Rajalan alueen asemakaavan muutos ja laajennus (II-vaihe)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajalan alueen asemakaavan muutos ja laajennus (II-vaihe)"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI (II-vaihe) ASEMAKAAVAN SELOSTUS, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Maanmittauslaitos

2 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 2(25) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, 7. kaupunginosa SARA-AHO (II-vaihe) Asemakaavan muutos koskee korttelia 730, 731 ja osaa korttelista 702 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 730 ja 731, osa korttelia 702 sekä katu-, suojaviher-, lähivirkistys- ja energiahuollon alueet. Kaavan tunnus: -AK -0 Kaavan päiväys: Kaavaluonnos: Kaavaehdotus: Kaavan laatija: Saarijärven kaupungin maankäyttö ja kaavoitus Kaavan laadinnasta vastaavat kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi ja kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen. Päätös kaavamuutoksen laatimisesta: Kaupunginhallitus , 188 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: Omistajaohjauksen jaoston hyväksymispäivämäärä: , Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

3 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 3(25) Kaava-alueen sijainti Kaava-alueeseen kuuluu kaksi erillistä aluetta; toinen sijoittuu Rajalantien ja Uuraistentien risteysalueelle ja toinen Kangastien itä- ja eteläpuolisille alueille. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava-alue on jaettu kahdeksi erilliseksi kaavahankkeeksi. I-vaiheen asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi II-vaiheessa tarkistetaan olemassa olevaa asemakaavaa sekä laajennetaan kaava-aluetta Kangastien itäpuolisilla alueilla. Koko kaava-alue rajautuu idässä Uuraistentiehen, pohjoisessa rautatiehen ja etelässä Summasjärveen. Itäpuolella kaavoitettavaan alueeseen kuuluu sähköasema ja kaupungin omistama Sammakkolampi tilan erillispalsta. I-vaiheen asemakaavamuutos II-vaiheen asemakaavamuutos ja laajennus Kuva 1. Kartalla luonnosvaiheen kaavamuutos- ja laajennusalueen rajaukset. Kuva 2. II vaiheen asemakaavaehdotuksen aluerajaus ajantasa-asemakaavakartalla. Summasjärven rantaalueet jätettiin ehdotusvaiheessa II-vaiheen kaavahankkeen käsittelyn ulkopuolelle.

4 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 4(25) 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavan tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 5 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 23 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö 25 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 25

5 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 5(25) 1.4 Kaavan tarkoitus Rajalan alueen asemakaavan muutoksella ja laajennuksella (II-vaihe) on tarkoitus laajentaa nykyistä teollisuusaluetta sekä osoittaa Summasjärven ranta-aluetta vakituisen asumisen alueeksi. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Seurantalomake, liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Keski-Suomen maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat, Keski-Suomen liitto Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutos, luonto- ja maisemaselvitys, 2007, FCG Suunnittelukeskus Oy. Luonnonsuojelulain 72a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsänkäsittelystä, KSELY/55/07.01/2010, Keski-Suomen ELYkeskus. Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi , 2008, Mikroliitti Oy, Timo Jussila. Rajalan alueen pohjoisosan alustava rakennettavuusselvitys, 2005, Ramboll Oy. Saarijärven kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2003, J.Sorvali. Rajalantien katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma, 2012, FCG Finnish Consulting Group Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys, 2009, Enviro. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin ja samalla kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtävillä Kaavaluonnos valmistui päiväyksellä ja omistajaohjauksen jaosto hyväksyi sen kokouksessaan asetettavaksi nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten. Luonnosvaiheen nähtävilläolo: Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen kaavahanke jaettiin kahdeksi erilliseksi hankkeeksi; I- vaiheen asemakaavamuutos Rajalantien risteysalueella ja II-vaiheen asemakaavamuutos ja laajennus Rajalan teollisuusalueella. I-vaiheen asemakaavamuutos Rajalantien risteysalueella hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi II-vaiheen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen valmistelua jatkettiin vuonna 2014 ja kaavaehdotus, josta Summasjärven ranta-alueet rajattiin ulkopuolelle, valmistui päiväyksellä II-vaiheen ehdotusaineisto oli nähtävillä Asemakaava II-vaiheen asemakaavahankkeessa laajennetaan nykyisten teollisuusyritysten tontteja korttelissa 702, 730 ja 731. Kaavamuutoksella ja -laajennuksella varaudutaan olemassa olevien teollisuusyritysten kasvutarpeisiin sekä uusien yritysten tonttitarpeeseen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Saarijärven kaupunki. Tonttien sisäiset muutosten toteuttaminen on tontinomistajien tai alueella toimivien yritysten vastuulla. Kaava voidaan toteuttaa kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

6 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 6(25) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on peltoineen ja metsineen kuulunut alun perin Kangasahon ja Konttilan tilan maihin (kuvaus koskee koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta). Vuonna 1966 painetussa peruskartassa alue on kokonaisuudessaan vielä maa- ja metsätalousmaata. Aluetta halkoo etelä-pohjoissuuntainen valtaoja, jonka varrella olevista pelloista suurin osa on metsittynyt. Alueen pohjoisosan pellot ovat vielä viljelyskäytössä. Asemakaavan muutosalueella toimii tällä hetkellä valmisperustusmuotteja valmistava yritys sekä korjaamopalveluja tarjoava yritys. Asemakaavoitettavan alueen koillisosassa on Vattenfall Verkko Oy:n omistama sähköasema. Summasjärven rantaan on muodostunut loma-asutusta 1980-luvulta lähtien. Osa loma-asunnoista on nykyisin vakituisessa asuinkäytössä. Uuraistentien varrelle on syntynyt tiheämpää asutusta 50-luvulta lähtien Luonnonympäristö Maisemarakenne Saarijärven maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöt ja luode-kaakko suuntainen pitkittäisharju. Rajalan alueella Voudinniemi on maisemallisesti arvokas harjualue, joka erottu etelästä Summasjärven suunnasta sekä harjun pohjoispuolisilta alueilta. Suunnittelualueen länsipuolella olevat rantapellot muodostavat myös maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Luonnonolot Suunnittelualueen pinnanmuodostus on melko loivapiirteistä laskien etelän suuntaan Summasjärvelle. Nykyisestä teollisuusalueesta itään maasto on melko tasaista. Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia ja hiesua. Alueen pohjoisosassa olevan kosteikon kohdalla maaperä on saraturvetta. Kuva 3. Ote maaperäkartasta (mr=moreeni, Hs=hiesu, Ht=hieta, Ct=saraturve, Ka=kallio). Alueen eteläosassa on kolme pienialasta lehtolaikkua. Lehdot on luonto- ja maisemaselvityksessä luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi. Kallioinen ja louhikkoinen Makronmäki teollisuusalueen pohjoispuolella on luokiteltu luonto- ja maisemaselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi luonnonmaisemakohteeksi.

7 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 7(25) Nykyisen teollisuusalueen itäpuolelta on maaperän kantavuutta ja rakennettavuutta selvitetty maaperäkairauksin. Korttelin 702 ja sähköasemalta pohjoisen suuntaan lähtevän siirtolinjan väliin jäävän umpeen kasvaneen lammen ympäristössä maaperä on erittäin huonosti kantavaa. Myös sähköaseman eteläpuoliset hiesuvaltaiset peltoalueet ovat huonosti rakentamiseen soveltuvia kantavuutensa puolesta. Sen sijaan kaavoitettavan alueen ranta-alueet sekä männikköharju nykyisen teollisuusalueen eteläpuolella ovat maaperältään moreenia ja soveltuvat hyvin rakentamisen alueiksi. Suunnittelualueen kasvillisuus vaihtelee puolukkatyypin kuivahkoista kankaista mustikkatyypin tuoreisiin ja lehtomaisiin kankaisiin. Entisille pelloille on syntynyt pääsoin nuoria koivikkometsiä. Rantakasvillisuus on paikoin melko runsasta. Kasveina ovat mm. järviruoko ja järvikorte. Kuva 4. Rehevä kallioimarrekasvusto siirtolohkareen kupeessa. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy paikoin reheväkin rantakasvillisuus. Taustalla näkyy Voudinniemen kärki. Suunnittelualueen eläimistö koostuu alueella yleisesti esiintyvistä nisäkkäistä kuten jäniksistä ja oravista. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista II-vaiheen asemakaavan laajennusalueella esiintyy liito-orava. Alueen metsissä elää tyypillisiä havu- ja lehtimetsien lintulajeja. Luonto- ja maisemaselvityksen mukaan alueella on havaittu mm. peippo, pajulintu, rastaat ja tiaiset. Suunnittelualueella ei ole suojeltuja luontotyyppejä. Pienilmasto Suunnittelualueen etelän suuntaan laskevilla rinteillä on suotuisa pienilmasto. Auringonsäteilyn määrä on suuri ja maastonmuodot sekä kasvillisuus vähentävät tuulisuutta. Summasjärvi tasaa jonkin verran lämpötilaeroja erityisesti syksyisin. Kylmiä ja hallanarkoja notkopaikkoja on suunnittelualueen pohjoisosassa oleva kosteikko. Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualueen eteläpuolella oleva Summasjärvi kuuluu Saarijärven reitin vesistöihin. Vesistö on säännöstelty. Keskivedenkorkeus on 108,5 mpy. Keski-Suomen ELY-keskus on määritellyt alimmaksi rakentamiskorkeudeksi järven rannalla 110 mpy. I-vaiheen suunnittelualue kuuluu kokonaan Voudinniemen pohjavesialueeseen ( ). IIvaiheen suunnittelualue jää pohjavesialueen itäpuolelle. Saarijärven Vesihuolto Oy:n vedenottamo sijoittuu Voudinniemen länsipuolen pohjukkaan. Pohjaveden virtaussuunta on pohjoisluoteesta eteläkaakkoon. Itä-Suomen vesioikeus on vahvistanut pohjavesialueelle lähija kaukosuojavyöhykkeet. Saarijärven kaikille pohjavesialueille on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 2003.

8 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 8(25) Maa- ja metsätalous Asemakaavan laajennusalue on lähes kokonaan ollut maa- ja metsätalouskäytössä lukuun ottamatta rannan loma-asutusta. Luonnonsuojelu Asemakaavoitettavalla alueella (II-vaihe) elää luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista liito-orava, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt tilalle Kivikkolahti ( ) Luonnonsuojelulain 72a :n mukaisen päätöksen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä (KSELY/55/07.01/2010) Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Teollisuusalueella, joka kuuluu II-vaiheen asemakaavahankkeeseen, ei ole asukkaita. Rajalan kaupunginosan alueella, jota rajoittavat Uuraistentie, rautatie, Kangastie ja Summasjärvi, asukasluku on 71. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne koostuu asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueista sekä niitä yhdistävistä liikenteen ja teknisen huollon fyysisestä ja toiminnallisesta kokonaisuudesta. I-vaiheen asemakaavamuutosalue sijoittuu kokonaisuudessaan asemakaavoitetulle alueelle ja II-vaiheen suunnittelualue asemakaavoitetun alueen reuna-alueelle. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on sekä vakituista ja loma-asutusta että teollisuustoimintaa. I-vaiheen asemakaavan muutosalueella on lähekkäin vakituista asutusta ja teollisuustoimintaa. IIvaiheen suunnittelualueella eri toiminnot sijoittuvat melko hyvin omille alueilleen; asutus on keskittynyt Summasjärven rantavyöhykkeelle kun taas teollisuustoiminnot on sijoittunut alueen pohjoisosaan lähelle valta- ja rautatietä. Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti Rajalan alue näyttää melko sekavalta. Uuraistentien alkupäähän sijoittuu sekä asumista että teollisuusrakennuksia. Rajalantie pohjoispuolta sekä tien päätettä hallitsevat suuret teollisuusrakennukset. Kangastien ja Kangasahontien välisellä korttelialueella on sekä teollisuutta että asutusta. Kuva 5. Viistoilmakuva II-vaiheen kaavamuutos- ja laajennusalueelta.

9 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 9(25) Asuminen Rajalan alueen II- vaiheen asemakaavoitettavalle alueelle ei sijoitu asutusta. Uuraistentien varrella korttelissa 701 on erillispientalotonttia sekä yksi omakotitalo T-korttelialueella. Vuonna 1987 vahvistetussa teollisuuskortteleita nro 703 sekä koskevassa asemakaavassa on kaavamääräyksellä mahdollistettu asuntojen rakentaminen teollisuustonteille. Tälle alueelle on rakentunut kaksi omakotitaloa ja yksi paritalo. Palvelut Alueen tarvitsemat palvelut sijaitsevat pääosin keskustassa. Tarvaalan ala-asteella on peruskoulun 1-6 luokat ja viime vuosina myös esikoulu. Perhepäivähoitajien ryhmäperhepäivähoitopaikka toimii myös Tarvaalassa. Läheisellä Sara-ahon teollisuusalueelta on saatavissa huonekalukaupan, autokaupan ja autokorjaamon palveluita. Työpaikat, elinkeinotoiminta Rajalan alueella on runsaasti teollisuuden työpaikkoja. Alueen suurimpia työllistäjiä ovat Ariterm Oy, Sx Lämpöpohja Oy, Termex Oy ja Logstor Finland Oy. Saarijärven kaupunki on vuokrannut suunnittelualueen pohjoisosan pellot paikalliselle viljelijälle. Virkistys Kusiaismäen hiihto- ja laskettelukeskus sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Talvisia harrastusmahdollisuuksia ovat hiihto ja laskettelu, kesäisin alueella on mahdollisuus harjoitella golf-lyöntejä ja pelata jalkapalloa. Maakuntauran hiihto- ja patikkareitti sivuaa suunnittelualuetta länsipuolelta. Summasjärven rannalla on uimaranta. Liikenne Rajalantie on alueen kokoojakatu, johon pienemmät tonttikadut liittyvät. Kevyelle liikenteelle ei ole erillisiä reittejä vaan pyöräilijät ja kävellen liikkuvat käyttävät samoja väyliä kuin autoilijat ja alueen raskas liikenne. Uuraistentien varrella on erillinen kevyenliikenteen väylä valtatien risteyksestä Tarvaalan ala-asteelle saakka. Myös keskustan suuntaan valtatien varrella on erillinen kevyenliikenteen reitti. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole arvokkaita rakennushistoriallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Vuonna 2007 tehdyn muinaismuistoinventoinnin mukaan alueella ei ole havaittu mitään esihistorialliseen tai historiallisen muinaisjäännökseen viittaavaa. Tekninen huolto Viemärilinjat sijoittuvat korttelin 701 pohjoispuolelle sekä Kangasahontien ja Kangastien varrelle. Viettoviemäreitä pitkin jätevedet johdetaan Kangasahontien päässä olevalle pumppaamolle. Vesijohdot sijoittuvat katulinjojen varrelle. Kangasahontie länsipuolella on tietoliikennemasto. Erityistoiminnat Suunnittelualueen itäosassa on sähköasema sekä suurjännitelinjoja. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueen teollisesta toiminnasta aiheutuu jonkin verran häiriöitä lähialueelle. II-vaiheen suunnittelualueella kaukolämpöputkia valmistavan laitoksen ulkovarastointikentällä tapahtuva teräsputkien kuormaus aiheuttaa ajoittain melua etenkin Linnankylän suuntaan. Melun leviämistä on pyritty estämään rakentamalla radan varteen maavalli meluesteeksi. Myös valmisperustuksia valmistavan yrityksen toiminnasta aiheutuu jonkin verran melua. I-vaiheen kaavamuutosalueen pohjoispuolelle sijoittuu lämmityskattiloita valmistava yritys, jonka toiminnat tapahtuvat pääosin sisätiloissa. Häiriöitä voi aiheutua lastaus- ja kuljetustoiminnoista.

10 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 10(25) Sosiaalinen ympäristö I-vaiheen kaavamuutosalueelle sijoittuu neljän asuintalon muodostama yhteisö. II-vaiheen suunnittelualueen läheisyydessä olevaan teollisuuskortteliin sijoittuu asumista ja vaarana onkin, että näille alueille ei muodostu sosiaalista ympäristöä. Rannan lomaasutuksesta on muodostunut oma sosiaalinen ympäristönsä Maanomistus Koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta tarkasteltaessa Saarijärven kaupunki omistaa yli puolet koko asemakaavoitettavasta alueesta. Korttelin 701 tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Summasjärven ranta-alue on yksityisessä omistuksessa. Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy omistaa kaavamuutosalueen teollisuusyritysten tontit. Sähköaseman alueen omistaa Vattenfall Verkko Oy. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Kaava laadittiin vuosina koko maakunnan alueelle ns. kokonaismaakuntakaavana. Ympäristöministeriö päätti samalla päätöksellä kumota Keski-Suomen vaihekaavat lukuun ottamatta 5. vaihekaavan Mörkökorven (Laukaa) jätteenkäsittelyalueen varausta. Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan heti voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueelle (T), taajamatoimintojen alueella (A) sekä kuk alueelle eli kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealueelle. Suunnittelualueella ovat myös rautatie, voimalinja ja virkistysreittivaraus. Suunnittelualueen läheisyydessä on pohjavesialueen merkintä (pv).

11 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 11(25) Rajalan alueen asemakaavamuutoksen (II-vaihe) sijainti maakuntakaavassa. Kuva 6. Ote maakuntakaavan taajamakohtaisesta apukartasta.

12 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 12(25) Yleiskaava Alueella on voimassa Saarijärven kunnanvaltuuston hyväksymä Saarijärven kirkonkylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Alue on yleiskaavassa varattu teollisuusalueeksi (T) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Saarijärven keskustan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2009 ja tavoitteena on, että yleiskaava saadaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. Nähtävillä olleessa yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualueen eteläosa on varattu asumisen alueeksi (AP) ja nykyinen teollisuusalue laajentumisvarauksella on varattu työpaikka-alueeksi (TP). Nykyinen sähköaseman alue on merkitty energiahuollon alueeksi (EN-1). Kuva 7. Ote nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta Rajalan alueelta (AP=pientalovaltainen asuinalue, AP 1=asuntovaltaisten taajamatoimintojen alue ja/tai matkailun ja palveluiden alue, TP=työpaikka alue, EN 1 energiahuollon alue, jolla on muuntoasema, VL=lähivirkistysalue).

13 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 13(25) Asemakaava II-vaiheen asemakaavan muutosalueella on voimassa vuonna 1986 ja 1987 vahvistetut asemakaavat. Kangasahontie länsipuolella olevan asuinalueen asemakaava on vahvistettu vuonna Rajalantien eteläpuoliset teollisuuskorttelit on merkitty voimassa olevassa kaavassa TY-2- korttelialueiksi ja pohjoispuolen tontit TT-korttelialueeksi. Kuva 8. Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa punaisella rajattu alue, jolla nykyistä asemakaavaa tarkistetaan. Pohjakartta Finnmap Oy on laatinut Saarijärven kaupungin pohjakartan mittakaavassa 1:1000. Kartta on hyväksytty Maanmittaushallituksessa. Pohjakartta on tarkistettu ajan tasalle lokakuussa 2011 ja täydennykset on hyväksynyt maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Rakennusjärjestys Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Rajalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on varautua nykyisten teollisuusyritysten laajentumiseen sekä uusien teollisuusyritysten tonttitarpeeseen (II-vaihe). Toinen merkittävä syy nykyisen asemakaavan tarkistamiselle oli Rajalantien ja Uuraistentien risteysalueen muotoilusta ja tien tasauksesta aiheutuneet vaikeudet raskaalle liikenteelle erityisesti talviaikaan. Kyseinen risteysalueen asemakaavamuutos (I- vaihe) on saatu lainvoimaiseksi vuonna Asemakaavamuutoksella laajennettiin Rajalantien risteysalueen katualuetta niin, että risteysalue voitiin muuttaa paremmin liikennöitäväksi ja turvallisemmaksi. Korttelin 701 alueella voimassa olevassa asemakaavassa yksi 50-luvun omakotitaloista sijoittui T-korttelialueelle. Asemakaavamuutoksella erillispientalojen korttelialuetta laajennettiin olemassa olevan omakotitalon osalta (I-vaihe). Rajalan alueen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen III- vaihe käsittää eteläisen asuinalueen. Kyseistä kaavaehdotusta ei ole vielä laadittu. Kaupungin itäpuolisella asemakaava-alueella kau-

14 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 14(25) pungilla ole ei tarjolla tontteja omakotirakentajille, joten tässä kaavahankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuutta kaavoittaa uusia omakotitontteja työpaikka-alueen läheisyyteen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavahanke on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä ( 18). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maanomistajat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kaupunkilaiset ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä Vireilletulo Rajalan asemakaavan muutos ja laajennus kuulutettiin vireille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville siinä vaiheessa kun asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin. Osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä OAS:in riittävyydestä. Kaavoituksen eri vaiheissa (vireilletulo, luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan Sampo lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä myös internetissä kaupungin kotisivuilla. Laatimisvaiheen (kaavaluonnosvaihe) kuulemista varten asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutettiin ja kaavamuutoksen/-laajennuksen maanomistajille ja yrityksille lähetettiin samalla tiedotekirje. Keskeisiä alueen toimijoita, Elenia Verkko Oy:tä, Finngrid Oy:tä, Vattenfall Oy:tä sekä Saarijärven osakaskuntaa kuultiin kaavahankkeesta erikseen. Kaava-aineisto oli nähtävillä Maankäytön ja kaavoituksen ilmoitustaululla ja kaupungin internet -sivuilla. Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipide nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oleva kaava-aineisto päivitettiin myös kaupungin internet-sivuille. Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle nähtävillä oloajan kuluessa. Asemakaavamuutosta ja -laajennusta koskevasta hyväksymisestä kuulutetaan Sampo lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä internet -sivuilla. Valitusajan umpeuduttua, mikäli kaavasta ei ole valitettu, kaavan voimaantulo kuulutetaan Sampo lehdessä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internet -sivuilla Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muuttamisesta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Neuvotteluun osallistuivat Saarijärven kaupungin ja ympäristöhallinnon edustajat. Asemakaavahankkeesta järjestetään tarvittaessa uusi viranomaisneuvottelu sen jälkeen kun ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunnot on saatu. Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta ja Liikennevirastolta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastajalta pyydettiin kommentit kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot samoilta viranomaistahoilta.

15 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 15(25) Rajalan II-vaiheen asemakaavan hyväksymisestä päättää Saarijärven kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen tiedoksi. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokseen sekä rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY-keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Tavoitteet koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Saarijärven kaupungin tavoitteena on sujuvoittaa teollisuusalueen liikennöintiä, laajentaa olemassa olevaa teollisuusaluetta sekä jatkaa Summasjärven rannalla olevaa vakituisen asumisen vyöhykettä idän suuntaan. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten MRA 25 :n mukaisesti tulee esittää selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulee tässä kaavahankkeessa huomioida erityisesti seuraavat VAT:n tavoitteista: Toimiva aluerakenne Asemakaavalla pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta. Suunnittelussa huomioidaan myös elinkeinoelämän tarpeet. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Asemakaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta sijoittamalla uutta rakentamista jo rakentuneiden alueiden yhteyteen. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen on suunnitelman keskeisiä tavoitteita. Sijoittamalla uusi asuinalue työpaikka-alueen läheisyyteen voidaan vähentää henkilöautoliikennettä. Kulttuuri- ja luonnonperintö sekä virkistyskäyttö ja luonnonvarat Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai luonnonperintökohteita. Alueen suunnittelussa huomioidaan ekologisten verkostojen syntyminen ja alueelle pyritään jättämään riittävän laaja virkistyskäyttöön varattu alue, joka tukee myös liito-oravan elinympäristön säilymistä. Läheinen pohjavesialue huomioidaan suunnittelussa. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Uusia rakennuspaikkojen sijoittelussa tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia yhdyskuntateknisiä verkostoja. Kaavan tavoitteet tukevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita. Maakuntakaava Maakuntakaavassa Rajalan teollisuusalue on merkitty laajana teollisuus- ja varastoalueena radan eteläpuolelle. Yleiskaava Saarijärven keskustan yleiskaavaluonnoksessa Rajalan teollisuusalueelle on merkitty uusi yhdystie/pääkokoojakatuvaraus Rajalantien jatkeelta vt-13:sta. Radan ylitys on merkitty yleiskaavaavaan eritasoristeyksenä.

16 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 16(25) Rajalantien eteläpuolella olevat teollisuusalueet samoin kuin radan pohjoispuoliset alueet on merkitty työpaikka-alueiksi (TP). Rajalantien pohjoispuoliset teollisuusalueet on merkitty teollisuusalueeksi (T). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteet koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Summasjärven loivasti etelään viettävät ranta-alueet soveltuvat maastollisesti ja maisemallisesti hyvin asumiseen. Alueen etäisyys keskustaan on noin viisi kilometriä ja Tarvaalaan noin kaksi kilometriä, joten lähialueen palvelut ovat saavutettavissa melko hyvin. Sara-ahon kaupunginosaan on sijoittunut paljon yritystoimintaa ja kaavoittamalla uusia asuintontteja, voidaan alueella työskenteleville tarjota mahdollisuus asumiseen työpaikka-alueiden läheisyydessä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet II-vaiheen asemakaavamuutos ja laajennus Suunnittelualueen yrityksistä Logstor Oy:llä on tarve nykyistä laajempaan varastointikenttään. Myös Sx Lämpöpohja Oy haluaa varautua mahdolliseen laajentumiseen. Koko kaavahankealueen osalta joillakin Summasjärven ranta-alueen maanomistajista on ollut tavoitteena muuttaa nykyiset loma-asuntopaikat vakituiseen asumiseen. Yksityiset rantaalueiden omistajat ovat myös toivoneet rannan asemakaavoitusta, koska poikkeamismenettelyin ranta-alueelle ei ole muodostettavissa uusia rakennuspaikkoja nykyistä enempää. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavahankkeen tavoitteena on muodostaa alueen yrityksille tarkoituksenmukainen toimintaympäristö. Muut tavoitteet Tavoitteet koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Asemakaavatyössä huomioidaan alueen luonto- ja maisema-arvoja, järvinäkymiä ja mm. liito-oravien esiintymisalue. Kaavatyön tavoitteena on, että uudet kuivan maan tontit sijoitetaan rakennuskelpoisille ja maisemaltaan viihtyisille alueille ja sitä vastoin kaava-alueen kosteikoille tai alaville alueille ei tontteja sijoiteta. Katu- ja kevytväylävarauksia tarkastellaan laajempi aluekokonaisuus huomioiden ja tavoitteena on, että kevytväylästö olisi turvallinen kulkea, vaikka alueella on raskasta liikennettä. Kuivan maan tonteille pyritään löytämään rantaan pääsymahdollisuus esim. lähivirkistysaluevarauksella. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehtotarkastelut koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Suunnittelualueesta oli laadittu jo vuonna 2006 kaksi vaihtoehtoista luonnosta, jotka tarkempien maastotarkastelujen ja laaditun yleiskaavaluonnoksen perusteella hylättiin. Uusia vaihtoehtoja laadittiin neljä kappaletta. Alustavissa luonnoksissa tutkittiin erityisesti rantaalueen asutuksen järjestämisen vaihtoehtoja. Teollisuusalueen katujärjestelyistä laadittiin myös kaksi erillistä vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa nro 3, 5 ja 6 uusi katulinjaus noudattaa pääosin nykyistä tielinjausta. Vaihtoehdossa nro 4 uusi katu on linjattu lähelle olemassa olevaa asuntoaluetta. Viereisen toteutuneen omakotialueen sisäiset ajoyhteydet on koettu hankaliksi ja vaihtoehdossa 4 niistä päästäisiin osittain eroon kun tonttiliittymät voitaisiin rakentaa suoraan katualueelta. Uuraistentien ja Rajalantien risteysalueelta ei laadittu vaihtoehtoisia tarkasteluja, koska katualuevarausta oli tarpeen tarkistaa vain vähäisesti.

17 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 17(25) Kuva 9. Vaihtoehtotarkastelu nro 3. Kuva 10. Vaihtoehtotarkastelu nro 4. Kuva 11. Vaihtoehtotarkastelu nro 5. Kuva 12. Vaihtoehtotarkastelu nro 6. Kuva 13. Vaihtoehtotarkastelu nro 1 teollisuusalueen laajennuksen katuverkosta. Kuva 14. Vaihtoehtotarkastelu nro 2 teollisuusalueen laajennuksen katuverkosta.

18 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 18(25) Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Vaikutusarvioinnit koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Laadituista alustavista vaihtoehdoista: Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Uudet asuin- ja teollisuuskorttelit tiivistävät ja jatkavat nykyistä yhdyskuntarakennetta luontevasti. Vaikutukset liikenteeseen Kaikissa vaihtoehdoissa Rajalantie toimii alueen kokoojakatuna, joten liikennemäärät tällä katuosuudella tulevat lisääntymään. Uusien pientalotonttien myötä myös kevytliikennemäärät kasvavat alueella. Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Luonnostelmavaihtoehdoissa asuntokatuverkon pituudet vaihtelevat metrin välillä eli asuntokatuverkon osalta edullisin versio on vaihtoehto nro 3. Kyseisessä ratkaisussa tonttimäärä on kuitenkin alhaisin. Eri vaihtoehdoissa kaupungin maa-alueelle muodostuvien pientalotonttien määrät vaihtelevat kpl välillä. Eniten uusia pientalotontteja muodostuu vaihtoehdossa nro 4. Vaihtoehdossa nro 4 katuverkko on linjattu eri tavoin kuin vaihtoehdoissa 3, 5 ja 6, joissa katulinjaus kulkee nykyistä tiepohjaa mukaillen. Vaihtoehdossa nro 4 esitetyn katulinjauksen avulla on tonttimäärää saatu kasvatettua muita vaihtoehtoja suuremmaksi. Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaihtoehdoissa nro 5 ja 6 on huomioitu parhaiten olemassa olevat kulkuyhteydet uusissa katulinjauksissa, joten näissä vaihtoehdoissa luonnonympäristöä säästyy muita vaihtoehtoja enemmän. Luonnonvaroihin eri vaihtoehtoilla ei ole merkittävästi erilaisia vaikutuksia. Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Eri vaihtoehdoilla ei ole merkittävästi erilaisia vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön eikä rakennettuun ympäristöön Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Vaihtoehtotarkastelut koskevat koko Rajalan alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluetta. Vaihtoehtotarkastelulla on pyritty löytämään taloudellisin ja luonnonympäristön parhaiten huomioiva vaihtoehto. Myös asumisen ja teollisen toiminnan yhteensovittaminen on huomioitu vertailussa. Parhaiten näitä tavoitteita on katsottu toteuttavan ranta-alueen suunnittelun kannalta vaihtoehto nro 4. Teollisuusalueen jatkosuunnittelussa luovuttiin uuden pitkän katuverkon suunnitelmasta. Sen sijaan Rajalantien katualuetta jatkettiin radan suuntaan. Näin voitiin laajentaa nykyisiä teollisuustontteja mahdollisimman paljon Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Jatkosuunnittelussa rannan omakotialueen suunnittelusta luovuttiin luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen ja Rajalan alueen II-vaiheen kaavahankkeessa keskityttiin ainoastaan olemassa olevan teollisuusalueen asemakaavamuutokseen ja laajennukseen. Valintaan vaikutti osaltaan uusien asuntotonttien kysynnän väheneminen sekä kaavoitukselliset haasteet liitooravan elinpiirin ja asumisen yhteensovittamisessa. Teollisuusalueen laajentamisen osalta lopullinen kaavaratkaisu muotoutui osittain yritysten kanssa käytyjen neuvottelujen sekä maastonmuotojen perusteella. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Rajalan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ollessa nähtävillä luonnoksena kaava-aineistosta saatiin 11 mielipidettä ja 5 viranomaiskommenttia.

19 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 19(25) Keski-Suomen ELY - keskuksen kommentissa otetaan kantaa nyt laadittavan II-osa-alueen kaavaratkaisuun seuraavasti: Kaavaselostuksen kohdan 1.6 (Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista), taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista) asiakirjoihin tulee lisätä Saarijärven keskustan yleiskaavaa koskeva luontoselvitys (2009). Tulee tarkistaa maaperän tietojärjestelmään sisältyvien kohteiden (pilaantuneet maa-alueet) sijoittuminen nyt asemakaavoituksen kohteena olevan alueen suhteen sekä se, onko mahdollisten kohteiden johdosta asemakaavaan tarpeen sisällyttää kohteita koskevaa kaavamerkinnällistä ja -määräyksellistä ohjausta. Koska vaikutusarviot kaavaselostusluonnoksesta puuttuvat vielä tietyiltä osiltaan, ei tässä tilanteessa ole edellytyksiä ottaa kantaa kaavan vaikutusarviointikokonaisuuden riittävyyteen. Tulee tarkistaa, että kaavamerkinnät kaavakartalla ja asemakaavamerkinnät -osassa ovat keskenään yhdenmukaiset. Kaava-asiakirjoihin tulee liittää asemakaavan seurantalomake ja asemakaavasta tulee täyttää TYVI -verkkolomake viimeistään kaupunginvaltuuston hyväksyttyä asemakaavan. Vastine: 1. Kaavaselostukseen lisätään kohtaan 1.6 Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys. 2. SX Lämpöpohja Oy:n tontin alueella oleva pilaantunut kohde huomioidaan vaadittavin kaavamerkinnöin. 3. Kaavaselostusta täydennetään kohdan 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset osalta 4. Asemakaavamerkinnät kaavakartalla ja asemakaavamerkinnät -osassa on tarkistettu yhdenmukaisiksi. 5. Kaavahankkeesta on laadittu asemakaavan seurantalomake ja hyväksymisvaiheessa täydennetään TYVI verkkolomake. Keski-suomen museolla ei ollut huomautettavaa kommentissaan arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Liikennevirasto edellyttää kommentissaan, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Kaavaluonnoksessa radan läheisyyteen ei aivan oikein ole osoitettu asumista vaan vähemmän häiriöherkkiä teollisuusalueita kapean suojaviheralueen radasta erottamina. Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun ja tärinäntorjunnan tarve syntyy. Vastine: Junaradan läheisyyteen on sijoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita ja radan varteen on varattu noin 18 metriä leveä suojaviheralue. Lausunto ei aiheuta muutostarpeita kaavakartalle. Finngrid Oyj totesi kommentissaan, että asemakaava-alueella sijaitsee Fingridin 110 kv voimajohto Koivisto Alajärvi. Koivisto-Aiajärvi 11 0 kv voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 46 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Johtoalue muodostuu 26 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin ole-

20 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 20(25) vista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat nykyisin 13 metrin päähän 110 kv voimajohdon keskilinjasta. Finngridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat voimajohtoalueen ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitus koskee koko johtoaluetta. Vastine: Voimajohtoalueen vaara-alue on muutettu asemakaavassa Finngrid Oyj:n esityksen mukaisesti 46 metrin levyiseksi. Perusturvaliikelaitos Saarikan terveystarkastajan kommentti kohdistuu pääosin eteläiseen asuinkorttelialueiden kaavaratkaisuun eli kommentti huomioidaan III vaiheen kaavamuutostyössä. Terveystarkastajan kommentti sisältää II vaihetta koskevan osuuden: Koska asemakaavan alueella teollisuus (TY) ja erillispientalojen korttelialue sijoitetaan kohtalaisen lähekkäin, tulisi kaavamääräyksissä huomioida teollisuustoiminnasta asutukselle aiheuttamien mahdollisten melu-, haju-, savu- ja pölyhaittojen rajoittaminen. Vastine: Rajalan alueen asemakaavamuutoksen II vaiheen kaavaratkaisu ei sisällä asuinrakennuskortteleita kaava-alueen eteläosassa eikä asuinrakennuskortteleihin liittyviä lähivirkistysalueita, joista pohjoisin toimii myös suojavyöhykkeenä teollisuuskortteleihin nähden. Nyt laadittavassa kaavaratkaisussa eteläisin, asutusta lähinnä oleva, teollisuusrakennusten korttelialue on varattu TY- merkinnällä ja määräyksen mukaisesti ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kommentti ei aiheuta muutoksia asemakaavaaineistoon. Valmisteluvaiheessa saadut mielipiteet ja näihin laaditut vastineet Rajalan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ollessa nähtävillä kaava-aineistosta saatiin 11 mielipidettä. Mielipiteen jättivät Saarijärven Vesihuolto Oy, Soklex Oy, LNI Verkko, Saarijärvi- Seura ry, Reino ja Iiris Hänninen, Sami Hänninen, Markku Mäkelä Ky, Markku Mäkelä, Matias Mäkelä ja Hanna Siikamäki, Jouko ja Liisa Lampinen sekä Jarmo Ruotsalainen (Jarmo Ruotsalainen yhteyshenkilönä, useita allekirjoittaneita). Jätetyistä mielipiteistä Rajalan alueen II vaiheen asemakaavan muutos- ja laajennusalueelle kohdistuvat Soklex Oy:n (nyk. SX Lämpöpohja Oy) mielipide, Jarmo Ruotsalaisen yhteystiedoin varustettu yhteismuistutus, Saarijärvi- Seuran mielipide sekä LNI-Verkon jättämä mielipide. Alueen yritysten kanssa on käyty tarvittavia kaavaratkaisuihin liittyviä neuvotteluja ja mm. SX Lämpöpohja Oy:n osalta on kaavaratkaisun oikeellisuus selvitetty ennen nähtäville asettamista. Siten erilliselle vastineelle ei ole tarvetta. Saarijärvi- Seuralla ei ollut lausuttavaa Rajalan alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. LNI Verkko pyysi mielipiteessään merkitsemään nykyiset korkeajänniteilmajohdot kaavaan 13 metrin levyisellä johtokadulla, poikkeuksena rinnakkain kulkevat linjat, joiden kohdalla on merkittävä 5,22 metrin etäisyydelle laitimmaisista johdoista ulottuva alue. Sähköturvallisuusvaatimukset kieltävät rakentamisen 5,22 metrin etäisyydellä laitimmaisista johdoista. Uudelle puistomuuntamolle LNI- Verkko pyysi varaamaan 12 m x 12 m suuruisen et alueen. Vastine: Tarvittavat johtokatuvaraukset on merkitty asemakaavan tonttialueille. Puistomuuntamon et aluevaraus huomioidaan III-vaiheen kaavamuutostyössä eli ko. aluevaraus ei sisälly nyt laadittavalle kaava-alueelle.

21 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 21(25) Jarmo Ruotsalaisen yhteystiedoin varustetussa usean henkilön allekirjoittamassa mielipiteessä tuodaan esille seuraavat asiat (tiivistelmä): - Logstorin tontilla olevaa meluvallia ei saa madaltaa, siirtää tai purkaa miltään osin nykyiseltä paikaltaan. Kyseistä meluvallia tulee pidentää nykyisestä pituudestaan Rajantielle päin lähelle Rajalantietä. Meluvalli tulee maisemoida. - Vihreällä merkitty lähivirkistysalue korttelien 702 ja 731 välissä tulee laajentaa meluvallin radanpuoleiseen alueeseen (meluvallin itäpuoli), joka on ehdotelmaan merkitty harmaalla värillä. - Kortteli 731 tulee merkitä kaavaan TY- merkinnällä. Samoin kortteli 702 tulee merkitä kaavaan TY merkinnällä uusi osa mukaan lukien. - Rajalan alueella sijaitsevan Soklexin (nyk. SX Lämpöpohja Oy:n) tehtaan puhaltimien aiheuttamat meluhaitat tulee poistaa. Kyseiset puhaltimet ovat erittäin meluisat ja kuuluvat lähiseudun taloissa pahimmillaan sisätiloihin saakka sekä ulkona useiden kilometrien päähän. Samoin kyseiseltä tehtaalta kuuluva ajoittainen "paineenpoisto" -melu tulee poistaa (esim. puhaltamalla maanaluskaivoon tai muulla sopivalla tavalla). Vastine: - Logstor Finland Oy:n tontille (kortteli 702) sijoittuvaa meluvallia ei merkitä asemakaavaan pysyvänä suojarakenteena, koska meluvallin rakentaminen liittyy nykyiseen toimintaan ja tontin käyttöä on asemakaavassa arvioitava vuosia eteenpäin. Suojaavat maastorakenteet on myös korvattavissa rakennuksin. Tontin pohjoisosaan on varattu suojaviheralue (EV-1), jonka alueelle maastovalli osin sijoittuu. Meluvallin jatkaminen on toiminnallisesti ja suojaavan vaikutuksen osalta järkevämpää EV-1 alueen sisällä kaakon suuntaisesti. Kaavakartalla EV-1 aluerajausta laajennetaan VL -alueelle. - Vihreällä merkitty lähivirkistysalue korttelien 702 ja 731 välissä on varattu asemakaavaan kosteikkoalueen takia. Teollisuuskorttelien piha-alueita ei voida supistaa, koska piha-alueiden on oltava riittävän laajoja mm. tonttien sisäisen liikenteen takia. Asemakaavan suojaviheralueelle (EV-1) on mahdollista toteuttaa esim. uusia meluvallirakenteita ja EV-1 aluevarausta on ehdotuskartalla jatkettu VL alueen läpi. - Kortteli 702 on asemakaavassa TT korttelialuetta, joka on asemakaavoitettu jo vuonna Kortteli 731 on kyseisen teollisuusalueen luonteva laajentumisalue. Korttelin 702 teollisuusalue ei ole uusi kohdealue eikä sen käyttötarkoituksen muuttaminen ole jo toteutuneen teollisuuden kannalta realistista. Kyseiset korttelialueet eivät myöskään sivua asuinrakennuskortteleita. - Asemakaavoituksessa ei ohjata yksityiskohtaisesti yksittäisten yritysten tiettyjen melulähteiden kuten puhaltimien tai paineenpoistolaitteiden käyttötapaa. Yritysten nykyiseen toimintaan liittyvät meluvaikutusten tarkastelut kuuluvat ympäristösuojelun ja rakennuslupavaiheessa myös rakennusvalvonnan toimivaltaan. Rajalan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ollessa nähtävillä ehdotuksena kaava-aineistosta saatiin 5 viranomaislausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Keski-Suomen ELY - keskuksen lausunto: Kaavaselostuksen luettavuuden ja sen tarkastelumahdollisuuksien selkeyttämiseksi selostuksessa tulee ilmaista nyt tällä asemakaavalla kaavoitettavan alueen rajaus. Kohdassa "5.4 Kaavan vaikutukset" tulisi arvioida liikenteellisiä vaikutuksia sisällyttäen siihen myös raskaaseen liikenteeseen ja kevyeeseen liikenteeseen liittyvää vaikutusten arviointia.

22 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 22(25) Vastine: Kaavaselostuksen sivulla 3 on kartta, jossa on rajattuna aiemmin hyväksytty I-osaalueen asemakaavamuutosalue sekä nyt käsiteltävänä oleva II-osa-alueen asemakaavamuutos- ja laajennusalue. Rajaus sisältää myös Summasjärven ranta-alueet, jotka olivat vielä luonnosvaiheessa mukana tässä kaavahankkeessa. Kaavaselostusta sivulla 3 on täydennetty kartalla, jossa on lopullisen kaavaehdotuksen mukainen kaavarajaus II-osa-alueen mukaisesta hankkeesta. Kaavaselostusta on täydennetty liikenteellisten vaikutusten osalta seuraavasti (kappale 5.4): Asemakaava mahdollistaa kahden uuden teollisuusyrityksen sijoittumisen alueelle sekä nykyisten yritysten laajentumisen. Toteutuessaan asemakaava lisää jonkin verran sekä raskasta että kevyttä liikennettä Rajalantiellä. Etenkin raskaan liikenteen lisääntymisellä on vaikutusta mm. liikenneturvallisuuteen, meluun ja tärinään. Rajalantien risteysalueelle perusparannuksen yhteydessä Rajalantien varteen on rakennettu korotettua jalkakäytävää noin 200 metrin matkalle ja tarvittaessa sitä jatketaan, mikäli liikennemäärät tulevat lisääntymään alueen katuverkolla merkittävästi. Keski-Suomen museon lausunnon tiivistelmä: Kaava-alueelle on tehty vuonna 2007 riittävä muinaisjäännösinventointi. Inventoinnissa ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueella ei ole rakennushistoriallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuskohteita. Näin ollen Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa kaavamuutos-ehdotukseen arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Vastine: Lausunto ei vaadi vastinetta eikä sen perusteella ole tarvetta tehdä muutoksia kaava-aineistoon. Liikenneviraston lausunto: Liikennevirasto on tutustunut asemakaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu radan varteen suojaviheralue, jolle voidaan rakentaa meluvalli (EV-1-alue ). EV-1-alue sijoittuu osittain Liikenneviraston hallinnoimalle alueelle. Liikennevirasto ei näe estettä meluvalli sijoittamisesta osittain sen hallinnoimalle alueelle. Liikennevirasto edellyttää, että meluvallin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston ohjetta B 11 Rautateiden meluesteet. Meluvallista ei saa aiheutua haittaa radan stabiliteetille, kuivatukselle tai muuta vastaavaa haittaa rautatielle ja junaliikenteelle. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Vastine: Liikennevirastoon tullaan olemaan yhteydessä siinä vaiheessa, mikäli nykyistä meluvallia jatketaan radan varteen Liikenneviraston hallinnoimalle alueelle. Meluvallin suunnittelussa ja rakentamisessa tullaan noudattamaan Liikenneviraston ohjetta 11 B, Rautateiden meluesteet. Kaava-aineistoihin lausunto ei aiheuta muutostarpeita. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen lausunto: Asemakaavamuutoksesta ja laajennuksesta olen antanut kommentin (Perusturvaliikelaitos Saarikka terveystarkastaja). Kommentti huomioitu myös kaavan II-vaiheen ehdotuksessa. II-vaiheen asemakaavamuutokseen ja laajennusehdotukseen ei ole muuta lisättävää. Vastine: Lausunto ei vaadi vastinetta eikä sen perusteella ole tarvetta tehdä muutoksia kaava-aineistoon. Saarijärvi Seura ry:n lausunto: Saarijärvi Seura ry toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa Sara-ahon Rajalan teollisuusalueen IIvaiheen muutos- ja laajennusehdotukseen.

23 Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 23(25) Vastine: Lausunto ei vaadi vastinetta eikä sen perusteella ole tarvetta tehdä muutoksia kaava-aineistoon Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto käsitteli asemakaavamuutoksen kokouksessaan ja päätti laittaa asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavahanke jaettiin luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kahteen eri osa-alueeseen; I-vaiheen asemakaavamuutokseen, joka koskee Rajalantien risteysaluetta sekä korttelia 701 sekä II-vaiheen asemakaavamuutokseen ja laajennukseen, joka koskee teollisuusalueen asemakaavan muuttamista ja laajentamista. I-vaiheen asemakaavamuutos tuli voimaan II-vaiheen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen käsittelyä jatkettiin vuonna Kaupunginhallitus käsitteli II-vaiheen asemakaavan muutosalueen luonnoksesta viranomaiskommentit ja osallisten mielipiteet sekä niihin laaditun vastineen kokouksessaan ja päätti asetta kaavamuutoksen ja laajennuksen ehdotuksena nähtäville. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne II-vaiheen asemakaavamuutos ja laajennus sijoittuu Kangastien itäpuolelle. Kaavaluonnosvaiheessa mukana olleet asuinkorttelit virkistysalueineen on jätetty jatkovalmistelusta pois ja II-vaiheen kaavaehdotus on rajattu koskemaan olemassa olevaa teollisuusalueen asemakaavaa kortteleissa 702, 730 ja 731 ja asemakaavan laajennusta kyseisten korttelialueiden itäpuolella. Asemakaavan muutoksella korttelit 730 ja 731 sekä niiden välinen kapea virkistysalue on yhdistetty kortteliksi 730. Asemakaavan laajennuksella korttelialuetta on laajennettu idän suuntaan. Myös korttelia 702 on laajennettu idän suuntaan. Sähköasema on merkitty energiahuollon alueeksi (EN). Energiahuollon alueen ja korttelin 731 väliselle alueella on suojaviheraluevaraus (EV). Aluevaraus on jätetty yleiskaavan mukaisesti, jolloin Rajalantietä on mahdollista myöhemmin jatkaa radan yli valtatie 13:sta asti Mitoitus Teollisuuskorttelien tonttitehokkuus on e= 0,40 ollen sama kuin voimassa olevassa asemakaavassa. Rakennusoikeutta T- korttelialueille muodostuu yhteensä krs-m². Energiahuollon alueelle (EN) on merkitty tehokkuusluvuksi e=0,1 ja rakennusoikeutta muodostuu 1337 k-m² Palvelut Saarijärven keskustan palvelut sijaitsevat lähietäisyydellä, joten suunnittelualueelle ei ole varattu alueita julkisten tai yksityisten palvelujen järjestämiseksi. Kaavan toteutuessa alueen väestöpohja jää niin pieneksi, että lähipalveluilla ei ole suunnittelualueella edellytyksiä menestyä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksella ja laajennuksella teollisuusalueen tonttialueet laajentuvat ja osin muodostetaan myös uutta teollisuustonttireserviä. Kehittämis- ja laajentumisalueet sijoittuvat pääosin jo rakennetun kunnallistekniikan varrelle. Maankäytön ratkaisuissa on huomioitu myös suojaviher- ja lähiviheralueet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Asemakaavahankkeen tavoitteena on nykyisen teollisuustoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja vetovoimaisen alueen edelleen kehittäminen yritystoiminnan käyttöön.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Rajalan alueen asemakaavan muutos ja laajennus (II-vaihe)

Rajalan alueen asemakaavan muutos ja laajennus (II-vaihe) SAARIJÄRVEN KAUPUNKI (II-vaihe) ASEMAKAAVAN SELOSTUS, joka koskee 24.2.2014 päivättyä asemakaavakarttaa. Maanmittauslaitos Saarijärven kaupunki Kaavaselostus 2(23) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 7. KAUPAUNGINOSA SARA-AHO RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Täydennetty 22.3.2006 Tarkistus 23.5.2007 (aikataulu), 8.2.2012

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot