ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MERI-KOKKOLA ASUNTOMESSUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MERI-KOKKOLA ASUNTOMESSUALUE"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MERI-KOKKOLA ASUNTOMESSUALUE

2 2 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS/ MERI-KOKKOLA, ASUNTOMESSUALUE, VANHANSATAMANLAHTI 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 36. kaupunginosan suojaviher- ja katualuetta; 59. kaupunginosan korttelit 40 55, puisto, venesatama/venevalkama, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten alue sekä lähivirkistys-, suojaviher-, vesi- ja katualuetta. Kaavan tunnus: 59/17 Kaavan päiväys: Kaavan laatija: kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu, Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus, kaavoituspalvelut. Pl 43, Kokkola, Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä: Rakennus- ja ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee kaupungin keskustan pohjoispuolella Vanhansatamanlahden etelärannalla ja rajoittuu idässä leirintäalueeseen, lännessä Tulliojaan ja Hiekkapuronpuistoon, pohjoisessa mereen ja etelässä vanhaan pääviemärin läheisyyteen. (liite 1) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Asuntomessualueen kaava. Kaavalla muodostetaan Vanhansatamanlahden rannalle asuinrakennusten alue, jossa pidetään Kokkolan asuntomessut vuonna Asemakaavalla tutkitaan suunnitellun asuntomessualueen rakentamisen lähtökohdat. Alueen suunnittelu ja toteutus perustuu kaupungin solmimaan puitesopimukseen, Vanhansatamanlahden yleiskaavaan sekä asuntomessuhakemuksen yhteydessä laadittuihin kaavaselvityksiin. Osa alueen asemakaavan suunnittelusta toteutuu suunnittelukilpailuina. Varsinaista asuntomessualuetta sivuaville pääkaduille on laadittu asemakaava erikseen. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 5

3 3 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Luettelo selostuksen liitteistä Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Suunnittelualueen rajaus Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Ote Vanhansatamanlahden yleiskaavasta Ajantasakaava Pohjakartta Havainnekuva alueesta 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloite asemakaavan laatimiseksi on Kokkolan kaupungin. Sysäyksen hankkeelle antoi tehty valtuustoaloite, jossa esitettiin asuntomessujen hakemista Kokkolaan. Vireilletulo perustuu kaupunginvaltuuston ( ) päätökseen hyväksyä puitesopimus asuntomessujen järjestämisestä Kokkolassa vuonna 2011: Valtuusto päätti 1 hyväksyä Suomen Asuntomessut osuuskunnan myöntämien asuntomessujen järjestämisen Kokkolassa vuonna 2011

4 4 2 hyväksyä liitteen A mukaisen puitesopimuksen asuntomessujen järjestämisestä 3 että vuosittain annetaan valtuustolle selonteko projektin etenemisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi työn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan ja asetti sen nähtäville väliseksi ajaksi. Ilmoitus vireilletulosta julkaistiin paikallisissa lehdissä sekä kaupungin Internetsivulla virallisten ilmoitusten palstalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan jätettiin kolme huomautusta. Elban, Harriniemen, Rummelön ja Sannanrannan huvilayhdistys ry haluaa huomautuksessaan, että yhdistys lisätään osallisten luetteloon ja että yhdistykselle tiedotetaan kaavaprosessin etenemisestä kirjeitse. Yhdistys kaipaa myös selvityksiä ympäristön nykytilasta sekä tietoa tulevan kaavan vaikutuksista. Kalevi Rahkola haluaa huomautuksessaan, että ranta säilyy julkisena tilana rantaraitteineen ja että alueen eteläosan ja Tulliojan luonnonympäristö säilytettään ja kunnostetaan. Samoin hän epäilee paikoistustilojen riittävyyttä ja järjestelyjä erityisesti messutapahtuman aikaan. Rahkola ei hyväksy autoliikenteen ohjautumista Meritielle ja Outokummuntielle Suntinsuun kautta. Messualueen asemakaavatyön aikana kaavaehdotus on hioutunut keskustelujen jälkeen nykyiseen muotoonsa, jossa rantaraittia ei ole koko rannan alueella vaan osa tonteista on omarantaisia. Asukaspaikoitus tullaan hoitamaan tonttitontaisesti ja vieraspaikoitus tapahtuu katujen varsilla. Messutapahtuman paikoituksesta laaditaan erillinen suunnitelma, jossa pääpaikoitusalue on todennäköisesti Keskuspuiston aluella. Vanhansatamanlahden osayleiskaavassa liikenneverkko on suunniteltu siten, että Suntinsuun tuleva silta on myös autoliikenteelle. Museovirasto toteaa huomautuksessaan, että arvioinnin asemakaavan vaikutuksista kulttuuriperintöön ja kaupunkikuvaan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja varaa mahdollisuuden jatkossa lausunnon antamiseen asemakaavaluonnoksista. Vanhansatamanlahden osayleiskaavatyön yhteydessä alueen kulttuuriarvot kartoitettiin. Vireillä olevassa kantakaupungin yleiskaavatyössä Sannarannan huvila-alue on tarkoitus kartoittaa vielä tarkemmin. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan xx xxx kaavaehdotuksen ja asetti sen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotuksen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu osa Meri-Kokkolan ranta-alueesta.

5 5 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Messualueelle järjestetään korttelisuunnitelmakilpailuja tulevan syksyn ja takven 2008/2009 kuluessa. Tontit jaettanee keväällä Alueen rakentaminen käynnistyy pohjarakennustöiden osalta syksyn aikana ja laajemmassa mittakaavassa vuonna LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on vanhaa, eri vaiheissa täytettyä merenpohjaa, jota ei ole viimeistelty. Aluetta laajemmin on käytetty kaupungin lumenkaatopaikkana sekä tilapäisenä massavarastona Luonnonympäristö Alue on lähes kokonaisuudessaan merestä vallattua täyttömaata. Vanhaa rantaa on vuosien aikana täytetty vaihtelevasti, täytön paksuus on yhdestä kolmeen metriin. Erillinen liite Vanhansatamanlahden yleiskaava, Luonto ja ympäristö Rakennettu ympäristö Alue on rakentamaton. Alueen eteläosan halkaisee kaupungin pääviemärilinja pumppaamoineen. Erillinen liite Asuntomessualue 2011, rakennettavuusselvitys Maanomistus Alueen omistaa kaupunki. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Kokkolan kaupunki kuuluu Keski-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Aiemmat seutukaavat korvaava Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa ranta-alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen. (liite 2) YLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Yleiskaava 2010:ssä kaava-alue kuuluu selvitysalueeseen, jolle laaditaan kaupunginvaltuuston hyväksymien suunnittelutavoitteiden pohjalta osayleiskaava. (liite 3) Vanhansatamanlahden yleiskaavan on kaupunginvaltuusto vahvistanut Siinä kaava-alue kuluu pääosin alueeseen, jonka katuverkko ja aluevaraukset ratkaistaan vasta

6 6 asemakaavoituksen yhteydessä. Terveystieltä on soitettu katuyhteystarve Outokummuntielle ja alueen itäosa rajoittuu lähivirkistys ja retkeilyalueisiin. ASEMAKAAVA Messualueen ensimmäisen vaiheen eli Meritien asemakaava on vahvistettu Osa nykyisestä asemakaava-alueesta sisältyy kaava-alueeseen muutosalueeseen. Ote ajantasa-asemakaavasta liitteenä. POHJAKARTTA Suunnittelualueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. (liite 5) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaava on toinen vaihe Meri-Kokkolan asuntoalueen kaavoituksesta. Kaava muodostaa alueen ytimen rannan ja Hyytiäisenmäen väliin ja on myös tulevien asuntomessujen tapahtumapaikka. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Kokkolan kaupunki. Vireilletulo perustuu kaupunginvaltuuston ( ) päätökseen hyväksyä puitesopimus asuntomessujen järjestämisestä Kokkolassa vuonna Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat, asukkaat alueen ja alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat kokkolalaiset Viranomaiset Länsi-Suomen ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan liitto kaupungin toimialat ja liikelaitokset lautakunnat Pelastuslaitos Kokkolan Energia Kokkolan Vesi Kokkolan Puhelin Oy Museoviraston Vaasan aluetoimisto Muut kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja yritykset ne yhdistykset, joiden toimialaa asemakaavoitus koskee

7 Vireilletulo Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse , yleisesti paikkakunnan lehdissä sekä kaupungin Internetsivuilla. Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen: kirje suunnittelualueen maanomistajille, Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Keski- Pohjanmaan liitolle, Pelastuslaitokselle, Kokkolan Energialle, Kokkolan Vedelle, Kokkolan Puhelin Oy:lle, Museoviraston Vaasan aluetoimistolle ja Osuuskunta Suomen Asuntomessuille. Luonnosvaiheen kuuleminen: neuvottelut keskeisten osallisten ja viranomaisten kesken tarvittaessa kirje ja luonnos keskeisille osallisille Kaavan nähtävilläolosta ilmoittaminen: asemakaavaehdotus kuulutetaan lautakunnan hyväksymisen jälkeen 30 vuorokauden ajaksi julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoittaminen ja tiedottaminen: kuulutus lehdessä kirje niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa päätös viivytyksettä tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle ja ilmoitus muille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :ssä mainituille tahoille Kaavan lähettäminen tiedoksi: vahvistunut asemakaava lähetetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :ssä mainituille tahoille Viranomaisyhteistyö Asemakaavatyö edellyttää kaupungin ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen välillä käytävää viranomaisneuvottelua. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavalla luodaan ydin uudelle Meri-Kokkolan asuinalueelle ja samalla paikka Kokkolan Asuntomessuille Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaehdotus pohjautuu Vanhansatamanlahden yleiskaavaan, jonka yhteydessä alueen käytön vaihtoehtoja on tarkasteltu.

8 8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on 23,78 ha. Tästä A-korttelialuetta on n. 10,5 ha, puistoaluetta 1,4 ha, lähivirkistysaluetta 4,5 ha, vesialuetta 3,13 ha sekä katualuetta n. 2,75 ha Palvelut Alue tulee käyttämään kaupungin keskustan palveluja. Hollihaan ala-aste sekä terveyskeskus ja keskussairaala ovat vajaan kilometrin etäisyydellä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE Rakennusten ja autokatosten rakentamiseen saa käyttää enintään 30% tontin pinta-alasta. Korttelialueet ja niiden osat on rakennettava riittävän yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Yhtenäistä rakennustapaa ohjaamaan tulee laatia korttelisuunnitelmat. Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi asuinhuoneistoa kohti. Autopaikkojen tarvittava määrä ja sijoittuminen osoitetaan tarkemmin korttelisuunnitelmassa. Korttelisuunnitelmia koskevat määräykset: RAKENNUSOIKEUS JA KERROSLUKU: BYGGRÄTT OCH VÅNINGSTAL: YKSIKERROKSISTEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUEET KVARTERSOMRÅDEN FÖR BOSTADSHUS MED EN VÅNING - TONTTITEHOKKUUSLUKU ON e=0,30 TOMTEXPLOATERINGSTAL e=0,30 ENINTÄÄN KAKSIKERROKSISTEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUEET KVARTERSOMRÅDEN FÖR BOSTADSHUS MED HÖGST TVÅ VÅNINGAR - TONTTITEHOKKUUSLUKU ON e=0,40 TOMTEXPLOATERINGSTAL e=0,40 KOLME- TAI USEAMPI KERROKSISTEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUEET KVARTERSOMRÅDEN FÖR BOSTADSHUS MED TRE ELLER FLERA VÅNINGAR - TONTTITEHOKKUUSLUKU ON e=0,80 TOMTEXPLOATERINGSTAL e=0,80 KORTTELISUUNNITELMASSA ON OSOITETTAVA OMAKOTITALOISSA VÄHINTÄÄN 2 AUTOPAIKKAA ASUNTOA KOHDEN JA MUISSA ASUINTALOISSA VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA ASUNTOA KOHDEN. I EN KVARTERSPLAN SKA DET FÖR EGNAHEMSHUS ANVISAS MINST TVÅ BILPLATSER PER BOSTAD OCH FÖR ÖVRIGA BOSTADSHUS MINST EN BILPLATS PER BOSTAD.

9 9 KORTTELISUUNNITELMIEN AVULLA TULEE VARMISTAA ALUEEN EKOTEHOKKUUDEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMINEN. ALUEEN ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTTAMISESTA TULEE KORTTELISUUNNITELMASSA ANTAA ERITYISIÄ OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ. MED HJÄLP AV KVARTERSPLANER SKA EKO- OCH ENERGIEFFEKTIVITETEN PÅ OMRÅDET SÄKERSTÄLLAS. SÄRSKILDA ANVISNINGAR OCH BESTÄMMELSER OM HUR ENERGIEFFEKTIVITETEN REALISERAS PÅ OMRÅDET SKA GES I KVARTERSPLANERNA. KORTTELISUUNNITELMA VOI SISÄLTÄÄ TONTTEJA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN LISÄKSI MÄÄRÄYKSIÄ LÄHEISTEN LÄHIVIRKISTYS-, PUISTO-, KATU- JA VESIALUEIDEN RAKENTAMISESTA. I KVARTERSPLANEN KAN FÖRUTOM BESTÄMMELSER SOM GÄLLER TOMTERNA ÄVEN INGÅ BESTÄMMELSER OM BYGGANDET AV NÄRLIGGANDE REKREATIONS-, PARK-, GATU- OCH VATTENOMRÅDEN. RAKENNUKSET JA PIHAT ON SUUNNATTAVA TUULI- JA VALAISTUSOLOSUHTEIDEN MUKAISESTI. ASUINRAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT MUUT RAKENNUKSET TULEE SUUNNITELLA VYÖHYKKEITTÄIN SITEN, ETTÄ POHJOISEN PUOLELLA ON KYLMIEN TAI MATALALÄMPÖTILAISTEN RAKENNUSTEN TAI RAKENNUSTEN OSIEN VYÖHYKE, AURINGON PUOLELLA OLESKELUUN TARKOITETUT SISÄ- JA ULKOTILAT JA NÄIDEN VYÖHYKKEIDEN VÄLISSÄ ENITEN LÄMPÖÄ TARVITSEVAT RAKENNUKSET TAI RAKENNUSTEN OSAT. APUTILAT VOIDAAN SIJOITTAA OMIIN RAKENNUKSIINSA TONTTIEN REUNOILLE JA RAJOILLE. BYGGNADERNA OCH GÅRDARNA SKA PLACERAS ENLIGT VIND- OCH BELYSNINGSFÖRHÅLLANDENA. BOSTADSHUS OCH ÖVRIGA BYGGNADER I ANSLUTNING TILL DEM SKA PLANERAS UTIFRÅN OLIKA ZONER. EN ZON FÖR KALLA BYGGNADER ELLER BYGGNADER MED LÅG TEMPERATUR ELLER DELAR AV DEM PLACERAS PÅ DEN KYLIGA SIDAN. PÅ SOLSIDAN BILDAS EN ANNAN ZON MED PLATSER SOM ÄR AVSEDDA FÖR INOM- ELLER UTOMHUSVISTELSE. MELLAN DESSA TVÅ ZONER PLACERAS DE BYGGNADER ELLER DELAR AV DEM SOM BEHÖVER MEST VÄRME. HJÄLPUTRYMMEN KAN PLACERAS I EGNA BYGGNADER PÅ TOMTKANTERNA ELLER LÄNGS TOMTGRÄNSERNA. TUULELTA TULEE SUOJAUTUA RAKENTAMALLA PARVEKKEITA, SÄLEIKKÖJA, KAKSINKERTAISIA JULKISIVUJA, KATOKSIA TAI LIPPOJA. TUULEN VAIMENTAMISEKSI SUURET PIHAT TULEE TARVITTAESSA JAOTELLA PIHARAKENNUKSIN, AIDON JA ISTUTUKSIN. FÖR ATT SKYDDA MOT VIND SKA DET BYGGAS BALKONGER, SPJÄLVERK, DUBBLA FASADER, SKYDDSTAK ELLER SKÄRMAR. FÖR ATT SKYDDA MOT VIND SKA STORA GÅRDSPLANER VID BEHOV UPPDELAS MED HJÄLP AV GÅRDSBYGGNADER, STAKET OCH PLANTERINGAR. RAKENNUSTEN KATTOKULMAN TULEE OLLA VÄLILLÄ ASTETTA. RAKENNUSTEN RÄYSTÄÄT, PARVEEKKEET, KATOKSET JA LIPAT TULEE SUUNNITELLA SITEN, ETTÄ ALAISPÄIN SUUNTAUTUVAT TUULENPYÖRTEET VÄHENEVÄT. TAKVINKELN PÅ BYGGNADERNA SKA VARA GRADER. HUSENS TAKSKÄGG, BALKONGER, SKYDDSTAK OCH SKÄRMAR SKA PLANERAS SÅ ATT VIRVELVINDAR I NEDÅTGÅENDE RIKTNING MINSKAR. RAKENNUSTEN VESIVAURIOILLE ALTTIIDEN RAKENNEOSIEN ALIN SALLITTU KORKEUSTASO ON (NN60). LÄGSTA TILLÅTNA HÖJDNIVA (NN60) FÖR BYGGNADSDELAR UTSATTA FÖR VATTENSKADOR. RAKENNUSMASSOJEN SIJOITTELU TAI MUOTOILU EI SAA AIHEUTTAA TARPEETONTA VARJOSTUMISTA TAI TUULIOLOSUHTEIDEN HUONONTUMISTA VIEREISILLÄ TONTEILLA. PLACERING AV BYGGMASSOR ELLER DERAS FORMER FÅR INTE ORSAKA ONÖDIG SKUGGA ELLER FÖRSÄMRADE VINDFÖRHÅLLANDEN PÅ GRANNTOMTERNA. KORTTELISUUNNITELMASSA ON ESITETTÄVÄ PENSAIDEN JA PUIDEN ISTUTUSPERIAATTEET SITEN, ETTÄ ALUEELLE SYNTYY TUULENSUOJAKASVILLISUUDEN ANSIOSTA SUOTUISA MIKROILMASTO. I KVARTERSPLANEN SKA PRINCIPER FÖR PLANTERING AV BUSKAR OCH TRÄD FRAMLÄGGAS PÅ SÅ VIS ATT ETT BRA MIKROKLIMAT SKAPAS TACK VARE VINDSKYDDSVÄXTLIGHETEN. LUMEN VARASTOINNILLE JA KINOSTUMISELLE ON OSOITETTAVA TONTEILLA OMAT ALUEENSA. PÅ TOMTERNA SKA DET ANVISAS EGNA OMRÅDEN FÖR LAGRING AV SNÖ OCH FÖR SNÖDRIVOR.

10 10 ASEMAKAAVASSA OSOITETUN RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE SAA KORTTELISUUNNITELMASSA OSOITTAA RAKENNETTAVAKSI KATOKSIA JA LASITETTUJA TERASSEJA. UTANFÖR DEN BYGGNADSYTA SOM ANVISAS I DETALJPLANEN FÅR DET I KVARTERSPLANEN FÖR BYGGANDE ANVISAS SKYDDSTAK OCH INGLASADE TERRASSER. VESI- JA KORTTELIALUEIDEN RANTA-ALUEELLE SAA KORTTELISUUNNITELMASSA OSOITTAA RAKENNETTAVAKSI TONTTIIN LIITTYVIÄ LAITUREITA, RANTASAUNOJA SEKÄ VENEILYYN LIITTYVIÄ TALOUSRAKENNUKSIA. I STRANDOMRÅDET I VATTEN OCH KVARTERSOMRÅDENA FÅR DET I KVARTERSPLANEN FÖR BYGGANDE ANVISAS BRYGGOR I ANSLUTNING TILL TOMTERNA, STRANDBASTUN OCH EKONOMIBYGGNADER I ANSLUTNING TILL BÅTLIV. AUTOPAIKAT ON SIJOITETTAVA TONTIN KADUN PUOLEISELLE OSALLE. BILPLATSERNA BÖR PLACERAS PÅ DEN DELEN AV TOMTEN SOM ÄR MOT GATAN Muut alueet PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEET Puistoalueet tullaan rakentamaan huolellisesti ja viimeistellysti alueelle leimaa antaviksi. Länsipuolen suuri lähivirkistysalue suunnitellaan erikseen kosteikkoalueeksi, jossa on vedenpintaa vaihtelevasti, luonnontilaista rantaniittyä, rakennettua rantaa, vesiaiheita jne. YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE Alueella sijaitsee Kokkolan Veden jätevedenpumppaamo, jonka hajuhaitat tullaan poistamaan sopivilla suodattimilla. Alue tullaan maisemoimaan maavalleilla ja istutuksilla. Alueelle sijoittuvat myös Kokkolan Energian ja Kokkolan Puhelin Oy:n tarvitsemat laitetilat. Asuinalueen kierrätyspiste sijoitetaan myös tälle alueelle helposti liikennöitävään kohtaan. LIIKENNE Uusi Meritie toimii alueen kokoojakatuna, jolle Merikotkantie ja Lokkikuja yhdistävät alueen. Meritie tulee jatkumaan Suntin yli Vanha Veistämöntielle. Alueen asuntokadut tullaan suunnittelemaan tarkemmin mm. paikoituksen ja lumitilojen osalta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset ympäristöön Suunnittelualue on osa laajasta Meri-Kokkolan asuinalueesta, joka valmistuttuaan muuttaa nykyisen hoitamattoman ympäristön korkealuokkaiseksi kaupunkirakenteeksi Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Outokummuntien pohjoispuoli kaava-alueesta sijoittuu kahdessa eri vaiheessa tehdylle täyttömaalle, joka on pitkään toiminut lumenkaatopaikkana ja erilaisten massojen varastointialueena. Tällä alueella ei luonnonarvoja ole satunnaista linnustoa lukuun ottamatta. Outokummuntien eteläpuoli on vanhaa sekametsäaluetta, joka kaavan toteutumisen myötä täytetään ja rakennetaan uuden Meritien linjauksen mukaisesti.

11 11 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alueen toteuttaminen alkaa välittömästi detaljisuunnittelun ja tulevien rakentajien valinnan myötä. Mahdolliset kunnallistekniset tiivistystyöt pyritään suorittamaan tämän syksyn aikana. Kunnallistekninen rakentaminen käynnistyy ensi vuonna jatkuakseen eri vaiheissa aina messutapahtumaan saakka. Asuinrakentaminen käynnistynee vuoden 2010 keväällä. Kokkolassa 4.syyskuuta 2008 Veli-Pekka Koivu, kaavoituspäällikkö

12 12 LIITTEET Liite 1 Suunnittelualueen rajaus

13 13 Liite 2 Ote maakuntakaavasta

14 14 Liite 3 Ote yleiskaavasta

15 15 Liite 4 Ote Vanhansatamanlahden yleiskaavasta

16 16 Liite 5 Ajantasakaava

17 17 Liite 6 Pohjakartta

18 18 Liite 7 Havainnekuva alueesta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.4.2013 Diaarinumero 135/2012 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 Kaavanumero 14044 HUHTALA / PRUUKINRANTA 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit nro 48 63 sekä niihin liittyvät katu, virkistys,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 Kaavaselostus Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Yhdyskuntalautakunta 31.8.2010 137 Kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue 21400 5167 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5167

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, 447-448 ja 454-455 katu- ja puistoalueet

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot