Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt"

Transkriptio

1 Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt Muutosprojektit Päivi Tutkija Lehtonen Teknillinen BIT Tutkimuskeskus korkeakoulu Miia Opettava Martinsuo Teknillinen tutkija Teollisuustalous korkeakoulu Tietojärjestelmien, järjestelyt, yritysjärjestelyt uuden tekniikan ja prosessiuudistukset tai uusien käytäntöjen ovat esimerkkejä käyttöönotto, mittavista organisaation muutoksista, rakenteelliset ravistelevat organisaatioiden vanhoja toimintamalleja. Tällaiset merkittävät muutokset toteutetaan jotka yhä tärkeää useammin on muutoksen projekteista varhainen koostuvina vaihe. muutosohjelmina. Silloin kohdataan Muutosohjelman monia monimutkaisuuden onnistumiselle ja erityisen muuden aiheuttamia haasteita. Saadaanko ohjelman tavoitteista muodostettua yhteinen näkemys? epävar- Löytääkö riittävästi ohjelma valtaa toteuttaa oman väliaikaisen ohjelman tehtäviä? sijansa osana Löytyykö pysyvää ohjelmassa organisaatiota? sellainen Saako vauhti ohjelmajohtaja joiden varassa muutos etenee kohti toivottuja tuloksia? ja jatkuvuus, Projektinhallinnan keskittyvät pitkälti käytännöt toimitus-, ja järjestelmäkehitys- tuote ja ja tuotekehitysprojekteihin, sen ominaisuudet pystytään joissa pitkälti projan Projektinhallinnan nykyinen tietämys luo poh- tutkimukset jektin näkemystä ohjelmajohtamiselle, muttei tarjoa riittävästi määrittämään vaikeammin määritettävissä ennalta. Organisaatioiden olevat muutosprojektit organisaatioissa ovat jääneet toteutetaan vähemmälle ajoittain huomiolle. merkittäviä Kaikissa projektin on selkeä mielikuva ja yhteisymmärrys sisäiset, rinteisessä laajan muutoksen läpiviemiseksi. Pe- oletuksena projektinhallinnassa lähtökohtaisena vaiheen tuotteesta ja päämäärästä. Varhaisen sisäisiä on toimintatapoihin, muutoksia, jotka prosesseihin kohdistuvat ja organisaatitin johtamista on lähestytty pääosin projek- Merkittäviä organisaationlaajuisia muutoksia rakenteisiin. suunnittelun laajuuden, rakenteen, aikataulun ja vastuiden pystytä viemään läpi yksittäisen projektin avulla, ei muuden, kautta. Muutosohjelmien epävar- vuoksi laajuuden ja vaikuttavuuspyrkimysten vaan tosohjelmat usein puhutaankin ovat yksi Teknillisen muutosohjelmista. korkeakoulun Muu- omanlaisiaan ohjelman käytäntöjä. käynnistämisessä tarvitaan Project Business -ryhmän tutkimuskohteista. Muutosohjelman haasteet varhaisen vaiheen Ohjelmat on muutoksen yksittäistä projektia toteutuksessa Muutosohjelmien suus, joka tähtää merkittäviin vaikutuksiin laajempi kokonai- haastava, varhainen vaihe on erityisen man kohteena olevassa ympäristössä. Tavoitteet ohjeltuskeinoihin koska sekä tavoitteisiin että toteu- sidosryhmien liittyy epävarmuutta ja ohjelman ja välttämättä vaikutukset ole ovat täsmällisesti strategisia, tiedossa mutta ohjelman ne eivät Eri verkosto olla monimutkainen. hyvin toimijoilla voi olla tavoitteista ja menetelmistä käynnistyessä. asta toisiinsa liittyvästä Ohjelma koostuu projektista, tyypillisesti jotka yhdessä use- alkupuolella erilaisia näkemyksiä, jotka pitäisi ohjelman 2002). selvittää ja sovittaa yhteen (Thiry toteuttavat jelmaan voi sisältyä ohjelman muitakin tavoitetta. projektityyppejä, Muutosoh- tuo Lisähaastetta ohjelman suunnittelulle muutosohjelmassa ympäristön muutosnopeus. Monivuotisessa kuten Olennaisena tuotekehitystä osana ohjelmaa tai järjestelmäkehitystä. enemmän merkittävät muutokset ovat uuden tietojärjestelmän luominen. voi Toisaalta olla vaikkapa täisi sääntö kuin poikkeus. Ohjelmasta pitosohjelma voi kohdistua organisaation tapoihin muu- joskaan rakentaa riittävän joustava ja muutosherkkä, muuttamaan päämäärää ja fokusta ei pitäisi joutua järjestää koske pelkästään (palvelu-)tuotantonsa, organisaation sisäisiä jolloin muutos toimijoita ei tarpeen ilmaantuessa. jokaisen ulkoisen impulssin tai lisä- vaan Ohjelman myös asiakkaita. strategiaa, Ohjelmat nähdään usein keinona toteuttaa tostarve tai lähtökohtana epämääräinen voi visio olla havaittu organisaation muu- liittyvän ja ohjelmien käynnistämisen on todettu seen liiketoimintatavoitteiden muuttumi- tulevasta toiminnaksi tilasta. jää Tarpeen ohjelman tai varhaisen vision purkaminen vaiheessa (Ferns 1991). Muutosohjelman varhaisessa vastuulle. Muutoksen aikaansaaminen pohjautuu vaiheen ten on kyse vision, tavoitteiden ja rajaus- tarpeiden muodostamisesta selvittämisestä, ohjelmalle, ohjelman sidosryhmien projektien ohjelman varhaisen vaiheen ratkaisuihin. määrittelystä ja resurssien määrittämisestä ja suunnittelusta (Lycett sekä ym. vastuiden 2004; 42

2 Pellegrinelli muodollisen 1997, suunnittelun 2002; Thiry, sijasta 2004). ohjelman Projektien haisessa vaiheessa korostuu epämuodollinen var- luova ideointi, intuitio ja oppiminen (Thiry 2002, ja 2004; kimuksen Martinsuo perusteella ja Lehtonen muutosohjelman 2007). Aiemman varhainen tut- vaihe monine saattaa erilaisine vaikuttaa tehtävineen. kaoottiselta Kuvassa ja 1 sekavalta emo-organisaatio ohjelman haastavana esitetään taympäristönä ja muutosohjelman valmistelun toimin- monia Muutosohjelman tehtäviä. tellaan muutoksen käynnistymistä varhaisessa vaiheessa ja valmiuksien tavoi- luomista Strategisen muutoksen muutosjohtamisen tehokkaaseen kirjallisuus toteutukseen. muutoksen käynnistämisvaiheessa muutoksen korostaa myymistä keskeisille sidosryhmille, organisaation yhteisen päättäjille näkemyksen ja muille muodostamista toimijoiden kesken, keskusteluissa muutosagenttien ja neuvotteluissa muutosta eteenpäin vievän positiivisen toimintaa jännitteen ja ja minen, vauhdin myös luomista. muutoksen Samoin johtamisen kuin ohjelmajohta- korostaa muutoskohteena olevan organisaatioympäristön kirjallisuus merkitystä. Muutosohjelman käytännöt käynnistämisen Olemme misen käytäntöjä tutkineet suomalaisissa muutosohjelmien organisaatioissa, käynnistä- ja kahden kuvailemme esimerkkiohjelman seuraavaksi kautta. hyviä käytäntöjä muutosohjelmat tavoittelivat merkittäviä Molemmat tuksia organisaatioidensa toiminnassa. Ohjelmat uudis- koostuivat niteltu kestävän useasta useita projektista, vuosia. ja Molemmissa niiden oli suunganisaatiossa laajamittainen muutos ja erityisesti or- ohjelma tavanomaisesta muutoksen poikkeavia läpiviennin ilmiöitä. työkaluna olivat pyrki Tässä uudistamaan artikkelissa ja nimellä tehostamaan Viila esiintyvä organisaation ohjelma toimintatapoja. ti toteutusvaiheeseen Viila oli ja edennyt sen uskottiin menestyksekkääs- Toinen esimerkkiohjelmamme, jota onnistuvan. nimellä Vesuri, pyrki raivaamaan tilaa kutsumme toimintatavoille organisaatiossaan ja luomaan uusille denlaista toimintaa. Ohjelma päädyttiin kuitenkin uu- keskeyttämään muutosten johdosta sisäisten toteutusvaiheen ongelmien ja alussa. ulkoisten ja Haastattelimme tutustuimme ohjelmien keskeisiä dokumentaatioon toimijoita ohjelmien tarkoituksena toteutuksen oli tunnistaa aikana. ohjelmien Tutkimuksemme vaiheen työtapoja ja käytäntöjä ja arvioida varhaisen merkitystä ohjelmien käynnistämisessä. Olemme niiden ryhmitelleet suudeksi, joita havaintomme havainnollistamme neljäksi esimerkkien kokonai- avulla. Luo Molemmissa yhteinen tapausohjelmissa näkemys tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden korostui luominen ohjelman sidosryhmien yhteistoiminnan ja ohjelmaa kautta. Ohjelman toteuttavan varhaisessa ryhmän vaiheessa vuttaminen oleellista siitä, mihin on yhteisen ohjelmalla näkemyksen tähdätään. saa- ohjelman lopputuotosta osata vielä kuvata, ainakin pitäisi muodostaa yhteinen näkemys Ellei hyödyistä, Vaatimukset Emo-organisaatioohjelman toimintaympäristönä Visiotja Odotukset strategiat Tarpeet arviointi muodostus Tiimin valintaja suunnittelu Monimutkaisuus Muutoiminta Resurssitja osaaminen Kuva 1. Muutosohjelman käynnistämisvaiheen toimintaympäristö tehtäviä. ja joita jolla ohjelmalta näitä hyötyjä odotetaan, lähdetään ja lähestymistavasta, Haastattelemamme ohjelmajohtaja tavoittelemaan. ohjelmaa poluksi kohti määränpäätä. kuvasikin etenemisen aikana tulee vastaan risteyskohtia, Ohjelman joissa edelleen täytyy oikealla tehdä polulla valintoja onko ja tarkistaa, määränpää ollaanko oikea. vielä sallia Ohjelman näkemyserot varhaisessa ja tietty vaiheessa epämääräisyys. voi olla Näistä syytä pitäisi vähitellen kuitenkin edetä keskustella, kohti konkreettista ja näkemyseroista tasuunnitelmaa. Yhteisten rajausten tekeminen toimin- tärkeää: ohjelman sisällön lisäksi on määriteltävä, on mitä dyttiin ohjelma käynnistämään ei tule kattamaan. peräkkäisistä Viila-ohjelma workshopeista pää- koostuvalla osallistui kymmeniä melko pitkällä henkilöitä selvitysvaiheella, eri yksiköistä johon organisaatiotasoilta. Tämän vaiheen tavoitteena ja eri oli reettisista luoda yhteinen kehittämistarpeista. näkemys nykytilasta Vähintään ja konk- tärkeänä pidettiin muutostarpeen viestimistä yhtä perustelemista. Vesuri-ohjelmassa puolestaan ja muutoksen motteluvaiheessa. suunnittelu Puolitoista jämähti vuotta paikalleen ohjelman hah- käynnistämisen kuinka laajasta muutoksesta jälkeen oli edelleen kyse. Eri epäselvää, oli erilaisia näkemyksiä ohjelman tavoitteista toimijoilla sisällöstä. Erilaisia muutostoimia oli käynnissä, ja mutta sen näkemyksen niiden rooli etsinnän ohjelmassa sijasta oli muutosohjelmaa epäselvä. Yhtei- kyseenalaistettiin syrjäyttivät muut muutostoimet. monelta taholta, ja lopulta sen sidosryhmien Ohjelman varhaisessa hallinnasta. vaiheessa Muutosohjelman on paljolti kannalta tärkeitä organisaation sidosryhmiä. sisäiset Tavoiteltu tahot muutos ovat kohdistuu erityisen kyse omaan sekä asiakkaan organisaatioon, että toimittajan jolloin organisaatio roolissa muutosohjelmassa. Koska muutos kohdistuu toimii organisaa- hyötyjenmäärittely Tavoitteidenja Ideointi oppiminen Arviointija Käynnistyspäätöksen tekeminen Muutosohjelman neuvottelu Keskustelujavalmistelu Tukirakenteiden Vaihtoehtojen Projektien luominen Epävarmuus Projektitoiminta 1/

3 tion myös toimintatapoihin asennemuutosta ja rakenteisiin, muutostarpeen se hyvää vaatii perustelua. ohjelma voidaan Muutostarpeen jakaa peräkkäisiin havainnollistamiseksi joista ensimmäinen vaihe toimii esiselvitysprojektina ohjelma ja keinona etenee perusteluiden varsinaiseen suunnitteluun löytämiseen. Tällöin vaiheisiin, teutukseen vain, mikäli sille onnistutaan luomaan ja to- esiselvityksessä riittävät edellytykset. Selkiytä Pitkäkestoinen ja hallitse muutosohjelma rajapinnat organisaationsa, toisaalta osa emo-organisaatiotaanheessa Tutkimustemme keskeistä on ohjelman mukaan rajojen ohjelman määrittämi- alkuvai- on toisaalta oma nen tarvitsee ja sen rajat oman ja identiteetin oman väliaikaisen löytyminen. identiteetin, Ohjelma koska tuoda sen emo-organisaatioon pitää kyseenalaistaa uusia menneitä toimintamalleja. tapoja Silti organisaationsa, ohjelma on jolta väistämättä se saa resursseja, kytköksissä tietoa emo- tukea ja jolle se toimittaa tilannetietoa ja välituloksia. päätökset Ohjelman siitä, miten alkuvaiheessa itsenäinen tehdään ohjelma keskeiset ja miten vahvasti se integroidaan ympäristöönsä. on ja Ohjelman sen ohjaamisessa alussa tulee pystytään myös miettiä, hyödyntämään missä määrin nisaation tuttuja toimintatapoja. orga- johtohahmot Viila-ohjelmassa käyttivät ohjelman suuren varhaisen osan ajastaan vaiheen ohjelman ratkaisevia toimintatapojen päätöksiä siitä, mitä luomiseen. emo-organisaation He tekivät käytännöistä toimintoihin sovellettiin oli luotava ohjelmatyössä uudet toimintatavat. ja mihin Toisaalta tioympäristöönsä, ohjelma haluttiin toisaalta integroida sitä haluttiin organisaa- suojella häiriöiltä. tietoisesti eristää Monien ohjelmaa päätösten ympäristöstään tarkoituksena ja taata oli sille että työrauha. näennäisesti Ohjelma rajautui esimerkiksi tiettyyn nimettiin toimintaalueeseen, läpi organisaation vaikka sillä toiminnan. käytännössä Ohjelmalle oli vaikutuksia siten, myös omanlaisensa työkulttuuri, jota johtajat luotiin edistivät tällaista tarkoituksenmukaista omalla esimerkillään. eriytymistä Vesuri-ohjelmassa aikaan, vaan ohjelma jäi liiankin alisteiseksi ei saatu organisaation resurssirajoitteille, määräyksille emo- toimintatavoille. ja on Oman käytännössä identiteetin väistämätöntä muodostuminen ja osaltaan ohjelmalle ohjelmatiimin työskentelyä, mutta kaikkien tukee ymmärrettävä identiteetin väliaikaisuus ja läpäistävyys. saattaa Liian estää vahva vuoropuhelua me vastaan ohjelman muut ja -ajattelu olisi päristön toimijoiden välillä ja hidastaa ohjelman sen ym- tulosten tämisestä omaksumista. ohjelman kytkemisessä Kyse onkin tasapainon ympäristöönsä löy- ja Havaintojemme sen suojelemisesta mukaan ympäristön ohjelmajohtaja häiriötekijöiltä. portinvartijana ohjelman ja sen ympäristön voi välillä. toimia Taidokas kaikessa rauhassa ohjelmajohtaja edistää tietää, suunnittelua milloin ohjelmatiimin ulospäin kesken ja ja osallistaa milloin puolestaan laaja joukko on ympäri syytä avautua kannattaa saatiota kommentoimaan suunnitelmia. organi- Anna Ohjelman valtaa varhaisissa ohjelmajohtajalle ohjelmajohtajan merkitys. vaiheissa Ohjelmajohtajalle korostuu kyvykkään annettava riittävä valta, ja hänen on osattava on käyttää sen hyväksi. valtaa Muutoksen oikealla tavalla toteuttamiseen tavoitellun muutok- haetaan IIL FINLAND presents PMP Prep Get Ready to Pass the PMP Exam Helsinki June 14-15, PDUs 1.4 CEUs This intensive exam prep workshop will prepare you to pass the Project Professional (PMP ) examination. The workshop is kept up to date with the framework of knowledge outlined by the Project Institute s PMBOK Guide. IIL s PMP certified instructors will use and identify test-taking tips and strategies and review materials that will assist you with passing the PMP exam. The course includes a comprehensive workbook and a sample examination. Why Become a PMP? The PMP designation is recognized worldwide as the standard of the profession, attesting to one s core knowledge and understanding of critical Project concepts, principles and techniques. Be a better project manager. Become PMP certified. For more information, please call or PMI 44, PMP, and PMBOK are registered trademarks of the Project Institute, Inc. registered in the United States and other nations.

4 usein lelta. tukea Ulkopuolisten ja esimerkkejä konsulttien organisaation asiantuntemus ulkopuo- ja toteuttaneissa benchmarking-käynnit organisaatioissa vastaavan tuovat muutoksen vinkkejä muutosohjelman toteuttamiseen. varmasti lopulta paras asiantuntemus siitä, miten organisaatiossa organisaation saadaan edustajalla. vietyä muutos Muutoksen läpi, on käynnis- oman Silti täminen osaamista vaatii ja taktikointikykyä. ohjelmajohtajalta monenlaista kapa Ohjelmajohtajan ohjelmaidean myynti vallankäyttöä muutoksen voi olla kannalta vaik- sopiville tuvassa organisaatiossa tahoille. Vahvaan saattaa hierarkiaan toimitusjohtajan pohjau- näkyvä välttämätön sitoutuminen edellytys ohjelman organisaation tavoitteisiin saamiseksi olla mukaan valtaansa muutokseen. myös antamalla Ohjelmajohtaja ohjelmalle käyttää saation tai yksiköiden strategian kannalta organituisia merkityksiä ja viestimällä niitä sopivissa suo- tilanteissa. organisaatioissa Varsinkin ohjelma tavoite- tarvitsee ja tulosohjautuvissa rustelut, jotta muutos voi käynnistyä. tällaiset Edelleen pe- ohjelmajohtaja eri tahoja osallistumaan voi käyttää ohjelman valtaansa valmisteluun. kutsumalla Etenkin tarjota jokaiselle asiantuntijaorganisaatioissa mahdollisuus myötävaikuttaa on tarpeen ohjelman nitteluun. tavoitteiden Keskustelu tai muutoksen toimintatapojen kohteesta suun- keinoista edistää yhteisten tulkintojen syntymistä ja ja lyttämiin, ihmisten joskus omaa vaikeisiinkin sitoutumista toimenpiteisiin. muutoksen edel- voidaan välttää ja käsitellä muutosvastarintaa. Näin Ohjelmalle passiivinen vaarallisinta muutosvastarinta, nimittäin jota on ei ole näkymätön, kuluessa ja joka saattaa paljastua käsitelty ohjelman päätyttyä. Vaikka uusia prosesseja vasta toimintatapoja olisi saatu luotua ja näennäisesti ja otettua aina ennenkin. käyttöön, henkilöstö saattaa toimia kuten esiin, Vesuri-ohjelmassa ettei ohjelmajohtajalla monet ollut haastatellut riittävän napakkaa Ohjelmajohtaja otetta ohjelman puolestaan suunnitelmien koki turhautumista edistämiseen. toivat johdon epäselvyyden tuen puutteen ja rajallisuuden sekä omien takia. valtuuksiensa Viila-ohjelmassa koko muutosohjelma Sen henkilöityi sijaan ohjelmajohtajaan, vostettiin. Hän osasi jonka sekä taitoa myydä ja ohjelmaideaa kokemusta ar- kytkeä sen organisaation strategisiin päämääriin ja että noille luoda ja muutosvastarinnan tilaisuuksia henkilöstön käsittelylle. omille Ohjelmajohtajalta karismaa muutoksen vaaditaan siis keulakuvana riittävää auktoriteettia toimimiseen. ja tulkin- Myös ohjelman vastuiden monimutkaisuuden ja valtuuksien ja laajuuden määrittely vuoksi on olennaista. Varmista Muutosohjelmat vauhti ja kestävät jatkuvuus jatkuvuuden rakentaminen usein ohjelman vuosia, sisään ja siksi tärkeää. Alkuvaiheessa ohjelmaan luodaan käytäntöjä, ohjelman jotka läpivientiä saavat ohjelman ja pohjustavat vauhtiin: ne ohjelman tukevat on toteuttamista pääsyyn ja jatkuvuuteen myöhemmissä liittyy vaiheissa. käytäntöjen Vauhtiin säksi psykologinen puoli. Ns. nopeat voitot (quick li- wins) ovat pitkissä muutosohjelmissa tärkeitä. www. sttf.fi Projektitoiminta 1/

5 Jotta muutosohjelmaan, henkilöstö sitoutuu pitäisi nopeasti jopa vuosia olla nähtävissä kestävään tuloksia, suuteen ja jotka ohjelman luovat kykyyn uskoa saada muutoksen muutos tarpeelli- Välitulokset ja varhaiset signaalit onnistumisesta aikaan. ovat pa toiminnan tärkeitä. Jos tehostaminen, ohjelman tavoitteena kannattaa jo varhain vaikka- raportoida tettu ohjelmaan konkreettisia liittyvillä säästöjä, toimilla. joita on saavu- Haastatteluissamme keskuudessa moni totesi, Viila-ohjelman että ohjelma toimijoi- edennyt vieläkin paremmin, mikäli muutoksen olisi käytäntöön oli keskitytty vienti muutoksen olisi aloitettu tekniseen aiemmin. toteutukseen, Alussa ja ninen toimintatapojen toteutus oli muutos sujunut laahasi odotettua jäljessä. helpommin muutosohjelmia ja ohjelma saatiin ajatellen hyvään opittiin, vauhtiin. että ihmisten Tulevia Tek- käyttäytymisen tosta hitaampaa muuttuminen ja vaatii omat on nopeat teknistä voittonsa muu- jo ei näyttänyt varhain ohjelmassa. pääsevän vauhtiin Vesuri-ohjelmassa ollenkaan, sillä muutos mistelua ja suunnittelua tuntui jatkuvan pitkään, val- eikä mykset välituloksia tuottivat ongelmia: käsitelty näkyvästi. muutoksen Vastuukysy- odottelivat johdon linjausta toteutustapoihin, toteuttajat johto puolestaan toivoi ohjelmalta käytännön toimia Ohjelman ja varhaisia alussa tuloksia. misen vaikutelma luo aikaansaatu pitkälle muutosohjelmalle vauhdin ja etene- tarpeellista ei ole hetkellinen, jatkuvuuden kertaluontoinen tunnetta. Hallittu rysäys, vaan ganisaation valmistaminen muutokseen jatkuu läpi or- koko muutosohjelman. Vaikka ohjelma tuottaisi Näkemys Rajat Kuva 2. Muutosohjelman keskeistä teemaa. käynnistämisen neljä nen tavoitteiksi, tahtotila tuloksiksi muuttuu ja vaikutuksiksi? vähitellen konkreettisiksi ohjelman ja emo-organisaation vuoropuhelua Millä tavoin hoidetaan aikana? Perinteinen taidokkaasti projektinhallintakirjallisuus ohjelman toteutuksen keskittyy itsenäisiä projekteihin ja irrallaan ikään organisaatioympäristöstä. kuin ne olisivat aina Muutosohjelmien tietämystä kannattaakin maailmassa täydentää projektinhallinnan emo-organisaation toimintaa ja muutosta koskevilla opeilla. Lähteet Emo-organisaatio Muutosohjelman valmistelu Valtuutus Vauhti Ferns, täsmälleen tarpeisiin vastaavat uudet prosessit Developments D.C. (1991). ja uusia järjestelmät, toimintatapoja voi ohjelma ei saada silti vietyä epäonnistua, käytäntöön. jos Journal of Project in programme management. 9: International Alkuvaiheen jatkuu läpi ohjelman, nopeiden ja voittojen se saa useita jälkeen muotoja. muutos Lehtonen, Change P. and Martinsuo, M. (Forthcoming, 2007). program program initiation: defi ning and managing the Muutosohjelmassa teutusvaiheeseen, vaan ns. myyntityö ohjelman oikeutuksen pääty to- at - organization interface. Paper to be presented ce, EURAM May, European 2007, Academy Paris, France. of Conferen- perustelu on jatkuvaa. Lycett, Programme M., Rassau, A. & Danson, J. (2004). Selkeyttä Muutosohjelman käynnistysvaiheen alkuvaiheiden kaaokseen Journal of Project management: a critical 22: review International muutosvalmiutta luodaan osana käytännöissä organisaatiota. Olemme edellä tunnistaneet ympäröivää Martinsuo, Program M. and Lehtonen, P. (2007). keskeistä teemaa (kuva 2), joilla muutosohjelman neljä initiation initiation in practice: Development program of Project in a public consortium. 25 (4) International Journal käynnistämisvaiheen Ohjelma tarvitsee yhteisen kaaosta näkemyksen voidaan selkiyttää. sen hyödyistä ja toimintaperiaatteista. Ohjelman muutok- Pellegrinelli, project-based S. (1997). Programme management: organising 15: change. International Journal of Project rajapintaa hallittava taidokkaasti. suhteessa emo-organisaatioon Ohjelmajohtaja tarvitsee on Pellegrinelli, valtuutuksen röivässä organisaatiossa. ja vallan viedä Lisäksi muutos tarvitaan läpi nopeita ympä- Shaping S. (2002). mes. context: the role and challenge for program- 20: International Journal of Project voittoja vastustustakin ja vauhtia kohtaavassa jatkuvuuden ohjelmassa. aikaansaamiseksi Pellegrinelli, valtavan Olemme suuri tutkimuksissamme osa ohjelman havainneet, käynnistämisen että Z., S., Partington, D., Hemingway, C, Mohdzain, programme & Shah, M. (2007). The importance of context in programme management: An empirical review of toiminnasta ympäröivän liittyy organisaation juuri muutosohjelman väliseen vuorovaikutukseen. niistä vaatimuksista Ohjelmien ja monet rajoitteista, ongelmatkin joita ympäröivä syntyvät ja sitä practices. 25 (1) International Journal of Project Thiry, Combining M. (2002). effective value and project management into an organisaatio ohjelmien käynnistyminen kohdistaa ohjelmaan. tarjoaa monia Tutkijoille Journal of programme Project management 20: model. International tavia tarkastelukohteita. Millä tavoin ohjelman haas- Thiry, For M. (2004). ja organisoida? ympäröivän Miten organisaation ohjelman yhteistyö alussa epämääräi- kannattaa International DAD : a programme management life-cycle process Journal of Project 22: 46

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Onnistuneen projektin resepti

Onnistuneen projektin resepti Onnistuneen projektin resepti Paula Aaltonen, Manager Carlsberg Business Services, Sinebrychoff, Finland 22.04.2016 / Onnistunut Projekti 2016, Helsinki Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819, on Pohjoismaiden

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

1 Hankkeen tausta ja tavoitteet:

1 Hankkeen tausta ja tavoitteet: Ammattiopisto Luovi Tarja Heikkinen Ahaa Vision Oy Anne Lahtinen TYÖNILOA RAKENTAMASSA KOKONAISVALTAINEN TYÖHYVINVOINTIMALLI 1.3.2011 28.2.2012 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet: Hanke keskittyi Ammattiopisto

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 klo 11.30-12.00 Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Opetusneuvos Leena Koski Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus 9.12.2016 Soma-esivalmistelun organisaatio (maakuntahallitus 21.11.2016) Neuvottelukunta valmistelutahot,

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Hannele Torvinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu hannele.torvinen@jamk.fi Koordinaattori(t) (fasilitaattori(t))

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

NORDIC MEDIA PROGRAMME 23. Muutosohjelma media-alanjohtajille

NORDIC MEDIA PROGRAMME 23. Muutosohjelma media-alanjohtajille NORDIC MEDIA PROGRAMME 23 Muutosohjelma media-alanjohtajille INTRO Muutospaineetovat jo pidemmän aikaa olleet osa media-alanarkea ja edellyttävät yrityksiltä jatkuvaa kehittymiskykyä. Muutospaineidenkeskellä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen

Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen Juuso Kanner, Founder Celkee Oy Projektinhallintapäivä TTY:llä 20.08.2013 Celkee Oy projektijohdon ja hankinnan asiantuntija 1. Konsultointi

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tieto ja päätöksenteko Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 20.10.2015 2 There is nothing a government hates more than to be well-informed; for it makes the process of arriving at decisions much more complicated

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot