus. Ajopiirturikiekko on kuljettajakohtainen, eli työvuoron alkaessa kuljettaja laittaa tyhjän kiekon piirturiin ja ottaa sen sieltä pois työvuoron päättyessä. Kuljettajat pitävät kiekkoja mukanaan viikon, jonka jälkeen ne toimitetaan konttorille palkanlaskentaa varten. Matka-aikojen ennustettavuus on elinkeino- ja teollisuuselämän kuljetuksille tärkeämpää kuin matka-aikojen minimointi. Matka-aikojen hajonnan on oltava mahdollisimman pieni, jotta ennustettavuus on hyvä. Täten ajoajan ohella myös ajoaikojen hajontaa on syytä tarkastella (Luoma 1998). Reittipisteiden havaitsemiseksi kuljettajat laittoivat kiekkoihin merkin ao. pisteen kohdalla. Joissakin piirtureissa merkki voidaan tehdä piirturin näppäimillä, mutta osassa piirtureita merkki piti tehdä käsin. Kiekoilta tulostettiin reittipisteiden ajankohdat, pysähtymiset ja lähtemiset. Näiden avulla voitiin määrittää yhteysvälin todellinen ajoaika. Tutkimuksessa käytettyjen yhteysvälien reittipisteiden sijainti on määritelty tienumerokartoilta määrittämällä pisteiden tieosoite (tieosa, etäisyys alusta). Lähes kaikki pisteet sijaitsevat tieosan päätepisteessä (liite 1). Tutkittavat tiet ja yhteysvälit olivat: vt 1 vt 2 vt 3 vt 4 vt 5 vt 6 vt 8 vt 9 Helsinki - Turku Helsinki - Pori Helsinki - Hämeenlinna - Tampere - Vaasa Helsinki - Lahti - Jyväskylä - Oulu - Rovaniemi Lahti - Mikkeli - Kuopio - Kajaani Helsinki - Kouvola - Lappeenranta - Joensuu Turku - Pori Turku - Tampere - Jyväskylä - Kuopio Tutkimuspäivät sijoittuvat ajalle Kuljettajia oli mukana 40 kpl. Havaintoja eri yhteysväleiltä saatiin yhteensä yli 800 kpl. Tavaraliikenteen vuoroja on melko vähän ja ne ajetaan pääosin öisin. Päivällä ajettavia vuoroja on vielä vähemmän. Kaikilla yksinumeroisten valtateiden osilla ei ole lainkaan säännöllistä tavaralinjaliikennettä, joten tutkiminen tällä menetelmällä ei ole näiltä osin mahdollista. Tutkimusapua pyydettiin samoilta liikennöitsijöiltä kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Suuri osa kevään havainnoista saatiinkin samoilta vuoroilta ja samojen kuljettajien ajamina kuin ennenkin. Tämä lisää tulosten vertailukelpoisuutta ja parantaa luotettavuutta. Ajopiirturikiekkojen tulokset on koottu lomakkeille, viety Excelille ja niistä on laskettu ajoaikojen keskiarvot ja keskihajonnat. Sujuvuuden luotettavuutta tutkittiin laskemalla kaikista nelostien havainnoista eri kuljettajien ajoaikojen keskiarvoista ja hajonnoista painotettu keskiarvo, joka kuvaa hajontaa koko aineistossa.

13 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 11 Ã 78/2.6(7 Ã 0DWNDDMDWÃ\KWH\VYlOHLOOl Ajopiirturikiekoilta saatujen havaintojen perusteella on laskettu keskimääräiset matka-ajat yhteysväleittäin sekä matka-aikojen hajonnat. Hajonnat on laskettu myös prosentteina, jolloin eri yhteysvälien vertaileminen keskenään on helpompaa. Lisäksi on kullekin yhteysvälille laskettu keskimääräinen ajonopeus. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Havaintojen saanti eräiltä yhteysväleiltä osoittautui jälleen kerran ongelmalliseksi. Syynä lienee liikennöitsijöiden haluttomuus luovuttaa ajopiirturikiekkoja ulkopuolisten nähtäväksi. (Lisäksi kuljetusalalla on ilmapiiri hieman kiristynyt kansainvälisten rekkojen ja kuljettajien tultua markkinoille.) Tulokset on kuitenkin esitetty taulukoissa tietoisena siitä, että havaintojen määrä ei aina riitä johtopäätösten tekoon.

14 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 12 7DXOXNNRÃÃÃ7XORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQ Tie n:o Yhteysväli Pituus Havain- Ajoaika Hajonta Hajonta- Nopeus km toja kpl min Min % km/h 1 Helsinki - Turku 152, ,13 2,19 1,97 82,44 Turku - Helsinki 152, ,87 4,41 3,91 81,17 2 Helsinki (Kehä III) - Forssa 97, ,25 1,50 2,11 82,19 Forssa - Pori 125, ,00 4,90 5,51 84,47 2 Pori - Forssa 125, ,00 4,56 5,01 82,62 Forssa - Helsinki (Kehä III) 97, ,25 4,72 7,12 88,39 3 Helsinki - Hämeenlinna 92, ,25 2,05 2,84 76,57 Hämeenlinna - Valkeakoski 43, ,17 1,47 3,75 66,79 Hämeenlinna - Tampere 73, ,13 2,10 2,91 61,14 Tampere - Vaasa 197, ,50 1,85 1,27 81,36 3 Vaasa - Tampere 197, ,75 2,60 1,43 65,13 Tampere - Hämeenlinna 73, ,13 1,81 3,22 78,57 Hämeenlinna - Helsinki 92, ,56 2,24 3,17 78,40 4 Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,88 3,69 5,36 81,45 Lahti - Jyväskylä 166, ,81 2,36 2,00 84,64 Jyväskylä - Oulu 337, ,71 3,58 1,52 85,83 Oulu - Rovaniemi 222, ,90 3,54 2,33 87,85 4 Rovaniemi - Oulu 222, ,65 3,48 2,19 84,11 Oulu - Jyväskylä 337, ,06 3,67 1,56 86,07 Jyväskylä - Lahti 166, ,47 3,31 2,77 83,47 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,24 2,71 4,03 83,43 4 Konginkangas - Oulu 262, ,64 0,92 0,51 86,71 Oulu - Konginkangas 262, ,09 3,67 1,97 84,64 4 Hirvaskangas - Oulu 306, ,00 3,32 1,47 81,24 Oulu - Hirvaskangas 306, ,20 4,44 1,95 80,81 4 Helsinki - Jyväskylä 259, ,00 3,74 2,01 83,77 Jyväskylä - Helsinki 259, ,00 3,46 1,82 82,01 5 Lahti - Mikkeli 125, ,00 2,58 2,93 85,57 Mikkeli - Kuopio 158, ,86 5,40 5,20 91,57 Kuopio - Kajaani 170, ,86 5,93 4,33 74,79 5 Kajaani - Kuopio 170, ,71 3,15 2,30 74,87 Kuopio - Mikkeli 158, ,60 6,43 6,09 90,06 Mikkeli - Lahti 125, ,00 2,83 3,04 80,97 6 Helsinki - Kouvola 130, ,40 4,62 5,29 89,73 Kouvola - Lappeenranta 88, ,10 3,51 5,31 79,88 Lappeenranta - Joensuu 225, ,50 4,81 2,89 81,15 6 Kitee - Lappeenranta 158, ,33 2,25 1,97 83,08 Lappeenranta - Kouvola 88, ,50 3,63 5,22 75,97 Kouvola - Helsinki 130, ,50 0,71 0,71 78,81 8 Turku - Pori 130, ,09 1,87 1,97 82,41 Pori - Turku 130, ,18 1,60 1,58 77,45 9 Turku - Tampere 141, ,00 83,76 Tampere - Jyväskylä 143, ,00 76,66 Jyväskylä - Kuopio 145, ,00 90,69 9 Kuopio - Jyväskylä 145, ,00 90,69 Jyväskylä - Tampere 143, ,00 73,38 Tampere - Turku 141, ,00 78,33

15 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 13 6XMXYXXWHHQÃOLLWW\YlÃOXRWHWWDYXXVÃYWÃOOl Matka-aikojen hajontaa eli sujuvuuteen liittyvää luotettavuutta tutkittiin nelostiellä välillä Helsinki - Oulu kolmella yhteysvälillä: Helsinki - Lahti, lahti - Jyväskylä ja Jyväskylä - Oulu. Tutkimukseen osallistui kolmen liikennöitsijän, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy:n kuljettajia yhteensä 24 kuljettajaa. Havaintoja saatiin kahdella ensimmäisellä yhteysvälillä yli sata molemmissa suunnissa ja Jyväskylä - Oulu -väliltä yli 60 havaintoa suuntaansa. Havaintoja on neljän viikon ajalta. Kunkin kuljettajan havainnoista laskettiin ensin keskiarvo ja keskihajonta. Keskiarvot poikkeavat toisistaan jonkin verran johtuen ilmeisesti pääasiassa erilaisesta kalustosta ja kuljettajien ajotavoista. Joukossa oli autoja, jotka kulkivat melko lujaa ja sitten taas autoja, jotka olivat hitaampia ja heikkotehoisia. Kuljettajat ovat ajaneet näitä yhteysvälejä jatkuvasti, joten jokaiselle on kehittynyt oma ajorutiininsa. Tulosten yhdistämiseksi laskettiin ensin hajonta prosentteina ja sitten näistä havainnoilla painotettu keskiarvo (coefficient of variation). Näin saatu luku kuvaa koko havaintoaineiston perusteella laskettua hajontaa. Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeiset tulokset: 7DXOXNNRÃÃ/XRWHWWDYXXVWDUNDVWHOXQÃWXORNVLDÃYlOLOWlÃ+HOVLQNLÃÃ2XOX <KWH\VYlOL 3LWXXV NP +DYDLQ WRMDÃNSO $MRDLND PLQ +DMRQWDÈ Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,9 3,69 Helsinki (Kehä III) - Lahti 88, ,6 2,28 Lahti - Helsinki (Kehä III) 88, ,6 3,74 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,2 4,03 Lahti - Jyväskylä 166, ,8 2,00 Jyväskylä - Lahti 166, ,5 2,77 Jyväskylä - Oulu 337, ,8 1,52 Oulu - Jyväskylä 337, ,0 1,56 Helsingistä osa vuoroista lähtee siten, että havainto saadaan Kehä I:ltä alkaen ja osa tulee nelostielle Kehä III:lta. Taulukosta voidaan todeta, että Helsinki - Lahti -välillä ajoaikojen hajontaprosentti on noin kolme - neljä, mitä on pidettävä vielä hyvänä. Hajonta johtunee tietöiden aiheuttamista häiriöistä. Sen sijaan pisimmällä yhteysvälillä Jyväskylä - Oulu ajoaikojen hajonta on melko pieni. Tämä johtunee siitä, että kuljettajille on muodostunut tietty rutiini ja pienet viivästymiset pystytään kuromaan kiinni, jolloin perille päästään suunniteltuun aikaan.

16 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 14 0DWNDDLNDWDNXX Jos oletetaan, että matka-ajat ovat jakaantuneet normaalijakautuman mukaisesti, niin 95 %:n varmuudella voidaan sanoa, että matka-aika on pienempi kuin keskiarvo x hajonta (ks. CRC Handbook of Tables for Probability and Statistics ) Tätä laskentatapaa soveltaen päästään tutkituilla yhteysväleillä seuraaviin tuloksiin: 7DXOXNNRÃÃÃ0DWNDDLNDWDNXXWÃYlOLOOlÃ+HOVLQNLÃÃ2XOX <KWH\VYlOL Matkaaikatakuu min Vastaava marginaali min Vastaava marginaali % Helsinki (Kehä I) - Lahti 73,1 4,2 + 6,1 Lahti Helsinki (Kehä I) 71,6 4,7 + 6,6 Lahti Jyväskylä 121,7 3,9 + 3,3 Jyväskylä - Lahti 124,9 5,4 + 4,6 Jyväskylä - Oulu 241,7 5,9 + 2,5 Oulu - Jyväskylä 241,0 6,0 + 2,6 Vastaavalla tavalla on laskettu matka-aikatakuut myös muille yhteysväleille. Nämä ilmenevät taulukosta 4. Yhteysvälien matka-aikatakuut ovat havainnollistettuna alla olevassa kuvassa. vt4 Merkinnät: 123 = "matka-aikatakuu" (Huom. Aika on valtateillä olevien reittipisteiden välinen aika) 5RYDQLHPL 164 2XOX vt5.dmddql vt3 9DDVD XRSLR vt6 vt2 vt1 3RUL 103 7XUNX DPSHUH 75 +OLQQD 75 +HOVLQNL 73 /DKWL -N\Ol LNNHOL RXYROD.RWND 9DDOLPDD /DSSHHQUDQWD vt RHQVXX.XYDÃÃ0DWNDDLNDWDNXXWÃHULÃ\KWH\VYlOHLOOlÃPDWNDDLNDÃMRNDÃVDDYXWHWDDQÃ ÈQÃYDUPXXGHOOD

17 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 15 7DXOXNNRÃÃ7XORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQÃMDÃPD[ÃDMRDLNDÃÃÈQÃWRGHQQlN LV\\GHOOl Tie n:o Yhteysväli Pituus Havaintoja Ajoaika Hajonta Hajonta Nopeus Takuuaika Km Kpl min min % Km/h min 1 Helsinki - Turku 152, ,1 2,2 2,0 82,4 114,7 Turku - Helsinki 152, ,9 4,4 3,9 81,2 120,1 2 Helsinki (Kehä III) - Forssa 97,6 4 71,3 1,5 2,1 82,2 73,7 Forssa - Pori 125,3 4 89,0 4,9 5,5 84,5 97,1 2 Pori - Forssa 125,3 6 91,0 4,6 5,0 82,6 98,5 Forssa - Helsinki (Kehä III) 97,6 4 66,3 4,7 7,1 88,4 74,0 3 Helsinki - Hämeenlinna 92,2 8 72,3 2,1 2,8 76,6 75,6 Hämeenlinna - Valkeakoski 43,6 6 39,2 1,5 3,8 66,8 41,6 Hämeenlinna - Tampere 73,5 8 72,1 2,1 2,9 61,1 75,6 Tampere - Vaasa 197, ,5 1,9 1,3 81,4 148,5 3 Vaasa - Tampere 197, ,8 2,6 1,4 65,1 186,0 Tampere - Hämeenlinna 73,5 8 56,1 1,8 3,2 78,6 59,1 Hämeenlinna - Helsinki 92,2 9 70,6 2,2 3,2 78,4 74,2 4 Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,9 3,7 5,4 81,4 75,0 Lahti - Jyväskylä 166, ,8 2,4 2,0 84,6 121,7 Jyväskylä - Oulu 337, ,7 3,6 1,5 85,8 241,6 Oulu - Rovaniemi 222, ,9 3,5 2,3 87,8 157,7 4 Rovaniemi - Oulu 222, ,7 3,5 2,2 84,1 164,4 Oulu - Jyväskylä 337, ,1 3,7 1,6 86,1 241,1 Jyväskylä - Lahti 166, ,5 3,3 2,8 83,5 124,9 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,2 2,7 4,0 83,4 71,7 4 Konginkangas - Oulu 262, ,6 0,9 0,5 86,7 183,2 Oulu - Konginkangas 262, ,1 3,7 2,0 84,6 192,1 4 Hirvaskangas - Oulu 306, ,0 3,3 1,5 81,2 231,5 Oulu - Hirvaskangas 306, ,2 4,4 2,0 80,8 234,5 4 Helsinki - Jyväskylä 259, ,0 3,7 2,0 83,8 192,2 Jyväskylä - Helsinki 259, ,0 3,5 1,8 82,0 195,7 5 Lahti - Mikkeli 125,5 7 88,0 2,6 2,9 85,6 92,2 Mikkeli - Kuopio 158, ,9 5,4 5,2 91,6 112,7 Kuopio - Kajaani 170, ,9 5,9 4,3 74,8 146,6 5 Kajaani - Kuopio 170, ,7 3,2 2,3 74,9 141,9 Kuopio - Mikkeli 158, ,6 6,4 6,1 90,1 116,2 Mikkeli - Lahti 125,5 5 93,0 2,8 3,0 81,0 97,7 6 Helsinki - Kouvola 130, ,4 4,6 5,3 89,7 95,0 Kouvola - Lappeenranta 88, ,1 3,5 5,3 79,9 71,9 Lappeenranta - Joensuu 225, ,5 4,8 2,9 81,2 174,4 6 Kitee - Lappeenranta 158, ,3 2,3 2,0 83,1 118,0 Lappeenranta - Kouvola 88,0 8 69,5 3,6 5,2 76,0 75,5 Kouvola - Helsinki 130,7 2 99,5 0,7 0,7 78,8 100,7 8 Turku - Pori 130, ,1 1,9 2,0 82,4 98,2 Pori - Turku 130, ,2 1,6 1,6 77,4 103,8

18 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 16 Ã.XOMHWWDMDN\VHO\QÃWXORNVLD Ajoaikoihin liittyviä taustatekijöitä tutkittiin kuljettajakyselyn avulla. Kuljettajilla oli mukanaan yksinkertainen rasti ruutuun -kyselylomake ( Liite 3), jossa kysyttiin ajokeliä, muuta liikennettä sekä oliko kuljettajilla ollut kiire. Ajokeli määritettiin asteikolla "Huonompi - Normaali - Parempi" ja liikennemäärä asteikolla "Vilkas - Normaali - Hiljainen". Kuljettajan näkemystä ajoon liittyvästä kiireestä kysyttiin asteikolla "Ei - Normaali - Kyllä". Taulukossa 5 on esitetty kyselyn perusteella laskettu olosuhteiden prosenttijakautuma kullakin yhteysvälillä (niiltä osin, kun havaintoja on). Seuraavassa on kuljettajakyselyn perusteella tehtyjä johtopäätelmiä vt 4:ltä. Alla olevassa asetelmassa on esitetty, kuinka monessa tapauksessa normaalista poikkeava olosuhde lisää tai vähentää ajoaikaa. Tulos on ilmaistu prosenttijakautumana. Asia Ajokeli Vaikutus ajoaikaan Lisää Vähentää % % Normaalia huonompi Normaalia parempi Liikenne Normaalia vilkkaampi Normaalia hiljaisempi "Kiire" Normaalia kiireempi Ei kiirettä Tarkastelu on tehty kuljettajakohtaisesti siten, että mukaan on otettu havainnot, joissa ajoaika poikkeaa enemmän kuin yhdellä minuutilla ko. kuljettajan keskiarvosta. Asetelmasta havaitaan, että vaikutukset ovat melko tasan kumpaankin suuntaan, eli esim. normaalia vilkkaampi liikenne lisää ajoaikaa 50 %:ssa tapauksista mutta toisaalta vähentää ajoaikaa myös 50 %:ssa tapauksista. Mitään varmaa syy-seuraus -suhdetta ei voi todeta. Ainoastaan silloin, kun ei ole kiirettä ajetaan hieman normaalia hitaammin. Samoin normaalia hiljaisemman liikenteen olosuhteissa ajetaan hieman hitaammin kuin muuten. Ajokeli ei sen sijaan juurikaan vaikuta ajoaikoihin.

19 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 17 7DXOXNNRÃÃÃ.XOMHWWDMDN\VHO\QÃWXORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQÃKDYDLQWRMHQÃÈMDNDXWXPD Yhteysväli ja suunta Ajokeli Liikenne Kiire Huonompi Normaali Parempi Vilkas Normaali Hiljainen Kyllä Normaali Ei 2 Helsinki Forssa Forssa - Pori Pori - Forssa Forssa - Helsinki 3 Helsinki Hämeenlinna Hämeenlinna Helsinki Hämeenlinna Tampere Tampere Hämeenlinna Tampere Vaasa Vaasa Tampere Helsinki Lahti Lahti Helsinki Lahti Jyväskylä Jyväskylä Lahti Jyväskylä Oulu Oulu Jyväskylä Oulu Rovaniemi Rovaniemi Oulu Lahti Mikkeli Mikkeli Lahti Mikkeli Kuopio Kuopio Mikkeli Kuopio Kajaani Kajaani Kuopio Helsinki Kouvola Kouvola Helsinki Kouvola Lappeenranta Lappeenranta Kouvola Lappeenranta Joensuu Joensuu Lappeenranta Helsinki Kotka 7 Kotka Helsinki 7 Kotka Vaalimaa 7 Vaalimaa Kotka 8 Turku Pori 8 Pori Turku 9 Tampere Turku 9 Jyväskylä Tampere 9 Kuopio Jyväskylä Kaikki yhteensä

20 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 18

21 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 19 9(57$,/8Ã$,.$,6(03,,1Ã787.,08.6,,1 Raskaan liikenteen sujuvuutta on tutkittu ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin vuosina 1997 ja Tutkimuspäivät sijoittuivat ajalle ja Taulukkoon 6 on koottu rinnakkain tuloksia näistä aikaisemmista tutkimuksista sekä nyt tehdystä tutkimuksesta. Nyt tehdystä tutkimuksesta on poimittu mukaan ne havainnot, jotka vastaavat aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Kultakin yhteysväliltä on pyritty saamaan vertailukelpoiset tulokset. Joiltakin yhteysväleiltä ei ole saatu vertailukelpoisia havaintoja, joten ne on jätetty taulukosta pois. Vertailtaessa tilannetta nyt tehdyssä tutkimuksessa havaitaan, että matkaaikojen hajonnat ovat pienentyneet lähes kautta linjan. Ilmeisesti olosuhteet tutkimusaikana ovat olleet raskaan liikenteen kannalta hyvät, eikä mitään poikkeuksellista ole sattunut. Todettakoon, että tämä tutkimus tehtiin kevätkesällä kun taas aikaisemmat tutkimukset tehtiin syksyllä ja talvella. Hajonta on hiukan kasvanut välillä Turku - Helsinki päivällä ajettujen vuorojen osalla. Aamulla ajettujen vuorojen kohdalla hajonta sen sijaan on pienentynyt. Lahden ja Helsingin välillä matka-aikojen hajonta on selvästi pienentynyt vaikka se onkin edelleen melko suuri. Välillä Kuopio - Mikkeli hajonta on pysynyt edelleen melko suurena.

22 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 20 7DXOXNNRÃÃ9HUWDLOXÃDLNDLVHPSLLQÃWXWNLPXNVLLQÃ<KWH\VYlOLHQÃPDWNDDLNRMHQÃNHVNLPllUlLVHWÃKDMRQ QDWÃMDÃVXKGHÃNHVNLPllUlLVHHQÃPDWNDDLNDDQ 6\NV\Ã 7DOYLÃ.HYlWÃ 7LHÃQRÃÃÃ<KWH\VYlOL $MDQNRKWD +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP 0DWNDDLND È 1 Helsinki Turku Aamupäivä ,32 2,0 Ilta ,00 1,8 1 Turku Helsinki Aamu ,87 1,7 Päivä ,20 3,6 2 Helsinki Pori Ilta Pori - Helsinki Yö Aamu Helsinki Hämeenlinna Päivä Iltayö ,12 2,7 Yö ,05 2,8 3 Hämeenlinna Helsinki Päivä Yö ,24 3,1 Yö ,24 3,2 3 Hämeenlinna Tampere Iltayö ,10 2,9 3 Tampere Hämeenlinna Yö ,81 3,2 3. Tampere Vaasa Yö ,85 1,3 3. Vaasa Tampere Yö ,60 1,4 4 Helsinki Lahti Iltapäivä ,58 2,5 Ilta ,00 3,0 4 Lahti Helsinki Ilta ,66 5,9 Yö ,00 2,74 4,4 4 Lahti Jyväskylä Ilta ,01 1,7 Yö ,48 1,2 4. Jyväskylä Lahti Iltayö ,18 3,2 Yö ,52 1,3 4. Jyväskylä Oulu Yö ,22 1,4

23 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 21 7DXOXNNRÃÃ-DWNXX«6\NV\Ã 7DOYLÃ.HYlWÃ 7LHÃQRÃÃÃ<KWH\VYlOL $MDQNRKWD +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È 4. Oulu Jyväskylä Päivä Oulu Jyväskylä Ilta ,46 2,3 4. Oulu Rovaniemi Yö ,54 2,3 4. Rovaniemi Oulu Päivä ,48 2,2 5. Lahti Mikkeli Yö ,58 2,9 Mikkeli Lahti Yö ,83 3,0 5. Mikkeli Kuopio Yö ,40 5,2 Kuopio Mikkeli Yö ,43 6,1 5. Kuopio Kajaani Yö ,93 4,3 Kajaani Kuopio Yö ,15 2,3 6. Helsinki Kouvola Yö ,62 5,3 6. Kouvola Helsinki Päivä ,71 0,7 6. Kouvola Lappeenranta Yö ,51 5,3 6. Lappeenranta Kouvola Päivä ,63 5,2 6. Helsinki Lappeenranta Yö Lappeenranta Helsinki Päivä Lappeenranta Joensuu Yö ,81 2,9 6. Joensuu Lappeenranta Päivä ,25 2,0 7. Helsinki Kotka Ilta Kotka Helsinki Yö Kotka Vaalimaa Vaalimaa Kotka Turku Pori Päivä ,87 2,0 8 Pori Turku Ilta ,60 1,6 9. Tampere Turku Yö Jyväskylä Tampere Yö Kuopio Jyväskylä Ilta

24 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 22 3bb7(/0b7 Ajopiirturikiekkojen analysointi on melko toimiva menetelmä matka-aikojen mittaamista varten. Menetelmä on erittäin halpa, sillä erillisiä lisämittauslaitteita ei tarvita. Ajopiirturit eivät sovellu tosiaikaiseen sujuvuuden seurantaan, sillä niitä voidaan tarkastella vasta jälkikäteen yrityksen toimitettua kiekot. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että viivytyksen syistä ei saada jälkikäteen selvyyttä ellei käytetä kuljettajakyselyä, jossa kuljettaja kirjaa ylös tutkimuksen aikana havainnoimansa viivytyksien syyt. Tämä edellyttää kuljettajilta suurta sitoutumista, jotta kaikki viivytykset tulee kirjattua. Lisäksi jälkikäteen tarkasteltuna on mahdoton erottaa ajoaikojen poikkeamia, jotka aiheutuvat muista kuin liikennetilanteista johtuvista syistä. Tässä tutkimuksessa kysyttiin kuljettajalta kuhunkin ajoon liittyviä sää- ja liikennetietoja. Lisäksi kysyttiin oliko kuljettajalla ollut kiire ajon aikana. Nämäkään tiedot eivät riitä selittämään ajoaikojen vaihtelua. Ainoastaan silloin, kun ei ollut kiirettä, ajoajat olivat jonkun verran pitempiä. Edelleen, jos kuljettaja ei muista merkitä kiekkoon referenssipisteen sijaintia, saattaa tämän merkitseminen jälkikäteen olla joidenkin pisteiden kohdalla melko hankalaa. Edellä mainituista syistä johtuen tarkasteluun saattaa jäädä kiekkoja, joissa ajoaika poikkeaa normaalista, ja vaikuttaa siten ajoajan keskiarvon ja hajonnan suuruuteen. Toisaalta tarkastelusta jää pois kiekkoja, joissa poiketaan reitiltä ja joissa saattaa olla muistakin syistä johtuvia poikkeamia. Ongelmana on myös se, että tavaraliikenteen runkokuljetuksista suurin osa tapahtuu yöliikenteessä, jolloin liikenteellisiä haittoja ei juurikaan ole. Kuorma-autohavaintojen saaminen päiväliikenteestä on hankalaa. Lisäksi joillakin yhteysväleillä otoskoot jäävät aivan liian pieneksi. Oikean otoskoon määrittäminen on vaikeaa, sillä erilaiset liikenteen häiriöt ovat Suomessa melko harvinaisia. Koko otokseen mahtui yksi liikenneonnettomuudesta johtunut viivytys (n. 1 tunti), mutta tätä pysähdystä lukuunottamatta ko. ajo ei poikennut keskiarvosta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että raskas liikenne päätieverkolla sujuu varsin hyvin. Yli viiden prosentin hajontoja havaittiin vt2:lla (Helsinki - Pori) ja vt4:llä Helsinki - Lahti -välillä. Jälkimmäisessä tapauksessa selityksenä lienee käynnissä oleva tietyö. Muissa tapauksissa hajonnan suuruuteen ovat vaikuttaneet lähinnä ilmeisesti kuljettajien ajotavat ja kaluston erilaisuus. Keskimääräinen hajontaprosentti laskettuna koko aineistosta oli Tämä tarkoittaa tunnin ajomatkalla kahden minuutin hajontaa. (Eli noin 2,5 minuuttia sadalla kilometrillä). Hajontaprosentti vaihteli yhteysväleittäin välillä 1-7. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että alle 5 %:n hajontaa voidaan pitää hyvänä, 5-10 % on tyydyttävänä ja yli 10 %:n hajontaa on huonona. Matka-aikojen hajontaa eli sujuvuuteen liittyvää luotettavuutta tutkittiin nelostiellä välillä Helsinki - Oulu kolmella yhteysvälillä: Helsinki - Lahti, Lahti - Jyväskylä ja Jyväskylä - Oulu. Tutkimukseen osallistui kolmen liikennöitsijän, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy:n kuljettajia yhteensä 24 kuljettajaa.

25 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 23 Havaintoja saatiin kahdella ensimmäisellä yhteysvälillä yli sata molemmissa suunnissa ja Jyväskylä - Oulu -väliltä yli 60 havaintoa suuntaansa. Hajonnat olivat Helsinki - Lahti välillä noin 4 %, Lahti Jyväskylä välillä noin 2,5 % ja Jyväskylä Oulu -välillä noin 1,5 %. Havaintojen perusteella on laskettu kullekin yhteysvälille ns. takuuaika, eli aika, jota ei 95 %:n todennäköisyydellä ylitetä. Koko aineiston osalta voidaan johtaa nyrkkisääntö: Ajoaika on 95 %:n varmuudella korkeintaan 5 % suurempi kuin arvioitu aika. Kuljettajakyselyn mukaan normaalista poikkeava ajokeli tai liikenne eivät juurikaan vaikuta ajoaikaan. Poikkeamia on lisäksi kumpaankin suuntaan, joten mitään varmaa vaikutusta ei voi todeta. Selvä lisäys ajoaikoihin havaitaan silloin, kun ei ole ollut kiirettä; tällöin ajetaan hieman hitaammin. Raskaan liikenteen matka-aikoja on nyt tutkittu ajopiirturikiekkomenetelmällä kolmeen eri otteeseen. Tulokset ovat olleet varsin samansuuntaisia, joten jatkossa ei liene syytä toistaa tutkimusta ainakaan kovin usein. Digitaaliset ajopiirturikiekot tekevät tuloaan markkinoille, jolloin niiden avulla voitaneen seurata ajonopeuksia vaivattomammin. Digitaalisten ajopiirturien kehitystä tuleekin seurata, jotta varmistetaan niiden hyödyntäminen tulevaisuudessa. Suomessa on käynnistymässä kaikkien liikenneverkkojen digitointihanke (KALKATI). Verkkojen digitointi ja telematiikan kehittyminen mahdollistavat ajoneuvoihin sijoitettujen laitteiden avulla ajoneuvojen tosiaikaisen seurannan, jolloin on mahdollista näyttää ajonopeudet tieverkolla kartalle paikannettuna. Seuraavassa vaiheessa tietoa voitaisiin jakaa esimerkiksi Internetin kautta.

26 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 24

27 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 25 /,,77((7 /LLWHÃÃ<KWH\VYlOLHQÃKDYDLQWRSLVWHLGHQÃVLMDLQWL Näissä pisteissä tehdään ajopiirturikiekkoon merkintä. Tierekisteriosoitteen metrimäärä on arvio. (Alku = tieosan alussa ja loppu = tieosan lopussa.) Tie Kaupunki Pisteen tarkka sijainti ja tierekisteriosoite Vt1 Kehä III Vt 1 06 alku Helsinki tai Kehä I Vt 1 04 alku Turku Moottoritien entinen pää Vt Vt2 Helsinki Kehä III Vt 1 06 alku Forssa Vt 10 liittymä Vt 2 24 alku Pori Vt 8 liittymä Vt Vt3 Helsinki Metsäläntien liittymä Vt Hämeenlinna Vt 10 liittymä Vt alku Tampere Vt 9 liittymä Mt 309 liittymä Vt alku Vt alku Vaasa Moottoritien loppu Vt loppu Vt4 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku tai Kehä III Vt alku Lahti Vt 12 liittymä Vt alku Jyväskylä Vt 9 pohj.puol oleva liittymä Vt Oulu Liittymä n:o Vt Rovaniemi Keskustassa Vt alku Vt5 Lahti Vt 12 liittymä Vt alku Mikkeli Vt 13 liittymä Vt alku Kuopio Etel. Sisäänmeno Vt alku Kajaani Etel.ohikulkut alku Vt Vt6 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku Kouvola Vt 15 liittymä Vt alku Lappeenranta Vt 13 liittymä Vt alku Joensuu Kt 74 liittymä Vt

28 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 26 Tie Kaupunki Pisteen tarkka sijainti ja tierekisteriosoite Vt7 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku Kotka Sisäänmenotien liittymä Vt 7 29 alku Vaalimaa Tien loppu Vt 7 42 loppu Vt8 Turku Kt 40 liittymä Vt alku Pori Vt 2 liittymä Vt loppu Vaasa Vt 3 liittymä Vt loppu Oulu Vaasa - Oulu välillä ei ole vt8:aa ajavia linjoja Vt9 Turku Kehätien risteys Vt alku Tampere Vt 12 liittymä Vt alku Jyväskylä Vt 4 liittymä Vt loppu Kuopio Etel. sisäänmeno Vt alku

29 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 27 /LLWHÃÃÃÃÃÃÃ<KWHHQYHWRÃNXOMHWWDMDNRKWDLVLVWDÃKDYDLQQRLVWDÃYWÃOWl ÃÃ7UDQVSRLQWÃ2\Ã9lKlOlÃ2\ÃMDÃ7DLSDOHÃ2\ Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4 Helsinki - Lahti Kehä I: Aaltonen 13 68,62 2,47 3,60 Laine 10 69,10 2,60 3,76 Porkka 9 68,78 3,11 4,52 Timonen 7 70,29 1,70 2,42 Nieminen 4 69,00 0,82 1,19 Peussa 8 71,25 2,87 4,03 Lankinen 12 71,58 4,01 5,60 Jumpponen 7 61,71 2,14 3,47 Valo 3 65,67 0,58 0,88 Salminen 4 69,00 1,83 2,65 68,88 Kehä III: 3,69 Iiliäinen 8 64,25 1,58 2,46 Silvennoinen 2 59,50 0,71 1,19 Pesu 2 63,50 0,71 1,12 Leinonen 3 63,00 2,00 3,17 Heilakka 8 62,75 0,89 1,42 Pirinen 5 62,60 1,67 2,67 Rossi 7 66,00 2,00 3,03 63,60 2,28 Summat ,23 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation 4 Lahti - Jyväskylä Aaltonen 9 112,78 2,33 2,07 Malinen ,86 1,66 1,42 Porkka 9 116,22 2,82 2,43 Peussa 8 122,00 3,74 3,07 Lankinen 9 117,78 4,52 3,84 Laine ,40 2,07 1,73 Timonen 7 114,29 2,43 2,13 Jomponen 7 121,29 1,80 1,48 Valo 5 118,20 2,17 1,84 Salminen 4 118,25 2,22 1,88 Iiliäinen 8 118,25 2,12 1,79 Silvennoinen 2 116,50 0,71 0,61 Pesu 5 116,20 1,30 1,12 Leinonen 5 115,40 1,52 1,32 Heilakka 8 118,13 2,36 2,00 Pirinen 5 120,80 1,48 1,23 Rossi 7 121,00 2,58 2,13 Summat ,81 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation

30 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 28 Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4Jyväskylä - Oulu Väänänen ,08 2,81 1,20 Prokkola ,85 3,98 1,69 Sangi 5 231,20 2,05 0,89 Raatesalmi 5 246,20 6,76 2,75 Närhi 8 231,63 5,07 2,19 Leinonen 5 236,00 2,55 1,08 Matilainen 9 238,44 3,13 1,31 Pesu 5 234,80 2,39 1,02 Summat ,71 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation Yhteenveto kuljettajakohtaisista havainnoista vt 4:ltä, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta min min % 4 Oulu - Jyväskylä Väänänen ,42 4,23 1,79 Prokkola ,38 4,05 1,72 Närhi 9 230,00 2,35 1,02 Sangi 5 233,20 2,17 0,93 Raatesalmi 5 248,80 2,95 1,19 Leinonen 8 232,25 3,99 1,72 Matilainen 6 238,33 4,93 2,07 Pesu 5 228,80 3,90 1,70 Summat ,06 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation 4Jyväskylä - Lahti Lankinen ,45 3,30 2,76 Aaltonen 8 113,25 3,54 3,13 Malinen ,93 2,13 1,85 Porkka 9 119,56 3,75 3,14 Timonen 7 118,57 4,08 3,44 Laine ,00 2,26 1,87 Peussa 7 125,29 4,75 3,79 Jumpponen 6 123,33 3,50 2,84 Valo 5 114,20 0,84 0,74 Salminen 4 119,00 3,16 2,66 Iiliäinen 8 118,25 2,96 2,50 Silvennoinen 2 114,50 0,71 0,62 Pesu 5 116,80 3,35 2,87 Leinonen 5 118,40 1,52 1,28 Heilakka 8 116,38 3,81 3,27 Pirinen 5 129,00 4,18 3,24 Rossi 7 131,43 7,52 5,72 Summat ,47

31 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 29 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4 Lahti - Helsinki Kehä I: Laine 6 68,00 3,03 4,46 Lankinen 13 67,38 1,50 2,23 Aaltonen 6 66,83 1,60 2,39 Porkka 9 67,56 1,24 1,84 Peussa 8 66,13 2,17 3,28 Nieminen 3 70,33 1,15 1,64 Timonen 9 67,22 1,09 1,62 Valo 2 64,50 0,71 1,10 Rossi 7 66,71 4,23 6,34 Salminen 4 67,75 0,50 0,74 67,24 Kehä III: 2,71 Iiliäinen 8 62,13 1,96 3,15 Silvennoinen 2 63,00 4,24 6,73 Pesu 5 62,40 4,39 7,04 Leinonen 5 63,80 1,64 2,57 Pirinen 5 62,20 0,84 1,35 62,60 3,74 Summat 92 65,98 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation

32 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 30 /LLWHÃÃÃ.\VHO\ORPDNH ,086ÃÃÃ$-23,,5785,.,(..2.XOMHWWDMDQÃKDYDLQQRW (Pidetään mukana ja täytetään joka ajosta.) 1LPL ÃÃ3lLYl ÃÃ6XXQWD ÃÃ$MRNHOL ÃÃ/LLNHQQH ÃÃÅ.LLUHÅ +XR QRP SL 1RU 3D PDD UHP OL SL 9LO NDV 1RU +LO PDD MDL OL QHQ (L 1RU -XX PDD OL 0XXWDÃPDLQLWWDYDD DMRRQÃYDLNXWWDQXWWD SUUNNITTELUKYMPPI OY /AJ

33 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 31 /LLWHÃÃÃÃ7XWNLPXNVHHQÃRVDOOLVWXQHHWÃOLLNHQQ LWVLMlW Nimi Puhelin Toim.joht. Pekka Auramaa Auramaa Yhtiöt KAUTTUA Toim.joht. Jouni Sopula Kiitoliikenne Saari Oy Juhana Herttuan puistokatu TURKU Toim.joht. Pentti Niinivirta Niinivirta - Yhtiöt Juustokivenkatu HARJAVALTA Toim.joht. Pertti Korhonen Suomen Kiitoautot Oy Lukkotie JOENSUU Toim.joht. Heikki Tyvi Kuljetusliike TYVI Oy Sammonkatu VALKEAKOSKI Toim.joht. Jukka Vähälä Vähälä Yhtiöt Oritkarintie OULU Toim.joht. Jouni Sopula Waski-Trans Oy Reininkatu VAASA Toim.joht Kaija Taipale Kuljetusliike TAIPALE Oy Kuormaajantie JYVÄSKYLÄ Mauri Kummala Transpoint Oy PL HELSINKI

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Tiehallinto Helsinki 2003

Lisätiedot

Matka-aikatiedon hankinta

Matka-aikatiedon hankinta Ari Kähkönen, Satu Innamaa Matka-aikatiedon hankinta Esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 2/2006 Julkaisun nimi 1 Ari Kähkönen, Satu Innamaa Matka-aikatiedon hankinta Esiselvitys Sisäisiä selvityksiä 2/2006

Lisätiedot

Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001

Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001 Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen toteutuminen ja arviointi talvikaudella 1999 2000 Tiehallinnon selvityksiä 41/2001 VIKING Virpi Anttila, Magnus Nygård, Pirkko Rämä Liikennesää-tiedotuksen

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta

Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan

Lisätiedot

Nopeusrajoituksen vaikutus ohitustarpeeseen Ruotsissa ja Suomessa Sisäisiä julkaisuja 37/2004

Nopeusrajoituksen vaikutus ohitustarpeeseen Ruotsissa ja Suomessa Sisäisiä julkaisuja 37/2004 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Nopeusrajoituksen vaikutus ohitustarpeeseen Ruotsissa ja Suomessa Sisäisiä julkaisuja 37/24 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Nopeusrajoituksen vaikutus ohitustarpeeseen

Lisätiedot

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Mikko Räsänen, Tapio Ahonen & Erkki Ritari: Erkanemis- ja kiihdytyskaistojen linja-autopysäkkien toimivuus

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Mikko Räsänen, Tapio Ahonen & Erkki Ritari: Erkanemis- ja kiihdytyskaistojen linja-autopysäkkien toimivuus S12 Pääteiden parantamisratkaisut Erkanemis- ja kiihdytyskaistojen linja-autopysäkkien toimivuus Sisäisiä julkaisuja 4/2002 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Erkanemis- ja kiihdytyskaistojen linja-autopysäkkien

Lisätiedot

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999.

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999. Tuomo Eloranta Tielaitos Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen Tielaitoksen selvityksiä 46/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri VIKING x Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku Helsinki Turku

Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku Helsinki Turku Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma Linja-autonkuljettajien kokemuksia aikatauluista reitillä Turku Helsinki Turku Kandidaatintyö 26. toukokuuta

Lisätiedot

Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto

Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto Saarenketo Timo Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto Kuivatustutkimuksen loppuraportti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 16/2009 Saarenketo Timo Kuivatus ja Lapin päällystettyjen teiden kunto

Lisätiedot

LIIKENNEVALOETUUKSIEN JA AJAN- TASAISEN TIEDOTUKSEN VAIKUTUK- SET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILIN- JALLA 23 HELSINGISSÄ

LIIKENNEVALOETUUKSIEN JA AJAN- TASAISEN TIEDOTUKSEN VAIKUTUK- SET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILIN- JALLA 23 HELSINGISSÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B: 41/2001 LIIKENNEVALOETUUKSIEN JA AJAN- TASAISEN TIEDOTUKSEN VAIKUTUK- SET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILIN- JALLA 23 HELSINGISSÄ ISSN 1237-XXXX

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Tiehallinto Tampere 2007 Kannen

Lisätiedot

Viranomaiset liikenteen hallinnan palveluiden toteuttajina Sisäisiä julkaisuja 18/2006

Viranomaiset liikenteen hallinnan palveluiden toteuttajina Sisäisiä julkaisuja 18/2006 Risto Öörni, Risto Kulmala Viranomaiset liikenteen hallinnan palveluiden toteuttajina Sisäisiä julkaisuja 18/2006 Julkaisun nimi 1 Risto Öörni, Risto Kulmala Viranomaiset liikenteen hallinnan palveluiden

Lisätiedot

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Silmukkakäännökset toimivuus, turvallisuus ja kunnossapito Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Silmukkakäännökset toimivuus, turvallisuus ja kunnossapito Asiasanat Aiheluokka TIIVISTELMÄ S12 Pääteiden parantamisratkaisut Silmukkakäännökset Toimivuus, turvallisuus ja kunnossapito Sisäisiä julkaisuja 2/2002 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Silmukkakäännökset Toimivuus, turvallisuus ja

Lisätiedot

Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä

Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 7/2008 Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä Sonja

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus:

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03246-12 2.5.2012 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 2011 laskentajärjestelmä Kirjoittajat Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (90) Raportin

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

JAAKKO MATTILA KULKUTAVAN VALINTA KERAVA LAHTI-OIKORADAN VAIKUTUSALUEELLA. Diplomityö

JAAKKO MATTILA KULKUTAVAN VALINTA KERAVA LAHTI-OIKORADAN VAIKUTUSALUEELLA. Diplomityö JAAKKO MATTILA KULKUTAVAN VALINTA KERAVA LAHTI-OIKORADAN VAIKUTUSALUEELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Jorma Mäntynen ja DI Harri Lahelma Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUKIN MITTAUS JA OPTIMOINTI SAHALINJASSA

TUKIN MITTAUS JA OPTIMOINTI SAHALINJASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone Tapio Nikumatti TUKIN MITTAUS JA OPTIMOINTI SAHALINJASSA Työn tarkastajat: Professori Timo Kärki Professori Ilkka Pöyhönen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus. RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA

Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus. RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA 48 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä MARKUS LAINE MIKKO POUTANEN Koulu- ja linja-autokuljetusten tasoristeysturvallisuus RATAOSAt LAHTI HEINOLA JA LAHTI LOVIISAN SATAMA Markus Laine, Mikko

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 9/2002. Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa

FITS-julkaisuja 9/2002. Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa FITS-julkaisuja 9/2002 Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa FITS-julkaisuja 9/2002 Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista

Lisätiedot

Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla - kehitys ja syyt

Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla - kehitys ja syyt S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla - kehitys ja syyt Tiehallinnon selvityksiä 43/2003 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla - kehitys

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 152 Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Tanja Kirjavainen Aki Kangasharju Juho Aaltonen Tutkimukset 152 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot