Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan yrittäjien yhteistyösopimus ja tarkastelu toteumasta ''Valtuusto koolle yrittäjyyden puolesta'' tilaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan yrittäjien yhteistyösopimus ja tarkastelu toteumasta 30.8.2013 ''Valtuusto koolle yrittäjyyden puolesta'' tilaisuudessa"

Transkriptio

1 Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan yrittäjien yhteistyösopimus ja tarkastelu toteumasta ''Valtuusto koolle yrittäjyyden puolesta'' tilaisuudessa *** Toimenpiteet ja vastuutahot 1. Pirkkalan kunta lisää palvelusetelien käyttöä osana kunnallista palvelutarjontaa. Päätökset yksittäisten palvelusetelien käyttöönotosta tehdään osana talousarviovalmistelua. Pirkkalan kunta: hallinto-osasto, sivistysosasto, perusturvaosasto ja tekninen osasto Kunnan Toteutuma: Kunta valmistelee parhaillaan palvelutuotantotapaohjelmaa, jossa märitellään mitä palveleluja kunta tuottaa pääsääntöisesti itse, mitä palveluja se ostaa ja mitä tuottaa yhteistyössä muiden kuntien tai kolmannen sektorin kanssa. Ohjelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Palvelusetelien käyttö erikoissairaanhoidossa on laajentunut huomattavasti vuoden 2013 alusta. Päivähoidon palvelusetelin käyttöönoton valmistelu etenee. 2. Pirkkalan kunta nimeää jokaisesta hallintokunnasta yhteyshenkilön. Yhteyshenkilöt huolehtivat yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa esimerkiksi aloittavien yrittäjien tarvittavasta informoinnista omaan toimialaansa liittyen ja informoiden esimerkiksi tulevaisuuden palvelutarpeista yrittäjää. Pirkkalan kunta: hallinto-osasto, sivistysosasto, perusturvaosasto, tekninen osasto ja elinkeinojohtaja Yhdyshenkilöt on nimetty osastoittain seuraavasti: Osastopääliköt: Oskari Auvinen, Markku Valkamo, Paula Paavilainen ja Jouni Korhonen (tekn.johtajan sijainen) Yrittäjyyskasvatus:Osastopäälikkö Ville Raatikainen Kesätyöpaikat: Henkilöstöjohtaja Jenni Harjula Sosiaalinen työllistäminen yhteistyö: Henkilöstöjohtaja harjula sekä vs.perusturvajohtaja Paula Paavilainen Aamukahvitoiminnan laajeneminen: Elinkeinojohtaja Korkala Tutustuminen kunnan ja yrittäjien toimintaan: Henkilöstöjohtaja Harjula

2 Kunnan toteutuma: Vastuuhenkilöt on nimetty. Yritysneuvontaa annetaan osana päivittäistä työskentelyä. Perusturvaosaston vastuuhenkilö perusturvajohtaja. Tiivis kumppanuusyhteistyö kilpailutettujen palvelutuottajien kanssa, muiden palvelutuottajien kanssa soveltuvin osin yhteistyötä(mm. valvontatehtäviin liittyen) Tekninen osasto pyrkii yhteistyössä elinkeinojohtajan edesauttamaan mahdollisuuksien mukaan uusia yrityksiä mm.toimitilojen rakentamisvaiheen aikaisissa kysymyksissä. Kilpailutettujen palvelutuottajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 3. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Pirkkalan kunta pyrkii myötävaikuttamaan nopeiden ja tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien saamiseen niin vanhoille kuin uusillekin yritysalueille. Pirkkalan kunta informoi tietoliikenneyhteyksien tarpeesta eri operaattoreita. Uusien yritysalueiden rakentamisen yhteydessä pyritään siihen, että yhtä aikaa muun infran rakentuessa operaattorit rakentavat tietoliikenneyhteydet samanaikaisesti muun rakentamisen kanssa. Pirkkalan kunta: tekninen toimi, elinkeinojohtaja Tietolikenneyhteyksien rakentamisesta on neuvoteltu palvelujen toimitajien kanssa uusien rakennuskohteiden yhteydessä. Tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta on neuvoteltu palveluntoimittajien kanssa uusien rakennuskohteiden yhteydessä. Alkuvuodesta pidetty yhteiskokus kaikkien aluella toimivien operaattoreiden kanssa, jossa on käyty läpi kunnan tulevan vuoden investointikohteet. Tietoliikenneyhtyeksien kaapelointiin vaatimia suojaputkituksia on asennettu samanaikaisesti muun rakentamisen kanssa.

3 4. Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen. Ensimetrin tekemän yrittäjyyskasvatuksen lisäksi Pirkkalan Yrittäjät osallistuvat opetussuunnitelmien mahdollistaessa sellaisille oppitunneille, joissa käsitellään yrittäjyyttä. Yrittäjien osallistumisen tavoitteena on lisätä tietoa yrittäjyydestä yhtenä vaihtoehtona tulevaisuuden ammatiksi nuorille. Pirkkalan Yrittäjät tarjoavat mahdollisuuksia nuorille osallistua työelämäkokeiluihin yrityksissään. Yrittäjät voivat osallistua kutsuttaessa myös vanhempainiltoihin, tavoitteena kertoa yrittämisestä ja työelämävaatimuksista nuorten vanhemmille. Kunta ja yrittäjät pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan nuorten saumattomaan siirtymiseen opinnoista työelämään. Pirkkalan kunta: sivistysosasto ja työpaja Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallitus Pirkkaln Yrittäjät on antanut koulutusta yläasteele yrittäjyydestä ja on valmis pyydettäessä osallistumaan vanhempien iltoihin samoissa merkeissä. Puheenjohtaja Tarja Lammi on osallistunut ''Aamun avaus'' tilaisuudessa Naistenmatkan yläasteella luennoimassa yrittäjyydestä. Materiaalia näihin tilaisuuksiin on saatu Pirkanmaan yrittäjien Ensi-metri-projektista. Yrittäjät ovat vuosittain tukeneet Pirkkaln yläasteen ja Pirkkalan Lukion yrittäjyydestä kiinnostuneita oppilaita myötämällä kummallekkin oppilaitokselle kaksi stipendiä. Pirkkaln yrittäjät ovat tarjonneet TET työharjoittelupaikkoja. Oppilas hakee itse näitä paikkoja. Kunnan toteumaa Työpaja on ottanut kunnan muiden yksiköiden tavoin eri toimintoihinsa nuoria työnhakijoita eripituisille työkokeilujaksoille. Lisäksi työpajan alaisuudessa on vuoden aikana toiminut Pohjanmaan ely-keskuksen rahoittama Nuorten elämänhallinnan projekti. Projekti on tehnyt aktiivista yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen ja ammatillisen opetuksen kanssa tarjoamalla pajalla yksilöllisesti räätälöityjä käytännönläheisiä opintojaksoja nuorille opiskelijoille yhtenä tavoitteena mm. ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Hankkeen projektityöntekijä on lisäksi toiminut työparina vapaa-aikatoimen alaisen nuorten etsivän työn työtekijän kanssa auttamalla suurimmassa syrjäytymisriskissä olevia nuoria kiinni säännölliseen tavoitteelliseen toimintaan esim. työpajan toimintoihin.

4 5. Pirkkalan kunnan ja yrittäjien kesätyöpaikat julistetaan yhtä aikaa haettavaksi. Pirkkalan Yrittäjät toimittavat kunnalle listan avoimista kesätyöpaikoista ja yhteystahoista. Pirkkalan kunta jakaa yrittäjien kesätyölistan kesätyöpaikan hakijoille. Pirkkalan kunnan kesätyösetelistä ja sen hakuajoista informoidaan Pirkkalan Yrittäjiä kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Pirkkalan kunta: henkilöstöhallinto Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallitus Pirkkalan yrittäjät on avannut kotisivuilleen ohjeen, kuinka kunnan tukemia kesätyöpaikkoja haetaan. Lisäksi yhdistys on informoinut jäseniään aamukahviohjelmassaan, sähköpostitse sekä kotisivuillaan nuorten kesätyöpaikkojen tärkeydestä. Pirkkalan yrittäjät ja kunta ovat tehostaneet kesätyöpaikkojen tarjonta ja saantimahdollisuuksia keskittämällä avointen kesätyöpaikkojen sekä niihin liittyvien yhteystietojen listan samoille kunnan ylläpitämille nettisivuille. Toistaiseksi näin menetellen on kirjattu 7 kesätyöntekijää kunnan itse palkkaamien nuorten lisäksi. Yhteinen kesätyöpaikkahaku toteutunut keväällä Toimitatavoista on sovittu yrittäjien aamukahvilla Pirkkalan Yrittäjien ja kunnan kesken.

5 6. Sosiaalisen työllistämisen yhteistyön lisääminen. Selvitetään mahdollisuudet lisätä yritysten mahdollisuuksia lisätä sosiaalista työllistämistä ja esimerkiksi kehitysvammaisten työelämään osallistumista. Pirkkalan kunta: perusturvaosasto ja henkilöstöhallinto Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallitus Pirkkalan Yrittäjien aamukahviohjelmaan on suunniteltu lokakuussa pidettävä tilaisuus Sosiaalisesta työllistämisestä. Tilaisuuteen kutsutaan Pirkanmaan Työvoimatoimistosta asiantuntijoita kertomaan yrittäjille sekä halkukkaille kunnan edustajille, mitä kaikkea sosiaaliseen työllistämiseen edellyttää ja vaatii yrittäjältä ongelmineen ja mahdollisuuksineen. Työttömien työllistämiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin aamukahvitilaisuudessa Kehitysvammaisen työelämään osallistumisen tukeminen/sosiaalisen työllistämisen edistäminen on tapahtunut yksilökohtaisesti, ei yrityslähtöisesti. laajempi, yleinen keskustelu yrittäjien kanssa on ajankohtainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön valmistelun edetessä. Toimintavuoden lopulla kunnan työllisyyden hoidossa panostetaan suunnitelmallisesti aktiiviseen yritysyhteistyöhön kunnallisen palkkatuen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Uutena toimintamallina on tarkoitus ottaa aluksi kokeiluluontoisesti käyttöön vuoden2014 aikana kunnan palkkatuella työllistettävän sijoitus toisen työnantajan eli yrityksen palvelukseen (edelleen sijoitus) osana työnhakijan yksilöllistä valmennusprosessia. Vastuualueen päällikkö on vuoden aikana mukana yrittäjien aamukahvitoiminnassa keskinäisen yhteistyön lisäämiseksi.

6 7. Yrittäjien aamukahvitoimintaa laajennetaan. Pirkkalan Yrittäjät kutsuvat vuorollaan jokaisen kunnan hallintokunnan yrittäjätoiminnan yhteyshenkilön yrittäjien aamukahveille kertomaan oman toimialansa ajankohtaisista yrittäjyystoimintaan liittyvistä asioista. Myös kunnan urapalvelu osallistuu Yrittäjien aamukahveille. Lisäksi kutsutaan aamukahvitilaisuuteen kuntien hankintapalvelut, KuHa Oy:n edustaja. Yhteyshenkilöt välittävät Yrittäjien terveiset edelleen kuntaan. Pirkkalan kunta: hallinto-osasto, sivistysosasto, perusturvaosasto, tekninen osasto ja elinkeinojohtaja Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallitus ja aamukahvivastaava Yrittäjien ja kunnan yhteisiä asioita liittyen Nuorten ja työttömien työllistämiseen on käsitelty yrittäjien alkuvuoden aamukahviohjelmassa. Syksyn ohjelmassa on sosiaalinen työllistäminen ja kunnan kehitysohjelman esittely. Kunnan edustaja osallistuu aamukahvitoimintaan sopimuksen mukaisesti. Osallistumien perustuu yrittäjien tarpeisiin ja toiveisiin kulloinkin ajankohtaisesta aiheesta. 8. Pirkkalan kunnan ja Yrittäjien mahdollisuuksia järjestää tutustumista kunnan ja yritysten toimintaan selvitetään ja siitä laaditaan raportti toimenpide-ehdotuksineen. Pirkkalan kunta: henkilöstöhallinto Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallitus Kunnan ja yrittäjien toimintaan tutustumista varten yrittäjät järjestää loppukesästä tilaisuuden, jonka tavoitteena on käynnistää keskustelu kanssakäymisen lisäämiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan toteumaa: Henkilöstöhallinto sekä Pirkkalan Yrittäjät ry:n hallituksen edustaja valmistelvat ehdotuksen toimintatavasta ja ehdotus esitetään Pirkkalan Yrittäjille sekä Pirkkalan kunnan johtoryhmälle. Tavoitteena käynnistää uusi yhteistoiminnan muoto loppuvuoden 2014 aikana.

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 visio Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 väliraportti

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013

ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle 6.2.2012 ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013 Toimenpiteet 2012 Espoon kaupunki Espoon työ-

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016

PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Ajattele ensin tavallisesti ja sitten erityisesti SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TYÖRYHMÄ KOKOONPANO JA TOIMINTA 4 3. PIRKKALAN

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma 2011 2015

Etelä-Karjalan työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma 2011 2015 Etelä-Karjalan työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma 2011 2015 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TAVOITTEET JA TOIMINNAN MALLI 4 2.1 TYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 4 2.2 TEHTÄVÄNANTO OHJELMAKAUDELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.1.2010 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 1 2 Kuvituskuvat: Merja Metsänen Lasten tekemät taideteokset Lukkarin koulun ala-aste Taitto Digiplast SAATTEEKSI Lastensuojelulaki velvoittaa

Lisätiedot