Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt"

Transkriptio

1 Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt Muutosprojektit Päivi Tutkija Lehtonen Teknillinen BIT Tutkimuskeskus korkeakoulu Miia Opettava Martinsuo Teknillinen tutkija Teollisuustalous korkeakoulu Tietojärjestelmien, järjestelyt, yritysjärjestelyt uuden tekniikan ja prosessiuudistukset tai uusien käytäntöjen ovat esimerkkejä käyttöönotto, mittavista organisaation muutoksista, rakenteelliset ravistelevat organisaatioiden vanhoja toimintamalleja. Tällaiset merkittävät muutokset toteutetaan jotka yhä tärkeää useammin on muutoksen projekteista varhainen koostuvina vaihe. muutosohjelmina. Silloin kohdataan Muutosohjelman monia monimutkaisuuden onnistumiselle ja erityisen muuden aiheuttamia haasteita. Saadaanko ohjelman tavoitteista muodostettua yhteinen näkemys? epävar- Löytääkö riittävästi ohjelma valtaa toteuttaa oman väliaikaisen ohjelman tehtäviä? sijansa osana Löytyykö pysyvää ohjelmassa organisaatiota? sellainen Saako vauhti ohjelmajohtaja joiden varassa muutos etenee kohti toivottuja tuloksia? ja jatkuvuus, Projektinhallinnan keskittyvät pitkälti käytännöt toimitus-, ja järjestelmäkehitys- tuote ja ja tuotekehitysprojekteihin, sen ominaisuudet pystytään joissa pitkälti projan Projektinhallinnan nykyinen tietämys luo poh- tutkimukset jektin näkemystä ohjelmajohtamiselle, muttei tarjoa riittävästi määrittämään vaikeammin määritettävissä ennalta. Organisaatioiden olevat muutosprojektit organisaatioissa ovat jääneet toteutetaan vähemmälle ajoittain huomiolle. merkittäviä Kaikissa projektin on selkeä mielikuva ja yhteisymmärrys sisäiset, rinteisessä laajan muutoksen läpiviemiseksi. Pe- oletuksena projektinhallinnassa lähtökohtaisena vaiheen tuotteesta ja päämäärästä. Varhaisen sisäisiä on toimintatapoihin, muutoksia, jotka prosesseihin kohdistuvat ja organisaatitin johtamista on lähestytty pääosin projek- Merkittäviä organisaationlaajuisia muutoksia rakenteisiin. suunnittelun laajuuden, rakenteen, aikataulun ja vastuiden pystytä viemään läpi yksittäisen projektin avulla, ei muuden, kautta. Muutosohjelmien epävar- vuoksi laajuuden ja vaikuttavuuspyrkimysten vaan tosohjelmat usein puhutaankin ovat yksi Teknillisen muutosohjelmista. korkeakoulun Muu- omanlaisiaan ohjelman käytäntöjä. käynnistämisessä tarvitaan Project Business -ryhmän tutkimuskohteista. Muutosohjelman haasteet varhaisen vaiheen Ohjelmat on muutoksen yksittäistä projektia toteutuksessa Muutosohjelmien suus, joka tähtää merkittäviin vaikutuksiin laajempi kokonai- haastava, varhainen vaihe on erityisen man kohteena olevassa ympäristössä. Tavoitteet ohjeltuskeinoihin koska sekä tavoitteisiin että toteu- sidosryhmien liittyy epävarmuutta ja ohjelman ja välttämättä vaikutukset ole ovat täsmällisesti strategisia, tiedossa mutta ohjelman ne eivät Eri verkosto olla monimutkainen. hyvin toimijoilla voi olla tavoitteista ja menetelmistä käynnistyessä. asta toisiinsa liittyvästä Ohjelma koostuu projektista, tyypillisesti jotka yhdessä use- alkupuolella erilaisia näkemyksiä, jotka pitäisi ohjelman 2002). selvittää ja sovittaa yhteen (Thiry toteuttavat jelmaan voi sisältyä ohjelman muitakin tavoitetta. projektityyppejä, Muutosoh- tuo Lisähaastetta ohjelman suunnittelulle muutosohjelmassa ympäristön muutosnopeus. Monivuotisessa kuten Olennaisena tuotekehitystä osana ohjelmaa tai järjestelmäkehitystä. enemmän merkittävät muutokset ovat uuden tietojärjestelmän luominen. voi Toisaalta olla vaikkapa täisi sääntö kuin poikkeus. Ohjelmasta pitosohjelma voi kohdistua organisaation tapoihin muu- joskaan rakentaa riittävän joustava ja muutosherkkä, muuttamaan päämäärää ja fokusta ei pitäisi joutua järjestää koske pelkästään (palvelu-)tuotantonsa, organisaation sisäisiä jolloin muutos toimijoita ei tarpeen ilmaantuessa. jokaisen ulkoisen impulssin tai lisä- vaan Ohjelman myös asiakkaita. strategiaa, Ohjelmat nähdään usein keinona toteuttaa tostarve tai lähtökohtana epämääräinen voi visio olla havaittu organisaation muu- liittyvän ja ohjelmien käynnistämisen on todettu seen liiketoimintatavoitteiden muuttumi- tulevasta toiminnaksi tilasta. jää Tarpeen ohjelman tai varhaisen vision purkaminen vaiheessa (Ferns 1991). Muutosohjelman varhaisessa vastuulle. Muutoksen aikaansaaminen pohjautuu vaiheen ten on kyse vision, tavoitteiden ja rajaus- tarpeiden muodostamisesta selvittämisestä, ohjelmalle, ohjelman sidosryhmien projektien ohjelman varhaisen vaiheen ratkaisuihin. määrittelystä ja resurssien määrittämisestä ja suunnittelusta (Lycett sekä ym. vastuiden 2004; 42

2 Pellegrinelli muodollisen 1997, suunnittelun 2002; Thiry, sijasta 2004). ohjelman Projektien haisessa vaiheessa korostuu epämuodollinen var- luova ideointi, intuitio ja oppiminen (Thiry 2002, ja 2004; kimuksen Martinsuo perusteella ja Lehtonen muutosohjelman 2007). Aiemman varhainen tut- vaihe monine saattaa erilaisine vaikuttaa tehtävineen. kaoottiselta Kuvassa ja 1 sekavalta emo-organisaatio ohjelman haastavana esitetään taympäristönä ja muutosohjelman valmistelun toimin- monia Muutosohjelman tehtäviä. tellaan muutoksen käynnistymistä varhaisessa vaiheessa ja valmiuksien tavoi- luomista Strategisen muutoksen muutosjohtamisen tehokkaaseen kirjallisuus toteutukseen. muutoksen käynnistämisvaiheessa muutoksen korostaa myymistä keskeisille sidosryhmille, organisaation yhteisen päättäjille näkemyksen ja muille muodostamista toimijoiden kesken, keskusteluissa muutosagenttien ja neuvotteluissa muutosta eteenpäin vievän positiivisen toimintaa jännitteen ja ja minen, vauhdin myös luomista. muutoksen Samoin johtamisen kuin ohjelmajohta- korostaa muutoskohteena olevan organisaatioympäristön kirjallisuus merkitystä. Muutosohjelman käytännöt käynnistämisen Olemme misen käytäntöjä tutkineet suomalaisissa muutosohjelmien organisaatioissa, käynnistä- ja kahden kuvailemme esimerkkiohjelman seuraavaksi kautta. hyviä käytäntöjä muutosohjelmat tavoittelivat merkittäviä Molemmat tuksia organisaatioidensa toiminnassa. Ohjelmat uudis- koostuivat niteltu kestävän useasta useita projektista, vuosia. ja Molemmissa niiden oli suunganisaatiossa laajamittainen muutos ja erityisesti or- ohjelma tavanomaisesta muutoksen poikkeavia läpiviennin ilmiöitä. työkaluna olivat pyrki Tässä uudistamaan artikkelissa ja nimellä tehostamaan Viila esiintyvä organisaation ohjelma toimintatapoja. ti toteutusvaiheeseen Viila oli ja edennyt sen uskottiin menestyksekkääs- Toinen esimerkkiohjelmamme, jota onnistuvan. nimellä Vesuri, pyrki raivaamaan tilaa kutsumme toimintatavoille organisaatiossaan ja luomaan uusille denlaista toimintaa. Ohjelma päädyttiin kuitenkin uu- keskeyttämään muutosten johdosta sisäisten toteutusvaiheen ongelmien ja alussa. ulkoisten ja Haastattelimme tutustuimme ohjelmien keskeisiä dokumentaatioon toimijoita ohjelmien tarkoituksena toteutuksen oli tunnistaa aikana. ohjelmien Tutkimuksemme vaiheen työtapoja ja käytäntöjä ja arvioida varhaisen merkitystä ohjelmien käynnistämisessä. Olemme niiden ryhmitelleet suudeksi, joita havaintomme havainnollistamme neljäksi esimerkkien kokonai- avulla. Luo Molemmissa yhteinen tapausohjelmissa näkemys tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden korostui luominen ohjelman sidosryhmien yhteistoiminnan ja ohjelmaa kautta. Ohjelman toteuttavan varhaisessa ryhmän vaiheessa vuttaminen oleellista siitä, mihin on yhteisen ohjelmalla näkemyksen tähdätään. saa- ohjelman lopputuotosta osata vielä kuvata, ainakin pitäisi muodostaa yhteinen näkemys Ellei hyödyistä, Vaatimukset Emo-organisaatioohjelman toimintaympäristönä Visiotja Odotukset strategiat Tarpeet arviointi muodostus Tiimin valintaja suunnittelu Monimutkaisuus Muutoiminta Resurssitja osaaminen Kuva 1. Muutosohjelman käynnistämisvaiheen toimintaympäristö tehtäviä. ja joita jolla ohjelmalta näitä hyötyjä odotetaan, lähdetään ja lähestymistavasta, Haastattelemamme ohjelmajohtaja tavoittelemaan. ohjelmaa poluksi kohti määränpäätä. kuvasikin etenemisen aikana tulee vastaan risteyskohtia, Ohjelman joissa edelleen täytyy oikealla tehdä polulla valintoja onko ja tarkistaa, määränpää ollaanko oikea. vielä sallia Ohjelman näkemyserot varhaisessa ja tietty vaiheessa epämääräisyys. voi olla Näistä syytä pitäisi vähitellen kuitenkin edetä keskustella, kohti konkreettista ja näkemyseroista tasuunnitelmaa. Yhteisten rajausten tekeminen toimin- tärkeää: ohjelman sisällön lisäksi on määriteltävä, on mitä dyttiin ohjelma käynnistämään ei tule kattamaan. peräkkäisistä Viila-ohjelma workshopeista pää- koostuvalla osallistui kymmeniä melko pitkällä henkilöitä selvitysvaiheella, eri yksiköistä johon organisaatiotasoilta. Tämän vaiheen tavoitteena ja eri oli reettisista luoda yhteinen kehittämistarpeista. näkemys nykytilasta Vähintään ja konk- tärkeänä pidettiin muutostarpeen viestimistä yhtä perustelemista. Vesuri-ohjelmassa puolestaan ja muutoksen motteluvaiheessa. suunnittelu Puolitoista jämähti vuotta paikalleen ohjelman hah- käynnistämisen kuinka laajasta muutoksesta jälkeen oli edelleen kyse. Eri epäselvää, oli erilaisia näkemyksiä ohjelman tavoitteista toimijoilla sisällöstä. Erilaisia muutostoimia oli käynnissä, ja mutta sen näkemyksen niiden rooli etsinnän ohjelmassa sijasta oli muutosohjelmaa epäselvä. Yhtei- kyseenalaistettiin syrjäyttivät muut muutostoimet. monelta taholta, ja lopulta sen sidosryhmien Ohjelman varhaisessa hallinnasta. vaiheessa Muutosohjelman on paljolti kannalta tärkeitä organisaation sidosryhmiä. sisäiset Tavoiteltu tahot muutos ovat kohdistuu erityisen kyse omaan sekä asiakkaan organisaatioon, että toimittajan jolloin organisaatio roolissa muutosohjelmassa. Koska muutos kohdistuu toimii organisaa- hyötyjenmäärittely Tavoitteidenja Ideointi oppiminen Arviointija Käynnistyspäätöksen tekeminen Muutosohjelman neuvottelu Keskustelujavalmistelu Tukirakenteiden Vaihtoehtojen Projektien luominen Epävarmuus Projektitoiminta 1/

3 tion myös toimintatapoihin asennemuutosta ja rakenteisiin, muutostarpeen se hyvää vaatii perustelua. ohjelma voidaan Muutostarpeen jakaa peräkkäisiin havainnollistamiseksi joista ensimmäinen vaihe toimii esiselvitysprojektina ohjelma ja keinona etenee perusteluiden varsinaiseen suunnitteluun löytämiseen. Tällöin vaiheisiin, teutukseen vain, mikäli sille onnistutaan luomaan ja to- esiselvityksessä riittävät edellytykset. Selkiytä Pitkäkestoinen ja hallitse muutosohjelma rajapinnat organisaationsa, toisaalta osa emo-organisaatiotaanheessa Tutkimustemme keskeistä on ohjelman mukaan rajojen ohjelman määrittämi- alkuvai- on toisaalta oma nen tarvitsee ja sen rajat oman ja identiteetin oman väliaikaisen löytyminen. identiteetin, Ohjelma koska tuoda sen emo-organisaatioon pitää kyseenalaistaa uusia menneitä toimintamalleja. tapoja Silti organisaationsa, ohjelma on jolta väistämättä se saa resursseja, kytköksissä tietoa emo- tukea ja jolle se toimittaa tilannetietoa ja välituloksia. päätökset Ohjelman siitä, miten alkuvaiheessa itsenäinen tehdään ohjelma keskeiset ja miten vahvasti se integroidaan ympäristöönsä. on ja Ohjelman sen ohjaamisessa alussa tulee pystytään myös miettiä, hyödyntämään missä määrin nisaation tuttuja toimintatapoja. orga- johtohahmot Viila-ohjelmassa käyttivät ohjelman suuren varhaisen osan ajastaan vaiheen ohjelman ratkaisevia toimintatapojen päätöksiä siitä, mitä luomiseen. emo-organisaation He tekivät käytännöistä toimintoihin sovellettiin oli luotava ohjelmatyössä uudet toimintatavat. ja mihin Toisaalta tioympäristöönsä, ohjelma haluttiin toisaalta integroida sitä haluttiin organisaa- suojella häiriöiltä. tietoisesti eristää Monien ohjelmaa päätösten ympäristöstään tarkoituksena ja taata oli sille että työrauha. näennäisesti Ohjelma rajautui esimerkiksi tiettyyn nimettiin toimintaalueeseen, läpi organisaation vaikka sillä toiminnan. käytännössä Ohjelmalle oli vaikutuksia siten, myös omanlaisensa työkulttuuri, jota johtajat luotiin edistivät tällaista tarkoituksenmukaista omalla esimerkillään. eriytymistä Vesuri-ohjelmassa aikaan, vaan ohjelma jäi liiankin alisteiseksi ei saatu organisaation resurssirajoitteille, määräyksille emo- toimintatavoille. ja on Oman käytännössä identiteetin väistämätöntä muodostuminen ja osaltaan ohjelmalle ohjelmatiimin työskentelyä, mutta kaikkien tukee ymmärrettävä identiteetin väliaikaisuus ja läpäistävyys. saattaa Liian estää vahva vuoropuhelua me vastaan ohjelman muut ja -ajattelu olisi päristön toimijoiden välillä ja hidastaa ohjelman sen ym- tulosten tämisestä omaksumista. ohjelman kytkemisessä Kyse onkin tasapainon ympäristöönsä löy- ja Havaintojemme sen suojelemisesta mukaan ympäristön ohjelmajohtaja häiriötekijöiltä. portinvartijana ohjelman ja sen ympäristön voi välillä. toimia Taidokas kaikessa rauhassa ohjelmajohtaja edistää tietää, suunnittelua milloin ohjelmatiimin ulospäin kesken ja ja osallistaa milloin puolestaan laaja joukko on ympäri syytä avautua kannattaa saatiota kommentoimaan suunnitelmia. organi- Anna Ohjelman valtaa varhaisissa ohjelmajohtajalle ohjelmajohtajan merkitys. vaiheissa Ohjelmajohtajalle korostuu kyvykkään annettava riittävä valta, ja hänen on osattava on käyttää sen hyväksi. valtaa Muutoksen oikealla tavalla toteuttamiseen tavoitellun muutok- haetaan IIL FINLAND presents PMP Prep Get Ready to Pass the PMP Exam Helsinki June 14-15, PDUs 1.4 CEUs This intensive exam prep workshop will prepare you to pass the Project Professional (PMP ) examination. The workshop is kept up to date with the framework of knowledge outlined by the Project Institute s PMBOK Guide. IIL s PMP certified instructors will use and identify test-taking tips and strategies and review materials that will assist you with passing the PMP exam. The course includes a comprehensive workbook and a sample examination. Why Become a PMP? The PMP designation is recognized worldwide as the standard of the profession, attesting to one s core knowledge and understanding of critical Project concepts, principles and techniques. Be a better project manager. Become PMP certified. For more information, please call or PMI 44, PMP, and PMBOK are registered trademarks of the Project Institute, Inc. registered in the United States and other nations.

4 usein lelta. tukea Ulkopuolisten ja esimerkkejä konsulttien organisaation asiantuntemus ulkopuo- ja toteuttaneissa benchmarking-käynnit organisaatioissa vastaavan tuovat muutoksen vinkkejä muutosohjelman toteuttamiseen. varmasti lopulta paras asiantuntemus siitä, miten organisaatiossa organisaation saadaan edustajalla. vietyä muutos Muutoksen läpi, on käynnis- oman Silti täminen osaamista vaatii ja taktikointikykyä. ohjelmajohtajalta monenlaista kapa Ohjelmajohtajan ohjelmaidean myynti vallankäyttöä muutoksen voi olla kannalta vaik- sopiville tuvassa organisaatiossa tahoille. Vahvaan saattaa hierarkiaan toimitusjohtajan pohjau- näkyvä välttämätön sitoutuminen edellytys ohjelman organisaation tavoitteisiin saamiseksi olla mukaan valtaansa muutokseen. myös antamalla Ohjelmajohtaja ohjelmalle käyttää saation tai yksiköiden strategian kannalta organituisia merkityksiä ja viestimällä niitä sopivissa suo- tilanteissa. organisaatioissa Varsinkin ohjelma tavoite- tarvitsee ja tulosohjautuvissa rustelut, jotta muutos voi käynnistyä. tällaiset Edelleen pe- ohjelmajohtaja eri tahoja osallistumaan voi käyttää ohjelman valtaansa valmisteluun. kutsumalla Etenkin tarjota jokaiselle asiantuntijaorganisaatioissa mahdollisuus myötävaikuttaa on tarpeen ohjelman nitteluun. tavoitteiden Keskustelu tai muutoksen toimintatapojen kohteesta suun- keinoista edistää yhteisten tulkintojen syntymistä ja ja lyttämiin, ihmisten joskus omaa vaikeisiinkin sitoutumista toimenpiteisiin. muutoksen edel- voidaan välttää ja käsitellä muutosvastarintaa. Näin Ohjelmalle passiivinen vaarallisinta muutosvastarinta, nimittäin jota on ei ole näkymätön, kuluessa ja joka saattaa paljastua käsitelty ohjelman päätyttyä. Vaikka uusia prosesseja vasta toimintatapoja olisi saatu luotua ja näennäisesti ja otettua aina ennenkin. käyttöön, henkilöstö saattaa toimia kuten esiin, Vesuri-ohjelmassa ettei ohjelmajohtajalla monet ollut haastatellut riittävän napakkaa Ohjelmajohtaja otetta ohjelman puolestaan suunnitelmien koki turhautumista edistämiseen. toivat johdon epäselvyyden tuen puutteen ja rajallisuuden sekä omien takia. valtuuksiensa Viila-ohjelmassa koko muutosohjelma Sen henkilöityi sijaan ohjelmajohtajaan, vostettiin. Hän osasi jonka sekä taitoa myydä ja ohjelmaideaa kokemusta ar- kytkeä sen organisaation strategisiin päämääriin ja että noille luoda ja muutosvastarinnan tilaisuuksia henkilöstön käsittelylle. omille Ohjelmajohtajalta karismaa muutoksen vaaditaan siis keulakuvana riittävää auktoriteettia toimimiseen. ja tulkin- Myös ohjelman vastuiden monimutkaisuuden ja valtuuksien ja laajuuden määrittely vuoksi on olennaista. Varmista Muutosohjelmat vauhti ja kestävät jatkuvuus jatkuvuuden rakentaminen usein ohjelman vuosia, sisään ja siksi tärkeää. Alkuvaiheessa ohjelmaan luodaan käytäntöjä, ohjelman jotka läpivientiä saavat ohjelman ja pohjustavat vauhtiin: ne ohjelman tukevat on toteuttamista pääsyyn ja jatkuvuuteen myöhemmissä liittyy vaiheissa. käytäntöjen Vauhtiin säksi psykologinen puoli. Ns. nopeat voitot (quick li- wins) ovat pitkissä muutosohjelmissa tärkeitä. www. sttf.fi Projektitoiminta 1/

5 Jotta muutosohjelmaan, henkilöstö sitoutuu pitäisi nopeasti jopa vuosia olla nähtävissä kestävään tuloksia, suuteen ja jotka ohjelman luovat kykyyn uskoa saada muutoksen muutos tarpeelli- Välitulokset ja varhaiset signaalit onnistumisesta aikaan. ovat pa toiminnan tärkeitä. Jos tehostaminen, ohjelman tavoitteena kannattaa jo varhain vaikka- raportoida tettu ohjelmaan konkreettisia liittyvillä säästöjä, toimilla. joita on saavu- Haastatteluissamme keskuudessa moni totesi, Viila-ohjelman että ohjelma toimijoi- edennyt vieläkin paremmin, mikäli muutoksen olisi käytäntöön oli keskitytty vienti muutoksen olisi aloitettu tekniseen aiemmin. toteutukseen, Alussa ja ninen toimintatapojen toteutus oli muutos sujunut laahasi odotettua jäljessä. helpommin muutosohjelmia ja ohjelma saatiin ajatellen hyvään opittiin, vauhtiin. että ihmisten Tulevia Tek- käyttäytymisen tosta hitaampaa muuttuminen ja vaatii omat on nopeat teknistä voittonsa muu- jo ei näyttänyt varhain ohjelmassa. pääsevän vauhtiin Vesuri-ohjelmassa ollenkaan, sillä muutos mistelua ja suunnittelua tuntui jatkuvan pitkään, val- eikä mykset välituloksia tuottivat ongelmia: käsitelty näkyvästi. muutoksen Vastuukysy- odottelivat johdon linjausta toteutustapoihin, toteuttajat johto puolestaan toivoi ohjelmalta käytännön toimia Ohjelman ja varhaisia alussa tuloksia. misen vaikutelma luo aikaansaatu pitkälle muutosohjelmalle vauhdin ja etene- tarpeellista ei ole hetkellinen, jatkuvuuden kertaluontoinen tunnetta. Hallittu rysäys, vaan ganisaation valmistaminen muutokseen jatkuu läpi or- koko muutosohjelman. Vaikka ohjelma tuottaisi Näkemys Rajat Kuva 2. Muutosohjelman keskeistä teemaa. käynnistämisen neljä nen tavoitteiksi, tahtotila tuloksiksi muuttuu ja vaikutuksiksi? vähitellen konkreettisiksi ohjelman ja emo-organisaation vuoropuhelua Millä tavoin hoidetaan aikana? Perinteinen taidokkaasti projektinhallintakirjallisuus ohjelman toteutuksen keskittyy itsenäisiä projekteihin ja irrallaan ikään organisaatioympäristöstä. kuin ne olisivat aina Muutosohjelmien tietämystä kannattaakin maailmassa täydentää projektinhallinnan emo-organisaation toimintaa ja muutosta koskevilla opeilla. Lähteet Emo-organisaatio Muutosohjelman valmistelu Valtuutus Vauhti Ferns, täsmälleen tarpeisiin vastaavat uudet prosessit Developments D.C. (1991). ja uusia järjestelmät, toimintatapoja voi ohjelma ei saada silti vietyä epäonnistua, käytäntöön. jos Journal of Project in programme management. 9: International Alkuvaiheen jatkuu läpi ohjelman, nopeiden ja voittojen se saa useita jälkeen muotoja. muutos Lehtonen, Change P. and Martinsuo, M. (Forthcoming, 2007). program program initiation: defi ning and managing the Muutosohjelmassa teutusvaiheeseen, vaan ns. myyntityö ohjelman oikeutuksen pääty to- at - organization interface. Paper to be presented ce, EURAM May, European 2007, Academy Paris, France. of Conferen- perustelu on jatkuvaa. Lycett, Programme M., Rassau, A. & Danson, J. (2004). Selkeyttä Muutosohjelman käynnistysvaiheen alkuvaiheiden kaaokseen Journal of Project management: a critical 22: review International muutosvalmiutta luodaan osana käytännöissä organisaatiota. Olemme edellä tunnistaneet ympäröivää Martinsuo, Program M. and Lehtonen, P. (2007). keskeistä teemaa (kuva 2), joilla muutosohjelman neljä initiation initiation in practice: Development program of Project in a public consortium. 25 (4) International Journal käynnistämisvaiheen Ohjelma tarvitsee yhteisen kaaosta näkemyksen voidaan selkiyttää. sen hyödyistä ja toimintaperiaatteista. Ohjelman muutok- Pellegrinelli, project-based S. (1997). Programme management: organising 15: change. International Journal of Project rajapintaa hallittava taidokkaasti. suhteessa emo-organisaatioon Ohjelmajohtaja tarvitsee on Pellegrinelli, valtuutuksen röivässä organisaatiossa. ja vallan viedä Lisäksi muutos tarvitaan läpi nopeita ympä- Shaping S. (2002). mes. context: the role and challenge for program- 20: International Journal of Project voittoja vastustustakin ja vauhtia kohtaavassa jatkuvuuden ohjelmassa. aikaansaamiseksi Pellegrinelli, valtavan Olemme suuri tutkimuksissamme osa ohjelman havainneet, käynnistämisen että Z., S., Partington, D., Hemingway, C, Mohdzain, programme & Shah, M. (2007). The importance of context in programme management: An empirical review of toiminnasta ympäröivän liittyy organisaation juuri muutosohjelman väliseen vuorovaikutukseen. niistä vaatimuksista Ohjelmien ja monet rajoitteista, ongelmatkin joita ympäröivä syntyvät ja sitä practices. 25 (1) International Journal of Project Thiry, Combining M. (2002). effective value and project management into an organisaatio ohjelmien käynnistyminen kohdistaa ohjelmaan. tarjoaa monia Tutkijoille Journal of programme Project management 20: model. International tavia tarkastelukohteita. Millä tavoin ohjelman haas- Thiry, For M. (2004). ja organisoida? ympäröivän Miten organisaation ohjelman yhteistyö alussa epämääräi- kannattaa International DAD : a programme management life-cycle process Journal of Project 22: 46

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

5aDay strategiatyössä

5aDay strategiatyössä 5aDay strategiatyössä Pilvipalvelu 5aDay (www.5aday.fi) on kuin 2010- luvun Time Manager. Helppo- käyttöisellä välineellä saavutat erinomaisia tuloksia keskittymällä olennaisiin asioihin. Koska käyttäjiä

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskusteluhankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät(kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

1 Hankkeen tausta ja tavoitteet:

1 Hankkeen tausta ja tavoitteet: Ammattiopisto Luovi Tarja Heikkinen Ahaa Vision Oy Anne Lahtinen TYÖNILOA RAKENTAMASSA KOKONAISVALTAINEN TYÖHYVINVOINTIMALLI 1.3.2011 28.2.2012 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet: Hanke keskittyi Ammattiopisto

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA. Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA. Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy Hukkuvatko organisaatiot strategioihinsa? Viestintästrategia Konsernistrategia Henkilöstöstrategia Tukiprosessien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy Copyright Erica Partners Oy 2014 www.ericapartners.com TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 65 henkilökohtaista asiakashaastattelua

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

CRM ja muutoksen tuska

CRM ja muutoksen tuska Technopolis Business Breakfast CRM ja muutoksen tuska Technopolis Innopoli 2, Espoo 27.1.2012 Tommi Oksanen toimitusjohtaja, CRM käyttöönottokonsultti THO Consulting Oy THO Consulting Oy THO = Tommi Henrik

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen tässä ajassa Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen organisaation ohjaavana voimana Vakiintuneen johtamisajattelun ja -tutkimuksen mukaan strategia muodostaa

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Heini Ikävalko Ikävalko, H. (2005) Strategy process in practice. Practices and logics of action of middle managers in strategy implementation. 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Kenen digikärjet? Mika Helenius. 24.11.2015 Helsinki

Kenen digikärjet? Mika Helenius. 24.11.2015 Helsinki Kenen digikärjet? Mika Helenius 24.11.2015 Helsinki Esittely: Mika Helenius (DI) Tutkija, ohjelmajohtaja, johdon neuvonantaja, ja hallitus ammattilainen http://www.linkedin.com/in/mikahelenius 2009 Aalto

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke Esityksen sisältö Hankkeen tarkoitus Kesto ja budjetti Kumppaniorganisaatiot Hankkeen idea Hyvät käytännöt Tulokset TRAP Kainuussa Yhteys ja lisätiedot Hankkeen tarkoitus Hankehakemuksesta: TRAP deals

Lisätiedot

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo!

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo! Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014 Welcome to SYMFONI IT mene rahan luo! Liiketoimintalähtöinen IT harvinaisen pitkään muodissa ollut klisee STRATEGIA Miten hyvin organisaation strategia on

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen.

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Autamme asiakkaitamme uudistumisen kolmessa näkökulmassa: 1) ennakointityö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot