VIKING. Tielaitos. vt4. vt5. vt3. vt6. vt2 3RUL. vt1. vt7 39 / LHODLWRNVHQ VXMD. Helsinki TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 5RYDQLHPL 2XOX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIKING. Tielaitos. vt4. vt5. vt3. vt6. vt2 3RUL. vt1. vt7 39 / 1999 7LHODLWRNVHQ VXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 5RYDQLHPL 2XOX"

Transkriptio

1 Tielaitos $ULÃ-DDWLQHQÃ6DPLÃ/XRPD 5DVNDDQOLLNHQWHHQPDWNDDMDWMDQLLGHQHQQXV WHWWDYXXVWlUNHLPPLOOl\KWH\VYlOHLOOl vt4 5RYDQLHPL 2XOX vt5.dmddql vt3 9DDVD.XRSLR vt6 -RHQVXX vt2 3RUL 7DPSHUH -N\Ol 0LNNHOL 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLlÃÃMXONDL VXMD vt1 7XUNX +OLQQD +HOVLQNL /DKWL.RXYROD.RWND /DSSHHQUDQWD 9DDOLPDD vt7 39 / 1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

2

3 Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39 / 1999 $ULÃ-DDWLQHQÃ6DPLÃ/XRPD 5DVNDDQOLLNHQWHHQPDWNDDMDWMDQLLGHQHQ QXVWHWWDYXXVWlUNHLPPLOOl\KWH\VYlOHLOOl 7LHODLWRV TIEHALLINTO Liikenteen palvelut Helsinki 1999

4 7LHODLWRV TIEHALLINTO Liikenteen palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 -DDWLQHQÃ$ULÃ/XRPDÃ6DPLÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃÃHQQXVWHWWDYXXVÃSllWLH YHUNRQÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOlà Helsinki Tielaitos, Keskushallinto, liikenteen palvelut. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39/1999, 24 s + liitt. 7 s. TIEL $LKHOXRNND 11,12,113 $VLDVDQDW ajopiirturikiekko, sujuvuus, matka-aika, kuorma-auto, raskas liikenne 7,,9,67(/0b Tielaitos on selvittänyt raskaan liikenteen sujuvuutta ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin syksyllä 1997 ja kevättalvella Nyt tehdyssä tutkimuksessa oli tavoitteena saada aikaisempiin tutkimuksiin vertailukelpoista aineistoa, sekä selvittää matka-aikoihin liittyvää luotettavuutta riittävän suuren otannan avulla. Tarkoituksena oli tielaitoksen sujuvuustavoitteen mukaisesti määrittää numeerisia arvoja matka-aikojen ennustettavuudelle. Säännöllistä liikennettä ajavat kuorma-autot tarjoavat hyvän lähtökohdan liikenteen sujuvuuden tutkimiseksi. Kokeneet kuljettajat ajavat samoja reittejä sekä kesällä että talvella ja ajoaikaan vakioreitillä vaikuttavat pääasiassa muu liikenne ja ajokeli. Tutkimuksessa selvitettiin raskaan liikenteen todellisia ajonopeuksia valtateillä 1-9 käyttäen hyväksi ajoneuvoissa olevia ajopiirtureita. Ajopiirturissa on kellokoneiston pyörittämä kiekko, jolle tallentuu ajoneuvon nopeus kuluneen ajan mukaan. Ajopiirturikiekko on kuljettajakohtainen, eli työvuoron alkaessa kuljettaja laittaa tyhjän kiekon piirturiin ja ottaa sen sieltä pois työvuoron päättyessä. Kuljettajan tulee lisäksi pitää täytettyjä kiekkoja mukanaan viikon ajan. Ajopiirturien kiekoille piirtämät havainnot on suhteellisen helppo tulkita ja käytännössä ajoaika voidaan määrittää minuutin tarkkuudella. Ajopiirturikiekkomenetelmä on melko toimiva matka-aikojen mittaamista varten. Menetelmä on halpa, sillä erillisiä lisämittauslaitteita ei tarvita. Ajopiirturit eivät sovellu tosiaikaiseen sujuvuuden seurantaan, sillä niitä voidaan tarkastella vasta jälkikäteen yrityksen toimitettua kiekot. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että tavaraliikenteen runkokuljetuksista suurin osa tapahtuu yöliikenteessä, jolloin liikenteellisiä haittoja ei juurikaan ole. Kuorma-autohavaintojen saaminen päiväliikenteestä on hankalaa. Lisäksi joillakin yhteysväleillä otoskoot jäävät liian pieniksi. Matka-aikojen ennustettavuus on elinkeinoelämän ja teollisuuden kuljetuksille tärkeämpää kuin matka-aikojen minimointi. Matka-aikojen hajonnan on oltava mahdollisimman pieni, jotta ennustettavuus on hyvä. Täten ajoajan ohella myös ajoaikojen hajontaa on syytä tarkastella. Sujuvuuteen liittyvän luotettavuuden analysoimiseksi Transpoint Oy:ltä saatiin varsin mittava määrä ajopiirturikiekkoja nelostieltä Helsingin ja Oulun välisiltä tieosilta. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista määrittää kullekin tiejaksolle "takuuaika", jonka alle päästään 95 %:n varmuudella. Havaintojen perusteella on laskettu kullekin yhteysvälille ns. takuuaika, eli aika jota ei 95 %:n todennäköisyydellä ylitetä. Koko aineiston osalta voidaan johtaa nyrkkisääntö: Ajoaika on 95 %:n varmuudella korkeintaan 5 % suurempi kuin arvioitu aika. Tutkimuksen ajan kuljettajilla oli mukanaan kyselylomakkeet, joihin merkittiin tietoja ajokelistä, muusta liikenteestä ja "kiireestä". Kirjaukset tehtiin rasti ruutuun periaatteella (huonompi - normaali - parempi). Kuljettajakyselyn mukaan normaalista poikkeava ajokeli tai liikenne eivät juurikaan vaikuta ajoaikaan. Vaikutuksia on lisäksi kumpaankin suuntaan, joten mitään varmaa vaikutusta ei voi todeta. Käsitteet ovat ilmeisesti melko subjektiivisia, eli kuljettajat kokevat vaikutukset eri tavoin. Selvä lisäys ajoaikoihin havaitaan silloin, kun ei ole ollut kiirettä; tällöin ajetaan hieman hitaammin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että raskas liikenne päätieverkolla sujuu varsin hyvin. Yli viiden prosentin hajontoja havaittiin vt2:lla (Helsinki - Pori) ja vt4:llä Helsinki - Lahti -välillä. Jälkimmäisessä tapauksessa selityksenä lienee käynnissä oleva tietyö. Muissa tapauksissa hajonnan suuruuteen ovat ilmeisesti vaikuttaneet lähinnä kuljettajien ajotavat ja kaluston erilaisuus.

6 -DDWLQHQÃ$ULÃ/XRPDÃ6DPLÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃÃHQQXVWHWWDYXXVÃSllWLH YHUNRQÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOlà [Predictability of travel times of lorries between major cities in Finland] Helsinki Finnish National Road Administration, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39/1999, 24 p + app. 7 p. TIEL H\ZRUGV tachometer, traffic flow, travel time, efficiency, lorry $%675$&7 During autumn 1997 and spring 1998 Finnish National Road Administration (Finnra) had as well conducted tachometer measurements of lorries. Year 1999 study had an objective of getting comparable results with these earlier tachometer studies. It was also important to discover the travel time reliability in Finnish main road network and determine numeric values for the reliability of travel times. Lorries that transport on a regular basis on the Finnish road network provide a good opportunity for traffic flow measurements. Drivers use the same routes both in winter and summer time and the main factors affecting travel times are traffic flow and weather. In this study the actual travel times of lorries on the highways # 1-9 between major cities have been measured with the help of tachometers. Tachometers record the speed of the vehicle as a function of time. Tachometers are mandatory in the lorries and each driver puts his/her own disc into the tachometer at the beginning of the shift and removes it after the shift. Travel times can be determined with the accuracy of one minute. The tachometers form rather a good method for travel time measurements. The method is very cheap, as no extra devices are needed. However, this method is not suitable for real-time measurements, as the information is available only after the company has delivered the discs. Most of the long distance transport are driven during the night time when traffic is at minimum level and it has proved very difficult to get a big enough sample of the day time transport. For commercial vehicle operators the predictability of travel times is more important than minimising travel times. The predictability is good when the deviation of travel times is small enough. Thus, it is also important to study the standard deviation of travel times. Between Helsinki and Oulu (company Transpoint Oy), a big enough sample of measurements was achieved in order to be able to deduct the reliability of travel times. According to these measurements it is possible to determine a guarantee travel time that will not be exceeded with the probability of 95 %. With the help of these measurements the following rule of thumb is deducted: 7UDYHOÃWLPHÃZLWKÃWKHÃSUREDELOLW\ÃRIÃÃÈÃLVÃDWÃPRVWÃÃÈÃKLJKHUÃWKDQÃWKHÃHVWL PDWHGÃWLPH The drivers were also asked (with questionnaire forms) about the weather conditions, traffic flow and haste. The drivers had three possibilities: worse normal - better. According to this survey the weather and traffic conditions did not had influence on travel times. The impacts were both negative and positive, and so no conclusion can be drawn. If the drivers were not in a hurry, they drove somewhat slower. According to this study, the traffic flows rather smoothly in the main road network. Deviations larger than 5 % occurred only on highway 2 (Helsinki- Pori) and highway 4 (Helsinki-Lahti). In the latter case, this was probably due to the current roadworks. In other cases deviations are probably due to the driving manoeuvres or the diversity of equipment.

7 $/.86$1$7 Tämä tutkimus on tehty Tielaitoksen Liikenteen palvelut yksikön toimeksiannosta. Tutkimuksen käytännön työstä on vastannut DI Ari Jaatinen Suunnittelukymppi Oy:ssä. Lisäksi tutkimukseen saatiin arvokasta apua Suomen Kuorma-autoliitolta. Ajopiirturikiekkotutkimuksessa olivat mukana seuraavat liikennöitsijät: Auramaa Yhtiöt, Kiitoliikenne Saari Oy, Kuljetusliike Taipale Oy, Kuljetusliike Tyvi Oy, Niinivirta Yhtiöt, Suomen Kiitoautot Oy, Transpoint Oy, Vähälä Yhtiöt sekä Waski-Trans Oy. Liikenteen palvelut yksikössä työtä on valvonut DI Sami Luoma. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) rahoitusta. Helsingissä syyskuussa LHODLWRVÃ.HVNXVKDOOLQWR /LLNHQWHHQÃSDOYHOXW

8

9 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl 7 6,6b/7g 1. JOHDANTO 9 2. TUTKIMUSMENETELMÄ TULOKSET Matka-ajat yhteysväleillä Sujuvuuden luotettavuus vt 4:llä väleillä Helsinki - Lahti - Jyväskylä - Oulu Kuljettajakyselyn tuloksia VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN PÄÄTELMÄT 22 LIITTEET 1. Yhteysvälien havaintopisteiden sijainti 2. Yhteenveto kuljettajakohtaisista havainnoista vt4:llä 3. Kyselylomake 4. Tutkimukseen osallistuneet liikennöitsijät

10 8

11 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl JOHDANTO 9-2+'$172 Tielaitos toimii tieliikennejärjestelmän vastuullisena hoitajana. Tielaitoksen tulee tarjota tienkäyttäjille mahdollisuus matkustaa tai kuljettaa tavaraa määränpäähänsä riittävän sujuvasti kaikissa sää- ja kelioloissa. Liikenneministeriön painottaessa juuri elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta, Tielaitoksen vuonna 1998 määrittelemä sujuvuustavoite tarkastelee matka-aikaa pääteillä tärkeimpien taajamaseutujen välillä. Tarkastelukohteena on erityisesti kuorma-autojen matka-aikojen ennustettavuus, joka on osoittautunut tärkeimmäksi tieverkon sujuvuuden mittariksi elinkeinoelämän kannalta (Luoma 1998). Tielaitoksen vuoden 1998 sujuvuustavoite oli seuraava: 7LHODLWRVà SDUDQWDD HOLQNHLQRHOlPlQà NXOMHWXVWHQà PDWNDDLNRMHQà HQQXVWHWWDYXXWWDà SllWHLGHQà WlU NHLPPLOOlà \KWH\VYlOHLOOlà 7LHODLWRVà VHOYLWWllà PDWNDDLNRMHQà HQQXVWHWWDYXXGHQ PLWWDDPLVWDà QLLQà HWWlà VLOOHà YRLGDDQà DVHWWDDà QXPHHULVHWà WDYRLWWHHWà YXRGHOOH à Vuoden 1999 sujuvuustavoitteen yhtenä alatavoitteena on elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikojen luotettavuuden selvittäminen. Tielaitos on selvittänyt raskaan liikenteen sujuvuutta ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin syksyllä 1997 ja kevättalvella Tässä keväällä 1999 tehdyssä tutkimuksessa oli tavoitteena saada vertailukelpoista aineistoa aikaisempiin tutkimuksiin, sekä selvittää matka-aikoihin liittyvää luotettavuutta riittävän suuren otannan avulla. Tarkoituksena on ylläesitetyn tavoitteen mukaisesti määrittää numeerisia arvoja matka-aikojen ennustettavuudelle. Näissä kaikissa tutkimuksissa ovat olleet mukana samat liikennöitsijät ja suurelta osin samat kuljettajatkin. Kokeneet kuljettajat ajavat samoja reittejä sekä kesällä että talvella ja ajoaikaan vakioreitillä vaikuttaa pääasiassa muu liikenne. Ajopiirturien kiekoille piirtämät havainnot on suhteellisen helppo tulkita ja käytännössä ajoaika voidaan määrittää minuutin tarkkuudella. Kuljettajien suosimat taukopaikat ovat yleensä välittömästi tien varrella, joten niistä aiheutuva poikkeama reitiltä ei ole merkittävä. Sujuvuuteen liittyvän luotettavuuden analysoimiseksi Transpoint Oy:ltä saatiin varsin mittava määrä ajopiirturikiekkoja nelostieltä Helsingin ja Oulun välisiltä tieosilta. Näiden havaintojen perusteella on mahdollista määrittää kullekin tiejaksolle "takuuaika", jonka alle päästään 95 %:n varmuudella.

12 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TUTKIMUSMENETELMÄ ,0860(1(7(/0b Tutkimuksessa selvitettiin raskaan liikenteen todellisia ajonopeuksia käyttäen hyväksi ajoneuvoissa olevia ajopiirtureita. Ajopiirturissa on kellokoneiston pyörittämä kiekko, jolle koko ajan tallentuu ajoneuvon nopeus. Ajopiirturikiekko on kuljettajakohtainen, eli työvuoron alkaessa kuljettaja laittaa tyhjän kiekon piirturiin ja ottaa sen sieltä pois työvuoron päättyessä. Kuljettajat pitävät kiekkoja mukanaan viikon, jonka jälkeen ne toimitetaan konttorille palkanlaskentaa varten. Matka-aikojen ennustettavuus on elinkeino- ja teollisuuselämän kuljetuksille tärkeämpää kuin matka-aikojen minimointi. Matka-aikojen hajonnan on oltava mahdollisimman pieni, jotta ennustettavuus on hyvä. Täten ajoajan ohella myös ajoaikojen hajontaa on syytä tarkastella (Luoma 1998). Reittipisteiden havaitsemiseksi kuljettajat laittoivat kiekkoihin merkin ao. pisteen kohdalla. Joissakin piirtureissa merkki voidaan tehdä piirturin näppäimillä, mutta osassa piirtureita merkki piti tehdä käsin. Kiekoilta tulostettiin reittipisteiden ajankohdat, pysähtymiset ja lähtemiset. Näiden avulla voitiin määrittää yhteysvälin todellinen ajoaika. Tutkimuksessa käytettyjen yhteysvälien reittipisteiden sijainti on määritelty tienumerokartoilta määrittämällä pisteiden tieosoite (tieosa, etäisyys alusta). Lähes kaikki pisteet sijaitsevat tieosan päätepisteessä (liite 1). Tutkittavat tiet ja yhteysvälit olivat: vt 1 vt 2 vt 3 vt 4 vt 5 vt 6 vt 8 vt 9 Helsinki - Turku Helsinki - Pori Helsinki - Hämeenlinna - Tampere - Vaasa Helsinki - Lahti - Jyväskylä - Oulu - Rovaniemi Lahti - Mikkeli - Kuopio - Kajaani Helsinki - Kouvola - Lappeenranta - Joensuu Turku - Pori Turku - Tampere - Jyväskylä - Kuopio Tutkimuspäivät sijoittuvat ajalle Kuljettajia oli mukana 40 kpl. Havaintoja eri yhteysväleiltä saatiin yhteensä yli 800 kpl. Tavaraliikenteen vuoroja on melko vähän ja ne ajetaan pääosin öisin. Päivällä ajettavia vuoroja on vielä vähemmän. Kaikilla yksinumeroisten valtateiden osilla ei ole lainkaan säännöllistä tavaralinjaliikennettä, joten tutkiminen tällä menetelmällä ei ole näiltä osin mahdollista. Tutkimusapua pyydettiin samoilta liikennöitsijöiltä kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Suuri osa kevään havainnoista saatiinkin samoilta vuoroilta ja samojen kuljettajien ajamina kuin ennenkin. Tämä lisää tulosten vertailukelpoisuutta ja parantaa luotettavuutta. Ajopiirturikiekkojen tulokset on koottu lomakkeille, viety Excelille ja niistä on laskettu ajoaikojen keskiarvot ja keskihajonnat. Sujuvuuden luotettavuutta tutkittiin laskemalla kaikista nelostien havainnoista eri kuljettajien ajoaikojen keskiarvoista ja hajonnoista painotettu keskiarvo, joka kuvaa hajontaa koko aineistossa.

13 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 11 Ã 78/2.6(7 Ã 0DWNDDMDWÃ\KWH\VYlOHLOOl Ajopiirturikiekoilta saatujen havaintojen perusteella on laskettu keskimääräiset matka-ajat yhteysväleittäin sekä matka-aikojen hajonnat. Hajonnat on laskettu myös prosentteina, jolloin eri yhteysvälien vertaileminen keskenään on helpompaa. Lisäksi on kullekin yhteysvälille laskettu keskimääräinen ajonopeus. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Havaintojen saanti eräiltä yhteysväleiltä osoittautui jälleen kerran ongelmalliseksi. Syynä lienee liikennöitsijöiden haluttomuus luovuttaa ajopiirturikiekkoja ulkopuolisten nähtäväksi. (Lisäksi kuljetusalalla on ilmapiiri hieman kiristynyt kansainvälisten rekkojen ja kuljettajien tultua markkinoille.) Tulokset on kuitenkin esitetty taulukoissa tietoisena siitä, että havaintojen määrä ei aina riitä johtopäätösten tekoon.

14 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 12 7DXOXNNRÃÃÃ7XORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQ Tie n:o Yhteysväli Pituus Havain- Ajoaika Hajonta Hajonta- Nopeus km toja kpl min Min % km/h 1 Helsinki - Turku 152, ,13 2,19 1,97 82,44 Turku - Helsinki 152, ,87 4,41 3,91 81,17 2 Helsinki (Kehä III) - Forssa 97, ,25 1,50 2,11 82,19 Forssa - Pori 125, ,00 4,90 5,51 84,47 2 Pori - Forssa 125, ,00 4,56 5,01 82,62 Forssa - Helsinki (Kehä III) 97, ,25 4,72 7,12 88,39 3 Helsinki - Hämeenlinna 92, ,25 2,05 2,84 76,57 Hämeenlinna - Valkeakoski 43, ,17 1,47 3,75 66,79 Hämeenlinna - Tampere 73, ,13 2,10 2,91 61,14 Tampere - Vaasa 197, ,50 1,85 1,27 81,36 3 Vaasa - Tampere 197, ,75 2,60 1,43 65,13 Tampere - Hämeenlinna 73, ,13 1,81 3,22 78,57 Hämeenlinna - Helsinki 92, ,56 2,24 3,17 78,40 4 Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,88 3,69 5,36 81,45 Lahti - Jyväskylä 166, ,81 2,36 2,00 84,64 Jyväskylä - Oulu 337, ,71 3,58 1,52 85,83 Oulu - Rovaniemi 222, ,90 3,54 2,33 87,85 4 Rovaniemi - Oulu 222, ,65 3,48 2,19 84,11 Oulu - Jyväskylä 337, ,06 3,67 1,56 86,07 Jyväskylä - Lahti 166, ,47 3,31 2,77 83,47 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,24 2,71 4,03 83,43 4 Konginkangas - Oulu 262, ,64 0,92 0,51 86,71 Oulu - Konginkangas 262, ,09 3,67 1,97 84,64 4 Hirvaskangas - Oulu 306, ,00 3,32 1,47 81,24 Oulu - Hirvaskangas 306, ,20 4,44 1,95 80,81 4 Helsinki - Jyväskylä 259, ,00 3,74 2,01 83,77 Jyväskylä - Helsinki 259, ,00 3,46 1,82 82,01 5 Lahti - Mikkeli 125, ,00 2,58 2,93 85,57 Mikkeli - Kuopio 158, ,86 5,40 5,20 91,57 Kuopio - Kajaani 170, ,86 5,93 4,33 74,79 5 Kajaani - Kuopio 170, ,71 3,15 2,30 74,87 Kuopio - Mikkeli 158, ,60 6,43 6,09 90,06 Mikkeli - Lahti 125, ,00 2,83 3,04 80,97 6 Helsinki - Kouvola 130, ,40 4,62 5,29 89,73 Kouvola - Lappeenranta 88, ,10 3,51 5,31 79,88 Lappeenranta - Joensuu 225, ,50 4,81 2,89 81,15 6 Kitee - Lappeenranta 158, ,33 2,25 1,97 83,08 Lappeenranta - Kouvola 88, ,50 3,63 5,22 75,97 Kouvola - Helsinki 130, ,50 0,71 0,71 78,81 8 Turku - Pori 130, ,09 1,87 1,97 82,41 Pori - Turku 130, ,18 1,60 1,58 77,45 9 Turku - Tampere 141, ,00 83,76 Tampere - Jyväskylä 143, ,00 76,66 Jyväskylä - Kuopio 145, ,00 90,69 9 Kuopio - Jyväskylä 145, ,00 90,69 Jyväskylä - Tampere 143, ,00 73,38 Tampere - Turku 141, ,00 78,33

15 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 13 6XMXYXXWHHQÃOLLWW\YlÃOXRWHWWDYXXVÃYWÃOOl Matka-aikojen hajontaa eli sujuvuuteen liittyvää luotettavuutta tutkittiin nelostiellä välillä Helsinki - Oulu kolmella yhteysvälillä: Helsinki - Lahti, lahti - Jyväskylä ja Jyväskylä - Oulu. Tutkimukseen osallistui kolmen liikennöitsijän, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy:n kuljettajia yhteensä 24 kuljettajaa. Havaintoja saatiin kahdella ensimmäisellä yhteysvälillä yli sata molemmissa suunnissa ja Jyväskylä - Oulu -väliltä yli 60 havaintoa suuntaansa. Havaintoja on neljän viikon ajalta. Kunkin kuljettajan havainnoista laskettiin ensin keskiarvo ja keskihajonta. Keskiarvot poikkeavat toisistaan jonkin verran johtuen ilmeisesti pääasiassa erilaisesta kalustosta ja kuljettajien ajotavoista. Joukossa oli autoja, jotka kulkivat melko lujaa ja sitten taas autoja, jotka olivat hitaampia ja heikkotehoisia. Kuljettajat ovat ajaneet näitä yhteysvälejä jatkuvasti, joten jokaiselle on kehittynyt oma ajorutiininsa. Tulosten yhdistämiseksi laskettiin ensin hajonta prosentteina ja sitten näistä havainnoilla painotettu keskiarvo (coefficient of variation). Näin saatu luku kuvaa koko havaintoaineiston perusteella laskettua hajontaa. Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeiset tulokset: 7DXOXNNRÃÃ/XRWHWWDYXXVWDUNDVWHOXQÃWXORNVLDÃYlOLOWlÃ+HOVLQNLÃÃ2XOX <KWH\VYlOL 3LWXXV NP +DYDLQ WRMDÃNSO $MRDLND PLQ +DMRQWDÈ Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,9 3,69 Helsinki (Kehä III) - Lahti 88, ,6 2,28 Lahti - Helsinki (Kehä III) 88, ,6 3,74 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,2 4,03 Lahti - Jyväskylä 166, ,8 2,00 Jyväskylä - Lahti 166, ,5 2,77 Jyväskylä - Oulu 337, ,8 1,52 Oulu - Jyväskylä 337, ,0 1,56 Helsingistä osa vuoroista lähtee siten, että havainto saadaan Kehä I:ltä alkaen ja osa tulee nelostielle Kehä III:lta. Taulukosta voidaan todeta, että Helsinki - Lahti -välillä ajoaikojen hajontaprosentti on noin kolme - neljä, mitä on pidettävä vielä hyvänä. Hajonta johtunee tietöiden aiheuttamista häiriöistä. Sen sijaan pisimmällä yhteysvälillä Jyväskylä - Oulu ajoaikojen hajonta on melko pieni. Tämä johtunee siitä, että kuljettajille on muodostunut tietty rutiini ja pienet viivästymiset pystytään kuromaan kiinni, jolloin perille päästään suunniteltuun aikaan.

16 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 14 0DWNDDLNDWDNXX Jos oletetaan, että matka-ajat ovat jakaantuneet normaalijakautuman mukaisesti, niin 95 %:n varmuudella voidaan sanoa, että matka-aika on pienempi kuin keskiarvo x hajonta (ks. CRC Handbook of Tables for Probability and Statistics ) Tätä laskentatapaa soveltaen päästään tutkituilla yhteysväleillä seuraaviin tuloksiin: 7DXOXNNRÃÃÃ0DWNDDLNDWDNXXWÃYlOLOOlÃ+HOVLQNLÃÃ2XOX <KWH\VYlOL Matkaaikatakuu min Vastaava marginaali min Vastaava marginaali % Helsinki (Kehä I) - Lahti 73,1 4,2 + 6,1 Lahti Helsinki (Kehä I) 71,6 4,7 + 6,6 Lahti Jyväskylä 121,7 3,9 + 3,3 Jyväskylä - Lahti 124,9 5,4 + 4,6 Jyväskylä - Oulu 241,7 5,9 + 2,5 Oulu - Jyväskylä 241,0 6,0 + 2,6 Vastaavalla tavalla on laskettu matka-aikatakuut myös muille yhteysväleille. Nämä ilmenevät taulukosta 4. Yhteysvälien matka-aikatakuut ovat havainnollistettuna alla olevassa kuvassa. vt4 Merkinnät: 123 = "matka-aikatakuu" (Huom. Aika on valtateillä olevien reittipisteiden välinen aika) 5RYDQLHPL 164 2XOX vt5.dmddql vt3 9DDVD XRSLR vt6 vt2 vt1 3RUL 103 7XUNX DPSHUH 75 +OLQQD 75 +HOVLQNL 73 /DKWL -N\Ol LNNHOL RXYROD.RWND 9DDOLPDD /DSSHHQUDQWD vt RHQVXX.XYDÃÃ0DWNDDLNDWDNXXWÃHULÃ\KWH\VYlOHLOOlÃPDWNDDLNDÃMRNDÃVDDYXWHWDDQÃ ÈQÃYDUPXXGHOOD

17 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 15 7DXOXNNRÃÃ7XORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQÃMDÃPD[ÃDMRDLNDÃÃÈQÃWRGHQQlN LV\\GHOOl Tie n:o Yhteysväli Pituus Havaintoja Ajoaika Hajonta Hajonta Nopeus Takuuaika Km Kpl min min % Km/h min 1 Helsinki - Turku 152, ,1 2,2 2,0 82,4 114,7 Turku - Helsinki 152, ,9 4,4 3,9 81,2 120,1 2 Helsinki (Kehä III) - Forssa 97,6 4 71,3 1,5 2,1 82,2 73,7 Forssa - Pori 125,3 4 89,0 4,9 5,5 84,5 97,1 2 Pori - Forssa 125,3 6 91,0 4,6 5,0 82,6 98,5 Forssa - Helsinki (Kehä III) 97,6 4 66,3 4,7 7,1 88,4 74,0 3 Helsinki - Hämeenlinna 92,2 8 72,3 2,1 2,8 76,6 75,6 Hämeenlinna - Valkeakoski 43,6 6 39,2 1,5 3,8 66,8 41,6 Hämeenlinna - Tampere 73,5 8 72,1 2,1 2,9 61,1 75,6 Tampere - Vaasa 197, ,5 1,9 1,3 81,4 148,5 3 Vaasa - Tampere 197, ,8 2,6 1,4 65,1 186,0 Tampere - Hämeenlinna 73,5 8 56,1 1,8 3,2 78,6 59,1 Hämeenlinna - Helsinki 92,2 9 70,6 2,2 3,2 78,4 74,2 4 Helsinki (Kehä I) - Lahti 93, ,9 3,7 5,4 81,4 75,0 Lahti - Jyväskylä 166, ,8 2,4 2,0 84,6 121,7 Jyväskylä - Oulu 337, ,7 3,6 1,5 85,8 241,6 Oulu - Rovaniemi 222, ,9 3,5 2,3 87,8 157,7 4 Rovaniemi - Oulu 222, ,7 3,5 2,2 84,1 164,4 Oulu - Jyväskylä 337, ,1 3,7 1,6 86,1 241,1 Jyväskylä - Lahti 166, ,5 3,3 2,8 83,5 124,9 Lahti - Helsinki (Kehä I) 93, ,2 2,7 4,0 83,4 71,7 4 Konginkangas - Oulu 262, ,6 0,9 0,5 86,7 183,2 Oulu - Konginkangas 262, ,1 3,7 2,0 84,6 192,1 4 Hirvaskangas - Oulu 306, ,0 3,3 1,5 81,2 231,5 Oulu - Hirvaskangas 306, ,2 4,4 2,0 80,8 234,5 4 Helsinki - Jyväskylä 259, ,0 3,7 2,0 83,8 192,2 Jyväskylä - Helsinki 259, ,0 3,5 1,8 82,0 195,7 5 Lahti - Mikkeli 125,5 7 88,0 2,6 2,9 85,6 92,2 Mikkeli - Kuopio 158, ,9 5,4 5,2 91,6 112,7 Kuopio - Kajaani 170, ,9 5,9 4,3 74,8 146,6 5 Kajaani - Kuopio 170, ,7 3,2 2,3 74,9 141,9 Kuopio - Mikkeli 158, ,6 6,4 6,1 90,1 116,2 Mikkeli - Lahti 125,5 5 93,0 2,8 3,0 81,0 97,7 6 Helsinki - Kouvola 130, ,4 4,6 5,3 89,7 95,0 Kouvola - Lappeenranta 88, ,1 3,5 5,3 79,9 71,9 Lappeenranta - Joensuu 225, ,5 4,8 2,9 81,2 174,4 6 Kitee - Lappeenranta 158, ,3 2,3 2,0 83,1 118,0 Lappeenranta - Kouvola 88,0 8 69,5 3,6 5,2 76,0 75,5 Kouvola - Helsinki 130,7 2 99,5 0,7 0,7 78,8 100,7 8 Turku - Pori 130, ,1 1,9 2,0 82,4 98,2 Pori - Turku 130, ,2 1,6 1,6 77,4 103,8

18 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 16 Ã.XOMHWWDMDN\VHO\QÃWXORNVLD Ajoaikoihin liittyviä taustatekijöitä tutkittiin kuljettajakyselyn avulla. Kuljettajilla oli mukanaan yksinkertainen rasti ruutuun -kyselylomake ( Liite 3), jossa kysyttiin ajokeliä, muuta liikennettä sekä oliko kuljettajilla ollut kiire. Ajokeli määritettiin asteikolla "Huonompi - Normaali - Parempi" ja liikennemäärä asteikolla "Vilkas - Normaali - Hiljainen". Kuljettajan näkemystä ajoon liittyvästä kiireestä kysyttiin asteikolla "Ei - Normaali - Kyllä". Taulukossa 5 on esitetty kyselyn perusteella laskettu olosuhteiden prosenttijakautuma kullakin yhteysvälillä (niiltä osin, kun havaintoja on). Seuraavassa on kuljettajakyselyn perusteella tehtyjä johtopäätelmiä vt 4:ltä. Alla olevassa asetelmassa on esitetty, kuinka monessa tapauksessa normaalista poikkeava olosuhde lisää tai vähentää ajoaikaa. Tulos on ilmaistu prosenttijakautumana. Asia Ajokeli Vaikutus ajoaikaan Lisää Vähentää % % Normaalia huonompi Normaalia parempi Liikenne Normaalia vilkkaampi Normaalia hiljaisempi "Kiire" Normaalia kiireempi Ei kiirettä Tarkastelu on tehty kuljettajakohtaisesti siten, että mukaan on otettu havainnot, joissa ajoaika poikkeaa enemmän kuin yhdellä minuutilla ko. kuljettajan keskiarvosta. Asetelmasta havaitaan, että vaikutukset ovat melko tasan kumpaankin suuntaan, eli esim. normaalia vilkkaampi liikenne lisää ajoaikaa 50 %:ssa tapauksista mutta toisaalta vähentää ajoaikaa myös 50 %:ssa tapauksista. Mitään varmaa syy-seuraus -suhdetta ei voi todeta. Ainoastaan silloin, kun ei ole kiirettä ajetaan hieman normaalia hitaammin. Samoin normaalia hiljaisemman liikenteen olosuhteissa ajetaan hieman hitaammin kuin muuten. Ajokeli ei sen sijaan juurikaan vaikuta ajoaikoihin.

19 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 17 7DXOXNNRÃÃÃ.XOMHWWDMDN\VHO\QÃWXORNVLDÃ\KWH\VYlOHLWWlLQÃKDYDLQWRMHQÃÈMDNDXWXPD Yhteysväli ja suunta Ajokeli Liikenne Kiire Huonompi Normaali Parempi Vilkas Normaali Hiljainen Kyllä Normaali Ei 2 Helsinki Forssa Forssa - Pori Pori - Forssa Forssa - Helsinki 3 Helsinki Hämeenlinna Hämeenlinna Helsinki Hämeenlinna Tampere Tampere Hämeenlinna Tampere Vaasa Vaasa Tampere Helsinki Lahti Lahti Helsinki Lahti Jyväskylä Jyväskylä Lahti Jyväskylä Oulu Oulu Jyväskylä Oulu Rovaniemi Rovaniemi Oulu Lahti Mikkeli Mikkeli Lahti Mikkeli Kuopio Kuopio Mikkeli Kuopio Kajaani Kajaani Kuopio Helsinki Kouvola Kouvola Helsinki Kouvola Lappeenranta Lappeenranta Kouvola Lappeenranta Joensuu Joensuu Lappeenranta Helsinki Kotka 7 Kotka Helsinki 7 Kotka Vaalimaa 7 Vaalimaa Kotka 8 Turku Pori 8 Pori Turku 9 Tampere Turku 9 Jyväskylä Tampere 9 Kuopio Jyväskylä Kaikki yhteensä

20 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl TULOKSET 18

21 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 19 9(57$,/8Ã$,.$,6(03,,1Ã787.,08.6,,1 Raskaan liikenteen sujuvuutta on tutkittu ajopiirturikiekkomenetelmällä aikaisemmin vuosina 1997 ja Tutkimuspäivät sijoittuivat ajalle ja Taulukkoon 6 on koottu rinnakkain tuloksia näistä aikaisemmista tutkimuksista sekä nyt tehdystä tutkimuksesta. Nyt tehdystä tutkimuksesta on poimittu mukaan ne havainnot, jotka vastaavat aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Kultakin yhteysväliltä on pyritty saamaan vertailukelpoiset tulokset. Joiltakin yhteysväleiltä ei ole saatu vertailukelpoisia havaintoja, joten ne on jätetty taulukosta pois. Vertailtaessa tilannetta nyt tehdyssä tutkimuksessa havaitaan, että matkaaikojen hajonnat ovat pienentyneet lähes kautta linjan. Ilmeisesti olosuhteet tutkimusaikana ovat olleet raskaan liikenteen kannalta hyvät, eikä mitään poikkeuksellista ole sattunut. Todettakoon, että tämä tutkimus tehtiin kevätkesällä kun taas aikaisemmat tutkimukset tehtiin syksyllä ja talvella. Hajonta on hiukan kasvanut välillä Turku - Helsinki päivällä ajettujen vuorojen osalla. Aamulla ajettujen vuorojen kohdalla hajonta sen sijaan on pienentynyt. Lahden ja Helsingin välillä matka-aikojen hajonta on selvästi pienentynyt vaikka se onkin edelleen melko suuri. Välillä Kuopio - Mikkeli hajonta on pysynyt edelleen melko suurena.

22 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 20 7DXOXNNRÃÃ9HUWDLOXÃDLNDLVHPSLLQÃWXWNLPXNVLLQÃ<KWH\VYlOLHQÃPDWNDDLNRMHQÃNHVNLPllUlLVHWÃKDMRQ QDWÃMDÃVXKGHÃNHVNLPllUlLVHHQÃPDWNDDLNDDQ 6\NV\Ã 7DOYLÃ.HYlWÃ 7LHÃQRÃÃÃ<KWH\VYlOL $MDQNRKWD +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP 0DWNDDLND È 1 Helsinki Turku Aamupäivä ,32 2,0 Ilta ,00 1,8 1 Turku Helsinki Aamu ,87 1,7 Päivä ,20 3,6 2 Helsinki Pori Ilta Pori - Helsinki Yö Aamu Helsinki Hämeenlinna Päivä Iltayö ,12 2,7 Yö ,05 2,8 3 Hämeenlinna Helsinki Päivä Yö ,24 3,1 Yö ,24 3,2 3 Hämeenlinna Tampere Iltayö ,10 2,9 3 Tampere Hämeenlinna Yö ,81 3,2 3. Tampere Vaasa Yö ,85 1,3 3. Vaasa Tampere Yö ,60 1,4 4 Helsinki Lahti Iltapäivä ,58 2,5 Ilta ,00 3,0 4 Lahti Helsinki Ilta ,66 5,9 Yö ,00 2,74 4,4 4 Lahti Jyväskylä Ilta ,01 1,7 Yö ,48 1,2 4. Jyväskylä Lahti Iltayö ,18 3,2 Yö ,52 1,3 4. Jyväskylä Oulu Yö ,22 1,4

23 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 21 7DXOXNNRÃÃ-DWNXX«6\NV\Ã 7DOYLÃ.HYlWÃ 7LHÃQRÃÃÃ<KWH\VYlOL $MDQNRKWD +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È +DMRQWD PLQ +DMRQ WD.HVNLP PDWNDDLND È 4. Oulu Jyväskylä Päivä Oulu Jyväskylä Ilta ,46 2,3 4. Oulu Rovaniemi Yö ,54 2,3 4. Rovaniemi Oulu Päivä ,48 2,2 5. Lahti Mikkeli Yö ,58 2,9 Mikkeli Lahti Yö ,83 3,0 5. Mikkeli Kuopio Yö ,40 5,2 Kuopio Mikkeli Yö ,43 6,1 5. Kuopio Kajaani Yö ,93 4,3 Kajaani Kuopio Yö ,15 2,3 6. Helsinki Kouvola Yö ,62 5,3 6. Kouvola Helsinki Päivä ,71 0,7 6. Kouvola Lappeenranta Yö ,51 5,3 6. Lappeenranta Kouvola Päivä ,63 5,2 6. Helsinki Lappeenranta Yö Lappeenranta Helsinki Päivä Lappeenranta Joensuu Yö ,81 2,9 6. Joensuu Lappeenranta Päivä ,25 2,0 7. Helsinki Kotka Ilta Kotka Helsinki Yö Kotka Vaalimaa Vaalimaa Kotka Turku Pori Päivä ,87 2,0 8 Pori Turku Ilta ,60 1,6 9. Tampere Turku Yö Jyväskylä Tampere Yö Kuopio Jyväskylä Ilta

24 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 22 3bb7(/0b7 Ajopiirturikiekkojen analysointi on melko toimiva menetelmä matka-aikojen mittaamista varten. Menetelmä on erittäin halpa, sillä erillisiä lisämittauslaitteita ei tarvita. Ajopiirturit eivät sovellu tosiaikaiseen sujuvuuden seurantaan, sillä niitä voidaan tarkastella vasta jälkikäteen yrityksen toimitettua kiekot. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että viivytyksen syistä ei saada jälkikäteen selvyyttä ellei käytetä kuljettajakyselyä, jossa kuljettaja kirjaa ylös tutkimuksen aikana havainnoimansa viivytyksien syyt. Tämä edellyttää kuljettajilta suurta sitoutumista, jotta kaikki viivytykset tulee kirjattua. Lisäksi jälkikäteen tarkasteltuna on mahdoton erottaa ajoaikojen poikkeamia, jotka aiheutuvat muista kuin liikennetilanteista johtuvista syistä. Tässä tutkimuksessa kysyttiin kuljettajalta kuhunkin ajoon liittyviä sää- ja liikennetietoja. Lisäksi kysyttiin oliko kuljettajalla ollut kiire ajon aikana. Nämäkään tiedot eivät riitä selittämään ajoaikojen vaihtelua. Ainoastaan silloin, kun ei ollut kiirettä, ajoajat olivat jonkun verran pitempiä. Edelleen, jos kuljettaja ei muista merkitä kiekkoon referenssipisteen sijaintia, saattaa tämän merkitseminen jälkikäteen olla joidenkin pisteiden kohdalla melko hankalaa. Edellä mainituista syistä johtuen tarkasteluun saattaa jäädä kiekkoja, joissa ajoaika poikkeaa normaalista, ja vaikuttaa siten ajoajan keskiarvon ja hajonnan suuruuteen. Toisaalta tarkastelusta jää pois kiekkoja, joissa poiketaan reitiltä ja joissa saattaa olla muistakin syistä johtuvia poikkeamia. Ongelmana on myös se, että tavaraliikenteen runkokuljetuksista suurin osa tapahtuu yöliikenteessä, jolloin liikenteellisiä haittoja ei juurikaan ole. Kuorma-autohavaintojen saaminen päiväliikenteestä on hankalaa. Lisäksi joillakin yhteysväleillä otoskoot jäävät aivan liian pieneksi. Oikean otoskoon määrittäminen on vaikeaa, sillä erilaiset liikenteen häiriöt ovat Suomessa melko harvinaisia. Koko otokseen mahtui yksi liikenneonnettomuudesta johtunut viivytys (n. 1 tunti), mutta tätä pysähdystä lukuunottamatta ko. ajo ei poikennut keskiarvosta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että raskas liikenne päätieverkolla sujuu varsin hyvin. Yli viiden prosentin hajontoja havaittiin vt2:lla (Helsinki - Pori) ja vt4:llä Helsinki - Lahti -välillä. Jälkimmäisessä tapauksessa selityksenä lienee käynnissä oleva tietyö. Muissa tapauksissa hajonnan suuruuteen ovat vaikuttaneet lähinnä ilmeisesti kuljettajien ajotavat ja kaluston erilaisuus. Keskimääräinen hajontaprosentti laskettuna koko aineistosta oli Tämä tarkoittaa tunnin ajomatkalla kahden minuutin hajontaa. (Eli noin 2,5 minuuttia sadalla kilometrillä). Hajontaprosentti vaihteli yhteysväleittäin välillä 1-7. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että alle 5 %:n hajontaa voidaan pitää hyvänä, 5-10 % on tyydyttävänä ja yli 10 %:n hajontaa on huonona. Matka-aikojen hajontaa eli sujuvuuteen liittyvää luotettavuutta tutkittiin nelostiellä välillä Helsinki - Oulu kolmella yhteysvälillä: Helsinki - Lahti, Lahti - Jyväskylä ja Jyväskylä - Oulu. Tutkimukseen osallistui kolmen liikennöitsijän, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy:n kuljettajia yhteensä 24 kuljettajaa.

25 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 23 Havaintoja saatiin kahdella ensimmäisellä yhteysvälillä yli sata molemmissa suunnissa ja Jyväskylä - Oulu -väliltä yli 60 havaintoa suuntaansa. Hajonnat olivat Helsinki - Lahti välillä noin 4 %, Lahti Jyväskylä välillä noin 2,5 % ja Jyväskylä Oulu -välillä noin 1,5 %. Havaintojen perusteella on laskettu kullekin yhteysvälille ns. takuuaika, eli aika, jota ei 95 %:n todennäköisyydellä ylitetä. Koko aineiston osalta voidaan johtaa nyrkkisääntö: Ajoaika on 95 %:n varmuudella korkeintaan 5 % suurempi kuin arvioitu aika. Kuljettajakyselyn mukaan normaalista poikkeava ajokeli tai liikenne eivät juurikaan vaikuta ajoaikaan. Poikkeamia on lisäksi kumpaankin suuntaan, joten mitään varmaa vaikutusta ei voi todeta. Selvä lisäys ajoaikoihin havaitaan silloin, kun ei ole ollut kiirettä; tällöin ajetaan hieman hitaammin. Raskaan liikenteen matka-aikoja on nyt tutkittu ajopiirturikiekkomenetelmällä kolmeen eri otteeseen. Tulokset ovat olleet varsin samansuuntaisia, joten jatkossa ei liene syytä toistaa tutkimusta ainakaan kovin usein. Digitaaliset ajopiirturikiekot tekevät tuloaan markkinoille, jolloin niiden avulla voitaneen seurata ajonopeuksia vaivattomammin. Digitaalisten ajopiirturien kehitystä tuleekin seurata, jotta varmistetaan niiden hyödyntäminen tulevaisuudessa. Suomessa on käynnistymässä kaikkien liikenneverkkojen digitointihanke (KALKATI). Verkkojen digitointi ja telematiikan kehittyminen mahdollistavat ajoneuvoihin sijoitettujen laitteiden avulla ajoneuvojen tosiaikaisen seurannan, jolloin on mahdollista näyttää ajonopeudet tieverkolla kartalle paikannettuna. Seuraavassa vaiheessa tietoa voitaisiin jakaa esimerkiksi Internetin kautta.

26 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl PÄÄTELMÄT 24

27 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 25 /,,77((7 /LLWHÃÃ<KWH\VYlOLHQÃKDYDLQWRSLVWHLGHQÃVLMDLQWL Näissä pisteissä tehdään ajopiirturikiekkoon merkintä. Tierekisteriosoitteen metrimäärä on arvio. (Alku = tieosan alussa ja loppu = tieosan lopussa.) Tie Kaupunki Pisteen tarkka sijainti ja tierekisteriosoite Vt1 Kehä III Vt 1 06 alku Helsinki tai Kehä I Vt 1 04 alku Turku Moottoritien entinen pää Vt Vt2 Helsinki Kehä III Vt 1 06 alku Forssa Vt 10 liittymä Vt 2 24 alku Pori Vt 8 liittymä Vt Vt3 Helsinki Metsäläntien liittymä Vt Hämeenlinna Vt 10 liittymä Vt alku Tampere Vt 9 liittymä Mt 309 liittymä Vt alku Vt alku Vaasa Moottoritien loppu Vt loppu Vt4 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku tai Kehä III Vt alku Lahti Vt 12 liittymä Vt alku Jyväskylä Vt 9 pohj.puol oleva liittymä Vt Oulu Liittymä n:o Vt Rovaniemi Keskustassa Vt alku Vt5 Lahti Vt 12 liittymä Vt alku Mikkeli Vt 13 liittymä Vt alku Kuopio Etel. Sisäänmeno Vt alku Kajaani Etel.ohikulkut alku Vt Vt6 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku Kouvola Vt 15 liittymä Vt alku Lappeenranta Vt 13 liittymä Vt alku Joensuu Kt 74 liittymä Vt

28 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 26 Tie Kaupunki Pisteen tarkka sijainti ja tierekisteriosoite Vt7 Helsinki Kehä I Kivikko Vt alku Kotka Sisäänmenotien liittymä Vt 7 29 alku Vaalimaa Tien loppu Vt 7 42 loppu Vt8 Turku Kt 40 liittymä Vt alku Pori Vt 2 liittymä Vt loppu Vaasa Vt 3 liittymä Vt loppu Oulu Vaasa - Oulu välillä ei ole vt8:aa ajavia linjoja Vt9 Turku Kehätien risteys Vt alku Tampere Vt 12 liittymä Vt alku Jyväskylä Vt 4 liittymä Vt loppu Kuopio Etel. sisäänmeno Vt alku

29 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 27 /LLWHÃÃÃÃÃÃÃ<KWHHQYHWRÃNXOMHWWDMDNRKWDLVLVWDÃKDYDLQQRLVWDÃYWÃOWl ÃÃ7UDQVSRLQWÃ2\Ã9lKlOlÃ2\ÃMDÃ7DLSDOHÃ2\ Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4 Helsinki - Lahti Kehä I: Aaltonen 13 68,62 2,47 3,60 Laine 10 69,10 2,60 3,76 Porkka 9 68,78 3,11 4,52 Timonen 7 70,29 1,70 2,42 Nieminen 4 69,00 0,82 1,19 Peussa 8 71,25 2,87 4,03 Lankinen 12 71,58 4,01 5,60 Jumpponen 7 61,71 2,14 3,47 Valo 3 65,67 0,58 0,88 Salminen 4 69,00 1,83 2,65 68,88 Kehä III: 3,69 Iiliäinen 8 64,25 1,58 2,46 Silvennoinen 2 59,50 0,71 1,19 Pesu 2 63,50 0,71 1,12 Leinonen 3 63,00 2,00 3,17 Heilakka 8 62,75 0,89 1,42 Pirinen 5 62,60 1,67 2,67 Rossi 7 66,00 2,00 3,03 63,60 2,28 Summat ,23 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation 4 Lahti - Jyväskylä Aaltonen 9 112,78 2,33 2,07 Malinen ,86 1,66 1,42 Porkka 9 116,22 2,82 2,43 Peussa 8 122,00 3,74 3,07 Lankinen 9 117,78 4,52 3,84 Laine ,40 2,07 1,73 Timonen 7 114,29 2,43 2,13 Jomponen 7 121,29 1,80 1,48 Valo 5 118,20 2,17 1,84 Salminen 4 118,25 2,22 1,88 Iiliäinen 8 118,25 2,12 1,79 Silvennoinen 2 116,50 0,71 0,61 Pesu 5 116,20 1,30 1,12 Leinonen 5 115,40 1,52 1,32 Heilakka 8 118,13 2,36 2,00 Pirinen 5 120,80 1,48 1,23 Rossi 7 121,00 2,58 2,13 Summat ,81 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation

30 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 28 Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4Jyväskylä - Oulu Väänänen ,08 2,81 1,20 Prokkola ,85 3,98 1,69 Sangi 5 231,20 2,05 0,89 Raatesalmi 5 246,20 6,76 2,75 Närhi 8 231,63 5,07 2,19 Leinonen 5 236,00 2,55 1,08 Matilainen 9 238,44 3,13 1,31 Pesu 5 234,80 2,39 1,02 Summat ,71 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation Yhteenveto kuljettajakohtaisista havainnoista vt 4:ltä, Transpoint Oy, Vähälä Oy ja Taipale Oy Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta min min % 4 Oulu - Jyväskylä Väänänen ,42 4,23 1,79 Prokkola ,38 4,05 1,72 Närhi 9 230,00 2,35 1,02 Sangi 5 233,20 2,17 0,93 Raatesalmi 5 248,80 2,95 1,19 Leinonen 8 232,25 3,99 1,72 Matilainen 6 238,33 4,93 2,07 Pesu 5 228,80 3,90 1,70 Summat ,06 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation 4Jyväskylä - Lahti Lankinen ,45 3,30 2,76 Aaltonen 8 113,25 3,54 3,13 Malinen ,93 2,13 1,85 Porkka 9 119,56 3,75 3,14 Timonen 7 118,57 4,08 3,44 Laine ,00 2,26 1,87 Peussa 7 125,29 4,75 3,79 Jumpponen 6 123,33 3,50 2,84 Valo 5 114,20 0,84 0,74 Salminen 4 119,00 3,16 2,66 Iiliäinen 8 118,25 2,96 2,50 Silvennoinen 2 114,50 0,71 0,62 Pesu 5 116,80 3,35 2,87 Leinonen 5 118,40 1,52 1,28 Heilakka 8 116,38 3,81 3,27 Pirinen 5 129,00 4,18 3,24 Rossi 7 131,43 7,52 5,72 Summat ,47

31 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 29 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation Tie nro Reittiosa / Kuljettaja Lukum. Keskiarvo Hajonta Hajonta Ka,haj min min % min 4 Lahti - Helsinki Kehä I: Laine 6 68,00 3,03 4,46 Lankinen 13 67,38 1,50 2,23 Aaltonen 6 66,83 1,60 2,39 Porkka 9 67,56 1,24 1,84 Peussa 8 66,13 2,17 3,28 Nieminen 3 70,33 1,15 1,64 Timonen 9 67,22 1,09 1,62 Valo 2 64,50 0,71 1,10 Rossi 7 66,71 4,23 6,34 Salminen 4 67,75 0,50 0,74 67,24 Kehä III: 2,71 Iiliäinen 8 62,13 1,96 3,15 Silvennoinen 2 63,00 4,24 6,73 Pesu 5 62,40 4,39 7,04 Leinonen 5 63,80 1,64 2,57 Pirinen 5 62,20 0,84 1,35 62,60 3,74 Summat 92 65,98 Painotettu keskiarvo hajonta %:sta eli coefficient of variation

32 ÃÃÃÃÃÃÃÃ5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 30 /LLWHÃÃÃ.\VHO\ORPDNH ,086ÃÃÃ$-23,,5785,.,(..2.XOMHWWDMDQÃKDYDLQQRW (Pidetään mukana ja täytetään joka ajosta.) 1LPL ÃÃ3lLYl ÃÃ6XXQWD ÃÃ$MRNHOL ÃÃ/LLNHQQH ÃÃÅ.LLUHÅ +XR QRP SL 1RU 3D PDD UHP OL SL 9LO NDV 1RU +LO PDD MDL OL QHQ (L 1RU -XX PDD OL 0XXWDÃPDLQLWWDYDD DMRRQÃYDLNXWWDQXWWD SUUNNITTELUKYMPPI OY /AJ

33 5DVNDDQÃOLLNHQWHHQÃPDWNDDMDWÃMDÃQLLGHQÃHQQXVWHWWDYXXVÃWlUNHLPPLOOlÃ\KWH\VYlOHLOOl LIITTEET 31 /LLWHÃÃÃÃ7XWNLPXNVHHQÃRVDOOLVWXQHHWÃOLLNHQQ LWVLMlW Nimi Puhelin Toim.joht. Pekka Auramaa Auramaa Yhtiöt KAUTTUA Toim.joht. Jouni Sopula Kiitoliikenne Saari Oy Juhana Herttuan puistokatu TURKU Toim.joht. Pentti Niinivirta Niinivirta - Yhtiöt Juustokivenkatu HARJAVALTA Toim.joht. Pertti Korhonen Suomen Kiitoautot Oy Lukkotie JOENSUU Toim.joht. Heikki Tyvi Kuljetusliike TYVI Oy Sammonkatu VALKEAKOSKI Toim.joht. Jukka Vähälä Vähälä Yhtiöt Oritkarintie OULU Toim.joht. Jouni Sopula Waski-Trans Oy Reininkatu VAASA Toim.joht Kaija Taipale Kuljetusliike TAIPALE Oy Kuormaajantie JYVÄSKYLÄ Mauri Kummala Transpoint Oy PL HELSINKI

6DPLÃ/XRPDÃ$ULÃ-DDWLQHQ. Matka-aikojen ennustettavuus päätieverkon tärkeimmillä

6DPLÃ/XRPDÃ$ULÃ-DDWLQHQ. Matka-aikojen ennustettavuus päätieverkon tärkeimmillä 6DPLÃ/XRPDÃ$ULÃ-DDWLQHQ Matka-aikojen ennustettavuus päätieverkon tärkeimmillä yhteysväleillä 7LHODLWRV Liikenteen palvelut Helsinki 1999 7LHODLWRV TIEHALLINTO Liikenteen palvelut Opastinsilta 12 A PL

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems

TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems TRAVEL-GUIDE TRAVELler and traffic information systems GUIDElines for the enhancement of integrated information provision systems LVM ja Tiehallinto VTT: pirkko.rama@vtt.fi, juha.luoma@vtt.fi tiedonkeruuta,

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Sisällys 1 AINEISTON LÄHTÖTILANNE JA IMPUTOINTI.... 3 1.1 Aineiston asuntokunnat ja asumistukirekisteri...3 1.2 Tietojen imputointimenetelmä........................................

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

1.2 Yhtälön avulla ratkaistavat probleemat

1.2 Yhtälön avulla ratkaistavat probleemat 1.2 Yhtälön avulla ratkaistavat probleemat Kun matemaattista probleemaa lähdetään ratkaisemaan yhtälöä hyväksi käyttäen, tilanne on vaikeampi kuin ratkaistaessa yhtälöä mekaanisesti. Nyt on näet itse laadittava

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella joko suoraan käyttäjille tai ensin palvelulle ja sitten sen käyttäjille

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella joko suoraan käyttäjille tai ensin palvelulle ja sitten sen käyttäjille

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Suomi tarvitsee vetävät väylät!

Suomi tarvitsee vetävät väylät! Kauppakamariryhmä 2.3.2011 Suomi tarvitsee vetävät väylät! Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Toimivat

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Autojen nopeudet pääteillä vuonna 2001

Autojen nopeudet pääteillä vuonna 2001 Jouko Kangas, Reijo Prokkola Autojen nopeudet pääteillä vuonna 2001 Tiehallinnon selvityksiä 30/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-910-2 TIEH 3200762 Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta

Liikenteen ja kuljetusten seuranta Liikenteen ja kujetusten seuranta Sami Luoma Tiehainto - Liikenteen paveut Hankeaue 3 FITS oppuseminaari 07.05.2004 Sami Luoma, FITS oppuseminaari 07.05.2004 Liikenteen ja kujetusten seuranta - tavoitteet

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High CUMULUS Hotellit Normal Helsinki Cumulus Kaisaniemi Standard 139 119 149 11.1.-31.5 1.-17.6. Superior 169 139 179 3.-31.12 Helsinki Cumulus Olympia Standard 109 109 119 11.1.-31.5 1.1.-10.1 1.-17.6. 18.6.-16.8

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Miten yritykset voivat konkreettisesti tunnistaa muutokset ja hyödyntää niitä?

Miten yritykset voivat konkreettisesti tunnistaa muutokset ja hyödyntää niitä? Miten yritykset voivat konkreettisesti tunnistaa muutokset ja hyödyntää niitä? Kauppakamarin tulevaisuusnavigointi reittikartta tulevaisuuteen 8.5.2015 Kari-Matti Sahala Parcifan Safety Consulting Oy Prediction

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0 1

Lisätiedot