Kauhavan kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien päivättyä asemakaavan muutoksen luonnosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan kaupunki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien 10.9.2014 päivättyä asemakaavan muutoksen luonnosta"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauhavan kaupungin keskustan Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli 120 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien päivättyä asemakaavan muutoksen luonnosta 2014

2 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA KAAVANMUUTOSALUE Tunnistetiedot Suunnittelualue PÄÄTÖS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA LÄHTÖKOHDAT Ympäristö ja rakennettu maisema Maanomistus Suunnittelutilanne OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS:n merkitys Osallistumista koskevat lainkohdat Osalliset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muuttamisen tarve ja tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun vaikutukset Vaikutukset rakennettuun maisemaan Vaikutukset liikenteeseen ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Yleistä Asemakaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Aluevaraukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS YHTEYSHENKILÖT LIITE 1a. Ote asemakaavan muutoksen luonnoksen kartasta, karttaosa...14 LIITE 1b. Ote asemakaavan muutoksen luonnoksen kartasta, otsikko ja kaavamerkinnät..15 LIITE 1c. Ote asemakaavan muutoksen luonnoksen kartasta, otsikko ja kaavamerkinnät...16

3 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 3/16 1. PERUSTIEDOT JA KAAVANMUUTOSALUE 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksella muutetaan vahvistettua asemakaavaa. Muutos koskee Kauhavan Keskustan Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelia 120 (kaupungintalon kortteli). 1.2 Suunnittelualue Kuva 1. Kaavanmuutos koskee korttelia 120, jota rajoittavat Kauppatie, Kirkkotie ja Pukkilanraitti.

4 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 4/16 2. PÄÄTÖS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavan muuttamisesta Muutoksen laatiminen on annettu tarjouskilpailun perusteella Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n tehtäväksi. Asemakaavanmuutos laaditaan syksyn 2014 aikana. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Ympäristö ja rakennettu maisema Suunnittelualue on Kauhavan kaupungin keskustassa asemakaavan mukaisesti rakennettua aluetta. Kauan palvellut kaupungintalo ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Uudet tilat rakennetaan muualle. Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla kuva rakennetusta alueesta. Oikealla kuvassa näkymä Kirkkotieltä Kirkon suuntaan. Oikealla kaupungintalon puistoa, taustalla kaupungintalo. Kuvat 4 ja 5. Vasemmassa kuvassa näkymä Kauppatien suunnasta Pukkilanraitille. Oikeanpuolisessa kuvassa Taidetalo, aikaisemmin omakotitalo korttelin 120 pohjois-osassa. Taustalla häämöttävät kaupungintalo ja kirkon torni.

5 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 5/ Maanomistus Kuva 6. Kauhavan kaupunki omistaa korttelin 120 alueen, tilat 4:278, 4:279, 4:280 ja 4:413.

6 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 6/ Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu Kuva 7. Ote maakuntakaavasta Kaupungintalon kortteli 120 sijaitsee keskustatoimintojen(c) alueella. Yleiskaava Yleiskaava on hyväksytty 1999 Kuva 8. Ote Keskustan osayleiskaavasta. Kaupungintalon kortteli 120 sijaitsee keskustatoimintojen(c) alueella.

7 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 7/16 Asemakaava Kuva 9. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, joka on vahvistettu Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 120 merkinnällä YH - Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, rakennusoikeuden tehokkuusluku e=0,50, merkintä 25% osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa käyttää rakentamiseen. Korttelin alueella on osoitettu myös johtokäytävät j- ja v-merkinnöillä jätevesi- ja vesijohdoille. Kirkkotien itäpuoli on kaavoitettu AL- asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

8 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 8/16 4. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.1 OAS:n merkitys Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Osallisia asemakaavanmuutosta valmisteltaessa ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja ne, joiden elinoloihin asemakaavalla voi olla huomattavia vaikutuksia. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on tiedottaa maanomistajille ja asukkaille, että suunnitelmassa esitetylle alueelle aloitetaan asemakaavanmuutoksen laatiminen. Siinä tarkoituksessa OAS asetetaan kaupungin toimesta kuuluttamalla julkisesti nähtäville. Osalliset voivat esittää kirjallisia mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta niiden nähtävilläolon aikana. Nähtäville asettamisen jälkeen laaditaan ja asetetaan nähtäville ehdotus asemakaavan muuttamiseksi. OAS:sta ja kaavaluonnoksesta pyydetään myös tarpeelliset lausunnot. Lausuntojen ja mielipiteiden käsittelyn jälkeen laaditaan ehdotus asemakaavan muuttamiseksi ja asetetaan se kuulutuksella nähtäville ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Osalliset voivat jättää kaavaehdotusta koskien kirjallisia muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen tarkistettu kaavaehdotus viedään kaupungin päättävien elinten käsittelyyn ja hyväksyttäväksi Osallistumista koskevat lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset osallisten kuulemisesta ja osallistumisesta asemakaavan laatimiseen suunnitteluvaiheessa on esitetty lain pykälissä ja asetuksen pykälässä 30 momentti 1. Nämä lainkohdat on esitetty seuraavassa: Laki 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Laki 63. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

9 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 9/16 Asetus 30. Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. 4.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen MRL 1. Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. MRL 6. Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Käytännön järjestelynä osallisten kuuleminen järjestetään niin, että alueelle ensivaiheessa laadittavat OAS ja asemakaavaluonnos asetetaan kaupungin toimesta nähtäville Kauhavan kaupungin Ylihärmän toimipisteessä, teknisessä keskuksessa (Päämajantie 6, YLIHÄRMÄ, puh (06) ), johon myös mielipiteet asemakaavan muutoksen luonnoksesta voi jättää kirjallisina tai suullisina. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta pyydetään myös tarpeelliset lausunnot. 4.4 Osalliset Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa: - Kauhavan kaupungin asukkaat - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat. - Kaavan vaikutusalueen työntekijät ja alueen käyttäjät. - Kauhavan kaupungin hallintokunnat ja Kehityskeskus - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen - Kauhavan asumisoikeusyhdistys - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus - EP:n liitto - Maakuntamuseo - Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos - Sähköverkkoyhtiöt (Elenia Oy ja Jylhän Sähköosuuskunta) - Kauhavan kaupungin kaukolämpökeskus

10 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 10/16 - Kauhavan Vesi Oy - Anvia - Järvinet Oy - Puolustusvoimat Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan muutoksen vireille panon jälkeen on laadittu nyt käsillä oleva Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnos asemakaavan muuttamiseksi sisältäen samalla kaavaselostuksen liittyen kaavamuutoksen luonnokseen. Liitteenä on esitetty karttaotteet kaavaluonnoksesta. OAS ja kaavaluonnos asetetaan kaupungin toimesta julkisesti nähtäville, jona aikana osalliset voivat edellä kohdassa 4.3 esitetyllä tavalla esittää siitä mielipiteensä. OAS:sta ja kaavaluonnoksesta pyydetään myös tarpeelliset viranomaislausunnot. Kuulemisen jälkeen kaavaluonnos tarkistetaan ja laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus, joka asetetaan kaupungin toimesta julkisesti nähtäville ja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotukseen tehdään vielä tarpeelliset tarkistukset, jonka jälkeen ehdotus viedään kaupungin päättävien elinten hyväksyttäväksi. 5.2 Asemakaavan muuttamisen tarve ja tavoitteet Kauhavan kaupungintalon tila- ja kunto-ongelmista johtuen tilat sijoitetaan muualle kuin kaupungintalon nykyiselle tontille. Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt vuokrata Kauhavan asumisoikeusyhdistykselle noin 0,5 ha suuren kerrostalotontin asuinkerrostalolle kaupungintalon korttelista 120. Senioritalo on suunniteltu rakennettavaksi viisikerroksisena yhteisölliseen asumiseen sisältäen 25 esteetöntä huoneistoa ja ryhmäkuntoutukseen soveltuvat yhteiset tilat, yhteensä 1800 kerros-m2. Muu osa korttelia suunnitellaan asuinalueeksi, jolle myös liiketilojen sijoittuminen on mahdollista. 5.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Senioritalolle osoitetaan tontti korttelin pohjoispäästä. Korttelin 120 eteläosasta ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä. Johtuen tontin keskeisestä sijainnista on päädytty siihen, että korttelialueelle osoitetaan mahdollisuus myös julkisten lähipalvelujen sijoittamiselle asumisen ohella ja liikenteellisesti edulliselle paikalle kauppatien varteen myös mahdollisuus asuintilojen ohella liiketilojen rakentamiselle.

11 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 11/ Asemakaavaratkaisun vaikutukset Vaikutukset rakennettuun maisemaan Rakennetussa maisemassa julkisen palvelun tontti muuttuu asuin- palvelu- ja liikerakennusten tontiksi Vaikutukset liikenteeseen Voidaan olettaa, että korttelin 120 käyttötarkoituksen muuttuessa vaikutukset liikennevirtoihin ovat vähäiset. 6. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 6.1 Yleistä Asemakaavan muutosta, jolla vanhan kunnantalon ja sittemmin kaupungintalon toiminnot siirtyvät uuteen paikkaan, voidaan pitää paikkakunnan kulttuurihistorian kannalta merkittävänä. Sen vaikutukset fyysiseen kaupunkikuvaan jäävät vähäisiksi. 6.2 Asemakaavan rakenne Asemakaavalla muutetaan ainoastaan kortelin 120 sisäistä maankäyttöä ja vähäisesti levittäen Pukkilanraitin ja Kirkkotien katualueita. Muu ympäristö säilyy entisellään. 6.3 Mitoitus Kaavanmuutosalueen pinta-ala on n m 2. Korttelin rakennusoikeutta lisätään tarkoituksella sijoittaa tehokkaasti asuntoja palvelujen läheisyyteen kaupungin keskustaan ympäristöltään valmiiseen maisemaan. Kortteliin sallitaan viisikerroksisten asuin- ja liikerakennusten rakentaminen tehokkuudella e = 0, Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Kortteli 120 sijaitsee maisemallisesti jo rakentuneella kaupungin keskustan asuntoalueella. Korttelin toimintojen suunnittelussa alueen rakennuspaikat, pihapysäköintialueet, jätehuolto- ja tekniset tilat sekä kulkuyhteydet ja istutusalueet esitetään rakennusten asemapiirrosten yhteydessä. 6.5 Aluevaraukset Kortteli 120 pohjoisosaan on kohdassa 5.2 kerrotulla tavalla tarkoitus rakentaa viisikerroksinen Senioritalo.

12 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 12/16 Kuva 10. Kuvassa RakennusARKKITEHDIT Oy Tuomisalo & Co:n suunnitteleman Senioritalon asemapiirros. Suunnitelman mukaisen viisikerroksisen talon kerrosala on yhteensä 1900 k-m Kaavamerkinnät ja määräykset Merkintä AKY-1 sallii asuinkerrostalojen rakentamisen ohella myös mahdollisuuden julkisten lähipalvelujen sijoittumisen korttelialueelle. Tämä mahdollisuus koetaan tarpeelliseksi varata kaupungin keskeiselle, ennestäänkin palvelukorttelina toimineelle, alueelle. Toiminnat eivät ole toisilleen haitallisia vaan ne voivat jopa tukea toisiaan. Alueella ei saa suorittaa toimintaa, joka voi pilata pohjavettä (Ympäristönsuojelulaki 8) tai alentaa pohjaveden pintaa (Vesilaki 18.1). Ennen rakennusluvan myöntämistä luvanhakijan on tarkemmin selvitettävä rakennuspaikan maaperän rakennettavuus ja suunnitellun rakentamisen vaatimat erityistoimenpiteet. 7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Korttelin 120 kaavan mukaiset rakennukset ja pihat rakennetaan alueiden omistajien tai haltijoiden toimesta. Ensimmäisen vaiheen hanke on Senioritalon rakentaminen Kauhavan Asumisoikeusyhdistyksen toimesta. Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen saattaa vaatia muutoksia korttelin sisäisten johtolinjojen sijoittumiselle ja niiden uudelleen rakentamista.

13 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 13/16 8. YHTEYSHENKILÖT Kauhavan kaupunki Jari Leivo Anna-Liisa Huhtala vt. kaavoituspäällikkö kaavoitusavustaja (06) (06) jari.leivo(at)kauhava.fi anna-liisa.huhtala(at)kauhava.fi Kaavasuunnittelu: Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy: Mauno Vähämäki Kaisa Porre dipl.ins. kaavan laatija ins.amk kaavasuunnittelija mjv(at)netikka.fi kaisa.porre(at)aluetekniikka.com

14 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 14/16 LIITE 1a. Ote asemakaavanmuutoksen luonnoksesta kartasta, karttaosa

15 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 15/16 LIITE 1b. Ote asemakaavanmuutoksen luonnoksen kartasta, kaavamerkinnät

16 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 16/16 LIITE 1c. Ote asemakaavanmuutoksen luonnoksen kartasta, otsikko-osa

KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 2/12 1. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 3.3.2014 Äänekosken kaupunki Kaavoitus Sisällysluettelo Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (2/62) 1

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE

MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE LIITE 1 MARTTILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAAJAMAN ETELÄOSAN ALUE LUONNOSVAIHE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.01.2015 Päivitetty 2.3.2015 Marttilan Keskustan asemakaavan muutos / Taajaman

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot