EURAJOEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa. Selostus. (ehdotusvaihe) Työ: Turku,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa. Selostus. (ehdotusvaihe) Työ: 25179. Turku, 8.1.2013"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos, korttelin 18 osa Selostus (ehdotusvaihe) Työ: Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 2 EURAJOEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIN 18 OSA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee vahvistetun asemakaavan korttelin 18 osaa sekä puisto-, katu- ja LYT-aluetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 18 osa sekä puisto- ja katualuetta. Suunnittelualueen sijainti. Asemakaavan muutos koskee aluetta Eurajoen keskustan tuntumassa. Alue sijaitsee Kirkkotien pohjoispuolella, Runkotien ja Koivukujan välissä. 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Eurajoen kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen ( 332). Katsauksessa on todettu mahdollinen asemakaavan muutoksen tarve kirjastoa varten. - Kunta ja viranomaiset neuvottelivat alueen suunnittelusta ja kaavamuutoksesta

3 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 3 - MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu toukokuussa Eurajoen kunnanhallituksen päätös keskustan asemakaavan muuttamisesta ( 139). - Kuulutus kaavan vireille tulosta (MRL 63 ) kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä toukokuussa OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään kunnanvirastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan. - Kaavan laadinta aloitettiin toukokuussa Kaavaluonnos kunnanhallituksen käsittelyssä ( 139). - Asemakaavan muutoksen päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. - Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta. - Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä, mutta viranomaisten lausuntoja jätettiin 2 kpl. Niiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia. - Alueen suunnittelusta ja kaavamuutoksesta pidettiin työpalaveri kunnassa Kaavaehdotus valmistui tammikuussa Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ( ). - Kaavaehdotus asetettiin MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. - Lausuntojen tarvetta tiedusteltiin viranomaisilta kaavaehdotuksen valmistuttua. - Kaavaehdotuksesta muistutuksia. Viranomaislausuntoja ja muita kannanottoja annettiin kpl, joiden perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia. - Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ( ). - Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ( ). 2.2 Asemakaava Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten rakentamisen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Eurajoen kunta ja yksityiset rakentajat. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutos koskee aluetta Eurajoen keskustan tuntumassa. Alue koostuu liikerakennuksesta ja huoltoasemasta pihoineen. Pohjois- ja länsireunassa on lisäksi kapeahkot puistokaistaleet. Alueen länsireunassa on katualue.

4 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 4 Liikerakennus ja huoltoasema pihaalueineen Luonnonympäristö Kaavamuutosalue on maastoltaan tasainen ja pääosin rakennettu. Sen pohjois- ja länsireunalla on kapeahkot puistoalueet. Ne ovat hoidettuja piha-alueiden osia, pääosin nurmikenttää sekä muutama puu Rakennettu ympäristö Alueella sijaitsee vähäisessä käytössä oleva liike- ja toimitilarakennus pysäköintialueineen sekä huoltoasema. Lisäksi Kirkkotien varressa on linja-autojen pysäköintialue. Ilmeeltään alue on avointa asfalttikenttää. Selkeää katutilaa ei synny. Alueen rakennuskantaa: huoltamo- ja pesularakennus, jakeluasema sekä liikerakennus Maanomistus Asemakaavan muutoksen alueet omistaa Eurajoen kunta ja yksityiset maanomistajat Pohjakartta Asemakaava on laadittu kaavoituksen pohjakartalle 1: Maaperän pilaantuneisuus Suunnittelualueella on ollut huoltoasematoimintaa 1960-luvulta lähtien. Polttonesteen jakeluun tarkoitettua mittarikenttien aluetta on saneerattu vuonna Kyseisen huoltoaseman rakennuspaikalla on tehty selvitys maaperän pilaantuneisuudesta (Perusselvitysraportti Eurajoen kunnassa osoitteessa Kirkkotie 24 sijaitsevan huoltoaseman maaperän pilaantuneisuudesta. Geoline Oy, 2007). Selvityksessä esitetään toimenpiteinä mm. seuraavaa: Pilaantuneella alueella suoritetaan massanvaihto ja pilaantunut maa-aines toimitetaan käsittelyä varten käsittelyyn oikeutetulle toimijalle.

5 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 5 Voimassa oleva asemakaava määrää alueen pilaantuneen maaperän käsittelystä seuraavaa: Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ja arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muita rakentamistoimenpiteitä. Kaivutöiden yhteydessä maaperä on tarvittaessa puhdistettava tai vaihdettava. Asiaa on tarkasteltu tarkemmin kaavamuutoksen näkökulmasta kohdassa 5.5. Liite 3: Kartta maaperän pilaantuneisuuden selvityksestä 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntavaltuuston ( 20) hyväksymän Satakunnan maakuntakaavan. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat. Maakuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A). Lisäksi alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi rajatulle alueelle (kh-1). Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Yleiskaavoitus Eurajoen kunnanvaltuuston hyväksymässä Keskustan-Lapijoen osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu suurimmaksi osaksi linja-autoaseman alueena (LA) ja pieneltä osin puistoalueena (VP).

6 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 6 Edellä kuvatulla osayleiskaavalla ei ole oikeusvaikutuksia. Keskusta-Lapijoki osayleiskaavan laadinta on kuulutettu vireille huhtikuussa Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Nyt laadittava asemakaavan muutos huomioidaan osayleiskaavaa laadittaessa. Ote Keskustan-Lapijoen osayleiskaavasta (1992). Asemakaavoitus Kaavamuutosalueella on voimassa vahvistettu asemakaavan muutos. Voimassa olevassa asemakaavassa muutosalueelle on osoitettu seuraavia aluevarauksia: liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), huoltoaseman korttelialuetta (LH) sekä puistoa (VP) länsi- ja pohjoisreunaan. Alueelle on osoitettu putkirasitteita.

7 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 7 Ote asemakaavojen yhdistelmästä. Liite 2: Muutettava kaava-alue. Selvitykset Aiempien asemakaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta osoitetut kohteet tai alueet (rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot) huomioidaan kaavan laadinnassa. Muita kaavaa koskevia asiakirjoja - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (AIRIX Ympäristö Oy, 2012) - Satakunnan maakuntakaava (2009) - Keskustan-Lapijoen osayleiskaava (1992) - Voimassa olevat asema-/rakennuskaavat ja niiden muutokset 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutoksen tarve on muuttaa nykyistä käyttötarkoitusta siten, että liike- ja toimistorakennusten (K) ja huoltoaseman (LH) sijaan alueelle osoitetaan rakennuspaikka kirjastotalolle sekä asuinkerrostaloille Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Eurajoen kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen ( 332). Katsauksessa on todettu mahdollinen asemakaavan muutoksen tarve kirjastoa varten. Eurajoen kunnanhallituksen päätös keskustan asemakaavan muuttamisesta tehtiin ( 139). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

8 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista: Maanomistajat, asukkaat, yhdistykset, yritykset: - naapurikiinteistöjen asukkaat ja maanomistajat - muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat Eurajoen kunta: - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - kunnanhallitus - kunnanvaltuusto Viranomaiset: - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Satakuntaliitto - Satakunnan museo - Satakunnan pelastuslaitos Yhdyskuntatekniikka: - Vesihuolto ja viemäröinti (kunta) - DNA Lounais-Suomi Oy (puhelinlinjat, kaapelointi) - Fortum Sähkönsiirto Oyj (sähköverkko) - Paneliankosken Voima Oy (sähkö) - Eurajoen puhelin Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Kaavan vireille tulosta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä toukokuussa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu toukokuussa OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään kunnanvirastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan. Asemakaavan muutoksen päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta jätettiin 2 kpl viranomaisten mielipiteitä tai lausuntoja. Muilta osallisilta ei tullut kirjallisia kannanottoja. Kaavaluonnokseen tehtiin tarkennuksia kannanottojen ja työpalaverin perusteella. Asuinkerrostalojen rakennusalaa siirrettiin kauemmas Kirkkotiestä ja viereisestä asuinkorttelista, rakentamistavasta annettiin tarkempia määräyksiä sekä laadittiin havainnekuvia havainnollistamaan rakennusten sijoittumista ympäristöönsä. Kaavaehdotus valmistui tammikuussa 2013 ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa ( ). Asemakaavan muutoksen päivätty ehdotus asetettiin MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi.

9 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 9 Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja/tai lausunnot. Tarkistukset kaavaan. (tarkentuu ehdotusvaiheessa) Viranomaisyhteistyö Kaava on laadittu kunnan virkamiesjohdon sekä kaavaa laativan konsultin yhteistyönä. Kaavan lähtökohdista neuvoteltiin aloitusvaiheessa kunnan ja viranomaistahojen kanssa Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Lausunnon antoivat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan museo. Satakuntaliitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Lausuntojen tarvetta tiedusteltiin viranomaisilta kaavaehdotuksen valmistuttua Päätökset Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ( ). Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ( ). 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle kirjastotalon sekä asuinkerrostalojen rakentaminen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Tavoitteisiin on vastattu VAT:n periaatteiden mukaisesti tukemalla mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, palvelujen saatavuutta, alueen virkistyskäyttöä sekä kunnallisteknisten verkostojen toimivuutta ja käyttöä. Kaavan suhde maakuntakaavaan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntavaltuuston ( 20) hyväksymän Satakunnan maakuntakaavan. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A). Lisäksi alueet sijoittuvat valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi rajatulle alueelle (kh-1). Kh-1 aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä. Lisäksi: Merkittävistä aluetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Asemakaavan muutos toteuttaa maakuntakaavan aluevarauksia. Sijainti kulttuuriympäristön ja -maiseman osana otetaan huomioon kaavamääräyksissä.

10 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 10 Kaavan suhde osayleiskaavaan Asemakaavan muutos toteuttaa vuonna 1992 laaditun osayleiskaavan aluevarauksia. Keskusta-Lapijoki osayleiskaavan laadinta on kuulutettu vireille huhtikuussa Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Nyt laadittava asemakaavan muutos on vähäinen eikä siten vaikuta osayleiskaavan tavoitteisiin. Kaavan suhde nykyisiin rakennus-/asemakaavoihin Kaava muuttaa voimassa olevan asemakaavan aluevarauksia seuraavasti: Alueelle on nykyisessä kaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), huoltoaseman korttelialuetta (LH), liikennealuetta sekä puistoa (VP) länsi- ja pohjoisreunaan. Lisäksi alueelle on osoitettu putkirasitteita. Kaavamuutoksella osa liikeja toimistorakennusten korttelialueesta osoitetaan kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Loput K-alueesta sekä LH-alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Lännenpuoleiset puistoalueet muuttuvat osaksi kortteleita. Pohjoisen puoleinen puisto säilyy miltei kokonaan. Rakennuspaikat osoitetaan MRL:n mukaisin aluemerkinnöin. Länsireunassa olevan kadun nimi muutetaan Koivukujasta Weener-tieksi Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavan tavoitteita on tarkennettu ja tarkennetaan kaavaprosessin kuluessa mielipiteiden, muistutusten, lausuntojen sekä viranomaisneuvottelujen perusteella. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja valintaperusteet Kunnan edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen ja alueelle laadittujen luonnosten perusteella laadittiin kaavaluonnos toukokuussa Luonnoksen ratkaisuihin vaikuttivat suurelta osin alueen uudelle käyttötarkoitukselle edullinen sijainti, liikenneverkosto sekä alueen nykyiset ja tulevat maankäyttötarpeet. Mielipiteiden huomioiminen Asemakaavan valmisteluvaiheessa saatujen mielipiteiden ja palautteen perusteella kaavan sisältöä on tarkennettu seuraavien asioiden osalta: - lähinnä Kirkkotietä sijaitsevan asuinkerrostalon rakennusalaa siirrettiin kauemmas tiestä ja muista olemassa olevista rakennuksista. - rakentamistavasta annettiin kaavan yleismääräyksiin tarkempia määräyksiä. - havainnekuvia laadittiin havainnollistamaan rakennusten sijoittumista ympäristöönsä. - Koivukujan katualue otettiin mukaan kaava-alueeseen ja sen nimi vaihtui Weener-tieksi. - YY- ja AK-korttelialueita laajennettiin kiinni LYT-alueeseen sekä Weener-tien ja Kirkkotien risteysalueella LYT-aluetta muutettiin YY-alueeksi. Kaavan sisältöä tarkennettiin edelleen ehdotusvaiheessa muistutusten ja lausuntojen perusteella seuraavasti: (täydentyy) Liite 6: Vastine kaavaluonnoksesta jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Liite 7: Vastine kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin.

11 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,3608 hehtaaria. Asemakaavalla on osoitettu: - Asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) yksi korttelinosa, jonka pinta-ala on 0,6714 hehtaaria. - Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY) yksi korttelinosa, jonka pinta-ala on 0,3057 hehtaaria. - Puistoalueeksi (VP) 0,1886 hehtaaria. - Katualueeksi 0,1951 hehtaaria Palvelut Kaava-alue tukeutuu Eurajoen keskustaajaman palveluihin. Kaavamuutos mahdollistaa toteutuessaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kehittämisen kunnan alueella. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen toteutuessa alueesta muodostuu mukava asuin- ja kirjastokortteli lähellä kunnan palveluita. Alueelta on hyvät yhteydet Eurajoen keskustaan, sekä viereisiin kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, niiden toteutuessa. VP-alueella ympäristö säilyy ennallaan. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) on osoitettu osa korttelista. Uuden rakennuspaikan koko on noin 6700 m 2. Kerroslukuna on IV ja rakennusoikeus on Rakennusoikeus on jaettu kolmelle eri rakennusalalle. Rakennusala, pysäköinti- ja istutusalueet on osoitettu tontin/ rakennuspaikan koon, sijainnin, maastonmuotojen sekä lähiympäristön maankäytön perusteella. Lisää vieraspysäköintipaikkoja voidaan sijoittaan Weener-tien katualueelle. Ohjeellisena rakennusalana on esitetty asuinrakennusten sijoitusperiaate. Alueella sijaitseva viemärilinja kaapeloidaan tai siirretään katualueelle. Rakennuspaikan maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista on annettu velvoite kaavan yleismääräyksissä. Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena (YY) on osoitettu yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikan koko on 3057 m 2. Kerroslukuna on I ja rakennusoikeus on Rakennusala, pysäköinti- ja istutusalueet on osoitettu tontin/ rakennuspaikan koon, sijainnin, maastonmuotojen sekä lähiympäristön maankäytön perusteella. Lisää asiakaspysäköintipaikkoja voidaan sijoittaan Weener-tien katualueelle. Rakennuspaikan maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista on annettu velvoite kaavan yleismääräyksissä. Yleismääräykset: Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen. Korttelialueilla on rakennuslupaa haettaessa esitettävä asemapiirroksella kokonaissuunnitelma rakennuspaikan käyttämisestä. Huoltopihat on rajattava yhtenäisillä aidoilla tai katoksilla, jotka sopivat yhteen lähiympäristön rakentamisen kanssa. Jalankulkutiet tulee erottaa ajoteistä ja pysäköintialueista istutuksin tai muilla suojarakenteilla.

12 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 12 Rakennukset on sijoitettava niin, että louhimista tai pengertämistä tarvitaan mahdollisimman vähän. Istutettavat ja rakentamattomat korttelinosat tulee pitää siistinä ja hoidettuna. Alueen puusto ja muu kasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. AK-korttelialueella noudatetaan yhtenäistä rakentamistapaa, joka sopii hyvin yhteen YY-korttelialueen rakentamisen kanssa. AK-korttelialueella julkisivujen päämateriaalin tulee olla valkoinen tai vaalean sävyinen rappaus tai poltettu tiili. Sokkelin tulee olla sävyltään harmaa tai sama kuin julkisivun sävy. Vesikaton kaltevuuden tulee olla 1:2 tai sitä loivempi. Katemateriaalina tulee käyttää tiiltä, betonitiiltä tai sileää peltiä, joka on sävyltään punertava. Rakennusten yksityiskohtiin voidaan valita yhtenäinen, kirkkaampi värisävy. Asuinhuoneistot tulee sijoittaa ja rakentaa niin, että niissä sisämelu ei ylitä päiväaikaan 35 db(a):n ja yöaikaan 30 db(a):n ohjearvoa. YY-alueella yleisö- ja toimistotilat tulee sijoittaa ja rakentaa niin, että niissä sisämelu ei ylitä 45 db(a):n ohjearvoa. AK-alueella on, Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä ja arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muita rakentamistoimenpiteitä. Kaivutöiden yhteydessä on maaperä tarvittaessa puhdistettava tai vaihdettava. Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti: -YY-alueella 1 ap/65 k-m2 sekä 1 ap/työntekijä -AK-alueella 1 ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap/asunto Kaava-alueella on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ympäristölupaviranomaisten antamia suojelumääräyksiä Muut alueet Puistoalueena (VP) on osoitettu korttelialueen pohjoispuoleinen viheralue. Weener-tien katualueelle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä kadun suuntaisesti. Sen reunaan voidaan osoittaa myös osa kirjaston ja kerrostalojen vieraspaikoituksesta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennettu ilme muuttuu merkittävästi. Nykyisen huoltoaseman ja vähäisellä käytöllä olevan liikerakennuksen tilalle tulee kolme kerrostaloa sekä kirjastotalo. Sijainti kunnan keskustan tuntumassa, Kirkkotien varrella ja kunnantalon vierellä on kirjastolle hyvin edullinen. Uudet asuinrakennukset tukevat toimintaa. Nelikerroksiset talot poikkeavat jonkin verran alueen muusta rakennuskannasta. Ne on kuitenkin sijoitettu kauemmas kadun varresta, jolloin ne jäävät kirjastotalon taakse, rinteen juurelle (ks. liitteet 4 ja 5). Liikennemäärä alueella saattaa vähentyä jonkin verran, kun huoltoasema poistuu alueelta. Myös raskas liikenne poistuu alueelta, kun linja-autojen pysäköintialue siirtyy muualle. Vastaavasti kirjastossa asioidaan autolla, pyörällä tai jalkaisin. Asuinkerrostalojen liikenne kohdistuu työmatka- ja asiointiajoihin. Kevyt liikenne todennäköisesti lisääntyy sekä kirjaston että asuinrakennusten osalta.

13 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja -maisemaan Kaavamuutoksessa uudet rakennukset pyrkivät täydentämään ja tiivistämään aluerakennetta keskustaajaman palvelujen äärellä. Kaavan toteutumisella on myönteisiä vaikutuksia ottaen huomioon alueen nykyisen ilmeen linja-autojen paikoitustilana ja huoltoasemaympäristönä. Avoin katutila täydentyy ja rajautuu paremmin uusien rakennusten ja istutusten myötä. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäisyyttä rakentamiseen ja katukuvaan (ks. liitteet 4 ja 5). Kaavamuutos vaikuttaa maisemaan siten, että asuinrakennusten korkeus poikkeaa jonkin verran alueen muusta rakennuskannasta. Talot sijoittuvat kuitenkin rinteen juurelle nykyisen metsän reunaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luontoon ja luonnontilaisiin alueisiin kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Kaavamuutosalue on pääosin rakennettu tai asfaltoitu, eikä metsää ole ollenkaan. Alueen länsireunassa rakentamisen korttelialue laajenee puistikoiden verran. Vaikutus luonnon oloihin on kuitenkin vähäinen, sillä näiltä osin viheralueet ovat lähes puuttomia nurmikoita. Todennäköisesti viheralueet alueen sisällä kasvavat kun nykyiset laajat, asfaltoidut pihat istutetaan soveltumaan asuinkäyttöön, leikkipaikaksi ja julkiseksi piha-alueeksi (ks. liitteet 4 ja 5) Muut vaikutukset (taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset) Välittömiä kustannuksia aiheuttavat nykyisten rakennusten purkaminen, maaperän mahdollinen puhdistaminen sekä kunnallistekniikan ja katualueen rakentaminen. Julkisten palvelujen toimintaedellytykset paranevat kaavan toteutuessa. Lisäksi asuntojen tarjonta lisääntyy keskustan tuntumassa. Uuden asemakaavan toteutuessa alueen sosiaalinen rakenne voi muuttua jonkin verran asuinrakentamisen myötä. Kerrostaloihin muuttaa todennäköisesti sekä vanhuksia, nuoria perheitä että yksin asuvia. 5.5 Maaperän pilaantuneisuus Alueen huoltoasematoiminnan johdosta pilaantuneesta maaperästä on tehty perusselvitys ja maaperäanalyysejä vuonna Voimassa olevan asemakaavan yleismääräyksissä on annettu velvoite alueen puhdistamisesta. Kaavamuutoksella alueelle osoitetaan asumista (AK) sekä kirjasto- ja kulttuuritoimintaa (YY). Alueiden osalta on Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä ja arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muita rakentamistoimenpiteitä. Kaivutöiden yhteydessä on maaperä tarvittaessa puhdistettava tai vaihdettava. Kaavan toteutuessa on alueen puhdistaminen tehtävä erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa ja puhdistamisessa on otettava huomioon se, että puhdistamisen aikana ei tapahdu haitallisten tms. aineiden leviämistä ympäristöön. Liite 3: Kartta maaperän pilaantuneisuuden selvityksestä 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. Mitään tavanomaisesta poikkeavia merkintöjä ja määräyksiä ei ole käytetty.

14 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Nimistö Kaava-alueen nimi sekä muut nimet perustuvat kunnasta saatuihin ohjeisiin. Kaavan laadinnan kuluessa kunta on päättänyt muuttaa Koivukuja-nimisen kadun Weenertieksi. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakentamista ohjaa kaava-asiakirjojen lisäksi kunnan rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomainen. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteuttamisesta vastaa Eurajoen kunta ja yksityiset rakentajat. 6.3 Toteutuksen seuranta Kunnan tulee seurata alueiden toteutumista ja tarvittaessa harkita muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Rakentamista tulee ohjata riittävästi, jotta alueista muodostuu toimivaa ja turvallista ympäristöä. Turussa AIRIX Ympäristö Oy Jouni Kiimamaa Arkkitehti SAFA, YKS-381 Jenni Tuuli Kaavasuunnittelija

15 EURAJOEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 15 LIITTEET Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2: Muutettava kaava-alue Liite 3: Kartta maaperän pilaantuneisuuden selvityksestä Liite 4: Havainnekuva 1 Liite 5: Havainnekuva 2 Liite 6: Vastine kaavaluonnoksesta Liite 7: Vastine kaavaehdotuksesta Liite 8: Asemakaavan seurantalomake Liite 9: Asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja määräykset

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa EURAJOEN KUNTA Rinnakkaistien asemakaava ja Köykän teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25181 Turussa 9.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI ASEMAKAAVASELOSTUS Valmisteluvaihe Inarin kunta Tekninen osasto Venla Jomppanen Kaavasuunnittelija 5.10.2016 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAISTEN KUNTA KIRKONKYLÄN RAKENNUSKAAVA, KORTTELI 24 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26901 PÄIVÄYS: 8.10.2014, TARK. 5.12.2014 Sweco Ympäristö Oy 1 (6) 1 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTASALMEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot