Muotin CAD suunnittelun vaiheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotin CAD suunnittelun vaiheet"

Transkriptio

1 Muotin CAD suunnittelun vaiheet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Muotin suunnittelu on yksi vaihe uuden tuotteen valmistamisessa tarpeellisten suunnittelu ja tuotantovaiheiden ketjussa. Ketjun muita vaiheita ovat tuotesuunnittelu, prototyypin valmistaminen, laadun todentaminen, tuotteen ominaisuuksien selvittäminen ja tuotannon ylösajo. Valettu tuote ei useimmiten ole yksi yksittäinen tuote, vaan jonkin tuotekokoonpanon osa. Ruiskuvaletun tuotteen suunnittelun vaiheet voidaan esittää jaoteltuna seuraavalla tavalla 1. Samat vaiheet kuvaavat hyvin myös painevaletun ja useilla muillakin valumenetelmillä valmistetun tuotteen suunnittelua. Loppukäyttäjän tarpeiden määrittäminen Konseptisuunnittelu, ensimmäiset luonnokset Alustava materiaalin valinta Kappaleen muotoileminen siten, että materiaalin valinta on otettu huomioon Lopullinen materiaalin valinta Muotoilun mukauttaminen valmistusmenetelmän vaatimuksiin Prototyypin valmistaminen Työkalujen valmistaminen Tuotanto Vaiheet ovat perinteisesti olleet erillisiä. Yhden vaiheen lähtötietojen on ajateltu olevan edeltävän suunnitteluvaiheen tulosta. Tällainen ajattelumalli sisältää oletuksen, että kunkin vaiheen suunnitelmat ovat täydellisiä: Edellisen vaiheen suunnitelman on oltava viimeistelty ja loppuun asti hiottu, ennen kuin se voidaan syöttää seuraavaan vaiheeseen. Useissa vaiheessa tehdään monimutkaisia teknisiä ja muotoilullisia ratkaisuja, joilla on vaikutusta toisaalle sekä eteen että taaksepäin. Perinteinen suunnittelumalli pakottaa insinöörit ja muotoilijat käymään lukuisia pitkiä neuvotteluja ja sen lisäksi joudutaan tekemään ratkaisuja olettamusten pohjalta. Riippumatta siitä, kuinka paljon neuvotteluja käydään, olettamuksille perustuvat päätökset eivät voi tuottaa täydellistä lopputulosta. Nykyisin vaiheet nähdään osin päällekkäisinä. Puhutaan rinnakkaissuunnittelusta (Concurrent Engineering). Rinnakkaissuunnittelulla voidaan ainakin teoriassa poistaa olettamukset, koska samanaikaisesti työskentelevät insinöörit havaitsevat todellisia olemassa olevia ongelmia. Valmistusnäkökohdat huomioiva suunnittelu Muotin suunnittelija saa tuotteen suunnittelutiedostot pääasiassa kappaletta tilaavan yrityksen suunnittelijoilta. Ennen kuin kappaleesta on tullut prototyyppivalmistusta ja työkalujen valmistusta ajatellen riittävän viimeistelty, on käyty läpi useita suunnitteluvaiheita. Muotin suunnittelijan näkökulmasta tärkein vaihe on ollut se, jossa tuotemuotoilu on mukautettu valmistuksen vaatimuksiin. Valimo antaa tavallisesti luvan muotin suunnittelun aloittamiseen heti sen jälkeen, kun valmistettavuuteen (valettavuuteen) liittyvät yksityiskohdat on käyty läpi ja mahdolliset puutteet korjattu. 1 Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 1

2 Muotin suunnittelija voi neuvoa kappaleen suunnittelijaa muotoilemaan tuotetta siten, että muotin valmistaminen on mahdollisimman halpaa ja helppoa. Jotta kappaleen suunnittelija ei joutuisi toteuttamaan useita muutos ja korjausvaiheita, muotin suunnittelijan ja valuyrityksen tuotantohenkilöstön tulisi käydä neuvotteluja hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muotin suunnittelijan, kappaleen suunnittelijan ja valuyrityksen kolmikantayhteistyö ei ole ainoa mahdollinen järjestely. Yhteistyö voidaan toteuttaa useilla muillakin tavoilla. Jotkin tuotteita suunnittelevat yritykset antavat kaiken tuotteen kustannustehokasta muotoilua koskevan päätäntävallan muotin suunnittelijoille, jotkin kappaleen valmistajille ja jotkin pitävät kaiken päätäntävallan itsellään. Jotkin yritykset konsultoivat mieluiten prototyyppivalmistajia. Ruisku ja painevalukappaleiden valmistusnäkökohdat huomioiva muotoilu sisältää seuraavien yksityiskohtien tarkistamisen ja viimeistelyn: Päästökulmat, vastapäästöt ja jakolinjan paikan valinta Syöttökohta ja toivotut/ei toivotut paikat yhtymäsaumoille Kutistuma, sisäiset jännitykset ja rasitusmurtumat Sisä ja ulkonurkkien pyöristykset Erot seinämänpaksuuksissa Rivoitusten ja tornien muotoilu Suunnittelu yleisesti siten, että kappale on helposti valettava ja muotti helposti valmistettava Ulostyöntimien paikat Pinnanlaatu Kappaleen suunnittelija on useimmiten hyvin perillä perusteista, kuten päästökulmista, rivoituksen leveys korkeus suhteesta, nurkkapyöristyksistä ja seinämänpaksuuserojen minimoinnista. Kokeneet suunnittelija osaavat näiden lisäksi huomioida muotin valmistuskustannukset ja muotoilla kappaleen siten, että muotti on mahdollisimman helppo valmistaa. Kaikissa lueteltuihin yksityiskohtiin saa parhaan opastuksen muotin suunnittelijoilta ja valuyritysten tuotantohenkilöstöltä. On erittäin tärkeää neuvotella ja toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa, mutta kyse ei ole pelkästään tiedon jakamisesta tietämyksen muodossa. Suunnittelijoiden välillä liikkuu tietoa myös 3D CAD mallinnustiedostoina. Ajatusten vaihtaminen ja muokkaaminen on helppoa, mutta 3D CAD mallinnustiedostojen muokkaaminen ei enää olekaan yhtä helppoa. Ne täytyy mallintaa oikealla tavalla alusta lähtien. Mallinnustiedostoihin liittyviä ongelmia käsitellään seuraavissa kappaleissa. Muotin 3D CAD suunnittelu 3D CAD mallit ovat assosiatiivisia, parametrisoituja, piirrepohjaisia ja järjestyneitä. Assosiatiivisuus tarkoittaa, että mallin yhteen objektiin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin sidoksissa oleviin objekteihin. Mallin parametrisuus tarkoittaa, että kukin mallinnusobjekti (piirre) luodaan parametreilla, joita voi muuttaa missä mallinnuksen vaiheessa tahansa. Tilavuusmallin nurkkapyöristys on esimerkiksi tuotettu tietyllä säteellä ja päätymuotoilulla. Molempia parametreja voi muuttaa myöhemmin, vaikka malliin olisi tehty pyöristysobjektin jälkeen lukuisia muita objekteja. Piirteet ovat mallin pienimpiä rakennuspalikoita. Malli voi koostua esimerkiksi pursotetusta pohjasta, pursotetusta tornista, pursotetuista rei istä ja ryhmästä nurkkapyöristyksiä (Kuva 1). Piirteiden järjestyksellä on suuri merkitys. Jos malli koostuu esimerkiksi pohjasta ja sen päälle mallinnetusta tornista, on mahdotonta siirtää tornia mallinnuspuussa pohjan edelle. Pohjan ja tornin välillä on mallinnusjärjestykseen sidoksissa oleva riippuvuussuhde. (Kuva 1) Jos jokin sidosten kautta järjestäytyneistä piirteistä tuhotaan joko vahingossa tai tarkoituksella, malli häviää kokonaan tai tuottaa sarjan päivitysvirheitä. Piirteiden väliset sidokset ja järjestys on melko helppo havaita yhdestä mallinnustiedostosta koostuvassa mallissa. Jos malli koostuu useista 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 2

3 tiedostoista tai jos piirteet ovat hyvin monimutkaisia, käy usein niin, että viattomalta vaikuttava muutos yhtäällä aiheuttaa pitkän sarjan hankalasti korjattavia ja hankalasti ennakoitavia päivitysvirheitä toisaalla. Muottikokoonpano on tyypillinen esimerkki mallinnustiedostosta, jossa on monimutkaisia piirteitä ja tiedostoketjuja. CAD järjestelmien välillä on eroja, kuinka hyvin ne pystyvät päivittämään tiedostoketjuja. Kuvassa kolme on esimerkki tiedostoketjuista. Suunnittelijoiden tulisi voida luottaa siihen, että CAD järjestelmä päivittää esimerkiksi kappaleessa olevaan pyöristyssäteeseen tehdyn muutoksen luotettavasti ketjun kaikkiin tiedostoihin. Muutoksen tulisi kopioitua automaattisesti muottipesien malleihin, keernojen malleihin ja esimerkiksi malleihin, joita käytetään CAM ohjelmoinnissa Kuva 1. Piirteitä, joista muodostuu yksinkertainen kappale. Piirre numero 2 on perustettu piirteen 1 yläpinnalle ja piirre numero 3 piirteen 2 yläpinnalle. Piirteillä 4, 5, 6 ja 7 on samanlaisia suhteita edeltäviin piirteisiin. Piirteiden väliset suhteet järjestävät ne ja tekevät samalla mahdottomaksi siirtää piirteitä mihin tahansa järjestykseen. Piirteiden kokoa ja muotoa voi muuttaa muuttamalla niiden pohjana olevien parametrien arvoja. Esimerkiksi piirteen 2 korkeuden voi muuttaa yhdellä parametrilla. Kuva 2. Piirteen, jolla on riippuvuussuhteita muiden piirteiden kanssa, tuhoaminen aiheuttaa tavallisesti ei toivottuja sivuvaikutuksia. Kuvan esimerkissä on tuhottu mallinnuspuun ensimmäinen piirre. Esimerkkikappale on sama kuin edeltävässä kuvassa. Ensimmäisen piirteen lisäksi on hävinnyt tornin keskellä ollut reikä, vaikka sillä ei vaikuta olevan mitään suhdetta muualle kuin torniin itseensä. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 3

4 Kappaleen malli Kappaleen mallista tehty pesä keernoineen Keernojen mallit Puolet liikkuvasta keernasta Muottipesä Kiinteät keernat Koko liikkuva keerna Kuva 3. Mallinnustiedostojen ketju. Kappaleen malli on ketjun ensimmäinen elementti. Se korvaantuu seuraavassa vaiheessa keerna ja pesäpinnoilla, joilla leikataan muottilaatat ja valmistetaan kiinteän ja liikkuvan puolen pesät erillisiin tiedostoihin. Esimerkissä käytetyssä ohjelmassa (SolidWorks) muottipesien malleja kehitetään edelleen leikkaamalla liikkuvat ja kiinteät keernat irti ja tallentamalla ne jälleen erillisiin tiedostoihin. Liikkuva keerna koostuu kahdesta puolikkaasta, jotka yhdistetään ja tallennetaan uuteen tiedostoon. Lopputuloksena on ketju, jossa on neljä mallinnustiedostoa. Jos kappaleen malliin tehdään muutoksia, suunnittelijan on oltava varma, että muutokset päivittyvät tiedostojen ketjussa eteenpäin. Muotin suunnittelun vaiheet ovat suunnilleen samat käytetystä CAD ohjelmistosta riippumatta. Kun kuvassa 3 jo lueteltuja vaiheita täydennetään, saadaan seuraava luettelo: Kappaleen skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Jakopinnan mallintaminen Muotin keerna ja pesäpintojen erottaminen kappaleen mallista Muottipaketin mallintaminen Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla, jolloin laattoihin muodostuu liikkuvan ja kiinteän puolen muottipesä Kiinteiden (erillisten) ja liikkuvien keernojen erottaminen muottilaatoista Ulostyöntötappien ja muiden standardikomponenttien mallintaminen Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Komponenttien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 4

5 Markkinoilla on useita erilaisia CAD järjestelmiä eikä aina ole mahdollista käyttää samaa ohjelmistoa sekä kappaleen että muotin suunnitteluun. Useimmiten kappaleen suunnittelija tallentaa kappaleen mallin jossakin neutraaliformaatissa, joita ovat IGES ja sen variantit VDA FS ja VDA IS, STEP sekä mallinnusydintiedostot Parasolid ja ACIS. Neutraaliformaatissa olevaa tiedostoa voi käyttää muotin suunnittelussa aivan kuin ohjelmiston omaa natiiviformaattia sillä erotuksella, että sen pohjana olevia piirteitä ei voi muokata. Neutraali tallennusmuoto hukkaa kaiken suunnittelutiedon: piirteet, parametrit ja piirteiden väliset suhteet. Neutraaliformaatissa oleva malli on yksi yksittäinen tilavuus tai pintamalli, jolla on sama muoto kuin alkuperäisellä tiedostolla, mutta ei muokattavia elementtejä. Joissakin CAD ohjelmistoissa on työkaluja, jotka tunnistavat auttavasti neutraalimuotoisten tiedostojen piirteitä. Piirteiden tunnistamisen työkalut eivät kuitenkaan ole vielä niin hyvällä tasolla, että niitä voisi ongelmitta käyttää esimerkiksi valukappaleille tavanomaiseen päästökulmien muokkaamiseen. Rinnakkaissuunnittelun ajatuksille perustuvat suunnittelun organisointimallit rohkaisevat tekemään muutoksia vielä hyvin myöhäisessä suunnitteluprosessin vaiheessa. Jos kappaleen malli on lähetetty muotin suunnittelijalle neutraaliformaatissa, muutokset pakottavat useimmiten aloittamaan muotin suunnittelun kokonaan alusta. On itsestään selvää, etteivät muotin suunnittelijat tässä tapauksessa halua tilaajan esittävän muutoksia. Jos kappaleen suunnittelijalla ja muotin suunnittelijalla on samat ohjelmistot, muutosten esittäminen muotin suunnittelun jo alettua voi vaikuttaa mahdolliselta. Tavallisesti näin ei kuitenkaan ole. Mallinnustiedostojen assosiatiivisuudesta ja piirteiden järjestyksestä johtuen on mahdollista, että pieni muutos kappaleen mallissa sotkee muotin suunnittelijan mallinnustiedostot siten, että korjaamiseen menee tunteja tai jopa päiviä. On parempi, ettei muutoksia tule ollenkaan. Jotta muotinsuunnitteluprojekti saataisiin menemään läpi mahdollisimman lyhyessä ajassa, on parempi, että kappaleen mallista tehdään niin hyvä kuin mahdollista ja jäädytetään se heti sen jälkeen, kun lupa muotin suunnittelun aloittamiselle on annettu. Jos myöhemmin valmistetaan prototyyppi tai koemuotti, muutokset voidaan toteuttaa näistä saatujen kokemusten pohjalta ennen kuin tuotantotyökalujen suunnittelu aloitetaan. Muussa tapauksessa kappaleen tilaaja voi joutua kattamaan ylimääräisiä, viivästyksestä tai muotin suunnittelun uudelleen aloittamisesta johtuvia kustannuksia. Muotin suunnittelun vaiheet yksityiskohtaisesti 1. Kappaleen mallin skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Valetut kappaleet kutistuvat jäähtyessään ulostyöntölämpötilasta huoneenlämpötilaan. Muottipesä tehdään mitoiltaan hieman suuremmaksi kuin mitkä ovat halutut mitat kappaleessa. Tällä tavoin kompensoidaan kutistumisen aiheuttama mittojen pienentyminen. Kutistumakerroin riippuu valettavasta materiaalista. Se on metalliseosten painevalussa tavallisesti luokkaa 0,3 0,8 % ja muovien ruiskuvalussa luokkaa 1 2 (3) %. On suositeltavampaa skaalata kappaleen malli kuin myöhemmissä vaiheissa mallinnettavat keernaja pesäpinnat. On mahdollista, että skaalaus aiheuttaa pientä epätarkkuutta eivätkä pinnat enää myöhemmin sovi aivan täydellisesti yhteen. 2. Jakopinnan mallintaminen Kappale mallinnetaan siten, että siinä on päästökulmat, jotka vaihtavat suuntaa kappaleen ympäri ulottuvalla yhtäjaksoisella linjalla. Linjaa kutsutaan jakolinjaksi. Useimmiten on mahdollista mallintaa tasomainen pinta, joka kulkee jakolinjan kautta. Tuo tasomainen pinta muodostaa muotin jakopinnan eli kiinteän ja liikkuvan muottipuoliskon välisen pinnan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 5

6 Yksinkertaisimmillaan jakolinja seuraa kauttaaltaan tasomaista jakopintaa (Kuva 4). Monimutkaisemmissa kappaleissa jakolinja etenee pääosin yhdellä tasolla, mutta siirtyy joissain kohdin tason ylä tai alapuolelle. Jakopinnan tasomaisen osan ja jakolinjan väliin jäävät aukot täytetään pintalapuilla (Kuva 5). Joihinkin kappaleisiin ei voi mallintaa tasomaista jakopintaa ollenkaan. Muotti täytyy tällöin jakaa kaarevalla tai porrastetulla jakopinnalla. Aina tulisi kuitenkin pyrkiä suunnittelemaan kappale siten, että se voidaan valmistaa muotilla, jossa on tasomainen jakopinta. Kuva 4. Kauttaaltaan tasomainen jakopinta. Jakopinta Jakolinja Kuva 5. Kappale, jossa jakolinja etenee välillä jakopinnan yläpuolella. Jakolinjan ja jakopinnan tasomaisen osan väliin jäävään kohtaan mallinnetaan tangentiaalinen pintalappu. 3. Muotin keerna ja pesäpintojen mallintaminen Muotin suunnitteluun tarkoitetuissa CAD ohjelmistoissa on tavallisesti työkalu, jolla muotin keerna ja pesäpinnat voi tuottaa automaattisesti. Keernapinta on pinta, jolla leikataan muotin liikkuvan puoliskon muottipesä muottilaattaan. Pesäpinta on pinta, jolla leikataan muotin kiinteän puoliskon muottipesä muottilaattaan. Jotkin CAD ohjelmistot erottavat myös liikkuvien keernojan pinnat. Näillä pinnoilla muotoillaan liikkuva keerna. Kuva 6. Vasemmalla: Muotin keernapinta (vihreä pinta alla) ja pesäpinta (punainen pinta päällä) yhdessä jakopinnan kanssa (harmaa pinta). Oikealla: Kappale alapuolelta. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 6

7 4. Muottipaketin mallintaminen Muottipaketti on muottilaatoista koostuva kokoonpano, johon muottipesät ja kaikki muutkin osat kiinnitetään tai työstetään. Muottilaatat ovat tietyillä valmistajakohtaisilla standardimitoilla valmistettuja osia, standardiosia. Muottipaketti on muotin runko. Useissa muotin suunnitteluun tarkoituissa CAD järjestelmissä on sisään rakennettu muotin standardiosakirjasto, josta kaikki muottipaketin osat haetaan. Jos CAD ohjelmistossa ei ole kirjastoa, osat täytyy mallintaa itse tai hakea jostakin ulkopuolisesta CAD kirjastosta. Osa standardiosien valmistajista jakaa muottilaattojen mallit CD tai DVD ROM muodossa. Suurimmat valmistajat, kuten D M E, Hasco ja Strack tekevät yhteistyötä CAD ohjelmistojen valmistajien kanssa sekä julkaisevat mallit web pohjaisissa standardiosakirjastoissa. Kuva 7. Muottipaketin osat. Fixed cavity plate = kiinteän puolen muottilaatta; Moving cavity plate = liikkuvan puolen muottilaatta; Clamping plate = kiinnityslaatta; Back plate = takalaatta (tukilaatta); Ejector set = ulostyöntöpaketti; Riser = sivukisko (paranelli) 5. Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla tavoitteena muodostaa laattoihin muottipesät Aikaisemmin mallinnetuilla keerna ja pesäpinnoilla leikataan muottilaatat tai vapaasti muotoillut aihiot, jotka myöhemmin liitetään muottilaattojen malleihin. Toimenpiteen jälkeen muottilaatoissa on kappaleen muotoiset syvennykset eli muottipesät. (Katso kuvat alla.) Kuva 8. Vasemmalla: Vapaasti muotoiltuun aihioon leikattu kiinteän puolen muottipesä.leikattu pesäpinnalla. Oikealla: Liikkuvan puolen muottipesä. Leikattu vapaasti muotoiltuun aihioon keernapinnalla. Aihiot liitetään muottilaattojen malleihin yksinkertaisella boolean operaatiolla. Toinen vaihtoehto on leikata muottilaatat suoraan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 7

8 6. Kiinteiden ja liikkuvien keernojen irrottaminen muottilaattojen malleista Toisinaan muottipesän muodot on hankala koneistaa millään tavanomaisella työstömenetelmällä. Hankalat muodot erotetaan muottilaatan mallista ja ne valmistetaan kiinteinä keernoina erillisistä kappaleista. Tyypillinen esimerkki kiinteästä keernasta on keernatappi, jota käytetään haluttaessa muotoilla kappaleeseen kapea ja syvä reikä. Eri CAD ohjelmistoissa on erilainen logiikka ja erilaiset työkalut liikkuvien keernojen mallintamiseen. Periaatteessa liikkuva keerna muotoillaan niillä kappaleen pinnoilla, jotka muodostavat muottiin vastapäästön. a) b) c) d) Kuva 9. Keernojen erottaminen muottilaattojen malleista. a) Liikkuvaa keernaa leikataan pinnalla irti muottilaatta aihion mallista. b) Muottilaatan mallista erotetaan kiinteä keerna omaksi kappaleekseen. Muottipesä on hankala työstää, jos keerna jätetään osaksi työstettäviä muotoja. c) Muottilaatan mallista erotetaan pitkä ja kapea, levymäinen keernamuoto omaksi kappaleekseen. Muoto voitaisiin periaatteessa valmistaa myös työstämällä se suoraan muottipesään. Kapeat kohdat ja pienisäteiset nurkat kuumenevat ja altistuvat kulutukselle valun aikana. On huomattavasti helpompaa ja halvempaa vaihtaa pelkkä keerna kuin valmistaa uudelleen kokonainen muottilaatta tai insertti. d) Keernatappi erotetaan lähes aina omaksi kappaleekseen. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 8

9 7. Ulostyöntötappien ja muiden standardiosien mallintaminen Jos CAD ohjelmistossa on sisään rakennettu standardiosakirjasto, kaikki tavallisimmat standardiosat haetaan sieltä ja liitetään osaksi muottikokoonpanoa. CAD ohjelmistoissa voi olla suunnittelua helpottavia automaattitoimintoja, kuten esimerkiksi asennusreikien leikkaaminen pelkällä parametrin asettamisella. 8. Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Ruiskuvalumuotin täyttöjärjestelmä (kanavisto) on yksinkertainen verrattuna painevalumuotin täyttöjärjestelmään. Joissakin CAD ohjelmistoissa on piirrekirjasto, joilla portin ja kanavat pystyy mallintamaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti vain muutaman parametrin asetuksella. Suunnittelija mallintaa viivat, joita pitkin jakokanavisto tulee kulkemaan, valitsee valuporteille sopivat paikat, valitsee porttityypin, mitoittaa sen ja ohjelmisto tekee loput automaattisesti. Jäähdytyskanavat voi mallintaa samalla tavoin. Kuva 10. Vasemmalla: Ruiskuvalumuotin jakokanavat ja suorakulmainen portti jakotasolla. Oikealla: Ruiskuvalumuotin tunnelikanava. Painevalumuotin valujärjestelmä on moni mutkainen. Se täytyy mallintaa piirre piirteeltä manuaalisesti, koska automaattisia työkaluja ei ole saatavilla. CAD ohjelmistossa on hyvä olla helppokäyttöiset ja toimivat työkalut poikkileikkaukseltaan muuttuvan pinnan tai tilavuusobjektin pursottamiseen. Kuva 11. Painevalumutoin suunnattu tangenttikanava. Porttikanavan poikkipinta ala pienenee portin täytettävän osan ja virtauskulman suhteessa.muoto on monimutkainen. Jäähdytyskanavat voivat olla yksinkertaisia, muottilaatan läpi porattuja ja joistakin kohdin tulpattuja reikiä. Ne voivat olla myös monimutkaisia järjestelmiä, joissa on vaaka ja pystysuoria porauksia ja virtausta ohjaavia standardikomponentteja. Jos CAD ohjelmistossa on standardiosakirjasto, tavallisimmat osat löytyvät sieltä. Jäähdytyskanavissa tarvitaan tulppien ja virtausta ohjaavien komponenttien lisäksi erilaisia liitoskomponentteja, joilla kanavat yhdistetään jäähdytysainetta virtauttavaan koneeseen. Virtausta ohjaavat komponnetit pyörteyttävät, suuntaavat tai paineistavat jäähdytysainetta, esimerkiksi keernojen sisällä 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 9

10 9. Osien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten Muottilaatat, keernat ja pesäinsertit käyvät läpi useita valmistusvaiheita erilaisilla työstökoneilla. Voi olla tarpeen tallentaa työstettävän kappaleen malli eri versioina eri työstövaiheiden ohjelmointia varten. Jos kappaleelle tulee esimerkiksi lankasahausta, lankasahattavat muodot erotetaan muista muodoista, malli tallennetaan ja lähetetään lankasahan käyttäjälle CAM ohjelmointia varten. Jos kappaleeseen tulee jyrsintää, malli voidaan joutua muokkaamaan erikseen rouhintakoneistusta ja viimeistelyvaiheita varten. Eri tyyppisillä porakoneilla, esimerkiksi tavallisella ja syvän reiän poraukseen käytettävällä koneella, voi olla erilaisia vaatimuksia mallinnustiedon suhteen. Yksi ongelmakenttä koskee versioiden tuottamista. Toinen ongelmakenttä koskee versioiden ylläpitoa ja järjestämistä monen käyttäjän ympäristöä varten. CAD järjestelmissä on työkaluja mallinnustiedon hallintaan. Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer Aided Engineering, CAE) Computer aided engineering (CAE) tarkoittaa erilaisten ohjelmistojen hyödyntämistä perinteisten insinöörityön ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkkejä ovat lujuuslaskenta ja koneiden dynaaminen käyttäytyminen. Valukappaleiden ja muottien suunnittelijat ovat kiinnostuneita esimerkiksi muotin täyttymisestä, kappaleen jäähtymisestä muotin sisällä, kappaleeseen muodostuvasta mikrorakenteesta, vääntymien ennustamisesta ja kappaleen mekaanisista ominaisuuksista. Valettujen kappaleiden suunnittelijoiden tärkeimmät CAE työkalut ovat valunsimulointiohjelmistoja. CAE ohjelmistot käyttävät joko finite element menetelmää (FEM) tai finite difference menetelmää (FDM). Kappaleen malli siirretään useimmiten STL muotoisena. STL malli koostuu pienistä kolmion muotoisista pintalapuista. Se on tiedostomuoto, joka on kehitetty erityisesti CAE ohjelmistoja ja rapid prototyping koneiden ohjelmointia varten. Se ei välttämättä ole oikea tiedostomuoto kappaleen muotoilussa ja muotin valmistuksessa tarvittavien kauniiden tasaisten pintojen tuottamiseen, mutta sopii hyvin insinöörilaskennan tarpeisiin. Osa CAE ohjelmistoista lukee myös muita neutraalimuotoisia tiedostoja, tavallisesti IGES tai STEP tiedostoja, mutta STL on kuitenkin tavallisin. FEM ja FDM ohjelmistot muokkaavat STL tiedostosta erityisen solmurakenteisen verkkomallin, jonka pohjalta laskenta tehdään. STL tiedostoa ei käytetä suoraan. Kokonainen muottikokoonpano on CAE laskentaa varten liian laaja kokonaisuus ja kappaleen malli liian suppea. Minimissään CAE ohjelmisto tarvitsee kappaleen mallin ja kanaviston mallin. Jos kappaleen jäähtymistä halutaan tarkastella yksityiskohtaisemmin, laskentaohjelmaan syötetään myös jäähdytyskanaviston malli. CAE järjestelmät ovat tulleet aikaisempaa helppokäyttöisemmiksi. Edeltävä ohjelmistosukupolvi vaati käyttäjää mallintamaan suuren osan kappaleen ja kanaviston geometriasta ohjelmiston omin työkaluin. Nykyiset ohjelmistot lukevat neutraalimuotoisia tiedostoja ja käyttäjän tehtäväksi on jäänyt parametrien syöttäminen ja tulosten odottelu. Lähteet Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, 1994 Menges, G., Michaeli, W., Mohren, P. How to make injection molds, 3 rd edition, Hanser, Germany, 2000 Schoonmaker, S. J. The CAD Guidebook A Basic Manual for Understanding and Improving Computer Aided Design, Marcel Dekker, USA, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 10

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_1.sldprt. Tehtävänä on muokata sivuilla olevat koukut siten, että niihin voi asettaa liikkuvat keernat. Mallinna

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Esitiedot Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Harjoituksessa

Lisätiedot

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntimet 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi Vinotapilla liikutettava luisti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus Tasainen seinämänpaksuus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota aloitustiedosto start_univwall_x.sldprt. Avaa tiedosto ja tarkastele kappaleessa olevia seinämänpaksuuksia. Kappaleessa on liian

Lisätiedot

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Muottipaketti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muottilaattojen mitoittaminen Pesien asettelu CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti Mallinnuksen

Lisätiedot

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt Painevalut 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskokoonpano start_gearbox.zip ja pura se omalle koneellesi. Voit käyttää myös neutraalitiedostoja. Tehtävänä on suunnitella

Lisätiedot

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis.

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis. Korkki 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus cap_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna niiden perusteella teknisesti oikein muotoiltu ruiskuvalukappale, joka

Lisätiedot

Muovikierteen suunnittelu

Muovikierteen suunnittelu Muovikierteen suunnittelu Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Hae aloitusmalli start_thread_2.sldprt. Mallinna kappaleeseen sisä ja ulkopuoliset metriset kierteet. Muotoile kierteiden päät pyöreiksi.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) valmiiksi koneistetun

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Tapani Honkavaara Teknillinen korkeakoulu Ota piirustus solids_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_3_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla JuhoTaipale, Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat:

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun

ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun ALVO 3D-tulostuksen vaikutus tuotesuunnitteluun Arto Urpilainen 2016 Tuotteen suunnittelun parametreja Tuotteelta vaadittavat ominaisuudet Toiminnalliset, visuaaliset Valmistusmenetelmät Aika Valmistuskustannukset

Lisätiedot

Kul Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi

Kul Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi Kul-34.4300 Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi 2016 Tilaisuus 1. harjoitustyö -arviointi 2. harjoitustyö - kommentit 2. harjoitustyö -arviointi Autorating II 3. harjoitustyö

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

Kestomuottivalun suunnittelun perusteet

Kestomuottivalun suunnittelun perusteet Kestomuottivalun suunnittelun perusteet Stefan Fredriksson Swerea/SweCast Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Teknisesti hyvälaatuinen valukappale Teknisesti

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalukappaleen muoto ja mittatarkkuus riippuvat seuraavista tekijöistä: Muotin lämpötasapaino Muotin lujuus

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

2.2. Kohteiden konstruktiivinen avaruusgeometrinen esitys

2.2. Kohteiden konstruktiivinen avaruusgeometrinen esitys .. Kohteiden konstruktiivinen avaruusgeometrinen esitys Avaruusgeometrinen esitys on käyttäjäriippuvainen ja vaati erikoismenetelmiä tai lopuksi konversion monikulmiomalliksi. Se on korkean tason esitys

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 9. lokakuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 9. lokakuuta 2016 TIEA24 Automaatit ja kieliopit, syksy 206 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 9. lokakuuta 206 Sisällys Kolme laskennan mallia kuvitteellisia (abstrakteja) koneita eli automaatteja lukevat syötteen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov OULUN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Jussi A. Karjalainen 13.12.2008 463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov Tentti 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa (kukin alakohta 1 piste) a) lasersintraus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet VALUMALLIN VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2753 7 (nid.) ISBN 952 13 2754 5 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet VALUMALLIN VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2753 7 (nid.) ISBN 952 13 2754 5 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet VALUMALLIN VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 4/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2753 7 (nid.) ISBN 952 13 2754 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävät 1 ja 2 Ryhmän muodostaminen ja ryhmän laajentaminen 1. Jaa palikat kahteen ryhmään. Ryhmän muodostaminen

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot