Asemakaavanmuutos koskee korttelia 204a, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, maatalousaluetta ja puistoaluetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavanmuutos koskee korttelia 204a, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, maatalousaluetta ja puistoaluetta."

Transkriptio

1 Kaavatunnus: Asianumero: 563/ /2013 Asra: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn Valtuusto: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (luonnos) Nurmijärvi, Kirkonkylä, Liikuntapuiston alue Asemakaavanmuutos koskee korttelia 204a, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, maatalousaluetta ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 2125, puisto- ja katualueita. Asemakaavan muutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu PL 37, Nurmijärvi Kaavan laatija kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen p ,

2 Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa

3 1.1. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista kaavoitettava alue osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavakartta ja -määräykset Asemakaavan seurantalomake havainnekuva pöytäkirjaote mielipiteet, muistutukset ja lausunnot vastineineen 1.2. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kirkonkylän liikuntapuiston liikenneselvitys (Ramboll 2014) Kirkonkylän liikuntapuiston rakennussuunnitelma (Ramboll xxxx) Kirkonkylän liikuntapuiston yleissuunnitelma (Ramboll 2012) Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuisto aluesuunnitelma, hankesuunnitelma (Nurmijärven kunta 2008) Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Ympäristösuunnittelu Ok ja Nurmijärven kunta; 2005) 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutos tuli vireille kesäkuussa 2013, kun todettiin tarve alueen asemakaavamerkinnän muutokseen. Kaavaluonnos hyväksyttiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaava Tällä asemakaavan muutoksella muutetaan urheilu- ja virkistyspalvelualueesta urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja puistoalueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa Kirkonkylän liikuntapuiston suunnitelmien toteuttamisen Asemakaavan toteuttaminen Alue on osittain toteutunut muutoksen mukaisesti. Liikuntapuistoon suunniteltujen rakennusten toteuttamisen aikataulu tarkentuu tulevaisuudessa. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Kirkonkylän keskeisellä paikalla Krannilan alueella, Rajamäentien ja Parkkimäen välisellä entisellä peltoalueella. Alueelle rakentuu parhaillaan Kirkonkylän liikuntapuiston suunnitelmaan kuuluvia urheilukenttiä ja niitä palvelevia huoltorakennuksia. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

4 Aluerajaus ja ajantasakaavan aluevaraukset vuonna 2013 otetun ilmakuvan päällä Rakennettu ympäristö Alueella kulkee kunnallistekniikkaa, paineviemäri ja vesijohto. Tulevaisuudessa alueen läpi tulee kulkemaan myös kaukolämpöjohto Rajamäen suuntaan. Alueelle rakennetaan parhaillaan kalustosuojaa ja huoltorakennusta. Alueen länsireunassa sijaitsee 1920-luvulla valmistunut asuinrakennus ja sauna. Alue on hyvin kevyen liikenteen saavutettavissa Kirkonkylän alueelta ja joukkoliikenne Rajamäen suunnasta kulkee aivan alueen vierestä. Alueen sijainti pääväylän läheisyydessä tekee liikenteellisen saavutettavuuden hyväksi Maanomistus Pääosin alueen omistaa Nurmijärven kunta. Alueen länsireunassa sijaitseva kiinteistö, jolla sijaitsee asuinrakennus ja sauna, on yksityisessä omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava

5 Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä 11/2014 alue on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta. Alueen läpi kulkee myös maakuntakaavan viheryhteystarve. Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 11/2014. Alueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella rinkulalla. Yleiskaava Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven yleiskaavassa vuodelta 1989 alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Oikeusvaikutukseton Nurmijärven yleiskaava. Alueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella rinkulalla. Asemakaava

6 Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty , alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), maatalousaluetta (M) ja Erillispientalojen korttelialuetta (AO). Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla enintään kaksi asuntoa. Alueen ajantasa-asemakaava. Muut suunnitelmat ja päätökset Liikuntapuiston suunnitelmat Alueelle on suunniteltu liikuntapuistoa jo 1980 luvun alkupuolelta lähtien, jolloin kunta hankki alueen omistukseensa. Ensimmäinen yleissuunnitelma alueesta valmistui vuonna Tämän jälkeen on laadittu useita päivityksiä ja hankesuunnitelma, joista viimeisimpänä teknisen lautakunnan hyväksymä yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelma vuonna 2012.

7 Ote liikuntapuiston yleissuunnitelman asemapiirroksesta. Vuonna 2008 laaditussa hankesuunnitelmassa on kuvattu alueen lähtökohtia ja suunniteltuja toimintoja. Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty maaperäselvitys. Selvitykset Kirkonkylän liikuntapuiston liikenneselvityksessä (Ramboll 2014) on tutkittu Rajamäentien ja Suojalantien liittymän toimivuutta. Selvityksen tuloksena todettiin, että ko. liittymään ei tarvita toimenpiteitä normaaleilla käyttäjämäärillä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Rajamäentien ylittävään olemassa olevaan suojatiehen ehdotettiin saarekkeen rakentamista. Selvityksen yhteydessä suunnitellaan kevyen liikenteen yhteyden parantaminen liikuntapuistoon Rajamäentien itäpuolelta. Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema -selvityksessä alue on luokiteltu Kirkonkylän kannalta merkittäväksi avotilaksi, jonka arvokkain osa on Krannilan tilakeskus ja sen lähipellot. Liikuntapuiston alue on luokiteltu jonkin verran muutoksia sietäväksi alueeksi. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Aloite asemakaavan muutokseen lähti kunnan tarpeesta. Muutoksella mahdollistetaan Kirkonkylän liikuntapuiston hankesuunnitelman ja yleissuunnitelman mukaisten rakennusten toteuttaminen.

8 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Rajamäentie kaava-alueen kohdalla on valtion maantie. Kaavamuutokseen liittyvää liikenneselvitystä käytiin läpi kunnan ja ely-keskuksen kuukausikokouksessa Keskustelun tuloksena todettiin, että Rajamäentien ylittävän suojatien parantamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon nykyistä laajemmin liikennemäärien kehitys ja tulevaisuudessa tehtävät Rajamäentien parantamistoimenpiteet Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Tavoitteena on osoittaa alueelle rakennusoikeutta, joka mahdollistaa suunniteltujen toimintojen toteuttamisen alueelle. Rakennusoikeuden määrässä on huomioitava mahdolliset lisätarpeet tulevaisuudessa. Alueella kulkevat kunnallistekniikan putkien ja alueelle suunniteltujen uusien kaukolämpöjohtojen vaatimat tilavaraukset tulee huomioida kaavassa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Kaavamuutoksen vireilletulon yhteydessä osallisilta saadussa palautteessa oltiin huolestuneita mahdollisen uuden liikuntahallin vaikutuksesta alueen maisemaan ja toivottiin, että uudisrakennukset toteutetaan puuverhoiltuina. Lisäksi urheilu- ja virkistyspalvelualueen sisällä sijaitsevalle kiinteistölle toivottiin rakennusoikeutta. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Muut tavoitteet 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Asemakaavaratkaisu ja vaikutukset Kaavaratkaisu Kaavaratkaisu tehtiin olemassa olevan liikuntapuiston suunnitelman pohjalta. Liikuntapuiston suunnittelun yhteydessä on todettu, että liikuntahalli kannattaa sijoittaa Suojalantien lähialueelle parempien perustamisolosuhteiden vuoksi Kaavan vaikutukset Rakennettuun ympäristöön Kaavamuutoksen mahdollistamien rakennusten myötä alueen maisema muuttuu. Alue on taajaman kehittymisen kannalta keskeinen, joten puuttuvien liikuntapalvelujen sijoittaminen

9 alueelle menee maisematilan säilyttämisen edelle. Muutos parantaa liikuntapalvelujen saatavuutta etenkin Kirkonkylän, mutta myös koko kunnan alueella. Luonnonympäristöön Liikuntapuiston rakentaminen muuttaa alueen pintavesiolosuhteita. Alueen sisälle on osoitettu hulevesien viivyttämiseen ja imeytykseen tarkoitettu alue, johon liikuntapuistossa syntyvät hulevedet ohjataan. Liikenne Suurten yleisötapahtumien aikaan liikuntapuistoon suuntautuvan liikenne voi aiheuttaa lyhytaikaista jonoutumista Rajamäentiellä ja läpiajoliikennettä vielä toteuttamattomalla Krannilan kaava-alueella. Tällaiset tapahtumat ovat kuitenkin poikkeuksellisia ja lyhytaikaisia eivätkä aiheuta merkittävää haittaa Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Luonnosvaihe Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti hyväksyä Kirkonkylän liikuntapuiston aluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen mra 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe 5.2. Kaavan rakenne Korttelialueet ja mitoitus Asemakaavamuutoksessa muodostuu uusi, n. 6.6 ha laajuinen urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Korttelin rakennusoikeudeksi tehokkuusluvulla e=0.25 saadaan k-m 2. Lisäksi kaavamuutoksella muodostuu olemassa oleva AO-tontti ja puistoaluetta n. 2.4 ha Palvelut Kaavamuutoksella mahdollistetaan Kirkonkylän liikuntapalveluiden laajeneminen. Liikuntapuisto palvelee koko kunnan asukkaita, kuitenkin eniten Kirkonkylässä Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.4. Yleiskaavan sisältövaatimusten toteutuminen Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa tulee asemakaavan laatimisen yhteydessä soveltuvin osin ottaa huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

10 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liikuntapuiston rakenteita on alettu toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti vanhan asemakaavan sallimissa rajoissa jo ennen kaavamuutoksen vireilletuloa. Liikuntahallin rakentaminen on mahdollista aloittaa tämän kaavamuutoksen saatua lainvoiman.

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto-

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 29.4.2015 49 kate om Asia 217/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija FM Asemantie

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kortteli 85 HAAPAVESI

Kortteli 85 HAAPAVESI Kortteli 85 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 8.6.2015 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 25.02.2013 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus 148 Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Ehdotus 13.12.2012 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS 15.4.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Selostus koskee 13.3.2013 päivättyä asemakaavaehdotusta

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Selostus koskee 13.3.2013 päivättyä asemakaavaehdotusta KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TULKKILAN MUSEOSILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.3.2013 päivättyä asemakaavaehdotusta Vireille tulo: 3.12.2012 Teknisen lautakunnan hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Asemakaavan selostus Kv Kv liite Kh Kh liite Kh om. Ympa 20.3.2012 Ympa om. Kh 19.12.2011 257 Kh om. Ympa 13.12.2011 103 Ympa om. Ympa 10.5.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 Kaavaselostus Selostus koskee 9.5.2012 päivättyä asemakaavakarttaa. Yhdyskuntalautakunta 31.8.2010 137 Kaavaluonnos

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot