PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:30-18:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 12 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 13 Toimeentulotuen soveltamisohjeet alkaen 5 14 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Terveyskeskuksen kuntosalimaksut v Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä 38 edistävään monialaiseen yhteispalveluun 19 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 42

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuominen Marke 15:30-18:45 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia 15:30-17:55 jäsen Hakonen Eero 15:30-18:45 jäsen Holopainen Simo 15:30-18:45 jäsen Hytönen Markku 15:30-18:45 jäsen Hänninen Seppo 15:30-18:45 jäsen Korhonen Jani 15:30-18:45 jäsen Lång Kyllikki 15:30-18:45 varapuheenjohtaja Tuikka Minna 15:30-18:45 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Närhi Merja kaupunginhallituksen edustaja Tuononen Matti vs.kaup.johtaja MUU Kolehmainen Raija 15:30-18:45 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:30-18:45 talouspäällikkö, sihteeri Markkanen Outi 15:30-17:25 sosiaalityön johtaja Paananen Saara 15:40-17:25 vs. palvelujohtaja ALLEKIRJOITUKSET Marke Tuominen Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eero Hakonen Simo Holopainen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu 4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 11 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 12 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Eero Hakosen ja Simo Holopaisen. Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet alkaen PETUR 13 Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva, muihin etuuksiin ja tukiin nähden viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo sekä edistää itsenäistä selviy tymistä. Toimeentulotuen myöntäminen perustuu voimaan tulleeseen lakiin toimeentulotuesta ( /1412) ja siihen myöhemmin tulleisiin säädösmuutoksiin. Toimeentulotukea voi saada kunnassa vakinaisesti oleskeleva henki lö, jo ka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeen tu loa an sio työl lään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan ja varoistaan, hä neen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai en sisijai sen sosi aaliturvan kautta. Koska toimeentulotuki on lain mu kaan vii mesi jai nen tukimuoto selvitetään ennen tuen myöntämistä henkilön tai per heen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuk si muista tu lon lähteistä (opintotuki, asumistuki, työttömyysturva, elä ke jne.). Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva on oikeutettu matkakorvaukseen. Toimeentulotuen määrä on laissa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä tarpeellisen suuruisina muut pe rus me not, joi ta ovat 1) asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot 2) taloussähköstä aiheutuvat menot 3) kotivakuutusmaksu sekä 4) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita lain mukaan ovat 1) lasten päivähoitomenot 2) muut kuin perusmenoihin sisältyvät asumisesta aiheutuvat menot 3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena voidaan pitää esim. pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lapsen harrastustoimintaan liittyviä erityisiä menoja. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kunta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea päättämiensä pe-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta rusteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut toimeentulotukilain soveltamista koskevan oppaan vuonna Oppaassa korostetaan mm. sitä, että ehkäisevä toimeentulotuki tulee nähdä osana kunnan laajempaa ehkäisevän tuen kokonaisuutta. Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät kuitenkaan saa rajoittaa viranhaltijoiden harkintaa päätettäessä perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen tai olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden lähtökohtana tulee olla yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen. Ohjeilla ei voida sivuuttaa lain säännöksiä. Toimeentulotuen nykyinen rahoitus ja rakenne tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Kunnalle suoritetaan edelleen valtionosuutta perustoimeentulotuen rahoit tamiseen 50 % perustoimeentulotuen kustannuksista. Täydentävän ja ehkäisevän toimeen tulotuen maksaa kunta ja valtion osallistuu kustannuk siin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus järjestelmän puitteissa. Sen sijaan kunnan vastuu työmarkkinatuesta laajeni vuoden 2015 alusta. Kunta maksaa yli 300 pv passiivista työmarkkinatukea saaneiden kuntalaisten työmarkkinatuesta puolet ja yli 1000 pv passiivista työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta 70 %. Toimeentulotukihakemus tulee käsitellä 7 vrk aikana sen jättämisestä. Kiireellisissä tapauksissa heti eli käytännössä samana tai seuraavana arkipäivänä. Sosiaalitoimistoissa on päivystysaika ma - pe klo kiireellisiä toi meentulotukiasioita varten. Täydentävän ja ehkäisevän toi meentulotuen hakemukset työntekijät käyvät läpi so siaa lityön tiimissä, jo ka on joka maanantai. Asian esit telee ja päätöksen te kee asiaa hoitava viranhaltija. Kiireelliset täydentävän ja ehkäisevän tuen hakemukset käsitellään välittömästi toisen sosiaalityöntekijän/esimiehen kanssa. Perusturvan organisaatiossa toimeentulotukityö hoidetaan sosiaalityön tulosalueella siten, et tä päätöksiä tekevät etuussihteerit, monialaisen yhteispalvelupisteen palveluohjaajat sekä sosiaalityöntekijät. Toimeentulotukilain 13 mukaan kunta myöntää päättämiensä perustei den mukaisesti ehkäisevää toimeentulotukea. Äänekosken perusturvalautakunta on vahvistanut toimeentulotuen soveltamisohjeet Tuolloin päätettiin, että toimeentulotukea myönnetään voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveysministeriön antaman soveltamissoppaan yleisiä pe ri-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: aat teita noudattaen. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päätettiin 2007 seuraavaa: Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään 1. Henkilön tai perheen aktivointia tukeviin toimenpiteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi erityisin perustein. 2. Henkilön tai perheen asumisen turvaamiseksi erityisin perustein. 3. Ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. 4. Muihin henkilön tai perheen omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin mm. kriisitilanteissa Ehkäisevä toimeentulotuki on kertaluonteista ja sillä on tarkoi tus auttaa henkilö tai perhe tilapäisen kriisin yli silloin kun perustoimeentulotuki tai täydentävä toimeentulotuki ei tule kysymykseen tai ei ole riittävää. Tukea myönnettäessä täytyy olla oletus, että hen kilö tai perhe pystyy kertaluonteisen avun jälkeen selviytymään tilanteesta omatoimisesti. Asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi eh käi se vää toi meentu lotukea myön net täessä ha ke mukset käsitellään aikuis- ja perhesosiaalityön tiimissä. (sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ) Toimeentulotukilain soveltamisessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisopasta (Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2013:14) sekä liitteenä olevaa toimeentulotukiohjetta vuodelle Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalityön johtaja Outi Markkanen osallistui kokouseen asiantuntijana tämän asian kohdalla Liite nro 1 Toimeentulotukiohje 2015

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) tuli voimaan Laaja-alainen laki käsittelee iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamista, palvelujen laatua toimintayksiköissä ja kunnan velvoitteita palveluiden järjestämisessä. Lain tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, parantaa mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen kunnassa. Vanhuspalvelulain tavoitteena on myös parantaa mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta palvelujen käyttöön yksilöllisesti ja ajoissa sekä vahvistaa iäkkään henkilön omaa yksilöllistä mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöön. Vanhuspalvelulaissa säädetään: iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisen yleisistä periaatteista, palveluntarpeiden selvittämisestä ja palvelukokonaisuuden suunnittelusta, ikäihmisten osallistumisesta palveluita koskevaan päätöksentekoon, pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteista, sosiaalipalveluiden järjestämisen aikarajoista. Iäkkään ihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä on huomioitava myös muu lainsäädäntö mm. sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja muu erityislainsäädäntö. Vanhuspalvelulain velvoitteista osa tuli voimaan heti , osa ja viimeisimmät velvoitteet tulivat voimaan alkaen. Aikaisemmin voimaan tulleet velvoitteet ja niihin vastaaminen on käsitelty perusturvalautakunnassa iltakoulutyyppisesti syksyllä Ne on koottu myös tämän pykälän liitteeksi. Osa velvoitteista astui voimaan , ja niitä koskeva selvitys on seuraava: 1. Kunnan käytössä on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta ja erityisosaamista (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, gerontologia, geriatria, hoito- ja sosiaalityö, lääkehoito, ravitsemus, monialainen kuntoutus sekä suun- ja terveydenhuollon alalla) Äänekosken kaupungilla, Arjen tuen vastuualueella on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että henkilöstön osaamista on pyritty täydennyskoulutuksien, uusien rekrytointien ja uudenlaisten toimintatapojen avulla viemään yhä enemmän asiakaslähtöiseen ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaan suuntaan. Tavoitteena on ollut lisätä moniammatillista kohtaamista

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ja yhteistyön merkitystä osana asiakkaan palvelukokonaisuutta. Arjen tuen henkilöstöä on koulutettu Geroartisti Taina Semin johdolla asiakaslähtöiseen kohtaamiseen, voimavarat huomioivaan hoitotyöhön ja elämän merkityksiä korostavaan lähestymistapaan. Koulutus on kestänyt lähes kaksi vuotta. Hoito- ja palvelusuunnitelmakaavake on muokattu uudelleen ja painopisteenä on fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset voimavarat huomioiva kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kuntoutus on noussut erityisen tärkeäksi ja kotiin menevät palvelut ovat olleet ensisijaisia. Rekrytoinneissa kuntouttavaan hoitotyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota. Perusturvassa on kartoitettu vastaavan fysioterapeutin toimesta kuntouttavan työotteen toteutumista Äänekosken kaupungin perusturvan eri yksiköissä ja sen pohjalta on toteutettu koulutusta eri toimipisteissä. Kuntouttavan hoitotyön uudenlaisia käytäntöjä kehitetään joka yksikössä, mutta erityisenä painopisteenä on vuoden 2014 aikana ollut lyhytaikaishoidon yksiköiden toimintatapojen uudistaminen. Säännöllisesti lyhytaikaishoitoa käyttävät asiakkaat ovat riskiryhmä suhteessa pitkäaikaiseen palveluasumiseen ja laitoshoitoon joutumisessa. Kuntolaan on perustettu 4 sairaalasta kotiutuvan kuntoutuspaikkaa, jotta turvataan sairaalan akuuttitoimintaa. Säännöllisesti lyhytaikaishoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoitojaksoilla tarkoituksena on tavoitteellisuuden ja fyysisen kunnon ylläpitäminen ja paraneminen, arjen kuntoutuksen esille nostaminen sekä asiakkaan että hänen läheistensä sitouttaminen kuntoutumista ylläpitävään ja edistävään toimintaan. Ikäihmisten määrän lisääntymiseen perustuva budjettimäärärahan kasvu on jaettu Arjen tuen ja terveydenhuollon kesken turvaamaan ikäihmisille suunnattujen palveluiden kehittämistä. Arjen tuen vastuualueella on kehitetty erityisesti seniorineuvola ja seniorikeskustoimintaa niillä alueilla, joilla terveysasemat ovat lopettaneet toimintansa. Tavoitteena on ollut turvata ikäihmisten palveluiden saatavuutta ja lisätä matalankynnyksen palveluita ikäihmisille. Lisäksi määrärahan avulla on käynnistetty mm. kotihoidon yöpartiotoimintaa, jonka avulla kotiin suunnattavaa palvelua on voitu järjestää ympärivuorokautisesti myös avohuollon asiakkaille. Kotihoidon yöpartiotoiminta tarjoaa turvaa myös muille asiakasryhmille kuin ikäihmisille. Moniammatillista yhteistyötä on lisätty terveystoimen ja Arjen tuen välillä, esim.yhteistyöpalaverit terveyskeskuksessa. Palveluprosessit on kuvattu ja asiakasohjausta on selkiytetty. Yksiköiden sairaanhoidollista osaamista on vahvistettu muuttamalla vapautuneita vakansseja sairaan- ja lähihoitajan vakansseiksi ja toteuttamalla mm. sairaanhoitajien työkiertoa terveyskeskuksessa ja hoitajien työkierto sairaanhoitajien mukana. Lisäksi sairaanhoidollista osaamista on vahvistettu palveluissa vuorokauden

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ajoista riippumatta, esim. yöpartiotoiminta. Geriatrista osaamista hankitaan ostopalveluna osana terveystoimen toimintaa, mutta geriatrisen osaamisen riittävä saanti on haaste ikäihmisten palveluita järjestettäessä. Muistihoitaja toimii Äänekosken kaupungilla kokopäiväisesti ja Arjen tuen yksiköissä työskentelee lähes 10 muistihoitajan koulutuksen käynyttä työntekijää. Suun terveydenhuolto on vuoden 2014 aikana alkanut kartoittaa Arjen tuen yksiköiden asukkaita kotikäynnein suun terveyteen liittyvissä asioissa. Yhteistyötä terveystoimen kanssa tehdään tämän asian osalta. Ravitsemuksen osalta yhteistyöpalavereita kaupungin keittiöiden kanssa pidetään muutaman kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Arjen tuen työyksiköissä ravitsemussuosituksista on pidetty koulutusta henkilöstölle. Palautetta ateriapalveluista kerätään vuosittain ja toimintaa pyritään kehittämään annettu palaute hyödyntäen. 2. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle tarvittaessa vastuutyöntekijä, jonka tehtävänä on seurata yhdessä iäkkään kanssa palvelusuunnitelman toteutumista, olla tarvittaessa yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaaviin ja muihin tahoihin tarpeisiin vastaamiseksi sekä neuvoa ja auttaa iäkästä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijällä on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 :ssä tarkoitettu kelpoisuus. Vanhuspalvelulain mukaiseksi vastuutyöntekijäksi Äänekosken kaupungilla on nimetty sosiaalityöntekijä Sirkka-Liisa Lindgren alkaen. Hänen tehtävänään on tältä osin huolehtia vastuutyöntekijää tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuuden turvaamisesta ja hänelle tarkoitettujen etuuksien myöntämisestä. Lain tarkoituksena on ollut korostaa sitä, että iäkkäällä olisi ympärillään tarvittavaa tukiverkostoa. Tarkoituksena ei ole nimetä kaikille iäkkäille vastuutyöntekijää vaan esim. eri yksiköiden omahoitajan tehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin vastuutyöntekijän velvollisuudet. Vastuutyöntekijän nimeämisestä on sovittu siten, että mikäli tarvetta ilmenee, pidetään ennen vastuutyöntekijän nimeämistä yhteistyössä moniammatillinen palaveri, jotta kaikilla tarvittavilla tahoilla on tieto vastuutyöntekijän nimeämisestä. Vastuutyöntekijän tarve voi olla joko tilapäistä tai pysyvää ja tarvetta vastuutyöntekijälle tulee aina arvioida, kun palvelusuunnitelmaa ja palvelukokonaisuutta mietitään.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: 3. Palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtävillä (päivitys palautteen pohjalta). Vanhuspalvelulain 23 määräsi myös julkisen palvelutuotannon omavalvontasuunnitelman laatimisen alkaen. Äänekosken kaupungin Arjen tuen yksiköt ovat laatineet yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat vuoden 2014 loppuun mennessä. Arjen tuen tilaajaorganisaatio on laatinut omavalvontasuunnitelman asiakasohjauksen toteuttamisesta. Omavalvontasuunnitelmien tulee olla julkisesti nähtävillä sekä yksikössä että muutoin helposti luettavissa kaupungin nettisivuilla. Arjen tuen vanhuspalveluiden suunnitelmat ovat koottuna luettavissa kaupungin nettisivuilla yksikkökohtaisesti, lisäksi ne ovat kaikkien luettavissa yksiköissä. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu siten, että ensin on tehty yksiköiden esimiesten ja tilaajatiimin yhteistyönä yhtenäinen pohja, jota yksiköt ovat omaa omavalvontasuunnitelmaa laatiessa voineet hyödyntää. Kaupungilla on paljon yhteisiä toimintakäytäntöjä, joita yhteiseen pohjaan on koottu. Yksiköiden esimiehet ovat käyneet omissa työyhteisöissään läpi omavalvontasuunnitelman eri osioita ja valmistelleet yksikön käytänteitä henkilöstön kanssa yhteistyössä. Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää laajasti tietoa yksiköiden käytännöistä ja toimintatavoista sekä annetuista ohjeista. Omavalvontasuunnitelma on käytännön työkalu työyksiköissä ja tarkoituksena on, että sitä päivitetään vuosittain muuttuvien työtapojen ja käytänteiden vuoksi. Yhteisesti yksiköiden kanssa on sovittu, että päivittäminen tapahtuu vuosittain marraskuun loppuun mennessä ja yksikön esimiehet ovat vastuussa omien yksiköidensä suunnitelmien päivittämisestä. (valmistelu vs. palvelujohtaja Saara Paananen, ) Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen vanhuspalvelulain velvoitteet ja selvityksen ko. velvoitteisiin vastaamisesta Äänekoskella. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. palvelujohtaja Saara Paananen osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian kohdalla Liite nro 2 Vanhuspalvelulain pääasiallinen sisältö

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma PETUR 15 Talousarvio-ohjeiden mukaan lautakunnan on tarvittaessa vah vis tetta va talousarvion käyttösuunnitelma, jolla tarkennetaan vas tuu alueiden määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päät tä mäl lä tulosyksikköjaotuksella. Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteis sa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tu losta voit teet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osak si tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille. Perusturvalautakunta on kokouksessaan käsitellyt pe rustur van vuoden 2015 talousarvioesityksen ( 68). Lisäksi pe rus tur valau ta kun nal le on kokouksessa esitetty tiedoksi kau pungin val tuus ton käsittelyyn viety talousarvioesitys, jossa toimialan netto me no ja oli karsittu euroa lautakunnan esitykseen ver rat tuna. Koko perusturvan toimialan talousarvio hyväksyttiin seuraavasti: Perusturvalautakunta Lautakunnan ta-esitys Karsittu ta-esitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vastuualueiden talousarviot hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa seuraa vas ti: Hallinto Lautakunnan ta-esitys Karsittu ta-esitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyspalvelut Lautakunnan ta-esitys Karsittu ta-esitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: Sosiaalityö ja työelä mään kunt. palve lut Lautakunnan ta-esitys Karsittu ta-esitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Arjen tuki Lautakunnan ta-esitys Karsittu ta-esitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion käyttösuunnitelmalla ei tässä vaiheessa ole syytä muut taa em. vastuualueiden välistä määrärahajakoa muuta kuin siltä osin, että korjataan Arjen tuen vastuualueelle liian suurena ja terveyskeskussairaalan liian pienenä budjetoitua ateriapalveluihin varattua määrärahaa. Eli pienennetään Arjen tuen määrärahaa euroa ja li sätään vastaavasti sairaalan määrärahaa. Säästöistä johtuen kaikilla vastuualueille tulee olemaan suuria vaikeuk sia selvitä palvelujen tuottamisesta vuoden 2015 taloarviomäärärahoilla. Vuoden 2015 karsittu talousarvio on pienempi kuin määrärahojen käyttö v Näin ollen ei ole perusteltua tehdä käyttösuunnitelmalla muutoksia vastuualueiden välillä. Määrärahojen si to vuus ta sok si on kaupunginvaltuustossa päätetty vastuualueen net to me no jen yhteissumma. Jokaisen vastuualueen sisällä on vuoden aikana py rit tä vä siihen, että säästöjä löytyy jo tiedossa olevien me no mää rä ra ha yli tys ten ja tulojen alitusten kattamiseen. Perusturvalautakunta päättää, että kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2015 talousarvio on myös talousarvion käyttösuunnitelma muilta osin paitsi Arjen tuen vastuualueelta siirretään euroa Terveyspalveluihin. Päätös: Hyväksyttiin

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuksen kuntosalimaksut v 2015 PETUR 16 Perusturvalautakunta on kokouksessaan vahvistanut mm. terveyskeskuksen järjestämiin kuntosaliryhmiin osallistuville asiakasmaksut vuodelle Toimintaa on sen jälkeen muutettu ja mm. itsenäisesti kuntosalilla kävijöille ei ole määritelty asiakasmaksua. Samoin on tarvetta kuukausimaksulle, koska osa asiakkaista käy ohjauksen jälkeen esim. vain kuukauden eikä koko lukukautta. Perusturvajohtajan ehdotus: Liitteenä on esitys terveyskeskuksen kuntosalimaksuista. Perusturvalautakunta hyväksyy terveyskeskuksen kuntosalimaksut liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin Liite nro 3 Terveyskeskuksen kuntosalin asiakasmaksut v. 2015

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/ /2014 PETUR Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllis ten ratkaisujen myötä vähentynyt merkittävästi viimeisen vuoden ai kana. Tavanomaisia rekrytointitoimenpiteitä on toteutettu tehostetus ti jo pitkään, mutta tuloksia ei ole saatu. Vähentymisen ennakoidaan vielä jat kuvan, sillä elokuusta 2013 al kaen on tiedossa yh den ham maslää kä rin siirtymi nen toi sen kun nan palve lukseen ja toi nen hammaslää käri on siirty mässä yksi tyis vas taanotol le Ääne kos kelle. Siten suun ter vey den huollossa tulee syksyllä olemaan 3,6 ham maslääkäriä vi rassa tai toimessa, kun vakansseja on yhdeksän. Näistä yksi te kee hal lin toa ja vas taa oiko mis hoi doista ja sen toteu tuksesta. Jäljelle jääväl lä 2,6 ham mas lää kärin työ panoksel la ei voi da hoitaa edes lakisääteisiä velvoitteita. Suun ter veydenhuol lon hoi totyön voimava rat ovat lähes vakanssipohjien mukaiset. Tosin syksylle ennakoidaan kuuden suuhygienistin va kans sista vain neljän olevan klii ni ses sä työs sä. Ham mas hoi tajien 10 va kans sista 9 on teh täviään hoi ta massa ja nykyisellään heidän työpa nostaan suun na taan koroste tus ti myös en nal taeh käisevään työhön. Silti sa notuilla työjär jestelyillä ja esimerkik si olemassa olevien suuhy genisti en kou lutuk seen perus tu valla työpa nok sella ei tilan netta kyetä riittä västi hallitse maan. Yllä kuvatulla henkilöstömäärällä kaupunki ei kykene vastaamaan suun ter vey den huol lon hoi don saatavuutta koskeviin vaatimuksiin. Hoidon saatavuutta ei kyetä turvaamaan asetetussa määräajassa ja odotettavissa on, että jono vielä nykyisestäkin kasvaa ja jonotusaika pitenee. Myös suun terveydenhuollon päivystysvelvoitteen täyttäminen vaarantuu, koska mm. opiskelijoita ei voida päivystystyössä käyt tää. Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle eh do tuksia jat kotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin pa ranta maan. Rekrytointi Suora rekrytointi on pitkällä tähtäimellä kestävin vaihtoehto turvata

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta palvelujen toimivuus. Ongelmana kuitenkin on, ett ei vät rek ry toin nit tah do tuot taa ny kyi ses sä val takunnallisessa ham maslää kä reiden työ mark kina tilan tees sa tu losta. Nuoret, vasta val mistuneet hammaslää kärit oh jautu vat jo ko yk sityis sektorille tai rekry tointifirmo jen palveluk seen. Virka iältään van hem pia hammas lääkä reitä ei myöskään ole ns. va pailla työmark ki noilla. Tilanteen us ko taan jos sain määrin helpotta van, kun Itä-Suo men yli opistosta val mistuvat ensimmäiset hammas lääkärit, mikä on ajan kohtaista aikaisintaan v Uuden terveys keskuksen valmis tuessa kannattaa pa nostaa erityisesti tähän ryh mään ja pyrkiä esi merkiksi järjestämään tutustu miskäyntejä hammashuoltoon. Yh teyk siä tätä ajatellen on luotukin ja suun terveydenhuollon edustus osal listui ke väällä 2012 uuden ham masklinikan avajaisiin Kuopios sa. Toimenpide-ehdotus: Suoraa hammaslääkäreiden rekrytointia jat ke taan säädöksiin perustuvin ilmoi tus me nette lyin sekä sähköisen rekrytoinnin että am mat tileh den kautta ta voit teena vakanssien mah dollisimman kattava täyttö aste. Seuraavassa kuvattavia muita täydentäviä toimenpiteitä esitetään toteutettavaksi määräaikaisena esim saak ka. Ko. toimenpiteiden avulla ham mas lää kä reiden vakanssit py ri tään pi tä mään lä hes täy tenä si ten, et tä seu raa vin kei noin han kit ta va täy den tävä työ panos mukaan lukien käytet tä vissä olisi n. 7-9 ham mas lää kä rin hen ki lö työ vuot ta vastaava työ pa nos. Hammaslääkäripalvelujen ostaminen ja mahd. kilpailuttaminen. Hammashuollolla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus kahden hammaslääkäreitä vuok raamalla välittävän yrityksen kanssa. Näiden kautta on saatukin het kittäin hammaslääketieteen kandidaatteja (terveyskeskustyökelpoi nen opiskelija) töihin. Nämä yritykset eivät ole kuitenkaan voineet tarjota hammaslääketieteen lisensiaatteja (valmis hammaslääkäri). Syynä on ollut se, ettei valmiita ham mas lääkäreitä heidän kauttaan ole ollut tarjolla. Viime aikoina on tullut yh tey den ottoja, jois sa tarjotaan ulkomailla, pääsääntöisesti ETA-alueella val mistuneita hammaslääkäreitä töihin. He ovat joko jo Suo messa työsken televiä tai tänne töihin haluavia valmiita hammas lääkäreitä. He eivät halua tulla lyhytaikai seen työ hön, vaan toivovat yleensä vähintään 4-6 kk työ jaksoa. Näin pitkän ja kus tan nuksil taan suhteellisen merkittävän so pi muk sen te ke-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta mi seen ei vas taa valla hammaslää kärillä eikä tervey den huollon vastuu alueen esi miehellä ylilääkärillä nykyisellään ole oi keutta. Li säksi tu lee vas taan kaupungin hankintasäännön mukainen kilpailu tusraja, , jo ka tulee täyteen jo muutaman kuukauden sopi muksella. Pie neh kö jen sopi musten kilpailutusvelvoite tuottaa byro kratiaa, ja lisäk si hi das taa merkittävästi palvelun hankintaa. So pi mus ver kos toa oli si laa jen net tava mui hin toi mi joi hin. Jos suo malaisia ham mas lää kä reitä ei ole saatavilla palvelujen turvaamiseksi, on syytä lähteä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös ulkomaa lais ten toimijoiden kanssa. ETA-alu eelta tu le vien ja siellä koulutet tu jen ham mas lääkä reiden osalta ei nykyi sel lään ole mitään muodol li sia erillisiä työ voi man liik kuvuusvaa ti muksia, ei myöskään esimer kiksi kie litaidon osalta. Toimenpide-ehdotus: Kaupungin hankintasäännön sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankintojen kilpailutusvel voiteraja, nykyisellään euroa, tulee mahd. pikaisesti päivittää ja yhdenmukaistaa ao. palvelujen nykyiseen kan sal li seen kynnysrajaan eu roa ( 8). Samalla tulisi tarkas tella hankinta säännön tulos- ja vastuu alue-esimiesten toimivaltuuk sia näiltä osin ( 29). Osatoimintojen hankkiminen kilpailuttamalla Arkipäivystys on kaikkein aikaavievin ja raskain osa hammaslääkärin työnkuvasta. Koska va paita aikoja ei aikuisväestölle voida tarjota, kuormittuu päivystys kohtuuttomasti. Tässä työvoimatilanteessa hammaslääkäripäivystyk sen hankkiminen ulkopuoliselta toimijalta oli si var teenotettava vaihtoehto. Se voitaisiin to teut taa yh den tai useam man toimijan avustuksella. Mikäli henkilöstömäärä syksyllä vähenee ennakoidulla tavalla, päivystyksen hoi ta mi nen omal la hammaslääkärityövoimalla on fyysi sen ja henki sen kuor mit ta vuuden huomi oon ot taen mahdoton tehtä vä. Järjestelmään liittyvät edut: mahdollisuus järjestää hammaslääkäripäivystys maa nantaista per jantaihin ilman oman henkilöstön (hammaslääkä rit) työ panosta töissä olevan henkilöstön päivystyskuormittumisen vä heneminen ja työn monipuolistuminen, minkä voi ennustaa merkittävästi edistävän työssä jaksamista mahdollistaa lapsi potilaiden ei kiireellisen hoidon jatkumisen

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Ääne kosken kes kuskoululla ja Suolahden hammashoitolassa voi toimia rekrytoinnissa positiivisena houkuttimena mahdollis taa opiskelijoiden käytön ei kiireellisessä potilastyössä Haitat: kustannukset mahdollisesti korkeahkot. On huomioitava myös päi vystyksen kautta syntyvät potilasmaksutuotot, jotka ovat kiireetöntä vastaanottotoimintaa korkeammat jatkohoitopalvelu jen saatavuus ja hoitojen jatkuvuus jää edelleen ongelmaksi ostopalvelun toimitusvarmuus ja henkilökunnan vaihtu vuus varmistettava Valtakunnassa tiedetään kokeillun hammaslääkäripäivystystä yhteistyössä yksityishammas lääkäreiden kanssa, eli yksityiset tahot ovat ot ta neet vas tuul leen päivystyksen hoita misen esim. tiettyinä päivinä. Ää ne kos kella toimivien yksityisten hammaslääkäreiden ei tunnustelu jen, tie dossa olevan tarjonnan määrä sekä taustana mainittu hammas lää kärityö voiman liikkuvuus suunta huomioon ottaen voida arvioida ole van kui tenkaan halukkaita tähän. Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon arkipäivien ham maslääkäreiden päiväpäivystyspalvelun hankinta ulkopuoliselta toimijalta. Ratkaisu voi olla mää räaikainen, esimer kik si n. 2 vuot ta. Palveluseteli suun terveydenhuollossa Palvelusetelillä voi hankkia aikuisten hammashoidon palveluita. Toiminta perustuu lakiin sosi aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuotta malle palvelulle. Hoidontarpeen kriteerit täyttävällä asiakkaalla on kui ten kin oi keus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kun nan tulee ky sei nen palvelu järjestää. Esim. Jy väs ky län yhteis toi min ta-alu een ter veys kes kuk sen suun ter veyden huol los sa palve luseteliä hyö dyn ne tään eni ten päivys tys asiak kaiden jatkohoidossa. Palvelu seteli ei kui ten kaan so vellu käy tettä väksi kii reel li sessä hoi dossa. Kunnalla on velvollisuus pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Palvelusetelin saanut potilas voi valita yksityishammas-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta lääkärin valitsemalla palve lun tuottajan terveyskeskuksen hyväksymistä yksityishammaslääkä reistä. Tiedot tuottajis ta, pal ve luista ja niiden hin noista tulee olla julkisesti saatavilla vertai lu lo makkeella sekä kau pungin verkkosivuilla. Yksityishammaslääkäri to teuttaa terveyskes kushammaslääkärin tekemän kirjallisen hoito suunnitelman, johon kirjataan terveyskeskuksessa potilaan tarvitse ma hoito toimenpide nimekkeittäin (koodit). Potilas itse varaa ajan hammashoitoon valit semaltaan palvelusetelituottajayksityishammas lääkäriltä ja toimittaa kaikki palveluseteliin liittyvät asiakirjat yksityis hammaslääkärille. Mi käli hoitosuunnitelmaa joudutaan perustelluista syistä muuttamaan, yksityishammaslääkäri kertoo kustannusten mahdollisesta lisäänty misestä potilaalle. Merkittäviin muutoksiin yk sityishammaslääkärin tulee pyytää lupa terveyskeskuksesta. Palvelusetelin arvo määräytyy potilaan tarvitsemien hoitojen mukaan ja seteli kattaa osan yksityishammaslääkärin hoidosta. Potilaalle jää mak settavaksi oma vastuuosuus, josta ei saa Kela-korvausta. Potilas maksaa suoraan yksityishammaslääkärille omavastuuosuu den. Tämä osuus vaihtelee yksityishammaslääkärin hoitohintojen mukaan. Se on yleensä jonkin verran suu rempi, kuin mitä hän maksaisi vastaa vasta hoi dosta terveyskeskuk sessa. Potilas vastaa peruuttamatto man pois jäännin kustannuksista. Palveluseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivämäärästä. Terveyskeskus on palvelusetelillä annettavan hoidon osalta henkilörekisterilain mukainen re kisterinpitäjä. Tiedot yksityishammaslääkärin antamasta hoidosta kirjataan terveyskeskuksen potilasrekisteriin. Järjestelmään liittyvät edut: pystytään tarjoamaan hammashoitopalveluja lyhemmäl lä aikavälillä hampaiston kokonaistilanne ei pitkän hoitojonon myötä huonone ja todennäköisesti päästään vähäisemmillä hoitotoimenpiteillä paine jonon kasvuun helpottaa henkilöstön työku van muuttumi nen mielekkäämmäksi Haitat: palvelun tuottajiksi sitoutuvia yksityishammaslääkäreitä saat taa olla vaikea löytää ja heitä jouduttaneen hakemaan myös Ää nekos ken ul ko puo lel ta seteliyrittäjien hankinta ja hyväksymismenettely vie aikaa setelin kohdentamisen kriteerit, palvelujen vertailulomakkeet, hintalaskurit, setelien arvonmääritykset ym. vaa ti vat mo nen

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta osaa jan työ pa nos ta en nen käyt töön ottoa terveyskes kushammaslääkäreiltä hoitosuunnitelman tekeminen ym. käytän teet vievät aikaa ja ovat pois omassa hoidossa olevien potilai den hoidosta matkustamisnäkökohdat esim. Jy väskylään Toimenpide-ehdotus: Valmistellaan erikseen kesäkauden 2013 aikana suun terveydenhuollon palvelusetelin käyt töönotto tavoitteena määräaikainen kahden vuoden kokeilu sekä asian yksityiskohtaisempi linjaaminen perusturvalautakunnan kesä kuun kokouksessa. Palvelujen rajaaminen Säädökset, joista merkittävimpänä voimaan astunut terveydenhuoltolaki säätelevät myös suun terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan viranomaisvalvontajärjestelmän tehtävänä on arvioi da, että toiminta on näiltä osin riittävää. Kaupungin on tehtävä parhaansa velvoitteista suoriutumi seksi, ja or ganisaatiolla on oltava valmius antaa selvityksiä, viime kädessä uh kasak ko vel vot tein. Ne toiminnan arkeen kohdistuvat ra jaukset ja tehtävä siir rot, jot ka on ammatillisesti arvioiden ollut mah dollisuus toteuttaa yleisön hoi don saatavuussäädösten ja henki löstön am ma tillisen osaamisen se kä voimavarojen puitteissa, on jo to teu tet tu. Toimenpide-ehdotus: Äänekosken kaupunki Perusturva/suun terveydenhuolto pitäytyy pyrkimykses sään suoriutua perustehtäviensä julkisoi keu del li sista velvoitteista ja etsii uusia palvelun tuottamistapoja niin, et tä kun talaisten peruspal velut näiltä osin tulisivat mahdollisimman hy vin toteutetuiksi. Työnjako ja uudelleenorganisointi Koska hammaslääkärityövoimaa ei rekrytoinnin kautta ole pystytty hankkimaan, va. vastaava hammaslääkäri on erikseen ehdottanut ja hakenut täyttölupaa yh den suu hy gienistin palkkaamiseksi määräajaksi, avoin na ole vaa ham maslääkärin toimea hyödyntäen. Mää räai kai suus voi si olla yhden vuo den mittai nen tai kun nes hammaslääkärivajetta on saatu korjattua edellä määri tellyllä ta voin. Tämän ylimääräisen suuhygienistín työpanosta voidaan kohdentaa

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta suuhygienistien hoitojo non purkuun ja muutoinkin aikuisten hammashoitopalveluiden saa tavuuden parantamiseen niiltä osin, kuin se asianomaisen toimen kuvan kautta on mahdollista. Lisäksi suun nitellaan uudenlaisen suu hygienisti-hammaslääkäri ryhmätyönä toteutettavan vastaanottopal velun organisointia. Tällöin yksi hammaslääkäri toimii 2-3 suuhy gienistin kanssa yhdessä tehden yksinkertaisempaa paikkaushoitoa, joka muutoin kuormittaa arkipäivystystä. Potilaat tulisi valita etukä teen ja he olisivat ns. lohkeamapotilaita. Tällaisesta mallista on kokemusta ainakin yhdessä terveyskeskuksessa Suomessa. Toiminta on aika- ja kustannustehokasta sekä asiakasystävällistä. Tällä het kellä suun terveydenhuolto ei pysy juurikaan aikuisväestölle tarjoa maan muuta kuin ensiapuhoitoa. Kokeilu edellyttää, että hammas lääkäriresursseja on siinä määrin käytössä, että yksi oma hammaslääkäri on muutaman kerran kuukau dessa irrotettavissa työ hön. Työskentelytapa vaatii myös sisäistä koulutus ta ennen toimin nan aloittamista. ' Toimenpide-ehdotus: Kaupungin vakanssien täyttölupamenettelyn mahdollisuuksia käytetään jatkossakin suun ter veydenhuollon osalta mahdollisimman täysimääräisesti. Lisäksi ai nakin vuosien talousarviovalmistelun henkilöstösuunnitte lussa otetaan huomioon kuvatut jo henkilöstö hallinnon jatkovalmiste lussa olevat näkökohdat. Perusturvajohtajan ehdotus: (Valmistelu: va. vastaava hammaslääkäri Tuula Juutistenaho p ja ylilääkäri Tapio Tammela p ). Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen annetun selostuksen suun terveydenhuollon palvelujen kokonaistilan teesta. Lautakunta hyväksyy kaikki edellä ehdotetut toimenpiteet toteutettavik si si ten, että - käynnistetään kilpailutusmenettely suun terveydenhuollon päiväpäi vys tyk sen hank ki mi seksi ul ko puoli sel ta toi mi jal ta - valmistellaan perusturvalautakunnan kesäkuun kokoukseen tarken net tu esi tys palvelusetelin käyttöönotosta - esitetään kaupunginhallitukselle hankintasäännön mahdolli simman no peaa tar kis ta mista selostusosan mukaisesti niin että voidaan ny kyistä joustavammin ja nopeammin hankkia terveydenhuollon os-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta topalve lua, kun hoi don saatavuus on vakavasti vaarantumassa - puolletaan yhden suuhygienistin määräaikaista rekrytointia koskevaa täyttölupaa yllä esitetyn toimintamallin toteuttamiseksi - hankitaan hammaslääkärityövoimaa vuokrafirmoilta äkilliseen tarpeeseen mahdollisimman nopeasti. Päätös: Hyväksyttiin. PETUR Merkittiin tiedoksi, että ylilääkäri Tapio Tammela ja vastaava hammaslääkäri Tuula Juustistenaho osallistuivat kokoukseen asiantuntijoina tämän asian osalta Toukokuun perusturvalautakunnan kokouksen jälkeen on tehty seuraavat toimenpiteet: suun terveydenhuollon päiväpäivystys on kilpailutettu ja asia on rat kaistavana perusturvalautakunnan kokouksessa hankintasääntö on tarkistettu, mikä on mahdollistanut joustavam man ja nopeamman ostopalvelujen käytön ostopalveluna on tällä hetkellä käytettävissä 4 hammaslääkäriä ja li säk si on saatu suoralla työsopimuksella yksi mää räai kainen ham mas lää kä ri. Osa heis tä tekee osa-aikaista työtä määräaikaisen suuhygienistin täyttölupa on saatu palvelusetelin toimintaohje on valmisteltu Tilanne suun terveydenhuollossa on yllä kerrotuilla toimenpiteillä kevään jäl keen jon kin ver ran parantunut, mutta hoitojono en edelleen pisim pään jo not ta neilla asiakkailla n. 12 kuukautta. Jonon purkami nen yl lä mai nitul la re surssilla vie aikaa ja kaikki keinot käytetään edelleen jono tusai ko jen saattamiseksi lain mukaiselle tasolle. Palvelusetelin toiminta-ohje on valmistunut ja se on esityslistan liitteenä. Toiminta-ohje määrittelee yleiset palvelusetelin käyttämisen periaatteet. Setelin toimenpidekohtaiset hinnat tuodaan erikseen lau ta kun nan käsiteltäväksi sen jälkeen, kun on tiedossa toimintaan

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta halukkaita yrittäjiä. Toiminta-ohjeessa on määritelty mm. palveluseteliyrittäjän hyväksymistä koskevat kriteerit, palvelusetelin myöntämisprosessi, palvelusetelijärjestelmän pii riin kuu lu vat asiakkaat ja toimenpiteet, joihin seteli voidaan myöntää. Lisäksi on määritelty kaupungin vastuut setelin myöntäjänä, palvelutuottajan vastuut ja asiakkaan rooli palvelusetelin käyttäjänä. Keskeisimmät periaatteet palvelusetelin käytössä suun terveydenhuollon palveluihin ovat: palvelusetelin vastaanottaminen on asiakkaalle vapaa ehtoista. Asia kas voi kieltäytyä palvelusetelistä, ja jäädä julki sen suun tervey denhuollon palvelujen piiriin jonoon, joka ete nee normaalin jonotus järjestyksen mukaan asiakkaalle annetaan mahdollisen palvelusetelin myöntä misen yh tey dessä asiaa koskevat kirjalliset ohjeet asiakas itse valitsee palvelun tuottajan hyväksyttyjen palvelusetelintuottajien listalta palvelusetelin myöntämisestä päättää aina julkisessa terveydenhuollossa toimiva hammaslääkäri ja seteli myönnetään ham mas lää kä rin hoito suun nitelman mukaiseen toimenpiteeseen Palvelusetelin käyttöönotto tapahtuu alkuvaiheessa pienimuotoisena niin, että seteli voidaan hammaslääkärin harkinnan mukaan myöntää päivystyksessä hoidetun potilaan jatkohoitoon. Jatkohoito voi olla juurihoitoa ja/tai paikkausta tai hampaan poisto. Setelin myöntämi seen ei ole erillistä määrärahaa, vaan kustannukset katetaan suun terveydenhuollon budjetin puitteissa. Setelin käyttöä kuitenkin seu rataan sitä varten rakennetulla seurantajärjestelmällä siten, että vas taava hammaslääkäri saa ajantasaisen tiedon sekä käytön määrän että kus tan nusten hallintaa varten. Palveluseteli otetaan tässä vaiheessa käyttöön korvaamaan hammaslääkäripulasta johtuvaa työvoimaresurssin vajetta. Oma hammas lää kä ri työvoima on kuitenkin ensisijainen keino turvata palvelut, jo ten se telin käyttö rajataan tai lopetetaan, mikäli hammaslääkärien va kanssit saadaan täytettyä eikä palkkausrahasta jää säästöä ko. toi mintaa varten.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: 1. Hyväksytään liitteenä oleva palvelusetelin toiminta-ohje. 1. Haetaan halukkaita palveluseteliyrittäjiä lehti-ilmoituksel la Ääne koskelta, Laukaasta, Saarijärveltä ja Jyväskylästä. 1. Valtuutetaan vastaava hammaslääkäri hyväksymään hakijoiden jou kosta toi min ta-oh jeen mu kai set kriteerit täyt tävät palveluseteli yrit tä jät. 1. Tuodaan palvelusetelihinnasto myöhemmin erikseen päätettäväk si. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. vastaava hammaslääkäri Tuula Juutistenaho osal lis tui ko kouk seen asiantun tijana tämän asian osalta PETUR Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta on saapunut päivättynä Äänekosken kaupungin kunnanhallitukselle osoitettu selvityspyyntö: Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa Äänekosken terveyskeskuksissa. Selvityspyyntö perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän lokakuussa 2013 tekemän selvityksen tuloksiin jatkuvista ongelmista toteuttaa kiireetöntä hammashoitoa kuuden kuukauden enimmäisajassa Äänekosken terveyskeskuksessa sekä kaupungin internetsivuillaan terveydenhuoltolain edellyttämällä tavoin ilmoitettua tammikuulla 2014 hammaslääkärin vastaanotolle pääsevän 13 kuukaudessa. Aluehallintovirastojen ja Valviran kiireettömän hoitoonpääsyn valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät eräänä painotusalueena suun terveydenhuollon järjestämistä toimintatapanaan pyytää selvitykset kunnallishallituksilta. Selvityspyynnön toimittamisen määräaikaa aluehallintoviraston Jyväskylän toimipaikkaan mennessä on puhelinkeskustelulla ylitarkastaja Maarit Penttilä/Tammela jatkettu

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta saakka. Selvityspyynnössä kunnanhallitukselle tulee ilmetä ainakin: 1. Yksityiskohtainen selvitys ongelman syistä ja laajuudesta terveysasemakohtaisesti 2. Toimenpiteet, joihin terveyskeskus on ryhtynyt ongelman korjaamiseksi 3. Selvitys hoidon toteutumisen omavalvonnasta (mm. millä tavoin terveyskeskus seuraa tarpeellisen hoidon toteutumista suun terveydenhuollossa 3-6 kk:ssa terveysasemittain, kenen vastuulla on seuranta ja kuinka poikkeamiin puututaan 4. Ajantasainen tilanne suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonosta, kuinka monta potilasta on jonottanut hoitoa yli kuusi kuukautta 5. Millaisella aikataululla suun terveydenhuolto saatetaan lain edellyttämälle tasolle? Asiantuntijalautakunnan ominaisuudessa perusturvalautakunta lausuntonaan kaupunginhallitukselle toteaa asiakokonaisuudesta seuraavaa: Selvityspyyntönäkökohtien 1. ja 2. osilta lautakunta saattaa tiedoksi tämän asiakohdan johdanto-osuudessa todetut seikat hammaslääkäripalvelujen tilakuvasta ja toimenpiteistä asian tilan korjaamiseksi. Perusturvalautakunnan omaehtoisesti kokouksessaan laajasti jo käsiteltyä ja linjattua toimenpiteitä on pöytäkirjasta ilmenevien seikkojen lisänä todettava, että samalla päivämäärällä 75 perusturvalautakunta hyväksyi arkipäiväaikaisia päivystyksellisiä hammaslääkäripalveluja koskenutta kilpailutuskierrosta koskevan esityksen, jolla on turvattu yhden päiväpäivystysvakanssin volyymilla hammaslääkäripalveluita Äänekosken terveyskeskukseen vuosille , optiovuoden 2016 käytöstä päätetään toukokuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi on sittemmin tehty ylilääkärin virkamiespäätöksellä hankintapäätös vuodeksi 2014 erityisesti jonon purkuun panostavan sekä myös muuta hammashuollon palvelua antavien hammaslääkäreiden toimittamisesta ja tämäkin hankintapäätös toteutuu parhaillaan arjessa. Kaikkiaan ns. vanhat hammaslääkärityövoiman toimittamista koskeneet aiempien vastaavien hammaslääkäreiden laatimina huomioon ottaen kuluneen kevään 2014 aikana Äänekosken terveyskeskukseen on

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta toimitettu hammaslääkärityövoimaa vaihtelevasti neljän eri palveluja välittävän yrityksen kautta. Edelleen perusturvalautakunta on päätöksellään osaltaan hyväksynyt yleisperiaatteet vastaavan hammaslääkärin virkatyön ostopalvelusta Liikelaitos Saarikalta, jolloin työajatuksena on suunnata vastaavan hammaslääkärin tehtäviä hoitavan hammaslääkärin työpanosta entistä vaikuttavammin suoraan kliiniseen työhön. Sanottu aiesopimus ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytännössä toteutunut. Vielä perusturvalautakunta on tuoreella päätöksellään hyväksynyt lopullisesti soveltamisohjeet ja hinta-arvon suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotolle. Ostohammaslääkärityövoimaa on kokonaisuutena käytetty jonon purkuun ym. toimintaan niin paljon kuin on ollut saatavilla ja työtuoleja on ollut vapaana. Tähän ovat vaikuttaneet toisaalta olemassa olevien suuhygienistien työtilatarpeet, toisaalta pääterveysaseman tilaterveydelliset ongelmat, jotka ovat rajoittaneet eräiden työhuoneiden käyttöä. Äänekoskelle on valmistumassa kuluvan kevään aikana kokonaan uusi terveyskeskusrakennus, johon hammashuollon toiminnot ensi vaiheessa aikuisväestön osalta keskittyvät. Äänekosken terveyskeskuksella on kunnallishistoriallisin taustoin nykyisellään työtilat yhteensä neljällä eri terveysasemalla uuden Äänekosken kaupungin alueella: Äänekoskella, Suolahdessa, Konginkankaalla ja Sumiaisissa. Hammaslääkärityövoiman aiemmin kuvatusti ratkaisevasti vähennyttyä on toiminnot käytännössä noin vuoden ajan jo jouduttu lähinnä aikuisikäluokkien osalta keskittämään Äänekoskelle. Sanottujen taajamien alueella annetaan toistaiseksi kuitenkin edelleen koululaisten hammashuoltoa. Lisäksi Äänekosken taajamassa Koulunmäen koululla on oma hammashoitola, sekin päivittäin edelleen toimien. Parhaillaan terveyskeskuksen yhdeksästä hammaslääkärivakanssista on hoidettuna vakinaisesti kolme siten, että yksi hoitaa myös va. vastaavan hammaslääkärin tehtäviä. Viime vuosina toimista ja viroista on irtisanoutunut yhteensä viisi hammaslääkäriä ja yksi on pitkällä sairauslomalla. Vakinaiset vakanssitäytöt eivät samana ajanjaksona ole lukuisista yrityksistä huolimatta onnistuneet.

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan.

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan. Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR 38 Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllisten

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 243 11.08.2014 Toimenpiteet suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 40 16.02.2015 Perusturvalautakunta 17 25.02.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat: Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 PETUR 27.09.2017 64 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Perusturvalautakunta. AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Perusturvalautakunta. AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 21.05.2014 kello 15:00-18:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 34 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

fy:hj J i 1!J K 11 ~~i)1 Al uehallintovi rasto K.~O \...L...L"""-..;'l~ h:> Al~q. +~L/-ltJ , ">,r;t ~c..:j.c. ~k1tn~n«) It-.-. '.:::;,. "=-,,,,',.

fy:hj J i 1!J K 11 ~~i)1 Al uehallintovi rasto K.~O \...L...L-..;'l~ h:> Al~q. +~L/-ltJ , >,r;t ~c..:j.c. ~k1tn~n«) It-.-. '.:::;,. =-,,,,',. , ">,r;t Al uehallintovi rasto fy:hj K 11 ~~i)1 Kaupunginhallitus 11.8.2014 liite nro 8 (1/6) PÄÄTÖS LSSAVI/1623/05.01.031201 J i 1!J Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 21.6.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 5 0.03.04 Kunnanvaltuuston 7 07.04.04 valmistelutoimikunta Perusturvalautakunta 60 5..06 Kunnanhallitus 0 09.0.07 Kunnanvaltuusto 8 06.0.07 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/04, Ikäihmisten

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuus

Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuus KAUPUNGINHALLITUS 352 04.09.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 18 30.10.2017 18 Valtuutettu Katja Hännisen esittämä Raahen vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.2.2017/Selvitys toimeentulotuen siirtymisestä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot