Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt"

Transkriptio

1 Muutosohjelmien käynnistämisen käytännöt Muutosprojektit Päivi Tutkija Lehtonen Teknillinen BIT Tutkimuskeskus korkeakoulu Miia Opettava Martinsuo Teknillinen tutkija Teollisuustalous korkeakoulu Tietojärjestelmien, järjestelyt, yritysjärjestelyt uuden tekniikan ja prosessiuudistukset tai uusien käytäntöjen ovat esimerkkejä käyttöönotto, mittavista organisaation muutoksista, rakenteelliset ravistelevat organisaatioiden vanhoja toimintamalleja. Tällaiset merkittävät muutokset toteutetaan jotka yhä tärkeää useammin on muutoksen projekteista varhainen koostuvina vaihe. muutosohjelmina. Silloin kohdataan Muutosohjelman monia monimutkaisuuden onnistumiselle ja erityisen muuden aiheuttamia haasteita. Saadaanko ohjelman tavoitteista muodostettua yhteinen näkemys? epävar- Löytääkö riittävästi ohjelma valtaa toteuttaa oman väliaikaisen ohjelman tehtäviä? sijansa osana Löytyykö pysyvää ohjelmassa organisaatiota? sellainen Saako vauhti ohjelmajohtaja joiden varassa muutos etenee kohti toivottuja tuloksia? ja jatkuvuus, Projektinhallinnan keskittyvät pitkälti käytännöt toimitus-, ja järjestelmäkehitys- tuote ja ja tuotekehitysprojekteihin, sen ominaisuudet pystytään joissa pitkälti projan Projektinhallinnan nykyinen tietämys luo poh- tutkimukset jektin näkemystä ohjelmajohtamiselle, muttei tarjoa riittävästi määrittämään vaikeammin määritettävissä ennalta. Organisaatioiden olevat muutosprojektit organisaatioissa ovat jääneet toteutetaan vähemmälle ajoittain huomiolle. merkittäviä Kaikissa projektin on selkeä mielikuva ja yhteisymmärrys sisäiset, rinteisessä laajan muutoksen läpiviemiseksi. Pe- oletuksena projektinhallinnassa lähtökohtaisena vaiheen tuotteesta ja päämäärästä. Varhaisen sisäisiä on toimintatapoihin, muutoksia, jotka prosesseihin kohdistuvat ja organisaatitin johtamista on lähestytty pääosin projek- Merkittäviä organisaationlaajuisia muutoksia rakenteisiin. suunnittelun laajuuden, rakenteen, aikataulun ja vastuiden pystytä viemään läpi yksittäisen projektin avulla, ei muuden, kautta. Muutosohjelmien epävar- vuoksi laajuuden ja vaikuttavuuspyrkimysten vaan tosohjelmat usein puhutaankin ovat yksi Teknillisen muutosohjelmista. korkeakoulun Muu- omanlaisiaan ohjelman käytäntöjä. käynnistämisessä tarvitaan Project Business -ryhmän tutkimuskohteista. Muutosohjelman haasteet varhaisen vaiheen Ohjelmat on muutoksen yksittäistä projektia toteutuksessa Muutosohjelmien suus, joka tähtää merkittäviin vaikutuksiin laajempi kokonai- haastava, varhainen vaihe on erityisen man kohteena olevassa ympäristössä. Tavoitteet ohjeltuskeinoihin koska sekä tavoitteisiin että toteu- sidosryhmien liittyy epävarmuutta ja ohjelman ja välttämättä vaikutukset ole ovat täsmällisesti strategisia, tiedossa mutta ohjelman ne eivät Eri verkosto olla monimutkainen. hyvin toimijoilla voi olla tavoitteista ja menetelmistä käynnistyessä. asta toisiinsa liittyvästä Ohjelma koostuu projektista, tyypillisesti jotka yhdessä use- alkupuolella erilaisia näkemyksiä, jotka pitäisi ohjelman 2002). selvittää ja sovittaa yhteen (Thiry toteuttavat jelmaan voi sisältyä ohjelman muitakin tavoitetta. projektityyppejä, Muutosoh- tuo Lisähaastetta ohjelman suunnittelulle muutosohjelmassa ympäristön muutosnopeus. Monivuotisessa kuten Olennaisena tuotekehitystä osana ohjelmaa tai järjestelmäkehitystä. enemmän merkittävät muutokset ovat uuden tietojärjestelmän luominen. voi Toisaalta olla vaikkapa täisi sääntö kuin poikkeus. Ohjelmasta pitosohjelma voi kohdistua organisaation tapoihin muu- joskaan rakentaa riittävän joustava ja muutosherkkä, muuttamaan päämäärää ja fokusta ei pitäisi joutua järjestää koske pelkästään (palvelu-)tuotantonsa, organisaation sisäisiä jolloin muutos toimijoita ei tarpeen ilmaantuessa. jokaisen ulkoisen impulssin tai lisä- vaan Ohjelman myös asiakkaita. strategiaa, Ohjelmat nähdään usein keinona toteuttaa tostarve tai lähtökohtana epämääräinen voi visio olla havaittu organisaation muu- liittyvän ja ohjelmien käynnistämisen on todettu seen liiketoimintatavoitteiden muuttumi- tulevasta toiminnaksi tilasta. jää Tarpeen ohjelman tai varhaisen vision purkaminen vaiheessa (Ferns 1991). Muutosohjelman varhaisessa vastuulle. Muutoksen aikaansaaminen pohjautuu vaiheen ten on kyse vision, tavoitteiden ja rajaus- tarpeiden muodostamisesta selvittämisestä, ohjelmalle, ohjelman sidosryhmien projektien ohjelman varhaisen vaiheen ratkaisuihin. määrittelystä ja resurssien määrittämisestä ja suunnittelusta (Lycett sekä ym. vastuiden 2004; 42

2 Pellegrinelli muodollisen 1997, suunnittelun 2002; Thiry, sijasta 2004). ohjelman Projektien haisessa vaiheessa korostuu epämuodollinen var- luova ideointi, intuitio ja oppiminen (Thiry 2002, ja 2004; kimuksen Martinsuo perusteella ja Lehtonen muutosohjelman 2007). Aiemman varhainen tut- vaihe monine saattaa erilaisine vaikuttaa tehtävineen. kaoottiselta Kuvassa ja 1 sekavalta emo-organisaatio ohjelman haastavana esitetään taympäristönä ja muutosohjelman valmistelun toimin- monia Muutosohjelman tehtäviä. tellaan muutoksen käynnistymistä varhaisessa vaiheessa ja valmiuksien tavoi- luomista Strategisen muutoksen muutosjohtamisen tehokkaaseen kirjallisuus toteutukseen. muutoksen käynnistämisvaiheessa muutoksen korostaa myymistä keskeisille sidosryhmille, organisaation yhteisen päättäjille näkemyksen ja muille muodostamista toimijoiden kesken, keskusteluissa muutosagenttien ja neuvotteluissa muutosta eteenpäin vievän positiivisen toimintaa jännitteen ja ja minen, vauhdin myös luomista. muutoksen Samoin johtamisen kuin ohjelmajohta- korostaa muutoskohteena olevan organisaatioympäristön kirjallisuus merkitystä. Muutosohjelman käytännöt käynnistämisen Olemme misen käytäntöjä tutkineet suomalaisissa muutosohjelmien organisaatioissa, käynnistä- ja kahden kuvailemme esimerkkiohjelman seuraavaksi kautta. hyviä käytäntöjä muutosohjelmat tavoittelivat merkittäviä Molemmat tuksia organisaatioidensa toiminnassa. Ohjelmat uudis- koostuivat niteltu kestävän useasta useita projektista, vuosia. ja Molemmissa niiden oli suunganisaatiossa laajamittainen muutos ja erityisesti or- ohjelma tavanomaisesta muutoksen poikkeavia läpiviennin ilmiöitä. työkaluna olivat pyrki Tässä uudistamaan artikkelissa ja nimellä tehostamaan Viila esiintyvä organisaation ohjelma toimintatapoja. ti toteutusvaiheeseen Viila oli ja edennyt sen uskottiin menestyksekkääs- Toinen esimerkkiohjelmamme, jota onnistuvan. nimellä Vesuri, pyrki raivaamaan tilaa kutsumme toimintatavoille organisaatiossaan ja luomaan uusille denlaista toimintaa. Ohjelma päädyttiin kuitenkin uu- keskeyttämään muutosten johdosta sisäisten toteutusvaiheen ongelmien ja alussa. ulkoisten ja Haastattelimme tutustuimme ohjelmien keskeisiä dokumentaatioon toimijoita ohjelmien tarkoituksena toteutuksen oli tunnistaa aikana. ohjelmien Tutkimuksemme vaiheen työtapoja ja käytäntöjä ja arvioida varhaisen merkitystä ohjelmien käynnistämisessä. Olemme niiden ryhmitelleet suudeksi, joita havaintomme havainnollistamme neljäksi esimerkkien kokonai- avulla. Luo Molemmissa yhteinen tapausohjelmissa näkemys tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden korostui luominen ohjelman sidosryhmien yhteistoiminnan ja ohjelmaa kautta. Ohjelman toteuttavan varhaisessa ryhmän vaiheessa vuttaminen oleellista siitä, mihin on yhteisen ohjelmalla näkemyksen tähdätään. saa- ohjelman lopputuotosta osata vielä kuvata, ainakin pitäisi muodostaa yhteinen näkemys Ellei hyödyistä, Vaatimukset Emo-organisaatioohjelman toimintaympäristönä Visiotja Odotukset strategiat Tarpeet arviointi muodostus Tiimin valintaja suunnittelu Monimutkaisuus Muutoiminta Resurssitja osaaminen Kuva 1. Muutosohjelman käynnistämisvaiheen toimintaympäristö tehtäviä. ja joita jolla ohjelmalta näitä hyötyjä odotetaan, lähdetään ja lähestymistavasta, Haastattelemamme ohjelmajohtaja tavoittelemaan. ohjelmaa poluksi kohti määränpäätä. kuvasikin etenemisen aikana tulee vastaan risteyskohtia, Ohjelman joissa edelleen täytyy oikealla tehdä polulla valintoja onko ja tarkistaa, määränpää ollaanko oikea. vielä sallia Ohjelman näkemyserot varhaisessa ja tietty vaiheessa epämääräisyys. voi olla Näistä syytä pitäisi vähitellen kuitenkin edetä keskustella, kohti konkreettista ja näkemyseroista tasuunnitelmaa. Yhteisten rajausten tekeminen toimin- tärkeää: ohjelman sisällön lisäksi on määriteltävä, on mitä dyttiin ohjelma käynnistämään ei tule kattamaan. peräkkäisistä Viila-ohjelma workshopeista pää- koostuvalla osallistui kymmeniä melko pitkällä henkilöitä selvitysvaiheella, eri yksiköistä johon organisaatiotasoilta. Tämän vaiheen tavoitteena ja eri oli reettisista luoda yhteinen kehittämistarpeista. näkemys nykytilasta Vähintään ja konk- tärkeänä pidettiin muutostarpeen viestimistä yhtä perustelemista. Vesuri-ohjelmassa puolestaan ja muutoksen motteluvaiheessa. suunnittelu Puolitoista jämähti vuotta paikalleen ohjelman hah- käynnistämisen kuinka laajasta muutoksesta jälkeen oli edelleen kyse. Eri epäselvää, oli erilaisia näkemyksiä ohjelman tavoitteista toimijoilla sisällöstä. Erilaisia muutostoimia oli käynnissä, ja mutta sen näkemyksen niiden rooli etsinnän ohjelmassa sijasta oli muutosohjelmaa epäselvä. Yhtei- kyseenalaistettiin syrjäyttivät muut muutostoimet. monelta taholta, ja lopulta sen sidosryhmien Ohjelman varhaisessa hallinnasta. vaiheessa Muutosohjelman on paljolti kannalta tärkeitä organisaation sidosryhmiä. sisäiset Tavoiteltu tahot muutos ovat kohdistuu erityisen kyse omaan sekä asiakkaan organisaatioon, että toimittajan jolloin organisaatio roolissa muutosohjelmassa. Koska muutos kohdistuu toimii organisaa- hyötyjenmäärittely Tavoitteidenja Ideointi oppiminen Arviointija Käynnistyspäätöksen tekeminen Muutosohjelman neuvottelu Keskustelujavalmistelu Tukirakenteiden Vaihtoehtojen Projektien luominen Epävarmuus Projektitoiminta 1/

3 tion myös toimintatapoihin asennemuutosta ja rakenteisiin, muutostarpeen se hyvää vaatii perustelua. ohjelma voidaan Muutostarpeen jakaa peräkkäisiin havainnollistamiseksi joista ensimmäinen vaihe toimii esiselvitysprojektina ohjelma ja keinona etenee perusteluiden varsinaiseen suunnitteluun löytämiseen. Tällöin vaiheisiin, teutukseen vain, mikäli sille onnistutaan luomaan ja to- esiselvityksessä riittävät edellytykset. Selkiytä Pitkäkestoinen ja hallitse muutosohjelma rajapinnat organisaationsa, toisaalta osa emo-organisaatiotaanheessa Tutkimustemme keskeistä on ohjelman mukaan rajojen ohjelman määrittämi- alkuvai- on toisaalta oma nen tarvitsee ja sen rajat oman ja identiteetin oman väliaikaisen löytyminen. identiteetin, Ohjelma koska tuoda sen emo-organisaatioon pitää kyseenalaistaa uusia menneitä toimintamalleja. tapoja Silti organisaationsa, ohjelma on jolta väistämättä se saa resursseja, kytköksissä tietoa emo- tukea ja jolle se toimittaa tilannetietoa ja välituloksia. päätökset Ohjelman siitä, miten alkuvaiheessa itsenäinen tehdään ohjelma keskeiset ja miten vahvasti se integroidaan ympäristöönsä. on ja Ohjelman sen ohjaamisessa alussa tulee pystytään myös miettiä, hyödyntämään missä määrin nisaation tuttuja toimintatapoja. orga- johtohahmot Viila-ohjelmassa käyttivät ohjelman suuren varhaisen osan ajastaan vaiheen ohjelman ratkaisevia toimintatapojen päätöksiä siitä, mitä luomiseen. emo-organisaation He tekivät käytännöistä toimintoihin sovellettiin oli luotava ohjelmatyössä uudet toimintatavat. ja mihin Toisaalta tioympäristöönsä, ohjelma haluttiin toisaalta integroida sitä haluttiin organisaa- suojella häiriöiltä. tietoisesti eristää Monien ohjelmaa päätösten ympäristöstään tarkoituksena ja taata oli sille että työrauha. näennäisesti Ohjelma rajautui esimerkiksi tiettyyn nimettiin toimintaalueeseen, läpi organisaation vaikka sillä toiminnan. käytännössä Ohjelmalle oli vaikutuksia siten, myös omanlaisensa työkulttuuri, jota johtajat luotiin edistivät tällaista tarkoituksenmukaista omalla esimerkillään. eriytymistä Vesuri-ohjelmassa aikaan, vaan ohjelma jäi liiankin alisteiseksi ei saatu organisaation resurssirajoitteille, määräyksille emo- toimintatavoille. ja on Oman käytännössä identiteetin väistämätöntä muodostuminen ja osaltaan ohjelmalle ohjelmatiimin työskentelyä, mutta kaikkien tukee ymmärrettävä identiteetin väliaikaisuus ja läpäistävyys. saattaa Liian estää vahva vuoropuhelua me vastaan ohjelman muut ja -ajattelu olisi päristön toimijoiden välillä ja hidastaa ohjelman sen ym- tulosten tämisestä omaksumista. ohjelman kytkemisessä Kyse onkin tasapainon ympäristöönsä löy- ja Havaintojemme sen suojelemisesta mukaan ympäristön ohjelmajohtaja häiriötekijöiltä. portinvartijana ohjelman ja sen ympäristön voi välillä. toimia Taidokas kaikessa rauhassa ohjelmajohtaja edistää tietää, suunnittelua milloin ohjelmatiimin ulospäin kesken ja ja osallistaa milloin puolestaan laaja joukko on ympäri syytä avautua kannattaa saatiota kommentoimaan suunnitelmia. organi- Anna Ohjelman valtaa varhaisissa ohjelmajohtajalle ohjelmajohtajan merkitys. vaiheissa Ohjelmajohtajalle korostuu kyvykkään annettava riittävä valta, ja hänen on osattava on käyttää sen hyväksi. valtaa Muutoksen oikealla tavalla toteuttamiseen tavoitellun muutok- haetaan IIL FINLAND presents PMP Prep Get Ready to Pass the PMP Exam Helsinki June 14-15, PDUs 1.4 CEUs This intensive exam prep workshop will prepare you to pass the Project Professional (PMP ) examination. The workshop is kept up to date with the framework of knowledge outlined by the Project Institute s PMBOK Guide. IIL s PMP certified instructors will use and identify test-taking tips and strategies and review materials that will assist you with passing the PMP exam. The course includes a comprehensive workbook and a sample examination. Why Become a PMP? The PMP designation is recognized worldwide as the standard of the profession, attesting to one s core knowledge and understanding of critical Project concepts, principles and techniques. Be a better project manager. Become PMP certified. For more information, please call or PMI 44, PMP, and PMBOK are registered trademarks of the Project Institute, Inc. registered in the United States and other nations.

4 usein lelta. tukea Ulkopuolisten ja esimerkkejä konsulttien organisaation asiantuntemus ulkopuo- ja toteuttaneissa benchmarking-käynnit organisaatioissa vastaavan tuovat muutoksen vinkkejä muutosohjelman toteuttamiseen. varmasti lopulta paras asiantuntemus siitä, miten organisaatiossa organisaation saadaan edustajalla. vietyä muutos Muutoksen läpi, on käynnis- oman Silti täminen osaamista vaatii ja taktikointikykyä. ohjelmajohtajalta monenlaista kapa Ohjelmajohtajan ohjelmaidean myynti vallankäyttöä muutoksen voi olla kannalta vaik- sopiville tuvassa organisaatiossa tahoille. Vahvaan saattaa hierarkiaan toimitusjohtajan pohjau- näkyvä välttämätön sitoutuminen edellytys ohjelman organisaation tavoitteisiin saamiseksi olla mukaan valtaansa muutokseen. myös antamalla Ohjelmajohtaja ohjelmalle käyttää saation tai yksiköiden strategian kannalta organituisia merkityksiä ja viestimällä niitä sopivissa suo- tilanteissa. organisaatioissa Varsinkin ohjelma tavoite- tarvitsee ja tulosohjautuvissa rustelut, jotta muutos voi käynnistyä. tällaiset Edelleen pe- ohjelmajohtaja eri tahoja osallistumaan voi käyttää ohjelman valtaansa valmisteluun. kutsumalla Etenkin tarjota jokaiselle asiantuntijaorganisaatioissa mahdollisuus myötävaikuttaa on tarpeen ohjelman nitteluun. tavoitteiden Keskustelu tai muutoksen toimintatapojen kohteesta suun- keinoista edistää yhteisten tulkintojen syntymistä ja ja lyttämiin, ihmisten joskus omaa vaikeisiinkin sitoutumista toimenpiteisiin. muutoksen edel- voidaan välttää ja käsitellä muutosvastarintaa. Näin Ohjelmalle passiivinen vaarallisinta muutosvastarinta, nimittäin jota on ei ole näkymätön, kuluessa ja joka saattaa paljastua käsitelty ohjelman päätyttyä. Vaikka uusia prosesseja vasta toimintatapoja olisi saatu luotua ja näennäisesti ja otettua aina ennenkin. käyttöön, henkilöstö saattaa toimia kuten esiin, Vesuri-ohjelmassa ettei ohjelmajohtajalla monet ollut haastatellut riittävän napakkaa Ohjelmajohtaja otetta ohjelman puolestaan suunnitelmien koki turhautumista edistämiseen. toivat johdon epäselvyyden tuen puutteen ja rajallisuuden sekä omien takia. valtuuksiensa Viila-ohjelmassa koko muutosohjelma Sen henkilöityi sijaan ohjelmajohtajaan, vostettiin. Hän osasi jonka sekä taitoa myydä ja ohjelmaideaa kokemusta ar- kytkeä sen organisaation strategisiin päämääriin ja että noille luoda ja muutosvastarinnan tilaisuuksia henkilöstön käsittelylle. omille Ohjelmajohtajalta karismaa muutoksen vaaditaan siis keulakuvana riittävää auktoriteettia toimimiseen. ja tulkin- Myös ohjelman vastuiden monimutkaisuuden ja valtuuksien ja laajuuden määrittely vuoksi on olennaista. Varmista Muutosohjelmat vauhti ja kestävät jatkuvuus jatkuvuuden rakentaminen usein ohjelman vuosia, sisään ja siksi tärkeää. Alkuvaiheessa ohjelmaan luodaan käytäntöjä, ohjelman jotka läpivientiä saavat ohjelman ja pohjustavat vauhtiin: ne ohjelman tukevat on toteuttamista pääsyyn ja jatkuvuuteen myöhemmissä liittyy vaiheissa. käytäntöjen Vauhtiin säksi psykologinen puoli. Ns. nopeat voitot (quick li- wins) ovat pitkissä muutosohjelmissa tärkeitä. www. sttf.fi Projektitoiminta 1/

5 Jotta muutosohjelmaan, henkilöstö sitoutuu pitäisi nopeasti jopa vuosia olla nähtävissä kestävään tuloksia, suuteen ja jotka ohjelman luovat kykyyn uskoa saada muutoksen muutos tarpeelli- Välitulokset ja varhaiset signaalit onnistumisesta aikaan. ovat pa toiminnan tärkeitä. Jos tehostaminen, ohjelman tavoitteena kannattaa jo varhain vaikka- raportoida tettu ohjelmaan konkreettisia liittyvillä säästöjä, toimilla. joita on saavu- Haastatteluissamme keskuudessa moni totesi, Viila-ohjelman että ohjelma toimijoi- edennyt vieläkin paremmin, mikäli muutoksen olisi käytäntöön oli keskitytty vienti muutoksen olisi aloitettu tekniseen aiemmin. toteutukseen, Alussa ja ninen toimintatapojen toteutus oli muutos sujunut laahasi odotettua jäljessä. helpommin muutosohjelmia ja ohjelma saatiin ajatellen hyvään opittiin, vauhtiin. että ihmisten Tulevia Tek- käyttäytymisen tosta hitaampaa muuttuminen ja vaatii omat on nopeat teknistä voittonsa muu- jo ei näyttänyt varhain ohjelmassa. pääsevän vauhtiin Vesuri-ohjelmassa ollenkaan, sillä muutos mistelua ja suunnittelua tuntui jatkuvan pitkään, val- eikä mykset välituloksia tuottivat ongelmia: käsitelty näkyvästi. muutoksen Vastuukysy- odottelivat johdon linjausta toteutustapoihin, toteuttajat johto puolestaan toivoi ohjelmalta käytännön toimia Ohjelman ja varhaisia alussa tuloksia. misen vaikutelma luo aikaansaatu pitkälle muutosohjelmalle vauhdin ja etene- tarpeellista ei ole hetkellinen, jatkuvuuden kertaluontoinen tunnetta. Hallittu rysäys, vaan ganisaation valmistaminen muutokseen jatkuu läpi or- koko muutosohjelman. Vaikka ohjelma tuottaisi Näkemys Rajat Kuva 2. Muutosohjelman keskeistä teemaa. käynnistämisen neljä nen tavoitteiksi, tahtotila tuloksiksi muuttuu ja vaikutuksiksi? vähitellen konkreettisiksi ohjelman ja emo-organisaation vuoropuhelua Millä tavoin hoidetaan aikana? Perinteinen taidokkaasti projektinhallintakirjallisuus ohjelman toteutuksen keskittyy itsenäisiä projekteihin ja irrallaan ikään organisaatioympäristöstä. kuin ne olisivat aina Muutosohjelmien tietämystä kannattaakin maailmassa täydentää projektinhallinnan emo-organisaation toimintaa ja muutosta koskevilla opeilla. Lähteet Emo-organisaatio Muutosohjelman valmistelu Valtuutus Vauhti Ferns, täsmälleen tarpeisiin vastaavat uudet prosessit Developments D.C. (1991). ja uusia järjestelmät, toimintatapoja voi ohjelma ei saada silti vietyä epäonnistua, käytäntöön. jos Journal of Project in programme management. 9: International Alkuvaiheen jatkuu läpi ohjelman, nopeiden ja voittojen se saa useita jälkeen muotoja. muutos Lehtonen, Change P. and Martinsuo, M. (Forthcoming, 2007). program program initiation: defi ning and managing the Muutosohjelmassa teutusvaiheeseen, vaan ns. myyntityö ohjelman oikeutuksen pääty to- at - organization interface. Paper to be presented ce, EURAM May, European 2007, Academy Paris, France. of Conferen- perustelu on jatkuvaa. Lycett, Programme M., Rassau, A. & Danson, J. (2004). Selkeyttä Muutosohjelman käynnistysvaiheen alkuvaiheiden kaaokseen Journal of Project management: a critical 22: review International muutosvalmiutta luodaan osana käytännöissä organisaatiota. Olemme edellä tunnistaneet ympäröivää Martinsuo, Program M. and Lehtonen, P. (2007). keskeistä teemaa (kuva 2), joilla muutosohjelman neljä initiation initiation in practice: Development program of Project in a public consortium. 25 (4) International Journal käynnistämisvaiheen Ohjelma tarvitsee yhteisen kaaosta näkemyksen voidaan selkiyttää. sen hyödyistä ja toimintaperiaatteista. Ohjelman muutok- Pellegrinelli, project-based S. (1997). Programme management: organising 15: change. International Journal of Project rajapintaa hallittava taidokkaasti. suhteessa emo-organisaatioon Ohjelmajohtaja tarvitsee on Pellegrinelli, valtuutuksen röivässä organisaatiossa. ja vallan viedä Lisäksi muutos tarvitaan läpi nopeita ympä- Shaping S. (2002). mes. context: the role and challenge for program- 20: International Journal of Project voittoja vastustustakin ja vauhtia kohtaavassa jatkuvuuden ohjelmassa. aikaansaamiseksi Pellegrinelli, valtavan Olemme suuri tutkimuksissamme osa ohjelman havainneet, käynnistämisen että Z., S., Partington, D., Hemingway, C, Mohdzain, programme & Shah, M. (2007). The importance of context in programme management: An empirical review of toiminnasta ympäröivän liittyy organisaation juuri muutosohjelman väliseen vuorovaikutukseen. niistä vaatimuksista Ohjelmien ja monet rajoitteista, ongelmatkin joita ympäröivä syntyvät ja sitä practices. 25 (1) International Journal of Project Thiry, Combining M. (2002). effective value and project management into an organisaatio ohjelmien käynnistyminen kohdistaa ohjelmaan. tarjoaa monia Tutkijoille Journal of programme Project management 20: model. International tavia tarkastelukohteita. Millä tavoin ohjelman haas- Thiry, For M. (2004). ja organisoida? ympäröivän Miten organisaation ohjelman yhteistyö alussa epämääräi- kannattaa International DAD : a programme management life-cycle process Journal of Project 22: 46

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK Muutosjohtaminen Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK 20.9.2017 1. Muutoksen välttämättömyyden oivaltaminen Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun oivalletaan, että nykytilan mukaisesti

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

5aDay strategiatyössä

5aDay strategiatyössä 5aDay strategiatyössä Pilvipalvelu 5aDay (www.5aday.fi) on kuin 2010- luvun Time Manager. Helppo- käyttöisellä välineellä saavutat erinomaisia tuloksia keskittymällä olennaisiin asioihin. Koska käyttäjiä

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskusteluhankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät(kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Anna Kuusala

Anna Kuusala Anna Kuusala Tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön nykyistä laajuutta tekniikan alan koulutuksessa sekä tulevia yhteistyösuunnitelmia korkeakouluissa. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä 20.5.2008 STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari 20.5.2008 Lassi Lindblom, Projektijohtamisen konsultti, Suomen Projekti-Instituutti Sisältö Suomen Projekti-instituutti

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Tapahtumajärjestäjien ykkönen Toimialansa ykkönen paras yleisarvosana Taloustutkimus Oy Digitaalisuus ja tapahtumat uniikki yhdistelmä Miksi aihe

Lisätiedot

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto Nyt kokeilemaan! Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto 1 Kuntaliiton strategia Perustehtävä TEEMME KUNTIEN KANSSA KUNTALAISILLE KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA. Kuntaliitto vaikuttaa paikallisten ja

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

JUHTA Riikka Pellikka

JUHTA Riikka Pellikka JUHTA 4.4.2017 Riikka Pellikka Suomidigin missio: Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tilanne kevät 2016 o Digitalisoinnin periaatteet

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen juurtuminen

Hyvien käytäntöjen juurtuminen Hyvinvointia työstä Hyvien käytäntöjen juurtuminen Mikko Nykänen 11.12.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Hyvän käytännön määritelmä Hankkeen aikana kehitetyt uudet tuotteet, palvelut, mallit,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

CRM ja muutoksen tuska

CRM ja muutoksen tuska Technopolis Business Breakfast CRM ja muutoksen tuska Technopolis Innopoli 2, Espoo 27.1.2012 Tommi Oksanen toimitusjohtaja, CRM käyttöönottokonsultti THO Consulting Oy THO Consulting Oy THO = Tommi Henrik

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Onnistuneen projektin resepti

Onnistuneen projektin resepti Onnistuneen projektin resepti Paula Aaltonen, Manager Carlsberg Business Services, Sinebrychoff, Finland 22.04.2016 / Onnistunut Projekti 2016, Helsinki Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819, on Pohjoismaiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

Panosta kirjastoon tuota arvoa

Panosta kirjastoon tuota arvoa Panosta kirjastoon tuota arvoa Markku Laitinen, Suunnittelija, Kansalliskirjasto Vaikuttavuuden arvo seminaari 29.10.2014, Helsinki Käytä tietoa, käytä valtaasi osoita vaikuttavuutta! Tieto on valtaa,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA. Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA. Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy Hukkuvatko organisaatiot strategioihinsa? Viestintästrategia Konsernistrategia Henkilöstöstrategia Tukiprosessien

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy Copyright Erica Partners Oy 2014 www.ericapartners.com TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 65 henkilökohtaista asiakashaastattelua

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 1. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma 1 Elämänote peruslähtökohdat Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen tässä ajassa Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen organisaation ohjaavana voimana Vakiintuneen johtamisajattelun ja -tutkimuksen mukaan strategia muodostaa

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot