Pienten kuittien syynääminen loppuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienten kuittien syynääminen loppuu"

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Pienten kuittien syynääminen loppuu EU:n komissio on hyväksynyt Suomen esitykset ns. flat rateksi eli rakennerahastohankkeiden välillisten kustannusten korvaamiseksi keskimääräisellä vakioprosentilla. EAKR-hankkeissa flat rate tulee olemaan 20 % hankkeen henkilöstökustannusten kokonaismäärästä ja vastaavasti ESR-hankeissa 17 %. Suomi teki esityksensä komissiolle marraskuussa ja myönteiset kannanotot saatiin noin puolen vuoden pohdinnan jälkeen viime viikolla sekä aluepolitiikan pääosastolta Regiolta että työllisyyden pääosastolta EMPL:lta. Hallintoviranomaisen TEM:n tavoitteena on ottaa uusi välillisten kustannusten korvausmalli käyttöön Se edellyttää tukikelpoisuusasetuksen muuttamista valtioneuvoston päätöksellä. Asetusvalmistelu onkin lähes loppuun suoritettu. Hanketietojärjestelmä EURA 2007 on myös viritetty käsittelemään hankkeita uuden kustannusmallin pohjalta. Komissio edellytti, että hankkeiden toteuttajilla tulee olla mahdollisuus vaatia myös toimimista nykyisellä mallilla, mikä tarkoittaa kaikkien kustannusten kuittipohjaista todentamista. Vaihtoehtoinen toimintatapa onkin perusteltu sellaisissa hankkeis- Artikkelisarja jatkuu s. 6 7 sa, joiden kustannusprofiili on keskimääräisestä poikkeava, esimerkiksi matkakustannusten suuren osuuden vuoksi. EAKR:n ja ESR:n flat rate -mallilla korvataan sekä aidosti välilliset että vaikeasti todennettavat kustannuserät, kuten toimitilakustannukset ja yhteiset ylläpitokustannukset, mutta myös pienet todennettavissa olevat kustannuserät, kuten matkakustannukset. Hankkeiden käsittelyssä näitä kustannuseriä ei enää lainkaan esitetä hakijan toimesta eikä niitä todenneta eikä tarkasteta. Uusien kustannusmallien tärkeimpänä tavoitteena on vähentää hankebyrokratiaa ja siten nopeuttaa hankkeiden rahoitus- ja maksatuskäsittelyitä, jotka Suomessa ovat venyneet tarpeettoman pitkiksi. Keskeinen syy siihen on ollut monivaiheinen ja moninkertainen pienten kustannuserien ja pienten kuittien syynääminen. Uudistus helpottaa merkittävästi myös hakijoiden toimintaa. Hankehakemuksessa tulee esittää ja myöhemmin todentaa vain henkilöstökustannukset suorien palkkojen ja välillisten lakisääteisten kustannusten kokonaissummana sekä eräät suuret kustannuserät, kuten investoinnit ja ulkoiset hankinnat. Seuraava tavoite on ottaa uudet kustannusmallit käyttöön myös yritystukihankkeissa eli TUKI2000- tietojärjestelmässä. Tavoitteena on soveltaa yritystukihankkeisiin myös kertakorvausmallia (lump sum) ja vakioyksikkökustannusmallia (standard unit cost). EURA2007- hankkeissa pyritään niin ikään SISÄLTÖ: jatkuu >>> 2 EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu etenee 3 Suomen maksatustilanne EU:n keskiarvoja parempi 3 Varsin konkreettista vipuvoimaa EU:lta! 4 Metallialan oppimistehdas ja Innotehdas 5 Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen -kokonaispalvelut Biometalli 6 Valtaväylän arviointi 8 Neuvoja hankeviestintään 9 Kevätkylvö 10 Ajankohtaista lyhyesti Vaikuttava ja laadukas hanketyö 1

2 Vipuvoimaa EU:lta jatkuu >>> ottamaan kertakorvausmalli käyttöön. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten hankkeissa on tarkoitus soveltaa kokonaiskustannusmallia, jota TEKES on käyttänyt jo pitempään. Hankekäsittelyn uudistaminen ja uusien kustannusten korvaustapojen käyttöönotto tähtää hanketoiminnan nopeuttamiseen ja hankebyrokratian vähentämiseen. Kyseessä on koko EU:n laajuinen uudistus, jota on tarkoitus viedä vielä merkittävästi pidemmälle seuraavalla, vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella. Komissio pohtii parhaillaan uuteen ohjelmakauteen liittyviä esityksiä tavoitellen koheesiopolitiikan yksinkertaistamista konkreettisin keinoin. Äärimmäisenä vaihtoehtona on esillä siirtyminen kokonaan pois todennettavien kustannusten periaatteesta ja käyttää yksinomaan keskimääräisiä, vakioituja kustannusmalleja rakennerahastohankkeissa. Teksti: Jussi Yli-Lahti Aluekehitysjohtaja EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu etenee Työryhmä perustettu työja elinkeinoministeriöön Viidennen koheesiokertomuksen luomat linjat ja oletettavasti heinäkuuksi annettava komission asetusehdotus koskien EU:n budjettia ja kesällä tai alkusyksyllä annettava komission asetusehdotus koheesiopolitiikkaa koskien luovat EU-tason pohjaa tulevan koheesiopolitiikan valmistelulle. Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu on alustavasti vaiheistettu siten, että komissio hyväksyy ensin Eurooppa strategiaan sovitetun yhteisöstrategian, joka kattaisi kaikki rakennerahastot sekä kalastus- ja maaseuturahastot ja uudet haasteet (esim. ilmasto, demografia ja liikenne). Tämän jälkeen komissio hyväksyisi jäsenmaiden laatimat kehitys- ja investointikumppanuussopimukset, joissa esitettäisiin tulostavoitteet ja rahoituksen jako. Näiden sopimusten perusteella jäsenmaissa laadittaisiin varsinaisen toimeenpanon perustaksi toimenpideohjelmat. Suomessa keskustelua on käyty mm. TEM:n organisoimana viime vuoden tulevaisuusseminaareissa ja rakennerahastojen ajankohtaispäivillä. Suomalaiset tahot osallistuivat aktiivisesti komission kuulemiseen talvella. Tarkemmat kannat muodostetaan uuden hallituksen voimin kesällä komission ehdotusten tultua julki. Todennäköistä on, että komission, parlamentin ja jäsenmaiden yhteistyönä saadaan aikaan poliittinen ratkaisu rahoituksesta vuonna Yhteisöstrategia ja kumppanuussopimukset voidaan viimeistellä vasta tämän jälkeen. Työryhmä asetettu TEM on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja sisällöllisistä painopisteistä samoin kuin EAKR:n ja ESR:n työnjaosta sekä tarkastella rakennerahastojen ja maaseutuohjelman välisiä kytkentöjä. Työryhmän tulee sovittaa yhteen kansallista ja EU:n rakenne- ja aluepolitiikkaa. Sen tulee selvittää koheesiovarojen jakokriteereitä ja niiden vaikutuksia sekä linjata Suomen osallistumista alueiden väliseen yhteistyöhön, Itämeren alueen strategian toimeenpanoon ja raja-alueyhteistyöhön erityisesti Venäjän kanssa. Työryhmää vetää alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa. Ryhmän pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén. Ryhmä koostuu koheesiopolitiikan valmistelun kannalta keskeisistä keskusja aluehallinnon, maakuntien ja järjestöjen edustajista. Sen toimiaika on ensi vaiheessa syksyyn 2011 tai siihen asti, kun komissio on tehnyt lopulliset esityksensä. Teksti: Jaana Valkokallio 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Suomen maksatustilanne EU:n keskiarvoja parempi Suomi toimitti vuodenvaihteen tilanteeseen pohjautuneet EAKR- ja ESR-ohjelmien maksupyynnöt komissioon maaliskuussa. Niiden ansiosta Suomen asema koheni komission kuukausittain julkaisemassa jäsenmaakohtaisessa välimaksuvertailussa siten, että EAKR:n osalta Suomi nousi maaliskuun alun viidenneltä sijalta huhtikuun vertailussa Liettuan, Viron ja Irlannin jälkeen neljänneksi (välimaksujen osuus 24,9 % koko kauden EAKR-kehyksestä, EU-keskiarvo 15,5 %). ESR:n osalta Suomi nousi kahdeksanneksi (maaliskuussa sijoitus oli 14.) 21,6 prosentin maksatusasteella (EU-keskiarvo 15,9 %). Pisimmälle ovat ESR-välimaksuissaan edenneet Irlanti, Latvia ja Portugali. Koska välimaksupyyntöjä toimitetaan komissioon vain muutaman kerran vuodessa, tulee Suomen sijoitus näillä listoilla tulevina kuukausina taas laskemaan. Muutoinkaan ei ole syytä tuudittautua kovin suureen huolettomuuteen; vaikka N+2 -laskentatapaan tehdyn helpotuksen ansiosta N+2 -leikkuri ei vielä tänäkään vuonna uhkaa yhtäkään Suomen ohjelmista, voi tilanne jo ensi vuonna olla kriittisempi. Ohjelmakauden alkuvuosia helpottanut N+2 -laskentatavan kevennys pienenee vuosi vuodelta samalla kun komissiosta saatujen ennakkomaksujen lieventävä vaikutus myös suhteellisesti vähenee maksatustahdin on siis syytä edelleen nopeutua ohjelmakauden loppua kohti. Teksti: Harri Ahlgren Varsin konkreettista vipuvoimaa EU:lta! Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -projekti tekee venevajan pelastuskorjauksen. Työtä tekemässä on myös Mikkelin kaupungin Vaaksa-hankkeen työntekijöitä. Marraskuussa 2010 Anttolan kirkonkylän venevaja nostettiin vipuvoiman avulla pukkien päälle. Vaja kunnostetaan perinteisin menetelmin, työtavoin ja materiaalein jään päältä kevättalvella Vajaan uusitaan alajuoksut sekäosa runkotolpista ja vinoreivoista. Seinälaudoitus paikataan entisenkaltaiseksi ja laiturista/kulkusillasta tehdään rekonstruktio. Kattoa hiukan oikaistaan ja paikataan. Vaja maalataan paikan päällä keitetyllä punamullalla ja pieluslaudat valkoisella pellavaöljymaalilla. Laiturirakenteet tervataan. Venevajan kaltainen kohde on hyvin tyypillinen YTY-kohde. Varsin pienellä panostuksella yksittäinen kohde, ja sitä kautta koko kulttuurimaisema, saadaan säilymään taas kymmeniä vuosia tuleville sukupolville. YTYä ja Vipuvoimaa tarvittaisiin vielä tulevaisuudessakin! Teksti ja kuva: Hanna Kemppainen, Etelä-Savon ELY-keskus 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Hyviä hankkeita Metallialan oppimistehdas ja Innotehdas Osaajia työelämän tarpeisiin Savon koulutuskuntayhtymä luo metallialan oppimistehdashankkeella uudenlaista työelämälähtöistä koulutusmallia, jonka tarkoituksena on vastata paremmin työelämän tarpeita. Hankkeessa syntyy uudenlainen oppimisympäristö yritysten tiloihin. Kuvat: Savon ammatti- ja aikuisopisto Innotehdas on investointihanke, jolla hankitaan oppimistehtaan tarvitsemat koneet ja laitteet. Osatoteuttajana oppimistehdashankkeessa on myös Savonia-ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa digitaalisen tuotannon tutkimusyksikön. Lähdimme liikkeelle yritysten jatkuvasti muuttuvista ja tiukentuvista tarpeista osaavan henkilöstön saamiseksi. Tulimme siihen tulokseen, että on tarkoituksenmukaista viedä koulutusta mahdollisimman lähelle työympäristöä, kertoo hankepäällikkö Heikki Makkonen Savon koulutuskuntayhtymästä. Kuopion eteläpuolelle on viime vuosina syntynyt konepajakeskittymä. Siellä toimivien kolmen yrityksen kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että niiden tiloihin sijoitetaan koneita ja laitteita, jotka ovat pääosin opetuskäytössä. Yrityksen voivat kuitenkin jossain määrin käyttää niitä myös omassa tuotannollisessa toiminnassaan. Opiskelu tapahtuu rinta rinnan tuotannollisen työn tekemisen kanssa. Opiskelijat pääsevät näkemään, mikä on oikea työn tekemisen tapa ja rytmi, ja samalla harjoitustyö on mahdollisimman pitkälle konepajan oikeaa työtä, Makkonen tiivistää. Kone- ja laitekannasta yli puolet on hankittu, ja koulutukset ovat alkaneet. Koulutus painottuu vahvasti aikuiskoulutukseen, mutta myös nuorisoasteen koulutus on mukana hankkeessa. Hankkeen kokonaistavoitteena on turvata metallialan ammattitaitoisen työvoiman saantia ja parantaa yritysten tuotantohenkilöstön osaamista. Yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa kehitetään mallia tutkimuksen ja tuotekehittelyn hyödyntämiseen suoraan tehtaan tarpeisiin. Oppimisympäristöt ovat ensi vuonna jo täydessä käytössä. Koulutus- ja oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen ja tarve tällaiselle toiminnalle vain kasvaa jatkossa, Makkonen vakuuttaa. Hanke kehittää mallia oppilaitosten ja yritysten osaavasta, ammattitaitoisesta ja innovatiivisesta yhteistyöverkostosta, joka mahdollistaa jatkuvan yritysten ja oppilaitosten henkilöstön täydennyskoulutuksen. On tarkoituksenmukaista viedä koulutusta mahdollisimman lähelle työympäristöä. Metallialan oppimistehdas ja digitaalisen tuotannon tutkimusyksikkö Ohjelma ja toimintalinja: ESR, toimintalinja 3. Projektikoodi ja toteutusaika: S10348, Kokonaiskustannukset: Hallinnointi: Pohjois-Savon ELY-keskus Metallialan Innotehdas Ohjelma ja toimintalinja: EAKR, toimintalinja 2. Projektikoodi ja toteutusaika: A30472, Kokonaiskustannukset: Hallinnointi: Pohjois-Savon liitto Toteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä Lisätietoja: Heikki Makkonen, heikki.makkonen(at)sakky.fi > hanketoiminta 4

5 Vipuvoimaa EU:lta Hyviä hankkeita Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen -kokonaispalvelut Biometalli-hankkeen tavoitteet korkealla Uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen kasvua toivotaan, odotetaan ja tarvitaan. Tavoitteet ovat haasteellisia niin Keski-Suomessa kuin koko maassakin. Shutterstock Keski-Suomi on otollinen paikka Biometalli Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen kokonaispalvelut -hankkeelle. Täällä on useita alan laitetoimittajia, paljon bioenergiaosaamista ja vahva julkisen vallan ja yritysten yhteinen tahtotila, sanoo Ilkka Uusi-Maahi. Hän on biometalliteeman kehityspäällikkö Biometallihanketta hallinnoivasta kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä. Muita hankkeen toteuttajia ovat Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yrityslähtöiseen, maakunnallista kehitystä tukevaan hankeyhteistyöhön on sitoutunut myös alueen kattila- ja järjestelmätoimittajia, kiinteän polttoaineen valmistajia ja lämmöntuottajia. Tiedosta on puutetta Biometalli-hanke on kokonaisuus, jonka tavoitteet ovat kunnianhimoiset: bioenergian imagon ja käytön edistäminen, Biometallin Tietopankki, Venäjän markkinoiden edistäminen sekä alueellisten toimijoiden kilpailukyvyn ja verkottumisen vahvistaminen. Numero yksi on kuitenkin bioenergian käyttöönoton edistäminen Keski-Suomessa, mihin projektivaroista on suunnattu lähes puolet, Ilkka Uusi-Maahi mainitsee. Saatamme jäädä jälkeen määrällisestä tavoitteesta eli siitä, miten kiinteistöt siirtyvät bioenergian käyttöön. Olemme kuitenkin oppineet, että tärkeintä on laadullisuus. Vaikka jaamme runsaasti tietoa kiinteistönomistajille bioenergiaan siirtymisestä, monissa kunnissa ja myös kiinteistöissä päätöksenteko vie aikaa. Tulos ja vaikutus saattavat näkyä vasta muutamien vuosien päästä. Tiedon puute tuntuu usein olevan syy siihen, miksi bioenergian käyttöön ei ole siirrytty. Mietimme alussa, teemmekö liian tarkkaa työtä. Mutta mitä tarkemmin ja konkreettisemmin toimimme, sitä suurempi hyöty siitä on asiakkaille. Varmistamme vielä senkin, että jos joku ei saa pyytämiään tar jouksia laitevalmistajilta tai lämmön/polttoaineen tuottajilta ajallaan, potkimme yrityksiä. Tietopankki ja katse Venäjälle Ilkka Uusi-Maahi kertoo, että aikomuksena on laajentaa aluksi lähinnä hankkeessa mukana olevien yritysten käyttöön tarkoitettua Biometallin Tietopankkia myös mm. opiskelijoiden ja muiden hankkeiden käyttöön. Tietokanta sisältää markkina- ja tuotetietoa sekä tietoa viranomaisista ja maakohtaisista käytännöistä ja standardeista valituilta kohdealueilta. Jos kaikki menee hyvin, jatkossa käyttäjät päivittävät pankkia Linux-maailman tapaan ja niin ajantasaista tietoa on saatavilla vastakin, Uusi-Maahi toteaa. Biometalli-hankkeessa etsitään myös kumppaneita Viipuri-Pietari- Moskova -akselilla. Uuden Venäjän projektin käynnistys maksaisi maltaita. Taloudellisempaa on säästöyhteiskunnan tavoitteiden mukaan ottaa tämä olemassa olevan projektin sivujuoneksi, Uusi-Maahi muistuttaa. Olemme kuitenkin oppineet, että tärkeintä on laadullisuus. Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen -kokonaispalvelut Biometalli (EAKR) Ohjelma ja toimintalinja: EAKR, TL1 Projektikoodi ja toteutusaika: A30305, Rahoitus: EAKR + valtio 58,21%, kokonaiskustannukset Toteuttaja: Kehittämisyhtiö Keulink Oy Hallinnointi: Keski-Suomen liitto Lisätietoja: Biometalliteeman kehityspäällikkö Ilkka Uusi-Maahi, ilkka.uusi-maahi(at)keulink.fi ja Biometallin projektipäällikkö Liisa Vesterinen, liisa.vesterinen(at)jamk.fi > hankkeet > bioenergia 5

6 Vipuvoimaa EU:lta Vaikuttava ja laadukas hanketyö Arviointi osana kehittämisprosessia Arja Hemminki ja Minna Kivipelto kirjoittavat artikkelissaan arviointiprosessista, joka tukee aikuissosiaalityötä. Säännönmukaisiin asiakas- ja työntekijäkyselyihin perustuva arviointi antaa palautetta jo hankkeen aikana. Artikkeli on osa sarjaa, joka kertoo kokemuksista hanketyön vaikuttavuuden arvioimisessa, hyvien käytäntöjen etsimisessä ja levittämisessä sekä hankehallinnoinnin laadun kehittämisessä. Artikkelisarja nostaa keskusteluun ohjelma- ja hanketyön tulosten ja hyvien ideoiden välittämisen keinoja ja itse hanketyövälineen parantamiseen liittyviä toimia. Tavoitteena on saada eri tahojen asiantuntijat kertomaan jo toteutetuista ja pitkällä menossa olevista toimenpiteistä em. asioissa. Sarja on tarkoitettu ajatusten herättäjäksi ja arjen työn tukijaksi. Artikkelit ovat konkreettisia ja tiiviitä esityksiä. Toivon, että kiinnostuneet jatkavat keskustelua kirjoittajien kanssa ja hyvät ideat ja toimintatavat leviävät. Toivon, että kokeneet hankeorganisaatiot jakavat osaamistaan. Artikkelisarjaan voi ehdottaa omaa tekstiään tai antaa vinkkejä kirjoittajista. Ehdotuksia voi toimittaa sähköpostilla minulle (jaana. valkokallio(at)tem.fi). Teksti: Jaana Valkokallio Valtaväylän arviointi Valtaväylän tarkoituksena on tehdä näkyviksi aikuissosiaalityön areenoita ja siinä työssä tarvittavia menetelmiä ja palveluita linkitettyinä työllistymiseen. Tarkoituksena on kehittää malli, jolla asiakkaiden kuntoutuminen siirtyy nopeasti ja varhaisessa vaiheessa työpaikoilla tapahtuvaksi. Yhteisötason tavoitteena on kehittää ja syventää entisestään aktiivisen sosiaalipolitiikan alueella tehtävää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Valtaväylä-hankekokonaisuus koostuu kolmesta Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta kehittämishankkeesta. Hankkeita rahoittavat STM ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahoittajina toimivat myös alueen kunnat ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Henkilöasiakkaina projektissa ovat sosiaalitoimistojen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen moniammatillista palvelua tarvitsevat asiakkaat, työvoiman palvelukeskusten palveluiden ulkopuolella olevat asiakkaat, pitkään toimeentulotuen piirissä olleet asiakkaat, osatyökykyiset ja yleisen kuntouttavan sosiaalityön piiriin kuuluvat asiakkaat sekä välityömarkkinoilla ja palkkatuetussa työssä olevat asiakkaat. Projektin asiakkaat asuvat Seinäjoen seudulla (Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua) tai Kuusiokunnissa (Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri) tai Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi). Hankkeen projektipäällikkönä toimii Päivi Krook ja hankkeessa työskentelee viisi palveluohjaajaa, joilla on koulutuksena sosionomi AMK -tutkinto. Maaliskuuhun 2011 mennessä hankkeessa on ollut mukana 280 asiakasta. Projektisuunnitelmassa Valtaväyläprojektin tavoitteiksi on määritelty aikuissosiaalityön asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kohoaminen, aikuissosiaalityön asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen, aikuissosiaalityön asiakkaiden köyhyyden ja syrjäytymisen väheneminen ja osatyökykyisten, vammaisten ja työmarkkinoilta sivussa olleiden asiakkaiden työllistymismahdollisuuksien paraneminen ja työelämässä pysyminen. 6 Valtaväylä-projektin arviointisuunnitelma tehtiin keväällä Hank keen arvioinnista vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu, arvioitsijana YTT Arja Hemminki. Arviointia konsultoi ja tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konsultoijina ovat toimineet YTT kehittämispäällikkö Tuija Kotiranta ja YTT tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto. Hanke päättyy joulukuussa 2011 ja arviointiraportti valmistuu keväällä Verkkopohjainen arviointimittari hankkeen arviointiin Hankkeen arviointiin on kehitetty verkkopohjainen arviointimittari. Kehitimme oman verkkopohjaisen työkalun, koska tarjolla olevat ohjelmat eivät taipuneet kovin hyvin sekä asiakkailta että työntekijöiltä kerättävän arviointitiedon vertailuun. Samalla saamme kokemuksia verkkopohjaisen arviointityökalun käytöstä ja kehittämisestä. Tämä mahdollistaa kehitetyn arviointityökalun käytön myös muiden vastaavantyyppisten projektien arvioinneissa. Verkkopohjaisen arvioinnin mittaristo koostuu Valtaväylä-projektin asiakkaille ja työntekijöille suunnatuista kyselyistä. Kyselyt laadittiin arviointitutkijoiden ja projektin työntekijöiden toimesta. Arvioinnissa haluttiin tietoa paitsi siitä, miten asiakkaiden tilanteet ovat muuttuneet projektin aikana, myös siitä millaisia työmenetelmiä työntekijät olivat käyttäneet. Asiakkaan tilanteessa tapahtuneiden muutosten ja työmenetelmien välisen yhteyden arvioimiseksi tarvittiin tietoa eri vaiheissa. Tietoa päädyttiin keräämään asiakkailta kolmessa vaiheessa ja työntekijöiltä kahdessa

7 Vipuvoimaa EU:lta vaiheessa. Asiakas vastaa kyselyyn ensimmäisen kerran välittömästi projektissa aloitettuaan ja toisen kerran noin puoli vuotta projektissa aloittamisen jälkeen. Kolmannen kerran asiakas vastaa verkkopohjaiseen arviointikyselyyn projektin päättyessä. Projektin palveluohjaajat, asiakkaiden työvoimaneuvojat ja sosiaalityöntekijät vastaavat kyselyyn kunkin asiakkaan kohdalta projektin alkaessa ja päättyessä. Asiakas kirjautuu käyttämään kyselyä hänelle erikseen luodulla asiakastunnuksella. Työntekijä käyttää myös vastatessaan kyselyyn kyseiselle asiakkaalle luotua tunnusta. Tunnuksen avulla on mahdollista jäljittää esimerkiksi työntekijän toimenpiteitä ja asiakkaan tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja niiden mahdollisia yhteyksiä. Tunnusten avulla asiakkaiden henkilöllisyys jää ainoastaan työntekijöiden tietoon eikä arvioitsijoilla ole mahdollisuutta saada niitä käyttöönsä. Maaliskuun alkuun 2011 mennessä kyselyihin on saatu asiakkaiden vastauksia yhteensä 166. Palveluohjaajien vastauksia on saatu 72 kappaletta, työvoimaneuvojien vastauksia 43 kappaletta ja sosiaalityöntekijöiden vastauksia 23 kappaletta. Vaikka vastausprosentti on toistaiseksi ollut melko pieni, uskomme tilanteen paranevan projektin loppua kohti. Keskeinen kysymys on, miten vastaaminen saataisiin mahdollisimman mielenkiintoiseksi ja kannustavaksi. Projektin asiakastilaisuuksissa on motivoitu asiakkaita ja työntekijöitä vastaamaan kyselyyn. Heille on myös kerrottu väliaikatietoja arvioinnin tuloksista. Suurimman työpanoksen asiakkaiden motivoinnissa ovat tehneet palveluohjaajat, jotka ovat kannustaneet ja ohjeistaneet asiakkaita henkilökohtaisesti vastaamaan kyselyihin. Projektipäällikkö Päivi Krook on myös tehnyt paljon työtä työntekijöiden motivoimisessa. Arvioinnin loppuvaiheessa on tarkoitus tehdä syvällisempää analyysiä asiakkaiden kokemista muutoksista hankkeen aikana. Tarkoituksena on tarkastella koettujen muutosten ja työmenetelmien välistä yhteyttä sekä muutoksia, joita on tapahtunut asiakkaiden elämänhallinnassa, sosiaalisissa taidoissa, taloudellisessa tilanteessa ja motivaatiossa ja asenteissa. Arviointitietoa kerätään hankkeen loppuun saakka, ja arviointiraportin lisäksi tullaan kirjoittamaan useita arviointiin liittyviä artikkeleita. Alustavia arvioinnin tuloksia Kevääseen 2011 mennessä kyselyjen tuloksia on analysoitu kolme kertaa. Asiakkaiden vastausten perusteella voi todeta, että suurimmalla osalla heistä oli tavoitteena työllistyä joko avoimille työmarkkinoille tai tukityöhön. Osa asiakkaista toivoi pääsevänsä koulutukseen. Osa asiakkaista sen sijaan koki, ettei työllistyminen ollut mahdollista ainakaan välittömästi, vaan he toivoivat esimerkiksi terveydentilan ja työkyvyn tai taloudellisen tilanteen selvittämistä. Monet mainitsivat tarvitsevansa tukea kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen selvittelyyn. Useimmat kyselyyn vastanneet asiakkaat kokivatkin saaneensa tarvitsemaansa tukea palveluohjaajalta. He myös kertoivat itseluottamuksen ja uskon omiin kykyihinsä lisääntyneen. Myös palveluohjaajat kertoivat asiakkaiden elämäntilanteen useimmiten muuttuneen projektin aikana paremmaksi. Melko harva asiakas oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille, mutta useat olivat päässeet kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatukityöhön, työharjoitteluun tai työkokeiluun. Muutamien työkykyä oli selvitetty ja he odottivat eläkepäätöstä. Kyselyyn vastanneet työntekijät kertoivat monien asiakkaiden saaneen tukea raha- ja velkaasioiden selvittelyyn, tukien hakemiseen ja terveyspalveluiden piiriin hakeutumiseen. Sekä asiakkaat että palveluohjaajat totesivat monien asiakkaiden itseluottamuksen ja luottamuksen viranomaisiin lisääntyneen. Asiakkaat kokivat projektissa tulevansa kuulluiksi ja heidän elämässään oli tapahtunut useimmiten positiivisia muutoksia, kuten itseluottamuksen ja aktiivisuuden lisääntymistä ja positiivisia muutoksia ihmissuhteissa. Lisäksi monelle oli tapahtunut muutto itselle sopivampaan asuntoon, pääsy velkajärjestelyyn, hakeutuminen psykiatrisen avun piiriin tai ajokortin hankkiminen. Pieni osa asiakkaista oli keskeyttänyt projektin. Psyykkinen tai fyysinen terveydentila tai päihdeongelma oli ollut esteenä aktiiviselle työnhaulle, eikä heillä ollut voimia tällä hetkellä osallistua aktiivisesti projektiin. Sosiaalityöntekijöiden näkemykset asiakkaidensa elämäntilanteiden positiivisista muutoksista olivat samantyyppisiä kuin palveluohjaajien näkemykset. Opiskelun tai kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen, työharjoittelu, palkkatukityö tai työkokeilu nähtiin merkittävinä hankkeen aikana tapahtuneina asioina. Sosiaalityöntekijät olivat myös havainneet muitakin positiivisia muutoksia asiakkaiden elämäntilanteissa, kuten esimerkiksi asiakkaiden rohkeuden ja itsevarmuuden lisääntymisen. Sosiaalityöntekijät näkivät realistisena tavoitteena pikaisesti tapahtuvan avoimille työmarkkinoille työllistymisen vain muutamien asiakkaiden kohdalla. Terveydentilan ja työkyvyn selvittelyä, raittiuden ja ylipäätään elämänhallinnan tukemista pidettiin tärkeinä tavoitteina projektille. Työvoimaneuvojat suhtautuivat palveluohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä pessimistisemmin asiakkaiden mahdollisuuksiin työllistyä. He olivat myös havainnoineet muita työntekijäryhmiä vähemmän positiivisia muutoksia asiakkaiden elämäntilanteessa. Silti he kertoivat useimpien asiakkaiden hyötyneen projektista. Merkittävänä asiana kaikki työntekijät mainitsivat palveluohjaajien, työvoimaneuvojien ja sosiaalityöntekijöiden lisääntyneen yhteistyön ja parityöskentelyn, josta kokemukset olivat erittäin positiivisia. Teksti: Arja Hemminki ja Minna Kivipelto Kirjoittajat toimivat hankekokonaisuuden arvioitsijina ja konsultoijina. Syksyllä 2010 ilmestyi SeAMK:n julkaisuna Minna Kivipellon, Tuija Kotirannan, Seliina Päällysahon ja Arja Hemmingin artikkeli Arviointimittariston kehittäminen Valtaväylä-hankkeessa. 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Hanketoimijat koolla Pohjois-Karjalassa neuvoja hankeviestintään Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen EU-tiedottaja Pasi Hirvonen tarkasteli puheenvuorossaan rakennerahastoviestinnän arvioinnin tuloksia. Useilta viestinnän osa-alueilta saatiin hyviä arvosanoja. Kiitosta keräsivät muun muassa tiedon luotettavuus, visuaalisen ilmeen yhdenmukaisuus sekä osin myös verkkoviestintä ja tapahtumat. Viestinnän keskeisinä haasteina puolestaan nähtiin byrokraattisuus, media- ja kansalaisviestintä sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Tiedottamisessa mutkattomuus, luonnollisuus ja avoimuus palkitaan Koulutusluentona kuultiin toimittaja Keimo Lehtiniemen esitys Media tänään. MTV3:n aluetoimittajana työskentelevä Lehtiniemi kävi läpi tiedottamisen ja haastattelun perusperiaatteita käytännön esimerkkien avulla. Lehtiniemi painotti tiedottamisen aktiivisuutta ja säännöllisyyttä medioille, jotka ovat oman organisaation kannalta tärkeitä. Yhteyksiä tuttuihin toimittajiin kannattaa hyödyntää. Tiedottamisen ajankohta valitaan niin, että useimmilla välineillä on mahdollisuus reagoida ja saada tieto tuoreena. Ikävistäkin uutisista kannattaa informoida. Huonot uutiset on parempi kertoa heti itse kuin jättää ne median selviteltäviksi ja paisuteltaviksi, Lehtiniemi muistutti. Median tahti on kiireinen ja sähköpostia tulee toimituksiin paljon. Jos tiedotteen lisäksi haluaa lähettää selvityksiä tai raportteja, niitä kannattaa muokata, jotta ne tulevat luetuiksi, Lehtiniemi vinkkasi. Aktiivisuus on paikallaan esimerkiksi tiedotteen perään on hyvä soittaa mutta tuputtamista tulee välttää. Tiedottamisessa mutkattomuus, luonnollisuus ja avoimuus palkitaan. Puffaaminen ja markkinointi sen sijaan eivät kuulu median tehtäviin, Lehtiniemi totesi. Oma tärkein viesti oltava selvillä Olennaista tiedottamisessa on, että asetutaan ulkopuolisen asemaan: mitä merkitystä omalla asialla on lukijoille, kuulijoille, katsojille. Haastatteluun on hyvä valmistautua kunnolla. Kannattaa miettiä, mikä on tärkein viesti, jonka haluaa välittää. Vastauksista käytetään usein vain ydin. Sähköisessä mediassa hyvän vastauksen mitta on vain sekuntia, Lehtiniemi tähdensi. Lehtiniemen mukaan haastateltava yleensä edustaa enemmän muita kuin itseään. Hän kannustikin keskustelemaan asioista vaikkapa kahvihuoneessa ennen kameran eteen menemistä. Lehtiniemi antoi runsaasti vinkkejä haastattelutilanteeseen. Haastattelu on vuorovaikutusta: väärästä tiedosta tai haastattelijan virheestä huomautetaan, mutta myös oma tietämättömyys kysytystä asiasta ilmaistaan. Hyvä haastateltava on täsmällinen, napakka, totuudenmukainen ja selittelemätön, Lehtiniemi tiivisti. Hän myös suositteli nauhoittamaan annetut haastattelut ne ovat paitsi dokumentti myös opiksi tulevaisuutta varten. Luennon lopuksi Lehtiniemi tapaili tv-haastattelun elkeitä ja demonstroi esiintymisen sudenkuoppia. Parhaan vaikutelman antaa kameraan katsova, papereitta puhuva, paikoillaan pysyvä mutta rento haastateltava. Teksti: Pasi Hirvonen Kuva: Shutterstock 8

9 Vipuvoimaa EU:lta Aluekehittäjien valtakunnallinen seminaari 2011 Tule Rovaniemelle kuulemaan, kokemaan ja lennättämään ideoita! Ilmoittautuminen ja lisätiedot» NiiN kuin kasvi tarvitsee vettä, ravinteita ja valoa, kehittäjä tarvitsee kumppaneita, ideoita ja innostumista. Kevätkylvö on jokaisen aluekehittäjän ahaaelämys- ja keskustelutapahtuma, josta sinäkin saat työhösi ravinteita ja ideoillesi kasvuvoimaa kollegoilta ympäri Suomen. kysyttävää? yhteyshenkilösi: Pia Holopainen, TäsTä puhumme: EU-rahastoilla ja kumppanuudella käytännönläheisiä innovaatioita ja parempia palvelujärjestelmiä. Yleisö kysyy puhujat vastaavat. Paneelikeskusteluja, yrityscaseja, tutustumiskäyntejä. ps. mikä on sinun iskulauseesi kumppanuudesta? Osallistu iskulausekisaan ilmoittautumisen yhteydessä. Iskevimmät ikuistetaan rintanappeihin. puhujina: Demos Helsingin tutkija Roope Mokka sekä lukuisia menestystarinansa kertojia pohjoisesta. Katso muut puhujat ja esiintyjät tapahtuman verkkosivulta. 9

10 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Avoin ESR-haku hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi Hakuaika Manner-Suomen ESRohjelman toimintalinjan 4 valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa järjestettävän haun tarkoituksena on antaa käynnissä oleville ESR-hankkeille mahdollisuus kansainvälisen yhteistyön kautta etsiä uusia toimintamalleja tai hyviä käytäntöjä toimintansa kehittämiseksi. Hakuun voivat osallistua myös päättyneet ESRhankkeet, joilla on tarvetta kehittämiensä toimintamallien levittämiseen ja valtavirtaistamiseen. Haku on avoin myös organisaatioille, joilla on useita ESR-hankkeita, joiden toimintaan kv-yhteistyöllä voidaan saada lisäarvoa. Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kansainvälisen yhteistyön tuottamaan hyötyyn ja lisäarvoon sekä hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen. Hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen -kehittämisohjelmassa tuotetaan lisäarvoa suomalaiseen työvoima-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan. Tavoitteena on uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen jäsenvaltioiden kohtaamiin yhteisiin ongelmiin sekä inhimillisten voimavarojen kehittäminen kussakin jäsenmaassa yhteisten oppimisprosessien kautta. Lisäksi tavoitteena on synnyttää virallisia ja epävirallisia verkostoja sekä kehittää asiantuntijoiden työkäytäntöjä ja -taitoja. Kaikilla tavoitteilla vahvistetaan eurooppalaista ulottuvuutta Lissabonin strategian tavoitteisiin pyrittäessä. Hankkeissa tulee olla partneri vähintään yhdestä muusta EU-jäsenvaltiosta. Kansainvälisen partnerin ei tarvitse saada toimintaansa ESRrahoitusta, mutta sen on pystyttävä vastaamaan itse omista toimintaansa liittyvistä kustannuksista. Hakuvaiheessa hankkeilta ei edellytetä kansainvälisen kumppanuussopimuksen olemassaoloa, mutta toivottavaa olisi, että hankkeilla olisi esittää vapaamuotoinen aiesopimus kansainväliseltä partnerilta jo hakemuksen liitteenä. Hankehakemuksesta tulee joka tapauk sessa käydä selkeästi ilmi kansainväliset kumppanit ja niiden rooli sekä kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo. Hakemukset tulee täyttää EURA2007-järjestelmässä osoitteessa sekä toimittaa virallisesti allekirjoitettuna viimeistään määräaikaan klo mennessä osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, kirjaamo Valtioneuvosto. Lisää hausta: Painotuotteiden tilauspalvelu Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt sopimuksen Edita Publishing Oy:n ja Edita Prima Oy:n kanssa rakennerahastojen painotuotteiden tilauspalvelusta. Keskitetyn palvelun toivotaan helpottavan hanketoimijoiden ja viranomaisten painotuotteiden hankintaa. Painotuotteet ovat tilaajille maksullisia. Palveluun sisältyvät valmistuotteet eli muistilehtiöt, kirjekuoret, post it -tarralehtiöt, tarra-arkit (EU-tähtilippulogo ja Vipuvoimaa EU:lta logo samalla tarra-arkilla) sekä folderit. Kirjekuoria voi tilata myös päällepainatuksin, jolloin kuoren läppään lisätään projektin yhteystiedot. Painettavien tuotteiden valikoimaan kuuluvat käyntikortit ja julisteet. Tilausohjeet ja tilauslomake 10

11 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Maaseutu tarjoaa tilaa ja elinkeinomahdollisuuksia nuorille aikuisille Maaseudun elämänlaatu koostuu viihtyisästä elinympäristöstä, toimivista palveluista ja monipuolisista elinkeinomahdollisuuksista. Uusimpien tutkimusten mukaan erityisesti nuoret kokevat maaseudun potentiaalisena tulevaisuuden elinympäristönään. Nuoret yrittäjät löytävät maaseudulla mahdollisuuksia sekä uusilla aloilla että perinteiden jatkajina. Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman kuluvan teemavuoden aikana kannustetaan uutta sukupolvea mukaan kylätoimintaan ja paikallisiin toimintaryhmiin sekä hyödyntämään ohjelman yritys- ja hanketukia Leader-toimintaryhmien ja ELY-keskusten kautta. Bongaa Landepaku! Teemavuoden toteuttamisessa pääosassa ovat maaseudun nuoret aikuiset eri puolilla Suomea. Kesätapahtumia kiertävän Landepakun ratissa istuvat kuskit ympäri Suomen, ja heidän opastuksellaan pääsee tutustumaan maaseudun monipuolisiin kehittämis- ja yritysmahdollisuuksiin. Paikkakuntatietoutta pääsee kartuttamaan myös Maaseutu.fi-sivuilla, jonne kootaan Landepakun ajoreitti. Kyläteitä kiertävän auton pysäkeistä saa tietoa myös sosiaalisen median kautta, erityisesti Facebookin Maaseutu tilaa elämälle -sivuilta. Lisätietoa: Maaseudulla tilaa elämälle Maaseudulla on mahdollisuuksia ja tilaa toteuttaa unelmia. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta voimaa yrittäjyyteen ja virtaa kehitykseen. Yhdessä voimme vaikuttaa maaseudun tulevaisuuteen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma myöntää tukia maaseudun yritysinvestointeihin ja kehittämiseen. Etelä-Suomi innovaatioveturina Tutustu Etelä-Suomen EAKR- ja ESR-hankkeisiin Etelä-Suomi innovaatioveturina esite kuvaa monipuolisesti hanketoimintaa suuralueella. Esite ladattavissa osoitteesta 11

12 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Osallistu RegioStars kilpailuun Aluepolitiikan pääosaston luotsaamassa RegioStars kilpailussa palkitaan hyviä EAKR-hankkeita. Erityisesti etsitään tähtihankkeita palveluinnovaatioiden, vihreän infrastruktuurin ja ikääntymisen alalta. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja niiden palkitseminen on jo muodostunut perinteeksi, joka antaa näkyvyyttä edistyksellisille tavoille ideoida ja toteuttaa hankkeita. Voittajat valitaan viidessä kategoriassa, joita ovat 1) älykäs kasvu, 2) kestävä kasvu, 3) osallistava kasvu, 4) Citystars ja 5) viestintä. Lisää tietoa löytyy DG Region InfoRegio-sivuilta Katso myös sivuston valokuvakilpailu, jossa voit äänestää suosikkikuvaasi. Muutoksia kevään tapahtumakalenteriin Toukokuuksi suunnitellut maksajien flat rate -koulutukset on siirretty syksyyn. Alun perin kesäkuulle merkityt sulkemistyökokoukset on aikaistettu toukokuulle siten, että ne pidetään siirtyneiden flat rate -koulutusten ajankohtina seuraavasti: Jos olet kiinnostunut osallistumaan Regio- Stars kilpailuun, lähetäthän kuvauksen EAKR-hankkeestasi englanniksi kuvan kera mennessä osoitteeseen TEM lähettää parhaiden ehdokkaiden hakemukset aluepolitiikan pääosastolle juryn arvioitavaksi. Voittajat julistetaan perinteisesti Regions for Economic Change -konferenssissa kesäkuussa Hyvää Pääsiäistä! Helsinki Joensuu Tampere Oulu Tilaisuudessa käydään läpi käytännön esimerkein sulkemiseen liittyviä perusasioita ja työkäytäntöjä työkokouksen muodossa. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti uusille virkailijoille, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet sulkemis työhön. TEM on toimittanut kutsun välittämille toimielimille. Seuraava uutiskirje ilmestyy Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 12

Sole poka mithän! Vipuvoimaa EU:lta. Ministeriöiden puheenvuoroissa

Sole poka mithän! Vipuvoimaa EU:lta. Ministeriöiden puheenvuoroissa Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Sole poka mithän!

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Jyväskylässä 10.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran.

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran. Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Broker auttaa

Lisätiedot

Matkailun rakennerahastohankkeille

Matkailun rakennerahastohankkeille Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Matkailun rakennerahastohankkeille

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko

Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

voimaa ja vaikuttavuutta EU-rakennerahastoilla

voimaa ja vaikuttavuutta EU-rakennerahastoilla Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Siivet ja juuret

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen 1/2008 n Pääkirjoitus: 2 Mahdollisuudet käyttöön kaikilla tasoilla n Euroopan Unioni 3 Brysselin kuulumisia 4 Tilannekatsaus koheesiopolitiikan uudistamiseen 5 Ranska tuo ilmastoasiat ja koheesion kaupunkipolitiikkaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi...

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi... Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjan 2 arviointi Net Effect Oy Petri Uusikylä Kaisa Lähteenmäki-Smith Henna Harju Hanketaito Oy Harri Lappalainen 23.3.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Ohjelmatason

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Alkusanat 2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorten tukena 3

Alkusanat 2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorten tukena 3 SISÄLLYS Alkusanat 2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorten tukena 3 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin uusi nimi ja ilme 6 Suomalainen nuori, työ ja koulutus 7 Suomalaisten

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ:

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ: Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen

Lisätiedot

Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009

Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta EU:n aluepolitiikan

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE 2/14 27.2.2014 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto Sisältö Kumppanuussopimus toimitettu komission hyväksyttäväksi 1 Kumppanuussopimus toimitettu

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot