ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylän keskusta, korttelin 2024 tontit 3 ja 4 sekä puisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylän keskusta, korttelin 2024 tontit 3 ja 4 sekä puisto"

Transkriptio

1 Kaavatunnus: Asianumero: 239/51/10 Kaav.ltk: Kh: Kv: ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylän keskusta, korttelin 2024 tontit 3 ja 4 sekä puisto Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2024 tontteja 3 ja 4 sekä puistoa. Asemakaavanmuutoksella muodostuvat korttelin 2024 tontit 5 ja 6 sekä pysäköintialue. Asemakaavanmuutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus. Alue sijaitsee Kirkonkylän keskustassa Kuokkalantien ja Perttulantien välissä. Liitteet: - Ote ajantasa-asemakaavasta - Kaavapienennös - Tilastolomake - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Kaavakartta määräyksineen Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Asemakaavoitus PL 37, Nurmijärvi, faksi: Kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen, puh

2 2 1 Tiivistelmä Alue kaavoitetaan pääasiassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), joka on mahdollista toteuttaa joko tuettuna asumisena tai ns. kovan rahan asuntotuotantona. Alueelle osoitetaan myös autopaikkojen korttelialue (LPA), joka palvelee sekä uutta AK-tonttia että korttelin 2023 tonttia 5 (Heikkarin palvelutalo). Uudisrakentaminen on sovitettu tontille rakennusalan määrittelyllä siten, että Toimela on mahdollista säilyttää (sr-2). AK-tontin tonttitehokkuus on e=1.0, joka vastaa viereisten asuin- ja liikerakennusten sekä Heikkarin palvelutalon tonttien tonttitehokkuutta. Kaavamuutoksessa syntyy uutta rakennusoikeutta n k- m2 Toimelan olemassa olevan 224 k-m2:n lisäksi. Asemakaavanmuutos parantaa Kirkonkylän asuntotarjontaa, mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Toimelan säilymisen sekä eheyttää Kirkonkylän keskustan taajamakuvaa. Kaavamuutoksen tultua voimaan, kunta myy tontin ja saa tontinmyyntituloja. 1 Kaavoituksen lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueesta Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Kirkonkylän keskustassa Kuokkalantien ja Perttulantien välissä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,30 hehtaaria. Alue on kokonaan kunnan omistuksessa. Heikkarinkujan varressa sijaitseva pysäköintialue on vuokrattu Onnenkimpale ry:lle, joka ylläpitää viereistä Heikkarin palvelutaloa.

3 3 Alueella sijaitsee vuonna 1945 valmistunut Toimela-niminen rakennus, joka on Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä (luonnos) luokiteltu suojeltavaksi rakennukseksi (luokka II). Toimela on I ½ -kerroksinen ja kerrosalaa siinä on 224 k-m2. Toimela on entinen kunnan virkamiesten asuinrakennus, joka edustaa tyylillisesti klassismin ja funktionalismin yhdistelmää. Rakennus on säilynyt niin hahmoltaan kuin yksityiskohdiltaan 1940-lukulaisena. Suojelua perustellaan selvityksessä sillä, että rakennus on rakennustyyppinsä hyvä edustaja, sillä on paikallishistoriallista merkitystä ja se on ympäristökokonaisuuden sekä maiseman kannalta tärkeä rakennus. Toimela on toiminut viimeksi kunnan päiväkotina. Rakennus on tällä hetkellä vuokrattu yksityiseen asuinkäyttöön vuoden 2011 helmikuun loppuun saakka. Alueella sijaitsee myös Toimelaan kuuluva piharakennus voimassaolevan asemakaavan puistoalueella sekä Heikkarin palvelutalolle osoitettu pysäköintialue Heikkarinkujan varressa. Pysäköintialueella on 10 autopaikkaa ja Toimelan tontilla 5 autopaikkaa. Alue on rakennetun kunnallistekniikan piirissä. Alue on mahdollista liittää myös kaukolämpöverkkoon. Maaperältään alue on savea. 2.1 Suunnittelutilanne Ympäristöministeriössä vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven yleiskaavassa (hyväksytty kunnanvaltuustossa 1989) alue on kerrostalovaltaista aluetta (AK). Kirkonkylän

4 4 osayleiskaavassa (hyväksytty kunnanvaltuustossa 1992) alue on osoitettu virkistysalueeksi (V). Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu (kaavatunnus 2-148). Alue on osoitettu asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YL), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) sekä puistoksi (VP). Uudenmaan maakuntakaava ja Kirkonkylän osayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu (kaavatunnus 2-148). Alue on osoitettu asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YL), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) sekä puistoksi (VP). Asemakaavaan merkitty puisto kuuluu hoitoluokkaan A3, käyttö- ja suojaviheralueet. Käyttö- ja suojaviheralueet ovat asutuksen läheisyydessä sijaitsevia puistoja tai asuinalueiden liikenneviheralueita. Alueita käytetään ulkoiluun, oleskeluun ja liikuntaan. Kasvillisuus on pääosin luonnonkasvillisuutta, yleisilme on kuitenkin puistomainen. Hoidon tavoitteena on yleisilmeen säilyttäminen, kulkureittien ja rakenteiden kunnon ja turvallisuuden ylläpito. Hoidetaan säännöllisesti 2-4 kertaa kasvukaudessa.

5 5 2 Asemakaavan muutoksen kuvaus Kaavoitettava alue 3.1 Asemakaavan muutoksen sisältö perusteluineen Alue kaavoitetaan pääasiassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), joka on mahdollista toteuttaa joko tuettuna asumisena tai ns. kovan rahan asuntotuotantona. Uudisrakentaminen on sovitettu tontille rakennusalan määrittelyllä siten, että Toimela on mahdollista säilyttää. Toimela on merkitty kaavamuutoksessa suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2), jota ei saa purkaa ja jonka julkisivujen tai vesikaton ominaispiirteitä ei saa muuttaa. AK-tontin tonttitehokkuus on e=1.0, joka vastaa viereisten asuin- ja liikerakennusten sekä Heikkarin palvelutalon tonttien tonttitehokkuutta. Kaavamuutoksessa syntyy uutta rakennusoikeutta n k-m2 Toimelan olemassa olevan 224 k-m2:n lisäksi. Tontin kerrosluku on IV. Rakennuksen sijoittuminen tontilla mukailee naapurirakennuksia. Myös julkisivumääräykset on sovitettu yhteen kaavamuutosalueen lähiympäristön kanssa. Tontille on merkitty oma pysäköintialue (p) 5 autopaikkaa varten. Alueelle osoitetaan lisäksi autopaikkojen korttelialue (LPA), joka palvelee sekä uutta AK-tonttia että korttelin 2023 tonttia 5 (Heikkarin palvelutalo). LPA-alueelle on mahdollista sijoittaa 20 autopaikkaa, joista puolet kuuluu uudelle AK-tontille ja puolet Heikkarin palvelutalolle. Mikäli tontille rakennetaan tavallinen asuinkerrostalo, noudatetaan rakennuslupavaiheessa pysäköintinormia 1 ap/70 k-m2. Jos taas tontille rakennetaan vanhusten palveluasumista tai päiväkoti, on tontille osoitettava pysäköintipaikkoja pysäköintinormien 1 ap/5 laitospaikkaa ja 1 ap/2 työntekijää mukaan sekä asiakaspaikat. Tavallisen kerrostalon autopaikat (yhteensä n. 30 ap) on sijoitettava LPA-alueelle ja AK-tontin p-alueelle sekä joko maan alle tai rakennuksen maantasokerrokseen. Palveluasuntoja sisältävän kerrostalon autopaikat (yhteensä n. 15 ap) mahtuvat LPA-alueelle ja AK-tontin p-alueelle. 3.2 Asemakaavan muutoksen vaikutukset Asemakaavanmuutos lisää Kirkonkylän asuntotarjontaa. Hyväkuntoisen vanhusväestön määrä on kasvamassa. Asemakaavanmuutos mahdollistaa tavallisen kerrostalotuotannon lisäksi myös vanhusten palveluasumisen, joka tukee vanhusten omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tontti sijaitsee keskustassa monipuolisten palvelujen ja linjaautoaseman lähellä. Alueen ympäri kulkee erityisesti vanhusväestölle suunniteltu kävelykierros Käskynkkä.

6 6 Asemakaavanmuutos mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Toimelan säilymisen. Rakennus säilyy parhaiten, kun sille löytyy tarpeellista käyttöä. Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus on erityisen tärkeää vanhusväestölle, koska se muistuttaa menneestä ajasta ja luo elämään jatkuvuuden tunnetta. Asemakaavanmuutos tiivistää Kirkonkylän taajamarakennetta ja eheyttää keskustan taajamakuvaa. Kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen tukee alueen ominaispiirteitä rakennusten sijoittelun, harjansuunnan, kattomuodon ja julkisivumateriaalien osalta. Asemakaavanmuutos lisää jonkin verran liikennettä Heikkarinkujalla palveluasumisen tapauksessa kuitenkin vain vähäisessä määrin, koska tontin pysäköintinormit ovat normaalia asumista huomattavasti väljemmät. Kaavamuutoksen myötä kunnan on mahdollista saada tontinmyyntituloja. Kaavamuutoksen yhteydessä on muutettava kunnan ja Onnenkimpale ry:n välistä vuokrasopimusta, joka koskee Heikkarinkujan pysäköintialuetta. 3 Kaavoituksen vaiheet 4.1 Kaava-asian vireilletulo ja kaavan tavoitteet Asemakaavanmuutos on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä ja säilyttää Toimelan kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus tarpeellisessa käytössä. 4.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka annetaan tiedoksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavanmuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tässä asemakaavassa osallisia ovat: suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat ja maanomistajat Nurmijärven kunnan viranomaiset (asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, rakennusvalvonta, tilakeskus, elinkeino- ja kuntakehityskeskus) sekä luottamuselimet (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, kuntakehitystoimikunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto)

7 7 muut viranomaiset: Uudenmaan ely-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos yritykset: Sonera Oyj, Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärven Vesi Oy. 4.3 Suunnittelu ja vuorovaikutus Asemakaavanmuutoksen on laatinut Nurmijärven kunnan ympäristötoimialueen asemakaavoitusyksiköstä kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen. Asemakaavanmuutosluonnos valmisteluaineistoineen oli julkisesti nähtävillä välisen ajan. Luonnoksesta jätettiin 3 lausuntoa ja 6 mielipidettä. Lausunnot annettiin Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Nurmijärven Sähköltä sekä kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskukselta. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen esittämät sammutuslaitteisto- ja sammutusvesiverkosto-, osoite- pelastustieasiat huomioidaan rakennuslupavaiheessa. Nurmijärven Sähkön esittämä muuntamovaraus LPA-alueelle on mahdollista sijoittaa suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevalle puistoalueelle. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen esittämä Toimelan suojelun uudelleenharkinta on huomioitu kaavamuutosehdotusta laadittaessa merkitsemällä Toimela sr-2 merkinnän sijaan as-1 merkinnällä. Samoin tontin kerroslukua ja rakennusalaa koskevia määräyksiä on väljennetty toteutuksen ja tontinmyynnin parantamiseksi. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kuitenkin esittää kunnanhallitukselle, että Toimelan merkintä muutetaan takaisin sr-2 merkinnäksi. Mielipiteet tulivat kahta lukuun ottamatta kaava-aluetta ympäröivien naapurikiinteistöjen asunto-osakeyhtiöiltä. Kahdessa mielipiteessä esitettiin Heikkarinpuiston säilyttämistä alueen liikenneongelmien vuoksi, yhdessä rakennusoikeuden ja kerrosluvun laskemista sekä rakennusalan rajaamista pienemmäksi länsirajalta, yhdessä oman tontin muodostamista Toimelalle ja rakennuksen kerroslukua ja sijoittamista koskevien määräysten väljentämistä sekä yhdessä kerrostalotontin varaamista vanhusten palveluasumiseen ja Toimelan purkamista ja yhdessä toisaalta sen säilyttämistä. Heikkarinpuisto on ollut asemakaavassa jo toistakymmentä vuotta eikä sen rakentamista ole kunnassa pidetty toistaiseksi kiireellisenä. Parinsadan metrin säteellä Kuokkalantien ja Salkolantien varressa sijaitsee kaksi muuta vastaavantasoista puistoaluetta. Esitetty asemakaavanmuutosehdotus mahdollistaa myös vanhusten palveluasumisen ja suunnittelualueen lähiympäristön rakennuksista suurin osa on IVkerroksisia. Alueen liikenneongelmiin on mahdollista puuttua liikenneturvallisuustyön puitteissa liikennemerkeillä, pollareilla tms.

8 8 4.4 Päätöksenteko Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa asemakaavanmuutoksen vireille tulleeksi sekä esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavanmuutoksen ja asettaa valmisteluaineiston MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa alustavasti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnanhallitus päätti hyväksyä asemakaavanmuutosluonnoksen ja asettaa sen MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa alustavasti nähtäville 30 päivän ajaksi Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyi asemakaavanmuutosehdotuksen, jossa säilytetään sr-2 -merkintä ja että kunnanhallitus asettaa kaavamuutosehdotuksen MRA 27 :n mukaisessa tarkoituksessa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen, jossa esittelijän esityksestä Toimelan rakennusalalle merkitään as-1 merkintä ja asettaa sen MRA 27 :n mukaisessa tarkoituksessa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 4 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavanmuutoksen toteuttamisesta vastaa tontin ostaja. Nurmijärvellä Juha Oksanen va. suunnittelupäällikkö Kaisa Kilpeläinen kaavoitusarkkitehti, kaavan laatija

9 LIITE 1 9

10 LIITE 2 10

11 LIITE 3 11

12 LIITE 4 12

13 13

14 14

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 25.02.2013 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö. Tallimäenkenttä. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 8/2014 Diaarionumero 2153-2014

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö. Tallimäenkenttä. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 8/2014 Diaarionumero 2153-2014 Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Tallimäenkenttä ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 8/2014 Diaarionumero 2153-2014 SELOSTUS 20.2.2015 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.8.0. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta.8.04. Kaupunginhallitus..0.

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö RATAPIHANKATU 51. ASEMAKAAVANMUUTOS Diaarionumero 3467-2013 Asemakaavatunnus 8/2013

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö RATAPIHANKATU 51. ASEMAKAAVANMUUTOS Diaarionumero 3467-2013 Asemakaavatunnus 8/2013 Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö RATAPIHANKATU 51 ASEMAKAAVANMUUTOS Diaarionumero 3467-2013 Asemakaavatunnus 8/2013 SELOSTUS 27.9.2013 Muutettu 10.3.2014 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot