ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Männistön (8.) kaupunginosan kortteli 22 tontti 8 Ehdotusvaihe 2013 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus xx.xx.2013 xx Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 xx YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx.2013

2 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS Ylivieskan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tonttia 8 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 0,2268 ha, sijoittuu Männistön (8.) kaupunginosaan Latvalehdontien varteen.. Kuva: Kaavamuutosalueen aluerajaus sekä vaikutusalueen rajaus osoitekartalla kaavamuutoksen aluerajaus kaavoituksen vaikutusalueen rajaus

3 1.3 Kaavan tarkoitus 3 Kaupunki ryhtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi voimassaolevan asemakaavan mukaisella 8. kaupunginosan omakotitontilla kaavamuutosaloitteen pohjalta. Kaavoitusta koskien on Oulet Mentalhoiva Ky jättänyt aloitteen vuonna Hakemuksen mukaan tontille suunnitellun rakennushankeen sisältönä oli rakentaa valvottua asumispalvelutoimintaa tarjoava palveluasuinrakennus, jonka asukkaat tarvitsevat tuetun asumisen palveluita ja toiminta edellyttää pysyvää henkilökuntaa. Hakija on myös muodostuttanut kaavamuutoskohteen asemakaavan mukaiseksi korttelialueen osaksi. Tontin aluetta aiemmin rasittanut avo-oja on siirretty ja putkitettu Latvalehdontien varteen, joten tontin alue on nykyisellään kokonaan hyödynnettävissä kaavan mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa ja vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta Männistön alueen asukkaat esittivät mielipiteenään, ettei "pientaloalueen keskelle osoiteta tuetun asumisen korttelialuetta mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asumislaitokseksi eivätkä voi hyväksyä ko. palvelua tarjoavaa yritystoimintaa ja suunniteltua rakennushanketta naapurustoonsa." Kaavamuutostyö on ollut keskeytyksissä. Kaavamuutosaloitteen hakija on aloitteen jättämisen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaava-aloitteen mukaisesta hankkeesta osoittaa tontille 22-8 asumispalvelutoimintaa kehityskriiseistä kärsiville nuorille tai nuorille aikuisille. Hakija on esittänyt kesäkuussa 2013, että vuonna 1974 kaavoitetulle ja väljästi rakentuneelle omakotitontille on mahdollista toteuttaa kaksi paritaloa omistusasumiseen. Hakija on muodostuttanut kaavamuutoskohteen asemakaavan mukaiseksi vuonna 2009 hankkimalla lisäaluetta kaupungilta ja tilusvaihdolla naapurilta vuonna Tontin aluetta aiemmin rasittanut avo-oja on siirretty ja putkitettu Latvalehdontien varteen, kun kaupunki uudisti Männistön alueen viemäröintiä vuosina , joten tontin alue on nykyisellään kokonaan hyödynnettävissä. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Havainnekuva 1.5 Luettelo muista kaavamuutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava Ylivieskan liikennesuunnitelma 4. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 5. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 6. Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus)

4 4 Sisällysluettelo 1.1 TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAMUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT... 33

5 5 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Oulet Mentalhoiva Ky. Asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 14 päivän ajan teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Kaavoitustyö on ollut keskeytyksissä. Kaava-aloitetta koskeva muutosesitys kirjeitse aloitteen tekijältä Oulet Mentalhoiva Ky:ltä Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausunnot: - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema - Jokilaaksojen poliisilaitos - PPO- Yhtiöt Oy - Ylivieskan Vesiosuuskunta - Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu - Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto - Sonera Carrier Networks Oy Viranomaiset eivät jättäneet lausuntoja koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. OAS:sta jättivät alueen asukkaat allekirjoitetun mielipiteen. Maankäyttöyksikössä on laadittu ja kaavatiimissä käsitelty kaavaluonnos ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty, viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoitti kysyttäessä sähköpostitse, että ei ole luonnosvaiheen neuvottelun tarvetta. Teknisten palveluiden lautakunta oikeutti teknisen palvelukeskuksen asettamaan kaavan valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluaineisto on nähtävillä Valmisteluaineistosta (luonnos sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma) pyydetään viranomaisilta lausunnot. Kaavatiimi Käsiteltiin lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet. Ehdotusvaiheen työ- ja viranomaisneuvottelua ei pidetty, viranomaisilta pyydetään lausunnot.

6 6 Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen ja sitä koskevan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheessa pyydettiin lausunnot samoilta viranomaisilta kuin valmisteluvaiheessa. Ehdotuksesta jättivät lausunnon: Ehdotuksesta jättivät muistutukset: Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa xx.xx.2013 xx. Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa xx.xx.2013 xx. 2.2 Asemakaava Nykytilanne: Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,2268 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavamuutosalueelle on nykyisellään osoitettuna omakoti AO 2 tontti, jolla on rakennusoikeutta 300 k-m 2 ja tontin tehokkuudeksi muodostuu em. rakennusoikeudella e = 0,13. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, kaavamuutosalue on rajattuna puneella

7 7 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavamuutoskohde, tontti , on vuonna 1974 hyväksytyn asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukaisesti pinta-alaltaan noin 2268 m 2. Tontin omistaa Oulet Mentalhoiva Ky kokonaisuudessaan. Vuoden 1974 asemakaava sallii AO 2 -tontille rakennettavaksi 300 k-m 2 ja tontilla on vuonna 1964 rakennettu omakotitalo, huoneistoalaltaan 139 m 2, jossa on kaksi asuntoa. Kaava mahdollistaa siis nykyisellään tehokkuuden e = 0,13 ja se on toteutunut tehokkuudella e = 0,06. Tontti on muodoltaan, kooltaan ja sijainniltaan sellainen, että sille voidaan osoittaa tonttitehokkuutta e =0,20/454m 2, mikä mahdollistaa hakijalle rakennuttaa tontille kaksi paritaloa tekemänsä esityksen mukaisesti ja korttelin aluetehokkuus (e) jää edelleenkin alle 0,20. 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila ja yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutosalue sijoittuu keskelle asuntoaluetta. Kuva: Ote Ktj /ilmakuva: Kaavamuutosalueen lähiympäristö

8 8 Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Muutettavan kaava-alueen viereiset alueet ovat vanhaa pientaloaluetta, jotka ovat jo rakentuneet voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Kaavamuutosalue sijoittuu Latvalehdontien varteen. Kaavoitettava alue liittyy erilaisiin keskustatoimintojen alueisiin. Alue on pyöräilyetäisyydellä, noin kahden kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Kuva: Kaavamuutosalueelta on noin kaksi kilometriä keskustaan Luonnonympäristö Kaavamuutosalue sijaitsee 8. kaupunginosassa rakennetussa pientalokorttelissa. Pihaalueella on puustoa. Tontin alueella ollut avo-oja on putkitettu 2006 ja siirretty Latvalehdontien katualueelle. Tontilla on mäntyrivistö, joka aikaisemmin rajasi pihaaluetta tontin alueella olevasta avo-ojasta, joka on siirretty pois. Kuva: Mäntyrivistö, joka on kasvatettu entisen avo-ojan viereen ja osa kaavan mukaisesta tontista jää siksi käyttämättömäksi piha-alueeksi.

9 9 Liikenne Tonttiliittymä kaavamuutosalueelle on osoitettu Latvalehdontieltä, joka toimii Männistön alueen yhtenä kokoojakatuna. Tieliikenteen nykytilanteen määrät = Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaiset liikennemäärät, jotka ovat vuodelta Nykyliikennemäärät ovat esityksen mukaan Niemelänkyläntiellä välillä Niemelänkylänsilta - Savelantien risteys 1100 ajon /vrk ja Savelantiellä välillä Niemelänkyläntien risteys - Ouluntien risteys 2300 ajon/ vrk.

10 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaavamuutosalueella Kuva: Kaavamuutosalueen rakennukset Kaavamuutosalue korttelin 22 tontti nro 8 on asuntokorttelissa 22 Männistön kaupuginosassa omakotialueella. Kuvia rakennetusta ympäristöstä AO 2 -korttelista 22, johon kaavamuutosalue sijoittuu (kuvat Google Maps), asemakaava vuodelta Korttelissa on 8 tonttia ja yhteensä noin 22 asukasta. Kortteli 22 tontti 11, Latvalehdontie 15 Rakennettu vuonna 2008 Kortteli 22 tontti 10 Latvalehdontie Rakennettu vuonna 1950 Kortteli 22 tontti 1, Otontie 5 Rakennettu vuonna 1963 Kortteli 22 tontti 2, Otontie 3 Rakennettu vuonna 1967

11 11 Kortteli 22 tontti 3, Otontie 1 Rakennettu vuonna 2006 Kortteli 22 tontti 9, Savelantie 29 Rakennettu vuonna , Siltalantie 2 Rakennettu vuonna 1986 Omakotitalot korttelissa 8-21 ovat vuosilta Omakotitalot korttelissa 8-23 ovat vuosilta Omakotitalot korttelissa 8-27 ovat vuosilta Kuva: Männistön kaupunginosa on rakentunut vuosina pääosin pientaloalueena

12 12 Kaupunkikuva Omakotikortteli 22 sijoittuu Savelantien liikennealueen ja Latvalehdontien katualueen väliin, (kts kuvat edellisellä sivulla). Kaupunkikuvaltaan kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö ovat toteutuneet asemakaavan mukaisesti pientaloalueena pitkällä aikavälillä eli vuodesta 1950 vuoteen Korttelin 22 tontit ovat pinta-alaltaan 832 m m 2 ja kaavamuutoskorttelin nykyinen aluetehokkuus on e = 0,1850 eli alle 0,20. Vuonna 2007 on korttelin yksi tontti jo jaettu tonttijaolla kahdeksi eli alueen tiivistäminen yleiskaavan tavoitteiden ja kaupungin yleisen pientaloaluetehokkuuden pohjalta on käynnistynyt. Palvelut Kaavamuutosalue, noin 2 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta, tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, myös Savarin kaupalliset palvelut ovat lähellä. Keskustassa on kattavat peruspalvelut ja useita elintarvikekauppoja, joilla osalla on laajat aukioloajat. Poliisitalo, terveyskeskus, kaupungintalo ja Ylivieskatalo Akustiikka sekä Päivärinnan koulu ovat kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Kaavamuutoksen kohdealue asemakaavassa AO 2 -tontti Terveyskeskus Päivärinnan koulu ja Akustiikka Savarin alue Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalue ei ole työpaikka-aluetta. Liikenne Kaavamuutosalue rajautuu Latvalehdontien asuntokatuun.

13 13 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta eikä siellä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä. Suunnittelualueella on vuonna 1974 rakennettu pientalo. Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä katualueilla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä, maanalaiset puhelin- ja kaukolämpöjohdot. Kuva: Tekninen huolto Sosiaalinen ympäristö Kaava-alueelta on hyvät liikenne- sekä kevyen liikenteen yhteydet ja se sijaitsee pyöräily- ja kävelyetäisyydellä palveluista. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue sijoittuu asuntokadun varrelle ja alue on toteutunut pientaloalueena. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä Maanomistus Kaavamuutosalue kiinteistö on kokonaisuudessaan kaavamuutosaloitteen tekijän omistuksessa. Kaavamuutosalueen tontti on lohottu ja alueen rajausta ei kaavoituksella muuteta.

14 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Asemakaavan muutosalueella ei ole maankäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallista merkitystä (MRA 25 ). Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (MRL 31 ) on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon kk-3. Maakuntakaavan uudistaminen on tullut vireille Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä on todettu mm: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Kaavamuutosalue

15 15 Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,2268 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavamuutosalueelle on nykyisellään osoitettuna omakoti AO 2 tontti, jolla on rakennusoikeutta 300 k-m 2 ja tontin tehokkuudeksi muodostuu em. rakennusoikeudella e = 0,13. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa kaavamuutosalue on rajattuna puneella Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua, erillinen tonttijako (MRL 79 ). Alue on kaupungin ylläpitämää kiinteistörekisterissä olevaa aluetta ja suunnittelualueen kiinteistöt ovat kaupungin yleisiä alueita. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikkö ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita.

16 16 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen laatimista koskeva aloite tuli vuonna 2007 Oulet Mentalhoiva Ky:ltä maanomistajana. Hakemuksen mukaan tontille suunnitellun rakennushankeen sisältönä oli rakentaa valvottua asumispalvelutoimintaa tarjoava palveluasuinrakennus, jonka asukkaat tarvitsevat tuetun asumisen palveluita ja toiminta edellyttää pysyvää henkilökuntaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa ja vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta Männistön alueen asukkaat esittivät mielipiteenään, ettei "pientaloalueen keskelle osoiteta tuetun asumisen korttelialuetta mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asumislaitokseksi eivätkä voi hyväksyä ko. palvelua tarjoavaa yritystoimintaa ja suunniteltua rakennushanketta naapurustoonsa." Kaavamuutostyö on ollut keskeytyksissä. Kaavamuutosaloitteen hakija on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa kaava-aloitteen mukaisesta hankkeesta osoittaa korttelin 22 tontille nro 8 asumispalvelutoimintaa kehityskriiseistä kärsiville nuorille tai nuorille aikuisille. Hakija esittää, että vuonna 1974 kaavoitettu ja väljästi rakentunut omakotitontti muutetaan rivitalotontiksi ja asemakaava ajanmukaistetaan. Hakija on muodostuttanut kaavamuutoskohteen asemakaavan mukaiseksi vuonna 2009 hankkimalla lisäaluetta kaupungilta ja tilusvaihdolla naapurilta vuonna Tontin aluetta aiemmin rasittanut avo-oja on siirretty ja putkitettu Latvalehdontien varteen, kun kaupunki uudisti Männistön alueen viemäröintiä vuosina , joten tontin alue on nykyisellään kokonaan hyödynnettävissä. Kaavamuutosalue on yhteensä noin 0,2268 hehtaaria. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite ja kaavatyön valmistelu aloitettiin teknisen palvelukeskuksen kaavatiimissä, jonka pohjalta maankäyttöyksikössä laadittiin kaavoituksen valmisteluaineisto. Alueen kaavan laatimisesta tehtiin vireille tulo päätös teknisten palveluiden lautakunnassa Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille lehti-ilmoituksella 4.6. ja kaupungin silloisissa tiedotuslehdissä Vieskalainen ja Kalajokilaaksossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Osallistuminen ja yhteistyö Osallisia ovat kaavamuutosalueenmaanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tässä kaavahankkeessa paikallisviranomaisia ovat Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu, Ylivieskan Vesiosuuskunta, Jokilaaksojen poliisilaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos / Ylivieskan paloasema, PPO-Yhtiöt Oy ja Sonera Carrier Networks Oy ja muita viranomaisia ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

17 17 Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään kaava-asiakirjojen nähtävillä olon yhteydessä. Viranomaisneuvottelun tarvetta ei ole. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavamuutoksen ollessa nähtävillä. Kaavan etenemisestä tiedotetaan kaupungin ilmoituslehden Kalajokilaakson lisäksi kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja siitä esitettiin seuraavaa palautetta: 1) Mauri Salminen, Ritva Salminen, Esa Marjakangas, Armi Männistö ja Eero Männistö, Me allekirjoittaneet ko. asuntoalueella asuvat vastustamme kyseiselle tontille tehtävää asemakaavan muuttamista, jossa muutettaisiin pientalotontti Oulet Mentalhoiva Ky:n käyttöön sopivaksi mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asuinlaitokseksi. 2) Pauli ja Raija Mäkelä sairaanhoitaja AMK Sis.kir, Lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyö, Omistamme omakotitalon tontilla AO, Jokivainiontie 1, Ylivieska. Lähimpänä naapurina emme voi hyväksyä Mentalhoiva Ky:n suunnittelemaa yritystoimintaa ja rakennushanketta kotimme välittömässä läheisyydessä. Alue on aikanaan kaavoitettu omakotitalo alueeksi ja sellaisena sen tulisi säilyäkin. Mentalhoiva Ky:n omistama kiinteistö sijaitsee rakennuksen tämänhetkiseen kokoon verrattuna tavallisen suuruisella omakotitontilla. Yritystoimintaa varten Mentalhoiva Ky:llä on mittava rakennuksen laajennus-suunnitelma. Koulutukseni vuoksi olen tutustunut useampaankin Mantalhoiva Ky:n kaltaiseen mielenterveysasiakkaiden hoivakotiin. Asukkaita tällaisissa yksiköissä on tavallisesti henkilöä, jonka lisäksi riittävä henkilökunta. Kodinomaisesta palveluasumisesta ei voida puhua, mikäli asukkaat joutuvat olemaan jatkuvasti sisätiloissa. Mentalhoiva Ky:n tontilla ei ole riittävästi tilaa ulkona olemista ja liikkumista varten. Palvelukoti tarvitsee huoltotilat ja huoltotiet: Elintarvikehuolto, ambulanssi ym. kuljetusten on päästävä tontille. henkilökunnan ja talossa asioivien (opiskelijat, omaiset ym.) autoille on oltava riittävät parkkitilat kaavoitettavalta tontilta. Rauhattomuus, sosiaaliset ongelmat ja turvattomuus lisääntyvät alueellamme. Mielisairauksien lisäksi, palvelukotien asukkailla on usein lisänä voimakkaat lääkkeiden sivuvaikutukset ja osalla myös päihdeongelmia ja muuta sosiaalista häiriökäyttäytymistä. Asukkailla voi mielisairauden lisäksi olla myös kehitysvamma tai muita sairauksia. Moniongelmaisuus ja aikaisemmat vaikeat elämäntilanteet voivat lisätä levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä. Esim. Päivystyspuhelimen avulla hoidettava yövalvonta ei onnistuisi tällaisella omakotialueella. Hoitaja voi asua jopa naapurikunnan alueella, joten hätäpaikan tullen asukkaat olisivat naapureiden ovilla kolkuttelemassa. Valvonnan ollessa ympärivuorokautista, potilaat/asukkaat ovat silloin huomattavasti huonokuntoisempia, jolloin haitat ja häiriöalttius ympäristöä kohtaan kasvavat. Alueellamme asuu ikääntyviä ihmisiä ja lapsiperheitä. Ikääntyvät ihmiset kokevat kotona asumisen turvattomaksi ja palveluasumisen ja muun tuen tarve tulee lisääntymään, mikäli Mentalhoiva Ky:n mielenterveysasiakkaat tulevat rajanaapuriksemme. Lapsiperheiden pienet lapset eivät voi enää leikkiä vapaasti omalla asuinalueellaan. Koululaisten pelot saattavat lisääntyä asukkaiden sosiaalisen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Pihaalueille joudutaan laittamaan aitoja, joiden avulla voimme turvata oman kotipihamme perheemme tarpeisiin. Roskaamista, epäsosiaalista käyttäytymistä ym. meidän on mahdoton pitää pois kotikulmiltamme, mielenterveysongelmaisten asuessa melkein tontin kyljessämme kiinni. Taloudelliset haittatekijät: Mielenterveysongelmaisten hoivakodin haitalliset vaikutukset alueellamme taloudellisesti:

18 18 Männistön kaupunginosasta tulee ei toivottu paikka asua, jonne kukaan ei halua muuttaa. Mielenterveysongelmaisten hoivakodista aiheutuu sosiaalisia ja toiminnallisia ongelmia, joista kukaan ei halua kodissaan vapaaehtoisesti kärsiä. Kiinteistöjemme ja tonttiemme arvo laskee. Kiinteistöjemme myyminen vaikeutuu tai estyy kokonaan. Me Männistön alueen asukkaat joudumme maksamaan liian kovan hinnan yksityisen yrittäjä yritystoiminnan vuoksi. Yrittäjän kannattaisi etsiä yritystoiminalleen sopiva alue muualta, koska tiiviisti kaavoitettu ja rakennettu omakotialue ei sovellu tämäntyyppisen yrityksen toimipaikaksi. Lähimpänä naapurina ja haittavaikutukset tuntien, emme voi missään tapauksessa hyväksyä tämän kaltaista yritystoimintaa. Vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta, jossa kaavamuutosaloite on luetteloitu ja esitetty olevan vireillä Männistön alueen asukkaat esittivät mielipiteenään, ettei pientaloalueen keskelle osoiteta tuetun asumisen korttelialuetta mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asumislaitokseksi eivätkä voi hyväksyä ko. palvelua tarjoavaa yritystoimintaa ja suunniteltua rakennushanketta naapurustoonsa. Kaavoittaja: Kaavoitusta koskien Oulet Mentalhoiva Oy jätti aloitteen vuonna Hakemuksen mukaan tontille suunnitellun rakennushankeen sisältönä oli rakentaa valvottua asumispalvelutoimintaa tarjoava palveluasuinrakennus, jonka asukkaat tarvitsevat tuetun asumisen palveluita ja toiminta edellyttää pysyvää henkilökuntaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa ja vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta Männistön alueen asukkaat esittivät mielipiteenään, ettei "pientaloalueen keskelle osoiteta tuetun asumisen korttelialuetta mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asumislaitokseksi eivätkä voi hyväksyä ko. palvelua tarjoavaa yritystoimintaa ja suunniteltua rakennushanketta naapurustoonsa." Kaavamuutostyö on ollut keskeytyksissä. Hakija on muodostuttanut kaavamuutoskohteen asemakaavan mukaiseksi vuonna 2009 hankkimalla lisäaluetta kaupungilta ja tilusvaihdolla naapurilta vuonna Tontin aluetta aiemmin rasittanut avo-oja on siirretty ja putkitettu Latvalehdontien varteen, kun kaupunki uudisti Männistön alueen viemäröintiä vuosina , joten tontin alue on nykyisellään kokonaan hyödynnettävissä. Kaavamuutosalue Avo-oja on siirretty ja putkitettu

19 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet on kerrottu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kaupungin asettamat tavoitteet Tavoitteena on asemakaavan ajantasaistaminen ja uudistaminen siten, että kaava toteuttaa yleiskaavan tavoitetta yhdyskuntarakenteen täydentämisestä. Kaavoituksella lisätään kaavamuutosalueen tehokkuus vastamaan alueen keskimääräistä rakentamistehokkuutta. Kaavamuutoksen tavoite on, että uudisrakentaminen sopeutuu ympäristöönsä ja tiivistää kaupunkirakennetta kestävällä tavalla. Kaavamuutosalueen tontilla on nykyisellään kaavassa osoitettuna tehokkuus e= 0,13. Kaavoituksella nostetaan korttelin 22 tontin 8 rakennustehokkuus e = 0,20:een. Asuinpientalojen korttelialueet on luvun asemakaavoissa pääosin osoitettu 0,2. 0,25 tehokkuudella ja rivitalojen korttelialueet ,30 tehokkuudella. Tontin rajaus ja pinta-ala säilyvät ennallaan. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alueelta on laadittu oikeusvaikutteiseksi Keskustan osayleiskaava 2030 ja asemakaavoitettava alue on merkitty yleiskaavassa pientalovaltaisena asuntoalueena (AP). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Hakija on muodostuttanut kaavamuutoskohteen lohkomisella voimassaolevan asemakaavan mukaiseksi tontiksi (pinta-ala on 2268 m 2 ) hankittuaan vuonna 2009 lisäaluetta kaupungilta ja toteuttamalla tilusvaihdon naapuritontin omistajan kanssa vuonna Tontin aluetta aiemmin rasittanut avo-oja on siirretty ja putkitettu Latvalehdontien varteen, kun kaupunki uudisti Männistön alueen viemäröintiä vuosina , joten tontin alue on nykyisellään kokonaan hyödynnettävissä. Mäntyrivistö on tontin piha-alueella ja se aikaisemmin rajasi tontin alueella ollutta avoojaa. Latvalehdonkadun varteen on avo-ojan siirron myötä jäänyt tontin alueelle mäntyrivistön ja Latvalehdon katualueen väliin käyttämätöntä piha-aluetta. Tontin rajaus ja pinta-ala säilyvät kaavamuutoksessa ennallaan ja tontin tehokkuutta tiivistetään nostamalla nykyinen tehokkuus e =0,13 tonttitehokkuuteen e = 0,20. Kuva: Näkymä Latvalehdontien ja kaavamuutosalueen rajalta

20 Asemakaavan muutoksen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutos on laadittu aloitteen mukaisena hankekaavana Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Valmisteluaineisto oli nähtävillä , josta antoivat lausunnon: Kuva: Ote nähtävillä ollut kaavaluonnos

21 Valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot: 1) Jokilaaksojen poliisilaitos, Jokilaaksojen poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa Männistön kaupunginosan korttelin 22 osaa koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen. 2) PPO-Yhtiöt Oy, PPO-Yhtiöt Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 3) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. ELY -keskuksella ei ole mitään huomautettavaa kaavaluonnokseen. Kaavoittaja: Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavan valmisteluaineistosta. Kaavoituksen valmisteluaineistosta jätettiin seuraavat mielipiteet: 21 Pauli ja Raija Mäkelä, Kaavamuutoksen hakijana on edelleen Oulet Mentalhoiva niminen yritys, ei yksityishenkilö. Yrityksellä ei tietääksemme ole palkattua henkilökuntaa, eikä minkäänlaista yritystoimintaa. Yksityishenkilö ei hae omalla nimellään kaavamuutosta. Meillä naapureilla ei ole tietoa, miksi em. yritys hakee kaavamuutosta, jos hän kertoo luopuvansa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten nuorten asumispalveluiden tuottamisesta. Alue on kaavoitettu pientaloalueeksi. Saamamme selvityksen mukaan, ko. tontin kaavaa oltaisiin nyt muuttamassa rivitalotontiksi. Selvityksessä oleva piirros ei anna minkäänlaista kuvaa rakennusten sijoittelusta. Alue on rajattu Latvalehdon tiehen kiinni. Mielestämme rakennusten sijoitus ja käyttösuunnitelma, pitäisi olla myös meidän rajanaapureiden nähtävillä ja tiedossa. Tontin koko huomioon ottaen, se ei sovellu rivitalorakentamiseen. Rivitaloasuntoja varten tulisi olla käytettävissä, omat piha-alueet kullekin asunnolle. Autoille tulisi olla myös paikoitusalue, tontin rajojen sisällä. Jätehuolto vie osansa tontin pinta-alasta. Asuntojen eteen tulisi myös olla kulkuväylä, esim. ambulanssin pääsemiseksi riittävän lähelle yksittäisiä asuntoja. Tontin koko ei tule riittämään, muutoin, kuin teoriassa, rivitalon rakentamiseksi tontille. Liikennejärjestelyt tuottavat ongelmia. Latvalehdontien ja Jokivainiontien kulmassa, on kolmeen suuntaan liikennettä. Kaavoitettavalla tontilla, on myös kaksi muuta naapuria, samassa liittymässä. Liittymä sijaitsee myös hyvin lähellä Jokivainiontien liittymää. Omistamallamme tontilla on myös liittymä Latvalehdontielle, eli vastapäätä, tämän kaavoitettavan tontin liittymää. Mikäli liikenne lisääntyy useamman rivitaloasunnon liikenteestä, ruuhkauttaa se Jokivainiontien ja Latvalehdontien kulman liikennettä. Ongelmana on Jokivainiontien ja Latvalehdontien mutka, jossa autot tulevat usein ripeästi. Esim. Omalta: tontilta lähtiessämme, joudumme katsomaan kolmelta suunnalta tulevaa liikennettä ja mutkan taakse ei näe. Tällä hetkellä, kun kaavamuutosta hakeva tontti on omakotitalona, ei mitään merkittäviä liikenneongelmia ole. Emme rajanaapurina voi hyväksyä suunniteltua kaavamuutosta, koska selvittämättömiä kysymyksiä on liian paljon. Emme tiedä rakennusten sijoittelua. emme myöskään rivitaloon tulevien asuntojen määrää. Piha-alue ja autopaikkojen määrä, eivät myöskään ole tiedossamme. Tontin ilme muuttuu myös paljon, mikäli rakennukset rakennetaan Latvalehdon tien välittömään läheisyyteen. Kaikilla muilla, alueen taloilla on kaupungin viemäröinnin vuoksi tekemät viherkaistat, tontin ja tien välissä. Mikäli tälle tontille ei rakenneta samanlaista viherkaistaa,

22 22 rikkoo se maiseman. Tontilla on myös kauniita Mäntyjä, jotka nekin mahdollisesti joutuvat hävitettäväksi rakentamisen tieltä. Emme tiedä kuka hakee kaavamuutosta, koska Oulet Mentalhoiva ei ole yksityishenkilö, vaan nimi viittaa mielenterveyshoitopalveluihin. Onko rivitaloon tarkoitus rakentaa, ensin asunnot ja sitten jälkikäteen hakea lupa aikaisemman hakemuksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asuttamiseksi rivitaloon. Emme tiedä, mitä käyttöä varten, omistaja rakentaa rivitalon tontille. Emme tiedä, mitä haittoja tästä rakennushankkeesta aiheutuu meille lähinaapureille. Emme saaneet tietoja meille postitetusta ilmoituksesta, emmekä myöskään Ylivieskan kaupungin nettisivuilta. Mielestämme kaikki, esittämämme näkökohdat tulisi selvittää ja saattaa rajanaapureiden tietoon, ennen kuin kaavamuutos laitetaan vireille. 2) Juha Pasanen ja 143 muuta allekirjoittanutta Männistön alueen asukasta, Olemme hankkineet omakotitalomme Männistön alueelta tai rakentaneet tälle alueelle siinä uskossa, että alue on omakotialuetta, kuten alueen Ylivieskan kaupungin rakennuskaava on meidän antanut ymmärtää. Tälle alueelle rakennusoikeuden nostaminen (e=0,13 => e=0,25) tontilla Latvalehdontie 26 ja sen muuttaminen rivitalotontiksi muuttaisi alueen rakennusprofiilia olennaisesti eikä alue enää olisi omakotitaloalue. Fyysinen muutos alueelle olisi suuri ja me asukkaat koemme tulleemme kaupungin toimesta harhaanjohdetuksi. Rivitalon myötä alueen asukastiheys kasvaisi huomattavasti ja siitä seuraa liikenteen lisääntyminen kapeilla teillä ja erityisesti tontille vievällä pistotiellä. Tästä johtuen liikenneturvallisuus alueella heikkenisi. Alueen asemakaavan mukainen rakennustehokkuusluku on tontilla e=0,13. Se oikeuttaa rakentamaan 300 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon, joka on alueen luonteeseen ja muihin taloihin nähden riittävä rakennusoikeus. Ylivieskassa on rivitalotontteja valmiiksi kaavoitettuna, joten rivitalon kaavoittamiselle Männistöön kaavamuutoksella omakotitalojen keskelle rivitalolle ahtaalle tontille ei ole mitään perustetta ja vastustamme sitä ehdottomasti. Männistön alue kannattaa mielestämme säilyttää sellaisena kokonaisuutena kuin se tällä hetkellä on. 3) Taina Yrjölä ja Rauno Yrjölä Alue on vanhaa pientaloaluetta ja on edelleen maakuntakaavassa merkitty pientaloalueeksi. Kaavanmuutoshakemuksessa ei ilmene miten rivitalo tulisi sijoittumaan tontille ja kuinka monta huoneistoa rakennukseen tulisi. Uusi rakennusoikeus mahdollistaisi jopa 18 yksiön rakentamisen, jolloin alueen liikenne lähes kaksinkertaistuisi. Kun otetaan huomioon, että läheisyyteen tulee uusi Olmalan asuinalue Savelantien liikenne moninkertaistuisi ja jo nyt ajoittain tukkoinen Ouluntien risteys ruuhkaantuisi entisestään. Mielestämme ennen kaavanmuutoksen aloittamista tulisi hakijalta Oulet Mentalhoivalta vaatia tarkka selvitys rakennus suunnitelmasta. Kaupparekisterin mukaan Oulet Mentalhoivan toimenkuva on tuottaa asumispalveluja mielenterveysongelmista kärsiville nuorille ja nuorille aikuisille, sekä kuvatunlaisesta hoidosta hyötyville psyykkisistä ongelmista kärsiville kehitysvammaisille ja aikuisille. Kyseinen yrityshän hakee tällä kaavanmuutoksella mahdollisuutta rakentaa rivitalomuotoinen hoitolaitos kyseiselle tontille. Jos näin menetellään, katsomme, että vanhan asuinalueen kaava pitäisi käsitellä kokonaisuutenaan uudelleen. Mikäli kaavanmuutos tehdään, mielestämme kyseiselle tontille tulevaan rivitaloon tulisi rakentaa korkeintaan 5-6 huoneistoa, ettei alueen asukastiheys nousisi liian korkeaksi.

23 23 Kaavoittaja vastaa mielipiteisiin 1-3: Kaavoituksen kyselyyn kaava-aloitteen hakijan rakentamissuunnitelmista kaavamuutoksen kohteena olevalle tontille on kaava- aloitteen hakijan edustajana Sakari Virta ilmoittanut sähköpostitse : Tontille haetaan lisää tehokkuutta niin kuin on tehty naapureillekin aikaisempina vuosina. Olen Sirkan kanssa ostanut muiden osakkaiden osuudet yhtiöstä. Meillä ei ole kyseiseen toimintaan ammattitaitoa eikä koulutusta, joten tontille tultaisiin rakentamaan kaksi paritaloa omistusasunnoiksi. Ky:n nimenvaihto ja yhtiön toimialamuutos on turha kustannus, koska sillä on jo toimialana myös rakennusten omistaminen, myyminen ja vuokraaminen. Käsittääkseni ei mikään kaavamääräys voi estää yhtiömuotoisen omistuksen omakotitalolle, paritalolle tai rivitalolle. Oulet Mentalhoiva Ky on hakenut kaavamuutosta tontin omistajana. Kaavamuutosta voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yritykset koskien omistamiaan kiinteistöjä. Mentalhoiva Ky:n kaupparekisteriotteesta ilmenee, että yhtiön vastuuhenkilönä Sirkka Virran ja Sakari Virran lisäksi on mainittu myös yritys Sievijast Oy, jonka toimialana kaupparekisterin mukaan on rakennusurakointi ja rakennuttajana toimiminen. Kaavoituksen ehdotusvaiheeseen laadittiin em. omistajan ilmoitukseen perustuen tonttia koskeva korttelisuunnitelma, jossa on havainnollistettu rakennusten ja autopaikoituksen sijoittumista tontilla. Korttelisuunnitelmaan ja hakijan ilmoitukseen perustuen kaavaehdotusvaiheeseen muutetaan kaavamuutosalueen rivitalojen korttelialue (AR I / e = 0,25) asuinpientalojen (AP I u½ / e= 0,20) korttelialueeksi, mikä tarkoittaa, että alueelle voidaan toteuttaa kaksi paritaloa eli neljä asuntoa autosuojineen. Kaavamuutosalueen asemakaava on vuodelta 1974 eli 40 vuoden takaa. Kortteleissa 8-21, 8-22 ja 8-23 tonteilla on erisuuruisia tonttitehokkuuksia vaihdellen nykyisellään kaavamuutoksen kohteena olevan tontin tehokkuudesta e= 0,13 korttelin 8-22 tonteilla 3 ja 9 olevaan tonttitehokkuuteen e = 0,24. Uusimmissa asemakaavoissa vuosilta 1995 ja 2005 Männistön alueen omakoti- ja pientalokortteleiden (AO, AP) tonttitehokkuudeksi on osoitettu tehokkuus e = 0,25. Kaavamuutoksella nostetaan korttelin nykyinen aluetehokkuus e = 0,1850 tehokkuuteen e = 0,1938, mikä tarkoittaa että hankkeen toteutumisen myötäkin korttelin aluetehokkuus jää alle 0,20. Asukkaiden huoleen mm liikennemäärien ja asukasmäärän lisääntymisestä sekä siitä, että Oulet Mentalhoiva Ky tämän asemakaavamuutoksen vahvistumisen ja tontin rakentumisen jälkeen hakee mielipiteessä otaksutusti lupaa käyttää rivitaloja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asuttamiseksi kaavoittaja toteaa: Kaavamuutos mahdollistaa 454 k-m 2 rakennusoikeuden 2268 m 2 :n suuruiselle asuinpientalotontille (AP I u1/2), mikä toteuttaa tehokkuutta e = 0,20. AP-korttelialueelle esitetään kaavamääräyksissä autopaikkavaatimuksena 2 ap / as ja vähintään kaksi autopaikkaa vierailijoille. Kaavaan osoitetaan ohjeellisena p-2 kaavamääräys, joka sallii autosuojan rakentamisen tontille. Kyseinen määrä rakentamista eli neljä asuntoa ja kahdeksan autopaikkaa ei lisää oleellisesti alueen asukkaiden määrää eikä liikennöintiä alueella.

24 24 Kaavamuutosalue rajautuu Latvalehdontiehen, joka toimii Männistön alueen yhtenä kokoojakatuna ja korttelin 8-22 asuntokatuna. Savelantiellä välillä Niemelänkyläntien risteys- Ouluntien risteys on nykyliikennemäärät liikenneviraston liikennekartan mukaan noin 2300 ajon/ vrk. Mikäli Oulet Mentalhoiva Ky tämän asemakaavamuutoksen vahvistumisen ja tontin rakentumisen jälkeen hakee mielipiteessä otaksutusti lupaa käyttää rivitaloja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asuttamiseksi, ei se ole mahdollista ilman asemakaavan muutosta. Mikäli toiminnan luonne lisäksi olisi sellaista, että toiminta edellyttää pysyvää henkilökuntaa ja olisi palveluasumisen luonteista, kaavamerkinnän tulisi silloin olla muu kuin nyt esitettävässä kaavamuutosehdotuksessa esitetty AP Iu½merkintä. Kun kaavamuutosaluetta ryhdytään asemakaavan pohjalta toteuttamaan, haetaan rakennuslupavaiheessa naapureilta suostumus ja heille tällöin esitetään hankkeen asiakirjat, jolloin lupaviranomaisen ja naapureiden todennettavissa on, että tontille rakennetaan kaavan mukaisesti kaksi paritaloa ja enintään neljä asuntoa. Kuva: Havainnekuva / laatinut kaupunginarkkitehti Risto Suikkari Kaavoittajan yhteenveto kaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen: Ehdotusvaiheeseen rivitalojen korttelialue (AR /e= 0,25) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP 1u½ / e= 0,20). Kaavoituksen ehdotusvaiheeseen laadittiin tonttia koskeva korttelisuunnitelma, jossa on havainnollistettu rakennusten, autopaikoituksen (ohjeellinen pysäköimispaikka, jolle autosuojan rakentaminen on sallittu) ja oleskelualueiden sijoittuminen tontilla.

25 25 Ehdotus on nähtävillä Ote: Kaavaehdotus Lausunnot ehdotuksesta: Kaavoittajan yhteenveto lausunnoista: Muistutukset ehdotuksesta: Kaavoittajan yhteenveto muistutuksista:

26 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavatiimi Aloite ja suunnitteluperiaatteet käsiteltiin. Teknisen palveluiden lautakunta Päätös vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 14 päivän ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavatiimi Hakijalta Oulet Mentalhoiva Ky, kirjallinen ilmoitus asumispalveluhankkeesta luopumisesta ja esitys muutoksesta tontin rakennusoikeuteen. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty Kysely sähköpostitse neuvottelun tarpeellisuudesta toimitettiin ELY keskukselle. Sovittiin, että viranomaisilta pyydetään lausunnot valmisteluaineistosta. Teknisten palveluiden lautakunta Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Valmisteluaineisto nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Käsiteltiin lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetä Viranomaisilta pyydetään lausunnot ehdotuksesta. Teknisten palveluiden lautakunta Oikeuttaa maankäyttöyksikön asettamaan kaavamuutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavamuutosehdotus nähtävillä maankäyttöyksikössä Kaupunginhallitus xx.xx.2013 xx Kaavamuutoksen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 xx Kaavamuutoksen hyväksyminen.

27 27 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamuutosalue on yhteensä noin 0,2268 ha, josta: Korttelialueet Osuus 100 % kaava-alueesta Asuinpientalojen korttelialue (AP I u ½) 0,2268 ha Kortteli 22 tontti nro 8 Tonttitehokkuus e = 0,20 Rakennusoikeus 454 k-m 2, kerrosluku I u ½ AP- korttelialueen tontille on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohti. Tontilla on varattava vähintään 2 vieraspaikkaa. Asemakaavamuutoksen aiheuttamat muutokset mitoitukseen: Tontin pinta-ala ja rajat säilyvät ennallaan, rakennusoikeus lisääntyy 267 k-m 2. Tontille voidaan rakentaa kaksi paritaloa, nykyisellään tontilla on vuonna 1974 rakennettu 2- asuntoa käsittävä asuinpientalo (139 m 2 ) ja tontin nykyinen tonttitehokkuus on vain e = 0,13 /300 k-m 2.

28 5.1.2 Palvelut 28 Kaavamuutosalue tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Keskustassa on kattavat peruspalvelut sekä useita päivittäistavaraliikkeitä, joilla on laajat aukioloajat ja alueelta on hyvät katu- ja kevyenliikenteen yhteydet keskustan palveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta. Alueen ympäristö on toteutunut pientalotaloalueena. Kaavamuutosalueen tontti on valmiin kunnallistekniikan piirissä. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutosalueen korttelin pientalotontti ei ole voimassa olleen kaavan mukaisesti rakentunut ja tontilla on vuonna 1974 rakennettu omakotitalo. Latvalehdontien rakentuminen kaavan mukaiseksi ja tontin koko (2268 m 2 ) mahdollistavat kaupunkirakennetta tiivistävän rakentamisen alueella. Korttelin aluetehokkuus on nykyisellään e= 0,1850 ja kaavamuutoksen jälkeen e= 0,1938. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne ei muutu. Kaavamuutosalue ja ympäristö ovat rakentuneet yleiskaavan ja asemakaavojen mukaisesti pientaloalueina. Kaupunkikuva Uudisrakentaminen sopeutetaan ympäristöönsä kaupunginosan ominaispiirteet huomioiden. Palvelut Kaavamuutosalueelle ei sijoitu palveluja. Alue tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin lähipalveluihin, jotka ovat hyvin saavutettavissa. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alue ei ole työpaikka-aluetta. Virkistys Männistön kaupunginosan lähivirkistysalueet rajoittuvat Kalajokeen ja Katajaojaan ja ne ovat kaavamuutosalueelta kävellen saavutettavissa. Lisäksi rakennettuja puistovirkistysalueita on keskustassa sekä Toivonpuistossa pyöräilyetäisyydellä. Kuva: Ote osoitekartasta, jossa näkyy kaava-alueen sijoittuminen viheralueverkkoon

29 29 Liikenne Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Tieliikenteen nykytilanteen määrät = Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaiset liikennemäärät, jotka ovat vuodelta Nykyliikennemäärät ovat esityksen mukaan Savelantiellä välillä Niemelänkyläntien risteys - Ouluntien risteys 2300 ajon/ vrk. Kaavamuutosalue alue on saavutettavissa Savelantieltä, joka on maantie. Se on merkitty toiminnallisuusluokkaan yhdystieksi Ylivieskan keskustaajaman ja ympäristön liikennejärjestelyjä koskevassa yleissuunnitelmassa. Kaavamuutoksella muutetaan omakotitontti asuinpientalotontiksi ja tehokkuuden lisääminen noin 267 k-m 2 :llä (tontille sijoittuu muutoksen jälkeen neljä asuntoa) ei muuta Savelantien liikennemäärää 2300 ajon/ vrk merkittävästi. Ouluntien ja Savelantien risteysalueen turvallisuuden parantaminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina.

30 30 Kaavamuutosalue rajautuu Latvalehdontiehen, joka toimii Männistön alueella yhtenä kokoojakatuna ja korttelin 8-22 osalta asuntokatuna. Kaavamuutos vaikuttaa vain vähäisesti kaupungin sisäisen liikenteen määrään. Alueen sisäisten katu- ja kevyenliikenteenverkostojen jatkuvuus ja liittyminen pääverkostoihin on selvitettävissä tarkemmin alla olevasta kaavakarttaotteesta. Keskustaan Savelantie eli yhdystie nro Yhteys keskustasta Kokkolantielle ja Kalajoentielle Kokoojakatu / Asuntokatu Kevyen liikenteen yhteys Kevyen liikenteen yhteydet Olevan katuverkoston yhteydessä ovat kevyen liikenteen väylät ja myös Savelantien varressa. Kaavamuutosalueelta on yhteydet kaupungin jo olevaan kevyen liikenteen verkostoon. Asemakaava-alueen kevyen liikenteen väylästö muodostaa suhteellisen kattavan verkon. Kaavamuutosalue

31 31 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole suojelua edellyttäviä luontotekijöitä. Autopaikoitus voidaan toteuttaa huolellisesti ja rajata istutuksilla siten, että rivitalotontti rajautuu selvästi katualueesta ja mahdollisesta kevyen liikenteen väylästä sekä muodostaa jäsennellyn piha-alueen, mikä helpottaa kiinteistössä asioimista ja tontin käyttöä. Latvalehdon katualueen rakentuminen vuonna 2007 ja tontin käytön uudelleen järjestely sekä rakennuskannan uudistaminen poistavat alueen epämääräisyyden parantavat katunäkymää alueella. Kuva: Tontin rajautuminen Latvalehdontiehen on epämääräinen Latvalehdon katualuetta ja alueen viemäröintiä toteutettaessa vuona 2006, tontilla puurivistön kohdilla ollut avo-oja on poistettu ja alueviemäröinti ja kuivatus on toteutettu Latvalehdon katualueella. Entisen avo-ojan viereen istutettu mäntyrivistö rajaa osan piha-alueesta pois käytöstä. Avo-ojan poistaminen tontin alueelta mahdollistaa uudet piha-järjestelyt. Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä katualueilla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä, maanalaiset puhelin- ja kaukolämpöjohdot. Kaavamuutosalue on liitetty kunnallistekniikan verkostoihin. Kuva: Tekninen huolto

32 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaupunkirakenne Tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kaupunkikuvalliseen laatuun kiinnittää erityistä huomiota. Luonnonolot Kaavamuutosalue sijaitsee 8. kaupunginosassa tiiviissä rakennetussa ympäristössä eikä kohdealueella ole merkittävää luonnonympäristöä vain kaavamuutosalueen pihakasvillisuutta. Vesistöt ja vesitalous Kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö eivät ole pohjavesialuetta. Kaavoituksella ei ole vaikutuksia vesistöön eikä vesitalouteen. Maa- ja metsätalous ja luonnonsuojelu Kaavamuutoksen aiheuttamat vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä luonnonsuojeluun samanlaiset kuin voimassaolevan asemakaavan eli ei vaikutuksia. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Alueelle ei sijoitu ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. 5.5 Nimistö Nimistö säilyy ennallaan. 5.6 Kaavatalous Yleistä Suunnittelualue on keskeisellä paikalla ja liittyy kiinteästi rakentuneeseen pientalokortteliin nro 22 Männistön (8.) kaupunginosassa. Kaavaratkaisu tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikan verkostoa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen Rakentamiskustannukset Alueella on valmis kunnallistekniikan verkosto. Kaavamuutos ei aiheuta kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannuksia. 6 Asemakaavan muutoksen toteutus Asemakaavamuutoksen hyväksymisen ja lainvoimaistumisen jälkeen kaavamuutosalueelle muodostuu asuinpientalotontti, joka on mahdollistaa asuntotontin rakentumisen valmiin kuntatekniikan piiriin tiivistämään ja uudistamaan korttelirakennetta. Asemakaavan muutoksen toteutusta ohjaa kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

33 7. Yhteystiedot 33 Ylivieskan kaupunki /Tekninen palvelukeskus, Kyöstintie 4, YLIVIESKA / kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, p / kaavoitusavustaja Riitta Konu-Vierimaa, p / maanmittausteknikko Eriia Laru, p Kaavoitusasioita voi seurata myös Internetissä osoitteessa ja kiinteistöt/kaavoitus LIITTEET

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2 YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 tonttia 7 sekä puistoaluetta ja yleiselle jalankululle varattua katualuetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita. YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita 85-87 sekä puisto- ja katualueita. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 2/2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 8 / 2016 luonnosvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 osa sekä siihen liittyvä puistoalue ja yleiselle jalankululle varattu alue Luonnosvaihe 10 / 2014 Vireille Teknisten

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA hyväksytty 4.11.2014 päivitetty 28.8.2015 LIITE 2. ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, KOULUTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot