Muotin CAD suunnittelun vaiheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotin CAD suunnittelun vaiheet"

Transkriptio

1 Muotin CAD suunnittelun vaiheet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Muotin suunnittelu on yksi vaihe uuden tuotteen valmistamisessa tarpeellisten suunnittelu ja tuotantovaiheiden ketjussa. Ketjun muita vaiheita ovat tuotesuunnittelu, prototyypin valmistaminen, laadun todentaminen, tuotteen ominaisuuksien selvittäminen ja tuotannon ylösajo. Valettu tuote ei useimmiten ole yksi yksittäinen tuote, vaan jonkin tuotekokoonpanon osa. Ruiskuvaletun tuotteen suunnittelun vaiheet voidaan esittää jaoteltuna seuraavalla tavalla 1. Samat vaiheet kuvaavat hyvin myös painevaletun ja useilla muillakin valumenetelmillä valmistetun tuotteen suunnittelua. Loppukäyttäjän tarpeiden määrittäminen Konseptisuunnittelu, ensimmäiset luonnokset Alustava materiaalin valinta Kappaleen muotoileminen siten, että materiaalin valinta on otettu huomioon Lopullinen materiaalin valinta Muotoilun mukauttaminen valmistusmenetelmän vaatimuksiin Prototyypin valmistaminen Työkalujen valmistaminen Tuotanto Vaiheet ovat perinteisesti olleet erillisiä. Yhden vaiheen lähtötietojen on ajateltu olevan edeltävän suunnitteluvaiheen tulosta. Tällainen ajattelumalli sisältää oletuksen, että kunkin vaiheen suunnitelmat ovat täydellisiä: Edellisen vaiheen suunnitelman on oltava viimeistelty ja loppuun asti hiottu, ennen kuin se voidaan syöttää seuraavaan vaiheeseen. Useissa vaiheessa tehdään monimutkaisia teknisiä ja muotoilullisia ratkaisuja, joilla on vaikutusta toisaalle sekä eteen että taaksepäin. Perinteinen suunnittelumalli pakottaa insinöörit ja muotoilijat käymään lukuisia pitkiä neuvotteluja ja sen lisäksi joudutaan tekemään ratkaisuja olettamusten pohjalta. Riippumatta siitä, kuinka paljon neuvotteluja käydään, olettamuksille perustuvat päätökset eivät voi tuottaa täydellistä lopputulosta. Nykyisin vaiheet nähdään osin päällekkäisinä. Puhutaan rinnakkaissuunnittelusta (Concurrent Engineering). Rinnakkaissuunnittelulla voidaan ainakin teoriassa poistaa olettamukset, koska samanaikaisesti työskentelevät insinöörit havaitsevat todellisia olemassa olevia ongelmia. Valmistusnäkökohdat huomioiva suunnittelu Muotin suunnittelija saa tuotteen suunnittelutiedostot pääasiassa kappaletta tilaavan yrityksen suunnittelijoilta. Ennen kuin kappaleesta on tullut prototyyppivalmistusta ja työkalujen valmistusta ajatellen riittävän viimeistelty, on käyty läpi useita suunnitteluvaiheita. Muotin suunnittelijan näkökulmasta tärkein vaihe on ollut se, jossa tuotemuotoilu on mukautettu valmistuksen vaatimuksiin. Valimo antaa tavallisesti luvan muotin suunnittelun aloittamiseen heti sen jälkeen, kun valmistettavuuteen (valettavuuteen) liittyvät yksityiskohdat on käyty läpi ja mahdolliset puutteet korjattu. 1 Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 1

2 Muotin suunnittelija voi neuvoa kappaleen suunnittelijaa muotoilemaan tuotetta siten, että muotin valmistaminen on mahdollisimman halpaa ja helppoa. Jotta kappaleen suunnittelija ei joutuisi toteuttamaan useita muutos ja korjausvaiheita, muotin suunnittelijan ja valuyrityksen tuotantohenkilöstön tulisi käydä neuvotteluja hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muotin suunnittelijan, kappaleen suunnittelijan ja valuyrityksen kolmikantayhteistyö ei ole ainoa mahdollinen järjestely. Yhteistyö voidaan toteuttaa useilla muillakin tavoilla. Jotkin tuotteita suunnittelevat yritykset antavat kaiken tuotteen kustannustehokasta muotoilua koskevan päätäntävallan muotin suunnittelijoille, jotkin kappaleen valmistajille ja jotkin pitävät kaiken päätäntävallan itsellään. Jotkin yritykset konsultoivat mieluiten prototyyppivalmistajia. Ruisku ja painevalukappaleiden valmistusnäkökohdat huomioiva muotoilu sisältää seuraavien yksityiskohtien tarkistamisen ja viimeistelyn: Päästökulmat, vastapäästöt ja jakolinjan paikan valinta Syöttökohta ja toivotut/ei toivotut paikat yhtymäsaumoille Kutistuma, sisäiset jännitykset ja rasitusmurtumat Sisä ja ulkonurkkien pyöristykset Erot seinämänpaksuuksissa Rivoitusten ja tornien muotoilu Suunnittelu yleisesti siten, että kappale on helposti valettava ja muotti helposti valmistettava Ulostyöntimien paikat Pinnanlaatu Kappaleen suunnittelija on useimmiten hyvin perillä perusteista, kuten päästökulmista, rivoituksen leveys korkeus suhteesta, nurkkapyöristyksistä ja seinämänpaksuuserojen minimoinnista. Kokeneet suunnittelija osaavat näiden lisäksi huomioida muotin valmistuskustannukset ja muotoilla kappaleen siten, että muotti on mahdollisimman helppo valmistaa. Kaikissa lueteltuihin yksityiskohtiin saa parhaan opastuksen muotin suunnittelijoilta ja valuyritysten tuotantohenkilöstöltä. On erittäin tärkeää neuvotella ja toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa, mutta kyse ei ole pelkästään tiedon jakamisesta tietämyksen muodossa. Suunnittelijoiden välillä liikkuu tietoa myös 3D CAD mallinnustiedostoina. Ajatusten vaihtaminen ja muokkaaminen on helppoa, mutta 3D CAD mallinnustiedostojen muokkaaminen ei enää olekaan yhtä helppoa. Ne täytyy mallintaa oikealla tavalla alusta lähtien. Mallinnustiedostoihin liittyviä ongelmia käsitellään seuraavissa kappaleissa. Muotin 3D CAD suunnittelu 3D CAD mallit ovat assosiatiivisia, parametrisoituja, piirrepohjaisia ja järjestyneitä. Assosiatiivisuus tarkoittaa, että mallin yhteen objektiin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin sidoksissa oleviin objekteihin. Mallin parametrisuus tarkoittaa, että kukin mallinnusobjekti (piirre) luodaan parametreilla, joita voi muuttaa missä mallinnuksen vaiheessa tahansa. Tilavuusmallin nurkkapyöristys on esimerkiksi tuotettu tietyllä säteellä ja päätymuotoilulla. Molempia parametreja voi muuttaa myöhemmin, vaikka malliin olisi tehty pyöristysobjektin jälkeen lukuisia muita objekteja. Piirteet ovat mallin pienimpiä rakennuspalikoita. Malli voi koostua esimerkiksi pursotetusta pohjasta, pursotetusta tornista, pursotetuista rei istä ja ryhmästä nurkkapyöristyksiä (Kuva 1). Piirteiden järjestyksellä on suuri merkitys. Jos malli koostuu esimerkiksi pohjasta ja sen päälle mallinnetusta tornista, on mahdotonta siirtää tornia mallinnuspuussa pohjan edelle. Pohjan ja tornin välillä on mallinnusjärjestykseen sidoksissa oleva riippuvuussuhde. (Kuva 1) Jos jokin sidosten kautta järjestäytyneistä piirteistä tuhotaan joko vahingossa tai tarkoituksella, malli häviää kokonaan tai tuottaa sarjan päivitysvirheitä. Piirteiden väliset sidokset ja järjestys on melko helppo havaita yhdestä mallinnustiedostosta koostuvassa mallissa. Jos malli koostuu useista 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 2

3 tiedostoista tai jos piirteet ovat hyvin monimutkaisia, käy usein niin, että viattomalta vaikuttava muutos yhtäällä aiheuttaa pitkän sarjan hankalasti korjattavia ja hankalasti ennakoitavia päivitysvirheitä toisaalla. Muottikokoonpano on tyypillinen esimerkki mallinnustiedostosta, jossa on monimutkaisia piirteitä ja tiedostoketjuja. CAD järjestelmien välillä on eroja, kuinka hyvin ne pystyvät päivittämään tiedostoketjuja. Kuvassa kolme on esimerkki tiedostoketjuista. Suunnittelijoiden tulisi voida luottaa siihen, että CAD järjestelmä päivittää esimerkiksi kappaleessa olevaan pyöristyssäteeseen tehdyn muutoksen luotettavasti ketjun kaikkiin tiedostoihin. Muutoksen tulisi kopioitua automaattisesti muottipesien malleihin, keernojen malleihin ja esimerkiksi malleihin, joita käytetään CAM ohjelmoinnissa Kuva 1. Piirteitä, joista muodostuu yksinkertainen kappale. Piirre numero 2 on perustettu piirteen 1 yläpinnalle ja piirre numero 3 piirteen 2 yläpinnalle. Piirteillä 4, 5, 6 ja 7 on samanlaisia suhteita edeltäviin piirteisiin. Piirteiden väliset suhteet järjestävät ne ja tekevät samalla mahdottomaksi siirtää piirteitä mihin tahansa järjestykseen. Piirteiden kokoa ja muotoa voi muuttaa muuttamalla niiden pohjana olevien parametrien arvoja. Esimerkiksi piirteen 2 korkeuden voi muuttaa yhdellä parametrilla. Kuva 2. Piirteen, jolla on riippuvuussuhteita muiden piirteiden kanssa, tuhoaminen aiheuttaa tavallisesti ei toivottuja sivuvaikutuksia. Kuvan esimerkissä on tuhottu mallinnuspuun ensimmäinen piirre. Esimerkkikappale on sama kuin edeltävässä kuvassa. Ensimmäisen piirteen lisäksi on hävinnyt tornin keskellä ollut reikä, vaikka sillä ei vaikuta olevan mitään suhdetta muualle kuin torniin itseensä. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 3

4 Kappaleen malli Kappaleen mallista tehty pesä keernoineen Keernojen mallit Puolet liikkuvasta keernasta Muottipesä Kiinteät keernat Koko liikkuva keerna Kuva 3. Mallinnustiedostojen ketju. Kappaleen malli on ketjun ensimmäinen elementti. Se korvaantuu seuraavassa vaiheessa keerna ja pesäpinnoilla, joilla leikataan muottilaatat ja valmistetaan kiinteän ja liikkuvan puolen pesät erillisiin tiedostoihin. Esimerkissä käytetyssä ohjelmassa (SolidWorks) muottipesien malleja kehitetään edelleen leikkaamalla liikkuvat ja kiinteät keernat irti ja tallentamalla ne jälleen erillisiin tiedostoihin. Liikkuva keerna koostuu kahdesta puolikkaasta, jotka yhdistetään ja tallennetaan uuteen tiedostoon. Lopputuloksena on ketju, jossa on neljä mallinnustiedostoa. Jos kappaleen malliin tehdään muutoksia, suunnittelijan on oltava varma, että muutokset päivittyvät tiedostojen ketjussa eteenpäin. Muotin suunnittelun vaiheet ovat suunnilleen samat käytetystä CAD ohjelmistosta riippumatta. Kun kuvassa 3 jo lueteltuja vaiheita täydennetään, saadaan seuraava luettelo: Kappaleen skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Jakopinnan mallintaminen Muotin keerna ja pesäpintojen erottaminen kappaleen mallista Muottipaketin mallintaminen Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla, jolloin laattoihin muodostuu liikkuvan ja kiinteän puolen muottipesä Kiinteiden (erillisten) ja liikkuvien keernojen erottaminen muottilaatoista Ulostyöntötappien ja muiden standardikomponenttien mallintaminen Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Komponenttien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 4

5 Markkinoilla on useita erilaisia CAD järjestelmiä eikä aina ole mahdollista käyttää samaa ohjelmistoa sekä kappaleen että muotin suunnitteluun. Useimmiten kappaleen suunnittelija tallentaa kappaleen mallin jossakin neutraaliformaatissa, joita ovat IGES ja sen variantit VDA FS ja VDA IS, STEP sekä mallinnusydintiedostot Parasolid ja ACIS. Neutraaliformaatissa olevaa tiedostoa voi käyttää muotin suunnittelussa aivan kuin ohjelmiston omaa natiiviformaattia sillä erotuksella, että sen pohjana olevia piirteitä ei voi muokata. Neutraali tallennusmuoto hukkaa kaiken suunnittelutiedon: piirteet, parametrit ja piirteiden väliset suhteet. Neutraaliformaatissa oleva malli on yksi yksittäinen tilavuus tai pintamalli, jolla on sama muoto kuin alkuperäisellä tiedostolla, mutta ei muokattavia elementtejä. Joissakin CAD ohjelmistoissa on työkaluja, jotka tunnistavat auttavasti neutraalimuotoisten tiedostojen piirteitä. Piirteiden tunnistamisen työkalut eivät kuitenkaan ole vielä niin hyvällä tasolla, että niitä voisi ongelmitta käyttää esimerkiksi valukappaleille tavanomaiseen päästökulmien muokkaamiseen. Rinnakkaissuunnittelun ajatuksille perustuvat suunnittelun organisointimallit rohkaisevat tekemään muutoksia vielä hyvin myöhäisessä suunnitteluprosessin vaiheessa. Jos kappaleen malli on lähetetty muotin suunnittelijalle neutraaliformaatissa, muutokset pakottavat useimmiten aloittamaan muotin suunnittelun kokonaan alusta. On itsestään selvää, etteivät muotin suunnittelijat tässä tapauksessa halua tilaajan esittävän muutoksia. Jos kappaleen suunnittelijalla ja muotin suunnittelijalla on samat ohjelmistot, muutosten esittäminen muotin suunnittelun jo alettua voi vaikuttaa mahdolliselta. Tavallisesti näin ei kuitenkaan ole. Mallinnustiedostojen assosiatiivisuudesta ja piirteiden järjestyksestä johtuen on mahdollista, että pieni muutos kappaleen mallissa sotkee muotin suunnittelijan mallinnustiedostot siten, että korjaamiseen menee tunteja tai jopa päiviä. On parempi, ettei muutoksia tule ollenkaan. Jotta muotinsuunnitteluprojekti saataisiin menemään läpi mahdollisimman lyhyessä ajassa, on parempi, että kappaleen mallista tehdään niin hyvä kuin mahdollista ja jäädytetään se heti sen jälkeen, kun lupa muotin suunnittelun aloittamiselle on annettu. Jos myöhemmin valmistetaan prototyyppi tai koemuotti, muutokset voidaan toteuttaa näistä saatujen kokemusten pohjalta ennen kuin tuotantotyökalujen suunnittelu aloitetaan. Muussa tapauksessa kappaleen tilaaja voi joutua kattamaan ylimääräisiä, viivästyksestä tai muotin suunnittelun uudelleen aloittamisesta johtuvia kustannuksia. Muotin suunnittelun vaiheet yksityiskohtaisesti 1. Kappaleen mallin skaalaaminen kutistumaa vastaavalla kertoimella Valetut kappaleet kutistuvat jäähtyessään ulostyöntölämpötilasta huoneenlämpötilaan. Muottipesä tehdään mitoiltaan hieman suuremmaksi kuin mitkä ovat halutut mitat kappaleessa. Tällä tavoin kompensoidaan kutistumisen aiheuttama mittojen pienentyminen. Kutistumakerroin riippuu valettavasta materiaalista. Se on metalliseosten painevalussa tavallisesti luokkaa 0,3 0,8 % ja muovien ruiskuvalussa luokkaa 1 2 (3) %. On suositeltavampaa skaalata kappaleen malli kuin myöhemmissä vaiheissa mallinnettavat keernaja pesäpinnat. On mahdollista, että skaalaus aiheuttaa pientä epätarkkuutta eivätkä pinnat enää myöhemmin sovi aivan täydellisesti yhteen. 2. Jakopinnan mallintaminen Kappale mallinnetaan siten, että siinä on päästökulmat, jotka vaihtavat suuntaa kappaleen ympäri ulottuvalla yhtäjaksoisella linjalla. Linjaa kutsutaan jakolinjaksi. Useimmiten on mahdollista mallintaa tasomainen pinta, joka kulkee jakolinjan kautta. Tuo tasomainen pinta muodostaa muotin jakopinnan eli kiinteän ja liikkuvan muottipuoliskon välisen pinnan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 5

6 Yksinkertaisimmillaan jakolinja seuraa kauttaaltaan tasomaista jakopintaa (Kuva 4). Monimutkaisemmissa kappaleissa jakolinja etenee pääosin yhdellä tasolla, mutta siirtyy joissain kohdin tason ylä tai alapuolelle. Jakopinnan tasomaisen osan ja jakolinjan väliin jäävät aukot täytetään pintalapuilla (Kuva 5). Joihinkin kappaleisiin ei voi mallintaa tasomaista jakopintaa ollenkaan. Muotti täytyy tällöin jakaa kaarevalla tai porrastetulla jakopinnalla. Aina tulisi kuitenkin pyrkiä suunnittelemaan kappale siten, että se voidaan valmistaa muotilla, jossa on tasomainen jakopinta. Kuva 4. Kauttaaltaan tasomainen jakopinta. Jakopinta Jakolinja Kuva 5. Kappale, jossa jakolinja etenee välillä jakopinnan yläpuolella. Jakolinjan ja jakopinnan tasomaisen osan väliin jäävään kohtaan mallinnetaan tangentiaalinen pintalappu. 3. Muotin keerna ja pesäpintojen mallintaminen Muotin suunnitteluun tarkoitetuissa CAD ohjelmistoissa on tavallisesti työkalu, jolla muotin keerna ja pesäpinnat voi tuottaa automaattisesti. Keernapinta on pinta, jolla leikataan muotin liikkuvan puoliskon muottipesä muottilaattaan. Pesäpinta on pinta, jolla leikataan muotin kiinteän puoliskon muottipesä muottilaattaan. Jotkin CAD ohjelmistot erottavat myös liikkuvien keernojan pinnat. Näillä pinnoilla muotoillaan liikkuva keerna. Kuva 6. Vasemmalla: Muotin keernapinta (vihreä pinta alla) ja pesäpinta (punainen pinta päällä) yhdessä jakopinnan kanssa (harmaa pinta). Oikealla: Kappale alapuolelta. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 6

7 4. Muottipaketin mallintaminen Muottipaketti on muottilaatoista koostuva kokoonpano, johon muottipesät ja kaikki muutkin osat kiinnitetään tai työstetään. Muottilaatat ovat tietyillä valmistajakohtaisilla standardimitoilla valmistettuja osia, standardiosia. Muottipaketti on muotin runko. Useissa muotin suunnitteluun tarkoituissa CAD järjestelmissä on sisään rakennettu muotin standardiosakirjasto, josta kaikki muottipaketin osat haetaan. Jos CAD ohjelmistossa ei ole kirjastoa, osat täytyy mallintaa itse tai hakea jostakin ulkopuolisesta CAD kirjastosta. Osa standardiosien valmistajista jakaa muottilaattojen mallit CD tai DVD ROM muodossa. Suurimmat valmistajat, kuten D M E, Hasco ja Strack tekevät yhteistyötä CAD ohjelmistojen valmistajien kanssa sekä julkaisevat mallit web pohjaisissa standardiosakirjastoissa. Kuva 7. Muottipaketin osat. Fixed cavity plate = kiinteän puolen muottilaatta; Moving cavity plate = liikkuvan puolen muottilaatta; Clamping plate = kiinnityslaatta; Back plate = takalaatta (tukilaatta); Ejector set = ulostyöntöpaketti; Riser = sivukisko (paranelli) 5. Muottilaattojen leikkaaminen keerna ja pesäpinnoilla tavoitteena muodostaa laattoihin muottipesät Aikaisemmin mallinnetuilla keerna ja pesäpinnoilla leikataan muottilaatat tai vapaasti muotoillut aihiot, jotka myöhemmin liitetään muottilaattojen malleihin. Toimenpiteen jälkeen muottilaatoissa on kappaleen muotoiset syvennykset eli muottipesät. (Katso kuvat alla.) Kuva 8. Vasemmalla: Vapaasti muotoiltuun aihioon leikattu kiinteän puolen muottipesä.leikattu pesäpinnalla. Oikealla: Liikkuvan puolen muottipesä. Leikattu vapaasti muotoiltuun aihioon keernapinnalla. Aihiot liitetään muottilaattojen malleihin yksinkertaisella boolean operaatiolla. Toinen vaihtoehto on leikata muottilaatat suoraan. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 7

8 6. Kiinteiden ja liikkuvien keernojen irrottaminen muottilaattojen malleista Toisinaan muottipesän muodot on hankala koneistaa millään tavanomaisella työstömenetelmällä. Hankalat muodot erotetaan muottilaatan mallista ja ne valmistetaan kiinteinä keernoina erillisistä kappaleista. Tyypillinen esimerkki kiinteästä keernasta on keernatappi, jota käytetään haluttaessa muotoilla kappaleeseen kapea ja syvä reikä. Eri CAD ohjelmistoissa on erilainen logiikka ja erilaiset työkalut liikkuvien keernojen mallintamiseen. Periaatteessa liikkuva keerna muotoillaan niillä kappaleen pinnoilla, jotka muodostavat muottiin vastapäästön. a) b) c) d) Kuva 9. Keernojen erottaminen muottilaattojen malleista. a) Liikkuvaa keernaa leikataan pinnalla irti muottilaatta aihion mallista. b) Muottilaatan mallista erotetaan kiinteä keerna omaksi kappaleekseen. Muottipesä on hankala työstää, jos keerna jätetään osaksi työstettäviä muotoja. c) Muottilaatan mallista erotetaan pitkä ja kapea, levymäinen keernamuoto omaksi kappaleekseen. Muoto voitaisiin periaatteessa valmistaa myös työstämällä se suoraan muottipesään. Kapeat kohdat ja pienisäteiset nurkat kuumenevat ja altistuvat kulutukselle valun aikana. On huomattavasti helpompaa ja halvempaa vaihtaa pelkkä keerna kuin valmistaa uudelleen kokonainen muottilaatta tai insertti. d) Keernatappi erotetaan lähes aina omaksi kappaleekseen. 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 8

9 7. Ulostyöntötappien ja muiden standardiosien mallintaminen Jos CAD ohjelmistossa on sisään rakennettu standardiosakirjasto, kaikki tavallisimmat standardiosat haetaan sieltä ja liitetään osaksi muottikokoonpanoa. CAD ohjelmistoissa voi olla suunnittelua helpottavia automaattitoimintoja, kuten esimerkiksi asennusreikien leikkaaminen pelkällä parametrin asettamisella. 8. Jäähdytyskanavien ja täyttöjärjestelmän mallintaminen Ruiskuvalumuotin täyttöjärjestelmä (kanavisto) on yksinkertainen verrattuna painevalumuotin täyttöjärjestelmään. Joissakin CAD ohjelmistoissa on piirrekirjasto, joilla portin ja kanavat pystyy mallintamaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti vain muutaman parametrin asetuksella. Suunnittelija mallintaa viivat, joita pitkin jakokanavisto tulee kulkemaan, valitsee valuporteille sopivat paikat, valitsee porttityypin, mitoittaa sen ja ohjelmisto tekee loput automaattisesti. Jäähdytyskanavat voi mallintaa samalla tavoin. Kuva 10. Vasemmalla: Ruiskuvalumuotin jakokanavat ja suorakulmainen portti jakotasolla. Oikealla: Ruiskuvalumuotin tunnelikanava. Painevalumuotin valujärjestelmä on moni mutkainen. Se täytyy mallintaa piirre piirteeltä manuaalisesti, koska automaattisia työkaluja ei ole saatavilla. CAD ohjelmistossa on hyvä olla helppokäyttöiset ja toimivat työkalut poikkileikkaukseltaan muuttuvan pinnan tai tilavuusobjektin pursottamiseen. Kuva 11. Painevalumutoin suunnattu tangenttikanava. Porttikanavan poikkipinta ala pienenee portin täytettävän osan ja virtauskulman suhteessa.muoto on monimutkainen. Jäähdytyskanavat voivat olla yksinkertaisia, muottilaatan läpi porattuja ja joistakin kohdin tulpattuja reikiä. Ne voivat olla myös monimutkaisia järjestelmiä, joissa on vaaka ja pystysuoria porauksia ja virtausta ohjaavia standardikomponentteja. Jos CAD ohjelmistossa on standardiosakirjasto, tavallisimmat osat löytyvät sieltä. Jäähdytyskanavissa tarvitaan tulppien ja virtausta ohjaavien komponenttien lisäksi erilaisia liitoskomponentteja, joilla kanavat yhdistetään jäähdytysainetta virtauttavaan koneeseen. Virtausta ohjaavat komponnetit pyörteyttävät, suuntaavat tai paineistavat jäähdytysainetta, esimerkiksi keernojen sisällä 27/10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 9

10 9. Osien muokkaaminen CAM ohjelmointia varten Muottilaatat, keernat ja pesäinsertit käyvät läpi useita valmistusvaiheita erilaisilla työstökoneilla. Voi olla tarpeen tallentaa työstettävän kappaleen malli eri versioina eri työstövaiheiden ohjelmointia varten. Jos kappaleelle tulee esimerkiksi lankasahausta, lankasahattavat muodot erotetaan muista muodoista, malli tallennetaan ja lähetetään lankasahan käyttäjälle CAM ohjelmointia varten. Jos kappaleeseen tulee jyrsintää, malli voidaan joutua muokkaamaan erikseen rouhintakoneistusta ja viimeistelyvaiheita varten. Eri tyyppisillä porakoneilla, esimerkiksi tavallisella ja syvän reiän poraukseen käytettävällä koneella, voi olla erilaisia vaatimuksia mallinnustiedon suhteen. Yksi ongelmakenttä koskee versioiden tuottamista. Toinen ongelmakenttä koskee versioiden ylläpitoa ja järjestämistä monen käyttäjän ympäristöä varten. CAD järjestelmissä on työkaluja mallinnustiedon hallintaan. Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer Aided Engineering, CAE) Computer aided engineering (CAE) tarkoittaa erilaisten ohjelmistojen hyödyntämistä perinteisten insinöörityön ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkkejä ovat lujuuslaskenta ja koneiden dynaaminen käyttäytyminen. Valukappaleiden ja muottien suunnittelijat ovat kiinnostuneita esimerkiksi muotin täyttymisestä, kappaleen jäähtymisestä muotin sisällä, kappaleeseen muodostuvasta mikrorakenteesta, vääntymien ennustamisesta ja kappaleen mekaanisista ominaisuuksista. Valettujen kappaleiden suunnittelijoiden tärkeimmät CAE työkalut ovat valunsimulointiohjelmistoja. CAE ohjelmistot käyttävät joko finite element menetelmää (FEM) tai finite difference menetelmää (FDM). Kappaleen malli siirretään useimmiten STL muotoisena. STL malli koostuu pienistä kolmion muotoisista pintalapuista. Se on tiedostomuoto, joka on kehitetty erityisesti CAE ohjelmistoja ja rapid prototyping koneiden ohjelmointia varten. Se ei välttämättä ole oikea tiedostomuoto kappaleen muotoilussa ja muotin valmistuksessa tarvittavien kauniiden tasaisten pintojen tuottamiseen, mutta sopii hyvin insinöörilaskennan tarpeisiin. Osa CAE ohjelmistoista lukee myös muita neutraalimuotoisia tiedostoja, tavallisesti IGES tai STEP tiedostoja, mutta STL on kuitenkin tavallisin. FEM ja FDM ohjelmistot muokkaavat STL tiedostosta erityisen solmurakenteisen verkkomallin, jonka pohjalta laskenta tehdään. STL tiedostoa ei käytetä suoraan. Kokonainen muottikokoonpano on CAE laskentaa varten liian laaja kokonaisuus ja kappaleen malli liian suppea. Minimissään CAE ohjelmisto tarvitsee kappaleen mallin ja kanaviston mallin. Jos kappaleen jäähtymistä halutaan tarkastella yksityiskohtaisemmin, laskentaohjelmaan syötetään myös jäähdytyskanaviston malli. CAE järjestelmät ovat tulleet aikaisempaa helppokäyttöisemmiksi. Edeltävä ohjelmistosukupolvi vaati käyttäjää mallintamaan suuren osan kappaleen ja kanaviston geometriasta ohjelmiston omin työkaluin. Nykyiset ohjelmistot lukevat neutraalimuotoisia tiedostoja ja käyttäjän tehtäväksi on jäänyt parametrien syöttäminen ja tulosten odottelu. Lähteet Malloy, R. A. Plastic part design for injection moulding, Hanser, Germany, 1994 Menges, G., Michaeli, W., Mohren, P. How to make injection molds, 3 rd edition, Hanser, Germany, 2000 Schoonmaker, S. J. The CAD Guidebook A Basic Manual for Understanding and Improving Computer Aided Design, Marcel Dekker, USA, /10/2009 Muotin CAD suunnittelun vaiheet 10

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntimet 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus diecasting_1_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen ruisku tai painevalukappale,

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus solids_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Muotin kiinnittäminen

Muotin kiinnittäminen Muotin kiinnittäminen Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Kone ja laiteympäristö CAD työkalut harjoituksessa Muotin kiinnittäminen Mallinnuksen

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök Muotin perusrakenne Tampereen teknillinen yliopisto - Tuula Höök Muotti jakaantuu kahteen puoliskoon: liikkuva ja kiinteä. Liikkuva muottipuolisko kiinnitetään valukoneen liikkuvaan muottipöytään ja kiinteä

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi 1 Tilavuusmallinnus 1 Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi Harjoitusten yleisohje Tutki

Lisätiedot

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1 Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalukappaleen muoto ja mittatarkkuus riippuu seuraavista tekijöistä: Muotin lämpötasapaino Muotin lujuus

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus Tasainen seinämänpaksuus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota aloitustiedosto start_univwall_x.sldprt. Avaa tiedosto ja tarkastele kappaleessa olevia seinämänpaksuuksia. Kappaleessa on liian

Lisätiedot

Kaasuavusteinen ruiskuvalu

Kaasuavusteinen ruiskuvalu Kaasuavusteinen ruiskuvalu School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännetty ja tarkistettu teksti: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kaasuavusteinen ruiskuvalu on

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi 1

Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi 1 Ruiskuvalumuotin testaaminen ja simulointi School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kuten lähteissä [1] ja [2] on mainittu,

Lisätiedot

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Muottipaketti Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muottilaattojen mitoittaminen Pesien asettelu CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti Mallinnuksen

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt Painevalut 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskokoonpano start_gearbox.zip ja pura se omalle koneellesi. Voit käyttää myös neutraalitiedostoja. Tehtävänä on suunnitella

Lisätiedot

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

Jakopinta monipesäinen muotti

Jakopinta monipesäinen muotti Jakopinta monipesäinen muotti JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys,

Lisätiedot

STL:n luonti IronCADillä

STL:n luonti IronCADillä STL:n luonti IronCADillä STL-tiedoston luonti IronCADilla etenee seuraavasti: 1. Avataan haluttu kappale IronCADilla. 2. Kappaletta napsautetaan hiiren oikealla näppäimellä ja valitse pudotusvalikosta

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Malliveistämöstä 3D tulostukseen

Malliveistämöstä 3D tulostukseen Malliveistämöstä 3D tulostukseen Firpa 2015 Seppo Syrjälä Anekdootti: Pikku tarina, juttu, kasku Seppo Syrjälä 1982 2004 Electrolux, RPI, Alphaform Kokeillut kaikkia(?) olemassa olevia työkalunvalmistusmenetelmiä,

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin kuumakanavistot

Ruiskuvalumuotin kuumakanavistot Ruiskuvalumuotin kuumakanavistot School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kanaviston tehtävänä on johtaa ruiskuvalukoneen

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS Konepajamiehet 19.4.2011 Joustava yksittäisvalmistusautomaatio Target Erävalmistuksen ja yksittäisvalmistuksen tavoitteiden erot Toistuva erävalmistus tai volyymituotanto tuotantolaitteiston

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla JuhoTaipale, Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat:

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO Professori Juha Varis Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTAA Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konepajatekniikanja levytyötekniikan laboratorio ja Stora Enso

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen

3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen 3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen 3D tulostus Kyamk 3D tulostusta opetuksessa vuodesta 2005 lähtien Tuotemuotoilun, veneteknologian ja puumuotoilun koulutusohjelmille

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy 3D-tulostus tarkoittaa yksinkertaistettuna materiaalia lisäävää valmistusta. Markkinoilla on erilaisia 3D-tulostustekniikoita joista kukin

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

Digikuvan peruskäsittelyn. sittelyn työnkulku. Soukan Kamerat 22.1.2007. Soukan Kamerat/SV

Digikuvan peruskäsittelyn. sittelyn työnkulku. Soukan Kamerat 22.1.2007. Soukan Kamerat/SV Digikuvan peruskäsittelyn sittelyn työnkulku Soukan Kamerat 22.1.2007 Sisält ltö Digikuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Skannaus Kuvan kääntäminen Värien säätö Sävyjen säätö Kuvan koko ja resoluutio

Lisätiedot

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä Valutoleranssilla tarkoitetaan yhteisesti sovittua aluetta, jonka sisälle kappaleiden mittamuutokset mahtuvat. Toleranssit jaotellaan yleensä useaan ryhmään, jossa pienimmissä toleranssiryhmissä hyväksytyt

Lisätiedot

Johdanto Tuotteesta Kurssit

Johdanto Tuotteesta Kurssit Johdanto Ryhmämme tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vaateripustimen keskiosa, joka sopisi muiden ryhmien suunnittelemiin osiin koska joka ryhmällä oli oma osansa suunniteltavana, lähtökohdat antoivat

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö on työstömenetelmä, jolla on mahdollista 1. Valmistaa pienisäteisiä sisäpuolisia pyöristyksiä. 2. Valmistaa päästöllisiä syviä

Lisätiedot

Euroopan alueella toimii useita standardikomponenttien ja muotin osien toimittajia (Taulukko 1).

Euroopan alueella toimii useita standardikomponenttien ja muotin osien toimittajia (Taulukko 1). Muotin standardiosat Tuula Höök - Tampereen teknillinen yliopisto Muotin standardiosat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: Muottipaketti ohjaustappeineen, ohjausholkkeineen ja muine ohjausosineen Ulostyöntimet

Lisätiedot

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi What s Uusi SURFCAM V5.2 Mitä Uutta Page 1 of 19 Toukokuu 2011 Mitä uutta - SURFCAM V5.2 Sisällysluettelo 1) Uusi - Millturn valikko 3 2) Uusi HSM Z-rouhinta rata 4 3) Uusi - Valintojen multi maskaus 6

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

KOKOONTAITETTAVA HENKARI

KOKOONTAITETTAVA HENKARI VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ryhmä 3 Olli Eronen Tomi Blomback Jaakko Etelämäki KOKOONTAITETTAVA HENKARI 3D-Tuoteprojekti Simultaanisuunnittelu Tekniikka ja liikenne 2005 2 1. SISÄLLYS 2. RYHMÄESITTELY 3

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

Ruiskuvalukappaleen syöttökohta

Ruiskuvalukappaleen syöttökohta Ruiskuvalukappaleen syöttökohta Technical University of Gabrovo Hristo Hristov Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Ruiskuvalukappaleen suunnittelijan on tärkeää huomioida kohta, josta muovi tullaan

Lisätiedot

Strathclyde-prosessi

Strathclyde-prosessi Strathclyde-prosessi (Materiaali pohjautuu Terry Williamsin luentokalvoihin The Catastrophic Project - an examination of some real-life project failures and an exposure of root causes. Project Management

Lisätiedot

Valuviat ja kappaleen pinnan laatu

Valuviat ja kappaleen pinnan laatu Valuviat ja kappaleen pinnan laatu Tuula Höök - Tampereen teknillinen yliopisto Pinnan laadusta tulee eräs pinnoitettavan valukappaleen tärkeimmistä hyväksymiskriteereistä, koska pinnoitteilla on taipumus

Lisätiedot

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus Rautalankamallinnus Tampereen ammattiopisto - CAD -perusharjoitukset Rautalankamallinnus I: Jana, suorakulmio ja ympyrä Harjoitusten yleisohje Valitse suunnittelutilan

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvien NC-ohjelmointi Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvaus 2008 2008 www.cam.fi Turku Pathtrace Oy, vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNCliitännät, NC-ohjelmoinnin

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot

Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy

Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy Betonivalmisosien valmistus toimitukset Hemmo Sumkin PARMA Oy Ontelolaatastojen uusi uusi suunnitteluohje Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje Nämä Nämäkäyrästöt

Lisätiedot

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). HB-HARKKO KÄYTTÖOHJE Lyhyesti Kirjasto sisältää kevytsora- ja eristeharkko-objektin lisäksi laajennuksen, jonka avulla suunnittelija voi tehdä kokonaisen rakennuksen mallin harkoista automaattisesti detaljisuunnittelua

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1 Mitä uutta SURFCAM Mitä uutta Sisältö Yleinen/Järjestelmä 3 Uusi asennusohjelma >>...3 Toiminnollisuus 4 Parannettu piirrustustason tuki >>...4 Parannettu värityksen tuki >>...5 Inline -koodi erillisenä

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

EdgeCAM Tuotantokoneistus

EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksi maailman johtavista valmistusjärjestelmistä, valmiina ratkaisemaan sinun tuotannollisen koneistuksen tarpeet. Nyt myös 4- ja 5-akselinen työstö. EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksinkertainen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys

Ruiskuvalumuotin jäähdytys Ruiskuvalumuotin jäähdytys School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Ruiskuvalun perusvaiheet ovat muotin täyttö, jäähdytys

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Muovi materiaalina antaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun. Muovituotetta suunniteltaessa on muistettava

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot