Nuorten yhteiskuntatakuusta annetun lain toteuttamista koskeva valtuustoaloite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten yhteiskuntatakuusta annetun lain toteuttamista koskeva valtuustoaloite"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Nuorten yhteiskuntatakuusta annetun lain toteuttamista koskeva valtuustoaloite 726/ /2012 KV Valtuutettu Jouni Mäkelä luki nuorten yhteiskuntatakuusta annetun lain toteuttamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen: "Laki nuorten yhteiskuntatakuusta tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Sen tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työ mark kinoil le sijoittumista, estää nuorten työttömyyden pitkittyminen ja estää nuor ten syrjäytymistä. Lain mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuo ti aalle vastavalmistuneelle tulee tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työ paja- tai kuntoutumispaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jou tu mi ses ta. Forssassa on nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä TE-toimiston lo kakuun 2012 tilaston mukaan 203. Forssassa on ollut alle 25-vuotiaita pel kän peruskoulututkinnon suorittaneita tilastokeskuksen väestön kou lu tus ra ken net ta selvittävän tilaston (väestön koulutusrakenne; 15 vuot ta täyttänyt väestö koulutusasteen kunnan, sukupuolen ja ikäryh män mukaan ) mukaan vuonna vuo tiai ta 874, joista osa voidaan laskea mukaan kohderyhmään ja vuo ti ai ta 236. Nuorten yhteiskuntatakuun velvoitteisiin vastaaminen edellyttää, että vi ran omais ten lisäksi työnantajat, koulutuksen järjestäjät, työelämän jär jes töt ja kolmas sektori voivat osallistua tähän työhön. Valtuustoaloitteena esitämme, että Forssan kaupunki selvittäisi, miten työnantajat, nuoret, kolmas sektori, TE-toimisto, kuntapäättäjät, kou lu tuk sen järjestäjät ja yrittäjät tuodaan säännöllisesti yhteen mietti mään toimenpiteitä, joilla yhteiskuntatakuu Forssassa saadaan täysi mit tai ses ti toteutettua." Mäkelän lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Eino Jär vinen, Taisto Teräs, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Hannu Rekunen, Mat ti Uutela, Kaija-Leena Niemi, Nina Pajanti-Raudus, Raine Im monen, Pasi Vikman, Rauno Hakamäki, Kaisa Lepola ja varajäsen Kirs ti Heinilä. Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val mis tel tavak si. KH Kaupunginjohtajan sijainen, rehtori: Kaupunginhallitus an taa työl li-

2 syys asioi den toimikunnalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa kos ke va selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kau pun ginhal li tuk sel le viimeistään Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. KH 217 Työllisyysasioiden toimikunta on todennut Nuorten yh teiskun ta ta kuun toteuttamisesta seuraavaa: "Forssan kaupunginvaltuustossa on tehty nuorisotakuuta koskeva val tuus to aloi te siitä, että Forssan kaupunki sel vittäi si, miten työnantajat, nuoret, kolmas sektori, Te-toimisto, kun tapäät tä jät, koulutuksen järjestäjät ja yrittäjät tuodaan säännöllisesti yh teen miettimään toimenpiteitä, joilla yhteiskuntatakuu Forssassa saa daan täysimittaisesti toteutettua. Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen ja mahdollisen toimenpide-esityksen teke mi sen työllisyysasioiden toimikunnalle mennessä. Työl li syysasioi den toimikunta käsitteli asiaa kokouksissaan ja Nuorten yhteiskuntatakuu on kirjattu hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoi tel laan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen eh käi syä. Tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mah dol li suudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Sa mal la kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jak soon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. Nuorten yh teis kunta ta kuu kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeena hallituksen erityisen pa nos tuk sen ja seurannan piiriin. Nuorisotakuulla tarkoitetaan toimintaohjelmaa, jossa jokaiselle alle 25-vuo ti aal le nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tar jotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka vii meistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuo ri sota kuu seen liittyy koulutustakuu, jossa jokaiselle peruskoulun päät täneel le taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa op pi lai tok sissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla ta voin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma puolestaan tarjoaa ilman kou lu tutus ta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden am ma til li sen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi suo rit taa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen pe rus tut kin non. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä op pi so pimuk se na. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia kou lu tuk sia järjestetään vuosina Ensimmäiset kou lu tuk set alkavat joustavasti vuoden 2013 aikana. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Fors sas sa 18 %:lla (maaliskuu) 188:aan edellisvuodesta. Alle 30-vuo tiai ta työttömiä vastavalmistuneita työnhakijoita on 34, joka on 16 % enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tehdyn seu ran-

3 nan mukaan alle 25-vuotiaista työttömistä työnhakijoista n. 30 % on alkuvuonna ylittänyt kolmen kuukauden työttömyysajan Fors sas sa, kun tavoitteena on pidetty 10 %. Toteuma Forssan seudulla on n. 23 % ja Kanta-Hämeessä n. 20 %. Nuorisolain 7 a :ssa todetaan monialaisesta yhteistyöstä siten, että pai kal lis ten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suun nit telua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten oh jaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi ver kos toon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edus ta jia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuotta vien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat koota myös yhteisen ver koston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vai kut tavuu den parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston teh tä vänä on 1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suun nitel mien tueksi; 2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yh teen sovit ta mis ta ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laa dukkuus ja saavutettavuus; 3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä me net te lyta po ja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa pal ve lus ta toiseen siirtymiseksi; 4) edistää nuorten palveluiden jär jes tä mi seen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä me nette ly ta po ja viranomaisten kesken. Forssassa toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ja sen toi minnas sa kokoukset ovat samalla nuorten työpajojen ohjausryhmän kokouk sia. Lisäksi kaupunginhallituksen asettama laaja-alainen työl lisyys asioi den toimikunta on toiminut vuosina ja toimii tällä hetkellä myös vuonna 2013 kaupunginhallituksen asettaman työl lisyy den hoidon toimintaohjelmatyöryhmän työs ken te ly mää rä ai kaan asti. Toimintaohjelmatyöryhmä valmistelee kaupungin työl lisyys pal ve lu jen toimintaohjelmaa ja antaa työssään oman esi tyk sensä myös siitä, miten työllisyysasioita olisi tarkoituksenmukaista koordi noi da jatkossa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle jo laissakin asetetut tehtävät kä sit tä vät käytännössä kaikki valtuustoaloitteessa esitetyt nuo ri so takuu ta koskevat asiat. Työllisyysasioiden toimikunnassa nähtiin yk simie li ses ti, että uuden ryhmän perustamiselle ei ole tarvetta. Näin ollen esityksen pohjaksi muodostuvat olemassa olevat yh teis työ muodot, jotka ovat Forssan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä työlli syys asioi den toimikunta tai vastaava jatkossa toimiva toimielin. Koska kyse on nuoria koskevista palveluista ja verkostosta, pidettiin toi mi kun nas sa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ensisijaisena ta-

4 ho na, joka asioita koordinoi asetettuun monialaiseen ryhmään ovat aiemmin nimenneet edustajansa sivistyslautakunta (kasva tus- ja vapaa-aikalautakunnat), perusturvalautakunta, tekninen lau ta kun ta, FSTKY, Hämeen Te-toimisto (Forssan Te-toimisto), Fors san seurakunta, poliisi, Forssan ammatti-instituutti sekä Kasve kas vat ta ja-ver kos ton yhdistyksien edustaja. Laissa on mainittu opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja po lii si hal lin non edustus. Nimeämisiin on pyydetty päivitystä (SILA ). Nuorisotakuun toteutumista raportoidaan nuorten pa jo jen kautta ja Te-toimiston tietotuotantona tai muulla erikseen so vit ta val la me net telyl lä. Yhteenvetona voidaan todeta, että nuorten ohjaus- ja pal ve lu ver koston laadukkaalla, monialaisella ja verkostomaisella toiminnalla voidaan toteuttaa hyvä ja aloitteessa selvitettäväksi esitetty tapa koor dinoi da, kehittää ja viestiä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Toi min taa ja kokoonpanoa käsiteltäneen sivistyslautakunnassa sekä nuor ten ohjaus- ja palveluverkostossa valtuustoaloitteen, tämän lausun non sekä keskustelun pohjalta ja tehdään tarvittavat joh to pää tökset ja toimenpiteet nuorisotakuun toteutumisen edistämiseksi." Forssan kaupungin työllisyyspalvelut siirrettiin vuoden 2014 alusta hal lin nol li ses ti sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen. Nuorten työllisyystilanteesta voidaan tehdä seuraavia arvioita: Nuorten työttömyys on noussut kesäkuussa 2015 jonkin verran (1,2%) vuo den ta kai ses ta. Alle 25-vuotiaita forssalaisia työttömiä työn ha ki joita on 200, keskimääräistä korkeampaa lukua selittää osaltaan kou lujen päättyminen ja nuorten siirtyminen työmarkkinoille vuo tiai ta on ollut työttömänä kesäkuussa 131 nuorta. Nuorisotakuuta mitataan osaltaan virtaluvulla, jossa verrataan kolme kuu kaut ta sitten työttömäksi joutuneiden työttömyyden kestoa yli kolmen kuukauden. Kesäkuussa 27 % alle 25-vuotiaista on ollut työt tömä nä yli kolme kuukautta ja vuotta aiemmin 21,7 %. Vastaavasti maa lis kuus sa 2015 virta on ollut jopa 48,7 %. Lähes joka neljännen vuotiaan opinnot ovat jääneet pelkkään pe rus kou lun päättötodistukseen. Luku on valtakunnallista kes ki ar voa korkeampi. Pelkän peruskoulun suorittaminen nostaa mer kit tä väs ti nuoren syrjäytymisriskiä. Forssalaiset nuoret miehet ovat jää neet koulutuksen ulkopuolelle valtakunnallista keskiarvoa enemmän, mutta tilanne on parantunut vuoden 2008 jälkeen. Peruskoulun jäl keen forssalaiset nuoret suuntaavat keskimääräistä enemmän am ma til liseen koulutukseen kuin lukioon. Forssalaisten ammatillinen kou lu tus keskeytyy hieman enemmän kuin valtakunnallisesti. Sen si jaan ammattikorkeakoulutuksen ja erityisesti lukiokoulutuksen osalta keskey tys pro sen tit ovat valtakunnallista keskiarvoa pienempiä. (Oh jaa-

5 mo-han ke 8/2015). Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta pyrkii toimenpiteillään var mis tamaan nuorten sijoittumisen jatko-opintoihin. Sivistyslautakunta on aset ta nut perusopetuksen palvelualueen tavoitteeksi, että kaikki saavat perusopetuksen päättötodistuksen. Lisäksi sitovana ta voit tee na on, että kaikki peruskoulun päättäneet pääsevät jat ko-opin toi hin. Näihin tavoitteisiin ollaan päästy viimeisten kolmen vuoden ai ka na lähes sata prosenttisesti. Tämän lisäksi lautakunta seuraa syys lu kukau den ajan nuorten pysymistä jatko-opintopaikoissa. Nuorisotakuun toimenpiteenä aloitettiin Forssassa nuorten pal ve lupis te Viltterin toiminta 9/2014. Viltterin tarkoituksena on olla nuorille ma ta lan kynnyksen ohjauspalvelu, jossa nuori saa koulutukseen, työl lis ty mi seen ja elämänhallintaan liittyviä palveluja. Viltterissä kaupun gin nuoriso- ja työllistämispalvelujen yhteistyökumppaneita ovat Ke la, FSHKY, FAI, Faktia, HAMK, perusopetus, Te-toimisto, TYP, Fors san yrittäjät, A-klinikka, Ankkuri-tiimi ja ELO-ryhmä. Viltterin toimin taan saadaan valtionavustusta. Viltteristä nuoret ohjataan heidän tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Lo pul li se na tavoitteena on aina työllistyminen tai koulutuspaikka. Kai kis sa tilanteissa nuori pyritään kuitenkin aktivoimaan. Nuorille voidaan tarjota työkokeilua tai tukityöllistämistä taikka muita toi men pi teitä, kuten koulutusohjausta, psykososiaalista tukea ja työ haas tat te lujen etsintää. Viltterissä tapahtuvan ohjaustoiminnan lisäksi Kaupunki on vah vis tanut nuorten pajatoimintaa ja aktivoinut kaupungin omia yksikköjä, jotta ne ottavat yhä useampia nuoria työkokeiluun. Forssassa toi mi via pajoja ovat kädentaitopaja, puutyöpaja ja logistiikkapaja. Puu työ pa ja siirrettiin 2014 Forssan ammatti-instituutin entisiin puutyön ope tus tiloi hin. Tavoitteena on enenevässä määrin opinnollistaa pa ja toi mintaa. Uusimpina pajoina ovat aloittaneet Texvex ja Wirta sekä ma talan kynnyksen päiväryhmä Kuutamolla, joissa on yhteensä n. kol mekym men tä nuorta. Nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi on jatkettu yri tys yh teis työtä mm. työvalmennuksen avulla ja täydennetty sitä. Yrityksille tar jotaan 50 %:iin asti palkkakustannuksista yritysseteli valtion myön tämän palkkatuen päälle. Myös kesätöissä on käytössä yritysseteli. Vies tin näs sä on toisaalta onnistuttu, josta esimerkkinä Rotarien aloitta ma yhteistyössä Viltterin kanssa toteutettava verkostoitumis- ja työllistämishanke nuorille työnhakijoille. Kaupunki on lisäksi saa nut lahjoituksia nuorten kesätöihin. Kaupungin työllistämispalvelujen tehostettujen palvelujen ansiosta toi men pi teis sä olevien nuorten määrä on kasvanut sekä kun tout tavan työtoiminnan, työkokeilujen että työllistämistuella työllistettyjen

6 osal ta kymmenillä nuorilla. Muiden sosiaali- ja päihdepalvelujen tarvit si joi ta on toisaalta nuorissa merkittävä määrä. Te-toimiston kans sa on pystytty kehittämään yhteydenpitoa ja asiakasohjausta sekä palve lu no peut ta ja koulutuksen järjestäjien kanssa on kartoitettu avainkoh tia kehittämiselle SAT-työryhmässä. Nuorille suunnatut työllistämispalvelut on koottu myös Työvoitto.fi:n si vuil le. Forssan kaupunki on mukana nuorisotakuun kun ta ko kei lussa ja Ohjaamo-hankeperheessä Kun ta kokei lus sa tiivistetään kaupungin ja TE-toimiston välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ja sen tavoitteena on lisätä nuorisotakuun vai kut tavuut ta ja edistää nuorten koulutukseen ja töihin hakeutumista. Ohjaa mo-hank kees sa kehitetään nuorten matalan kynnyksen palvelua nuo ri so ta kuun toteuttamiseksi, ja keskiössä on työnantajayhteistyö se kä nuorten osallisuus palvelujen asiakasläheisyyden lisäämisessä se kä koulutukseen ohjaaminen. Lisää nuorten palveluja koskevaa vies tin tää tulee syksyn mittaan eri medioissa. Nuorten kohderyhmä on huomioitu myös Työvoiton facebook-sivujen viestinnässä erikseen. Nuoret ovat löytäneet hyvin Työvoiton sivuille rakennetun sähköi sen palvelukanavan. Nuor ten ke sä työ se te lis tä yrityksille ja nuo rista työnhakijoista on vies tit ty mm. suo raan työnantajille lä he tet tä vässä uutiskirjeessä. Nuorisotakuun toteuttamisen kannalta keskiössä on kaupungin elinkei no po li tii kan onnistuminen ja uusien työpaikkojen syntyminen Fors saan sekä nuorten ohjaaminen näihin mahdollisuuksiin uusilla toi min ta ta voil la. Äärimmäisen tärkeää on, että toisen asteen ja korkean asteen koulutuspaikat ja koulutustarjonta pystytään pitämään Fors san seudulla monipuolisena ja laajana myös tulevaisuudessa. (JP, JLe, JLi) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston mer kit sevän työllisyysasioiden toimikunnan lausunnon ja yllä olevan se los tuksen tiedoksi sekä toteavan val tuus to aloit teen tulleen loppuun kä si tellyk si. Käsittely: Puheenjohtaja Mika Penttilä oli poissa kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä. Tämän asian kohdalla puhetta johti en sim mäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 28 29.04.2015. Työllistyyttä edistävät toimenpiteet

Perusturvalautakunta 28 29.04.2015. Työllistyyttä edistävät toimenpiteet Perusturvalautakunta 28 29.04.2015 Työllistyyttä edistävät toimenpiteet PETUR 28 Erilaisten työelämään tähtäävien eri toimintojen pii ris sä on kuukausittain noin 200 henkilöä kaupungin omissa yksiköissä,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite Kaupunginhallitus 203 10.08.2015 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite 309/00.02.01/2014 KV 16.6.2014 38 Valtuutettu Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 SITLA 96 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä edesauttaa tuki töi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 35 19.05.2014. Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus 122 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 35 19.05.2014. Keskeneräiset valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 122 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 35 19.05.2014 Keskeneräiset valtuustoaloitteet KH 31.03.2014 122 Hallintosäännön 65 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus Kaupunginhallitus 264 05.05.2014 Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus 1163/02/02/02/2013 KH 264 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyysasioiden hoitoon osoitettu kau pun

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 09.10.2014 klo 16:00-20:35 Tauko klo 18.55-19.05 Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Syksyn työllisyysraportti

Syksyn työllisyysraportti Kaupunginhallitus 459 22.09.2014 Syksyn työllisyysraportti 761/14/07/00/2014 KH 459 Valmistelija: Työllisyyspäällikkö Lauri Skantsi, p. 0447809086 Työllisyystilanne, aktivointiaste ja työmarkkinatuen kuntaosuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 34 21.03.2013

Perusturvalautakunta 34 21.03.2013 Perusturvalautakunta 34 21.03.2013 Työllisyyden hoidon palveluyksikön osallistuminen seudulliseen Jokainen on työn arvoinen, osuuskuntatoiminnan kehittäminen työllistämisessä -hankkeeseen ja hankkeen toimintamallin

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 253 28.09.2015. Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/00.04.00/2015

Kaupunginhallitus 253 28.09.2015. Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/00.04.00/2015 Kaupunginhallitus 253 28.09.2015 Kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen valmistelu 443/00.04.00/2015 KH 253 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedustelee työ- ja elin kei no mi nis te riön

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 10.11.2014 klo 18:00-22:13 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 53 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot